Datasheet

Year, pagecount:2001, 5 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:143

Uploaded:November 05, 2008

Size:72 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

A Karnaki templom Ősi neve Ipet-Aszut, a XVIII.DIN-tól (ie1550) főváros Théba északi kerülete Első említése a IV.DIN uralkodójának Mükerénosz-nak piramisában található Az Első Átmeneti Kor (ie21342040) idején már kétségkívül állt itt egy Amonnak szentelt templom, azonban ennek csak írásos emléke maradt fenn. A XIIDIN idejére Amon isten imádása uralkodóvá vált a városban, s ez egészen a Római Birodalom bukásáig éltette azt. Karnak kiépülésének igazi fénykora az Újbirodalom XVIII.DIN-jának köszönhető, csakúgy mint Luxor és Théba nyugati oldalának fejlődése. A MUT SZENTÉLYKÖRZET III.AMENHOTEP (ie1391-1353) alapítja meg gyakorlatilag a Mut szentélykerületet, ahová templomot építtet 600 csaknem 2 m magas szoborral, melyek mind a trónon ülő Szehmet istennőt ábrázolják. a Mut szentélykerületet az Amon szentélykerülettel összekötő szfinx utat HOREMHEB (i.e1319-1307) építteti meg II.RAMZESZ (ie1290-1224)

különálló templomot emeltet a Mut szentélykerületbe II.SZETI (ie1214-1204) a IIIAMENHOTEP által emelt Mut templom elé újabb pülonnal lezárt udvart építtet. III.RAMZESZ (ie1194-1163) az Amon papok vagyonának gazdagítása mellett klasszikus templomot építtet a Mut együttes nyugati sarkába. II.PTOLEMAIOSZ PHILADELPHOS (ie285-246) a Mut szentély elé kaput kezd építtetni, melyet utódja III.PTOLEMAIOSZ (IEURGETÉSZ) (ie246-221) fejez be TAHARKA (i.e690-664) az Amon és Mut szentélykerületek közzé, a nagy szfinx út keleti oldalára egy kápolnát építtet. AZ AMON SZENTÉLYKÖRZET A III.AMENHOTEP (ie1391-1353) által építtetett, legpompásabban fennmaradt karnaki emlékek egyike az Istenhármasság harmadik tagjának Khonszunak emeltetett temploma a szentélykörzet nyugati csücskében. A templom előtt elinduló szfinx út egyes találgatások szerint egészen III.AMENHOTEP luxori templomának bejáratáig vezetett Maga a templom az Újbirodalmi klasszikus

kánon egyik legszebb példája i.e1370-ből A XXI.DIN-ban egyedül HERIHOR építtet Khonszu templomához egy oszlopos udvart III.PTOLEMAIOSZ (IEURGETÉSZ) (ie246-221) megépítteti a Khonszu templom előtt álló kaput. VIII.PTOLEMAIOSZ (IIEURGETÉSZ) (ie170-116) Ozirisz és Ipet tiszteletére templomot építtet a Khonszu templom nyugati oldalán. II.SZETI (ie1214-1204) az Amon templom tengelyébe, a kikötőbe obeliszket emeltetett II.RAMZESZ (ie1290-1224) a Nílushoz kosfejű szfinxekkel szegélyezett utat építtet A XXX.DIN első uralkodója INEKTANEBO (ie380-362) elkezdi az Asszír rombolás után a helyreállítási munkálatokat, ő építteti az I. pülont TAHARKA (i.e690-664) építteti az Amon templom nagy udvarának kettős oszlopsorát, melyből ma már csak egy oszlop áll. II.SZETI egy az istenhármasságnak szentelt háromegységes kápolnát építtet az Amon templom akkori bejárata elé észak-keletre kissé eltolva. A XX.DIN második uralkodója IIIRAMZESZ

