Gazdasági Ismeretek | Adózási ismeretek » Oroszné Ilcsik Bernadett - Adózási ismeretek, példákkal, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 16 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:973

Feltöltve:2008. január 24.

Méret:324 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

OROSZNÉ ILCSIK BERNADETT: ADÓZÁS 2007.0921 Az adózás alapelvei, a modern adórendszer kialakulása, alapfogalmak, adók rendszerezése Állami bevételek: • Az államnak bev-re van szüksége közhat-i funkciói ellátására és a pénzügyi rsz működtetésére. • A legfőbb állami bevétel az adó. Egyéb bevételek: • Vámok, díjak, bírságok, illetékek • Állami váll-k működéséből származó bev • Belföldi / Külföldi hitelfelvét • Privatizációból származó bevételek. Adónövelés korlátai: 1.Politikai korlát: Ha növelik az adó mértékét, nem marad meg a választók bizalma a kormányzat elveszti azt. Drasztikus eset: adófizetés tömeges megtagadása 2.Fiskális korlát: Az adómérték növelése egy idő után nem jár az adóbevétel növekedésével 3.Gazdasági korlát: Az adó növelése tartósan nem haladhatja meg a reálszféra megtakarításait 4.Pszichológiai korlát: Az adómérték növelésével csökken(het) az adózási

hajlandóság 5.Jogi korlát: Alkalmazhatóság, alkotmányos és törvényi feltételek Adózási alapelvek: 1.Alkotmányos alapelvek: 1994 XXtv 70 §: a magyar köztársaság minden polgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján a közterhekhez hozzájárulni. 1. Általánosság 2. Egyenlőség 3. Arányosság 2.Modern alapelvek: Ezek az alapelvek általános követelményeket határoznak meg 1. Arányos közteherviselés: Mindenki teherbíró képességének megfelelően adózzon, valamint jelölje ki az adórendszer azokat a b evételeket, jövedelmeket, vagyontárgyakat, mely után az adózás keletkezik. Az általánosság is ide tartozik, ne legyen diszkrimináció 2. Gazdasági fejlődés támogatása: Az adórsz támogassa a működő tőke beáramlását és a hazai beruházásokat is. Az áll tartózkodjon a piaci viszonyokba történő felesleges beavatkozásoktól 3. Jövedelem nivellálás: Az adóztatás célja, hogy mérsékelje az óriási jövedelmi

különbségeket, kiegyenlítődés menjen végbe (bár ehhez az adó nem elég). Progresszív jövedelemadózás Egykulcsos adónál ez nem működik. 4. Foglalkoztatás elősegítése: A cél új munkahelyek teremtése a régiek megtartása mellett Ehhez azonban más gazdaságpol-i eszközök is kellenek. Összefügg a gazdfejl támogatásával 5. Létminimum adómentessége: Adóterhet ne viseljen az a s zemély, akinek adófizetésével a maga vagy családja létfenntartása veszélybe kerül. Léteznek direkt (=közvetlen=egyenes) adók, pl SZJA, itt biztosítható ez az alapelv; valamint indirekt adók, pl. ÁFA, itt nem biztosítható A 2007-es szabályozásban ez az alapelv már nem működik. 6. Versenysemlegesség: Az állam ne avatkozzon bele a gazdasági versenybe, a gazd fejlődésébe, ne torzítsa a piaci viszonyokat. Se pozitív, se negatív diszkriminációt ne alkalmazzon 3.Klasszikus adózási alapelvek: Adam Smith fektette le 1. Általános: Mindenki, aki a

törvényi feltételeknek megfelel, fizessen adót Adam Smithnél ez azt jelentette, hogy ne legyenek mentességek a feudális uralkodóosztály köréban. 2. Igazságos: Mindenki vagyoni, jöv-i visz-ainak, azaz teherbíró kép-ének megfelelően adózzon 3. Olcsó: Minél kevesebb költséggel járjon az adó megfizetése 4. Kényelmes: Adófizetők érdekében az adófiz módja és időpontja minél kev-bb teherrel járjon 1 Adópolitika: 2014? után, az EUR bevezetése után ez teljesen megváltozik. Pénzügypolitika Fiskális politika Monetáris politika Költségvetési politika Adópolitika Pénzpolitika Hitelpolitika Adórendszerrel szemben támasztott követelmények: 1-5. a fontos 1. Egyszerű: Könnyen átlátható A magyar adórendszer nem egyszerű 2. Semleges: Ne avatkozzon a gazdaságpolitikai döntésekbe 3. Igazságos: Mindenki jövedelmi / vagyoni helyzetének megfelelően adózzon 4. Konzisztens: Az EU-ba lépés óta fontos Összehasonlítható legyen más

országok adórendszerével, adóharmonizáció. 5. Stabil, kiszámítható: Legyen kevésbé változékony 6. Hatékony 7. Egyértelmű 8. Rugalmas 9. Olcsó Adórendszer kialakulása: Kezdetben egy adó volt, ezt egyre többel egészítették ki, így alakult ki. 1. Fejadók 2. Tárgyi adók: leggyakoribb Magyarországon a házadó és a földadó 3. Hozadéki adórendszer: termelési adók 4. Jövedelemadók: (dátumot nem kell tudni) 1799 – Anglia, 1891 – No, 1913 – USA, 1914 – Fro 5. Forgalmi adók: XX sz közepe 6. Ökoadók: XX sz vége Kétféle Államszerkezet létezik: 1. Unitárius államszerkezet: pl Magyaro Adórendszer felépítése: Központi adók + Helyi adók 2. Föderatív államszerkezet: pl USA Szövetségi adók + Tagállami adók + Helyi adók Magyar adórendszer kialakulása: 1848 előtt alapvetően a Szent István által bevezetett adórsz működött. A legfontosabb adónem a házadó volt. Állam jöv-e = király jöv-ével: földbirtokból származó

jöv, hűbéradó, bánya, vám, stb 1. 1848 - Az első adóreform kísérlet: Kossuth L nevéhez fűződik Az adókat két csoportba sorolta: 1. Direkt adók (2-t tudni): 1. Házadó: szobaszám szerint 4. Személyi adó: bér után fizették 2. Földadó: földminőség alapján 5. Távolléti adó: a 183 napnál több időt 3. Kereseti adó: üzleti és keresk-i tev-ből külf-ön tartózkodókat súlytotta. (12%) származó tiszta jöv. utáni adó (6%) 2. Indirekt adók (2-t tudni): 1. Pálinka adó 3. Bélyegdíj 5. Lajstromozási illeték 2. Italmérési adó 4. Dohányárusítási adó 1850 – Az osztrák adórendszer adaptálása Osztrák parancsra bevezették a közteherviselést, azaz a nemes is adózik. Alapvetően erre az időszakra a direkt adónemek voltak jellemzőek. 1868 – 1. magyar adórendszer (bár a monarchián belül) 3 fő adónem: 1. földadó 2 házadó 3 jövedelemadó 1875 – Az adórendszer továbbfejlesztése 1. Bevezették a tőkekamat és

járadékadókat 2. Bányaadó 3. Jövedelem pótadó A jövedelmet 4 osztályba sorolták: 1. Házalók, cselédek, munkások 2 Ház- és földbirtokosok Kereseti adót fizettek 3. Gyárosok, bankárok, orvosok 4 Köztisztviselők és magánalkalmazottak Jövadót fizettek 2 2. 1909 – A második adóreform kísérlet: Weckerle Sándor nevéhez fűződik • Progresszív jövedelemadózást vezettek be. Megszüntette a pótadókat • A családfő adózott csak, de a családtagok összjövedelme alapján. A létminimum adómentes lett • Bevezette a gyerekek utáni adókedvezményt. 1922 – Az 1909. évi reform életbe lépése A háború miatt csúszott a bevezetés. 1924 – A szanálási törvény Az állam feladatköre kibővül. Jelentős takarékossági intézkedések bevezetése A korona inflálódása miatt aranykoronában szedik az adót. Jellemző (% nem kell): 25% Földadó, 1-40% Jöved.adó, 0,1-1% Vagyonadó, 5-15% Társulati adó 3. 1945-57 – A harmadik

