Mechanical engineering | Maintenance » Csapágyhibák és okai

Datasheet

Year, pagecount:2005, 23 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:334

Uploaded:July 10, 2008

Size:2 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

ÈÙæácßÝâÚãæáX×Ýy”¨¤ ·çÕäXÛíÜÝÖXߔcç”ãßÕÝ ÈÕæèÕàãá ¶ÙêÙîÙècç” ·çÕäXÛíÜÝÖXߔcç”ãßÕݔ ¼ãÛíÕâ”ÜÕèXæãîÜÕèy”áÙ۔Ք×çÕäXÛí”càÙèèÕæèÕáÕ³” ÄXàíÕßcäÙߔÔáÝâèXîÕèãߔcç”áÕÛíÕæXîÕèéߔ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕݔ ¿ãäXç” ¿ãäèÕèy¡Ø{æîç{à}”æcçîÙ×çßcߔãßãîèՔßãäXç” ¹àcÛèÙàÙâ”ßÙâcç”ãßãîèՔßãäXç” ÆÙîÛcç”ãßãîèՔßãäXç” ¶ÙâíãáyØXçãߔ ¼ÝÖXç”çîÙæÙàcç”cç”èˆàèÙæÜÙàcç”ãßãîèՔÖÙâíãáyØXçãߔ ½ØÙÛÙâ”æcçîÙ×çßcߔãßãîèՔÖÙâíãáyØXçãߔ ¹àßÙâ}Øcç” µ”Û{æÛ}êcÛÙߔcç”êÙîÙè}äÙæÙáÙߔÙàßÙâ}Øcçٔ µ”Û{æÛ}ߔcç”ÚéèyäXàíXߔ×çˆçîXçݔßÙâ}Øcçٔ

µ”Û{æÛ}ߔãçîèXçXâÕߔáÙÛÚÙàÙà}”ÚéèyäXàíՔÙàßÙâ}Øcç” ¿Šàç}”ÚÙàŠàÙèÙߔÙàßÙâ}Øcçٔ ¹àßÙâ}Øcç”ÕìÝXàÝç”×çÕäXÛíÕßÖÕ┠ÊÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔßXæãçãØXçãߔ ¿ãææyîÝy” ÁcàíÙâ”ßÙàÙèßÙî}”æãîçØՔ ½ààÙçîècçݔßãææyîÝy” èáÙâ}”êÝààÕáãçXæÕá”ãßãîèՔßXæãçãØXç” ÄÝßßÙàíÙçÙØc甜àÙäÕèèãÛîX睔 ¹à}èÙæÜÙàcç”ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ÃêXàÝç”ÜXîÖՔêÕày”×çÕäXÛí”ÖÙâíãáXç”ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” µìÝXàÝç”ÖÙâíãáXç”ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” Çî{ÛÜÝÖՔãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ¶ÙâíãáyØXçãߔãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ¹àßÙâ}Øcç”ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ÁcàíÙâ”ßÙàÙèßÙî}”æãîçØՔãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç”

½ààÙçîècçݔßãææyîÝy”ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ¿æXèÙæÙߔêÕÛí”æÙ×cîÙèèçc۔ãßãîèՔàÙäÕèèãÛîXç” ÆÙäÙØcçÙߔ” ¸éæêՔßÙîÙàcç”ãßãîèՔæÙäÙØcçÙߔ ¿ˆäãç”ÚÙàŠàÙèæٔêÕày”èˆàîãèè”ÚÙàâíãáXç”ãßãîèՔæÙäÙØcçÙߔ ¹àßÙâ}Øcç”ãßãîèՔæÙäÙØcçÙߔ ½ààÙçîècçݔßãææyîÝy”ãßãîèՔæÙäÙØcçÙߔ ¿ãçXæçîÙæßÙîÙèÙߔßXæãçãØXçՔ ÆÙîÛcç” Èˆà”âÕÛí”çÙÖÙççc۔ ¿ãäXç” ¶àãßßãàX甔 µ”ßãçXæçîÙæßÙîÙè”ßXæãçãØXçXâÕߔÙÛíc֔ãßÕݔ ¦ ¶ÙêÙîÙècç §” §” §” ¨” ­” ¤” ¤” ” ¦” ¨” ¨” ª” «” «” ¬” ­” ¦” ¦¦” ¦§” ”¦¨” ¦¨” ¦” ¦ª” ¦¬” ”¦­” §¤” §” §¦” §§” ”§¨” ”§” §ª” §«” ”§¬” §­” ¨¤” ¨” ¨¦” ¨§” ¨§” ”¨§” ¨§” ¨§” ¨§

·çÕäXÛíÜÝÖXߔcç”ãßÕÝ µ”×çÕäXÛíÕߔՔÛcäÙߔèˆàâíãáy” è{ÖÖçcÛcÖÙâ”Õ”àÙÛÚãâèãçÕÖ¡ ֔ÕàßÕèæcçîÙߔß{îc”èÕæèãîâÕß ”lÛí” Õ”èÙÜÙæÖlæXçéßâÕߔcç”áÙÛÖlîÜÕ¡ èyçXÛéßâÕߔÙàÙÛÙè”ßÙàà”èÙââ݊ߔ ÙÛîÕßè”ß{êÙèÙàácâíÙßâÙߔÝ碹îcæè” èÙæácçîÙèÙç ”ÜãÛí”Õ”Û{æ؊à}¡” ×çÕäXÛíÕߔßÝáÕÛÕçày”ÚãâèãççXۈ¡ Õߔcç”cêÙߔyèՔßÝèÙæÞÙØè”ßéèÕèXçãߔ èXæÛíÕÝ¢”ÊÕàyÞXÖÕ⠔ՔÛ{æ؊à}¡” ×çÕäXÛíÕߔßéèÕèXçՔՔèéØãáXâí” ÙÛí”ߊà{âàÙÛÙç”XÛXêX”ÚÙÞà}Ø{è袔µî” Ç¿º”ßÙîØÙèè}à”ÚãÛêՔcàÙâ”ÞXæ”cç” êÙîÙè”Ù”èÙæŠàÙèÙ⢠¹îÙâ”ßéèÕèXç”ÜÕçîâÕݔß{îc”èÕæèãîÝߔ Õî”Õ”ßcäÙççcÛ ”ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛíÕߔ

càÙèèÕæèÕáXè”âÕÛí”äãâèãççXÛÛÕà”ßݔ àÙÜÙè”çîXálèÕâÝ ”ÕáݔàÙÜÙè}êc”èÙçîݔ ՔßcæØcçÙç”Ûcä”càÙèèÕæèÕáXâÕߔ {ççîÙêÙècçcè”Õ”×çÕäXÛí”càÙèèÕæèÕ¡ áXêÕ࢔ÇÕÞâãç”Ùà}ÚãæØéà”âcÜÕ ”ÜãÛí” Õ”×çÕäXÛí”âÙá”cæݔÙà”ßÝçîXálèãèè” âcêàÙÛÙç”càÙèèÕæèÕáX袔¹ââÙߔè{Ö֔ ãßՔàÙÜÙè”Ă”Õ”çîXálèãèèâXà”âÕÛíãÖ֔ èÙæÜÙàcç ”âÙá”ÙàÙÛÙâØ}”êÕÛí” âÙá”áÙÛÚÙàÙà}”ßÙâcç ””ÛãâØÕèàÕ┠ßÙîÙàcç ”æãççî”ÜÕèXçÚã߈”è{álècç” êÕÛí”èˆà”çîãæãç”ÝààÙçîècçÙß ”áÙàíÙߔ ÙàcÛèÙàÙâ”ÖÙàç}”×çÕäXÛíÜcîÕÛãè” ÙæÙØácâíÙîâÙߢ”¹îÙâ”ècâíÙî}ߔ áÝâØÙÛíÝßٔՔáÕÛՔߊà{âàÙÛÙç” ×çÕäXÛíßXæãçãØXçè”ãßãî”cç”Õ””

×çÕäXÛíãâ”æÕÞèՔÜÕÛíÞՔՔáÕÛՔ çäÙ×ÝXàÝç”ÞÙàc袔¿{êÙèßÙîcçßcääÙ⠔ ÙÛí”ßXæãçéàè”×çÕäXÛíÕè”áÙÛêÝîç¡ ÛXàêՔՔàÙÛè{Ö֔ÙçÙèÖÙâ”êcàÙácâíè” àÙÜÙè”ÕàßãèâݔՔßXæ ”Ýà࢔ՔÜÝÖՔãßXæyà” cç”ÙîéèXâ”Õ”çîŠßçcÛÙç”ÝâècîßÙØc¡ çÙßÙè”áÙÛèÙââÝ ”ÜãÛí”Õî”Ýçácèà}¡ Øcçè”áÙÛÕßÕØXàíãîîéߢ æÕØXçãç”èÙæÜÙàcçݔÜÕèXæcæècßÙè” âÙá”cæފߔÙà ”Õî”ÕâíÕÛßÝÚXæÕØXç” Ùà}ÖÖ¡éèyÖ֔ÖÙß{êÙèßÙîÝߢ”µî”Õî” ÝØ}èÕæèÕá ”Õál۔Õî”ÕâíÕÛÚXæÕØXç” Ùàç}”ÞÙàٔáÙÛÞÙàÙâÝߔڊÛÛêcâíٔ Ք×çÕäXÛí”áÙÛèÙèè”ÚãæØéàÕèÕÝâÕߔcç” Õ”èÙæÜÙàcç”âÕÛíçXÛXâÕߢ” µî”ÕâíÕ۔ßÝÚXæÕØXçՔÕîãâ”âílæy¡

ÚÙçîŠàèçcÛÙߔÙæÙØácâíÙ ”áÙàíÙߔ ß{îêÙèàÙâŠà”Õ”èÙÜÙæêÝçÙà}”ÚÙàŠàÙè” ÕàÕèè ”×ÝßàÝßéçÕâ”áÙÛÞÙàÙââÙߢ”¶Ýîã¡ âíãç”ÝØ}”ÙàèÙàècêÙà”ÙîÙߔՔÚÙ¡” çîŠàèçcÛÙߔæÙäÙØcçÙßÙè”ãßãîâÕß ” áÙàíÙߔÚãßãîÕèãçÕâ”èÙæÞÙØâÙߔ ՔÚÙàçîlâÝÛ¢”µáÝâè”Õ”Û{æ؊à}¡” ÙàÙáÙߔÙàÜÕàÕØâÕߔՔæÙäÙØcçÙߔ Ú{à{èè ”ÕâíÕÛæcçîÙߔêXàâÕߔàÙ¢” ¹î”Õ”ÞÙàÙâçc۔áÝâè”àÙäÕèèãÛîXç ” àÙêXàXç”ÝçáÙæÙèÙ碔µ”àÙäÕèèãÛîXç” ÚãßãîÕèãçÕâ”â{êÙßçîÝß ”àXçؔ¡¨” XÖæXß ”êcۊà”Õ”×çÕäXÛ픊îÙáßcä¡ èÙàÙââc”êXàÝߢ µ”Û{æ؊à}×çÕäXÛí”càÙèèÕæèÕáՔˆÛí” ÜÕèXæãîÜÕèy”áÙÛ ”áÝâè”Õ”×çÕä¡ XÛí”Õîãâ”ÚãæØéàÕèçîXáÕ

”ÕáÙàíÙè” áÙÛèÙçî”ÕØØÝÛ ”Õál۔ÖÙß{êÙèßÙîÝߔ ՔßÙîØ}Ø}”àÙäÕèèãÛîX碔¹î”âÙᔠÞÙàÙâèݔÕîè ”ÜãÛí”ÙîéèXâ”Õ”×çÕäXÛí” âÙá”ÜÕçîâXàÜÕèy¢”µ”àÙäÕèèãÛîXç” êÝçîãâíàÕ۔Üãççîˆ ”ÙàâíˆÞèãèè”ÚãàíÕ¡ áÕè ”ÕáÙàí”ÞÙàÙâàcècè”ÞÙàîݔՔâ{¡” êÙßê}”îÕÞÞÕà”cç”Õ”×çÕäXÛí”êÝÖæX¡ ×Ýyç”çîÝâèÞcêÙ࢔¹îcæè”çîÕÖXàíßcâè” ÙàáãâØÜÕèy ”ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛí”×çÙ¡ æcÞcâÙߔÙà}ßcçîlècçcæٔÖ}çcÛÙçÙ┠êÕâ”ÝØ}¢ £Ā¦ ’VÔäVÝĨ ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĨåĂ÷ĂĹ¿Ī¿õ £ ¤ ¦ ¼ãÛíÕâ”ÜÕèXæãîÜÕèy” áÙ۔Ք×çÕäXÛí”càÙè¡ èÕæèÕáÕ³ ¹Ûí”Û{æ؊à}×çÕäXÛí”âÙá”ÚãæãÛÜÕè” {æ{ßßc¢”¼Õ×çÕߔâÝâ×çÙâÙߔÝØÙXàÝç”

ŠîÙáݔß{æŠàácâíÙߔcç”Õ”ßÝÚX¡ § ÄXàíÕßcäÙߔÔáÝâèXîÕèãߔ cç”áÕÛíÕæXîÕèéß ¼Õ”ÙÛí”Û{æ؊à}×çÕäXÛí”èÙÜÙæ”ÕàÕèè” Úãæã۔ՔÛ{æ؊à}ÙàÙáÙߔcç”Õ”Úéèy¡ äXàíXߔcæÝâèßÙîcçݔÚÙàŠàÙèÙݔêÕàÕ¡ áÙââíÝæٔÚcâíèÙàÙââc ”áÕèèX”êXà¡ âÕߢ”¹î”Õ”çîy”çîãßXçãç”cæèÙàácÖÙ┠âÙá”Õ”ßãäXç”ÞÙàÙ ”cç”Õ”×çÕäXÛí” càÙèèÕæèÕáՔçîÙáäãâèÞXÖyà”âÝâ×ç” ÞÙàÙâè}çcÛÙ¢”µ”ߊàç}¡ ”Ýà࢔ՔÖÙàç}” ÛíŒæŒ”áÕèè”ÚÙàŠàÙècâ”ßÝÕàÕßéàè”áÝâ¡ èXîÕèã蔡”Ù”èÕâéàáXâí”×càÞXÖyà”Ă”äX¡ àíÕáÝâèXîÕèâÕߔâÙêÙîècߔÙ࢔¹îÙ┠áÝâèXîÕè”ßcäٔՔÚãæÛXçݔcç”èÙæÜÙàcçݔ êÝçîãâíãßèyà”ÚŠÛÛ}Ùâ”êXàèãîÝߢ”

¹Û픊îÙáÖÙâ”ÜÕçîâXàè ”ßÝçîÙæÙàè” ×çÕäXÛí”äXàíÕáÝâèXîÕèXè”áÙÛêÝîç¡ ÛXàêՔàÙÜÙèçcÛÙç”êcàÙácâíè”Õàßãèâݔ Ք×çÕäXÛ픊îÙáݔß{æŠàácâíÙÝæ}࢔ ¼Õ”áÙÛèÕâéàéâߔߊà{âÖçcÛÙè”èÙââݔ âãæáXàÝç”cç”ÕÖâãæáXàÝç”äXàíÕ¡ áÝâèXîÕèãߔß{î{èè ”Õßßãæ”áÝâØÙ┠ÙçcàíŠâߔáÙÛêÕâ”ÕââÕߔÜÙàíÙç” áÙÛXààÕälèXçXæÕ ”ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛí” êÕÞãâ”Õ”áÙÛÚÙàÙà}”ß{æŠàácâíÙߔ ß{î{è蔊îÙáÙàè¡Ù¢ µ”ß{êÙèßÙî}”XÖæXߔçãæãîÕèՔÖÙ¡ áéèÕèÞՔáÝâؔՔߊà{âÖ{î}”ÚãæÛXçݔ cç”èÙæÜÙàcçݔêÝçîãâíãߔÜÕèXçXæՔœ” Ô¢”XÖæXߝ ”áÝâؔÕî”ÕÖâãæáXàÝç” ÚÙàècèÙàÙߔß{êÙèßÙîècÖÙâ”ßÙàÙèßÙ¡

îÙèè”èÝäÝßéç”áÝâèXîÕèãßÕ蔜¦”Ă”¬¢” XÖæXߝ¢ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”Õî”ÙçÙèÙߔ è{ÖÖçcÛcÖÙâ”Õ”äXàíÕáÝâèXîÕèãßã┠ÖÙàŠà”ßÙàÙèßÙîÝß ”ç”áÝÜÙàíè”ÝçáÙæÙ¡ èÙççc”êXàÝߔՔáÝâèXîÕè”áÙÛÞÙàÙâcçݔ ÚãæáXÞՔcç”ÙàÜÙàíÙîßÙØcçÙ ”ÜÕçî¡ âãç”çÙÛlèçcÛâÙߔÖÝîãâíéà”Õ”ßXæã¡ çãØXç”ãßXâÕߔáÙÛXààÕälèXçXâXࢠ½ààéçîèæX×Ýy”×càÞXæՔácàí”Üãæâ툔 Ûãàíyç×çÕäXÛíÕßÕè”cç”ÕìÝXàÝç” Ûãàíyç×çÕäXÛíÕßÕè”ÜÕçîâXàéâß ” áÝêÙà”ÙîÙߔáéèÕèÞXߔՔÞÙààÙÛîÙèÙç” äXàíÕáÝâèXîÕèãßÕ袔¶Ýîãâíãç”áy¡ ØãçlèXçãßßÕà ”Õî”XÖæXߔáXç”èläé爔 ×çÕäXÛíÕßæՔÝç”êãâÕèßãîèÕèÜÕèyߢ

’VÔäÓĨ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĴÜøĨåcĹõĢÆ¿ÿĨÜìķ•ĪĪĨ åĂĠì„ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ§ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨ ìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĐĨ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨĪÜĠóÜønĢĨõĠcÿķcÆ¿ÿĨ øÜìĢĹnøÜĢÜÆÆĨċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨnĢĨ¿ĨĴnìÜĨ åÜønĨÜøó¿øĴcÿķĂÕõ÷ĐĨ ¯ĂĠûcøĨõøøÜĢĹĪnĢÜ÷ĨnĢĨónĹ¿ìĨÜĢÜĪnÿĨ ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ÷ÜĠ•øÜô ĪnÿÜ÷Ĩû¿öÕÿÜûĨ¿ĨåÜønĠÜĐ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨÜìnĢĹĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜÒĨĢĹnô øÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢĨnĢĨ÷†ĹnċÜÿĨ óÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜø § ’VÔäÓĨìķõĠcÿķ“ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ §ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĐĨ

¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢĢnìnô ÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨóÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷Ĩ ÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ ÷õĪÜĠöÜÕĐ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨĪÜĠóÜønĢĨó¿ĪcĢĴĂÿ¿ô øcÆ¿ÿĨ¿ĨøÜìÿ¿ìķĂÆÆĨnĢĨ¿ĨĴnìÜ÷ĨåÜønĨ Üøó¿øĴcÿķĂÕõ÷Đ ¯ĂĠûcøĨõøøÜĢĹĪnĢÜ÷ĨnĢĨónĹ¿ìĨÜĢÜĪnÿĨ ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ÷ÜĠ•øÜô ĪnÿÜ÷Ĩû¿öÕÿÜûĨ¿ĨåÜønĠÜĐ ª ’VÔäÓĨ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ĴÜøĨåcĹõĢÆ¿ÿĨÜìķ•ĪĪĨ åĂĠì„ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ%øø„ĨÆÜøĢˆĨìķ—ô Ġ—ĨàĨåĂĠì„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĐĨ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnô øÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨ óÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ

ĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨĪÜĠô óÜønĢĨõĠcÿķcÆ¿ÿĨ¿ĨøÜìĢĹnøÜĢÜÆÆĨnĢĨ ¿ĨĴnìÜĨåÜønĨÜøó¿øĴcÿķĂÕõ÷ĐĨ ¯ĂĠûcøĨõøøÜĢĹĪnĢÜ÷ĨnĢĨónĹ¿ìĨÜĢÜĪnÿĨ ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ÷ÜĠ•øÜô ĪnÿÜ÷Ĩû¿öÕÿÜûĨ¿ĨåÜønĠÜ § ª ¨ ’VÔäÓĨcÆĠ¿ĨìķõĠcÿķ“ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠô óÜønĢĐĨ%øø„ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨàĨåĂĠì„Ĩ÷•øĢˆĨ ìķ—Ġ—ĐĨ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨĪÜĠóÜønĢĨ ó¿ĪcĢĴĂÿ¿øcÆ¿ÿĨ¿ĨøÜìÿ¿ìķĂÆÆĨnĢĨĨ ¿ĨĴnìÜ÷ĨåÜønĨÜøó¿øĴcÿķĂÕõ÷ĐĨ ¯ĂĠûcøĨõøøÜĢĹĪnĢÜ÷ĨnĢĨónĹ¿ìĨÜĢÜĪnÿĨ ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ÷ÜĠ•øÜô ĪnÿÜ÷Ĩû¿öÕÿÜûĨ¿ĨåÜønĠÜĐ

¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨÜìķÜÿøÜĪÜĢĨ ĢĹnøÜĢĢnì—ÒĨ÷†ĹnċÜÿĨóÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨ nĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnÿĨûÜìĪ¿ô øcøó¿Ī„Đ ¨ ¨ « ’VÔäÓĨìķõĠcÿķ“Ĩ¿ĶõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ §ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨĴ¿ìķĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—Đ ¢ÜøĢˆĨnĢĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—÷ÑĨċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ ĢĹnøÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ ûõÿÕ÷nĪĨìķ—Ġ—ĨåIJĪ„ċcøķcöcÿ¿÷ĨĪÜøöÜĢĨ ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨnĢĨĂøÕ¿øõĠcÿķÆ¿ĨÜøĪĂø„Õõ÷Ĩ « ÄXàíÕáÝâèXîÕèãߔcç”áÕÛíÕæXîÕèéß £¢ ’VÔäÓĨìķõĠcÿķ“ĨĠ¿ÕõcøõĢĨnĢĨ¿ĶõcøõĢĨ ĪÜĠóÜønĢĨ÷ĂûÆõÿcÏõ„ö¿ĐĨ§ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨ ìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—Đ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢô

ĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ô ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨnĢĨĂøÕ¿øõĠcÿķÆ¿Ĩ ÜøĪĂø„Õõ÷ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨnĢĨĂøÕ¿øô õĠcÿķÆ¿ĨÜøĪĂø„Õõ÷ĐĨ ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨĠ¿ÕõcøõĢĨ ĪÜĠóÜønĢĨõĠcÿķcÆ¿Ĩ¿ĨøÜìĢĹnøÜĢÜÆÆĨ £ ’VÔäÓĨ·“øĨĢĹĂĠĂĢĨõøøÜĢĹĪnĢĨàĨÜøˆĪÜĠóÜô ønĢĐĨìķõĠcÿķ“ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ§ĂĠì„Ĩ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—Đ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢô ĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨóÜøķÜĹô ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ ÷õĪÜĠöÜÕĨ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ÷†ĹnċÜÿĨ

óÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĨõĠcÿķcô Æ¿ÿĨ¿ĨøÜìĢĹnøÜĢÜÆÆĨ £¢ £ « ££ ’VÔäÓĨìķõĠcÿķ“Ĩ¿ĶõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĐĨ §ĂĠì„ĨĪÜÿìÜøķĪcĠÏĢ¿ĨàĨcøø„ĨånĢĹÜ÷ĪcĠô ÏĢ¿ĐĨ ·ÜÿìÜøķôĨnĢĨånĢĹÜ÷ĪcĠÏĢc÷ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ô ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ ûõÿÕ÷nĪĨĪcĠÏĢ¿ĨÜĢÜĪnÿĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ¿ĨåIJĪ„ô ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ £¦ ’VÔäÓĨ Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĨĂĴcøõĢĨ†ĢĢĹÜô ÿķĂûcĢ¿ĐĨ §ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—Ĩàcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĐĨ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢô ĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨóÜøķÜĹô

÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ ÷õĪÜĠöÜÕĐ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨåIJĪ„ô ċcøķ¿ĨcĪûnĠˆönÿÜ÷ĨÜøøÜÿĪnĪÜĢĨĢĹÜìô ûÜÿĢÜõÿĨóÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĐĨ ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨĂĪĪĨ¿ĨøÜìĢĹnøÜĢÜÆÆÒĨ¿óĂøĨ ¿ĨÿķĂûcĢĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨ ££ £¦ £¤ ’VÔäÓĨìķõĠcÿķ“ĨĠ¿ÕõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĨēĨ ÷õÜìķÜÿĢ“øķĂĹ¿Īø¿ÿĢcìĐĨ§ĂĠì„ĨÆÜøĢˆĨ ìķ—Ġ—ĨàĨĴcÿÕĂĠø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—Đ ¢ÜøĢˆĨnĢĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—÷ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ôĨ ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ ÷õĪÜĠöÜÕĨûõÿÕ÷nĪĨìķ—Ġ—ĨåIJĪ„ċcøķcöcÿ¿÷Ĩ ĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜ £¤ ª £§ ’VÔäÓĨ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ĨĢņìóõÆcĢĐĨ§ĂĠô ì„ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—Đ

¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnøÜĢô ĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨóÜøķÜĹô ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ ÷õĪÜĠöÜÕ ¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĹĨcĪûnĠˆĨ ÜøøÜÿĪnĪÜĢĨĢĹÜìûÜÿĢÜõÿĨ¿ĨøÜìöÜøøÜìĹÜô ĪÜĢÜÆÆÒĨÜìķûcĢóĂĹĨĴõĢĹĂÿķwĪĴ¿ĨÜøĪĂøĪĨ £§ « ÄXàíÕáÝâèXîÕèãߔcç”áÕÛíÕæXîÕèéߔ ³’ÕåÓâVÙëÝVäáåáÖVåáݒ݈ÞyàØaÞג’ æjâçåÓÛ £¨ ’VÔäÓĨ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨĢņìóõÆcĢĐĨ§ĂĠô ì„ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨàĨcøø„Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĐĨ ¢ÜøĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĹĨcĪûnĠˆĨ ÜøøÜÿĪnĪÜĢĨĢĹÜìûÜÿĢÜõÿĨ¿ĨøÜìöÜøøÜìĹÜô ĪÜĢÜÆÆÒĨÜìķûcĢóĂĹĨcĪø„Æ¿ÿĨÜøĪĂøĪĨ

¬•øĢˆĨìķ—Ġ—ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨĪÜĠóÜønĢĨ õĠcÿķcÆ¿ÿĨ¿ĨøÜìĢĹnøÜĢÜÆÆĨnĢĨ¿ĨĴnìÜĨ åÜønĨÜøó¿øĴcÿķĂÕõ÷Đ ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨĢņìóõÆcö¿Ĩ÷†ĴÜĪô ÷ÜĹĪnÆÜÿĨøÜÏĢ†÷÷ÜÿĨ¿ĨónĹ¿ìĤĨ¿Ĩċcô øķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨóĂĢĢĹ¿Ĩå•ììĨ¿ĨĢņìóõÆ¿ÒĨ ¿ĨÏĢ¿ċcìķĨónĹ¿ìcÿ¿÷ĨÏĢ†÷÷ÜÿnĢõĨ ÿ¿ìķĢcìcĪ„øĐ £¨ £ ’VÔäÓĨ ĨånĢĹÜ÷ĪcĠÏĢ¿Ĩ¿ĨĪÜÿìÜøķô ĪcĠÏĢcóĂĹĨĴõĢĹĂÿķwĪĴ¿ĨÜĶÏÜÿĪĠõ÷IJĢ¿ÿĨ óÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĐĨ§ĂĠì„ĨĪÜÿìÜøķĪcĠÏĢ¿Ĩ àĨcøø„ĨånĢĹÜ÷ĪcĠÏĢ¿Đ ·ÜÿìÜøķĪcĠÏĢ¿ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ ĢĹnøÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢÒĨ÷†ĹnċÜÿĨ óÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøĨnĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ÷õĪÜĠöÜÕ §nĢĹÜ÷ĪcĠÏĢ¿ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨ

¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿ĨĪÜøöÜĢĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠÜĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ nĢĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķcóĂĹĨĴõĢĹĂÿķwĪĴ¿ĨÿÜûĨ ÷†ĹċĂÿĪĂĢ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXçãߔáÝâØ¡ ÙÛíÝßٔÞÙààÙÛîÙèÙç”ÜÝÖXßÕè”ãßã µî”Ùàç}ØàÙÛÙç”ÜÝÖXߔáXçãØàÕÛãç” ßXæãçãØXçè”ãßãîÜÕèâÕß®”àÙäÕèèãÛ¡ îXçè”cç”æÙäÙØcçÙßÙ袔Ác۔ՔäæÝáÙæ” ßXæãçãØXç”Ýç”çÙàÙÞèÙîcçÜÙî”êÙîÙè¡ ÜÙè ”ä࢔Քèˆà”âÕÛí”ÜcîÕÛ ”Õ”æÙîÛcç ” ՔîÕÞãççXÛ ”çèÖ¢”¹Ûí”è{âßæÙáÙâè” ×çÕäXÛí”ÛíÕßæÕâ”áéèÕèÞՔäæÝáÙæ”cç” çîÙßéâØÙæ”ßXæãçãØXç”ßãáÖÝâX×Ý¡ yÞX袔 µ”ßXæãçãØXç”èläéçÕݔß{êÙèßÙî}ßcä¡ äÙâ”ãçîèXàíãîÜÕèyß®” ÂäÛß×ä’ÝVäáåáÖVå ¿ãäXç ¶ÙâíãáyØXçãß ¹àßÙâ}Øcç

ºÙàŠàÙèݔßXæãçãØXçãß ¿ãææyîÝy ÊÝààÕáãç”XæÕá”ãßãîèՔßXæãçãØXç” Åì×ÝçàÖ×ä’ÝVäáåáÖVå’ ÀÙäÕèèãÛîXç ÆÙäÙØcçÙß £ £ª ’VÔäÓĨ ĨånĢĹÜ÷ĪcĠÏĢ¿ĨĢņìóõÆcĢĐĨ §ĂĠì„ĨĪÜÿìÜøķĪcĠÏĢ¿ĨàĨcøø„ĨånĢĹÜ÷ĪcĠô ÏĢ¿Đ ·ÜÿìÜøķĪcĠÏĢ¿ÑĨ¿Ĩċcøķ¿ûõÿĪcĹ¿ĪĨĢĹnô øÜĢĢnìnÆÜÿĨÜìķÜÿøÜĪÜĢĨnĢĨ÷õĪÜĠöÜÕĨ ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ÷†ĹÜċnĠÜĨ÷†Ġ†Ģô÷†Ġ•øĨ §nĢĹÜ÷ĪcĠÏĢ¿ÑĨ¿ĨûõÿĪcĹ¿ĪĨ¿ĨåIJĪ„ċcøķ¿Ĩ ÷†ĹÜċnÿĨóÜøķÜĹ÷ÜÕõ÷ĨÜøÒĨÕÜĨ¿Ĩ÷ÜĠ•øÜô ĪnÿÜ÷ĨÜìķĨĠnĢĹnÆÜÿĨĢĹnøÜĢÜÆÆ £ª ¬ ­ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕݔ ¿ãäXç ÂãæáXàÝç”ÙçÙèÙßÖÙâ”Õ”Û{æ؊à}¡” ×çÕäXÛíÕߔßãäXçՔâÙá”ÞÙàÙâè}碔 ¿ãäXç

”ÕîãâÖÕâ”Ùà}ÚãæØéàÜÕè”ÝØÙÛÙ┠æcçîÙ×çßcߔ×çÕäXÛíÖՔêÕày”ÖÙÜÕèãàX¡ çՔáÝÕèè ”êÕÛí”ÜՔÙàcÛèÙàÙâ”Õ”ßÙâc碔 µ”âÙá”áŒß{Ø}”×çÕäXÛí”ßãäXçXè”ãßãî¡ ÜÕèÞՔêÝÖæX×Ýy”Ý碔 ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¿Ýç”ÖÙâíãáyØXçãߔՔÚéèyäXàíX┠cç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙßÙ⢔¼ãáX¡ àíãç ”ßãäãèè”ÚÙàŠàÙèÙߢ” Î{àØÙç”ÙàçîlâÙî}Øc猔ßÙâ}îçl梔 ½áâæÓæw’äaåì×ÕåÝaݒáÝáìæӒ ÝáâV咒 µ”ÚéèyäXàíXß ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔcç”ßãçÕ¡ æÕߔßãäXçXè”ãßãîÜÕèÞXߔՔ×çÕäXÛíÖՔ êÕàÕáÝßcääÙâ”ÖÙÜÕèãàè”ßÝç ”ßãäèÕèy” æcçîÙ×çßcߢ”µ”ÚÙàŠàÙèÙߔÜãáXàíãççX” êXàâÕߔՔßãäèÕèy”æcçîÙ×çßcߔØéæêՔ

çîÙá×çcîÙècè}à”cç”èÙæácçîÙècè}à”ÚŠÛ¡ Û}Ù⢔ÂcÜՔՔçXæÛÕæcî”ßãçXæ”ßãäXçÕ¡ ßãæ”Õ”àÙêXày”æcçîÙ×çßcߔæcîäÕèÝâXêX” êXàâÕß ”áÙàíÙߔՔêÝàXÛãç”çîl⌔ßÙâ}¡ îçlæ”î{àØÙç”ÙàçîlâÙî}Øcçcè”ãßãîîXߢ µ”ßãäèÕèy”æcçîÙ×çßcߔáÙââíÝçcÛٔ ÚãßãîÕèãçÕâ”â{êÙßçîÝß ”ÕáÝâè”àÙßãäâÕߔ ՔÚãæÛy”ÚÙàŠàÙèÙßæ}à”cç”Õ”ßãçXææy࢔¹îcæè” Õ”ßãäXç”Ûíãæçéày”ÚãàíÕáÕèèX”êXàÝß ”êc¡ ÁÝÓ µ”èÝçîèÕçX۔ÜÝXâíՔçîÙæÙàcç”Ùà}èè” cç”ÕàÕè袔 ¼ÕèXçèÕàÕâ”è{álèc碔 µ”ßÙâ}ÕâíÕ۔ՔÖæãâîßãçXæ”àÙßã¡ äãèè”æcçîÙ×çßcݔXàèÕà”çîÙââíÙîÙèè¢ ” ۊà”Õ”ÚÙàŠàÙèÙߔÕââíÝæՔßãäãèèX”êXàâÕß ”

ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛí”áŒß{ØcçßcäèÙàÙâ”àÙç µ”×çÕߔßÙêcççc”ßãäãèè”×çÕäXÛíÕè”Õîãâ¡ ÖÕâ”âÙá”ßÙàà”ßÝçÙàÙÞèÙîâÝ¢”ÈÝçîèlèXç”éèX┠Ýçácè”ÜÕçîâXàÜÕèy¢” µ”ßãäèÕèy”æcçîÙ×çßcߔՔè{álè}ߔŠîÙáݔ ß{æŠàácâíÙßÜÙî”êÝçîãâílèãèè”ÜÕèXçèÕ¡ àÕâçXÛՔÚãàíèXâ”Ýç”ÖÙÞéèÜÕèèÕߔՔ×çÕ䡔 XÛíÖÕ¢”¶ÙÞéèÜÕèâÕߔác۔ՔçîÙââíÙîÙèè” ßÙâ}ÕâíÕÛÛÕà ”êÕÛí”çîÙæÙàcç”ÚãàíèXâ”Ý碔 Æ××àÖ{ µ”×çÕäXÛíÕè”×çÕߔß{îêÙèàÙâŠà”Õ çîÙæÙàcç”Ùà}èè”×çãáÕÛãàÞéߔßÝ¢” µ”áéâßÕÜÙàíÙè”cç”Õ”çîÙæçîXáãè èÕæèçéߔèÝçîèX⢔ ¹ààÙâ}æÝîîŠß”cç”àÙÜÙè}àÙ۔ÞÕêlè¡ çéߔՔè{álècç袔 ÁÝâØÝ۔ÜÕçîâXàÞéâߔÚæÝçç

”èÝçîèÕ ßÙâ}ÕâíÕÛã袔µ”îçlæîyÚÙÞÙßÙè” è{æ{àފߔàÙ¢”µî”ãàÕÞÕè”çîŒæފߔàÙ¢ ·ÞaÙæ×Þ×à’Ý×àaå’áÝáìæӒÝáâVå ¼Õ”Õ”ßÙâ}ÕâíÕ۔áÙââíÝçcÛٔÙàcÛèÙ¡ àÙ⠔êÕÛí”ÜՔՔßÙâ}ÕâíÕ۔ÙàêÙçîèÙèèٔ ßÙâ}ßcäÙççcÛcè ”âÙá”ßÙàÙèßÙîÜÙè” ãàíÕâ”ãàÕÞĀàá áÙàíâÙß ÙàcÛçcÛÙç ՔèÙÜÙæêÝçÙà}”ßcäÙççcÛÙ¢”¹à}ÚãæØéà”Õ”” Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔcç”Õ”ÚéèyäXàíXߔß{î{èèݔ ÚcáÙç”cæÝâèßÙîc碔µî”ÙæÙØácâíÙîÙèè” ßÙîØÙèݔßãäXçâÕߔØéæêXâ”èŠßæ{çlè}” ÜÕèXçՔêÕ├üàÙääÙàĊ¢”µ”áÙÛáéâßXàXç” éèXâ”áÕæÕØy”áÝßæãçîßyäÝßéç”cæØÙç¡ çc۔×çˆ×çÕݔàÙè{æÙØÙîâÙß ”ÙÛíÝØÙތàÙ۔

ÖÝîãâíãç”àÙÜÙâÛÙæà}”ÜÕèXç”ßÙàÙèßÙîÝß ” ÕáÙàí”Õî”cæÝâèÙèè”ÚÙàŠàÙèÙâ”êXàèãîy”Úã߈ ” èŠß{æçîÙ挔ßÝßcäîcçè”ãßã¹ÖÖÙâ”Õ”” çèXØÝéáÖÕâ”êÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔßXæãçãØXç” ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ »íÕßæÕâ”èŠßæ{çÙâ”ßãäãèè”ÚÙàŠàÙ¡ èÙ߯”ßcç}Ö֔ÙàçîlâÙî}ØÝߔßcßè}à” ÖÕæâXÝÛ¢” Ýç”Ùà}ÚãæØéàÜÕè ”àXçؔ¦§¢”ãàØÕࢠ¼Õ”Õ”ßÙâ}ÕâíÕ۔èÙàÞÙçÙâ”ÙàÜÕçîâX¡ àyØãèè ”Õ”Ü}ácæçcßàÙè”ÛíãæçÕâ”ÙáÙà¡ ßÙØÝߢ”µî”ÙØîÙèè”ÚÙàŠàÙè”Ùßßãæ”ßÝàXÛíéà” cç”ßcßÙç ”ÖÕæâXç”XæâíÕàèˆêX”êXàÝߢ” µ”Ü}ácæçcßàÙè”ãàíÕâ”áÕÛÕç”Ýç”àÙÜÙè ” ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛí”ÖÙæXÛyØÝߢ ÁÝÓ µ”ßÙâ}ÕâíÕ۔ÚãßãîÕèãçÕâ”

