Music | Harmonica » Madaras Árpád - Szájharmonika iskola és album

Datasheet

Year, pagecount:1941, 20 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:1252

Uploaded:September 08, 2007

Size:1 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

11111 nagy.b November 10, 2014
  Nagyon jó!
11111 Anonymus September 16, 2014
  Szuper.

Content extract

EGYSOROS KETSOROS CHROMATIKUS SIÁ] IHIARMIOINI 1 íl<A ~~KOILA ~S AL~lUJMI EGYSOR OS, KE:TSOROS á CHROM ATIKUS (VÁLTOSJ SZÁJHARMONIKÁK RE:sttRE IRTA: MADARAS ÁRPÁD ~ :. A hangjegyek alá irl számok és hangjegyek segitségével KOTTAISMERET N".i:LKOL IS JÁTSZHATÓ 31 közismert cserkész, levente, katonai népdal és induló felhasználásával. 40 gyakorlat ábrákkal és táblázatokkal. L SIA] IHIARMIOINI 1 l~A ~SKOILA - ~~ AlLIBlUJl~I EGYSOROS. KtTSORO S É3 CHROMATIKUS (VÁLTÓS) SZAJHARMONlKAK RÉSZÉRE IRTA: MADARAS ÁRPÁD A hangjegyek alá irt számok és hangjegyek segilségével KOTT.-ISMERET N"E:LK(JL IS JÁTSZHATÓ 31 ktízismert cserkész, levente, katonai nepdal és induló felhaszná lásá va1. 40 gyakorlat abrákkal e~ táblázatokkal. 0~ ELŐSZÓ Egy régi kívánságot vélek teljesihmi akkor amikor e1.c11 cl~il magyamyelvO szaJnannonikaiskolát mcgjeleruetem. Arra törekedtem. hogy a tanuló á legegyszerúbb mödoo

tanuljon meg -s7ájhannonikán jótsumi és cgyémal - maJ<lnem é$Zrevétlennl - könnyen, minden fáradtság nélkül megtanulja a hangjeu.,ye~ OI vasásál is. Tckin1ettel arra. hogy a szájbarrnonik:t oly--m olcsón kaphntá, hogy azt rnindenki könnyen megvásárolhatja, irt.ért igyekeztem az iskolai n lehető legegyszerűbb k111itelben u1egielcn1ctni hogy az is rnindco anyagi megeróltetés nélk.01 besze-rczbctö legyen Ennél fogva az iskoln nem jelenhetett meg nagy terjedelemben, akik azonban a tanulást folytatni óhajtják, azoknak ajánlom késöhb megjelen6 második füieremct, melynél kitérek o cbromnfü-us •• ;;zájharmooika vliltóinak használatára. a zenekari játékra a moU-hangolásü szájhannonikákra u több szájharmonikán való játékra stb. Kérem azokat aluket e múv:m érdekel, közilljék pontos ctmil.kat a bon tekon jelzett eladó céggel hogy a megjelené$ után az érrleldödóknek értesíté~; küldhes.sünk l:,:zzcl nz iskolával

párhU2llmosan megjelent egy facimbalom (xylophon) iskola és rövidesen megjelcnil< tilinköfurulya & egyszerű kis hnnnonika iskolrun 1s. Ebben az iskolában előforduló népdalok mellett sok helyen még egy ;Zám van feltüntetve. Ez a S1ámú aépdal egyezik a 1öbbl iskoláimban ugyMcsak zárójelben föltün1etctt s-,1;6.mú népdallal Ilyenformán szájharmonikán, luu1mbaJmon. 1ilinkófurulyán, húztihám!onikát1 telnukari ö:;sn:allílásban egyS7,CTIi; lt-het c~cn 11cpdalokat jtítsnmi. !luoapest, 1941 tava.,-,ín . . Madaras Arpad ELŐSZÓ AZ ÚJ KIADÁSHOZ Jmikor eielötl tizenegy tvvel kiad6nk újra mcgjelent~te Madaras Árpád si.ájharmonikatNkoláját nem vezérelt más bennünket sem, mint ami a szerzú ereJeti célja volt Sokáig kutammk a folytatás után is. de C!iak a tilinkó és a facimbalom iskolát tudtuk JeUetni Hogy vuJóJáhnn ell,észüh, e ~ ~7.ájharmonikn•1!<kola folytatása vagy sem az1 nem Llldjuk, de a sok éves rapasztalal azt

