Irodalom | Humor » Hahota 1989, 34.szám

Alapadatok

Év, oldalszám:1989, 164 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:212

Feltöltve:2009. október 08.

Méret:10 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Gábor Nagy796 2020. január 21.
  Köszi a feltöltést!
11111 Anonymus 2015. március 28.
  Köszönöm a feltöltést! Sajnos ma már semmilyen humoros folyóiratot nem lehet kapni, ami egy kicsit is színvonalas lenne.

Tartalmi kivonat

REJTö JENO : A TIZENNÉGY KARÁTOS AUTÓ (Reu el) A fiatalember ott óflt a fók árnyékában, és a nyaralót nézte. Miért leskelődik? Minek ácsorog itt? Maga sem tudta . Talón fél órát állt ott, igen lehangoltan, idegesen, amikor két férfi közeledett. A sarki lámp<i fényénél egy pillanatra láthatta öket, amíg a világosság vetülésében elh<iladtak. Az egyik csaV<Jrgó kü 1sejü, rosszarcú alak volt, a másik egy köpcös, kevésbé elh<inyogoltan öltözött férfi. Go-rcsev közelében ólltak meg, de nem sejtették, hogy a fo mögött áll valaki. - Egyszerűen bemegyek, és beszélek Laboux-val. - Szó sincs róla, akkor elrontod az üzletet. - Az ördögbe is, vagy megismer, vagy kést kap a bordájábo. Nom du nom ! - Pszt! Nyílt a kertajtó. A tábornok, úgy létszik, csak elkísérte Anette-éket, és most hazatérőben volt. Az út sűrű fái között nem jutott keresztül a közeli lámpák fénye. A cs<ivargó külsejű

hirtelen a tábornok elé óllt. Ne siessen, de Bertin! Megismer még? Én Portenif vagyok. - Mit óhajt? - Tábornok úr - szólt egy érdes hang, nyilván a köpcös - , jelöljön ki egy helyet, ahol hajlandó tárgyalni velünk. - Nincs magukkal semmi tárgyalnivolóm és, . Portenif sújtott valamivel. A tábornok hótraugrott, és ka,dot rántott, de a köpcös megragadta a csuklóját, és Portenif újabb csapása t<ilált. Ekkor azonban közbevetette magét Gorcsev. A két útonálló nem is sejtette, hogy, valaki tartózkodik a közelben Az ellen támadás váratlan volt. Portenifet V<Jlahonnan egy erőteljes ökölcsapás érte a 1 szaian, hagy elöntötte a vér, és kizuhant az útra, a köpcös egy alattomos rúgástól o kerítésnek repült . - Segítség! kiáltja egy nöi hang o villából, bizonyára Anette. - Rendör! kiáltja a tábornok a villa falához szédelegve . - Gazember. hörögte a köpcös, és valamivel ismét o támadó felé suhintott, de

az illetö részéről akkora pofon előzte meg, hogy elsötétedett előtte minden. Egy rendör futó léptei kopogto,k az asz:folton. A köpcös és Portenif elsuhantak. Egy másodpercre sem látták Gorcsevet a sötétben. - Eszméletén von? kérdezte egy kellemes férfihang a tábornokot. - Igen . De vér folyik o szememre . Egy hosszú árny tünt fel a villa kapujában. Pisztollyal a kezében. Loboux volt - Mi történt? - Megtámadták a tábornok urat, éppen, amikor ideértem. Kö- De Bertin vagyok. szönöm ezt o hotósos közbelépést szólt o tábornok Gorcsevhez. Azután o rendört intézte el, oki szintén odaért közben - Mindenesetre hazakísérem o tábornok urat . 2 Miután de Bertin elment, Laboux Gorcsevhez fordult: - On kitünő emberi Két támadó ellen segítségére sietett a tábornoknak . - Két ember? Nem létszám. A sanghoi Vi-Sung téren egyszer tizenkét sofört inzuláltam - És o saját lábán távozott? Kénytelen voltom vele, mert fuvofképes

outóvezetö nem maradt a környéken. Loboux jóízüen, harsányat nevetett. - Mago egy egészen elsörongú pofo ! Meg·hívnóm a háromba, ha nem lenne ilye,n késö éjszaka . Remélem, valamelyik nap lesz szerencsém, . - Bizonyára mór holnap. Ugyanis az o tervem, hogy megkérem a kedves leánya kezét. loboux nagy s:remeket meresztett. - Mi? . Mit mond? - A délután folyamán sétálgattunk . - Tehát ön az, aki Lingeströmöt összevagdalto? kiáltotta ez apa. - Nézze, fiatalember, ön néhány perc előtt úgy viselkedett, hogy most nem mondhatok mást: távozzék. - De . - Most s{.lyos leckében lenne réste, amiért kompromittálta a leányomat. Sajnos, 3 ozonbon nem tehetek semmit önnel, mert egy vendégemet megvédte, es ezzel lekötel ezett. Gorcsev rövid tűnődés után szomorúon így szólt: - Mondja. urom . egy kérésem volna: ha teszem ozt, valaki szereti a leányát, és az illető különben jó férj lenne, megtagadná tőlük atyai óldósót

csak azért, mert a vő­ l egény önt megverte va lamikor? Persze, alapos verésre gondolok. Loboux egészen eléje óllt és horsónyon nevetett. - Úgy érti, hogy maga megverne engem, de azért nem teszi?. Hót ide hangasson ! Maga ugyan sohasem lesz a vejem, mert léha, kétes egyén. - Erre majd vi sszotérunk. hagyta ró - Hogyne csillogó .szemmel Loboux, és különös, l ózas öröm kifejezése ült az arcón. - Azt azonban megnyugtutósóro közléim, hogy amennyiben mégis vejemmé fogadnám, csok elő­ nyére szolgólno az emlitett affér! - Ez esetben verekedjünk. Jó? - ojónlotto az ifjú, és az ő szeme is csillogott. - Figyelmeztetem - mondto Loboux, és megnyalta oz ajkait, mint oki régen nélkülözött ínyenc falathoz jut Joób, ha eltisztu l innen! • - Társalogni akar, vagy verekedni? - Verekedni! mondta a napborn,tott, őszes úr lelkesen. - Helyes. Kezdjem? - Várjon, ne itt . Legyen szerencsém a villómbon. Parancsoljon Csupa mosoly és

udvorfassóg volt a két ember. Miutón beléptek a villa kertjébe, Laboux-nok eszébe jutott valami! - Bemegyek egy percre a hózbo, hogy a leányomat megnyugtassam, addig szíveskedjék helyet foglalni itt a kertben. Igazán csodálatosan szép éjszaka és jószogú riviérai volt. Oorcsev leült a pompás virágok között egy kőpadra, és ci gorettózvo álmodozott, egyrészt Anette-röl. akibe szerelmes volt, másrészt Lobouxról, aki t majd megver, ha visszatér. Nem kellett ,akó vórokozn io. Rövidesen jött a hózigozda Egy üveg brandyt hozott két pohórrol, és töltött - Egészségére! Kiitták, és egymásra mosolyogtok közben, mint régi jó barátok. - Kezdhetjük? - Várjon mondta Gorcsev. Levetette o kabátját és egy lóra akasztotta, azután kibontotta o nyakkendőjét és o gollerját. 5 - Mi az?! türelmetlenkedett laboux. Verekedri jött ide vagy fürdeni? Kora hojnalban nehé: a szakadt ruhadarabokat pó tolni felelte, és loboux kénytelen volt

ezt oz érvet ellogodni. - Ne csodóljo, hogy türelmetlen IKlgyok mentegetözött - , de tizenöt éve nem vereikedtem mondta réveteg meghatottsággal, mint egy idósebb hölgy, oki feledhetetlen velencei nászútra emlé-keúk. - Nem lenne jó, ha gyakorolna elöbb kissé? Tizenöt év nagy idó. - Ha o cipöjét nem kivonja levetni, fogjunk hozzó üvöltötte az atya harciasan. - Tessék és . Gorcsev nem folytathatta, mert Laboux a szavóba vógott. De a szó szoros értelmében és olyan eróvel, hogy a fiatalember egy festói ívben belerepült a szökőkút medencéjébe. Úgy bukott fel, áimé!1kodvo és szédelegve, mint valami bösz Neptunus egy anti,k tórgyú festményen. Ez o pofon klossúkus volt a maga nemében. Zúgó agygyal csodólkozott és megrózta néhányszor a fejét. - No?! ordított türelmetlenül Loboux. Maga állandóan fürdeni akar? Gorcsev kimászott a vizböl. 6 Elckor kapta o második pofont, hogy visszahullott, és elmerült egy idöre, mint a

búvór, ha teleszivott tüdóvel az óceón fenekére ereszkedik. Mielótt a hormodik pofon elérhette volna, kiugrott a medencéböl. A hold előbuk­ kant, és megvilógitotta a két férfit. Gorcsev vigyorgott - Grotulólok. Egész jól üt De hót ez még nem az igazi. - És mit szól például ehhez? . Laboux csodálatosan gyors ütéseinek egyi,ke e~ndult, de nem ért célt. Gorcsev elkapta a csuklóját, és könnyedén megcsovo rta, úgyhogy szívélyes hózigozdója egy keringöszerű forgóst vég: zett a válltengelye körül, majd egy balegyenes telitalálattól belezuhant a szökökútba. Innen Gorcsev kiemelte, de csak azért, hogy kétszer pofonüsse, és miutón ezzel megvolt, ismét visszanyomta az atyát. E műveletet többször megismételte, fehérneműt po$koló falusi nők módján. átlag két pofon után egy visszonyomássol, addig, amíg o lebuktatott Laboux helyett v::ilomi bravúros módon egy hosszú lób emelkedett ki talppal a vizböl, és a meglepett

Gorcsev arcát precíz rügás érte, hogy feldöntött egy fonott garnitúrát. Rövid kézitusa után birkózva gurultak a földön, néhány kerti bútor romjoi között. André, o lo•kój, oki oldolszckállával és modorával úgy hatott, mint egy hírneves szí1l• müvész kabinetalokitá~a. fel• ébredt a zajro, és elhatározta, hogy lesiet o kertbe. Gyorson felöltözött, mert semmiféle esemény nem kényszeríthette orra, hogy hiányos öltöz~lcben mutatkozzék o szobáján kívül. Odalent, oz éjszokoi kertben teljes sötétségben tombolt o horc. A hold egy nogy felleg mögé bújt időközben. Mind a két küzdö megállopltotto, hogy o mósikbon em berére okodt. Egymás torkát fogvo gurultak, és o széttöredezö Lo Fronce rózsák mintha közeli végét sejtenék a verelkedőknek, behintették őket szi rmoikkol. Gorcsev egy kézzel o torkát fogta Loboux-nak, o má~ikkol két ökölcsapást irányított részint oz orr és száj közé, az áll

irányába, résrint a bol stemre. A hormodi1k ütés o fültöre került volna, de Laboux most felrántotta a térdét, és ettöl Gorcsev elrepült egy kis mütó dús lótuszoi közé, nyakig a hínórbo . De máris kint volt o medencéböl, és a pázsiton feléje sietö árnyat pontoson gyo.morbo rúgto, mojd omi kor ez fel,kiáltvo elörehojolt, alulról felcsopott az öklével, hogy 1 ellenfele hangtalanul zuhont egy csoport festőien szép harlemi tulipán közé . Nem volt helyes eljárás öntöl szólolt meg mellette Loboux - , hogy ártofmatlonná tette o lokájomot. - Az ördög vigye el 1 André, oki olikolmotlon idöben érkezett o verekedés színhelyére, most ájultan feküdt a harlemi tulipánok között. Losson megmozdult, de látszott, hogy nehéz minden tagja. - Azt hiszem, elég volt mondto Gorcsev. Lihegve nézték egymást. Virradt Lassú, nagy cseppekben hullott róluk o víz. Gorcsev felvette o kobáti,át, felvette a szolmo•kalopjcit és o fekete keretes

monoklit. Ezzel most olyan volt, mintha páposzem lenne rajta, mert a mási•k szemén is volt egy kidudorodó, fekete karika, Laboux öklétől. - lgozcin élvezet m:igóvol verekedni. - Ha a veje lennék, onynyit verekedhetnénik. amennyit o kor kérlelte o toprongyos só vert otyát. - Eszem ógóbon s ncs o leányomat valami elszánt tocskóhoz adni. Az én koromban ön sem lehetett öregebb nálam. - De kijártam az élet akadémiáját., l:n o légióban hösködtem, nem a Riviérán. 7 - Azt hiszi, ez olyan nagy dolog? mondta - TudJa mit gúnyosan Laboux - . lépjen be a fronc10 idegenlégióba , és ho leszerelt, nem lesz semmi akadó!ya annak, hogy elvegye a leónyomat. mósodperc g Gorcsev egy némón állt. mondta - No, ugye? Ez kissé gúnyosan Loboux. erős voit? mond- Csodólkoztam ta Gorcsev - , hogy csak ezt semmiség, Igazán kivónjo. még ma jelentkezem. - Csak próbáljo meg! Mogo hencegő. fráter - Moga nagyképű mondta Gorcsev, és dühösen elindult a

kapu felé. A fordulónál, a vak sötétvödör mészbe ségben egy botlott, ami végképp lólingerelte. kiól- Hencegő alak! tolta utóno dühösen Laboux. - M,t mondott? - Hencegő, ostoba fajankó! megraGorcsev dühödten godta a vödörből kiálló mcszelőt, és ahogy csak o sötétségben lehetett, rohant o kacskaringós úton visszafelé. Amikor meglátta o másik férfi árnyát, habozás nélkül belenyomta a hotalmos pamacsot az -arcába, hogy eltünt a az egész fej, mészragocsba 8 azután odacsapo:t oz ecset fokorongjóvo l: - Fajankó vagyok? . Mi? . • - Az ecset jobbról balról csattogva lesújtott, majd egy utolsó hatalmas ütéssel betaszította ellenfelét a szökokútba, de még ott is fejamikor be116gto néhányszor, hörögve felbukkant a vízből. vagyok?. FeFajankó lelj? . Ki vagyok én mi? Fajankó? - Ne faggassa tovább mondta mellette Lobaux. A lakáj nem tudja, hogy ön kicsoda. André úgy függött aléltan o a földre, kétrét hajolva

szökőkút kóvájáról, mint egy bábszínházi 11ioszszereplő az eloodós szünetében. - Ez mindig rosszkor jeledünnyögte Gornik meg csev. - Most mcír menjen ho:i:o, barátom, mert lassanként felébred o háznép. A - Nem megyek haza! légióba megyek. - Mit blöfföl? Azt hiszi, IIOn róm? ilyesmi hatással Mehet a légióba is, ha tetsz,k ! l:s könnyedén o vállára dobva Andrét, otthagyta a fiatalembert. és szélGorcsev dühösen vész gyorsasággal kisietett. Most megy, és nyomban belép a légióba! 9 Mint az örült, rohont autóján o legelsö kaszórnyóhoz. A kapu elölt megállt, és feldöntött egy fo,köpenyeget, majd visszafelé farolva, a hátsó sórhónyóvol elk,apta az egyik posztot. Mór úgy volt, hogy alarmot fújnak, mert az órség azt hitte, hogy egy gépesitett civil megtámadta a nehelaktanyát, mire nagy zen megállt az autó. Gorcsev csuromvizesen, szmokingban, azonnal jelentkezett a laktanyo toborzó irodójóbon. Egy ólmos

