Egészségügy | Elsősegély » Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás a harctéri életmentő katonák részére

Alapadatok

Év, oldalszám:2013, 110 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:31

Feltöltve:2022. február 12.

Méret:5 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Nyt. szám: Eü–118/404 . sz példány EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK, (/6ė6(*e/<1<Ò-7È6 $+$5&7e5,e/(70(17ė.$721È RÉSZÉRE SEGÉDLET MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (*e6=6eh<,)ė1g.6e*,.,$9È1<$ 2013 (]WDIĘQ|NVpJLNLDGYiQWD0DJDU+RQYpGVpJ(JpV]VpJJL.|]SRQW3DUDQFVQRNiQDN D +. 0+(3LQWp]NHGpVHOpSWHWWHKDWiOED (/ė6=Ï -HOHQMHJ]HWQND]HJpV]VpJJLYpJ]HWWVpJJHOQHPUHQGHONH]ĘNDWRQiNNLNpS]pVpKH]tUyGRWWPHOOHODNpS]pVVRUiQHOKDQJ]RWWHOĘDGiVRNDWSUyEiOWXNNLHJpV]tWHQLKiWWpULQIRUPi FLyNNDO&pOXQNDJRQGRODWRNHONpS]HOpVHNHOOiWiVLLUiQHOYHN|VV]HIRJODOiVDUHQGH]pVH ODLNXVRNV]iPiUDpUWKHWĘHQ A KDUFWpULpOHWPHQWĘNDWRQiNDPĦYHOHWLHOVĘHOOiWyNDWRQiNNpS]pVHpVDNpS]pVPRGHUQL]iOiVDD]pUWYiOWV]NVpJHVVpPLYHODKDUFWpUHQEHN|YHWNH]ĘKDOiOR]iVRNDPHJW|UWpQLNPLHOĘWWDVpUOWEiUPLOHQHJpV]VpJJLV]DNHOOiWiVEDQUpV]HVOQH$KDUFROyNDWRQiN

pOHWPHQWĘV]DNNLNpS]pVHOHKHWĘYpWHV]LDVpUOWOHKHWĘOHJJRUVDEEHOOiWiViWKLV]HQD]HOOiWy DVpUOpVKHOV]tQpKH]N|]HOHEEKHOH]NHGLNHO $KDUFWpULpOHWPHQWĘNDWRQDIĘIHODGDWDDKDUFROyHUĘPHJĘU]pVHYpGHOPH(QQHNDODSYHWĘHV]N|]HDPHJHOĘ]KHWĘKDOiORNRNNH]HOpVH $]pOHWPHQWĘNDWRQiQDNHOVĘGOHJHVHQDUpV]pUHSDUDQFVEDQHOUHQGHOWIHODGDWRWNHOOWHOMHVtWHQLHD]HJpV]VpJJLNpS]HWWVpJPLQWPiVRGODJRVWHYpNHQVpJQHPYHV]pOH]WHWKHWL DPLVV]LyVLNHUpW7HYpNHQVpJpWSDUDQFVDODSMiQYpJ]L A harctéri ellátás szakaszai: x 7Ħ]DODWWLHOOiWiV SHUF x 7DNWLNDLKDUFWpULVpUOWHOOiWiV SHUF x 7DNWLNDL NLUtWpVL HOOiWiV KDUFWpUL VpUOWHN HYDNXiOiVD EL]WRQViJRVDEE KHOV]tQUH pVYDJDPDJDVDEEV]LQWĦHOOiWiVLUiQiED $YH]HWĘKDUFWpULKDOiORNRNV]i]DOpNRVPHJRV]OiVDN|YHWNH]Ę x .LYpU]pV HQQHNPHJN|]HOtWĘOHJYpJWDJYpU]pV x )HV]OĘOpJPHOO x ÈWKDWROyIHMVpUOpVHN x (JpEVpUOpVHN 

$KDUFWpULpOHWPHQWpVVHOPHJHOĘ]KHWĘKDUFWpULKDOiOR]iVRN x 9pJWDJVpUOpVEĘODGyGyHOYpU]pV x )HV]OĘOpJPHOO x /pJ~WHO]iUyGiV $KDUFWpULHOOiWiVLGĘEHQLPHJRV]OiVDWĦ]DODWWLHOOiWiVSULRULWiVDL x ÏYGDVpUOWHWDWRYiEELVpUOpVWĘO x $]pOHWYHV]pOHVYpU]pVHNNRQWUROOiOiViQDNHOVĘGOHJHVVpJH WRXUQLTXHWKDV]QiODWD D]HOOiWiVLVRUUHQGÄ&$%´ NHULQJpVOpJXWDNOpJ]pV x 1DNLYDJFVXNOyWĘpUHQWDSLQWKDWySXO]XVYDJOpJ]pVKLiQiEDQDVpUOWDWĦ]DODWWLHOOiWiVLGĘV]DNiEDQKDORWWQDNWHNLQWHQGĘ x .|YHWNH]ĘIRQWRVOpSpVDVpUOWEL]WRQViJRVDEEKHOV]tQUHPHQHNtWpVH x 7DNWLNDLKDUFWpULHOOiWiVVRUiQDQHPWLV]WDWXGDW~]DYDUWVpUOWWĘODIHJYHUpWHONHOO YHQQL 3 4 ,È/7$/È126(*e6=6eh<,,60(5(7(. 7.$=(0%(5,7(67)(/e3Ë7e6(0ĥge6( $]HPEHULWHVWIĘUpV]HL x IHM x QDN x W|U]V żPHOONDV żKDVUHJ żPHGHQFH x YpJWDJRN Szervrendszerek: x PR]JiVUHQGV]HU żFVRQWYi]UHQGV]HU żL]RPUHQGV]HU x V]tYpVpUUHQGV]HU

x ]VLJHULUHQGV]HUHN żHPpV]WĘUHQGV]HU żOpJ]ĘUHQGV]HU żYL]HOHWNLYiODV]WyUHQGV]HU x DQHPLV]HUYHNUHQGV]HUH x V]DEiOR]iVV]HUYHNUHQGV]HUHL żDEHOVĘHOYiODV]WiV~PLULJHNUHQGV]HUH żLGHJUHQGV]HU x D]pU]pNV]HUYHNUHQGV]HUH $KDUFWpULpOHWPHQWĘWDQIRODPNHUHWHLQEHOOFVDNDWDQIRODPYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHV DODSLVPHUHWHNNHUOQHNLVPHUWHWpVUH 02=*È65(16=(5 $WHVWPR]JiViEDQWpUEHOLKHO]HWYiOWR]WDWiViEDQUpV]WYHYĘV]HUYHNHWHJWWHVHQPR]JiVUHQGV]HUQHNQHYH]]N$SDVV]tYUpV]KH]WDUWR]QDNDFVRQWRNpVD]RNDW|VV]HNDSFVROyt]OHWHN$]DNWtYUpV]HD]L]RP]DW $FVRQWYi] $]HPEHULV]HUYH]HWFVRQWYi]DFVRQWEyOiOO$WHVWV~ONEiWWHV]LNL $FVRQWRN|VV]HN|WWHWpVHL x IROWRQRV|VV]HN|WWHWpV żN|WĘV]|YHWHV NRSRQDYDUUDWDL żSRUFRV FVLJROiNN|]|WW żFVRQWRV|VV]HN|WWHWpV NHUHV]WFVRQW x PHJV]DNtWRWW|VV]HN|WWHWpVWNpSH]QHND]t]OHWHN A végtagok csontjai: )HOVĘYpJWDJFVRQWMDL x YiOO|Y żNXOFVFVRQW żODSRFND x IHONDU

żIHONDUFVRQW x DONDU żRUVyFVRQW KYHONXMMYRQDOD żVLQJFVRQW NLVXMMIHOĘO x Np]FVRQWRN żNp]WĘFVRQWRN GE żNp]N|]pSFVRQWRN GE żXMMSHUFFVRQWRN HJNp]HQGEIHOVĘDN|U|PSHUF $OVyYpJWDJFVRQWMDL x PHGHQFH|YFVRQWMDL żPHGHQFHFVRQW±FVRQW|VV]HFVRQWRVRGiViEyOM|WWOpWUH V]HPpUHPFVRQWOĘFVRQW FVtSĘFVRQW żNHUHV]WFVRQW x FRPEFVRQW x WpUGNDOiFV x OiEV]iUFVRQWRN żVtSFVRQW żV]iUNDSRFVFVRQW x OiEFVRQWRN żOiEWĘFVRQWRN GE żOiEN|]pSFVRQWRNGE żOiEXMMDN HJOiERQGEPLQWDNp]HQ $W|U]VFVRQWMDL x FVLJROiN żQDNLFVLJROiN GE żKiWLFVLJROiN GE żiJpNLFVLJROiN GE żNHUHV]WFVRQWL |VV]HFVRQWRVRGRWW GE żIDUNFVRQWLFVLJROiNYDJGE |VV]HFVRQWRVRGRWW x PHOONDV żERUGiNSiUKiWVyFVRQWRVUpV]NDKiWFVLJROiKR]PR]JDWKDWyDQNDSFVROyGLN HO|ODV]HJFVRQWWDOiOO|VV]HN|WWHWpVEHQ$V]HJFVRQWKR]NDSFVROyGyNYDOyGL ERUGiNDW|EELiOERUGDD]XWROVyUHSOĘERUGD x V]HJFVRQW

żPDUNRODW żWHVW żNDUGQ~OYiQ $NRSRQD $]DJNRSRQiQNRSRQDEROWR]DWRWpVNRSRQDDODSRWNO|QE|]WHWQNPHJ$NRSRQDDODSEDQPHJNO|QE|]WHWQNHOOVĘN|]pSVĘpVKiWXOVyNRSRQDiUNRW x DJNRSRQDFVRQWMDL żQDNV]LUWFVRQW żpNFVRQW żKRPORNFVRQW żIDOFVRQW żKDOiQWpNFVRQW x DUFNRSRQDFVRQWMDL żURVWDFVRQW żRUUFVRQW żN|QQFVRQW żDOVyRUUNDJOy żHNHFVRQW żMiURPFVRQW żV]iMSDGFVRQW żIHOVĘiOOFVRQW żiOONDSRFV 7 ,=205(16=(5 0ĦN|GpVNV]HULQWD]L]PRNOHKHWQHN x KDMOtWy x IHV]tWĘ x N|]HOtWĘ x WiYROtWypV x V]ĦNtWĘL]PRN .(5,1*e6,5(16=(5 $NHULQJpVLUHQGV]HUDV]tYEĘOpVDYpUHUHNEĘOiOODPHOHNDYpUiOODQGyiUDPOiViWEL]WRVtWMiNDWHVWEHQHJUpV]WR[LJpQQHOpVWiSDQDJRNNDOHOOiWYDDV]|YHWHNHWPiVUpV]WHOV]iOOtWYD DVDODNDQDJRNDW$YpUWDV]tYL]RPULWPXVRV|VV]HK~]yGiVDKDMWMDHOĘUHDWHVWEHQ $YpUDYpUHUHNKiOy]DWiQKDODGYpJLJDPHOHWKiURPUpV]UHRV]WKDWXQNDUWpULiNUD

YpQiNUDpVNDSLOOiULVRNUD$YpUiUDPOiVVRUiQDQDJHUHNIDOiUDNLIHMWHWWHUĘWYpUQRPiVQDNQHYH]]N $YpUQRPiVIJJDV]tYYHUpVHUĘVVpJpWĘOpVDQQDNIi]LViWyO |VV]HK~]yGiVHOHUQH GpV D]HUHNIDOiQDNUXJDOPDVViJiWyOLOOHWYHDYpUPHQQLVpJpWĘOpVVĦUĦVpJpWĘO $]R[LJpQEHQG~V IULVV YpUDWGĘEĘODV]tYEHMXWPDMGD]DUWpULiNRQNDSLOOiULVRNRQ NHUHV]WOpULHODV]|YHWHNHW$V]pQGLR[LGEDQJD]GDJ HOKDV]QiOW YpUDYpQiNRQNHUHV]WO MXWYLVV]DDV]tYEH(JpV]HQNLVYpUHUHN NDSLOOiULVRN KiOy]DWDN|WL|VV]HDNHULQJpVDUWpULiV pVYpQiVROGDOiWDV]|YHWHNEHQ$NDSLOOiULVRNIDOiQNHUHV]WOR[LJpQpVWiSDQDJRNNHUOQHNDV]|YHWHNEHLOOHWYHVDODNDQDJRNMXWQDNDYpUEH .LVYpUN|U MREENDPUD WGĘ EDOSLWYDU 1DJYpUN|U EDONDPUD WHVW MREESLWYDU A vér $ V]HUYH]HW IROpNRQ N|WĘV]|YHWH 9pUSOD]PiEyO pV DODNRV HOHPHNEĘO pSO IHO $] iWODJRVIHOQĘWWV]HUYH]HWpEHQNEOLWHUYpUYDQ.EDiWOiWV]yViUJDIRODGpN SOD]PD 

DPHOEHQDY|U|VYpUWHVWHNIHKpUYpUVHMWHNpVDYpUOHPH]NpN OHEHJQHN $YpUV]HUHSH x 7iSDQDJJDOOiWMDHODVHMWHNHW x 2[LJpQWLOOHWYHKRUPRQRNDWV]iOOtWDVHMWHNQHND]pOHWIRODPDWRNV]DEiOR]iViKR] x (OV]iOOtWMDDVHMWHNEHQYpJEHPHQĘpOHWIRODPDWRNVRUiQNHOHWNH]HWWERPOiVWHUPpNHNHW V]pQGLR[LG x .|]UHPĦN|GLNDV]HUYH]HWYpGHNH]pVpEHQLPPXQDQDJRNpVHJHVIHKpUYpUVHMWHN EHNHEHOH]ĘWXODMGRQViJDUpYpQ x 5pV]WYHV]DV]HUYH]HWKĘV]DEiOR]iViEDQ x $V]HUYH]HWEHOVĘPLOLĘMpQHN N|UQH]HWpQHN iOODQGyViJiWEL]WRVtWMD $YpUDODNRVHOHPHL x 9|U|VYpUWHVWHNIHODGDWXND]R[LJpQLOOHWYHDV]pQGLR[LGV]iOOtWiVD x )HKpUYpUVHMWHNDNyURNR]yNHOOHQLYpGHNH]pVEHQYDQV]HUHSN x 9pUOHPH]NpNDYpUDOYDGiVEDQYDQMHOHQWĘVpJN x 9pUSOD]PDEDQYL]HWWDUWDOPD]DW|EELDN|YHWNH]ĘN żIHKpUMpN żILEULQRJpQ ż]VtURNpVOLSRLGRN żV]pQKLGUiWRN żIHVWpNDQDJRN żVyN żQLWURJpQWDUWDOP~DQDJRN żKRUPRQRN A szív

,]PRVIDO~V]HUYDPHODYpUWDWHVWEHpVDWGĘEHSXPSiOMD$V]tYNRV]RU~HUHLDV]tYL]PRW OiWMiNHOR[LJpQQHOpVWiSDQDJRNNDO Vérerek $]pUUHQGV]HUYHUĘHUHNEĘO DUWpULiN YLVV]HUHNEĘO YpQiN pVDN|]pMNLNWDWRWWKDMV]iOHUHNEĘO NDSLOOiULVRN iOO$N|]YHWOHQDQDJFVHUpEHQDKDMV]iOHUHNYHV]QHNUpV]WDPLQHNVRUiQ WiSDQDJpVR[LJpQOHDGiVLOOHWYHDERPOiVWHUPpNHNpVDV]pQGLR[LGIHOYpWHOHW|UWpQLN Artériák: (OVĘVRUEDQ D] R[LJpQEHQ pV WiSDQDJEDQ JD]GDJ V]iOOtWiViEDQ MiWV]DQDN V]HUHSHW Vénák:(OVĘVRUEDQDV]pQGLR[LGEDQpVVDODNDQDJEDQJD]GDJYpUV]iOOtWiViEDQMiWV]DQDNV]HUHSHW +DMV]iOHUHN$N|]YHWOHQDQDJFVHUpEHQYHV]QHNUpV]WDPLQHNVRUiQWiSDQDJpVR[LJpQOHDGiVLOOHWYHDERPOiVWHUPpNHNpVDV]pQGLR[LGIHOYpWHOHW|UWpQLN 10 =6,*(5,5(16=(5 (PpV]WĘUHQGV]HU $]HPpV]WĘUHQGV]HUIHOVĘV]DNDV]D x 6]iMUHJ$V]iMUHJD]HPpV]WĘUHQGV]HUWiJXOWV]DNDV]D,WWW|UWpQLNDWiSOiOpNIHODSUtWiVDpVHONH]GĘGLND]HPpV]WpV x A

nyelv:DV]iMUHJIHQHNpQHOKHOH]NHGĘL]PRVV]HUY,GHJYpJ]ĘGpVHNEHQLJHQJD]GDJQiONDKiUWDERUtWMD$QHOYQHNDEHV]pGEHQpVD]t]OHOpVEHQLOOHWYHDWiSOiOpN V]iMEDQYDOyIRUJDWiViEDQYDQQDJV]HUHSH x $IRJDNDIHOVĘpVDOVyiOONDSRFVEDQKHOH]NHGQHNHO WHMIRJDNGEpVPDUDGDQGy IRJDNGE V]HUHSNDWiSOiOpNIHODSUtWiVD x Garat: D]DOVyUpV]pWĘOYiOLNNO|QDQHOĘFVĘpVDOpJFVĘ x 1HOĘFVĘIHODGDWDDWiSOiOpNV]iMUHJEĘOJRPRUEDYDOyMXWWDWiVD $]HPpV]WĘUHQGV]HUN|]pSVĘV]DNDV]D x *RPRUDJRPRUQHGYWHUPHOpVpYHOD]HPpV]WpVEHQYHV]UpV]WPtJKXOOiPV]HUĦ PR]JiVDDJRPRUWDUWDOPDWDEHOHNIHOpWRYiEEtWMD x 3DWNyEpODSDWNyEpODJRPRUKR]FVDWODNR]LNNEFPKRVV]~ x eKEpOpVFVtSĘEpODYpNRQEHOHNKRVV]DNEPpWHU )HOV]tYyGiVDYpNRQEpOEHQDYt]pVD]iVYiQLVyNDEpOQiONDKiUWiQNHUHV]WO N|]YHWOHQOMXWQDNDYpUiUDPED x 0iMV]tQHV|WpWY|U|VHVEDUQDV~ODNENJ )ĘIXQNFLyL żV]pQKLGUiWDQDJFVHUH SOJOLNRJpQOHERQWiV

żOLSLGDQDJFVHUH SOHSHVDYV]LQWp]LVNROHV]WHULQV]LQWp]LV żIHKpUMHDQDJFVHUH SOYpUDOYDGiVLIDNWRURN żEL]RQRVKRUPRQRNDQDJFVHUpMH V]WHURLGKRUPRQRN żPpUHJWHOHQtWpV SOJyJV]HUHN żWiUROiV SOEL]RQRVYLWDPLQRN żELOLUXELQ HSHIHVWpN PHWDEROL]PXVpVNLYiODV]WiV x +DVQiOPLULJDKDVUHJIHOVĘUpV]pEHQDKiWVyKDVIDORQDKDVKiUWDP|J|WWKHOH]NHGLNHONEFPKRVV]~SXKDWDSLQWDW~PLULJ.OVĘHOYiODV]WiV~PLULJYiODGpNiWDSDWNyEpOEHUtWL(PpV]WĘHQ]LPHNHWpVDYpUFXNRUV]LQWV]DEiOR]iViEDQQpONO|]KHWHWOHQKRUPRQW ,Q]XOLQ WHUPHO $]HPpV]WĘUHQGV]HUDOVyV]DNDV]D x 9DVWDJEpOKRVV]DNEPiVIpOPpWHUDYt]YLVV]DV]tYiViEDQYDQIRQWRVV]HUHSH x 9pJEpOKRVV]DNEFPYpJ]ĘGpVHDYpJEpOQ OiV /e*=ė5(16=(5 $OpJ]ĘUHQGV]HUWDV]iMD]RUUDOpJFVĘDWGĘNpVDWGĘNpUKiOy]DWDDONRWMD$OpJ]pVLIROD PDWDOpJYpWHOWDJi]RN R[LJpQpVV]pQGLR[LG WGĘQEHOOLYDODPLQWDWHVWV]|YHWHLEHQ

OH]DMOyNLFVHUpOĘGpVpWIRJODOMDPDJiEDQ$EHOpJ]pVFpOMDKRJR[LJpQMXVVRQDWGĘQNEH DNLOpJ]pVpSHGLJKRJDIHOHVOHJHVV]pQGLR[LGRWHOWiYROtWVXNDV]HUYH]HWEĘOÈWODJRVWGĘ WpUIRJDWIpU¿DNQiOOQĘNQpOO 11 $OpJ]ĘUHQGV]HUIHOpStWpVHDWGĘDOpJ]ĘUHQGV]HUN|]SRQWLUpV]H$NHULQJpVLUHQGV]HUUHO HJWWYpJ]LDJi]FVHUpW x 2UUUHJQRUPiOLVOpJ]pVNRUDOHYHJĘD]RUUUHJHQiWMXWDWGĘEH,WWDOHYHJĘPHJV]ĦUĘGLNIHOPHOHJV]LNpVSiUiVRGLN x *pJHIHGĘ HSLJORWWLV x *pJHDKDQJDGiVV]HUYH$KDQJRWDKDQJV]DODJRNUH]JpVHKR]]DOpWUH0DJDVViJD pVHUĘVVpJHIJJDKDQJV]DODJRNYDVWDJViJiWyOpVIHV]OpVpWĘO x /pJFVĘ WUDFKHD DPLDJpJpWĘODNpWIĘK|UJĘLJWDUW x )ĘK|UJĘN EURQFKXVRN DOpJFVĘWĘOIDiJV]HUĦHQWRYiEEiJD]QDNDWGĘNEH x +|UJĘFVNpN EURQFKLROXVRN OpJKyODJRFVNiNED DOYHROXVRN Q OQDN x .pWWGĘOHEHQ±V]LYDFVRVIHOpStWpVĦV]HUY6]tQHJHUHNNRUEDQUy]VDV]tQNpVĘEE

DOHUDNyGRWWSRUpVNRURPPLDWWSDODV]UNH x $WGĘWNHWWĘVIDO~KiUWD PHOOKiUWD ERUtWMDpVYpGLDNpWUpWHJN|]W±D]HOPR]GXOiVWOHKHWĘYpWpYʱYpNRQIRODGpNUpWHJYDQ x %RUGiN x %RUGDN|]WLL]RP]DWOpJ]pVLPXQNiEDQMiWV]DQDNV]HUHSHW x AUHNHV]L]RPL]RPV]|YHWEĘOiOOyOHEHQDPHODPHOONDVWpVDKDVUHJHWYiODV]WMD HOHJPiVWyO $OpJ]ĘUHQGV]HUPĦN|GpVH $OpJ]pVIRODPDWDDEHOpJ]pVEĘOpVDNLOpJ]pVEĘOiOO .pWIĘL]RPFVRSRUWPĦN|GpVHWHV]LOHKHWĘYpDERUGDN|]LL]PRNpVDUHNHV]L]RP$OpJ]pVWD] DJEDQWDOiOKDWyOpJ]ĘN|]SRQWLGHJVHMWMHLV]DEiOR]]iN$N|]SRQWDYpUEHQWDOiOKDWyV]pQ GLR[LGNRQFHQWUiFLyMiUDpU]pNHQ/pQHJHD]R[LJpQpVDV]pQGLR[LGNLFVHUpOpVHDOHYHJĘ pVDV]|YHWHNN|]|WW $OpJ]pVIRODPDWD AEHOpJ]pVDIRODPDWDNWtYV]DNDV]DD]L]PRN|VV]HK~]yGiVDPHJHPHOLDERUGDNRVDUDW PHOPDJiYDOK~]]DDPHOOKiUWDIDOLOHPH]pWDNpWKiUWDOHPH]N|]|WWLYiNXXPPDJiYDO

V]tYMDD]VLJHULOHPH]WPHONLIHV]tWLDWGĘiOORPiQiWH]iOWDOOHKHWĘYpYiOLNDOHYHJĘEHiUDPOiVD 12 ANLOpJ]pVSDVV]tYDQW|UWpQLNDERUGDN|]WLL]PRNHOHUQHGQHNpVDWGĘV]|YHW±UXJDO PDVViJD PLDWW ± |VV]HK~]yGLN D PHOOKiUWDOHPH]HN N|]|WWL YiNXXP PLDWW PDJiYDO K~]]D DFVRQWRVPHOONDVWLV .,9È/$6=7Ï6=(595(16=(5 $V]HUYH]HWEHQIROyiOODQGyNpPLDLpJpVLIRODPDWRNVRUiQNiURVERPOiVWHUPpNHNNHOHWNH]QHNDPHOHNHWDNLYiODV]WyV]HUYHNWiYROtWDQDNHO,OHQHNDWGĘNDEHOHNDYHUHMWpNPLULJHNpVDYHVpN A vese .pWV|WpWY|U|VHVEDUQDEDEDODN~V]HUYDKDVUHJIHOVĘKiWVyUpV]pEHQNEîîFP$YHVp NHQNEOLWHUYpUIROLNiWQDSRQWDHEEĘONEOLWHUYL]HOHWYiODV]WyGLNNL$Yt]EHQ ROGKDWyKDV]QRVtWKDWDWODQDQDJFVHUHWHUPpNHNHWV]ĦULNNLDYpUEĘOpVNpSH]LNEHOĘOHDYL]HOHWHW$YL]HOHWDK~JKyODJEDQJĦOLN|VV]HpVDK~JFV|Y|QNHUHV]WOUONL ,(*5(16=(5

$]LGHJLV]DEiOR]iVNLWHUMHGD]|VV]HVV]HUYQNUHV]|YHWQNUH(EEĘON|YHWNH]LNKRJ NLHVpVHYDJPĦN|GpVpQHNPHJERPOiVDDPHJIHOHOĘV]HUYV~ORV]DYDUiYDOMiU(]HND] HJpV]V]HUYH]HWHWEHKiOy]yLGHJHNYLV]LNDSHULIpULDIHOĘODN|]SRQWEDD]LQIRUPiFLyNDWpV WRYiEEtWMiNDSHULIpULDIHOpDPRWRURVYiODV]RNDW $]DJpVDJHULQFYHOĘ $]DJIHOpStWpVH %HOVĘHOYiODV]WiV~ HQGRNULQ PLULJHN $]HQGRNULQPLULJHNNLYH]HWĘFVĘQpONOLV]HUYHNDPHOHNDVSHFLiOLVYiODGpNXNDWKRUPRQMDLNDWN|]YHWOHQOD]pUSiOiEDMXWWDWMiN(]HNNL]iUyODJDPHJIHOHOĘV]HUYPĦN|GpVHNHWV]DEiOR]]iN 1.8 ÉRZÉKSZERVEK $N|YHWNH]ĘpU]pNV]HUYHNHWNO|QE|]WHWMNPHJ x OiWyV]HUYHN x KDOOypVHJHQV~OR]yV]HUYHN x V]DJOyV]HUY x t]OHOĘV]HUY x EĘU PLQWpU]pNV]HUY 13 Látószerv Látószerv részei: x V]HPJROy x V]HPPR]JDWyL]PRN x DV]HPYpGĘNpV]OpNHL żV]HPKpM żN|QQNpV]OpN +DOOypVHJHQV~OR]yV]HUY

9ROWDNpSSHQNpWpU]pNV]HUYDPLNV]RURV|VV]HIJJpVEHQiOOQDN.|]QDSLHOQHYH]pVHDIO $NOVĘpVN|]pSIONL]iUyODJDKDOOiVV]ROJiODWiEDQiOO$EHOVĘIODKDOOiVpVD]HJHQV~OR]iVV]HUYHLV x NOVĘIO żIONDJOyEĘUUHOIHGHWWW|EEV]|U|VHQJ|UEOWUXJDOPDVSRUF żNOVĘKDOOyMiUDWHQKpQÄ6´DODNEDQJ|UEOWDYpJpWDGREKiUWD]iUMDOH,WWWDOiOKDWyDYpGĘIXQNFLyWHOOiWyVSHFLiOLVIDJJ~PLULJ IO]VtU żGREKiUWDEHOVĘIHOV]tQHDNDODSiFFVDOV]RURVDQ|VV]HQĘWW x N|]pSIO ż$ GREUHJEHQ KHOH]NHGQHN HO D KDOOyFVRQWRFVNiN )HODGDWD D GREKiUWDUH]JpVHNWRYiEEtWiVDDKDOOyFVRQWRFVNiNN|]YHWtWpVpYHODEHOVĘIOK|]$KDOOyFVRQWRFV NiN±QHYNQHNPHJIHOHOĘHQ±DN|YHWNH]ĘNNDODSiFVOOĘNHQJHO 14 x EHOVĘIO żFVRQWRVODELULQWXV żKiUWiVODELULQWXV 6]DJOyV]HUY $IHOVĘOpJXWDNNH]GHWpQD]RUUUHJIHOVĘUpV]pQHNQiONDKiUWiMiEDQKHOH]NHGLNHO.E PP2

IHOOHWĦViUJiVEDUQDV]tQĦ$V]DJOiVWDEHOpOHJ]HWWOHYHJĘYHOD]RUUUHJEHMXWy NO|QE|]ĘJi]YDJJĘ]DODN~DQDJRNYiOWMiNNLDPHOHNDV]DJOyPH]ĘWHUOHWpQROGyGQDN$V]DJOyVHMWHNLQJHUHLWHKiWNpPLDLDQDJRN~JQHYH]HWWV]DJDQDJRN Ë]OHOĘV]HUY $V]iMUHJEHQV]pWV]yUWDQHOKHOH]NHGĘt]OHOĘELPEyNEyOiOO/HJQDJREEV]iPEDQDQHOY KiWLIHOV]tQpQ$QHOYKHJpU]pNHOLD]pGHVDV]pOLUpV]DVyVpVVDYDQ~DQHOYJ|NSHGLJ DNHVHUĦt]W$V]DJOiVpVD]t]pU]pNHOpVV]RURV|VV]HIJJpVEHQYDQQDN 7DSLQWypU]pNV]HUY $EĘUDV]HUYH]HWOHJQDJREENLWHUMHGpVĦWDSLQWypU]pNV]HUYH 7.$6(%(6h/7(//È7È636=,&+e6921$72=È6$, HARCTÉRI STRESSZ $VWUHVV]IRJDOPD 6WUHVV]QHNQHYH]]ND]WD]iOODSRWRWKDDV]HUYH]HWNLPHUOWQXJDOPLiOODSRWiEyOpVIRNR ]RWWDQUHDJiOD]LQJHUHNUH$VWUHVV]D]pOHWYHOHMiUyMD|QPDJiEDQQHPIHOWpWOHQOURVV]VĘW

FVHOHNYpVUHLQVSLUiOHKDDV]HUYH]HWQNHWKDOPR]RWWQHJDWtYKDWiVpULDNNRUHJVRUEHWHJVpJHOĘLGp]ĘMHOHKHW 6HOH-iQRV DVWUHVV]NXWDWiVDWMD DWHVWQHPVSHFL¿NXVYiODV]DDWHVWHWpUWLJpQEHYpWHOHNUH Ä$] HVHPpQHNHW pV N|UOPpQHNHW LJpQEHYpWHOHNHW DPHOHN VWUHVV]W LGp]QHN HOĘ VWUHVV]RURNQDNQHYH]]N%iUPHOpOHWKHO]HWDPHODONDOPD]NRGiVWN|YHWHOPHJWĘOQN OHJHQD]NHOOHPHVYDJNHOOHPHWOHQVWUHVV]RU´ 2NDLOHKHWQHN x IL]LNDLNLPHUOWVpJ x iOODQGyNpV]OWVpJ x DOYiVKLiQ x OiWQLDWiUVDNPHJVHEHVOpVpWYDJKDOiOiW x IpOHOHPDKDOiOWyOYDJDPHJQRPRURGiVWyO x IpOHOHPPHJ|OQLHJPiVLNHPEHUW x IpOHOHPDKLEi]iVWyOYDJDPHJV]pJHQOpVWĘO x DFVDOiGSUREOpPiLPLDWWLDJJRGDORP )DMWiL x HQKH x N|]HSHV Az enyhe harci stressz tünetei Fizikai tünetek: x IHV]OWVpJLGHJHVVpJpVJRUVLMHGWVpJ x IHMIiMiVKiWIiMiVpVDUpJHEELVHEHNIiMGDOPD x QXJWDODQViJDNH]HNHQKHUHPHJpVHJHWOHQVpJ x

KLGHJYHUHMWpNV]iMV]iUD]ViJpVViSDGWEĘU x KRPiORVOiWiV x V]tYGRERJiVV]pGOpVYDJLQGRNRODWODQMyNHGY x EL]VHUJpVJ|UFV|OpVYDJDNp]pVOiEXMMDN]VLEEDGiVD x JRPRUEiQWDORPÄV]iUD]KiQLQJHU´YDJKiQiV x V]pNOHWpVYL]HOHWWDUWiVLSUREOpPiN x NLPHUOWVpJHUĘWOHQVpJ x UHVWHNLQWHW Szellemi tünetek: x V]RURQJiVDJJRGDORPpVÄNLVGROJRNRQ´YDOyERVV]DQNRGiV x LQJHUOpNHQVpJpVSDQDV]NRGiV x DILJHOHP|VV]SRQWRVtWiViQDNQHKp]VpJH x DUpV]OHWHNUHYDOyYLVV]DHPOpNH]pVQHKp]VpJH x QHKp]NHVJRQGRONRGiVEHV]pGpVNRPPXQLNiFLy x DOYiVLQHKp]VpJpVURVV]iOPRN x V]RPRU~ViJpVN|QQH]pV x DVpUOWYDJPHJKDOWEDMWiUVDNVLUDWiVD x EĦQ|VVpJpU]HWHDKLEiNYDJD]HOPXODV]WRWWGROJRNPLDWW x GKpVKDUDJ x DÄW|EELHNFVHUEHQKDJiViQDN´pU]HWH x D]|QEL]DORPHOYHV]WpVH Enyhe harci stressz sérülés kezelése: x OHJQNKLJJDGWDN x DNDWRQiN|VV]SRQWRVtWVDQDNIHODGDWXNUD x N|YHWHOMNPHJDNDWRQiNWyOIHODGDWDLNIROWDWiViW x

LVPHUWHVVQNPHJDNDWRQiNNDOSLKHQpVLWHFKQLNiNDW x DKHO]HWIJJYpQpEHQV]RUJDOPD]]XNDNDWRQiNHYpVpWIUGpVpWpVDOYiViW x IRJODOMXNOHDNDWRQiNDWKDpSSQHPSLKHQQHN x EL]WDVVXNDNDWRQiNDWKRJHQJHGMpNV]DEDGRQpU]HOPHLNHW x HPOpNH]WHVVNDNDWRQiNDWKRJDKDUFLVWUHVV]EL]RQRVPpUWpNEHQQRUPiOLV x MHOHQWVNDVpUOWHNHWDOHJN|]HOHEELHO|OMiUyQDNHNDWRQiQDN 17 $N|]HSHVpVV~ORVKDUFLVWUHVV]MHOHLQHND]RQRVtWiVD )L]LNDLMHOHN x IRODPDWRVPR]JiV x DNH]HNYDJDWHVWUHPHJpVH x UHWWHJpV x |VV]HUiQGXOiVYDJOHODSXOiVKLUWHOHQKDQJYDJPR]JiVKDWiViUD x KLUWHOHQEpQXOWViJ Np]NDUOiE VHEHVOpVQpONO x KLUWHOHQOiWiVYDJKDOOiVYHV]WpV UpV]OHJHVYDJWHOMHV VHEHVOpVQpONO x WĦ]DODWWWHOMHVPR]GXODWODQViJ x WHOMHVIL]LNDLNLPHUOWVpJ FVDNiOOYDJO x iOOiVN|]EHQWiQWRUJiVYDJELOOHJpV /HONLMHOHN x JRUVEHV]pG x iOODQGyDQMDYDVODWRNDWWHV] x

KDUFRVViJpVPHJJRQGRODWODQViJāK|GW´YLVHONHGpVVDMiWFVRSRUWMiQEHOOOHN]GKHWHWOHQGK x V]RFLiOLVYLVV]DK~]yGiV FVHQGHVVpJPRJRUYDViJ x HOpJWHOHQ|QHOOiWiVpVKLJLpQLDQHPpUGHNOLD]HYpV x DSiWLDpVDYHV]pOLUiQWLN|]|Q x QHPHPOpNV]LNDSDUDQFVRNUDDV]ROJiODWHOOiWiVPyGMiUDYDJKRJKROLVYDQ x NpSWHOHQ|VV]SRQWRVtWDQLYDJG|QWHQL x V~ORVEHV]pGSUREOpPiNGDGRJiVEHV]pGNpSWHOHQVpJ x IpOHODOXGQLPpJYLV]RQODJEL]WRVKHOHQLV x RWWQHPOHYĘGROJRNDWLVOiW iOWDOiEDQV~ORVDOYiVKLiQWN|YHWĘHQ x JRUVpU]HOHPKXOOiP]iVKLV]WpULDIXUFVDYLVHONHGpV x SiQLNV]HUĦHOURKDQiVDWĦ]HOĘO Kezelése: x iOWDOiEDQNLYRQiVNHOO x DW|EELEHWHJWĘOHONO|QtWYHNHOONH]HOQL x NH]HOpVSLKHQWHWpVVHO]XKDQR]WDWiVVDOYDJIUGHWpVVHOUXKDFVHUHpVPHOHJpWNH]pV x ±KiURPQDSRQEHOOIHOpSO x Et]WDVVXNDEHWHJHWpU]pVHLNLEHV]pOpVpUH x NH]HOMNDV]ROJiODWEDW|UWpQĘYLVV]DiOOtWiVOHKHWĘVpJpYHO x

DPDUDGpNEHWHJHNKpWHQEHOOYLVV]DWpUQHNVDMiW YDJPiVLN HJVpJNK|] x PXWDVVXQNQXJDOPDWpVXUDOPDWDKHO]HWIHOHWW x QXJRGWKDQJRQSUyEiOMXNPHJUiEHV]pOQLDEHWHJHWD]HJWWPĦN|GpVUH x YHJNHODYHV]pOHVQHNWĦQĘNDWRQDIHJYHUpW x IL]LNDLODJLVDNDGiOR]]XNPHJD]|QPDJiUDYDJWiUVDLUDYHV]pOHVNDWRQiW x KDOHKHWNpUMQNRUYRVLVHJtWVpJHW x YRQMXNNLDYHV]pOHVYDJDQHPMDYXOyEHWHJHW 7.g=(*e6=6eh<,,60(5(7(. )HOHOĘVVpJ 9H]HWĘN x HJpV]VpJJLIHOGHUtWpV x HJpV]VpJJLEL]WRVtWiV JyJ WyNLUtWĘpVPHJHOĘ]Ę PHJV]HUYH]pVH x DONDOPDVViJYL]VJiODWYpGĘROWiVRN x LQIRUPiFLyiWDGiVIHONpV]tWpV x YpGĘHV]N|]|NEL]WRVtWiVD x N|]HJpV]VpJMiUYiQJLUHQGV]DEiORNEHWDUWDWiVD (JpQ x KLJLpQpVUHQGV]DEiORNEHWDUWiVD x N|]HJpV]VpJMiUYiQJLSUREOpPDMHOHQWpVH x EHWHJVpJMHOHQWpVH (*e6=6e.È526Ë7Ï9(6=e/<)255È62 (*e6=6e,352%/e0È.e60(*(/ė=e6h. x JHRJUiILDLNOLPDWLNXVYHV]pOHN x

YHV]pOHViOODWRNpVQ|YpQHN x N|UQH]HWLiUWDOPDN x IHUWĘ]ĘEHWHJVpJHN x V]ROJiODWHOOiWiViEyODGyGyYHV]pOHN x VWUHVV] *HRJUi¿DLNOLPDWLNXVYHV]pOHN $IJDQLV]WiQpV]DNNHOHWLWDUWRPiQRN x V]iUD]NRQWLQHQWiOLVpJKDMODWQpPLPHGLWHUUiQpVKHJYLGpNLEHKDWiVVDO0HOHJQiU KLGHJWpOPDJDV89DODFVRQSiUDWDUWDORP x SRU x KĘiUWDOPDNGHKLGUiFLy x EĘUEHWHJVpJHN żQDSpJpV żJRPEiVRGiV żJHQQHVHGpVHN x 89VXJiU]iV żEĘU żV]HP x KLGHJiUWDOPDN x OpJ~WLEHWHJVpJHN x PDJDVViJLEHWHJVpJ .g51<(=(7,È57$/0$ +LJLpQpVVWDQGDUGRNPHVV]HD]HXUySDLV]LQWDODWW x Ivóvíz: .HYHVHEEPLQWMXWYH]HWpNHVLYyYt]KH]0HJEt]KDWyViJD" x Szennyvíz: 1LQFVV]HQQYt]WLV]WtWiVFVDNHOYH]HWpV NRPPXQiOLVpVLSDULHJDUiQW $IROyNSDWDNRNYL]HIHUWĘ]|WWV]HQQH]HWW x +XOODGpNUiJFViOyNURYDURNPHJV]DSRURGiVDNyERUiOODWRNEHIHOpW|UWpQĘPLJUiFLyMD x /pJV]HQQH]pV x

Étel:0HWDQROPpUJH]pVHN3HUPHWV]HUHNQHKp]IpPHNJP|OFV|NEHQ]|OGVpJEHQ JDERQiEDQ )HUWĘ]ĘEHWHJVpJHN +HOLMHOOHP]ĘN x HQWHUiOLVIHUWĘ]pV x KHOLVSHFLDOLWiVRN x HPpV]WĘFVDWRUQDIHUWĘ]pVHL JDVWURHQWHULWLVEpOIpUJHVVpJ x iOODWUyOHPEHUUHWHUMHGĘEHWHJVpJHN x YHNWRURN iOODW N|]YHWtWpVpYHO WHUMHV]WHWWH EHWHJVpJHN OpJXWDNRQ NHUHV]WO WHUMHGĘ EHWHJVpJHN x V]H[XiOLV~WRQWHUMHGĘIHUWĘ]pVHN 20 ,,$6h5*ė66e,(//È7È6(/0e/(7( *<$.25/$7$ 7.6(%(9e5=e6(e6$6+2& 1.1 SEBEK $EDOHVHWHNN|YHWNH]WpEHQVpUOpVHNYiOWR]DWRVIRUPiLYDOWDOiONR]KDWXQN6HE]pVQHNQHYH]]NDEĘUpVYDJQiONDKiUWDLOOHWYHD]DODWWXNHOKHOH]NHGĘV]|YHWHNIROWRQRVViJiQDN NOVĘKDWiVUDW|UWpQĘPHJV]DNDGiViW0LQGHQQDSLpUWHOHPEHQDVHENHOHWNH]pVpWPHFKDQLNDL HUĘRNR]]DGHVHE]pVWRNR]KDWKĘpVYHJLKDWiVLV pJpVLVHEPDUiVRVVHE $VHEPpOVpJpWpVNLWHUMHGpVpWDVHE]pVWRNR]yWiUJDODNMDpVDEHKDWROiVHUHMHKDWiUR]]DPHJ

$VHE]pVHNiOWDOiQRVMHOOHP]ĘL $YpU]pVPLQGHQVHEYHOHMiUyMDDPHOD]pUWtSXViWyODWHVWUpV]WĘODVHE]pVMHOOHJpWĘOIJJ 1HPFVDNDNOYLOiJIHOpKDQHPJDNUDQV]|YHWHNN|]pWHVWUHJHNEHLVW|UWpQKHWYpU]pV $]pU]ĘLGHJHNVpUOpVHRNR]]DDVHEIiMGDOPDW1DJREELGHJW|U]VHNiUWDOPDpU]pVpV PR]JiVNLHVpVWRNR]KDW 6HE]pVHNIDMWiLQiODVHEV]pOHNHJPiVWyOYDOyHOWiYRORGiVDUpYpQNO|QE|]ĘPpUWpNĦ VHEWiWRQJiVWWDSDV]WDOXQN $VHEN|UQH]HWpEHQYDJDVpUOWWHVWUpV]HQYpJWDJRQYpUEĘVpJpVGX]]DQDWDODNXONL $PHJVpUOWIHOOHWHQLOOHWYHQiONDKiUWiQNHUHV]WONyURNR]yNMXWKDWQDNDVHEEH DQQDNIHUWĘ]|WWVpJpWHOĘLGp]YH$VHEIHUWĘ]pVHOOHQLN]GHOHPD]HOVĘVHJpOQ~MWiVVDOPHJNH]GĘGLNDYpJOHJHVHOOiWiVLQWp]PpQLIHODGDW 9iJRWWPHWV]HWWVHE eOHVW|EEQLUHpNNHUHV]WPHWV]HWĦHV]N|]|N NpVSHQJHYHJGDUDEOHPH])KDWiViUDNHOHWNH]QHN.O|QEVpJDYiJRWWpVPHWV]HWWVHEN|]|WWDNHOHWNH]pVPHFKDQL]PXViEDQYDQ9iJiV

NRUD]pOHVWiUJDIHOOHWUHPHUĘOHJHVHOPR]GXOiVWPHWV]pVNRUDIHOOHWWHOpULQWĘOHJHVHOPR]GXOiVWYpJH] Tünetei:6HEV]pOHNHJHQHVHNQLQFVURQFVROyGiV9pU]pVDPHJVpUOWHUHNWtSXViWyOIJJĘHQ OHKHWV]iPRWWHYĘ$]HOV]HQYHGpVWN|YHWĘHQDIiMGDORPiOWDOiEDQHQKHPDMGIRNR]DWRVDQ HUĘV|GLN =~]RWWVHE 7RPSDWiUJKDWiViUDM|QOpWUH$V]|YHWHNUXJDOPDVHOOHQiOOiViWDWRPSDHUĘiWW|ULD]RN PHJV]DNDGQDN (EEHDFVRSRUWEDVRURODQGyDKRU]VROWVHELVPHOHWDEĘUIHOOHWpYHOSiUKX]DPRVNLVHUĘEHKDWiVRNR] $IiMGDORPD]HOV]HQYHGpVSLOODQDWiWyOHUĘV Tünetei:$VHEV]pOHNWiWRQJyDNOHKHWQHNDYpU]pVFVHNpODIHUWĘ]pVYHV]pOQDJ 5RQFVROWVHE 7RPSDWiUJRNR]]DQRPiVWpVKDWiViUD$URQFVROiVGXUYDHUĘKDWiViUDDPpOHEEV]|YHWHNEHQKR]OpWUHNiURVRGiVW(UĘVIiMGDORPPDOMiU Tünetei: 6HEV]pOHNWiWRQJyNDYpU]pVV]iPRWWHYĘpVQDJDIHUWĘ]pVYHV]pO 21 6]~UWVHE 6]|YHWHNEHKDWROypOHVKHJHVWiUJ NpVNDUy

