Gazdasági Ismeretek | Adózási ismeretek » Oroszné Ilcsik Bernadett - Adózási ismeretek, példákkal, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 16 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:972

Feltöltve:2008. január 24.

Méret:324 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

OROSZNÉ ILCSIK BERNADETT: ADÓZÁS 2007.0921 Az adózás alapelvei, a modern adórendszer kialakulása, alapfogalmak, adók rendszerezése Állami bevételek: • Az államnak bev-re van szüksége közhat-i funkciói ellátására és a pénzügyi rsz működtetésére. • A legfőbb állami bevétel az adó. Egyéb bevételek: • Vámok, díjak, bírságok, illetékek • Állami váll-k működéséből származó bev • Belföldi / Külföldi hitelfelvét • Privatizációból származó bevételek. Adónövelés korlátai: 1.Politikai korlát: Ha növelik az adó mértékét, nem marad meg a választók bizalma a kormányzat elveszti azt. Drasztikus eset: adófizetés tömeges megtagadása 2.Fiskális korlát: Az adómérték növelése egy idő után nem jár az adóbevétel növekedésével 3.Gazdasági korlát: Az adó növelése tartósan nem haladhatja meg a reálszféra megtakarításait 4.Pszichológiai korlát: Az adómérték növelésével csökken(het) az adózási

hajlandóság 5.Jogi korlát: Alkalmazhatóság, alkotmányos és törvényi feltételek Adózási alapelvek: 1.Alkotmányos alapelvek: 1994 XXtv 70 §: a magyar köztársaság minden polgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján a közterhekhez hozzájárulni. 1. Általánosság 2. Egyenlőség 3. Arányosság 2.Modern alapelvek: Ezek az alapelvek általános követelményeket határoznak meg 1. Arányos közteherviselés: Mindenki teherbíró képességének megfelelően adózzon, valamint jelölje ki az adórendszer azokat a b evételeket, jövedelmeket, vagyontárgyakat, mely után az adózás keletkezik. Az általánosság is ide tartozik, ne legyen diszkrimináció 2. Gazdasági fejlődés támogatása: Az adórsz támogassa a működő tőke beáramlását és a hazai beruházásokat is. Az áll tartózkodjon a piaci viszonyokba történő felesleges beavatkozásoktól 3. Jövedelem nivellálás: Az adóztatás célja, hogy mérsékelje az óriási jövedelmi

különbségeket, kiegyenlítődés menjen végbe (bár ehhez az adó nem elég). Progresszív jövedelemadózás Egykulcsos adónál ez nem működik. 4. Foglalkoztatás elősegítése: A cél új munkahelyek teremtése a régiek megtartása mellett Ehhez azonban más gazdaságpol-i eszközök is kellenek. Összefügg a gazdfejl támogatásával 5. Létminimum adómentessége: Adóterhet ne viseljen az a s zemély, akinek adófizetésével a maga vagy családja létfenntartása veszélybe kerül. Léteznek direkt (=közvetlen=egyenes) adók, pl SZJA, itt biztosítható ez az alapelv; valamint indirekt adók, pl. ÁFA, itt nem biztosítható A 2007-es szabályozásban ez az alapelv már nem működik. 6. Versenysemlegesség: Az állam ne avatkozzon bele a gazdasági versenybe, a gazd fejlődésébe, ne torzítsa a piaci viszonyokat. Se pozitív, se negatív diszkriminációt ne alkalmazzon 3.Klasszikus adózási alapelvek: Adam Smith fektette le 1. Általános: Mindenki, aki a

törvényi feltételeknek megfelel, fizessen adót Adam Smithnél ez azt jelentette, hogy ne legyenek mentességek a feudális uralkodóosztály köréban. 2. Igazságos: Mindenki vagyoni, jöv-i visz-ainak, azaz teherbíró kép-ének megfelelően adózzon 3. Olcsó: Minél kevesebb költséggel járjon az adó megfizetése 4. Kényelmes: Adófizetők érdekében az adófiz módja és időpontja minél kev-bb teherrel járjon 1 Adópolitika: 2014? után, az EUR bevezetése után ez teljesen megváltozik. Pénzügypolitika Fiskális politika Monetáris politika Költségvetési politika Adópolitika Pénzpolitika Hitelpolitika Adórendszerrel szemben támasztott követelmények: 1-5. a fontos 1. Egyszerű: Könnyen átlátható A magyar adórendszer nem egyszerű 2. Semleges: Ne avatkozzon a gazdaságpolitikai döntésekbe 3. Igazságos: Mindenki jövedelmi / vagyoni helyzetének megfelelően adózzon 4. Konzisztens: Az EU-ba lépés óta fontos Összehasonlítható legyen más

országok adórendszerével, adóharmonizáció. 5. Stabil, kiszámítható: Legyen kevésbé változékony 6. Hatékony 7. Egyértelmű 8. Rugalmas 9. Olcsó Adórendszer kialakulása: Kezdetben egy adó volt, ezt egyre többel egészítették ki, így alakult ki. 1. Fejadók 2. Tárgyi adók: leggyakoribb Magyarországon a házadó és a földadó 3. Hozadéki adórendszer: termelési adók 4. Jövedelemadók: (dátumot nem kell tudni) 1799 – Anglia, 1891 – No, 1913 – USA, 1914 – Fro 5. Forgalmi adók: XX sz közepe 6. Ökoadók: XX sz vége Kétféle Államszerkezet létezik: 1. Unitárius államszerkezet: pl Magyaro Adórendszer felépítése: Központi adók + Helyi adók 2. Föderatív államszerkezet: pl USA Szövetségi adók + Tagállami adók + Helyi adók Magyar adórendszer kialakulása: 1848 előtt alapvetően a Szent István által bevezetett adórsz működött. A legfontosabb adónem a házadó volt. Állam jöv-e = király jöv-ével: földbirtokból származó

