Economic subjects | Leadership of the organization » Szervezési alapismeretek összefoglaló

Datasheet

Year, pagecount:2001, 23 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:1219

Uploaded:August 02, 2004

Size:455 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

1 SZERVEZÉSI ALAPISMERETEK Elemek: a rendszernek olyan önálló műveletét végző összetevője, melynek csak bemenetét és kimenetét vesszük figyelembe a rendszer A XIX. sz végén jelentek meg az első írásos művek, a szervezés- vizsgálata során. vezetés tudományának kezdete. Bemenet: indító érték Alkalmazni kekk egy olyan embert, aki vezetővé válik. Elemek kapcsolata: − Taylor ’ a szervezés-vezetés tudomány atyja’: Nem a munkásnak  soros: ( egyik el em k imenete a m ásik be menete) a r endszer kimenetét a legkisebb kapacitású elem kimenete határozza meg kell kitalálnia, hogy mit csináljon. Az ember racionális lény, többletbéré- többletteljesítmény Teljesítményt kell mérni, nem pedig a csoportot fizetni. E A csapat lefelé húzza az egyén teljesítményét. Kiválasztani az emberek közül a legalkalmasabbat. −  E E párhuzamos: a r endszer k imenetelét a r endszerek k imenetének együtteséből kapjuk

Henry Ford alkalmazta Taylor gondolatait Először alkalmazott futószalagot – az emberek csak a műveletvégzéssel foglalkoznak. Időbérezés: azt fizeti meg, aki végig dolgozik a futószalagot. Béréből az általa előállított terméket meg tudja venni.  alternatív: az éppen működő elemek v. sorba v párhuzamosan vannak kötve, de a Étkeztetés, üzemi óvoda, orvosi ellátás. rendszeren belül van tartalék elem. A készlettartás ktg-es, pontos beszállítást várt el a szállítóktól. − Fayal – alacsony s orban k ezdte, n agy t apasztalatai t udással rendelkezett (fr. Mérnök) A vezetőnek az ember nem születik, meg lehet és meg kell tanul- ni. Harvardon kezdték el tanítani Amerikában. Vezető funkciók: minden vezetőnek öt funkciója van ♦ tervezés ♦ szervezés ♦ emberek irányítása ♦ koordináció ♦ ellenőrzés Az egészből a részletek felé haladunk. Struktúra: 1 r endszer s truktúráját akkor t udjuk

meghatározni, ha l e tudjuk írni milyen elemből áll és az elemek az elemek között milyen kapcsolatok lehetségesek. Rendszerek osztályozása: 1. Gondolati rendszerek – zeneművek, matek elméletek, irodalmi 2. Materiális rendszerek – az anyagi világ jelenségei alkotják Jó m unkakörülmény a teljesítmény nő, romlott a körülmény a teljesítmény nő. döntéselméleti irányzat  magatartástudomány irányzat  motivációs elmélet  rendszerelmélet: elvek és módszerek gyűjteménye  integrációs irányzatok (II. vh) szervetlen természeti rendszerek  biológiai rendszerek – élő egyedek alkotják (teljes állatfaj v. 1 egyede)  Kialakultak az emberközpontú irányzatok:   technikai rendszerek – emberi tudás által létrehozott rendszerek (tollak, füzetek, villamos)  gazdasági rendszerek: személyekből és technikai eszközökből állnak, képesek célokat kitűzni maguk elé, a célok elérése

érdekében tevékenységet végeznek. Működésüket befolyásolja a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük. Kibékíteni a klasszikus iskolát, az emberközpontú irányzatokat. Egy váll-t önmagában vizsgálni nem szabad, a környezetével együtt kell vizsgálni. Naumann János Rendszer: közös i smérvek alapján ös szetartozó el emek e gyüttese, mely együttes egészet alkot, és egészként viselkedik. Ezek a tulajdonságok a vizsgálati célból keletkeznek. Gazdasági rendszerek tulajdonságai:  működő rendszerek: a rendszeren belül elemek közötti kapcsolatváltozások sorozata zajlik 2  dinamikus rendszerek: a rendszeren belül fejlődés meg végbe, a  emlékezettel rendelkező rendszerek: az onos be meneti jelre állapotuktól függően különböző kimeneteket rendszer képes új elemmel bővülni, a rendszer struktúráján vál- produkálnak toztatni képes belső képpel rendelkező rendszerek: a kísérlet során 

adaptív v . al kalmazkodó r endszerek: k örnyezeti h atásokhoz alkalmazkodik, működésén és kimenetén is tud változtatni átmeneti i deig n agyon s zabályosan v iselkednek, a  öntanuló r endszerek: k orábban m egszerzett t apasztalatuk kísérletek befejezésével megváltozik a viselkedésük  alapján működésükön változtatnak 2. Modell m ódszer – akkor ér demes alkalmazni, ha ismerjük a  tervezet rendszer: feladat ellátással hozzák őket létre  célratörő rendszerek: működésük során van olyan kitüntetett rendszer struktúráját. állapot, amely elérésére törekednek Arra vagyunk kíváncsiak, hogy környezeti hatásra hogyan reagál egyszerre meghatározható és meghatározhatatlan rendszerek: a rendszer. Meghatározható 1 rendszer, ha a s truktúráját le tudjuk írni; meg- A vizsgálat szempontjából fontosnak tartott elemek figyelembevé- határozhatatlan 1 r endszer, ha a s truktúráját t eljes körűen

nem telével elkészítjük a rendszer besűrített mását és ezen kísérlete- tudjuk leírni zünk. egyszerre határozott és határozatlan: Egyszerűsítet kísérlet, ez modell és ezen kísérletezünk és a mo- Határozottnak ak kor t ekintünk 1 r endszert, ha k imenetét n agy dellen nyert tapasztalatot visszavezetjük az eredeti rendszerre.   biztonsággal meglehet mondani; határozatlan, ha kimenete csak valószínűsíthető  nyitott rendszer: környezetükkel anyagcsere kapcsolatban állnak  önszabályoz rendszer: a rendszeren belül irányítóelemek vannak, SZERVEZÉSI MUNKA FÁZISAI Információ: az adott rendszer működését befolyásoló új ismerethozó akik szabályozást végeznek jel, jelsorozat tartalmi jelentése  hierarchikus rendszer: a bennük lévő irányítóelemek alá-, fö lé- A jelsorozat 2 formában érkezhet: rendeltségi viszonyban állnak ⇒ rögzített: ez az adat  szervezett rendszerek: szervezési

beavatkozás nélkül a rendszer ⇒ hírcsatornán keresztül: ez a hír a kaotikus állapot irányába halad Ugyanaz az a jelsorozat különböző rendszerekre különböző módon hat. Irányítás: beavatkozás a rendszer működésének céltartás érdekében Gazdasági rendszereken belül 2 féle információ keletkezhet: Irányítás módszerei: 1. 1. izoláció: a r endszer számára olyan körülményeket teremtünk, hogy a rendszert zavaró jel ne érhesse elsődleges információ: r eál f olyamtokban emberi t evékenység, emberi munkavégzés hatására keletkeznek 2. másodlagos információ: már meglévő információk feldolgozásával keletkeznek 2. vezérlés: a rendszer bemenő értékét m érjük, h a ez el tér at tól, amit várunk, akkor 1 ellentétes hatást kifejtve semlegesítjük Rendszerszervezők munkáinak fázisai: 1. 3. szabályozás: a rendszer belső értékét mérjük, ha ez az érték Külső szervezőkkel szerződést kötni,

melyben megfogalmazódik eltér attól, amit várunk, akkor úgy változtatunk a rendszer műkö- az elvégzendő feladat és a cél, határidő, szerződött érték, egyéb désén, hogy a kimenet megváltozzon személyi és tárgyi feltételek (a vállalat részéről belső konzultációs Rendszerek megismerésének módszerei: 1. Vezetési célkitűzés partnerek, kinek a gépén történik a programírás). Feketedobóz módszer – akkor érdemes alkalmazni, ha nem ismerjük a rendszer struktúráját, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a környezeti hatásokra hogyan reagál a rendszer. A rendszer számára bemenő jelet adunk és vizsgáljuk a kimenetet. Ha sokszor ismételjük a kettő különbségéből vonunk le következtetéseket. A rendszerek 3 különböző módon viselkedhetnek:  emlékezet nélküli rendszerek: azonos bementei jelre mindig azonos kimenetet produkálnak 2. Helyzetfelmérés Célja, hogy a szervezők megismerjék a tervezendő területet.