(ie1194-1163) klasszikus templomot építtet a II pülon mellett, melynek belső udvarát Ozirisz szobrok szegélyezik. II.RAMZESZ a II pülon elé felállíttatja saját két kolosszusát XXII.DIN korabeli a IIIRAMZESZ temploma és a II pülon közötti portikusz (oszlopcsarnok), mely csak két oszlopból áll. XVIII.DIN utolsó uralkodója HOREMHEB (ie1319-1307) építteti a II pülont kb ie1310-ben Utódai, I. és IIRAMZESZ a II pülon előtti előcsarnok falaira saját kartusaikat vésették, egy kartus kivételével semmi sem utal eredeti építtetőjére. III.AMENHOTEP (ie1391-1353) az Amon templomhoz megépíti a III pülont és az előtte elhelyezkedő 12 oszlopos oszlopcsarnokot. A eretnek fáraó IV.AMENHOTEP (EHNATON) ie1340 körül szentélykerületet építtet Aton isten tiszteletére, ebből azonban semmi sem maradt fenn. Utódai TUTANHAMON és AI csak kisebb építkezéseket hajtanak végre. A XIX.DIN fáraói ISZETI (ie1306-1290) és IIRAMZESZ (ie1290-1224) építteti a

II és III pülon közötti híres hüposztil csarnokot, amelyben III.AMENHOTEP két oszlopsorát 7-7 sor oszloppal egészítik ki. I.Thutmózisz (ie1504-1492) két obeliszket emeltet a IV pülon elé ie1500 körül III.THUTMÓZISZ (ie1479-1425) a III pülonhoz ragasztva két újabb obeliszket emeltet, valamint megépítteti a VII. pülont A VII pülon előtti udvaron egy veremben 1903-ban 20000 Ókori leletet találtak, amihez hasonló fogás nem sok van az Ókori Egyiptom kutatása történetében. Hatsepszut (i.e1473-1458) királynő építteti a VIII pülont HOREMHEB (i.e1319-1307) építteti a IX és X pülonokat, melyek magukba foglalják II.AMENHOTEP oszlopcsarnokos templomát és a Mut együtteshez vezető szfinx utat II.RAMZESZ a IX pülon elé felállíttatja maga és a 9 közül legkedvesebb felesége -a szeretett Nefertari- kolosszusát i.e1250 körül III.AMENHOTEP (ie1391-1353) gránit skarabeuszt állíttat fel a szent tó partján TAHARKA (i.e690-664) építtet az

Amon templom keleti oldalához egy kápolnát Az oszlopcsarnok déli külső falán II.RAMZESZ (ie1290-1224) Palesztina fölött aratott győzelméről tanúskodó domborművek, a Pentaur költemény részlete és a Hettitákkal kötött szerződés szövege található. I.Thutmózisz (ie1504-1492) építteti az Amon templom belső magját, a IV, V, VI pülont és két obeliszket a IV. pülon elé ie1500 körül Hatsepszut (i.e1473-1458) királynő 2 obeliszket emeltet, a IV és V pülon közzé, amit III.THUTMÓZISZ -“tisztelete” jeléül”- ha nem is teljes magasságig, de körülfalaztatja és átalakíttatja az V. és VI pülon közötti csarnokot, az V és VI pülon közötti portikuszra (oszlopcsarnokra) rávéseti a leigázott népek híres jegyzékét. A bárka terme és a VI pülon közzé megépítteti a maga dicsőségeit zengő “Évkönyvek termét”, melyben a templom feltárásakor 61 királyi kartus volt felismerhető és beazonosítható. Nagyvonalú

építkezéseit Ineni, a korában ismert legnagyobb építőmester vezeti. Hatsepszut királynő építteti ki a bárkatermet. I.THUTMÓZISZ-nak -aki valószínűleg oldalágról került trónra- törvényes feleségétől Ahmostól egyetlen élő leánya maradt, akit halála előtt uralkodó társává tett és feleségül adta egy háremhölgyétől született fiához II.THUTMÓZISZ-hoz (ie1492-1479) A királynőnek vérségi ágon -nagyanyja volt Nefertari- nagyobb joga volt a trónhoz mint “zabi” férjének, a nép benne látta a jogos trónörököst. IITHUTMÓZISZ rövid földi pályafutása után -melynek fiú örökös sem lett gyümölcse- HATSEPSZUT (i.e1473-1458) előtt megnyílt a korlátlan hatalom gyakorlásának lehetősége. Ifjabb öccsét emelte névleg trónra, összeházasította házassága egyetlen élő gyermek leányával, és így elérte, hogy haláláig a gyámságába tartozó III.THUTMÓZISZ (ie1479-1425) helyett korlátlan jogot gyakoroljon. Az