RNR]KDWMD/HKHWEHpViWKDWROy$EHKDWROiVLNDSXQOpSEHDV]~UyWiUJ$V]~UFVDWRUQiEDJDNUDQVRGRUEHV]HQQH]ĘGpVHNHWLGHJHQWHVWHW $V]~UWVpUOpVHNMHOHQWĘVKiQDGDPpOUHKDWROH]pUWDIRNR]RWWYpU]pVUHPLQGLJ JRQGROQLNHOO VKRFNWQHWHL Tünetei: A VHEV]pOHN|VV]HIHNYĘNDYpU]pVYiOWR]yDIiMGDORPPpUWpNHDWHVWWiMpNWyOIJJ DIHUWĘ]pVYHV]pOQDJ 6]DNtWRWWVHE $WHVWIHOOHWUHKDWyK~]yHUĘRNR]]D$EĘUWD]DODSMiUyOOHWpSKHWLDEĘUDODWWLV]|YHWHNV]DNDGiVDPHJQ~OiVDM|KHWOpWUH$V~ORVV]|YHWLURQFVROyGiVPLDWWDIiMGDORPQDJ Tünetei: AOHV]DNDGWOiJUpV]WiWRQJyHUĘWHOMHVHQYpU]ĘMHOHQWĘVDIiMGDORPpVIHUWĘ]pVYHszély. +DUDSRWWVHE ÈOODWpVHPEHULVRNR]KDW5iKDUDSiVNRUDKDUDSyIRJQRPDLOiWV]DQDNDIHOOHWHQ.LKDUDSiVNRUW|EENHYHVHEEOiJUpV]KLiQWWDOiOXQN0LQGNpWHVHWEHQEHNHUODKDUDSyQiODDVHEEH V~ORVIHUWĘ]pVWHOĘLGp]YH$IiMGDORPQDJ Tünetei: SHEV]pOHNNO|QE|]ĘHNOHKHWQHNQDJDIHUWĘ]pVYHV]pO /ĘWWVHE

/|YHGpNRNR]]DPHOOHKHWEHKDWROyLOOHWYHiWKDWROy$EHPHQHWLNDSXWpV KDYDQ NLPHQHWLNDSXWOĘFVDWRUQDN|WL|VV]H$EHKDWROiVLNDSXiWPpUĘMHNLVHEEPLQWDWiYR]iVLNDSXp $V]|YHWHNN|]|WWKDODGYDDO|YHGpNYHV]tWNH]GHWLVHEHVVpJpEĘOODVVXOiVDDURQFVROiVPpUWpNpWIRNR]]D.|]EHQFVRQWRNWyOW|P|UHEEV]|YHWHNWĘOD]HUHGHWLLUiQWyOHOWpUOKHWYDJ DWHVWEHQPDUDGKDW$N|]YHWOHQN|]HOLO|YpVQpODEHKDWROiVLNDSXN|UQpNpQSXVNDSRUQRPRNDWWDOiOKDWXQN$NpSHWV~ORVEtWMDKRJDO|YHGpNROGDOWpVL]yQiMiEDQDOĘFVDWRUQDEHOVĘ IHOOHWpQDOiJUpV]HNURQFVROyGQDNNHGYH]ĘWiSWDODMWWHUHPWYHDNyURNR]yNQDN7HVWUHJHNHWUHJHVV]HUYHNHWPHJQLWYDpOHWYHV]pOHVV]|YĘGPpQHNHWHUHGPpQH]$OĘFVDWRUQD N|QQHQIHUWĘ]ĘGLNDO|YHGpNNHODWHVWPpOpEHYLWWUXKDIRV]OiQRNWyO$NLPHQHWLQ OiV IHOLVPHUKHWĘDUUyOKRJV]pOHLURQFVROWDNDQ OiVWiWRQJy Tünetei:DIHUWĘ]pVYHV]pOQDJDYpU]pVHUĘV KDD]RQEDQDVpUOpVRNR]WDYpU]pVEHIHOp

]DMOLNDNNRUNHUHVVNDVKRFNWQHWHLW$IiMGDORPD]HOV]HQYHGpVWN|YHWĘHQPLQLPiOLV± DPHQQLEHQDO|YHGpNNHPpQUpV]WpUYHGHIRUPiOyGLN DURQFVROyV]DNtWyNpSHVVpJHMHOHQ WĘVHQPHJQĘpVD]RQQDOHUĘVIiMGDOPDWYiOWNL±PDMGIRNR]DWRVDQHUĘV|GLN 22 &VRQNROW DPSXWiOW VHE &VRQNROW VHEHW UREEDQiV JpSHN pOHV IRUJy HV]N|]|N VtQHQ KDODGy MiUPĦYHN RNR]QDN $YpJWDJFVRQNROiVJDNRULXMMFVRQNROiVWyOHJYDJW|EEYpJWDJWHOMHVOHYiODV]WiViLJWHUMHGKHW$FVRQNROiVGXUYDIRUPiMDKDJpSHNIRUJyUpV]HWHVWUpV]WHVHWOHJYpJWDJRWWpSOH $]DPSXWiFLyKHOpQiOWDOiEDQHUĘVQHKH]HQFVLOODStWKDWyYpU]pVVHOWDOiONR]XQN+DH]HQ DKHOHQDYpU]pVPLQLPiOLVYDJPiUQHPLV]DMOLNDYpU]pVH]V~ORVNLYpU]pVW VKRFN MHOHQW5REEDQiVXWiQOHKHWKRJQHPYpU]LN ,GHJHQWHVWDVHEEHQ $]RNEDQD]HVHWHNEHQDPLNRULGHJHQWHVW YHJV]LOiQNNpVNDUyVWE

PDUDGDVHEEHQDIHUWĘ]pVHVpOHQ|YHNV]LN6HEEĘONLiOOyLGHJHQWHVWHWD]HOVĘVHJpON|UOPpQHLN|]|WWHOWiYROtWDQLFVDNDNNRUV]DEDGKDD]Np]]HOYDJVHJpGHV]N|]]HON|QQHGpQNLHPHOKHWĘ V]iOND YHJV]LOiQN WHUPpV]HWHVHQDVWHULOLWiVV]DEiODLQDNEHWDUWiViYDO 0pOHQOĘU|J]OWLGHJHQWHVWHWHOWiYROtWDQL7,/26pV9(6=e/<(6,OHQHVHWHNEHQ DWHVWHOPR]GtWiVDV]|YĘGPpQHNHWYpU]pVWHUHGPpQH]KHW(OWiYROtWiVKHOHWWD]LGHJHQ WHVWHWVWHULON|W|]ĘDQDJJDON|UEHWDPSRQiOMXNpVU|J]tWMN.LYpWHOHNKDDOpJXWDW&35W DNDGiOR]]D $PHFKDQLNDLVHE]pVHNHOOiWiVD $]HOVĘVHJpOQ~MWiVOpSpVHLDYpU]pVFVLOODStWiViWDVHEHNNLV]iUDGiViQDNPHJDNDGiOR]iViWpVDIHUWĘ]pVPHJHOĘ]pVpWV]ROJiOMiN$]HOVĘVHJpOQ~MWyDYpU]ĘVHEHNNH]HOpVHNRUKD FVDNOHKHWYLVHOMHQJXPLNHV]WĦW $,6+HSDWLWLV%& (QQHNKLiQiEDQDOWHUQDWtYPHJROGiVQDNQORQ]DFVNyWLVKDV]QiOKDWH]D]RQEDQDNDGiOR]KDWMDD]HOOiWyPR]JiViW

(OVĘNpQWOWHVVHYDJIHNWHVVHOHDVpUOWHW$IHNWHWpVMDYtWMDDNLYpU]HWWEHWHJiOODSRWiWpVPHJDNDGiOR]KDWMDDWRYiEELV]|YĘGPpQHNHW$EĘVpJHVHQYpU]ĘYpJWDJRWHPHOMH DV]tYPDJDVViJV]LQWMHI|OpH]]HOLVFVLOODStWYDDYpU]pVLQWHQ]LWiViW 6HEN|UQpNpWPHJWLV]WtWMXNDPLDIHUWĘ]pVPHJHOĘ]pVpWpVDVHEV]pOHND]RQRVtWiViW V]ROJiOMD*DNUDQWDSDV]WDOKDWyKRJDVHEN|UQpNpUHV]iUDGWYpUIHOLVPHUKHWHWOHQQpWHV]L DYDOyVVHEHW$VHEN|UQpNpWIROyYt]]HOYDJWLV]WDYt]]HOPHJQHGYHVtWHWWN|W|]ĘDQDJJDOWLV]WtWVDPHJ~JKRJDWLV]WtWiVWDVHEWĘOWiYRORGyPR]GXODWRNNDOYpJH]]H 7LV]WtWiVXWiQDVHEN|UQpNpWIHUWĘWOHQtWĘROGDWWDOHFVHWHOMHEH%HWDGLQH%UDXQROEiUPHOLNHPHJIHOHOĘ(]HND]ROGDWRNQHPURQFVROyKDWiV~DNtJDVHEEHLVEHNHUOKHWQHN )HUWĘWOHQtWpVXWiQVWHULOJp]ODSSDOIHGMHDVHEHWpVN|WpVVHOU|J]tWVH $VpUOWYpJWDJQXJDORPEDKHOH]pVpYHOMDYtWKDWMDDVpUOWN|]pU]HWpWpVYDODPHOHVW FVLOODStWKDWMDDIiMGDOPDWLV .|WpVVHOV]HPEHQLHOYiUiVRN x

QHOHJHQW~OV]RURV x QHFV~VV]RQOH x QHNRUOiWR]]DDEHWHJHW x QHOHJHQNpQHOPHWOHQDEHWHJV]iPiUD KÉMV]DEiOKHULQJpVÉU]pNHOpVMR]JiVYL]VJiODWD 23 1.2 VÉRZÉSEK 9pU]pVIRJDOPD 0HFKDQLNDLVpUOpVD]HUHNPHJV]DNDGiViKR]YpU]pVKH]YH]HWKHW $YpU]pVW|UWpQKHWDV]|YHWHNN|]pYDJWHVWUHJEH EHOVĘYpU]pV LOOHWYHDEĘUIROWRQRVViJiQDNHJLGHMĦVpUOpVHHVHWpQDNOYLOiJIHOp$YpU]pVMHOOHJHpVPHQQLVpJHDPHJVpUOWpUQDJViJiWyOpVIDMWiMiWyOIJJ 9pU]pVHNWtSXVDLKDMV]iOHUHVYpQiVDUWpULiVNHYHUW +DMV]iOHUHVYpU]pV )HOOHWHVVpUOpVDEĘUpVEĘUDODWWLN|WĘV]|YHWKDMV]iOHUHLQHNPHJUHSHGpVpKH]YH]HW$VHEHQ NHUHV]WOYpNRQFVtNEDQV]LYiUJyYpU]pVWpV]OHOQNYDJFVDNJ|QJ|]LNDIHOOHWHQDYpU $YpU]pVVRNV]RUVSRQWiQPHJV]ĦQLN./pQHJHVYpUYHV]WHVpJQHPIHQHJHW (OVĘVHJpOQ~MWiVDVHEQHNpVN|UQH]HWpQHNPHJWLV]WtWiViWpVIHUWĘWOHQtWpVpWN|YHWĘHQDKDMV]iOHUHVYpU]pVWVWHULOIHGĘN|WpVVHOOiWMXNHO Vénás vérzés

$YpU]pVLQWHQ]LWiVDDVpUOWYpQDiWPpUĘMpQHNIJJYpQHiOWDOiEDQQDJPHQQLVpJĦYpUYHV]WHVpJJHO MiU -HOOHP]Ę D YpU V|WpWHEE Y|U|V V]tQH $ YpQiNEDQ YLV]RQODJ DODFVRQ DQRPiVH]pUWDYpUHQQHNPHJIHOHOĘQHPW~OQDJQRPiVVDOYLV]RQWEĘVpJHVPHQQLVpJEHQUOKHW (OVĘVHJpOQ~MWiV$EHWHJHWOHOWHWMNYDJOHIHNWHWMN(]WN|YHWĘHQQRPyN|WpVWKHOH]QN D VHEUH$ QRPyN|WpVW D] DOiEELDN V]HULQW NpV]tWMN HO Jp]SyOiYDO WDPSRQiOMXN YDJNHWWpKDMWRWWSyODWHNHUFVHWKHOH]QNQRPySiUQiQDNDVHEEH$QRPySiUQiWV]RURV SyODPHQHWHNNHODVHEUHKHOH]]N$YpU]ĘYpJWDJRWIHON|WMNYDJIHOSROFROMXN Artériás vérzés $]WĘpUEHQDYpUDV]tY|VV]HK~]yGiViQDNPHJIHOHOĘONWHWpVVHO SXO]iFLyYDO QDJQRPiVVDONHULQJ$]WĘpUPHJV]DNDGiVDNRUH]pUWDYpUDSXO]XVWHPpQHNPHJIHOHOĘONWHWpVVHOHVHWOHJPHVV]LUHO|YHOOĘVXJiUEDQUODVHEEĘO$IULVVPpJR[LJpQQHOWHOtWHWWDUWpULiVYpU

V]tQHpOpQNSLURV1DJWĘpUEĘOPLQWDQDNLN|]|VWĘpUDFRPEWĘpUQpKiQSHUFDODWW pOHWYHV]pOHVNLYpU]pVWRNR]yYpUYHV]WHVpJHWV]HQYHGDVpUOWH]pUWD]WĘHUHVYpU]pVKHOV]tQLFVLOODStWiVDpOHWYHV]pOWHOKiUtWyEHDYDWNR]iV 3ULRULWiVWpOYH] (OVĘVHJpOQ~MWiV%L]RQRVDUWpULiNDQDWyPLDLHOKHOH]NHGpVHOHKHWĘYpWHV]LKRJDYpU]pVKHOHpVDV]tYN|]|WWD]WĘHUHWNp]]HOD]DODWWDOpYĘFVRQWKR]OHKHVVHQQRPQLpVH]]HODYpU]pVPHJiOOtWKDWy$VLNHUHVEHDYDWNR]iVHOĘIHOWpWHOHKRJD]HJHVWHVWWiMDNRQOpYĘ DUWpULiVQRPySRQWRNDWDVHJpOQ~MWyW|NpOHWHVEL]WRQViJJDOHJPR]GXODWWDOPHJWDOiOMD *p]SyOiWQRPXQNDVHEEHHOQRPYDDVpUOWpUUpV]WD]D]QRPyN|WpVWKHOH]QNIHO +DUFWpULSHUFHVHOOiWiVVRUiQDV~ORVQDJYpU]pVHNHW V~ORVDUWpULiVYpQiVYpU]pV NHUHVVNDPHON|]YHWOHQpOHWYHV]pOWRNR]QDNDNLYpU]pVOHKHWĘVpJHPLDWW$YpJWDJRQWDOiOKDWyQDJYpU]pVHNHWDYpJWDJSUR[LPiOLV IHOVĘ UpJLyMiUD~QV]RUtWyN|WpVWKHOH]QN

IHO(QQHNDOpQHJHKRJDN|WpVD]HUHN~WMiWWHOMHVNHUHV]WPHWV]HWpEHQHO]iUMDtJDVHE QHPYpU]LN9HV]pOHHOKDOiV $UWpULiVQRPySRQWRNDN|YHWNH]ĘKHOHNHQWDOiOKDWyDN x $KRPORNKDOiQWpNWiMpNDUWpULiVYpU]pVHNRUDV]HP|OG|NNOVĘYpJpQHNPHJKRV]V]DEEtWiViEDQNHOODIONDJOyHOĘWWDKDOiQWpNDUWpULiW DUWWHPSRUDOLVVXSHUILFLDOLV DKDOiQWpNFVRQWKR]QRPQL x $QDNDUFYpU]pVHNRUDVpUOWV]DNDV]GLUHNW|VV]HQRPiViYDOFVLOODStWMXNDYpU]pVW1DNRQDFVRQWRVDODSDJHULQFDUFRQD]DUFFVRQWRNOHKHWQHN 24 x 9iOON|UQpNYpU]pVpWDNXOFVFVRQWLDUWpULiQ DUWVXEFODYLD NDURPV]HUĦNp]WDUWiVVDO NXOFVFVRQWKR]QRPiViYDOFVLOODStWKDWMXN x )HONDUDUWpULiVYpU]pVpWDKyQDOMDUWpULiQ DUWD[LOOiULV KyQDOMiURNEDQDIHONDUIHMpKH]QRPiViYDOV]QWHWKHWMNPHJ x $IHONDUDOVyKDUPDGiQDND]DONDUQDNNp]QHNYpU]pVpWDIHONDUDUWpULiQ DUWEUDFKLDOLV IHONDUFVRQWKR]QRPiViYDOiOOtWKDWMXNHO$PHJHPHOWYpJWDJRQDELFHSVpVWULFHSV

N|]|WWDN|]pSVĘKDUPDGEDQDIHONDUEHOVĘROGDOiQWXGMXNOHJMREEDQOHV]RUtWDQL x $OVyYpJWDJYpU]pVpWD]D]RQRVROGDORQDOiJpNKDMODWEDQ|N|OOHOHUĘWHOMHVHQOHQRPYDGHLQNiEEEHWpUGHOYHFVLOODStWKDWMXNDFRPEYHUĘHUHWDV]HPpUHPFVRQWiJiKR]V]RUtWYD )21726$%%$57e5,È61<20Ï32172. +DOiQWpNLDUWpULD ÈOOFVRQWLDUWpULD 1DNLDUWpULD .XOFFFVRQWL DUWpULD )HONDULDUWpULD &RPEFVRQWL DUWpULD $YpU]pViWPHQHWLPHJV]QWHWpVHLGĘWDGD]WĘHUHVQRPyN|WpVHONpV]tWpVpKH]D&$7 &RPEDW$SSOLFDWLRQ7RXUQLTXHW HOĘYpWHOpKH]DPHOQHNLGHMHDODWWD]HJLNVHJpOQ~MWy Np]]HOIRODPDWRVDQIHQQWDUWMDDQRPiVW$QRPiVSRQWRWDQRPyN|WpVHONpV]tWpVHXWiQ V]DEDGFVDNIHOHQJHGQL8UDOKDWDWODQYpU]pVHVHWpQXWROVyPHJROGiVNpQWFLYLON|UQH]HWEHQ LVHOIRJDGKDWyDV]RUtWyN|WpVIHOKHOH]pVH PiUDFLYLOpOHWEHQLVHJUHLQNiEEHOIRJDGMiN DWRXUQLTXHWW  $]WĘHUHVYpU]pVWWHKiWDN|YHWNH]ĘOpSpVHNEHQNHOOFVLOODStWDQL x DVpUOWOHIHNWHWpVHOHOWHWpVH x

DQRPiVSRQWNp]]HOYDOyQRPiViYDODYpU]pVFVLOODStWiVD x VHJtWVpJKtYiV x WĘHUHVQRPyN|WpVHONpV]tWpVH x DQRPySRQWIHOHQJHGpVH x DYpJWDJUyODV]RUtWyUXKi]DWRWHOWiYROtWMXN x D]HOOiWRWWYpJWDJRWDV]tYWĘOPDJDVDEEDQQXJDORPEDKHOH]]N x KDVHKRJVHPVLNHUODYpU]pVWPHJiOOtWDQLYpJVĘPHJROGiVNpQWV]RUtWyN|WpVIHOKHOH]pVH $N|WpVHVHWOHJHViWYpU]pVHNRUD]WQHPV]DEDGOHERQWDQL~MDEEQRPySiUQiWKHOH]]QNUi pVV]RURVPHQHWHNNHOD]WLVU|J]tWMN $VpUOWHWPHQWĘNNHOD]RQQDONyUKi]EDNHOOV]iOOtWDQL +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV$OiWKDWyV~ORVYpU]pVW±KDYpJWDJRQWDOiOKDWy±V]RUtWyN|WpVW KHOH]QN IHO &$7WHO &RPEDW $SSOLFDWLRQ 7RXUQLTXHW YDJ L]UDHOL N|WV]HUUHO HVHWOHJ V]NVpJHV]N|]]HO $YpJWDJ YpU]pVKHOpWĘOIJJHWOHQO IHOVĘKDUPDGiEDQHJFVRQWRVDODSRQD]HJHQUXKiUDNHOOHOV]RUtWDQLROPyGRQKRJDYpU]pVPHJV]ĦQM|Q$NpVĘEELHNEHQH]DN|WpVNLYiOWKDWyQRPyN|WpVVHO N|]YHWOHQODVHEEH

KDQHPYpU]LNiWDV]RUtWiVIHOHQJHGpVHXWiQ tJKDJMXNKDiWYpU]LNYLVV]DV]RUtWMXNDV]RUtWyN|WpVW &VRQNROWVpUOpVHVHWpQDV]RUtWyN|WpVWV]LQWpQHJFVRQWRVDODSUDKHOH]]NIHOOHJHOĘV]|U+DYpJH]WQNDWDNWLNDLVpUOWHOOiWiVVDO SHUFHV pVPpJQHPpUNH]HWWPHJDVHJtWVpJ ~MDEEV]RUtWyN|WpVWKHOH]KHWQNIHODFVRQNROiVRVVpUOpVWĘOSUR[LPiOLVDQ WHVWKH]N|]HOHEE FPUHO DYpJWDJpSHQPDUDGWUpV]pWSUyEiOMXNPHJPHQWHQL 0LNRUIHONHUOWD] ~MDEEV]RUtWyN|WpVV]LJRU~DQFVDNHNNRUOD]tWKDWMXNDNRUiEEDQHJFVRQWRVDODSUDIHOKHOH]HWWV]RUtWyN|WpVW+DDYpU]pV~MUDLQGXODNNRUD]HJFVRQWRVDODSRQOpYĘV]RUtWyN|WpVWNHOO LVPpWPHJV]RUtWDQL1DNYDJKyQDOMYpU]pVQpOFVDNQRPyN|WpVWWXGXQNIHOKHOH]QL(UUH DFpOUDD]L]UDHOLN|WV]HUYDJW|EEUXJDOPDVN|WV]HUDPHJIHOHOĘ ,GHJHQWHVWHWHOWiYROtWDQL7,/26pV9(6=e/<(6.LYpYHKDDOpJXWDWYDJD&35W DNDGiOR]]D $6+2&.

.O|QE|]ĘRNRNN|YHWNH]WpEHQNLDODNXOyV~ORVSHULIpULiVNHULQJpVLHOpJWHOHQVpJPHOKH] D]LGHJUHQGV]HUDEHOVĘHOYiODV]WiV~PLULJHNpVD]DQDJFVHUHWDUWyV]DYDUDWiUVXO$NLDODNXOWHJPiVEDNDSFVROyGypVHJPiVWHOĘVHJtWĘIRODPDWRN Ä|UG|JLN|U´ N|YHWNH]PpQH DEHWHJiOODSRWiQDNV~ORVERGiVD$VKRFNNH]HOpVQpONOEHIROiVROKDWDWODQQiYiOLNpVYpJO DEHWHJKDOiOiWRNR]]D +DDNHULQJpVLUHQGV]HU DPHOD]R[LJpQWYLV]LDWHVWV]|YHWHLKH]pVHOV]iOOtWMDDVDODNDQDJRNDW PĦN|GpVH HOpJWHOHQQp YiOLN DNNRU D] pOHWIRQWRVViJ~ V]HUYHN V]tY DJ R[LJpQHOOiWiVDFV|NNHQPDMGPHJV]ĦQLN$VKRFNRViOODSRWV~ORVERGKDWIpOHOHPYDJIiMGDORPKDWiViUDEiUDIiMGDORPQDN|QPDJiEDQQLQFVV]HUHSHDVKRFNIRODPDWHOLQGtWiViEDQ GHHOĘVHJtWLDQQDNNLDODNXOiViWpVPpOOpVpW$VKRFNIRODPDWRWURQWMDDVpUOWIHOHVOHJHV PR]JDWiVDNO|Q|VHQDVpUOWWHVWWiMpNPR]JDWiVD¿JHOPHWOHQYHWNĘ]WHWpVHpVPLQGHQLQJHU DPLDIiMGDOPDWIRNR]]D 

ÈOWDOiQRVpUWHOHPEHQ|VV]HIRJODOYDDVKRFNRNDLWNpWQDJFVRSRUWRWDODNtWKDWXQNNL $]HJLNH]HNN|]ODNHULQJĘYpUPHQQLVpJFV|NNHQpVHDPiVLNDSHULIpULiVpUUHQGV]HU PĦN|GpVL]DYDUD pUWiJXODW 2NDL 9pUYHV]WpV NOVĘEHOVĘYpU]pVHN $VKRFNOHJJDNRULEERNDDYpUYHV]WpV+DH]PHJKDODGMDD]YpUPHQQLVpJNEpWVKRFNOpSIHO(]NOVĘpVYDJEHOVĘYpU]pVHNN|YHWNH]WpEHQM|QOpWUH SOVHE]pVEHOVĘV]HUYHNEĘOW|UWpQĘUHMWHWWYpU]pVWHVWUHJEHW|UWpQĘ YpU]pVFVRQWW|UpVHNKH]WiUVXOWYpU]pVHN 1DJIRN~IRODGpNYHV]WpVVHOMiUyiOODSRWRN-HOHQWĘVPpUWpNĦIRODGpNYHV]WpVWRNR]y iOODSRWRNN|]pWDUWR]QDNSOQDJIRN~KDVPHQpVKiQiVNLV]iUDGiVpJpV 6]tYHUHGHWĦ$V]tYHOpJWHOHQPĦN|GpVHN|YHWNH]WpEHQDYpUQRPiVNULWLNXVPpUWpNEHQ OHFV|NNHQ$OHJJDNRULEERNDV]tYLQIDUNWXV 6~ORVIHUWĘ]pVHN.yURNR]yNpVYDJD]iOWDOXNWHUPHOWPpUJH]ĘDQDJRNKDWiViUDDODNXOKDWNL

6~ORVDOOHUJLiVUHDNFLy(JHVURYDURNFVtSpVHJyJV]HUHNYHJV]HUHNQpKiQpWHOIpOHVpJ SOPRJRUy DVKRFNIRODPDWiWLQGtWKDWMDHODIHQWHPOtWHWWHNYDODPHOLNpUHW|UWpQĘW~OpU]pNHQVpJHVHWpQ 6KRFNIRODPDW $VKRFNNOLQLNDLOHIROiViWNpWV]DNDV]UDRV]WKDWMXNNRPSHQ]iOW NLHJHQOtWHWW pVGHNRPSHQ]iOW NLHJHQOtWHWOHQ VWiGLXPRNUD $IRODPDWNLLQGXOySRQWMD 1.$YpUWpUIRJDWN|]YHWOHQFV|NNHQpVH WHOMHVYpUYHV]WpVHYpU]pVNRUSOD]PDYHV]WpVH pJpVDONDOPiYDO YDODPLQWDV]HUYH]HWIRODGpNYHV]WpVH NLV]iUDGiVHVHWpQPHOOpWUHM|KHW SOHUĘVKiQiVKDVPHQpVHVHWpQ 2.,GHJLKRUPRQiOLVLOOHWYHWR[LNXVKDWiVUDOpWUHM|YĘpUWiJXODW DSHULIpULiVHUHNWiJXODWD PLDWWDVpUOWÄVDMiWHUHLEHYpU]LNHO´PHONRQNUpWYpUYHV]WpVVHOQHPMiU 0LQGNpWHVHWEHQDYpJHUHGPpQXJDQD]DV]tYEHW|UWpQĘYpQiVYpUYLVV]DiUDPOiVDFV|NNHQPHOPLDWWDSHUFWpUIRJDW SHUFDODWWV]tYiOWDONLSXPSiOWYpUPHQQLVpJH LVFV|NNHQ

$VKRFNNH]GHWLVWiGLXPiEDQDV]HUYH]HW|QYpGHOPLPHFKDQL]PXVDLEHLQGXOQDN $]pOHWIRQWRVV]HUYHN V]tYL]RP]DWDJ PHJN|]HOtWĘOHJHOHJHQGĘPHQQLVpJĦYpUKH] MXWiViKR]DV]HUYH]HWDYpUUDNWiUDLWNLUtWL SOPiMOpSYi]L]PRNEĘU DV]|YHWN|]WLIRODGpNRWDYpUiUDPEDMXWWDWMDHPHOOHWWDV]tYIRNR]RWWDQPĦN|GLN V]tYIUHNYHQFLDQĘ +DH]HN DIRODPDWRNHOpJWHOHQQHNEL]RQXOQDNDUHDNFLyVRUWRYiEEOpS$NLVHUHN|VV]HK~]yGQDN H]HNDSHULIpULiVHUHNPHOHNSODYi]L]PRNEDQEĘUEHQEpOEHQYHVpEHQWDOiOKDWyN H]iOWDOD]H]HNHQiWiUDPOyYpUPHQQLVpJHFV|NNHQpVD]LWWWDOiOKDWyYpULVDN|]SRQWLV]HUYHNIHOpiUDPOLN(]HQYpGHNH]ĘPHFKDQL]PXVRN|VV]HVVpJHDVKRFNIRODPDWNRPSHQ]iOW V]DNDV]iEDQMHOOHP]ĘHN 7HKiWD]pOHWIRQWRVV]HUYHN V]tYDJ PHJN|]HOtWĘOHJHOHJHQGĘPHQQLVpJĦYpUWNDSQDNPtJD]|VV]HVW|EELV]HUYEHQ SOYi]L]RP]DWEĘUEpOYHVH D]pU|VV]HK~]yGiVPLDWWFV|NNHQWYpUiWiUDPOiVRNiQV]|YHWLR[LJpQKLiQ KSR[LD

DODNXONL$V]|YHWLR[LJpQKLiQDVHMWHNDQDJFVHUpMpWURQWMDV]|YHWLDQDJFVHUH]DYDUDODNXONL~JQHYH]HWWÄVDYDQ~DQDJFVHUHWHUPpNHN´V]DEDGXOQDNIHOPHOHNDYpUEHNHUOYHDYpUYHJKDWiViWVDYDV LUiQEDWROMiNHO DFLGRVLV $YHVpNHQiWiUDPOyNHYHVHEEYpUPHQQLVpJDYL]HOHWNLYiODV]WiV FV|NNHQpVpYHOPDMGWHOMHVPHJV]ĦQpVpYHOMiU NLDODNXODVKRFNYHVH 27 ËJDGHNRPSHQ]iOWV]DNDV]EDQDVHMWHNR[LJpQKLiQDVDYDVDQDJFVHUHWHUPpNHNIHOV]DEDGXOiVDPLDWWD]HUHNIDODHOHUQHGD]D]pUEHLGHJ]pVL]DYDUpUEpQXOiVM|QOpWUHËJ DFV|NNHQWYpUPHQQLVpJPpJNHYpVEpNpSHVNLW|OWHQLD]HUHNHWDOpWIRQWRVViJ~V]HUYHN DJ V]tY YpUHOOiWiVD LV URPOLN$ FV|NNHQW YpUHOOiWiV D V]tYL]RP NiURVRGiViW RNR]]D$ V]tY SXPSDIXQNFLyMDFV|NNHQtJD]DUWpULiVYpUQRPiVLVDW|EELV]HUYVHMWMHLQHNR[LJpQHOOiWiVDWRYiEEURPOLN V]|YHWLKSR[LD DIRODPDWYLVV]DIRUGtWKDWDWODQDNHULQJpV|VV]HRPOiVDDVpUOWKDOiOiKR]YH]HW Tünetei: x KĦY|VViSDGWPiUYiQR]RWWYHUHMWpNHVEĘU x

NLiOOyWHVWUpV]HNHQV]HGHUMHV FLDQRWLNXV HOV]tQH]ĘGpVDMNDNIOHNRUUXMMDN x SHUFIHOHWWLSXO]XV x YpUQRPiVHQKpQU|YLGLGĘUHPHJHPHONHGLNPDMGOHFV|NNHQ x DWXGDW]DYDUWWiYiOLNHV]PpOHWOHQVpJ x &57 KDMV]iOpU~MUDWHOtWĘGpVLLGĘ PHJQ~OLN $NH]GHWLV]DNDV]UDMHOOHP]ĘWQHWHNKH]QXJWDODQViJKDOiOIpOHOHPMDMJDWiV]DYDURGRWWViJ WiUVXO$]HJpEWQHWHNHWDNLYiOWyRNUDMHOOHP]ĘWQHWHNHJpV]tWLNNLPHOHNDVKRFNRWNLYiOWyDODSEHWHJVpJUHVpUOpVUHMHOOHP]ĘHN,OHQHNSpOGiXOD]DUWpULiVYpU]pVPLDWWVKRFNRV iOODSRWEDNHUOĘVpUOWV]HPPHOOiWKDWyYpU]pVHDPHOONDVLVpUOWQpOIHOOpSĘOpJ]pV]DYDURN IHOOHWHV ]LKiOy NDSNRGy OpJ]pV OpJV]RPM MHOOHP]Ę GXUYD URQFVROy W|UpVQpO pJpVQpO pV]OHOKHWĘD]RNUDMHOOHP]ĘKHOLWQHWHN $]HOVĘVHJpOQ~MWiVFpOMD $NRUDLIHOLVPHUpVpVDKHOHVHOVĘVHJpOPHJPHQWKHWLDVpUOWHNpOHWpW x NLYiOWyRNRNPHJV]QWHWpVH x DJV]tYWGĘYpUHOOiWiViQDNMDYtWiVD x

VUJĘVNyUKi]EDV]iOOtWiVUyOYDOyJRQGRVNRGiV PHQWĘKtYiVD +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV x .HUHVVNDNLYiOWyRNRW+DIHOLVPHUWNLJHNH]]QNPHJV]QWHWQLD]W SONOVĘ YpU]pV±YpU]pVFVLOODStWiVW|UpV±W|UpVU|J]tWpVpJpV±KĦWpVVWHULOIHGpV x 6KRFNRVVpUOWPHJIHOHOĘSR]tFLRQiOiVDIHNWHVVNDKiWiUDDVpUOWHWOiEiWV]tYpQpO PDJDVDEEUDHPHOMN x /D]tWVXNPHJDUXKi]DWiWDQDNQiOGHUpNQiOLOOHWYHDKROPpJV]RUtWKDWMD x $VpUOWHWWDNDUMXNEHL]ROiFLRVIyOLiYDO(OĘ]]NPHJDNLKĦOpVWYDJW~OPHOHJHGpVW x 9pQDEL]WRVtWiVSHULIpULiVIRODGpNSyWOiVIL]LROyJLiVVyROGDWWDO NULV]WDOORLGROGDWWDO x )RODPDWRVDQQXJWDVVXNDVpUOWHW x 0((9$&KtYiVD x 1HYiUMXNPHJDVKRFN|VV]HVWQHWpQHNNLDODNXOiViW 7.$2321<$$5&1<$6=(06e5h/e6(,(//È7È6$ .2321<$6e5h/e6 $XWyEDOHVHWHNQpOHJLNOHJJDNRULEEKDOiORN RVWRUFVDSiVMHOOHJĦIHMPR]JiV 6pUOKHWQHN DIHMOiJUpV]HLDFVRQWRNpVD]DJiOORPiQ

$5&.2321<$6e5h/e6( 1DJHUHMĦWpVJi]ROiVUREEDQiVPDJDVEyOHVpVRNR]KDWMD7|UKHWDIHOVĘpVD]DOVyiOOFVRQWYDODPLQWRUUFVRQW $]iOOFVRQWW|UpVDIRJVRUDODNYiOWR]iViYDOMiUDKDUDSiVIiMGDOPDVpVOHKHWHWOHQQpYiOLN $IRJPHGHUEĘOIRJDNW|UKHWQHNNL.O|Q|VHQGXUYDWpVD]iOOFVRQWGDUDERVW|UpVpWRNR]]D $EHWHJNpSWHOHQQHOQLQHOYpWPR]JDWQL6]iMiEDQEĘVpJHVDYpU]pVH]pUWDIXOODGiVYHV]pOHIHQHJHWL-HOOHP]ĘDFVRQWRNUHQGHOOHQHVPR]JDWKDWyViJDKDHPDWRPD YpU|POHQ NLDODNXOiVD +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV: $OpJ~WEL]WRVtWiVDDIHMHOĘUHKDMWiViYDODPHQQLEHQJHULQFVpUOpVJDQ~MDQHPiOOIHQQ(V]PpOHWOHQVpJYDJJHULQFVpUOpVHVHWpQOpJ~WEL]WRVtWyHV]N|]|NDONDOPD]iVDLOOHWYHD]iOONDSRFVNLHPHOpVH (VFKPDUFKPĦIRJiV MHOHQWPHJROGiVW 6]NVpJHVHWpQSDULWWDN|WpVVHOOiWMXNHOD]RUULOOHWYHiOONDSRFVVpUOpVHNHW

$]RUUFVRQWW|UpVDYHUHNHGpVHVVpUOpVHNN|]LVPHUWIRUPiMD$]RUUQ OiVEyOYpUV]LYiURJD]RUUJ|NGX]]DGWpVWDSLQWiVUDIiMGDOPDVFUHSLWDO UHFVHJ D]RUUGHIRUPiOyGKDW (UĘVIpOROGDOLWpVD]DOVyiOOFVRQW¿FDPiWKR]KDWMDOpWUH$]iOOFVRQWV]iUiQOHYĘt]OHWL IHMDIODODWWWDOiOKDWyt]OHWLiURNEyONLPR]GXO$VpUOWQHPWXGMDV]iMiWEHFVXNQLEHV]pGNpSWHOHQV]iMiEyOQiOIROLN (OVĘVHJpOQ~MWiV2UUFVRQWW|UpViOOFVRQWW|UpVpV¿FDPU|J]tWpVpWSDULWWDN|WpVVHOYpJH]]N $]DUFpJpVH OiVGEĘYHEEHQpJpVIHMH]HW $OpJ~WLpJpVYDOyV]tQĦVpJHPLDWWpOHWYHV]pOHViOODSRWRWMHOHQWPLYHODQiONDKiUWiNpJpVH PLDWWGX]]DQDWDODNXONLPHOMHOHQWĘVHQV]ĦNtWLDOpJXWDNNHUHV]WPHWV]HWpW/pJ~WLpJpVUH XWDOD]DUFV]ĘU]HWpQHNPHJS|UN|OĘGpVHNRUPRVN|SHWNRURPDQHOYHQRUUEDQ 0LQGHQ]iUWKHOLVpJEHQW|UWpQWpJpVSRWHQFLiOLVDQOpJ~WLpJHWWQHNWHNLQWHQGĘ SZEM SÉRÜLÉSEI x ,GHJHQWHVWHW7,/26DV]HPEĘOHOWiYROtWDQLH]V]DNRUYRVLIHODGDW x

)L[iOQLPLQGNpWV]HPIHGpVpYHO DKDUFWpULV]LWXiFLyQDNPHJIHOHOĘHQPLYHODPLQGNpWV]HPIHGpVHWHOMHVKDUFNpSWHOHQVpJHWRNR]tJPHJJRQGRODQGyH]DPHJROGiV tJFVDNDVpUOWV]HPHW x /DSRVIHNWHWpV 0pUJH]ĘDQDJRNV]HPEHNHUOpVHHVHWpQEĘYt]]HONL|EOtWHQL $*<.2321<$6e5h/e6( $NRSRQiWpUĘWUDXPDDFVRQWRNW|UpVpWDNRSRQDĦUHJEHQOpYĘDJiOORPiQVpUOpVpW YDODPLQW NRSRQDĦUL YpU]pVW RNR]KDW$] DJiOORPiQ VpUOpVH HOĘIRUGXOKDW D NRSRQDFVRQWVpUOpVHQpONOLV/HJMHOOHP]ĘEEWtSXVDDFRXSFRQWUDFRXSVpUOpVEĘOHUHGĘDPLD] DJiOORPiQWHKHWHWOHQVpJHPLDWWKLUWHOHQODVVXOiVQiODNRSRQDĦUEHQQHNLFVDSyGLNDNRSRQDFVRQWRNQDNpVtJLGHRGDFVDSyGYDW|EEKHOHQLVEHYpU]pVHNNHOHWNH]QHND]DJV]|YHWHLEHQ $]DJiOORPiQVpUOpVHNV]HULQWLOHKHW x $JUi]NyGiV x $J]~]yGiV x .RSRQDĦULYpU]pVHN x $JiOORPiQWpULQWĘYpU]pVHN DNiUDJNDPUiEDW|UĘLVOHKHW x $JYL]HQĘ $KDMDVIHMEĘUWpULQWĘVNDOSROiVRVVpUOpVHN x

1DJRQHUĘWHOMHVYpU]pVVHOMiU (OVĘVHJpOQ~MWiV1RPyN|WpVIHOKHOH]pVH $NRSRQDVpUOpVHNiOWDOiQRVWQHWWDQD x IHMIiMiV x V]pGOpV x HV]PpOHWYHV]WpV x DPQHVLD HPOpNH]HWNLHVpV x SXSLOODGLIIHUHQFLiN x KiQLQJHUVXJiUKiQiV N|]SRQWL x NyURVUHIOH[HNNLDODNXOiVD .RSRQDFVRQWW|UpV 7|UKHWDNRSRQDDODSYDJDNRSRQDEROWR]DWD]XWyEELOHKHWQ OWYDJ]iUWW|UpV $NRSRQDDODSLW|UpVQ OWW|UpVPHUWD]RUUJDUDWYDJGREUHJHQNHUHV]WONyURV|VV]HN|WWHWpVWHUHPWĘGLNDNRSRQDUHJpVDNOYLOiJN|]|WW $NRSRQDDODSRWKiURPUpV]UHRV]WMXN 30 $]HOOVĘiURNW|UpVpWDV]HPN|UONLDODNXOyÄSiSDV]HP´YpU|POHQpVD]RUUEyODJYt]]HO OLTXRU NHYHUWYpUFVRUJiVWHV]LIHOLVPHUKHWĘYp $N|]pSVĘiURNW|UpVpQpODIOEĘOV]LYiURJDJYt]]HONHYHUWYpUDYpU|POHQDIOP|J|WWLFVHFVQ~OYiQWiMiQMHOHQLNPHJ $KiWXOVyiURNW|UpVpQpODWDUNyQDODNXONLYpU|POHQD]DJYt]]HONHYHUWYpUFVXUJiV

DKiWXOVyJDUDWIDORQWDSDV]WDOKDWy$NRSRQDDODSLW|UpVVpUOWMHU|YLGHV]PpOHWYHV]WpVWN|YHWĘHQHV]PpOHWUHWpUKHW*DNRULD]HPOpNH]HWNLHVpVDNtVpUĘDJUi]NyGiVPLDWW1DJDIHUWĘ]pVNLDODNXOiViQDNYHV]pOH DJKiUWDDJYHOĘJXOODGiV .RSRQDEROWR]DWW|UpV $KHOV]tQHQEL]RQRVViJJDOQHPPLQGLJLVPHUKHWĘIHO.RSRQDW|UpVWNHOOIHOWpWHOH]QLKD DKDMDVIHMEĘU|QYpU|POHQWDSLQWKDWyYDJKRUSDGiVWpV]OHOQN(]HNNHUHVpVHpUGHNpEHQ DNRSRQDVpUOWIHMpWJRQGRVDQiWNHOOWDSLQWDQL +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV: (V]PpOHWOHQNRSRQDVpUOWpOHWpWHOVĘVRUEDQD]HV]PpOHWOHQVpJ N|YHWNH]PpQHLIHQHJHWLN$OpJXWDNiWMiUKDWyViJiWNHOOEL]WRVtWDQLpVIHQQWDUWDQLHV]N|]]HOYDJDQpONO(UĘVQDJYpU]pVHNHWQRPyN|WpVVHOOiWMXNHO 1 OWNRSRQDW|UpVVHEpWOD]DIHGĘN|WpVVHOOiWMXNHO7LORVHOĘHVHWWDJUpV]WYLVV]DKHOH]QL YDJHOWiYROtWiViWPHJNtVpUHOQL)HGMNOHVWHULOJp]ODSSDOpVN|VVNHJpV]OD]iQ

$KDMDVIHMEĘUVHEHDWHUOHWVĦUĦpUKiOy]DWDPLDWWEĘYHQYpU]LN*DNUDQOiWMXNKRJ DEĘYpU]pVWPLOHQNLVVHERNR]]D6DSNDN|WpVVHOLOOHWYHD]L]UDHOLN|WV]HUUHONpV]tWHWWQRPyN|WpVDYpU]pVWEL]WRVDQFVLOODStWMD 3R]tFLRQiOiVDIHMPHJHPHOpVHGHDQDNQHW|UM|QPHJHV]PpOHWOHQVpJHVHWpQVWDELO ROGDOIHNYpVYDJHV]N|]|VOpJ~WEL]WRVtWiV 6DSNDN|WpVNpWSyOiYDO 3DULWWDN|WpV 31 $JUi]NyGiV .LPXWDWKDWyNiURVRGiVQpONOLDJPĦN|GpVL]DYDU+RVV]DEEU|YLGHEEHV]PpOHWYHV]WpVHJ yUiQEHOOHOP~OyWXGDW]DYDU$VpUOWQHPHPOpNV]LNDW|UWpQWHNUH*DNRULDNDYHJHWDWtY WQHWHNIHMIiMiVKiQLQJHUKiQiV$WQHWHNQpKiQQDSDODWWVSRQWiQUHQGH]ĘGQHNQpKiQ QDSLJiJQXJDOPDWLJpQHO)RQWRVDPHJ¿JHOpVDV]|YĘGPpQHNPHJHOĘ]pVpKH] $J]~]yGiV 6~ORVDEEVpUOpVLIRUPD.LVHEEYDJQDJREEWHUOHWHQVpUOD]DJiOORPiQ+RVV]DEE HV]PpOHWYHV]WpVVHOMiU.|YHWNH]PpQHOpJ]pVNHULQJpVKĘPpUVpNOHWV]DEiOR]iVL]DYDU DJW|U]VLWQHWHNPHJMHOHQpVHNyPD$]DJRHGHPD YL]HQĘ

RNR]WDDJDODSLEHpNHOĘGpV KDOiOKR]YH]HWKHW .RSRQDĦULYpU]pV $]DJKiUWiNN|]WLYpU]pV$WQHWHNiOWDOiEDQODVVDQIHMOĘGQHNNL$NiUD]HJpV]DJIpOWHNpWHOIHGKHWL5|YLGHV]PpOHWYHV]WpVWN|YHWĘHQDNiUQDSRNP~OYD~MUDMHOHQWNH]ĘWQHWHN HV]PpOHWYHV]WpV$=211$/,.Ï5+È=,(//È7È6 ,GHJHQWHVWEHpNHOĘGpVH x $%& x /pJ~WEL]WRVtWiV x ,GHJHQWHVWIL[iOiVD x 6UJĘVV]iOOtWiV 7.$0(//$6+$66e5h/e6(, 37; (//È7È6$ 0(//.$66e5h/e6(,(//È7È6$ $PHOOUHJEHQKHOHWIRJODOyOHJW|EEV]HUYQHNPiUNLVIRN~VpUOpVHNRUpOHWYHV]pOHViOODSRWRNM|KHWQHNOpWUH(]HQV]HUYHNHWDPHOONDVIDOYpGLDNO|QE|]ĘHUĘEHKDWiVRNWyOPHOQHNFVRQWRVYi]iWDKiWLJHULQFDERUGiNpVDV]HJFVRQWDGMiNIHOODV]HJFVRQWV]DEDG V]pOH$]DOVyKDWiUWDNDUGQ~OYiQD]DOVyERUGDtYHNpVDKiWLFVLJRODW|YLVQ~OYiQDDONRWMDPtJEHOODKDVUHJIHOpDUHNHV]DGMDDKDWiUWGHIRQWRVPHJMHJH]QLKRJ