ügyeletes tiszt elé vezették. - Neve? kérdezte az ólmos ügyeletes. - Gorcsev Iván. - Fel akarja vétetni magát a légióba? - Igen. - Vagyona von? - Valami százezer frank lehet a zsebemben. Kissé elázott ma egy éjféli testgyakorlás a•l·kalmávol A hadnagy fig.,e~mesen megnézte az összevert, gyúrött, de még így is jóképú ifjút. - Mi készteti orra, hogy százezer fronk birtokában felvétesse magát a légióhoz? - Szere1em. A tiszt jel-entösen bólintott. Franciaország hogyomónyai megóvják e szó pátoszát és tekintélyét a korunkban oly divatos gúnyolódóstól. Amfkor aláírta o szerzödést, elvettélc V<Jlamenny i okmányát, 10 és a tiszt egy utalvónyt adott át. - Ez o vasútjegye és egyben személyazonossági igazolványa, amivel Marsei,lle-ben je,lenrkezi,k. On most mór ka tona, parancsa úgy szól, hogy az elsö vonattal Morseif.le-·be utoúk, ahol jelentkeznie kell Fart St. Jeanbon, Országos körözést bocsátanak ki maga

ellen, és elfog-0tósa esetén súmegbüntelik, ha o lyosan dé-lutáni vonaton nem érkeúk Marseille-be. Az indulásnál ellenörz,k, tehót o pályaudvaron ezt az utalványt kötefes felmutatni. Megértette? - Értem, hadnagy úr. - On e szerzódés aláírásával a francia gyarmati hadsereg közlegénye lett. Jogilag a hodbirósóg vonja felelósségre, amely holólbüntetést is kiszabhat. A dicsöségéröl vl lóghírü légionórius zászlót fogja szolgálni Tegye ezt férfihoz méltóan Sok szerencsét, barátom. A tiszt kezet nyújtott, és két perc múlV<J Gorcsev ismét a kapu elótt volt, ahol fordulóhoz manövrírozott a kocsival. Olda•lro csavarta a ·kormányt és Indított, de elfelejtette levenni a hótra~apcsolóst, tehát letarolt egy reklárrtóblót. Mlután slkerült az elörelkapcsolós, sebes fordulottol felsza• lodt a szem•közti jórdóro, o·honnon végül is elindult, és a tengerpart felé robogott . * 11 „Igen tisztelt Urom 1

Horogütései utón itélve, ön gentleman, om,ben különb~n sem kételkedtem. Tegnop ejszokoi heves eszmecserénk ve geztével megigerte, hogy ho belepek o légióba és visszoterek, úgy e leszerelés utón nem tcgcdjc meg tolem leónyo kezét. Von szerencsém t,sztelcltcl mai napon közölni, hogy o felvétettem magomat a leg ióbc, amit o birtokomban lévö A. 1172 27 1936 ,ktotószómmo: ellátott utolvóny bizonyít, és mire e sorokat kézhez vesz,, már jelentkeztem katonai beosztásomért o marseille-i Fort St. Jeanbon Mivel nemcsak a horogütései, hanem o jobbke1es lengö szvingjei is többszorösen meggyöztek orról, hogy ön úriember, szerintem nincs többé abban e helyzetben, hogy leányát máshoz adja nöül mindaddig, omíg obsitommal nem jelentkezem, vagy esetleges elholólozásom (amire csak igen kis eséllyel biztothotom) nem menti fel ígerete alól. Kérem megállopodásunkct Anette leányával közölni, és obbon o reményben, hogy André nevű lokájo

rövidesen felépül, zórom soraimat. Igaz tisztelője: Gorcsev Ivó n." 12 A tábornok homlokán még ott volt e fekete kötés. Gondterhelt arccal holgollo végig Loboux-t, k, hangosan olvasta a levelet. Mindez Loboux nyorolójóbon történt, oz eseménydús éjszokoro virradó reggelen. Néhóny másodpercig csendben voltok. Csakugyan azt mondtad neki, hogy hozzáadod Anetteet, ho belép o légióba? kérdezte o tóbornok. És ho mondtam? Csak nem képzeled. hogy Anette-et egy ilyen jöttment, szél hámos menyosszonyónok tekintem, mert félreértett egy tréfót? ! Mi o legsúlyosabb kifogásod o fiú ellen? Amit eddrg felhoztál, alig terheli. - Te . véded? Egyelőre csak ő védett engem. Két cso11orgóvol szemben A tóbornok töprengve járkált fel és oló a szobóbon. Nem szólt semmit. Ez o hollgotós idegesítette Loboux-ot Mondd ki öszintén, kérlek, hogy mi o véleményed az ügyről? - Gustove! Mi húsz éve vagyunk Jó barátok . Szeretném, ha nem

kívónnód, hogy véleményt mondjak . Megkövetelem, hogy nyíltan beszélj. - Az mós. Tehát: egy liotolember oki életvidám, egészséges és nem rs szegény, je- 13 lentlcezett ITl<l éjjel légionóriusnok. Miattad - Tudho tklm, hogy ez a z ember örült? a - Tudhattad , hogy mi légió! kiáltotta sápad- Eh 1 tan, tettetett közönnyel Laboux. Te nagyon is érzelmesen fogod fel az ügyet 1 csengetett , és idegesen szólt a André ! belépö la kójhoz: Hozzon konyakot l A lakáj szem(? alott ibolyaszinú véraláfutá s látszott, és a szója feldagodt. Olyon volt most, mint egy híres sziM1üvész sikerült kabinetala kitósa o Notre Dome-i toronyörbe n. Betöltött, majd az igazi lajellegzete s a kójnok auol távozott, arckifejezé sével von némi amelyben mindig megvetés, bizonyos fokú sértett önérzet és egy kevés drómai gög a gozdójóvo l szemben. - Egénsége dre ! - mondta laboux, de a tábornok nem koccintott. - Ismernem kell oz

álláspontodat, Gusklve. Félek, hogy ebben oz ügyben nagyon eltér o véleményü nk oz adott szóról. laboux felugrott. - Hél André! Parker ólljon elö a kocsival. Mit akarsz? - M egkeressü k a zt oz embert. Te is velem jössz Talán még nem ltésö ! - Egy úr vórokoúk o hallbon - jelentette André. fogadok . - Senkit sem Nem is vogyok itthon . Gyelememelléklépc sön re! A gyünk. l:s elsiettek a tábornokk al, Gorcsevet . hogy elökerítsé k Akár o föld a lól is! André visszatért a hollbo, ahol a vendég vára kozott. - Monsieur laboux nem jelen.tettartórkodi k itthon Mit te a látogotón ok. mondjak, ha visszotér, ki kereste? - Gorcsev Iván vagyok. - Monsieur laboux bizohogy nyára sojnáljo majd, nem tortózkodo tt itthon. - Kedves André bátyuska - felelte Gorcsev - , oz ember sojót oUhonóbo n nem tartórkodik, hanem lokk. - Monsieur loboux-na k nincs kifogása a beszédmó dom ellen. - De. Csak nem mondta magának. Most jelentsen be szólt Loboux

kisasszony nak ,lehoropto könnyedén , mojd egy sziovor végét, és úgy köpte el André feje mellett, hogy a lokój összerezzent. - A mademois elle ilyenkor felelte konsternem fogod nólton. - Ide hallgass, te André ! l:n nem szeretek várni, nem ismerek ellentmon dást, eredj, otyusko, és tedd, amit mon- 15 dok, mert ho megharogitosz, lelpofozlok. - Nem vehet ró, uram, kötelességmulasztósro ! Erre egyszerűen lélretolto e lokójt, és szépen felment o - Szóval. nem felejti el, kisasszony? Toulon, Texas vendéglő. Különben a város első benz,nkútjónól amúgy is megvorom, hogy ne kelljen lépc sőn. A borizü hang tulajdonosa most oz oblokhoz ment, és mintha ez a legtermészetesebb rliódjo lenne a távozásnak, köszönt, kilépett o párkányra és Az emeletre érve, sorra benyitott o szobákba. Néhány meglepetés is érte. Például o fürdöszobóbon, ahol o zongo• rotonórnö tartózkodott pillonotnyilog o kódbon, továbbá egy kisebb

fülkénél, amelyből egy védőoltástól gyengéllcedo kutya rohont ki üvöltve. Ez késöbb megmorto o hisztérióson futkosó zongorotonórnöt, és veszettség ezt i s beoltották ellen. De végre oz egyik szabónál, ez o huszadik l?hetett, Anette hangját hallotta: - Mondja meg kérem, onnok az úrnok, hogy bizho• bennem, ott feszek. Valakivel beszélgetett o le- ány. - Az ön érdeke kisasszony, hogy eljöjjön felelte egy rekedt, borizú hong. Megnyugtathatom, hogy senki sem akorjo bántani. Gorcsev eléggé el nem ítélhető módon belesett o kulcslyukon. És ottói, amit látott, kis hiión honyott esett. szabóban, Anette-tel A szemben ott óllt o csavargó, oki megtámadta o tábornokot! A Portenif nevű. 16 érdeklődnie eltűnt. Kétségtelen, hogy Anette látogatója azonos volt o tábornok egyik tomodójóvol. A verekedés ugyon vaksötétben folyt le, de előzőleg Gorcsev o la mögül látta o két embert. amikor ozok o sarki lampónól elhaladtak. Annyi

elönyt ez most mindenesetre jelent. hogy o két briganti nem ismeri öt fel, ha találkoznak. viszont ö jól megjegyezte az orcvonásoikot Elhotórozto, hogy nem lesz fo godotlon prókátor o leány ügyében, és nem említi o hollgotádzást, csak ha Anette o saját elhotórozósóból beovotjo ügyébe. Vo!oki megérintette o vállát. André állt mögötte villogó szemekkel. - Uram! Ez az eljárása . Gyorson leütötte a lakájt, és e rekamié alá toito. azután kopogott K, az? - Gorcsev Iván A leány csodálkozva nyitotta ki ez ajtót. ;-- / - ,. , . , .:- :: 17 - Hogy jött idáig? . - A lépcsőn . Drága - Hol von André? - A kedves öreg lokájhoz 1ótogotóbo érkezett egy vidé~i rokona, és most megmutatja neki o várost . - M it akar? - Az éjjel megkértem o kezét. - Tréfál . - Ar. egyetlen ügy, amivel sohasem tréfólnék. Megkértem o kezét, és az édesopjo beleegyezését odto házossógunkhoz. - Ez .• igaz? kérdezte Anette, és

o szeme felrogyogott. - Annyira, hogy megcsókolom. Magához rántotta a leányt és többször is megcsókolta. Anette ellenkezett. jöt- Ezenkívül búcsúzni tr.m, mert az édesapja ahhoz a feltetelhei kötötte a beleegyezését, hogy lépjek be a légióba. - Micsoda?. Erről szó sem lehet! - Ugyan! Ilyen csekélységen nem akadhat fenn az ügy! Természetesen azonnal jelentkeztem a kaszárnyábon. - Maga őrült! Nem fog beállni o légióba . kiáltotta ijedten - Mór megtörtént . - Átviszem a kocsimon Ventimigliánól o határon! 18 - Ne fáradjon, Anette. Nevetve veregette a leány orcát - Én vagyok o világ legcsökönyösebb embere És azt hiszem, igaza volt az: apjának Nem árt, ho megkomolyodom kissé. Az egész história olyon örült és olyan szép, hogy nem szabad elrontani. lv1ogáért fogok szolgálni, Anette - Kérem. Gondolja meg Ez őrü I tség ! Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé .• Ha valami bcrjo le.sz, Iván . tudjo meg: én

nem megyek máshoz feleségül. - Nagyon kérem, hogy ilyent ne is mondjon. Csak egészen hülye férfia•k szeretik, ho hölgyük besovonyítjo magát bánatában. Amennyiben elholálozásom miott nem térnék vissza, úgy azt kívánom tiszta szívből, hogy találjon másvalakit, akivel jókot nevet, és nagyszerű házaséletet él . - Isten áldjo, Anette! Egy utolsó csók, és elsietett. A délutáni vonattal Marseille-be kell utoznio ! A hollbon André lépett eléje, dölyfös, szigorú, kissé dogodt arccal. - Egy lépést sem! Rendőr­ ért küldtem és . Gorcsev sietve leütötte, és aló tolto a laa zongora kájt. Azután elment • Ezen nevet a világ - Mindent elökészítettek a holnupi termelési értekezletre? - kérdezi az igazgató a helyettesetöl. - Igen . • először ön értékeli a tervteljesítés!, azután felszólal a vóllalot műszaki szakembere, és kifogásolja oz ön vezetői munkójót, majd vita következik, és végül a vállalat műszaki

szakembere elbúcsúzik a vállalattól. - Nagyon hálás vagyok Juraj11ak, mert segített elfelejteni Miholt. - Ki volt az a Mihol? - Hót az, oki segített elfelejteni Milánt. -.•: - Pincér, ez a bor sava nyú! - mondja a pesszimista vendég. - Pincér. miért kaptam az ételhez édes ecetet? - kérde1i az optimista vendég . Tudod, a feleségem nagyon spórolós . - Értem. És mennyire lenne szükséged? tu lyen lenne egy geten? - Nem! És ráadásul - Azt igen. miszi nélkülem? * - Mi oz utóneve? - kérdezi a bíró o tanútól a bírósági tórgyolóson. - Moniko Regina Adelheid. - És melyik nevén szokták szólítani? - M ucuskám. Két rendőr a bejáratnál áll. Az egyik megszólal: Menj elóre, Jim, én pedig majd bosszút állok! - Pénzt vagy életet ! - szál ro rabló. Mindent odaadok, csak lője át o zakómat, a kalapomat, o zsebemet, hogy azt h,ggyék: hös vagyok. A rabló teljesíti a kérést, de elfogy o tölténye. Sajnos, okkor nem adom oda a

pénzt - szól oz áldozol, és elvonul. * * 19 20 . u·--1: : . - - - - •• - - --,ti,- • • ~"jtf, • ,· {;; r {, • -~ - • " • .-~--),- • - " ,,,,,,} - MAGYA~ POSTA 2fI -~l ,;{; e ,hi.Jrn ).,J""1 MAGYA~ POSTA 2Ft - e ~r~/ ~a,n·1 L/j . , 21 Két kirónduló egy pálinkásüveget talál az erdőben. Remek! A felét benne hagyták! - mondja az optim sta. - A felét kiitták! - mondja a pesszimista. - Mennyibe került ez az új autó? - Nyolcvanezer koronába. És miért nem használod? - Mert nem kopok hozzá húszkoronos tömítést. Képzeld, milyen rosszul megy ennek a Jurónok! Nem tudott kölcsönadni nekem ezer koronát 1 - Ebben az esetben figyelmeztetlek, hogy nekem is rosszul megy . * 22 Írjon ehhez a kéNényhez egy elutasító határozatot! - Nem tudok, vezető elvtárs, kifogyott a formanyomtatvány. - Nem tesz semmit, akkor írja azt, hogy elfogadtuk a kérelmet! -.,: - A

színpadon minden valódi legyen - mondja a színésznő. - Ügy lesz - mosolyog az igazgató. Az első felvonásban igazi lesz a gyöngy, az utolsóban a méreg. - Mit szeretne nálunk csinálni? kérde1.i a főnök az új dolgozótól. - Traktort vezetni. - Jól von, okkor traktort fog vezetni. - És nem baj, hogy nem tudok? - Mór 1-gyütt a lún csuk - Nem. régen nem lóttalok bájos Júliával! Tonem hagytad ott? Elvettem. Egy órával később M ihályka megint felzörgeti Ede bácsit: - Ede bácsi, Ede bácsi. hoztam piros festéket. Top Secret Észrevetted, hogy Jana soha senkiről nem mond roszszot? - Persze hogy nem, mert mindig csok magáról beszél. - Hol töltik az idén o nyorot? A fiam Svájcba, a lányom Indiába, o feleségem Pórizsbu megy. - És maga? - Lehet, hogy a börtönbe . Rendőr * bácsi, tessék gyorsan jönni, mert a kisöcsém megette a kutyatápszert ! - Na és, mi lett vele? - Megharapta a postást! Erdei Beáta, Salgótarján * Az