mulalja, lenne rá igény. Ki:ulónk már többször próhálko1otl a folytatás elkés,zítésével, de még tiddig nem s1kerüll. Nem 1cttOnk le ebbeli szándékunkrtil, dt! jelenleg n:m lilt1111~ lchet~séget erre Reméljük nzétt. hogy 1 kralvány így siim vcs-,Jt t:ddigi népszeniégéhöl Uudapest. ~003 telén A NeumD Kiadó 4 sz. ábra 5. sz ábra A szájharmonika kezelése. Kellö kezelés melleit a szájharmonika élettartam§.t meghoszszahbilhatj11k és sok bosszúságtól kimél:hetjük meg magunkat, ha a k.övekezóket szem elötl tartjuk: 1. Jatllk közben fejünket tartsuk felfelé Ezált:tl a nyit nem folyik a lyukakba és így a szájharmonika mindig lisztán fog szólni. 2. Játék után a lyukakh;i belekerült nedvességet ráuuk ki oly módoa. hogy a s1,-ájtiarmonikát a tenyerünkbe ütögetjük Semmiféle idegen tárggyal ne piszkáljuk a lyukak belsejét. 3. Jálek után töriilgessük ineg a hangszert és hclyez~ük vissza a dobozba Egy pc,rszem is

elegendő ahhoz, hogy a szájharmouika hangját roei:akassza. 4. NL tegyük lti a s1ájharruonikál a liirlclen hömérsl!kletvalluzásnak Ha a hangszer hideg, elllbb melegJlsü•k meg óvatosan, mert .ha u hideg hangokra mindjárt meleget lehdü11k, úgy a lrnogok megrepedhetnek. 5. A ~tájharmoníkiil eg~szségi okokból senkinek ne a-0juk kölcsön, még legközelebbi hozzátartózónak sem. A szájharmonika hangolása. Az aH1.bbiakhan egy Richter-rendszerü G-dnr hangolású szajharmoniko 11::mgjail mutatom be Ebben az iskolában minden példánál. C-ch rr :zájharn1onikál 1•eszck alapul Akinek PláS durrumgolású száj)larmonik!ija van, a1 a táblázatot éppen úgy hasznáJhatj:i, mivel minden Richler-szis2-lémájú durbangolású szájhannooikán teljesen azonosan fekszenek a bangtávolságok Különbség csupán az, hogy a C--durnak leírt gyakorlat, vagy darab nem C-durban fog elhangzani, hanem G-, F-, 0-, A- stb. durban A jAtszás teljesen egyforma minden dur

szájbarroonik.ánál A zenekari egy- és kétsoros. továbbá a chromatikus szájbarmonikák mind Richter-szisztémával készülnek Fúvásra a kövelkezö hangok sióla.lnak meg: @ .:··:· ~ r·1 fr 6. s1 ábra Stívásra a kövelkez6 hangok s:wtalnak meg: Lyuk· D G 11 1 2 s D F A 11 D ,F A 5 A 7 R 9 10 4 3 4 A meg.ffwást a játék megkönnyítése céljából a kotlafej nlall egy vonalkával jelezzük. fgy: - A sz,!v1hl pedig a kottafej alatt egy karilcival. 1izy: o .,8-va oktáva azt jelenti, hogy ezeket a hangjegyeket 8 hang• gal feljebb kell érteni. Fú-v.ásra és szívásra tohát a kóvetkez5 hangok-a! kaphatjuk: e 0 D - ~ ,!J S"!.- O - 0 G G H V ~ V s 0 e . " - 0 0 1~ t ~ . 0 0 0 r. A H e D E F G A e . , 0 .) ~~ V V / V 4 5 ll 7 V V!I ll V 10 A számok és Jclz1?Sek segils~cvel kottaismeret nél.küI !s jdlszh:ttwik A:; ilyen játék azonban sohnsem lesz tökéletes és c:gy bizonyos Ioknál a haladús

ml.gáll Csekély fáradsággal azonban a hangjegyeket könnyen .ml?tJllillttllIBtjuk és ezek segítségével nemcsak általunk ismert műveket, .hanem idegen müveket is Jejániliat-unk Ezért mindenekelőtt L3Jlu1Juk meg a-2okat a hangjegyeket, amelyek a szájharmonikán jatszliatók. A fenti sor 14 kiilüobözó hangját írjuk le egy ohangj~ry!iirel.bc Elóször minden hangjegybOI egy-egy sort, később vegyesen Azu l~n pedig olvassuk el elejétől végig és visszafelé. A száJbarmonCka tartása és játszása. A sz{ljharmouikál balkexünk befelé bomor.ftotl tenyerében tartju.k olyképen, hogy a mély hangok balra a magas hangok joblbra essenek. ILósd a1 4 s2, ábrát) A johbtcuyerünket a hangok vibrál· tal.i$3 céljából befelé, homorftvn olykq,en tartjul/, bog,y a sz¼j- harmolllika kilátszó nyllásall is eltakarjuk. (Lásd u 5 sz ábrát) A vihrá.lásra majd késlSb b kitériink Fújjunk bele a szájbarmonikaba. Ne csücsöritsük a szánkat, mintha