DUHNHV]OpJ]pVpVDONDWIJJĘKHO]HWHpVIHOONXSRODV]HUĦIRUPiMDPLDWWDKDVLV]HUYHN DFVRQWRVPHOONDVKDWiUDI|OpHPHONHGKHWQHNpVDPHOONDVWpUWHUĘEHKDWiVRNN|YHWNH]PpQHNpQWVpUOKHWQHN$FVRQWRVPHOONDVWRYiEEiWiPDV]WpNXOV]ROJiODNtYOHOKHOH]NHGĘ L]PRN V]iPiUD ERUGDN|]WL OpJ]ĘL]PRN YiOO|YL KiW QDN pV KDVL]RP]DW UHNHV] pV DPHOOKiUWDOHPH]HNiOWDODOpJ]pVIRODPDWiEDQLVUpV]WYHV] $PHOONDVLV]HUYHNGLUHNWYDJLQGLUHNWHUĘKDWiVUDVpUOKHWQHN DirektHUĘKDWiVUyOEHV]pOQNKDDPHOONDVIDODWpUWHUĘKDWiVUDVpUOQHNDV]HUYHNSOPHOONDVVpUOpVHNDUDPEROEDQDNRUPiQNHUpNPLDWWERUGDW|UpVHNOĘWWVHEHNDPHOONDVRQUREEDQiVRNR]WDpJpVHNpVUHSHV]VpUOpVHN Indirektsérülések: QHPN|]YHWOHQODPHOONDVUDKDWyHUĘRNR]]DDPHOOĦULV]HUYHNVpUOpVpWSOUREEDQiVRNR]WDOpJQRPiVHPHONHGpVUHSHV]WLV]pWDOpJKyODJRNDW 32 $ODSYHWĘHQDN|YHWNH]ĘVWUXNW~UiNVpUOpVpUHV]iPtWKDWXQN x OiJUpV]HNPLQWEĘUYDJL]RP]DW x

FVRQWRVPHOONDVIDO ERUGiNV]HJFVRQWKiWLJHULQF x PHOOKiUWDUpV]HN x V]tY x QDJHUHN x WGĘpVOpJFVĘUHQGV]HUH x QHOĘFVĘ x UHNHV] x KDVĦULV]HUYHNHJUpV]HQDJHUHNPiMOpSYDODPLQWDJRPRUpVKDUiQWYDVWDJEpO VpUOpVH &pOV]HUĦDJDNRULEEPHOONDVLVpUOpVHNHWV~ORVViJXNV]HULQWIHORV]WDQLPHOHJEHQPHJKDWiUR]]DD]HOOiWiVVUJĘVVpJpWLV $FXWDQ pOHWYHV]pOHV VpUOpVHN 2ODQ iOODSRWRN DPHOHN D]RQQDOL WHUiSLiV EHDYDWNR]iV QpONOU|YLGLGĘQEHOOHJpEWiUVVpUOpVQpONOLVDEHWHJKDOiOiWRNR]KDWMiN,OHQOHKHW DOpJ~WLHO]iUyGiVQDJpUVpUOpVHNIHV]OĘSQHXPRWKRUD[ 37; Q OWSQHXPRWKRUD[D] LQVWDELOPHOONDVpVDV]tYWDPSRQiG V]tYEXURNEDW|UWpQĘYpU]pV|VV]HQRPMDDV]tYHW 3RWHQFLiOLVDQpOHWYHV]pOHVVpUOpVHN0LQGD]RQVpUOpVHNWDUWR]QDNHEEHDNDWHJyULiED DPHOHN |QPDJXNEDQ D SURJQy]LVW QDJPpUWpNEHQ URQWMiN HVHWOHJ KRVV]DEE IHQQiOOiVXN

HVHWpQKDOiOKR]YH]HWKHWQHNYDJPHJOpYĘPiVVpUOpVHNKH]NDSFVROWDQYH]HWKHWQHNDEHWHJKDOiOiKR]U|YLGLGĘQEHOO(EEHDNDWHJyULiEDWDUWR]LNW|EEHNN|]|WWDWGĘN]~]yGiVD DV]tYL]RP]DW]~]yGiVDDWGĘNpVOpJFVĘUHQGV]HUNVpUOpVHLUHNHV]L]RPVpUOpVHNQHOĘFVĘVpUOpVHN (JV]HUĦPHOONDVVpUOpVHN0LQGHQHJpERODQVpUOpVWDUWR]LNHEEHDFVRSRUWEDDPHOHNVHPN|]YHWYHVHPN|]YHWOHQOQHPYHV]pOH]WHWLNDEHWHJpOHWpWHOOiWiVXNDWHUiSLiV OpSpVHN YDODPHO NpVĘEEL Ii]LViEDQ LV HOpJVpJHV OHKHW ,OHQ OHKHW D] HJV]HUĦ ERUGDW|UpVV]HJFVRQWW|UpVQHPNRPSOLNiOWKDHPRWKRUD[YDJSQHXPRWKRUD[ PHOOĦULYpUJOHP OpJPHOO EĘUDODWWLHPSKVHPDVWE 33 %RUGDW|UpV ÈOWDOiEDQN|]YHWOHQHUĘEHKDWiVUDW|UWpQĘVpUOpV$]|VV]HQRPRWWPHOONDVRQDEHWHJDW|UpV KHOpQMHO]LDIiMGDOPDW6RUR]DWERUGDW|UpVQpONLIHMH]HWWDOpJV]RPMFDQRVLV V]HGHUMHVEĘUV]tQ YDJDNiUIpOROGDOLOpJ]pVNLHVpVLVOHKHWSXO]XVDV]DSRUD$EODNRVW|UpVQpODERUGiN

EHOpJ]pVNRUEHIHOpNLOpJ]pVNRUD]HOOHQNH]ĘLUiQEDPR]GXOQDNHO SDUDGR[OpJ]pV LQVWDELO mellkas 7DSLQWiVUDDW|UpVKHOHI|O|WWFUHSLWDWLR FVRQWUHFVHJpV pUH]KHWĘpVKDOOKDWy (OVĘVHJpOQ~MWiV VpUOW QXJDORPED KHOH]pVH PHOONDV U|J]tWpVH UDJWDSDV] FVtNRNNDO =ViNRVLQI~]LyWV]pOHVUDJWDSDV]FVtNRNNDODSDUDGR[PR]JyPHOONDVUpV]pKH]UDJDV]WXQN 7|U|WWERUGDYpJ 0HOONDV]~]yGiV FRQWXVLRWKRUDFLV 7RPSDHUĘEHKDWiVUDNHOHWNH]ĘVpUOpVNOVpUHOPLQRPRNNDO$PHOONDVLV]HUYHNNO|QE|]Ę D]HUĘKDWiVPpUWpNpWĘOpVKHOpWĘOIJJĘHQNLWHUMHGWVpUOpVHLYHOV]iPROKDWXQN$EĘU|QNHOHWNH]HWWVpUOpVHNEĘOHOV]tQH]ĘGpVHNEĘON|YHWNH]WHWKHWQND]pULQWHWWEHOV]HUYHNUH.O|Q|V WHNLQWHWWHONHOOOHQQLDERUGDtYDODWWLV]HUYHNVpUOpVpUH OpSPiMQDJHUHNYpU]pVHVVKRFN NLDODNXOiVD Mellhártyasérülések 7RPSDYDJQ OWVpUOpVWN|YHWĘHQJDNRUWDVpUODPHOOKiUWDIDOLYDJ]VLJHULOHPH]H $N|YHWNH]PpQHKRJOHYHJĘYpUNHUODOHPH]HNN|]p,

GHRQQDQNLMXWQLQHPWXGOpJPHOO SQHXPRWKRUD[ 37; YDJ PHOOĦUL YpUJOHP KDHPRWKRUD[ DODNXO NL D PHOOĦUL QHJDWtYQRPiVPHJV]ĦQLN 7UDXPiVHVHWEHQHOĘIRUGXOKDW]iUWOpJPHOO SDStU]DFVNyMHOOHJĦ SOUREEDQiV$PHJHOĘ]KHWĘKDUFWpULKDOiORNRNN|]ODOpJPHOOHOOiWiVDSULRULWiVWpOYH] A OpJPHOOOHKHWQ OW]iUWYDJV]HOHSHV IHV]OĘ 7QHWHL x iOWDOiEDQOYHWDOiOMXNQHKp]OpJ]pV x SHUFIHOHWWLOpJ]pVV]iP x DNpWPHOONDVIpOHPHONHGpVHNO|QE|]KHW x FDQRVLVDV]iMpVRUUN|UO x NLGDJDGWQDNLYpQiN -9 x DVpUOpVVHOHOOHQWpWHVROGDOUDWROyGRWWJpJHpVOpJFVĘ NpVĘLYDJQDJV~ORVViJ~ WQHW x WXGDWiOODSRWDIRODPDWRVDQURPOLN x V]DSRUDJHQJpQWDSLQWKDWySXO]XV SHULIpULiQRONRUQHPLVOHKHWWDSLQWDQL $EHWHJIRODPDWRViOODSRWURPOiVDNRUIHV]OĘOpJPHOOUHJRQGROMXQN0HJROGiVDEHMXWRWW OHYHJĘ HOWiYROtWiVD GHWHQ]LRQiOiVVDO PHOONDVL QRPiVFV|NNHQWpV HV]N|]H SHUFXWDQ 34 NDQO>%UDXQXO@

KHOHDVpUOpVROGDOiQDJpJHSRUFHOWROyGiVVDOHOOHQWpWHVROGDOL VpUOW PHOONDVIpOHQDNXOFVFVRQWIHOH]ĘYRQDOiQDNYHWOHWpEHQDPiVRGLNpVKDUPDGLNERUGDN|]|WW PiVRGLNYDJKDUPDGLNERUGDN|]LVHOIRJDGRWW DKDUPDGLNERUGDIHOVĘV]pOpQpOV]~UXQN EHEHV]~UiVXWiQDYH]HWĘQiUVDWHOWiYROtWMXN$IHOHVOHJHVOHYHJĘOHHQJHGpVHXWiQD]HV]N|]WHOWiYROtWMXN$PHQQLEHQDIHV]OĘOpJPHOOHWV]HOHOĘPHOONDVVHERNR]]DDVHEHW]iUQL NHOO V]HOHSHV PHJROGiVVDO NLIHOp WXGMRQ M|QQL D OHYHJĘ GH D VHE QH V]tYMRQ EH OHYHJĘW 3ON|WV]HUFVRPDJROiVDiWOiWV]yPĦDQDJUpV]DPHOQHNDEHOVĘROGDODVWHULO KiURPROGDOUyO WHOMHVHQOHUDJDV]WMXNDQHJHGLNROGDOWFVDNUpV]OHJHVHQNHOOUDJDV]WDQLDPHOONDVRQ+DV]QiOKDWyVSHFLiOLVN|WV]HULVSO$VKHUPDQV]HOHS $VKHUPDQV]HOHS (V]PpOHWpQpOOpYĘVpUOWQpODVHEHOOiWiVXWiQIpOOĘ KHO]HWEHQYiUMXNDV]DNVHJtWVpJHW IRODPDWRVIHOJHOHWPHOOHWW (V]PpOHWOHQEHWHJHVHWpQVWDELOROGDOIHNYpVPLQGLJDVpUOWROGDOUD

/pJ]ĘPR]JiVLOOHWYHFDURWLVSXO]XVKLiQiEDQ~MUDpOHV]WpVWNH]GQN +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV:1 OWPHOONDVLVpUOpVQpO KDUFWpULN|UOPpQHNN|]|WWQDNWyO N|OG|NYRQDOiLJ OpJPHQWHV RFFOXVLYH N|WpV$VKHUPDQV]HOHSSHOYDJ(6.ERUtWyMiYDOW|UWpQMHQ HVHWOHJV]NVpJHV]N|]]HO,)$EyOWUDXPDN|WV]HUV]UNHNOVĘERUtWyMDîPXOO ODSQHMORQFVRPDJROiVD 0RGHUQHV]N|]|NPpJ%ROLQ6$0+¿QÈWKDWROyVpUOpVQpO FVDND]HJLNUDJDV]WiVQiONHOOV]HOHSHWKDJQL0LQGLJV]pOHVUDJWDSDV]WKDV]QiOMXQN)LJHOMNDIHV]OĘ37;MHOHLW+DD37;JDQ~MDIHQQiOOYDODPLQWD]DOiEELWQHWHNN|]OOHJDOiEENHWWĘMHOHQWNH]LND]RQQDOGHWHQ]LRQiOQL x IRNR]RWWOpJ]pVLPXQNiYDOMiUyOpJ]pVLHOpJWHOHQVpJpVFDQRVLV x QHPWDSLQWKDWyDFVXNOyQSXO]XV x URPOyWXGDWiOODSRW HV]PpOHWOHQVpJLV +DHPRWKRUD[UyO +7;

EHV]pOQNKDDPHOOKiUWDNpWOHPH]HN|]pYpUNHUO,OHQHVHWEHQDYpU]pVHVVKRFNpVOpJ]pVLHOpJWHOHQVpJLVNLDODNXOiOWDOiEDQDVKRFNWQHWHLGRPLQiOQDN7RPSDYDJiWKDWROyVpUOpVHVHWpQLVNLDODNXOKDW ,GHJHQWHVWEHpNHOĘGpVHHOĘVHJtWLIHOJRUVtWMDNLDODNXOiViW (OOiWiVD x $%& x ,GHJHQWHVWIL[iOiVDKDYDQ x +DVKRFNRVIRODGpNSyWOiVSHUPLVV]tYKSRWHQ]LyHOYH x 6UJĘVV]iOOtWiV $+$66e5h/e6(,(//È7È6$ .|]OHNHGpVLEDOHVHWHNDJUHVV]tYFVHOHNPpQHNYpOHWOHQEDOHVHWHNVRUiQKiERU~VN|UOPpQHNN|]|WWJDNRUWDHOĘIRUGXOyVpUOpVIDMWD $]gE|OKiERU~EDQD]DPHULNDLDNN|]HOVpUOWHWOiWWDNHOpVDVpUOWHNQHNFVDN PLQG|VV]HVHQiWNHOOHWWPHJRSHUiOQLDW|EELVpUOWiOWDOiQRVVHEpV]HWLHOOiWiVWNDSRWW $KDVLVpUOpVHNHWNpWQDJFVRSRUWUDRV]WKDWMXN 1. nyílt hasi sérülések 1 OWKDVLVpUOpVUĘOEHV]pOQNKDDVpUOpVWRNR]yWiUJDEĘU|QpVDKDVIDOUpWHJHLQNHUHV]WO iWKDWROYDDSHULWRQHXPRW KDVKiUWD

LViWV]DNtWMD$VpUOpVPHFKDQL]PXViEDQV]~UiVIHOQiUVDOiVpVO|YpVMiWV]KDWV]HUHSHW$VpUOpVWRNR]yHV]N|]EHMXWKDWDUHNHV]DJHULQFYDJ DNiUDJiW QHPLV]HUYHNWiMpND IHOĘOLV$EHMXWRWWWiUJV]HQQH]ĘDQDJRNDWVRGRUKDWPDJiYDOYDODPLQWDQ OWVpUOpVHQNHUHV]WOEHOHNHVHWHQNpQWPiVKDVLV]HUYHNHVKHWQHNHOĘ 2. zárt hasi sérülések =iUWYDJIHGHWWKDVLVpUOpVUĘODNNRUEHV]pOQNKDDVpUOpVWRPSDHUĘEHKDWiVUDM|QOpWUH pVDVpUOpVQHPiWKDWROy/HJJDNUDEEDQWpVU~JiV|VV]HQRPDWiVKDWiViUDM|QOpWUH6pUOKHWQHNDSDUHQFKPiVV]HUYHND]UHJHVV]HUYHNDKDVKiUWDDEHOHNpVYHONHJWWYDJ L]ROiOWDQNLVHEEQDJREEHUHN 3HUPLVV]tYKSRWHQVLRHOYH+JPP VVWROHV YDJWDSLQWKDWyUDGLDOLV FVXNOyDUWpULD SXO]XVLJHPHOHPDYpUQRPiVW $JRPRUVpUOpVHL $JRPRUIHGHWWVpUOpVH WHOWJRPRUPHOOHWW DIHV]OĘJRPRUIDODWpUWJRPRUWiMLWUDXPD

KDWiViUDM|QOpWUH6RUVG|QWĘDJRUVIHOLVPHUpVpVD]D]RQQDOLV]iOOtWiV$]L]ROiOWJRPRUVpUOpVHNNLPHQHWHOHYLV]RQODJMyDJRPRUVpUOpVHLRNR]]iNDOHJNHYHVHEESUREOpPiWD] UHJHVV]HUYHNVpUOpVHLN|]O(QQHNRNDYDOyV]tQĦOHJDEEDQUHMOLNKRJDJRPRUYpUHOOiWiVDLJHQMyYDODPLQWDJRPRUVDYDQWLEDNWHULiOLVKDWiVDPLDWWLJHQDODFVRQFVtUDV]iPNHUO DV]DEDGKDVUHJEH 7QHWHN x KLUWHOHQIHOOpSĘIiMGDORPDERUGiNDODWWDJRPRUWiMRQ x KDVLL]RPYpGHNH]pV x YpUHVKiQiV QHPPLQGLJMHOOHP]Ę x NLYpU]pVHVVKRFNWQHWHLDYpUYHV]WpVPHQQLVpJpWĘOIJJĘHQ $PiMVpUOpVHL $WUDXPiVPiMUXSWXUD UHSHGpV OHKHWDKDVIDORQPHOONDVRQUHNHV]HQiWKDWROyQ OWVpUOpV N|YHWNH]PpQHGHJDNUDEEDQWRPSDHUĘEHKDWiV JpSMiUPĦEDOHVHW HUHGPpQH*DNUDQ V]|YĘGLNKR]]iD]DOVyERUGiNW|UpVHPiVKDVLpVPHOONDVLV]HUYHNVpUOpVH(OĘIRUGXOKDW V]DNDV]RVPiMUXSWXUDPHOiOORPiQYpU]pVVHONH]GĘGLNpVDWRNPHJUHSHGpVHXWiQJRUV

NLYpU]pVWRNR](]pUWPLQGHQKDVLVpUOWHWRUYRVLPHJ¿JHOpVDODWWNHOOWDUWDQL 7QHWHL x IiMGDORPDJRPRUWiMRQpVDMREEERUGDtYDODWWNLVXJiU]iVDMREEYiOOED x QRPiVpU]pNHQVpJDKDVERUGiNDODWWLWHUOHWpQ x KDVUHJEHNHUOĘYpUpV±HVHWOHJ±HSHKDVKiUWDJXOODGiVWRNR] x WRNDODWWLNLVHEEYpU]pVVSRQWiQFVLOODSRGKDW x NLYpU]pVHV VKRFN WQHWHL D YpUYHV]WHVpJ IJJYpQpEHQ ViSDGWViJ KLGHJ YHUtWpN FDQRVLVV]DSRUDSXO]XVDODFVRQYpUQRPiV x DYpUDKDVKiUWiUDNHUOYHNpPLDLLUULWiFLyWLGp]HOĘKDVIDOLIHV]HVVpJKiQLQJHU KiQiVUHIOH[HVEpOWyQXVWDODQViJMHOHQWNH]LN $PiMVpUOpVHHVHWpQLJHQPDJDVDKDOiOR]iVLDUiQOHJW|EEV]|UKRVV]DVV]|YĘGPpQHV JyJXOiVUDYDJD]RQQDOLKDOiOUDV]iPtWKDWXQN $KDVQiOPLULJVpUOpVH 1 OWKDVLVpUOpVHNDONDOPiYDODKDVQiOPLULJPiVV]HUYHNNHOHJWWVpUO,]ROiOWVpUOpVHULWNDJDNUDQOiWKDWyD]RQEDQIHGHWWKDVLVpUOpVHN DXWyEDOHVHWVSRUWVpUOpVWRPSDHUĘEHKDWiV

N|YHWNH]PpQHNpQW,OHQNRUDJHULQFRV]ORSKR]SUpVHOĘGĘPLULJ]~]yGKDWPHJUHSHGKHWURQFVROyGKDWEHYpUH]KHWpVNHWWpV]DNDGKDW 7QHWHL x IRNR]DWRVDQHUĘV|GĘJDNUDQ|YV]HUĦKDVLIiMGDORP x pPHOJpVKiQiVKDVSXIIDGiVEpOKĦGpV EpOIDOPĦN|GpVKLiQD x Oi] x DODFVRQYpUQRPiVpUWpNHN x QDJREEYpU]pVHVHWpQDKSRYRODHPLDV IRODGpNKLiQRV VKRFNWQHWHL $OpSVpUOpVHL $OpSDKDVUHJEDOROGDOiQDUHNHV]L]RPDODWWDJRPRUpVDKDVQiOPLULJV]|JOHWpEHQHOKHOH]NHGĘSiUDWODQV]HUY(JpV]IHOV]tQpWYpNRQiWWHWV]ĘWRNERUtWMDOHJQDJREEIHOV]tQpQ N|]YHWOHQODUHNHV]L]RPPDOpULQWNH]LN1RUPiOLVYLV]RQRNN|]|WWDOpS¿]LNiOLVYL]VJiODWWDOQHPWDSLQWKDWy$]LPPXQUHQGV]HUEHQW|OWEHNLWQWHWHWWV]HUHSHWH]pUWDNXWYDJNUyQLNXVIHUWĘ]pVHNVRUiQMHOHQWĘVHQPHJQDJREERGKDWpVtJWDSLQWKDWyYiYiOLN.HWWĘVIXQNFLyMD YDQ HJUpV]W D] HO|UHJHGHWW Y|U|VYpUVHMWHN WiUROiViUD pV OHERQWiViUD V]ROJiO

PiVUpV]WD]LPPXQUHQGV]HUHJLNV]HUYH(OKHOH]NHGpVpQpOIRJYDMyOYpGHWWKHOHQOpYĘV]HUY HQQHNHOOHQpUHPDJDVEyOYDOyOHHVpVN|]OHNHGpVLEDOHVHWWRPSDKDVLpVPHOONDVLVpUOpV VRUiQJDNUDQHOĘIRUGXOUHSHGpVHV]DNDGiVD UXSWXUiMD %iUPHOHJV]HUĦQHNWĦQĘPHOO NDVLVpUOpVHOOiWiVDVRUiQNO|Q|VHQDEDOROGDORQD]DOVyERUGiNWiMpNiQJRQGROQXQNNHOO DOpSVpUOpVpUHLV$PHJQ|YHNHGHWWPHOONDVLpVKDVĦULQRPiVVRUiQDOpSDEHOVĘV]DODJ iOWDOL IHOIJJHV]WHWWVpJH IROWiQ EHV]DNDGKDW (] D EHV]DNDGiV W|EE IRUPiEDQ MHOHQWNH]KHW *HUPHNHNQpO SpOGiXO HJ HQKH IRN~ OpSWRN PHJUHSHGpVpWĘO HJpV]HQ V~ORV W|EE GDUDEEDQYDOyWHOMHViWV]DNDGiVLVNLDODNXOKDW$OpSEHV]DNDGiVD UXSWXUiMD pOHWYHV]pOHViOODSRW pVQDJRQVUJĘVD]RQQDOLPĦWpWHWLJpQHO$PHQQLEHQDPĦWpWQHPW|UWpQLNPHJDVpUOW HOYpU]LNDVDMiWKDVUHJpEH $OpSVpUOpVOHKHWHJYDJNpWV]DNDV]RV$]HJV]DNDV]RVVpUOpVHVHWpEHQDSDUHQFKPD PĦN|GĘV]|YHW

PHOOHWWHJLGHMĦOHJPHJV]DNDGDOpSWRNMDLVDNpWV]DNDV]RVOpSVpUOpVQpOYLV]RQWDOpSWRNPHJV]DNDGiVDDNiUyUiNNDOQDSRNNDOYDJKHWHNNHONpVĘEEN|YHWNH]LN FVDNEHDV]|YHWHNN|]|WWQ|YHNYĘYpUPHQQLVpJWĘOIJJĘHQ 7QHWHL x PHOONDVRQKDVRQPHJMHOHQĘEHYpU]pVKRU]VROiV x KHYHVKDVLIiMGDORPPHODEDOERUGDtYDOiVXJiU]LNNL x SHULWRQHiOLV KDVKiUWD L]JDORPPLDWWFVXNOiVKiQLQJHUKiQiV x V]DSRUDSXO]XV x NLVVpYHUHMWpNHVEĘU x DEDOYiOOEDQMHOHQWNH]ĘV]~UypU]pVIiMGDORP x DYpUQRPiVFV|NNHQpVH 37 6HEpV]HWLHOOiWiViQiOPLQGLJW|UHNHGQHNDOpSPHJWDUWiViUD/pSQpONOOHKHWVpJHVD] pOHWKLV]HQJDNUDQWHUiSLiVFpOEyOLVYpJH]QHNOpSHOWiYROtWiVW)XQNFLyMiWDPiMYDJDKDVKiUWiEDOWHWHWWOpSV]LJHWHNUpV]EHQiWYHKHWLNGHHKKH]D]LPPXQUHQGV]HUHJpE|VV]HWHYĘLQHNpSPĦN|GpVHV]NVpJHV 9pNRQEpOVpUOpVHL 7RPSDYDJQ OWVpUOpVHNN|YHWNH]WpEHQJDNUDQVpUOQHNDYpNRQEHOHNpVD]HUHNHWKRUGR]yEpOIRGURN 7QHWHL ,]ROiOWPHVHQWHULXP

EpOIRGRU VpUOpVQpODYpU]pVPtJDEpOVpUOpVQpODKDVKiUWDJXOODGiVWQHWHLWpV]OHOMN0LYHOQRUPiOLVHVHWEHQLVWDUWDOPD]QDNEL]RQRVPHQQLVpJĦEDNWpULXPRWDEHOHNH]pUWSHUIRUiFLyMXNHVHWpQDEpOUHQGV]HUEHQMHOHQOHYĘNyURNR]yNNLMXWKDWQDNDKDVUHJEHDKDVKiUWDWHOMHVIHOOHWpQHNJXOODGiViWKR]YDOpWUH 7QHWHN x Oi]KLGHJUi]iV x pPHOJpV x KDVIiMiVKiQiVKDVPHQpV x V]DSRUDV]tYPĦN|GpVpVOpJYpWHO x QXJWDODQViJ x iOWDOiEDQKLUWHOHQNH]GĘGĘV~ORVKDVLIiMGDORP x VHSWLFXVVKRFNWQHWHL 7,/26D]HOĘUHHVHWWV]HUYHNHWYLVV]DKHOH]QL 9DVWDJEpOVpUOpVHL ÈOWDOiEDQQ OWVpUOpVRNR]]D.|YHWNH]PpQHHJEpOViUUDOIHUWĘ]|WWJRUVOHIROiV~KDVKiUWDJXOODGiV 7QHWHLpVNH]HOpVHPHJHJH]LNDYpNRQEpOVpUOpVHLQpOOHtUWDNNDO 9pJEpOVpUOpVHL 0HGHQFHW|UpVIHOQiUVDOiVN|YHWNH]WpEHQVpUOKHW6~ORVHVHWEHQD]iUyL]RPVpUOpVHWHOMHVLQNRQWLQHQFLiWRNR]KDW 7QHWHLpVNH]HOpVHPHJHJH]LNDYDVWDJEpOpVYpNRQEpOVpUOpVHLQpOOHtUWDNNDO

$YHVHpVD]XUHWKHU K~JYH]HWpN VpUOpVHL $YHVHJDNUDEEDQVpUOPHJPLQWDK~JXWDNW|EELV]HUYH$VpUOpVOHJJDNRULEERND N|]~WL EDOHVHW ]XKDQiV YDJ VSRUWVpUOpV iOWDO RNR]RWW WRPSD HUĘKDWiV ÈWKDWROy VpUOpVW RNR]KDWQDNDOĘWWYDJV]~UWVHEHN+DDYHVHVpUOpVV~ORVYDJD]WQHPNH]HOLNV]|YĘGPpQHNSOYHVHHOpJWHOHQVpJPDJDVYpUQRPiVWDUWyVYpU]pVpVIHUWĘ]pVOpSKHWQHNIHO 7QHWHL $YL]HOHWEHQWDOiOKDWy V]DEDGV]HPPHOYDJPLNURV]NySSDOOiWKDWy YpUDVpUOpVOHJEL]WRVDEEMHOH$YpUYL]HOpVV~ORVViJDQHPIJJ|VV]HDYHVHVpUOpVV~ORVViJiYDO x 6~ORVVpUOpVHVHWpQDPHQQLEHQDVpUOWVRNYpUWYHV]WHWWDODFVRQYpUQRPiVpV YpUV]HJpQVpJOpSKHWIHO x $VpUOpVWRYiEELMHOHLDGHUpNWiMRQ DERUGiNpVFVtSĘN|]|WWLWHUOHWHQ NLDODNXOy YpU|POHQHNDEL]WRQViJL|YiOWDOKDJRWWQRPRND]DOVyERUGiNW|UpVHYDJDIHOVĘ KDVWiMLIiMGDORPURVV]XOOpWKDVSXIIDGiVKiQiV x

$OHJW|EEWRPSDYHVHVpUOpVHQKHN|YHWNH]PpQNiOWDOiEDQFVDNPLNURV]NRSLNXVPHQQLVpJĦYpUDYL]HOHWEHQ x 1 OWVHEHNHVHWpQDVpUOpVKHOH KRJD]DIHOVĘYDJDOVyKDVWiMRQLOOHWYHDKiWRQ YDJDGHUpNWiMRQWDOiOKDWy VHJtWKHWHOG|QWHQLKRJDVpUOpVpULQWLHDYHVpW $K~JKyODJVpUOpVHL .pWIRUPiMiWNO|QtWMNHO x $KDVKiUWiQNtYOLPHOOHJLQNiEEDV]HPpUHPFVRQWPHGHQFHFVRQWW|UpVHLEĘODGyGLNpVDSHUIRUiFLyWDFVRQWW|UYpJHLRNR]]iN x $KDVKiUWiQEHOOLIRUPiMiWDWHOLKyODJRWpUWWRPSDGXUYDHUĘEHKDWiVUDOpWUHM|WW WUDXPD RNR]]D (EEHQ D] HVHWEHQ D KDVUHJEH MXWRWW QDJREE PHQQLVpJĦ YL]HOHW KDVKiUWDJXOODGiVWRNR]KDW 7QHWHL x DOKDVLIiMGDORPL]RPYpGHNH]pVDKDVEDQ x YpUHVYL]HOHW x VKRFNWQHWHL x KDVKiUWDJXOODGiVWQHWHLURVV]XOOpWKDVSXIIDGiVKiQiVOi]KLGHJUi]iV +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVDKDVLVpUOpVHNHVHWpQ x %HWHJQXJDORPEDKHOH]pVHIHNWHWpVHODSRVDQWpUGEHQEHKDMOtWRWWDOiWiPDV]WRWW

OiEDNNDOLOOHWYHHQKpQPHJHPHOWDOiSiUQi]RWWIHMMHO x S]RUtWyUXKDGDUDERNPHJOD]tWiVD x VpQDEL]WRVtWiVSDUHQWHUiOLVIRODGpNSyWOiV x 1 OWKDVLVpUOpVHVHWpQDEHPHQHWLQ OiVWOpJPHQWHVHQ RFFOXVLYDQ IHGQLNLIRGURVRGyHOĘEROWRVXOyEpOUpV]HNHWYLVV]DKHOH]QLWLORV(]HNUHQHGYHVIHGĘN|WpVWNHOO WHQQL NLV]iUDGiVPHJHOĘ]pVH PDMGOpJPHQWHVHQIHGQLNHOO x FiMGDORPFVLOODStWiVLQWUDYpQiVDQ KDYDQUiOHKHWĘVpJpVD]HOOiWyMRJN|UHHQJHGL x AQWLELRWLNXPDGiVDLQWUDYpQiVDQ KDYDQUiOHKHWĘVpJpVD]HOOiWyMRJN|UHHQJHGL x MHJILJHOpVOpJ]pVSXO]XVYpU]pVEĘUV]tQKDVÄQ|YHNHGpVH´ x S]NVpJHVHWpQVKRFNWHUiSLD x S]NVpJHVHWpQ 7,/26 x D]HOĘUHHVHWWV]HUYHNHWYLVV]DKHOH]QL x DVpUOWHWPHJLWDWQLPHJHWHWQL x V]iMRQiWJyJV]HUWEHMXWWDWQL )HPXU&RPEFVRQW +XPHUXV)HONDUFVRQW 7LELD6tSFVRQW )LEXOD6]iUNDSRFVFVRQW &RQWXVLR=~]yGiV 7.9e*7$2.&6217e6Ë=h/(7,6e5h/e6(,1( 5g*=Ë7e6((//È7È6$

$PR]JiVUHQGV]HUDNWtYpVSDVV]tYUpV]UHRV]WKDWy$SDVV]tYUpV]KH]WDUWR]QDNDFVRQWRN PHOHNEĘODWHVWV]LOiUGYi]DiOO$]DNWtYFVHOHNYĘUpV]D]L]RP]DWDPHOQHNIHMOHWWVpJH D]L]RPPĦN|GpVQDJViJiWyOIJJ$]HPEHULV]HUYH]HWFVRQWYi]DGDUDEFVRQWEyOiOO $FVRQWRNHJPiVN|]WL|VV]HN|WWHWpVHNpWIpOHD]HJLNDIROWRQRV|VV]HN|WWHWpVDPiVLNDPHJV]DNtWRWW|VV]HN|WWHWpV$PHJV]DNtWRWW|VV]HN|WWHWpVHNDWXODMGRQNpSSHQLt]OHWHN $]t]OHWiOODQGyDONRWyUpV]HLDSRUFFDOERUtWRWWt]IHOV]tQHND]t]OHWLWRND]t]OHWL UHJD]t]OHWLQHGYpVDV]DODJNpV]OpN $]t]OHWLVpUOpVHNNpWIRUPiMiWNO|QE|]WHWMNPHJDUiQGXOiVpVD¿FDP 5È18/È6 $NNRUNHOHWNH]LNKDNOVĘHUĘNLPR]GtWMDWHUPpV]HWHVKHO]HWpEĘO±D]t]OHWLiURNEyO±D]

t]OHWLIHMHWGHD]HUĘKDWiVPHJV]ĦQpVHNRUD]YLVV]DWpUD]t]OHWLiURNED$NyURVHOPR]GXOiVD]t]OHWLWRNYDJDV]DODJRNVpUOpVpWV]DNDGiViWRNR]KDWMD$]t]OHWN|UOKDMV]iOHUHNPHJUHSHGpVpEĘOYpU]pVNHOHWNH]LN$UiQGXOiVSLOODQDWiEDQMHOHQWNH]ĘIiMGDORPiWPHQHWLOHJFV|NNHQ1pKiQyUDDODWWD]t]OHWPHJGX]]DGJDNUDQOLOiVDQHOV]tQH]ĘGLNpVLVPpW IiMGDOPDVOHV]$IiMGDORPPLDWWD]t]OHWPR]JiVDNRUOiWR]RWW 4.2 FICAM $]t]OHWLVpUOpVV~ORVDEEIRUPiMDD]HUĘKDWiViUDNLPR]GXOD]t]OHWLIHMD]t]OHWLiURNEyOpVD]HUĘPHJV]ĦQWHXWiQVHPWpUYLVV]D$IiMGDORPD¿FDPSLOODQDWiWyONH]GYHKHYHV pVDOHJNLVHEEPR]JDWiVLNtVpUOHWLVIRNR]]D$IHV]OĘt]OHWLWRNUHQGHOOHQHVKHO]HWEHQU|J]tWLDYpJWDJRW$]t]OHWLiURNUHVD]t]OHWLIHMUHQGHOOHQHVNLWUHPNHGpVIRUPiMiEDQOiWKDWyYDJWDSLQWKDWy-HOOHP]ĘDÄUXJDOPDVU|J]tWHWWVpJ´PR]JDWiVLNtVpUOHWNRUUXJDOPDV HOOHQiOOiVWOHKHWpUH]QL (OVĘVHJpOQ~MWiV 5iQGXOiV HVHWpQ D VpUOW

YpJWDJ IHOHPHOpVH IHOSROFROiVD pV U|J]tWpV DPHJIHOHOĘHOOiWiV)iMGDORPFVLOODStWiVNpQWOHJMREEPyGMDDPHJIHOHOĘU|J]tWpV0LQWKRJ V~ORVDEENyUNpSHNWĘOHONO|QtWpVHJDNUDQFVDNUWJQHOOHKHWVpJHVDUiQGXOiVLVV]DNRUYRVLHOOiWiVWLJpQHO$¿FDPRGRWWYpJWDJKHOUHWpWHOpWWLORVPHJNtVpUHOQLDYpJWDJRWWDOiOW UHQGHOOHQHVHQU|J]OW KHO]HWEHQU|J]tWMN~JKRJDU|J]tWpVDNpWV]RPV]pGRVt]OHWHQ W~OpUMHQIHONDUYiOONXOFVFVRQWpULQWHWWVpJQpOKiURPV]|JOHWĦNHQGĘWKHOH]QNIHO$GX]]DGWIiMGDOPDVt]OHWHWU|J]tWVNU|J]tWĘN|WpVVHO &UDPHU6$0VtQQHO 5|J]tWpVXWiQD] pULQWHWWYpJWDJRQNHULQJpVHOOHQĘU]pV$¿FDPKHOUHWpWHOHIHOWpWOHQV]DNRUYRVLIHODGDWPHO yUiQEHOOYpJUHKDMWDQGy +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV $¿FDPRWUiQGXOiVWU|J]tWHQLNHOODW|UpVU|J]tWpVV]DEiODLQDN EHWDUWiViYDO 5iQGXOiVQiO (-1<( V]DEiO (PHOpV -HJHOpV 1XJDORPED KHOH]pV (ODV]WLNXVSyOD 40 &62177g5e6

$FVRQWIROWRQRVViJDUpV]EHQYDJWHOMHVNHUHV]WPHWV]HWpEHQPHJV]DNDG/HJW|EEV]|UN|]YHWOHQ HUĘKDWiVUD NHOHWNH]LN$ W|UpV OHKHW ]iUW YDJ Q OW =iUW W|UpVUĘO EHV]pOQN DNNRU DPLNRUDFVRQWIHOHWWWDOiOKDWyEĘUpSPDUDG1 OWW|UpVHVHWpQDW|UpVIHOHWWVHENHOHWNH]LN $VHEHWRNR]KDWMDD]HOPR]GXOyW|U|WWFVRQWYpJDPHOLOHQNRUOiWKDWyYiYiOLNDVHEHQPiVNRUDW|UpVWRNR]yHUĘQHPFVDNDFVRQWRWW|ULHOKDQHPVHEHWLVRNR]tJM|QOpWUHDQ OWW|UpV 0LQGNpWHVHWEHQIRNR]]DDYHV]pOWKRJDW|U|WWFVRQWDVHEQ OiVRQNHUHV]WOIHUWĘ]ĘGKHW $FVRQWW|UpVMHOOHP]ĘWQHWHDIiMGDORPDPHODW|UpVKHOpWMHO]LpVDOHJNLVHEEPR]JDWiVNRUIRNR]yGLN)HOHWWHGX]]DQDWNHOHWNH]LN%L]RQ WyMHOKDDYpJWDJDODNMDDW|UWYpJHNHOPR]GXOiVDPLDWWUHQGHOOHQHVHQPHJYiOWR]LNYDJDYpJWDJUHQGHOOHQHVKHOHQPR]JDWKDWyYiYiOLN$W|U|WWYpJWDJYpOHWOHQPR]JDWiViWUHFFVHQĘ]DM FUHSLWDWLR NtVpUL7|UpV XWiQ D YpJWDJRQ PĦN|GpVNLHVpV WDSDV]WDOKDWy $ W|UpV MHOOHJ]HWHV

WQHWHL |VV]HIRJODOYD DN|YHWNH]ĘNIiMGDORPGX]]DQDWDODNYiOWR]iVUHQGHOOHQHVPR]JDWKDWyViJPĦN|GpVNLHVpV (OVĘVHJpOQ~MWiV 7|UpVUH NHOO JRQGROQL D] LVPHUWHWHWW WQHWHN HOĘIRUGXOiVDNRU NO|Q|VHQKDDEDOHVHWLPHFKDQL]PXVLVDOiWiPDV]WMDDW|UpVOHKHWĘVpJpW$W|UpVW W|UpVJDQ~V YpJWDJRW U|J]tWHQLNHOO~JKRJD]pULQWHWWFVRQWRQWDOiOKDWyV]RPV]pGRVt]OHWHQW~OpUMHQDU|J]tWpV$U|J]tWpVUHKDV]QiOWHV]N|]|N&UDPHUVtQ6$0VtQSQHXPDWLNXVVtQKiURPV]|JOHWĦNHQGĘYpJWDJYiNXXP.7D]HJpV]WHVWHWU|J]tWĘHV]N|]DYiNXXPPDWUDF 6]NVpJHV]N|]|NOHKHWQHNIHJYHUV]tMIDGDUDEUXKi]DWDMWyODSGHV]NDpSYpJWDJVHJtWVpJpYHOYDOyU|J]tWpV1 OWW|UpVVHEpWDVHEHOOiWiVV]DEiODLV]HULQWNHOOHOOiWQLGHIRNR]RWW yYDWRVViJJDONHOOHONHUOQLDYpJWDJPR]JDWiViW&pOV]HUĦKDDVHEHOOiWiVDODWWHJVHJtWĘWiUVNpWNp]]HO±DW|UpVDODWWpVIHOHWW±PHJIRJMDpVU|J]tWL$EHWHJIiMGDOPiWFVLOODStWDQL NHOO

HUUHDOHJMREEPHJROGiVDPHJIHOHOĘU|J]tWpV .HQGULFN7UDFWLRQHYLFH 4.4 GERINCSÉRÜLÉS $JHULQFRV]ORSRWpUĘHUĘEHKDWiVDFVLJROiNHOPR]GXOiViYDOYDJW|UpVpYHOJHULQFYHOĘVpUOpVVHOYDJDQpONO .|]YHWOHQVpUOpVWRNR]DKiWDWpUĘQDJHUHMĦWpV|]YHWHWWPyGRQVpUODJHULQFPDJDVEyOWDOSUDWRPSRUUDHVpVNRU8WROpUpVHVJpSMiUPĦEDOHVHWÄRVWRUFVDSiV´VpUOpVKH]YH]HW $QDNLJHULQFVpUOpVpQHNJDNRULRNDDNLVPpOVpJĦYt]EHPHJNtVpUHOWIHMHVXJUiVLOOHWYH EHRPOiVRVEDOHVHWHNUREEDQWiV 41 $JHULQFVpUOpVV~ORVIRUPiMDDFVLJRODW|UpV7|UKHWDFVLJRODWHVWHOHW|UKHWQHNDQ~O YiQDL$W|UpVWHUOHWpQIiMGDOPDVN|UOtUWGX]]DQDWDODNXONL$W|U|WWFVLJRODHOPR]GXOiVDDFVLJRODtYHNN|]|WWKDODGyJHULQFYHOĘVpUOpVpWRNR]]D$JHULQFYHOĘVpUOpVHPLDWW DVpUOpVDODWWLWHVWUpV]PHJEpQXOpVpU]pV]DYDUWiPDG$]LGHJUHQGV]HULWQHWOHKHWiWPHQHWLKDDJHULQFYHOĘFVDND]HOPR]GXOWFVRQWRNYDJYL]HQĘVGX]]DGiVQRPiVDDOiNHUOW

9pJOHJHVOHV]DEpQXOiVKDDJHULQFYHOĘURQFVROyGRWW (OVĘVHJpOQ~MWiV*HULQFVpUOpVJDQ~MiEDQDEHWHJI|O|VOHJHVPR]JDWiVDWLORV$IHOWpWOHQOLQGRNROWHONHUOKHWHWOHQPR]JDWiVWOHJDOiEEKiURPHOVĘVHJpOQ~MWyYpJH]]HWiOFDIRJiVVDO1HJHGLNVHJpOQ~MWyVHJtWKHW~JKRJDEHWHJUXKi]DWiWDPHOONDVpVDKDV I|O|WW |VV]HIRJMD pV PHJDNDGiOR]]D KRJ D JHULQF D KiW LUiQiED PHJW|UM|Q$ JHULQFVpUOW JpSMiUPĦEĘO YDOy NLPHQWpVpKH] .( HQGULFN ([WULFDWLRQ HYLFH YDJ EDFNERDUG KDV]QiOKDWy*HULQFVpUOpVHVHWpQDVpUOWIHMpWPLQGHQHVHWEHQU|J]tWHQLNHOO$QDNUDQDNU|J]tWĘJDOOpUWKHOH]QHNIHO$JHULQFVpUOWV]iOOtWiViWPLQGHQHVHWEHQYiNXXPPDWUDFYDJ HJpE JHULQFU|J]tWpVUH DONDOPDV HV]N|] VHJtWVpJpYHO NHOO PHJROGDQL $ YiNXXPPDWUDF D EHWHJ HJpV] WHVWpQHN YDJ HJHV WHVWUpV]HLQHN U|J]tWpVpUH V]ROJiO $ PDWUDF OHYHJĘW iW QHPHQJHGĘJXPtUR]RWWYDJPĦDQDJJDOEHYRQWYiV]RQEyONpV]OEHQQHDSUyPP iWPpUĘMĦ UXJDOPDV JROyFVNiN

YDQQDN $ PDWUDF ]iUy V]HOHSH D V]tYy FVDWODNR]iViUD pV DNOVĘOpJQRPiVOH]iUiViUDDONDOPDV/pJWDUWyiOODSRWEDQDJROyFVNiNHJPiVKR]NpSHVW N|QQHQHOPR]GXOQDNDPDWUDFDODNtWKDWyIRUPiOKDWy+DDV]HOHSHQNHUHV]WODOHYHJĘWNLV]tYMXNDJROyFVNiNDNOVĘOpJQRPiVKDWiViUDHOPR]GtWKDWDWODQXOHJPiVKR]IHV]OQHNpV DPDWUDFRWDNLDODNtWRWWIRUPiEDQU|J]tWLN$V]iOOtWiVDUiV]HUHOWIRJDQW~NVHJtWVpJpYHOOHKHWVpJHV.*HULQFW|UpVUHJDQ~VVpUOWHWJyJLQWp]HWEHNHOOMXWWDWQLPHQWĘNNHO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV: OiVGHOĘEE *HULQFYpGHOPHWNHOOEL]WRVtWDQLDVpUOWYL]VJiODWDNRUpVV]iOOtWiVDHVHWpQ+DOHKHWĘVpJYDQUiQDNU|J]tWĘJDOOpUKDV]QiODWDUHQGNtYOIRQWRV 1DNU|J]tWĘJDOOpUKDV]QiODWD $QDNpVDNRSRQDDODSVpUOpVHPDJiEDQKRUGR]]DDQDNLFVLJROiNW|UpVpQHNpVHOPR]GXOiViQDNOHKHWĘVpJpWPHODJHULQFYHOĘ|VV]HQRPDWiVDYDJHOQ UiVDUpYpQPDUDGDQGy EpQXOiVKR]YH]HWKHW$NRSRQDVpUOWHNSRWHQFLiOLVQDNLJHULQFVpUOWHN