óvodás Beáta először nyaral szüleivel a Balaton• nál. A hatalmas víz láttán összecsapja pici kezét, s felkiált: - Jaj, anyukám, nem hoztuk el o gumicsizmát, most hogyan megyek bele o vízbe?! Dörnyei Istvá nné, Zalaegerszeg * az rok Jeon, •kérem, döntse meg osztalt! Miért, uram? Mert dőlt betűkkel akaírni. * Két zsebtolvaj távozik o vendéglőből. Éjjel kettőkor Mihályka felzörgeti Ede bácsit: - Ede bácsi, Ede bácsi. von µiros festéke? Mire Ede bácsi: - Nincs, hagyj aludni! Láttad, milyen értékes zsebórája volt o főpincér­ nek? Nem láttam . M utasd ! Barna Julianna, Százhalombatta 23 VALóOK - Miért válik o feleségétói? Mert azt jósolták neki, hogy hamarosan megözvegyül. - Ezt a töltött lepényt o rádió receptje szerint sütöttem. - Én mór rég megmondtam, hogy vegyünk új készüléket! Révész Zsuzsanna, Fót - Apa, hadd menjek o szomorakhoz. - Miért, kisfiam? - Mert a Kati néni azt mondta, ha o

szamarak meglótjók o füleimet, előre köszönnek nekem. Krantz Karolina, Zalaegerszeg Pistike révedezve ül oz iróosztalónól. Anyja gyonokodvo kérdi: - Kisfiam, miért nincs előt­ ted o könyv? - Mert o tanító néni azt mondta, hogy könyv nélkül tanuljam meg a leckét! 24 * Földrajzórán Balázst feleltetik: - Mondd csak, mi is oz o szél? - A szél. tanár úr kérem, nem más, mint az o levegő, amelyik siet. - Ki oz abszolút kövér ember? - Akit egy méhecske elindul megkerülni, de félúton megdöglik. * - Ki oz abszolút szemüveges ember? Akinek a szemüvegét mór nem lehet dioptrióbon mérni, és ezért azt mondják: olyan o szemüvege, mint o szódásüveg oljc. * Mi az abszolút gond? Ha egy ember grónótot tort a kezében, miközben o bankban áll, s hirtelen beugrik egy bankrabló: mindenki dobja el, ami a kezében von, mert lövök! Top .Secret - Mi az abszolút gond? - Ami a parókát is megőszíti. 25 - - örülök, hogy mostanában

nem hülyéskedtek óra alatt, fiúk! 26 : . r rrr , -:!:: i 1 .J 1 + -- lgy nyugodtabban tudsz figyelni, kisfiam! 27 - Mi oz abszolút abszurdum? -· Ho egy mocska egérutat nyer. - Ki oz abszolút skót? - Aki más fogához veri o go rost. - Ki oz abszolút hülye? - Aki egymaga indul egy vetélkedőn és csak második helyezést ér el. .•: - Ki oz <•bszolút vallásos? - Akinek 1 szeme még JOz-;nul is ker~sztbe áll. 9,": - Mikor von abszolút hideg? - Amikor oz öntelt embernek oz orcára fogy a mosoly! - Ki az abszolút rövidlátó? - Aki szemüvegben alszik, hogy jobbon lássa, mit álmodik. - Mi az abszolút fogászati csoda? Ha fogfúráskor olaj tör fel. SZIGOR A doktor belép o kórterem be és erélyesen rászól oz egyi k betegre: - Kérem, vegye k, o szájából a cigarettát. Ne füstölje tele o szobát - Bocsánat! - szól a beteg jámboran. En nem dohányzom, hanem keresztrejtvényt fejtek, és ami o számban von, az nem

cigaretta, hanem ceruza. Mindegy, itt maga ne szívion ceruzát sem! Halász ·zoltán, Pilisvörösvár Molnár Alexandra. Ni:gyvázsony - Ki oz abszolút higiénikus? - Aki minden ebéd után bemegy o kórházba kimosotn o gyomrát. - Apu, piros arc - Igaz, - Akkor Pistije a ségesebb, igaz az, hogy a oz egészség jele? fiam! a szomszédék jobb arcán egészmint a balon Varga Sándor, Pécs 28 . - - -=-,,- , - A szünetben csak magam szeretek játszani! 29 ,:s• .• 1 30 31 32 33 35 37 39 Hótanácsok Tanácsadó szolgálatunkat a fehér -évszak sötét gondjainak garmadája hívta életre, mely gondok egy kifogástalan hófúvás erejével áradnak a hozzánk érkezett levelekb61. l:s hagyhatjuk-e, hogy útmutatást váró olvasóink jajszavo vis,szhong ,nélkül haljon el a behavazott bércek között? Nem, nem hagyhatjuk. Mielött azonban a rumoshordóval nyorgolószó bernáthegyi ebek elszántsógóval sietnénk az

egyes •bajba jutottak segítségére, egy olapvetö jó tonáosot süvöltünk a jeges srelbe, mintegy elrosegély gyanánt: fel a fejjel! ••. l:s ez még 6emmi ! lme: Puszta Szabolcs irja Hajdúbuzogányból : .,Pompás sífelszerelést nyertem egy állathang-utánzó vetélkedőn, azonban félénk vagyok, mint a templom egere Márpedig úton-útfélen aLt hallom, hogy a SÍléshez öribizolom és bátorság is kell. Vajon fo9ok-e még mosolyogni az életben?" .40 Nem kérdes, kedves Szobolcs. Nemcsak mosolyogni fogsz, de bármibe fogadunk, hogy öblös röhögéosed ls hetedhét határra hallik majd a jövöben. Az ésszerü bátorság ugyanis megszerezhetö. Megfelelö technikai tudás és erőn­ lét, a képességek helyes felmérése, a •sítudással arányban álló terep kiválosztáso révén egy szép napon orra ébredsz, ihogy bátor lettél, mint egy gladiátor. Ha mégsem, oktkor se veszítsd el a fejedet, mert oz idö minden·képpen neked dolgozik.

Fejleszd csok nyugodtan tovább az imént fel·sorolt képeS,Ségeket Ha a bátorsóqod nem is jön ,meg, a hó elöbb-utóbb bizonyosan elolvad. Dorkó Dániel a Kispiricsi falu végén gyötrődik: „A legcélszerűbb síöltözék kiválasztásához l<érem o segítségüket. Egyik barátom a svéd vodószrepülök díszegyenruháját ajánlotta, mert oz olyan mutatós, vi•szont Kojuha báosi, a cszomszédból a jakut rénszorvostenyésztők ruházata 1 v/lAL/f~ 1"ELt ua.,,z/11,fol< 0 0 ü - ,20( - JIJVJK. 1 , 1 /11( Nlrt ,1,r,,-.f/t i6) d"I, 1 ne-t•, nii.,1<"·út fT 41 mellett tört lándz;át, mert az o:yan célszerü. Odüsszeusz hcinykolódhotott így Szkülla és Kharübdisz sziklái között. Mit tegyek1" Elsösorbon hogyj fel a hónykolódóssol. A svéd vodószrepülók d,m:-gyenruhójot és o jakut rénszorvostenyésztők öltózékét - o két szaktekintély véleménye ellenére csok szükségmegoldósként javasoljuk.

A célszerü téli sportruhozot ezeknél jóval egyszerübb Ho nem okadólyozzo o mozgást, o légzést és o vérkeringést, ha helyesen szobólyozzo o vizleooóst. ho rossi hővezető, ellenben jó fényelnyelő, ho óteres;ti e, lcvegöt, ám ugyonukkor vizhotlon, ho kezünket, lábunkat melegen tortjo, ho többrétegü, hogy szüks.;g esetén fel vogy levehessüi< egy-egy olkotórészét, ha kellöen testhezcilló, dc azért nem szoros, ha olyan anyagból készül, amely bukós esetén ke!löen fékezi o csúszást, de azért nem lopod, ho könnyen és gyorson tisztit. ható - móri s nyert ügyed von. Szó, omi szó, o svéd va dósuepülök diszegyenruhójónok beszerzése volomivel egyszerúbb feladat, de érd be a könnyebbik rnegoldóssol. Járj csak utcino oz igozinok, .,J végre jövőre is lesz tél. 42 Nabukkó Elvira felsörahedliböl a helyes tóplálko1.ós fortélyait firtatja Nos, ezen o téren is zavarba ejtően könnyü o helyzetünk, mert o tudomciny immár

teljes fegyverzetben áll mellettünk. Rokjól a zsebedbe o testsúlytól és o várható terheléstől függően 100-160 gramm fehérjét, 100-180 gramm zsírt, 100-850 gramm szénhidrátot, 2,5 gromm kalciumot, 5 gramm káliumot, 0,03 gramm vosot, 3 gramm fosztort, 0,03 gramm jódot, 0,5 gramm mogné1iumot, valomrnt 10-20 gramm konyha• sót, oztúro uzsgyi! Illetve •. egy pillanat! Utközben okvetlenül fo. gyassz meleg taJyodékot és ebédre meleg ételt. Ha a behavazott erdőben vagy a meredek lejtökön ilyet nem toléilsz, ne csüggedj Egy ügyes kis szcinkó, omelyet magod utón hú1ol, igozón elbirja a góztüzhelyt meg o palackot. Lélektani szempontból sem közömbös, hogy amíg sportolsz, a hátad mögött rotyogvo fö c,z ebéd, és az otthon melege du1uzsol. lúg Jenő, mátramonitori ol• vasónk önmagát sikirálynak tartja ugyan, ám elmélyült meditációi során rájött, hogy az ördög nem alszik. ~ ~ .J, v • , )! •{~ .·· ~\. p . -

"C" i -/ ,,, z"",. -·--~, ; -,;,"< h ---~;. j ·:. / 43 .,Egy gondolat bónt engeKonkrét Annamári a diadalit• met - irjo levelében. - Mi tas, bár nem minden kétséget lesz, ha meg1s valamilyen • nélkülözö levelével fordult hozcsocsko sérülés ér, és mozzánk Nyirpaszományból : kigásképtele nné válok? A oz felpofozta m „Tegnap éhezett farkasok mortoléko leöcsémet, de nem alélt el, szek netán?" ugyhogy e pillonatbo n a kétség mardossa a lelkemet. Ügy nem pofozkodá s látszik, o Semmiképpen. Legjobb tuaz mérce objektív eléggé farkos szerint a domásunk ellenőrzésére. Vajon erönlét költöző madár, télen tehát o felcsotolh otom-e ilyen kórúlnílusi vizilovok csikojo.t dézsléceimet, mények között a móljo. Ennyit ornitológi ábál vagy o homályba n kell topoTermészetesen még eb~E:n a gotóznom életem végéig?" sem tudatban megnyugt ató heverhetsz o havon tavaszig, Ugyon

mór. Nem mernénk omig o vidám nótaszóval kinyugodt szívvel a tükörbe néz. rónduló Mókus őrs megtolól. ni, ha nem lenne a birtokunk. Sokkol célszcrübb , ho oz edobjektív egy bon legalább zéshely közelében kellően felmérce. Mór hogyne volna! Teszereft mentöóllo móst, mütöt, hát: belgyógyó szoti rendelőt, tüdögondozót, ombulonc iát, urolókilométere s 3 Körúlbelú l giót, barlangi mentóosz togot gyaloglás - természetesen léc. és pszichoon ollzótort tartunk, amelyet tórsolgó és elfekvö cel o lábon! - heti 3 olkoperc lommol, egyenkén t 34 részleg, valamint egy kisebb alatt, mór figyelemre méltó, kápolna egészít ki. Jelenleg i és 5 kilométer kocogós hegozdosóoi helyzetünk ben pertente 4 alkalomm al 27 perc sze előfordulhat, hogy nem alatt, mór elégedett csettinho vogy ilyen, von mindenütt tésekre is jogosít. von is, felszerelése elovult, hiányos. Tegyük hozzá gyorson: csok e, tiszto, tehát sízéssel töltött időt