adóreform: Jellemző a magánszektor és az áll-i szektor megkülönb-e • Alapvetően szocialista irányú fejl. A magánszektor adóterhe megnőtt, az áll-i szektoré csökkent • A külföldi tulajdonú vállalatok adóterhe megnőtt, ennek a célja az volt, hogy csődöt jelentsen, ezután felszámolják, majd állami tulajdonba veszik. • Nőtt az ajándékozási és az öröklési adó és illeték. • Alapvető ágazati jövedelemátcsoportosítás a mezőgazdaságból az iparba. 1952 – Nettó termelői ár bevezetése Forgalmi adó. 1957 – Konszolidáló politikai és adórendszer Eltörölték a kötelező beszolgáltatást. 1959 – Illetmény adó megjelenése 1965 – Felkészülés az új gazdasági mechanizmusra Bevezetik az eszközlekötési járulékot. A magánszekt és a szocialista szektor megkülönb-e jelentős 1968 – Új gazdasági mechanizmus adórendszere Tervalku helyett szabályozó alku. Szabályozták a nyereség felosztását Kibővült a

támog-k köre 4. 1988 – A negyedik adóreform: Közeledés a nyugat-európai országokhoz • Az 1968-as reform továbbterjesztése, az áru- és pénzviszonyok megerősítése. • Új stabil pénzügyi szabályozó rendszer. 1988 – Problémák: 1. Viszonylag kevés számú szoros elszámolású adóalannyal számoltak 2. Erősen progresszív adótábla, ez jövedelemeltitkoláshoz vezetett 3. Beruházási kedvezmények, bizonyos területek preferálásával a gazd-ba való beavatkozás 4. Szocialista elemek jelenléte 5. Alapvető jogalkotási hiányosságok 6. Egységes forgalmi, értelmezési, ellenőrzési rendszer hiánya 7. Nemzetközi adóharmonizáció hiánya Adótani alapfogalmak 1. Adó: a költségvetés forrásoldalát képezik az adóbevételek Közvetlenül ellenszolg nem jár érte, viszonyt az újraelosztás lévén csekély ellenszolg-sal találkozhatunk, pl. honvédelem, oktatás 2. Adóalany: a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli

szervezet 3. Adó tárgya: az a jogi dolog, vagyon, jövedelem, ami után az adót megfizetjük 4. Adó alapja: az adó alapja az adó tárgyának a mennyisége 5. Adótartozás: esedékességkor nem fizetik meg az adót + adótartozásnak minősül a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás is. 6. Adófizető: természetes vagy jogi személy 7. Adó mértéke: adóalany után fizetett, azaz adóalap egységére eső adó 8. Adókulcs: adóalap %-a 9. Adótétel: konkrét meghatározott összeg, amit be kell fizetnünk pl vendéglátásban 10. Adótarifa: adókulcsok és adó tételek összessége 3 11. Adókedvezmény: törvényi keretek között bizonyos preferenciákat alkalmazhat az adótörvény Csak a fizetendő adó mértékéig vonható le. 12. Adómentesség: törvényi feltételek mellett bizonyos köröknek nem kell adót fizetni pl ÁFA: alanyi és tárgyi adómentesség. 13. Adóhatóság: az adózót képviselő szervek összessége 14. Adóbevallás:

olyan kimutatás, amelyből megállapítható a fizetendő adó összege 15. Adókötelezettség: Nem egyenlő az adófizetési köt-gel, több annál Magába foglalja a b evallási, bejelentési, bizonylat megőrzési, adóelőleg fizetési köt-t is. Kevesebbe kerül, ha az adófizetéssel kések, mint az adóbevallással. Miért? Ha későn fizetek, késedelmi pótlék van, ha későn adom be az adóbevallást, késedelmi pótlék + m ulasztási bírság is van. Az adókötelezettséget csak törvényben vagy törvényi felhatalmazással önkorm-i rendeletben lehet szabályozni. 16. Adóáthárítás: két fajtája van: 1 Szándékolt (pl ÁFA) 2 Nem szándékolt (pl SZJA) áthárítás 17. Elhárítás: két fajtája van: 1 Megengedett: vásárolna, de nem teszi, mert nagy az adóteher 2. Nem megengedett: vásárol, de eltitkolja. 18. Adóelkerülés: adóminimalizálásra való törekvés Pl1 millió Ft bev, 600e Ft-ig adómentes, ezért minden családtag kiváltja az őstermelői

igazolv-t, így 3 felé oszlik a bevétel, és adómentes lesz. 19. Adócsalás: törvényi szabályok megsértése Az adók rendszerezése, típusai 1. Adóalanyok szerint: 1. Természetes személy 2. Jogi személy 3. Egyéb 2. Adóviselés alapján: 1. Direkt adó 2. Indirekt adó 3. Adó tárgya szerint: 1. Jövedelmet terhelő 2. Vagyont terhelő Jövedelemadó Hozadéki adó 4. Adó felhasználása szerint: 1. Általános adó 2. Céladó 5. Adó mértéke szerint: 1. Lineáris adó 2. Progresszív adó 3. Degresszív adó 6. Jogosultság szerint: 1. Központi 2. Helyi 3. Vegyes 7. Adóztatás jellege szerint: 1. Kötelező 2. Fakultatív 8. Adó megjelenése szerint: 1. Pénzbeli adó 2. Természetbeni adó 9. Adó közgazdasági funkciója szerint: 1. Költséget befolyásoló 2. Nyerséget alakító 3. Nyereség felhasználását érintő 4. Eszközállomány adóztatása 5 Vagyon- és árumozgás 6. Hozadék 7. Fedezeti funkció 8. Befolyásolási funkció 9. Arányosítási

funkció 10. Időbeliség alapján: 1. Folyamatos 2. Természetbeni adó 11. Behajtás módja alapján: 1. Önadózás 2. Levonás 3. Kivetés 4. Behajtás 12. Kötődés szerint: 1. Tulajdoni 2. Forgalmi 3. Fogyasztási 4. Vámok 13. Adóztatás jogi alapjai szerint: 1. Nemzetközi egyezmény 2. Törvény 3. Önkorm-i rendelet 14. Üzemgazdasági folyamatszerint: 1. Eszközök adóztatása 2. Vállalkozási teljesítmény adóztatása 3. Vagyonátszállás adóztatása 4. Vállakozási eredmény adóztatása 4 2007.0921 Személyi Jövedelem Adó Sávosan progresszív adóztatás. 1988-ban vezették be, a 4 adóreformnál Előtte az általános jövedelemadót használták. Ez nem vonatkozott minden jöv-re, az SZJA viszont igen Az áfát is ekkor vezették be. 1988 bérbruttósítást hajtottak végre, hogy ne csökkenjen a magánszem-k jöv-e SZJA jellemzői: 1. Személyi jellegű: az adó alanya a bevételt szerző magánszemély 2. Közvetlen (direkt, egyenes) adó: az adó

alanya és az adófizető személye azonos 3. Általános: a magánszemély az összes jövedelme után adózik 4. Tárgya: a jövedelem 5. Alanya: lehet belföldi és külföldi illetőségű magánszemély Belföldi illetőségű magánszemély: magyar állampolgár, plusz a l etelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár. Belföldön és külföldön szerzett jövedelme után is SZJA-t fizet Külföldi illetőségű magánszemély: nem belföldi illetőségű. Belföldön szerzett jöv-e után adózik Jövedelmek csoportosítása: 1. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. Nem önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Bér (munkavisz-ból származó jöv) b./ Országgyűlési képviselők tiszteletdíja 2. Önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Szellemi tev-ből származó jöv b/ Vállalk-i jövedelemkivét c./ Mezőgazd-i őstermelésből származó jöv d/ Választott könyvvizsgálói tev-ből származó jöv 3. Egyéb jöv-k: Pl Nyugdíj – magában