jöv, hűbéradó, bánya, vám, stb 1. 1848 - Az első adóreform kísérlet: Kossuth L nevéhez fűződik Az adókat két csoportba sorolta: 1. Direkt adók (2-t tudni): 1. Házadó: szobaszám szerint 4. Személyi adó: bér után fizették 2. Földadó: földminőség alapján 5. Távolléti adó: a 183 napnál több időt 3. Kereseti adó: üzleti és keresk-i tev-ből külf-ön tartózkodókat súlytotta. (12%) származó tiszta jöv. utáni adó (6%) 2. Indirekt adók (2-t tudni): 1. Pálinka adó 3. Bélyegdíj 5. Lajstromozási illeték 2. Italmérési adó 4. Dohányárusítási adó 1850 – Az osztrák adórendszer adaptálása Osztrák parancsra bevezették a közteherviselést, azaz a nemes is adózik. Alapvetően erre az időszakra a direkt adónemek voltak jellemzőek. 1868 – 1. magyar adórendszer (bár a monarchián belül) 3 fő adónem: 1. földadó 2 házadó 3 jövedelemadó 1875 – Az adórendszer továbbfejlesztése 1. Bevezették a tőkekamat és

járadékadókat 2. Bányaadó 3. Jövedelem pótadó A jövedelmet 4 osztályba sorolták: 1. Házalók, cselédek, munkások 2 Ház- és földbirtokosok Kereseti adót fizettek 3. Gyárosok, bankárok, orvosok 4 Köztisztviselők és magánalkalmazottak Jövadót fizettek 2 2. 1909 – A második adóreform kísérlet: Weckerle Sándor nevéhez fűződik • Progresszív jövedelemadózást vezettek be. Megszüntette a pótadókat • A családfő adózott csak, de a családtagok összjövedelme alapján. A létminimum adómentes lett • Bevezette a gyerekek utáni adókedvezményt. 1922 – Az 1909. évi reform életbe lépése A háború miatt csúszott a bevezetés. 1924 – A szanálási törvény Az állam feladatköre kibővül. Jelentős takarékossági intézkedések bevezetése A korona inflálódása miatt aranykoronában szedik az adót. Jellemző (% nem kell): 25% Földadó, 1-40% Jöved.adó, 0,1-1% Vagyonadó, 5-15% Társulati adó 3. 1945-57 – A harmadik

adóreform: Jellemző a magánszektor és az áll-i szektor megkülönb-e • Alapvetően szocialista irányú fejl. A magánszektor adóterhe megnőtt, az áll-i szektoré csökkent • A külföldi tulajdonú vállalatok adóterhe megnőtt, ennek a célja az volt, hogy csődöt jelentsen, ezután felszámolják, majd állami tulajdonba veszik. • Nőtt az ajándékozási és az öröklési adó és illeték. • Alapvető ágazati jövedelemátcsoportosítás a mezőgazdaságból az iparba. 1952 – Nettó termelői ár bevezetése Forgalmi adó. 1957 – Konszolidáló politikai és adórendszer Eltörölték a kötelező beszolgáltatást. 1959 – Illetmény adó megjelenése 1965 – Felkészülés az új gazdasági mechanizmusra Bevezetik az eszközlekötési járulékot. A magánszekt és a szocialista szektor megkülönb-e jelentős 1968 – Új gazdasági mechanizmus adórendszere Tervalku helyett szabályozó alku. Szabályozták a nyereség felosztását Kibővült a

támog-k köre 4. 1988 – A negyedik adóreform: Közeledés a nyugat-európai országokhoz • Az 1968-as reform továbbterjesztése, az áru- és pénzviszonyok megerősítése. • Új stabil pénzügyi szabályozó rendszer. 1988 – Problémák: 1. Viszonylag kevés számú szoros elszámolású adóalannyal számoltak 2. Erősen progresszív adótábla, ez jövedelemeltitkoláshoz vezetett 3. Beruházási kedvezmények, bizonyos területek preferálásával a gazd-ba való beavatkozás 4. Szocialista elemek jelenléte 5. Alapvető jogalkotási hiányosságok 6. Egységes forgalmi, értelmezési, ellenőrzési rendszer hiánya 7. Nemzetközi adóharmonizáció hiánya Adótani alapfogalmak 1. Adó: a költségvetés forrásoldalát képezik az adóbevételek Közvetlenül ellenszolg nem jár érte, viszonyt az újraelosztás lévén csekély ellenszolg-sal találkozhatunk, pl. honvédelem, oktatás 2. Adóalany: a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli

szervezet 3. Adó tárgya: az a jogi dolog, vagyon, jövedelem, ami után az adót megfizetjük 4. Adó alapja: az adó alapja az adó tárgyának a mennyisége 5. Adótartozás: esedékességkor nem fizetik meg az adót + adótartozásnak minősül a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás is. 6. Adófizető: természetes vagy jogi személy 7. Adó mértéke: adóalany után fizetett, azaz adóalap egységére eső adó 8. Adókulcs: adóalap %-a 9. Adótétel: konkrét meghatározott összeg, amit be kell fizetnünk pl vendéglátásban 10. Adótarifa: adókulcsok és adó tételek összessége 3 11. Adókedvezmény: törvényi keretek között bizonyos preferenciákat alkalmazhat az adótörvény Csak a fizetendő adó mértékéig vonható le. 12. Adómentesség: törvényi feltételek mellett bizonyos köröknek nem kell adót fizetni pl ÁFA: alanyi és tárgyi adómentesség. 13. Adóhatóság: az adózót képviselő szervek összessége 14. Adóbevallás:

olyan kimutatás, amelyből megállapítható a fizetendő adó összege 15. Adókötelezettség: Nem egyenlő az adófizetési köt-gel, több annál Magába foglalja a b evallási, bejelentési, bizonylat megőrzési, adóelőleg fizetési köt-t is. Kevesebbe kerül, ha az adófizetéssel kések, mint az adóbevallással. Miért? Ha későn fizetek, késedelmi pótlék van, ha későn adom be az adóbevallást, késedelmi pótlék + m ulasztási bírság is van. Az adókötelezettséget csak törvényben vagy törvényi felhatalmazással önkorm-i rendeletben lehet szabályozni. 16. Adóáthárítás: két fajtája van: 1 Szándékolt (pl ÁFA) 2 Nem szándékolt (pl SZJA) áthárítás 17. Elhárítás: két fajtája van: 1 Megengedett: vásárolna, de nem teszi, mert nagy az adóteher 2. Nem megengedett: vásárol, de eltitkolja. 18. Adóelkerülés: adóminimalizálásra való törekvés Pl1 millió Ft bev, 600e Ft-ig adómentes, ezért minden családtag kiváltja az őstermelői