érdemes mérni, o mozA megoldás meg,s egyszerü. lehetőleg valamelyik köz- donyfütty- szerü zihólóssal eltöltött pihenőket és oz esetponti egészségügyi intézetben leges orvosi kezelésre fordíkörnyévagy annak közvetlen tott idöt nyugodtan vond le kén síeljünk ! . belőle, aranyos Annamári a • .u =(.;==----===:=-=-=-=-=--~---=--:-:-:-:-:- C, e . 1,ng,,,M{)Jv,1 - IR.1"tr) Fo~flHfjt 1o1 .q 1A [!ANT 3AR A VAo4toj6A.V, t•r~ Jl~Lvl/JY( ,.-ir<ff" 3,(00~/JA .A 0 , . ~-{ ~~o 0, - --0- 45 Melbsleg örömmel óllopitjuk meg, hogy oz ocséd ól lóképessége semm, k,vónnivolót nem hogy maga utan, ha a pofonjou.J utun sen, honyat lott oz öjulós enyhitó korjo, bo • . Mumus Ottó, nogylotyaki olvasönk összetett problémát szegez o mellünknek. .,Nyitott szemmel járok e v1• lóg bon, és így módomban óllt megfigyelni. hogy a sipólyó kot különbötó emberek keresik fel, akik - bármilyen h,különbö1öképpen

hetet)en viselkednek , Meddig lesznek még érvényben uz életnek eze11 e, területen o dzsungel törvényei? Remélhetöleg mór nem so káig De oddig is, amíg oz ügyben összeül az ENSZ Biz tonsógi Tonócsa, néhány jé, tonóccsol mi 1s szolgálhatunk. 1. Lehetöleg ne sízz egymc godbon Mert okkor egyrészt nem )ólja senki, hagy milyen menő vagy, mósreszt nincs, oki kilapátolJon a hó alól, ha mégsem ll09Y annyira menó. 2. Elindulás elött ellenőrizd o felszerelésedet. Természetesen ottói függően, hogy hová indulsz. Ha történetesen sízés a célod, akvi:tlenül legren nálad sin. kötszer, több napi 46 hideg élelem, pastogolornl>, bucsúlevél, végrendelet. 3. A sízést kezdd bemele gítéssel Ha l"l•m vagy egye dül, és mar .-, ::,nelegedtél mogo u S•,t•, u«ór el 1s ma rodhot, 4 Sebességed hotóro le gyen mínd,g o situdás. Ez fő­ leg a lefelé holodósrc vonatkozik. Felfelé holadva, válla don a lécekkel, olyan gyorson

mehetsz, ahogy <.sok bírsz 5. Tiszteld a nálad jobbon möt, óvd a gyengébbet. Al,g betarthotó szabály, tudniillik eddig még csak a legjobb sízökke! talúlko~tunk, akiknél n:ncs jobb. fgy aztán nem is óvnak senkit. 6. Bukós után elöbb nézz körül, majd igyekezz elhagyni ü pr.iyót Vilógos, ~z o legbiztosabb mádjo annak, hogy kiderüljön; sem a nyakadat nem törted ki, sem a virgácsoidot. Ho!,hó . ! Végül .•• Akik a fentiekben nem találtok választ sízéssel kopcsolotos, gyötrö kérdéseikre, azoknak elküldjük hóram kité. pett hajszálunkat, és ozt üzenjük, ha bárhol és bármikor bajba kerülnek, igyekezztenek kilábolni belőle .• v~ !t.Jjf HAii r:tN1jltp ,M1 0 <IA.~ A ••tlf/JfJ ,~A ;/</1 ~•1A!J•) J> 47 Múlt századi -" mosoly ·; 48 Ha nem is ltolmi idögépen, de a Si klón !elrepültünk a Bu dai Várba, o Széc:il-:-nyi Könyvtár olvasótermébe, s ott a mú!1 századi GYERMEK UJSAG és a

GYERMEK-VlLAO segítségéve megpróbáltuk felfedezni, hogy MIN NEVETTEK AKKOR A GYE- REKEK? Leleteinkböl adunk át most egy csokrot, vicc ze~böl, adomák ból, versekből, és ha egy kellemes félórát szerzünk ezzel Neked, már nem repültünk hiába. VICCZEK ~ A HAJON Pinczér: Nagyságos úr, sülylyed o hojó! Utas: Semmi közöm hozzá, szóljon o kapitánynak. ~( FERKÓ A HENTESNU No, mi 1kell neked, kisfiam? Egy koronoért zsír ebbo. a fazékba. A hentes szépen beleméri e zsírt és kéri az árát. - A korona a fazék ol,,i b on vo n szó·t a gyerek, hazaszaladt. A szomszéd I< lubo küldi < föld esúr az inas< t, s átad "· iu két piczulót (penzt), f.cc este vasúton jöj ön haza, D oz inas csak hcjnal felé ~ ~ült haza. Hát maga miért késN ennyit? kérded az úr. - M ert o pén ·t ugy:rn ad~ adta m a bokterrak, de o s, neke n gyalog jö ni egy csÖp p et sem rövidebb, mint az or szógú ton. --.•: VER S A TINTA-FOLT Szed te-vette

Te rem tette! Ki csinólto ezt ice? Tinta pacni Majd arasznyi Te pocniztad Cil ke? lrko-firko Pisikos irka Iskolába nem való Rontom -bontom Kislány mondom Ne légy pacni csináló. (Aki túlélte ezt a „ költeményt", annak is örülhet, hogy feltolóltók o golyóstollat.) ADOMA (Csottonós vidám történet) KÉPESSÉG, avagy a protekció sem utolsó. Egy gazdag kereskedő neje meglótogotvón leányát oz iskolában, kérdé, mily előmene­ telt tett tonulósoiban. A nevelőné viszonzó ,Elég jót, asszonyom, a kis.asszony igen figyelmes; s ho még volon:.i hiónyzonék neki, az csupán o képesség: de evégett őt nem lehet o kozni." ,.Nem öt, asszonyom," felel te oz onyo, ,hanem önt okozo m, amiért nem mondta meg előbb. Atyja, hólo Istennek, elég gozdog orra , hogy leányának képességet is szerezhessen; s igen kérem, teremtsenek neki azonnal, bármi lesz is az ára." Az előbbi „humornól" sokkol érdekesebb az a ké rdés,

vajon o gyerekek milyenek voltok. Az ő bemutatásukra 1o• lón azok oz olva sói levelek a legolkolmosobbok, a melyeket ö le írtok o gyermekújsógok szerkesztőinek. 50 VALASZOK OLVASOi LEVELEKRE PAULA: Bizony, nem volt szép ottói a cziczótól. hogy megkarmolta o kezedet. Holnap kevesebb tejet odjól neki, fikomodto rossz cziczójo ! GÉZA: Megfenyegetsz: leveledben „Megálljon csunyo szerkesztő bácsi"! BENŐ: Soh se törd o fejecskédet mese-iráson. Most csa k tonulgossól, később még meg óldhot oz Isten költői tehet5éggel. KARCSI: Édes fiam! Mind enféle írást, kéziratot elfogadunk, de csak a jót közöljük! JÓZSI : Azt írod, szeretnél egy jutalomkönyvet, mert nincsenek könyveid. Hót okkor mi ből tanulsz? EDUÁRD: Kedves Edus! A mese, amit küldtél, nagyon jó, csak annyi o boj, hogy mór megjelent oz újságban. lgy azután könyv helyett, csak egy fricskát kopsz! Arról nem is beszélve, lemásolt mesét be küldeni rút dolog. OTTI LIA:

Leó nykó m ! M i ozt tanácsoljuk, hogy o momus.ko előtt titkolózni nem szabod. GUSZTI: Ha szeretnél juto!mot, ne o régi megfejtéseket küldd, mert ozokot mór o mi lapunkban is olvastad. Ünnepi műsor 51 Mindent bele! 52 (Befejezetlen történet) Tojós Bernadett· ifivezető méreteit, azoz ,koordinó,tóit te•kintve 48 kg vosóggyol együtt imigyen szóla örsi népéhez : - Pupákok, vosfejüelk, gatyoszaggatók! Én, 1. Tojós be6izonyítom, hogy ,a Pajtás el odható, söt kurrens (•kelendő) cirk,ké varózsolhotó, ha kellő propogondót (reklámot) zúditun,k •köréje. Na, mondtam én, hogy ez nem zóp. honem leg olóbb egy húsvéti tojós, ilyen célkitűzésekke l szólott Ocsi, örsi lótnok és •köz,legény. - Te·hót figyelem ! Á tvettem a porancsnoksógot, az irónyi•tóst és az e lölegzett pé . pénz . ozoz bizalmatokat Odön és Halucsek ótvedliik szendvics-emberré, (elöl plo,kót, hátul p lo·kót, felül semmi). Ocsi sze

rint ,a szend•vics cs-01k pórizsivol igazán jó. No de íz,lések, péklapótnyi ipafonok és szendvicsek .köztudottan különbözőek, tortjo egy ösi t ibeti rigmus. - Kettő! M inden épkézláb örsi tag reklómverseket ír!! A legjobb lí-rikus némi csokoládét, nem nyikorgó verslóbob kap, és minden délelőtt oz udvaron. o • nogyszünetben hosznólhotjo az UDVAR.I KOLTő titulust, amely címre mór volt ró példo ! - némi tizároit lehet kéregetni. Tehát tollat fel, roj t! Tíz perc múlvo lecsopom o célzászlót, s ozt is, oki semmit nem ír. Az őrs belelépett a költészetbe. Nem •középiskolás fo1kon inkább óvodain egymás utón születtek o reklám hősi eposz•ai. Draku la Egon: Tényközlő líro című olkotóso: Idefigyelj Poj tós, Megjelent a PAJTAS Robinson Róbert: Ho megveszi - megteszi című műve: Ha tízből egy megveszi Az •mór nekünk megteszi. Ho oz összest megveszed, .,Tojós" tetszését elnyered Boszorkány Beáta:

Meglepetés című munköjo: Itt o flojtós, tessék venni Ettöl művelt lehet lenni Csuda izgi minden példány Csómcsoghatsz o legjobb témón Pó ros oldal tele szexszel PárotlonOk szerelemmel Vegyéte1k és vigyéte;k Olcsón lesz o tiétek. M ost vegyétek, most érdemes Hónop múlva nem érdekes. ·lt Eddig szól o történet. Ne,ked •kell o ·humoros befefezést o · (slusszpoént) megírni, és beküldeni! A1legjobb. leghumorosabb ötleteket beküldök ,k0zött jutolmokot sorsolunk •ki Beküldési határidő: április 1. Címünk: Pajtás szer,kesztö ség. Budopest, Jászai Mo ri tér 5. 1397, 53 Mohó gyerekek 54---------~ 55 Hallottad? Miéft olyan 1levert, szom.széd úr? - Urom, ön oz, akinek ellopták az ernyőjét? - 1kérdezi o pincér oz egyik vendég- ség történt. től. - Igen. Megtalálták? Nem, de mór elállt oz Repülőgép-szerencsétlen­ -? - Most é~keztek repü lővel a rokonoink hosszabb lótogotósra. eső. * Hokovic

úr, ég o nyoralójo ! Miért -nem oltja? Miért oltonóm? Hiszen biztosítva von. Ha nem lenne biztositvo, nem is égne! Pincér, volt egy ,sertéssült, egy adag káposz.ta és hét knédli . - >r 56 És leves? - Levest nem Fogyókúrázom. * rendeltem. Meglepetés A mnesz belép a bírósági tárgyalóterembe. Egy pillanatig tanácstalanul néz körül, majd megkérdezi: És hol von itt o súgó? Képzeld mondja egy szinésznö - , a férjem azt okorjo, hogy ne ·szerepeljek többet. Biztosan lefizették o nézök. - Miért iszol, amikor az orvos megtiltotta? - Mór nem érvényes, nemrég megholt. - Mama, iqozón meg kell kínólnom o nénit csokoládéval? - Természetesen. - És mi von, ha vesz? * Urom, ha nem ízlik az ebéd, okkor minek piszkálja? Ha így összeturkólja, ki fogja ezután megenni? ~( Egy hete kaptuk meg az új autót. És miért nem használják? - Most benzinre gyűjtünk. 57 --== Atlasz .e:, Cl --=M ■- i cu 1 ~ ca fin

-.ca -:! N "0 58 I • • • Bordal 59 Az ember fejlődése "•,.,• . ~ -~ , ,3 11 i, .t~~ 60 Formabontás . . Janus arc ~t- ••, , 1 . - ,-. "· vl > f 3 62 Létszámcsökkentés 63 Másodállás ., / ó4 / ,I r Népművészet 65 Népviselet ., · i ,,~l r . :::! ., ,,.,- .,, b 66 Rövidítések • -- . ,~ {- ~-·. . . ~ 67 ~ Víztorony, vagy ~ amit akartok! - Apu, ép;ts nekem volomit! Egonko ! . No, figyelj ide, oronyos, drága gyermekem. Mór ezerszer elmagya ráztam, hogy o felnöttek életét millió gond tarkítja Nop mint nap le kell győznie o felodotok, o kihívások, o kötelezettségek apró sárkányait, és helyt kell állni, és el kell készíteni, és meg kell felelni. Most ujro elmondom, Egonka. Tudod, o felnöttek . Jó. De közben építs nekem valamit - Nem építek, Egonko. Nekem oz emberiség boldog jövójét kell építenem, többek

között például o tiédet is. A LEGO-vol viszont neked kell építened. Kifejezetten ezért tolóltók ki ezt o pompás játékot az elmés bácsik és nénik. Hogy o hozzád hasonló csillogszemüek nemzedéke addig se unatkozzék, amíg o íelnóttek . - Jó, jó. Akkor legalább ozt mondd meg, hogy mit építsek? - Nem mondom meg, Egonko. Tervezz, gondolkozz, alkoss Hiszen éppen ebben rej- 68 lik o LEGO játék nogyszerüsége. Hogy Fejleszti o képze• lóerőt, o fontáziót, o kézügyességet. Hogy kreativitásra nevel, ho éppen tudni okorod, Egonka Na, láss hozzá, drága gyermekem! No várj csok, Egonka. Nem így kell ezt. Sokkot praktikusabb és óttekihthetöbb lesz a dolog, ho oz egyforma elemeket egy kupacba rokod. lgy nem kell keresgéléssel töl. lened oz időt. Rögtön megtalálod, amire szükséged van Ehhez persze kell egy kis idö, de megéri. Mi von? Most meg hová mész? - Megnézem, mi megy o tévében. Addig esek rokosgosd szépen egy kupacba oz

egyforma elemeket. Rögtön jövök! - No tessék! . Nincs elég gondja-baja oz embernek, még a fiacskája helyett is jót. szonio kell. Me9örülök Voltaképpen hány elem van egy ilyen átkozott dobozban? Egonko ! Egonko ! 1. Gyere, rózsaszirmom, szépen egy ku- pocba rakosgattam az egy. forma elemeket. A többi mór igozón o te dol god. - Mit csinálsz. az ég szerelmére? Még jó, hogy nem pöröllyel próbálod egymáshoz illeszteni azokat o szerencsét len elemeket. - De hót nem lehet másképp összerakni ezek et a . - Egonko, Egonko ! . No, figyelj. Egyik kezedbe fogod az egyiket, o másikba a másikat, és összeilleszted őket. Most egyetlen finom, de határozott mozdulattal össze . he-he-he. Szóval össze . illeszted, ha o fene fenét eszik is. Látod, ennyi oz egész. Most próbáld meg te is. Előbb szedd szét, amit összeroktól, mert én nem ezt o kettőt akartam összerakni. - Egorrko, most nem ez o Itt millió olkotrész lényeg. von, ezt most

tegyük félre. Megragadunk két másik elemet, összeillesztjük, összenyomjuk. Osszeillesztjük. , hohó! Látod milyen remek játék ez? Osszeillesztjük, összenyomjuk. Hé! Hovó mész mór megint? Hót ez nem igaz. Megint itt hagyott No megállj csak, te égetnivaló, most oloposon megszégyenítelek. Mire visszajössz, építek valami hallatlanul szellemes Bravúr 69 dolgot. Csek hogy lósso e gyerek, hogy ezeknek o viszonylag egyszerü elemeknek o célszerü kombinóciójóvol, meg egy csipetnyi fontóziovol m,csodo pompás jolékokot l ehet létrehozni. M,t is, mit ís . érdekes, hogy most ép• pen semmi nem jut ez eszembe. Telén egy hajót? Ez ez! !gy . igen, még ,de egy ilyet. remek Egonko! Egonko ! ! Látod micsoda dögös kis hajót lehet épiteni né• hány perc alatt? - Hajót? Hol von? Jo, ez oz . ? Én olt hittem, volomi csöszkunyhó. - Csőszkunyhó. No jól von, Egonko, okkor építsen neked hojót o Heyerdohl protesszor. Nincs nekem elég bojom