adómentes, de 20070701-től adóterhet nem viselő jöv 2. Különadózó jövedelmek: 1. Vagyonátruházásból származó jövedelem (ingó vagy ingatlan) 2. Tartós életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem 3. Tőkejöv-ek Pl Kamat, Árfolyam-nyereség, Tőzsdei ügyl-k nyeresége, Opciós ügyl-k nyeresége 4. Természetbeni juttatások 5. Vegyes jövedelmek Pl Nyereményből származó jövedelem, Bérbeadásból származó jövedelem Jövedelem-meghatározás módjai: 3 mód van 1. Bevétel teljes egészében jövedelemnek számít: Pl Bér (csak szakszervezeti díjjal csökkenthető) 2. Bevétel meghatározott hányada számít jöv-nek: Pl Szellemi tevékenység bevételének 90%a jövedelem = 10%-os diktált költséghányad. 3. Jöved = Bevétel – Szlákkal igazolt ktgek: csak a bevszerző tev-gel kapcs-ban szorosan felmerült ktg Adótábla: sávosan progr. 2, 1988-ban még 6-8 sáv 2007: 1700000-ig 18% - 1700000-től 36% 2010ig kulcs marad,

csak sávhatár tolódik: 2008: Terv:1.900000 – Tény:1700000, 2009: 2300000, 2010: 3M Adójóváírás szabályai: Bér után jár jóváírás. A jogosultságot mindig az adóalap után számolni!! 1. Alap adójóváírás: Teljes összege havi 9000 Ft, évi 108000 Ft Vizsgálni kell a jogosultsági hónapok számát, pl. 5 hó munka után 5*9.000Ft Korlátok: 1.500000 Ft adóalapig jár a teljes összeg 2100000 Ft-ig jár adójóváírás 1.500000-2100000 Ft között a teljes összeget (108e) csökkenteni kell a jogosultsági határt meghaladó rész (X-1.500e) 18%-ával 2. Kiegészítő adójóváírás: Teljes összege havi 2340 Ft, éi 28080 Ft Korlátok: 1.000000 Ft adóalapig jár a teljes összeg 1561600 Ft-ig jár adójóváírás 1.000000-1561600 Ft között a teljes összeget (28080 Ft) csökkenteni kell a jogosultsági határt meghaladó rész (X-1.000e) 5%-ával 3. 2008-tól javaslat adójóv-ra: Az alap és kieg jóv egyben fog létezni Teljes össz havi 11340

(9e+2340) Korlátok: 1.250000 Ft-ig teljes összeg 2762000 Ft-ig jár adójóv Kifutás mértéke: 9% 5 Változások 2006.szept1-től: 1. Kamatadó, árfolyam-nyerségadó: mértéke 20% A bank vonja le Kivétel: 1.Lakás-takarékpénztárba való befizetések 2 Nyugdíj előtakarékossághoz kapcs-ó befizetés 2. Nyugdíj: adóterhet nem vis-ő járand-nak min Adóalapba beletart, ha van egy jöv, ha nincs, adó sincs 3. Iskolakezdési támog: Adómentes határ: 20070101-ig 19eFt/gyerek, 2007-től 20eFt-ra nőtt, efölött bérként adózik. Mindkét szülő megkaphatja akkor is, ha egy munkah-n dolg Az iskkezd-től szám-tt ±60napon belül lehet ig-ni. Taneszközre, ruházatra, szlával igazolni kell v utalványt ad a munkáltató 4. Házi pénztár adó: Időközben megszüntették, mert alkotmányellenes Mértéke 20% A Tao alanyának kell megfizetni, ha a pénztárban tartott átl készpénz-állomány meghaladja a t v-ben előírtakat: össz bevétel 0,8%-a, de legalább

300e Ft. Kivétel: 1 Hitelintézetek 2 Nonprofit szervezetek 5. Természetbeni juttatások: 44%-ról 54%-ra nőtt az adó mértéke Pl reprezentáció, üzleti ajándék Változások 2007.január1-től: 1. Megszűnik: szellemi tev adókedv-e, a számítógépbeszerzés és a felnőttképzés utáni adókedv 2. Megszűnik a lakáshitel-törlesztés utáni adókedv: Átmenettel: 20070101 után felvett lakáshitelre nem jár. Ha előtte vették fel, az adókedv-t 2010-ig lehet érvényesíteni 3. Felsőfokú szakképzés adókedv-e: új Mértéke 30%, max 60e Ft 4. 100000 Ft-os keretbe (kedv-k összevont korlátja az őstermelői és gyermekkedv nélkül) beletartoznak az egyes TB és magánnyugdíjpénztári befizetések is. 5. Jöv-i korlát az összevont kedv-k (100e) igénybevételénél: 6000000 Ft-ról 3400000 Ft-ra csökken Átmenet: 3.900000 Ft összjöv-ig ig-be vehető csökk-tt adókedv: Teljes adókedv – (Jöv-3400e) *0,20 6. Iskolakezdési támogatás: 19e-ről 20e-re nőtt

7. Üdülési csekk: adómentes addig, amíg meg nem haladja az adóév 1 napján érvényes minimálbért 8. Adómentes béren kívüli juttatások, Cafetéria-rsz: 400e-ig adómentes Afölött 54% (korábban 44) Adókedvezmények: 1. Gyerekek után járó adókedv: Nem változott1-2 gyerek után nem jár 3-tól gyerekenként 4000Ft/hó Pl. 3 g yereknél 4*312= 144eFt. Jövedelemkorlát 6Mió Ft/év, ez a határ tolódik max 8Mióra, gyerekenként 500eFttal: 4 gyerek 6,5Mió, 5 gyerek 7Mió, 6 gyerek 7,5Mió, ≥7gyerek 8Mió. 2. Életbiztosítások adókedv-e: 20% + benne van a 100eFt-os korlátban Jövkorlát 3,4 Mió, max 3,9Mió 3. Szakszervezeti díj: nem adókedv, le kell vonni az éves jöv-ből, ez az egyetlen, ami ezt csökkenti 4. Táppénz: uolyan adózás szempontjából, mint a bér, összevontan adózik Bérbeadás: 1. A bev-lel szemben semmilyen ktg nem számolható el 2 Külön adózik 3 Adó mért 25% Egyéni vállalkozó adózása Egyéni vállalkozó: Az a szem, aki

a vállalkozói igaz-ában feltüntetett tev-t végez. Pl ügyvéd, kisiparos 3-féle adózási mód közül választhat: 1. Vállakozói jöv szerinti adózás: (Példa nem lesz, elmélet viszont kell) Számítási sémája: Vállalkozói bevétel + Vállakozói bev-t növelő tételek - Vállakozói bev-t csökkentő tételek = Módosított vállakozói bev - Vállalkozással kapcs ktgek = Jövedelem - Közcélú adományok = Adóalap * 16% = Számított adó - Adókedv-k (deminimis tételek) = Jövedelemadó Deminimis-tételek (Kis- és köz.váll-k adókedv-e): 2 dologhoz kapcs: 1 Foglalk-tti létszám 2 Beruh-k 2. Átalányadózás = Normálátalányadózás: Vélelmezett (tv meghat, hány %-át szám el bev-nek jöv-ként) költséghányad szerint számított jövedelem szerinti adózást jelent. Alkalmazása feltételekhez kötött 1. Nem állhat munkaviszonyban 2 Előző évi éves árbev-e nem haladhatja meg a 8Mio Ft-ot 3. Belkereskedelem esetén az előző évi éves árbev

nem haladhatja meg a 40Mio Ft-ot Általánosságban Ipari tev-nél Kiskeresk-i tev-nél Élelmiszer kisker-nél 40% Ktg – 60% Jöv 80% Ktg – 20% Jöv 87% Ktg – 13% Jöv 93% Ktg – 7% Jöv 3. Tételes átalányadózás: Egy területet, a fizető vendéglátást érinti Adó mértéke 32eFt/szoba/év Pl. 10 szoba esetén: 32*10=320e éves adó. 6 Feladatok – SZJA & Egyéni vállalkozó 1. Magszem havi bruttó bér 80000Ft Egyéb adóköt jöv-e nem keletkezett Egész évben munkaviszonyban állt. Mennyi éves jövedelemadót fizet a 2007 évi szabályok szerint? Éves bér: 80.000*12 = 960.000 Éves adóalap: 960.000 MINDENT IGÉNYBE VEHET Számított adó: 960.000*0,18 = 172.800 Adójóváírás: - Alap: 9.000*12 = -108.000 - Kiegészítő: 2340*12 = -28.080 Éves adó: ∑ 36.720 évi, /12 = 3060 Ft/hó adóelőleget vonni 2. Magszem havi bruttó bér 90000Ft Mennyi éves jövedelemadót fizet? Éves bér = Éves adóalap: 90.000*12 = 1.080000 TELJES ADÓJ, CSÖKK

