Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan » Közgazdaságtan érettségi tételek, 2001

Alapadatok

Év, oldalszám:2001, 45 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:460

Feltöltve:2006. július 12

Méret:384 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI 13) Korm rendelet alapján szervezett érettségi vizsgához (Középszinten) A szakmai előkészítő tantárgy: Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) A szóbeli tételeket 183/2001. számon jóváhagyom: 2001 MIKROÖKONÓMIA 1. A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai: a gazdálkodó tevékenység, termelési tényezők, szűkösség, alternatív költség A közgazdaságtan alapkérdései A közgazdaságtan elemzési módszere – a modellalkotás Piacgazdaság – tervgazdaság 2. A piac és működése A szükséglet fogalma, fajtái A kereslet és a kínálat fogalma és meghatározó tényezői A keresleti és kínálati függvény fogalma, grafikus ábrázolása és jellemzése A kereslet és kínálat törvénye A kereslet változásának elemzése a keresleti függvény segítségével A piaci egyensúly, a túlkereslet és a túlkínálat értelmezése 3. A

fogyasztói döntés elemzése A fogyasztói döntés belső tényezői és külső feltételei Hasznossági függvény egy termék fogyasztása esetén Teljes haszon és határhaszon kapcsolata Haszonmaximalizálás több termék fogyasztása esetén Közömbösségi térkép Költségvetési egyenes Optimális választás 4. Keresletrugalmasság Rugalmassági mutatók (árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság, kereszt-árrugalmasság) kiszámítási módszerei és értelmezése A termékek csoportosítása a rugalmassági mutatók alapján 5. A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása A vállalat fogalma és környezete A vállalat céljai Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése A határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása 6. Gazdasági elemzések költségoldalról Gazdasági időtávok és azok jelentősége a

vállalat életében A költség fogalma A költségek csoportosítási szempontjai: - a döntés lehetősége szerint, - a felmerülés időpontja és a megtérülés módja szerint, - az elszámolhatóság szerint. A költségek és profitok kapcsolata 7. A piaci formák jellemzése; versenyszabályozás A tökéletes verseny A monopolizált piacok A piacszabályozás szükségessége A versenyszabályozás Magyarországon 8. A tökéletesen versenyző vállalat piaci stratégiája Teljes bevétel és határbevétel Teljes profit és határprofit A profitmaximalizálás lehetőségei: - adott árak mellett az összbevétel és összköltség ismeretében, - illetve a határbevétel és határköltség elemzése alapján. Fedezeti pont és üzemszüneti pont, a gazdasági profit és a veszteség nagyságának grafikus ábrázolása 9. A monopolpiac A monopolpiac jellemzői A monopóliumok kialakulását elősegítő tényezők A természetes monopólium jellemzése A teljes

bevétel és határbevétel A monopólium profitmaximalizálási stratégiája a határbevétel és határköltség elemzése alapján 10. A tényezőpiac sajátosságai A származékos kereslet A tényező határköltség Határtermék – bevétel Az optimális tényező felhasználás Egy szabadon választott termelési tényező keresletének és kínálatának elemzése 11. A tőkepiac Tőkekereslet és tőkekínálat A vagyonértékelés formái A tőkejavak piaci árát meghatározó tényezők A tőkebefektetések értékelése nettó jelenérték és belső kamatláb alapján 12. Az externália, mint piaci elégtelenség Az externália fogalma Az externhatások csoportosítása, az egyes fajták bemutatása Társadalmi határköltség Társadalmi határhaszon A piaci és a társadalmi optimum eltérései Az állami beavatkozás szükségessége: internalizálás A javak csoportosítása MAKROÖKONÓMIA 1. A makrogazdasági körforgás A makrogazdasági modell alapvető

sajátosságai Az aggregálás A makrogazdaság szektorai, piacai A szektorok közötti piaci kapcsolatok Jövedelmek keletkezése és elosztása; a rendelkezésre álló jövedelem A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között A makroökonómia alapösszefüggései 2. A nemzetgazdasági teljesítmény mérése A makro szintű kibocsátás és összetevői: - a termelő fogyasztás, - a hozzáadott érték. A makro szintű költségek értelmezése és azok összetevői A makro szintű jövedelem értelmezése és típusai Az SNA rendszer főbb mutatószámai és összefüggéseik A hazai és nemzeti típusú mutatók értelmezése Nominál és reál típusú mutatószámok értelmezése 3. Az árupiaci kereslet Az összkereslet fogalma, összetevői A fogyasztás, megtakarítás és jövedelem fogalma, összefüggéseik A fogyasztási és a megtakarítási függvény A beruházási kereslet: - fogalma, - meghatározó tényezői, - függvénye. Az egyensúlyi

jövedelem 4. A munkapiac A munkakereslet és meghatározó tényezői A munkakínálat és meghatározó tényezői A munkapiac állapotai: egyensúly, munkanélküliség, túlfoglalkoztatottság. A munkanélküliség mérése A munkanélküliség főbb típusainak ismertetése, elemzése 5. A modern pénz A pénz kialakulása A pénz funkciói A modern pénz tulajdonságai Készpénz és bankszámlapénz Jegybankpénz Forgalomképesség és likviditás A pénzteremtés a kétszintű bankrendszerben A központi bank szabályozó szerepe 6.A pénzpiac A pénzpiac értelmezése A pénzkereslet összetevői A pénzkeresleti függvény A pénzkínálat A pénzpiac egyensúlya és az egyensúlyi kamatláb A kamatláb változás hatása a pénzpiacra A pénzmennyiség változásának hatásai 7. Az infláció Az infláció lényege, fajtái és mérése A keresleti infláció és kiváltó okai A kínálati infláció Az ár-bér spirál folyamata Az infláció hatása a gazdaságra

8. A költségvetési politika hatása az árupiaci keresletre A költségvetési politika lényege A költségvetés főbb elemei: állami beruházások, áruvásárlások, transzferek és adók. A költségvetés egyenlege A költségvetési kiadások hatása az árupiaci keresletre Az adóztatás gazdasági hatásai A költségvetési politika együttes hatása 9. A monetáris politika Az állam feladatai A monetáris politika lényege és hatása a pénz- és árupiacra Az ösztönzés és visszafogás monetáris eszközei A költségvetési és monetáris politika kapcsolata Az állami beavatkozás hatása a makroegyensúlyra 10.Gazdaságpolitika a makrogazdasági célok szolgálatában A makroegyensúly feltételei Antiinflációs politika Foglalkoztatáspolitika A jövedelem növekedését célzó politika: - a gazdasági növekedés fogalma, - a gazdasági növekedés típusai, - a gazdasági növekedés mérése. NEMZETKÖZI 1. Vállalatok a nemzetközi piacon A

nemzetközi munkamegosztás okai, előnyei: - abszolút előny, - komparatív előny. A vállalatok külpiacra lépésének formái A vállalatok külpiaci stratégiái: - termékek versenye, - költség előnyök, - árképzés. 2. Nemzetközi pénzügyek A valuta, deviza, árfolyam, konvertibilitás fogalma A fix- és lebegő árfolyam megkülönböztetése A nemzetközi fizetési mérleg fogalma és szerkezete A nyitott gazdaság egyensúlya JAVASOLT ÉRETTSÉGI FELADATOK A KÖZÉPSZINTŰ KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGIHEZ Forrás: Lázár Piroska – Solt Katalin: Elméleti gazdaságtan I. Tanulói munkafüzet Novoprint Kiadó, 1995. KGD – 1204/ M Lázár Piroska – Solt Katalin: Elméleti gazdaságtan II. Tanulói munkafüzet Novoprint Kiadó, 1995. KGD – 1204/2 – M Berde – Kopányi – Vági: Mikroökonómia példatár és feladatgyűjtemény 58290/2 Kopányi – Petró – Vági: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia 58263/I./2 Ajánlott mintafeladat (mikro) 1.

(szövegértés) 2 (számításos feladat) 3. (geometriai feladat) KGD – 1204/ M 58263/II./2 KGD – 1204/ M KGD – 1204/ M 147/3, 151/5, 19. old 157/13 168/1 58290/2 8/1., 9/2, 10/4, 13/11,12 KGD – 1204/ M 172/6., 7 KGD – 1204/ M 179/1. 58263/II/2. 43 old., 66 old 58290/2 24/3. 58290/2 27/7 KGD – 1204/ M 35/19.,20,21, 45/3, 184/15., 185/19 186/22,23 KGD – 1204/ M 199/13. KGD – 1204/ M 201/16. KGD – 1204/ M 201/17., 202/19 58290/2 50/11., 12, 56/21 KGD – 1204/ M 212/3., 214/5, 216/8 58290/2 67/3., 70/12 KGD – 1204/ M 220/17., KGD – 1204/ M 285/3,.286/4 58263/II/2. 248.old, 251 old Számonkérésre ajánlott ismeretanyag Gazdálkodás, a közgazdaságtan alapkérdései, szűkösség (1) A közgazdaságtan alapfogalmai (1) Keresleti – kínálati függvény (3) Marshall kereszt (3) Keresleti függvény (3) A fogyasztói döntés tényezői (1) Hasznosság (3) Költségvetési egyenes (3) Keresletrugalmasság (2) Költségek csoportosítása (1) Költségek

profitok (összefüggés elemzés) Egységköltségek (3) Egységköltség - függvények (3) Profitmaximalizálás (3) Piaci szerkezetek (1) Externáliák (1) Ajánlott mintafeladat (makro) 1. (szövegértés) 2 (számításos feladat) 1. (geometriai feladat) 2. KGD 1204/2-M KGD 1204/2-M KGD 1204/2-M KGD 1204/2-M KGD 1204/2-M 58263/II./2 KGD 1204/2-M 58263/II./2 KGD 1204/2-M 58263/II./2 58263/II./2 213.old, 214, 215 58263/II./2 147/1. 11/3., 12/38, 147/1. 161/1. 164/6., 170/20 172/26. 38. old, 180 old 208/10., 214/20 91. old, 93old, 149., 150 245/1., 246/5 209. old 211.old, 212 old, 235. old Számonkérésre ajánlott ismeretanyag A mikro- és makroökonómia összehasonlítása (1) A gazdaság szereplői és piaci kapcsolataik Jövedelem és fogyasztás (1) Fogyasztási és megtakarítási függvény (3) Megtakarítás, beruházás (1) Munkanélküliség (1) Infláció (1) Komparatív előnyök (1) Vállalatok külpiacra lépése (1) Az állam feladatai (1) MÓDSZERTANI