. Oö . mit építesz, Egon~o? Még egy csőszkunyhót? Hót ez jellemző. Ne odj is:en, hogy egy szemernyit is torné o fejét. Csőszkunyhó, nagyon jó. Amikor ebböl e játékból e Buckinghom-poloto is felépíthető ném, otletességgel. Hogy ez milyen? Hóóót. olyan polotoszerü Ne ozzol kezdd! No, menj c:sok arrébb, Egonko, és fi. gyelj. Igaz, hogy rengeteg dolgom von, de azért segitek. Mert ilyen opók is vonnak. Teszed le rögtön ozt oz olkotrészt! Éppen oz kell nekem o Buckinghom-polota 70 olopozásához. Joj, ne idegesíts, Egonko, oda egy bóstyaszerü torony jön Vagy egy toronyszerü bástya. igen, az lesz o legjobb. Figyelsz, Egonko?. Látod, mór alakulnak a palota körvonalai Latod, vagy nem látod? Egonko, Egonko! Hol vagy mór megint? Csok mertem volna én ezt megtenni oz opóm mal. Hogy faképnél hagyjam, amikor nogy szeretettel foglalkozik velem. lgy most még valami helyre kis tetőt építünk ró. Majd ólmélkodhot o k,s vásott, hogy milyen

fergetegesen ügyes apja von. No, készen is von Jóságos ég, mór ennyi az idő? Eganka ! Egonko . ! ! Gyere eló, pici gyémántom, tudtommal most nem hunyót játszunk. Kész o polotód Egonko ! Egonko! Mit üvoltözöl itt, édes fi am, mint volomi dervis? Még felébreszted azt oz ártatlan gyermeket. Egonko ugyanis mór a l szik. Egyébként, ho jól emlé<kszem, azért nem to•koritottól, mert óllitólog sürgős dolgod volt. Erre itt csöszkunyhókot építesz Nagyon csodálkozom rajtad, édes fiam ! Ugy ! Szóval ez neked egy csösrkunyhó. Hót okkor koposzkodj meg, te bülbülszavú. Ez itt o Buckinghompoloto ! Röhögnöm kell. Ezekkel o csenevész tornyokkal? Nem mondom, ~o ezt ide tetted volno, ezt , pedig . - Hozzá ne nyúlj! El a korod torzito ni az egész épület harmóniójót? Harmónia! . Ez az egész lidércnyomós ótmenet o trójai vár romjoi, meg eg1• kiszolgált gőzmozdony között, - ho éppen tudni okorod. Hormónia, hó-hó! -

Istenem, ki t vettem feleségül? Hót látsz te egyó ltolón? Izé, mi von,. Egonko? Azt hittem, mór alszol. - Hallottam, hogy milyen jót játszotok, gondoltam, én is beszállok. Egyébként klassz kis víztornyot építettél. apu 1 Apu, azt rajzold le, hogy velem sose jótszol l 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 ve? - Bíró vagyok kérem ••• És hol a vádlott? - H-:,gyhogy hol van, drága bíró úr? Hát én vagyok! Bár nem szívesen , . Nézze kérem, ne raboljuk egy1T1Ós drága idejét. Azt monrlta az imént, hogy maga o bíró. Tehót ön kapta azt o két megrendítő p0font. Méghngy én . ?! Nohát, nem o7érl, de oz a fic,kó m~g nem született me) Egyébként se lennék bíró semmi pénzért! Az isten szNelmére, hát n!m éppen most állította, hogy ön bíró? - A Sirokkó-lll<iberek mérkőzé­ sen történt, hogy az egyik szurkoló kezet emelt o jótékvez"töre. A tettest annak rendje és módja szerint

elő­ ólHtottók. Az ügy sima volt, és cgys~erü. Majdhogynem érdektelen. És akkor , . el kezdődött a tárgyolás! ";,: 82 A vádlott álljon fel! Ne- Ja, vagy úgy! . Hc-hehe A nevem Biró tisztelettel Biró levente. Most mondja, hogy összehozott bennünket a sors. On is biró, én is Biró vagyok . Én lakatos vagyok! harsogott ingerülten a bíró. Fog lalkozáso? ! nyögte Lakatos! . kissé félénken a vádlott, és érezte, hogy ez súlyosbitó kö rülmény. Nem csalódott kezdett pa Ember! Maga ugrázslani a biró. rat engem? Ugyan dehogy, kérem. Nekem mór az apám is lakatos volt, söt a nogyopóm i~ • . Nem fogja elhinni, de hol ls No, is!!. nekem hogytuk abbo . Szóval ön is lakatos. Kissé mór keverni tets7ik a dolgokat. Cso k én va gyok lakatos A Lakatos úr biró, ugyebár, És igaz, hogy én is Bíró vagyok, de azért nem vagyok bíró. Hanem la- katos. A bíró hosszú kortyokkal ivott, hogy idöt nyerjen. On teh<it Bíró Levente,

1akotos. Megy ez, mint a karikacsapás, nEm igaz? A további adatok felvetele ha lehet, mPg ennél is gyorment. Mindössze a sabbon megnevezésén ek munkahely kapcson élezödött ki ismét a helyzet. A sirokkói jórósbírós<imondta gyo. gon dolgozom vádlott. A bíró nút!anul a tolpro szökkent. Egysi:er mór eljutottunk odáig, hogy ön nem bíró! Mór hogyne lennék Bikezdett fortyogn, a ró? Bíró Levente vádlott is. vagyok. Lakatos Akkor mit keres a bírósogon? javítom. A kilincsPket Tudniillik, m,nt emlitettem, (o . katos vagyok. De nem úgy, mint ön. Mert ön viszont bíró Annak ellenére, hogy Lakatos A bíró a gyomrára szoritotto a kezét, és különbözö tablettákat készített elö. sutLépjünk tov<ibb! Mondja togta rim<inkod111CJ. el kérem, részletesen, hogyan történt a dolog . néztük A MPsterrel együtt a meccset. Kollégám a mühclyböl . Szóval a fönöke is ott volt. A főnököm utálja a focit. 0 nem volt ott A Mester volt ott.

Mlgörülök! Egy lokotosmúhPlyben tudtommal a főnö­ kót hívjak mesternek . ! Egy pillanat. Nálunk a főnököt Manónak hívják. Akit Mesternek hívnak, az viszont ipari tanuló. Mester Géza, tetszik érteni? 83 r>>>>>>>>~~~~ll:.T A ~~~ tPARI ÜQ 1~ "ÁLLAL~1 ~, f1 ~ tl tl Zl CELLULOZ~S PAPfRGVARTO, VAGY PAPIRFELDOLGOZO SZAKMAKRA. 9 1 Tanulóink rés1ére többféle juttatást bi1tosítunk. tl H Bővebb -felvilágosítást E ~ a papírgyárak s1emélyzeti osztályai adnak. § ~ ~ - . B4 l :t ". -~- . , -, . ,. I Y1 ·S I .• ~~~~~Utw~mltllJU.~<l~ ~ I V V V V B ~ ~ > V V V V V V V V V V V SI y V V V V V liiii V V V V V y V V V V V V V V Nem é rtem, de nem is érdekel. ,Tovább ! Ezt mondta a bíró is! Ezrei kezdődött az egész. Pedig bórmire megesküszöm, hogy 11 -es volt! Ne kezdje, barátom, ne kezdje. Egyszer mór tisztáztuk, hogy mago a Biró. - Most a játékvezetőről

beszélek, Allahnál fényesebb orcájú bíró úr! Ez a biró nem Bíró, hanem Levente. A bíró hörgő hongokot hallatott. A Levente is maga! . Jaj, a gyomrom! Biró Levente!! . Ez tagadhatatlan. Az a bíró azonban nem Biró. amin t hogy a bíró úr sem Bíró, hanem Lakatos Ettől eltekintve oz a bíró Levente. Levente Konrád. Nincs ennél egysze rűbb dolog ezen o kerek világon Mert például én Bíró is vagyok, meg lakatos is, mégsem vagyok se Lokotos, se bíró . A játékvezető tehát továbbot intett. Úgy van. Még most is megrezdül a feji:m, ha erre oz esetre gondolok. A Pereces hatolmas bedobóso egészen a tize-nhatoson belülre szállt. Ez annyira megzavarta a Dobót, hogy kézze l ért a labdához. Tisztán lótto m ! . Nem értem! . Nem értem! - siránkozott a bíró - Hogy jön ahhoz a pereces, hogy ö dobja be a lobdó:, Másrészt mi obbon a feltünó, ha a dobó játékos kézzel ér a labdához? Hót mivel erien hozzá, könyörgöm. mivel • ?!

Csak svrjóban. ~sok sorjában. Először is mi a kifogása a Pereces ellen? Az ellenfél térfeléről mindig ő végzi el a bedobásokat Mint említettem, hatalmas dobáso van Remek! . Es hova teszi közben a pereceket? · - A pereceket? - csuklott fel a vádlott. - Vagy úgy! No-s, amikor a•t íl"Ondom, hogy Pereces, a~kor e( yóltolch r!ern a lelátón pé:CSüt<>ményt áruló fickóra gondolok, de nem ám! Hanem Pereces Tónira, a Sirokkó balhátvédjére. Aki a lelátón perecet 6rul, oz neTI 1Perece·s. Azt tudja a manó, hogy hívják . ! - Szóval az ön főnöke tudja, hogy ki a pereces? Kaposrkodjon meg a cseng cttyüjében, biró úr. Nem tudja. A bíró leny<>lte o tablettókot, és még hasszobbo11 ivott. De hiszen most mondta. Hogy a Manó tudja. Az ön főnöke. Aki egyébként nem azonos a Me$terrel. Mert az viszont ipari tanuló. Na, mit szól. hogy figyelek,? - . Ennyit a pe-recesröl! mondta szomorúan a vádlott. 85 Felőlem lehet

Németh is, Juhász is . • Nem lehet! csopott le diodolmoson a bíró. A német juhász az egy kutyafajta No, könnyítsen o lelkén, barátom. Láthatja, hogy sok mindent tudunk • ! latom .• azt látom De oit is lóttom, hogy a Dobó k~zzel ért o lobdó hoi ! M,vel o bedobást kézzel véglik el. Ennyit még én is tudok, noha nem vagyok bíró! - villogott tovöbb o bíró. Illetve bíró vagyok, a minden- ségit! Ami a Dobót illeti, az nem o Pereces, oki o bedobást elvégezte ok, viszont nem p~reces, hanem bo!hötvéd - , h<inem az llloberek l<özéphótvédje, Dobó István. Foglalkozósöro nézve . - Tudom. Várkapitány - Nem egészen. ö o csapatkapitány Elég! . Sróval kézzel -ért o labdához. És okkor mit tett ön? ordítani Termésietesen kezdtem. ,Mesteri ordítottam - Maga nálam még inas sern lehetne!" A bíró elhatározta, hogy további keresztkérdéseket tesz fel, bór eqy kicsit mór kopor•a az asztalt. Először· mierl ordította

szeq~ny Mesternek, oki mogo mellett ult, hogy ö még ina; 86 sem lehetne mogónól, amikor Ö inas magánál? Másodszor: mit tehet szegény Mester orról, hogy o bíró nem odto meg o 11-est? Bíró úri . Adjon tíz evet. de ne kinozzon tovább! En o bírónak ordítottam, hogy mester! Pedig ö Levente! Én vagyok o levente! De mogo nem bíró! - De Bíró is vagyok . - On lakatos 1 - Maga a Lakatos! A birö tébolyultan megrázta a csengőt. Orvost! . Von orvos o te1emben? - Suszter vagyok! - lépett oda egy úr o hallgatóság soroiböl. Valami baj von? Kerítsen egy orvost, barátom! szólt segítőkészen a vádlott. A bírö úr, úgy látszik, rosszul lett De kérem, én orvos V<l· gyok! Akkor meg mit suszterezik itt . ?! Mór velem is kezdik? . , Dr. Sus1ter Árpód vagyok Elmes10kértö, szerenc~ére A tárgyalást berekesztem! nyögte fáradtan a bíró. Delutón folytatjuk . Az orvos néhány injekcióval ~ clyrepofozto o küzdő felE>ket, Úgyhogy

megkezdődhetett a jótekvezeti;, tanúvallomása. - Kérem, Biró levente vád- lott azt óllítjo, hogy ön nem sípolt, amikor kellett volna. Zavaros helyzet volt. Én mindenesetre kinéztem a Siposro, hogy int-e? A Sipos nem intett. Tehót nem sipoltam A bíró ebben o pillanatban kezdett popírrepülőket hajtogatni az aktákból. Hót nem magánál volt o síp? - kérdezte, de máshol járt. - A síp nálam volt. A Siposnól zászló von A Sipos nem sípolhot. ő csak inthet Mert ő a partjelző. Világos? No, és okkor o Bíró úr elkezdett ordítani. Én . ?! tért vissza a valóságba o bíró. Méghogy én ? Természetesen o vádlott. Erre én félbeszakítottam a játékot, és hozzájuk léptem, hogy csendre intsem őket. Azonban nekem estek, és . Kérem, én a Mesternek akartam lekenni egy atyoit pattant fel a vádlott - , nehogy botrányt csináljon. De elhajolt. igy történhetett, hogy a bíró sporttárs képét illettem a tenyeremmel. Megpofozta önt a