3 - dokumentáció ol vasás ( a v állalat s zervezeti és m ű-  döntési t ábla v . m átrix: t ényállapothoz t evékenységet t udunk ködési szabályzata, számviteli szabályzat, meglévő rendelni, feltételeket vizsgálunk számítógépes rendszerek ., szervezendő pl: területen dolgozó emberek m unkaköri l eírásait, í rá- ha a jelentkezők száma 6-35 fő terv szerint indítják a já- sos vezetői utasítások a t eljes igazság ezekből - 3. ha a jelentkezők száma 35-nél több új buszt állítanak be a dolgozókat kell megkérdezni ha a jelentkezők száma 0-20 fő akkor a vállalat azt vizs- a- kérdőívek ( sok dolgozó – kevés idő ) b- interjú (ellentmondások eldöntésére) Információs elemzés, értékelés Az a célja, hogy össze tudjuk hasonlítani milyen a jelen rendszer és a kívánt állapot. Grafikus ábrával mutatjuk be a jelenlegi állapotot: - ratot nem tudható meg) folyamat ábra  bizonylati út á

bra: s egítségével az t t udjuk á b- gálja, az indulásig van-e még 1 hónap TF ÉE NL YT T E V rázolni, hogy 1 bi zonylat hol és hány példányban keletkezik, hova kerülnek, a vállalat melyik szervezeti egységéhez Üzembehelyezési ok mány ( eszközgazdálkodó 20 <=L <=35 I N N N L> 35 - I NN 1 hónap van - - I N Term ind Új busz Reklám Lemond N X X X X N L 20 35 állítja ki 3 példányban) 1 pld. – analitika - irattár  inputadat h ol keletkezik, milyen ad atállományban tároljuk és az 2 pld. – karbantartás – nyilvántartás – irattár adatállományból milyen o utput adatot l ehet k eletkeztetni és ez t 3 pld. – tőpéldány  tevékenység á bra: m unkafolyamat r észtevékenységeinek logikai viszonyát ábrázoljuk vele Melyek a párhuzamos t evékenységek és m elyek azok, amelyek egymást követik  információs ábr a: s zervezeti egy ségek k özötti információáramlást tudja ábrázolni

Vevőtől-vevői rendelés, váll. ért részlegére információ mátrix: számítógépes rendszert tudunk jellemezni, az az outputot hol használják fel A r aktár ál lítja k i a k iadási és bev ételi bi zonylatokat, a bi zonylatok adatai raktármozgatás menü állományba kerülnek, ebből az állományból feladást adnak a főkönyvi könyvelés felé, és ebből a raktármozgatás állományból beérkezések listáját készítenek a beszerzés részére. 4. Rendszerterv készítés − feldolgozási üzemmód a) vevői rendelés nyilvántartásba veszi, a váll-nál átmeneti ideig gyűjtjük, majd ha elérkezik a feldolgo- van r aktár i s – a k észlet mozgásokról r aktár- zási időpillanat átvezetjük őket a rendszeren készlet nyilvántartást vezet ebből kér infor- b) mációt az értékesítés, ennek ismeretében küld kekre reagál. Állandó elektronikus (online) kapcsolat legyen az információ keletkezési helye és az adatfel- menü

ábra: számítógépes rendszerek funkcióit dolgozó egység között. tudja ábrázolni, m ilyen f unkciókra v an felké- c) szítve és az 1-es funkciókat hogyan lehet akti- − diagram: ∗ vonal diagramm (folytonos ábra) ∗ oszlop diagramm (diszkrét ábrázolási mód) ∗ kör diagramm (halmazon belüli részesedés) Időosztásos üzemmód: hálózati rendszer, a központi gép működési idejét osztják fel az 1-es felhasználók vizálni  valós idejű feldolgozás: az adat azonnal bekerül a rendszerbe, és a rendszer azonnal a módosított érté- visszaigazolást.  kötegelt f eldolgozás: az a datokat k eletkezésük ut án között. − adatok: kód: helyettesítő jel, adatvédelem, hatékonyság növelés, lehetővé teszik az adatfeldolgozást Kódok fajtái: 1. Táblázatok, mátrixok Numerikus kó dok – csak szá mok, m ás jel nincs (telefon, TAJ, adó) 4 2. 3. Alfabetikus k ódok – csak betűk (mozaik - - tartalmi

összetartó erő – logikai szavak, rövidítések) Vegyes kó dok – (személyigazolvány mazza. szám, útlevélszám) A recordok mezőből épülnek fel (az egyed egy jellemző tulajdonságát Numerikus kódok: - - A f ile r ecordokból é pül f el, egy egyed, j elenség t ulajdonságait t artal- jellemzi). sorszámos kó dok – a k ódolni k ívánt j elenségeket l ogikai sorba állítjuk, majd növekvő vagy csökkenő sorszámot Elemi adat: a legkisebb olyan adategység, melynek még önálló tartalmi adunk neki. jelentése van. decimális kódok – minden kódpozíciót a tőle eggyel jobbra Fiz. file álló, tartalmilag pontosít, finomít, minden kódpozíció 0-9-ig File File kaphat értéket Record Record csoportközös kódok – a kódolni kívánt jelenséghalmazt ki- Mező sebb csoportokra bontjuk, minden csoportnak önálló jelző- Log. file ⇔ Elemi adat Karakter (BYTE) számot adunk, csoporton belül az egyes előfordulásokat

Adatmodellt készítünk és adatbázis kezelőket használunk. elkülönítjük egymástól valamilyen módon (sorszámozás) Teljeskörű leírás: azt vizsgáljuk, hogy melyek azok az egyedek, melyek szerepet k apnak, az e gyes egyedet m ilyen t ulajdonsággal l ehet j elle- Feldolgozásban betöltött funkció alapján: - azonosító kód: minden egyednél más értéket vesznek fel - megjelölő kódok: az egyednek valamilyen tulajdonságát je- - - mezni és hogy az egyedek között milyen kapcsolatok lehetségesek. Egyed: tulajdonságok jellemzik, az adat szempontjából fontos. DOLG. 1:1 JOGS TELEPHELY NYELV ISM. lölik, egy rendszeren belül több egyednél azonos is lehet D.KÓD J.SZÁM tranzakciós kódok: valami változást, valamilyen gazdasági NÉV KIÁLL.DÁT eseményt közölnek a rendszerrel, ha készletrendszer kere- CÍM LEJ.DÁT TEL. FOK. tében találkozunk vele mozgásnem kódnak nevezzük, bér A.NEVE KATEG. TH.KÓD INT. – jogcím

kód TH.KÓD D.KÓD ellenőrző kódok: a hibás kódhivatkozók kiszűrése NÉV CÍM NY.KÓD NYELV NY.KÓD Kódokkal szemben támasztott követelmények: D.KÓD 1:1 1. egyszerű és könnyen kezelhető TH.KÓD 1:N 2. legyen a lehető legrövidebb NY.KÓD M:N 3. bővíthető (ha egy új jelenség belép, a meglévő résztémával 1:1 az egyik egyed egy előfordulásához a másik egyed 1 előfordulá- kaphat nevet) sa tartozik, és ez visszafelé is igaz. egyértelmű (ha a jelenség bekövetkezett egy és csak egy kódér- A személyzetiseknek tudniuk kell, hogy melyik dolgozó, melyik telephe- téket kaphasson) lyen dolgozik. legyen s tabil ( a k ódban a j elenségnek c sak ol yan t ulajdonsága Normalizálás: optimalizálási eljárás. 4. 5. kerül, amiről tudjuk, hogy nem fog megváltozni) Bizonylatok: g azdasági eseményt hitelt érdemlően igazoló okmány, kötelező tartalmi elemek: Input adatok: - törzs adatok: hosszú időn keresztül

viszonylag állandó ada- - kiállítás dátuma - gazdasági esemény - bizonylat neve Az ad atok k arbantartásáról m inden r endszerben gondoskodni - sorszám kell. tok ( egyszer k ell beírni, e gyszer s zerepel, m indig k iolvasható) Funkciói: - input adatot hoz be a rendszerbe - output adatot visz a rendszerből Input oldalon először azt vizsgáljuk, hogy minden adat s zerepel-e a Karbantartás: bizonylaton, amire szükség van. - bővítés Ha hiányzik új bizonylatot kell tervezni. - törlés Output oldalon megjelenő bizonylat új bizonylat. - módosítás - listázás - forgalmi adatok: gazdasági események nyomán beállt vál- Adatállomány tervezés: 1. Fájl szervezés: összetartozó adatok együttese tozásokat k özlik a r endszerrel, bi zonylatokról k erülnek a - rendszerre. azonos helyen, azonos módon tároljuk az adatokat – fizikai 5 Output adatok: 1- Értékesítés : - listán megjelenő outputok -

marketing 1. törzslisták - vevői rendelések gyűjtése 2. forgalmi listák pl.: osztályonként a tanulók hiányzásai - V. REND összegfokozatos listák, melyek tételsoraik között összegző VEVŐ sorokat tartalmaznak. KÉSZLET Az ad atok r endezetten, v alamilyen m eghatározott s orrendben s zere- HAT.ID pelnek. ME. Rendszerben szereplő számítási algoritmusok: EL. a listán szereplő adatokat milyen adatokból, hogyan kell kiszámítani. ÁR. Rendszerfolyamat ábra: menüábrában kell lennie. REND. SZ 5. A rendszer bevezetése: üzembe helyezzük a programot. + iktatás + formai, tartalmi ellenőrzés Üzembe helyezni csak olyan programot lehet és szabad, ami hibamen- - vevői rendelés nyilvántartás tes. - visszaigazolás Bevezetési módok: - áruszállítás (az árut szállítólevél kíséri) - számlázás - fordulónapos bevezetés: határnapon átállás, kockázatos - párhuzamos bevezetés: egy időben mind a