igazolv-t, így 3 felé oszlik a bevétel, és adómentes lesz. 19. Adócsalás: törvényi szabályok megsértése Az adók rendszerezése, típusai 1. Adóalanyok szerint: 1. Természetes személy 2. Jogi személy 3. Egyéb 2. Adóviselés alapján: 1. Direkt adó 2. Indirekt adó 3. Adó tárgya szerint: 1. Jövedelmet terhelő 2. Vagyont terhelő Jövedelemadó Hozadéki adó 4. Adó felhasználása szerint: 1. Általános adó 2. Céladó 5. Adó mértéke szerint: 1. Lineáris adó 2. Progresszív adó 3. Degresszív adó 6. Jogosultság szerint: 1. Központi 2. Helyi 3. Vegyes 7. Adóztatás jellege szerint: 1. Kötelező 2. Fakultatív 8. Adó megjelenése szerint: 1. Pénzbeli adó 2. Természetbeni adó 9. Adó közgazdasági funkciója szerint: 1. Költséget befolyásoló 2. Nyerséget alakító 3. Nyereség felhasználását érintő 4. Eszközállomány adóztatása 5 Vagyon- és árumozgás 6. Hozadék 7. Fedezeti funkció 8. Befolyásolási funkció 9. Arányosítási

funkció 10. Időbeliség alapján: 1. Folyamatos 2. Természetbeni adó 11. Behajtás módja alapján: 1. Önadózás 2. Levonás 3. Kivetés 4. Behajtás 12. Kötődés szerint: 1. Tulajdoni 2. Forgalmi 3. Fogyasztási 4. Vámok 13. Adóztatás jogi alapjai szerint: 1. Nemzetközi egyezmény 2. Törvény 3. Önkorm-i rendelet 14. Üzemgazdasági folyamatszerint: 1. Eszközök adóztatása 2. Vállalkozási teljesítmény adóztatása 3. Vagyonátszállás adóztatása 4. Vállakozási eredmény adóztatása 4 2007.0921 Személyi Jövedelem Adó Sávosan progresszív adóztatás. 1988-ban vezették be, a 4 adóreformnál Előtte az általános jövedelemadót használták. Ez nem vonatkozott minden jöv-re, az SZJA viszont igen Az áfát is ekkor vezették be. 1988 bérbruttósítást hajtottak végre, hogy ne csökkenjen a magánszem-k jöv-e SZJA jellemzői: 1. Személyi jellegű: az adó alanya a bevételt szerző magánszemély 2. Közvetlen (direkt, egyenes) adó: az adó

alanya és az adófizető személye azonos 3. Általános: a magánszemély az összes jövedelme után adózik 4. Tárgya: a jövedelem 5. Alanya: lehet belföldi és külföldi illetőségű magánszemély Belföldi illetőségű magánszemély: magyar állampolgár, plusz a l etelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár. Belföldön és külföldön szerzett jövedelme után is SZJA-t fizet Külföldi illetőségű magánszemély: nem belföldi illetőségű. Belföldön szerzett jöv-e után adózik Jövedelmek csoportosítása: 1. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. Nem önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Bér (munkavisz-ból származó jöv) b./ Országgyűlési képviselők tiszteletdíja 2. Önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Szellemi tev-ből származó jöv b/ Vállalk-i jövedelemkivét c./ Mezőgazd-i őstermelésből származó jöv d/ Választott könyvvizsgálói tev-ből származó jöv 3. Egyéb jöv-k: Pl Nyugdíj – magában

adómentes, de 20070701-től adóterhet nem viselő jöv 2. Különadózó jövedelmek: 1. Vagyonátruházásból származó jövedelem (ingó vagy ingatlan) 2. Tartós életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem 3. Tőkejöv-ek Pl Kamat, Árfolyam-nyereség, Tőzsdei ügyl-k nyeresége, Opciós ügyl-k nyeresége 4. Természetbeni juttatások 5. Vegyes jövedelmek Pl Nyereményből származó jövedelem, Bérbeadásból származó jövedelem Jövedelem-meghatározás módjai: 3 mód van 1. Bevétel teljes egészében jövedelemnek számít: Pl Bér (csak szakszervezeti díjjal csökkenthető) 2. Bevétel meghatározott hányada számít jöv-nek: Pl Szellemi tevékenység bevételének 90%a jövedelem = 10%-os diktált költséghányad. 3. Jöved = Bevétel – Szlákkal igazolt ktgek: csak a bevszerző tev-gel kapcs-ban szorosan felmerült ktg Adótábla: sávosan progr. 2, 1988-ban még 6-8 sáv 2007: 1700000-ig 18% - 1700000-től 36% 2010ig kulcs marad,

csak sávhatár tolódik: 2008: Terv:1.900000 – Tény:1700000, 2009: 2300000, 2010: 3M Adójóváírás szabályai: Bér után jár jóváírás. A jogosultságot mindig az adóalap után számolni!! 1. Alap adójóváírás: Teljes összege havi 9000 Ft, évi 108000 Ft Vizsgálni kell a jogosultsági hónapok számát, pl. 5 hó munka után 5*9.000Ft Korlátok: 1.500000 Ft adóalapig jár a teljes összeg 2100000 Ft-ig jár adójóváírás 1.500000-2100000 Ft között a teljes összeget (108e) csökkenteni kell a jogosultsági határt meghaladó rész (X-1.500e) 18%-ával 2. Kiegészítő adójóváírás: Teljes összege havi 2340 Ft, éi 28080 Ft Korlátok: 1.000000 Ft adóalapig jár a teljes összeg 1561600 Ft-ig jár adójóváírás 1.000000-1561600 Ft között a teljes összeget (28080 Ft) csökkenteni kell a jogosultsági határt meghaladó rész (X-1.000e) 5%-ával 3. 2008-tól javaslat adójóv-ra: Az alap és kieg jóv egyben fog létezni Teljes össz havi 11340