fütyu.lní akarnáok, hanem vegyük a szájunkba annyira, hogy u alsó és felsö fémvédőfelliletMl jókora darab a szánkba kerüljön. Ha így belerujunk, úgy egyszerre 3--4 hang {og megszólalni Minúl, jobban tóljuk ballclé a sznjharmowkát, 11nnál magasabb hangokat kapunk és fordítva Ugyanez Je51, a bclyzcl hn levegőt szívunk a lyukakból. Ha belefújunk a si:ájhn:rmoniknba, a.zt fogjuk tapasztalni, hogy egyszerre több hang szólal meg. Egy haog megfúvása oeh~séget okoz, az is cs~ helytelen szájlartással 1og s:ikerílbú Egy lbang megfúvésáho1. ugyanis nyelvünk segítsége szükséges Fújjllllk a száJbarmoni.k:íba olyképen, hogy az elsö négy hang egyszerre megszólaljon. Ha ei nieglörtént, akkor tegyük nyelvünkel 5 lazán ai l . 2 és 3 számú lyukakra, úg,, lwgy a liba levcgó ne kerülhes!ien. !gy tehill csak a száj unk jotib s1egle1:hc11 levő 4-ik lyuk kap leve-göt és ezáltal csak ez a hang fog m~s~zólalnL (Lásd a 7 SI ábtil.) AJAK

NYELV TAKARÁSA A MEGSZÓLALÓ HANG 7 sz. ábra 1.z t!lső 3 lyukat - lekincllel arra, l1ogy ult a sk:ila hiányos - Jeginkabb kísérclrc használjuk A hanglélra (u sk-álal u 4-ik lyu knál kezdödik, ahol fúvásra a C hang szólni m,!s. tF hangolású sz:j• hnrinouikánál F hang >zolai me-s 1:llb,) Stivásra a lrnnglétrabao u hUVi!tkt•ZÜ l1a.ns szólal meg; S ,,n· .Most n szajha rruonikfil egy lytJkkal ü:illclé loliuk a stankban E,;óllnl 2., ;j„ e: •1 s1 lyukak lcsmet nyelviiukkl:l lwfedvr l•s a:t 5-ik lyukbn fog r1 lcvegö betódul ui. ( Lásd 22 8 sz :ilJr{tl) AJ K A MEGSZÓLALÓ HANG 8 sz áhTa /1. 5-ik lyuk filvásáuál nz, ,E" ~1ivlhúnfil :u „F" liang szólal 1m·g. l-:1u tan ujból balfelé toljuk a s:tájharmonikál es a 6-ik lyukban kapjuk fú:isra a, G"-1, s2fvflsra 111. ,A"-1 A 7-ik lyukban rendcllenesség mutatkozik itt most n hanglétr:wan a „II • kövclkc1nék fllvásra, a „e·• pedig szívásra A valóságban

azullban C1 ill megIurdltva vao, Tapasztalni ft,,t1juk. hogy ~ziv,hrn jön a „H" hang és l\v(l.sra n „C" hang A 8.ik lyuktól f;Jíclé megváltozik a sorlcnd Eddig fűvisra kaptuk a mély~lil.i hru:!gol és szlvásra a íclcllt: 11:vil következőt Most tapasztalni fogjuk, ha.g y szívásra jüo a mélyebb hAog és ÍÚ·ásra az utána következő magasabb hang. 1gy a 8-ik lyuknál 5z ivásra kapjuk a „b "-t, lliv:isra az ,,E"-1. J,, 9-ik lyuknál szívásra az „F",et és fuvásra 11 ,,G".f A lO~ik lyuknál szlvasra az ,~o", füvásra a „e·• szólal meg. lgyek.e1zü11k ezt a 14 különböz6 hangot külön-k!ülön liszt-ón mrgswlalt:1lni Az 1. sz gyakorlat minden hnngjegye egmérlékű A vonal 1 ) látunk, ut:ina egy nyomta toll elején egy ÍOlin, vagy G kufoso t {(ffi „C" hctűl. Ez a ,,C" h<!til ozl jelend, hogy et,Y egl¾z értékű hangra NYELV TAKARÁSA 4-e.1 szá,molunk Minden egészértékti hang után egy

