Economic subjects | Finances » Kanizsai Klára - Egy önkormányzat gazdálkodása

Datasheet

Year, pagecount:2004, 7 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:701

Uploaded:January 30, 2006

Size:136 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

1 A költségvetési szerv neve: BORSFA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET Tevékenységi köre: Önkormányzati igazgatás Finanszírozási igénye: Részleges állami támogatással, illetve saját bevételek ( helyi adók, bérleti díjak, térítési díjak, felhalmozási bevételek, stb. ) útján biztosítja a szükséges tőkét a működéshez és a további fejlődéshez. A jelenlegi stratégia összefoglalása: Az Önkormányzat gördülő tervezéssel középtávú terveket készít 3 évre, illetve a következő évre részletesen meghatározza a teljesítendő bevételek, valamint a teljesíthető kiadások körét és mértékét. A rövidtávú terveket folyamatosan aktualizálja, a teljesítésnek megfelelően igazítja. Az önkormányzat stratégiai céljainak meghatározása ( jövőkép, küldetés, hosszú- és rövid távú célok ): Az Önkormányzatnak behatárolt költségvetési keret felhasználásával kell az önkormányzati feladatokat maradéktalanul

ellátni, azok színvonalát emelni. Hosszú távú célként a településrendezési és fejlesztési tervben szereplő célok megvalósítását tartja szem előtt. VERSENYELŐNY Borsfa község Önkormányzatának piaci szegmense Folyamatos pályázati pénzek igénybevételével tudja az Önkormányzat költségeit csökkenteni, mind a működési, mind a felhalmozási kiadások tekintetében. A lakossági igények mind teljeskörűbb kiszolgálása, életkörülmények javítása, életfeltételek minőségi biztosítása jelenti az Önkormányzat piaci szegmensét. Vonzó településkép kialakításával és lakossági kedvezmények nyújtásával (kamatmentes lakáscélú támogatással, a törvény által megengedett minimális adókkal) igyekszik a lakosság megelégedettségét szolgálni. Kiemelkedő szakértelem ( jártasság ) Borsfa község Önkormányzatának előnye a következőkön alapszik: 1. magas kvalifikáltságú önkormányzati alkalmazottak foglakozatatása

2. a köztisztviselők, intézményvezetők folyamatos képzése, továbbképzése 3. ösztönzési rendszer az alkalmazottak számára, mely elősegíti a pályázatok által nyújtotta lehetőségek minél széleskörűbb kihasználását, ezáltal csökkentve a kiadásokat, minimalizálja a betegség vagy a hiányzások miatt kieső időt, és előtérbe helyezi a teammunkát 2 4. összetett szemlélet kialakítása: lehetőségek + helyzetfelismerés + humánerőforrás bevonása, melyek lehetővé teszik a korszerűség fenntartását, illetve a versenyben való előbbre jutást. IPARÁG ELEMZÉS Hajtóerők A hajtóerők azok a tényezők, melyek megváltoztatják a vállalat működésének feltételeit és a legfontosabb sikertényezőit egy iparágon belül, ezek az önkormányzatoknál a következők: 1. Elsősorban az állami támogatások csökkenése, illetve hiánya az, ami leginkább megváltoztatja a működési feltételeket. A hatékonyság egyre nagyobb szerepet

kap, a költségvetés átalakítását vonja maga után a forráshiány, minek következtében egyes területeken elhalasztanak, illetve bizonyos feladatokat előrébb rangsorolnak. 2. A környezetvédelemre, minőségbiztosításra vonatkozó kormányzati előírások csökkentik a versenyképességet, és növelik a költségeket. 3. A méretgazdaságosság szempontjai egyre fontosabbá válnak a helyi lehetőségek kihasználásával együttjáró költségelőnyök miatt. 4. A település lakossága igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése és kielégítése az egyik elsőrangú feladat. A legfontosabb sikertényezők Az a három-öt legfontosabb tényező, amely meghatározza az önkormányzat sikerét az adott iparágon belül. A szolgáltatást nyújtó önkormányzatoknál a legfontosabb sikertényezők a hatékonyság és a lakossági pozitív visszajelzés. Meghatározó az intézményrendszer fejlesztése, továbbá a nem kötelező önkormányzati feladatok