(9e+2340) Korlátok: 1.250000 Ft-ig teljes összeg 2762000 Ft-ig jár adójóv Kifutás mértéke: 9% 5 Változások 2006.szept1-től: 1. Kamatadó, árfolyam-nyerségadó: mértéke 20% A bank vonja le Kivétel: 1.Lakás-takarékpénztárba való befizetések 2 Nyugdíj előtakarékossághoz kapcs-ó befizetés 2. Nyugdíj: adóterhet nem vis-ő járand-nak min Adóalapba beletart, ha van egy jöv, ha nincs, adó sincs 3. Iskolakezdési támog: Adómentes határ: 20070101-ig 19eFt/gyerek, 2007-től 20eFt-ra nőtt, efölött bérként adózik. Mindkét szülő megkaphatja akkor is, ha egy munkah-n dolg Az iskkezd-től szám-tt ±60napon belül lehet ig-ni. Taneszközre, ruházatra, szlával igazolni kell v utalványt ad a munkáltató 4. Házi pénztár adó: Időközben megszüntették, mert alkotmányellenes Mértéke 20% A Tao alanyának kell megfizetni, ha a pénztárban tartott átl készpénz-állomány meghaladja a t v-ben előírtakat: össz bevétel 0,8%-a, de legalább

300e Ft. Kivétel: 1 Hitelintézetek 2 Nonprofit szervezetek 5. Természetbeni juttatások: 44%-ról 54%-ra nőtt az adó mértéke Pl reprezentáció, üzleti ajándék Változások 2007.január1-től: 1. Megszűnik: szellemi tev adókedv-e, a számítógépbeszerzés és a felnőttképzés utáni adókedv 2. Megszűnik a lakáshitel-törlesztés utáni adókedv: Átmenettel: 20070101 után felvett lakáshitelre nem jár. Ha előtte vették fel, az adókedv-t 2010-ig lehet érvényesíteni 3. Felsőfokú szakképzés adókedv-e: új Mértéke 30%, max 60e Ft 4. 100000 Ft-os keretbe (kedv-k összevont korlátja az őstermelői és gyermekkedv nélkül) beletartoznak az egyes TB és magánnyugdíjpénztári befizetések is. 5. Jöv-i korlát az összevont kedv-k (100e) igénybevételénél: 6000000 Ft-ról 3400000 Ft-ra csökken Átmenet: 3.900000 Ft összjöv-ig ig-be vehető csökk-tt adókedv: Teljes adókedv – (Jöv-3400e) *0,20 6. Iskolakezdési támogatás: 19e-ről 20e-re nőtt

7. Üdülési csekk: adómentes addig, amíg meg nem haladja az adóév 1 napján érvényes minimálbért 8. Adómentes béren kívüli juttatások, Cafetéria-rsz: 400e-ig adómentes Afölött 54% (korábban 44) Adókedvezmények: 1. Gyerekek után járó adókedv: Nem változott1-2 gyerek után nem jár 3-tól gyerekenként 4000Ft/hó Pl. 3 g yereknél 4*312= 144eFt. Jövedelemkorlát 6Mió Ft/év, ez a határ tolódik max 8Mióra, gyerekenként 500eFttal: 4 gyerek 6,5Mió, 5 gyerek 7Mió, 6 gyerek 7,5Mió, ≥7gyerek 8Mió. 2. Életbiztosítások adókedv-e: 20% + benne van a 100eFt-os korlátban Jövkorlát 3,4 Mió, max 3,9Mió 3. Szakszervezeti díj: nem adókedv, le kell vonni az éves jöv-ből, ez az egyetlen, ami ezt csökkenti 4. Táppénz: uolyan adózás szempontjából, mint a bér, összevontan adózik Bérbeadás: 1. A bev-lel szemben semmilyen ktg nem számolható el 2 Külön adózik 3 Adó mért 25% Egyéni vállalkozó adózása Egyéni vállalkozó: Az a szem, aki

a vállalkozói igaz-ában feltüntetett tev-t végez. Pl ügyvéd, kisiparos 3-féle adózási mód közül választhat: 1. Vállakozói jöv szerinti adózás: (Példa nem lesz, elmélet viszont kell) Számítási sémája: Vállalkozói bevétel + Vállakozói bev-t növelő tételek - Vállakozói bev-t csökkentő tételek = Módosított vállakozói bev - Vállalkozással kapcs ktgek = Jövedelem - Közcélú adományok = Adóalap * 16% = Számított adó - Adókedv-k (deminimis tételek) = Jövedelemadó Deminimis-tételek (Kis- és köz.váll-k adókedv-e): 2 dologhoz kapcs: 1 Foglalk-tti létszám 2 Beruh-k 2. Átalányadózás = Normálátalányadózás: Vélelmezett (tv meghat, hány %-át szám el bev-nek jöv-ként) költséghányad szerint számított jövedelem szerinti adózást jelent. Alkalmazása feltételekhez kötött 1. Nem állhat munkaviszonyban 2 Előző évi éves árbev-e nem haladhatja meg a 8Mio Ft-ot 3. Belkereskedelem esetén az előző évi éves árbev

nem haladhatja meg a 40Mio Ft-ot Általánosságban Ipari tev-nél Kiskeresk-i tev-nél Élelmiszer kisker-nél 40% Ktg – 60% Jöv 80% Ktg – 20% Jöv 87% Ktg – 13% Jöv 93% Ktg – 7% Jöv 3. Tételes átalányadózás: Egy területet, a fizető vendéglátást érinti Adó mértéke 32eFt/szoba/év Pl. 10 szoba esetén: 32*10=320e éves adó. 6 Feladatok – SZJA & Egyéni vállalkozó 1. Magszem havi bruttó bér 80000Ft Egyéb adóköt jöv-e nem keletkezett Egész évben munkaviszonyban állt. Mennyi éves jövedelemadót fizet a 2007 évi szabályok szerint? Éves bér: 80.000*12 = 960.000 Éves adóalap: 960.000 MINDENT IGÉNYBE VEHET Számított adó: 960.000*0,18 = 172.800 Adójóváírás: - Alap: 9.000*12 = -108.000 - Kiegészítő: 2340*12 = -28.080 Éves adó: ∑ 36.720 évi, /12 = 3060 Ft/hó adóelőleget vonni 2. Magszem havi bruttó bér 90000Ft Mennyi éves jövedelemadót fizet? Éves bér = Éves adóalap: 90.000*12 = 1.080000 TELJES ADÓJ, CSÖKK

