Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » 34 kérdés és válasz a pénzügy témaköréből

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:523

Feltöltve:2009. december 03.

Méret:51 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

34 kérdés és válasz pénzügyből 1. A vállalkozói tőke a vállalkozás megkezdéséhez és zavartalan működéséhez szükséges tőke 1. Befektetett eszközök 2. Forgóeszközök 2. Befektetés a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges eszközök megvásárlása Befektetési döntések: milyen eszközöket vásárol meg 3. Finanszírozás a vállalkozás beindításához és működtetéséhez szükséges pénz rendelkezésre bocsátása Finanszírozási döntések: a szükséges eszközöket milyen forrásból és milyen struktúrában szerezze meg a vállalat -rövid távú döntések -hosszú távú döntések 4. Hosszú távú döntések beruházásokra, tőkeemelésre vagy hosszú távú hitelfelvétellel kapcsolatos döntések 5. Rövid távú döntések átmenetileg szükséges forgóeszközökkel vagy rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos döntések 6. Vállalkozói mérleg : a vállalkozó eszközeinek és vagyonának forrásait tartalmazza -

információ a vállalkozó eszközeinek és forrásainak összetételéről, értékéről, változásairól - megmutatja a vállalkozó tőkeerősségét, eladósodottsági fokát - lehetővé teszi a vállalkozó fizetőképességének vizsgálatát 7. Nettó forgótőke a teljes forgóeszköz állomány és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége, a forgó tőke azon része amely tartós finanszírozást igényel (készletek, kötelezettségek) 8. Illeszkedési elv betartása esetén a nettó forgótőke éppen a tartós forgóeszköz-lekötést finanszírozza 9. Finanszírozási stratégiák a vállalkozó betartja-e a vagyon és tőkelejárat szerinti egyezőségre vonatkozóan a finanszírozási szabályokat 1. konzervatív stratégia: fokozott óvatosság, mivel az átmeneti eszközlekötés egy részét is tartós forrásokkal fedezik 2. szolíd finanszírozási stratégia: az illeszkedési elv teljes betartása, a források lejárata és az eszközök

megtérülési idejének tudatos egyeztetése 3. agresszív finanszírozási stratégia: a tartós eszközlekötés egy részét is rövid lejáratú forrásokkal finanszírozza 10. Finanszírozási alapelv, és elvek alapelv: forgóeszközt rövid lejáratú kötelezettséggel; befektetett eszközt hosszú lejáratúval finanszírozunk Fő elvei: rentabilitás ; biztonság ; normatívitás ; rugalmasság ; likviditás vállalkozás finanszírozása: pénzellátás, valamilyen cél, igény pénzfedezetének előteremtése, tőke szerzés és elköltése függetlenül a céltól és a formáktól 11. Forgótőke menedzsment (készletek, követelések, rövid lejáratú kötelezettségek) készletek: követelések: rövid lejáratú kötelezettségek: 12. Likviditási mutatók likviditási ráta : forg.eszk / rövid lejár kötelezettségek likviditási gyorsráta : forg.eszk - készletek / rövid lejár köt 13. A beruházás lényege és fajtái az a tőkebefektetés, amelyet

azért határoznak el, hogy az által a jövedelemtermelést hosszabb távon szolgáló eszközöket és a jövedelemtermelés tárgyait megszerezzék. Meghatározó a beruházás tárgya. Csoportosítása: 1. Pótlás, bővítés, korszerűsítés 2. tágabb és szűkebb értelmezése szerint: Reálberuházás: a tárgyi eszközállománnyal és az immateriális javakkal kapcsolatos Financiális beruházás: a befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozik 14. A beruházás pénzáramai: kezdeti, működési és végső pénzáramok -Kezdeti beruházás: a kivitelezés időszakának kiadásai Beszerzési költség, üzembehelyezési költség, forgótőke növekmény -Működési cash flow: árbevétel-növekmény -Végső cash flow: eszközértékesítés, visszanyert forgótőke a likvidálásból 15. Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok A különböző beruházási koncepció (projekt), vagy azonos beruházási projekt különböző megvalósítási változatainak a

jövedelmezőségük alapján való összehasonlítását nevezzük gazdaságossági vizsgálatnak A beruházás pénzáramai biztosítják-e a beruházásra fordított tőke megtérülését? A beruházás pénzáramainak jelenértéke 16. Statikus beruházás-gazdaságossági mutatók Az időt nem vesszük figyelembe. Beruházás átlagos jövedelmezősége (befektetés rentabilitása) H J s  *100 B H = az éves átlagos hozam J s = a beruházás átlagos jövedelmezősége B = a beruházással kapcsolatos egyszeri Megtérülési idő: M s ; az előző mutató reciproka (*100 nélkül) Statikus forgási sebesség mutató: a használati időtartamot is tekintetbe veszi Üi Ms Ü i = az üzemeltetés ideje F s = a beruházási pénzeszközök átlagos forgási sebessége M s = megtérülési idő Fs  17. Dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók időtényező figyelembe véve. Nettó jelenérték (NPV) Jövedelmezőségi index (PI) Belső megtérülési ráta (IRR) 18.