ellátása. A közösségi szerveződések létrejötte, fennmaradása a lakossági kapcsolattartás egyik formája. Sikertényezőként kell említeni a pályázati lehetőségek maradéktalan kihasználását, az informatikai fejlesztéseket is. A pénzügyi forrásoknak megfelelő mennyiségben kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy a gazdaság szereplőinek segítése és a lehetőségek kihasználása megvalósuljon. Rendelkezik-e az Önkormányzat ezekkel a legfontosabb sikertényezőkkel? Igen! Szociális területen előrelépés történt, Gondozási Központ lett létrehozva, szakképzett emberek felvételével. Lakossági kezdeményezésre énekkar alakult, az önkormányzat támogatásával több fellépésen vettek részt, főként a nemrég átalakított Kápolna-galériában, aminek létrehozása a környéken egyedülálló. Pályázatokból évente több millió forintos támogatást nyer az Önkormányzat. A természeti és táji adottságokat kihasználva,

hegyközség alakítása folyamatban van. Iparági előrejelzés ( kérdések és problémák ) A költségvetési hiány emelkedése, az önkormányzatok csökkenő normatív támogatása miatt a forráshiány évről-évre emelkedik, létszámleépítéseket kell eszközölni, intézmények összevonására kerül sor. Ezáltal a munkalehetőség is beszűkül, ami alakosság lassú elszegényedéséhez vezet. A vezetők feladata lesz megtalálni azokat a piaci szegmenseket, illetve lehetőségeket, ahová erőfeszítéseiket koncentrálhatják. 3 KÜLSŐ BENCHMARKING Az ügyfelek, a kormányzati hivatalok és más szolgáltató szervezetek, amelyek elősegíthetik Borsfa község Önkormányzatának teljesítményének növelését 1. Költségvetési intézmények: Feladat- és munkakör-összevonás megvalósítása 2. Egyéb terület: Informatikai fejlesztések átvétele 3. Lakosság: Akik javaslatukkal hozzásegítik az Önkormányzatot feladatainak minél magasabb szintű

végzéséhez, fejlesztéséhez. A bevezetésre kerülő főbb termékek és innovációk 1. Két éven belül: Ügyfélterminál 2. Öt éven belül: Erdei tábor létrehozása, ami a túrizmus növelését szolgálja Hogyan lehet ezeket a fejlesztési javaslatokat megvalósítani? Ügyfélbarát modell bevezetésével, ami egyben a bürokrácia csökkentését is magában foglalja, megvalósítható a javaslat. Átfogó belső ellenőrzések végzésével a költségek csökkentésére is lehetőség nyílik. Az erdei tábor létrehozásához szükséges épületet meg kell vásárolni az Önkormányzatnak. BELSŐ BENCHMARKING ( Az erősségek, a gyenge pontok, a lehetőségek és a fenyegetések elemzése ) A főbb erősségek, amelyek hozzájárulnak a sikerhez, vagy a kudarchoz 1. Borsfa közlekedésföldrajzi helyzete kedvező A 7-es útról, és a majdani M7-esről egyaránt könnyen megközelíthető, a Zalaegerszeg felé vezető 7536-os út a községen halad keresztül. 2. A

község az ország egyik fejlett régiójának része Kedvező vonás Nagykanizsa közelsége is, a nagyváros alig 20 km-re van Borsfától. Ez lehetővé teszi olyan intézményi, infrastrukturális adottságok igénybevételét is, amik egy hasonló méretű településnek egyébként nem, vagy csak nehezen állnának rendelkezésére. 3. Borsfa területe figyelemre méltó természeti értékekkel rendelkezik: geomorfológiai értékei több szempontból is jelentősek, a terület természetes élővilága is figyelemre méltó. 4. Geotermikus energia termelésére alkalmas a terület Nemcsak fürdésre és fűtésre, de elektromos energia termelésére is alkalmassá teszi a mélyben levő vizet hőfoka és hozama. 5. Kiválóan alkalmas a terület nagyértékű erdők létrehozására 6. A természeti értékek, a csendes, tiszta lakóterület, valamint a szőlőhegy sokrétű értékei remek alapot teremtenek a környezeti nevelés, ökoturizmus, kerékpáros turizmus

megvalósításához. A már meglevő turisztikai kapcsolatok is tovább erősíthetőek 7. Turistaút érinti a községet 8. Erős a lakosság elkötelezettsége a természeti, kulturális értékek őrzése és a község fejlődése iránt. 9. Az önkormányzatnál nagyfokú a szervezési készség, a munkabírás, a feladatok átlátása és komplex kezelése. Gyors helyzetfelismerés és reagálás jellemzi a munkavégzőket 10. A vezetők és a beosztottak nyitottak a változásokra 11. A státuszok elégséges nagyságrendben lettek rendszeresítve 4 Hogyan lehet ezek előnyeit kihasználni? Önkormányzaton belül teameket kell létrehozni, gondoskodni kell. ezek elismeréséről és díjazásáról A község, az Önkormányzat gyenge pontjai 1. Borsfa a megye egyik legkomolyabb gazdasági krízisben levő térségéhez tartozik Az olajipar lassú leépülése hatalmas gazdasági űrt hagy maga után. A megszűnő munkahelyek, kieső jövedelemforrások pótlására