KIEG AJ Számított adó: 1.080000*0,18 = 194.400 Adójóv: - Alap: 9e*12 = -108.000 - Kieg adójóv: (2340*12) – (1.080000 – 1000e)*0,05 = -24.080 Éves adó: ∑ 62.320 3. Magszem havi bruttó bér 160000Ft Mennyi éves jövedelemadót fizet? Éves bér = Éves adóalap: 160.000*12 = 1.920000 CSÖKK. ADÓJÓVÁÍRÁS, KIEG AJ NEM Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1920e–1700e=220e 220e*0,36 = 79.200 ∑ 385200 Adójóváírás: (Kiegészítő nem jár) - Alap: (12*9.000) – (1920000 – 1500000) * 0,18 = 108.000-75600 = 32.400 Éves adó: 385.200 – 32400 ∑ 352.800 4. Magánszemély havi bruttó bére 100000Ft Egyéb éves adóköteles jövedelme (ami összevontan adózik) 1.000000Ft Mennyi éves jövadót fizet a 2007 évi szabályok szerint? Éves bér: 100.000*12 = 1.200e + Egyéb jöv: 1000e = Összevont adóalap: 2.200e Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 2200e–1700e=500e 500e*0,36 =

180.000 Éves adó: ∑ 486.000 5. Magánszemély havi bruttó bére 90000Ft 8 hónapig állt munkaviszonyban Egyéb összevontan adózó jöv-e 700.000Ft Mennyi éves jövadót fizet a 2007 évi szab-k szerint? 8 havi bér: 90.000*8 = 720.000 + Egyéb jöv: 700000 = Összevont adóalap: 1420000 Számított adó: 1.420000*0,18 = 255.600 Adój: -Alap:9e*8 = -72e -Kieg:2.340*8=18.720 =>18720–(1420e–1000e)*0,05=-2.280Nem jár!0 Éves adó: ∑ 183.600 6. Magánszemély egész évben munkaviszonyban áll, havi bruttó bére 190000Ft Márciusban 80000 Ft jutalmat kapott. Mennyi a jutalomból levont adóelőleg? 1. Összevont jövedelem adója Éves bér: 190.000*12 = 2.280000 + Egyéb jöv: 80000 = Összevont adóalap: 2360000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 2360e–1700e=660e 660e*0,36 = 237.600 ∑ 543600 2. Bér jövedelem adója Éves bér = Éves adóalap: 190.000*12 = 2.280000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 =

306.000 1.700001-től 36% 2280e–1700e=580e 580e*0,36 = 208.800 ∑ 514800 3. Jutalom adóelőlege = Összevont jöv adója – Bérjöv adója = 543600-514800 = 28800 7. Magszem havi Bo bére 73eFt 11 hó állt munkavisz-ban Ápr-ban 50eFt jutalmat kap Egyéb összev adózó éves jöv 250eFt. Szell tev éves bev-e 180eFt Bérbeadásból szárm éves bev 900eFt, mellyel szemben 400eFt szlákkal igazolt ktg merült fel. Életbizt díja 10eFt/hó Éves SZJA? Éves (7 havi) bér: 73e*111= 803.000 + Jutalom (bérnek minősül): 50.000 Egyéb jöv: 250.000 + Szellemi tev jöv: 180e*0,9 (jöv.hány) 162.000 Összevont adóalap: 1.265000 Számított adó: 1.265000*0,18 = 227.700 Adójóváírás: - Alap: 9e*11 = - 99.000 - Kieg: 2340*11-(1.265000–1000000)*0,05 = - 12.490 Életbiztosítás adókedv:10.000*120,2 = - 24.000 Összevjöv évi adó:∑92210 Bérbeadás adója: 900e*0,25 = 225.000 Éves adó:∑ 317.210 7 8. Magánszemély éves jöv-e 3500e Ft 100e Ft adókedv-t

érvényesíthetne Mennyit vehet ig-be? 100e – (3.500-3400) * 0,20 = 80.000 Ft vehető igénybe 9. Szellemi alkotás - Magsz építőműv-i alk-áért 200eFt-ot kapott Előáll-i ktg-e 156eFt, ezt művész maga fin-tt és szlával igazolt, így bejelentette, h. ktgelszám-t választ Más forr-kból, éves munkavisz-ból 1.200eFt, munkavisz-n kív 350eFt összevonandó jöv volt A/ Jövadó 2007? Szellemi tevékenység jövedelme: 200.000 – 156000 = 44000 Éves bér: 1.200000 Egyéb éves jövedelem: 350.000 Összevont adóalap: 1.594000 Számított adó: 1.594000*0,18 = 286.920 Adójóváírás: 108.000 – (1594000 – 1500000)*0,18 = -91.080 Éves adó: ∑ 195840 (2007 előtt: Szellemi tev adókedv-e: 44.000*0,25 (max 100e) = -11.000 ∑ 184840 - megszűnt) B./ Hogyan vált éves SZJA, ha szellemi tev jöv-ét 10%-os diktált ktghányad alapján hat meg? Szellemi tevékenység jövedelme: 200.000 * 0,90 = 180.000 + Éves bér: 1.200000 Egyéb éves jövedelem: 350.000 Összevont

adóalap: ∑ 1.730000 Számított adó: 1.700000*0,18 = 306.000 + (1730e–1700e)*0,36 = 10.800 ∑ 316.800 Adójóváírás: 108.000 – (1730000 – 1500000) * 0,18 = -66.600 Éves adó: ∑ 250.200 10. Magánszem 3 kiskorú gyer-t tart el és alk-ttként dolg Havi Bo bére 125eFt Megbízást kapott 3 előadás megtartására, amiért 8.500Ft-ot kapott előa-nként Életbizt-ának havi díja 8000Ft Lakáscélú megtak-ként havi 10eFt-t helyez el pénzint-nél, m.ről igazol-t megkapta Éves SZJA? Éves bér: 125e*12= 1.500000 Szellemi tevékenység jöv: 8,5e* 30,9 (jöv.hányad) = 22.950 Összevont adóalap: 1.522950 Számított adó: 1.522950*0,18 = 274.131 Adójóváírás: - Alap: 108e – (1.522950 – 1500000)*0,18 = -103.869 - Kieg: 28.080-(1522950–1000000)*0,05 = - 1.932 Gyerekkedv: 3*4.000*12 = - 144.000 Életbiztosítás adókedv: 8.000*120,2 = - 19.200 (Lakáscélú adókedv. nem jár!!) Éves adó: ∑ 5.129 11. Adózó 7hónapig munkavisz-ban áll 150eFt/hó