kettő megy. Bevezetéshez kötődő feladat a dokumentáció átadása: a- utószámlázás (igazolt szállítólevél alapján, utólag) b- előszámlázás c- egyidejű számlázás 1. beszerzési doc. 2. kezelési doc. - teljes rendelés állomány összes értékét 3. üzemeltetési doc. - vevőként a rendelés értékét Rendszer betanítása. - vevő rangsor felállítása (marketing info.) Rendszerfelügyelet biztosítás: garanciaidő, a program fejlesztői arra - készletként a rendelések mennyisége (term. info) vállalnak garanciát, hogy az átadott program hibamentesen működik. - készletrangsor – mennyiség, ár – ( marketing info.) Vevői rendelés nyilvántartás: Ez az idő attól függ, hogy a szerződésben mi szerepel. elvárják teljes évre vonatkoztatva és rövidebb időszakra bontva. 6. A rendszer értékelése: annak aki használja kell értékelnie. Beérkező és nyitott rendelésekre (még nem teljesített)

vonatkoztatva is kérik. - Számviteli alrendszerek melyek azok a t ételek, melyek nem lettek határidőre teljesítve - miért nem lett szállítva Készletrendszer - várható árbevétel II. Tárgyi eszközrendszer - teljesített, de nem számlázott tétel III. Munkaerő - már számlázott, de még nem teljesített tételek IV. Termelési rendszer V. Pénzügy VI. Főkönyvi könyvelés I. Vevő név Rendelés K ME Teljesítés K ME Számla I. Készletrendszer Készlet: f orgóeszköz – 1 évnél r övidebb i deig s zolgálja a v állalat működését. Fajtái: - vásárolt (anyag, áru, göngyöleg) - saját (késztermék, félkész termék, állatok) 1. értékesítés 2. tárolási nyilvántartás 3. beszerzés Készlet név Rendelés K ME Teljesítés K Számla ME 6 - a- 2- Tárolás nyilvántartás - raktár: tárolja a készletet, erről nyilvántartást vezet - főkönyv: szintetikus nyilvántartás - analitika:

részletező mennyiségi nyilvántartás Főkönyvi szintetika ↑↓ Analitika ↑↓ Raktár ↑↓ időszaki készletváltozás - készletféleségenként (me. érték) b- készletcsoport összesített érték c- gazdasági eseményenként elfekvő készletek KARTON Neve Méret, min Vámtarifa szám Mennyiség Könyv. dát BizonyGazd lat es. Szám Dát . Növekedés ME Egységár Főkönyvi számlaszám Raktár min. készl menny Csökkenés Készlet neve É ME É Leltár Raktár: - beérkezés jogosságának vizsgálata - mennyiségi átvétel szállítólevél alapján - minőségi ellenőrzés NAPLÓ - bevételezés Gazdasági es emény neve Könyv.d BizonyNövekedés át lat Szám Dát ME . a- mennyiségi nyilvántartás b- elhelyezés a tárolóterületen Csökkenés É Me Készlet neve É - menny. Minőségi megőrzés anyagi felelősség mellett - leértékelés, selejtezés kezdeményezése - leltár - leltár kiértékelés (hiány,

többlet) - kiadás - jogosultság vizsgálata - aktuális, minimális, várható készlet ismertetése - árut szállításra előkészíteni - kezdeményezi a beszerzést Ha eladásra szánt készletet tárol, megjelenik az értéknyilvántartás. 2 féle tárolási mód: 3- Beszerzés - egy raktáros – minden készletnek egy kötött helye van - többraktáros – minden raktár elvileg a teljes készletválasz- - készlet – mennyiség – határidő tékot tárolja. - ár – szállító – rendelési szám Az a t erülete a v állalatnak, a hol v alamennyi k észletmozgásról v an információ. Szállítói rendelés Szállítói rendelés nyilvántartása - teljesítésként - raktárközi átvétel, átadás - adott készletből mennyi rendelésünk van - leltártöbblet, leltárhiány - adott szállítótól mit rendeltünk meg - vevő visszáru - adott készletet kitől szoktuk rendelni - felhasználásból visszavételezés -

állítson fel szállítói rangsort - térítés nélküli átvétel, átadás - az elküldött és nyitott rendelésekre is várják ezeket az infó- - apportba vétel, adás - felhasználásra kiadás - szállítói visszáru - értékesítés - átminősítés tárgyi eszközzé - árváltozás miatti értéknövekedés kat. Készlet név RendeTeljesílés tés Száll. Menny. Száll Menny. Analitika: - készletféleségenként készlet aktuális menny. és értékét - készletcsoportra összesített érték – raktáranként a készletérték - főkönyvi számonként (nyitó + növ. - csökk = záró készletérték) Szállítási név Rendelés Készlet Teljesítés Menn Készlet Menny. y 7 Mozgásnem törzsállomány: Blokk séma INPU FELDOLGOZÁS T Törzskartonok - mozgásnem kód - gazdasági esemény neve OUTPU T T FKSZSZ K FKSZSZ Forg. Raktári bizonylat szám: Forgalmi adatok - dátum - mozgásnem kód Készlettörzs: -

készlet kód - készletnév - mennyiség - érték - méret, minőség - egységár T FKSZSZ - mennyiségi ár K FKSZSZ - vámtarifa szám - főkönyvi számlaszám - minőségi készletmennyiség - csoportos nyilvántartás Rendelések adata: - szállítói - vevői Befektetett eszközök - 1 éven túlszolgálja a vállalkozás működé- sét Menny. egység törzsállomány 1. Immateriális javak - mennyiségi egység kódja 2. Tárgyi eszközök - név 3. Befektetett pénzügyi eszközök Vámtarifaszám törzsállomány: - vámtarifaszám Tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás) - csoport neve I. - áfakulcs % Főkönyvi számla törzsállomány: Nagy beruházások - kivitelező partnerre van szükség - nagy értéket képviselnek - főkönyvi számlaszám - hosszú a megvalósítási idejük - főkönyvi számlanév - szerződéskötés Raktári törzsbizonylat: - raktári kód - raktár név, cím Vevő

törzsállomány: Beruházás szerződés nyilvántartása Szerződés Pertner Tárgy Határidő Érték Száma Dátum - vevő neve - vevő címe - adószám - bankszámlaszám - telefonszám, fax ~ menetközbeni részteljesítések sorozata - e-mail cím - postafiók - ügyintéző neve Beruházás szerződés teljesítés nyilvántartása Beruh. Száma Tárgy Érték Beruh dátuma Határidő Partner Számla Részteljesítés Száma Dátuma Tárgy Dátuma Érték Szállítói törzsállomány: - szállító kód - szállító név - cím - adószám - bankszámlaszám Partner törzsállomány: - szállító- és vevő törzsállomány II. Eseti eszközbeszerzés Raktárba kerülő befejezetlen eszköz beruházása Költséghelyek Főkönyvi szintetika ↑↓ Analitika ↑↓ ↑↓ 8 Költséghelyek Számítógépes törzsadatok: Raktár ↑ (Tárgyi) Eszköz törzs ↑ Écs mód T Vámtarifa T Leltár Eszköz neve Készletnövelés:

écs aktiválás apportba vétel - térítés nélküli átvétel - felújítás (értékben növel) - bővítés - leltártöbblet Gyártási név, szám neve termékcsoport neve Helyrajzi szám áfakulcsa Üzembe helyezés Főkönyvi szla T adó tv szerinti écs % Készletcsökkenés: értékcsökkenés (mennyiségi változást nem okoz) Vámtarifaszám, kód főkönyvi szla szám - selejtezés Várható 0-ra írás főkönyvi szla név - apportba adás - térítés nélküli átadás - eladás - költséghelyek közötti átadás - használatba adás Dolgozó T B° érték kódja Écs. mód gyak Ktghely T neve Főkönyvi szlaszám kód Analitikától elvárt információk: ktghely kód Ktg hely kód - eszköz aktuális B° és N° értéke - eszköz csoportra összesítve is - főkönyvi számonként - költséghelyenként - eszköz tartozékai - időszaki eszközváltozások eszközönként vagy eszközcso- - kód vámtarifa szám

- - mód neve Mennyiségi egység T Tartozékok címe, tel. kódja Dolgozó kód főkönyvi szla szám neve portonként Eszközkód (leltári) gazdasági eseményenkén Mennyiségi egység (csop) kód Kivitelező partnerrel szerződést kell kötni ⇒ Partner T - név Beruh T - cím - partner kód Analitikus eszköznyilvántartó lapot vezet (eszközkartont vezet) - mozgásnem kód KARTON - beruh. Száma Mozgásnem T - neve, várható beruh érték gazdasági es Eszköz neve Költséghelyek gyártási szám, helyrajzi számlaszám szám alvázszám, f orgalmi Tarszám tozék Gyártási sz, motorsz Szerviz cég adatai Üzembe hely. Dát okmányszám Bruttó érték vámtarifaszám Könyv dát Bizonylat gazd. Bruttó érték Écs es szám dátum növ. Csökk növ csö kk Szvt.szer écs. mód adó tv . Szerint gyakoriság mé mérrték téke e - kód - ktghely mozgásnem kód - kezdő- és végadat T-K főkönyvi számla- szám Forgalmi adatok