$JHULQFYHOĘVpUOpVNLDODNXOiViQDNYDJWRYiEELURPOiViQDNHONHUOpVHYpJHWWDVpUOWQDNiWVHPOHJHVSR]tFLyEDQU|J]tWMNpVH]WDU|J]tWHWWiOODSRWRWDNyUKi]EDV]iOOtWiV DODWWYpJLJPHJWDUWMXN 0LOHQDV]DEiORVQDNU|J]tWpV" 3XV]WiQQDNU|J]tWĘJDOOpUIHOKHOH]pVH±EiUMHOHQWĘVHQNRUOiWR]]DGH±QHPJiWROMDPHJ WHOMHVHQDQDNPR]JiVDLW$U|J]tWpVFVDNDNNRUWHOMHVKDDJDOOpUIHOKHOH]pVHPHOOHWWH]HQ PR]JiVRNDWpVDJHULQFW|EELV]DNDV]iQDNPR]JiVDLWLVPHJDNDGiOR]]XN(KKH]DWHOMHVWHVWHWU|J]tWHQQNNHOOYiNXXPPDWUDFFDO YDJEDFNERDUGpVIHMU|J]tWĘNRPELQiOiViYDO $PtJ 42 DWHOMHVWHVWU|J]tWpVPHJQHPW|UWpQLNDIHMHWHJVHJpOQ~MWyQDNIRODPDWRVDQIRJQLDNHOO KDDQDNU|J]tWĘPiUIHQQYDQGHDPiVRGODJRVU|J]tWpVPpJQHPW|UWpQWPHJDNNRULVWDUWDQLNHOODIHMHW 0LNRUNHOOQDNU|J]tWpVWYpJH]QL" 0LQGHQRODQHVHWEHQDPLNRU ƔDEDOHVHWLPHFKDQL]PXVDIHOYHWLDQDNLVpUOpVOHKHWĘVpJpW SOPDJDVEyOHVpVJi]ROiVQDJHQHUJLiM~NDUDPERO 

ƔQDNFVLJRODVpUOpVMHOHpV]OHOKHWĘQDNLIiMGDORPDN|]pSYRQDOEDQQRPiVpU]pNHQVpJDFVLJRODIHOHWWGHIRUPLWiV Ɣ JHULQFYHOĘVpUOpVMHOHpV]OHOKHWĘ]VLEEDGiVYpJWDJJHQJHVpJYpJWDJEpQXOiVJHULQFYHOĘLVRNN ƔDVpUOWHV]PpOHWOHQ ƔDEHWHJHV]PpOHWOHQGHNOVpUHOPLQRPRNNDOQHPUHQGHONH]LNYLV]RQWDKHOV]tQHQ QHP]iUKDWyNLHJpUWHOPĦHQDWUDXPDOHKHWĘVpJH SOOpSFVĘDOMiEDQHV]PpOHWOHQO IHNYĘEHWHJ $JDOOpUPpUHWpQHNNLYiODV]WiVD $QDNU|J]tWĘJDOOpURNiOOtWKDWyQDNPDJDVViJ~DN$EHiOOtWiVWPpJDIHOKHOH]pVHOĘWWHO NHOOYpJH]QL (]WN|YHWĘHQNLNHOOPpUQLDQDNYiOOWDOiONR]iVpVD]iOONDSRFVV]|JOHWN|]|WWLPDJDVViJRWPDMGH]WDWiYROViJRWNHOODJDOOpUV]pWFV~V]WDWiViYDOEHiOOtWDQL$PDJDVViJU|J]tWpVH DJDOOpUROGDOiQOpYĘNpWS|F|NEHSDWWLQWiViYDOW|UWpQKHWDWWyOIJJĘHQPLOHQWtSXV~QDNU|J]tWĘYHOGROJR]XQN $QDNU|J]tWĘIHOKHOH]pVH $JDOOpUIHOKHOH]pVHNpWV]HPpOHVIHODGDW$]HJLNVHJpOQ~MWyNH]pYHOU|J]tWLDVpUOW

IHMpWPtJDPiVLNVHJpOQ~MWyDNLPpUpVWpVDIHOKHOH]pVWYpJ]L$IHMHWH]WN|YHWĘHQLVWDUWDQLNHOOHJpV]HQDGGLJDPtJDVpUOWYiNXXPiJEDQHPNHUOYDJEDFNERDUGUDIHMU|J]tWĘYHO Ɣ .pUGPHJDVHJtWĘGHWKRJIRJMDPHJDEHWHJIHMpWD]DUFNpWROGDOiQiOpVDIHOKHOH]pVN|]EHQYpJLJWDUWVDtJ IHNYĘVpUOWQpOWpUGN|Q|NSR]tFLyEyOOĘVpUOWQpODIHM P|JON|]HOtWVHQ KRJDNH]HQHDNDGiOR]]DDQDNU|J]tWĘIHOKHOH]pVpW 43 Ɣ7HGGV]DEDGGiDVpUOWQDNiWV]NVpJHVHWpQYiJGOHDUXKiW Ɣ8MMDLGGDOPpUGNLDQDNYiOOWDOiONR]iVpVD]iOONDSRFVV]|JOHWN|]|WWLPDJDVViJRW Ɣ$PpUWWiYROViJQDNPHJIHOHOĘHQiOOtWVGEHDQDNU|J]tWĘW Ɣ.|UN|U|VPR]GXODWWDOKHOH]GIHODQDNN|UpDJDOOpUW IHNYĘVpUOWHVHWpQDKiWVy OĘVpUOWHVHWpQD]HOOVĘUpVV]HONH]GM Ɣ$WpSĘ]iUDNVHJtWVpJpYHOV]RURVDQU|J]tWVGDJDOOpUW Ɣ(OOHQĘUL]GKRJDJDOOpUQHPJĦUWHEHDIOFLPSiNDWLOOHWYHKRJNHOOĘHQV]RURVDQiOODQDNRQ

KDV]NVpJHVLJD]tWVGPHJDJDOOpUW Ɣ.pUGPHJDVHJtWĘGKRJDIHMHWHJpV]HQDGGLJWDUWVDDPtJDVpUOWHWDYiNXXPPDWUDFFDOQHPU|J]tWHWWpWHN 0((1&(7È-,6e5h/e6(. XUYDHUĘEHKDWiVUDW|UKHWDPHGHQFH$W|UpVPHOOHWWVpUOKHWQHND]DOKDVLNLVPHGHQFHL V]HUYHN$VpUOWIiMGDOPDWDW|UWROGDORQD]DOVyYpJWDJPR]JiVNpSWHOHQVpJpWSDQDV]ROMD $OiJUpV]HNVpUOpVHPLDWWMHOHQWĘVPHQQLVpJĦYpUJĦOKHWDPHGHQFpEHV~ORVNLYpU]pVHVVRNNRWRNR]YD6~ORV IRUPiMDD]~JQHYH]HWWÄN|QYW|UpV´PHOQpODPHGHQFHODSiWRNHOWiYRORGYDHJPiVWyODPHGHQFpWLQVWDELOOiWHV]LN (OVĘVHJpOQ~MWiV/DSRVDQNHOODVpUOWHWIHNWHWQLPR]GXODWODQViJRWEL]WRVtWDQLNHOOpVNpUMHQV]DNVHJtWVpJHWHarctéri életmentésVRUiQD]LQVWDELOPHGHQFHU|J]tWpVpKH]GEKiURPV]|JOHWĦNHQGʁOOĘDODNEDQ|VV]HUDJDV]WYDKDV]QiOKDWy 44 $PDJDVDEEV]LQWĦHOOiWiVVRUiQDVpUOWHWYiNXXPPDWUDFEDU|J]tWLNpVV]iOOtWMiN$PHGHQFHU|J]tWpVpUHDONDOPD]KDWyPHGHQFH|Y 6$06/,1*

PHODPHGHQFHVWDELOL]iOiViUDV]ROJiO6KRFNHOOHQIRODGpNSyWOiVWDONDOPD]QDNpVV]NVpJHVHWpQIiMGDORPFVLOODStWiVYpJH]KHWĘ +DVRQOyDQDJHULQFVpUOpVKH]KDIHOPHUODVpUOpVPHFKDQL]PXVEDQDPHGHQFHVpUOpVOHKHWĘVpJHNH]HOGDQQDN 0HGHQFH|Y 6$0±6/,1* .XOFVFVRQWW|UpV 9iOOUDHVpVNHUpNSiUPRWRUEDOHVHWNDSFViQJDNUDQIRUGXOHOĘ$VpUOWYiOOFVDSRWWDEE IiMGDOPDVDVpUOWDIHMpWD]pULQWHWWROGDOIHOpELFFHQWL0HJWDSLQWYDDW|UWFVRQWGHIRUPLWiViWUHFVHJpVpWpV]OHOMN (OVĘVHJpOQ~MWiV$VpUOWROGDOQXJDOPiWHVDXOWN|WpVVHOEL]WRVtWMXN $EHWHJHWHJHQHVGHUpNNDOOHOWHWMNDVpUOWYpJWDJDW|U]VPHOOHWWOyJ$N|WpVKH]V]pOHV SyOiWKDV]QiOMXQN Ɣ$VpUOWNDUWDN|Q|NPDJDVViJiWyOYH]HWYHQpKiQIHOV]iOOyWHNHUYpQQHODW|U]VK|]U|J]tWMN(]HNHWDSyODPHQHWHNHWQHPV]DEDGHUĘVHQPHJK~]QL$]HOVĘPHQHWHNDOiHJOHQHPWHNHUWFPV]pOHVSyOiWKHOH]QNDPLWHOWiYROtWXQNDN|WpV EHIHMH]pVHXWiQ

Ɣ$]DONDUWN|Q|NEHQGHUpNV]|JEHQKDMOtWYDDKDVIDOUDKHOH]]NDVpUOWWHOYDJ HJVHJtWĘYHOPHJWDUWDWMXN Ɣ$]XWROVyIHONDUW|U]VN|UN|U|VPHQHWXWiQD]pSKyQDOMiURNEDN|W|]QNRQQDQIHUGpQDKiWRQNHUHV]WODVpUOWYiOORQiWHO|OIJJĘOHJHVHQOHDVpUOWYpJWDJN|Q|NpKH]HN|UOKiWUDpVIHUGpQDKiWRQIHOD]pSKyQDOMiURNLJpUNH]]HQPHJDN|WpV Ɣ0DMGDSyOiWHO|ODQDNHOĘWWDVpUOWYiOORQiWKiWUDIJJĘOHJHVHQOHDN|Q|NK|] D]DODWW HOĘUH IHUGpQ D] DONDURQ pV PHOONDVRQ iW D] pS KyQDOMiURNLJ YH]HVVN YLVV]D(]]HODKiURPKXURNNDOIHMH]]NEHDNHUHV]WH]HWWQROFDVPHQHWHNHW Ɣ$ PHQHWHNHW NE KiURPV]RU PHJLVPpWHOYH D YpJWDJQDN D PHJIHOHOĘ U|J]tWHWWVpJHW EL]WRVtWMD)RQWRVKRJDSRQWEDQD]DONDURQYH]HWHWWPHQHWDYpJWDJRWPHJWDUWVD HVDXOWN|WpV $NXOFVFVRQWW|UpVWNpWKiURPV]|JOHWĦNHQGĘYHOLVOHKHWU|J]tWHQL Ɣ$]HOVĘNHQGĘYHON|VVHIHODVpUOWYpJWDJRWDVpUOWQDNiEDJHOMQNDUUDKRJ

D]DONDUQHOyJMRQLOOHWYHDYiOODWQHK~]]DIHO Ɣ$PiVRGLNNHQGĘW|VV]HKDMWRJDWMXNpVDNpWV]DEDGYpJHW|VV]HN|WMND]HOOHQROGDOL KyQDOMEDQ$NHQGĘHNNRUDVpUOWIHONDUWEHIHGLDW|U]VK|]U|J]tWL (]WMDYDVROMXNDKHOV]tQLHOOiWiVEDQHJV]HUĦJRUVNHYpVDQDJLJpQĦV]HPEHQDHVDXOW YDO$]HOOHQROGDORQYDOyPHJN|WpVLQNiEEN|]YHWOHQODNDUIHOHWWMDYDVROKDWyQHPDKyQDOMEDQtJMREEDQU|J]tWLDNDUWDOHQJpVWĘO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV 5|J]tWHQLpV¿[iOQLNHOODVpUOWt]OHWHWYDJFVRQWRNDWVHJpGHV]N|]]HOV]NVpJHV]N|]]HOYDJD]pSWHVWUpV]KH] OiVGHOĘEE )HONDUFVRQWW|UpV $KRVV]~FV|YHVFVRQWRNUDMHOOHP]ĘWQHWHNHWpV]OHOMN IiMGDORPGX]]DQDWDODNYiOWR]iV NyURVPR]JDWKDWyViJPĦN|GpVNLHVpV (OVĘVHJpONpQWDIHONDUWDW|U]VK|]N|W|]]NLOOHWYH DONDOPD]KDWMXNDHVDXOWN|WpVWLV YDJGEKiURPV]|JOHWĦNHQGĘ $ONDUW|UpV (OHVpVHNLOOHWYHYpGHNH]ĘWDUWiVPLDWWM|QOpWUHDOHJJDNUDEEDQ$W|UpVKHOpQIiMGDORP

GX]]DQDWFVRQWUHFVHJpVWDSDV]WDOKDWy (OVĘVHJpOQ~MWiV$YpJWDJRWQXJDORPEDKHOH]]N&UDPHUYDJYiNXXPVtQQHOU|J]tWMN SQHXPDWLNXVVtQHNKDV]QiODWDYLVV]DV]RUXOW $W|UpVHNU|J]tWpVpQHNDODSIHOWpWHOHKRJ DU|J]tWĘHV]N|]DW|UWFVRQWNpWV]RPV]pGRVt]OHWpWpUMHiW5|J]tWĘVtQHNKLiQiEDQU|J]tWĘ NHQGĘYHON|WMNIHODVpUOWYpJWDJRW +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV5|J]tWHQLpV¿[iOQLNHOODVpUOWt]OHWHWYDJFVRQWRNDWVHJpGHV]N|]]HOV]NVpJHV]N|]]HOYDJD]pSWHVWUpV]KH] OiVGHOĘEE  +iURPV]|JOHWĦNHQGĘIHOKHOH]pVHHVHWpQ¿JHOMQNRGDKRJDFVRPyQHDQDNFVLJROiN I|O|WWOHJHQKDQHPROGDOW$]XMMDNYpJHOiWV]yGMRQNLKRJHOOHQĘUL]QLWXGMXNDKDMV]iOpU ~MUDWHOtWĘGpVLLGĘW &RPEFVRQWW|UpV 6]HUYH]HWQNOHJHUĘVHEEFVRQWMDGXUYDHUĘEHKDWiVUDW|ULN LGĘVHEENRUEDQMyYDON|QQHEEHQ

$YpJWDJRQMHOHQWĘVGX]]DQDWRWEĘUIHV]HVVpJHWpV]OHOKHWQN$N|]pSVĘKDUPDGW|UpVHLKH]MHOHQWĘVYpU]pVWiUVXOKDWòOLWHUQLYpULVHOIROKDWDFRPEV]|YHWHLN|]p DFRPE WĘHUpQHNMiUXOpNRVVpUOpVHVRUiQDVpUOWHOYpUH]KHWDFRPEL]RP]DWiED (OVĘVHJpOQ~MWiV$YpJWDJRWQXJDORPEDKHOH]]N9iNXXPPDWUDFEDIHNWHWYHU|J]tWLN DVpUOWHWD]HOV]iOOtWiVDONDOPiYDO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV5|J]tWHQLpV¿[iOQLNHOODVpUOWt]OHWHWYDJFVRQWRNDWVHJpGHV]N|]]HO V]NVpJHV]N|]]HO YDJ D] pS WHVWUpV]KH] OiVG HOĘEE 0iVLN DOVy YpJWDJKR] W|EEKHOHQ /iEV]iUW|UpV 47 .O|QW|UKHWDV]iUNDSRFVpVDVtSFVRQW(JWWHVW|UpVNDYpJWDJGXUYDGHIRUPLWiViWDVpU OpV Q OWWi YiOiViW HUHGPpQH]KHWL 7|UpVHNRU D YpJWDJ LQVWDELOOi YiOLN MiUiVNpSWHOHQVpJ QDJIiMGDORPGX]]DQDWMHOHQWNH]LN)HOOHWHVHOKHOH]NHGpVHPLDWWPR]JDWiVKDWiViUDDIHOHWWH HOKHOH]NHGĘEĘUIROWRQRVViJiWPHJV]DNtWYDN|QQHQQ OWWiYiOKDW (OVĘVHJpOQ~MWiV $ YpJWDJRW

U|J]tWMN YpJWDJU|J]tWĘ YDFXXP 6$0VtQ SQHXPDWLNXV VtQ D]HVHWOHJHVQ OWVpUOpVVHEpWVWHULOHQIHGMN +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV5|J]tWHQLpV¿[iOQLNHOODVpUOWt]OHWHWYDJFVRQWRNDWVHJpGHV]N|]]HOV]NVpJHV]N|]]HOYDJD]pSWHVWUpV]KH] OiVGHOĘEE 5. TK ESZMÉLETLEN BETEG, Ò-5$e/(6=7e6 %/6 $(+$6=1È/$7$ 5.1 ESZMÉLETLENSÉG Az HV]PpOHWOHQVpJDUUDD]iOODSRWUDYRQDWNR]LNDPLNRUDEHWHJQHPpEUHV]WKHWĘQHPUHDJiODNOYLOiJLQJHUHLUHNpUGpVHNUHIHOV]yOtWiVUDYDJIiMGDORPLQJHUUH A WXGDWD]pOĘOpQHNYLVHONHGpVpQHNOHtUiVDNRUKDV]QiOWIRJDORPDPHOOHOD]~JQHYH]HWWWXGDWRVJRQGRONRGiVWIRJODOMXN|VV]HHJV]yEDQPLQWHJHQWLWiVNpQWJRQGROYDUi (V]PpOHWYL]VJiODW$938V]HULQW A DOHUW –pEHU V YHUEDO ±IHOV]yOtWiVUDUHDJiO P SDLQ –IiMGDORPUDUHDJiO 8 XQUHVSRQVLYH –QHPUHDJiO

$YDOyVHV]PpOHWOHQVpJHWHOWXGMXNNO|QtWHQLD]RNWyODV]LWXiFLyNWyODPLNRUYDODNLH]WYDODPLOHQHOĘQWUHPpOYHHWWĘOFVDNHOMiWVV]D$NLQLWRWWV]HPPHOIRODPDWRVDQNHUOLDSLOODQWiVXQNDWYDJKDV]HPpKH]N|]HOtWQNDNH]QNNHOEHFVXNMDDV]HPpWHVHWOHJQHPHQJHGL DFVXNRWWV]HPHLWNLQLWQLD]QHPHV]PpOHWOHQ8JDQtJQHPYDOyVD]HV]PpOHWOHQVpJKD DEHFVXNRWWV]HPKpMUDROGDOUyOUiI~MXQNpVD]PHJUHEEHQ (]DUHÀH[XJDQLVD]DNDUDWWyO IJJHWOHQOPĦN|GLNYDOyVHV]PpOHWOHQQpOYLV]RQWQHPYiOWKDWyNL $]HV]PpOHWOHQVpJHVHWpQD]L]RP]DWiOWDOiEDQWyQXVWDODQSHWKGWHUQHGW(]DOpJXWDNHO]iUyGiViQDNYHV]pOpYHOIHQHJHW $]HV]PpOHWOHQVpJYHV]pOHL x KDQDWW IHNYĘ EHWHJQpO D WyQXVWDODQXO KiWUDHVĘ QHOY HO]iUKDWMD D OHYHJĘ ~WMiW D iEUD DEHWHJV]iMiEDQOpYĘEiUPLOHQDQDJIXOODGiVRVKDOiOWRNR]KDW SO YpU QiO NLW|UW V]pOYpGĘGDUDE NLPR]GXOWPĦIRJVRUVWE x D EHWHJ KiQKDW pV H] LV D IXOODGiViW RNR]KDWMD

(]pUWYDQV]NVpJOpJ~WEL]WRVtWiVUD$]HV]PpOHWOHQVpJQHP]iUMDNLHJpEVpUOpVHNPHJOpWpWH]pUWHOHQJHGKHWHWOHQDWHOMHVWHVWiWYL]VJiOiVD +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV x $]HV]PpOHWOHQVpJIHOLVPHUpVHPHJV]yOtWiVVDOHQKHPHJUi]iVVDOUHDNFLyNNLYiOWiViYDO KDQLQFVUHDJiOiVHV]PpOHWOHQQHNWHNLQWMNKDUFWpULpOHWPHQWĘV]LQWHQ pVDIHM QHXWUiOLVSR]LFLRQiOiViYDO(E iEUD x /pJ~WEL]WRVtWiV HV]N|]]HO RUUJDUDW WXEXV >:HQGO@ V]iMJDUDWWXEXV *XHGHO KD QLQFVHV]N|]VWDELOROGDOIHNYpVYDJ(VPDUFKPĦIRJiVDONDOPD]iVD x /pJ]pVSXO]XVNRQWUROO Ò-5$e/(6=7e6 %/6 $KLUWHOHQIHOOpSĘEiUPLOHQMHOOHJĦHJpV]VpJNiURVRGiVN|YHWNH]PpQHNpQWDEHWHJDODSYHWĘ pOHWIXQNFLyL OpJ]pVHNHULQJpVH V~ORV]DYDUWV]HQYHGKHWQHNYDJOHLViOOKDWQDN,OHQNRU DJRUVKHO]HWIHOLVPHUpVD]HJUHPDJDVDEEV]LQWĦEHWHJHOOiWiVPHJV]HUYH]pVH W~OpOpVLOiQF pVDKDWiVRV~MUDpOHV]WpVYpJ]pVH$/$39(7ė(10(*+$7È52==$$%(7(729È%%,

6256È7$]DODSYHWĘpOHWIXQNFLyNPHJV]ĦQpVpYHODV]HUYH]HWVHMWMHLQHNR[LJpQHOOiWiVD OHiOO$V]|YHWHNN|]WLÄR[LJpQUDNWiUDN´QpKiQSHUFDODWWNLUOQHNpVDVHMWHNNiURVRGiVD PHJLQGXO7HVWQNHWIHOpStWĘNO|QIpOHVHMWHND]R[LJpQKLiQiWLVNO|QE|]ĘLGHLJNpSHVHN HOYiOWR]iVQpONOHOYLVHOQL$] LGHJVHMWHNNE SHUF XWiQ YLVV]DIRUGtWKDWDWODQNiURVRGiVW V]HQYHGQHN (QQHNDODSMiQDKDOiOIRODPDWiWNpWV]DNDV]UDRV]WMXN x NOLQLNDLKDOiODOpJ]pVpVDNHULQJpVOHiOOiVD(NNRUPpJPHJDODSR]RWWHVpOYDQ DIRODPDWYLVV]DIRUGtWiViUD x ELROyJLDL KDOiO$ V]HUYH]HWEHQ YLVV]DIRUGtWKDWDWODQ NiURVRGiVRN N|YHWNH]WHN PiU EH(NNRUPiUQLQFVPHJDODSR]RWWHVpODW~OpOpVUH -HOHL żKXOODPHUHYVpJ ULJRUPRUWLV żEHLYyGiVRVKXOODIROWRN żPXPLILNiFLy żpOHWWHO|VV]HHJH]WHWKHWHWOHQVpUOpV żURWKDGiV /iWKDWMXNKRJUHQGNtYOU|YLGD]D]LGĘPHODODWWDKHOV]tQHQWHYpNHQNHGĘQHNHO NHOOYpJH]QLH x DKHOV]tQEL]WRQViJiQDNDPHJtWpOpVpW x

DEHWHJJRUVYL]VJiODWiW x DW~OpOpVLOiQFPHJV]HUYH]pVpW x D+$7È626~MUDpOHV]WpVPHJNH]GpVpWpVIRODPDWRVYpJ]pVpWpV DPHQQLEHQHOpUKHWĘDIpODXWRPDWDGHILEULOOiWRU $( DONDOPD]iViWD]HOOiWiVEDQ 7~OpOpVLOiQFMHOHQWLPLQGD]RQV]HUYH]pVLWHYpNHQVpJHNHJPiVEDNDSFVROyGyOiQ FRODWiWPHOHNEL]WRVtWMiNDEHWHJHOOiWiViQDNJRUVNpVOHNHGpVQpONOLHJUHPDJDVDEE V]LQWĦPHJYDOyVtWiViW$NOLQLNDLKDOiOIRODPDWiQDNLQGXOiViWQHPPLQGHQHVHWEHQpV]OHOL D]DV]HPpODNLDEHWHJHOOiWiViWPHJNH]GL(]pUWVRNHVHWEHQD]HOOiWyQHPWXGMDKRJ DEHWHJNHULQJpVHPLNRUiOOWOHpVDKDOiOIRODPDWDD]HOOiWDQGyV]HPpOQpOD]pV]OHOpVNRU NOLQLNDLYDJELROyJLDLV]DNEDQYDQH(]HQV]HPSRQWRNDODSMiQD]WPRQGKDWMXNKRJKD DKDOiOEL]WRVMHOHLQHPPXWDWNR]QDNDNNRUDEHWHJ~MUDpOHV]WpVpWmeg kellNH]GHQL $]HJV]HPpOHVDODSV]LQWĦHV]N|]QpONOL~MUDpOHV]WpV %/6 Ä$0DJDU5HVXVFLWDWLRV7iUVDViJpYLIHOQĘWWDODSV]LQWĦ~MUDpOHV]WpVL %/6 YDODPLQW DNOVĘ IpO

DXWRPDWDGH¿EULOOiWRU $( DONDOPD]iViUDYRQDWNR]yLUiQHOYH´DODSMiQ %L]WRQViJ x ËWpOMHPHJKRJD]DN|UQH]HWPHOEHQD]~MUDpOHV]WpVWYpJH]QLHNHOOD]|QpVDEHWHJ V]iPiUDEL]WRQViJRVH x $PHQQLEHQDN|UQH]HWYHV]pOHVNtVpUHOMHPHJDYHV]pOIRUUiVPHJV]QWHWpVpW x $PHQQLEHQH]MHOHQWĘVYHV]pOOHOMiUKDODGpNWDODQXONpUMHQPHJIHOHOĘVHJtWVpJHW (V]PpOHWYL]VJiODW x (OOHQĘUL]]NDEHWHJUHDNFLyNpSHVVpJpW KDQJRVPHJV]yOtWiVYiOODLQDNNtPpOHWHVPHJUi]iVD +DEiUPLOHQUHDNFLyWpV]OHO DEHWHJNLQLWMDDV]HPpWYpJWDJMiWPHJPR]GtWMD HOKiUtW H]HQLQJHUHNUHDEHWHJpOHV]PpOHWLVWiWXV]DPHJWDUWRWW )Ä0LQGHQUHQGEHQYDQ"޵ )Ä+RJYDQ޵ x +DQHPpV]OHOWVHPPLIpOHUHDNFLyWD]RQQDONLiOWVRQVHJtWVpJpUW DEHWHJPDJiUD KDJiVDQpONOWXGV]DNVHJtWVpJHWKtYDWQLDKHOV]tQUH 6(*Ë76e+Ë9È6$ $.g51<(=(7h1%ė/ $OpJXWDNIHOV]DEDGtWiVD x +DD]HOOiWiVUDV]RUXOyV]HPpOQHPDKiWiQIHNYĘKHO]HWEHQYDQIRUGtWVDDKiWiUD

pVV]DEDGtWVDIHODOpJ~WMDLWDIHMNtPpOHWHVKiWUDV]HJH]pVpYHO$EHWHJV]iMUHJpEHFVDN DNNRUNHOOEHOHQ~OQLKDDOpJ~WLHO]iUyGiVQLOYiQYDOy SOKiQDGpNDV]iMUHJEHQ $]pOHWMHOHQVpJHNYL]VJiODWD x 7DUWDOPD]]DDOpJ]pVpVEiUPLOHQHJpEVSRQWiQPR]JiV N|K|JpVQHOpVYpGHNH]pV VWE YL]VJiODWiW0HJIHOHOĘNpS]HWWVpJpVMiUWDVViJHVHWpQH]]HOHJLGĘEHQW|UWpQĘQDNLWĘpUWDSLQWiViW x $V]DEDGGiWHWWOpJ~WPHOOHWWD]HOOiWyDEHWHJDUFDI|OpKDMROYDDPHOONDVLUiQiED WHNLQWYHILJHOMHDPHOONDVPR]JiViWKDOOJDVVDDOpJ]pVKDQJMiWDUFiQpUH]]HDNLOpJ]pVVRUiQNLI~MWOHYHJĘW x $YL]VJiODWRWPD[PiVRGSHUFLJYpJH]]H/iVVKDOOMpUH]]$PiVRGSHUFYpJpQ KR]]RQG|QWpVWDEHWHJOpJ]pVHQRUPiOLVQHPQRUPiOLVYDJKLiQ]LN1RUPiOLVQDNWHNLQWKHWĘKDPiVRGSHUFDODWWNpWV]HUpV]OHOKHWĘOpJ]pVpVD]QHPJ|UFV|VHQ HUĘON|GĘYDJFVXSiQK|UJpVQHNWĦQĘ$OpJ]pVOHiOOiViQDNIRODPDWiEDQWDSDV]WDOKDWD]HOOiWyJpUIHOOHWHVOpJ]pVW WHUPLQiOLVOpJ]pV

DPLPHJ]DYDUKDWMDD]REMHNWtY G|QWpVEHQ$PHQQLEHQWHUPLQiOLVOpJ]pVWpV]OHO WiWRJyKDO MiUMRQHO~JPLQWKD QHPOHQQHOpJ]pVHDEHWHJQHN +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVHVHWpQDOpJ]pVYL]VJiODWiQiODSXO]XVWLVWDSLQWMXN 6HJpOKtYiV x $EEDQD]HVHWEHQKDDEHWHJQRUPiOLVDQOpOHJ]LNIHOWpWHOH]KHWĘHQUHQGHONH]LNVSRQWiQ NHULQJpVVHO$]HV]PpOHWOHQ OpJ]pVpVNHULQJpVPHJWDUWRWW HPEHUV]DNVHJtWVpJUHV]RUXOH]pUWKtYMXQNKR]]iPHQWĘW +DDEHWHJKiQKHOH]]HVWDELOROGDOIHNYpVEHKDHQQHNYHV]pOHQHPiOOIHQQDNNRUDIHMKiWUDKDMWiViYDOpVHQQHNIRODPDWRV WDUWiViYDOEL]WRVtWVRQV]DEDGOpJXWDW x +DD]HOOiWyHJiOWDOiQQHPpV]OHOWOpJ]pVWYDJDOpJ]pVWQHPWDOiOWDQRUPiOLVQDNIHOWpWHOH]KHWĘDNHULQJpVPHJiOOiVLV HOpJWHOHQOpJ]pVHVHWpQVWDELONHULQJpVVHPOHKHWVpJHV x $PHQQLEHQPiVLVMHOHQYDQDKHOV]tQHQD]RQQDOKtYDVVRQPHQWĘWPHJNH]GHWW~MUDpOHV]WpVKH]pVH]]HOHJLGĘEHQNH]GMHPHJDPHOONDVNRPSUHVV]LyNDW x

$EEDQD]HVHWEHQKDD]HOOiWyQDNVHJtWĘMHQLQFVD]RQQDOKtYMRQPHQWĘW ~MUDpOHV]WpVKH]pVNH]GMHPHJDPHOONDVNRPSUHVV]LyNDW 0HOONDVNRPSUHVV]LyN Ɣ0LYHO D IHOQĘWWNRUL NHULQJpVPHJiOOiVRN W|EEVpJH V]tY HUHGHWĦ D V]HUYH]HW WDUWDOPD] QpKiQSHUFUHHOHJHQGĘR[LJpQWH]pUWD]~MUDpOHV]WpVWPHOONDVNRPSUHVV]LyNNDONH]GMN Ɣ$]HOOiWyDNHPpQDODSRQIHNYĘV]HPpOPHOOHWWWpUGHODQQDNYiOOiYDOHJPDJDVViJEDQDKRQQDQHOpUKHWLDPHOONDVWpVDIHMHWLV Ɣ$]HJLNNH]HNp]WĘLUpV]pWKHOH]]HDEHWHJPHOONDViQDNN|]HSpUH DV]HJFVRQWDOVy IHOpUH DEHWHJPHOONDViQDNROGDODIHOpQp]ĘXMMDNNDO Ɣ+HOH]]HDPiVLNNH]pWDPHOONDVRQOpYĘNH]pUHD]iEUiQOiWKDWyPyGRQ Ɣ*Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJDNH]HPHJIHOHOĘKHOHQYDQ Ɣ$PHOONDVNRPSUHVV]LyNDWQ~MWRWWN|Q|NNHOYpJH]]H Ɣ$PHOONDVWOHJDOiEEFPPpOHQQRPMDOH

Ɣ$NRPSUHVV]LyNDWN|YHWĘHQHQJHGMHDPHOONDVWUXJDOPDVViJiQDNPHJIHOHOĘHQYLVV]DWpUQLHUHGHWLKHO]HWpEHDQpONOKRJDNH]pWDPHOONDVUyOIHOHPHOQp Ɣ$PHOONDVNRPSUHVV]LyNIUHNYHQFLiMD WHPH SHUFHQNpQWOHJDOiEESHUF Ɣ$OHQRPiVpVDIHOHQJHGpVLGHMHHJIRUPDOHJHQ Ɣ$]HOOiWyIRODPDWRVDQPHOONDVNRPSUHVV]LyWYpJH] $0(//.$62035(66=,Ï+(/<($%(7(*0(//.$6È1$g=(3( /pOHJH]WHWpV Ɣ$PHOONDVNRPSUHVV]LyWN|YHWĘHQEHI~YiVN|YHWNH]LN Ɣ$]HOOiWySR]tFLRQiOMDDEHWHJIHMpW DIHMKiWUDKDMWiViYDOpVD]iOOHOĘUHHPHOpVpYHO Ɣ$KRPORNiQOpYĘNH]pQHNKYHONpVPXWDWyXMMiYDO|VV]H]iUMDDEHWHJRUUQ OiVDLW Ɣ$]iOOHPHOYHWDUWiVDPHOOHWWNLQLWMDpVQLWYDWDUWMDDEHWHJV]iMiW Ɣ$]HOOiWyYHV]HJV]RNiVRVPpOVpJĦOpOHJ]HWHW Ɣ$V]iMiWV]RURVDQDEHWHJV]iMiKR]LOOHV]WL Ɣ/HYHJĘMpWEHOHI~MMDDEHWHJEH EHI~MiVPiVRGSHUFLJWDUW Ɣ$]HOOiWy~MDEEEHOpJ]pVWYpJH] Ɣ$LNEHI~YiVWDIHQWLPyGRQ~MUDHOYpJ]L

)RODPDWRVDQ30:2DUiQEDQYpJH]PHOONDVNRPSUHVV]LyWpVEHI~YiVRVOpOHJH]WHWpVW $EHWHJ~MUDYL]VJiODWiWFVDNDNNRUYpJH]]HKDEHWHJHONH]GPR]RJQLNLQLWMDDV]HPpW N|K|JYpGHNH]LNYDJYLVV]DWpUDQRUPiOLVOpJ]pVH $]HV]N|]QpONOLOpOHJH]WHWpVNpWDODSYHWĘWHFKQLNiMDLVPHUHWHV ƔV]iMEyOV]iMED ƔV]iMEyORUUED -HOHQOHJDV]iMEyOV]iMEDWHFKQLNDV]HUHSHOHOVĘKHOHQD]DMiQOiVRNEDQGHPLQGNpWPyG HOIRJDGRWW V]iMEDOpOHJH]WHWpVQpOD]RUUQ OiVPtJRUUEDOpOHJH]WHWpVQpODV]iMQ OiVOHJHQ ]iUYD /pQHJHV ƔEHI~YiVVRUiQNEPOOHYHJĘWNHOODEHWHJEHI~MQL ƔEHI~YiVPiVRGSHUFLJWDUWVRQ ƔKDWiVWDODQOpOHJH]WHWpVHVHWpQHOVĘVRUEDQDOpJ~WIHOV]DEDGtWiVpVDW|PtWpVHOpJWHOHQVpJpUHNHOOJRQGROQL,OHQHVHWEHQQp]]HQDV]iMUHJEHpVKDRWWOiWYDODPLWWiYROtWVD HOpVHOOHQĘUL]]HDIHMSR]tFLyMiW ƔHJV]HUUHFVDNNpWEHI~YiVVDOSUyEiONR]]RQpVXWiQDYpJH]]HDPHOONDVNRPSUHV] V]LyNDW

ƔKDD]HOOiWyNpSWHOHQDEHWHJHWOpOHJH]WHWQLYpJH]]HQIRODPDWRVDQPHOONDVNRP SUHVV]LyNDW ƔOHKHWĘVpJIJJYpQpEHQD]HOOiWyNSHUFHQNpQWYiOWViNHJPiVW +LEiNV]|YĘGPpQHN ƔDVpUOWQHPNHPpQDODSRQIHNV]LN ƔDNpVĘQPHJNH]GHWWEHDYDWNR]iV ƔKDWiVWDODQPHOONDVNRPSUHVV]LyNpVOpOHJH]WHWpV ƔQHPIHOLVPHUWNHULQJpVPHJiOOiV ƔQHPPHJIHOHOĘHQEL]WRVtWRWWOpJ~W ƔURVV]W|PtWpV ƔIHOQHPLVPHUWNHULQJpVPHJLQGXOiV ƔURVV]WHFKQLNiEyOHUHGĘVpUOpVHN $]~MUDpOHV]WpVWIRODPDWRVDQYpJH]QLNHOOPtJ ƔDKHOV]tQUHpUNH]ĘPHQWĘHJVpJiWYHV]LDEHWHJWRYiEELHOOiWiViW ƔDEHWHJOiWKDWypOHWMHOHNHWPXWDW PR]RJQLWMDDV]HPpWQRUPiOLVOpJ]pVHYLVV]DWpU ƔD]HOOiWyNLPHUOpVQLQFVDNLIROWDVVDD]HOOiWiVW $)e/$8720$7$.h/6ė(),%5,//È725 $( +$6=1È/$7$ $NHULQJpVPHJiOOiVDP|J|WWLV]tYULWPXV]DYDURNN|]OVRNHVHWEHQ~QNDPUDOHEHJpViOO

(QQHNHOVĘGOHJHV±PLHOĘEEL±WHUiSLiMDD]HOHNWURPRVGH¿EULOOiOiV0LQpOHOĘEEDONDOPD]KDWyH]DWHUiSLDDQQiOKDWiVRVDEEDQNpSHVH]WDNyURVULWPXV]DYDUWPHJV]QWHWQL+D]iQNEDQLVHJUHW|EEKHOHQHOpUKHWĘH]D]HV]N|] N|]WHUOHWHNHQHOKHOH]HWW$(N $]$(KDV]QiODWDD]~MUDpOHV]WpVIRODPDWiEDQ Ɣ*Ę]ĘGM|QPHJDKHOV]tQEL]WRQViJiUyO Ɣ(V]PpOHWYL]VJiODW Ɣ+DDEHWHJHV]PpOHWOHQNLiOWVRQVHJtWVpJpUW Ɣ%L]WRVtWVRQV]DEDGOpJXWDWpVYL]VJiOMRQOpJ]pVW Ɣ1HPOpJ]ĘYDJQHPQRUPiOLVOpJ]pVHVHWpQKtYDVVRQ KtYMRQ PHQWĘW  Ɣ+DHOpUKHWĘKR]DVVRQHJ$(NpV]OpNHWDKHOV]tQUH Ɣ.H]GMHDPHOONDVNRPSUHVV]LyNDW 7HHQGĘND]$(PHJpUNH]pVHNRU Ɣ*Ę]ĘGM|Q PHJ KRJ D EHWHJ QHP pULQWNH]LN iUDPRW MyO YH]HWĘ N|]HJJHO IpP IRODGpN Ɣ+DV]NVpJHVW|U|OMHV]iUD]UDDPHOONDVW Ɣ)HNWHVVHV]LJHWHOĘIHOOHWUHDEHWHJHW LQGRNROWHVHWEHQ Ɣ9LJHEL]WRQViJRVKHOUHKDDIHOWDOiOiVLKHOHQD]$(QHPKDV]QiOKDWy

Ɣ$EEDQD]HVHWEHQKDD]HOOiWyHJHGOYDQpVD]$(Np]QpOYDQD]RQQDOKDV]QiOMD A készülék használata: Ɣ.DSFVROMDEHDNpV]OpNHW Ɣ+DDEHWHJPHOONDViQJyJV]HUWDSDV]RNYDQQDNH]HNHWWiYROtWVDHO Ɣ5DJDVV]DIHOD]HOHNWUyGiNDWDUDMWXNOpYĘiEUiNDODSMiQ Ɣ&VDWODNR]WDVVDD]HOHNWUyGiNDW Ɣ7|EEVHJtWĘMHOHQOpWpEHQD]$(]HPEHKHOH]pVHN|]EHQLVYpJH]QLNHOODPHOONDV NRPSUHVV]LyNDW Ɣ$NpV]OpNHOHP]LDULWPXVWKDXWDVtWH]LGĘDODWWDEEDNHOOKDJQLDPHOONDVNRPSUHV] V]LyNDW Ɣ$PHQQLEHQDNpV]OpNVRNNRWMDYDVRO*<ė=ė-g10($55Ï/+2<6(1., 6(0e5$%(7(*+(= Ɣ$VRNNJRPEOHQRPiViYDODGMDOHDVRNNRW Ɣ)ROWDVVDD]~MUDpOHV]WpVW Ɣ$N|YHWNH]ĘXWDVtWiVSHUFP~OYDYiUKDWyHQQHNPHJIHOHOĘHQIROWDVVDDEHDYDWNR]iVW 7./e*Ò7%,=726Ë7È6 $/e*Ò7%,=726Ë7È676=h.6e*(66e7(9ėÈ//$3272. (V]PpOHWOHQYDJVpUOWV]HPpOHNQpOVRNHVHWEHQQLQFVPHJIHOHOĘVSRQWiQOpJ]pVYDJ DOpJ]pVPHJLVV]ĦQKHW

$OpJ~WEL]WRVtWiVVRUiQHOKiUtWMXND]RNDWD]DNDGiORNDWDPHOHNJiWROMiNDOpJ]pVW $PHQQLEHQDVpUOWOpJ]pVHDOpJ~WEL]WRVtWiVVRUiQVHPUHQGH]ĘGLNOpOHJH]WHWQLNHOO KRJDKLiQ]yOpJ]pVWSyWROQLWXGMXN $OpJXWDNHO]iUyGiViWRNR]KDWMDDVpUOWKiWUDHVHWWQHOYHDOpJXWDNEDNHUOWLGHJHQWHVWYL]HQĘ RHGHPD YDODPLQWDOpJ]pVPHFKDQLNDLDNDGiOR]RWWViJD DUFPHOONDVEHWHPHWWHWpVHPHOONDVWDUWyV|VV]HQRPDWWDWiVD 6RNHVHWEHQDOpJ]pVWDNDGiOR]yRNRNPHJV]QWHWpVHXWiQDVpUOWOpJ]pVHUHQGH]ĘGLN È7-È5+$7Ï/e*87$.%,=726Ë7È6$ (OVĘNpQWDOpJ]pVWNHOOHOOHQĘUL]QL/È71,+$//$1,e5(=1,$OHJPHJIHOHOĘEEKD D WDQXOW ÄiWNDUROy´ IRJiVW DONDOPD]]XN $ OpJ]pVYL]VJiODWRW PiVRGSHUFLJ V]iPROMXN DSXO]XVWDSLQWiViYDOHJWW(QQHNPHJIHOHOĘHQKDUFWpULN|UOPpQHNN|]|WWHOIRJDGKDWy DOpJ]pVV]iPPSDODWW $VpUOWV]iMiWDEEDQD]HVHWEHQNHOOPHJWHNLQWHQLKRJYDQHEHQQHEiUPLOHQOpJ ~WLDNDGiOWNpSH]ĘDQDJ

KiQDGpNW|U|WWIRJDNHOPR]GXOWSURWp]LVpWHOPDUDGpNVWE KDDN|UOPpQHNHUUHRNRWDGQDN $PHQQLEHQDNDGiOWNpSH]ĘDQDJRWWDOiOXQND]WNp]]HOHOWiYROtWMXN $OpJ]pVYL]VJiODWDODWWDQDNLSXO]XVWLVWDSLQWDQLNHOO+iURPXMMDOFVDNHJROGDORQ DIHMELFFHQWĘL]RPEHOVĘYRQDODPHQWpQ+DDQDNVpUOWEiUPHOPiVWHVWUpV]HQSXO]XVW NHUHVQLSODFVXNOyEHOVĘKYHONXMMIHOĘOLROGDOiQ DUWUDGLDOLV +D D] DNDGiOW NpSH]Ę DQDJ Np]]HO QHP HOpUKHWĘ D] DOiEEL PyGV]HUHNNHO NtVpUHOKHWMN PHJD]HOWiYROtWiViWDPHQQLEHQDVpUOWHV]PpOHWpQpOYDQ x $ODSRFNiNN|]pWHQpUUHOW|UWpQĘFVDSiV KiWEDFVDSiV). x +HLPOLFKIpOHPyGV]HU: ÈOOMXQNDIXOGRNOyP|JppVIRQMXNNDUMDLQNDWDGHUHNDN|Up V]RUtWVXN|N|OEHD]HJLNNH]QNHWpVKYHONXMMDOEHIHOpKHOH]]NDVpUOWV]HJFVRQWMDDOi$PiVLNNH]QNNHOIRJMXNiWD]|NOQNHWgN|OEHV]RUtWRWWNH]QNHWUiQWVXN D PDJXQN LUiQiED I|OIHOp LVPpWHOMN PHJ H]W KiURPV]RU PDMG HOOHQĘUL]]N

DV]iMUHJHW,OHQNRUDWGĘEHQUHNHGWOHYHJĘWDOpJFV|Y|QiWDV]iMUHJIHOpNpQV]HUtWMN $PHOONDVUDJDNRUROWNRPSUHVV]LyHV]PpOHWOHQVpUOWHNQpODNH]HLQNHWDPHOONDVNRPSUHVV]LyKR]KDVRQOyPyGRQKHOH]]NDKDQDWWIHNYĘVpUOWPHOONDViUDpVJDNRUROMXQNUi HUĘWHOMHVQRPiVW $OpJ~WEL]WRVtWiVDODSYHWĘHQNpWIpOHNpSSHQOHKHWVpJHVHV]N|]]HOYDJHV]N|]QpONO (V]N|]QpONO $]HV]PpOHWOHQVpUOWHW VWDELOROGDOIHNYpVEHQKHOH]]NHOKDQLQFVHQHNHOOHQMDYDOODWDL (]iOWDODVpUOWQHOYHQHPNpSH]OpJ~WLDNDGiOWpVD]HVHWOHJHVKiQDGpNNLWXGIROQL DV]iMEyO x $N|]HOHEELNp]IHMPHOOpKDMOtWiVD x $WiYRODEELNp]NHUHV]WEHWpWHOHDPHOONDVHOĘWW x $WiYRODEELOiEDWEHKDMOtWYDPDJDGIHOpK~]RG x $ EHWHJ PDJDP IHOp IRUGtWiVD YiOOQiO pV D WiYRODEEL OiE WpUGQpO W|UWpQĘ IRJiViYDO yYDWRVDQDIHMQHFVDSyGMRQ x $IHOOOpYĘDONDUDPHOONDVpVDIHMHOĘWWDI|OG|QOHWiPDV]WYD x /HIHOpIRUGtWRWWWHQpUDIHMDODWW