függöleges vonalat látunk. Rét ilyen fü~gőleges vonal közötli r ésrt Ülemuck nev ezünk. A „C" jelzés leh{il tlZ l jelenti, hogy núnden ülemrc 4--el számoh111k A számolás t jollb l{lbJejün.k d~hhanlúliával végez1ük 6 A gyakorlatok hongjegyei :i.lall follüntetell s1IÍruok a szlijbarmorulm lyukatnak számát jelenli A sz-ámok felett láJható vizszin tes vonnlka (-) megft1vást, a karí kfl o a sziv:isl jelenti Ennélfog"a s - jel a:.:t j!!l enti, hogy az 5-ik lyukba fújni kell, a pedig azt, hogy a ü-ik lyukból szívni kell s levegöl. Ai első 3 Jyukol egyen16r e n em hasmá1juk. EnnH[o gva ti lekottázott hangokat 8 hanggal magasabbnak kell elképzelni. Ha a tüd ű nknck klvés ai a le,·cgö, melyet a 1)0 ukakb ól szívunk, i akkor szívás közben az orrunkon kereszliil is veheliink Jevcgéit. Ajkunkat jól tárjuk , hogy fávásnál n e menjen mellé a leivegö. Számolás: 1 2 3 4 1 -e- ~ a 1 2 1 ll!·egövélel: V !mI

c1i-é1el: V f. -e- - " 5 - 5 11 ;i 4. V ll V V ~ ~ -11 ~ ~ - 4 A k I f11r:1~, A A 2 •:I ( -" ) 1 s G 1 ., r, ll (1 • e) 0 5 ! e 1111 r ::, 15 ~ e 8 4 hnnglét r·a ::3, • .e, -i " 5 0 8 ~ # ": - 0 !I l 8 0 fl 8 r 1) 11 ~ --. 0 4 6 1- Ezt a 3. sz hangletrá1 először lassan, később gyo rsan is kell gyakorolni. Külöuösen a 7-ik lyu k használ:llát kell kigyakorolnj ahol rcndellenesseg van. 4 .(8) - i 5 - 0 5 0 5 0 i 8 - 6 4 . Ha kél egyforma hang kövelk.ezik egymás után, akkor 11 kél haug ,közölt egy pillannlig szÜ)ltel larlunk. lrju.nk a hnni;jegy:füzetünkhe az eddig tanul! Jhan gjegyekbül 15-20 sort vegyesen (össze-vissza). írjunl; alaja számozott jelzéseket és azután játszuk le azokat. Később prólbfljunk sramozoll jelzések nélkül is jatszani. Félértékű 7 hangjegyek. lla a hangjegyeknek 8zára ,·an. akkor íélértéküek, vagyis

akkor nem négyel számolunk ltlY hangra, hanem l:ellöt. Ennélfo1p•a egy 4/4--es, vngy egé,z iilemben kél félérlékii haoi;jcgy van Tanuljuk rue~ a többi hangoknl is. számolás: 1 2 8 4 t 2 a 4 v V 5. - 1 ,o 0 A 8 ~ • 8 0 8 7 - 0 0 9 .) 0 0 0 0 ? 0 !! 8 0 5 li ll tO ~ ,, 0 5 ~ ~ 0. --: J ~ h 0 9 fi" 0 J ~ 11 t ri 11 8 Zöld et•tlŐlH:~ . •• ~ :i p fi --: 11 8 Népdal 7, :, - -8 - 7ú 8 5 7 - 0 !ill 0 0 Q 5 0 lln 0 5 - 0 8 6 6 a s 0 4 Ha 1.H hang kötőjellel megszakítás n élkül játszuk, - 0 ; 6 ~ ---- 0 q fi - -i l . - össze van kötve, nkkor a:w k:11 ~l ik ulás bacsi •l Xr p~~I MOZ1UlT . JA:ZAI ftllltArTI 8. Cl Q ? -- oo A 9 9 9 8 o 0 5 6 O e e e 1D 10 O 6 A a e O 0 s s 00 9 9 8 !; 0 8 8 D , 8 111 J,, 1„ A 8. sz Mozar t-mű, 8-ik ütemének végén egy duplavonalas ketlóspontot látunk. (11: ~,l) Ez1 isméUöjelnek

ocvezziik és azt jelenti, hogy újból ismétlendő ez a rész. Ha a ketlőspontok :i vonnlok jobboldalán vannak, úgy az azt jelenti, hogy onnan kell ismételni A rnisodik sor végén jelzett D. C ni Fioe azt jelenti, hogy olt még nincsen vége a mlinek, hanem újból elölröl kell kezdeni és ol4 fejezzük be, ahol a ,,Fine" szó va n . .s A negyedértékíi hang}egyek. H a a han.gjcgyek fejci egy tömör fekete pontot kép e2nek, akkor a roka l oegyed értékü bangjei,Yeknek nevezz ük. Egy 4/4-cs ü te mben négy n cgye.dértékü hangjegy van Egy n egyedérték ü hangra egyet s1,ámolunk. 2 8 il 1 2 3 J 3 4 2 1 Számolás: 1 2 :1 4 V V 1 ~.l1i) .,, . v I 3 2 IV 2 0 5 5 5 .f -s 8 0 0 I 0 0 5 5 11 - 2 8 ~ 0 - 0 5 8 8 L 2 8 4 1 5 I 1 82.a,tnol!Ís: ! 2 S 4 ~ 3 0 !l 0 0 !i Sze r etnl k s zant anl . 12 a1 I0.181 @l;J fLJ JJ!Jj J IJ JJ IJJ J IJ JJ IJ JJ IJJJI - O - 0 ~- ~S 5 0 0 0 - 0 - 55 55 9 - - 5 55 - 0 -