állományváltozás adatai Várható 0 ra írás Nettó érték emény neve III. Munkaerő rendszer 1- Személyzet 2- Munkaügy 3- Bér 4- TB ügyintézés 1- Személyzeti munka - igény felmérés – munkaerőigény felmérés 9 - toborzás  ktg térítés - kiválasztás - bérfelosztás, bércsökkentő tételek kiszámítása és meg kell - beillesztés – beilleszkedés segítése határozni a kifizetendő bért Személyzeti nyilvántartás (dosszié): ♦ adók ♦ bírói letiltás  személyes adatok ♦ kártérítés  iskolai végzettséget igazoló másolatok ♦ tagdíj  szakmai önéletrajz ♦ erkölcsi bizonyítvány kölcsön  biztosítási díj  eskü okmánya ♦ korábbi munkahelyek minősítése - kifizetendő bér  dolgozó értesítés, egyéni bérlap  eü alkalmasság - fénykép - szervezeti egységenként bérösszesítő  2- Munkaügy: a- Dolgozó neve Törzsbér +

+ + - - - - Kifizetendő bér belépő dolgozó - írásos munkaszerződét kell kötni - munkaügyi nyilvántartásba kell venni  dolgozók személyes adatai  munkaszerződés száma és a belépés dátuma  melyik ktg helyen dolgozik  munkakör  munkakörhöz tartozó FEOR szám  kötelező munkaidő és bérforma  munkaviszony  iskolai végzettség adatai  fegyelmi határozatok száma és dátuma  kitüntetések száma és dátuma b- állományban lévő dolgozók - munkaidő nyilvántartás - érkezések, távozások ideje - létszámstatisztika készítés (APEH, bér, TB, főkönyvi könyv, KSH)  jogviszony alapján  FEOR számra bontva - szabadság nyilvántartása - egyéb: baleset-, tűzvédelem, munkavédelem oktatása c- kilép a dolgozó - írásban kötött szerződést írásban kell megszüntetni - vállalat és dolgozó közötti elszámolás

- lezárni a munkaügyi nyilvántartási lapot - részletezni a kilépés dátumát Ezt 50 évig őrizni kell. bérfeladás Σ - feladás főkönyvi könyvelés felé havonta dolgozónként rögzíteni kell a B° bért, annak adóalap tartalmát és a levont SZJA előleget - bérek kifizethetősége ♦ készpénz kif hely – címlet jegyzék ♦ bankszámlára utal – lista - neve - bankszámlaszám - utalandó összeg b- eseti feladatok: - év eleji adóelszámoltatás - hónap közi kilépés esetén bér számolás Számítógépes törzsadatok Dolgozó törzs törzsáll. Bér: a- havi feladatok: havonta dolgozónként a törzsbér kiszámítása - bérnövelő tételek kiszámítása  jutalom  prémium  pótlékok Ktg hel y ktg hel y Jogcím T dolgozókód bérforma kód kód kód név alapbér ktg hely név irány cím cím fajta személyes adatok főkönyvi számlaszám jogcím mértéke adószám telefonszám T-K

főkönyvi számla taj szám 3- - aláírás Munkakör T Jogviszony T bankszámlaszám kódja jogviszony kód munkaszerződés számaneve név belépés dátuma ktg hely kód Bérforma T 10 munkakör kód kód FEOR szám név jogviszony b- gyártás előkészítés c- műhely irányítása a- Rövidtávú termelési tervek készítése köt. munkaidő - termék gyártandó mennyisége Forgalmi adatok: - anyagellátottság vizsgálat, teljes termelési programra ösz- 1. szabályosan bizonylatolt forgalmi adatok 2. nem szabályosan, egyszer készült bizonylat, hónapokig hat 3. nincs bizonylat, jogviszony alapján kötelező számítani szesített anyagszükséglet számítása ÖASZĢ‸= RK ‸+ SZR‸ - összesített kapacitás szükséglet (gépre, emberre lebontva a gyártás i dejét k ell k iszámítani) Σkap. szüks <=>Tényl. kap. IV. Termelési rendszer 1. tervezés 2. műszaki előkészítés 3. termelés irányítás

4. termelés elszámolás 1- Tervezés b- - - termékcsoportonként gyártási mennyiség gyártási tasak vagy dosszié – adott munkaszám minden bizonylata belekerül ⇒ műhely - utalványok alapján kivételezik az anyagot, bizonylata a tasakba kerül Hosszú távra (3-5 év) előre meg kell mondani, hogy mit akarok gyártani munkaszámonként anyagszükségletet számít, ezek alapján anyagutalványokat állít ki c- - - termék gyártandó mennyiségéhez munkaszámot rendel - a művezető munkaidő utalványok alapján névre szóló munkalapokat állít ki a dolgozóknak - megtörténhet a gyártás, a munkavezető igazolja a munkalapokat 1 példány a tasakba 2- Műszaki előkészítés a- új termék fejlesztése, dokumentálása b- meglévő termék korszerűsítése a- - méretarányos r ajz k észítése, k észtermék be mutatása, k ézrajz - - anyag jegyzék összeállítása (a késztermékbe milyen anya- 4. a- ♦ milyen műveletet

♦ milyen gépen ♦ milyen besorolású dolgozó végezheti ♦ mennyi idő alatt kell a műveletet elvégezni (normaóra) - minősági adatjegyzés (mennyi a beépülési menny. ag norma) b- - kisszériás gyártás vagy modell - elkészült termék min. ellenőrzése - forgalomba helyezik, engedélyek megszerzése - sorozat gyártás utókalkuláció a tasakban lévő bizonylatok alapján a gyártás tényleges költségét számolja technológia, a gyártásfolyamatát kell megterveznie műveleti sorrend leírás Termelés elszámolás - gok épülnek be – méret, minőség, szabvány) - az elkészült végterméket raktárra vételezik 1 példány a tasakba kerül szerkesztés – rajz.doc alkatrészről, szerelvényről - - megvalósíthatósági tanulmány méretarányos rajz készítése a termékről, a beépülő összes kész termék min, ellenőrzésre kerül 1 példány a tasakba kerül stb.⇒ ötletek - a m aradék a nyagot v

isszavételezik a r aktárba 1 pé ldány a tasakba kerül Mi az oka a veszteséges gyártásnak? b- előkalkuláció - tervezett költséget kell kiszámítani, műszaki tervezéssel egy időben vagy azt követően c- készáru statisztika készítés - a t ermelési programhoz k épest m i az ami el készült és m i az amivel tartozik a műhely d- fázis figyelés - szervezetileg a művezető feladata – Hol tart a gyártás? Számítógépes feldolgozás: Anyagjegyzék T meglévő termék korszerűsítése Készletkód T ( menny e gys t örzs) Ktg hely. T - a piaci körülmény változása termékkód készlet - változik az igény anyagkód kód készletkód (főkönyvi szla kód) név ( v Munkakör T 3- termelés irányítás: a- termelés programozás menny. ámtarifaszám k ód) 11 Műveleti sorrend leír. T Eszköz T Jogcím T Partner T Jogviszony T termék (készletkód) kód művelet (szöveges) név Écs T Bérforma T b- VPOP c-

Helyi önkormányzatok d- Kamara a- APEH - gép (eszközkódeszköz T) áfa – áfa-analitikát kell vezetni, az összes beérkező és öszszes kimenő számlát tételesen nyilvántartásba véve. idő (normaóra) A kimenő számla az értékesítési helyen keletkezik és a fizetendő Mozgásnem T áfát tartalmazza. A beérkező számla amikor bekerül iktatják, ezután igazoltatásra Munkaszám T küldik, pénzügyi nyilvántartásba kerül. munka- Beérkező számla szám – tervezett önköltség neve, menny. 5. Pénzügyi rendszerek 1- Bank 2- Adó 3- Folyószámla 4- Pénztár 1- Banki ügyintézés: szerződéskötéssel kezdődik a bank és a Partner Me 0% 12% 25% Ad nt ó Σ név cím adósz Szám Telj. d kiáll d érték öss adó- adó adó- adó z alap alap - rendelkezhet, adhat átutalásra, lekötésre megbízást. - befizetés - pénzkivétel - átvezetés - beszerzési megbízás Szabvány bankkivonatot állít ki a vállalat

és elküldi a számlavezető fióknak. • Kimenő bankposta: a vállalattól a pénzintézet felé menő bizonyla- 3- szállító levon. - vevő fizet, nem a számlatulajdonos kezdeményezi A kimenő és bemenő bizonylatok alapján meg tudjuk határozni a számlán lévő pénz mennyiségét. 2- geket és a teljesítéseket. - melyik adatból b- mennyit c- mikor Kinek fizet a vállalat ?: a- APEH kinek tarozunk - határidős összeg megjelölése Szála buktatás: kiemeli a számlaállományból a kifizetett számlákat Vevők (kimenő számlák) - lejárt határidejű számlák: fizetési felszólítás kiküldése, ké- - vevő minősítés fizetési készség szerint - kintlevőségek minősítése sedelmi kamatszámlák - kik azok a vevők, akik taroznak és ellenük csődeljárás indul - egyenlegkezelő levél a vevőnek Szállítók: - figyelni kell a számlák határidejét és gondoskodni kell a teljesítésről 2 oldal összehasonlítása: -