ÚTMUTATÓ az elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) tantárgyból középszintű érettségi vizsgára való felkészítéshez, a vizsga lebonyolításához és értékeléséhez. A középszintű érettségi vizsga formája: szóbeli. 3. A szóbeli vizsgára való felkészítés a) célja: - közgazdasági gondolkodásmód iránti érdeklődés kialakítása - eljuttatni a tanulót a mikro- és makrokörnyezetében előforduló gazdasági problémák felismeréséhez és megértéséhez - legyen tájékozott a napi gazdasági eseményekkel kapcsolatban - értse meg a szakfolyóiratok nyelvezetét - elősegíteni a közgazdasági kérdések iránti érdeklődés kialakítását, a közgazdasági szemléletmód tudatosítását - tudatosítani és érvényesíteni a gazdasági racionalitást a döntések meghozatalában b) az elsajátítandó tananyag - az előírt középszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodó mélységű és terjedelmű - felöleli a mikro-és

makroökonómia és a nemzetközi közgazdaságtan legfontosabb témaköreit a megismerés és megértés szintjének követelményével c) A tételek és feladatok összeállításánál figyelembe vett szakmai szempontokról - tudjon a tanuló számot adni a tétel részletezett tematikája segítségével a különböző témakörökben szerzett ismereteiről - adjon lehetőséget arra, hogy a tanuló saját szavaival a mindennapi életből vett példáival bizonyíthassa, hogy megértette az alapvető közgazdasági fogalmakat, összefüggéseket - az egységes kimeneti követelmények szem előtt tartása - az egységes színvonal biztosítása érdekében a vizsgán megoldandó feladatok csak a megadott példatárakban, munkafüzetekben és tankönyvekben lévőkből kerülhetnek ki - a feladatok kisebb részben számításos, nagyobb részben viszont geometriai és szövegértésen alapulnak a vizsgakövetelményeknek megfelelően. Ezek megtalálhatóak a példatárakban,

munkafüzetekben ill., tankönyvekben, utóbbiakhoz a szaktanárnak kell összeállítani a szöveg feldolgozásához szükséges kérdéseket 4. A középszintű érettségi vizsga lebonyolítása a) Formája: szóbeli b) A szóbeli vizsga szerkezete - a tételek száma összesen: 24 db - a tételsor előre meghirdetett, egységes és nyilvános - alkalmazkodva a vizsgakövetelményekhez, mikroökonómiából 12, makroökonómiából 10 és nemzetközi közgazdaságtanból 2 tétel alapján kell számot adnia a tanulónak tudásáról - a szóbeli tételeket azoktól különálló feladatsor egészíti ki, melyet a szaktanár állít össze - a feladatokból – függetlenül az elméleti tétel témájától – egyet kell húzzon a tanuló c) A vizsga lebonyolítása - a tanuló egyet húz az elméleti tételek közül és egyet (függetlenül ennek témájától) a feladatokból - a szaktanár legalább a vizsgázók csoportlétszámának megfelelő számú feladatot

válogasson össze, ugyanis a vizsga során a feladatok nem ismétlődhetnek. - a feladatok megoldásánál szükség szerint számológép, vonalzó és ceruza használható d) Az értékelés - az elméleti tétel kifejtése során az alapfogalmak ismeretének pontossága, a törvényszerűségek kifejtésének szabatossága alapján történik az értékelés - a feladat megoldásánál az eljárás kiválasztása és alkalmazásának eredményessége ill. a következtetések helyessége alapján történik az értékelés - az adható érdemjegyek: jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen. - a végleges osztályzat kialakításánál ¾ súllyal szerepeljen az elméleti és ¼ súllyal a feladatmegoldás teljesítménye 1. A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai: a gazdálkodó tevékenység, termelési tényezők, szűkösség, alternatív költség A közgazdaságtan alapkérdései A közgazdaságtan elemzési módszere – a modellalkotás

Piacgazdaság – tervgazdaság 0. A közgazdaságtan fogalma, részei A közgazdaságtan olyan társ. tudomány, mely a döntések és a választások rendszerével foglalkozik Elméleti közgazdaságtan Alapvető összefüggéseket vizsgál racionális gondolkodást feltételezve - mikroökonómia: Az elkülönült gazdasági szereplőket vizsgálja - makroökonómia: A gazdaság egészét elemzi összevont mutatók segítségével - nemzetközi közgazdaságtan: Az egyes gazdaságok egymás közötti áru és pénzfolyamatokat összegezve vizsgálja - gazdasági renszerek összehasonlító elemzése A történelemben előforduló különböző gazdaságokat vizsgálja (-komparatív gazdaságtan) Alkalmazott közgazdaságtan Az elméleti összefüggéseket a gyakorlatba helyezi át, általában számítások segítségével - statisztika, könyvvitel, vállalat-gazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, készletgazdálkodás, ipar-, mezögazdaság-, közlekedés-gazdaságtan,

stb 1. Gazdálkodói magatartás: Bizonyos javak felhasználásával más hasznos javak létrehozására irányul. 2. Termelési tényezők (inputok) A tevékenység során felhasznált erőforrások összessége. MUNKA TERMÉSZETI JAVAK TŐKEJAVAK VÁLLALKOZÓ Jele L A K E Ára munkabér bérleti díj kamat profit - MUNKA az ember szellemi és fizikai képességének összessége, amelyet a tevékenység során felhasználhat - TERMÉSZETI JAVAK: a természetben előforduló ált. átalakítás nélkűl felhasználható javak, melyekért ált nem kell fizetni (víz, föld stb.) - TŐKEJAVAK: már termeléssel létrehozott eszközök, melyet a tevékenység során felhasználnak (van reál- és pénztőke) - VÁLLALKOZÓ: az előző három termelési tényezőt fogja össze és irányítja a gazdaságosság elve alapján gazdaságosság elve: a legkisebb ráfordítással a legnagyobb profit Az elsődleges tényezők, a munka és a föld minősége és mennyisége adottak, csak

részben pótolhatók. A másodlagos tényező, a tőke valamilyen korábbi tevékenység során keletkezett és elméletileg korlátlanul bővíthető. A vállalkozó egy speciális emberi tényező, amely kockázatvállaló magatartásban, újító- és szervezőkészségében tér el az egyszerű munkatényezőtől. 3. Szűkösség A szűkösség a gazdaságot ált. jellemző jelenség, amikor a termeléshez rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítésére. 4. Alternatív költség Valamely tevékenység során lemondunk egy másik tevékenység hasznáról, akkor a választott tevékenység gazdasági költsége az e tevékenység miatt elhalasztott legkedvezőbb alternatíva értéke. Magyarul: amit nem választasz aközül a legjobb 5. A közgazdaságtan alapkérdései • • • mit termeljenek, azaz milyen javakat és milyen mennyiségben állítsák elő hogyan termeljenek, azaz az erőforrások milyen kombinációjának

felhasználásával termeljenek, és a mai döntéseik milyen módon befolyásolják a jövőben lehetőségeiket kinek termeljenek, azaz a társadalom tagjai, csoportjai között milyen elosztás érvényesüljön a javak adott termelési feltételrendszer következtében, illetve milyen okok, tényezők határozzák meg az egyes emberek és társadalmi csoportok jövedelmének alakulását 6. Modellezés Elemzési lehetőségek: - nem használható: kísérletezés: „nem lehet kicsiben reprodukálni a világot egy laborban” átlagolás: nem mutatja meg az értékek mögötti folyamatokat - használható: modellezés: a valóság lekicsinyítése a főbb jellemzők megtartásával A modellekben rendkívül fontos a ceteris paribus elv ami a magyarul annyit tesz: minden egyéb tényező változatlansága mellett. A jó modell ált tulajdonsága: a feltételek általános érvényűek és a valósághoz közel állóak legyenek, viszonylag kevés is szűk keret között tartsa a