egyiptomiak szövevényes családi kapcsolataira jellemző, hogy II.RAMZESZ-nek (ie1290-1224) 8 felesége volt, melyből 3 a saját lánya volt, majd 100 unokát mondhatott a magáénak. I.SZESZOSZTRISZ (ISzenwoszret) a XIIDIN második fáraója (ie1971-1926) templomának maradványai a templom belső magjában kerültek elő, valószínű, hogy I.THUTMÓZISZ ehhez a templomhoz igazodva kezdte meg a nagyszabású építkezést. OCTAVIANUS AUGUSTUS i.e 30-ban hódítja meg Egyiptomot, első dolga, hogy bevéseti nevét a karnaki Amon templom szentélyének falába, majd -mint a templom isteneinek társa- a szentélybe felállíttatja saját szobrát. III.THUTMÓZISZ a templomot délkelet felé ünnepi csarnokkal, kápolnákkal övezett termekkel jelentősen bővíti, itt található a kor által ismert növényeket bemutató, “botanikus kert” néven ismert teremrendszer. A fáraó három oldalról folyosórendszerrel veszi körbe a templomot I.e332-ben Nagy Sándor meghódítja

Egyiptomot, elzarándokol a Sziva Oázisba Amon jóshelyére, majd a karnaki Amon templomhoz és a III.THUTMÓZISZ által építtetett déli csarnokot, mely az Asszír rombolás áldozata lett korhűen helyreállíttatja. Hatsepszut királynő még 2 obeliszket emeltet a keleti fal előtt i.e1460 körül III.THUTMÓZISZ a dél-keleti oldalon a folyosó külső oldalához, Hatsepszut két obeliszkje közé kis templomot építtet. II.RAMZESZ (ie1290-1224) építő kedvét jelzi, hogy különálló templomot emeltet az Amon templom tengelyébe, attól délkeletre. I.NEKTANEBO (ie380-362) helyreállíttatja az Amon templom keleti kapuját és az egész szentélykörzetet téglafallal bekerítteti. III.RAMZESZ a III pülon nyugati sarkába kis szentélyt építtet ie1170 körül Az oszlopcsarnok északi külső falán voltak I.SZETI (ie1306-1290) Szíriai, Palesztinai és Líbiai győzelmeinek domborművei. A templomkörzetben 1938-ban restaurálták I.SZESZOSZTRISZ (ISzenwoszret)

(ie1971-1926) kis kioszkját, melynek kövei a templom III. pülonjába voltak beépítve Ennek alapfalában található a Középbirodalom híres “földrajzi jegyzéke”. III.THUTMÓZISZ (ie1479-1425) még egy templomot építtet az Amon szentélykörzetbe, a nagy templomtól észak-keleti irányban Ptah isten tiszteletére. A XXV.DIN núbiai fáraói leigázzák Alsó-Egyiptomot is, nagy fáraóként igyekeznek viselkedni, ezért a korai dinasztiákhoz hasonlóan építkezésekkel is meg kívánták szerezni az istenek kegyeit. SZABAKA (i.e712-698) kaput építtet Ptah templomához A Ptolemaioszok -akik törvényes fáraónak próbálták elismertetni magukat- kivételes gondossággal gyarapították Karnakot és Théba egészét, pedig a lakosság 3 ízben is fellázadt ellenük. A falakra több helyen felvésették kartusaikat, és újabb építkezésekbe is kezdtek ie320 körül. II.PTOLEMAIOSZ (PHILADELPHOSZ) (ie285-246) megkezdi a Ptah templom előtt álló kapu

építését, melyet utódja III.PTOLEMAIOSZ (IEURGETÉSZ) (ie246-221) fejez be III.AMENHOTEP (ie1391-1353) a Monthu szentélykerületbe is impozáns főtemplomot építtetett az istenség tiszteletére. I.NEKTANEBO (ie380-362) a Monthu templomhoz újabb pülont emeltet A Késői Kor további fáraói már csak helyreállítási munkálatokat folytatnak. II.PTOLEMAIOSZ (PHILADELPHOSZ) megkezdi a Monthu templom előtt álló kapu építését, melyet utódja III.PTOLEMAIOSZ (IEURGETÉSZ) fejez be