Nettó jelenérték Ct (1  r ) t C 0 = azonnal esedékes beruházási ráfordítás C t = a t-edik időpontban esedékes pénzáram a hozamok diszkontált összegéből levonjuk az egyszeri ráfordítások diszkontált összegét NPV  C 0  t 1 n 19. Jövedelmezőségi index A jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások arányának mérőszáma – hozam- költség arány (Benefit – cost ratio) PV ( H ) PI  PV ( R) PV(H)= hozamok diszkontált összege PV(R)= egyszeri ráfordítások ráfordítások diszkontált összege 20. Belső megtérülési ráta IRR:azt a kamatlábat keressük, amely mellett a tulajdonosoknak járó pénzáramok együttes jelenértéke megegyezik a értékpapír vételárával. Diszkontráta, amellyel ha diszkontáljuk a beruházás pozitív pénzáramait, eredményül a beruházás egyszeri ráfordításának (tőkeszükségletének) jelenértékét kapjuk - NPV = 0 IRR számítás történhet közelítéssel. 21.

Beruházási döntések – érzékenységi elemzés a fejlesztés szempontjából kulcsfontosságú paraméterek értékének módosulása hogyan hatna a nettó jelenértékre (termelési kapacitás, elérhető eladási ár, fix költségek tömege) (rugalmassági vizsgálatok) 22. Beruházások – fedezeti pont elemzés Fedezeti pont az a pont ahol az Mc(határköltség) függvény metszi az Ac(átlagköltség) függvényt. Ahol a folyó költségek még megtérülnek, de profit nincs 23. Gazdaságpolitika a gazdaság mozgásába történő tudatos és célszerű beavatkozás a gazdaság működésének és fejlesztésének érdekében. Magába foglalja : célrendszer + megvalósításhoz szüks Módszerek megvalósítása: - stratégia : hosszú távon elérendő célok és eszközök - taktika : rövid távú szabályozás gazdaságpolitika lehet: - expanzív: bővítő gazdasági folyamatok - restriktív: visszafogó, szűkítő folyamatok 24. Pénzügyi politika A

gazdaságpolitika eleme. Azon felsőszintű döntések összessége amelyek meghatározzák a pénzmozgások és a pénzkapcsolatok szabályozásának konkrét céljait és eszközeit. Feladata: a gazdaságban keletkező jövedelmeket feladatokkal arányosan elosztani; vásárlóerő szabályozása ; termelőképesség ösztönzése 3 alrendszere : a következő 3 pont 25. Monetáris politika A pénz és a hitelkínálatot és keresletet szabályozza, célja a pénzügyi egyensúly és a likviditás. Intézményei : - monetáris hatóságok : legfontosabb kérdésekben szabályoz (MNB) - monetáris intézmények, amin keresztül érvényesíti a szabályokat (ker.bank) - nem monetáris intézmények célkitűzései : hosszú távon : infláció szabályzás || rövid távon : kamatszint szabályzás 26. Fiskális politika A jövedelemszerzés és elköltés területét szabályozza, illetve a közvetlen állami pénzügyi kötelezettségek és a gazdaságpolitikát szolgáló

beavatkozások pénzügyi hátterét biztosítja. Feladatai: - Állam pénzügyi szerep: közösségi fogyasztás (igazgatás, honvédelem) - Gazd. irányító szerep: szociálpolitika, egészségügy politika, oktatáspolitika Eszközrendszere: adók, támogatások, állampapír adás-vétel 27. Deviza politika Olyan döntések összessége amely a fizetési mérleg egyensúlyának fenntartására szolgál. Területei: - nemzetközi pénzforgalmi politika : valuta váltás, kivitel - valutaárfolyam-politika - nemzetközi hitelpolitika - tartalék politika : az ország takarékállománya és összetétele 28. Közpénzügyek Az államháztartás működésével, az államháztartás kiadás- és bevételpolitikai céljainak meghatározásával és végrehajtásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek. 29. Magánjavak – közjavak Közjavak : állami előállítás vagy finanszírozás. A fogyasztó nem zárható ki a fogyasztásból Magánjavak : fogyasztó saját

tulajdona, nagyobb gondossággal kezeli, piaci ár szerepe 30. Az állam pénzügyi funkciói 31. Központi költségvetés Feladatai: - kiadások előirányzása az alrendszerek feladatai ellátásához - központi beruházási feladatokhoz - általános tartalék képzéshez Bevételei: - gazdálkodó szervek befizetései - fogyasztáshoz kapcsolt adók - lakosság befizetései - egyéb 32. Helyi önkormányzatok A magyar államháztartás helyi szintje. Feladatai: kötelező és önként vállalt (településfeljesztés, rendezés, lakásgazdálkodás, vízrendezés, közutak, közterületek, köztisztaság, helyi energiaszolgáltatás, stbstb) Bevételei: saját bevételek, átengedett központi adók, más gazdálkodó szervektől átvett bevételek, központi költségvetésből származó hozzájárulások 33. Társadalombiztosítási alrendszer A társadalom közös kockázatvállalásán alapuló kötelező biztosítási rendszere. Feladata : - a betegség, baleset,

rokkantság vagy munkanélküliség következtében fellépő átmeneti vagy tartós keresőképtelenség ellentételezése. - Időskorban bekövetkező keresőképtelenség ellentételezése. Ekvivalencia elv: feltétel a járulékfizetés Egyéni teljesítőképesség elve: a járulék jövedelemfüggő 34. Elkülönített állami pénzalapok Az államháztartás önálló, a központi költségvetéstől függetlenül működő, meghatározott állami feladatokat részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó alrendszere. - munkaerő-piaci alap: foglalkoztatás elősegítése, munkanélküliek ellátása - nukleáris alap: radioaktív hulladékok kezelése, létesítmények kezelését finanszírozza