514. 0 J O 1 <t 4 O- 0 - - 5-4 - 1 i 1 l { utya, kutya, t arka-. Q Népdal 17c12~JIJ J11;JJIJ J 1rrJJ 1,J J IJ JJJ I; 2 11 1i ,2-1 1 oo - o o 1 5 1 5 e e 1s~s a e ,,ea 5 e -O - O ess 4 1 1 A kisér et. Sokk:il lömörcliben, szebben és ritmikusa!i.l>itn szól a dallam, ha a melódial akkordokkal kfr,érjük. Akkordok a latl több, egymás· noz iJlö, egy.szerre megszólaló bnngol értünk A:i. eddig játszol! egyszólanuí gyokorlatokat nyelvtakarássa( tudtuk elérni. Ha most eccryszerrr több hangol :lkarunk megsz6lallalru, úgy nem k ell egyebet tennünk, mini bizonyos időközönként nyelvünket a l efedell 3 lyukról elvesszük, majd viss;,:ahelyezzük. Azalatt az idő alatt, amfg nem !akarunk a nyelvünk kel. a Jevegö a lyukakon be, ,·agy ki fog á ramlani és ezalaU összesen egy 4 hanr;hül álló akkordot k.apunk A következő gyak orláln~I elöször megszólalta tjuk a „C"-1, A második, harmadik és

negyedik ü tésre - mik özben a „C" állandóan megszakítás nélkül szól - minden ütésnél rövirl időre fdemeljük a nyelv ünket és az t rögtön visszatesszük . ~ , 1as • ; 1 2 S 4 1 2 S 4 „zamo 12 · i ri i i p 1 ·; l l l i !! ! l i i i i I t I ---- ----.s-13 0 OOO 4.333 300 ,;.asa I 222 111 222 222 222 3 2 1 ~ ssa 1 1 1 111 111 n Mivel az akkord mindig azokból a hangokból áll, amelJekct :J n-yelvünRkcl letakarunk, úgy nem szi.ikséges annak hangjait leírni, ha.nem röviditéskéµcn , ha a rujátmál akkordot akarunk, akkor az ülem alall, m egfelelő h elyen egy ,,T" jelet, szlvásntl pedig egy nV " jelel frank. Pl a 12 sz gyakorlat a jövőben a következö számokkal lesz jelölve: Suí.rnola s: 1 2 3 "- 12 a 9 4 I - I f 0 0 +V l 1 1 V l ,, V V I! V l 13. ~ 1i r rr i v,, V 51 1 J 0 0 5 vVV (1 - 1I 1 0 • e 8 JJ l 7 VV V 11 0 vvv 1 vvv -&- 0 0 8 6 ll V VV 9

10 1f T 10 V VV 1 rI Ezt a 13. sz gyakorlatot játsszuk le sokszor el~jétöl végi6 és visszafelé. (Azok, a kiknek 3 kísérel játszása ncibéz, folytalha1ják n j~lszást Msérel nélkül is. K ésőbb is vissza looe-1 lérni a kisérelre) Erd ő 1nellett . Szamolás: l4.(rn1 e I 1i ép dal ~ 1 2 3 -e e, l 5 V 5 T - e l e r a r e r - fi - e 1 e 1 0 1i e - 11 O s 1 I r l 6 Ty 5 J l" I Deb r ecenbe kéne menni. NépdaJ 15. 8888 1 5 1 1 81 -I 1 41 <a i i V ) 6 V i v iv Hl "1 r J F J lg J I; J IJ J-~ J 14 J I; J :11 11: ~ 1 7 8 I 5 l 8 1 i" 1 51 cg 0 4 V 0 5 p ~ . 8 0 V +v 41 i l 10 jő Ha a posta Népdal 16. R l --- ,1 a 9 - -- e, B I! ; S 8 6 - 7 6 9 , e e 8 B 11 l 11 - - A 7 sl e r ~ -~ 0 B 0 - s 11 -6 -6 -8 J 8 ~ All es nr u. uulcht der ~Ia l S1a1nolas:: a 2 1 J{épda.l 2 3 -1 .j 17 2Í1 ~ 8 5 5 (, ~ 5 ? l- 4 5 l G ) f 4