DV]iMPDJDVViJiEDQXMMDNOHJHQHNQ~MWYD x )HMKiWUDV]HJV]iMOHIHOpIRUGtWV]iMQLW x $IHOOOpYĘOiEEHKDMOtWYDNLVVpNHUHV]WH]LD]DOVyW x 0LHOĘWWRWWKDJRGHOOHQĘUL]GYLVV]DDIHMKHO]HWpW +DDVWDELOROGDOIHNYpVQHPNLYLWHOH]KHWĘDPyGRVtWRWWiOONDSRFVHOĘUHHPHOpVWNHOODONDOPD]QL (VPDUFKPĦIRJiV): x $EHWHJIHMHP|JOPLQGNpWROGDOLiOONDSRFVV]|JOHWUHKHOH]HWWXMMDLQNNDOpVKYHONXMMDLQNNDOD]iOODWN|UOIRJQL x 8MMDLQNNDO ± D] iOONDSRFVUD JDNRUROW QRPiV UpYpQ± D] iOONDSFVRW HOĘUHWROMXN KYHONXMMDLQNNDOHN|]EHQQLVVXNNLDV]iMDW x (JLNNH]QNNHOH]WDKHO]HWHWU|J]tWVNDPiVLNNDODV]iMJDUDWUHJHWWLV]WtWVXNNL KDD]WDKHO]HWPHJNtYiQMD (VPDUFKPĦIRJiV )HMSR]tFLRQiOiVD (V]N|]]HO $PHQQLEHQJHULQFVpUOpVJDQ~MDiOOIHQQV]LJRU~DQWLORVDVpUOWIHMpQHNPR]JDWiVDH] HVHWEHQDV]iMiWNLQLWMXNpVHOWiYROtWMXNDOpJ~WLDNDGiOWNpSH]ĘDQDJRNDW

$QHOYKiWUDHVpVpWD]DOiEELHV]N|]|NNHOWXGMXNPHJDNDGiOR]QL x V]iMJDUDWWXEXV *XHGHO0DR x RUUJDUDWWXEXV :HQGO $WXEXVRNDONDOPD]iVDVRUiQIRQWRVDPHJIHOHOĘPpUHWĦNLYiODV]WiVD6]iMJDUDWWXEXVQiO DVpUOWV]iM]XJDpVD]iOONDSRFVV]|JOHWN|]WLWiYROViJQDNPHJIHOHOĘWXEXVWDONDOPD]]XN 2UUJDUDWWXEXVQiOD]RUUQ OiVpVD]iOONDSRFVV]|JOHWN|]WLWiYROViJQDNPHJIHOHOĘW (]HND]HV]N|]|ND]RQEDQD]DVSLUiFLyWyO IpOUHQHOpV QHPYpGHQHNH]pUWD]HV]PpOHWOHQVpUOWHWIRODPDWRVDQHOOHQĘUL]QLNHOO 7.0e5*(=e6(.0$5È62&6Ë3e6(e6(*<e% e/(7(79(6=e/<(=7(7ėÈ//$3272. 0LQGHQQDSLpOHWQNEHQD]DONDOPD]RWWYHJLDQDJRNPpUJHNV]iPDpVPHQQLVpJHYLOiJV]HUWHQ|YHNV]LNpVQDSMDLQNpOHWV]tQYRQDOiWDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]D $] HPEHU HJpV]VpJpUH pOĘ pV pOHWWHOHQ N|UQH]HWpUH D]RQEDQ HOVĘVRUEDQ QHP D YHJL

DQDJRNV]pOHVN|UĦKDV]QiODWDKDQHPD]RNV]DNV]HUĦWOHQV]iOOtWiVDWiUROiVDpVIHOKDV]QiOiVDMHOHQWLDIĘYHV]pOW$IHOQĘWWNRULPpUJH]pVHNDVXLFLG |QJLONRV NpV]WHWpVĦPtJ DYpOHWOHQPpUJH]pVpVPLQG|VV]HVHQFVDNDPXQNDKHOLEDOHVHWN|YHWNH]PpQH $PpUHJIRJDOPD 0pUHJQHN QHYH]]N D]RNDW D] DQDJRNDW DPHOHN PHJKDWiUR]RWW W|PpQVpJEHQ LOOHWYH PHQQLVpJEHQDV]HUYH]HWWHOpULQWNH]YHYDJRGDEHMXWYD¿]LNDLYDJNpPLDLKDWiVXNNDO DQQDNpOHWWDQLHJHQV~OiWPHJERQWMiNPĦN|GpVpWPHJYiOWR]WDWMiNKDOiOWRNR]KDWQDN $]RN D] DQDJRN PHOHN NLV PHQQLVpJEHQ D V]HUYH]HWEH MXWYD DQQDN HJHQV~OiW P~OyDQWDUWyVDQYDJYpJOHJHVHQPHJ]DYDUMiN $ PpUJH]pV JDNRUWD YpOHWOHQV]HUĦ pV RODQ DQDJRNWyO V]iUPD]LN DPHOHNHW QDS PLQWQDSKDV]QiOXQN$OLJYDQRODQYHJLDQDJDPHOQHYROQDNpSHVPpUJH]pVWRNR]QL

$PpUJH]ĘKDWiVHOVĘVRUEDQD]DQDJW|PpQVpJpWĘOIJJ,OHQpUWHOHPEHQSpOGiXODPLQGHQQDSKDV]QiOWNRQKDVyLVNHOOĘW|PpQVpJEHQDV]HUYH]HWEHMXWYDPpUJH]pVWRNR]$PpUHJKDWiVOpWUHM|WWpKH]V]NVpJHVKRJDYHJLDQDJYt]EHQYDJWHVWQHGYHNEHQROGyGMpN 2ODQDQDJRNDPHOHNEĘOPpJSDUiQLPHQQLVpJHNVHPROGyGQDNDV]HUYH]HWEHQQHP WXGQDNPpUJH]pVWRNR]QL %HKDWROiVLNDSXDPpUHJV]HUYH]HWEHMXWiVLKHOH(]HNDN|YHWNH]ĘNEĘUQiONDKiUWD OpJXWDNV]HPN|WĘKiUWiMD HPpV]WĘUHQGV]HU OHQHOpV pVpUSiOD EHIHFVNHQGH]pV /DSSDQJiVLLGĘ$PpUHJEHMXWiVDpVDWQHWHNPHJMHOHQpVHN|]|WWHOWHOWLGĘ $PpUJH]pVV~ORVViJDIJJ$PpUJH]ĘDQDJPHQQLVpJpWĘOPLQĘVpJpWĘOW|PpQVpJpWĘOYt]EHQYDOyROGpNRQViJiWyOYDODPLQWDPpUJH]HWWV]HPpOpOHWNRUiWyOpVHJpV]VpJLiOODSRWiWyO $PpUJH]pVJDQ~MHOHLHJpV]VpJHVHPEHUKLUWHOHQJDQ~VWQHWHNN|]|WWURVV]XOOHV] YDJRODQWQHWHNOpSQHNIHODPHOHNQHPLOOHV]WKHWĘHNDNOLQLNDLNpSEH

SOKiQiVKDVPHQpVHV]PpOHWYHV]WpVGK|QJpVDOXV]pNRQViJ Ä+DQHPWXGRGPLEDMDYDQDEHWHJHGQHNJRQGROMDPpUJH]pVOHKHWĘVpJpUHLV´ $V]HUYH]HWUHDNFLyMDPpUJH]pVHVHWpQ x DV]HUYH]HWDPpUHJWRYiEELEHMXWiViWJiWROMD SOKDQJUpVV]HPKpMJ|UFV|NOHQGH]pV x DEHMXWRWWPpUJHWLJHNV]LNHOWiYROtWDQL SOKiQiVKDVPHQpVN|QQH]pVWVV]HQWpVN|K|JpVYHUHMWpNH]pVIRNR]RWWYL]HOHWNLYiODV]WiV x SUyEiOMDDEHMXWRWWPpUJHWOHERQWDQLLOOHWYHiWDODNtWDQLQHPYDJNHYpVEpPpUJH]Ę YHJOHWHNNp x DYpUNHULQJpVEĘONLYRQYDD]HJHVPpUJHNHWDEĘUEHQYDJDFVRQWRNEDQUDNWiUR]]D SOyORP +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV (OVĘOpSpVD]DODSYHWĘpOHWIXQNFLyNYL]VJiODWDIHQQWDUWiVDKHOUHiOOtWiVDPDMGDPpUHJIDMWiMiQDNWLV]Wi]iVDPDJDVDEEV]LQWĦVHJtWVpJKtYiVDDWRYiEEL EHKDWROiVIHOV]tYyGiVPHJDNDGiOR]iVDDPpUHJHOWiYROtWiVDDV]HUYH]HWEĘO NLYpYHVDY O~J pVDKDWiVWDODQtWiVN|]|PE|VtWpVKtJtWiV /HJJDNUDEEDQHOĘIRUGXOyPpUJH]pVHN x Ji]

V]pQPRQR[LGV]pQGLR[LGNOyUJi]FLiQ x PDUyV]HUHN VDYO~J x DONRKROPpUJH]pVHN HWLODONRKROPHWLODONRKROEHQ]LQ x pWHO SOVDOPRQHOODJRPEDERWXOLVPXV *È=0e5(=e6(. 6]pQPRQR[LGPpUJH]pV $ V]pQPRQR[LG V]tQWHOHQ V]DJWDODQ OHYHJĘQpO N|QQHEE Ji] +HOWHOHQ W]HOpVL WHFKQLND HVHWpQW|NpOHWOHQpJpVNRUNHOHWNH]LN$JpSMiUPĦYHNNLSXIRJyJi]DLVQDJUpV]WV]pQPRQR[LGRWWDUWDOPD]%iUPLOHQNRQFHQWUiFLyEDQYDOyEHOpOHJ]pVHPpUJH]pVWRNR]9HV]pOH KRJV]RUMREEDQN|WĘGLNDY|U|VYpUWHVWEHQOpYĘKHPRJORELQKR]PLQWD]R[LJpQ +HPRJORELQ YpUIHVWpN IHODGDWD D] R[LJpQ pV V]pQGLR[LG V]iOOtWiVD $ V]pQPRQR[LGRW V]iOOtWyKHPRJORELQDONDOPDWODQDJi]FVHUpUHHPLDWWDV]HUYH]HWEHQQDJIRN~R[LJpQKLiQ NHOHWNH]LN (QKHPpUJH]pVMHOOHJ]HWHVWQHWHDONWHWĘIHMIiMiVIO]~JiVVDOV]pGOpVVHOKiQLQJHUUHO-HOOHJ]HWHVDEĘUFVHUHV]QHSLURVV]tQHH]D]RQEDQQHPPLQGLJYDQMHOHQ7RYiEEL

PpUHJKDWiVNiEXOWViJRWL]RPJHQJHVpJHWRNR]H]iOWDOQHKH]tWHWWpYDJOHKHWHWOHQQpYiOLN DPHQHNOpV(EEHQDVWiGLXPEDQJDNRULDKiQiV IpOUHQHOpVYHV]pOpYHOMiU $Ji]WRYiEELEHOpJ]pVHHV]PpOHWYHV]WpVWRNR]L]RPJ|UFV|NOpSQHNIHO DYpJWDJRN KDMOtWyL]PDLQDNIRNR]RWWWyQXVDPDMGJ|UFVHM|QOpWUHV]iM]iUUiQJyJ|UFVV]pNOHWYL]HOHWWDUWiVLNpSWHOHQVpJDODNXONL 0pOHV]PpOHWOHQVpJIHOpKDODGDIRODPDWDUHÀH[HNIRNR]DWRVDQHOYHV]QHNOpJ]pVEpQXOiVM|QOpWUH +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV (/6ė/(*(6$%,=7216È,5(16=$%È/<2.%(7$57È6$0DJDVLGĘIDNWRU~IRODPDWH]pUWIRQWRVDJRUVEHDYDWNR]iV 1HIHOHGMND]HJpV]VpJJLV]ROJiODWRWpUWHVtWHQL(V]PpOHWQpOOpYĘPpUJH]HWWiOODSRWD DV]DEDGOHYHJĘQU|YLGLGĘDODWWUHQGH]ĘGLN(V]PpOHWOHQPpUJH]HWWHWYpGHQLNHOODIpOUHQHOpVWĘOOpJXWDLWJRQGRVDQV]DEDGRQNHOOWDUWDQL2[LJpQEHOpOHJH]WHWpVJRUVtWMDD]HV]PpOHWUH WpUpVW pV FV|NNHQWL D PDUDGDQGy NiURVRGiV YHV]pOpW /pJ]pVEpQXOiV HVHWpQ OpOHJH]WHWQL

NHOOKDUHQGHONH]pVUHiOORVR[LJpQQHOOHKHWĘOHJW~OQRPiVVDO.OLQLNDLKDOiOiOODSRWiEDQD]~MUDpOHV]WpVDN|YHWHQGĘHOMiUiV 6]pQGLR[LGPpUJH]pV $V]pQGLR[LGV]tQWHOHQV]DJWDODQOHYHJĘQpOQHKH]HEEJi]/HJJDNUDEEDQERUHUMHGpVNRU ERURVSLQFpNEHQHPpV]WĘJ|GU|NEHQVLOyPHGHQFpNEHQIRUGXOHOĘ$]UHJHNpVSLQFpNDOVy UpV]pQ JĦOLN |VV]H DOXOUyO I|OIHOp W|OWL PHJ D UHQGHONH]pVUH iOOy WHUHW$ V]pQGLR[LG NLV PHQQLVpJEHQ LQJHUOLDOpJ]ĘN|]SRQWRWYLV]RQWRWPHJKDODGyNRQFHQWUiFLyEDQEHOpOHJH]YHOpJ]ĘN|]SRQWEpQtWyKDWiVDYDQW|PpQJi]MHOHQOpWpEHQHJHWOHQEHOpJ]pVLVOpJ]pVEpQXOiVWRNR]KDW +DUFWpUL HOVĘVHJpOQ~MWiV (OVĘGOHJHV D NLNpS]HWW PĦV]DNL PHQWpVEHQ MiUWDV WĦ]ROWyN KtYiVD&VDNV]HOOĘ]WHWpVWN|YHWĘHQNtVpUHOKHWMNPHJDEDOHVHWHVNLPHQWpVpWDKHOLVpJEĘO

$NLPHQWHWWHV]PpOHWOHQNLHOpJtWĘHQOpJ]ĘVpUOWHWKHOH]]NVWDELOROGDOIHNYpVEHIRODPDWRVDQ¿JHOYHOpJ]pVpW/pJ]pVKLiQiEDQKDODGpNWDODQXOPHJNHOONH]GHQLD]~MUDpOHV]WpVW .OyUJi]PpUJH]pV $ NOyUJi] D IRMWyJi]RN FVRSRUWMiED WDUWR]LN$ YHJLSDU V]tQWHOHQtWpVUH IHKpUtWpVUH DONDOPD]]DDKi]WDUWiVLEDOHVHWHN~JNHOHWNH]QHNKRJIHUWĘWOHQtWpVUHYt]NĘROGiVUDDONDOPD]DQGyVDYDVpVO~JRVYHJKDWiV~WLV]WtWyV]HUHNHOHJ WpVHNRUV]DEDGXOIHO SOKSRVyVDY RPHVWRV&LOOLW $IHOV]DEDGXOWNOyUJi]Yt]]HOYDOyUHDNFLyMDVyVDYDWHUHGPpQH] SOEHOpOHJH]YHDOpJXWDNQiONDKiUWiLQV]iMJDUDWĦUEHQV]HPEHQQHGYHVEĘU|Q Tünetei:NLVW|PpQVpJEHQDV]HPV]iUD]ViJDHQKHFVtSĘpU]pVN|K|JpVDODNXONL .|]HSHVNRQFHQWUiFLyEDQQiORUUIROiVN|QQH]pVHUĘVJ|UFV|VN|K|JpVQHKp]OpJ]pV FDQRVLV V]HGHUMHVEĘUV]tQPHONO|Q|VHQD]DMNDNRQV]HPEHWĦQĘ PHOONDVLIiMGDORP WGĘYL]HQĘMHOOHP]Ę7|PpQHQJpJHpVK|UJĘJ|UFVPLDWWIXOODGiVRVKDOiOKR]YH]HW

+DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV $VHJpOQ~MWyYpGHOPpWDJi]iODUFYLVHOpVHEL]WRVtWMDDEDOHVHWHVJi]WpUEĘOYDOyNLPHQWpVHVRUiQ0pJHV]PpOHWpQpOOpYĘPR]JiVNpSHVVpUOWQpOLVIRQWRVDV]LJRU~PR]JiVpVEHV]pGWLODORPEHWDUWDWiVD DJi]WpUEĘOKRUGiJRQYDJHJpEV]NVpJHV]N|]VHJtWVpJpYHOV]iOOtWVXNNL PHOOHONpVOHOWHWKHWMNDWGĘYL]HQĘNLDODNXOiViW $Ji]WpUEĘONLPHQWHWWVpUOWV]HQQH]HWWUXKi]DWiWWiYROtWVXNHOV]HPRUUpVJDUDWiW|EOtWpVH WLV]WDYt]]HODEĘUPHQWHVtWpVHV]DSSDQRVEĘYL]HVOHPRViVVDOW|UWpQMHQ$PHQWĘNPHJpUNH]pVpLJDVpUOWPHJIHOHOĘSR]tFLRQiOiVDIpOOĘKHO]HWEHQMDYDOORWW &LiQJi]PpUJH]pV $Ji]VĦUĦVpJHNLVHEEPLQWDOHYHJĘp1LWURJpQWDUWDOP~V]HUYHVDQDJRNpJHWpVHNRUV]DEDGXOIHOYDJIpUHJLUWiVWN|YHWĘHQ.DWRQDLV]HPSRQWEyOD]iOWDOiQRVKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRNFVRSRUWMiEDWDUWR]LN KLGURJpQFLDQLGKDORJpQFLiQYHJOHWHN

+DWiViUDDWHVWV]|YHWHNQRUPiOLVR[LJpQIHOYpWHOHDNDGiOR]RWWiYiOLNÄEHOVĘIXOODGiVW´RNR]H]pUWDN|]QDSL QHOYEHQYpUPpUJHNQHNQHYH]]N Tünetek:DODFVRQNRQFHQWUiFLyEDQIHMIiMiVV]pGOpVIO]~JiVNLSLUXOWDUFN|QQ QiOIROiVIpPHVV]iMt]KiQLQJHUKiQiVYpJWDJJHQJHVpJPHOONDVLV]RUtWyIiMGDORP 0DJDVNRQFHQWUiFLyEDQOpJ]pVLHOpJWHOHQVpJPiVRGSHUFHQEHOOIXOODGiVRVWQHWHN QpKiQSHUFHQEHOODNHULQJpVLUHQGV]HU|VV]HRPOiVDKDOiODODNXONL +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV Ji]WpUEĘOYDOyNLPHQWpV Ji]iODUFDVHJpOQ~MWyQ VHJtWVpJ KtYiVDOpJ]pVEL]WRVtWiVV]NVpJHVHWpQOpOHJH]WHWpVHV]N|]]HO |QYpGHOHP  0e5*(=ė1g9e1<(.22=7$%(7(*6e(. 0pUJH]ĘD]DQ|YpQDPHOLJHQNLVPHQQLVpJEHQHOIRJDV]WYDLVD]HJpV]VpJHVHPEHUL YDJiOODWLV]HUYH]HWEHQ]DYDUWUHQGHOOHQHVVpJHWYDJNyURVHOYiOWR]iVWRNR]$PpUJH]pV

V~ORVViJDIJJD]HOIRJDV]WRWWPpUJH]ĘQ|YpQHNQ|YpQLUpV]HNPDJRNPHQQLVpJpWĘO0pUJHVQ|YpQHNNHOYDOyLQWR[LNiFLyHKHWĘQ|YpQHNNHOYDOy|VV]HFVHUpOpVJyJQ|YpQHNYDJQ|YpQLHUHGHWĦNpV]tWPpQHNKHOWHOHQKDV]QiODWLOOHWYHPpUJH]ĘQ|YpQHNNHOHWHWHWWiOODWRNWHMpQHNYDJHJpEWHUPpNpQHNIRJDV]WiVDPLDWWM|KHWOpWUH ,VPHUWHEEPpUJH]ĘQ|YpQHN x $NiFRNNpUJHpVWHUPpVH KiQiVFROLFD>J|UFV@VKRFN )HKpUDNiFYLUiJDiUWDOPDWODQ x %XUJRQDI|OGIHOHWWLUpV]HL JRPRUpVEpOJXOODGiVFROODSVXVOi] x *|QJYLUiJPLQGHQUpV]H KiQLQJHUKiQiVKDVPHQpV x $UDQHVĘPDJMiQDNHOIRJDV]WiVDXWiQJ|UFVURKDPOpSKHWIHO x 0DV]ODJQDGUDJXODDWURSLQPpUJH]pVJHUPHNHNQpOKDOiOWRNR]KDW *RPED x +DOiORVPpUJH]pVWNL]iUyODJDJLONRVJDOyFDRNR] x $WQHWHNYLV]RQODJNpVĘQMHOHQWNH]QHN±yUDP~OYD x /pJ|OĘJDOyFiQiODWQHWHNPHJMHOHQpVHyUD x 7|OFVpUJRPEiQiOQpKiQSHUF±yUD x .L]iUyODJD]HOIRJDV]WiVRNR]PpUJH]pVWDJRPEDPHJIRJiVDQHP x

6]iUtWRWWIDJDV]WRWWIĘ]|WWJRPEiEDQLVPHJPDUDGDWR[LQ Tünetek: x $PpUJH]pVXWiQ±yUiYDOKHYHVYL]HVKDVPHQpVKDVLJ|UFV|NIiMGDORPOi] x (]XWiQiWPHQHWLMDYXOiVPDMG~MDEEyUDP~OYDDWURSKLDKHSDWLVIODYDDNXW YHVHHOpJWHOHQVpJ żLFWHUXV żQDJpU]pNHQPiM żYL]HOHWPHQQLVpJHFV|NNHQROLJXULDDQXULD 7HHQGĘN x $KHOV]tQLJRPRUPRViVFDUERDFWDGiVDpOHWPHQWĘOHKHWPpJyUDP~OYDLV x 5LQJHULQI~]LyYt]KDMWy 0$*$66È,+<32;,$ 0HJIHOHOĘR[LJpQHOOiWiVKLiQiEDQDV]HUYH]HWYDODPHQQLIXQNFLyMD]DYDUWV]HQYHGGH HJHWOHQV]HUYVHPRODQpU]pNHQD]R[LJpQKLiQUDPLQWDN|]SRQWLLGHJUHQGV]HU +SR[LiV R[LJpQKLiQRV iOODSRWM|QOpWUHDNNRULVKDDEHOpOHJ]HWWOHYHJĘR[LJpQWDUWDOPDFV|NNHQ SO]iUWWpUEHQ YDJQDJPDJDVViJRNEDQDOpJQRPiVFV|NNHQpVpEĘOHUHGĘHQD]R[LJpQSDUFLiOLVQRPiVDFV|NNHQ(]D]~QPDJDVViJLKSR[LD 1DJPDJDVViJLHOYiOWR]iVRN x

/pWUHM|WWNDOHFV|NNHQWDWPRV]IpULNXVQRPiVQDNN|V]|QKHWĘPHODODFVRQQRPiV~R[LJpQKLiQWRNR] x $]RNDWHYpNHQVpJHNPHOHNNDSFVROyGKDWQDNHKKH]DSUREOpPiKR]KHJPiV]iV UHSOpVYDJVLNOyHUQĘ]pVKĘOpJEDOORQR]iVpVNLVQRPiV~NDPUiNEDQYDOyWDUWy] NRGiV Veszélyének ki vannak téve: x PDJDVKHJLH[SHGtFLyUpV]WYHYĘL x WHKHWĘVWXULVWiN x KDGVHUHJWDJMDL $PDJDVKHJPHJKDWiUR]iVD x QDJPDJDVViJ ± x LJHQQDJPDJDVViJ ± x H[WUpPPDJDVViJ PpWHUI|O|WW $NXWKHJLEHWHJVpJ x *DNRUL QDJ PDJDVViJL SUREOpPD DPLW D QHP DNNOLPDWL]iOyGRWW V]HPpO JRUV ÄHPHONHGpVH´RNR]PYDJDI|Op x ÈOWDOiEDQDWQHWHNMHOHQWNH]QHNyUiYDODPDJDVViJHOpUpVHXWiQ x $WHOMHVV~ORVViJiWyUDDODWWpULHO x $PDJDVViJpUWpNHYiOWR]QLIRJDN|]HOM|YĘEHQPUHD]DUUDpU]pNHQHPEHUHNQpO x ÈOWDOiEDQDKDUPDGLN±QHJHGLNQDSUDFV|NNHQ x (OĘIRUGXOKDWKRJVRNNDOV~ORVDEEEHWHJVpJHNNpIHMOĘGLN -HOHN7QHWHN x

)HMIiMiV x +iQLQJHUKiQiV x /pJV]RPM x $OYiVpVJRQGRONRGiVLSUREOpPiN x 1HPPHJIHOHOĘSHULIpULiVNHULQJpV x Nyáladzás. 0HJHOĘ]pVH x D]HPHONHGpVQHPKDODGKDWMDPHJQDSRQWDDPpWHUWDPI|O|WWLPDJDVODWRNRQ x D]HOVĘpMV]DNiWQHW|OWVHPIHOHWW x HQKHWQHWHNQpOWpUMHQYLVV]DD]HOĘ]ĘSRQWUD x OHJHQSLKHQpVLLGĘ x D]HOVĘQDSRNEDQNHYpVIL]LNDLPHJWHUKHOpV x DONRKROIRJDV]WiViWQXJWDWyDOWDWyV]HGpVpWPHOOĘ]QL x V]tYpVWGĘEHWHJHNOHKHWĘVpJV]HULQWNHUOMpND]LOHQWHUOHWHNHW Kezelés x $WRYiEELHPHONHGpVD]RQQDOLEHV]QWHWpVH9LVV]DHUHV]NHGpVKDDWQHWHNQHP P~OQDNYDJURVV]DEERGQDN±yUDP~OWiQ x 2[LJpQ x (OĘNH]HOpV +XPD=RODPLGH86 ĺLDPR[Š DFHWD]RODPLGH DO DPL FV|NNHQWKHWL D WQHWHNHW D +8 PDJDVODWL WDUWy]NRGiVW PHJHOĘ]Ę QDSRQ NH]GYH QDSRQWD V]HU WDEOHWWDDPDJDVODWLN|UOPpQHNN|]|WWOHJDOiEEQDSRQiWIROWDWYD86PJ

௘î௘QDSRQWDQDSLJD]HPHONHGpVHOĘWW x +iQiV HOOHQL V]HU PHWRFORSUDPLG &HUXFDO //86 SURWRNRO SURPHWKD]LQH 3KHQHU JDnŠ RU&KORUSURPD]LQH x $6$YDJSDUDFHWDPROIHMIiMiVUD x 6]RURVIHOJHOHWDWGĘYL]HQĘYHV]pOHPLDWW È//$72.529$5222=7$6e5h/e6( .tJyPDUiV 0DJDURUV]iJRQULWNDGHV]yOQLNHOOUyODDKREELiOODWNpQWWDUWRWWPpUJHVNtJyNPLDWW+D PyGYDQUiDNtJyWOHKHWĘVpJV]HULQWPHJNHOOIRJQLYDJPHJMHJH]QLDVDMiWRVMHJHLW D]D]RQRVtWiVKR] Tünetek:NpWHJPiVWyOQpKiQPPWiYROViJUDOHYĘV]~UWHQKpQYpU]ĘVHEDYpJWDJ D PDUiVW N|YHWĘHQ PHJGX]]DG IiMGDOPDVVi YiOLN NpNHVHQ HOV]tQH]ĘGKHW KDOiOIpOHOHP ViSDGWViJUHPHJpVNHULQJpVLHOpJWHOHQVpJN|QQHQHOQRPKDWySXO]XVKiQiVV]|YHWHOKDOiVIRNR]RWWQiOWHUPHOpVYHUHMWpNH]pVV~ORVHVHWEHQOpJ]pVEpQXOiV (OVĘVHJpOQ~MWiV PDL iOOiVIRJODOiV V]HULQW D VpUOW YpJWDJ QXJDORPED KHOH]pVH VUJĘV LQWp]HWEH V]iOOtWiV )RQWRV D EHWHJ PHJQXJWDWiVD

PHUW LOHQNRU ODVVDEEDQ WHUMHG DPpUHJDV]HUYH]HWEHQ1HV]tYMXNNLDPpUJHWpVQHYiJMXNNLNpVVHODVHEHW 6NRUSLyFVtSpV (JHVVNRUSLyIDMRNFVtSpVNNHONpSHVHNHPEHUEHQKDOiORVPpUJH]pVWRNR]QL Tünetek:JRUVDQNLIHMOĘGĘQDJRQHUĘVIiMGDORPpULQWHWWWHUOHWGX]]DGWSLURVL]]DGiVQiODG]iVOi]KiQLQJHUKiQiVKDVPHQpVLQFRQWLQHQWLD YL]HOHWYLVV]DWDUWiVLNpSWHOHQVpJ WR[LFXVPRFDUGLWLV PpUJH]pVHVV]tYL]RPJXOODGiV SXOPRQDOLVRHGHPD WGĘYL]HQĘ ULWPXV]DYDU (OVĘVHJpOQ~MWiVLQWHQ]tYIiMGDORPFVLOODStWiV ORNiOLVDQ NHULQJpVpVOpJ]pVWiPRJDWiV DUi]VpVPpKFVtSpV )XOOiQNMXNPpUHJDQDJDKDVRQOyDNtJyPpUHJKH]7t]PpKV]~UiVPiUYHV]pOHVOHKHWV]i] SHGLJPiUKDOiORV(UUHDOOHUJLiVHPEHUHNHJPpKFVtSpVWĘOLVPHJKDOKDWQDN Tünetek: KHOL GX]]DQDW EĘUStU IiMGDORP KLGHJUi]iV pPHOJpV KiQiV FROODSVXV iMXOiV J|UFV|NJpJHYL]HQĘV]tYpVOpJ]pVEpQXOiVDODNXOKDWNL

(OVĘVHJpOQ~MWiVDIXOOiQNRWSUyEiOMXNPHJNLV]HGQLERURJDWiVWQHWLNH]HOpVV~ORV HVHWEHQPHQWĘpUWHVtWpVHpVNyUKi]EDV]iOOtWiV D]LVPHUWDOOHUJLiVRNHVHWpEHQWDOiONR]KDWXQN DGUHQDOLQWDUWDOP~DXWRLQMHFWRUUDO OiVGDNpSHNHQ  .XOODQFVFVtSpV $SUySyNV]HUĦiOODWRNIYHVHUGĘVWHUOHWHNHQpOQHN$EĘUEHI~UyGYDYpUWV]tYQDNpV NEERUVyQLUDPHJGDJDGQDN.yURNR]yNDWKRUGR]QDNEHWHJVpJHNHW SODJYHOĘJXOODGiV /PHNyU WHUMHV]WHQHNH]pUWDOHKHWĘ OHJJRUVDEEDQ NHOOĘNHWHOWiYROtWDQLDQpONO KRJ HOĘWWHEiUPLYHOEHNHQQpQND]pULQWHWWEĘUIHOOHWHW+DDNXOODQFVIHMHEHOHV]DNDGDEĘUEHQH DJJyGMXQNQDJMiEyODQQLSUREOpPiWIRJRNR]QLPLQWKDV]iONDNHUOWYROQDDEĘUQNEH /<0(.Ï5-(//(*=(7(6.2È5$7h1(7( 7HQJHULiOODWRNRNR]WDVpUOpVHN 0HG~]iNNRUDOORNWHQJHULUy]ViNFVtSpVHIiMGDOPDVOHKHW$PpUJHWDFVDOiQVHMWHNWDUWDOPD]]iNDPHOHNDEĘUK|]WDSDGQDN

Tünetek:IiMGDOPDVGX]]DQDWEL]RQRVFVtSpVHNPpUJH]pVWRNR]QDNDQDSKOD[LiV DOOHUJLiVHUHGHWĦ VKRFNRWYDODPLQWDOpJ]ĘL]PRNJRUVEpQXOiViWRNR]]iN (OVĘVHJpOQ~MWiVPHJQXJWDWiVD]pULQWHWWWHUOHWERURJDWiVDV]JVpJHVHWpQOpJ~WEL] WRVtWiVNyUKi]EDV]iOOtWiV +(9(1<5266=8//e7(. (*<e%e/(7(79(6=e/<(=7(7ėÈ//$3272. 0DJDVYpUQRPiV KSHUWRQLD $KSHUWRQLDDIHMOHWWRUV]iJRNEDQQpSEHWHJVpJQHNV]iPtW$QpSHVVpJPLQWHJV]i]DOpNiQDNYDQWDUWyVDQDPDJDVYpUQRPiVV]HPSRQWMiEyOKDWiUpUWpND]D]+JPPI|O|WWL YpUQRPiVD)pOĘD]RQEDQKRJHQQpOW|EEHNHWpULQWYDOyMiEDQeYHQWHFVDNQHPPDJDUHPEHUKDOiODtUKDWyDEHWHJVpJV]iPOiMiUD0iVEHFVOpVHNV]HULQWPpJDJJDV]WyEEDKHO]HWPLYHOPLQGHQKDOiOHVHWEHQMiWV]LNN|]UHDPDJDVYpUQRPiV +SHUWRQLiUyOD]D]PDJDVYpUQRPiVEHWHJVpJUĘODNNRUEHV]pOQNKDDEHWHJYpUQRPiVDD]HOIRJDGKDWyQRUPiOLVIHOVĘpUWpNHWWDUWyVDQPHJKDODGMD

$YpUQRPiVD]DQRPiVDPHOOHODV]tY±D]pUIDODNHOOHQiOOiViWOHN]GYH±DV]HUYH]HWV]|YHWHLV]iPiUDV]NVpJHVYpUHOOiWiVWEL]WRVtWMD$V]tY|VV]HK~]yGiVDHVHWpQDYpUQRPiVWHUPpV]HWHVHQPDJDVDEEHNNRU~QVVWROpVYpUQRPiVUyOEHV]pOQN IHOVĘpUWpN DV]tY HOHUQHGpVHHVHWpQDPpUWpUWpNDODFVRQDEE~JQHYH]HWWGLDVWROpVYpUQRPiV DOVypUWpN )L]LNDLYDJOHONLPHJWHUKHOpVKDWiViUDPLQGDQQLXQNYpUQRPiVDPHJHPHONHGLNpV DNiUDN|]pSV~ORVKSHUWRQLiQDNPHJIHOHOĘpUWpNHNHWLVPpUKHWQN$]pUWpNHNH]HQNtYO QDSV]DNLLQJDGR]iVWLVPXWDWQDND]pMV]DNDPpUWpUWpNHNDODFVRQDEEDN$PpUWpUWpNHN DODSMiQDNNRUEHV]pOQNKSHUWRQLiUyOKDH]HND]pUWpNHNW|EEV]|ULPpUpVDODSMiQQXJDORPEDQLVPDJDVQDNEL]RQXOQDN 9pUQRPiVpUWpNHN QXJDORPEDQ RSWLPiOLV QRUPiOLV HPHONHGHWWQRUPiOLV NyURV SIST ± ± ! DIAST pV pV pVYDJ pVYDJ (HGMM) ± ± ! $PDJDVYpUQRPiVWNLDODNtWy UL]LNy WpQH]ĘN x W~O]RWWNRQKDVyIRJDV]WiV x

DONRKROpVNRIIHLQIRJDV]WiV x GRKiQ]iV x IL]LNDLLQDNWLYLWiV x HOKt]iV x WDUWyVNRQIOLNWXVKHO]HWVWUHVV] x DOYiVLDSQRH x LRQRNpVQRPHOHPHN x V]HUYLHUHGHW|U|NOĘGpVYHVHEHWHJVpJHNGDJDQDWRNKRUPRQRN x EL]RQRVJyJV]HUHN SORUiOLVIRJDP]iVJiWOyNIiMGDORPFVLOODStWyN x NiEtWyV]HUIRJDV]WiV $PSKHWDPLQH .|]YHWOHQRND x pUIDOPHJYDVWDJRGiV x pUIDONyURVIHV]OpVH Tünetei $EHWHJVpJNRFNi]DWDDEEDQiOOKRJDV]|YĘGPpQHNNLDODNXOiViLJSDQDV]RND]HVHWHN QDJUpV]pEHQQHPOpSQHNIHO*DNUDQDPiUNLDODNXOWV]HUYNiURVRGiV DJV]HPV]tYYHVH KtYMDIHOD¿JHOPHWDUpJyWDIHQQiOOyPDJDVYpUQRPiVUD %L]RQRVQHPVSHFL¿NXVWQHWHN x DOYiV]DYDU x OiWiV]DYDUKRPiORVOiWiV x V]iMV]iUD]ViJ x pPHOJpV x KiQLQJHU x WDUNyWiMLIHMIiMiV x V]pGOpVIiUDGpNRQViJJHQJHVpJ x RUUYpU]pV x PHOONDVLIiMGDORP $NH]HOHWOHQPDJDVYpUQRPiVV]|YĘGPpQHL x DJYpU]pV6WURNH x OiWiVURPOiVYDNViJ x V]tYURKDP x V]tYHOpJWHOHQVpJ x YHVHNiURVRGiV 

6WURNH $VWURNHNLIHMH]pVDQJROV]yDPHOWpVWFVDSiVWMHOHQWDPDJDUN|]QHOYVHPYpOHWOHQO KtYMDDEHWHJVpJHWJXWDWpVQHN, szélütésQHN1HYH]LNPpJDJOiJXOiVQDNDJYpU]pVQHN LVDQQDNHOOHQpUHKRJFVXSiQPLQGHQ|W|GLNVWURNHRVEHWHJQpOYDQV]yNRQNUpWDQDJYpU]pVUĘO$VWURNHQHPULWNiQHOĘIRUGXOyNO|QOHJHVNyUNpSVDMQRVQpSEHWHJVpJQHNV]iPtW $KDOiOR]iVLVWDWLV]WLNiNKDUPDGLNKHOpWIRJODOMDHODV]tYpUUHQGV]HULEHWHJVpJHNLOOHWYH DGDJDQDWRVEHWHJVpJHNXWiQ0DJDURUV]iJRQpYHQWHNEH]HU~MEHWHJHWpULQWDNLNN|]O PLQGHQKDUPDGLND]RQQDOPLQGHQKDWRGLNSHGLJHJKyQDSRQEHOOpOHWpWYHV]WL$VWURNH D]pUWLVQDJRQYHV]pOHVPHUWVRNV]RUYLOOiPFVDSiVV]HUĦHQV~MWOHD]HJpENpQWHJpV]VpJHVQHNWĦQĘHPEHUHNUH$]DJLpUNDWDV]WUyIiNWUDJpGLiMDQHPFVDNDKDOiOHVHWHNEHQUHMOLN KDQHPDEEDQLVKRJH]DEHWHJVpJFVRSRUWRNR]DOHJJDNUDEEDQWDUWyVURNNDQWViJRW0tJ

SpOGiXOHJV]tYLQIDUNWXVRQiWHVHWWEHWHJQHPV]RUXOPiVRNVHJtWVpJpUHDGGLJD]DJLpUNDWDV]WUyIDHVHWpEHQD]pULQWHWWHNHJKDUPDGDHJpV]pOHWpUHiJKR]N|W|WWPDUDGVDOHJHOHPLEEpOHWIXQNFLyNQiOLVVHJtWVpJUHV]RUXO $EHWHJVpJOHJJDNUDEEDQD]pUWN|YHWNH]LNEHPHUWDV]NVpJHVQpONHYHVHEEYpUMXWD] DJED$]DJYpUHOOiWiVL]DYDUiQDNW|EEIpOHRNDOHKHWSpOGiXOHJV]tYEĘOHOV]DEDGXOyYpUU|JGHOHKHWDQDNLYDJDNRSRQiQEHOOLHUHNV]ĦNOHWHLV(QQHNDODSMiQDVWURNHQDN DODSYHWĘHQNpWWtSXViWNO|QE|]WHWKHWMNPHJD]~QLVFKDHPLiV±D]D]YpUKLiQRV±pV a vérzésesVWURNHRW 9pUKLiQRVVWURNHDJLLQIDUNWXV $VWURNHQDNH]WDWtSXViWYpUU|JRNR]]DDPHO~WMiWiOOMDDYpUiUDPOiVQDNtJDYpUQHP MXWHODPHJIHOHOĘDJWHUOHWKH]$]|VV]HVVWURNHHVHWiWH]DWtSXVWHV]LNL.LDODNXOiViWHOĘLGp]KHWLD]DJHJLNYHUĘHUpEHQNLDODNXOyYpUU|J WURPEy]LV YDJRODQYpUU|JLV DPHODWHVWYDODPHOPiVUpV]pQDODNXONLVDYpUiUDPPDONHUOD]DJED HPEyOLD DKRO

HO]iUHJNLVHEEHUHWpVNLDODNXODVWURNH 9pU]pVHVVWURNH±DJYpU]pV $VWURNHPiVLNIRUPiMDDYpU]pVHVVWURNHDPHODNNRUDODNXONLKDD]DJEDQYDJD]DJ N|UOPHJUHSHGHJpUpVYpUV]LYiURJD]DJEDDJUD$]DJYpU]pVEHN|YHWNH]pVHD]RQ HPEHUHN HVHWpEHQ D OHJYDOyV]tQĦEE DNLN pUHOPHV]HVHGpVWĘO pV PDJDV YpUQRPiVWyO HJDUiQWV]HQYHGQHN 5L]LNyWpQH]ĘN x PDJDVYpUQRPiV x FXNRUEHWHJVpJ x ]VtUDQDJFVHUH]DYDU x VWUHVV] x GRKiQ]iV Tünetek: x KLUWHOHQEHN|YHWNH]ĘJHQJHVpJpU]pVNDUEDQNp]EHQOiEEDQ x QHPpUH]]NWHVWQNYDJDUFXQNHJLNIHOpW x YiUDWODQXOFVDNHJLNV]HPQNUHOiWXQN x KLUWHOHQQHKp]NHVVpYiOLNDV]DYDNPHJIRUPiOiVDDEHV]pG x QHPpUWMNEHV]pOJHWĘSDUWQHUQNV]DYDLW x HJUHHUĘVE|GĘIHMIiMiVXQNYDQRODQDPLOHWPpJVRKDQHPpUH]WQN x V]pGOpVHJHQV~OYHV]WpVpU]pVH x iWPHQHWLHPOpNH]HWNLHVpVHV]PpOHWYHV]WpV +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV x

D]RQQDOLNyUKi]LHOOiWiVWLJpQHOD]HOVĘQpKiQyUiEDQW|UWpQĘEHDYDWNR]iVQDJPpUWpNEHQEHIROiVROMDD]HVHPpQNLPHQHWHOpW x NHULQJpVpVOpJ]pVEL]WRVtWiVDDOHJHOVĘWHHQGĘNN|]pWDUWR]LN x YpQDEL]WRVtWiVDIRODGpNSyWOiVpVJyJV]HUHNV]iPiUD $QJLQDSHFWRULV $V]tYHUĘVL]RPV]|YHWEĘOiOOPHO|VV]HK~]yGiVDLYDOEL]WRVtWMDDYpUNHULQJpVW$V]tYPĦN|GpVpKH]R[LJpQV]NVpJHVDPLDYpUiUDPPDOMXWHOKR]]i$]DQJLQDLGHLJOHQHVPHOONDVL IiMGDORPPHOHWDV]tYHOpJWHOHQYpUHOOiWiVDRNR] Tünetei: (] UHQGV]HULQW D PHOONDVEDQ D V]HJFVRQW P|J|WW MHOHQWNH]LN IHV]OpV WRPSD GLV]NRPIRUWpU]pVGHUPHGWVpJpJpVQRPyYDJV]RUtWyIiMGDORPIRUPiMiEDQ$IiMGDORP NLVXJiUR]KDWMHOOHJ]HWHVHQDEDONDUEDDQDNDJRPRUV]iMpVD]iOOIHOp$]DQJLQiWUHQGV]HULQWWHVWPR]JiVHYpVYDJVWUHVV]YiOWMDNLGHSLKHQpVN|]EHQLVMHOHQWNH]KHW(JURKDPiWODJRVDQSHUFLJWDUWGHHOĘIRUGXOPiVRGSHUFHVYDJDNiUIpOyUiVURVV]XOOpWLV$]

LGĘEHQHOK~]yGyPHOONDVLIiMGDORPD]HVHWHNHJUpV]pEHQDNLDODNXOyV]tYLQIDUNWXVMHOH $ EHWHJHN UHQGV]HULQW PHJWDQXOMiN IHOLVPHUQL VDMiW URKDPXN MHOOHJ]HWHVVpJHLW$QJLQiW RNR]KDWDV]tYDUWpULiLQDNHOPHV]HVHGpVHYDJD]RNEDQ]VtUOHUDNyGiVËJEHV]ĦNODYpUHGpQHNIDODOHFV|NNHQD YpUiUDPOiVVH]IiMGDOPDWHUHGPpQH]$QJLQiVIiMGDORPV]iUPD]KDWHJV]tYDUWpULDJ|UFVpEĘOLV 2NDL x DQDHPLD YpUV]HJpQVpJ x PDJDVYpUQRPiV x Oi] x SDM]VPLULJW~OPĦN|GpV x GRKiQ]iV x HOKt]iV x NROHV]WHULQG~VpWHOHNW~O]RWWIRJDV]WiVD x OĘpOHWPyG x FVDOiGLKDMODP x PDJDVYpU]VtULOOHWYHDPDJDVNROHV]WHULQV]LQW $]DQJLQDSHFWRULVQHPFVDNIiMGDORPIRUPiMiEDQPXWDWNR]LNPHJ$]DQJLQDSHFWRULVWQHWHLW¿]LNDLPHJWHUKHOpV±PXQNDKLGHJGRKiQ]iVNLDGyVpWNH]pV±YDJVWUHVV]pU]HOPL PHJWHUKHOpVVWEYiOWKDWMDNL$WQHWHNU|YLGLGHLJWDUWDQDNDEHWHJHWKLGHJYHUHMWpNOHSLHO KDOiOIpOHOPHWpUH]*DNRULULWNiQHJHWOHQWQHWDURKDPDODWWLQHKp]OpJ]pV 

+DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV x WHOMHVQXJDORPIpOLJOĘKHO]HW x YpQDEL]WRVtWiVHVHWOHJIRODGpNSyWOiV x KD KR]]iIpUKHWĘ D EHWHJ VDMiW QLWURJOLFHULQ WDUWDOP~ JyJV]HUpEĘO HJ WDEOHWWiW YDJDHURVRONpV]tWPpQHNHVHWpEHQHJH[SR]tFLy HJSXII QHOYDOiW|UWpQĘEHMXWWDWiVD SO1LWUROLQJXDO1LWURPLQW x R[LJpQLQKDODWLRKDHOpUKHWĘ 6]tYLQIDUWXV A V]tYURKDPOpQHJHKRJDV]tYL]RPV]|YHWHLWHOOiWyDUWpULiNYDODPHOLNHKLUWHOHQHO]iUyGLNpVDV]|YHWLR[LJpQHOOiWiVPHJV]ĦQLNDV]tYL]RPVHMWHNSXV]WXOQDNWHKiWD]R[LJpQHOOiWiV]DYDUDPLDWWNLDODNXOyV]tYL]RPHOKDOiV$]HO]iUyGiVOHJJDNRULEERNDD]pUHOPHV]HVHGpVN|YHWNH]WpEHQOpWUHM|YĘV]ĦNOHWLOOHWYHDV]ĦNOHWEHQOpWUHM|YĘYpUU|J$]HVHWHNHJ MHOHQWĘVUpV]pEHQD]LQIDUNWXVKLUWHOHQDODNXONLpVDV]ĦNOHWHWRNR]ySODNNPHJUHSHGpVH ULWNiQEHYpU]pVHYiOWMDNLD]HJpV]pUEHOVĘWHO]iUyYpUU|JNLDODNXOiViW

$]LQIDUNWXVWQHWHLQDJPpUWpNEHQIJJQHNDEHWHJNRUiWyOWiUVEHWHJVpJHLWĘOD]LQIDUNWXVKHOpWĘOVD]pULQWHWWV]tYL]RPWHUOHWQDJViJiWyO Tünetei:.H]GHWEHQDV]tYLQIDUNWXVWQHWHLPHJHJH]QHND]DQJLQDSHFWRULVWQHWHLYHOH PtJD]DQJLQDSHFWRULVWQHWHLSHUFHNLJWDUWDQDNDGGLJD]LQIDUFWXVHVHWpEHQH]HNyUiNRQ NHUHV]WOIHQQiOOKDWQDN-HOOHP]ĘHQKLUWHOHQNH]GĘGĘV]HJFVRQWP|J|WWLV]RUtWyPDUNROy LJHQHUĘVPHOONDVLIiMGDORPMHOHQLNPHJPHONLVXJiU]LNDYiOODNEDMHOOHP]ĘHQDEDOYiOOEDHVHWOHJDEDONDUEDEDONp]NLVXMMiEDYDJDJRPRUV]iMLUiQiED)L]LNDLWHUKHOpVUHiOWDOiEDQIRNR]yGLNGHSLKHQpVUHQHPV]ĦQLNPHJHVHWOHJHQKO+iQLQJHUKiQiVJRPRUWiMLIiMGDORPDYpUQRPiVFV|NNHQpVHKLGHJYHUHMWpNH]pVWiUVXOKDWKR]]i$IiMGDORP PLDWWKDOiOIpOHOHPLVJDNUDQPHJMHOHQLN 5LWNiEEDQD]LQIDUNWXVHOWpUĘ ÄDWtSXVRV´ WQHWHNNHOMHOHQWNH]KHW$OVyIDOLLQIDUNWXV

HVHWpQJDNUDQKDVLIiMGDORPYH]HWLEHHVHWOHJKiWEDVXJiU]yIiMGDORPKDVLNHOOHPHWOHQ GLV]NRPIRUW NHOOHPHWOHQ pU]pVJDNRULE|I|JpVLNpQV]HU 1pKDWQHWPHQWHVHQLVOHMiWV]yGKDWD]XWyODJRVRUYRVLYL]VJiODWGHUtWLIHOD]LQIDUNWXVWpQpW$VRNIpOHV]HUWHiJD]yWQHWHNDGLDJQy]LVWPHJQHKH]tWKHWLNEL]RQRVHVHWHNEHQ PpJV]DNHPEHUV]iPiUDLV$EL]WRVGLDJQy]LVIHOiOOtWiVDDWQHWHNpUWpNHOpVpQHOHNWURNDUGLRJUDPHOYiOWR]iVRNU|J]tWpVpQpVVSHFLiOLVODERUHUHGPpQHNHQDODSXO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV x IpOLJOĘYDJIHNYĘKHO]HW DPHOLNMREEDEHWHJQHN x VHJtWVpJKtYiV x YpQDEL]WRVtWiV x KD KR]]iIpUKHWĘ D EHWHJ VDMiW QLWURJOLFHULQ WDUWDOP~ JyJV]HUpEĘO HJ WDEOHWWiW YDJDHURVRONpV]tWPpQHNHVHWpEHQHJH[SR]tFLy HJSXII QHOYDOiW|UWpQĘEHMXWWDWiVD SO1LWUROLQJXDO1LWURPLQW x R[LJpQLQKDODWLRKDHOpUKHWĘ &XNRUEHWHJVpJ $EHWHJVpJRNDDKDVQiOPLULJiOWDOWHUPHOWLQ]XOLQQHYĦKRUPRQKLiQDYDJDV]HUYH]HW

LQ]XOLQQDOV]HPEHQLpU]pNHWOHQVpJH LQ]XOLQUH]LV]WHQFLDUHODWtYLQ]XOLQKLiQ YDJPLQGNHWWĘ$JONy]VHMWHNEHYDOyEHMXWiViKR]DY|U|VYpUWHVWHNHQpVD]DJVHMWMHLQNtYOPLQGHQ V]|YHWEHQHOHQJHGKHWHWOHQD]LQ]XOLQMHOHQOpWH$]DEV]RO~WYDJUHODWtYLQ]XOLQKLiQN|YHWNH]WpEHQDV]|YHWHNQHPNpSHVHNDJONy]IHOYpWHOpUHDYpUFXNRUV]LQWPHJHPHONHGLNpVH] RNR]]DDEHWHJVpJIĘWQHWHLW $WiSFVDWRUQDDWiSOiOpNNDOIHOYHWWV]pQKLGUiWRNDWJONy]UD V]ĘOĘFXNRU ERQWMD$JONy]DEpOIDORQNHUHV]WODYpUEHNHUOpVH]~WRQDWHVWPLQGHQUpV]pUHHOMXW $YpUFXNRUNRQFHQWUiFLyMD YpUFXNRUV]LQW H]iOWDOiOODQGyDQNRQWUROODODWWYDQpVFVDN EL]RQRVKDWiURNN|]|WWYiOWR]LN$YpUFXNRUV]LQWPpJHJKRVV]DEEU|YLGHEEE|MWDODWWLV DQRUPiOLVWDUWRPiQEDQPDUDGPHUWDPiMEDQIRODPDWRVV]ĘOĘFXNRU~MUDNpS]pV]DMOLNpV

H]EL]WRVtWMDDYpUFXNRUQRUPiOV]LQWHQWDUWiViW$FXNRUNpS]ĘGpVpWNpWKRUPRQV]DEiOR]]DD]LQ]XOLQDPHOD]WJiWROMDpVDJOXNDJRQPHOVHUNHQWL$PHQQLEHQD]LQ]XOLQKLiQ]LN DEV]RO~WLQ]XOLQKLiQ YDJQHPWXGUHQGHVHQKDWQL UHODWtYLQ]XOLQKLiQ DV]DEiOR]iVIHOERUXO$PiMLQ]XOLQKLiQiEDQQDSRQWDJV]ĘOĘFXNURWNpSHVWHUPHOQL(]PDJDUi]DWRWDGDUUDPLpUWOHKHWDFXNRUEHWHJHNQHNDWiSOiOpN V]pQKLGUiWRN IHOYpWHOpWĘOIJJHWOHQOPDJDVYpUFXNRUV]LQWMH 0HJNO|QE|]WHWQN ,HV ,Q]XOLQ GHSHQGHQV ,0 pV ,,HV WtSXV~ 1HP LQ]XOLQ GHSHQGHQV1,0 FXNRUEHWHJVpJHW $FXNRUEHWHJVpJNOLQLNDLWQHWHLD]DOiEELDNOHKHWQHN x ÈOWDOiQRVWQHWHNIiUDGWViJWHOMHVtWPpQFV|NNHQpV x (PHONHGHWWYpULQ]XOLQV]LQWPLDWWNLDODNXOyWQHWHN DHVWtSXVNH]GHWLIi]LVD IDUNDVpWYiJL]]DGiVIHMIiMiV x 0DJDVYpUFXNRUV]LQW KSHUJOLNpPLD PLDWWMHOHQWNH]ĘWQHWHNQDJPHQQLVpJĦ YL]HOHWJDNRULUtWpVHV]RPM~ViJQDJPpUWpNĦLYiVIRJiV x

)RODGpNpVHOHNWUROLWKi]WDUWiV]DYDUPLDWWMHOHQWNH]ĘWQHWHNpMV]DNDLYiGOLJ|UFV|N OiWiV]DYDURN DOHQFVHYt]WDUWDOPiQDNYiOWR]iVDPLDWW x %ĘUWQHWHNYLV]NHWpV JDNUDQDJHQLWiOLiNpVD]iQXV]N|UQpNpQ EDNWHULiOLVpV JRPEiVEĘUIHUWĘ]pVHNY|U|VHVDUFV]tQ x 3RWHQFLDYDJPHQVWUXiFLy]DYDURN LDEpWHV]HVNyPD ,Q]XOLQKLiQDLOOHWYHNO|QE|]ĘRNRNEyOW|UWpQĘDOXODGDJROiVDGLDEpWHV]HVNyPiWRNR]KDW (]DFXNRUEHWHJVpJOHJYHV]pOHVHEENRPSOLNiFLyMDpOHWYHV]pOHViOODSRW $ODFVRQYpUFXNRUV]LQW KSRJOLNpPLD ,Q]XOLQW~ODGDJROiVDYDJDWiSOiOpNNDOYDOyW~ONHYpVV]pQKLGUiWIHOYpWHOH HUĘV¿]LNDLPHJWHUKHOpV KSRJOLNpPLiWRNR]$KSRJOLNpPLDIRJDOPDQHPSRQWRVDQGH¿QLiOWiOWDOiQRVDQ DODFVRQYpUFXNRUV]LQWUĘOEHV]pOQNKDDYpUFXNRUV]LQW±PPROODOiHVLN6~ORV KSRJOLNpPLDHVHWpQDGLDEpWHV]HVEHWHJiOWDOiEDQNOVĘVHJtWVpJHWLJpQHOPHUWHJHGO QHPNpSHVPHJIHOHOĘUHDNFLyNUD 7LSLNXVNH]GHWLWQHWHN x YLV]NHWpV x ViSDGWViJ x

QHGYHVKĦY|VWDSLQWDW~EĘUKLGHJYHUHMWpN x UHPHJpV x KiQiV x JRUVV]tYYHUpV x LGHJHVVpJ x NRQFHQWUiFLy]DYDU x IDUNDVpWYiJ (OĘUHKDODGRWWKSRJOLNpPLD x V]pGOpV x EHV]pG]DYDU x OiWiV]DYDU x NRRUGLQiFLy]DYDU x KDOOXFLQiFLyN x EpQXOiV x SiQLN x HSLOHSV]LD x D]HV]PpOHWIRNR]DWRVHOYHV]WpVHNyPD. +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV$KSRJOLNpPLDJRUVDQIHOV]tYyGyFXNURN V]pQKLGUiWRN IRJDV]WiViYDOPHJV]QWHWKHWĘ$PpJNRPPXQLNiOQLNpSHVEHWHJJHOV]ĘOĘFXNURWHWHWQN YDJFXNURVYL]HWLWDWXQN(V]PpOHWOHQEHWHJQpOV]NVpJOHKHWJONy]LQWUDYpQiVDGiViUD DPHOHWFVDNHJpV]VpJJLV]DNV]HPpODGKDWEH(V]PpOHWOHQEHWHJHWWLORVpVpOHWYHV]p lyes V]iMRQiWWiSOiOQLDIpOUHQHOpVpVIXOODGiV DVSLUiFLy YHV]pOHPLDWW (SLOHSVLD $] HSLOHSV]LDD] DJEDQ NLDODNXOyEHWHJVpJ PHOHWOHJDOiEENpW DONDORPPDOHOĘIRUGXOy

VSRQWiQMHOHQWNH]ĘPiVEHWHJVpJKH]QHPN|WKHWĘJ|UFVURKDPKDWiUR]PHJ$J|UFVURKDPRWHJHVQHXURQFVRSRUWRNNyURVDJiWOyKDWiVDOyOIHOV]DEDGXOyLQJHUOHWYH]HWpVHYiOWMD NL.|]YHWOHQNLYiOWyRNDD]DJHOHNWURPRVW~OPĦN|GpVHLOOHWYH]DYDUDL $EHWHJVpJD]DJNO|QE|]ĘUpV]HLEHQNLDODNXOWPĦN|GpVL]DYDUN|YHWNH]WpEHQM|QOpWUH D]D]D]L]JDOPLpVJiWOyIRODPDWRNHJHQV~ODIHOERPOLNpVL]JDOPLW~OV~ONHOHWNH]LN $IHOQĘWWNRULJ|UFVURKDPRNRNDL x JHQHWLND x NRSRQiWpUWWUDXPD x DJGDJDQDW x IHUWĘ]pV x DONRKRODONRKROPHJYRQiV x WLOWRWWGURJKDV]QiODWD $WQHWHNDURKDPWtSXViWyOIJJĘHQLVYiOWR]KDWQDN$OHJW|EEHVHWEHQD]HSLOHSV]LiVEHWHJ URKDPDLPLQGHQDONDORPPDOD]RQRVWtSXV~DNpSSHQH]pUWDWQHWHNLVQDJRQKDVRQOyDN (QQHNHOOHQpUHNLDODNXOKDWQDNNO|QE|]ĘWtSXV~URKDPRNLVHOWpUĘWQHWHNHWHOĘLGp]YH 70 $URKDPRNNH]GHWpWĘOIJJĘHQHONO|QtWKHWQNSDUFLiOLVYDJJHQHUDOL]iOWURKDPRNDW

+D~JWĦQLNKRJDURKDPD]DJFVDNHJEL]RQRVWHUOHWpQHNUHQGHOOHQHVPĦN|GpVpEĘODGyGLNDNNRUSDUFLiOLVYDJIRNiOLVPtJDWHOMHVDJDWpULQWĘURKDPRNHVHWpQJHQHUDOL]iOWURKDPRNUyOEHV]pOQN%L]RQRVHVHWHNEHQDURKDPD]DJHJN|UOKDWiUROWWHUOHWpUĘONLLQGXOYDiWWHUMHGD]DJW|EELUpV]pUH 3DUFLiOLV IRNiOLV URKDPRNFVDNHJHVL]PRNDWL]RPFVRSRUWRNDWpULQWĘJ|UFVPiVRGODJRVJHQHUDOL]iOyGiVOHKHWVpJHV *HQHUDOL]iOWURKDPRND]HJpV]WHVWUHNLWHUMHGQHN 7DUWyVJ|UFVURKDPVWDWXVHSLOHSWLFXV pOHWYHV]pOHV $ WyQXVRVFORQXVRV URKDP PiVQpYHQ *UDQG PDO URKDP QHP NRUOiWR]yGLN HJHJ WHVWUpV]UHKDQHPYpJLJWHUMHGD]HJpV]WHVWHQ$URKDPVRUiQDEHWHJHOYHV]tWLHV]PpOHWpWHOHVLN$]|VV]HVL]RPPHJIHV]O H]WQHYH]]NWyQXVRVJ|UFVQHN D]DOVypVIHOVĘYpJWDJRN WHOMHVHQQ~MWRWWiOODSRWEDQU|J]OQHN$KLUWHOHQL]RP|VV]HK~]yGiVDWGĘNEĘODOHYHJĘW KLUWHOHQNLSUpVHOLDPLIXUFVDNLiOWiVIRUPiMiEDQKDOOKDWy0iVRGSHUFHNNHONpVĘEED]|VV]HV

L]RPUiQJiVRNEDNH]G H]DMHOHQVpJDFORQXVRVJ|UFV $EHWHJV]iMDKDE]LNJDNRUWDHOKDUDSMDDQHOYpW$EHWHJiOWDOiEDQYL]HOHWpWQHPWXGMDWDUWDQL$UiQJyJ|UFV|NU|YLGLGHLJWDUWDQDNPDMGDWHVWHOOD]XO7RYiEELSHUFHNHOWHOWpYHODEHWHJODVVDQYLVV]DQHULHV]PpOHWpW GHWXGDWDPpJKRVV]~LGHLJN|G|VKRPiORVOHKHWYDJDEHWHJHODOV]LN$N|]WXGDWEDQH] DOHJLVPHUWHEEHSLOHSV]LDIDMWD +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV*|UFVURKDPDODWWFVDNDEHWHJWRYiEELVpUOpVHNWĘOYDOy PHJyYiVDDFpOXQNNO|Q|VWHNLQWHWWHODIHMUH7LORVDYpJWDJRNOHIRJiVDDQHOYNLK~]iVD YDJEiUPLOHQWiUJV]iMUHJEHYDOyEHKHOH]pVH$J|UFVURKDPHOP~OWiYDODOpJXWDNEL]WRVtWiVDpVIHQQWDUWiVDDIHODGDW6WDELOROGDOIHNYpVpVD]pOHWMHOHQVpJHNYL]VJiODWD$EHWHJHW PDJiUDKDJQLWLORVPLYHODIHOWLV]WXOiVLJVDMiWWHVWLpSVpJpWLVYHV]pOH]WHWKHWL 8. TK +ėÈ57$/0$ +<3(57+(50+ėÈ57$/0$. 0(/(*È57$/0$, $]RNDWDNyUIRODPDWRNDWJĦMWL|VV]HDPHOHNEHQiWPHQHWLOHJYDJWDUWyVDQSR]LWtYKĘ

PpUOHJDODNXONL$IRNR]RWWKĘIHOYpWHOLOOHWYHDFV|NNHQWKĘOHDGiVDV]HUYH]HWEHQYiODV]NpQWSHULIpULiVpUWiJXODWRWpVYHUHMWpNH]pVWLQGtWHO7~OPHOHJHGpVUHKDMODPRVtWDQDNHJHV EHWHJVpJHNDSiUiVPHOHJN|UQH]HWD¿]LNDLPHJWHUKHOpVpVD]LGĘVNRU (OVĘVHJpOQ~MWiVpVPHJHOĘ]pVHQDJPpUWpNEHQDIRODGpNSyWOiVRQDODSV]LN +ĘVpJRNR]WDiMXOiV FROODSVXV /HJJDNUDEEDQHOĘIRUGXOyKĘiUWDORPW|EEQLUHHJV]HUĦiMXOiVIRUPiMiEDQMHOHQWNH]LN SODODNXOyWpUHQPHOHJEHQiOOyNDWRQiN|VV]HHVQHN Tünetei:KiQLQJHUV]pGOpVNiEXOWViJiMXOiVPHOHJQHGYHVNLSLUXOWEĘU (OVĘVHJpOQ~MWiV$ VpUOWHW KĦY|V V]HOOĘV KHOHQ PHJOD]tWRWW UXKi]DWWDO ODSRVDQ NHOOIHNWHWQQN$SDQDV]RNW|EEQLUHEHDYDWNR]iVQpONOUHQGH]ĘGQHN 71 1DSV]~UiV $]HJpV]WHVWHWpVDIHGHWOHQIHMHWpUWWDUWyVQDSVXJiU]iVKDWiViUDNLDODNXOyDJKiUWDL]JDORP $WQHWHNJDNUDQDQDSV]~UiVXWiQEL]RQRVNpVpVVHO SOHVWHpMV]DND MHOHQWNH]QHN $] DUF pV D IHMWHWĘ PHOHJ pV Y|U|V

OHYHUWVpJ IHMIiMiV V]pGOpV KĘHPHONHGpV V~ORVDEE HVHWEHQOi]MHOOHP]Ę$VpUOWQXJWDODQKiQLQJHUUHSDQDV]NRGLNHVHWOHJKiQKDW (OVĘVHJpOQ~MWiV$VpUOWHWKĦY|VOHKHWĘOHJV]HOOĘVKHOHQIRNUDPHJHPHOWIHOVĘWHVWWHOIHNWHWMN7DUNyMiUDKLGHJYL]HVERURJDWiVWWHJQN7XGDWHV]PpOHW]DYDUNLDODNXOiVDNRUPHQWĘWNHOOKtYQLLOHQNRUHUĘWHOMHVHEEOi]FVLOODStWiVNyUKi]LPHJ¿JHOpVV]NVpJHV+DYDQUiOHKHWĘVpJKĦWĘIUGĘWLVDONDOPD]KDWXQN +ĘJXWD $]DJLKĘV]DEiOR]iV]DYDUDRNR]]D$V]HUYH]HWW~OPHOHJV]LN*DNRUL~MRQFNDWRQiNQiO KRVV]~WiYIXWyNQiO Tünetei:)HMIiMiVV]pGOpVKiQiVDOpJ]pVJRUVV]DSRUDV]tYPĦN|GpVDYpUQRPiV NH]GHWEHQQRUPiOLVNpVĘEEFV|NNHQW$EĘUNH]GHWEHQNLSLUXOWV]iUD]pVIRUUyNpVĘEELHNEHQ V]UNHNpNHVOLOiV FDQRWLFXV $WHVWKĘPpUVpNOHWHUĘVHQHPHONHGHWW ž&IHOHWWLVOHKHW (OVĘVHJpOQ~MWiV)HNWHWpVKĦY|VKHOHQODSRVDQHVHWOHJDOiEDNpVDIHMPHJHPHOpVH

$V]RURVUXKDGDUDERNDWPHJOD]tWMXNLOOHWYHHOWiYROtWMXN.OVĘKĦWpVWDONDOPD]XQNKLGHJERURJDWiVVDOKLGHJYL]HVOHORFVROiVVDODPHQWĘPHJpUNH]pVpLJ +ĘNLPHUOpV $KĘNLPHUOpVMHOOHP]ĘHQDWUySXVLRUV]iJRNpJKDMODWiQIRUGXOHOĘ$]iOODSRWIRNR]DWRVDQ DODNXONL7QHWHLWDIRNR]RWWYHUHMWpNH]pVPLDWWLVypVYt]YHV]WpVRNR]]D Tünetei:OHYHUWVpJNLPHUOWVpJNiEXOWViJIHMIiMiVV]RPM~ViJNH]GHWEHQPHOHJNpVĘEE ViSDGW KLGHJ YHUHMWpNHV EĘU$ WHVWKĘPpUVpNOHW QRUPiOLV YDJ HPHONHGHWW$ EHWHJ NLVVpL]JDWRWW]DYDUWiOODSRWEDQOHKHW*|UFV|NDNDUOiEKDVIDOL]PDLEDQMHOHQWNH]KHWQHN $%9V]HQQH]HWWWHUOHWHQDYpGĘUXKi]DWYLVHOpVHPLDWWDKĘNLPHUOpVNRFNi]DWDPHJQĘ (OVĘVHJpOQ~MWiV+ĦY|VKHOHQODSRVDQHVHWOHJIHOK~]RWWOiEDNNDOIHNWHWMN$V]RURVUXKDGDUDERNDWPHJOD]tWMXN)RODGpNSyWOiVWDONDOPD]XQNKĦW|WWVyVWHDOLPRQiGpIRUPiMiEDQ 1RUPROWSRUROGDWDKDYDQ 2UYRVLVHJtWVpJKtYiVD$%9V]HQQH]pVHVHWpQ

NLPHQWpVpVPHQWHVtWpVPHJHOĘ]LD]HOOiWiVW +<327+(50+ėÈ57$/0$. )$*<È6,È57$/0$. +SRWKHUPLiUyOEHV]pOQNKDDWHVWKĘPpUVpNOHWHž&IRNDOiVOOHG$EDOHVHWLOHKĦOpV NpWIpOHNpSSHQDODNXOKDWNL0HJNO|QE|]WHWKHWQNHOVĘGOHJHVpVPiVRGODJRVKSRWKHUPLiW (OVĘGOHJHVEDOHVHWLOHKĦOpV (JpV]VpJHVHPEHUHNHWVSRUWROyNDWNDWRQiNDWOHKĦWDYpGHNH]pVKDWiViUDDV]HUYH]HWHQHUJLDWDUWDOpNDLWHOIRJDV]WyKLGHJKDWiV(OĘVHJtWLWDUWyVQDJRQDODFVRQKĘPpUVpNOHWPHJIHOHOĘYpGĘ|OW|]HWQpONOLWDUWyVKLGHJKDWiVpVDQDJKĘNDSDFLWiV~KLGHJN|]HJ Yt] $ V]HUYH]HW D KLGHJKDWiVVDO V]HPEHQ D KĘWHUPHOpVL IRODPDWRN IRNR]iViYDO YpGHNH]LN$]HOYHV]tWHWWKĘWGLGHUJpVVHOSyWROMDPHOQHNPD[LPXPDž&QiOMHOHQWNH]LN$]HOYHV]tWHWWHQHUJLDPLDWWDV]HUYH]HWYpGHNH]ĘNpSHVVpJHNLPHUOž&N|UOHV]PpOHWOHQVpJ DODNXONL$KDOiORVV]tYULWPXV]DYDURN NDPUD¿EULOOiFLy ž&N|UOMHOHQWNH]QHN 72 0iVRGODJRVEDOHVHWLOHKĦOpV

$NiUV]REDKĘPpUVpNOHWHQLVOpWUHM|KHWDNiURVRGRWWKĘV]DEiOR]iV~pVYDJDNWtYYpGHNH]pVUHNpSWHOHQV]HPpOHQ.LDODNXOiViUDKDMODPRVtWDQDNDEHOVĘHOYiODV]WiV~PLULJHNEHWHJVpJHL SOSDM]VPLULJHOpJWHOHQVpJ DQDJFVHUHEHWHJVpJHN SOFXNRUEHWHJVpJ PpUJH]pVHN SODONRKRODOWDWyV]HUNiEtWyV]HUPpUJH]pVHN LGHJUHQGV]HULRNRNEDOHVHWHN SO JHULQFVpUOpVNRSRQDVpUOpV (OVĘVHJpOQ~MWiV(QKHOHKĦOpVHVHWpQPHOHJIRODGpNLWDWiVDQHGYHVUXKi]DWHOWiYROtWiVDEHWDNDUiVD]HOVĘGOHJHVWHHQGĘ(V]PpOHWOHQV]HPpOQpOD]DODSYHWĘpOHWMHOHQVpJHNYL]VJiODWDV]NVpJHVHWpQD]RNSyWOiVDM|KHWV]yED.OLQLNDLKDORWWHOOiWiVDD]~MUDpOHV]WpVV]DEiODLV]HULQWW|UWpQLN$WHVWYLVV]DPHOHJtWpVHLGĘLJpQHVNyUKi]LIHODGDWH]pUWD]HOV]iOOtWiVUyOLQWp]NHGQQNNHOO$V]iOOtWiVLJWRYiEELKĘYHV]WpVPHJDNDGiOR]iVDEHWDNDUiVVDOW|UWpQLN 7(50,.8675$80È +ė22=7$6e5h/e6( eJpVLVpUOpVHN 5REEDQiVWDUWyVOiQJKDWiVIRUUyWiUJYt]YDJJĘ]PHJROYDGWIpPVXJiU]yKĘLOOHWYH

HOHNWURPRVViJRNR]]D$VpUOpVMHOOHJ]HWHVDEĘU|QDEĘUDODWWLWHUOHWHNHQ$EĘU|QD] pJpVPpOVpJpWĘOIJJĘHQNO|QE|]ĘIRNR]DW~HOYiOWR]iVRN¿JHOKHWĘHNPHJ ,IRN~pJpVHVHWpQDEĘUOHJIHOVĘUpWHJHNiURVRGLNNLVVpGX]]DGWY|U|VIpQHVDVpUOW IiMGDORPUyOSDQDV]NRGLN3iUQDSDODWWHVHWOHJKiPOiVNtVpUHWpEHQVSRQWiQJyJXOSOQDSpJpV ,,IRN~pJpVHVHWpQDKiPUpWHJHWpVPD[LPXPD]LUKiWpULQWKHWLDNiURVRGiVDVLPDNLSLUXOWEĘUIHOOHWHNN|]|WWV]DEiOWDODQPHQQLVpJEHQpVQDJViJEDQKyODJRNNpS]ĘGQHN %HQQNNH]GHWEHQYt]WLV]WDNpVĘEEV]DOPDViUJDV]tQĦIRODGpNOiWKDWy ,,,IRN~ pJpV HVHWpQ D V]DEDG V]HPPHO QHP PLQGLJ pV]OHOKHWĘ EĘU DODWWL V]|YHWHOKDOiV XUDOMDDNpSHW$SLURVIiMGDOPDVEĘUIHOOHWHQOpYĘKyODJRNPHJVpUOQHNHOIDNDGQDNDEĘU IROWRQRVViJDPHJV]ĦQLN$VHEDODSV]UNpVV]tQĦQHGYH]ĘDPLDNLiUDPOyV]|YHWQHGYpV YpUSOD]PDN|YHWNH]PpQH1DJDIHUWĘ]pVYHV]pO 

,9IRN~pJpVWDUWyVOiQJKDWiVYDJPDJDVIHV]OWVpJĦHJHQiUDPN|YHWNH]PpQH.LWHUMHGKHWHJHJWHVWUpV]UHGHD]HJpV]WHVWUHLV(OKDOWEĘUL]RPtQ]VtUV]|YHWVpUOpVD] pJHWWWHVWIHOV]tQHOV]HQHVHGpVHMHOOHP]L*DNUDQD]pOHWWHO|VV]HHJH]WHWKHWHWOHQVpUOpVHN NDWHJyULiMiEDWDUWR]LN 73 $]pJpVEHWHJVpJV~ORVViJiWDEHWHJpOHWNRUDD]pJpVPpOVpJHpVDVHEIHOOHWNLWHUMHGpVHKDWiUR]]DPHJ $]pJpVIHOOHWpQHNQDJViJiWEDQKDWiUR]]XNPHJ$PHJKDWiUR]iVKR]KDV]QiOMXN DÄNLOHQFHVV]DEiOW´ Testrész )HMQDN 7|U]VHO|O 7|U]VKiWXO )HOVĘYpJWDJ $OVyYpJWDJHO|O $OVyYpJWDJKiWXO *iWWiMpN QHPLV]HUYHN gVV]HVHQ Felület î î î î î  100% WHQpUQL XMMDNNDO (OVĘVHJpOQ~MWiV$]RQQDONH]GMHPHJDVpUOWWHVWIHOV]tQKĦWpVpWKLGHJIROyYt]]HOYDJ

:DWHUMHOOHO$KĦWpVSHUFLJWDUWVRQ$KĦWpVFVLOODStWMDDIiMGDOPDWpVPHJDNDGiOR]]DDIRODPDWPpOHEEUHWHUMHGpVpW+DDUXKi]DWEHOHpJHWWD]WWLORVHOWiYROtWDQL+ĦWpVXWiQ KHOH]]HQUiOD]DVWHULOIHGĘN|WpVW/pJ~WLpJpVUHNHOOJRQGROQXQNDEEDQD]HVHWEHQKD]iUW WpUEHQW|UWpQWUREEDQiVKDpJpVQRPRNOiWKDWyDND]DUFRQPHJS|UN|OĘG|WWDV]HP|OG|N YDJD]RUUV]ĘUKDDV]iMEDQNRUPRVN|SHW¿JHOKHWĘPHJ 7LORVD]pJHWWWHVWIHOV]tQUHEiUPLW SO]VtURVDQDJRW UiNHQQL %HWDGLQHWVH YDJ UiV]yUQLpVDKyODJRNDWNLV]~UQL $]pJpVLVHEEHEHOHUDJDGWUXKi]DWRQNtYODWHOMHVUXKi]DWHOWiYROtWiVDVWHULOIHGĘN|WpV KDD]pJpVQDJNLWHUMHGpVĦpVQHPHOHJHQGĘDJp]HVHWOHJOHSHGĘWYDJWDNDUyWLVWHUtWKHW DVpUOWWHUOHWUH$VpUOWIiMGDOPiWFVLOODStWDQLNHOOpVPHJNHOONH]GHQLDIRODGpNSyWOiVW $]RQQDOLRUYRVLHOOiWiVWLJpQHO 74 )DJiV $IDJiVHJV]HULKLGHJEHKDWiVUDNLDODNXOyN|UOtUWORNiOLVNiURVRGiV

6~ORVViJDDODSMiQD]DOiEELDNV]HULQWRV]WiOR]KDWy ,IRN~IDJiVeJĘV]~UyIiMGDORP]VLEEDGiVpU]pVHDEĘUViSDGWPiUYiQR]RWWNpVĘEE NLSLUXOV]HGHUMHVOHV]pVHQKpQGX]]DGW ,,IRN~IDJiV$V]HGHUMHVEĘU|QNLVHEEQDJREEY|UKHQHVVDYyVKyODJRNNHOHWNH]QHNDPHOHNKDPHJQ OQDNDIRODGpNNLUOpVQHKH]HQJyJXOyIHNpOHNPDUDGQDN YLVV]D ,,,IRN~IDJiV9LDV]RVV]tQĦWHUOHWDPHOHQYpUUHOWHOWKyODJRNNpS]ĘGQHN ,9IRN~IDJiV0pOV]|YHWHOKDOiVMHOOHP]L (OVĘVHJpOQ~MWiV x D]pULQWHWWWHVWWiMODVV~IHOPHOHJtWpVHIRODPDWRVDQ x PHOHJN|UQH]HWEHV]iOOtWiV x DKyODJRNDWWLORVG|U]V|OQL x VWHULOV]iUD]OD]DIHGĘN|WpV PLYHODIDJRWWWHVWIHOV]tQVHEQHNV]iPtW x YpGHOHPDWRYiEELNLKĦOpVWĘO WDNDUyPHOHJWHDLWDWiVD 7.9e1$%,=726Ë7È63(5,)e5,È6 )2/<$e3Ï7/È6

$NULWLNXViOODSRW~EHWHJHNDNXWHOOiWiViEDQYDODPLQWD]~MUDpOHV]WHWWEHWHJHNiOODSRWiQDNVWDELOL]iOiVDD]pOHWIXQNFLyNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQHONHUOKHWHWOHQHND]LQYD]tYEHDYDWNR]iVRN (]HNN|]OLVDOHJJDNRULEEDSHULIpULiVYpQDEL]WRVtWiVpVLQI~]LyVWHUiSLD$SHULIpULiVYpQDEL]WRVtWiVRUYRViSROyLJDNRUODWEDQOHJHJV]HUĦEEpVKDGPĦYHOHWLWHUOHWHQLVNLYLWHOH]KHWĘ PyGV]HUHDYpQDSXQNFLy9pJUHKDMWiVDDSHUFHVD]RQQDOLVpUOWYL]VJiODWXWiQLHOVĘWHHQGĘ $]LQI~]LyVWHUiSLDFpOMD x IRODGpNpVYDJHOHNWUROLWRNEHMXWWDWiVD x JyJV]HUHNEHMXWWDWiVD x SDUHQWHUiOLVWiSOiOiV 9pQDEL]WRVtWiVD]DOiEELHVHWHNEHQMDYDOOW x SROLWUDXPDWL]iFLy W|EEV]|U|VVpUOpV x KRVV]~FV|YHVFVRQWRNQDJIiMGDORPPDOpVYpU]pVVHOMiUyW|UpVH SOFRPEFVRQWW|UpVVtSFVRQWW|UpVW|EEV]|U|VIHOVĘYpJWDJW|UpVH x V~ORVDUWpULiVYDJYpQiVYpU]pV x WHVWUHJHNEHW|UWpQĘYpU]pVJDQ~MD WRPSDKDVLVpUOpV x OHJDOiEEWHVWIHOOHWHWpULQWĘ,,IRN~pJpVLVpUOpV x

YpUQRPiVHVpVVHOMiUyDOOHUJLiVUHDNFLy SOURYDUFVtSpVWN|YHWĘHQ x HV]PpOHWOHQiOODSRW $OHJYDOyV]tQĦEEV]~UiVLKHOHN x DONDUYpQiL x N|Q|NKDMODWNp]IHM x OiEIHMYpQiL $=(6=.g=g 3HUFXWDQNDQO EUDQXOH $YpQiVEHPHQHWHWEL]WRVtWyHV]N|]NpWMyOHONO|QtWKHWĘUpV]UHERQWKDWyV]pWDPĦDQDJ NDQOUH pV D IpP YH]HWĘQiUVUD$ YH]HWĘ QiUV PDQGULQ LJHQ MyO FVLV]ROW KHJĦ NUyP QLNNHODFpOWĦPHOD]DWUDXPDWLNXVEHV]~UiVWWHV]LOHKHWĘYp$NDQOUpV]HLDV]|YHWEDUiW V]LOLNRQFVĘDNXSDNNDOHOOiWRWWJXPLVUpV]DJyJV]HUHNEHMXWWDWiViUDDONDOPDV$IRJDQW~PHJN|QQ WLDYpQiVNDQOOHOYDOyPXQNiW$NDQOUpV]pWNpSH]LPpJDOXHUFVDWODNR]y PHOD]LQI~]LyVV]HUHOpNKH]FVDWODNR]LNYDODPLQWLWWWDOiOKDWyHJUiFVDYDUR]KDWyNXSDNLV $SHUFXWDQNDQOKDV]QiODWiQDNHOĘQHLWDUWyVYDJIRODPDWRVLQWUDYpQiVLQI~]LyDGiViUD

DONDOPDV$ÀH[LELOLVNDQODEHWHJV]iPiUDQDJPR]JiVWHUHWEL]WRVtW-HOHQOHJW|EEPpUHWEHQNHUOIRUJDORPED$PpUHWHNpVDKR]]iMXNWDUWR]yV]tQNyGROiVD]LQMHNFLyVWĦNNHOD]RQRVVRUUHQGEHQpVUHQGV]HUEHQOHWWHNPHJiOODStWYD Száma *´ *´ *´ *´ *´ *´ *´ Színe KÉK RÓZSASZÍN ZÖLD 9,/È*26=g/ FEHÉR SZÜRKE 1$5$1&66È5*$ ÈWIROiVLNDSDFLWiV POPLQ POPLQ POPLQ POPLQ POPLQ POPLQ POPLQ +RVV]~ViJ PP PP PP PP PP PP PP ,QI~]LyVROGDWRN $]LQI~]LyNSDUHQWHUiOLVIHOKDV]QiOiVUDV]iQWpVHFpOUDWDUWiORNEDW|OW|WWOH]iUW POHVPHJKDWiUR]RWWPHQQLVpJĦVWHULOROGDWRN+iURPWtSXViWNO|QE|]WHWMN PHJDPHOEĘODNULV]WDOORLGROGDWRNNDSQDNMHOHQWĘVpJHWDKDUFWpUHQ6~ORVYpUYHV]WHVpJQpODNROORLGROGDWRNNDONRPELQiOMDD]HJpV]VpJJLV]DNV]HPpO]HWDIRODGpNpVYROXPHQSyWOiVW )2/<$e.3Ï7/È6/(+(7ė6e*(, Vérkészítmények Krisztalloid oldatok

Kolloid oldatok .ULV]WDOORLGROGDWRN x KSRYRODHPLD NLYpU]pVEĘOHUHGĘYpUYHV]WHVpJ pVDYpU]pVHVVKRFNNH]HOpVpQHNPHJNH]GpVpUHDONDOPDVDN x |VV]HWpWHONN|]HOtWDYpUSOD]PD|VV]HWpWHOpYHO x QHPDOOHUJL]iOQDN KSRDOOHUJpQHN x QDJYpUYHV]WHVpJHVHWpQDNiUOLWHULVDGKDWy Pl. )L]LROyJLiVVyROGDWRV1D&ONRQFHQWUiFLyQDNPHJIHOHOĘL]RWyQLiVROGDW gVV]HWpWHO 1DPPROO&O±PPROO -DYDOODWRNYpU]pVpJpVWUDXPDKSRWRQLDVGHKGUDWLRYLYĘROGDW Pl. 5LQJHUODNWiW gVV]HWpWHO 1DPPROO.PPROO&DPPROO0JPPROO&O±PPROO ODNWiWPPROO -DYDOODWRNDNXWpVNUyQLNXVH[WUDFHOOXOiULV VHMWHQNtYOL IRODGpNYHV]WpVYLYĘROGDW 7RYiEELNULV]WDOORLGLQI~]LyN5LQJHU%D[WHU,VROWH6DOVRO .ROORLGROGDWRN x PDNURPROHNXOiNDW Yt]PHJN|WĘIHKpUMH WDUWDOPD]yROGDWRN x D]pUSiOiEDQPDUDGQDNpVRWWYL]HWN|WQHNPHJ

9pQDEL]WRVtWiVVRUiQDVWHULOLWiVV]DEiODLUDIRNR]RWWDQJHOMQN$]LQI~]LyVV]HUHOpN|V]V]HiOOtWiVDHOĘWWHOOHQĘUL]]ND]ROGDWDV]HUHOpNpVDEUDQXOHFVRPDJROiViQDNVpUWHWOHQVpJpW OHMiUDWLLGHMpWPHJQHYH]pVpWKRPRJHQLWiViW 77 $YpQDEL]WRVtWiVHV]N|]HL x JXPLNHV]WĦ x LQI~]LyVROGDW x LQI~]LyVV]HUHOpN x SHUFXWDQNDQO EUDQO x VWUDQJXOiFLyV OHV]RUtWy JXPL x UDJWDSDV]EUDQXOUDJDV]Wy x EĘUIHUWĘWOHQtWĘROGDW x YDWWDYDJJp]ODS x ROOy 9pQDEL]WRVtWiVPHQHWH x JXPLNHV]WĦIHOYpWHOH DPHQQLEHQPpJQHPW|UWpQWPHJ x LQI~]LyVV]HUHOpN|VV]HiOOtWiVD x V]~UiVKHOHIHOHWWHOV]RUtWiV x DEHV]~UiVKHOpQHNSRQWRVtWiVD x EĘUIHUWĘWOHQtWĘNHQGĘYDJVSUDKDV]QiODWD x EUDQXOHEHV]~UiVD x HOOHQĘU]pV YpUPHJMHOHQpVH x PDQGULQNLK~]iVD x LQI~]LyVV]HUHOpNFVDWODNR]WDWiVD x HOV]RUtWiVIHOHQJHGpVH x V]HUHOpNPHJQLWiVD x U|J]tWpV +HOLV]|YĘGPpQHN x SDUDYpQiVDQEHDGRWWLQI~]Ly QHPPHJIHOHOĘWHFKQLND x KDHPDWRPD YpU|POHQ 

D VLNHUWHOHQ NDQOiOiV N|YHWNH]PpQH$ IRODGpNRN pV JyJV]HUHNH[WUDYDVDWLyMD pUHQNtYOL DVpUOpVNLWHUMHGpVHHOVĘVRUEDQDV]|YHWHN N|]pNHUOWIRODGpNMHOOHJpWĘOIJJ x WKURPERSKOHELWLV IHOOHWHVYpQDJXOODGiV |VV]HIJJDEHDGRWWJyJV]HUpVIRODGpNMHOOHJpYHOYDODPLQWD]DONDOPD]iVLGĘWDUWDPiYDO x DNDQOHOYiJiVDDNDQOGDUDERNNHULQJpVEHMXWiVDDNNRUN|YHWNH]LNEHKDDNLK~]RWWPDQGULQWPHJSUyEiOMXNYLVV]DKHOH]QLDYpQiQEHOO%L]WRQViJRVDEEKDD] HJpV]NDQOWNLK~]]XNpVPHJSUyEiOMXNDYpQDEL]WRVtWiVWHJPiVLNKHOHQ x DN|UQH]ĘEĘUJXOODGiVD FHOOXOLWLV iOWDOiEDQDNH]GHWLIHUWĘWOHQtWpVJHQJHPLQĘVpJpQHND]HOK~]yGyKDV]QiODWQDNYDJDYpQDV]LYiUJiViQDNN|YHWNH]PpQH ÈOWDOiQRVV]|YĘGPpQHN x V]tYHOpJWHOHQVpJ IRODGpNWHUKHOpVPLDWW x DOOHUJLiVUHDNFLyN x OpJHPEyOLDDNNRUIRUGXOHOĘKDDOHYHJĘEHNHUOWDYpQiEDpVDYpQiVQRPiVDODFVRQDEEPLQWDMREEV]tYIpOQRPiVDYDJKDYpOHWOHQOOHYHJĘWIHFVNHQGH]QN

EH 1DJREE D YDOyV]tQĦVpJH FHQWUiOLV YpQD LOOHWYH D QDN ROGDOiQ WDOiOKDWy YHQD MXJXODULVH[WHUQDNDQOiOiVDNRU )RODGpNWHUiSLDFVHSSV]iPPHJKDWiUR]iV $ODSYHWĘHQYpQDIHQQWDUWyFVHSSV]iPUDNHOOEHiOOtWDQLD]LQI~]LyIROiVVHEHVVpJpW FVHSS SHUF +DDVpUOW|QDVRNNWQHWHLMHOHQWNH]QHND]HJpV]VpJJLV]DNV]HPpODV]HUHOpNHQ OpYĘFVHSSV]iPV]DEiOR]yWDWHOMHVHQQLWRWWiOODSRWEDiOOtWMD ±FVHSSSHUF $] LQI~]LyV IRODGpN V]LQWMpW IRODPDWRVDQ HOOHQĘUL]QL NHOO D WDVDNEDQ DPHQQLEHQ V]LQWMHPODOiVOOHGDFVHSSV]iPRWYpQDIHQQWDUWiVUDNHOOiOOtWDQL .RQWUROOiOKDWDWODQYpU]pVHVHWpQ SOEHOVĘYpU]pV RODQWHPEHQNHOODGDJROQLD]LQI~ ]LyWKRJDVpUOWFVXNOyMiQWDSLQWKDWyYiYiOMRQDSXO]XV NE+JPPIHOVĘpUWpNQpOWDSLQWKDWyYiDFVXNOyWiMLSXO]XV KDH]EHN|YHWNH]HWWYpQDIHQQWDUWyFVHSSV]iPUDNHOOiOOtWDQLD] LQI~]LyW .RSRQDVpUOWHNQpOHQQpOYDODPHQQLYHOPDJDVDEEYpUQRPiVUDYDQV]NVpJD] DJHOpJVpJHVYpUHOOiWiVDYpJHWW

 7.$%96e5h/e6(e6(//È7È68 $WRPIHJYHUHN $]DWRPIHJYHUHNiOWDORNR]RWWVpUOpVHNOHJJDNUDEEDQNRPELQiOWVpUOpVHNPHOHNW|EE WHVWUpV]UHV]HUYUHWHUMHGQHNNLpVDNiURVtWyKDWiVRNNO|QE|]ĘNRPELQiFLyLWWDUWDOPD]]iN )pQKDWiV IpQVXJiU]iV $W|EEPLOOLyࡈ&~WĦ]J|PEEĘONLLQGXOyIpQKDWiVDQDSIpQW|EEH]HUV]HUHVH7HOMHVyUiNLJ YDJKRVV]DEEU|YLGHEELGHLJWDUWyYDNViJRWLGp]HOĘ Ellátás: PLQGNpW V]HPHW yYQL NHOO D] LUULWiOy IpQKDWiVRNWyO IHGĘN|WpV V|WpW V]RED JXOODGiVFV|NNHQWĘV]HPFVHSSHNNUpPHNDVpUOWSV]LFKpVJyJV]HUHVQXJWDWiVD +ĘKDWiV $WĦ]JROyFHQWUXPiEDQW|EEPLOOLyࡈ&~KĘNHOHWNH]LNDPLWiYRORGYDLVW|EEH]HUࡈ&$KĘKDWiVSLOODQDWpJpVpVNRQWDNWpJpVIRUPiMiEDQNiURVtWMDDV]HUYH]HWHW 3LOODQDWpJpVDVXJiU]yKĘGLUHNWKDWiVD YLOODQyKĘ (PEHUUHiUQpNROiVQpONON|]HO PiVIpONPHQEHOOKDOiORV$]RQW~ODEĘUXKi]DWUpV]EHQPHJYpGLDEĘUW