KIEG AJ Számított adó: 1.080000*0,18 = 194.400 Adójóv: - Alap: 9e*12 = -108.000 - Kieg adójóv: (2340*12) – (1.080000 – 1000e)*0,05 = -24.080 Éves adó: ∑ 62.320 3. Magszem havi bruttó bér 160000Ft Mennyi éves jövedelemadót fizet? Éves bér = Éves adóalap: 160.000*12 = 1.920000 CSÖKK. ADÓJÓVÁÍRÁS, KIEG AJ NEM Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1920e–1700e=220e 220e*0,36 = 79.200 ∑ 385200 Adójóváírás: (Kiegészítő nem jár) - Alap: (12*9.000) – (1920000 – 1500000) * 0,18 = 108.000-75600 = 32.400 Éves adó: 385.200 – 32400 ∑ 352.800 4. Magánszemély havi bruttó bére 100000Ft Egyéb éves adóköteles jövedelme (ami összevontan adózik) 1.000000Ft Mennyi éves jövadót fizet a 2007 évi szabályok szerint? Éves bér: 100.000*12 = 1.200e + Egyéb jöv: 1000e = Összevont adóalap: 2.200e Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 2200e–1700e=500e 500e*0,36 =

180.000 Éves adó: ∑ 486.000 5. Magánszemély havi bruttó bére 90000Ft 8 hónapig állt munkaviszonyban Egyéb összevontan adózó jöv-e 700.000Ft Mennyi éves jövadót fizet a 2007 évi szab-k szerint? 8 havi bér: 90.000*8 = 720.000 + Egyéb jöv: 700000 = Összevont adóalap: 1420000 Számított adó: 1.420000*0,18 = 255.600 Adój: -Alap:9e*8 = -72e -Kieg:2.340*8=18.720 =>18720–(1420e–1000e)*0,05=-2.280Nem jár!0 Éves adó: ∑ 183.600 6. Magánszemély egész évben munkaviszonyban áll, havi bruttó bére 190000Ft Márciusban 80000 Ft jutalmat kapott. Mennyi a jutalomból levont adóelőleg? 1. Összevont jövedelem adója Éves bér: 190.000*12 = 2.280000 + Egyéb jöv: 80000 = Összevont adóalap: 2360000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 2360e–1700e=660e 660e*0,36 = 237.600 ∑ 543600 2. Bér jövedelem adója Éves bér = Éves adóalap: 190.000*12 = 2.280000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 =

306.000 1.700001-től 36% 2280e–1700e=580e 580e*0,36 = 208.800 ∑ 514800 3. Jutalom adóelőlege = Összevont jöv adója – Bérjöv adója = 543600-514800 = 28800 7. Magszem havi Bo bére 73eFt 11 hó állt munkavisz-ban Ápr-ban 50eFt jutalmat kap Egyéb összev adózó éves jöv 250eFt. Szell tev éves bev-e 180eFt Bérbeadásból szárm éves bev 900eFt, mellyel szemben 400eFt szlákkal igazolt ktg merült fel. Életbizt díja 10eFt/hó Éves SZJA? Éves (7 havi) bér: 73e*111= 803.000 + Jutalom (bérnek minősül): 50.000 Egyéb jöv: 250.000 + Szellemi tev jöv: 180e*0,9 (jöv.hány) 162.000 Összevont adóalap: 1.265000 Számított adó: 1.265000*0,18 = 227.700 Adójóváírás: - Alap: 9e*11 = - 99.000 - Kieg: 2340*11-(1.265000–1000000)*0,05 = - 12.490 Életbiztosítás adókedv:10.000*120,2 = - 24.000 Összevjöv évi adó:∑92210 Bérbeadás adója: 900e*0,25 = 225.000 Éves adó:∑ 317.210 7 8. Magánszemély éves jöv-e 3500e Ft 100e Ft adókedv-t

érvényesíthetne Mennyit vehet ig-be? 100e – (3.500-3400) * 0,20 = 80.000 Ft vehető igénybe 9. Szellemi alkotás - Magsz építőműv-i alk-áért 200eFt-ot kapott Előáll-i ktg-e 156eFt, ezt művész maga fin-tt és szlával igazolt, így bejelentette, h. ktgelszám-t választ Más forr-kból, éves munkavisz-ból 1.200eFt, munkavisz-n kív 350eFt összevonandó jöv volt A/ Jövadó 2007? Szellemi tevékenység jövedelme: 200.000 – 156000 = 44000 Éves bér: 1.200000 Egyéb éves jövedelem: 350.000 Összevont adóalap: 1.594000 Számított adó: 1.594000*0,18 = 286.920 Adójóváírás: 108.000 – (1594000 – 1500000)*0,18 = -91.080 Éves adó: ∑ 195840 (2007 előtt: Szellemi tev adókedv-e: 44.000*0,25 (max 100e) = -11.000 ∑ 184840 - megszűnt) B./ Hogyan vált éves SZJA, ha szellemi tev jöv-ét 10%-os diktált ktghányad alapján hat meg? Szellemi tevékenység jövedelme: 200.000 * 0,90 = 180.000 + Éves bér: 1.200000 Egyéb éves jövedelem: 350.000 Összevont

adóalap: ∑ 1.730000 Számított adó: 1.700000*0,18 = 306.000 + (1730e–1700e)*0,36 = 10.800 ∑ 316.800 Adójóváírás: 108.000 – (1730000 – 1500000) * 0,18 = -66.600 Éves adó: ∑ 250.200 10. Magánszem 3 kiskorú gyer-t tart el és alk-ttként dolg Havi Bo bére 125eFt Megbízást kapott 3 előadás megtartására, amiért 8.500Ft-ot kapott előa-nként Életbizt-ának havi díja 8000Ft Lakáscélú megtak-ként havi 10eFt-t helyez el pénzint-nél, m.ről igazol-t megkapta Éves SZJA? Éves bér: 125e*12= 1.500000 Szellemi tevékenység jöv: 8,5e* 30,9 (jöv.hányad) = 22.950 Összevont adóalap: 1.522950 Számított adó: 1.522950*0,18 = 274.131 Adójóváírás: - Alap: 108e – (1.522950 – 1500000)*0,18 = -103.869 - Kieg: 28.080-(1522950–1000000)*0,05 = - 1.932 Gyerekkedv: 3*4.000*12 = - 144.000 Életbiztosítás adókedv: 8.000*120,2 = - 19.200 (Lakáscélú adókedv. nem jár!!) Éves adó: ∑ 5.129 11. Adózó 7hónapig munkavisz-ban áll 150eFt/hó

keresettel Azt követően 90eFt-tal nyd-ba vonul Önálló tev-ből 300eFt éves jöv-t szerzett. Mennyi az éves SZJA? Éves (7 havi) bér: 150e*7=1.050000 5 havi Nyugdíj: 90e*5= 450.000 Egyéb jöv: 300.000 Összevont adóalap: 1.800000 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1800e–1700e=100e 100e*0,36 = 36.000 ∑ 342000 Adójóváírás: - Alap: 7*9e–(1.800000–1500000)*0,18 = -9.000 Nyugdíjra jutó adó: 450.000*0,18 = - 81.000 Éves adó:∑ 252.000 12. NYUGDÍJ 100000 + BÉR pl ügyvezetőként 150000, mennyi a jövedelemadó 2006/2007? Éves adóalap: (100.000*12=1.200000 NyD) + (150000*12=1.800000 Bér) = 3000000 Számított adó 2006: 1.550000-ig 18% 1.550000*0,18 = 279.000 CSAK BÉR 1.550001-től 36% 1800000 – 1550000 = 250000 250.000*0,36 = 90.000 ∑ 369000 Adójóváírás 2006: 54.000 ∑ 315000 Számított adó 2007: 1.700000-ig 18% 1.700000*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 3000000 – 1700000 =1300000 1.300000*0,36 =