szereplők lehetőségét. határérték elemzés: megmutatja, hogy egységgel változtatva a megfigyelések számát, hogyan változik a megfigyelt jelenség. (legáltalánosabb elemzési módszer) Tervgazdaság Nincs magántulajdon, helyette államtulajdon Béreket az állam határozza meg Az árakat az állam határozza meg Nincs munkanélküliség A technikát és az eszközöket az állam határozza meg Termékválaszték szűk Külpiac állami monopolium Szűk termékválaszték/nincs verseny Nincs infláció Cél az állami tervek megvalósítása Piacgazdaság Fő tulajdoni forma a magántulajdon A béreket a munkapiac határozza meg a kereslet-kínálat töevényei alapján A piacon meglévő kereslet alapján a váll dönt Van munkanélküliség A váll. maga dönt az eszk és a tech kapcsán Széles termékskála Külpiacralépésről a váll. dönt Széles terékskála/van verseny Van infláció Cél a max. profit +1. Munkamegosztás a gazdaságban Az emberek nem

egyformán értenek a dolgokhoz, ezért kialakult a munkamegosztás, majd az egyes emberek azzal kezdtek el foglalkozni, amihez legjobban értettek (specializáció). A munkamegosztás során a tevékenységek arra a helyre kerültek, ahol legtermelékenyebbek, azaz mindenki arra szakosodik, amiben relatíve a legügyesebb. a 2. A piac és működése: A szükséglet fogalma fajtái A kereslet és a kínálat fogalma meghatározó tényezői A keresleti és kínálati függvény fogalma grafikus ábrázolása és jellemzése A kereslet és kínálat törvénye A kereslet változásának elemzése a keresleti függvény segítségével A piaci egyensúly, a túlkereslet és a túlkínálat értelmezése 0, piac fogalma és szereplői ill. őket meghatározó tényezők piac: a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, amelynek legfőbb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem piaci szereplők: mindazon személyek,

szervezetek v. csoportok melyek keresletükkel v kínálatukkal kapcsolódnak a piaci folyamatokhoz A termelő piaci a piaci ár és a ráfordítás különbsége: vagyis az elérhető profit. A fogyasztót a haszonmaximalizálás motíválja. 1, szükséglet fogalma fajtái: Szükségleteknek nevezzük az igények összességét Létfenntartás szempontjából:- létszükséglet: az emberi lét fenntartása miatt merülnek fel - kulturális: az élet tartalmassabbá tételéhez szükséges szükséglet pl. mozi, uszoda, tanulás - luxus: ezen felüli szükségletek Kielégítés módja szerint: - egyéni - kollektív Kielégíthetőség szerint: - effektív (kielégítő) - látens (rejtett) 2, kereslet és a kínálat fogalma meghatározó tényezői: kereslet: egy termék piaci kereslete azt fejezi ki, hogy az összes vásárló mennyit akar és képes együttesen vásárolni az adott termékből (fizetőképes szükséglet) kínálat: a javak azon mennyisége melyet a

gazdasági egységek előállítanak, és piaci adásvételre felkínálnak 3, keresleti és kínálati függvény fogalma grafikus ábrázolása és jellemzése: keresleti függvény (Jele: D): Az adott termék fizetőképes keresletének mennyiségét fejezi ki a termék árának függvényében. kínálati függvény (Jele: S): Az adott termék felkínált mennyiségét fejezi ki a termék arának függvényében. 4, kereslet és kínálat törvénye: A kereslet törvénye azt mondja ki, hogy a kisebb áraknál nagyobb a keresett mennyiség, míg magasabb áron kisebb a kersett mennyiség ebből adódóan a fgv. negatív meredekségű A kínálat törvénye szerint a piacon felkínált javak mennyiség az árral egyenes arányosságban mozog, vagyis kisebb ár mellett kisebb a felkínált mennyiség, míg az ár növekedésével a felkínált mennyiség is nő 5, kereslet változásának elemzése a keresleti függvény segítségével: P* piaci árnál pontosan Q a keresett

mennyiség az adott termékből a piacon, ebben az esetben egyensúly uralkodik. Ha P1 piaci árat veszünk ami magasabb mint a P* akkor csökken a kereslet ami kevesebb termék eladását teszi lehetővé Q* > Q1 . Ekkor a piacon túlkinálat uralkodik Ha az ár csökken akkor a termék ránti kereslet növekszik. Q* < Q2 . Ekkor a piacon túlkereslet van. 6, piaci egyensúly, a túlkereslet és a túlkínálat értelmezése: Egy piacon túlkereslet van, ha a felkinált javak mennyisége meghaladja a keresett mennyiséget. Egy piacon túlkínálat van, ha a keresett mennyiség az adott piacon meghaladja a felkínált javak nagyságát Ha egy piacon egyensúly van, az azt jelenti, hogy a piacon adott ár mellett a kereslet és a kínálat megegyezik, ebben az esetben nem beszélhetünk se túlkínálatról se túlkeresletről. A piacgazdaságot általánosan jellemzi a túlkínálat, míg a tervgazdaság ált. jellemzője a túlkereslet ezért mondjuk, hogy a tervgazdaság

hiánygazdaság. 3. A fogyasztói döntés elemzése A fogyasztói döntés belső tényezői és külső feltételei Hasznossági függvény egy termék fogyasztása esetén Teljes haszon és határhaszon kapcsolata Haszonmaximalizálás több termék fogyasztása esetén Közömbösségi térkép Költségvetési egyenes Optimális választás 1, A fogyasztói döntés belső tényezői és külső feltételei A fogysztói döntések mozgatórugója a termékeknek tulajdonított hasznosság. Hasznosságon értjük valamely jószág hasznos tulajdonságainak összességét, ill. azt a kielégülést, amit a fogysztó az adott jószág elfogyasztásával nyer. (kedvező tulajdonságok összessége) A fogyasztót azonban jelentősen korlátozza a jövedelme. 2, Hasznossági függvény egy termék fogyasztása esetén (egy terméket vizsgálunk!) A hasznosságot felírhatjuk egy függvényben. Az összhaszon (TU) folyamatosan növekszik, amíg el nem éri a telítettségi pontot

Telítettségi pont egy jószág azon mennyisége, amelynél többet fogyasztva az összhaszon már nem nő. A határhaszon az a szám, amely megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egységnyivel növeli fogysztását valamely jószágból. Megfigyelhető, hogy a teljes haszon meghatározható az addig elfogyasztott egységek határhasznainak összeadásával és a teljes haszon akkor maximális, ha a határhaszon nulla. A csökkenő határhaszon elve (Gossen I. törvénye) szerint az egymást kitevő pótlólagos jószágegységek elfogyasztásakor a teljes haszon egyre kevesebb mértékben nő. (minél több van valamiből annál kevesebbet ér) Vannak kivételek, például a heroin, mert minél többet fogyasztasz annál többet kívánsz 3, Teljes haszon és határhaszon kapcsolata A teljes haszon (TU) addig nő, amíg el nem éri a telítettségi pontot onnan már csak csökken (ott már hánysz, ezért csökken a TU). A határhaszon egy negatív meredekségű,

folyamatosan csökkenő függvény. A MU az x tengelyt ott metszi, ahol a TU max vagyis a telítettségi ponton. 4, Haszonmaximalizálás több termék fogyasztása esetén Ha egy bizonyos jövedelemből több terméket kell megvenni, akkor bonyolúltabb. A fogyasztó mindig azt a terméket veszi meg, aminek a hasznossága nagyobb, azonban ha ezekből többet vesz, akkor csökken a hasznosság (és az MU). Egy bizonyos idő után egy másik termék nagyobb hasznosságot fog nyujtani ezért abból fog venni (addig csinálja amíg bírja a pénztárcája). Ezt a folyamatot nevezzük előnykiegyenlítés elvének: A fogyasztó addig növelheti összhasznát fogyasztási szerkezetének átrendezésével, ameddig a nyert haszna meghaladja a feláldozott haszna mértékét. Optimális helyzetben a nyert és feláldozott hasznok kiegyenlítődnek. Gossen II. törvénye: a fogyasztó akkor költi el optimistán jövedelmét, ha az utolsó pénzegység elköltésével nyerhető határhaszon

bármely termékre nézve azonos. Ha vki nem költi el minden pénzét az azért teszi, mert számára a pénznek is van hasznossága, ami szintén engedelmeskedik a hasznosság fentebb említett törvényeinek, s jószágnak tekinthető. 5, Közömbösségi térkép Tegyük fel, hogy a fogyasztó mindig dönteni tud két lehetőség közül, hogy melyik számára a hasznosabb. Két terméket vásárol atomrakétát és ideggázt A két termék együttes mennyiségétől (x és y) függően alakul ki a fogyasztásból származó élvezet, hasznosság (U). Minél magasabban fekszik egy görbe annál nagyobb hasznosságot jelöl. Közönbösségi görbék: azon jószágkombinációk összességét jelöli, melyek hasznosság szempontjából egyenértéküek, vagyis a fogyasztó számára közönbös, hogy melyiket fogyasztja el Közönbösségi térkép: több közönbösségi görbe egy koordináta-renszerben ábrázolva A helyettesítési ráta megmutatja, hogy milyen arányban

hajlandó a fogyasztó helyesttesíteni egyik terméket a másikkal azonos szükségkielégülési színvonal mellett. Datomrakéta/Dideggáz 6, Költségvetési egyenes A költségvetési egyenes azon jószágkosarak összessége a közönbösségi térképen, amelyeket a fogyasztó adott pénzjövedelméből megvásárolhat, annak teljes elköltésével rögzített piaci árak mellett. A költ egyenes fölött elhelyezkedő kosarakat nem tudja megvásárolni, ezért az egyenes a fogyasztói döntés korlátját fejezi ki. 7, Optimális választás Akkor választ optimálisan a fogyasztó, ha a jövedelmét úgy költi el, hogy az adott pénzösszegből elérhető legmagasabb közönbösségi görbén választ. Az optimális választás az egyenes és a közönbösségi görbe érintési pontjához tartozó jószágkombináció. 4. Keresletrugalmasság Rugalmassági mutatók árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság, kereszt-árrugalmasság kiszámítási módszerei és