Bíró, wogy sem? - kérdezte o bírótól a bíró. Kérem, engem azon a délut<inon többen is megpofoztok. Hogy a Biró úr is köztük volt-e ? Én . ? ! sikoltozott hisztérikusan a bíró. Méghogy én ? - On tudtommal lakatos. - Én vagyok o lakatos! mondta vicsorítva Bíró úr. És Biró is vagyok! És Levente is !! Nono! intette a játékvezető a vádlottat. Én vagyok a bíró. És a levente is. levente Konrád órség ! süvöltött a biró. Máglyáro velük! Én vagyok a bíró! Én vagyok a bí,ó !I Én . !! Én . !! A verekedőket csak nagyon nehezen lehetett szétválaszta• ni. Közben több rendőr is megsebesült. Es a végén csakugyan nehéz lett volna megmondani, hogy melyikük a bíró, a lakatos vagy a játékvezető Ezt még a Suszter se tudta homarjóbon. Pedig ő orvos volt . ! 87 Háiasi Vénusz, a költöfejedelem (Egy viróglelkü művész tündöklése és hanyatlósa) Hójosi Vénusz mór kora gyermekkorában gyönyörű volt, attól az

apróságtól eltekintve, hogy egyetlen szeme a rorkójón helyezkedett el, nemigen lehe~ett kivetnivalót találni orónyoson potrohos alakján. Lehetett volna tehát fotómodell is, ám Hójasi Vénusz belsó tartalma még a külsejénél is figyelemreméltóbb volt. Költói tehetsége .szinte az elsó pelenkázós idején felszínre bukkant Mondhatónk: már okkor belefolyt a költészetbe . Imigyen szólt: A pelenka tele óááóóáóá, a hasom meg üres óáááááJ Megkezdte szórnyolását tehát oz a költő, akinek tehetsége egyet Jelentett o kettóvel. Gyermekkorában számtolon liroi gyöngyszemmel kápráztatta el a környezetét Megírta például a Ló című zsengéjét „úgy hiszem, nem vagyok ember!" mondta egy ló ne yetve, és ezen hosszon elmélkedve ledólt a kerevetre. 88 De említhetnénk például azt o szösszenetet is, amelyben ifjúkorát meghazudtolva, az ember származásának alapvetó l<érdéseire 1keresi a választ: Ember llOgyok bumm!

vagy ,szamár vagyok bumm? nem tudum! Varozslatos verseklkel ~övezte ki az ifjúkori szerelmeihez vezetó utakat. Szeretlek, szeretlek drága Karolio, lelkem ~g. mint ing a fregolin! Sajnos o szerelmi csalódósok öt sem ,kerülték el, ezért a csodálatos szerelmes verseket tünódö, világtól elforduló, különös költemények követik. lme egy példa: A zongorónál eoy nagy, bizarr majom, zongorázik, mojd elszáll egy keleti dallamon . Az elvontság jegyei mór oz elóbbi sorokban is felfedezhetők, későbbi, immár az alkoholizmus jegyében fogant muvei azonban igazi elvontsógról tesznek tanúbizonyságot. (Lévén, hogy az olkoholelvonóban írta őket!) Négy térdet látok, s felelsz-e ho kérdem, hogy melyik az én térdem? Nem kevésbé különös versek tucatjait idézhetnénk, ám álljon itt két kétsoros mámoros: Legszebb öröm: o söröm! Vaqy: Ne sokat költsön, inkább töltsön! Hájasi Vénusz felfelé ívelő pályáját (hói istennek) derékban

törte ketté az alkohol. Azonban annak ellenére, hogy a mély fertöból immár sohasem tudott kilábalni, bizonyítottan a ,világirodalom költólejedelme maradt. Még akfor is elmondhatjuk ezt, ha a viráglelkű művésszel a lexikonok igen-igen mostohán bónnok. ime az a négysoros, amely mintegy mindannyiunk kezét srelíden megfogva, vezethet minket halálunkig: A világ egy nagy zsömle, az ég boltra kötve. Vagyunk csak egy morzsa, ez az ember sorsa! Életem legszebb napja 89 ,.Kedves! Szeretnék levelezni (kedves) zolt jeligével! Ez o 85 (? !) Hohotóbon volt. Csók a család Timi(ke). (Elnézést a ,,szép irósért.)" . . Kedves Hahota Szerkesztő­ ség! Ne haragudjatok, hagy irok. Engemet Zoltónnak hívnak Nagyon megkedveltem a hahotójikat, idáig megvan az, 1986-87-es 88-as. Az idei is nagyon jó. tpp ezért szeretném ha küldenének pór hahotát meg naptórt. Ne vegyék ezt sértődésnek. Sziveséqüket előre is köszönöm. Üdvöziöm önöket

ZOLTAN." . Meg tudtu megmondani, haay mikor tudják kiadni a hahótákat? hetekén hónapónkén." szól a kislányához: Na Eszti hogy ment a hegedütanulós ! Remekékül! A hegedütanáramnak ma elösször jelentek meg kövér könnyccseppek a szemében. (Én is tanulok hegedülni!) 1. fiú: Olvastda, feltallálták a komb nélküli inget. 2. fiu: Asz is valami? tn mór évek óta igyjárok ! He-he. A fiuk monták hogy jo a humorum. De én szépp vagyog, és sok liu SZERELMES Belém! Akó küldjenek naptárt, de pajtásasat küldjenek pajtásosat! Elöreisköszönőm: Éva! A viceimek szeretném ha kinyomtatnák a köfetkezö számukba. Aszi is szeretném ha töb hahotát csinálnának, és tőb lenne o pad olati posta, meg a képregén! Ha nem tud. nak viceket, nyuqodtan ir/yanak nekem ,;, küldök! mert ne. kem nagyon ió a humorom/ Ha akarják küldök magamról képet, és látni loqják hogy ki vagyok én!" .Tisztelt Szerkesztöszék ! (Levélhomtó!)

Szeretném ha Küldenének 1989-es naptárt küldenénk nekem. Én uavanis azt gyülytöm! Ide irok néhány vicemet is: Meghototság: Az anya így 90 .,Kedves Pajtás Hahota! A tanulmányi értékem közepes vagy jó. Tehót, ingadozó Lenne egy kívánságom magukhoz. Mégpedig ez: szeretném ha (nem kis örömömre szolgálna) ezt a viccem benne lenne a következő Hahotaban. A viccem pedig igy fest hogy: Megy az utan a Szélesszáju Béka. Tolálkozik o lóval Szélesre huzoll száijal mondia: - tn vagyok o Szélesszáiu Béka. Hát te ki vagy, és mit eszel? - o ló válasz nélkül adébbál. Megy tovább o Szélesszáiú Béka. Találkozik o qólyávol Kérdi Én vagyok a Szélesszáju Béka Hát le ki vagy és mit eszel? kérdi szélesre huzott szájiol. A gólya jóizüen nyel eggyel. MoncÍja: 1:n vagyok a gólya, és Szélesszáju Békát eszek. Erre o Szélesszáju Béka öszszecsücsörilett száiial ezt hadarja: Hát olyat hol tofálsz? Utóirat· egy külön lapon

verset küldök be. Ez o cime: Toldi II. Miklós Ha lehetne, ez is keriiliön bele Hahota következő számában. Ezt a verset egyedül találtam ki, igyhát, oz én nevemet tessének maid aláírni. (Ha nem tetszik, okkor nem kell!} A HŐS Ide lőjetek! 91 1oldi II. Miklós Mot:ó, .,Mint megamnnyi csillag, ló/lobban, Miki keze ugy e, ·tan. ~ .a, f,,,kló s éhesen a réten, Go11doi e91et, de hiába, 0, :c·,óbb egymagába. Estefele hazamegy vala, Bóiyiótól ételt kér vala. 2 „M, ·an öcsém, megéheztél?" Azzol Mikit képentörölé. Dc occse lelke se galamb, Odavág neki vala. György egyet fanyalog 5 mór a földön nyovaiag. 3: Meghalt György, Senki sem siratta. Miklós pedig, Csendesen befalta. Evését kopogtatás vágia el, Belép a zsandár s az ő nyakát vágja el. 4. /gy halt meg Mik/ás, -~s bótyia György is, Az előbbit Megsiratták mégis. Hiába siratták, Nem vóltoztatatt mór Semmit, de semmit A Miklós haló/ón." . a királyfi.

elhatározta, hogy kirabolja o helyi muze• umot, el is készítette a tervet. Könnyen bejutott, mert éppen tatarozták at épületet. Amint belépett a kió/Jitóterembe, hült helyét találta a koronának mivel ezt akarta ellopni -, igy ,arrót lógatva hazabandukolt. Másnap amint olvassa az uj. sógot, látja ám hogy az egyik cikkben ez ól/: ,.Betörés történt a muzeumba A tettes a Vasorru Bóba legkisebb fia. Az ellopott tárgy II. Töhötöm koronája A koro• nót visszaá/litattók eredeti helyére." A király// el is ment még aznap, éjszaka a koronáért. Nőnek álcózto magát. Aki nem hiszi járjon utána, mert a kirólylit azóta sem toló/jók. . a kirólyli felült a fehér Javára ujból (lósd: BMX biciklijére} és elvógtózott kedveséhez. Megszökteti, de egy rendőr elkapia és megbünteti, mert nem volt vi/ógitósa . " „Ezek csak ötletek, legyenek .,Kedves szerkesztőség! szivesek jobban megcsinálni, Olvastam a legujabb Hahoés a

Hahotába kiadni. Ha tutát! ~s én is kedvet kaptam a dok küldök még ötletett, meri vicciróshoz. Leirok néhányat: egyre nagyobb időközönként . a király fi felült a fehér járnak a Hahotók. Gondolom lovára (/ósd: BMX biciklire} és nincs ötlet!, de ez nem kritielvágtózatt kedveséhez. Megka szökteti, de nincs hova tenni, Köszönete/ ilj. X Y mert nincs csomagtartója . Forrás: http://www.doksihu 92 ~llflltJr 5>!vb TAGFELV~TEL: vidéki irodáinkban is olyan fiatal utasaink részére, akik 1987. július 1-jétöl legalább 3000 km-t repültek a MAU:V-val. MALtV, Debrecen, Vörös Hadsereg út 11- 15., tel. : 52/16-545; MALtv, Györ, Bajcsy-Zs. u 27, tel: 96 1 12-095 ; MALtV, Miskolc, S1échenyi u. 64, tel: 46 37-306 ; MALtV, Pécs, Rákóc1i út 50., te l: 72124-378 ; MALtV, S1eged, Oskola u. 5, tel: 62/11 -810; 8 u da p est e n: MALlV, Junior Club V., Roosevelt tér 2 VII em 702 fiALEV •1• . E a 111 1. 11 Q 1 ?{ 94 95 96 97 98

99 100 102 103 104 DERÜTDBLETTAK Orök fiatal A nyolcvonéves Moriska nen, sojót személyében van megsértve, amikor a fiotalokat szidják. Panasz - Ezek o mai gyerekek a játszótéren nem akarják ótod. ni a nyugdíjasoknak o hintót. Szegénység - Zsebródióra még nem telik. Egyelőre vettem egy elemet hozzá Azt hallgatom Humanizmus EZT A FILMET CSAK TIZENNYOLC ÉVEN FELOLIEK NÉZHETIK MEG: MIÉRT KOLTSE A PÉNZÉT ERRE A TOMÉNY UNALOMRA EGY KISPÉNZŰ GYEREK?! Jellemzés - haapa lesz, amikor részeg. Horgász-bánat Nincs olyan hosszú korom, hogy megmutathassam, mekkora halat fogtam. Pályaválasztás - Mi szeretnél lenni, kisfiam? - Mindegy, csak irigyeljék tőlem. Reklamáció Kérem, ez o dobostorta dohostorta ! Különös eset A tengeralattjáró legénysége egy órai eltávozást kapott oz Atlanti-óceán közepén. Szigorú szülő Kislányom, légy legkésőbb, dolod! aztán itthon amikorra gon- Szép kis s:r:ülö Igaz,

hogy enni nem adok a gyerekeimnek, de annál több szeretetet kopnak tőlem. Az édesapómból mosto- Muzikalitás Lacinak abszolút hallása von. Ha volaki Kecskeméten szidja, meghallja Pesten. Kívánság - Szívből kívónom önnek ozt, amit ön nekem. - Kikérem magamnak! 105 trdeklödö anya Mai mese - Mennyivel emelték o fi. zetésedet, fiam? Csak azért kérdezem, hogy tudjam, menynyi az az összeg, amelyből továbbra sem odsz haza egy fillért sem. Három kívánságodat tel. jesitem - mondto o mesebeli tündér. - Teljesítsd négy lcivánságomot és én hajlandó vagyok ebből leadni o tündérkének !húsz százalékot. Oltöny - Négyezer forintért vett o fiának egy ilyen vacok, ronda öltönyt? - Megtetszettek o gombok. Von egy gombfoci-csop·::itom. Ranio - On miből él? - Havat lapátolok. - Júliusban? - Tehetek én orról, nem esik o hó? Kezdő hogy Allatmese Az elefántot hosszas könyörgésére felvették eladónak o porcelónüzletbe,

ahol becsületesen megállta a helyét. Ellenben o kecses gazella, oki protekcióval került oda, renge• teg tó nyért tört el büntetlenül. Humorista - M iért olyon rosszkedvü? - Mo még huszonhét kocogtotá viccet kell kitalálnom. Mai gyerek - Anyu, úgyis tudom, hogy nem a gálya hozza a gályát! 106 Anyaszív Éjfélkor felébredtem, hogy megnézzem o kisfiamat, nem csúszott-e le róla az ágytakaró. Akkor jutott eszembe, hogy o gyerek mór harminc éve Amerikában él. operarajongó Hogy tetszett a Rigolettó? Tetszett, de azért lehetne benne egy pár mogyornóto is. A nagy mutatvány A büvész eltüntette o cirkusz <:1znopi bevételét, és soha többé nem varázsolta elő. Sértődés Miért nincs o Zeneakadémián szájharmonika tan. szak? Magány Laci a csillagfényes nyo ri es. téken o Margitszigeten kéz o kézben sétál egyedül. 107 - No nézd csak, Pók Matild, én nem vagyok veled megelégedve, mit szólsz ehhez? Mit szóljok?