ÙàÜÕçîâXàyØãèè ”êÕÛí”ÙàêÙçîèÙèèٔ ßÙâ}èéàÕÞØãâçXÛÕÝè¢ Æ××àÖ{ ¹ààÙâ}æÝîâÝ ”ÜãÛí”Õ”ßÙâ}ÕâíÕ۔ ÖÙÞéè¡Ù”Õ”×çÕäXÛíÖÕ¢ »íÕßãæÝÖ֔ßÙâc碔 ¤£ ’VÔäÓĨìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĨĪ•÷†ĠĢĹÜĠ—Ĩ åÜø•øÜĪÜÒĨ¿ĹĨÜøĴcøĪĂĹcĢĨĂ÷¿Ĩ¿Ĩ÷ÜĴnĢĨ ÷Üÿˆ¿ÿķ¿ìĐ ¤¢ ’VÔäÓĨìķĨÿÜûĨ÷Üøøˆ÷nċċÜÿĨ÷ÜÿĪĨ ÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—öÜĐ ĨåIJĪ„ċcøķc÷ĨĪ•÷†ĠĢĹÜĠ—Ü÷Đ £« ¤ £« ’VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨåIJĪ„ċcøķcõÒĨûÜøķÜ÷ÜĪĨ ¿Ĩ÷ĂċĪ¿Ī„ĨĠnĢĹÜÏĢ÷n÷ĨÜø÷ĂċĪ¿ĪĪ¿÷ĐĨ ¬†ÿÿķÜÿĨøcĪó¿Ī„Ĩ¿Ĩ÷ĂċĂĪĪĨnĢĨÿÜûĨ÷Ăô ċĂĪĪĨåÜø•øÜĪÜ÷ÜĪĨÜøĴcø¿ĢĹĪ„ĨĴĂÿ¿ø ¤¢ ¤£

µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕݔ ÆÙîÛcç”ãßãîèՔßãäXç ¼Õ”Õ”×çÕäXÛí”âÙá”ÚãæãÛ ”Õ”ÚéèyäXàíXߔ cç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔß{î{èè”âÝâ×ç” ßÙâ}ÕâíÕ۔Āàᢠµ Āàá ÜÝXâíÕ ÚcáÙç cæÝâèßÙîcçè”ãßãî”cç”Õ”êÝÖæX×Ýy”ßÝç”æÙàÕ¡ èlê”ÙàáãîØéàXçãßÕè”ÝØcî”Ùà}”Õ”ÛíŒæŒß” cç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔß{î{èè ”ÕáݔՔÚÙ¡ àŠàÙèÙßæ}à”ßÝç”æcçîÙ×çßcߔàÙêXàXçXÜãî” êÙîÙè ”ÙââÙߔÙæÙØácâíٔՔÚéèyäXàíXߔ ÖÙâíãáyØXçÕ¢”¹î”Õ”ßXæãçãØXç áÝâè”XàÖæÝâÙààÙîcç”ÝçáÙæÙèÙ碔µ”Ûãàíyߔ çîÚcæÝßéç”ácàíÙØcçÙßÙè ”Õ”Û{æÛ}ß ÖÕæXîØXßÕè”äæãØéßXàâÕߢ µ”ÖÙâíãáyØXçãߔÕàÞXâ”çãߔÙçÙèÖÙâ”ê{¡

æ{ç”æãîçØՔàXèÜÕèy¢”¹ââÙߔãßՔՔàÙêXày” ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¶ÙâíãáyØXçãߔՔÚéèyäXàíXßã⢔ µ”ÖÙâíãáyØXçãߔÛ{æÛ}ç×çÕ¡ äXÛíÕßÖÕâ”ÜãççîˆßXç ”ècÛàÕàÕä” ÕàÕ߈Õß ”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕßÖÕ┠ß{æÕàÕ߈Õߢ”µî”ÕàÞéߔÚcâíÙç ”êÕÛí” æãîçØX碔 æcçîÙ×çßcߔãìÝØX×ÝyÞÕ ”éÛíÕâÝç”ÙîÙß¡ âÙߔՔÚÙàŠàÙèٔՔècæÚãÛÕèéßÜãî”ßcäÙçè” âÕÛí ”áÝêÙà”ßݔêÕââÕߔècêٔՔàÙêÙÛ}”ÜÕ¡ èXçXâÕߢ”µ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙßâcà”çãÜÕçÙᔠĀÛíÙàÜÙè} áÙÛ ßXæãçãØXç¢ ÁÝâcà”âÕÛíãÖ֔ՔæÙîÛcç”ÙâÙæÛÝXÞÕ ” ÕââXà”çˆàíãçÕÖ֔ՔßXæãçãØXç ”áÙàíÙè” ÖÙÚãàíXçãà”Õî”ÝØ}èÕæèÕá”cç”Õ”×çÕäXÛí¡ ÜcîÕÛ

”ØٔՔæÙîÛcç”ÚæÙßêÙâ×ÝXÞXâÕߔ àXèÜÕèyàÕ۔âÝâ×ç”ÞÙàÙâè}ç”ÜÕèXçÕ¢ µ”Û{æÛ}ç×çÕäXÛíÕߔÜÕÞàÕáãçÕÖÖâÕߔ ÖÝîãâíéàèÕߔÕî”ÝàíÙâ”ßXæãçãØXçæÕ ”áÝâè” Õ”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕß ”ÕáݔÕââÕߔèéàÕÞØã¡ âlèÜÕèy ”ÜãÛí”Õ”ÛãàíyߔáÝâØÙâ”ÝæXâíÖÕ┠Û{æ؊àÜÙèâÙߢ”µ”Û{æÛ}ߔêÝçîãâè”×çÕߔ ÙÛí”ÝæXâíÖÕâ”Û{æ؊àâÙß ”áXç”ÝæXâíÖÕ┠×çˆçîâÕߢ”µ”ÜÙâÛÙæÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕߔ ՔàÙÛÝâßXÖ֔ÜÕÞàÕáãçÕߔÙîÙâ”èläé爔 ßXæãçãØXçæÕ¢ µ”æÙîÛcç”ãßãîèՔÖÕæXîØXàèçX۔âcÜՔâÕ¡ Ûíãâ”ÜÕçãâàlè”Õî”XæÕá”XèÜÕàÕØXçՔXàèÕà” ãßãîãèè”ÖÕæXîØXàèçXÛÜã¹î”éèyÖÖݔ ÙçÙèÖÙâ”ÕîãâÖÕâ”Õ”ÖÕæXîØXߔÕàÞՔç{ècè ”

âÙá”ÚcâíàÝß ”êÕÛí”ßãææãØXà袔µ”êÝààÕáã¡ ç”XæÕá”ãßãîèՔßXæãçãØXçè”Õî”Õ”ècâí” Ýç”áÙÛߊà{âÖ{îèÙèÝ ”ÜãÛí”Õ”Û{æ؊à}Ù¡ àÙáÙߔÝç”ÞÙàîÙèèÙߢ ÁÝÓ µ”×çÕäXÛí”Xàày”ÜÙàíîÙèÖÙâ”êÝÖæX¡ ×ÝyâÕߔêãàè”ßÝècêÙ¢ ” ” Æ××àÖ{ µ”×çÕäXÛíÕè”çîXààlèXç”ÕàÕèè”æÕØÝX¡ àÝç”Ùà}èÙæÜÙàcççÙà”ÖÝîèãçlèÕâݔßÙàࢠ»ãâØãçßãØâݔßÙàà”êÝÖæX×Ýyè”×çÝààÕ¡ älèy”ÕàÕäîÕèæy࢔¼ÕçîâXàÞéâß ”ÜՔ àÙÜÙè”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕè”Û{æÛ}ç” ÜÙàíÙèè ”cç”ÕÜãà”àÙÜÙè ”ãàÕÞڊæØ}ç” ßÙâcçè¢ Ãèè ”ÕÜãà”Õ”ÛcäÙߔáÝâØÝ۔êÝÖæX×ÝyßâÕߔ êÕââÕߔßÝècêÙ ”Úãâèãç ”ÜãÛí”èÙßÝâèÙèÖٔ êÙÛícߔՔêÝÖæX×Ýy”ãßãîèՔßXæãçã¡

ØXçè”áXæ”Õ”èÙæêÙîcç”ÝØ}çîÕßXÖÕ⢔ ¿{êÙèßÙîcçßcääÙ⠔ÕÜãà”àÙÜÙèçcÛÙç ” Ûãàíyç×çÕäXÛíÕßÕè”ßÙàà”êXàÕçîèÕâݔ Û{æÛ}ç”ÜÙàíÙè袔µ”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕߔ Õîãâ”ßcäÙççcÛcè ”ÜãÛí”ÙààÙâXààyÖÖÕߔ ՔêÝÖæX×Ýyç”ßXæãçãØXççÕà”çîÙáÖÙ⠔ ÞÙàÙâè}çÙâ”â{êÙàâݔàÙÜÙè”Õ”æéÛyߔÕìÝXàÝç” èÙæÜÙàcçcêÙà ”àXçؔՔ¦¢”XÖæX袔¿ÝÙàcÛlè}” êcØÙàáÙè”âíˆÞè”Õî”Ýç ”ÜՔՔÛ{æ؊à}Ù¡ àÙáÙߔՔèÙæÜÙàcçݔîyâXÞéßÖÕâ”ãàÕÞÚŠæ¡ Ø}ÖٔáÙæŠàâÙߢ”ÊÝÖæX×Ýyè”×çÝààÕälèy” ÕàÕäîÕè”çîÝâècâ”çÙÛlèݔՔßXæãçãØXç” áÙÛÕßÕØXàíãîXçX袔 µ”çîXààlèÕâØy”ÛcäÙߔ×çÕäXÛíÕÝè”êcØÙâݔ àÙÜÙè”Õ”èÙâÛÙàí”æ{ÛîlècçcêÙà ”lÛí”áÙÛ¡

ÕßÕØXàíãîÜÕèyߔՔßÝç”ÙàáãîØéàXçãß ” áÙàíÙߔՔ×çÕäXÛíÕßæՔßXæãçÕâ”ÜÕèâÕߢ” ¤¦ ’VÔäӒºõÆĠcÏõ„ÿ¿÷Ĩ÷õĪÜĪĪĨóÜÿìÜĠì†Ġô ìˆĢĨÏĢ¿ċcìķôìķ—Ġ—÷ĐĨ ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—Ĩ ĴcøĪĂĹĪ¿ĪĪ¿ĨóÜøķnĪĐ ¤§ ’VÔäӒµIJì„ĢĨÜøˆåÜĢĹwĪnĢĨûnøķĨ óĂĠÿķ“ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķÿcøĨ¿ĨĴõÆĠcÏõ„ĢĨ ÷cĠĂĢĂÕcĢĂ÷ĨûÜìÜøˆĹnĢnĠÜ ¤¨ ’VÔäӒìķĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—öÜÒĨûÜøķÜĪĨĴõÆĠcÏõ„ĢĨ÷cĠĂô ĢĂÕcĢĨnĠĪĐĨ ĨÏĢ¿ċcìķĨÜìķcøĪ¿øcÿĨÿÜûĨ åĂĠìĂĪĪĨ ¤¦ µ”êÝÖæX×Ýyç”ßXæãçãØX爔×çÕäXÛíÕߔ XàèÕàXÖÕâ”ãàíÕâ”ÛcäÙßÖÙâ”èÕàXàÜÕèyß ” ÕáÙàíÙߔâÙá”áŒß{ØâÙߔcç”ãàíÕ┠ÛcäÙߔß{îÙàcÖÙâ”êÕââÕß ”ÕáÙàíÙߔ

êÝÖæX×ÝyßÕè”ÛÙæÞÙçîèÙâÙߢ”½àíÙâÙߔä࢔ ՔèæÕâçîÚãæáXèãæãߔêÙâèÝàXèãæÕÝ ”èÕæèÕàcߔ ÛÙâÙæXèãæãß ”ÜÕÞyߔçÙÛcØÛcäÙÝ¢”µ”” êÕçˆèã⠔ß{îˆèãâ”êÕÛí”ÜÕÞyâ”çîXààlèãèè” ÛcäÙߔ×çÕäXÛíÕݔçîÝâècâ”ßݔàÙÜÙèâÙߔ ècêٔêÝÖæX×Ýyç”ßXæãçãØXçâÕߢ ¤¤ ’VÔäӒìķĨ÷“ċì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨĴõÆĠcÏõ„÷ĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ ÷cĠĂĢĂÕcĢ¿ ¤¤ ¦ ¤ ¤ ’VÔäӒìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨĴõÆĠcÏõ„ĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ ÷cĠĂĢĂÕcĢ¿ÒĨûÜøķĨ¿ĨÏĢ¿ċcìķĨcøø„ĨóÜøķô ĹÜĪnÆÜÿĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĐĨ¯ķõøĴcÿĴ¿ø„ÒĨóĂìķĨ ¿Ĩ÷ĂĠĠĂÕcøĪĨ¿øö“ĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĂ÷Ĩ÷†Ĺ†ĪĪĨ ønĴˆĨó¿øĴcÿķ¿ÆÆĨÆ¿ĠcĹÕcø„ÕcĢĨ¿ĠĠ¿Ĩ

IJĪ¿øÒĨóĂìķĨ¿Ĩìķ—Ġ—ĨĠ†ĴõÕĨõՈ÷†Ĺ†ÿ÷nÿĪĨ óÜøķĹÜĪnĪĨĴcøĪĂĹĪ¿ĪĪ¿ĐĨ ¤§ ¤¨ § µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXçãߔߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ¶ÙâíãáyØXçãß µ”ÚéèyäXàíXߔcç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔ ÖÙâíãáyØXçãßÕè”çîÙâêÙØÜÙèâÙß ”ÜՔ çîÙæÙàcçßãæ”âÙá”Õ”áÙÛÚÙàÙà}”ÛíŒæŒè” âíãáÞXߔÚÙà ”lÛí”Õ”âíãáyÙæ}”Õ”Û{æ؊¡ à}ÙàÙáÙßÙâ”ÜÕàÕؔXè ”êÕÛí”ÜՔՔ” ×çÕäXÛíÕè”Õßßãæ”èÙæÜÙàݔÕÖâãæáXàÝç”Ùæ} ” ÕáÝßãæ”âÙá”ÚãæãÛ¢”¶ÙâíãáyØXçãßÕè” ãßãîÜÕèâÕߔác۔Ք×çÕäXÛíÖՔÖÙÜÕèãàè” ÝØÙÛÙâ”æcçîÙ×çßcߢ” º×Þëæ×Þ×à’åì×ä×Þaå’èÓÙë’æ†Þæ×äŸ Ú×Þaå’áÝáìæӒÔ×àëáßwÖVåáÝ ’ µ”ÖÙâíãáyØXçãߔß{î{èèݔèXêãàçXÛãߔ

áÙÛÚÙàÙàâÙߔՔÛ{æ؊à}ÙàÙáÙߔãçîèXçX¡ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¶ÙâíãáyØXçãߔáÝâØßcè”ÛíŒæŒ” ÚéèyäXàíXÝâ”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔ ÙÛíáXçèyà”êÕày”èXêãàçXÛXâÕߔ áÙÛÚÙàÙà}”ãçîèXçXÖÕ⢔ âÕߢ”µ”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕߔÖÙâíãáyØXç¡ æՔÜÕÞàÕáãçÕß ”ÜՔãàíÕâ”âíãáXçâÕߔ êÕââÕߔßÝècêÙ ”ÕáÙàí”ÚÙࡔêÕÛí”ßÝçîÙæÙ¡ àcç”ÕàÕèè”XèÜÕàÕؔՔÛãàíyßã⢠¿Šà{â{çÙâ”êãâÕèßãîÝߔÙî”Õ”ÖÙXàày” Ûãàíyç×çÕäXÛíÕßæÕ¢”¶ÙXàày”Û{æÛ}硔 ×çÕäXÛíÕߔÙçÙècâ”Õ”ßXæãçãØXç”ÙàßÙ¡ â}Øcç”ÚãæáXވ”œàXçؔ«¢”ãàØÕà ”ß{êÙè¡ ßÙîcçßcääÙ⠔ÜՔՔâíãáXç”ÚãßãîyØÝß ” Õî”ÙàßÙâ}ØcçÖ}à”ÖÙâíãáyØXç”àÙç

ÉÛíÕâÙîÙâ”ÞÙàÙâçcÛÙߔàcäâÙߔÚ{à”Õî” ãàíÕâ”߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕßâXà ”áÙ¡ àíÙßÙâ”èˆàçXÛãçÕâ”âÕÛí”Õî”Ùà}èÙæÜÙàcç” Xàày”XààÕäãèÖÕ⢠¶ÙâíãáyØXçãßÕè”çîÙâêÙØâÙߔÕîãߔ Ք×çÕäXÛíÕߔÝç ”ÕáÙàíÙßÙè”èˆà”çîãæã¡ çÕâ”ÝààÙçîèÙèèÙß ”êÕàÕáÝâè”ÕîãߔՔ߈äãç” ÚéæÕ舔×çÕäXÛíÕß ”áÙàíÙßÙè”Õ”èÙâÛÙàí” ŠàcßÙâ”êÕÛí”ÜŠêÙàíÙâ”èˆàçXÛãçÕ┠ÚÙàâíãáèÕߢ ÁÝÓ µ”âÙá”ÜÙàíÙç”ÛíŒæŒæٔÕàßÕàáÕ¡ îãèè”çîÙæÙàcçݔâíãáX碔µ”߈äãç” ×çÕäXÛíŠàcßÙâ”êÕày”èˆàçXÛãç” ÚÙàâíãáX碔ȈàèÙæÜÙàcç”Xàày”XààÕ¡ äãèÖÕ⢔ Æ××àÖ{ ÇîÙæÙàcçݔâíãáyÙæ}è”Õ”çîãæãç”