értelmezése A termékek csoportosítása a rugalmassági mutatók alapján 1, árrugalmasság A kereslet árrugalmassága azt fejezi ki, hogy hány százalékkal változik egy termékből keresett mennyiség, ha az ára egy százalékkal változik. Egy termék árrugalmassága általában negatív, mert az ár és a kereslet közötti összefüggés fordítottan arányos (nő az ár csökken a kereslet, csökken az ár nő a kereslet), éppen ezért a mutatók abszolút értékét vizsgáljuk. • Ha egy termék árrugalmasságának abszólút értéke nagyobb, mint egy akkor árrugalmas • Ha egy termék árrugalmasságának abszulút értéke kisebb, mint egy akkor árrugalmatlan • Ha egy termék árrugalmasságának abszolút értéke egységnyi, akkor „egységnyi árrugalmas” a termék Ha egy termék árrugalmas az azt jelenti, hogy a keresett mennyiség százalékos változása nagyobb, mint az ár százalékos változásánál, így árcsökkentéssel növelhető az

összbevétel, míg áremeléssel az összbevétel csökkenni fog. Ha egy termék árrugalmatlan akkor pont fordítva, vagyis árcsökkentéssel az összbevétel csökken, míg áremeléssel az összbevétel nő. Egységnyi árrugalmasság esetén a bevétel az árváltozás hatására sem változik. A kereslet árrugalmasságot befolyásoló tényezők:  A jószág természeti, használati tulajdonságai (tartós fogyasztási cikk, v. gyorsan romló élelmiszer; létszükségleti v. csak kiegészítő szerepű)  Minél több helyettesítő terméke van az adott terméknek annál rugalmasabb  A helyettesítő termékek árának közelsége: annál nagyobb az árrugalmasság, minél közelebb vannak, hiszen annál jobban helyettesíthető.  A termék ára a fogyasztó jövedelméhez viszonyítva: minél nagyobb az a jövedelméhez képest annál rugalmasabb 2, jövedelemrugalmasság A kereslet jövedelemrugalmassága azt fejezi ki, hogy hány százalékkal változik egy

jószág kereslete, ha a jövedelme egy százalékkal változik. A jövedelem növekedése általában a keresletet is növeli, az ilyen jószágot nevezzük normáljószágnak. Ha a jövedelemrugalmasság nagyobb, mint egy, akkor a kereslet nagyobb mértékben emelkedett, mint a jövedelem, ebben az esetben luxusjószágról beszélünk. Ha a jövedelemrugalmasság mutatószáma negatív, akkor azt „alacsonyabb rendű” vagy inferior jószágnak nevezzük. 3, kereszt-árrugalmasság Egy termék kereszt-árrugalmassága azt mutatja, hogy hány %-kal változik a termék keresletének a mennyisége, ha egy másik termék ára egy százalékkal változik. Mutatószáma lehet pozití, negatív vagy nulla. Ha pozitív, akkor a két termék a fogyasztásában helyettesíti egymást, vagyis az egyik árának növekedése a másik keresletét növeli. Ha negatív, akkor a két termék fogyasztása kiegészíti egymást. Ha a mutatószám nulla, akkor a két termék fogyasztása

független egymástól. 5. A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása A vállalat fogalma és környezete A vállalat céljai Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése A határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása 1, A vállalat fogalma és környezete A vállalat olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely a gazdasági élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik. A piac közreműködésével kapcsolódik ezekhez, és pénzjövedelem szerzésére törekszik. A vállalat a piac kínálati oldal szereplőjének, a háztartás pedig a keresleti oldal szereplőjének tekintjük a továbbiakban. Működése közben erőforrások áramlanak be (emberek, gépek, anyagok), s javakat bocsált ki (termékek és szolgáltatások). A vállalatnak alkalmoznia kell a piaci környezethez. Ilyen például az egymáshoz

fűződő közvetlen kapcsolatok (pl adásvétel); bizonyos piaci törvényszerűségek (pl. fogyasztók racionalitása); állam befolyása, törvények; történelemi és kulturális hagyományok. 2, A vállalat céljai A vállalat főbb céljai: Jövedelmezőség, profit A vagyon megtartása Növekedés, fejlődés Piaci pozíciók megtartása, javítása Korszerűsödés és termelékenység növelése Fizetőképesség, likviditás Fizikai és pénzügyi erőforrások megszerzése Vezetői különcélok A vállalatot elsődlegesen a profit hajtja, tehát a tevékenységek közül azt választja, amivel a legnagyobb profitot képes elérni. Non-profit vállaltokat, most nem vizsgálom 3, Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság Egy bizonyos feladat elvégzését több módszer alapján végezhetjük el. Ezeket a módszereket technológiáknak nevezhetjük. (gyapotszedés: sok néger kevés gép, vagy több gép kevés néger). A találmányok

több mint 80 százaléka gazdasági okokból bukik el, miközben műszakilag működőképes. A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy az adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy fordítva: adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt. 4, Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy  adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy  adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt. 5, A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése, és a határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása Termelési függvény: a termelési tényezők kombinációi és az általuk termelhető maximális termékmennyiségek közötti összefüggés. Q = f (K, L) Munka átlagterméke (APl,): az egységnyi munkaráfordításra jutó termelékenység (Q/L) Munka

határterméke (MPL): munkaráfordítás-változás hatására bekövetkező termelésváltozást fejezi ki ( ∆Q/∆L) A termelés addig növelhető az üzemben, amíg a munka határterméke nullává nem válik (a és b pontok). A termelés egy darabig gyorsulva nő (o–c pontok között), majd lassulva (c–a pontok között), s végül csökken (a pont után). Addig gyorsul a termelés növekedése, amíg a határtermék növekvő (d pontig). Az átlagtermék akkor maximális, amikor épp egyenlő a határtermékkel (k pont). A csökkenő hozadék elve az a tétel, miszerint egy tényező határterméke csökken, amint egyre növelik annak felhasználását. Mindezek csak a termelés technikai oldalát mutatták be, ami meghatározza azt a keretet, amelyen belül a termelő kiválaszthatja a legjobb (optimális) erőforrás-felhasználást és termelési mennyisége. 6. Gazdasági elemzések költségoldalról Gazdasági időtávok és azok lehentősége a vállalatok életében

A költség fogalma A költéségek csoportositási szempontjai: - döntés szerint, - felmerülés időpontja és megtérülési módja szerint, - elszámolhatóság szerint A költségek és profitok kapcsolata 1, Gazdasági időtávok és azok helentősége a vállalatok életében • piaci időtáv (nagyon rövid időtáv): az az időszak, amelyen belül a vállalat csak eladási, vagy vételi döntésekkel képes reagálni a külső eseményre. • Rövid táv az a periódus, amelyen belül a vállalat legalább egy termelési tényezője adott, megváltoztathatatlan, miközben legalább egy másik tényező megváltozhat • Hosszú táv az az időperiódus, amelyen belül a cég valamennyi termelési tényezőjének mennyisége megváltoztatható 2, A költség fogalma Kőltségnek nevezem a termelés során felhasznált erőforrások értékét. 3, A költéségek csoportositási szempontjai: Fix költség (FC): a termelés volumenjétől független költségek Változó

költség (VC): a termelés volumenétől függ Teljes költség (TC): fix és változó költségek összessége elszámolhatóság szerint: Explicit (kifejezett) költségek amelyek adott időszak folyamán az adott időszak termelésével kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokon kifejezett formában jelennek meg. Implicit (rejtett) költségek azok a kiadások, amelyek az adott időszak ráforditásai , bár tényeleges pénzkifizetésben, számlákon az adott időszakban nem jelennek meg. Jellege szerint: Közvetlen: keletkezéskor meg tudjuk állapitani, hogy melyik terméket terheli (közvetlen anyag, -bér, -bér járulékok, egyéb közvetlen) Közvetett: ezeknek csak a keletkezési helyét ismerjük (értékesités költsége, igazgatási költség) döntés lehetősége szerint: A tartós befektetés az a kiadás, amelyre a termelés érdekében egy adott időpontban merül fel, de megtérülése lassan, folyamatosan megy végbe. Folyó költségek azok a