.RQWDNWpJpVDNHOHWNH]HWWW]HNpVOiQJKDWiViUDM|QOpWUH Ellátás:PLQWD]pJpVLVpUOpVHNQpO 0HFKDQLNDLKDWiV OpJO|NpVWĦ]YLKDU (]RNR]]DDOHJQDJREESXV]WXOiVWHPEHUpOHWEHQpVDNiUWDSXV]WXOiV]yQiMiEDQ(OWHNLQWYH DOpJO|NpVRNR]WDSXV]WXOiVWyODWĦ]YLKDUV]tYyHUHMHKDWDOPDVWHUHSWiUJDNDWURPRNDWpV W|UPHOpNHNHWNDSIHOPHOHNW|EENPUHD]HSLFHQWUXPWyOKXOODQDNYLVV]DDI|OGUH0HFKDQLNDLHUHGHWĦVpUOpVHNHWRNR] W|UpVHNHWUi]NyGWDWiVW]~]yGiVW|VV]HQRPDWiVW Ellátás:DVpUOpVIDMWiMiQDNPHJIHOHOĘHQ 3RUKDWiV $WHOMHVSXV]WXOiV]yQiMiQNtYOLVJP3 OHKHWDSRUVĦUĦVpJHDPHOEHQD]pOĘV]HUYH]HWPHJIXOODG0pJQDJWiYROViJEyOLVKRVV]~LGĘEHWHOLNPtJDOpJXWDNEyOVLNHUOIHON|K|JQLDSRUV]HQQH]ĘGpVW Ellátás:ÈWMiUKDWyOpJXWDNEL]WRVtWiVD 68*È5+$7È6 1pJIDMWDVXJiU]yWpQH]ĘYHONHOOV]iPROQL x DOIDVXJiU]iVFVHNpOiWKDWROyNpSHVVpJĦDV]HUYH]HWEHV]HQQH]HWWpWHOOHOLWDOODO

DOpJXWDNRQNHUHV]WOYDODPLQWQLWRWWVHEHNHQNHUHV]WOMXWEH x EpWD VXJiU]iV N|]HSHV iWKDWROy NpSHVVpJĦ D YDVWDJDEE UXKi]DW NE EDQ YpG$V]HUYH]HWEHMXWYDpYHNLJPHJĘU]LVXJiU]yKDWiViWpVD]WEHOOUĘONiURVtWMD x JDPPDVXJiU]iVLJHQQDJiWKDWROyNpSHVVpJĦDV]HUYH]HWUHW|EENPWiYROViJEyO LVYHV]pOHV6~ORVVXJiUWHUKHOpVWVXJiUEHWHJVpJHWRNR] x QHXWURQVXJiU]iVPiVQHPVXJiU]yDQDJRNDWVXJiU]yYiWHV]pVD]RNJDPPDVXJiU]iVWIRJQDNNLERFViWDQL 6XJiUEHWHJVpJD]iWKDWROyVXJiU]iVLOOHWYHDVXJiUV]HQQH]ĘDQDJRNNOVĘYDJEHOVĘ VXJiU]iVIRUPiMiEDQVXJiUEHWHJVpJHWRNR]QDN $]pOHWVRUiQDV]HUYH]HWHWpUWVXJiUKDWiVRNGHSRQiOyGQDNpVNXPXOiOMiNHJPiVKDWiViW(JEL]RQRVV]LQWHWHOpUYHNLDODNXODVXJiUEHWHJVpJ$WRPIHJYHUUREEDQiVDNRUDVXJiU ]iVU|YLGLGHLJGHQDJLQWHQ]LWiVVDOpULDV]HUYH]HWHWDVXJiUEHWHJVpJD]RQQDONLDODNXO $UREEDQiVVRUiQNHOHWNH]HWWSRUUDONLV]yUyGRWWVXJiU]iVDV]HUYH]HWEHMXWYDGHSRQiOyGLN

PDMGHJEL]RQRVV]LQWHOpUpVHNRURNR]VXJiUEHWHJVpJHW$JDPPDVXJiU]iVWNLERFViWy WHUHSWiUJDN NO|QE|]Ę LQWHQ]LWiVVDO VXJiUR]QDN DPL D VXJiUEHWHJVpJ NLDODNXOiVL LGHMpW EHIROiVROMD ,QNRUSRUiFLy D] D IRODPDW DPLNRU D UDGLRDNWtY UpV]HFVNpN D] pOĘ V]HUYH]HWEH D OpJ]ĘV]HUYHNHQDWiSFVDWRUQiQYDJVHE]pVHQiWEHMXWRWWDNpVRWWOHWHOHSHGYHUDGLRDNWtYVXJiU]iVIRUUiViYiOHWWHN 1DJPHQQLVpJĦVXJiU]iVD]RQQDOLEĘUHOYiOWR]iVRNDWRNR] EĘUStUJXOODGiV $QDJHUHMĦVXJiU]iVDNXWUDGLiFLyVV]LQGUyPiWRNR]DPHOQpODWQHWHNyUDDODWW MHOHQWNH]QHN $]DNXWUDGLiFLyVV]LQGUyPDIi]LVDL ,$NH]GHWLÄLQLFLiOLV´Ii]LVQpKiQyUiYDODVXJiUKDWiVXWiQMHOHQWNH]LN$WQHWHNpPHOJpVKiQiVURVV]N|]pU]HWDYpUQRPiVNLVIRN~FV|NNHQpVH(QKHHVHWEHQQpKiQyUD P~OYDDEHWHJMREEDQpU]LPDJiW 

,,(]XWiQDÄOiWHQFLD´Ii]LVN|YHWNH]LNHQKHHVHWEHQKpWLJWDUWKDW6~ORVVXJiUWHUKHOpVHVHWpQH]DIi]LVMHOHQWĘVHQOHU|YLGOKHWYDJDNiUHOLVPDUDGKDW0pJQHPDODNXOQDN NLDVXJiUEHWHJVpJNODVV]LNXVWQHWHLDEHWHJIiUDGpNRQODVVDQVRYiQRGQLNH]GDIHUWĘ]pVHNNHOV]HPEHQLHOOHQiOOyNpSHVVpJHFV|NNHQ ,,,$ÄPRUELG´Ii]LVOi]]DOpVWDFKFDUGLiYDONH]GĘGLNDEHWHJpWYiJWDODQQiYiOLNDEĘU pVDQiONDKiUWiNNLIHNpOHVHGQHNDWKURPERFWiNV]iPDFV|NNHQD]pUIDOiWHUHV]WĘYp YiOLNYpU]pVHNOpSQHNIHODY|U|VFVRQWYHOĘNiURVRGiVDPLDWWYpUV]HJpQVpJDODNXONL $EHWHJVpJNLPHQHWHOHOHKHW x KDOiO x JyJXOiVPDUDGYiQWQHWHNNHO x JyJXOiV $]RQEDQDJpQNiURVRGiVHVpOHPpJDJyJXOWV]HPpOHNQpOLVQDJRQPDJDVDPHODNiU W|EEJHQHUiFLyXWiQLVPHJMHOHQKHWD]XWyGRNEDQNO|QIpOHV]OHWpVLpVIHMOĘGpVLUHQGHOOHQHVVpJHNIRUPiMiEDQ $VXJiUEHWHJVpJOHIROiViQDNV]DNDV]DLpVWQHWHL 1. kezdeti

szakasz:DNH]GHWLiOWDOiQRVJHQJHVpJLGĘV]DNiWN|YHWLD]pWYiJWDODQViJV]RPM~ViJOHYHUWVpJIHMIiMiVV]pGOpViOPRVViJpVJRPRUEpOUHQGV]HULWQHWHN ODSSDQJiVLV]DNDV]DNH]GHWLWQHWHNPHJV]ĦQQHNDEHWHJMyOpU]LPDJiWPXQNDNpSHV 0LQpOQDJREED]HOV]HQYHGHWWGy]LVH]DV]DNDV]DQQiOU|YLGHEEGH*VXJiUWHUKHOpV IHOHWWHOLVPDUDGKDW NULWLNXVV]DNDV]KiQLQJHUKiQiVV]iUD]OHSHGpNHVQHOYpU]pNHQKDVKDVPHQpV KtJQiONiVYpUHVV]pNOHWQiONDKiUWDpVEĘUYpU]pVHNDV]ĘU]HWNLKXOOiVDpVDYpUNpS HOWROyGiVD OiEDGR]iVLV]DNDV]IRNR]DWRVJyJXOiVDPLW|EEKyQDSLJYDJpYLJLVHOWDUWKDW +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV PHJHOĘ]pVNpQWMyGSUR¿OD[LVPLHOĘEELGHNRQWDPLQiOiVDVHEHN PLHOĘEELHOOiWiVD NLDODNXOWVXJiUEHWHJVpJHVHWpQDJyJXOiVLIRODPDWRNLJHQODVVDQ]DMODQDNOHYDJOHVHP]DMODQDN DVXJiUEHWHJVpJRNR]WDWQHWHNJyJV]HUHVNH]HOpVH %LROyJLDLpVWR[LQIHJYHUHN Lehetnek x NyURNR]yPLNUREiN YtUXVRNEDNWpULXPRNJRPEiN x WR[LQRN

V]HUYHVHUHGHWĦYHJOHWHN ,GHQWL¿NiOiVXNVRNLGĘWYHV]LJpQEHODERUDWyULXPLIHOV]HUHOpVV]NVpJHVKR]]i EDNWpULXPRNQiOpVYtUXVRNQiONLWHQpV]WpV $ ELROyJLDL IHJYHU DONDOPD]iViQDN JDQ~MHOHL OHKHWQHN W|PHJHV PHJEHWHJHGpVHN MiUYiQRNiOODWRNW|PHJHVHOKXOOiVDDN|UQpNUHDGGLJQHPMHOOHP]ĘEHWHJVpJHNKLUWHOHQ PHJMHOHQpVH %LROyJLDL IHJYHUNpQW HOVĘVRUEDQ QDJ PHJEHWHJtWĘ NpSHVVpJĦ D N|UQH]HWL YLV]RQWDJViJRNQDNHOOHQiOOyROFVyQpVQDJPHQQLVpJEHQHOĘiOOtWKDWyVSyUDNpS]ĘEDNWpULXPRNDWDONDOPD]QDN SOEDFLOOXVDQWKUDFLV  $ELROyJLDLIHJYHUHNHOOHQLYpGHOHP x Ji]iODUFEĘUYpGĘHV]N|]|NYpGHOPLpStWPpQHNpVIHGH]pNHN x HJpQLKLJLpQLDLHOĘtUiVRNEHWDUWiVD IHUWĘ]ĘEHWHJVpJHN x HOOHQĘU]|WWpOHOPLV]HUpVLYyYt]IRJDV]WiVD PpUJH]pVHN x YpGĘROWiVRN IHUWĘ]ĘPHJEHWHJHGpVHN x NHPRSURILOD[LV JyJV]HUHVPHJHOĘ]pV x URYDULUWyV]HUHNpVNO|QE|]ĘNHQĘFV|N URYDURNpVDWNiNFVtSpVHLHOOHQ $ ELROyJLDL IHJYHUHN HOOHQL

YpGHNH]pVW QHKH]tWL KRJ RODQ NyURNR]yNDW DONDOPD]QDN DPHOHNJHQHWLNDLODJPyGRVtWRWWDN .<0(5$YtUXV YDJQDJIRN~DQWLELRWLNXPUH]LV]WHQFLiYDOUHQGHONH]QHNH]iOWDODPHJIHOHOĘD]RQRVtWiVXNpVDKDWpNRQWHUiSLDQDJQHKp]VpJHNEHWN|]LN $IHUWĘ]pVOHIROiViQDNV]DNDV]DL /DSSDQJiVLV]DNDV]ÄLQNXEiFLy´DNyURNR]yEHMXWRWWDV]HUYH]HWEHpVRWWV]DSRURGiVQDN LQGXOWGHWQHWHNHWPpJQHPRNR] %HYH]HWĘV]DNDV]ÄSURGURPD´iOWDOiQRVWQHWHNMHOHQQHNPHJ URVV]N|]pU]HWpWYiJWDODQViJKĘHPHONHGpVIYVV]iPQ|YHNHGpVHYYWVOOHGpVJRUVXOiVD H]HNDWQHWHNQHP MHOOHP]ĘHNDEHWHJVpJUHpVQHPHOHJHQGĘHNDNyULVPHPHJiOODStWiViKR] .LIHMOĘGpVLV]DNDV]ÄPDQLIHV]WiFLy´PHJMHOHQQHNDEHWHJVpJUHMHOOHP]ĘWQHWHNDNyULVPHPHJiOODStWKDWy Kimeneteli szakasz:NpWIpOHOHKHW x *yJXOiVOHKHWWHOMHVYDJUpV]OHJHV x +DOiOKDDV]HUYH]HWQHPNpSHVDONDOPD]NRGQLDPHJYiOWR]RWWpOHWIHOWpWHOHNKH] (OOiWiVXN$PHJEHWHJHGpVWNLYiOWyNyURNQDNPHJIHOHOĘHQW|UWpQLN

%LROyJLDLIHJYHU $QWKUD[ %DFLOOXV$QWKUDFLV $EDNWpULXPYHJHWDWtYIRUPiMDDUiQODJpU]pNHQDNOVĘKDWiVRNUDDVSyUiVIRUPDYLV]RQWUHQGNtYOHOOHQiOOyDNOVĘEHKDWiVRNNDOV]HPEHQ $EDNWpULXPDQLURNpVDYpUNHULQJpVLUHQGV]HUHQNHUHV]WOWHUMHGV]pWDV]HUYH]HWEHQ DPDNURIiJRNEHNHEHOH]LNDVSyUiNDWDPLNEĘODPDNURIiJRNRQEHOONLDODNXODYHJHWDWtY IRUPD (OĘIRUGXOiVLIRUPiL %ĘUDQWKUD[DVSyUiNDSUyVpUOpVHNHQNHUHV]WOMXWQDNEHDV]HUYH]HWEHKpWXWiQRNR] WQHWHNHW$ EHKDWROiV KHOpQ D EĘU|Q URYDUFVtSpVKH] KDVRQOy YLV]NHWĘ DSUy SLURV FVRPyMHOHQWNH]LN(EEĘOQDSHOWHOWpYHOKyODJRFVNDIHMOĘGLN$EHWHJVpJVRUiQHJUHW|EE LOHQKyODJRFVNDMHOHQLNPHJDPHOHNMHOOHJ]HWHVIiMGDOPDWODQFPHViWPpUĘMĦOpSIHQHNDUEXQNXOXVVi ÄSRNROYDU´ ROYDGQDN|VV]H(]HNN|]HSHNpVĘEEIHNHWpVHQHOV]tQH]ĘGLN $IHUWĘ]|WWWHUOHWKH]N|]HOLQLURNFVRPyNPHJGX]]DGQDN.H]HOHWOHQHVHWEHQQDJYHV]pOHDYpUiUDPIHUWĘ]pV EDNWHUDHPLD

NLDODNXOiViQDN$NH]HOHWOHQHVHWHNDKDOiORV %pODQWKUD[$NyURNR]yV]iMRQiWW|UWpQĘEHMXWiViW IHUWĘ]|WWK~VWHM N|YHWĘHQQDS P~OYDMHOHQWNH]QHND]HOVĘWQHWHN$IHUWĘ]pVNH]GHWLMHOHLpWYiJWDODQViJOi]KDVIiMiV PDMGYpUHVKiQiVYpUHVV]pNOHW.H]HOpVQpONO±EDQKDOiORV 7GĘDQWKUD[$IHUWĘ]pVDVSyUiNEHOpJ]pVpYHOW|UWpQLN$ODSSDQJiVLLGʱQDSN|]|WW YiOWR]KDW$NH]GHWLWQHWHNOi]DVPHJIi]iVKR]KDVRQOyNDPDJDVOi]pVKLGHJUi]iVPHOOHWW DEHWHJOpJV]RPMUDSDQDV]NRGLNPDMGJRUVOHIROiV~YpUHVN|SHWUtWpVpYHOSiURVXOyPHOONDVLJXOODGiVDODNXONL.H]HOpVQpONOQDSDODWWKDOiOWRNR]$]LGĘEHQPHJNH]GHWWDQWLELRWLNXPRVNH]HOpVpVYpGĘROWiVNRPELQiFLyMiYDOYDQFVDNHVpODJyJXOiVUD Ellátás:6SHFL¿NXVDQPLYHOELROyJLDLIHJYHUNpQWODERUDWyULXPLN|UOPpQHNN|]|WWHOĘiOOtWRWWEDNWpULXPRNDWDONDOPD]QDNQDJD]HVpOHDSHQLFLOOLQUH]LV]WHQVW|U]VHNQHNH]pUW

DSHQLFLOOLQHOVĘGOHJHVDONDOPD]iVDQHPDMiQORWWKHOHWWHV]pOHVVSHNWUXP~DQWLELRWLNXPRW NHOODONDOPD]QL GR[FFOLQYDJFLSURÀR[DFLQV]iUPD]pNRN YDODPLQWV]yEDM|KHWD]DQWLELRWLNXPWHUiSLDpVDYpGĘROWiVNRPELQiFLyMDDNH]GHWLWQHWPHQWHVV]DNDV]EDQ 1HPVSHFL¿NXVDQWQHWLWHUiSLD SOOi]FVLOODStWiV 7R[LQIHJYHU %RWXOLQXPWR[LQ &ORVWULGLXP%RWXOLQXPWR[LQMD pOHWYHV]pOHVPpUJH]pVWRNR]D]LGHJYpJ]ĘGpVHNEHQJiWROMDD]DFHWLONROLQIHOV]DEDGXOiViW 7QHWHNyUDODSSDQJiVLLGĘXWiQOiWiVL]DYDURN NHWWĘVOiWiVpVDFFRPRGDWLRVSUREOpPiN V]iMV]iUD]ViJSWRVLVQHOpVpVEHV]pG]DYDUPDMGIRNR]yGyOpJ]pVEpQXOiVDODNXONL Ellátás:DQWLWR[LQDGiVDV]NVpJHVHWpQOpOHJH]WHWpV /HJMREEYpGHNH]pVDPHJHOĘ]pVH]pUWV]pOHVVSHNWUXP~SUR¿OD[LVDONDOPD]KDWyLOOHWYHDV]HPpOLYpGĘHV]N|]|NKDV]QiODWDYDODPLQWDKLJLpQpVUHQGV]DEiORNEHWDUWiVD 9HJLIHJYHUHN x LGHJEpQtWyKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN)37$%816$5,1620$19; x

KyODJK~]yKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN.pQPXVWiU1LWURJpQPXVWiU/HZLVLW x IRMWyKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN)RV]JpQLIRV]JpQ.OyU x N|QQH]WHWĘ KDWiV~ PpUJH]Ę KDUFDQDJRN .OyUDFHWRIHQRQ OyUSLNULQ %UyPEHQ ]LOFLDQLG x LQJHUOĘKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN$GDP]LWLIHQLODU]LQFLDQLGLIHQLODU]LQNORULG x iOWDOiQRVKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN.OyUFLiQ+&1&R x SV]LFKRNpPLDLDQDJRN%=/6 $ OpJXWDNRQ NHUHV]WO D V]HUYH]HWEH MXWRWW Ji]RN KSR[LiW IXOODGiVW RNR]KDWQDN (JHV Ji]RN D OpJ]ĘIHOOHWHW FV|NNHQWLN NOyU IRV]JpQ QLWUy]XV Ji]RN JORWWLVJ|UFV|W RNR]QDN NOyUDPPyQLD KDHPRJORELQKR]N|WĘGQHND]R[LJpQKHOpUH &2 OpJ]ĘN|]SRQWRWEpQtWMiN QDJNRQFHQWUiFLyEDQ&22NLVNRQFHQWUiFLyEDQDFLiQpVDNpQKLGURJpQ VHMWV]LQWHQ OpJ]ĘIHUPHQWHWEpQtWMiN FLiQ  ,GHJEpQtWyKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN 6]HUYHVIRV]IRUVDYpV]WHU DONLOIRV]IiW PpUJH]pV$V]HUYH]HWEHMXWYDD]DFHWLONROLQpV]WHUi]

HQ]LPEpQtWiViYDOKR]OpWUHHOYiOWR]iVRNDW$]LGHJYpJ]ĘGpVHNEHQNHOHWNH]HWWDFHWLONROLQ QHPERPOLNOHpVIHOKDOPR]yGLN3DUDV]LPSDWLNXVpVHJpEKDWiVRNDWKR]OpWUH Tünetek x 3DUDV]LPSDWLNXV L]JDOPL WQHWHN SXSLOODV]ĦNOHW PLy]LV QiOIROiV N|QQH]pV KiQiVKDVPHQpVYHUHMWpNH]pVKDVLJ|UFV|NOpJFVĘJ|UFVIXOODGiVMHOHQWNH]QHN x 1LNRWLQPpUJH]pVV]HUĦWQHWHNDYi]L]RP]DWEDQDQHXURPXVFXODULVUpVEHQIHOKDOPR]yGy DFHWLONROLQ KDWiViUD L]RPJHQJHVpJ UiQJiVRN WRQXVRVFORQXVRV J|UFV|N WDOiOKDWyN x .|]SRQWLLGHJUHQGV]HUEHQD]DFHWLONROLQKDWiViUDIHMIiMiVWUHPRUJ|UFV|NHV]PpOHWOHQVpJM|QOpWUH +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVDEHWHJHOOiWiViWJXPLNHV]WĦEHQYpJH]]NQHKRJD]HOOiWiV VRUiQYpOHWOHQODNH]QNUHNHUOWPpUHJIHOV]tYyGMRQDYHJV]HUUHOiWLWDWRWWUXKiWHONHOO

WiYROtWDQLDEĘUUHNHUOWYHJLDQDJRWV]DSSDQRVYt]]HOOHNHOOPRVQLPHUWDO~JRNKDWiVWDODQtWMiND]DONLOIRV]IiWRNDW$V]HPHWEĘRVV]yGDELNDUEyQiVYt]]HONHOONLPRVQL 6]iMRQiWW|UWpQWPpUJH]pVQpODEHWHJHWPHJNHOOKiQWDWQLYDJDJRPUiWV]yGDELNDUEyQD ROGDWWDONLPRVQLPDMGGORUYRVLV]pQpVNHVHUĦVyV]XV]SHQ]LyWW|OWQNEHOH$SDUDV]LPSDWLNXVWQHWHNNH]HOpVpUH$WURSLQWNHOODGQLLQWUDYpQiVDQELROyJLDLWLWUiOiVV]HULQWPDMG D]DFHWLONROLQpV]WHUi]HQ]LP~MUDDNWLYiOiVDFpOMiEyO2ELGR[LP&KORULGRW 7R[RJRQLQ NHOO DONDOPD]QLV]LQWpQLQWUDYpQiVDQgQpVN|OFV|Q|VVHJpOHVHWpQPJ$WURSLQpVPJ 2ELGR[LP&KORULGWDUWDOP~DXWRLQMHFWRUW &RPER3HQ NHOODONDOPD]QLDPHOD]L]RPV]|YHWEHMXWWDWMDEHDJyJV]HUWD]RQEDQHQQHNDKDWiVDDNpVOHOWHWHWWIHOV]tYyGiVPLDWWNHYpVEpPHJEt]KDWy9DODPLQWGLD]HSDPV]iUPD]pNRW 6HGX[HQ D]HOOHQDQDJRNKDWiViQDN IRNR]iViUDYDODPLQWDV~ORVDJLVpUOpVHNHONHUOpVpUH0HJHOĘ]pVFpOMiUD3ULGRVWLJPLQ

%URPLGWDEOHWWiWDONDOPD]QDN (V]PpOHWOHQVpJHVHWpQV]DEDGOpJXWDNDWNHOOEL]WRVtWDQL ÈOWDOiQRVKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN &LiQPpUJH]pV1DJRQV~ORVOHJW|EEV]|UKDOiORVPpUJH]pV/pWUHM|KHWEHOpJ]pVHVIRUPiEDQYDJV]iMRQNHUHV]WOEHMXWRWWPpUJH]pVNpQW$FLiQDV]HUYH]HWEHQDV]|YHWHNVHMWMHLQHNR[LJpQIHOYpWHOpWJiWROMDPHJDOpJ]ĘIHUPHQWEpQtWiViYDO Tünetek:(QKpEEPpUJH]pVHVHWpQDEHWHJDUFDNLSLUXOWQiON|QQIROiVIHMIiMiVV]pGOpVIXOODGiVOpSIHO 6~ORVPpUJH]pVQpODEHWHJD]RQQDO|VV]HHVLNpVPHJKDO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVD]RQQDOV]DEDGOHYHJĘUHNHOOYLQQLDVpUOWHWDJRPRUEDMXWRWW FLiQ YHJOHWHW ÅHV NiOLXPSHUPDQJDQiW ROGDWWDO NL NHOO PRVQL OpOHJH]WHWQL NHOO WLV]WD R[LJpQQHO$QRUPiOOHYHJĘKDWiVWDODQ$OpOHJH]WHWpVWEDOORQQDOYDJJpSSHOW~OQRPiVsal NHOOYpJH]QL $POQLWULWWHOYDJ1DWULXPQLWURVXPPDOPHWKDHPRJORELQWOHKHWNpSH]QLPHUWDFLiQ HKKH]LVN|WĘGLNEiUNLVHEEPpUWpNEHQPLQWDFLWRNUyPR[LGi]UHQGV]HUKH]

)RMWyKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN )RV]JpQPpUJH]pVWR[LFXVWGĘRHGHPDWKR]OpWUH Tünetek:)RV]JpQKDWiViUDN|QQH]pVN|K|JpVPHOONDVLpVHSLJDVWULDOLVIiMGDORPDODNXONL 7|PpQNRQFHQWUiFLyEDQEHOpOHJH]YHSiUSHUFHQEHOOIXOODGiVRVKDOiOWRNR] *DNUDQHQKHNH]GHWLWQHWHNpVW|EEyUiQiWWDUWyODSSDQJiVLLGĘXWiQDEHWHJYpUHV KDERVN|SHWHWUtWpVWGĘRHGHPDN|YHWNH]WpEHQPHJIXOODG +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVDEHWHJHWDJi]WpUEĘOHONHOOWiYROtWDQL YpGĘUXKD IpOOĘKHO]HWEHQYDOyHOKHOH]pVPpJDWQHWPHQWHVLGĘV]DNEDQLVDPpUJH]HWWUXKiMiWHONHOOWiYROtWDQLPHUWDJi]DUXKiUDDGV]RUEHiOyGLNV]NVpJV]HULQWR[LJpQDGiVDHV]N|]|VOpOHJH]WHWpVD]HOOiWiVVRUiQ +yODJK~]yKDWiV~PpUJH]ĘKDUFDQDJRN ,UULWiOMDDV]HPHWQiONDKiUWiWpVDWGĘWDEĘU|QpJpVLVHEHNHWpVKyODJRNDWRNR] Tünetek: .|]HSHV VpUOpV V]HPIiMiV N|QQH]pV EĘUStU N|K|JpV QRUPiO HVHWEHQ QHP LJpQHORUYRVLEHDYDWNR]iVW

6~ORVVpUOpVOiWiVHOYHV]WpVHKyODJRNDEĘU|QKiQiVV]pGOpVRUYRVLHOOiWiVWLJpQHO +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV$VpUOWHOWiYROtWiVDDV]HQQH]HWWWHUOHWUĘOGHNRQWDPLQiOiV DV]HQQH]HWWWHVWIHOV]tQPHQWHVtWpVpUHpVDVHEW|UOpVpUHRVNOyUDPLQYDODPLQWRV DONRKRONHYHUpNpWNHOODONDOPD]QL$VHEiWPRViVDRVNOyUDPLQROGDWWDONLVQRPiVRQ W|UWpQLN ,QJHUOĘN|QQH]WHWĘPpUJH]ĘKDUFDQDJRN $V]HPEHQpVDIHOVĘOpJXWDNEDQYiOWDQDNNLLGHLJOHQHVKDWiVW Tünetek:(UĘVN|QQH]pVWRUUQiOIROiVWN|K|JpVWRNR]QDN +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiVDVpUOWHWIULVVOHYHJĘUHNHOOYLQQLDV]HPEHpVDQiONDKiUWiUD NHUOWDQDJRWHONHOOWiYROtWDQL 3V]LFKRNpPLDLDQDJRN Tünetek: KDOOXFLQiFLyNDW SV]LFKpV QXJWDODQViJRW RNR] KDWiVD iOWDOiEDQ yUiQ EHOO PHJV]ĦQLN +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV DPpUJH]HWWHWyYQLNHOODWWyOKRJ|QPDJiEDQYDJPiVEDQ NiUWWHJHQ $YHJLKDUFDQDJRNRNR]WDVpUOpVHNiOWDOiQRVHOOiWiVD x

DVpUOWHWHONHOOWiYROtWDQLDV]HQQH]HWWWHUOHWUĘOOpOHJH]WHWpVFVDNYHJLV]ĦUĘYHO HOOiWRWWOpOHJH]WHWĘHV]N|]]HO x DJi]iODUFRWIHONHOODGQLDVpUOWUHYDJPHJNHOOLJD]tWDQLKDURVV]XOOHWWIHOKHOH]YH x KDV]NVpJHVV]ĦUĘEHWpWHWNHOOFVHUpOQL x PHJNHOODNDGiOR]QLDPpUJH]ĘKDUFDQDJWRYiEELEĘUUHMXWiViW EH|OW|]WHWpV x DEĘUUHNHUOWPpUJH]ĘKDUFDQDJRWHONHOOWiYROtWDQL GHNRQWDPLQiOiV x DPHQQLEHQUHQGHONH]QNDQWLGRWXPPDO HOOHQDQDJ D]RQQDODONDOPD]QLNHOO ,SDULYHV]pOHVDQDJRN $NO|QE|]ĘLSDULPXQNDIRODPDWRNVRUiQIHOKDV]QiOWYDJNHOHWNH]HWWPpUJH]ĘWRYiEEL IHOKDV]QiOiVUDDONDOPDWODQPHOOpNWHUPpNHNHWQHYH]LDV]DNLURGDORPLSDULPpUJH]ĘYHV]pOHVDQDJRNQDN$]iOWDOXNRNR]RWWVpUOpVHNDNpPLDLKDUFDQDJRNNHYHUWKDWiVDLQDNIHOHO PHJ Y|U|VLV]DSV]HQQH]pV%KRSDO,QGLD 

$]LSDULEDOHVHWHNNO|QOHJHV¿JHOPHWpUGHPOĘIRUPiMDDQXNOHiULV]HPHNEHQW|UWpQĘKDYiULDHVHPpQHNPHOHND]D]RQQDOLHJpV]VpJNiURVRGiVPHOOHWWKRVV]~WiYRQLVYHV]pOHVVpWHV]LNDV]HQQH]HWWWHUOHWHQYDOyWDUWy]NRGiVW+DWiVDLPHJIHOHOQHND]DWRPIHJYHUHNHJLNDOWtSXViQDN±DÄQHXWURQERPED´±DONDOPD]iVDNRUEHN|YHWNH]ĘVpUOpVHNQHN %iUFV|NNHQDN|]YHWOHQPHFKDQLNDLiUWDOPDNRNR]WDVpUOpVHNV]iPDGHDVXJiU]iVRNR]WD D]RQQDOLLOOHWYHHOK~]yGyHJpV]VpJNiURVRGiVRNNLDODNXOiViQDNYDOyV]tQĦVpJHPHJQĘ +DUFWpUL HOVĘVHJpOQ~MWiV D] HOOiWiVW PLQGLJ D UHQGV]HUHVtWHWW HJpQL YpGĘ IHOV]HUHOpVHNEHQ KDMWVXN YpJUH NHUOMN D V]HQQH]Ę DQDJRN V]HPEH V]iMED YDJ V]DEDG EĘUIHO OHWUHNHUOpVpW$]HOOiWiVWPLQGLJDV]HQQH]HWWWHUOHWUĘOW|UWpQĘNLPHQWpVLOOHWYHDPHQWHVtWpVHOĘ]LPHJ$VLNHUHVGHNRQWDPLQiFLyXWiQDWQHWLHOOiWiVYDODPLQWD]pOHWPĦN|GpVHN

IHQQWDUWiVDDFpOUDYH]HWĘYDODPLQWDPLHOĘEELV]DNHOOiWiVWEL]WRVtWyLQWp]HWEHW|UWpQĘEHV]iOOtWiV  III. H$5&7(9e(1<6e*(/g66=()hė 6e5h/7(//È7È6 7&&&±7$&7,&$/&20%$7&$68$/7<&$5( 7$.7,$,+$5&7e5,6e5h/7(//È7È6 7.$6e5h/79,=6*È/$7$6(%(6h/7(//È7È6 0ĥ9(/(7,7(5h/(7(1 $UpJLKDJRPiQRVpUWHOHPEHQYHWWKiERU~VYHV]pOKD]iQNDWPDQDSViJPiUQHPIHQH JHWL1DSMDLQNEDQPHJMHOHQĘDNOI|OGLPLVV]LyNUDpVDWHUURUL]PXVUDLVPDQDSViJHJUHLQNiEE MHOOHP]ĘDV]LPPHWULNXVKDGYLVHOpVPLDWWHJUHVUJHWĘEEpYiOWDKDUFROyNDWRQiNDODSV]LQWĦ HJpV]VpJJLNLNpS]pVHPLYHODVpUOpVWN|YHWĘSLOODQDWRNG|QWĘW|EEVpJpEHQQHPiOOUHQGHONH]pVUHDV]DNNpS]HWWHJpV]VpJJLV]HPpO]HWiOWDOYpJUHKDMWDQGyV]DNVHJpO $KDUFWpULpOHWPHQWĘNDWRQiNIĘIHODGDWDL x .H]HOGDPHJHOĘ]KHWĘKDOiORNRNDW x 9pGGDWRYiEELVpUOpVWĘODVHEHVOWHW x 7HOMHVtWVGDNOGHWpVHG +DUFWpULKDOiORNRN x

NLYpU]pVHQQHNPHJN|]HOtWĘOHJYpJWDJYpU]pV x IHV]OĘ37; x iWKDWROyIHMVpUOpVHN x HJpEVpUOpVHN 0HJHOĘ]KHWĘKDUFWpULKDOiORNRN x 9pJWDJVpUOpVEĘODGyGyHOYpU]pV x )HV]OĘOpJPHOO x /pJ~WHO]iUyGiV Az aranyóra $VpUOpVXWiQDVpUOWDOHKHWĘOHJU|YLGHEELGĘQ SODWLQDSHUF EHOOHOOiWiVUDNHUOM|QpV KDWYDQSHUFHQEHOOHOMXVVRQD]HOVĘRUYRVLHOOiWiVWYpJ]ĘLQWp]HWEH $N|YHWNH]ĘVpUOpVIDMWiNDOHJMHOOHP]ĘEEHN x UHSHV]RNR]WDVpUOpVHN x OĘWWVpUOpVHN x DNQDUREEDQiVRNR]WDVpUOpVHN x pJpVLVpUOpVHN $UHQGHOWHWpVV]HUĦHQDONDOPD]RWW0HJpQLYpGĘIHOV]HUHOpVKDV]QiODWD URKDPVLVDN UHSHV]iOOyPHOOpQ MHOHQWĘVHQFV|NNHQWLDOpWIRQWRVViJ~V]HUYHN DJV]tYWGĘ UHSHV]iOWDO RNR]RWWVpUOpVHLW3ODUHSHV]iOOyPHOOpQHOOVĘpVKiWVyHUUHDFpOUDVSHFLiOLVDQNLDODNtWRWW ]VHEHLEHKHOH]HWW.HYODU NHUiPLD EHWpWDPHOONDVROGDOVyUpJLyMiWQHPYpGLYDODPLQWD]WLV

WXGMXNKRJDOĘIHJYHUiOWDORNR]RWWVpUOpVHNHOOHQQHPYDJFVDNNLVPpUWpNEHQQ~MW YpGHOPHW$YpGWHOHQOPDUDGWDUFQDNLUpJLyYDODPLQWDYpJWDJRNVpUOpVHLDOHJJDNRULEEDN%iUDQDNYpGĘWIHOOHKHWQHKDMWDQLFVDNQHPWHVV]N (OVĘGOHJHVHQKDOiOKR]YH]HWQHND]pOHWIRQWRVV]HUYHNVpUOpVHLYDODPLQWDQDJIRN~ EHOVĘYpU]pVHN(]HNDKHOV]tQHQPHJIHOHOĘHJpV]VpJJLV]HPpO]HWpVV]DNWHFKQLNDLHV]N|]|NKLiQiEDQYpJ]HWHVNLPHQHWHOĦHN $]pOHWYHV]pOHVVpUOpVHNN|]ODOHJJDNRULEEDNDNOVĘYpU]pVHNDÄOpJPHOO´ 37; pVDVKRFN$WRYiEELHJpV]VpJNiURVRGiVPHJIHOHOĘHOVĘVHJpOQ~MWiVVDOPHJHOĘ]KHWĘYDODPLQWDVpUOWV]DNVHJtWVpJKH]MXWiViLJD]iOODSRWURPOiVPHJHOĘ]pVpUHWHWWEHDYDWNR]iVDLQN VLNHUpQHNHVpOHUHiOLV$VHJpOQ~MWiVUHQGV]HUHVtWHWW SOVWHULOHJVpJHVVHEN|W|]ĘFVRPDJ VWHULOpJpVLVHEN|W|]ĘFVRPDJ,)$. YDJV]NVpJHV]N|]|NIHOKDV]QiOiViYDOW|UWpQKHW /ĘWWVpUOpVHN

$]DV(16=iOOiVIRJODOiVDODSMiQDKDGLOĘV]HUVHEHVVpJHPD[LPXPPVpVNDOLEHUHPLQLPXPPPOHKHW8JDQHNNRUEHWLOWDWRWWDEHFVDSyGiVNRUV]LOiQNRNDWRNR]y YDODPLQWUREEDQyO|YHGpNHNDONDOPD]iVDLV $OĘWWVHEHNV]HQQH]HWWVpJNQpOURQFVROW]~]RWWpVUHJHVV]HUNH]HWNQpOIRJYDOpQHJHVHQNO|QE|]QHNDV]HUYH]HWHJpEQ OWVpUOpVHLWĘO $ODSYHWĘUpV]HLEHPHQHWLQ OiVOĘFVDWRUQDpVNLPHQHWLQ OiV $EHPHQHWLQ OiVKHOHNLVHEEPLQWDNLPHQHWLQ OiVp DPHQQLEHQiWKDWROyVpUOpV DODNXOWNL .OOHPpWWHNLQWYHNHUHNOXNNpQWPXWDWNR]LNpVPpUHWHDOLJQDJREEPLQWDO|YHGpNp|UO|WWHKiPIRV]WRWWWHUOHWHWOiWXQNPHOOĘSRUUDOV]HQQH]HWW$N|]YHWOHQN|]HOUĘOOHDGRWWO|YpViOWDORNR]RWWVpUOpVQpOHUĘWHOMHVHEEOĘSRUQRPpV D&2IHOV]DEDGXOiV PLDWW FVHUHV]QHSLURVJĦUĦIHGH]KHWĘIHO $EHFVDSyGyO|YHGpNPR]JiVLHQHUJLiMiQDNQDJPpUWpNEHQHOOHQiOOyFVRQWV]|YHWD]W

HUHGHWLKDODGiVLLUiQiWyOHOWpUtWKHWLH]pUWQHOHSĘGMQNPHJD]RQKRJDOĘFVDWRUQDQHP PLQGLJHJHQHVEL]RQRVV]|JHWEH]iUyDQPHJW|UHWLNpVDNLPHQHWLQ OiV DPHQQLEHQ YDQ ÄQHPYiUWKHOHQ´OHOKHWĘIHO0LQGLJNHUHVVQNNLPHQHWLQ OiVWXJDQLVDQQDNVHEHOOiWiVDLVXJDQRODQIRQWRVPLQWDEHPHQHWLQ OiVpL $EEDQD]HVHWEHQKDDOĘWWVpUOpViWKDWROyMHOOHJĦ D]D]YDQNLPHQHWLQ OiVD DNLPHQHWLQ OiVQDJREEPLQWDEHPHQHWLDV]|YHWURQFVROiVPLDWWFVLOODJDODN~OHEHQHVDOiYiMW +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV$UWpULiVYpU]pVVHONRPELQiOWVpUOpVHVHWpQHOVĘDYpU]pVFVLOODStWiV1HIHOHMWVQNVHJtWVpJHWKtYQL$V]DNV]HUĦVHEHOOiWiVDWRYiEELIHUWĘ]pVHNPHJHOĘ]pVpUHV]ROJiO $ VpUOWHW KHOH]]N QXJDORPED D] HOV]iOOtWiVLJ (V]PpOHWpQpO OpYĘ FVRQWW|UpVVHO NRPELQiOW VpUOpV HOOiWiViQiO LUiQDGy D FVRQWW|UpV HOOiWiVD pV D VHE VWHULO IHGpVH PLQG DEHPHQHWLPLQGSHGLJDNLPHQHWLQ OiVWDPHQQLEHQYDQIHGQLNHOO 0HOONDVLVpUOpV

HVHWpQPLQGLJJRQGROMXQN37;UHNHUHVVNDMHOHLW $NQDUREEDQiVRNR]WDVpUOpVHN $]DNQiNWtSXVDLWHOHStWpVNFpOMDV]HULQWFVRSRUWRVtWYDJDORJViJpVKDUFNRFVLHOOHQLDNQiN $JDORJViJHOOHQLDNQiN SOOHJHQD]QRPiVUDYDJWHKHUHOYpWHOUHPĦN|GĘLOOHWYH XJUyYDJERWOyGUyWRVDNQD IĘKDWiVDDUHSHV]KDWiV $] HJpV]VpJNiURVtWy KDWiVpUW D] DNQDWHVWEHQ HOKHOH]HWW pV D] DNQD DNWLYiOyGiVDNRU V]pWUHSOĘ IUDJPHQWXPRN D IHOHOĘVHN$ KDJRPiQRV JDORJViJ HOOHQL DNQiN UREEDQyDQDJWDUWDOPDD]iOGR]DWGXUYDFVRQNtWiViKR]YDJKDOiOiKR]HOHJHQGĘPtJDPRGHUQWtSXV~DNEDQWDOiOKDWyUREEDQyDQDJÄFVXSiQ´V~ORVVpUOpVHNHWFVRQNtWiVWRNR]GHD]iOWDOXN RNR]RWWVpUOpVULWNiEEDQYpJ]HWHVYLV]RQWNpSHVDFVDSDWPR]JiVWKiWUiOWDWQLDEDMWiUVDNUD HUĘWHOMHVSV]LFKpVPHJWHUKHOpVWUySiQLNKDQJXODWRWNHOW $KDUFNRFVLHOOHQLDNQiNPHJURQJiOMiNDNHUHNHVKDUFMiUPĦYHNIXWyPĦYHLWPR]JiVNpSWHOHQQp WpYH D]RNDW YDJ iWWLN D SiQFpO]DWXNDW H]iOWDO

PHJVHPPLVtWLN D NH]HOĘV]HPpO]HWHW $UREEDQiVRNR]WDVpUOpVHNpUWDUREEDQyV]HUNH]HWWHOHOOiWRWWHV]N|]|NDIHOHOĘVHN SOJi]DNQDERPEDNLOĘWWW]pUVpJLO|YHGpNNLOĘWWDNQDJUiQiWVWE 5REEDQyV]HUNH]HW PLQGHQRODQHV]N|]DPHOUREEDQyYDJSLURWHFKQLNDLDQDJRWWDUWDOPD] $UREEDQiVKDWiViUDO|NpVKXOOiPNHOHWNH]LNPHODVpUOpVHNHOVĘGOHJHVRNR]yMD$O|NpVKXOOiPKDWiViUDGLUHNWpVLQGLUHNWPyGRQM|QQHNOpWUHDVpUOpVHNLUHNWKDWiVSOD]HOOHHVpVWĘGpVPLDWWNLDODNXOyFVRQWW|UpVHNV]|YHWV]DNDGiVRN SO]iUW37;GREKiUWDV]DNDGiVRNYi]L]PRNV]tYL]RPV]DNDGiVDDPSXWiFLyN DEHOVĘV]HUYHNWRPSDVpUOpVHL SO PiMOpSUHSHGpVHYHVHVpUOpV EHYpU]pVHN SOEHOVĘYpU]pVWUDXPiVDJYpU]pV pJpVL VpUOpVHN SOWHVWIHOOHWpVDOpJXWDNpJpVHL ,QGLUHNWVpUOpVWRNR]DV]pWV]yUyGyIUDJPHQWXPRNN|UQH]HWEHQHOĘIRUGXOyHJpEWiUJDNRNR]WDVHE]pVHN$WHVWLVpUOpVHNHQW~OPHQĘHQMHOHQWĘVHNDSV]LFKpViUWDOPDNPHOHNWDUWyVDNLVOHKHWQHN

SOIpOHOHPSiQLNVWE 1DJRQIRQWRVDEL]WRQViJLUHQGV]DEiORNEHWDUWiVDpVEHWDUWDWiVD,OHQHNSODNRFNi]DWFV|NNHQWpVpWFpO]yHOĘYLJi]DWRVFVDSDWPR]JiVRNWHUYH]pVH SODUXWLQV]HUĦHQYpJ]HWW DWiPDGyNiOWDON|QQHQPHJ¿JHOKHWĘJpSMiUPĦPR]JiVRNNHUOpVH YpV]KHO]HWHVHWpUH WHUYH]HWWWHYpNHQVpJHNSOPHQWpVFVDSDWRQEHOOLUHQGV]HUHVJDNRUOiVDNpV]VpJV]LQWĦHOVDMiWtWiVDD]DGRWWHJVpJHQEHOOHJV]HUĦpVHJpUWHOPĦNRPPXQLNiFLyNLDODNtWiVD 0LQGHQNLOHJHQWLV]WiEDQD]]DOKRJJDQ~VWiUJpV]OHOpVHNRUD]WVHPPLNpSSQHN|]HOtWVHYDJPR]GtWVDPHJKDWiUR]RWWIHOOpSpVpYHOWiUVDLWWDUWVDWiYRODWWyOpVpUWHVtWVHDWĦ]V]HUpV]V]DNHPEHUHNHW $PHQQLEHQDEDOHVHWPpJLVEHN|YHWNH]HWWDVpUOpVWHOQHPV]HQYHGHWWNDWRQiN]HPNpSHVJpSMiUPĦYHLNNHOKDJMiNHODYHV]pOHVWHUOHWHW(OVĘGOHJHVDVpUOWHNHOV]iOOtWiVD DKHOV]tQHQPHJNH]GHWWHOVĘVHJpOQ~MWiVVDOV]HPEHQ