Lehetek őszinte? Csak természetes, Pó:C Matild. Kihez lehetne őszinte egy diók, ha nem az osztalyfőnökéhez? Ki vele, mit akartál mondani? - Hát, hogy o dolog kölcsönös. - Hogyhogy? - Én sem vagyok megelégedve az osztályfőnöknövel. Hihihi. - No, de Pók Matild! Ez mégiscsak . - Jc,, értem. Szávai mégsem lehetek őszinte Csak viccelni tetszett Hihihi Jelzem, láttam is valami dévaj csillogóst az osztályfőnöknő szemében, amikor mondlo. Móka volt Hihi - Izé . már hogyne lehetnél őszinte, Pók Matild. Halljam, miért nem vagy velem megelégedve? ne részletezzük. - Talán Osztályfőnöknő is elfoglalt ember, én is elfoglalt ember vagyok, ha most elkezdeném mensorolni, reggelig nem nénk haza. Inkább majd én 108 tartok panasznapot, fix, hogy homo robb végzünk, oké? Hót okkor tessék talán sorolni. Először is . - Először is neheze11 haladsz, Pók Matild. Tizenöt éves vagy, mór előbbre kéne tartanod. - Lehetséges. Bór le kell

szögeznem, hogy ebben például Johann Sebostian Bochra hasonlítok. - Hogy érted ez? - Istenem, Johann Sebastian Bach ugyebár 1685-ben született. 1700-bon tehát pontosan tizenöt éves volt Éppen annyi, mint én most Ostobosógokot beszélsz, Pók Matild. Se füle, se farka - Elnézést kérek, ezzel nem értek egyet. Johonn Sebostian Bach a kultúrtörténet egyik legnagyobb muzsikusa volt. Ilyen kvalitású emberről azt óllítoni, hogy nincs füle . enyhe túlzás. Az ügy másik feléről természetesen nincsenek közvetlen információim, Hihihi. Örökké a bolondságon jár az eszed, Pók Matild. Az osztályfőnöki órán is folyton vitatkozol velem. - Már ez is baj? Ahelyett, hogy örülni tetszene: lega- lóbb valaki nem alszik, Egyéb. ként biztos tudomásom van orról, hogy Thomas A. Edison az én korombon még újságot árult az utcán. - Ezzel mit akarsz mondani, Pók Matild? - Hót, hogy az ő korában még én is felto lólhatom a viaszhengeres

fonográfot és a szénszólos izzólámpát. - De hiszen azt mór rég feltalálták! - Igazán? Hót nem borzasztó? Tetszik látni, ez az én formám. Egyszer akarjak feltalálni valamit, - - Megint hülyéskedsz, Pók Matild. Egyébként biztosithatlok, hogy Thomas A Edison újsógórusnok is jobb volt, mint amilyen te lennél. - Nagy kunszt azokkal az izgalmas újságokkal. Kis betörés, kis gyilkosság, kis bank rablás.,, volt mivel eladni Kíváncsi lennék, miket kiobálno, ha itt árulna újságot. .óriási szenzáció, a tengerszintre átszámított légnyomás alig változik!" Hihihi. - Azért is komolyan fogok veled beszélgetni, Pók Matild. Miért nem tanulsz jobbon? Nem is így kell csinálni •.• 109 - Világéletemben közepes voltom. Az is moradok Nekem bőven elég. Nem akarok én Albert Einstein lenni - Hát mi akarsz lenni? - Hihihi. Kiválosztottam az egyetlen pályát, ahol minden férfinál különb lehetek. rendű - Ez érdekes. szel? -

Hát mi le- Nőimitátor. - Nő . , nő. nőimi . De hát ez őrület! Egy nőnek semmiség nőt imitálni! - Hát ez az. Bolond leszek lemondani az egyetlen fáromról. No, egyet mondhatok, Pók Matild Ezzel a felfogással semmire sem viszed. Mennyit dolgozol te napjában? - Hót, ug)C o suliban von hat órám, 011011 hó rom óra az edzés, este tanulok még hármat, az tizenkettő. Tizenkét órát. Mór persze azon kívül, amit odahazo segítek a muternak. És az osztólyfőnöknő? No nézd, von naponta átlagban négy órám, aztán felkészülés, helyettesítés, dolgozatjovítós . en is tizenkettőt - Értem. Szóval én ugyanannyi melóval vagyok hülye- - Esküszöm, érdemes lenne beírni az újságnak! Már a harmadik fúrófejem törik el . 110 gyerek, mint amennyivel az kiváló pedagógus. Nem furcsa? Hihihi - Aztón itt von neked ez az úszós, Pók Matild. Noponto három óra edzés Megéri? Lesz belőled valaha Dornyi Tamás? - Nyavalyát. - Akkor

miért úszol? - Tessék mondani, ez osztályfőnöknőböl lesz valaha Makorenkó? - Dehogyis. - Akkor miért tetszik tanítani? No, de Pók Matild! Ez már aztán igazán . osztólyfőnöknö - Értem. Szóval mégsem lehetek őszinte Csak tréfa volt Viccelni tetszett. Hihihi Jaj. Pók lesz belőled? Motild . mi - Hát, tetszik tudni, ho a kenyérből lehetett penészes penicillin, majd csak lesz belőlem is valami. - Azt tudod, hogy Fronklin Delono Roosevelt a te korodban az osztóly legjobb tanulója volt? lgozón? Az osztályfőnök­ korában pedig oz Egyesült Államok elnöke. No, csókolom - nő - Fantasztikus I Tisztóra olyan, mint az igazi, még késik is . • 111 . . . ~ ? Papás~.mamá$~~~/-~ ~ -·-- Miért szerelt o televiziókészülékére visszopillontó tükröt, Moyerné? - Ellenőrzöm a férjemet . ??? - . hogyan mosogat. - ó, te gazember! - sz,dJo a férjet o felesége. - Az esküvőn ozt mondtad, én vagyok oz életed nopsugoro

Most pedig állandóan a kocsmában ülsz. - Te nem tudtod, hogy o napsütéstől szomjas lesz az ember? .•: - Miért iszol naponta négy üveg sört, omikor o körzeti orvos c;sok kettőt engedélyezett? - kérdezi o feleség a ~ - . , ~ . - -~":f"t.; - Te még nem mentél férjhez? - Várom az igazit. - Es ki az igazi? - Aki el akar venni feleségül. ,·: Mogo éppen úgy néz ki, mint o harmadik férjem 1 - Es eddig hány férje volt? - Kettő. ·:: - M,t adtál a feleségednek o negyvenedik születésnapjára? - Gratuláltam neki o harmincadik születésnapjához. De kettőt o belgyógyász Mihelyt abbahagyta az ökölvívást, ozonnal megnősült. - Úgy látszik, nem tud harc nél~ül élni. A kutató o felesége születésnapján megszólal: - Nagyszerű meglepetésem von a számodra. - Mi az? - Rólad neveztem el egy újonnan felfedezett vírust. ~·: - Meg vagyok elégedve a fériemmel. Soha nem kell kérdeznem, hol volt - Hogyhogy? - Mert sehová

nem engedem el. férjétől. is! 112 Csoportos esküvö - Ki mondta azt, hogy nem f - Matild, hol a kocogómezem? - Miért, mór megint spor!müsor von a televízióban? -.: A hajótörött utolsó erejével kiúszik a portro. A felesége kiabál feléje: - Hol voltál ilyen sokáig? A hajó mór két órával ezelótt el süllyedt. .•: - Ez a ruha túl bö önnek - mondja az eladó. - Nem baj, legalább a férjem ozt hiszi, hogy lefogytam. - Az én feleségem minden hobbimat ellenzi. - Az enyém inkább támogatja. - És mi a maga hobbija? - Takarítás, mosogatás, bevásárlás. .·: - Milyen a feleséged? - Amilyen a többi feleség. Neki vonnak a legszebb és a legokosabb gyerekei, és neki van a legostobább férje. ·:l: Miért viseled a férjed hajót a medalionban, amikor meg él? - Igen, de haja mór nincs. Fizetésnap Jf( : & . :::~· 1 --.· . - 114 Hetedik Alfonz! Mutasd a slejfnit! Az olvasott újságpapír is érték! GV0JTSD l:S

OSSZEKOTVE ADD AT A @BJ -nek 11 5 -., Placid es •iizo: Gyogybagyiílc 117 , ,a 119 121 122 123 ~evetséges. - Pincér! Kérek két tojást, az egyik kemény legyen, a másik nyers, hozzá két e légetett piritóst, ihatatlan teával. - óh, hót ezt o konyha így nem tudja megcsinálni. - Dehogynem, tegnap is sikerült nekik. - Gondolod, hogy mérges vagyok? - kérdezi az egyik kígyó rémülten o másiktól. - Nem is tudom ., de miért kérdezed? • - Mert az előbb megharaptam o nyelvemet! - A vendégekre jobban kell figyelni - oktatja a főnök a felszolgá lót a cukrászdában. Az, oki most elment, öt süteményt mondott be, pedig hatot evett meg! - Ez igaz, én viszont hetet számoltam fel neki. - M inden rendben lesz! A nagybátyám anyakönyvvezető, ő fog bennünket összeadni! mondja o leány. - Tényleg minden rendben - válaszol a fiú -, az .én nagybátyám pedig válóperes ügyvéd. - Amikor kártyázol, mindig nyersz, a

lóversenyen pedig mindig vesztesz. - Mit csináljak? A lovakat nem cinkelhetem meg, nem dughatom a kobátujjamba és nem keverhetem meg óket. - Mit gondol, ügyvéd úr, meddig fog ez az egész tartani? - kérdezi a vádlott néhány perccel a tárgyalás megkezdése elótt. - Nekem három óráig, magának körülbelül hét évig válaszolja az ügyvéd. -.·: Mogo olyan primitíven hazudik - mondja a bíró o vádlottnak -, hogy őszintén tanácsolom, fogadjon magának ügyvédet! - Nehogy kitördeljék a kis fákat! - figyelmezteti az erdész o kiránduló csoportot. - Ne féljen, von nálunk balta! -;: * 124 Mai mese 125 - Milyen volt a kezelés? kérdezik oz ínyenctól, oki fogyókúrán vett részt. - Borzolmos. Minden reggel egy pohár víz éhgyomorro, róodósul oltotós nélkül A kisfiú mindenáron egy kis dobot okor megvetetni mogónok a jótékboltbon. - Egész nyugodtan vegyék meg neki - mondja az eladó a vonakodó szülőknek-, a gyártó

garantálja, hogy nem tort tovább két napnál. A fontos vendéget meghívják vodószotro. Amikor véget ér o vodószot, közlik vele, hogy ő volt o legjobb vodósz, mert 40 nyulat lőtt. - Ez igozón kiváló eredmény - örvendezik o vendég -, főleg, ho figyelembe veszem, hogy cso k tíz töltényem volt . ~•: - .Szerettem volno mogónck borrovolót adni - mondjo o háziasszony o szerelő­ nek -, de csok egy 500-osom von. - Nem boj, osszonyom, odjo csak nyugodtan ide, von oki még ennyit sem cd ! Képzeljék el, megholt o legjobb vendégünk! - meséli o csopos a vendégeknek. M indennap eljött ide és megivott harminc sört és húsz vodkát. - És miben holt meg? kérdezi oz egyik vendég. - Látjo, ozt nem is tudom! 126 Az állatkertben o majomketrec előtt kérdezi o kisfiú: - Ho ezt o nogy majmot szobodon engedik, később ember lesz? - Papa, ho adsz húsz fo. rintot, segítek neked megcsinál ni o szómtonleckémet. Mama, hozzál be legalább öt tányért. -

Minek oz, kisfiam? - Mondani akarok valamit a pcpónok. - Először von a centiliter, majd a deciliter, azután a liter. És utána mi következik, Pistike? - A dugó, tanító néni, kérem . - Most kivel jársz, Mónika? - Tudsz titkot tartani? Persze. - Én is! - Hallja, nincs időm a hosszas magyarázkodásra 1 A kutyán kívül valóban senki sincs itthon. 127 1 RÉSZVÉTEL 1 FONTOS! Amikor benyögtük, hogy oz osztály spéci kommandója részt óhojt venni o Kit mit tud? csotározásoibon, oz öreg Lejtmeneti olyon sópodt lett, hogy a pócsi szűz o mélyhű­ töben még táncoló tűzililiom hozzá képest. - Szívesen vettem volno nyögte végül - , ho inkább o Légy ma hülyébb, mint tegnap című vetélkedöben teszitek magatokat. A siker nem moradhotott volna el De hót jöjjön, aminek jönnie kell. Legfeljebb beállok apácának, és mindennek oz ellenkezöjét is letagadom. A nagyszünetben aztán elmélyült milvészeti vitát rendeztünk o kukák

mögött, s oz 128 osztály kulturális egysegere jellemzö, hogy mór az ötvenedik pofon után megállapodtunk, mivel fogjuk honyott ejteni o szépségre ·szomjas világot. Pantomim kell! ordított disztingváltan oz okos Nehadoma, o ·kinek ez alkalomra még lelke is volt. Pantomimben olyan boromsógot még nem tudto1k elövezetni, hogy a zsűri ne fogadta volna ójta.tos nyöszörökkel - Szép sansz! bömbölte meghitten o dagadt Triznyai. Ha mindenki pantomimet dob be, okkor a mi ponto. mimünk csak egy pantomim oz ezer pantomim közül, és ott vagyunk, ahol a port szokod, ha a mi pontomimünk csak egy pontomim az ezer pontomim . Mélyen érző humonisto /0• gyok, hót hozzávágtam egy kukát, mielőtt még éhen holt volna o porttolon pantomim hobjoi között. Hülye 110gy, dogodtl •kiáltotta az okos Nehodomo, omivel persze semmi újat sem mondott. A mienk természetesen rendhagyó pantomim lesz. Méghozzá hangos pontomim Az egyes megrogodo képek között

körbejórun1k, cintányérozunk és üvöltözünk. Ebben oztán néhány szóro sem érdemes bol csapott és jobbegyenes után meg is állapodtunk. Aztán mór csok Összetett gyakorlat 129 ozt leellett tisztáznurlk, mivel késztetjük magas hőfokú együttrezgésre az okkor ismert emberiséget. - Alljon meg a menet! vonyítotto hirtelen o cseles Nátrádi, és a szeme a mennybe ballagott, holott a menny erre aligha tartott igényt. Nekem von egy lidércnyomásom Időről-időre visszatérő álmot látok, minek köve~keztében lucskosra zokogom a kispárnámot. mondto Édes lehetsz o málé Sundón, de a cseles! okkor már nem lehetett megállítani. Volaki talál egy kuffert 130 o pályaudvaron - kornyikálta. Leadja a talált tárgya~ osztályán. A kuflerben egy csecsemő von. A kutya sem jelentkezik érte. A csecsemő cseperedik o kufferban. A világ oda se bagózik A csecsemő már felnőtt a kufferbon, még mindig a tolólt tórgyok osztályán. A csecsemő­ nek

már térdig érő szakálla von o kufferban, feléje se néznek. Na, hót ezt fogjuk eljátszani A zsűri el fog ájulni o mOélvezettől. A kis pantomim címe az lesz: ,Az élet olyan, mint egy kuffer." Miért? nyögte be valaki. - Mit miért? meredt oda o cseles Nátrád,. - Miért olyon oz élet, mi·nt egy kuffer? - A nyovolyo tudja. És •megkérlek, hagyj békén o bornirtságoiddal. Elég! ordította az okos Nehodoma, akinek még mindig volt lelke. Ezt fogju•k eljátsz-oni A szeplős Májer lesz o csecsemő, időriként álszakállt ragoszt, kikandikál o kufferből, és bölcseket mond, mi pedig •körülmegyünk o cintányérral. Nyilvános fő­ próba holnap délután a Hotel Fandangó hátsó pitvorában. Némi kollektív cselgáncsozós után sikerült feltennünk a kéra Hotel dést, miért éppen Fondongó hátsó pitvarában? Az a ti bajotok mondto megvetően oz okos - , hogy nem tudjátok összefüggéseiben szemlélni o je lenségeket. A Hotel Fondangó