keresettel Azt követően 90eFt-tal nyd-ba vonul Önálló tev-ből 300eFt éves jöv-t szerzett. Mennyi az éves SZJA? Éves (7 havi) bér: 150e*7=1.050000 5 havi Nyugdíj: 90e*5= 450.000 Egyéb jöv: 300.000 Összevont adóalap: 1.800000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1800e–1700e=100e 100e*0,36 = 36.000 ∑ 342000 Adójóváírás: - Alap: 7*9e–(1.800000–1500000)*0,18 = -9.000 Nyugdíjra jutó adó: 450.000*0,18 = - 81.000 Éves adó:∑ 252.000 12. NYUGDÍJ 100000 + BÉR pl ügyvezetőként 150000, mennyi a jövedelemadó 2006/2007? Éves adóalap: (100.000*12=1.200000 NyD) + (150000*12=1.800000 Bér) = 3000000 Számított adó 2006: 1.550000-ig 18% 1.550000*0,18 = 279.000 CSAK BÉR 1.550001-től 36% 1800000 – 1550000 = 250000 250.000*0,36 = 90.000 ∑ 369000 Adójóváírás 2006: 54.000 ∑ 315000 Számított adó 2007: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 3000000 – 1700000 =1300000 1.300000*0,36 =

468.000 ∑ 774000 Nyugdíjra eső adó 2007: 1.200000*0,18 = 216.000 ∑ 558000 13. Önk nydpénzt-ba befiz-tt pénz 90%-át tőkésítik 1500 Ft/hó tagd (58 év) Tagdjí:1500*12 =18e Eseti befiz, 30%-a visszaig. 2007-ig: 315333 ∑333333=>100e Ft adókedv járt, visszaig, m120e 2007: 433e-333e után 130e annál, aki 2020-ig nyd-ba megy; aki utána, annál 100e szlára kerül, ,Øigv. 14. Kisker tev-t folytató személynek 4,5MioFt bev-e keletk-tt Mennyi SZJA normátaladó esetén? Kisker tev jöv-e = Adóalap: 4,5Mio*0,13 (13% jöv-hányad) = 585.000 Átalányadó: 558.000*0,18 = ∑ 105.300 8 Összefoglaló SZJA feladatokhoz - Puska Adósávok:2006: 0-1.550000 – 18%, 1550001- - 36% 2007: 0-1700000 – 18%, 1700001- - 36% 2008 – Terv:1.900000 – Tény:1700000, 2009 – 2300000, 2010 – 3000000, alsó határ: 250000 Ft Csökk tét: Szaksz.díj (jöv-ből lev) Külf-n fiz adó, Adót-t nem vis jár (nyd, ösztd, balesjár), Adójóv Adójóváí: Bojöv≤1.500e:18%,

max9e/h-108e/év 1500-2100: csökk-tt=108-(Bo-1500)*0,18. >2100:Ø Kieg-ő adój.í: Bojöv≤1000e 2340Ft/hó–28080/év >1561600, Kif: 5% 2008: A+K 1250-2762, 9% Nyd: 06 adóment. Jóvír jár 07től adót-t nem vis járand (+Bales-i járad, Ösztd is), Összev adóalrész Kam.a:20%, kiv laktp-i + nydelőtak kapcs befiz Házipt.aØ:20%, ha pt-ban összbev0,8%,min300e Adókedvezm-k: 1. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár: 2005: befiz-tt összeg 30%-a, max 100e Ft visszatérítés 2006: nincs visszatér, csak az önk kölcs pénzt-ban lévő pénzt növ. Befiz pénz 90%-át tőkésítik Aki 2010ig nyd-ba megy, ott max130e Ft. Többféle pénztártíp-nál tört-ő befiz: 120/150eFt 2. Nydelőtak szla: nincs120/150 3. Magnydpénzt-i tagdkieg: Bobér8%a, max10%-ra eg-hető ki 4. Szellemi tev adókedv-e: 2006-ig jöv 25%-a, max évi 50eFt 2007 megszűnt 5. Sulinet: max60e 6. Felsőf-ú szakképz adókedv-e: egyági rok is, tand30%, max60e, mind felsőokt képzben 7.

Életbizt: igazolt díj 20%-max60e + díjnöv-nél 10%elő évet meghal többlfizre 8. Keretkorl: Felsőokt tand+Közcélú alap+MagNydPt befiz kedv-e = max100e, 400e jövkorlát 07től Korl: 5+6:max60e. Korl: 3+5-7:max100e Jöv.korl: 2006-6M, 2007-3,4M, 3,9ig csökk –diff20%a 9. Lakck: 2007megsz, kiv tav-ig kezdte 2010ig Új:40%-max120e, régi:30%-max120>4,4/3,4 csökk 10. Csal-i kedv: 4e/gyer/hó Jövk: 3 gy-nél 6Mio, 4 gy 6,5Mio, 5 gy 7Mio, 6 gy 7,5M, 7 gy 8M-max 11. Felnőttképz-i és szgbeszerzési kedvezm: 2006: 60e Ft (alkatr-re nem) 6Mio-ig, 2007 megszűnt 12. Alkalmi foglalkozt munkavállalói könyvvel: bizonylattal igazolt, érv-tt közteherjegy 75%a 13. Közcélú adomány: 30%, de Közhasznú szerv + egyh: max 50e, Kiemelten közhasznú: max 100e 14. Súlyosan fogyatékos magánszemély: Havonat az év 1 napján érvényes minimálbér 5%a 15. Mezőgazd-i őstermelő: Meghat-tt feltételekkel max 100e, 6Mió felett csökken Termb.jut:54% 0609től B-n kív jut-Caf:

400e/év ker adóment: Önk.KölcsÖnseg + Isk tovképz ktg-e + Üdcsekk maxminb+ Isk.kezd tám (20e/gyer) + Helyi közl bérl + Ruhap + Interhaszn + Szg-es juttatás + Művel-i int szolg Étk-i jegy: nem bkj. Saját konyhára 2006 max 9eFt, 2007 max 10eFt Hideg: 2006 4eFt, 2007: 5eFt Nettó havi bér 2006/7: Bruttó havi bér – SZJAelőleg – 1/1,5% Munk.vjár – 8/8% MNYP tagdíj – 0,5/0,5% MNYPtag nyd. jár – Össz4% Termbeni egbiztjár + Pénzbeni egbiztjár / 2007 4%T+2%P Jövedelmek csoportosítása: 1. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. Nem önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Bér (munkavisz-ból szárm jöv) b/ OGyi képvis-k tiszteletdíja 2. Önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Szellemi tev-ből származó jöv b/ Vállalk-i jövedelemkivét c./ Mezőgazd-i őstermelésből származó jöv d/ Választott könyvvizsgálói tev-ből származó jöv 3. Egyéb jöv-k: Pl Nyugdíj – magában adómentes, de 20070701-től adóterhet nem viselő jöv 2.

Különadózó jövedelmek: 1. Vagyonátruházásból származó jövedelem (ingó vagy ingatlan) 2. Tartós életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem 3. Tőkejöv-ek Pl Kamat, Árfolyam-nyereség, Tőzsdei ügyl-k nyeresége, Opciós ügyl-k nyeresége 4. Természetbeni juttatások 5. Vegyes jövedelmek Pl Nyereményből származó jövedelem, Bérbeadásból származó jövedelem 9 Mezőgazdasági tevékenység adózása Mezőgazdasági kistermelő: 7Mio Ft bevételig lehet. (Ha gazd-i társ-ként működik, Tao-t fizet) Támogatás: Ha 10Mio a bevétele és 4Mio a kapott támogatás, azt le kell vonni a bev-ből: 10-4=6Mio bev. Mezőgazdasági őstermelő: 1. 16 életévét betöltötte 2 Kiváltotta a mezőgazd-i őstermelői igazolványt 3. SZJA tv 6 sz melléklete felsorolja az érintett tevékenységeket 3-féle adózási mód közül választhat: Mezőgazd-i tev 600eFt-ig adómentes, mindegy melyiket vál-ja. 1. 10%-os diktált költséghányad:

Összevontan adózik, azaz ha van bérből származó jöv-e is, összeadni Jár neki 100eFt őstermelői kedv, erre nem a 3,4Mios jöv-korlát von. 6Mio Ft-ig a teljes 100eFt-ot igbe vezeti, 65Mio éves jöv-ig a diff 20%-ával csökk-tt adókedv vehető ig Beletart a 100eFt-s keretbe Pl 6,2Mio éves jövedelemnél 100e-(6,2Mio-6Mio)*0,2=60.000Ft 2. Tételes ktg-elszámolás: Jöv=Bev-Ktg Szlákkal igazolja ktg-eit és ezt levonhatja Kistermelői átalányt is választhat, ha nem igazolja szlákkal ktg-eit: 40% Ktg – 60% Jöv. Ha ezt választja, 4Mio bev-ig egyszerűsített nyilatkozatot tehet. Összevontan adózik Jár a 100eFt-os adókedv (Vizsgán nem lesz) 3. Átalányadózás: Csak kistermelő választhatja Állatteny-nél a bev 6%-a, Növterm-nél a bev 15%a jöv Külön adózó jöv. Nem jár a 100eFt-os adókedv Feladatok - Mezőgazdasági tevékenység adózása 13. Férj munkaidős keresete 1200eFt időnként egy kisváll megbízásából kisebb javításokat végez,

melyért 32eFt-t kapott. Feleség főmunkaidős kereset 998eFt Mezőgazd tev keretében 1850eFt árbev-t értek el. Ebből 995eFt volt a növterm, 855 az állatteny bev-e A felvásárlási szlák a férj nevére szóltak, neki van ősterm-i igazolv-a. Mennyi éves SZJA-t fizetnek? Férj adózása: 1. 10%-os diktált ktghányad (bev 90%-a jöv) Éves bér: 1.200000 Megbízási díj: 32e*0,9 = 28.800 Mezőg.tev jöv-e: 1850*0,9 = 1.665000 Összevont adóalap: 2.893800 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1.193800*0,36 = 429.768 ∑ 735768 Őstermelői kedv: - 100.000 Éves adó: ∑ 635768 2. Kistermelői átalány (bev 60%-a jöv) Éves bér: 1.200000 Megbízási díj: 32e*0,9 = 28.800 Mezőg.tev jöv-e: 1850*0,6 = 1.110000 Összevont adóalap: 2.338800 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 638.800*0,36 = 229.968 ∑ 535968 Őstermelői kedv: - 100.000 Éves adó: ∑ 435968 3. Átalányadózás Állatteny

jöv: 855e*0,06=51.300 + Növterm jöv: 995e*0,15=149.250 = Mgtev adóalapja: 200550 Különadózó jöv. adója: 200500*0,18 = 36.099 Éves bér: 1.200000 + Megbízási díj: 32e*0,9=28.800 = Összevont adóalap: 1.228800 Számított adó: 1.228800*0,18 = 221.184 Adójóváírás: - Alap: - 108.000 - Kieg: 28.080-228800*0,05 = - 16.640 Összev adóalap utáni éves adó: ∑ 96544 Éves adó: 36.099 + 96544 = ∑ 132643 Feleség adózása: Éves bér = Éves adóalap: 998.000 Adójóváírás: - Alap: 9.000*12 = - Kiegészítő adójóváírás: 2.340*12 = Éves adó: Számított adó: 10 998.000*0,18 = 179.640 -108.000 -28.080 ∑ 43.560 2007.1116 ÁFA Áfa fogalma: Az áfa olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a t ermelés és forgalmazás minden szakaszában kötelesek megfizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék vagy szolg. végső felhasználója viseli. Hozzáadott érték: A kibocsátott termelési érték és az anyagi