.-,, y 5 4 5 5 fi 5 .I r l 6 6 6 s 1 1 4 0 4 4 y ~ 0 4 .- 6 -!I J ., 0 4- 0 4 0 -8 -8 0 5 l 0 s l 0 6 ~ - 0 5 .5 - 0 -e-- -8 6 -t V i a - 0 5 5 1 5 V ~ -8 - r; 1I 1 i , Lanc. lanc Néptlal l8. e e I e V 8 0 S -8 7 11 8 t! 8 5 l -8 0 - 8 0 4 1 0 8 s I e 0 fi 5 O 4 -8 7 -8 -8 1 0 8 8 0 5 - 5 8 0 4- 8 8 e I s e T - 5 4 I 4 T 1 11 Ujév napj a , ) :> 0 1 e V 11 • 0 f! - J.) 0 8 9 A 1 - 8 11 I I I .:, B :) I I,~ ( 2 . $1.ÜneljlI -~ 1 8 kakuk . Népdal L 2 3 - !l 8 -R l.2 2 J{a k nk, - r l •gyed ~rolcatl Fél edtke S1.á1nolas, 1 2 3 -1 9 1 r 1 V 9 Egesz 3 1 1 I fl -8 I 8 - 1 7 0 ; 1 S - <i -9 -8 0 8 - H~ngJegy , erteke i ~ 1! 8 0 &amoln!>: 1 2 3 4 Szá.molas: t Re.inecke K- Jást~ H E 1:1 1 - e II Nyolcadértékű 1 r IJ s - s ,i 0 s :) 0 9 ~ • V 1 J 7

hangjegyek. A neoedértékLi hangol nyolcadérlék.ú hangra fclezhetjük Ennélfogva egy egészértékü hang 8 nyolcadértékü hanggal egJenlö. A nyolcad<>! így jelöljiik: J , vagy ha lölib van: J JJJ A hangjegycltkel egyenértékű sriinetjelek is vannak. Szünetjel r.scl-én éppen úgy számolunk, mini a szünetj el értékének mcgf clelö hangjegyekre, azzal 1 különbséggel, hogy szünet alatt nem játszunk Kommt eln Vogel. Számolás: 1 2 3 l 5 -5 5 2 3 0 ,,1 2Líl5l :l 0 5 - 8 " NépdaJ 6 0 5 0 " 0 4 t2 -lt - t - -5 0 8 6 /j . :, - 6 /j 0 I 0 6 5 4 l Zi!ne - zwn . S:z.ámolas: 22, ~ r • 2 7 ; 1 l r r • I -f 1 %4 -r r- r - e; IJ - ~ r • 1 r • r. r 1 - 7 8 7 l 0 8 -; 8 0 8 ~ 6 1E E r : v - 0 ~ 8 8 1 e e r- -- 1 0 0 0 6 ti ~ 6 8 8 V jr r p í -i -. -• 1 ;l 1 5 8 V I r- r- -J j í 1: Bartók Béla gyíiJtiséhöl 2 l ~ Fuchs du hast die

Gans gestohlen . Suirnolás, 2-3J43)l@2a j- J J J 0 4 4 V 1 8 5 V 2 J J J J 1j j 0 5 1 2 1 2 6 -H -8 8 I 1 0 1 0 J j - 0 1 1 eI 8 ~ J 12 JJJ I JJJ J IJ JWJ I O~-::l 8 b 7 B .EJf J - 1 1.)() - 8656 e I 1 V 5 V - "I., -- 516, 1í66 I 1 li I JJJJ IJJJJIJJ2J I~1 - - 8 - D)J 861,5 I Y V :, 6566 l :) .l 646 4-1 4 Y I V A nyujtó pont. Ha a hangje1,,y jobboltlnlán egy pont vao, ez a.zl jelenti, hogy a pcml a ha11gjeg) értékének felével azt meghosszabbítja. Ennélfogva egy pontozott egészllangra 4 helyett 6-ol, egy pontozott f®langra 2 helyett 3•al, egy pontozoll negyedhangre I be.lyell l 1/2•et, egy pon· lozoll nyolcadra /, helyett /,•cl ütünk. Gllnbele1n - go 1nbolon1 . a 1 2 l4. 0 ?16 Jfering-Ö a syv ::i - eV a 7 11 -, 1 8 0 0 8 vv ll - -IT V 8 8 11 0-0 e e l0 - 0 - 1.0 10 eI 0 - 11 8 (l O 1D 8 - a I I l 8 [ - 0 7 8 v 7 ? I I