ÝààÙçîèc猔ÛíŒæŒâ”ßÙàà”ÕàßÕàáÕîâÝ¢ ¶Ù”ßÙàà”èÕæèÕâݔÕî”Ç¿º”߈äãç” Šàcßæٔè{æècâ}”çîÙæÙàcçݔéèÕçlèX¡ çÕÝ袔 ¿Ý”ßÙàà”ßÙæŠàâݔՔèˆàèÙæÜÙàcçè ”êÕÛí” âÕÛíãÖ֔çèÕèÝßéç”ÕàÕäèÙæÜÙàc猔 ×çÕäXÛíÕè”ßÙàà”êXàÕçîèÕâÝ¢ ¤ª ¤ ¨ ¤ ’VÔäÓĨìķĨ¿ĶõcøõĢĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ ĪcĠÏĢcö¿ÒĨûÜøķÜĪĨcøø„Ĩcøø¿ċĂĪÆ¿ÿĨĪ“øĪÜĠô óÜønĢĨnĠĪĐĨ ĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĂ÷Ĩ÷ÜĢ÷ÜÿķÜ÷Ĩ nĢĨĠ¿ÕõcøõĢĨõĠcÿķ“¿÷ÒĨÿÜûĨĢĹånĠõ÷IJĢ¿÷ÒĨ ûõÿĪĨ¿ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķ¿÷Æ¿ÿĐĨ ¤ªĀ¢ ’VÔäVݒ³nøÕ¿Ĩ¿ĨóÜøķĪÜøÜÿĨ ÆcÿcĢû„ÕĨÜĠÜÕûnÿķnĠÜĐĨìķĨ÷nĪĢĂĠ“Ĩ óÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨì†ĠìˆönĪĨ•ĪnĢĨ nĠĪÜĨčİÝĐĨcÆĠ¿ĎĐĨ Ĩì†ĠìˆĨ÷ÜĠ•øÜĪnĠˆøĨ

÷nĢŕøĪĨåÜøĴnĪÜøĨ÷nĪĨcĪÜøøÜÿÜĢĨcĪûnĠˆÿĨ ønĴˆĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĪĨûIJĪ¿ĪĨčİĀĐcÆĠ¿ĎĐĨ Ĩì†ĠìˆĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĪĨĂ÷ĂĹĂĪĪĨ¿ĨÆÜøĢˆĨ ìķ—Ġ—ĨåIJĪ„ċcøķcöcÿĨčĬĺĐcÆĠ¿ĎĨ ¤« ¢ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXçãߔߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ »Ö×Ù×à’äaåì×ÕåÝaݒáÝáìæӒÔן àëáßwÖVåáÝ ¹àßÙâ}Øcç ¼Õ”ÝØÙÛÙâ”æcçîÙ×çßcß ”áÝâè”ÚcáæÙ¡ çîÙàcߔcç”çãæÞՔÞéèâÕߔՔ×çÕäXÛíÖÕ ” ÙîÙߔÖÙâíãáyØXçãßÕè”ãßãîâÕß ”ÕáÝâè” Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔÖÙÜÙâÛÙæàÝߔՔÚéèy¡ äXàíXßÖÕ¢”µ”ÖÙâíãáyØXçãßÕè”ãßãîy” æcçîÙ×çßcßâÙߔâÙá”ßÙàà”ßÙácâíâÙߔ àÙââ݊ߢ”ÄÕälæãç”ØÕæÕÖßXß ”ÛíÕäãèÜéà¡ àÕØcߔçîXàÕݔcç”çîXælèXçæՔÜÕçîâXàè”èÙì¡

èlàÝXßÕè”àÙÜÙè”äcàØÕßcâè”ÙáàlèÙâÝ¢”¹îÙ┠æcçîÙ×çßcߔXàèÕà”ãßãîãèè”ÖÙâíãáXçãߔ XàèÕàXÖÕâ”ßÝç”ácæÙèŒÙߔcç”ÙàãçîàÕâÕߔ èÙàÞÙçÙâ”Õ”ÚéèyäXàíXßã⢠¼Õ”ßcè”âÙá”áÙÛÚÙàÙà}Ùâ”ßÙâè”ÚÙàŠàÙè” ÙÛíáXçãâ”èÙæÜÙàcç”ÕàÕèè”×çˆçîÝß ”Õî” ÙÛíÝߔÚÙàŠàÙèæ}à”Õ”áXçÝßæՔÕâíÕ۔ßÙæŠà”X袔 ¹îè”âÙêÙîîŠß”ÙàßÙâ}ØcçâÙߢ”µ”ÚÙàŠàÙèÙߔ üÚÙàècä}ØâÙßĊ”cç”çcæŠàèâÙߔàXèçîÕâÕߢ”¼Õ” ÙàßÙâ}Øcç”ÚãæØéà”Ùà}”Õî”ÕâíÕ۔XàèÕàXÖÕ┠ÕââíÝæՔÚÙàÜÙêŠà ”ÜãÛ픈ÞæՔÙØî}ØÝߢ”¹î” ՔÚãàíÕáÕè”ÜÙàíݔÚÙçîŠàèçcÛ¡ßãâ×Ùâè¡ æX×ÝyÜãî”êÙîÙè ”ÕáÙàí”æÙäÙØcçè”êÕÛí” ÚÙàäÕèèãÛîXçè”ãßãîÜÕ袔

»{æ؊à}×çÕäXÛíÕßãâ”Õî”ÙàßÙâ}Øcç”Ùàç}” çãæÖÕâ”Õ”Û{æÛ}êcÛÙßÙ⠔êÙîÙè}äÙæÙᔠcæÝâèßÙîcçÙßÙâ”ÚãæØéà”Ùà}¢”¹àßÙâ}Øcç” Õßßãæ”Ýç”Ùà}ÚãæØéàÜÕè ”ÜՔՔÛ{æÛ}ߔÝÛÙ┠¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¿Ýç”ÖÙâíãáyØXçãߔáÝâØßcè”Û팡 挔ÚéèyäXàíXÝâ”cç”Û{æ؊à}ÙàÙáÙÝ┠ÙàãçîèêÕ¢” ÁÝÓ ½ØÙÛÙâ”æcçîÙ×çßcߔÞéèãèèÕߔÖٔ Ք×çÕäXÛíÖÕ¢” Æ××àÖ{ ÇîÙæÙàcç”ÕàÕèè”ÖٔßÙàà”èÕæèÕâݔՔ” èÝçîèÕçXÛݔß{êÙèÙàácâíÙßÙè¢ ÇîÙââíÙîcçáÙâèÙç”ßÙâ}ÕâíÕÛ¢” ¾Õêlèãèè”è{álècç¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ »{æÛ}êcÛÙߔcç”êÙîÙè}”äÙæÙáÙߔ ÜãáàãßÚÙàŠàÙèÙÝâÙߔçcæŠàcçٔcç” ÙàçîlâÙî}ØcçÙ¢”” ” ¤

VÔäӒìķĨĢĹånĠõ÷IJĢĨì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ì†ĠìˆönÿÜ÷Ĩ¿ĹĨÜø÷ÜÿˆÕ†ĪĪĨåÜø•øÜĪÜĨ àĨĄĺĺĨþĨÿ¿ìķwĪcĢ £ ª £ VÔäӒ¶ĹÜÿÿķÜĹnĢÜ÷ĨĂ÷ĂĹĪ¿ĨÆÜÿķĂô û„ÕcĢĂ÷ĨÜìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ Üìķõ÷ĨåIJĪ„ċcøķcöcÿĨàĨçĺĨþĨÿ¿ìķwĪcĢ ¤ âÕÛí”ÛíãæçéàXçâÕߔêÕââÕߔÕàXêÙèêÙ ” ÕáÝßãæ”ÖÙàcäâÙߔՔèÙæÜÙàcçݔîyâXÖÕ¢” ¼Õ”Õ”×çÕäXÛíÛíŒæŒß”Õ”èÙâÛÙàíÜÙî ” êÕÛí”Õ”ÜXîÜãî”êÝçîãâílèêՔÚãæãÛâÕß ”Ùî” çîÝâècâ”ÙàßÙâ}Øcçè”ãßãîÜÕè ”ácÛäÙØÝ۔ ՔÚéæÕèÖÕ⠔Քߊàç}”ÚÙàŠàÙèÙâ”cç”Õ”ÛíŒæŒß” ߊàç}”ÜãáàãßÚÙàŠàÙèÙÝ⢠µìÝXàÝç”×çÕäXÛíÕßÖÕâ”Õßßãæ”ÚãæØéàÜÕè” Ùà}”ÙàßÙâ}Øcç ”ÜՔՔèÙæÜÙàcç”Õ”ÚãæÛXç”

çÙÖÙççcÛcÜÙî”ßcäÙçè”èˆà”ÕàÕ×çãâí¢ ³’ÙyäÙ{èaÙ×ݒaå’è×ì×æ{â×ä×ß×ݒ ×ÞÝ×à{Öaå× ¹àßÙâ}Øcç”Ùà}ÚãæØéàÜÕè”Õ”ÜÙâÛÙ桔cç” ßˆäÛ{æÛ}ç ”êÕàÕáÝâè”ÖÙXàày”Û{æÛ}ç×çÕ¡ äXÛíÕßâXà”Õ”Û{æÛ}êcÛÙߔcç”Õ”êÙîÙè}¡ äÙæÙáÙߔÜãáàãß¡ÚÙàŠàÙèÙݔß{î{è袔¹î” Õî”ÙàßÙâ}Øcç”Õ”äÙæÙáÙߔcç”Õ”Û{æÛ}ߔ ß{î{èèݔÙàcÛèÙàÙâ”ßÙâcçâÙߔèéàÕÞØãâlè¡ ÜÕèy¢”µßßãæ”ÚãæØéà”Ùà} ”ÜՔâÕÛí”ÕìÝXàÝç” èÙæÜÙàcç”ÜÕè”ÜãççÝØ}â”Xè”ÙÛí”ÝæXâíÖÕ ” äcàØXéà”ÜՔ߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕßæՔèˆà” âÕÛí”Ùà}èÙæÜÙàcç”ÜÕ袔ÃàíÕâ”ÙçÙèÙßÖÙ⠔ ÕáÝßãæ”Õî”ÕìÝXàÝç”èÙæÜÙàcç”ÝæXâíXè”êXàèãî¡ èÕèÞÕ ”ÞyêÕà”ßÝçÙÖ֔Õî”ÙàßÙâ}Øcç

”áÝêÙà” àÙÜÙè}çc۔êÕâ”ÕææÕ ”ÜãÛí”ßÙâ}ÕâíÕ۔ Þéççãâ”ÖÙ ”ÕáÝßãæ”Õ”Û{æÛ}êcÛÙâ”ÝØ}¡ çîÕßãçÕâ”âÝâ×ç”èÙæÜÙàc碔µî”ÝàíÙâ”èläé爔 ÙàßÙâ}Øcç”âÕÛí”ácæècßÖÙâ”ÙàßÙæŠàÜÙè}” ՔáÙÛÚÙàÙà}”ßÙâ}ÕâíÕ۔ßÝêXàÕçîèXçXêÕࢠÁÝÓ ÂÕÛí”ÕìÝXàÝç”èÙæÜÙàcç”cç”ÙàcÛèÙ¡ àÙâ”ßÙâcç”ÕàÕèèݔ×çˆçîXç¢ ” Æ××àÖ{ ÁÙÛÚÙàÙà}Ö֔ßÙâc碔 VÔäӒìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĨĴnìnÿÜ÷ĨÜøô ÷ÜÿˆÕnĢÜÒĨûÜøķÜĪĨÿ¿ìķĨ¿ĶõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĨ nĢĨÿÜûĨûÜìåÜøÜøˆĨ÷ÜÿnĢĨĂ÷ĂĹĂĪĪ ¦ VÔäӒºÜĹÜĪˆċÜĠÜûĨÜø÷ÜÿˆÕnĢÜÒĨ ûÜøķĨIJìķ¿ÿ¿ĹĂÿĨĂ÷Ă÷ÿ¿÷ĨĪIJø¿öÕĂÿwĪó¿ô Ī„ÒĨûõÿĪĨ¿ĨĬĬĐĨcÆĠcÿĨøcĪó¿Ī„ĨÜø÷ÜÿˆÕnĢ ¦ «

·ÞÝ×à{Öaå’Ó’ØçæwâVÞëVà’Ó’ÙyäÙ{ݒ áåìæVåVàÓݒß×ÙØ×Þ×Þ{’ÝyìyÝÔ×à’ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXçãߔߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ µ”ÜÙâÛÙæÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕߔçîÙæÙàcçÙ¡ ßãæ”ÝÛÙâ”ÛíÕßæÕâ”Ùà}ÚãæØéà ”ÜãÛí”Õ”” ÛíŒæŒè”Õ”ßãçXæ”cç”Û{æÛ}”ßcçîàÙè” çîÙæÙàcçÙßãæ”ÚÙæØcâ”èãàÞXߔÚÙà ”ÚãæÛÕèXç” âcàߊࢢ”µ”Û{æÛ}ߔáÙÛßÕæ×ãàÞXߔՔáXçÝߔ ÛíŒæŒ”ÚéèyäXàíXÞXè ”lÛí”Üãççîˆ ”ßÙæÙçîè¡ ÝæXâ툔ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãßÕè”ãßãîâÕߢ” µ”Û{æÛ}ߔçîÝâècâ”ÙàßÙâ}ØÜÙèâÙߢ”¹î” ՔßXæãçãØXç”ÙàßÙæŠàÜÙè}”Õ”×çÕäXÛí” ÕàÕäãç”ßÙâcçcêÙà”cç”Õî”ÙÛíÝߔÛíŒæŒ” ÙàÚãæÛÕèXçXêÕ࢔¼Õ”âÕÛí”áÙââíÝçc¡ ی”×çÕäXÛíÕè”ßÙàà”çîÙæÙàâÝ

”×càçîÙ挔 çîÙæÙà}ÛíŒæŒè”ÜÕçîâXàâÝ ”àXçؔ§ª¢” XÖæÕ¢”¼Õçãâày”ßXæãçãØXç”ßÙàÙèßÙîÝß ” ÜՔçîÙæÙàcçßãæ”Õî”ÝààÙçîècç”èˆà”çîãæãç” Õ”×çÕäXÛíÜcîÕÛÜãî”êÝçîãâílèêÕ ”ÙîîÙà” Ùà}èÙæÜÙàcç”Þ{â”àcèæÙ¢ ³’ÙyäÙ{ݒaå’ØçæwâVÞëVݒÕå†åìVåے Ý×à{Öaåג ¶Ýîãâíãç”ß{æŠàácâíÙߔß{î{èè”ÙàßÙâ}¡ Øcç”Ùà}ÚãæØéàÜÕè”ÖÙXàày”cç”ÜÙâÛÙæÛ{æ¡ Û}ç”×çÕäXÛíÕߔÛ{æÛ}ÝâÙߔcç”ÚéèyäX¡ àíXÝâÕߔÚÙàŠàÙèc⢔ÃßՔՔÛ{æÛ}ߔÚãæÛXçݔ ßcçcçٔՔèÙæÜÙàÙèàÙâ”îyâXÖÕ⠔ÕáÝßãæ” Õ”ÛíŒæŒß”âÙá”ÜÕÞèÞXߔՔÛ{æÛ}ßÙ袔 ¿{êÙèßÙîcçßcääÙâ”Õ”ÚãæÛXçݔçÙÖÙççc¡ ۊߔÕàÕ×çãâíÕÖÖ ”áÝâè”ÕáÝßãæ”Õ”èÙæÜÙàè”

îyâXÖÕâ”êÕââÕߢ”/Ûí”Õ”Û{æÛ}ߔâÕÛí” ÛíãæçéàXçâÕߔêÕââÕߔßÝècêÙ ”ÕáÝâÙߔ ãàí”âÕÛí”×çˆçîXç”Õî”ÙæÙØácâíÙ ”Õáݔ ÙàßÙâ}ØcçÜÙî”êÙîÙ袔 ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ µ”ÚéèyäXàíXߔèÙæÜÙàcçݔîyâXÞՔ ßÙîØÙècâÙߔçcæŠàcçٔcç”ÙàçîlâÙ¡ î}Øcçٔcç”éÛíÕâÙî”èÕäÕçîèÕàÜÕ¡ èy”Õ”Û{æÛ}ߔÚÙàŠàÙèc⢠” § ¬ ÁÝÓ µ”Û{æÛ}”ÚÙàÛíãæçéàXçՔՔèÙæÜÙ¡ àcçݔîyâXÖՔêÕày”ÖÙàcäcçßãæ¢ ” Æ××àÖ{ ÁÙÛÚÙàÙà}Ö֔ßÙâ}ÕâíÕÛ¢ µ”×çÕäXÛíÜcîÕ۔×ç{ßßÙâècçÙ¢ § ’VÔäӒìķĨĢĹånĠõ÷IJĢĨì†ĠìˆĨ÷•øĢˆĨ ìķ—Ġ—ĨåIJĪ„ċcøķcõÿ¿÷ĨÏĢ“ĢĹcĢõĨ÷Üÿˆô ÕnĢÜĨ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¿ÙæÙçîèÝæXâ툔ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãߔ

ՔÜÙâÛÙæÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕߔ ÚéèyäXàíXÝ⠔ՔÛ{æÛ}ߔãçîèXçXâÕߔ áÙÛÚÙàÙà}”èXêãàçXÛÖÕ⢔ ¿ÙæÙçîèÝæXâ툔ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãߔ ÖÙXàày”Û{æÛ}硔cç”߈äÛ{æÛ}ç” ×çÕäXÛíÕߔÚéèyäXàíXÝâ”Õ”Û{æÛ}ߔ ãçîèXçXâÕߔáÙÛÚÙàÙà}”èXêãàçXÛ¡ ÖÕ⢠” VÔäӒÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ Üø÷ÜÿˆÕnĢõĨĢcĴĂ÷÷¿øĨ¿ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĨåIJô Ī„ċcøķcõÿĐĨ°÷¿ÒĨóĂìķĨ¿Ĩì†ĠìˆĢ÷ĂĢĹĂĠ“ÒĨ ô÷ĂĢcĠĨåÜĠÕnÿĨ÷ÜĠ•øĨÆÜÒĨåĂĠì¿ĪcĢĨÿnø÷•ø ¹àßÙâ}ØcçݔçXêãߔèÕàXàÜÕèyߔՔÖÙXàày” Û{æÛ}硔cç”߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕߔÚéèy¡ äXàíXÝ⢔µ”çXêãߔՔÛãâØÕèàÕâ”ßÙîÙàcç” cç”ÛíÕßãæàÕèàÕâ”çîÙæÙàcç”ÙæÙØácâíÙÝ¢”

NècçÙߔêÕÛí”Õ”âÙá”áÙÛÚÙàÙà}”ÛíŒæŒæٔ ÜÕèy”âíãáXç”Ă”Õ”×çÕäXÛí”ÚãæÛÕèXçՔ âcàߊà”Ă”ÕææՔêÙîÙè ”ÜãÛí”Õ”Û{æÛ}ߔßÙç¡ ßÙâí ”ßÙæÙçîèÝæXâ툔ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãßÕè” ãßãîâÕߔՔÚéèyäXàíXßã⠔àXçؔ§¬¢XÖæÕ¢ ¨ ¨ VÔäӒÇîÙæÙà}ÛíŒæŒ ÁÝÓ ÇîÙæÙàcç”ÕàÕèè”Õ”ÛíŒæŒè”Õ”Û{æÛ}¡ çãææÕà”ÙÛíŠèè”ÚÙæØcâ”ÜÙàíÙîècߔÖٔ ՔáXçÝߔÛíŒæŒÖÙ¢ Nècçè”ßÕäãèè”Õ”âÙá”áÙÛÚÙàÙà}” ÛíŒæŒ ”êÕÛí”Õî”Ùà}èÙæÜÙàcç”èˆà” âÕÛí ”Õ”ÛíŒæŒè”âÙá”ÚãæÛÕèèXߢ ” Æ××àÖ{ ¶ÙÜÙàíÙîcçßãæ”áÙ۔ßÙàà”ÚãæÛÕèâݔ ՔÖÙàç}”cç”ߊàç}”ÛíŒæŒè¢”µ”ÚÙàŠàÙ¡ èÙßÙè”Þyà”áÙ۔ßÙàà”ßÙââÝ¢”µ”” ×çÕäXÛíÕߔÝààÙçîècçcÜÙî”çîÙæÙà}¡