3 adat szükséges hozzá: a- ki tartozik kinek - • bankposta nyilvántartás vezetése Adóügyintézés: ad ónemként m egmondja a f izetési k ötelezettsé- - Számla kipontozás: kifizetett számlák megjelölése tulajdonost értesíti, ez a beérkező bankposta. - Kamarai tagdíj: korrigált N° árbevétel alapján. Partner folyószámla: • A számlán történő bármilyen változásról a pénzintézet a számlakamatjóváírás Önkormányzati a dó, - iparűzési adó: az adat a főkönyvi könyvelésnél keletkezik tok neve. - Bérhez kötődő adó: figyeli a határidőket és gondoskodik a betartásáról számot) ad a vállalatnak. Napi kapcsolat: a vállalat a számlán lévő pénzével szabadon Társasági adó: fizetési kötelezettségről a főkönyvi könyvelés vállalat között. A bank pénzforgalmi jelzőszámot (bankszámla• Számla 4- egyszerűsített pénzügyi rendezés lehetővé tétele. Pénztár - pénztár van -

kezelési szabályzatot kell készíteni - a szabályzatot a vállalatnak kell megírni: 12 a- eredmény-kimutatás b- max. pénzmennyiség A tulajdonosnak készítjük évente egyszer, dec. 31-i határidővel c- pénz kezelésének szabályai • d- bizonylattal kell a pénz mozdítani Minden v agyoni és p énzügyi j övedelmi helyzetben b eállt v álto- e- pénztárjelentés gyakorisága zást rögzíteni kell – számla- és idősorosan. Péntárjelentés Kiáll dát Bizonylat szám Dátum Gazdi es A zárókészletet leltározni kell - - a pénz kezeléséhez kötődő biztonsági szabályzat Növekedés Csökkenés Záró érték: Könyvvezetés: Karton Fszla FSZla név Kiáll Bizonylat Gazdi dát es. szám dátum Főkönyvi sz Naptári hiv forgalmi érték T K címletjegyzék összeállítása Egyenleg: Bankszámlatörzs Adónem törzs Partner törzs bankszámlaszám adónem kód kód bank, bankfiók neve Naplónév Kiáll dát Bizonylat

neve szám dátum név jellemzője Gazdi es Főkönyvi sz T K Forgalom T mértéke % cím, tel., e-mail pénznem főkönyvi számlaszám határidő APEH bankszámlaszám Bank, Pénztár, Vegyes Szállító • bankszámlaszám fiz kód. Egyenleg: ∅ Vevő, Nyitó-, Záró- adószám Pénztár törzs Kontírozott bizonylat: A karton alapján készül a főkönyvi kivonat, ebből készül a mérleg főkönyvi számlaszám és az eredmény-kimutatás. főkönyvi számlaszám V, SZ Főkönyvi számlatörzs Dolgozó törzs Főkönyvi számlatörzs Mérlegtörzs adatok főkönyvi számlaszám pénztárkód név cím fizetési kód dolgozókód gazdasági esemény neve pénznem T főkönyvi számlaszám max pénzmennyiség K főkönyvi számlaszám főkönyvi számlaszám mérlegkód könyvelés dátuma Fizetési törzs neve sornév bizonylat száma nyitóegyenleg T,K Naplótörzs dátuma nyitás dátuma naplókód gazdasági esemény mérlegkód 6.

név T,K főkönyvi számlaszám Bizonylatok: - nyitóérték T,K adófizetési bizonylatok - beérkező-, kimenő számla - pénztári bizonylatok - bankbizonylatok Főkönyvi könyvelés forgalom T,K nyitó dátum • A vállalkozás működését befolyásoló tényezők • A vezetés funkciói A számviteli könyvelésben előírt könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettségnek eleget tegyen. • K A vállalkozás működését befolyásoló tényezők Beszámoló: - külső tényezők - - belső tényezők mérleg Forgalmi 13 Ha egy szervezeten belül a munkamegosztásnak csak egy elve Külső tényezők: érvényesül, akkor egydimenziós a struktúra. 1- Ha kettő vagy több elv érvényesül, akkor többdimenziós. 2- 3- közvetlen akciókörnyezet: - tulajdonosok - munkavállalók közvetlen környezeti tényezők: 2- hatásköri rendszer a vezetők rendelkeznek vele u - vevők - szállítók JAV¹ DÖNT³

VÉGR - versenytársak └ VÉL²↵ └ JÓVH 1↵ └ E↵ - pénzügyi szervezetek 1- javaslattevési jog - érdekképviseletek 2- véleményezési jog - érdekcsoportok 3- döntési jog - kormány 4- - média jóváhagyási jog - utasítás közvetett környezeti tényezők: - végrehajtás - az ország technológiai fejlettsége 5- ellenőrzési jog - szociális helyzet Ha minden beosztott egy vezetőtől kaphat utasítást és egy veze- - politika, politikai helyzet tő ellenőrizheti, akkor egyvonalas. - gazdasági helyzet, gazdasági berendezkedés Ha több ellenőrizheti és több adhat utasítást, akkor többvonalas. Belső tényezők: - a vállalat profilja - a vállalat méret az egyes szervezeti egységek és a különböző szervezeti egysé- - területi elhelyezkedése gek céljait, tevékenységeit és erőforrásait kell összehangolni úgy, - már kialakított piaci kapcsolatai hogy a vállalat érdekeit figyelembe

kell venni. - belső irányítási rendszere: + 3- koordináció (összehangolás) belső irányítási rendszert alkotó rendszerek tervezési rendszerek • döntési részrendszerek • elszámolási részrendszerek • ellenőrzési részrendszerek Három nagy csoportja van:í • információs részrendszerek a- technokratikus eszközök – szabályzatok készülnek a vállalatnál  A vállalat szervezeti felépítése (munkaszervezeti forma) A- lineáris, vonalas szervezet B- funkcionális szervezet C- divizionális szervezet D- mátrix szervezet E- konszern-holding szervezet b- stuktúrális e szközök – a vállalaton belül a s zervezeti egységek közötti kapcsolat biztosítja a koordinációt c- személyorientált eszközök – a vezető kiválasztáson van a hangsúly. 4- konfiguráció azt m utatja, h ogy az egy es e gységek hogy an k apcsolódnak egymáshoz. Azonos strukturális jellemzőket vizsgálva: 1- munkamegosztás: - ha e gy

nagyobb f eladat-együttest r észekre b ontunk, és a A- lineáris, vonalas struktúra az igazgató irányítja a funkcionális vezetőket, akik saját szakmai részfeladatokat szervezeti egységhez rendeljük. 3 elvét ismerjük: apparátusukat irányítják. • tárgyi elv – jellemzően termék vagy termékcsoport - konfiguráció: Igazgató • régióelv – terület, jellemzően piac , a vállalat működését több ┌───────────┬───────────────┐ részpiacra osztja • funkcióelv – a r észfeladat milyensége alapján os ztják f el ( milyen szaktudású embereket igényel) Műszaki delmi Gazdasági Kereske- 14 ┌───┴──┐ Műszaki │ ┌───┴──┐ Keresk. ┌──┴──┐ Fejlesztés Term. Ir Pénzügy Számvitel A Beszer- B. ┌─────┬─────┐ ┌─────┬─────┐ zés Értékesítés . - hatásköri rendszer: ~

egyvonalas - koordináció: ~ technokratikus . . munkamegosztás: ~ ha az igazgató irányítja a funkcionális az igazgató irányítja a központi vezetőket és a divízió tényezőket, akkor egydimenziós (funkcionális) B- │ Gazd. vezetőket, akik a divízió apparátust vezetik. A divíziók önálló piaci akciókra képesek. A működés feltétele: - termékcsoportra vagy régiókra szervezik őket . - kis v állalatnak k ell l ennie ( ha n agy, ak kor r ugalmatlanná - Munkamegosztás szerint: válik) ~ 1 vonalas – egydimenziós Előnye: Stratégiai f eladatok a k özpontban, operatív f eladatok a divíziók- - egyértelmű a hatásköri és felelősségi rendszer nál. - bővíthető, szűkíthető (megjelenik horizontálisan és vertiká- A divíziók egymással piaci áron kereskednek. lisan) A működés feltétele: Hátránya: ~ nagyvállalat legyen - Előnyei: lassú, rugalmatlan (a koordinációs struktúrából adódik)

funkcionális struktúra ~ nagyfokú piaci érzékenység az igazgató irányítja a funkcionális vezetőket, akik együtt irányít- ~ nagyfokú stabilitás ják a végrehajtó apparátust. ~ a stratégiai és operatív feladatok kettéválnak - ~ egyszerűen bővíthető, szűkíthető konfiguráció: Igazgató ┌── Hátránya: ──────────┬───────────┐ Műszaki Gazdasági ~ költséges struktúra, mert párhuzamos erőforrásokat igényel Keres- ~ a divíziók között piaci rivalizálás alakul ki. kedelmi ┌─┴─┐ A divíziók önállósága: ┌──┴──┐ ┌───┴──┐ ~ költség. központ ⇒ a vállalati központ költség terveket ír elő a ( PÉNZÜGY) V É G R E H A J T Ó A P P A R Á T U S divízióknak (ÉRTÉKESÍTÉS) ~ nyereségközpont ⇒ a vállalati központ nyereségtervet ír elő a - munkamegosztás: ~ funkció elv egydimenziós - hatásköri rendszer: ~

több vonalas ~ befektetés k özpont ⇒ a v állalati k özpont a di vízióknak t artott - koordináció: ~ technokratikus eszközök tőkearányos profitra tart igényt. A működés feltétele: - kis vállalat legyen - stabil piaci körülmények vegyék körül divízióknak, központi elvonás és újraelosztás D- mártix szervezet Igazgató ┌─┴────┬───────┬──────── ┐ Előnye: - a tervezés, stratégia kialakítása viszonylag olcsó - ha adott a működés feltétele, akkor a termék vagy szolgáltatás előállításának egységköltsége is alacsony. C- ellentétes utasítások - nincs stabil piaci körülmény - K │ │ │ │ │ │ G │ │ └─B term─┴─────── ┴─────── ─┘ az igazgató irányítása alatt állnak a funkcionális vezetők, a termékcsoportok felelős vezetői is. - divíziónális struktúra M │─A term ─┼ ─── ──