termelési ráforditások, amelyek az adott évben merülnek fel, és a termék eladásával az adott évben meg is térülnek. Megjelenési forma szerint: Anyagköltég, bérköltség, TB-járulék, értékcsökkenési leirás, egyéb költség A számviteli költségek az adott évben felmerülő számvitelileg nyilvántartató folyó költségek, ilyen az explicit költség és néhány belső kimutatás alapján elszámolt implicit költség (épületek, berendezések értékcsökkenése). A termelés gazdasági költségei (alternativ költség) az explicit és az implicit ráforditások összessége, azaz a számviteli költség és azon lehetőségek elvesztett hozama, amelyekről le kellett mondani az adott tevékenység érdekében. Kifejezi mennyit kell feláldozni a válalkozünak, hogy a szükös erőforásokat elvonja a gazdaság más szereplőitől. 3,A költségek és profitok kapcsolata profit: Normálprofit: az adott gazdaságban, iparágban bárki által szokásosan

elérhető jövedelem (átlagmunkabér, banki kamatok) Saját berendezés, helyiség, autó Számviteli profit: a bevételek és a számviteli költségek különbsége, azaz a profit nagysága számviteli értelemben Számviteli profit= explicit + elszámolható implicit ktg. Gazdasági profit: a számviteli profit és a normálprofit különbsége. Gazdasági profitot csak akkor ér el a cég, ha bevételei meghaladják alternativ költségeit. Gazdasági profit= számviteli költség – normálprofit 7. Piaci formák jellemzése, versenyszabályozás a tökéletes verseny a monopolizált piacok versenyszabályozás szükségessége a versenyszabályozás Magyarországon 0, piac fajtái: fő jellemzők: - hányan vannak az eladók ill. a vevők a piacon - könnyű-e bekerülni a piacra - képes-e befolyásolni a termék piaci árát tökéletes verseny: sok eladó ill. vevő áll szemben az összpiaci kereslettel és kinálattal pl. tojáspiac monopol jellegű piacok

oligopólium: néhány jelentősebb eladó ill. vevő áll szemben az összpiaci kereslettel ill kinálattal pl. mobiltávközlési piac monopólium: egyetlen jelentősebb eladó ill vevő áll szemben az összpiaci kereslettel és kinálattal pl. Paksi Atomerőmű -atomenergia, vagy a Magyar Nemzeti Bank -bankjegykibocsáltás 1, a tökéletes verseny A tőkéletes verseny az a piaci forma, amelyben a piac végtelenöl nagy egy-egy szereplőhöz képest, és a szereplők árelfogadók, s e piacon szabad a ki- és belépés. 2, a monopolizált piacok: Monopólium Ármeghatározó Egyetlen jelentősebb eladó (ill. vevő) Nehéz bekerülni a piacra A fogyasztói többlet három részre szakad Létezik holt teher veszteség Tökéletes verseny Árelfogadó Sok eladó ill vevő van a piacon Könnyű belépni a piacra A fogyasztói többlet egésze létezik Növekvő mennyiséget képes ugyanazon az áron értékesiteni egyre MR fix. MR=AR=P csak rövidtávon Növekvő mennyiséget csak

alacsonyabb áron tud értékesiteni Az MR nem fix, hanem csökkenő Egyetlen adottság a kereslet Egyszerre határozza meg a termelendő mennyiséget és a termék piaci árát Üzemszüneti pontja az AC minimuma Adottság a kereslet és az ár Üzemszüneti pont az AVC minimuma Többet termel, mint az adott iparág szükségleteinek egésze Kevesebbet termel, mint az iparági S egésze Üzemszüneti pontok meghatározása ábrával (mon. AC min, tv AVC min) Holtteherveszteség és a fogyasztói többlet ábrázolása! Fogysztói többlet: az az érzés amit a fogyasztók, akik a termék piaci árát fizetik, ennél többet is hajlandók lettek volna fizetni saját haszonérzetük apalján Termelői többlet: „az a rész, amit a monopólium a saját zsebébe tesz” Hotteherveszteség: a fogyasztási többlet azon része, amely meg sem termelődik, ,ert a monopólium már elöbb elérte a profitmaximumhoz tartozó termelés nagyságát Monopol piacra való belépés korlátozása:

• A beinduláshoz szükséges tőke nagysága (minél nagyobb a szükséges tőke nagysága, annál jobban korlátoz) • Szabadalmak, licencek (monopolhelyzetbe kerül egy cég, ha ezeket birtokolja, és más ezt a terméket nem állíthatja elő) • Fontosabb nyersanyaglelőhelyek feletti ellenőrzési jog (adott terméket a legolcsóbban az állítja elő, aki rendelkezik a szükséges anyagok birtoklásában. Pl: kőolaj-lelőhely és finomító) • Állami szabályozás (néhány termék esetében szükségszerű az államtól kapott kizárólagos jog a termék előállítására. Pl: autópálya-építés, pénznyomtatás) • Az optimális vállalati méret aránya a termék piacához képest. 3, versenyszabályozás szükségessége: Az antitröszt-politika részei mindazon törvények és intézkedések, amelyek a monopol pozíciók kialakulását akadályozzák, vagy a verseny élénkítését támogatják olyan piacokon, ahol a termelés mérete, a termelési

költségek nem indokolják monopolpiac kialakulását, megtűrését. ▪ Tilos a vállalati fúzió (egyesülés): tilos a versenytársak mindennemű egyeztetett magatartása, ha érezhetően korlátozza a versenyt. Törvénytelen, ha két vagy több versenytárs vállalat szerződést vagy burkolt megegyezést köt az árak egyeztetett kialakítására, a piaci felosztásra, egyéb versenytársak kizárására. ▪ Tilos kizáró egyezmények kötése: pl. olyan feltétellel szerződni egy kereskedővállalatnak, amely megtiltja, hogy versenytársaktól is vásárolható hasonló termék. Eszerint például tilos szerződésben kikötni, hogy akkor kap Coca-Colát, ha vállalja, hogy Pepsit soha nem árul. ▪ Tilos az árukapcsolás: annak kikötése, hogy az egyik árut csak akkor kapja meg, ha a másikat is megvásárolja. ▪ Tilos a tisztességtelen piaci magatartás (megtévesztő tájékoztatás, hírnévrontás, utánzás) ▪ Tilos a fogyasztók megtévesztése: valótlan

tényt közölni az áruról (anyagösszetétel, származási hely, címke stb.) tilos például árengedményt úgy imitálni, hogy egy nem létező magas árat áthúzva, egy ehhez képest adott árengedményt feltüntetni. ▪ Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni: (Matáv!) így különösen a szerződéses kapcsolatokban indokolatlan, egyoldalú előnyt kötni; piacra lépést vagy műszaki fejlődést akadályozni ▪ Fúziókontroll: a szervezetek egyesülésének ellenőrzése. A szabályozás célja itt az, hogy a Versenyhivatal részletes vizsgálat alapján megállapítsa, hogy javítja-e a piac a gazdaság hatékonyságát a szóban forgó vállalatok egyesülése. ▪ Tilos dömpingár alkalmazása: a vállalat nem viheti a termékét a költségeinél alacsonyabb áron egy piacra óriási mennyiségben. Ezzel a dömpinggel tönkreteszi a versenytársait, hogy utána mint a piac egyedüli eladója megemelje az árakat és monopolprofitot érjen el. Tehát az

alacsony ár is tilos ilyen formában A monopolellenes intézkedéseknek a privatizáció is eszköze. Privatizáció: állami tulajdon magánkézbe adása, melynek lényege, hogy a nem hatékony mamutcégeket szétdarabolja hatékonyan működő egységekre. A regulációs politika sem tagadja azt az elvet, hogy a verseny előnyösebb a társadalomnak, mint a monoploizált piac. Vannak azonban kivételek Ilyen pl az űrhajózás, energetika, hadiipar, amelyek a kormányzatok által pénzügyileg is támogatott óriási kutatási programok. Nyilván értelmetlen lenne ezeket sok kicsi vállalatra bízni. Számos olyan fogyasztási cikk is van, amelyeknek a termelése úgy a leghatékonyabb, ha egyetlen vállalat van a piacon. Az ilyen eseteket nevezzük „természetes” monopóliumoknak. Reguláció: a ténylegesen és tartósan működő monopóliumokat szabályozó intézkedések összessége. Dereguláció: olyan intézkedések összessége, amely a már működő monopóliumokat

versenyhelyzetbe kényszeríti. 4, a versenyszabályozás Magyarországon Kerek száz évvel az USA híres „Antitröszt törvénye” után, 1991. január elsején lépett hatályba a modern magyar versenyszabályozás két alapvető törvénye: „a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló verseny- és ártörvény.” Mindkét törvény végső soron a gazdasági versenyt, mint közérdeket kívánja szolgálni, mert a verseny sérelmével csökken a társadalmi hatékonyság, ezért szükséges a vevők és az eladók védelme a tisztességtelen piaci magatartással szemben. A törvény alapján megalapították a Magyar Gazdasági Versenyhivatalt. 8. A tökéletesen versenyző vállalat piaci stratégiája Teljes bevétel és határbevétel Teljes profit és határprofit A profitmaximalizálás lehetőségei: - adott árak mellett az összbevétel és összköltség ismeretében, - illetve a határbevétel és határköltség elemzése alapján. Fedezeti pont