még nincs remény. A mezőgazdaság a gyenge termőképességű és korlátozott kiterjedésű művelhető földek miatt egyre kevésbé versenyképes. 2. A térség települései alig számíthatnak kívülről érkező segítségre A nagyobb községek is alig tudják saját feladataikat ellátni a környéken. 3. A rossz gazdasági helyzet és a munkanélküliség anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe hozza a települést. A gazdasági fejlődés a helyivel ellentétes érdekeket érvényesíthet Az anyagi érdek sokszor rövidtávú haszonnal kecsegtető, de hosszú távon kétes értékű intézkedéseket okozhat az önkormányzati és magánszférában egyaránt. Ennek elkerülése fokozott figyelmet követel meg a társadalom minden tagjától és szervezetétől. 4. Az Önkormányzat minden lépéshez támogatásokra szorul Így a település érdekérvényesítő képessége is jelentősen csökken a külső hatásokkal szemben. A pályázati lehetőségek gyakran változnak.

5. A szennyvízhálózat hiányzik, a településen keletkező szennyvíz jelentős része közvetlenül szennyezi a talajt és a talajvizet. 6. A turizmus szerény, Borsfa és környéke minden természeti szépsége dacára még nem ismert eléggé a hazai túrázók között, a táj turisztikai feltárása még gyerekcipőben jár. A vadászat, mint már meglevő idegenforgalmi ág, jellegéből adódóan nem bővíthető jelentősen. 7. Az Önkormányzatra jellemző a forráshiányos gazdálkodás 8. Gyengeségként említhető a személyzeti/emberi erőforrás menedzsment meghatározó jelentőségű területeinek teljes vagy részleges nélkülözése, mint pl. munkakörelemzés és értékelés, munkakörtervezés, karriertervezés stb. 9. A bér- és besorolási rendszer statikus, a teljesítményhez kevéssé kötődő 10. A személyi állomány túlterhelt és anyagilag sem kellően dotált Hogyan lehet ezeket minimalizálni? Pályázati lehetőségek kihasználásával

próbálnak pótlólagos forrásokat bevonni a működőképesség és a további fejlesztések fenntartása érdekében, a szennyvízhálózat kiépítésének előkészületei megkezdődtek. Az alkalmazottak többletmunkájuk elismeréseként jutalmat kapnak, a megnyert pályázatok után a pályázati team tagjai anyagi juttatásban részesülnek, ami ösztönzőleg hat munkájukra. Az Önkormányzat lehetőségei 1. A kerékpárút megépítése jelentősen javítaná a helyközi közlekedés biztonságát és a turizmust nagyban fellendítheti. 2. Szennyvízcsatorna és tisztító kiépítése jelenleg a legfontosabb infrastrukturális és környezetvédelmi beruházás. 3. A község földrajzi adottságaiból adódóan a napenergia és megfelelő fúrás segítségével a geotermikus energia alkalmazása a legtöbbet ígérő. Ugyanakkor a geotermikus energia 5 kitermelése és felhasználása önmagában Borsfa keretein belül irreálisan drága lenne. Ezt csak több

település összefogásával érdemes megpróbálni. Termálvíz kitermelése esetén feltétlenül számolni kell a szomszédos községek igényeivel is, mivel azonos vízadó réteg megcsapolása kölcsönösen hátrányos mindkét községnek. Az elfolyó nagy ásványi anyag tartalmú víz megfelelő tisztításáról is gondoskodni kell . A létező mezőgazdasági hagyományokra épülve reális lehetőség lehet a melléktermékekből biogáz és abból energia termelése. Ez háztartási szinten is megoldható, de nagyobb méretben hatékonyabb a működése, így a környező településekkel összefogva már reálisan megvalósítható beruházás lehet. Ugyanez mondható el a napenergia alkalmazásáról is 4. A turizmus serkentésével jobban ismertté válhatna a település és környéke, s ezzel megjelenhetnek további igények, melyekkel elindulhat a térség gazdasági fellendülése a szolgáltatóiparon keresztül. 5. Az idegenforgalmi nevezetességek mellett