468.000 ∑ 774000 Nyugdíjra eső adó 2007: 1.200000*0,18 = 216.000 ∑ 558000 13. Önk nydpénzt-ba befiz-tt pénz 90%-át tőkésítik 1500 Ft/hó tagd (58 év) Tagdjí:1500*12 =18e Eseti befiz, 30%-a visszaig. 2007-ig: 315333 ∑333333=>100e Ft adókedv járt, visszaig, m120e 2007: 433e-333e után 130e annál, aki 2020-ig nyd-ba megy; aki utána, annál 100e szlára kerül, ,Øigv. 14. Kisker tev-t folytató személynek 4,5MioFt bev-e keletk-tt Mennyi SZJA normátaladó esetén? Kisker tev jöv-e = Adóalap: 4,5Mio*0,13 (13% jöv-hányad) = 585.000 Átalányadó: 558.000*0,18 = ∑ 105.300 8 Összefoglaló SZJA feladatokhoz - Puska Adósávok:2006: 0-1.550000 – 18%, 1550001- - 36% 2007: 0-1700000 – 18%, 1700001- - 36% 2008 – Terv:1.900000 – Tény:1700000, 2009 – 2300000, 2010 – 3000000, alsó határ: 250000 Ft Csökk tét: Szaksz.díj (jöv-ből lev) Külf-n fiz adó, Adót-t nem vis jár (nyd, ösztd, balesjár), Adójóv Adójóváí: Bojöv≤1.500e:18%,

max9e/h-108e/év 1500-2100: csökk-tt=108-(Bo-1500)*0,18. >2100:Ø Kieg-ő adój.í: Bojöv≤1000e 2340Ft/hó–28080/év >1561600, Kif: 5% 2008: A+K 1250-2762, 9% Nyd: 06 adóment. Jóvír jár 07től adót-t nem vis járand (+Bales-i járad, Ösztd is), Összev adóalrész Kam.a:20%, kiv laktp-i + nydelőtak kapcs befiz Házipt.aØ:20%, ha pt-ban összbev0,8%,min300e Adókedvezm-k: 1. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár: 2005: befiz-tt összeg 30%-a, max 100e Ft visszatérítés 2006: nincs visszatér, csak az önk kölcs pénzt-ban lévő pénzt növ. Befiz pénz 90%-át tőkésítik Aki 2010ig nyd-ba megy, ott max130e Ft. Többféle pénztártíp-nál tört-ő befiz: 120/150eFt 2. Nydelőtak szla: nincs120/150 3. Magnydpénzt-i tagdkieg: Bobér8%a, max10%-ra eg-hető ki 4. Szellemi tev adókedv-e: 2006-ig jöv 25%-a, max évi 50eFt 2007 megszűnt 5. Sulinet: max60e 6. Felsőf-ú szakképz adókedv-e: egyági rok is, tand30%, max60e, mind felsőokt képzben 7.

Életbizt: igazolt díj 20%-max60e + díjnöv-nél 10%elő évet meghal többlfizre 8. Keretkorl: Felsőokt tand+Közcélú alap+MagNydPt befiz kedv-e = max100e, 400e jövkorlát 07től Korl: 5+6:max60e. Korl: 3+5-7:max100e Jöv.korl: 2006-6M, 2007-3,4M, 3,9ig csökk –diff20%a 9. Lakck: 2007megsz, kiv tav-ig kezdte 2010ig Új:40%-max120e, régi:30%-max120>4,4/3,4 csökk 10. Csal-i kedv: 4e/gyer/hó Jövk: 3 gy-nél 6Mio, 4 gy 6,5Mio, 5 gy 7Mio, 6 gy 7,5M, 7 gy 8M-max 11. Felnőttképz-i és szgbeszerzési kedvezm: 2006: 60e Ft (alkatr-re nem) 6Mio-ig, 2007 megszűnt 12. Alkalmi foglalkozt munkavállalói könyvvel: bizonylattal igazolt, érv-tt közteherjegy 75%a 13. Közcélú adomány: 30%, de Közhasznú szerv + egyh: max 50e, Kiemelten közhasznú: max 100e 14. Súlyosan fogyatékos magánszemély: Havonat az év 1 napján érvényes minimálbér 5%a 15. Mezőgazd-i őstermelő: Meghat-tt feltételekkel max 100e, 6Mió felett csökken Termb.jut:54% 0609től B-n kív jut-Caf:

400e/év ker adóment: Önk.KölcsÖnseg + Isk tovképz ktg-e + Üdcsekk maxminb+ Isk.kezd tám (20e/gyer) + Helyi közl bérl + Ruhap + Interhaszn + Szg-es juttatás + Művel-i int szolg Étk-i jegy: nem bkj. Saját konyhára 2006 max 9eFt, 2007 max 10eFt Hideg: 2006 4eFt, 2007: 5eFt Nettó havi bér 2006/7: Bruttó havi bér – SZJAelőleg – 1/1,5% Munk.vjár – 8/8% MNYP tagdíj – 0,5/0,5% MNYPtag nyd. jár – Össz4% Termbeni egbiztjár + Pénzbeni egbiztjár / 2007 4%T+2%P Jövedelmek csoportosítása: 1. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. Nem önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Bér (munkavisz-ból szárm jöv) b/ OGyi képvis-k tiszteletdíja 2. Önálló tev-ből származó jöv: Pl a/ Szellemi tev-ből származó jöv b/ Vállalk-i jövedelemkivét c./ Mezőgazd-i őstermelésből származó jöv d/ Választott könyvvizsgálói tev-ből származó jöv 3. Egyéb jöv-k: Pl Nyugdíj – magában adómentes, de 20070701-től adóterhet nem viselő jöv 2.