ÛíŒæŒè”ßÙàà”ÜÕçîâXàâÝ¢ ¶ÙXààlèXçßãæ”ÚãæÛÕççéߔáÙ۔Ք” ×çÕäXÛíÕè¢ µ”çîÙæÙàcçݔÙæ}è”ÕææՔՔÛíŒæŒæٔ ßÙàà”ÕàßÕàáÕîâÝ ”ÕáÙàíâÙߔՔàÙÛ¡ çîãæãçÕÖ֔Õî”ÝààÙçîècçÙ¢”µî”Ùæ}” çãÜÕçٔÜÕèãàÞãâ”Xè”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙ¡ áÙßÙ⢔ ­ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXçãߔߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ « VÔäӒ ĨĬÝĐĨcÆĠcÿĨûIJĪ¿ĪĂĪĪĨÜìķõ÷Ĩ Üø÷ÜÿˆÕnĢõĨĢcĴĨçĺĨþĨÿ¿ìķwĪcĢÆ¿ÿĨ ½ˆÞå{’Ø×ވÞ×æ×ݒ×ÞÝ×à{Öaå× ¹àßÙâ}Øcç”ßÙàÙèßÙîÜÙè”Õ”âÕÛí”èÙæÜÙ¡ àc猔×çÕäXÛíÕߔߊàç}”ÚÙàŠàÙèÙÝ⢔µî” ÙàßÙâ}Øcçè”Õ”ÛíŒæŒâÙߔՔèÙâÛÙàíÜÙî” êÕÛí”Õ”ÜXîÜãî”êÝçîãâílèãèè”áãîÛXçՔ ãßãîîÕ¢”µ”ÖÙàç}”ÛíŒæŒ”ÚéæÕèXâÕß ”êÕàÕ¡

áÝâè”Քߊàç}”ÛíŒæŒ”ߊàç}”ÚÙàŠàÙècâÙߔcç” Õ”ÛíŒæŒß”ÜãáàãßÚÙàŠàÙèÙÝâÙߔÕî”ÙàßÙâ}¡ Øcçٔ×çÕߔˆÛí”ÕßÕØXàíãîÜÕèy”áÙÛ ”ÜՔ ÙàcÛÛc”çîãæãç”ÝààÙçîècçè”ÕàßÕàáÕîéâß ” lÛí”Õ”ÛíŒæŒ”Õ”ÜXîÜãî”êÝçîãâílèêՔâÙᔠáãîãÛÜÕ袔µ”âÕÛíãÖ֔ÕìÝXàÝç”{ççîÙ¡ âíãáXç”âÙá”ÞÙàÙâè”áÙÛãàØXçè¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ µ”ÛíŒæŒ”ÚéæÕèXâÕߔêÕÛí”ߊàç}” ÚÙàŠàÙècâÙß ”ãàØÕàÚÙàŠàÙècâÙߔ çcæŠàcçٔcç”ÙàçîlâÙî}ØcçÙ ” ª VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨåIJĪ„ċcøķcö¿ÒĨÜø÷Üÿˆô ÕnĢõĨĢcĴĴ¿øÒĨûÜøķÜĪĨ¿ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ĠÜĨ ûnĠĪĨ•ĪnĢĨĂ÷ĂĹĂĪĪ ÁÝÓ µ”ÛíŒæŒ”Õ”èÙâÛÙàíÜÙî ”êÕÛí”Õ””

ÜXîÜãî”êÝçîãâílèêՔÚãæãÛ¢” Æ××àÖ{’ ÇîãæãçÕÖ֔ÝààÙçîècçè”ßÙàà”ÕàßÕà¡ áÕîâÝ « ¦£ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨÜø÷ÜÿˆÕnĢÜĨ¿Ĩ÷•øĢˆĨ åÜø•øÜĪÜÿĐĨ ĨócĹåIJĠ¿ĪĨ¿ÿķ¿ì¿Ĩ¿ĨÏĢ¿ċcìķĨ ìķ—Ġ—ĠÜĨ÷ÜÿˆÕ†ĪĪĨĨ ¦¢ VÔäӒìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨÜø÷ÜÿˆÕ†ĪĪĨóĂûøĂ÷ô åÜø•øÜĪÜ ª ¦¤ ¦¢ ¦£ ¦ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ·ÞÝ×à{Öaå’ÓêÛVÞÛå’ÙáÞëwåÕåÓ⟠VÙëÓÝÔÓà µìÝXàÝç”×çÕäXÛí”ÚéèyäXàíXÝâ”Õßßãæ”Ýç” Ùà}ÚãæØéàÜÕè”ÙàßÙâ}Øcç ”ÜՔՔÚãæØé¡ àÕèçîXá”Õ”èÙæÜÙàcçÜÙî”êÝçîãâílèêՔèˆà” áÕÛÕ碔¹ßßãæ”éÛíÕâÝç”Õ”×ÙâèæÝÚéÛXàÝç”

Ùæ}”Õ”ÛãàíyßÕè”Õ”ÚéèyäXàíՔߊàç}”æcçîc¡ æٔßcâíçîÙælèÝ ”ÕÜãà”ÕîãߔâÙá”ÚãæãÛ¡ âÕߔáÙÛÚÙàÙà}Ù⠔Ùîcæè”âÕÛíácæècߌ” ×çˆçîXç”ÚãæØéà”Ùà}”Õ”Ûãàíy¡ÚéèyäXàíՔ cæÝâèßÙîcçcÖÙ⢔¹î”Õ”ÚéèyäXàíՔߊàç}” æcçîcâ”XèÙààÙâÙç”ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãßÕè” ÙæÙØácâíÙµ”ßÝç”èÙæÜÙàcççÙà”cç”âÕÛí” çÙÖÙççcÛÙâ”áŒß{Ø}”ÕìÝXàÝ甔Ûãàíyç¡ ×çÕäXÛíÕßâXà”Ùî”Õ”ßXæãçãØXç”áÙÛ¡ ÕßÕØXàíãîÜÕèy ”ÜՔՔ×çÕäXÛíÕè”ߊà{┠¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ èàyç”ÝæXâ툔ÙàßÙâ}ØcçݔçXêãߔ ՔÚéèyäXàíXßã⠔ ÊÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔ” ßXæãçãØXçãß èÙæÜÙàÞŠß ”ä࢔æéÛyßßÕà ”àXçؔ¨§¢”XÖæÕ¢”

µ”áÝâÝáXàÝç”ÕìÝXàÝç”èÙæÜÙàcç”çîXálèX¡ çXæՔÕî”Ç¿º”º}ßÕèÕàyÛéç”çîãàÛXàèÕè” ÕØÕèãßÕè¢ ¼Õ”Õ”ÚéèyäXàíXߔcç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔ ß{î{èèݔßÙâ}ÕâíÕ۔ĀàáÞÙ èˆà êcßãââíX êXàÝß ”Õ”ÚÙàŠàÙèݔcæØÙççc۔×çˆ×çÕݔæ{êÝؔ ÝØÙÝ۔ÙÛíáXçè”cæÝâèÝߢ”µ”ÚÙàŠàÙèÙßÙ┠ßÝç”æÙäÙØcçÙߔÕàÕßéàâÕߔßÝ ”Ùî”áÝâè” êÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔßXæãçãØXç”ÝçáÙæÙèÙ碔 ¹îÙߔՔæÙäÙØcçÙߔâÙá”ècêÙçîèÙâØ}ߔ {ççîٔÕî”ÕâíÕÛßÝÚXæÕØXç”æÙäÙØcçÙÝ¡ êÙà ”áÙàíÙߔՔÚÙàŠàÙè”ÕàÕèè”ßÙàÙèßÙîâÙß ” ç”áÙàíÙߔàÙäÕèèãÛîXçÜãî”êÙîÙèâÙߢ” µ”êÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔßXæãçãØXç”æÙäÙ¡ ØcçÙݔáÝßæãçîßyäÝßéç”ácæÙèŒÙߔcç”

ÁÝÓ µ”èÙæÜÙàcç”Õ”ÚãæØéàÕèçîXáÜãî” êÝçîãâílèêՔÕàÕ×çãâí¢” Æ××àÖ{ µ”×çÕäXÛíÕè”æéÛyßßÕà”Ùà}”ßÙàà” èÙæÜÙàâÝ¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¿ÙîØÙèÖÙâ”Õ”ßXæãçãØXç”çîÕÖÕؔ çîÙááÙà”âÙá”àXèÜÕèy¢ ¹à}æÙÜÕàÕØãèèÕÖ֔XààÕäãèÖÕâ”ßÝç ” çÙßcàí”ßæXèÙæÙߔàXèÜÕèyß ”ßæÝçèX¡ àíãç”è{æcçݔÚÙàŠàÙèÙßßÙࢠÚãßãîÕèãçÕâ”â{êÙßçîÙâÙߔÕßßãæՔ” âÕÛíçXۈæÕ ”ÜãÛí”ÖÙÚãàíXçãàÞXߔՔ” ×çÕäXÛí”çÝáՔŠîÙác袔¹îÙߔՔ” æÙäÙØcçÙߔçÝÙèèÙèÜÙèÝߔՔÚÙàŠàÙè”ÕàÕèèݔ ßÝÚXæÕØXçãç”æÙäÙØcçÙߔßÝÕàÕßéàXçXè ”” lÛí”áÙÛæ{êÝØlèÜÙèÝߔՔ×çÕäXÛí”càÙ衔 èÕæèÕáX袔¼Õ”ÕîãâÖÕâ”Õ”ßÙâcç”ßÝÙàcÛlè}” áÕæÕØ

”èÙÜXè”Õ”ßÙâ}ÕâíÕ۔Āàá âÙá êcßãâíãØÝߔÙà”âÕÛíãâ”Õ”ßÙâ}ÕâíÕ۔ áÙÛêXàèãîXçՔß{êÙèßÙîècÖÙ⠔Õßßãæ” âÝâ×ç”áÙ۔ՔêÙçîcàíÙç”ÚÙàŠàÙèݔ” ßXæãçãØXç”ßã×ßXîÕèÕ¢ ÁÝÓ ÂÙá”ÙàÙÛÙâØ} ”êÕÛí”âÙá”áÙÛ¡ ÚÙàÙà}”ßÙâcç¢ ” Æ××àÖ{’ µ”ßÙâcç”ÞÕêlèÕâØy¢ ” ¦¤ VÔäӒ ĶõcøõĢĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨåIJĪ„ô ċcøķcöcÿĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨÜø÷ÜÿˆÕnĢõĨĢcĴÒĨ ¿ûÜøķÿÜ÷ĨĂ÷¿Ĩ¿ĨĪÜĠóÜønĢóÜĹĨĴõĢĹĂÿķwĪĴ¿Ĩ Ī“øĨû¿ì¿ĢĨåĂĠÕIJø¿ĪĢĹcûĨ ¦ VÔäӒ ĶõcøõĢĨÏĢ¿ċcìķ¿÷ĨÜøˆĪÜĠóÜønô ĢÜĨĠIJì„÷÷¿ø ¦¤ ¦¦ ¦ ¦§ VÔäӒ ĨêêĐĨcÆĠcÿĨÆÜûIJĪ¿ĪĂĪĪĨĴÜĢĹnô øķÜĢĨåÜø•øÜĪõĨ÷cĠĂĢĂÕcĢĨàĨĄĺĺĨþĨÿ¿ìķwô ĪcĢÆ¿ÿ ¦¦

VÔäӒºÜĢĹnøķÜĢĨåÜø•øÜĪõĨ÷cĠĂĢĂÕcĢĨ ÷†Ġ¿ø¿÷“ĨĢĹ¿ø¿ìĨåĂĠûcöcÆ¿ÿĨÜìķĨĢĹånĠõô ÷IJĢĨì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨì†Ġìˆönÿ ¦¦ ¦§ ¦§ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ¿ãææyîÝy ÆãîçØՔÕßßãæ”ßÙàÙèßÙîÝß ”ÜՔêlî ”êÕÛí” ßãææyîlê”ß{îÙ۔ßÙæŠà”Õ”×çÕäXÛíÖՔ ãàíÕâ”áÙââíÝçcÛÖÙ⠔ÜãÛí”Õ”ßÙ¡ â}ÕâíÕ۔âÙá”âíˆÞè”êcØÙàáÙè”Õî”Õ×cà¡ ÚÙàŠàÙèÙßâÙߢ”¹î”Õ”ÚãàíÕáÕè”æ{êÝؔÝØ}┠ÖÙàŠà”ácàíæãîçØXÜãî”êÙîÙ袔µ”ßãææyîÝy” áXçÝߔÚÕÞèXÞՔÕî”ÝààÙçîècçݔßãææyîÝy¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÇîŠæßcç¡ÚÙßÙèٔçXêãߔßÙæÙçîèÖÙ┠ՔÚéèyäXàíXßã⠔ãçîèXçéߔàÙÛ¡ è{ÖÖçî{æ”áÙÛÙÛíÙîÝߔՔÛ{æ؊¡

à}ÙàÙáÙßcêÙࢠ¿cç}ÖÖݔçîÕßÕçîÖÕâ”ÕîãâÖÕ┠ՔÚéèyäXàíXߔcç”ÙÛíc֔×çÕäXÛí¡ ÚÙàŠàÙèÙߔßÝäÕèèãÛîÕâÕߢ ” ¿aÞëäáìåÖӒ µ”àÙêÙÛ}âÙߔßÝèÙèè”èÝçîèՔÕ×cà”ÚÙàŠàÙèc┠êcßãâí ”êcØ}”ÜÕèX爔ãìÝØĀàá ßÙàÙè¡ ßÙîÝߢ”¹î”Õ”êcØ}æcèÙ۔ÕîãâÖÕâ”âÙᔠáÕæÕؔXèÜÕèãàÜÕèÕèàÕ⠔ÜՔÕî”Õ×càÚÙàŠ¡ àÙèÙߔêlîîÙà ”êÕÛí”ßãææyîlê”ÙàÙáÙßßÙà” ßÙæŠàâÙߔcæÝâèßÙîcçÖÙ ”lÛí”áÕæÕèXçݔ ÚãàèãߔßÙàÙèßÙîâÙß ”áÙàíÙߔácàíÙ┠ßÙàÙèßÙî}”æãîçØXÜãî”êÙîÙèâÙߢ µ”ÚÙàŠàÙè”ÕàÕèèݔácàíæãîçØՔՔ×çÕäXÛíæՔ âÕÛíãâ”êÙçîcàíÙç ”áÝêÙà”àÙäÕèèãÛîXçè” cç”æÙäÙØcçÙߔßÝÕàÕßéàXçXè”ãßãîÜÕèÞÕ¢”

ÇÕêÕç”ÚãàíÕØcßãߔÕî”Õ×càè”ÛíãæçÕ┠ßãææãØXàÞXß ”ÙîîÙà”çîÙáÖÙâ”Õî”ÕàßXàݔãà¡ ØÕèãߔßÙêcçÖc”êÙçîcàíÙçÙߢ”µ”ÚæÝçç”êlî¡ ÖÙâ”àcê}”çyߔՔêlîîÙà”ÙÛíŠèè”ÙàÙßèæãàÝèÙè” ÁÝÓ Êlî”ÞÙàÙâàcèٔՔ×çÕäXÛíÖÕ┠ÜãççÝØ}â”Xè ”âÙØêÙççc۔cç” ßãææãîlê”ÕâíÕÛãߢ” ÕàßãèâÕß ”áÙàí”ÛÕàêÕâÝßéç”ßãææyîÝyè” ãßãÙî”Õ”êlîáÕæÕèX碔&ääÙâ”Ùîcæè” Õ”çyç”êlî ”áÝâè”ä࢔ՔèÙâÛÙæêlՔ×çÕä¡ XÛíæՔâcîêٔâÕÛí”êÙçîcàíè”ÞÙàÙâè¢ Æ××àÖ{ µ”è{álècç”ÞÕêlèÕâØy¢ ¾ãÖ֔æãîçØÕÛXèày”èéàÕÞØãâçXۈ” ßÙâ}ÕâíÕ۔ÜÕçîâXàÕèÕ¢” ¦¨ VÔäӒìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ

÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨûnøķĠĂĹĢÕcö¿ ¦¨ ¦¨ ¦ ¦ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨ÷õĪÜĠöÜÕĪĨ ĴwĹû¿Ġ¿ĪcĢ »ÞÞ×åìæaåےÝáääwìÛw ¼Õ”Õ”êcßãâí”ãìÝØĀàá XèÜÕèãàÜÕèyêX êXàè ”Õî”ãìÝØX×Ýy”Õî”ÕâíÕÛÖÕâ”ác¡ àíÙÖÖæٔÜÕèã࢔ÄcàØՔÙææٔÕî”Õ”ßãææyîÝy ” ÕáÙàí”Õßßãæ”ßÙàÙèßÙîÝß ”ÜՔՔ×çÕäXÛí¡ ÛíŒæŒ”cç”Õ”èÙâÛÙàí”êÕÛí”Õ”ÜXî”ß{î{èè” æÙàÕèlê”áãîÛXç”êÕâ”Õ”èˆà”àÕîՔÝààÙçîècç” ß{êÙèßÙîècÖÙ⢔µî”ÝàíÙâÚÕÞèՔæãîçØXâÕߔ ÝààÙçîècçݔßãææyîÝy”Õ”âÙêÙ ”ácàíçcÛٔ æÙàÕèlê”âÕÛí”àÙÜÙ袔µ”æÙàÕèlê”áãîÛXç” œêÕÛí”ÙàáãîØéàX睔ՔÚÙàŠàÙèÙßæ}à”ßÝç”

æcçîÙߔàÙêXàXçXè”ãßãîÜÕèÞÕ ”ç”ÙîÙߔ ՔàÙêÙÛ}”ãìÝÛcâÞcâÙߔÜÕèXçXæՔÛíãæçÕ┠ãìÝØXàyØâÕߢ µî”ÝààÙçîècçݔßãææyîÝy”Õîè”ÙæÙØácâíÙîÝ ” ÜãÛí”Õ”×çÕäXÛíÛíŒæŒß”âÙá”ÚÙßçîÙ¡ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÆãîçØXç”ÚãàèãߔՔߊàç}”ÛíŒæŒ” ÚÙàŠàÙècâ”êÕÛí”Õ”ÖÙàç}”ÛíŒæŒ” ÚéæÕèXÖÕ⢔ÄXàíÕáÝâèXîÕèãߔՔÚé¡ èyäXàíXߔáÙÛÚÙàÙà}”ÜÙàíîÙècÖÙ⢠” âÙߔÚÙà”ÙÛíÙâàÙèÙçÙ⠔èÙÜXè”Õ”èÙÜÙæ” ÙàãçîèXçXæՔÙî”ßXæãçÕâ”ÜÕ袔µ”æãîçØXç” ÚÙàŠàÙèÙߔè{æcçݔæcçßcâè”Ýç”ÜÕèâÕߢ ÁÝÓ Èˆà”àÕîՔÝààÙçîècç¢ ÈÙâÛÙàí”êÕÛí”ÜXî”×çÕäXÛíŠàcßٔ ÕàÕßÜÝÖXç¢ ” Æ××àÖ{’ µ”×çÕäXÛíŠàcßÙè”çîÕÖXàíãîâݔ ßÙàࢠ¦ª