─┼── ─── ─ ─┤ Hátránya: - │ Munkamegosztás: ~ két dimenziós – többvonalas konfiguráció: Igazgató ┌── ───│───────┬─────│──────┐ A vertikális kommunikációt a funkcionális vezetők, a horizontálist a termékcsoport-vezetők biztosítják. - személyorientált eszközök A működés feltétele: 15 ~ nagyvállalat (min. közép) Előnyei: E- 7- stratégiai határozathozatal 8- a stratégia kivezetése ~ olcsóbb 9- a folyamat ellenőrzése ~ rugalmas - a stratégia módszerei: ~ hatékony Swot rendszer Hátránya - Hol vagyunk most – erőforrás elemzés erős és gyenge pontok ~ krízishelyzet esetén működésképtelenné válhat pénz, mezőgazd., term, piac, termék, struktúra, agenergia, mun- ~ érdekegyenlőtlenség ka, Mgt - környezeti elemzés konszernholding szervezet - – lehetőségek és fenyegetések klasszikusan nem munkaszervezeti forma,

hanem tőkeorientáció. - – szociális, politikai, gazd-i, technológiai, jogi - Mi a jövőbeni célunk - számszerűsítve vannak-e a célok – Anyavállalat ┌──────────────┬───────────┐ 100% - 80% return on capital amployed 95% - közös pénzügyi marketing és szervezési stratégia Hogyan akarjuk elérni ezeket – akciótervek – mérés, ellenőrzés BCG – mátrix magas sztár ? A vezetés funkciói: A- A pi aci ker n öv alacsony üteme Tervezés funkció: Csoportosítása: Fejőstehén döglött kutya Magas alacsony a- időtáv szerint - rövid (éven belüli) - közép (éven túli – 3 éven belüli) - az üzleti terv főbb fejezetei: - hosszú (3 éven túli) 1- a vállalat leírása 2- vezetés 3- piacelemzés F 4- piaci és értékesítési stratégia 5- termékeke vagy szolgáltatások 6- gyártás vagy műveletek 7- pénzügyi tervszámok, fedezetszámok ~

tervek hiearchiája: S Kérdőjelek 1←─── T 2←─── K O 3←─── A 8- befejezés melléklet stratégiai : átfogó terv - az üzleti terv főbb célkitűzései: - taktikai: részletező, segíti a stratégiát 1- segít „eladni” a vállalkozást a potenciális befektetőknek - operatív: részletezőbb, segíti a taktikát 2- megállapítja, hogy a projekt alapvetően megvalósítható-e 3- meggyőzi a támogatást vagy hitelt nyújt szervezetet arról, - ~ minden tervnek két funkciója van: - hogy segítséget kell nyújtaniuk a vállalkozásnak célt fogalmaz meg az alacsonyabb szinten lévő terv szá4- mára - tégiájának és részletes terveinek kidolgozása feladatot fogalmaz meg a magasabb szintű terv számára 5- ezeket a terveket vezetők készítik - fontos segédeszköz a vezetés kezében a vállalt üzleti straalapot teremt a vállalat jövőbeni teljesítményének méréséhez és nyomkövetéséhez felső

szintű vezető: stratégiai terv készítése, felel azok megvalósításáért - középszintű: taktikai terv, felel azok megvalósításáért - alsóbb szintű: operatív terv, felel azok megvalósításáért ~ a stratégiai terv készítésének lépései: 1- célmeghatározás 2- B- szervezési funkció: egyrészt munkaszervezés, másrészt szervezeti struktúra kialakí- tás - munkaszervezés: alsószintű vezetés végzi jelenlegi célok és stratégia azonosítása - szervezeti struktúra: felső vezetés végzi 3- környezeti elemzés a vezetők nem szervező szakemberek, a feladatot nem nekik kell 4- erőforrás elemzés 5- stratégiai lehetőségek és fenyegetések meghatározása 6- a kívánt stratégiai változás mértékének meghatározása végezni C- emberek irányítása, közvetlen irányítás 1- motiváció 16 vezetési stílus - biztonság 3- kommunikáció - a tekintély 4- humánerőforrás menedzselés 2- 1- -

munkakörülmények motiváció - jól informáltság - az emberre ható belső generátor (hajtóerő), mely többlet- - panaszok meghallgatása munkavégzésre ösztönzi az embert - szabadidő eltöltési lehetőségek ~ az emberi teljesítményt két tényező befolyásolja: motivátorok: - motiváltság - a kihívás, amit a munka jelent - képességek - a jó csapatszellem A kettő egymás nélkül nem létezhet. - jól informáltság ~ a motivációs elméleteket két körbe soroljuk - szellemi képesség kihasználása ab- motivációs t artalom el méletek: az e mberi c selekvés ok át motivációs folyamatelméletek: mik azok az előzmények, elvárás-elmélet: amelyek e gyüttesen oda v ezettek, hogy az em ber v égre- minden ember mielőtt egy cselekvést végrehajt mérlegel, hogy a cselekvés végrehajtása milyen erőfeszítést igényel és milyen lesz a következménye. motivációs tartalomelméletek: MASLOW - motivációs

folyamatelméletek: VROOM hajtja a cselekvést vagy nem. a- b- keresik minden emberi cselekvés mögött valamilyen szükséglet ki- - pozitív következmény: végrehajtja - negatív következmény: elkerüli a cselekvést elégítési szándék áll, ha egy szükséglet k ielégítést ny ert, akkor az tovább nem motivál, de a kielégítet szükséglet he- 2- vezetési stílus lyébe egy újabb s zükséglet l ép, a mely új ra c selekvésre a vezető nyilvántartása a beosztottak felé ösztönőz. 3 féle van: MASLOW- féle szükséglet piramis - autokratikus ~ önmegvalósítási szükséglet - demokratikus ~ megbecsülés iránti igény - Laissez Faire (hadd menjen) ~ közösség iránti igény Autokratikus: ~ biztonság iránti igény - kézben tartja a döntéseket ~ fiziológiai szükségletek - konzultáció nélkül hoz döntéseket HERZBERG - távolságot tart a munkacsoporttól - megelégedés és motiváció két külön dolog -

megköveteli a figyelmet - munkájában megelégedett ember képes a legnagyobb tel- - attól tart, hogy elveszti a dolgok feletti ellenőrzést jesítményt nyújtani Demokratikus: higiéniás tényezők (H) ┌──────────────────────────────┐ elégedetlenség nem - hatalmát és felelősségét megosztja a munkatársakkal - erősen bízik a többiekben - vitában több álláspontos is el tud képzelni - javasol és elfogad ötleteket - objektív marad mind a dicséretben, mind a kritikában Hadd menjen: elégedettség (2) motivátorok (M) - lassan és vonakodva hozza meg döntéseit - a felelősséget szereti áthárítani - ritkán és rosszul végez teljesítmény értékelést - kevés az önbizalma ┌──────────────────────────────┐ megelégedettség elégedettség (2) nem 3- kommunikáció Adó ─ Kód ─ Csatorna

Dekódolás Vevő └ visszacsatolás ~ formái: higiéniás tényezők: - jó fizetés - szóbeli - írásos ┘ 17 - vizuális Munkahelyi követelmények azono- ~ 3 irányba történhet a kommunikáció: - sítása horizontális: azonos szinten, egymás mellett lévő szintek Kiválasztási kritérium meghatáro- között - vertikális: alá-, fölérendelt viszonyban álló egységek között - diagonális: nem azonos szintű, nem azonos vonalba tarto- zása ↓ Toborzás zók között 4- Toborzási hatáskör megszervezé- se Toborzási terület meghat. humánerőforrás menedzselés: (HEM) a- HEM funkciói: - a munkaerő vonzása Toborzási módszerek megválasztása - a munkaerő megtartása - a munkaerő motiválása Kiválasztás - a munkaerő hasznosítása b- HEM folyamatai: zása ↓ Kiválasztási folyamat meghatároJelentkezők szűrése Ajánlat adás Referenciák ellenőrzése Jelölt kiválasztása ↓ Beillesztés