Különadózó jövedelmek: 1. Vagyonátruházásból származó jövedelem (ingó vagy ingatlan) 2. Tartós életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem 3. Tőkejöv-ek Pl Kamat, Árfolyam-nyereség, Tőzsdei ügyl-k nyeresége, Opciós ügyl-k nyeresége 4. Természetbeni juttatások 5. Vegyes jövedelmek Pl Nyereményből származó jövedelem, Bérbeadásból származó jövedelem 9 Mezőgazdasági tevékenység adózása Mezőgazdasági kistermelő: 7Mio Ft bevételig lehet. (Ha gazd-i társ-ként működik, Tao-t fizet) Támogatás: Ha 10Mio a bevétele és 4Mio a kapott támogatás, azt le kell vonni a bev-ből: 10-4=6Mio bev. Mezőgazdasági őstermelő: 1. 16 életévét betöltötte 2 Kiváltotta a mezőgazd-i őstermelői igazolványt 3. SZJA tv 6 sz melléklete felsorolja az érintett tevékenységeket 3-féle adózási mód közül választhat: Mezőgazd-i tev 600eFt-ig adómentes, mindegy melyiket vál-ja. 1. 10%-os diktált költséghányad:

Összevontan adózik, azaz ha van bérből származó jöv-e is, összeadni Jár neki 100eFt őstermelői kedv, erre nem a 3,4Mios jöv-korlát von. 6Mio Ft-ig a teljes 100eFt-ot igbe vezeti, 65Mio éves jöv-ig a diff 20%-ával csökk-tt adókedv vehető ig Beletart a 100eFt-s keretbe Pl 6,2Mio éves jövedelemnél 100e-(6,2Mio-6Mio)*0,2=60.000Ft 2. Tételes ktg-elszámolás: Jöv=Bev-Ktg Szlákkal igazolja ktg-eit és ezt levonhatja Kistermelői átalányt is választhat, ha nem igazolja szlákkal ktg-eit: 40% Ktg – 60% Jöv. Ha ezt választja, 4Mio bev-ig egyszerűsített nyilatkozatot tehet. Összevontan adózik Jár a 100eFt-os adókedv (Vizsgán nem lesz) 3. Átalányadózás: Csak kistermelő választhatja Állatteny-nél a bev 6%-a, Növterm-nél a bev 15%a jöv Külön adózó jöv. Nem jár a 100eFt-os adókedv Feladatok - Mezőgazdasági tevékenység adózása 13. Férj munkaidős keresete 1200eFt időnként egy kisváll megbízásából kisebb javításokat végez,

melyért 32eFt-t kapott. Feleség főmunkaidős kereset 998eFt Mezőgazd tev keretében 1850eFt árbev-t értek el. Ebből 995eFt volt a növterm, 855 az állatteny bev-e A felvásárlási szlák a férj nevére szóltak, neki van ősterm-i igazolv-a. Mennyi éves SZJA-t fizetnek? Férj adózása: 1. 10%-os diktált ktghányad (bev 90%-a jöv) Éves bér: 1.200000 Megbízási díj: 32e*0,9 = 28.800 Mezőg.tev jöv-e: 1850*0,9 = 1.665000 Összevont adóalap: 2.893800 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 1.193800*0,36 = 429.768 ∑ 735768 Őstermelői kedv: - 100.000 Éves adó: ∑ 635768 2. Kistermelői átalány (bev 60%-a jöv) Éves bér: 1.200000 Megbízási díj: 32e*0,9 = 28.800 Mezőg.tev jöv-e: 1850*0,6 = 1.110000 Összevont adóalap: 2.338800 Számított adó: 1.700000-ig 18% 1.700e*0,18 = 306.000 1.700001-től 36% 638.800*0,36 = 229.968 ∑ 535968 Őstermelői kedv: - 100.000 Éves adó: ∑ 435968 3. Átalányadózás Állatteny

jöv: 855e*0,06=51.300 + Növterm jöv: 995e*0,15=149.250 = Mgtev adóalapja: 200550 Különadózó jöv. adója: 200500*0,18 = 36.099 Éves bér: 1.200000 + Megbízási díj: 32e*0,9=28.800 = Összevont adóalap: 1.228800 Számított adó: 1.228800*0,18 = 221.184 Adójóváírás: - Alap: - 108.000 - Kieg: 28.080-228800*0,05 = - 16.640 Összev adóalap utáni éves adó: ∑ 96544 Éves adó: 36.099 + 96544 = ∑ 132643 Feleség adózása: Éves bér = Éves adóalap: 998.000 Adójóváírás: - Alap: 9.000*12 = - Kiegészítő adójóváírás: 2.340*12 = Éves adó: Számított adó: 10 998.000*0,18 = 179.640 -108.000 -28.080 ∑ 43.560 2007.1116 ÁFA Áfa fogalma: Az áfa olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a t ermelés és forgalmazás minden szakaszában kötelesek megfizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék vagy szolg. végső felhasználója viseli. Hozzáadott érték: A kibocsátott termelési érték és az anyagi

ráfordítások különbsége. Áfa jellemzői: 1. Általános = Normatív jelleg: az adó a termékek és szolg-k csaknem teljes körére kiterjed, viszonylag szűk körűek a mentességek. 2. Forgalmi adó: jellege abból követk, h az adót mindig meg kell fizetni, ha a term-t v szolg-t értékesítik 3. Fogyasztási adó: az adó végső terhét a fogyasztóra hárítják 4. Többfázisú adó: a termelés és forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni az adót az értékesített termékek és szolgáltatások után. 5. Nettó adó: az értékesítő eladásait fizetendő adó (FIZÁFA) terheli és ezt csökkentheti a beszerzést terhelő áfával. A beszerzéseit terhelő áfát előzetesen felszámított adónak (ELÁFA) nevezzük A végén 1.000-re kerekítünk 6. Közvetített adó: az adó fizetésére kötelezett és az adó terhét viselő személy nem azonos 7. Stabil költségvetési eredményt eredményez, ez a legnagyobb adótétel 8. Számlaadási

kötelezettségre épül 9. Közgazdaságilag semleges hatású az adó 10. Lehetőséget ad preferenciák alkalmazására egy viszonylag szűk körben (mentességek) Adó tárgya: Az értékesítés, tágan értelmezve. Pl a meghatározott időre szóló bérleti szerződés is Adó alanya: Természetes személy, jogi személy vagy jogi szem. nélküli szervezet, mely gazdasági tev-t végez és ennek ellenében profit elérésére törekszik. Mentességek: 1. Alanyi adómentesség: az előző évi árbevételhez kapcsolódik, azaz az adóalap nagyságához 2. Tárgyi adómentesség: a tevékenységhez kapcsolódik Pl közművelődés, oktatás, sport Adó mértéke: 2006.ápr1-jétől változott: 25%20%, 15%20% Kétkulcsos, ha nincs megadva, 20%: 1. Általános kulcs: 20% 2 Engedményes kulcs: 5% (könyvkiadás, gyógyászati segédeszk, napilap) Nettó ár: Alulról számítjuk az ÁFÁ-t: 20% / 5%. Bruttó ár: Felülről számítjuk az ÁFÁ-t, árban benne van: 20% - 16,67%

(20/120), 5% - 4,76% (5/105). Készpénzes ár: ÁFA benne van (Bruttó ár). Export: 0% = adómentes levonási joggal, nem fizet érték-kor, de levonhatja a beszerzéseit terhelő ÁFÁt. Áfa mentes: nem fizet ÁFÁt értékesítéskor és nem vonhat le ÁFÁt beszerzései után. EU átlag a forgalmi adóra: 14%. Foglaló: Pl. vevő 100eFt foglalót ad, termelő berendezést akar megvásárolni A foglaló áfát tartalmaz Eladásként kezeljük, ha f-t kap és besz-ként, ha f-t ad. ELÁFA: 100e*0,1667=16,67Ft. Ha a vevő hibájából hiúsul meg az ügylet, bukja a foglalót, nem történik ért. Ha az eladó lép vissza, a foglaló 2x-esét kell visszafizetnie (PTK). Ha meghiúsul az ügyl értékesítés nem volt, áfa tartalma sincs, nem kell könyv Saját rezsis beruházás aktiválása: Az aktivált érték Eláfának és Fizáfának is minősül. Aktiválás № érten Tehát ha a feladatban ennyi van: Saját rezsis beruházás aktivált értéken, akkor nincs benne áfa! Ha

benne van, akkor a feladatban: Saját rezsis beruházás bruttó / áfával növelt értéken. Teljesítési dátum: Mi a szlán lévő teljesítés dátuma alapján számolunk, nem a tényleges fizetés alapján! Apport: Apportként átadott TE => Értékesítésnek min - Fizáfa. Apportként átvett TE => Beszerz – Eláfa Import anyag besz: Ha nincs részletezve a feladatban, h mi alapján (VPOP határ), akkor számolunk áfát. Besz. után nem levonh áfa: Üzemany szgkocsihoz, Üzleti reprez, Szgk vásárlás – csak viszonteladónál Közösségi értékesítés: Mentes, kivéve ha a partner pl. Szlovákiában nem rendelkezik EUs adószámmal, ilyenkor értékesítésnek számít és Fizáfa van. Előleg: Adott előleg – Beszerzésnek minősül – Eláfa. Kapott előleg – Értékesítésnek minősül – Fizáfa 11 Feladatok – ÁFA 1. Hat meg az áfafizetési kötelezettséget (Nincs megadva adókulcs, így 20%-kal kell számolni) MEGNEVEZÉS Adó nélküli