Santa Lucla fj -:i:. j J J. 1 1J □ ,1 1 -0 58V8 J0 -J-r 1w J J I J :; -00 O -o 8l!i5y55 9 t3 .-, 1• -0887 OOO 12. r Ir - r Ir f :nr r·vIrr 11 2 OCO 8,7866 5B8V8 1 0 -0 768VB?8 1. IEr -J iJ 1. 88-:-1 r rr I fJ r Irr J 11: 088) OOO 0- 0- li7l 88l8 H? 0 0- 811 A 25. sz uépdal vt:gen kél hekerilett részt lálunk Az l részi elsóizben játsszuk és visszamegyünk az ismétlésre. Másodsi:or az J, részt kihagyjuk és azt átugorva a Il-ik befejező részt játszva befeje1.1:ük ,. Csendes eJ . , Karácsonyi enak Lassan 8 V - J 0 !! -8 - ; 1 ; 0 1 J 8 6 , I I - e 1 l .) 8 1 1 -• I :i e V e 7 8 ::, a , I 0 I - 0 y 0 . 1 8 5 , - a - e l o e 0 -6 e- e ó e r 0 8 1J 0 ~ • V V I 1 - - -6 J e I e e s V [ 0 0 0 0 11 ll V 8 7 ~ I l 4 1 {4 Zenekari játék esel.én a k övellke2ö •1 népdal! G-dur hangolású szájhu rmonikán jáLss2.11k Tlriton1.ba l as: •

Szamo Nepual 21.(66)t•·-~11:; J J J J J J; IJ J fJ 11• ; J •~ J 1 - ? 2 - 44 8 4 --- ---- 5665 - 5556 - 6 0 - 816 () 4 4 j 0 - 6 5 1 8 ~ 2~ 1~ IJJJJJ . JJ IWJ ~JIJ J S2 IJ J; 1 1 -5 1 ~ - ◊ 1 - 4<1. -- -- -- - - 55565656 5 o J .: J IJ J fJ-1; - - .} 0 :J 1 (! ~ 0 5 8 6 J D IJ J-t é> sll6 6 J JJ1 :, -,.~ • -5 t 6 6 5t 1 1 0 :) 5 - ü - :> 4 s & e 0 - - -8 0 5 -6 0 6 ~ -0 !) li 5 - 6 l 1. 8 112. @J J J J I J J I J I J J J J IJ. 1J =11; u O.J t e - 0 - V s s s - 0 e l s 6 :J • --- - 8 5 e e - 0 - Il ~ ~ l ll Zöldre van a rá csos kapu festve . Csárdás 2s. , 1• er rr er r PJ+ ; ~ r· 11· r t Ir·PP r· 1 - - - - 777, 0 tO 10 9 V j r r- f 0 10 V 9 1 0 00:) f<. f) liff.16y J-;-l Se, 10 V ,J j 0 , Nepdal 9 V - 0 8 8 1 J ,, - - -8 - 0 9 9 - J 11 0 i) 10 1.0 0 -- 1 aee] 0 !l V 0 k V e- -r

r! Er f . j IF -J p r· I!- r-, i :ll i 1 7 7 7 8 0 8 0 ll 0 9 V 6 8 I 8 0 8 V ,, Tiroli k eringo 29.(67) 0 I 4 0 " -i l 1 ; 1 I 1/:J t 6 0 0 8 5 ;:) 5 t R JJ J J I - OOO - 54i~ - 5 0 s s I 0 0 8565 I f J J J 1; fJ J I iJ J J1;. ooo -O O O - - - - 8111 ll555 5855 5855 5<4 ll - l ll 4- 011, cin lieber Augustin . íitpdal 1t t I e Ir r r Ir J J Ir r r r· ; r r • • fllt!. :10.,FS ,. - 0 ; - 1 I ~ f; 0 s 0 - 1 ~ a - 7 ; 0 ; Et - - - -R - s s ; ; 1 r - -6 0 0 -e; e a --- e s 10 7 - ? (l ll H 1 I - - 0 - 10 8 9 T 8 ; - e , r - (j - 7 1 1 1 - 8 11 0 - 0 l tO e 9 - - - -8 0 - , 1 -; 8 - i I - 8 B I l Vékony hej a . (~nJllns -7 ~ -11 -8 0 6 r 0 :5 -6 -6 I -; - 0 7 ; I - . -::, li -6 " 0 8 J J ), - - 0 1 7 5 8 I 0 5 <j 0 8 I 0 ~ -5 1 .4 1 V r; V t6 A következő n épdalban ponto1.ott