$VpUOWWiUVPHQWpVpWDKR]]iOHJN|]HOHEEHVĘEDMWiUVDNH]GMHPHJ+DGPĦYHOHWLWHUOHWHQDNQDWiPDGiViOWDOPR]JiVNpSWHOHQQpYiOWJpSMiUPĦEĘOROGDOLUiQEDQNLV]iOOQLV]LJRU~DQ WLORVMDYDOORWWDJpSMiUPĦWHWHMpUHYDOyNLPiV]iVRQQDQDMiUPĦNHUpNQRPDLQDNWHUOHWpQW|UWpQĘYLVV]DIHOpKDODGyV]HPpOPR]JiVDEL]WRQViJRWMHOHQWĘV]LOiUG~WEXUNRODWLJ +DUFWpULHOVĘVHJpOQ~MWiV $]HOOiWiVPHQHWpWDNHOHWNH]HWWVpUOpVHNV]DEMiNPHJKHOV]tQHOKDJiVDVHJtWVpJKtYiVDYpU]pVFVLOODStWiVVKRFNV~ORVERGiViQDNPHJDNDGiOR]iVD Q OW37;]iUiVDpJHWWVpUOpVHNHOOiWiVDW|UpVU|J]tWpVVHEHOOiWiV$]HOVĘVHJpOQ~MWy UpV]pUHHOĘtUWWHYpNHQVpJHNDNO|QE|]ĘVpUOpVIDMWiNDWUpV]OHWHVHQWDJODOyIHMH]HWHNEHQ WDOiOKDWyN 6pUOWYL]VJiODW $KHOV]tQIHOPpUpVHXWiQLHOVĘIHODGDWPHJiOODStWDQLKRJDVpUOWiOODSRWDD]RQQDOLHOVĘVHJpOQ~MWiVWLJpQHOH 7Ħ]DODWWLHOOiWiV x $PHQQLEHQDVpUOWPpJKDUFNpSHVIROWDVVDDKDUFRW x

+DDVpUOWVDMiWHUHMpEĘONpSHVIHGH]pNEHYRQXOQLpVDW]HWYLV]RQR]QLWHJHPHJ x $PHQQLEHQDVpUOWHV]PpOHWOHQYDJNpSWHOHQPR]RJQLDNNRUD]HOOiWyYLV]RQR]]D DW]HWpVK~]]DIHGH]pNEHDVpUOWHW x 7Ħ] DODWWL HOOiWiV VRUiQ KD D V]LWXiFLy PHJHQJHGQL PLQpO HOĘEE KHOH]]QN IHO WRXUQLTXHWWPDVV]tYDUWpULiVYpU]pVHVHWpQ x 7RXUQLTXHWIHOKHOH]pVpQNtYOWRYiEELYL]VJiODWRWpVHOOiWiVW1(0DONDOPD]XQNWĦ] alatt. (/6ė/(*(69,=6È/$7 0D[LPXPSHUFDKHOV]tQHQ +HOV]tQIHOPpUpV x +HOV]tQEL]WRQViJ x 6DMiWYpGĘHV]N|]|N NHV]WĦYpGĘV]HPYHJVWE x 9HV]pOHN WDNWLNDLKHO]HWYHV]pOHVDQDJRN x +iQVpUOWYDQ" x 0LYROWDVpUOpVLPHFKDQL]PXV" x .HOOHSOXV]PHQWĘHUĘVSHFLiOLVVHJtWVpJ PĦV]DNLPHQWpVYHJLPHQWHVtWpV " x gQHUĘEĘOHOOiWKDWyYDJ0((9$&V]NVpJHV" .H]GĘIHOPpUpV x +D]DYDUWDWXGDWDIHJYHUpWHOYHQQL x ÈOWDOiQRVEHQRPiVDVpUOWUĘO

pOHWNRUQHPWHVWV~OPHJMHOHQpVWHVWKHO]HWDNWLYLWiVV]HPEH|WOĘVpUOpVHNYpU]pVHN x (V]PpOHWWXGDWYL]VJiODWD $938VNiOD x 1DNLJHULQFU|J]tWpVH x 9DQHQHPNRQWUROOiOWNOVĘPDVV]tYDUWpULiV YpU]pV x 3XO]XV & FVXNOyQKDQHPWDSLQWKDWyQDNLDUWpULD YDQHSXO]XVV]iPULWPXVSXO]XVPLQĘVpJEĘUV]tQEĘUKĘPpUVpNOHWQHGYHVHDEĘUNDSLOOiULV~MUDWHOtWĘGpV x /pJ~W $ KRUNROyOpJ]pVÄJXUJXOi]y´OpJ]pVFVHQG x /pJ]pV % YDQHOpJ]pVV]iPOpJ]pVLHUĘIHV]tWpV *RUVWUDXPDYL]VJiODW KDLVPHUHWOHQYDJJHQHUDOL]iOWEDOHVHWLPHFKDQL]PXV x )HMpVQDNYL]VJiODWDV]HPUHYpWHOH]pVVHO QDJDUFVpUOpV]~]yGiVGX]]DQDWiWKDWROyVpUOpVQDNLYpQiNWHOWVpJHWUDFKHDHOWROyGiV x $OVyIHOVĘYpJWDJRNYL]VJiODWDWDSLQWiVVDO YpU]pVHN x 0HOONDVYL]VJiODWDWDSLQWiVVDOLOOHWYHV]HPUHYpWHOH]pVVHO DV]LPPHWULD]~]yGiViWKDWROyVpUOpVSDUDGR[PR]JiV x +DVYL]VJiODWDWDSLQWiVVDOLOOHWYHV]HPUHYpWHOH]pVVHO

KRU]VROiVRNiWKDWROyVpUOpV EHOHNDKDVIDORQNtYOUHWUHPNHGpVH x +iWYL]VJiODWDWDSLQWiVVDOpVV]HPUHYpWHOH]pVVHO iWKDWROyVpUOpVVHEGHIRUPLWiV x +HOH]]HDEHWHJHWKRUGR]yHV]N|]UH EDFNERDUGUD x 9LVV]DHOOHQĘU]pV pOHWMHOHNpVHOYpJ]HWWEHDYDWNR]iVRN  $VpUOWIRODPDWRV¿JHOpVHĘU]pVH NULWLNXViOODSRW~VpUOWQpOSHUFHQNpQWDVWDELOiOODSRW~VpUOWQpOSHUFHQNpQWLVPpWHOYH (]XWiQW|UWpQLNDVpUOWiOODSRWiQDNDIHOPpUpVH Az D]RQQDOLVpUOWYL]VJiODW és ellátásHOVDMiWtWiVDD0ĦYHOHWLHOVĘHOOiWyNDWRQiNpV+DUFWpULpOHWPHQWĘNDWRQiNNpS]pVpQHNDODSMD $=211$/,6e5h/79,=6*È/$7 3(5&(69,=6È/$7 HELYSZÍNFELMÉRÉS 7DNWLNDLKHO]HW SNHQJHGpOEL]WRQViJPHQQLLGĘPYDQD]HOOiWiVUD 6]HPpOLYpGHOHP JXPLNHV]WĦYpGĘV]HPYHJ 0LW|UWpQW" .LDVpUOWKiQVpUOWYDQ" 6HJtWVpJNpUpV EDMWiUVL V]NVpJHVHVSHFLiOLVPHQWpV 1DNLJHULQFYpGHOPH $=211$/,)(/0e5e6 ÈOWDOiQRVEHQRPiVDVpUOWUĘO

9H]HWĘVpUOpVWQHWD]RQRVtWiVD $938 HV]PpOHWIHOPpUpVH eOHWHWIHQHJHWĘVpUOpVHNPHJKDWiUR]iVD .(5,1*e69,=6È/$7, 1DJYpU]pVHNIHOLVPHUpVHHOOiWiVDV]RUtWyN|WpVVHO YpJWDJ YDJQRPyN|WpVVHO KyQDOM QDNFRPEWĘ 3XO]XVYL]VJiODWQDNLYDJFVXNOyQWDSLQWKDWyDUWpULiQ OpJ]pVYL]VJiODWWDOSiUKX]DPRVDQ W|UWpQMHQ /e*=e69,=6È/$7$ /pJ]pVYL]VJiODWDPD[VHF NHULQJpVYL]VJiODWWDOSiUKX]DPRVDQW|UWpQMHQ /pJ~WEL]WRVtWiVHV]N|]]HOYDJHV]N|]QpONOKDV]NVpJHVPDMGYLVV]DHOOHQĘU]pV 6]iMUHJNLWLV]WtWiVDKDV]NVpJHV 0(//.$69,=6*È/$7$ 0HOONDVKyQDOMKiWYL]VJiODWD 2FFOXVLYHN|WpVIHOKHOH]pVHV]NVpJHVHWpQ $]HOOiWiVNH]HOpVYLVV]DHOOHQĘU]pVHPLQGHQPR]JDWiVXWiQ .(5,1*e69,=6È/$7,, 9pU]pVHNNHUHVpVHWHVWV]HUWH 3HULIpULiVNHULQJpVYL]VJiODWD NDSLOOiULVWHOtWĘGpV EĘUV]tQKĘPpUVpNOHW 6pUOWUXKi]DWiQDNHOWiYROtWiVDDV]NVpJHVPpUWpNLJ $SHUFHVEHWHJYL]VJiODWOpSpVHL DJDNRUODWEDQ x +HOV]tQIHOPpUpV V]LWXiFLyQDNPHJIHOHOĘHQ x

6pUOWPHJN|]HOtWpVH x 0HJV]yOtWiV HJLGHMĦOHJYpU]pVFVLOODStWiVKDV~ORVYpU]pVHYDQ x 6HJtWĘHOLJD]tWiVDH]]HOHJLGĘEHQDIHMU|J]tWpVH x (V]PpOHWOpJ]pVNHULQJpVYL]VJiODWD OpJ~WEL]WRVtWiVHV]PpOHWOHQVpJHVHWpQ x 6LVDNOHYpWHO x 5HSHV]iOOyOHYpWHOH x 0HOONDVKyQDOMiWYL]VJiOiVD PHOONDVRQRFFOXVLYHN|WpVKDVpUOpVYDQ x ÈWIRUGtWiV x +iWIDUSRIiNYL]VJiODWD x 9LVV]DIRUGtWiV x (V]PpOHW$%& OpJ~WOpJ]pVNHULQJpV NH]HOpVHNYLVV]DHOOHQĘU]pVH x $] DGGLJL HOOiWiVRN YLVV]DHOOHQĘU]pVH WRXUQLTXHW RFFOXVLYH N|WpV OpJ~WEL]WRVtWy HV]N|] x 9pJWDJRNiWYL]VJiOiVD DOVyIHOVĘ x /HKĦOpVHOOHQLYpGHOHP L]ROiFLyVIyOLD x RNXPHQWiFLy )LHOG0HGLFDO&DUG (]XWiQDPHQQLEHQDV]DNV]HPpO]HWPpJQHPpUNH]HWWPHJDÄSHUFHVHOOiWiV´W véna EL]WRVtWiVUpV]OHWHVYL]VJiODWN|W|]pVHNW|UpVU|J]tWpVHNVWE NHOOYpJUHKDMWDQL 7.$6e5h/7(26=7È/<2=È6$6=È//Ë7È6$0((9$& 26=7È/<2=È6

$]RV]WiOR]iVIRJDOPD 2ODQWHYpNHQVpJDPHOHWW|PHJHVVpUOpVVHOMiUyKHO]HWHNEHQDONDOPD]XQND]HOOiWiVL pVDV]iOOtWiVLSULRULWiVRNPHJKDWiUR]iVDFpOMiEyO x D]HOVĘHOOiWyIHODGDWD x LVPpWHOQLNHOO x SHUF $]RV]WiOR]iVDODSHOYHL x Ä0DJDPUDUtWHN´ x YpJOHJHVHOOiWiVLKHOUH x QHPNRPSURPLVV]XPRVPHGLFLQD x N|]HOtWHQLDEpNHLGĘVHOOiWiVKR] x PHJIHOHOĘV]LQWĦHOOiWiVLpVNLUtWpVLNDSDFLWiV x HOOiWiVLV]LQWHN x &6 DPDJH&RQWURO6XUJHU pOHWYpJWDJpVIXQNFLyPHQWĘVHEpV]HW x //( /LIH/LPE(HVLJKW pOHWYpJWDJOiWiV $]RV]WiOR]iVV]NVpJHVVpJH x $UiQWDODQViJNHOHWNH]LNDUHQGHONH]pVUHiOOyVHJpOQ~MWyNWHFKQLNDLpVV]HPpOL HUHMHYDODPLQWDVHJtWVpJUHV]RUXOyNV]iPDN|]|WW $]RV]WiOR]iVFpOMD x /HJW|EEVpUOWQHNEHWHJQHNDOHJW|EEMyWSUyEiOMXNPHJWHQQL x $VpUOWLOOHWYHEHWHJWiUViW IHUWĘ]ĘEHWHJHNDUUDJDQ~VDNUDGLRDNWtYLOOHWYHYHJL KDUFDQDJRNNDOV]HQQH]HWWHN

YHV]pOH]WHWĘV]HPpOHNNLYiORJDWiVDpVHONO|QtWpVH x $VpUOWHNNHOOĘLGHMĦN|YHWNH]HWHVHQHPHONHGĘV]LQWĦVHJpOEHQUpV]HVtWpVHDVHJpOKHOHNpVDNyUKi]DNPHJIHOHOĘIXQNFLRQiOLVUpV]OHJHLEHQ x $VpUOWHNpVEHWHJHNUHQGHOWHWpVV]HUĦNLUtWpVHD]HJpV]VpJJLHOOiWiVN|YHWNH]Ę YDJN|]YHWOHQODWHOMHVpVYpJOHJHVHJpV]VpJJLHOOiWiVUDDONDOPDVWDJR]DWED $]RV]WiOR]iVWEHIROiVROyWpQH]ĘN x REMHNWtYWpQH]ĘN żKDUFiV]DWLKHO]HW żORJLV]WLNDLpVD]HJpV]VpJJLKHO]HW żI|OGUDM]LpVLGĘMiUiVLWpQH]ĘN żD]HJpV]VpJJLV]ROJiODWUHQGHONH]pVUHiOOyHUĘLpVHV]N|]HL x V]XEMHNWtYWpQH]ĘN żRV]WiOR]iVWYpJ]ĘNIHONpV]OWVpJHWDSDV]WDOWViJD żDVpUOWHNpVEHWHJHNSV]LFKLNDLiOODSRWDpVPDJDWDUWiVD (OOiWiVLV]iOOtWiVLRV]WiOR]iV (OOiWiVLRV]WiOR]iV $]DGRWWVHJpOKHOHQDVpUOWHNQHNpVEHWHJHNQHNFVRSRUWRVtWiVDVpUOpVNV~ORVViJD DVHJpOQ~MWiVVUJĘVVpJHpVD]HOOiWiVXNUDDONDOPDVIXQNFLRQiOLVDOHJVpJHNV]HULQW

$]HOOiWiVLRV]WiOR]iVVRUiQPHJKDWiUR]]iN x D]HOVĘVHJpOQ~MWiVIRUPiMiW HOVĘV]DNVHJpOHOVĘRUYRVLV]DNRUYRVLV]DNRVtWRWW V]DNRUYRVL x DVHJpOQ~MWiVVUJĘVVpJLIRNiW pOHWPHQWĘVUJĘVVpJĦiWPHQHWLOHJKDODV]WKDWy KDODV]WKDWyDN|YHWNH]ĘWDJR]DWEDQHOOiWKDWyHVHWHN x DVHJpOQ~MWiVWYpJ]ĘDOHJVpJHW PĦWĘN|W|]ĘVKRFNWDODQtWyVWE x DN|QQĦVpUOWHNNLYiODV]WiVDN|]|WWNDPHJIHOHOĘVHJpOXWiQFVDSDWiKR]YLVV]DLUiQ WKDWyND]DGRWWHJpV]VpJJLHOOiWyWDJR]DWEDQGHILQLWtYHOOiWiVEDQUpV]HVtWKHWĘNKHOEHQHOYpJ]HWWVHJpOQ~MWiVVDOYDJD]RQQDOV]iOOtWKDWyN 6]iOOtWiVLRV]WiOR]iV $V]iOOtWiVLRV]WiOR]iVOpQHJHDVpUOWHNpVEHWHJHNFVRSRUWRVtWiVDD]HOV]iOOtWiVKR] $V]iOOtWiVLRV]WiOR]iVUpYpQPHJiOODStWMiN x D]HOV]iOOtWiVFpOiOORPiViW x DV]iOOtWyHV]N|]IDMWiW VHEHVOWV]iOOtWyJpSNRFVLOpJLV]iOOtWyHV]N|]WHKHUJpSNRFVL (]HNHWDSULRULWiVRNDWDEHWHJNOLQLNDLiOODSRWDKDWiUR]]DPHJ x

$WRYDV]iOOtWiVUDYRQDWNR]yG|QWpVWDVHJpOQ~MWiVVUJĘVVpJHWHUMHGHOPHpVDNLUtWpVYiUKDWyLGĘWDUWDPDKDWiUR]]iNPHJ x $IHOOHWHVYDJWpYHVV]iOOtWiVLRV]WiOR]iVQHPFVDNDVpUOWHNpVEHWHJHNHJpQL VRUViWKDQHPD]DGRWWVHJpOKHOPĦN|GpVpQHNKDWpNRQViJiWLVN|]YHWOHQOEHIROiVROMD x $] HJpV]VpJJL HOOiWiVL UHQGV]HUEHQ D VpUOWQHN EHWHJQHN IRODPDWRV OpQHJUH W|UĘpVSURJUHVV]tYHOOiWiVWNHOONDSQLD x $V]iOOtWiVDODWWLEHWHJHOOiWiVQDNDNLUtWpVN|]EHQLVKR]]iIpUKHWĘQHNNHOOOHQQLH 26=7È/<2=È6,35,25,7È62. T D]RQQDOLÄLPPHGLDWH´pOHWYHV]pOHV D]RQQDOLHOOiWiVUDV]RUXOyN$]D]RQQDOLVUJĘVVpJLHOOiWiVWpVpOHWPHQWĘVHEpV]HWLEHDYDWNR]iVWLJpQOĘNFVRSRUWMD$]HOMiUiVRNQHP OHKHWQHNLGĘLJpQHVHNpVFVDND]RNDWDVpUOWHNHWpULQWLNDNLNQHNQDJHVpOHYDQDW~OpOpVUH3pOGiXOOpJ~WLDNDGiODUWpULiVYpU]pVQ OWPHOONDVLKDVLVpUOpVYpJWDJDPSXWiFLy 7 VUJĘVÄXUJHQW´V~ORV 

KDODV]WRWWHOOiWiVUDV]RUXOyN6pUOWHNDNLNyUiQEHOOLJpQHOQHNV]DNRUYRVLEHDYDWNR]iVW$]RQVpUOWHNFVRSRUWMDDNLNVHEpV]HWLHOOiWiVWLJpQHOQHNGHiOWDOiQRViOODSRWXNOHKHWĘYpWHV]LDKDODV]WRWWHOOiWiVWpOHWNYHV]pOH]WHWpVHQpONO$NpVOHOWHWpVRNR]WDKDWiVRNDWHQKtWHQGĘIHQQWDUWyNH]HOpV SOVWDELOL]iOytYIRODGpNSyWOiVU|J]tWĘVtQDQWLELRWLNXPRNNDWpWHUH]pVJRPRUGHNRPSUHVV]LyIiMGDORPFVLOODStWiV DONDOPD]iVDV]NVpJHV3pOGiXOQDJNLWHUMHGpVĦL]RPVpUOpVHNQDJFV|YHVFVRQWRNW|UpVHKDVpVYDJPHOOUHJLVpUOpVIHMYDJJHULQFVpUOpVV]|YĘGPpQQpONOLQDJ NLWHUMHGpVĦpJpVHNVWEEĘVpJHVYpQiVYpU]pVJHULQFW|UpVQ OWYpJWDJW|UpVVRUR]DWERUGDW|UpVOpQHJHVOpJ]pVLHOpJWHOHQVpJQpONOWUDXPiVFVtSĘ¿FDPQDJNLWHUMHGpVĦURQFVROiVVDOV]|YHWKLiQQDOMiUyOiJUpV]VpUOpVWRPSDPHOONDVLKDVLVpUOpVFUDQLRFHUHEUDOLV NRSRQDDJL VpUOpVHV]PpOHWYHV]WpVQDJNLWHUMHGpVĦ,,±,9IRN~pJpVV]HPVpUOpV 7

NpVOHOWHWHWWÄGHODHG´N|QQĦ PLQLPiOLVHOOiWiVWLJpQOĘN.HYpVEpNRPROVpUO WHN DNLN QHP LJpQHOQHN HOOiWiVW D N|YHWNH]Ę yUiEDQ$]RQ VpUOWHN FVRSRUWMD DNLN YLV]RQODJNLVVpUOpVWV]HQYHGWHNHOpVNpSHVHNVDMiWPDJXNPHJIHOHOĘHOOiWiViUDLOOHWYH V]DNNpS]HWOHQV]HPpO]HWLVNpSHVD]WHOYpJH]QL3pOGiXONLVHEEPHFKDQLNDLVHE]pVHN KRU]VROiVIHOOHWHVVHEHN NLVFVRQWRNW|UpVHLNLVNLWHUMHGpVĦOiJUpV]VpUOpVNLVNLWHUMHGpVĦ ,±,,IRN~pJpV]iUWW|UpVGLV]ORNiFLy HOPR]GXOiV QpONO 7 YiURPiQRVÄH[SHFWDQW´ LPPLQHQV IHQHJHWĘ KDOiOiOODSRWiEDQOpYĘN1DJRQ V~ORVVpUOWHNDNLNW~OVRNHUĘIRUUiVWLJpQHOQpQHNDGRWWHVHWEHQ$]RNDVpUOWHNWDUWR]QDNLGHDNLNNRPROJDNUDQW|EEV]|U|VVpUOpVWV]HQYHGWHNHOHOOiWiVXNLGĘLJpQHVpV ERQROXOWOHQQHW~OpOpVLHVpONFVHNpO7HOMHVN|UĦHOOiWiVHVHWpQQDJOHWHUKHOpVWMHOHQWHQHNPLQGD]HPEHULHUĘPLQGSHGLJD]DQDJHOOiWiVYRQDWNR]iViEDQ$]HOOiWiVWHUMHGHOPH

DUHQGHONH]pVUHiOOyDQDJRNRQpVD]HPEHULHUĘIRUUiVRQP~OLNpVQDJGy]LV~NiEtWyIiMGDORPFVLOODStWyNDGiViWMHOHQWKHWL3pOGiXOV~ORVW|EEV]|U|VVpUOpVHNV~ORVIHMYDJJHULQFVpUOpVQDJGy]LV~VXJiUVpUOpVNLWHUMHGWV~ORVpJpVHNNOLQLNDLKDOiOYDJDN|]HOL iOODSRW JHQJHIHOOHWHVYDJKLiQ]ySXO]XVpVYDJOpJ]pV 7 KDORWWÄGHDG´ eOHWWHO|VV]HHJH]WHWKHWHWOHQVpUOpV LOOHWYHDELROyJLDLKDOiOEiUPLOHQHJpEMHOH WDSDV]WDOKDWy (*e6=6eh<,(//È7Ï6=,17(. 5ROH, x HOVĘHJpV]VpJJLHOOiWyKHO x D]RQQDOLHOVĘGOHJHVHOOiWiVpVVWDELOL]iOiV 5ROH,, x VpUOWHNEHWHJHNWRYiEELVWDELOL]iOiVD x HOVĘpOHWpVYpJWDJPHQWĘPĦWpWHN 5ROH,,, x HOVĘGOHJHVV]DNRVtWRWWV]DNRUYRVLHOOiWiV x UHQGHONH]LN VUJĘVVpJL ODERU U|QWJHQ &7 LQWHQ]tY UpV]OHJ IHNYĘ EHWHJ HOOiWy UpV]OHJYpUEDQNPĦWĘN 5ROH,9 x HOKHOH]NHGpVHDKiWWpURUV]iJEDQVDMiWNyUKi]EDQ x XWyNH]HOpVHNUHKDELOLWiFLySODV]WLNDLPĦWpWHN 

1$726e5h/726=7È/<2=È6,,5È1<(/9 FVDNIHOQĘWWVpUOWHNHVHWpQ Kártya színek 7 D]RQQDOL PIROS 7 VUJĘV 6È5*$ 7 KDODV]WKDWy ZÖLD 7 YiURPiQRV .eYDJ3,526e)h//(/ 7 KDORWW FEHÉR/FEKETE x $] HOVĘ RV]WiOR]iVQDN JRUVQDN EL]WRQViJRVQDN NHOO OHQQLH HJ LVPpWHOWHQ IHOKDV]QiOKDWyUHQGV]HUDONDOPD]iViYDO x (OĘV]|UD]ÄHOVĘUiQp]pVUH´WULDJHW|UWpQLNpVDPLNRUW|EELGĘiOOUHQGHONH]pVUHDNNRU M|QDUpV]OHWHVHEEYL]VJiODWPHJiOODStWiV $6e5h/76=(0e/<6=È//Ë7È6$0((9$& $]HJpV]VpJJLHOOiWiVV]LQWMHL x gQpVN|OFV|Q|VVHJpO x 1HPV]HUYH]HWWV]HUĦHJpV]VpJJLNDWRQDiOWDOQ~MWRWWHOVĘVHJpO 0((.&/6 x (JpV]VpJJLV]DNV]HPpO]HWiOWDOQ~MWRWW żHOVĘV]DNVHJpO żHOVĘRUYRVLVHJpO żV]DNRUYRVLVHJpO żV]DNRVtWRWWV]DNRUYRVLVHJpO $KDGPĦYHOHWLHJpV]VpJJLEL]WRVtWiVV]DEYiQRVtWRWWD1$72HUĘN|VV]HVQHP]HWHiOWDO HOIRJDGRWW Elemei: x +HOV]tQEL]WRVtWiVD

IRUFHSURWHFWLRQ x +tUDGiV LQLWLDOUHSRUW±Ä0(7+$1(´ x (OOiWiV±VHJtWVpJNpUpVÄ0((9$&´ x +HOV]tQLEL]WRQViJIHQQWDUWiVD 7|PHJHVV]LWXiFLyNIHOV]iPROiVDVRUiQD]DOiEELLGHLJOHQHVHQIHQQiOOyWpQH]ĘN nehezítik az ellátást: x QDJV]iP~VpUOWNHYpVHOOiWyV]HPpO x QDJPHQQLVpJĦ IHOV]HUHOpV LJpQH PLQLPiOLV D UHQGHONH]pVUH iOOy IHOV]HUHOpVHN V]iPD x LGĘLJpQHVEHDYDWNR]iVRNNHYpVUHQGHONH]pVUHiOOyLGĘ $]LOHQV]LWXiFLyNPHJROGiViKR]NRPSURPLVV]XPRNDWNHOOKR]QLPHOHNVRUiQV]LJRU~HOOiWiVLSURWRNROORNDONDOPD]iVDV]NVpJHVPpJKDH]HNPLDWWDVpUOWHNHJpQLpUGHNHLKiWWpUEHLVV]RUXOQDN 100 $]HOOiWiVLSULRULWiVRND]DOiEELDN x pOHWPHJPHQWpVH /LIH x YpJWDJPHJPHQWpVH /LPE x V]HUY HOVĘVRUEDQDV]HPDOiWiVPLDWW PHJPHQWpVH (HVLJKW $W|PHJHVV]LWXiFLyNIHOV]iPROiVDD7DODSMiQW|UWpQLN x 75,$*( RV]WiOR]iV x 75($70(17 NH]HOpVHOOiWiV x 75$163257 V]iOOtWiV 7ULDJH/iVGROGDO

Treatment:$ODSYHWĘFpOMDDVpUOWV]HPpOPLHOĘEELHOOiWiVDiOODSRWiQDNDOHKHWĘVpJHNQHN PHJIHOHOĘVWDELOL]iOiVDV]iOOtWiVUDDONDOPDVViWpWHOH $OHJIRQWRVDEEEHDYDWNR]iVRN x OpJ]pVNHULQJpVEL]WRVtWiVD x VHEHNYpU]pVHNHOOiWiVD x VpUOWWHVWUpV]HNU|J]tWpVH x DVpUOWPHJIHOHOĘSR]tFLRQiOiVD 0LQGHQV]NVpJHVEHDYDWNR]iVWPpJDKHOV]tQHQHONHOOYpJH]QLPLYHOV]iOOtWiVVRUiQH]HQ EHDYDWNR]iVRNHOYpJ]pVHQHKH]HQPHJROGKDWyYDJQLQFVLVUiOHKHWĘVpJ $V]iOOtWiVPHJNH]GpVHHOĘWWDVpUOWiOODSRWiWPLQGHQHVHWEHQVWDELOL]iOQLNHOO 7UDQVSRUW&pOMDKRJDVpUOWV]HPpOPDJDVDEEHOOiWiVLV]LQWUHW|UWpQĘV]iOOtWiVDPLQpO JRUVDEEDQPHJW|UWpQMHQ $V]iOOtWiVN|]EHQLHOOiWiVFpOMDDVpUOWV]HPpOV]iOOtWiVDODWWLiOODSRWURPOiViQDNPHJDNDGiOR]iVD $]HOOiWiVIĘIHODGDWDL x DV]iOOtWRWWV]HPpOpOHWIXQNFLyLQDNIHQQWDUWiVDD]RNIRODPDWRVHOOHQĘU]pVH x DKHOV]tQHQPHJNH]GHWWEHDYDWNR]iVRNIROWDWiVD x DVpUOWHJpEELROyJLDLV]NVpJOHWHLQHNNLHOpJtWpVH

$VpUOWV]HPpOV]iOOtWiVDDW|PHJHVVpUOpVVHOMiUyHVHWHNIHOV]iPROiViQDNIRQWRVUpV]H $V]iOOtWiVW|UWpQKHW x iWPHQHWLPDJDVDEEHOOiWiVWQ~MWyKHOUH x YpJOHJHVHOOiWiVWQ~MWyKHOUH H]D]RSWLPiOLV $V]iOOtWiVUDKDV]QiOWMiUPĦOHKHWUHQGV]HUHVtWHWWHV]N|]YDJV]NVpJHV]N|] $V]iOOtWiVW|UWpQKHWV]iUD]I|OG|QYt]HQOHYHJĘEHQ $PHQQLEHQV]NVpJHVpVDGRWWDNDOHKHWĘVpJHNDV]iOOtWiVUDUHQGV]HUHVtWHWWHV]N|]W YDODPLQWHJpV]VpJJLNtVpUHWHWNHOOEL]WRVtWDQL 101 Field Medical Card:$VpUOWV]HPpOHVDGDWDLWVpUOpVHLWpVHOOiWiViWYDODPLQWPpUWSDUDPpWHUHLWGRNXPHQWiOQLNHOO x 0((9$& 0HGLFDO(YDFXDWLRQ  VpUOWEHWHJNLUtWpVHJpV]VpJJLHV]N|]]HOpVV]HPpO]HWWHO x &$6(9$& &DVXDOW(YDFXDWLRQ  VpUOWEHWHJNLUtWpVQHPHJpV]VpJJLHV]N|]]HOpVV]HPpO]HWWHO 0((9$& 1. KIEMELÉS HELYE $NLHPHOpVKHOpQHNNRRUGLQiWiL Ä(OVĘVRU870NRRUGLQiWD7DQJRHOWD*ROIYpWHO´

5È,Ï)5(.9(1&,$+Ë9Ï-(/ $NLHPHOpVKHOpQOpYĘUiGLyIUHNYHQFLiMDpVKtYyMHOH Ä0iVRGLNVRUIUHNYHQFLD +tYyMHONDODSiFVYpWHO´ 6e5h/7(.6=È0$%(6252/È686=(5,17 $ $]RQQDOLyUiQEHOO9pJWDJV]HPpOHWPHJPHQWpVH % 6UJĘVyUiQEHOO & 5XWLQyUiQEHOO Ä+DUPDGLNVRUNpWIĘD]RQQDOLHJIĘVUJĘVHJIĘUXWLQYpWHO´ 6=h.6e*(6.h/g1/(*(6)(/6=(5(/e6 $VpUOWHNNLHPHOpVpKH]V]NVpJHVVSHFLiOLVIHOV]HUHOpV $ 1HJDWtY % 6]iOOtWyKHYHGHU & +RUGiJ &V|UOĘ KHOLNRSWHUHQ Ä1HJHGLNVRUQHJDWtYYpWHO´ Ä1HJHGLNVRUV]iOOtWyKHYHGHUKRUGiJYpWHO´ 6e5h/7(.6=È0$6=È//Ë7+$7Ï6È*8.$/$3-È1 +iQVpUOWV]iOOtWKDWyDPEXOiQVDQLOOHWYHFVDNIHNYH ÄgW|GLNVRUKiURPIĘDPEXOiQVNpWIĘKRUGiJRQYpWHO´ $.,(0(/ė+(/<%,=726Ë7È6$ $ 1LQFVHOOHQVpJDWpUVpJEHQ % (OOHQVpJOHKHWVpJHV & (OOHQVpJYDQDWHUOHWHQ (OOHQVpJDWHUOHWHQIHJYHUHVNtVpUHWV]NVpJHV ( %pNHiOODSRW

Ä+DWRGLNVRU%UDYRYpWHO´ 102 /(6=È//Ï+(/<0(*-(/g/e6( $ -HO]ĘSDQHO % 3LURWHFKQLND 0JIiNOD & )VW )pQV]yUyNOiPSiN ( 1 OWOiQJWĦ] ) (JpE Ä+HWHGLNVRU(FKRYpWHO´ 8. SÉRÜLTEK NEMZETISÉGE $ 0DJDUNDWRQD % 0DJDUFLYLO & 1HPPDJDUNDWRQD 1HPPDJDUFLYLO ( +DGLIRJRO Ä1ROFDGLNVRU$OIDYpWHO´ 9. ABV HELYZET $WHUOHWHQPHJOpYĘDWRPYHJLELROyJLDLV]HQQH]pV $ $WRP % %LROyJLDL 9 9HJL 1 1LQFV Ä.LOHQFHGLNVRU1RYHPEHUYpWHO´ 0,675(3257 0$VpUOpVPHFKDQL]PXVD ,6pUOpVHN 66WDWXV 7.H]HOpVHN 0LQGHQVpUOWUĘONO|QNO|QNHOOMHOHQWHQL +DORWWDWD0((9$&QHPV]iOOtW $] LGĘEHQ W|UWpQĘ HOVĘVHJpOQ~MWiV LJHQ IRQWRV WpQH]ĘMH OHKHW D VHEHVOW pOHWpQHN PHJPHQWpVpQHN pV PLQpO NRUiEEL IHOpSOpVpQHN 7HUPpV]HWHVHQ HKKH] D] LV V]NVpJHV KRJDOHKHWĘOHJKDPDUDEERODQKHOUHNHUOM|QDKROV]iPiUDV]DNV]HUĦRUYRVLHOOiWiVW WXGQDNEL]WRVtWDQL

$VHEHVOWHNKiWUDMXWWDWiViQDNH]WD]HOVĘV]DNDV]iWDPHODVHEHVOWKHOpWĘODWXODMGRQNpSSHQLV]iOOtWiVOHKHWĘVpJpLJWDUWVHEHVOWNLKRUGiVQDNQHYH]]N-HOOHP]ĘMHKRJQHP iOOQDNUHQGHONH]pVUHPpJNLVHJtWĘV]iOOtWyHV]N|]|N1pKiQPWĘONPLVOHKHW $VHEHVOWHNNLKRUGiVDQDJ¿]LNDLHUĘWDVHEHVOWWHOV]HPEHQJRQGRVNRGiVWN|UOWHNLQWpVWJHVVpJHWpVQHPXWROVyVRUEDQV]DNpUWHOPHWN|YHWHO$]XWyEELWKDQJV~OR]QL NHOOD]pUWLVPHUWDVHEHVOWHNNLKRUGiVDQHPPLQGLJD]HNDWRQiNIHODGDWDHKKH]PLQGHQ NDWRQiQDNpUWHQLNHOO$VHEHVOWNLKRUGiVIĘN|YHWHOPpQHKRJDVpUOWHNHWPHJyYMXND] ~MDEENiURVRGiVWyOpVPHJOpYĘVpUOpVHLNHWDNLKRUGiViOWDOQHV~ORVEtWVXN$VHEHVOWHN NLKRUGiViEDQWHYpNHQNHGĘV]HPpOHNQHNU|YLGDODWWiWNHOOWHNLQWHQLNDKHO]HWHWpVHOKDWiUR]iVUDNHOOMXWQLXNKRJDVpUOWHNHWDOHJU|YLGHEELGĘQEHOODOHJEL]WRQViJRVDEEDQ 103

HOWXGMiNMXWWDWQL±D]HOOHQVpJHVWĦ]DOyOYpGHWWWHUOHWUH±DVHEHVOWHN|VV]HJĦMWpVLKHOpUH |QWHQLNNHOODUUyOKRJDVHEHVOWiOODSRWDDKDUFFVHOHNPpQDWHUHSOHKHWĘVpJHPLOHQ PpUYĦHOVĘVHJpOQ~MWiVWWHV]OHKHWĘYp $VHEHVOWNLKRUGiVWYpJ]ĘV]HPpOQHNDN|YHWNH]ĘNHWNHOO¿JHOHPEHYHQQL x DVHEHVOpVKHOpWMHOOHJpW x D]HOOHQVpJHVWĦ]KDWiVRVViJiQDNIRNiW x DWHUHSMHOOHJpWD]HOOHQVpJHVPHJILJHOpVpVWĦ]HOOHQYpGHWWKHOHNpVXWDNILJHOHPEH YpWHOpW x DWiYROViJRWDPHOHQDVHEHVOWHWHONHOOV]iOOtWDQL x DUHQGHONH]pVUHiOOyKHOLHV]N|]|NV]iPEDYpWHOpWDNLKRUGiVPHJN|QQ WpVpUH x DV]iOOtWiVHOĘWWV]NVpJHVHOVĘVHJpOQ~MWiVHOYpJ]pVpQHNOHKHWĘVpJpW 6HEHVOWPHJN|]HOtWpVHW|UWpQKHW /DSRVN~V]iV /DSRVN~V]iVVDOYDJQpJNp]OiE 1pJNp]OiEDVN~V]iV 6HEHVOWNLKRUGiVDW|UWpQKHW x (JV]HPpOOHOHV]N|]QpONOpVHV]N|]]HO x .pWYDJW|EEV]HPpOOHOHV]N|]QpONOpVHV]N|]]HO 104 6pUOWNLK~]iVDKiWRQ

$VHEHVOWPR]JDWiViWYpJ]ĘNDWRQDV]RURVDQDVHEHVOWPHOOpN~V]LNDVHEHVOWIHMpWDYiOOiUDW|U]VpWSHGLJFVtSĘEHQpVWpUGEHQPHJKDMOtWRWWOiEiUDKHOH]L(JLNN|Q|NpYHODI|OG|QWiPDV]NRGLNDPiVLNNH]pYHODVpUOWHWWDUWMDIHQQ$V]DEDGOiEiYDODI|OGHWWDV]tWYD KDODGHOĘUH$VHEHVOWHOKHOH]pVpQpO¿JHOHPEHNHOOYHQQLDVHEHVOpVKHOpW$NpWIHJYHUWDUUDDNDUMiUDKHOH]LDPHOLNNHOWiPDV]NRGLN OiVGD]DOiEELiEUiNDW 6pUOWNLK~]iVDKiWRQ 6pUOWNLK~]iVDKiWRQ$VHEHVOWYLYĘKiWiQDVpUOWWHON~V]LN 6pUOWNLK~]iVDROGDON~V]iVVDO $VHEHVOWPR]JDWiViWYpJ]ĘNDWRQDV]RURVDQDVHEHVOWPHOOpN~V]LNDVHEHVOWIHMpWDYiOOiUDW|U]VpWSHGLJFVtSĘEHQpVWpUGEHQPHJKDMOtWRWWOiEiUDKHOH]L(JLNN|Q|NpYHODI|OG|QWiPDV]NRGLNDPiVLNNH]pYHODVpUOWHWWDUWMDIHQQ$V]DEDGOiEiYDODI|OGHWWDV]tWYD KDODGHOĘUH$VHEHVOWHOKHOH]pVpQpO¿JHOHPEHNHOOYHQQLDVHEHVOpVKHOpW$NpWIHJYHUWDUUDDNDUMiUDKHOH]LDPHOLNNHOWiPDV]NRGLN 

7|EEV]HPpOHV]N|]QpONO .pWHJPiVVDOV]HPEHQiOOyVHEHVOWKRUGy|VV]HNXOFVROWNH]pUHKHOH]LDVHEHVOWHWDPLNRULVDVHEHVOWD]ĘWYLYĘNDWRQiQDNYiOOiUDWiPDV]NRGLN+DDVHEHVOWHV]PpOHWOHQ~J FVDNNp]IHMMHODONRWQDNOĘNpWDQHJHGLNNp]DVHEHVOWHWYiOOiQiOIRJYDWiPDV]WMD OiVG D]DOiEELiEUiNDW 6pUOWV]iOOtWiVDNpWVHEHVOWYLYĘYHONp]EHQ 7g%%6=(0e/<(6=.g==(/ +RUGiJJDO $VpUOWV]iOOtWiViUDUHQGV]HUHVtWHWWHV]N|]DPHJIHOHOĘU|J]tWĘKHYHGHUH]HWWHOHOOiWRWWKRUGiJ$VpUOWHWV]iOOtWiVHOĘWWDKHYHGHUHNVHJtWVpJpYHOU|J]tWHQLNHOO 6iWRUODSSDOSRNUyFFDO 6HEHVOWEHK~]iVN|SHQViWRUODSSRNUyFVHJtWVpJpYHO$]HV]N|]WHOĘUHHONHOONpV]tWHQL $ViWRUODSpVSRNUyFHJLNVDUNiKR]WHQJHUpV]FVRPyVHJtWVpJpYHOKR]]iN|WLNDVHEHVOWYLYĘ KHYHGHUW YDJ N|WHOHW$ N|SHQQHO W|UWpQĘ EHK~]iVQiO D KHYHGHUW YDJ N|WHOHW D

NLIRUGtWRWWN|SHQXMMDNRQNHOOYH]HWQLPDMGPHJK~]YDFVRPyUDN|WQL$]tJHONpV]tWHWWHV]N|]WDVHEHVOWPHOOpKHOH]]N$IHJYHUFV|YHDVHEHVOWOiEDIHOpQp]]HQ$VHEHVOWV]iOOtWyNDWRQDDKHYHGHUYDJN|WpOPiVLNYpJpWDQDNiEDKHOH]YHyYDWRVDQPDJDXWiQK~]]D $VHEHVOWU|J]tWpVQpOFpOV]HUĦLJpQEHYHQQLDGHUpNV]tMDWLV 6pUOWV]iOOtWiVDViWRUODSEDQ SRNUyFEDQ 5|JW|Q]|WWHV]N|]]HOLVOHKHWKRUGiJV]HUĦDONDOPDWRVViJRWOpWUHKR]QLIHOKDV]QiOKDWyViWRUODSIHJYHUSRNUyFN|SHQU|J]tWpVUHSHGLJGHUpNV]tMN|WpOKHYHGHUVWE 6iWRUODSHOĘNpV]tWpVHVpUOWNLK~]iViKR] 6HEHVOWYLYĘViWRUODSUDKHOH]LDVpUOWHW $VpUOWNLK~]iVDViWRUODSRQ 107 (V]N|]QpONOLVpUOWNLPHQWpV 6HEHVOWYLYĘKiWiUDYHV]LDVpUOWHW 6HEHVOWYLYĘIHOHPHOLDVpUOWHW 6pUOWV]iOOtWiVDKRUGKHYHGHUUHOKiWRQ 6pUOWV]iOOtWiVDQROFDVDODN~KRUGKHYHGHUUHO ÒMDEESUDNWLNiN (JHGOKiWXOPHJIRJQLDPHOOpQWpV~JK~]QLKRJDVpUOWIHMHQHpUMHDWDODMW

.HWWHQYDJW|EEHQW|EEKHOHQPHJIRJQLDPHOOpQWpVXJDQ~JK~]QLKRJDVpUOW IHMHQHpUMHDWDODMW 6HEHVOWYLYĘKHYHGHUUHO .pWHJPiVPHOOHWWOpYĘVHEHVOWYLYĘYiOOiUDDNDV]WRWWKHYHGHUtYpEHOWHWLNEHDVpUOWHW 6pUOWV]iOOtWiVDQROFDVDODN~KRUGKHYHGHUUHO NpWVHEHVOWYLYĘYHO 6pUOWV]iOOtWiVDViWRUODSRQ NpWVHEHVOWYLYĘYHO 0HQWpVKDUFMiUPĦEĘO $VpUOWNLHPHOpVH5DXWHNPĦIRJiVVDO LOOHWYH.(PHOOpQKDV]QiODWiYDOW|UWpQKHW$( PHOOpQKDV]QiODWiKR]NpWIĘVHJtWVpJQ~MWyV]NVpJHV 6pUOWHNNLHPHOpVHKDUFNRFVLEyO .(PHOOpQ 7$57$/20-(*<=e. (OĘV]y. 3 , È/7$/È126(*e6=6eh<,,60(5(7(.  7.$]HPEHULWHVWIHOpStWpVHpVPĦN|GpVH  7.$VHEHVOWHOOiWiVSV]LFKpVYRQDWNR]iVDLKDUFWpULVWUHVV] 7.|]HJpV]VpJJLDODSLVPHUHWHN  ,, $6h5*ė66e,(//È7È6(/0e/(7(<$.25/$7$ 21 7.6HEHNYpU]pVHNpVDVKRFN 21 7.$NRSRQDDUFQDNV]HPVpUOpVHLHOOiWiVD 

7.$PHOONDVKDVVpUOpVHL 37; HOOiWiVD 32 7.$YpJWDJRNFVRQWt]OHWLVpUOpVHNU|J]tWpVHHOOiWiVD 40 7.(V]PpOHWOHQEHWHJ~MUDpOHV]WpV %/6 $(KDV]QiODWD 7./pJ~WEL]WRVtWiV 7.0pUJH]pVHNPDUiVRNFVtSpVHNpVHJpEpOHWHWYHV]pOH]WHWĘiOODSRWRN 7.+ĘiUWDOPDN 71 7.9pQDEL]WRVtWiVSHULIpULiVIRODGpNSyWOiV 7.$%9VpUOpVHNpVHOOiWiVXN ,,, +$5&7(9e.(1<6e*(/g66=()hė6e5h/7(//È7È6  7&&&±7$&7,&$/&20%$7&$68$/7<&$5( . 7.$VpUOWYL]VJiODWDVHEHVOWHOOiWiVPĦYHOHWLWHUOHWHQ 7.$VpUOWHNRV]WiOR]iVDV]iOOtWiVD0((9$& .pV]OWSpOGiQEDQ 6RNV]RURVtWYDSpOGiQEDQ (JSpOGiQODS .DSMiND]0+(YRQDWNR]yHORV]WyMDV]HULQW 110