ellenérték № ár ELÁFA FIZÁFA I. Beérkezett számlák 01. Anyagbeszerzés 2.500e 2,5M*0,2=500e 02. Import anyag besz (nincs ott, mi alapján,szám áfát) 2.000e 2M*0,2=400e 03. Szolg nyújtása (mivel a beérk szlák közt van, 1.000e 1M*0,2=200e beszerzés) 04. Tárgyi eszköz beszerzés 5.000e 5M*0,2=1.000e 05. Üzemanyag személygépkocsihoz 125e Nem levonható 06. Üzleti reprezentáció 75e Nem levonható 07. Beszerzés tárgyi adómentes tevékenséghez 150e Adómentes II. Kimenő számlák 08. Termék értékesítés belföldre 10.000e 10M*0,2=5.000e 09. Szolg nyújtása belföldre 1.500e 1.500e*0,2=300e 10. Export értékesítés 2.800e 0% 2.100e 2.300e 1000Ft-ra kerek Befizetendő adó a költségvetésbe 200eFt. 200e 2. Társ kettős könyvvez-t vezet Feb-ban neg elszámol áfáját visszaig-te (>volt) Idáig nem fontos! Társ. márc havi adatai lent Hat meg a márc havi áfafizetési kötelezettséget MEGNEVEZÉS ELÁFA FIZÁFA 01. Eladott Br300eFt ért-ben árut,

mely csak ápr-ban kerül kiegy-re 300e*0,1667=50.010Ft 02. Vásárolt ipari ép-t Szerz Földhiv-hoz benyújt-ra került, kiegy-te, 10M*0,1667=1.667e 10MFt bruttó értéken, melyet még ebben e hónapban műhelyként bérbe adott. Havi bérl 20e*0,2=4e díj №20eFt, melyet tárgyhó 5. napjáig kell kiegy 03. Szgk-ját tév márciusában eladja Br500eFt-ért 500e*0,1667=83.350Ft 04. Tárgyi adómentes értékesítést is folytat, melynek ellenértékeként Adómentes 800eFt-ot fizetnek ki számára. 05. Áramdíjat is fizet, a jan hóra szóló feb15-i fizetési határi-jű szlát Előző időszakot, márc. 18 egyenlíti ki 80eFt megfizetésével feb-r érinti 06. Ért akarja egyik irodáját, melyre 350eFt foglalót kap márc 20-án 350e*0,1667=58.345Ft 1.667000 195.705 Visszaigényelhető áfa keletkezett 1.471eFt értékben 1.471295 1000Ft-ra kerek 3. SAJÁT REZSI BERUH Hat meg a márc havi áfafizetési kötel-t, havi áfabevalló váll-ó esetén MEGNEVEZÉS ELÁFA FIZÁFA 01.

Társ saját vállalkozásában új gép beruh-t valósít meg (Sajrezsb) 2250e*0,1667=375.075 A beruh-hoz márc-ban vásárolt anyagok ára 2.250eFt 02. Az ehhez kapcs-ó alvállalkozói díj 220eFt volt 220e*0,1667=36.674 03. A beruh-t tév márciusában aktiválja, melynek Brértéke 2470eFt 2470e*0,1667=411.749 411749 04. A vállalkozói tev-hez kapcs-ó beszerzés e hónapban 570eFt 570e*0,1667=95.019 05. Értékesítésből származó bevétele 1500eFt Az ellenért megfiz-e 1.500e*0,1667=250.050 a teljesítéssel egyidejűleg készpénzfizetéssel megtörtént. 918.517 661.799 Visszaigényelhető áfa keletkezett 257eFt értékben. 256.718 1000Ft-ra kerek 4. IMPORTból termeszk-zt szerzett be Társ Vámérték: 400eFt Vám: 40eFt Járulékos ktg: 40eFt, melyből a biztosítás díja 20eFt. (Mindegy ebben a feladatban, hogy 20e részletezve van) Beszerzés => Eláfa, de mi azt adó alapja? 400e+40e+40e=480eFt 12 480e*0,1667=80.016Ft az Eláfa Társasági Adó Adó alanya:

Gazdálkodó tevékenységet végző gazdasági társaság. Elvárt jövedelem: 2007.0101-től már nem csak a pozitív, hanem a negatív adóalap után is adót kell fizetni. Ilyenkor az elvárt jövedelem vagy elvárt adóalap után kell adózni Pozitív adóalap esetén is az elvárt jövedelem után kell adózni, ha a számított adóalap nem éri el az elvárt jövedelmet/adóalapot. Elvárt jövedelem/adóalap = (Össz.Bevétel – ELÁBÉ – Külf-i telephely bev-e, ha van) * 2% Számított társasági adóalap: Adózás előtti eredmény (ez a kiindulópont) + Adózás előtt eredményt növelő tételek - Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adóalap Számított adója: Adóalap * 0,16 - Adókedvezmények Társasági adó Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 1. Előző évek elhatárolt vesztesége 2. Céltartalék felhasználása miatt bevételként elszámolt összeg = Bevételként elszámolt CT 3. Társasági adótörvény szerint elszámolt ÉCS

4. Fejlesztési tartalék (tárgyévben képzett) 2 alkalmazhatósági korlátja van: • Max. 500Mio Ft lehet • Max. az adózás előtti eredmény 25%-a lehet 5. Kapott osztalék és részesedés 6. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 7. Kutatás közvetlen költsége 8. Adomány 9. Helyi iparűzési adó 50%-a 10. Társasági adótv szerint követelés elszámolt értékvesztése Adózás előtti eredményt növelő tételek: 1. Ráfordításként elszámolt céltartalék 2. Számvitel szerint elszámolt ÉCS 3. Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 4. Jogerős elszámolt bírság 5. Számviteli tv szerint követelés elszámolt értékvesztése Adókedvezmények: 1. Kis és középvállalkozások adókedvez-e: Tárgyévben felvett hitel kamatának 40%-a, max 6MioFtZH 2. Filmalkotások után járó adókedvezmény 3. Szövetkezeti adókedvezmény Nem kéri számon. 4. Beruházások után járó adókedvezmény 13

Feladatok - Társasági Adó 1. Határozza meg az elvárt adóalapot és a fizetendő társasági adó összegét! Értékesítés № árbevétele 30Mio Ft ELÁBÉ Egyéb bevétel 5Mio Ft Számított társ-i adóalap (itt megadják) Pénzügyi tevékenység bevétele 3Mio Ft Adókedvezmény 8Mio Ft 500e Ft 50e Ft Össz.Bevétel = 30M+5M+3M = 38000eFt Elvárt adóalap/jövedelem = (38.000eFt – 8000eFt) * 0,02 = 600eFt Számított adója = 600eFt * 0,16 = 96eFt (a 600e-t vesszük, mivel Számított adóalap < Elvárt jövedelem) - Adókedvezmény 50eFt Fizetendő adó = 46eFt 2. Határozza meg a fizetendő TAO összegét! (Adatok eFt-ban) Tétel Összeg Csökkentő tételek Növelő tételek Értékesítés № árbev 850.000 Ez az adózás előtti eredményben van benne. Adózás előtti eredmény 70.400 Ez a számított adóalap kiindulási pontja. Tárgyévben képzett fejlesztési tartalék 17.600 Levonható, mert <500M; 70.400*0,25=17.600 17600 T.évben bevont saját