Beilleszkedés segítése (próbaidő) Teljesítmény figyelés - oktatás, képzés folyamata Képzési szükséglet meghat. Egyéni, csoportos szervezeti mai és jövőbeni szükségletek meghat. ↓ Szüks. analizálása, fejl terv meghat Költ- ség-haszon elemzés az egyes alternatívákra Prioritások meghatározása Tervek és költségvetések kifejlesz- tése tervezés folyamata Munkaerő kereslet előrejelzés ↓ HEM igények be- csülése Tréning program megvalósítása Saját vagy vásárolt ↓ Kínálat előrejelzése A jövőben rendelkezésre álló program fejlesztése Képzési célok, mód- szerek, értékelések meghat. HEM becslés Próba tesztek ↓ ↓ Kereslet-kínálat egyensúlyának megtartása Környezeti Tréning program megvalósítása faktorok analízise Kereslet-kínálat sek előkészítése Résztvevők beiskolázása analízise, többletek összehasonlítása Költségfelhasználás és a részvétel ↓

Akciótervezés ellenőrzése Rövid és középtávú tervek Szükséges elkészítése - Anyag, felszerelé- menetközbeni ellenőrzése személyzeti folyamat Az igények definiálása felszerelések szükségletek azonosí- ↓ Tréning program értékelése tása értékelése Programok, kurzusok 18 Módosítás szükség szerint ↓ Probléma megoldás - teljesítményértékelési folyamat Munkakövetelmények meghat. sa Megegyezés/tárgyalás Klíma megértése a teljesítmény elvárásáról Tanácskérés ↓ Önértékelés és tárgyalás Problémák azonosítá- Panaszok kezelése Alkalmazott teljesít- Kommunikáció ményértékelés belülről ↓ Munkakövetelmények igazítása, Munkairányítási kapcsolat fejlesztése pontosítása Képzés Kölcsönös problémamegoldás Irányítás és irányelvek Önértékelés Jogok és kötelességek ↓ Teljesítmény értékelés megértése Teljesítmények meg- beszélése

és feljegyzése Az alkalmazottakra ható működési változások átgondolása Az eredmények közlése, kommentálása Együttműködésre és kommunikációra való bátorítás Kölcsönös meghatározás a fejlesztési szükségleteknek (tréning) - A következő értékelési periódus köv-telj. elvárásaira való megegyezés munkakör tervezés és értékelés Szervezeti analízis és munkakörszervezés Munkafo- lyamatok azonosítása Szükséges munkakörök számának és típusá- ↓ Ellenőrzése és az ért. a telj ért folyamatnak Teljesít- nak meghat. mény ráták ellenőrzése Felelősségek meghat. átfedések Elégedettség fokának elkerülése ellenőrzése Feladatok, felelősségek, készséA folyamat hatékonyságának érté- gek vizsgálata kelés Munkakörök elemzése ↓ Munkaköri leírás készítése Írásbeli munkaköri leírás Adatok pontosságának biztosítása Aktualizálás rendszeresen ↓ Tényezők figyelembevétele

Osztályozások áttekin- tése és igazolása - ↓ munkaügyi kapcsolatok folyamata Kollektív szerződés Információk összegyűjtése és anaMunkakör értékelése lízise Költségvonzatok figyelembevétele Munkakörök értékelé- se Értékelési rendszer felülvizsgálata Jövedelmek, juttatások és munkafeltételek Munkaköri tartalom jelentősebb megvált. ese- megtárgyalása tén új értékelés szük. ↓ Kollektív Szerződés elfogadása ↓ Szerződés Kommunikáció elfogadási procedúra Tanácskérés Munkaköri ért eredményeinek közlése a dolg. ékelés 19 ↓ Ellenőrzés ↓ A folyamat dokumentálása Gazdálkodás Visszacsatolás A rendszer és a fo- lyamat felépítése Az egység, időszerűség és kívánt A változások dokumentálása és pénzbeli ju- hatás biztosítása talmazása Folyamatok pontos betartása Külön fizetési és juttatási alkalmazásának biztosítása a vállalati politika és

kollektív szerződéssel összhangban ↓ Ellenőrzés Rendszer felállítása az adminisztráció és a juttatások ellenőrzése Dolgozók kinevezésének biztosítása Hibák javítása - egészségvédelem, munkavédelem, biztonság Program meghatározása felállítása Politika Felelős- ségek meghatározása Közös egészségügyi és munkavédelmi bizottságok felállítása Programcélok meghatározása Oktatás biztosítása ↓ Veszély azonosítása Veszély felkutatása Információ gyűjtése Munka és veszély kölcsönhatása ↓ Veszély analízis Információ elemzés Veszély források meghatározása Veszély komolyságának felmérése - Ellenőrzési alternatívák meghatá- anyagi elismerés Politika fejlesztés Politika meghat. a rozása ↓ program alapján Veszély ellenőrzése Fontossági sorrend meghatározá- Munkakörök létrehozása a piac figyelembevételével Fizetési és jövede- sa Ellenőrzési módszer kiválasztása

lempolitikai problémák ↓ ↓ Kommunikáció Sérülés Pontos, időszerű és átfogó ada- tok bizt. a fiz és szellemi dolg számára Adatok Információs- és beszámolási rend- szer meghatározása Igények szemmel-tartása nyújtása a lehetőségekről, jövedelemarányokról ↓ Tanácsadói szolg biztosítása Ellen-értékelés A dolgozók rendszeres értesítése a juttatások aktuális állásáról lenőrzése Kutatási folyamat el- 20 Beszámolás az eredményről - seit Hatékonyság értékelése - Felhasználó bevonásaInformáció szükséglet meghatározása és azonosítása Felhasználó bevonása a tervezésbe és fejlesztésbe Információk felhasználásának megkönnyítése - részei ↓ Felhasználó elégedettsége Integrált adatok biz- tosítása Felhasználói tapaszta- latok felmérése, értékelése ~ terv – tény összehasonlítás A TQM mint új minőségirányítási rendszer létrejötte egy történeti

fejlődés eredménye, amelynek állomásai a következők: - vizsgálat a k ialakult eljárásokat újjászervezik az ért, ho gy az el járásokat, a rendszert és magát a szervezetet egyszerűsítsék. A döntés, mint tényező: használatára ellenőrzés a vevők és szállítók a minőségjavítási folyamat integráns Felhasználó betanítá- Betanítás az alkalmazott rendszer E- csapatmunkát használnak számos területen (pl: minőségi körök) - sa koordináció a becsületességet és „őszinte beszédet” bátorítják az érintettek között ↓ D- az alkalmazottak bevonását gyakorolják és az alkalmazottak aktív részvételét bátorítják HEM információs rendszer Felhasználó orientálása mindenkinek ki kell elégítenie belső és külső megrendelé- - minőségellenőrzés - minőségbiztosítás - Total Minőségirányítás (TQM) Az e gyes állomások meghatározott s orrendet i s j elentenek, í gy minden fokozat az

előzőt magába foglalja és új dimenzióval gazdagítja - probléma megoldás ~ probléma akkor keletkezik, ha a jelenlegi helyzet nem felel meg a kívánt állapotnak - cselekvési alternatívákat állítunk föl és választunk közülük ~ Döntési modell elemei: - van egy tényállapot - vannak cselekvési alternatívák - van egy kritériumrendszer, amely alapján választunk - a döntéseknek lesz eredménye, hatása - van egy kívánt állapot, amibe szeretnénk eljutni. ~ A döntések vizsgálata: - statikusan: a döntés alternatívák közötti választás - dinamikusan: a döntés egy döntéshozatali forma ¹- akaratképzés folyamata: 1- döntési helyzet felismerése 2- döntés előkészítés 3- alternatívák minősítése 4- választás az alternatívák között -² akaratérvényesítési folyamat - utasítás a megvalósításra -³ ellenőrzési folyamat - a döntés hatása az lett-e, amit szerettünk volna ~ Döntések

csoportosítása: ~ Total Minőségirányítás új dimenziói: - alkalmazottak bevonása - csapatmunka - teljesítménymérés - integrált műveletek - szállítók és vevők összekapcsolása - teljes minőségi politika A teljeskörű minőségirányítás (TQM) jellemzői: - a szervezeten belül mindenki foglalkozik az ellenőrzése alá tartozó folyamatok állandó javításával és mindegyik felelős saját munkájának minőségéért a- a faladat jellegéből adódóan: - programozható: előre leírható döntési algoritmus - nem programozható: a döntési algoritmust nem lehet előre leírni b- döntésben résztvevők száma szerint: - egyénileg: egy személy vállal felelősséget - csoportosan c- időtáv szerint: - hosszú - közép - rövid ~ Döntéshozó típusok: - szakmailag milyen a döntés 21 - a döntés fogadtatása Vezetői igény ( tételsor fejléc) ~ Szimpátia vagy jófiú vezető: - szakmailag rossz

döntéseket jól elfogadtat sze kód sze Dolg dolg es eszk Brut- Net neve kód név zk név tó tó kó d 1 . 011 Kiss E1 Pc 2 1 . E2 Ásó 2 1 1 Dolg Össz: Nag . y Dolg Össz: Szerv össz *mindösszes en ~ Laisser Faire döntéshozó: - szakmailag rossz döntéseket nem tud elfogadtatni ~ Főnök döntéshozó - szakmailag jó döntéseket nem tud elfogadtatni ~ Team vezető - szakmailag jó döntéseket el tud fogadtatni - Bizonylati-út tábla - Döntési tábla - Információ mátrix - Háló ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Legkoráb0 1 2 3 4 5 bi kezdet 0 0 2 2 4 0+2=2na 1 2 p 0+2, 2 4 2+2= 4n 0+4=4na 3 3 p 4+3, 4 3 3 4+4=8n 4+3,8+3 5 11 =11n Legkésőb- 5-4, 4- 48- 11-3, 11- 11 bi kezdet 2, 2- 2=2 4=4 8- 3=8 2=0 3=5 KÓD NÉV sze kód H Felépítés 3 1-szakma 2,3- sorszám dolg kód 8 1- neve 2-5 szül év 6-8 sorsz eszk kód 5 1- Fcs 2- csop 3-5 sorsz ← ← ← ← ← Sze- szervezeti egység ← Törzs A program átfutási ideje 11 nap. Kritikus útja a