és üzemszüneti pont, a gazdasági profit és a veszteség nagyságának grafikus ábrázolása 0, Tökéletes verseny esetén sok eladó illetve vevő áll szemben az összpiaci kereslettel illetve kínálattal. Ekkor egyik vállalat sem képes egyedül befolyásolni a piacot ezért ár külső adottság egy-egy szereplő szempontjából, a szereplők árelfogadók, és e piacon szabad a be- és kilépés. A tökéletes verseny biztosítja a minimális árat és a legnagyobb termelési mennyiséget, ha képes azonos műszaki és költségszínvonalat elérni, továbbá az erőforrások legjobb elosztását a gazdaságban. 1, Bevételi függvények: Árbevétel (TR): adott időszakban a termék értékesítéséből származó összes jövedelem (QP) Határbevétel (MR): megmutatja, hogy egységgel változtatva az eladott mennyiséget, mennyivel változik az összbevétel (∆TR/∆Q) Átlagbevétel (AR): az összbevétel eladott termékegységére jutó nagysága (TR/Q) 2, Profit

függvények profit: Gazdasági profit (Tπ): adott időszakban a termékértékesítésből származó összes haszon (TR-TC) Átlagos profit (Aπ): a gazdasági profit termékegységre jutó része (Tπ/Q) Határprofit (Mπ): megmutatja, hogy egységgel változtatva az értékesítést, mennyivel változik a teljes profit (∆Tπ/∆Q) Teljes költség (TC): a fix és a változó költségek összessége Fedezeti pont: a vállalat bevételei éppen fedezik kiadásait, normálprofitot realizál és Tπ=0. (P =AC minimuma tökéletes versenynél) Üzemszüneti pont: a vállalat veszteségei elérik a fix költség nagyságát, ezért jobb, ha nem termel, bezár. (P=AVC minimuma tökéletes versenynél) 3, A profitmaximalizálás lehetőségei: a, adott árak mellett az összbevétel és összköltség ismeretében Mivel a tökéletes verseny vállalata minden egyes darabot azonos áron képes eladni, ezért az összbevétel függvénye (TR) az origóból kiinduló egyenes. Ezt

követően az összbevétel minden újabb darab eladásakor a piaci egységárral nő (TR = P∙Q). Az ábra TR bevételfüggvénye kétszer is metszi a TC költségfüggvényt, épp akkor, amikor a profitfüggvény negatívból pozitívba, majd ismét negatívba vált. Látható, hogy 125 dobozos termelés alatt a költségek meghaladják a bevételeket, negatív a profit. Napi 525 darab után ez ismét bekövetkezik. Napi 125 és 525 doboz között a termék nyereséges, másutt veszteséges Akkor maximális a profit, itt a legnagyobb a távolság a TR bevétel- és TC költségfüggvények között. b, illetve a határbevétel és határköltség elemzése alapján 1.) ha a piaci ár az átlagköltségének minimumpontjánál magasabb, akkor a vállalat termel és gazdasági profitot realizál. A gazdasági profit nagysága a P*, A,B,C pontok által meghatározott pontok területe. A vállalat a termelendő mennyiséget (Q*) a maximális profit alapján határozza meg, vagyis

ahol MC=MR, mert növekvő mennyiséget képes ugyanolyan áron értékesíteni, azaz MR fix, és MR=AR=P (csak rövidtávon). 2.) ha a piaci ár a vállalat átlagköltségeinek minimumpontja, akkor a vállalat az úgynevezett fedezeti pontban termel, azaz bevételei éppen fedezik kiadásait. Ekkor a vállalat normálprofitot realizál, gazdasági profitja nulla. (A termelendő mennyiség továbbra is MC=MR.) 3.) ha a piaci ár a vállalat átlagköltségeinek minimumpontja alatt, de még az átlag változó költség minimumpontja felett van, akkor a vállalat termel, de veszteséget realizál. Veszteségei kisebbek, mintha bezárná az üzemet, vagyis változó költségei és a fix költség egy része megtérül. Normál profitot realizál, és gazdasági profitja negatív (A termelendő mennyiség továbbra is MC=MR.) 4.) ha a piaci ár a vállalat átlag változó költségének minimumpontjában van, akkor a vállalat bezár (üzemszüneti pont), mert már teljesen mindegy,

hogy termel-e, hisz veszteségei már elérik a fix költség nagyságát, ezért jobb, ha nem tesz semmit. Tehát a profit mindaddig növelhető, amíg MC < MR. Akkor maximális a profit, ha az eladott utolsó darab határbevétele már éppen egyenlő a határköltséggel (MR=MC). 9. A monopolpiac A monopolpiac jellemzői A monopóliumok kialakulását elősegítő tényezők A természetes monopólium jellemzése A teljes bevétel és határbevétel A monopólium profitmaximalizálási stratégiája a határbevétel és határköltség elemzése alapján 1, A monopolpiac jellemzői • A monopolpiacon egyetlen jelentősebb eladó, illetve vevő áll szemben az összpiaci kereslettel, illetve kínálattal • Két típusa van: tiszta monopólium és az oligopólium. Ármeghatározó Nehéz bekerülni a piacra • A monopólium magasabb árat és alacsonyabb fogyasztást nyújt • A monopolizált iparágak jóléti szempontból az erőforrások társadalmi elosztása nem

optimális Azonban vannak kivételek. A kormányzatok által pénzügyileg is támogatott óriási kutatási programok (űrhajózás, energetika, hadiipar stb.) monopolhelyzetbe hoznak nagyvállalatokat. 2, A monopóliumok kialakulását elősegítő tényezők A monopóliumok kialakulásának okai és az új belépőket korlátozó tényezők: • A beinduláshoz szükséges tőke nagysága minél nagyobb a szükséges tőke nagysága, annál jobban korlátoz • Szabadalmak, licencek monopolhelyzetbe kerül egy cég, ha ezeket birtokolja, és más ezt a terméket nem állíthatja elő • Fontosabb nyersanyaglelőhelyek feletti ellenőrzési jog adott terméket a legolcsóbban az állítja elő, aki rendelkezik a szükséges anyagok birtoklásában. Pl: kőolaj-lelőhely és -finomító • Állami szabályozás néhány termék esetében szükségszerű az államtól kapott kizárólagos jog a termék előállítására. Pl: autópálya-építés, pénznyomtatás • Az

optimális vállalati méret aránya a termék piacához képest. 3, A természetes monopólium jellemzése 4,A teljes bevétel és határbevétel teljes bevétel(TR): adott időszakban a termék értékésitéséből származó jövedelem TR=Q*P határbevétel(MR): megmutatja, hogyan változik az összbevétel, ha egységgel változtatjuk az eldott mennyiséget számitása: MR=ΔTR:ΔQ A monopolium határbevétel görbéje (MR) a kereslei görbe (DD) alatt húzódó dupla akkor meredekségű egyenes 5,A monopólium profitmaximalizálási stratégiája a határbevétel(MR) és határköltség(MC) elemzése alapján Akkor ér el maximális profitot a monopol vállalat, ha a határköltsége és határbevétele éppen egyenlő. 10. A tényezőpiac sajátosságai A származékos kereslet A tényező határköltség Határtermék – bevétel Az optimális tényező felhasználás Egy szabadon választott termelési tényező keresletének és kínálatának elemzése A tényezőpiacnak

két nagy csoportja van: az elsődleges tényezők és a tőketényezők. Az elsődleges termelési tényzők (munka-humán tőke, természeti tényezők) nem gazdasági okokból keletkeztek, de a gazdasági folyamatban is felhasználhatóak, s ekkor tőkejavak. A termelt tőkejavak (termelt tőkejavak, pénz- és értékpapírtőke) mindazon anyagi és pénzügyi erőforrások, amelyeket gazdasági folyamatokban állítanak elő. 1, A származékos kereslet A vállalkozó azért keres inputtényzőket, mert a vásárlók meg kívánják venni a termékét, s ebből profiot remél. 2, A tényező határköltség(MFC) Az adott inputtényező mennyiségének változása és az input egységárának szorzata ΔL*PL=MFCL (a munka határköltése) 3, Határtermék – bevétel(MRP) az adott inputtényző határtermékének és ennek eladásával elérhető piaci egységárának a szorzata MPL*MRX=MRPL (munka tényező-határköltsége) 4, Az optimális tényező felhasználás akkor

optimális, ha a határtermék értéke egyenlő a tényző határköltségével 5, Egy szabadon választott termelési tényező keresletének és kínálatának elemzése MUNKA: az ember fizikai és szellemi képességeinek összessége, amelyeket a termelési tevékenység során felhasználhat humán tőke: az a szakmai tudás és tapasztalat, amit a munkavállaló bérbe ad a vállalkozónak A munka speciális tulajdonsága, hogy az egyetlen termelési tényező, mely a saját értékénél többet képes előállítani A munkavállaló, mint fogyasztó elsősorban a életszínvonalát akarja maximalizálni. Munkakínálatot befolyásoló tényzők: életminőség, munkaidő, szabad idő, jövedelem A munka feláldozott energia, a munkaidő feláldozott szabad idő, ezért a munkában eltöltött idő feláldozott hasznosságot jelent. Az egyéni életminőség maximalizálása érdekében a fogyasztó a jövedelem és a szabad idő valamely mennyiségét választja. minimum bér:

az a jövedelemnagyság, amely a munkavállaló rövid és hosszú távú ráfordításait fedezi a munkával kapcsolatban (pl kaja, pia, lakás) maximum bér: az az összeg, amit a munkavállaló a munkáltatónak létrehozott, vagyis az MRPL Az az összeg amit a munkavállaló kap, az nominálbér, ha ezt az összeget elosztjuk az árszínvonallal akkor megkapjuk ténylegesen a munkavállaló reálbér. 11. A tőkepiac Tőkekereslet és tőkekínálat A vagyonértékelés formái A tőkejavak piaci árát meghatározó tényezők A tőkebefektetések értékelése nettó jelenérték és belső kamatláb alapján 1, Tőkekereslet és tőkekínálat tőkejavak: már termeléssel létrehozott eszközök, melyet a tevékenység során felhasználnak tőkejavak kereslete: a vállalkozó reál és pénztőke iránti fizetőképes szükséglete nagyságát befolyásoló tényezők: • jövedelem termelő képessége minél nagyobb az eszköz jövedelem termelő képessége, annál

gyorsabban térül meg a befektetés, minél nagyobb a megtérülés, annál nagyobb a tökeeszköz iránti kereslet • állótőke igényesség minél nagyobb az eszköz állótőke igénye annál nagyobb a tőkejószág iránti kereslet tőkekinálat: a tőketulajdonosok jövedelmük egy részét nem fogyaszták el, hanem megtakaritják, ezáltal teremtve lehetőséget, hogy mások ezt igénybe vegyék Ha ezt a megtakaritást kölcsönadják másnak, akkor azért kamatot kérnek (pénzhasználati dij), ami a jövedelmüket fogja képezni a tőketulajdonosoknak. A kamatláb nagyságát a tőke kereslete és kinálata, valamint a befektetés kockázata dönti el. 2, A vagyonértékelés formái Kőnyv szerinti érték A számviteli nyilvántarások szerinti nettó érték Üzleti érték Újrabeszerzési érték A meglévő eszközök piacról való beszerzésének költsége adott időpontban a műszaki átlag figyelembevételével Likvidálási érték A vállalat

(vagyontárgy) tőkésitett értéke. A Az eszközök egyedi eladásából származó belátható időtávon várható jövedelmek bevétel, levonva ennek tranzakciós (profit) jelen értéke. költéseit. A könyv szerinti érték a vállalati vagyontárgyak ún. nettó értéke Ez a beszerzési áron, a tényleges költségekkel elkönyvelt bruttó eszközérték. 3, A tőkejavak piaci árát meghatározó tényezők A tőkebefektetések értékelésekor csak azonos időpontra átszámitott jövedelmeket és költségeket szabad összehasonlitani! A különböző időpontbeli pénzeket, vagy leszámitjuk az első időpontra (diszkontálás), vagy „felkamatoljuk”, azaz kamattal növeljük az utolsó időszakra. 4, A tőkebefektetések értékelése nettó jelenérték és belső kamatláb alapján nettó jelenérték (PV0): a tőke jelen értéke és a befektetési összeg különbsége belső kamatláb (r): az a szám, amely megmutatja, hogy a tőkebefektetés évi hány

százalék kamatot hoz belátható időtávra Ha a belső kamatláb magasabb, mint a piaci kamatláb, kizárólag akkor nyereséges a vállalat. 12. Az externália, mint piaci elégtelenség Az externália fogalma Az externhatások csoportosítása, az egyes fajták bemutatása Társadalmi határköltség Társadalmi határhaszon A piaci és a társadalmi optimum eltérései Az állami beavatkozás szükségessége: internalizálás A javak csoportosítása 1, Az externália fogalma externália: külső gazdasági hatás, amikor egy piaci adás-vétel következtében az adott ügyleten kívűl álló szereplők környezetében nem szándékolt hatások lépnek fel 2, Az externhatások csoportosítása, az egyes fajták bemutatása Jellegét tekintve: • pozitív externália: a külső gazdasági hatás a harmadik fél számára kedvező, azaz adott eredményt kisebb ráfordítással, vagy adott ráfordítással nagyobb eredményt tud elérni negatív externália: a külső

gazdasági hatás a harmadik fél számára kedvezőtlen, azaz adott eredményt nagyobb ráfordítással, vagy adott ráfordítással kisebb eredményt tud elérni pozitv externália például méztermelés, negativ például a környezetszennyezés Megjelenése szerint: • termelői externália: amikor az extern hatás okozója termelői tevékenység • fogyasztói externália: amikor a fogyasztási tevékenység okoz külső gazdasági hatást • 3, Társadalmi határköltség (MSC): egy termék pótlólagos egységének előállításával, felhasználásával, elfogyasztásával adódó összes költségváltozás. 4, Társadalmi határhaszon (MSB): egy termék pótlólagos egységének előállításából, felhasználásából, elfogyasztásából eredő összes haszonváltozás. 5, A piaci és a társadalmi optimum eltérései • Az externális hatásokról a piac nem vesz tudomást. Az alaptevékenységek optimális szintjét úgy határozzák meg a termelők és a

fogyasztók, hogy számukra az elérhető hasznosság, ill. profit maximális legyen • Társadalmi szempontból az externáliák létezése akadályozza a szűkös erőforrások hatékony elosztását, mert a külső gazdasági hatások miatt nem kalkulálhatnak valós költség és haszonfüggvényekkel a gazdasági szereplők. A határhaszon (MU) az a szám, amely megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egységnyivel növeli fogysztását valamely jószágból. A határköltség (MC) megmutatja, hogyan változik az összköltség, ha egységnyivel változik a termelés. 6, Az állami beavatkozás szükségessége: internalizálás Extern hatások internalizálási lehetőségei (internalizálás = belsővé-tétel) 1. kedvezmények, támogatások (a pozitív externáliák kezelésére szolgál; az állam megpróbálja ösztönözni az adott termék gyártóját nagyobb termelés előállítására) 2. kártérítés (kényszerű kártalanítás, amikor az állam

megkísérli jogi eszközökkel kényszeríteni az extern hatás okozóját az extern hatás ellentételezésére) 3. adminisztratív intézkedések (az állam hatósági előírásokkal próbálja korlátozni az extern hatások kialakulását) 4. önkéntes megállapodás (a felek saját akaratukból kompromisszumos megoldást keresnek az extern hatás kiküszöbölésére) 5. vegyes eszközök (a fenti lehetőségeket vegyítik össze) 7, A javak csoportosítása A javak és csoportjai Magánjavak: azok a javak, melyek fogyasztásából bárki kizárható és fogyasztása csökkenti a mások számára rendelkezésre álló mennyiséget. Pl traktor, kifli Közjavak: azok a javak, amelyek fogyasztásából senki nem zárható ki és fogyasztása nem csökkenti a mások számára rendelkezésre álló mennyiséget. Pl honvédelem, levegő Vegyes javak: azok a javak, amelyek fogyasztásából bárki kizárható és fogyasztása csökkenti a mások számára rendelkezésre álló

mennyiséget. Pl sztk, egyetem Magánjavaknál van rivalizálás és kizárható a nem fizető fogyasztó. A közjavaknál nincsen rivalizálás és nincs kizárva senki. A közjavak elégtelen kínálata azt jelenti, hogy bár sokak számára hasznos, alapvetően fontos jószágokról van szó, de mert a piaci mechanizmus nem mutatja meg a tényleges fogyasztókat és rezervációs áraikat, így a bevétel lassúvá és bizonytalanná válik. Emiatt az egyéni termelőknek nem jövedelmező ezekben az iparágakban tevékenykedni, s a kínálat megvalósítása az állam feladata. 13. A makrogazdasági körforgás A makrogazdasági modell alapvető sajátosságai Az aggregálás A makrogazdaság szektorai, piacai A szektorok közötti piaci kapcsolatok Jövedelmek keletkezése és elosztása; a rendelkezésre álló jövedelem A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között A makroökonómia alapösszefüggései Alapfogalmak és ilyenek: kibocsáltás (Q): adott

időszakban a gazdaságban létrehozott termékek és szolgáltatások összessége jövedelem (Y): realizált (megvalósult) kibocsáltás két része van: fogyasztás és a megtakarítás fogyasztás (C): a jövedelem azon része, amelyet a gazdasági szereplők szükségleteiket közvetlenül kielégítő árukra, szolgáltatásokra költenek el megtakarítás (S): az adott időszakban el nem költött jövedelem felhalmozás: több időszak megtakarítása két része van:készletfelhalmozás és a beruházás; beruházáson belül 3 van (potló, bruttó, nettó) készletfelhalmozás: a gazdaságban eladatlan árukészleteket raktároznak beruházás a) Pótló beruházás: a tárgyi eszközök eredeti értékét állítja vissza b) bővítő(=nettó) beruházás(I): a tárgyi eszközök bővítése, korszerűsítése, új tárgyi eszköz beszerzése c) bruttó beruházás: pótlás + bővítés 1, A makrogazdasági modell alapvető sajátosságai Míg a mikroökonómiában az