üzletrész NÉ > Visszavásárlási érték - Visszavásárlási értéke 1.700 => Nyereség = 2400-1700 - Névértéke <2.400 700 T.év terhére elszámolt előző évek vesztes-e 4200 4.200 Üzleti partner által elengedett kötelezettség 3.350 3.350 Belföldi társaságtól kapott támogatás 2.000 2.000 Tárgyévben elszámolt elengedett követelés 1.800 1.800 Egyéb növelő tételek 6.050 6.050 Egyéb csökkentő tételek 20.400 20.400 Beruh-ra felvett hitel t.évben fizetett kam-a 1000 40%-a adókedvezmény T.évben befizetett előlegek és feltöltés össz 18900 Befizetendő TAO számítás! Összesen 48.250 7.850 Adózás előtti eredmény: 70.400eFt Növelő tételek: + 7.850eFt Csökkentő tételek: - 48.250eFt Számított adóalap: 30.000eFt Számított adó: 30.000*0,16 = 4.800eFt (Itt nem tudjuk belekeverni az elvárt adóalapot, mivel Ø adat) - Adókedvezmény: 1.000*0,4 = 400eFt TAO összege: 4.400eFt T.évben befizetett előleg és feltöltés: 18900eFt

TAO összege: 4.400eFt Visszaigényelhetó adója keletkezett: 14.500eFt 14 Helyi adók Helyi adók szabályozása keretjellegű törvény, nagy szabadságot ad az önkormányzatok képviselő testületeinek. A törvény rözgzíti az adó tárgyát, alanyát, alapját és felső mértékét, de az önkorm dönt Helyi adók 3 típusa: 1. Vagyoni típusú adók, helyadók 2 Kommunális típusú adók 3. Helyi iparűzési ak 5-féle kivethető adónem van, átfedések vannak: 1. Építményadó 4. Idegenforgalmi adó (ez is kommadó) 2. Telekadó 5. Iparűzési adó 3. Kommunális adó 1. Vagyoni típusú adók: 1. Építményadó: Tárgya: az önkorm. illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, valamint a hozzá kapcsolódó földrészlet. Alanya: az adóév 1. na pján a tulajdonos Ha több tulajdonos van, a tulajdonhányadok arányában oszlik meg. A bérlője (bérleti jognál) vagy haszonélvezője is lehet Alapja: 2 féle számítás

van. 1 Építmény hasznos alapterülete m2-ben 2 Korrigált forgalmi érték Max. mértéke: 1 Hasznos alapterület után: 900Ft/m2 2 Korrigált forgalmi érték után: Kfé 3%-a 2. Telekadó: Tárgya: az önkorm. illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet Alanya: ld. építményadó Alapja: 2 féle számítás van. 1 Építmény hasznos alapterülete m2-ben 2 Korrigált forgalmi érték Max. mértéke: 1 Hasznos alapterület után: 200Ft/m2 2 Korrigált forgalmi érték után: Kfé 3%-a 2. Kommunális adók: 1. Magánszemélyek kommunális adója: Alanya: az a m agánszemély, aki egyébként alanya lehet az építmény- és telekadónak, ill. a nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlannak a bérlője. Alapja: Építmény, Telek, Bérleti jog száma. Ugyanarra az építményre nem lehet építmény- és kommuniális adót is kivetni magánszemélynél, nem magánszemélynél viszont lehet. Max. mértéke: 12000 Ft/db/év Ha pl van telek,

építmény és bérleti jog is => 3*12.000=36000 adó 2. Vállalkozó kommunális adója: Alanya: az a v állalkozó, aki vállalkozási tevékenységet folytat az önkormányzat területén. (Nála ugyanarra az építményre kivethető építmény- és kommuniális adó is.) Alapja: Foglalkoztatottak számából számított korrigált átlagos statisztikai állomány. Max. mértéke: 2000 Ft/fő, illetve annak időarányos része 3. Idegenforgalmi adó: A szálloda üzemeltetője fizeti be, de a vendég fizeti Tárgya: 1. Tartózkodási idő után 2 Üdülésre alkalmas (de lakáscélra nem) ingatlan után Alapja: 1. Tartózkodási idő után 2-féle meghatározás: 1/1: Eltöltött vendégéjszakák száma 1/2. Vendégéjszakára eső szállásdíj után 2. Üdülésre alkalmas ingatlan után: Ingatlan hasznos alapterülete m2-ben Max. mértéke: 1/1 Vendégéj: 300 Ft/fő/éj 1/2 Vendégéjsz-ra eső szd: 4%-a 2 Üdalking: 900Ft/m2 Mentesség: 1. 18 év alatti; 2 70 év feletti;

3 Hallgatói jogviszony keretében eltöltött idő 3. Helyi iparűzési adó: Alanya: az a vállalkozó, aki vállalkozási tev-t folytat az önkormányzat illetékességi területén. 1. Állandó jellegű váll-i tev: a váll az önkorm illetékességi ter-én székhellyel, telephellyel rendelk 2. Ideiglenes jellegű váll-i tev: nem rendelk az önkorm ter-én telephellyel, székhellyel, de itt váll-i tev-t folytat min 1 hó, max 6 hó ideig. Alapja: 1. Állandó: Értékesítés № árbevétele – Közvetített szolg-k ellenért – Elábé – Anyagktg 2. Ideiglenes: Tartózkodási idő után kell fizetni naptári napokban Max. mértéke: 1 Állandó: adóalap 2%-a 2 Ideiglenes: 5000Ft napi átalány 15 Feladat – Helyi adók 1. Az a vállalkozó, aki tárgyévben 12 fős létszám-emelkedést hajt végre, a fizetendő iparűzési adójából a törvényi előíráson túl adóvisszatartás formájában 30%-os kedvezményben részesül. (Ez nem tv-ben meghatározott, hanem

az adott önkormányzat adta, a feladat része.) Adóalany Kft bővítette kapacitását és 15 fővel növelte dolgozóinak létszámát. Éves № árbevétele 87Mio Ft volt. Az alvállalkozónak kifizetett 5Mio Ft-t Az anyagktg 4Mio Ft Adó mértéke 8 ezrelék. Létszámnövek miatt 1MioFt/fővel csökkenti az adóalapot Hogy alakul az adókötel-e? Adóalap = Értékesítés № árbevétele – Közvetített szolg-k ellenért – Elábé – Anyagktg. Adóalap csökkentő tényező: Létszámnövek miatt 1MioFt/fővel csökkenti az adóalapot: 15*1M=15M Adóalap = 87.000eFt – 5000eFt – 4000eFt – 15000eFt = 63000eFt Számított adó: 63.000eFt * 0,008 = 504.000Ft - Létszámfejlesztés miatti kedvezmény: 504e*0,3 = 151.200Ft Fizetendő iparűzési adó: 352.800Ft Illetékek Adó↔Illeték: Adót rendszeresen fizetjük, az illeték eseti jellegű. Illetékek fajtái: 1. Vagyonszerzési illeték: Nem jár érte ellenszolgáltatás 1. Öröklési illeték 2. Ajándékozási

illeték 3. Visszterhes vagyonátruházási illeték Pl. Lakásszerzési illeték: 4Mio Ft-ig forgalmi érték 2%-a Afölötti rész esetén 6% Pl. Garázsszerzési illeték: 10% 2. Eljárási illeték: Jár érte ellenszolgáltatás 1. Közigazgatási eljárási illetékek: pl útlevél, törzskönyv, engedély 2. Bírósági eljárási illetékek Feladat - Illetékek 1. Vásárolt lakás értéke 10Mio Ft + Garázs 1,5Mio Ft Mennyi a fizetendő illeték? Lakás utáni illeték: 4.000e*0,02 = 80.000Ft 6.000e*0,06 = 360.000Ft 440.000Ft Garázs utáni illeték: 1.500e*0,1 = 150.000Ft Fizetendő illeték: 440e+150e = 590.000Ft 16