0-1-2-4-5 A kritikus út azoknál az eseményeknél halad, ahol a legkorábbi kezdés megegyezik a legkésőbbi kezdéssel. Legkorábbi kezdés: az az időpillanat, amikor egy eseményt megelőző összes tevékenységet be lehet fejezni. Legkésőbbi kezdés: az az időpillanat, amikorra egy eseménynek be kell következnie ahhoz, hogy a program időre megvalósuljon. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Legkorábbi 0 1 2 3 4 5 6 kezdet 0 0 4 2 1 0+4=4 1 3 0+2=2 2 3 0+1=1 3 5 2+3, 4 2 4+3=7 7+2, 5 4 4+5=9 9+4=13 6 13 Legkésőbbi 4-1, 4- 7- 7- 99- 13- 13 kezdet 2, 4- 3=4 3= 5=4 2=7 4=9 4=0 4 Név Tart sze törzs kód, név dolg kód, név törzs sze kód eszk kód, név törzs dolg kód, sze kód, Üzembe hely d Écs Bruttó Mértéke Gyakoriság Bizonylat ← ← ← ← ← ← Rend kódra rend dolgkód növ sorrend eszk kód növ sorrend ← Output képernyő cím Kritikus út: 0-1-4-5-6 Átfutási idő: 13 nap ─ ─ ─ ─ 22 Egy szervezet környezete számos tényből

áll, vannak közöttük ─ ─ olyanok, amelyek direkt hatással bírnak a vállalkozás működésére. Ilyenek pl: a v állalkozásba befektetni szándékozók De vannak olyanok is , amelyek közvetetten fejtik ki hatásukat, mint pl: 1 101 2 3 201 a politikai rendszer. 302 A szervezet környezetének egyik lehetséges felosztása: 1- szakma 2-3 – sorszám Alkalmazottak: a vállalkozás munkaerő ellátási lehetőségei a környezetből származnak. A változó feladatokhoz jól ki8épített munkaerőt kell szerezni, amely nem könnyű feladat. Tulajdonosok, i gazgatóság: A v állalkozás s zámára f ontos , hogy milyen a befektetői hajlandóság, vásárolnak-e tulajdonrészt, 12345678 1nem részvényeket, v agy m ás m ódját v álasztják a m egtakarításnak. Milyen a tulajdonosi szervezet struktúrája, mekkora az állami tu- 2-5 –születési év lajdoni részarány, az állami tulajdoni részarány, honnan verbuvá- 6-8 – sorszám lódik az

igazgatóság mind olyan kérdések, amelyek meghatározó 10 A 11977 120KISS 21001 ÁSÓ 2 1 jelentőségűek a vállalkozás működésére. 1 Fogyasztók: A közvetlen akció környezet egyik legfontosabb alkotórésze. Már hazánkban is hátrányos piaci helyzetbe kerül az a vállalkozás, amely figyelmen kívül hagyja a fogyasztói szükségle- 250 Főcsoport I M E Csoport t 3 E 4 sz 80 Th 10 sz 5 Szg 38 Ib 110 sorszám tet. Szállítók: A vállalkozások input erőforrásaikat a környezetből szerzik be. Általában is de Magyarországon erőteljesebben találkozunk szűk keresztmetszetekkel ezen a területen Ezért kitüntetett jelentőséggel bír, hogy milyen a viszonya a vállalkozásnak a szállítókkal, a szállítók mennyire preferálják cégünket, fizetőképesség stb szempontok. Kormány: Számos területen befolyásolja a szervezet tevékenységét közvetlenül is. A megszülető törvények, rendeletek, szabá- 12345 1főcsop

lyozók az adók és támogatások stb. mind komoly hatással vannak a szervezet döntéseire Nagy jelentőségű egyebek között a 2- csop 3-5 sorszám várható k ormányzati cselekvések mielőbbi megismerése a válaszlépések érdekében. Érdekcsoportok: A v állalkozás k özvetlen k örnyezetében é r- dekcsoportok találhatók, amelyek támogatják, vagy akadályozzák Napi dat Száll száll n rakt rakt n k k kk k n Me ért a vállalkozás működését. Ez konkrétan megrendelések elnyerésében, hel yi pl infrastrukturális t ámogatások m egszerzésében érhető tetten. 540 Csopmemin 9 6 12 5 0 Bizonylat Média: Közismert, hogy korunkban a média szerepe jelentősen felértékelődött. A tömegkommunikációs eszközök segítségével jelentős marketing tevékenység érhető el, melynek segítségével nőhetnek a konkrét eladások (reklám), de nem elhanyagolható a - szállítólevél média eszközök igénybevétele a vállalkozások

imagenak építése szempontjából se. Érdekképviseletek: Száma és tevékenysége egy re n övekszik Rendezettség - száll kód rend └ karbant kód Mo-n. a m unkáltatók és m unkavállalók s zervezetei ( kamarák, munkaadói szövetségek, szakszervezetek), amelyek a szervezet szintjén i s m egjelennek, f ontos s zerepet t öltenek be az ér dekegyeztetés m echanizmusában, í gy do minálható s zerepre t ehetnek szert a vállalkozás működési feltételeinek alakulásában. 2.1 A szervezet környezete Pénzügyi szervezetek: Közvetlen befolyása vitán felüli, elég ha csupán arra gondolunk, hogy a v állalkozás pénzigényét biztosít- 23 ják. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy hazánkban a hitelek jelentős része preferált pénz kedvezményes kamattal, akkor ezeknek a szervezeteknek a befolyása a vállalkozás működésére, fejlődésére kitüntetett jelentőségű. Versenytársak: A vállalkozások többsége meghatározott piacon működik,

aminek az a jellegzetessége, hogy versenytársakkal találja s zemben m agát. A mennyiben n em figyeli a v ersenytársait, annak ak cióit a m arketingben, K +F-ben, t ermelésben . politikában stb az hamarosan elveszítheti a már korábban megszerzett verseny előnyeit A meglévő versenytársak mozgásának figyelése mellett szükséges az újonnan belépő versenytársak és esetleges helyettesítő termékek feltérképezése is a mihamarabbi válaszlépések k imunkálása érdekében. M o-n ol yan k érdések, mint a növekedés elindulása, a megtakarítások alakulása, a restrikciós versus modernizációs gazdaságpolitika folytatása, a beruházások, a k ormánycselekvések vagy n emcselekvések l ásd privatizáció, l eértékelések a n emzetközi m unkamegosztásba t örténő gyors beilleszkedés stb. mind olyan tényezők, amelyek döntő befolyásoló erővel bírnak a vállalkozás cselekvőképességére. Politikai rendszer: Hatását több oldalról is

tetten érhetjük. Elég csak ar ra g ondolni, h ogy a p olitikai r endszer m ilyen általános helyzetet t eremt az üz leti t evékenység s zámára ( magántulajdon védelme, demokratikus viszonyok megteremtése és fenntartása). De közvetlenül olyan témák is megjeleníthetők, mint a gazdaság és politika kapcsolata, ezen belül a politika jelentésének dinamikája a gazdaságban, a politikai erőviszonyok alakulása és ami különösen a tőkebefektetők, az erőforrások bevonása szempontjából nagyon fontos tényező a politika stabilitása és kiszámíthatósága. Technológiai állapotok (K+F): A társadalom technikai-, technológiai fejlettsége a kutatásra fordított GDP hányad és ez alapján a kutatás s zínvonala meghatározza a s zervezetek, v állalkozások lehetőségeit az innováció érvényre juttatásában amely végső soron a termékek szolgáltatások, folyamatok színvonalában, a vállalkozás piacképességében jelentkezik. Akkor, amikor

korunkban a termékek szolgáltatásában megjelenő szellemi hányad döntő tényezővé válik a fejlesztésben regisztrálható lemaradások a leszakadás, a perifériára k erülés v izióját j elentik m ind az or szág, mind annak vállalkozásai számára. Szociális rendszer: Szintén összetett kategória számos elemből áll. Ezek sorban a legfontosabbak a demográfiai, az életmód és a szociális é rtékek. E zek minősége Mo-n egy re r omlik és ez r ányomja bélyegét az üzleti s zektor v állalkozásaira i s a mi a k orai halálozás, a megelőző eü.-i ellátás hiánya miatti magas táppénzállomány, szociális ellátás csökkenése miatti növekvő terhekben jelentkezik. A fenti közvetett hatása kétféle módon érvényesül. Egyfelől mindig alakulhatnak olyan csoportosulások, amelyek bekerülhetnek a közvetlen elemek közé. Másfelöl ezek a közvetett elemek mindig biztosítanak egy közeget