nyolcadok is vannak Ezeket olyképen játssruk, hogy az első (pontozott) hang után egy pillanatra szünetel tartunk és utána a kövelkezö hangot egészen röviden játs1.szuk Mlndkél bangrn azo1tban öss1esen egyet számolunk 2, J ; 1 a 8 & 0 10 - S FJ e r 8 e ----r :, - 8 ll 8 I 8 - el 6 ,, 8 7 7flllQ J 7 6 0 7 8 s ,., f!897 7 e; l - 0 8 8 • 0 9 0 0 ; 5 -ll O 8 V 8 - -8 u ,.) 0 7 11 , l{erek ez a zse1nlye . -7 wEi rrr r v 11: 00 - 0 8 ~ 11 8 - rre~ I - 9 l J 00 8 7 7 6 8 7 [ r r I r r I 1 0 - w I V8 [ 0 - J i Oy 9 I 1 1 0- Népdal e .a l 9 r e r er Cl I - 1.0v 8 J 1 - o o 8 8 e 35. :!1 - JI 7 Édesanyám kiállott a kapuba . Cs;Í rdás r, 11 10 V 8 °0 , Nepdal ~ l J. J 1 Ji J 1JJ· 1J J 1 )1J 11 ! 1pr· 1 0 0 5 -- s 5 -- 00 e e 5 ,s ® r r P r· r J f J· I e, 0 ? 7 1 I 0 0 - O 8 8 7 8 7 l 4 - - V s l 4 - - l

• - l 7 ? J i 11: pr· 1f r· 1r r 1 - - - 8 8 ;- ? 0 0 0 8 7 ? 8 I Elszaladt a pejkom . Csárdás 36. Népdal ~ e JJ 1~ Ju. J J JJl J JJ j J JiJ J 1 l ., t t . n <l l ~ u!r r J r 1 0000 0 -- -0- 0 4 , -t s s 5 V 5 et te 5 • 1 ,, j 1 - V :ll I t 1- l J 1J J J J IJ J 111 ~ )11. 1 JJ J J i1J 1J íl 1JJ1J 1:l J :11 - - - 0 -- -tt44 5 4I 00 0 - - 0 tttl58lly - - - 0 - 0 - - li 8ttcoty •1t1 18 .• Jaj de u1agas , Cs1Í rilas 37. Simonffy Kálmá.n •> ~ J p D r· (" - íl ~ -r· 6 1 - 8 7 -8 1 - 1- - - 1 8 7 1 I ? 0 6 7 r. -7 - 1 J 1 D 7 1p 0 7 - 0 8 r- r 0 8 0 8 0 ; r· p 1 8 B 7 8 I J. p g- J. p 2 F 1r r r f =R -7 I 1 Eresz alatt . Népdal r rs I r· P IP r· 0 8777 9 O ll f) D- r· 8 8 - -8 V 0 8 71 7 o o 8 10 9 V I -8 JJJ 7 0 7 9 8 r· - 7 I 0 8 0 - 10 9 -8 0 9 J le e r r -- - 6 & 1

1 t o 1F f 1 j 0 8 O 8 0 8y8 t r r J- 1 1r t as. :4) ae I 0 11 -8 0 8 p 1~ r· 1r l - - 1 -, I =11 0 V 8 8 f 7 ,- Ede s a 11y a m, csak az a ker esem . 39. e Cs1Ír,l:Ís J fJ J IJ iJ J -- 0 8 556] 0 8 0 - 0 588 r 1a J· 0 E• 1 i - o 18 Népdal f l :11 aevir - B 0 B 8 0 8 0 - ll l 7 - O--O- o 8 s.so 65a o 0 - 8 7 o o o o 5&a5ao J 0 0 7 5 0 - a V e I o , e 1J a v i J , Cserkesz induló D. Turry Peregrin4 ) 40. @(.!J 1J •! J J 1J D-J 1iJooj J j - 9. -4 -11 -5 - - - 8 T 0 4 - V 8 ~ I 5 li 5 8 V I -8 -8 4<458- 0 8 4J J JJ f j13 J I ;fi: l IF fil 0000 0 0 0 0 4 44s<87 • {j , 0 7 J. JJ J J 0 5 I 5 - -e 8 l 8 1 j. 0 8 - a ii - 0 0 7 - e 0 s l 0 8 - 8 - ) 0 5 1 - 8 T 0 1 ,J 0 6 - 6 j 1 - ~ 5 1 - 7 8 IJ. Jd J I i) 0 - 1tae s Y -5 - j; J j -s 0 8 - - - - - - l 4 "l3 - - 0 B 8 Q •

- ö 1 0 5 -- se e r 0 l 5 V r 1 ~ [2 0 ? 7 J T A folytatásra vonatkozólag kérjük, méltóz-tassék az elös1:ót clolvasni. 11 =