VÔäӒªøøÜĢĹĪnĢõĨ÷ĂĠĠ„Ĺõ„ĨÜìķĨÆÜcøø„Ĩ ì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿ ¦« VÔäӒ¬õĪÜĠöÜÕĪĨõøøÜĢĹĪnĢõĨ÷ĂĠĠ„Ĺõ„ĨÜìķĨ ÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨåIJĠ¿ĪcÆ¿ÿĨ ¦ª ¦« ¦ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ èáÙâ}”êÝààÕáãçXæÕᔠãßãîèՔßXæãçãØX甔” ¼Õ”Õ”×çÕäXÛíãâ”êÝààÕáãç”XæÕá”ÜÕàÕؔ Xè”ÙÛíÝߔÛíŒæŒÖ}à”Õ”áXçÝßÖՔՔÛ{æ¡ ØŠà}ÙàÙáÙßÙâ”ßÙæÙçîèŠà ”ßXæãçãØXç” ßÙàÙèßÙîÝߢ”µî”cæÝâèßÙîcçݔÚÙàŠàÙèÙßÙ┠ՔÚãàíÕáÕè”ÜÕçãâàlè”Õî”lêÜÙÛÙçîècçÜÙî¢ µ”Ü}ácæçcßàÙè”ÙáÙàßÙØÝߔՔáÙÛ¡ ÙæÙçîècçè}à”Õî”ãàêÕØXç”çîÝâèÞcÝÛ¢”¹î” ÙàçîlâÙî}Ø{èè”ÚãàèãߔáÙÛÞÙàÙâcçcÜÙî” êÙîÙèÜÙè

”áÙàíÙߔâÕÛíçXÛՔêXàèãîy” ÕçîÙæÝâè ”ÜãÛí”Õî”ÕâíÕ۔áÙÛÙæÙçîè}¡ ØÝß ”ˆÞæÕÙØî}ØÝߔêÕÛí”ãàêÕØ¢”µÜãà”Õ”ÚcᔠáÙÛãàêÕØè ”ßÝç”ßæXèÙæÙߔßcäî}ØâÙߢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ Ç{ècèÖÕæâՔêÕÛí”çîŠæßcç¡ÚÙßÙèٔ ÖÕæXîØXàyØX甜ÜéààXáãççX۝ ”Ýà࢔ ßæXèÙæÙߔՔÚéèyäXàíXßãâ”cç”Õ”” Û{æÛ}ß{⢔µ”Ûãàíyߔ×çÕߔç{ècèæٔ çîlâÙî}ØâÙߢ” µ”Ûãàíyç×çÕäXÛíÕߔÚéèyäXàíXÝ┠âcÜՔ×Ýßß¡×ÕßߔÕàÕ߈”ÖÙcÛcçÙߔ êÕââÕߢ ÀãßÕàÝîXàè”ÖÙcÛcçÙߔՔÚéèy¡” äXàíXßãâ”cç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙßÙ⢠” ÊÝààÕáãç”XæÕá”XèÜÕàÕØXçÕßãæ”Õ”” ×çÕäXÛí”ÚéèyäXàíXßãâ”ÛíÕßæÕ└ ÖÕæXîØXàyØX甜ÜéààXáãççX۝”ßÙàÙè¡

ßÙîÝߢ”µ”Û{æÛ}ߔÜÕçãâàyßcääÙâ”ßݔ êÕââÕߔècêٔՔÖÕæXîØXàyØXçâÕß ”ál۔ ՔÛãàíyߔ×çéäXâ”ÙàçîlâÙî}ØâÙߢ µ”êÝààÕáãç”XæÕá”ãßãîèՔßXæãçãØXç”âÙ¡ ÜÙîÙâ”ߊà{âÖ{îèÙèÜÙè}”áÙ۔ՔêÝÖæX×Ýyç” ßXæãçãØXçèy࢔µî”XæÕá”ãßãîèՔÖÕæXî¡ ØXàyØXç”ÞÙààÙÛîÙèÙçÙâ”ç{ècè”Õî”ÕàÞX⠔ êÝçîãâè”Õ”êÝÖæX×Ýy”ãßãîèՔÖÕæXîØXߔÕàÞՔ æãîçØXç”êÕÛí”ÚcâíÙ碔µ”êÝÖæX×Ýy”ãßãîèՔ ßXæãçãØXç”èéàÕÞØãâçXÛՔác۔Õî”Ýç ” ÜãÛí”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔâÙá”ßXæãçãØ¡ âÕß ”×çÕߔՔÚéèyäXàíXߔÖÕæXîØXàyØâÕߢ ÁÝâؔՔêXàèÕßãîy ”áÝâؔÕî”ÙÛíÙâXæÕᔠßXæãçlèÞՔՔ×çÕäXÛíÕßÕ袔Ác۔ՔßÝç”

ÝâèÙâîÝèX爔XæÕá”Ýç”êÙçîcàíÙ碔µî”Xàày” ×çÕäXÛíÕߔÙààÙâXààyÖÖÕߔՔêÝààÕáãç” XæÕááÕà”çîÙáÖÙ⠔áÝâè”Õ”ÚãæÛyߢ”µ”ßX¡ æãçãØXç”ácæècßٔè{Ö֔ècâíÙî}è}à”ÚŠÛÛ®” XæÕáÙæ}ççcÛ ”ÝØ}èÕæèÕá ”×çÕäXÛíèÙæ¡ ÜÙàcç ”ÚãæØéàÕèçîXá”cç”ßÙâ}ÕâíÕÛ¢ µî”ÝàíÙâ”ÞÙààÙی”ßXæãçãØXç”×çÕߔˆÛí” ßÙæŠàÜÙè}”Ùà ”ÜՔáÙÛÕßÕØXàíãîîéߔÕî” XæÕá”×çÕäXÛíãâ”êÕày”XèÜÕàÕØXçXè¢ ÁÝÓ ÊÝààÕáãç”XæÕá”XèÜÕàÕØXçՔՔÚãæÛ¡ y”×çÕäXÛíÕßã⢠ÊÝààÕáãç”XæÕá”XèÜÕàÕØXçՔՔâÙᔠÚãæÛy”×çÕäXÛíÕßã⢠” Æ××àÖ{’ µ”×çÕäXÛíÕè”Õî”XæÕááÕà”áÙ۔ ßÙàà”ßÙæŠàèÙèâÝ¢ ¼ÕçîâXàÞéâߔçîÝÛÙèÙàè”×çÕäXÛíÕè¢

µî”XæÕááÕà”ßÙæŠàèÙççŠß”áÙ۔ Ք×çÕäXÛíÕ袔¼ÙÛÙçîècç”ÕàÕèè” Ú{àØÙàcççÙà”áÙ۔ßÙàà”ÕßÕØXàíãîâݔ Õî”XæÕá”×çÕäXÛíãâ”êÕày”XèÜÕàÕ¡ ØXçXè¢ ¼ÕçîâXàÞéâߔçîÝÛÙèÙàè”×çÕäXÛíÕè¢ ” §¤ VÔäӒ®nøķĨóĂĠÿķ“ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ Ïõ÷÷ôÏ¿÷÷Ĩ¿ø¿÷“ÒĨcĠ¿ûĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ÷cĠĂĢĂô ÕcĢ¿ĐĨ§ÜøĪÜóÜĪˆÒĨóĂìķĨ¿ĹĨõøķÜÿĨ¿ø¿÷“Ĩ ÆÜnìnĢĨ¿÷÷ĂĠĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹõ÷ÒĨó¿Ĩ¿Ĩÿ¿ìķĨ õÿĪÜÿĹõĪcĢ“ĨcĠ¿ûĨcĪó¿ø¿ÕcĢ¿Ĩċõøø¿ÿ¿Īô ÿķõø¿ìĨċcĠĂĢIJøĨ¿ĶõcøõĢĨĴõÆĠcÏõ„Ĵ¿ø §¤ § VÔäӒìķĨĴ¿Ģ“ĪõĨcìķĪĂ÷ÏĢ¿ċcìķĨ ÿ¿ìķĨõÿĪÜÿĹõĪcĢ“ĨcĠ¿ûĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ÷cĠĂĢĂô ÕcĢ¿ÒĨûõ¿ø¿ĪĪĨ¿ĨÏĢ¿ċcìķĨÿÜûĨåĂĠìĂĪĪ ¦« § §¦

VÔäӒìķĨĴõøø¿ûĂĢĨcĠ¿ûĨcøĪ¿øĨ÷cĠĂô ĢwĪĂĪĪĨĴ¿Ģ“ĪõĨcìķĪĂ÷ÏĢ¿ċcìķĨì†ĠìˆöÜĨ č¿ĹĨçĬĐĨcÆĠcÿĨĢĹÜĠÜċøˆĴÜøĨûÜìÜìķÜňĨ ÏĢ¿ċcìķĎ §¦ §¢ VÔäӒºõøø¿ûĂĢĨcĠ¿ûĨcĪó¿ø¿ÕcĢ¿Ĩ Ă÷ĂĹĪ¿ĨÆ¿ĠcĹÕcø„ÕcĢĨÜìķĨÆÜcøø„Ĩì†Ġô ìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿ §¢ ¦ª §£ §£ VÔäÓĨºõøø¿ûĂĢĨcĠ¿ûĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ÷cĠĂĢĂô ÕcĢĨÜìķĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨ ìķ—Ġ—önÿ ¦« µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ·Þ{æ×äÚ×Þaå’áÝáìæӒÞ×âÓææáÙìVå ÀÙäÕèèãÛîX甜àÙêXàX睔” µ”àÙäÕèèãÛîXç”âãæáXàÝç”ÕâíÕÛßÝÚXæÕØXç” ÙæÙØácâíÙ ”êÕÛíÝç”Õ”×çÕäXÛí”Ùàcæ¡ èٔâãæáXàÝç”càÙèèÕæèÕáXâÕߔÜÕèXæX袔

µîãâÖÕâ”âÙá”Ùî”Õ”àÙÛÝçáÙæèÙÖ֔ãßՔ Ք×çÕäXÛíßXæãçãØXçâÕߢ”µ”×çÕäX¡” ÛíÕßÖÕâ”cçîàÙàè”àÙäÕèèãÛîXç”XàèÕàXÖÕ┠áXç”ècâíÙî}ßâÙߔèéàÕÞØãâlèÜÕèy¢”¼Õ” ՔàÙäÕèèãÛîXçè”ßãæÕݔçèXØÝéáÖÕâ”ÚÙØÙ¡ îÝߔÚÙà ”ÕáÝßãæ”Õ”ßXæãçãØXç”ác۔âÙᔠßÝèÙæÞÙØè ”Õî”ãßXè”ÛíÕßæÕâ”áÙ۔àÙÜÙè” XààÕälèÕâݔcç”áÙÛèÙââݔՔçîŠßçcÛÙç” àcäcçÙßÙè ”ÕáÙàíÙßßÙà”áÙÛÕßÕØXàíãî¡ ÜÕèy”Õ”îÕêÕ攈ÞÖyàݔÞÙàÙâèßÙîcçÙ¢”¹ÖÖÙ┠ÜÕçîâãç”çÙÛlèçcÛÙè”ÞÙàÙâèÜÙè”Õ”” ×çÕäXÛí”äXàíÕáÝâèXîÕèÕ ”àXçؔ¨¢”ãàØÕࢠ¼Õ”Õ”àÙäÕèèãÛîXç”Ùàcæè”ÙÛí”ÖÝîãâíãç” XààÕäãèãè ”ÞÙàÙâàcècè”îÕÞÞÕà”cç”êÝÖæX×ÝyêÕà” ÞÙàîÝ

”éèÕàêՔÕææÕ ”ÜãÛí”ÝØÙÞٔՔ” ×çÕäXÛíÕè”ßÝ×çÙæcàâÝ¢ µî”ÝØ}”Ùà}èèݔàÙäÕèèãÛîXç”ãßÕݔàÙÜÙèâÙß®” ՔçîXálèãèèâXà”ÞyêÕà”âÕÛíãÖ֔èÙæÜÙàcç ” ՔÜÙàíèÙàÙâ”ÝààÙçîècç”ãßãîèՔÙà}èÙæÜÙàcç ” êÕÛí”Ք߈äã甊àcßæٔêÕày”èˆàîãèè”ÚÙàâíã¡ áXç ”ãêXàÝç”ÙàèãæîéàXç ”áÙàíÙè”Õ”èÙâÛÙàí” êÕÛí”Õ”ÜXî”ß{æè}à”êÕày”Ùàècæcçٔãßãî¡ ÜÕè ”ÕìÝXàÝç”{ççîÙâíãáXç ”ä࢔Ü}èXÛéàXç” ß{êÙèßÙîècÖÙ⢔¸Ù”Õ”àÙäÕèèãÛîXç”ãßՔ àÙÜÙè”áXç”ßXæãçãØXç”Ýç ”ä࢔ÖÙâíãáy¡ ØXç ”ácàíæãîçØÕ ”êÝààÕáãç”XæÕá”êÕÛí” ÙàßÙâ}Øcç¢ §§ ¦¬ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¹æ}çÙâ”ßÝæÕÞîãàyØy”äXàíÕáÝâèXîÕè”

áÝâØßcè”ÛíŒæŒ”ÚéèyäXàíXÞX⢠” §§ VÔäӒìķĨ÷“ċì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ¿ĐĨ°÷¿Ĩ ¿ĨĪ“øĨÿ¿ìķĨĪÜĠóÜønĢĨnĢĨ¿ĨÿÜûĨûÜìåÜøÜøˆĨ ÷ÜÿnĢ §¨ VÔäӒìķĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—öÜĐĨ ĨÏĢ¿ċcìķ¿ĪĨĪ“øĢcìĂĢ¿ÿĨ åÜøÿķĂûĪc÷Ĩ¿Ĩ÷“ċĂĢĨ•øn÷ĠÜĐĨ ĨÏĢ¿ċcìķĨ ÷ÜĴÜĢÜĪĨåĂĠìĂĪĪÒĨ¿ûõ÷ĂĠĨåÜøåÜÕÜĹĪn÷Ĩ ¿Ĩ÷cĠĂĢĂÕcĢĪĐĨ ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĨÿÜûĢĂ÷cô Ġ¿ĨÆÜ÷†ĴÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨĴĂøÿ¿ÒĨó¿Ĩ¿ĨÏĢ¿ċcìķĨ ĪĂĴcÆÆĨ•ĹÜûÜøĐĨ ÁÝÓ Èˆà”çîãæãç”ÝààÙçîècç”ãßãîèՔÙà}ÚÙ¡ çîlèc碔 ¿ˆäãç”×çÕäXÛíŠàcßæٔêÕày”èˆàçX¡ Ûãç”ÚÙàâíãáXç¢ ¹Ûíçã戔ÚÙæØٔÜÕèXçêãâÕàˆ”Ûã¡

àíy硔cç”߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕß¡ âXà”èˆà”âÕÛí”Ùà}èÙæÜÙàcç¢ µ”ÖÙàç}”cç”ߊàç}”ÛíŒæŒß”ß{î{èèݔ èˆà”âÕÛí”Ü}ácæçcßàÙè”ߊà{âÖçcÛ¢ ” Æ××àÖ{’ ÁÙ۔ßÙàà”êXàèãîèÕèâݔÕî”ÝààÙçîècçè ” êÕÛí”âÕÛíãÖ֔ÜcîÕۈ”×çÕäXÛíÕè” ßÙàà”êXàÕçîèÕâÝ¢ ÂÙá”çîÕÖÕؔՔ߈äæՔÕââíÝæՔ ÚÙàâíãáâݔՔ×çÕäXÛíÕ袔¶Ù”ßÙàà” èÕæèÕâݔÕî”Ç¿º”éèÕçlèXçÕÝè¢ µ”×çÕäXÛíÕè”ßÝçÙÖ֔Ùà}èÙæÜÙàcç¡ æٔßÙàà”XààlèÕâÝ¢ ÂÕÛíãÖ֔ÜcîÕۈ”×çÕäXÛíÕè”ßÙàà” êXàÕçîèÕâÝ¢ §¨ ¦­ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ÁèVÞÛå’yååì×àëáßVå’áÝáìæӒ Þ×âÓææáÙìVå’ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¹æ}çÙâ”ßÝæÕÞîãàyØy”äXàíÕáÝâèXîÕè”

áÝâØßcè”ÛíŒæŒ”XèÙààÙâÙç”æcçîc⢠ÀÙäÕèèãÛîXç”ÙîÙßÙâ”Õ”æcçîÙßÙ⢠” ³êÛVÞÛå’yååì×àëáßVå’áÝáìæӒ Þ×âÓææáÙìVå ÁÝÓ ÃêXàÝç”èÙâÛÙàí”êÕÛí”ÜX¹î” éèyÖÖݔXàèÕàXâãçÕâ”ÝçáÙæè”ÜÝÖՔ ãçîèãèè”ÜXîÕßâXà”cç”ÛcäßÙæÙèÙß¡ âcࢠµî”ÙÛíÙâÙèàÙâ”ÕàÕäæՔçîÙæÙàè” ×çÕäXÛíÜXî”ÚéæÕèՔãêXàÝççX”êXàÝߔ ՔàÙÚãÛy”×çÕêÕæãߔáÙÛ܈îXçÕ¡ ßãæ¢ ” Æ××àÖ{’ àèÕàXÖÕ┈ޔèÙâÛÙàíè”êÕÛí”ÜXîÕè” ßÙàà”ÛíXæèÕâݔՔÜÝÖՔßÝߊçî{Ö{àc¡ çcæÙ¢”·càçîÙ挔áÙÛãàØXç”Õ”ÚcᔠÚÙàçîyæXç ”áÕÞؔÕî”ÕàßÕèæcçÞæՔ êÕày”ß{çî{æŠàcçÙ¢”¼Õ”Õ”èÙâÛÙàí” ãêXàÝç”cç”Õ”æXçîÙæÙàè”×çÕäXÛí” ÜŠêÙàíæٔêÕâ”çîÙæÙàêÙ

”ÖÝîãâíãç” ÙçÙèÙßÖÙâ”àÙÜÙèçcÛÙç”Õ”èÙâÛÙàí” ß{çî{æŠàcççÙà”êÕày”çîÕÖXàíãîX¡ çÕ¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ Ácàí”Üãæâ툔Ûãàíyç×çÕäXÛíÕß®” Ùæ}çÙâ”ßÝæÕÞîãàyØy”äXàíÕáÝâèX¡ îÕè ”áÝâØßcè”ÛíŒæŒ”ÙÛíÝߔãàØÕàXæՔ èãàyØêÕ¢” ¶ÙXàày”Ûãàíy硔cç”Û{æÛ}ç×çÕäX¡ ÛíÕß®”Ùæ}çÙâ”ßÝæÕÞîãàyØy”ÚéèyäXàíՔ áÝâèXîÕèãߔՔÛ{æ؊à}ÙàÙáÙߔÙÛíÝߔ çãæX⢔ÀÙäÕèèãÛîXç”Ýèè”ÚãæØéà”Ùà}¢ ¹Ûíçã戔ÚÙæØٔÜÕèXçêãâÕàˆ”Ûãàíy硔 cç”߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕß®”Õ”ÞÙ¡ àÙâçc۔Õîãâãç”Õ”¦­¢ãàØÕàãâ”àÙlæè ” Ùà}èÙæÜÙàcçÖ}à”çîXæáÕîy”ßXæãçã¡ ØXççÕࢠÁÝÓ µìÝXàÝç”èÙæÜÙàcçè”ãßãîy ”æãççî” çîÙæÙàcç