ráfordítások különbsége. Áfa jellemzői: 1. Általános = Normatív jelleg: az adó a termékek és szolg-k csaknem teljes körére kiterjed, viszonylag szűk körűek a mentességek. 2. Forgalmi adó: jellege abból követk, h az adót mindig meg kell fizetni, ha a term-t v szolg-t értékesítik 3. Fogyasztási adó: az adó végső terhét a fogyasztóra hárítják 4. Többfázisú adó: a termelés és forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni az adót az értékesített termékek és szolgáltatások után. 5. Nettó adó: az értékesítő eladásait fizetendő adó (FIZÁFA) terheli és ezt csökkentheti a beszerzést terhelő áfával. A beszerzéseit terhelő áfát előzetesen felszámított adónak (ELÁFA) nevezzük A végén 1.000-re kerekítünk 6. Közvetített adó: az adó fizetésére kötelezett és az adó terhét viselő személy nem azonos 7. Stabil költségvetési eredményt eredményez, ez a legnagyobb adótétel 8. Számlaadási

kötelezettségre épül 9. Közgazdaságilag semleges hatású az adó 10. Lehetőséget ad preferenciák alkalmazására egy viszonylag szűk körben (mentességek) Adó tárgya: Az értékesítés, tágan értelmezve. Pl a meghatározott időre szóló bérleti szerződés is Adó alanya: Természetes személy, jogi személy vagy jogi szem. nélküli szervezet, mely gazdasági tev-t végez és ennek ellenében profit elérésére törekszik. Mentességek: 1. Alanyi adómentesség: az előző évi árbevételhez kapcsolódik, azaz az adóalap nagyságához 2. Tárgyi adómentesség: a tevékenységhez kapcsolódik Pl közművelődés, oktatás, sport Adó mértéke: 2006.ápr1-jétől változott: 25%20%, 15%20% Kétkulcsos, ha nincs megadva, 20%: 1. Általános kulcs: 20% 2 Engedményes kulcs: 5% (könyvkiadás, gyógyászati segédeszk, napilap) Nettó ár: Alulról számítjuk az ÁFÁ-t: 20% / 5%. Bruttó ár: Felülről számítjuk az ÁFÁ-t, árban benne van: 20% - 16,67%

(20/120), 5% - 4,76% (5/105). Készpénzes ár: ÁFA benne van (Bruttó ár). Export: 0% = adómentes levonási joggal, nem fizet érték-kor, de levonhatja a beszerzéseit terhelő ÁFÁt. Áfa mentes: nem fizet ÁFÁt értékesítéskor és nem vonhat le ÁFÁt beszerzései után. EU átlag a forgalmi adóra: 14%. Foglaló: Pl. vevő 100eFt foglalót ad, termelő berendezést akar megvásárolni A foglaló áfát tartalmaz Eladásként kezeljük, ha f-t kap és besz-ként, ha f-t ad. ELÁFA: 100e*0,1667=16,67Ft. Ha a vevő hibájából hiúsul meg az ügylet, bukja a foglalót, nem történik ért. Ha az eladó lép vissza, a foglaló 2x-esét kell visszafizetnie (PTK). Ha meghiúsul az ügyl értékesítés nem volt, áfa tartalma sincs, nem kell könyv Saját rezsis beruházás aktiválása: Az aktivált érték Eláfának és Fizáfának is minősül. Aktiválás № érten Tehát ha a feladatban ennyi van: Saját rezsis beruházás aktivált értéken, akkor nincs benne áfa! Ha

benne van, akkor a feladatban: Saját rezsis beruházás bruttó / áfával növelt értéken. Teljesítési dátum: Mi a szlán lévő teljesítés dátuma alapján számolunk, nem a tényleges fizetés alapján! Apport: Apportként átadott TE => Értékesítésnek min - Fizáfa. Apportként átvett TE => Beszerz – Eláfa Import anyag besz: Ha nincs részletezve a feladatban, h mi alapján (VPOP határ), akkor számolunk áfát. Besz. után nem levonh áfa: Üzemany szgkocsihoz, Üzleti reprez, Szgk vásárlás – csak viszonteladónál Közösségi értékesítés: Mentes, kivéve ha a partner pl. Szlovákiában nem rendelkezik EUs adószámmal, ilyenkor értékesítésnek számít és Fizáfa van. Előleg: Adott előleg – Beszerzésnek minősül – Eláfa. Kapott előleg – Értékesítésnek minősül – Fizáfa 11 Feladatok – ÁFA 1. Hat meg az áfafizetési kötelezettséget (Nincs megadva adókulcs, így 20%-kal kell számolni) MEGNEVEZÉS Adó nélküli

ellenérték № ár ELÁFA FIZÁFA I. Beérkezett számlák 01. Anyagbeszerzés 2.500e 2,5M*0,2=500e 02. Import anyag besz (nincs ott, mi alapján,szám áfát) 2.000e 2M*0,2=400e 03. Szolg nyújtása (mivel a beérk szlák közt van, 1.000e 1M*0,2=200e beszerzés) 04. Tárgyi eszköz beszerzés 5.000e 5M*0,2=1.000e 05. Üzemanyag személygépkocsihoz 125e Nem levonható 06. Üzleti reprezentáció 75e Nem levonható 07. Beszerzés tárgyi adómentes tevékenséghez 150e Adómentes II. Kimenő számlák 08. Termék értékesítés belföldre 10.000e 10M*0,2=5.000e 09. Szolg nyújtása belföldre 1.500e 1.500e*0,2=300e 10. Export értékesítés 2.800e 0% 2.100e 2.300e 1000Ft-ra kerek Befizetendő adó a költségvetésbe 200eFt. 200e 2. Társ kettős könyvvez-t vezet Feb-ban neg elszámol áfáját visszaig-te (>volt) Idáig nem fontos! Társ. márc havi adatai lent Hat meg a márc havi áfafizetési kötelezettséget MEGNEVEZÉS ELÁFA FIZÁFA 01. Eladott Br300eFt ért-ben árut,

mely csak ápr-ban ke