elkülönült gazdasági szereplőket vizsgálja, addig a makroökonómia a gazdaság egészét vizsgálja. (mikro: fa; makro: erdő) 2, Az aggregálás A mikroökonómia egy-egy konkrét, egyedi vállalatot/háztartást vizsgál, míg a makroökonómia az összes vállalatból/háztartásból álló aggregátumot. A makroökonómiát kettős aggregálás jellemezi: a gazdasági szereplőket ágazatokká, szektorokká foglalja össze, míg a termékeket pedig termékcsoportokként vagy akár egyetlen termékcsoportként foglalja össze. 3, A makrogazdaság szektorai, piacai a makrogazdaság szereplői: • háztartási szféra: a jövedelmet felhasználó fogyasztói egység, amely a szükségleteit közvetlenül kielégítő termékeket, szolgáltatásokat vásárolja meg • vállalati szféra: mind azon gazdasági alanyok, melyeknek feladata a termékek előállítása v. valamilyen szolgáltatás nyujtása • állam: a költségvetésen keresztűl adókat szed be, majd

transzfereket juttat vissza a gazdaságba • külföld: minden, ami az adott ország határain kívül van, vagy minden ami nem az adott gazdaság állampolgáraival kapcsolatos a makrogazdaság piacai: • fogyasztási javak piaca: vállalatai szféra → háztartás • tőkejavak piaca: vállalatai szféra → háztartás • pénzpiac: • munkapiac: A fogyasztási cikkek és a tőkejavak paicárt nevezzük árupiacnak 4, A szektorok közötti piaci kapcsolatok A háztartás a munkapiacon felajánlja a munkaerejét a vállaltnak munkapiac → a háztartás a munkájáért kapott fizetésének egy részét elfogyasztja (ez a vállalatnak bevétel) árupiac → másik részét pedig megtakarítja, bankba teszi, ami a tőkepiacra folyik 5, Jövedelmek keletkezése és elosztása; a rendelkezésre álló jövedelem A hazai összetermék segítségével megállapíthatjuk, hogy a makrojövedelem: Y= C + I + G + (X - IM) • A jövedelem az árupiacon realizálódik • A hazai

össztermék számla az árupiac mindenkori állapotát fejezi ki 6, A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között T betűs hülyeség Tk 14-15. o Háztartási szféra kiadása: fogyasztás (C), adó (Th), megtakarítás (Sh) bevétele: munkabér (W), transzfer (Trh) Vállalat kiadása: munkabér (W), adó (Tv), megtakarítás (Sv) bevétele: jövedelem (Y) Állam kiadása: transzfer(Trh), kormányzati megrendelések(G), megtakakarítás(Sá) bevétele: háztartási adó (Th), vállalati adó (Tv) Hazai össztermék „kiadása”: jövedelem (Y) „bevétele”: fogyasztás (C), kormányzati megrendelések (G), beruházás (I), külker mérleg export-import (X-IM) Tőkeszámla „kiadása”: beruházás (I) „bevétele”: vállalati-, háztartási-, külföldi és állami megtakarítások (Sv, Sh,Sk, Sá) Külföld „bevétel”: import (IM) „kiadása”: export (X), megtakarítás (Sk) 7, A makroökonómia alapösszefüggései az előző 6 pont mind

alapösszefüggéseket tartalmazott szóval nem értem 14. A nemzetgazdasági teljesítmény mérése A makro szintű kibocsátás és összetevői: - a termelő fogyasztás, - a hozzáadott érték. A makro szintű költségek értelmezése és azok összetevői A makro szintű jövedelem értelmezése és típusai Az SNA rendszer főbb mutatószámai és összefüggéseik A hazai és nemzeti típusú mutatók értelmezése Nominál és reál típusú mutatószámok értelmezése 1, A makro szintű kibocsátás és összetevői I. Bruttó kibocsáltás (GO, GP): Egy gazdaságban egy adott év alatt létrehozott termékek és szolgáltatások összessége II. Bruttó hazai termék (GDP): egy nemzetgazdaságban egy év alatt létrehozott bruttó jövedelem, nem tartalmazza a továbbfelhasználás értékét GO (GP) – továbbfelhasználás értéke (folyó termelői felhasználás)= GDP (=Y) III. Nettó hazai termék (NDP): egy nemzetgazdaság, az egy év alatt létrehozott

nettó hazai terméknek nevezzük GDP - amortizáció IV. Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): egy nemzetgazdaságban a gazdasági szereplők egy év alatt akár külföldről, akár belföldről megszerzett jövedelme, amit az elsődleges jövedelemelosztás során szerez GDP+ hazaiak külföldön megszerzett munka és tőkejövedelme - külföldiek hazai munka és tőkejövedelme V. Nettó nemzeti jövedelem (NNI): egy nemzetgazdaságban a gazdasági szerplők egy év alatt megszerzett nettó jövedelme GNI – amortizácó GDP + hazaiak - külföldiek VI. Bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem (GNDI): egy nemzetgazdaság szereplőinek egy év alatt végső felhasználásra fordítható bruttó jövedelme GNI + az országba beáramló transzferek - az országból kiáramló transzferek VII. Rendelkezésre álló nettó jövedelem (NNDI): egy nemzetgazdaság szereplőinek egy év alatt végső felhasználásra fordítható nettó jövedelme NNI + az országba beáramló

transzferek - az országból kiáramló transzferek Jövedelmek Megtermelet jövedelem Bruttó jellegű Mutatók GDP Elsődleges elosztás soránGNI megszerzett jövedelem Végső felhasználásraGNDI rendelkezésre álló jövedelem Nettó jellegű mutatók NDP NNI NNDI - a termelő fogyasztás, - a hozzáadott érték. 2, A makro szintű költségek értelmezése és azok összetevői 3, Az SNA rendszer főbb mutatószámai és összefüggéseik Az SNA az ENSZ által kidolgozott számlarendszer, amit hazánkban a rendszerváltás óta használnak. Keynes által megfogalmazott alapokra épül Az 50-es évek óta létezik USÁ-ban és NY-Európában. Az SNA törekvése, hogy a javak összegében minden létrehozott terméket és szolgáltatást számításba vegyenek. Korábban az MPS-t használták a volt KGST-országok, ami kizárólag az anyagi termelésre terjedt ki figyelmen kívül hagyva a nem anyagi szolgáltatásokat. Az MPS marxi alapokon fekszik 4, Nominál és reál

típusú mutatószámok értelmezése A megtermelt javakat, ha a termelés folyó áron számítjuk, akkor NOMINÁLIS, ha a mutatószámo REÁL, ha a NOMINÁLIS értékét elosztjuk az árszinvonalnak a kiinduló évhez mért viszonyszámával. Árszínvonal (P): a gazdaságban létrehozott termékek árainak termékmennyiséggel súllyozott átlaga, azaz megmutatja, hogy mennyibe kerül adott időszakban a kibocsáltás 15. Az árupiaci kereslet Az összkereslet fogalma, összetevői A fogyasztás, megtakarítás és jövedelem fogalma, összefüggéseik A fogyasztási és a megtakarítási függvény A beruházási kereslet: - fogalma, - meghatározó tényezői, - függvénye. Az egyensúlyi jövedelem 1, Az összkereslet fogalma, összetevői makrogazdasági kereslet: a javak azon mennyisége, amit a gaszdasági szereplők az adott árszínvonalon vásárolni szeretnének kereslet nagysága függ: • jövedelemtől • rendelkezésre álló pénzmennyiség • ezeket

befolyásoló tényzők 2, A fogyasztás, megtakarítás és jövedelem fogalma, összefüggéseik jövedelem (Y): realizált (megvalósult) kibocsáltás két része van: fogyasztás és a megtakarítás fogyasztás (C): a jövedelem azon része, amelyet a gazdasági szereplők szükségleteiket közvetlenül kielégítő árukra, szolgáltatásokra költenek el megtakarítás (S): az adott időszakban el nem költött jövedelem 3, Fogyasztási függvény: az az összefüggés, amely minden tervezet jövedelemszinthez a várható fogyasztást rendeli hozzá C(Y)= C0 + ĉY Két tényezőből áll: -fogyasztási határhajlandóság ĉ):( megmutatja, hogy a gazdaság fogyasztói minden egyes újabb tervezett jövedelemegység hány százalékát tervezik fogyasztási javakra költeni; megadja a függvény meredekségét - autónom fogyasztás (Co): a jövedelemtől független fogyasztás A függvény képe egy max. 45o –os egyenes, amely azt jelenti, hogy a jövedelemtulajdonosok

minden egyes tervezett jövedelmüket teljes egészében fogyasztási javakra kívánják fordítani. megtakarítási függvény: azon pontok összessége, amely minden tervezett jövedelemszinthez a szándékolt megtakarítás nagyságát rendeli hozzá S(Y)= S0 + ŝY Két tényezőböl áll: -megtakarítási határhajlandóság (ŝ): az a szám, amely megmutatja, hogy egységgel változtatva a jövedelem nagyságát, mennyivel változik a megtakarítás mértéke - autonóm megtakarítás (S0): a jövedelemtől független megtakarítás 4, Beruházási kereslet: - fogalma: nettóberuházás a tőkeállomány bővítése, a bruttó ezen kívül tartalmazza még a pótlást is meghatározó tényezői: • várható profit minél nagyobb a várható profit, annál nagyobb a beruházási javak iránti kereslet • hitel kamatláb nagysága minél nagyobb a hitelkamatláb, annál kisebb a beruházási javak iránti kereslet - függvénye: a jövedelemtől független és állandó, ezért

egy x tengellyel párhuzamos egyenes (egyetlen időszakot vizsgálunk) 5, Az egyensúly