”ä࢔èˆà”âÕÛí”Ùà}èÙæÜÙàcç” ÙÛíçã戔ÚÙæØٔÜÕèXçêãâÕàˆ”Ûã¡ àíy硔cç”߈äÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕß¡ âX࢔ µî”ÙàáãîØéày”œçîÕÖÕ؝”×çÕä¡ XÛí”ÖÙæXÛyØãè袔µ”Ü}èXÛéàXçâÕߔ âÝâ×ç”Ùàc۔ÙàáãîØéàXçݔèÙæÙ¢ Æ××àÖ{’ ÇîÙæÙàcçßãæ”ÙààÙâ}æÝîâݔßÙàà”Õ”” ×çÕäXÛí”ÖÙXààlèXçX袔 ¹ààÙâ}æÝîâݔßÙàà”Õî”ÝààÙçîècçè ”ßÙâ¡ âݔՔÚÙàŠàÙèÙßÙè¢ ¼Õ”Õ”èÙâÛÙàí”cç”Õ”ÜXî”ß{î{èèݔ Ü}Úãßߊà{âÖçc۔âÙá”×ç{ßßÙâè¡ ÜÙè} ”ÛãâØãçßãØâݔßÙàà”âÕÛíãÖ֔ ÙàáãîØéàXçݔàÙÜÙè}çcÛæ}࢔ ” §ª VÔäӒ·“øĨÿ¿ìķĨ¿ĶõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢÿÜ÷Ĩ ÷õĪÜĪĪĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨìķ—ô

Ġ—öÜĐĨ­Üċ¿ĪĪĂìĹcĢĨ¿ĨĪÜĠóÜønĢõĨńÿcÆ¿ÿ § §¤ § VÔäӒìķĨĂĴcøõĢĨåIJĠ¿Ī“ĨócĹÆ¿Ĩ ĢĹÜĠÜøĪĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨ ìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ¿ §« VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ øÜċ¿ĪĪĂìĹĂĪĪĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—öÜĐĨ ĨøÜôĨ ċ¿ĪĪĂìĹcĢĨûnĠĪn÷ÜĨ¿ĨĪÜøöÜĢĨåIJĪ„ċcøķcÿĨ ¿ĠĠ¿ĨIJĪ¿øÒĨóĂìķĨ¿ĹĨ¿ĶõcøõĢĨĪÜĠóÜønĢĨ¿ĨĨ Ġ¿ÕõcøõĢóĂĹĨĴõĢĹĂÿķwĪĴ¿ĨĪ“øĨÿ¿ìķĨĴĂøĪ §ª §« § µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕݔ ÅìyÙÚÛÔӒáÝáìæӒÞ×âÓææáÙìVå’ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ Ácàí”Üãæâ툔Ûãàíyç×çÕäXÛíÕß®” ØÝÕÛãâXàÝç ”Ùæ}çÙâ”ßÝæÕÞîãàyØy” äXàíÕáÝâèXîÕè”Õî”Xèácæ}”XèÙà¡ àÙâÙç”æcçîÙÝâ

”ÕÜãà”àÙäÕèèãÛîXç” ßÙàÙèßÙîÙèè¢ ¼ÙâÛÙæÛ{æÛ}ç”×çÕäXÛíÕß®”àÙäÕè¡ èãÛîXç”Õ”ÚéèyäXàíՔçîcàc⢠´×àëáßwÖVåáݒáÝáìæӒ’ Þ×âÓææáÙìVå’ ÁÝÓ µ”×çÕäXÛíŠàcߔçî{ÛÜÝÖXÞÕ¢” µ”×çÕäXÛíÕßÕè”ÚÙæØcâ”çîÙæÙàècߢ ” Æ××àÖ{’ ¿ÝÝÛÕîlèÕâØy”Õ”×çÕäXÛíŠàcߢ” ÇîÙæÙà}܊êÙàíè”ßÙàà”ÕàßÕàáÕîâÝ ” äXæÜéîÕáãç”ÜãáàãßÚÙàŠàÙèèÙ࢔ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÀÙäÕèèãÛîXç”ãßÕݔՔÖÙâíãáy¡ ØXçãß ”áÙàíÙßâÙߔãçîèXçՔ ÙÛíÖÙÙçÝߔՔÛ{æ؊à}ÙàÙáÙߔ ãçîèXçXêÕ࢔ ÀÙäÕèèãÛîXç ”áÙàí”ÙÛíÖÙÙçÝߔ ՔßÝç”ÖÙâíãáyØXçãßßÕࢠÁÝÓ ¶ÙâíãáyØXçãß ”áÙàíÙßÙè” Õ”ÜÝÖXç”çîÙæÙàcç ”êÕÛí”Õ”âÙá”

ÚãæÛy”×çÕäXÛí”èˆàèÙæÜÙàcçٔÙæÙØ¡ ácâíÙî ”àXçؔ¦¬¢”ãàØÕࢠ½ØÙÛÙâ”æcçîÙ×çßcߔXàèÕà”ãßãîãèè” ÖÙâíãáyØXçãß ”àXçؔª¢ãàØÕࢠ” ” ” ¨¢ VÔäӒ®nøķĨóĂĠÿķ“ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨ ìķ—Ġ—öÜÒĨûÜøķÿÜ÷Ĩ¿ĨĪÜÿìÜøøķÜøĨĢņìóõÆcö¿Ĩ ĴĂøĪÒĨÜĹnĠĪĨ¿ĨìĂøķ„ċcøķ¿ĨĂĴcøõĢĢcĨĴcøĪĐĨ ĹĨ ÜĠÜÕûnÿķĨ¿ĹĂÿĂĢĨ¿ĹĨĂĴcøõĢĨ†ĢĢĹÜÿķĂûcĢnô Ĵ¿øÒĨøcĢÕĨĬĄĐĨĂøÕ¿ø ¨£ VÔäӒÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨÆÜøĢˆĨ ìķ—Ġ—öÜÒĨûÜøķÿÜ÷ĨåIJĪ„ċcøķcö¿ĨÜìķõ÷ĨĂøÕ¿øĂÿĨ ċ¿ĪĪĂìĹĂĪĪĨøÜÒĨĂ÷¿Ĩ¿ĨĢņìóõÆ¿ĨĂ÷ĂĹĪ¿Ĩ Ī“øĪÜĠóÜønĢ ¨¢ §¦ ¨£ ¨ VÔäӒ­Üċ¿ĪĪĂìĹcĢĨčĢ†ĪnĪĨåĂøĪĎÒĨûÜøķĨ ¿ĨĢĹĂûĢĹnÕĂĢĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĨ÷†ĴÜĪ÷ÜĹĪnÆÜÿĨ

÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨàĨĄĺĺĨþĨÿ¿ìķwĪcĢ ¨¤ VÔäӒìķĨûnøķĨóĂĠÿķ“ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĨ÷•ø†ÿô Æ†ĹˆĨcøø¿ċĂĪ¿õĐĨ Ĩìķ—Ġ—ĪĨĢĹĂĠĂĢ¿ÿĨõøøÜĢĹĪÜĪĪn÷Ĩ ¿ĨĪÜÿìÜøķĠÜÒĨ¿ûõ÷ĂĠĨ¿Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĪĨ•ĪnĢÜ÷Ĩ nĠĪn÷ÒĨĪÜócĪĨ¿ĨĢĹÜĠÜønĢõĨÜĠˆó¿ĪcĢĪĨ¿ĨìĂøķ„÷Ĩ ÷†ĹĴÜĪwĪÜĪĪn÷ÒĨwìķĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĂ÷Ĩ÷ÜøÜĪ÷ÜĹĪÜ÷Đ ¨¤ ¨ §§ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ·ÞÝ×à{Öaå’áÝáìæӒÞ×âÓææáÙìVå ¿aÞëäáìåÖӒáÝáìæӒÞ×âÓææáÙìVå ¨¨ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ì†ĠìˆönÿÜ÷ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ¿ÒĨûÜøķÜĪĨûnøķô ĠĂĹĢÕ¿ĨĂ÷ĂĹĂĪĪ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ

»{æÛ}ç×çÕäXÛíÕߔÚéèyäXàíXÝ¡ âÕߔàÙäÕèèãÛîXçՔՔèÙæÜÙàè”îyâՔ ßÙîØÙèc⢠ÀÙäÕèèãÛîXç ”áÙàí”ÙÛíÖÙÙçÝߔ ՔÛ{æÛ}ߔãçîèXçXêÕà”Õ”Û{æÛ}ç¡ ×çÕäXÛíÕߔÚéèyäXàíXÝ⢠ÁÝÓ ·çˆçîXçݔÙàßÙâ}Øcç ”àXçؔ¬¢ãà¡ ØÕࢠ¿ÙæÙçîèÝæXâ툔ÙàßÙâ}Øcç ”áÙàíÙè” Õ”æãççî”çîÙæÙàcç”ãßãîãèè ”àXçؔ ­¢ãàØÕࢠ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÆãîçØXç”ßXæãçãØXç”ãßãîèՔ àÙäÕèèãÛîX碔” ¨¨ ÁÝÓ ÁcàíæãîçØÕ ”àXçؔ¦¨¢”ãàØÕà ¨ª VÔäӒ ĨĦĦĐcÆĠcÿĨÆÜûIJĪ¿ĪĂĪĪĨ÷cĠĂô ĢĂÕcĢĨÿ¿ìķwĪcĢÆ¿ÿ ¨ VÔäÓĨ ĨĦĦĐĨcÆĠcÿĨÆÜûIJĪ¿ĪĂĪĪĨì†ĠìˆĨ ûÜĪĢĹÜĪÜÒĨ¿ûÜøķĨ¿ĹĪĨûIJĪ¿Īö¿ÒĨóĂìķĨ ¿ĨåcĠ¿ÕcĢĂĢĨĠÜċÜÕnĢĨóĂìķ¿ÿĨóÜøķÜĹô

÷ÜÕõ÷ĨÜøĨ¿ĨåÜø•øÜĪĨ¿ø¿ĪĪĐĨ:ìķĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĨ ¿ĨĪÜøöÜĢÜÿĨ÷õåÜöøˆÕ†ĪĪĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ ¨¦ VÔäӒ¬õĪÜĠöÜÕĪĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĨ¿ĨóÜÿô ìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÒĨ ûÜøķÜĪĨ¿ĨĦçĐcÆĠcÿĨøcĪó¿Ī„ĨÜø÷ÜÿˆÕnĢĨ Ă÷ĂĹĂĪĪ ¨¦ §¨ ¨§ ¨§ VÔäӒìķĨóÜÿìÜĠì†ĠìˆĢĨÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿĨøÜĴˆĨÜø÷ÜÿˆÕnĢĨ¿ĨĨ ì†Ġìˆ÷ĨĂĢĹĪcĢcÿ¿÷ĨûÜìåÜøÜøˆĨĪcĴĂøĢcô ìĂ÷Æ¿ÿĐĨ°÷¿Ĩ¿ĨĠĂĢĢĹĨĢĹÜĠÜønĢĐ ¨ ¨ª § µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕݔ ´ÓäVìÖVÞwÖVå’èÓÙë’ÝäVæ×ä×ݒ áÝáìæӒÞ×âÓææáÙìVå »ÞÞ×åìæaåےÝáääwìÛw’áÝáìæӒ’ Þ×âÓææáÙìVå ¢ VÔäӒìķĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ

÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ¿ÒĨûÜøķÜĪĨ ¿ĹĨcĪó¿ø¿Õ„ĨĴõøø¿ûĂĢcĠ¿ûĨ÷ĠcĪÜĠÜõĨ Ă÷ĂĹĪ¿÷ĐĨ¯ķõøĴcÿĴ¿ø„ÒĨóĂìķĨ¿ĨøÜôĨ ċ¿ĪĪĂìĹcĢĨûõÿÕ÷nĪĨõĠcÿķÆ¿Ĩ÷õĪÜĠöÜÕĪĐĨ ĨøÜĴcø„ÒĨøÜċ¿ĪĪĂìĹĂĪĪĨĠnĢĹÜ÷ĨÆÜÿķĂô û„ÕcĢĂ÷¿ĪÒĨĢĨĪĂĴcÆÆõĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĪĨ Ă÷ĂĹĪ¿÷Đ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ¶Ùàç}”êÕÛí”ߊàç}”ÛíŒæŒ”ÚéèyäX¡ àíXÞXâÕߔàÙäÕèèãÛîXçÕ¢”µ”ÚéæÕè” êÕÛí”ߊàç}”ÚÙàŠàÙè”áÙÛÚÙàÙà}” æcçîcâÙߔßãææãØXàè”ÚÙàŠàÙèÙ¢ ” ¨« §ª ÁÝÓ ½ààÙçîècçݔßãææyîÝy ”àXçؔ¦¢ãàØÕà ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÀÙäÕèèãÛîXç”Úcâíà} ”êÕÛí”ßãææã¡ ØXàè”ÖÕæXîØXßßÕà ”êÕÛí”ßæXèÙæÙß¡ ßÙࢠÀÙäÕèèãÛîXç”ç{ècè”çîl⌔êÕÛí”

cÛcçݔÖÕæXîØXßßÕà”cç”ßæXèÙæÙß¡ ßÙࢠ¨« VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨåIJĪ„ċcøķcõÿ¿÷ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢ¿ĐĨ øˆĠÜó¿ø¿ÕĂĪĪĨõøøÜĢĹĪnĢõĨ÷ĂĠĠ„Ĺõ„ÿ¿÷Ĩ ûÜìåÜøÜøˆĨĪÜĠ•øÜĪĨ¿Ĩ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—ĨåÜø•øÜô ĪnÿĨč¿Ĩìķ—Ġ—ĪĨÜìķĨĪ•÷†ĠĨÜønĨóÜøķÜĹĪn÷Ĩ ¿Ĩånÿķ÷nċÜĹnĢóÜĹĎĐĨ Ĩ÷ĂĠĠ„Ĺõ„Ĩ÷õåÜöøˆô ÕnĢnĪĨĪnĠåĂì¿ĪĨÿ†ĴÜ÷ÜÕnĢĨ÷wĢnĠĪÜÒĨûÜøķĨĨ Ī“øĪÜĠóÜønĢĪĨnĢĨ¿Ĩìķ—Ġ—ĨÕÜåĂĠûcÏõ„öcĪĨ Ă÷ĂĹĪ¿ĐĨ ĹĨÜĠÜÕûnÿķĨõՈĨÜøˆĪĪõĨ¿ÿķ¿ìô ÷õåcĠ¿ÕcĢĨnĢĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĐ £ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨûõÿÕ÷nĪĨåIJĪ„ċcøķcöcÿĨ öÜøÜÿĪ÷ÜňĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĐĨ ĨøÜċ¿ĪĪĂìĹcĢĨ

Ă÷¿ÑĨĴõÆĠcÏõ„ĢĨÿķĂûĂ÷Đ ¢ ÁÝÓ µî”Xàày”×çÕäXÛí”êÝÖæX×ÝyݔXàèÕà” ãßãîãèè”ßãäXç ”àXçؔ¦¢ãàØÕࢠÊÝààÕáãç”XæÕá”ãßãîèՔßXæãçãØXç ” àXçؔ¦ª¢”ãàØÕࢠ£ §« µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ¶çäèӒÔVàVåßw֒áÝáìæӒ’ ä×â×Öaå×Ý ÆÙäÙØcçÙß µ”×çÕäXÛíÕßÖÕâ”ߊà{âÖ{î}”ãßãߔ ÙæÙØácâíÙîÜÙèâÙߔæÙäÙØcçÙßÙ袔¿{¡ î{âçcÛÙç”ãߔՔØéæêՔßÙîÙàcç”ÖÙ¡”êÕÛí” ßÝçîÙæÙàcçâc࢔µ”ÛíŒæŒæٔß{îêÙèàÙâŠà” êÕÛí”ÙØîÙèè”Õ×cààÕà”ácæ蔊ècç”Āâãá æÙäÙØcçÙßÙè”ãßãîÜÕè ”áÙàíÙߔæcçîÙ×ç¡ ßcߔàÙêXàXçXè”ÙæÙØácâíÙîÝߔՔ×çÕäXÛí” ŠîÙáÖٔXààlèXçÕßã梔µ”×çÕäXÛíÕè”

èˆàçXÛãçÕâ”ÚÙàŠèÝߔՔ߈äã甊àcßæٔêÕÛí” ÜŠêÙàíæÙ ”Õ”ÛíŒæŒÖÙâ”ßÙàÙèßÙî}”ÚÙçîŠàè¡ çcÛÙߔՔ×çÕäXÛ픊îÙáÖٔÜÙàíÙîcçÙßãæ” æÙäÙØcçÙßÙè”ÙæÙØácâíÙîâÙߢ”µîãâãç” Õî”ÙæÙØácâí ”ÜՔՔ×çÕäXÛíÕßÕè”ÚÙàÜÙ¡ êlèÝߔcç”ÚÙàçîÙæÙàÝߔՔæãççî”èŒæcçÙßßÙà” ÛíXæèãèè”èÙâÛÙàíæÙ¢ µ”áXæ”ßãæXÖÖÕâ”àÙlæè”ÙàßÙâ}Øcç”çîÝâ¡ ècâ”æÙäÙØcçÙßÜÙî”êÙîÙèÜÙè ”áÙàíÙߔ Ք×çˆçîXç”ÝæXâíXæՔáÙæ}àÙÛÙçÙߢ”½àíÙ┠æÙäÙØcçÙߔՔÛíŒæŒ”ßÙæÙçîèÝæXâ툔è{æc¡ çcè”ãßãîîXߢ µ”êÕàÕáÝàíÙâ”ãßÖyà”ßÙàÙèßÙîÙèè”àÙäÕè¡ èãÛîXç”è{æcçݔßÙîØÙèßcâè”ÜÕè ”áÙàí” Õ”×çÕäXÛíÛíŒæŒ”æÙäÙØcçcÜÙî”êÙîÙè¡

ÜÙ袔ÉÛíÕâÙî”êãâÕèßãîÝߔÕî”ÝààÙçîècçݔ ßãææyîÝyæՔÝç¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÆÙäÙØcçÙߔêÕÛí”àÙè{æÙØÙîÙè蔔 ØÕæÕÖãß ”æÙâØçîÙæÝâè”Õ”ÛíŒæŒ” ÙÛíÝߔÜãáàãß¡ÚÙàŠàÙèc⢔ ÁÝÓ ºÙàçîÙæÙàcç”ß{îÖÙâ”Õ”ÛíŒæŒæٔ ácæ蔊ècçÙߔßÕàÕäX××çÕà”êÕÛí” ÙØîÙèè”Õ×cà”ØÕæÕÖÖÕ࢔ Æ××àÖ{ ÁÝâØÝâ۔àXÛí”èŠçßٔêÕÛí”çîÙæÙ¡ à}܊êÙàí”ÜÕçîâXàÕâØy¢”ÇãÜÕçٔ çîÕÖÕؔՔ×çÕäXÛíæՔß{îêÙèàÙ┠ŠècçÙßÙè”ácæâÝ¢” VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ĠÜċÜÕĪĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—öÜĐĨìķĨì†ĠìˆĪĨ÷õô ĢĹÜÕĪÜ÷ÒĨóĂìķĨûÜìĨøÜóÜĢĢÜÿĨĴõĹĢìcøÿõĨ ¿ĨÆ¿øĨĂøÕ¿øõĨcÆĠ¿ĨåIJĪ„ċcøķcöcĪĐĨ Ĩì†ĠìˆĪĨ