tele von külföldi turistókkoL A külföldi turisták megvesznek o pantomimért Semmi két;egem afelől, hogy volutóris aprópénzek hajigálósóval honorálják ottrakciónkot mialtal o népgazdaságnak is hothotós segitséget nyújtunk. Aztán támadt egy kis hézag. Az idegen ajkú özvegy o 131 legrosszobb pillanatban hömpölygött ki o Hotel Fondangó apró bolkonjáro. A 1kuffer éppen okkor nyilt ki, a szeplős Májer éppen okkor könyökölt elő a kuffer mélységes lenekéről, hogy néhány bölcs mondással vodósszo a hotást. Az idegen ajkú özvegy csak egyetlen pillontóst vetett a szeplős Mójer gyöm,bérszín ólsrokálláro, a tekintetét egymásba jojóztotto, o szívéhez kopott, majd hosszú, fütyülős sóhajjal rogyott ót oz ólmok lenge birodolmóbo. A Hotel ifondongó igozgatójo egy emberként rohant elő Jcis kuckójából. Egy pillanat 132 olott rónk zúdította az európai kultúrk,ncs volamennyi ismert átkót, majd több nyelven

rögtönözni kezdett. Hogy elriosztottunk egy fizetővendé­ get, s jóllehet, őseink ,minden bizonnyal kóbor ebe-k voltok, kutya kötelességünk, hogy mindent jóvótegyünk. Később kiderült, hogy oz idegen o;kú özvegy korántsem dollórelszómolósú, így a jóvátétel sem ütközhetett nehézsége-kbe. hogy hozunk Elhatároztuk, neki egy kis ezt-azt. Körtekompótot, oldolszolonnót, hajszeszt. Ki mit tud. Lovasiskola 133 t , H i l t 134 FIÚK, LÁNYOK! JELENTKEZZ!TEK A V."SÉRT VÁLLALATHOZ SZAKMUNKASTANULONAK A „HÁZTARTÁSI FELSZERELÉSEK ELADOJA" SZAK MÁRAI A tanulmányi ösztöndíjon felül havi 700 Ft társadalmi ösztöndíjat is fizetünk. A tanulók részére napi 5 Ft térítés ellenében ebédet; valamint ingyen munkaköpenyt, tankönyveket és füzeteket; évente egy alkalommal díjmentes üdültetést, tanulmányi kirándulást biztosítunk. Az utolsó évben tanulmányi eredménytől függően - a tanulókat szakmunkásbérbe

soroljuk át. Jelentkezés: VASÉRT VALLALAT Budapest, VIII., Ullöi út 32 1/8 Telefon: 138-882 135 136 137 140 144 145 146 147 148 KURTI ANDRAS: A modern elbeszélő irodalom több művelője fittyet hány az események időbeli sorrendjének, mint játékos cica a pamutgombolyagot, úgy kuszálja össze o szálakat. Az olvasó aztán törheti o fejét, hogy mi is következett mi után, és mi maradt ki? Viszsza-visszolopoz, a szétszórt mozaiklapokbál gyötrődve, kinlódva igyekszik összeállítani a történet tényleges képét, az események egymásutánját. Ettől a szenvedéstől legkönnyebben oly módon szabadítható meg a nyájas olvasó, ha mór kicsi korában hozzászoktatjuk o fenti i rónyhoz. Mégpedig a gyermekmesék hasonlóképp modern tálalásóvol Például így: PIROSKA tS A FARKAS - Azért olyan nagy a szóm - válaszolta erre gúnyosan a farkas -. hogy téged - hamm! - bekaphassalak. És valóban! A

farkas kitátotta a szóját, és bekapta szegény Piroskát. Aztán jólesően megnyalta a szója szélét, húzott egy no- gyot a borosüvegből, és egészséges, mély ólomba merült. Hangos hortyogása megremegtette az egyszobás, összkomfortos házikó falait. Odakint sütött a nap, illatoztak a virágok, a csobogó csermely portján kecskebékák kuruttyoltok. - Mekk, mekk, brekeke - mondták, függetlenül o tragédiától, amely nem messze tőlük játszódott le. Fűzfavesszőből font kosarával a karján Piroska szaporán lépegetett az erdei ösvényen, hogy ennivalót vigyen a beteg Nagymamának. A ko sárban ott volt minden, ami egy betegnek kell: kalács, sonka, tojós, töltött káposzta és egy üveg szürkebarát. Hát, ahogyan megy, mendegél, megszólítja őt a gonosz farkas: - Hová, hová, Piroska? Ha mór egy farkas beszél, akkor illik neki válaszolni, vélte a kislány, és jóhiszemű­ en tájékoztatta a fenevadat, mire az, hogy időt nyerjen

149 ólnok terve megvolósítósÓ• hoz, Piroskónok azt a tonócsot odto, hogy szedjen egy csokor órvócskót is, biztoson örül majd o Nagymama a fi• gyelmességének. Piroska hajlott a szóra, o farkos pedig sietősen szedte az irhójót. Az erdőkerülő alacsony, kopasz ember volt, agglegény és neuroszténiós. Az ment oz idegeire, hogy hivatásánál fogva kerülnie kellett az er• döt, pedig nagyon szeretett volna belemenni, mojd meg• ölte a kíváncsiság, hogy mi• lyen is lehet egy erdö belül• röl. Véletlenül ezen o napon határozta el, hogy - ha tÖ• rik, ha szokod, - bemegy az erdőbe. Az elgépiesedett monoton életritmus zadás, az új, oz utáni vágy éppoly lensége korunknok, oz előző koroknak. munka, a elleni ló• ismeretlen sajátos jemint volt házikó előtti tisztáson se rebbent, egy fagyal. bokor felett lódarazsak rep kedtek. A szellő Nyihóhó, döngicsélték. züm, züm A kanyargós ösvényen mór közeledett

Piroska, kosárral, virágcsokorral. vidáman és gondtalanul, mert azt hitte, hogy a beteg Nagymamát találja a lakásban. •:: A gonosz forkas, egy cso• mó kövei a hasábon, amiket álcázós céljából az erdőkerü­ tö helyezett el ottan, miután kivágta Piroskot és a Nogymamot, a csermelyhez bollo• gott, hogy igyon, de o kövek belehúztók a vizbe, el is pusztult, úgy kell neki, béke poraira. - Még nem laktam jól állapította meg o farkos, miután csalárd módon bekapta a Nagymamát. - A kis Piros• ka lesz a ráadás. - Eredj, kislányom - szólt Piroskához a mamoja -. látogasd meg a beteg Nagy mamát az erdőben, és vigyél neki egy kis elemózsiát. Ez okból a farkos felvette a Nagymama pizsamáját, csipkés hálósipkójót, befeküdt az ágyába, úgy várta a második fogást. Piroska indult. szófogadóon Egyszer volt . 150 volt, hol utnok nem 151 DECEMBER 152 • AH 153 1. ,111" 154 Hahota színkör 1.

LANV: ANGYALI ÖRDÖGÖK Hót. ez minlátod, egyetlen főhercegnő sem ford1Jlt elő o rokonságomban. Sehol egy korono, sehol egy polóst . II. LANV (mártír hangon): Akkor engem nem láttok o, bálon . ! 1. LANV: Ügy beszélsz, m, nl o·kit megcsípett 11010 m1. Miért akarsz te mindenáron löhercegnó lenni a szilveszteri bulin? II. LANV: Miért, miért? Hót nézz rom. A külsőm o modorom Ugyan, m, mós lehetnék? 1. LANV: {tűnődve végiqméri): No, ahogy így elnéÍlek, okodno még egy-két szerep o szómodro Itt von például • II. LANY: Hallgass, Jód Amália. Te ezt nem érted. Ez költészet. Belső sugollot A lélek apró remegése 1. LANV: Könny szökik o Orvosnál voltál szemembe. mór? II. LANY: Kopár lélek A legjobb borótnőm . no, mondhatom, 1. LANV: Igazán nem tehetek róla, hogy rezegni kezdett oz o csipkés lelked . ! II. LANV: úgy, úgy, taposs csok belém. Hiszen neked den Amint könnyű. Te ezekből a kocatokból felöltözöl bibircsókos

bonyónok, és boldogon élsz, míg meg nem halsz . 1. LANV: (hozzávág egy halom göncöt): Kacat ?! Ez neked kocot? Gerbera néni elsöbólozó ruhójo neked kacat . !? II. LANV: (ö is hajigál): Erről o pongyolóról beszélsz? Ezek szerint o te Gerbera nénéd még Dugovics Titusszal ropta a táncot . ! {Betoppan egy harmodik lóny föhercegnönek öltözve.) Ill. LANV: Szio Jód (A másik lóny felé int. akit elbo ritonak a kocatok) Ki ez o jovasasszony? . 1. LANV: (gúnyoson) Semmi, semmi fenség Ez a líra, lelkű hölgy Tus Veronika Siemélyesen Ill. LANV: Vagy úgy! . Nézd csak, mór meg sem ismerlek. Egyébként milyen va gyok? (Illegeti mogót.) II. LANV: (Végre szóhoz jut.) Nini! A Horvófh Ecetke Maskarában ! Ill. LANV: {Sértődötten ) Ez kifogástalan föhercegnöi öltö zék. Most hoztom o kölcsönzőből 1. LANV: Tudniillik ő szeretett volna ilyen „maskoróba" 155 öltömi. Most megsebezted oz ö finomon rezgö lelkét. Ill. LANY :

(Sikottozó koca• gósbo ,kezd.) Mórminthogy CJI Fóhercegnöne k . ? Tus . ? ! Joj, menten le rogyok! Elóbb lesz a dundi tehénból gazella 1. II. LANV: (Gyonuson fojtott •h<ingon.) Nem ~ennéd le egy pillonob/10 o polóstodat, meg o koronádat? (Horváth Ecetke csodálkozva leveszi o kölcsönzóböl kivett holmikat. Abbon o pillana tbon öt is elboritják o röpködö kacatok) II. LANY: Hogy megemlegesd a dundi tehenet te Nefeldíszített sodrófa . sze . 1 1. LANY : (Közéjük ugrik) Gerbera HéJ . Hé! A néni elsöbálozó ruhája! . A Jázmin bácsi kacagányo ! . Ősemberek! civako(Parázs verekedés, dás kezdódik. Itt-ott szakadozó ruhák recsegése hallatszik Mór a hajuk is szanaszét áll, amikor ismét nyílik az ajtó, és félénken belép egy ötödikes korú kisfiú. A civokodók nem vesz.i k észre A kisfiú leül, és egyre nagyobb érdeklödéssel figyeli a viharos jelenetet Am ikor a lányok egy pilloriotro fáradtan megállook. tapsolni

o kisfiú önfeledten A három „boszorka" kezd. meglepődve fordul felé.) 156 KISFIÚ: Még 1 • • • Még! . Tisztára olyan a buli, m ntha verekednétek. Reigazából mek . ! 1. LANY: (Epésen) Orülök, hogy tetszik. Mellesleg igazából verekszünk 1 KISFIÚ: Jó, jó. Nem szóltam semmit Csok csináljátok De csináljátok. De azért tudom, hogy alapjában véve a Csongor és Tündét próbáljátok . Ti vagytok a három kisördög! Óriási 1 II. LANV: (Bizonytalanu l) Szóval ozt mondod, hogy . eléggé élethü volt? KISFIÚ: Mi az hogy! Visszhangzott oz egész környék! Ill. LANY : (A borátnóihez) Hóát. okkor most mi legyen? Folytassuk o próbát? 1. LANY: (Kissé szégyenkezve) Azt hiszem felesleges A dolognak ez o része mór egészen jól megy. II. LANY: ügy von Akó, indulhatunk is o jelmezbálba. Eló fogjuk odno o három kisördögöt. És nójön ki o pofoszo1kállom, ha nem nyerjük el oz elsö díjat . ! (Viháncolva indulnak kifelé, de o

kisfiú észreveszi a palástot, meg o koronát.) KISFIÚ: Nini . l Itt egy föúri szerelés Ez nem kell senkinek? (A három lány kuncogva egymásra néz.) 1. LÁNY : Elöször arro gondoltunk, hogy egyikünk öö .• királyfi lesz 11. LÁNY : De tudod egyi1künk sem akarto vállalni 111. LANY: lgy igaz Az o helyzet, hogy . mi tulojdonképpen nagyon szerény lányok vagyunk. Afféle ibolyák 1. LÁNY: lgy oztón a nyo•kunkon maradt ez a cucc. N incs valomi ötleted . ? (A kisfiú sóváran nézi a csillogó jel,mezt.) KISFIÚ: Hóáét . 111. LÁNY: No jó A korona o te fejedre is passzol, a palást alját pedig felhajtjuk kissé. Te leszel a királyfi! KISFIÚ: Én . ?! Királyfi !I Hurrá . !! (A lányok nevetve elrohannak a koronával, meg e palásttal. Intenek, hogy azonnal elkészülnek a munkával.) KISFIÚ: Hét ez bejött. úgy létszik, egy hajszállal még Csongor úrfinél is jobb vagyok. Nekem ugyanis önként adjak a cuccot a civakodó ördögök és - még

róm is alakítják! (Függöny. Ha von) - Hogy vagy? - Remekül. De hazudós vagyok Farsang =e::,.:;:, Szupertrombita 157 Párbaj 158 - 0 jobban tetszik, mint te! Alkalmi muzsika / ,, " , 159 Kiadja 01 Ifjúsági Lop- és Könyvkiad6 -V álla lat .felelős kiadó: Dr. Kirá ly G István igazgató ,K~SZflETTtK i 88-2714 Pécsi Szikra fllJomda Csuzi Zsuzsa Balogh Má ria Csehi János. Cser Gobor ;~: Görög Júlia .felelős sierkesztő: Horváth Mihály :•: HORVATH MIHÁLY Kaján· Tibor * ·~: Szerkesztők : 160 :❖ -Kelemen ts-tván ,Kürti Andfá,s CSER GÁBOR, CZIFFERSZ-KY B~LA Leiber György tstv6n PAJTÁS-HAHOTA Meiö Buda pest, Jászai Mari tér 5. 1397 Megjelent 5,95 A/ 5 t erjedelemben Peterdí Pál ISSN 0230-1636 ·.;,:-::::• Golambos St ilvesz.te-r farkos Gábor igazgató . :,::• Földes Vilmos Felelős vezető: Trencsényi Z:olián:: . W agner Margit ::::; . AR: 18,-Ft . . ,