fontos szerep jut a rendezett településképnek Az esztétikus, tiszta környezet a lakosság életére is közvetlenül kedvező hatással van, és az ingatlanok értékét is jelentősen növeli. 6. A jó adottságokra építve a környezettudatos nevelést, gondolkodást fejleszteni lehet A természetes, gazdag élővilágú területek kihasználtságát tanösvények, vagy erdei iskolák létesítésével is lehetne növelni. 7. Lehetőségként adódik az áttérés a magas szintű technikák és technológiák alkalmazására 8. A munkaerő képzettségi szintje növekvő Hogyan lehet ezek előnyeit kihasználni? Szálláshely létesítés kérdésének megoldása, a kívánt épület megvásárlásával. A tanösvény, illetve erdei iskola létrehozása szintén ennek függvénye. A rendezett településkép kialakításához a folyamatban levő településrendezési terv előírásai lesznek az irányadók. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének előkészületei már

megkezdődtek. Borsfa község Önkormányzatának jövőjét fenyegető veszélyek 1. A térség általános szegénysége miatt az itteni települések ki vannak téve annak, hogy a helyi adottságokat nem ismerő, helyi érdekeket figyelembe nem vevő vállalkozók, társaságok telepednek meg olyan tevékenységekkel, melyeket máshol már nem tűrnek meg. Ez a fajta gazdasági kiszolgáltatottság könnyen rossz döntések meghozatalát támogatja. 2. Állami források fokozatosan csökkennek 3. Intézményeknél az átalakulás nem megoldott a létszámcsökkentés kényszerűsége miatt, a vezetők döntésképtelenek. Hogyan lehet ezeket elkerülni? Szemléletváltással, testület- és vezetőcserével a korszerűsítés, hatékonyságnövelés megoldható. STRATÉGIAI ÖSSZEGZÉSI MODELL Hajtóerők: Állami támogatások csökkenése, illetve hiánya, a kormányzati rendelkezések, a méretgazdaságosság, a lakossági szolgáltatások mennyiségi és minőségi javítása.

6 A legfontosabb sikertényezők: A hatékonyság, a lakossági pozitív visszajelzés, az intézményrendszer fejlesztése, a nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása, közösségi szerveződések létrejötte, fennmaradása. Sikertényező a pályázati lehetőségek maradéktalan kihasználását, az informatikai fejlesztéseket. ERŐSSÉGEK - Jó közlekedésföldrajzi helyzet, jó megközelíthetőség - Fejlett régió, Nagykanizsa közelsége - Jelentős természeti értékek: a táj felszíne, erdők, vizes élőhelyek - Geotermikus energia termelésére alkalmas a terület - Kiváló erdészeti és vadgazdálkodási lehetőségek - Lakossági elkötelezettség a természeti és kulturális értékek védelmében - Turistaút érinti a települést. Turisztikai hagyományai vannak. - Szervezési készség, munkabírás, feladatátlátás, komplex kezelés - Elégséges nagyságrendben rendszeresített státuszok - A változásokra nyitott vezetők és beosztottak

LEHETŐSÉGEK - Kerékpárút megépítése - Szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító megépítése -Környezetet kevésbé károsító energiahordozó racionális felhasználása - Turizmus serkentése. Térségen belüli idegenforgalmi együttműködés. - Rendezett településkép kialakítása - Környezettudatos nevelés, gondolkodás kialakítása. Tanösvények, erdei iskola létrehozása. - Áttérés a magas szintű technikák és technológiák alkalmazására - A munkaerő növekvő képzettségi szintje GYENGESÉGEK - Komoly gazdasági krízisben levő térség - Kívülről alig érkezik segítség - Anyagilag kiszolgáltatott a község - Az önkormányzat támogatásokra szorul. Érdekérvényesítő képessége jelentősen lecsökkent. - Szennyvízhálózat nincs - A turizmus még gyerekcipőben jár. - Forráshiányos gazdálkodás - Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment meghatározó jelentőségű területeinek teljes vagy részleges nélkülözése -

Statikus, a teljesítményhez kevéssé kötődő bér- és besorolási rendszer. - Túlterhelt és anyagilag sem kellően dotált személyi állomány. VESZÉLYEK - Gazdasági kiszolgáltatottság - Állami források csökkenése - Átalakulás, létszámleépítés, vezetői döntésképtelenség JAVASOLT STRATÉGIÁK Indokolt minél több intézmény telepítése, vagy a meglévők új funkciókkal történő ellátása (művészeti oktatás, integrált nevelés stb.) Önkormányzati társulások létrehozása egyes feladatcsoportok ellátására. Pályázati lehetőségek kihasználása. 7 Konzisztensek-e az elemzések és a javaslatok a legfontosabb sikertényezőkkel, a hajtóerőkkel, az erősségekkel, a gyenge pontokkal, a lehetőségekkel és a fenyegetésekkel, valamint a funkcionális terv értékelésével és a tervezési feltételekkel? A fejlesztési terveket az Önkormányzat 4 éves ciklusprogramja tartalmazza, ezek megvalósítása érdekében dolgozik a

képviselőtestület