ĴõĢĢĹ¿•Ī†ĪĪn÷Ĩ¿ĨóÜøķnĠÜĨ÷¿ø¿ċcÏÏĢ¿øÒĨ ¿ûõ÷ĂĠĨ¿Ĩ÷†ĹnċĨ÷¿ĠõûcƄøĨøÜĪ†ĠĪÜ÷ĨÜìķĨ Õ¿Ġ¿ÆĂĪĐĨ ĹĨ•ĪnĢĪĨÜìķõ÷Ĩì†ĠìˆÿĨcĪĨûnĠô Īn÷Ĩ¿ĨûcĢõ÷Ĩì†ĠìˆĢĂĠƄøÒĨwìķĨ¿Ĩ÷•øĢˆĨ ÷¿ĠõûcƄøĨõĢĨøÜĪ†ĠĪĨÜìķĨÕ¿Ġ¿ÆĐĨìķõÕÜô ö—øÜìĨ¿Ĩìķ—Ġ—ĨõĢĨ÷ÜĠÜĢĹĪ•øĠÜċÜÕĪĐ ¤ §¬ ¤ VÔäӒìķĨÆÜcøø„ĨìĂøķ„ĢÏĢ¿ċcìķĨ ÜøĪ†ĠĪĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—öÜĐĨ ĹĨ¿øĢ„ĨĢĹnønÿĨ øcĪó¿Ī„ĨÆÜÿķĂû„ÕcĢĂ÷¿ĪĨÕIJĠĴ¿ĨÆcÿcĢô û„ÕĨĂ÷ĂĹĪ¿ĨnĢĨ¿ĨĠÜċÜÕnĢĨ¿ĨÆÜÿķĂû„ô ÕcĢĂ÷ĨÜìķõ÷nƈøĨ÷ÜøÜĪ÷ÜĹÜĪĪĐ ¦ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷•øĢˆĨċÜĠÜûnƈøĨøÜĪ†ĠĪĨÕ¿Ġ¿ÆÒĨ¿ûÜøķÜĪĨ ÷†ĹĴÜĪøÜÿĨ÷¿ø¿ċcÏĢ•ĪnĢĨĪ†ĠĪĨøÜĐ ¦ §­

µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ½†âá咈ÞaÝäגèÓÞw’æ†Þìáææ’Ø×ވæaå’ áÝáìæӒä×â×Öaå×Ý ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ µ”×çÕäXÛíÛíŒæŒ”ßÙæÙçîèŠàæÙäÙØè ” lÛí”âÙᔊà”ÚÙà”çîãæãçÕâ”Õ”èÙâ¡ ÛÙàíæÙ¢” ·ÞÝ×à{Öaå’áÝáìæӒä×â×Öaå×Ý ÁÝÓ ¿ˆäã甊àcßæٔêÕÛí”ÜŠêÙàíæٔêÕày” èˆàçXÛãç”ÚÙàŠècç¢ µ”ÜÙâÛÙæÙ甊àcߔÝààÙçîècçٔèˆà” çîãæãç¢ Æ××àÖ{ »ãâØãçÕâ”èÕæèçéߔÖٔÕî”Ç¿º” ߈äã甊àcßæٔêÕày”çîÙæÙàcçݔ éèÕçlèXçXè¢ ÁÙ۔ßÙàà”êXàèãîèÕèâݔÕî”ÝààÙçîècçè¢ ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ µ”×çÕäXÛíÛíŒæŒ”ÙàßÙâ}Øcç”ãßãî¡ èՔæÙäÙØcçÙ¢”µ”ÛíŒæŒ”èÙàÞÙçÙ┠XèæÙäÙØÜÙ袔¹àßÙâ}ØcçݔæÙäÙØc¡

çÙߔæÙâØçîÙæÝâè”Õî”ÙàßÙâ}ØcçÙ┠ßÙæÙçîèŠà”ÕàÕßéàâÕߔßÝ¢ ÁÝÓ ¹àßÙâ}Øcç ”àXçؔ«¢ãàØÕà” ” § VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨĠnĢĹøÜĪÜĨĨĬÒçôĢĹÜĠÜĢĨ ÿ¿ìķwĪcĢÆ¿ÿĐĨ Ĩìķ—Ġ—ĨÜøĠÜċÜÕĨ¿Ĩ÷“ċĂĢĨ åÜø•øÜĪĠÜĨĴ¿ø„ĨĪ“øĹĂĪĪĨåÜø•ĪnĢĨûõ¿ĪĪĐĨ ĨĪ†ĠnĢĨ¿ĨåIJĠ¿ĪĨĢ†ĪnĪĨûÜĹÜönÆÜÿĨ÷ÜøÜĪô ÷ÜĹÜĪĪÒĨ¿ĨÆÜĢœĠcĢÿcøĐ ¨ VÔäӒ ĨĥçĐcÆĠ¿ĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷Ĩ ÜøĪ†ĠĪĨåÜø•øÜĪÜĐ § ¨¤ ¨ ª VÔäӒìķĨÏĢ¿ċcìķìķ—Ġ—ĨóĂûøĂ÷åÜø•øÜĪnÿÜ÷Ĩ Üø÷ÜÿˆÕnĢÜĐĨ­cĪÿõĨøÜóÜĪĨ¿Ĩ÷ÜĹՈՈĨ÷ÜĠÜĢĹĪõĠcÿķ“Ĩ ĠÜċÜÕnĢÜ÷ÜĪĐ VÔäӒ¢Ücøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—ô

önÿÜ÷ĨcĪĠÜċÜÕnĢÜĨ¿ĨóĂûøĂ÷åÜø•øÜĪĨÜø÷ÜÿˆÕnĢÜĨ ÷†ĴÜĪ÷ÜĹĪnÆÜÿĐĨ Ĩìķ—Ġ—ĪĨ“ìķĨĢĹÜĠÜøĪn÷ÒĨóĂìķĨÜìķĨ ĪcĴĪ¿ĠĪ„Ĩìķ—Ġ—ĠÜĨĪcû¿ĢĹ÷ĂÕöĂÿÒĨûÜøķÿÜ÷Ĩ¿ĹĂÿô Æ¿ÿĨ¿ĨĪÜÿìÜøķĨõøøÜĢĹĪnĢÜĨÿÜûĨĴĂøĪĨÜønìĨĢĹĂĠĂĢĐĨ ¬†ĴÜĪ÷ÜĹnĢ÷nċċÜÿĨ¿ĨĪcĴĪ¿ĠĪ„Ĩ¿ĨĪÜÿìÜøķóÜĹĨnĢĨ ¿ĨÏĢ¿ċcìķìķ—Ġ—ó†ĹĨ÷nċÜĢĪĨåĂĠìĂĪĪĐ ª ¨ µ”×çÕäXÛíßXæãçãØXç”ߊà{âÚcàٔèläéçÕÝ ¿ãçXæçîÙæßÙîÙèÙߔ” ßXæãçãØXçÕ »ÞÞ×åìæaåےÝáääwìÛw’áÝáìæӒ’ ä×â×Öaå×Ý ¼Õ”ÙÛí”ßÝÙçÙèè”×çÕäXÛíÕè”áÙÛêÝîçÛXà¡ êՔáÙÛXààÕälèãèèéߔՔßãçXæ”ßXæãçãØX¡ çXè ”ÝÛÙâ”çãߔÙçÙèÖÙâ”âÙÜcî”Õî”ãßXæՔ æXÞ{ââÝ¢”àèÕàXÖÕâ”Õ”×çÕäXÛí”ÙÛíc֔

æcçîÙݔÝç”ßXæãçãØèÕß ”lÛí”ÕââXà”âÙÜÙ¡ îÙÖ֔ՔîÕêÕæ”ãßXè”ÚÙàÚÙØÙîâÝ¢”µ”ßãçXæ” áÙÛÜÝÖXçãØÜÕè”ä࢔êÝÖæX×Ýyß ”èˆà”âÕÛí” ÚãæØéàÕèçîXá ”ßãäXç ”ÖàãßßãàXç”áÝÕèè¢ ÈÛÔäVÕÛwÝ ¼Õ”Õ”×çÕäXÛí”êÝÖæX×ÝyâÕߔêÕâ”ßÝècêÙ ” Õî”ÝâÙæ×ÝÕÙæ}ߔãàí”âÕÛíãߔàÙÜÙèâÙß ” ÜãÛí”ÖÝîãâíãç”ÝØ}”áˆàèXâ”Õ”ßãçXæ” ÕâíÕÛXâÕߔßÝÚXæÕØXçݔæÙäÙØcçcè”ãßãî¡ ÜÕèÞXߢ”¹î”Ùà}ÖÖ¡éèyÖ֔ßãçXæè{æcçÜÙî” êÙîÙè¢ Æ†Þ’àÓÙë’ØáäÖçÞÓæåìVß ¿×ÙÜ×Þ×àaåےØáäßÓ ÆÙäÙØcçÙߔßÙæÙçîèÝæXâíÖÕâ”Õ”” ÖÙàç}”ÛíŒæŒâ”cç”Քߊàç}”ÛíŒæŒâ ” æÙâØçîÙæÝâè”ÜãççîÕâèݔÝæXâíÖÕ⠔ Õî”ÝààÙçîècçݔßãææyîÝy”ß{êÙèßÙîèc¡ ÖÙ⢔

¼Õ”Õ”×çÕäXÛí”Õ”çîXálèãèèâXà”ÞyêÕà” âÕÛíãÖ֔ÚãæØéàÕèã┊îÙáÙà ”áÝâè”ÕáÝæٔ ՔßãçÕæÕè”ácæÙèÙîècß ”âÕÛí”ÝâÙæ×ÝÕÙæ}ߔ ÜÕèâÕߔՔßãçXææÕ ”áÙàíÙߔè{æcçÜÙî” êÙîÙèÜÙèâÙߢ”ÂÕÛí”ÚãæØéàÕèçîXáãߔÙçÙ¡ ècâ”çäÙ×ÝXàÝç”ßãçXæçîÙæßÙîÙèÙßÙè”ßÙàà” êXàÕçîèÕâÝ¢ ÁÝÓ ½ààÙçîècçݔßãææyîÝy ”àXçؔ¦¢ãàØÕࢠ½áâVå µî”ÙàcÛèÙàÙâ”ßÙâcç ”êÕÛí”Õ”ßãäèÕèy¡ æcçîÙ×çßcߔÜÕèXçՔßãçXæßãäXçÜãî” êÙîÙ袔µ”Û{æ؊à}×çÕäXÛíÕߔÞÙààÙáî}Þٔ Ք×çˆçîy”çˆæàyØXç”ßÝߊçî{Ö{àcçÙ¢” µîãâÖÕâ”Õ”ßãçXæçîÙæßÙîÙèÙßâÙߔ Ք×çÕäXÛí”ÙÛíc֔ÕàßÕèæcçîÙÝêÙà”êÕày” cæÝâèßÙîcçcÖÙâ”Õ”×çˆçîy”çˆæàyØXç”âÙá”

ߊçî{Ö{àÜÙè}”ßÝ¢”¹î”Õ”áÕÛíÕæXîÕèՔ ÕââÕß ”ÜãÛí”Õ”âÙá”áÙÛÚÙàÙà}”ßÙâcç” Ùàç}âÙߔáÝcæè”Õ”ßãçXæ”ÕâíÕÛXè”ßXæã¡ çlèÞÕ ”áÙàí”àXÛíÕÖÖ ”áÝâè”Õ”×çÕäXÛí” è{ÖÖݔæcçîÙ¢”¿{êÙèßÙîcçßcääÙâ”Õ”ßãçXæ” ÛíãæçÕÖÖÕâ”ßãäÝߢ”µÜãÛí”Õ”ßãäXç” áÝÕèè”Õ”ßãçXæ”ÕÖàÕßÕݔâÕÛíãÖÖãØâÕß ” ՔÛ{æ؊à}ÙàÙáÙߔáÙÛêÙîÙècçٔæãáàÝß ” ç”Ùî”ÜÕè”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙßÙâ”êÙîÙèÙèè” ßãçXææՔÝ碔µî”ÙæÙØ}”Ùæ}ߔÙàc۔æ{êÝؔÝØ}” ÕàÕèè”Õ”ßãçXæ”ßXæãçãØXçXè”ãßãîÜÕèÞXߢ ÕìÝXàÝç”×çÕäXÛí”ÙÛí”æÕØÝXàÝç”×çˆçîy¡” ×çÕäXÛÛíÕà”êÕâ”ÝààÙçîèêÙ¢”¼Õ”Õ”” ×çˆçîy×çÕäXÛíÖÕâ”ÜcîÕ۔ßÙàÙèßÙîÝß ”

Õî”ÕìÝXàÝç”×çÕäXÛí”èXæ×çXݔÙÛíáXç¡ Üãî”ßcäÙçè”ÙàèãàyØâÕß ”èÙÜXè”Õ”Ûãàíyߔ âÙá”ÚéèâÕߔՔâãæáXàÝç”äXàíXÞéßã⠔lÛí” Õ”ßãçXæÖÕâ”âÕÛí”ÚÙçîŠàèçcÛÙߔcÖæÙØ¡ ÜÙèâÙߢ µ”āéßèéXày ÚãæØéàÕèçîXá ß{êÙèßÙîècÖÙâ Քèˆà”âÕÛí”ÛíãæçéàXçâÕߔßÝèÙèè”ßãçXææՔ ÝâÙæ×ÝÕÙæ}ߔÜÕèâÕß ”ÕáÝߔÕî”cæÝâèßÙî}” ÚÙàŠàÙèÙßæٔèÙèÙáÙç”âíãáXçè”ÛíÕßãæãà¡ âÕß ”âÕÛí”ßãäXçè”ãßãîêÕ¢ ´ÞáÝÝáÞVå ÀÙäÕèèãÛîãèè”ÕâíÕ۔æcçîÙݔêÕÛí”áXç” ßÙácâí”æcçîÙ×çßcߔÖÙcßÙà}ØÜÙèâÙߔ ՔßãçXæ”cç”Õ”Û{æ؊à}ÙàÙáÙߔß{îc ”áÙÛ¡ ÕßÕØXàíãîêՔéèyÖÖÝÕߔÚãæÛXçXè”çÕÞXè” èÙâÛÙàíŠß”ß{æŠà ”ÕáݔՔßãçXæ”ßXæãçãØX¡

çXÜãî”êÙîÙè¢ ·ÙëaԒÝáåVäÝVäáåáÖVåےáÝáÝ ¼Õ”ÙÛí”ácàí”Üãæâ툔Ûãàíyç×çÕäXÛí” ÛíŒæŒÝè”çî{ÛÜÝÖXêÕà”çîÙæÙàècß ”Õ”Ûãàíyߔ äXàíXÞՔãêXàÝç”àÙç¼Õ”Õ”ßãçXæ”Õ”” Ûãàíyßãâ”êÕâ”êÙîÙèêÙ ”áÝâØÙâ”ÚãæØéàÕè” ÕàÕèè”êXàèãîèÕèÜÕèÞՔÕàÕßÞXè ”ÕáݔßÝÚXæÕ¡ ØXçãç”æÙäÙØcçÙߔßÝÕàÕßéàXçXÜãî”cç” ßcç}Ö֔è{æcçÜÙî”êÙîÙè¢ µî”ÕâíÕÛÖÕâ”ßÝÚXæÕØXçãç”æÙäÙØcçÙߔ ßÙàÙèßÙîâÙߔcç”Ùà}ÖÖ¡éèyÖ֔è{æcçÜÙî” êÙîÙèâÙߢ”¼Õçãâày”Õî”ÙçÙè ”ÜՔÙÛí” ª¤ VÔäӒìķĨÆÜcøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÷ĂĢ¿Ġ¿ĐĨ ĹĨ¿Æø¿÷Ă÷Æ¿ÿĨ÷õåcĠ¿ÕcĢĂĢĨ ĠÜċÜÕnĢÜ÷Ĩ÷ÜøÜĪ÷ÜĹĪÜ÷Đ ª£ VÔäӒ ĨÝİĐĨcÆĠcÿĨÆÜûIJĪ¿ĪĂĪĪĨ÷ĂĢcĠĨ

Ī†ĠnĢÜĢĨåÜø•øÜĪÜĐĨºõøcìĂĢ¿ÿĨøcĪĢĹ¿ÿ¿÷Ĩ ¿Ĩ÷õåcĠ¿ÕcĢĂĢĨĠÜċÜÕnĢÜ÷Đ « VÔäӒ¢Ücøø„Ĩì†ĠìˆĢÏĢ¿ċcìķĨ ÆÜøĢˆĨìķ—Ġ—öÜĨõøøÜĢĹĪnĢõĨ÷ĂĠĠ„Ĺõ„Ĵ¿øĨ nĢĨ¿Ĩìķ—Ġ—ÿĨĪÜøöÜĢÜÿĨ÷ÜĠÜĢĹĪ•øó¿ĪĂø„Ĩ ĠÜċÜÕnĢĢÜøĐĨ ĨĠÜċÜÕnĢĪĨ¿ĹĨõøøÜĢĹĪnĢõĨ ÷ĂĠĠ„Ĺõ„ĨĂ÷ĂĹĪ¿Đ « ¨¦ ª¢ ª¢ VÔäӒìķĨûnøķĨóĂĠÿķ“ĨìĂøķ„Ģô ÏĢ¿ċcìķĨ÷•øĢˆĨìķ—Ġ—önÿÜ÷ĨóĂĢĢĹ¿ÿĪõĨ ĠÜċÜÕnĢÜÒĨĂ÷¿ÑĨõøøÜĢĹĪnĢõĨ÷ĂĠĠ„Ĺõ„Đ ª£ ª¤ ¨§ ÓĨ£ĂċķĠõìóĪĨ¶¬§ĨĄĀĀê ¨ĂÿÕĂĢ¿ÿĨ•ìķÜøĪ•ÿ÷Ĩ¿ĠĠ¿ÒĨóĂìķĨÆõĹĪĂĢwĪĢIJ÷Ĩ¿Ĩ÷õô ¿ÕĴcÿķIJÿ÷Æ¿ÿĨĢĹÜĠÜċøˆĨõÿåĂĠûcÏõ„÷ĨċĂÿĪĂĢĢcô ìcĪÒĨÕÜĨ¿ĹĨÜĢÜĪøÜìÜĢĨóõÆc÷nĠĪĨĴ¿ìķĨ÷õó¿ìķcĢĂô

÷nĠĪĨĢÜûûõøķÜÿĨåÜøÜøˆĢĢnìÜĪĨÿÜûĨĴcøø¿øIJÿ÷Đ ¬õ¿ÕĴcÿķĨĢĹcû¿ÑĨ³ªĨêĺĄĨĨ