Gazdasági Ismeretek | Minőségbiztosítás » Minőségbiztosítás definíciók

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:844

Feltöltve:2008. április 05.

Méret:32 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Definíciók: Min ség: egy termék v. szolgáltatás azon tulajdonságainak és jellemz inek összessége, amelyek alkalmassá teszik meghatározott és elvárható igények kielégítésére Min ségköltség: azok a költségek, amelyek a kielégít min ség biztosításával és az erre vonatkozó bizalom keltésével kapcsolatban lépnek fel, valamint azok a veszteségek, amelyek akkor fordulnak el , ha a kielégít min séget nem érik el. Üzemi (bels ) min ségköltségek: a vállalati m ködés során jelentkeznek a meghatározott min ség elérése és meg rzése érdekében. a. megel zési és min sítési kts b. hiba kts (veszteség) Küls min ségbiztosítási költségek: a felhasználók által igényelt bizonyítékok és igazolások költségei, ideértve az egyedi és kiegészít min ségbiztosítási intézkedéseket, eljárásokat, igazoló vizsgálatokat és értékeléseket. Megfelel ség költsége: egy meghatározott folyamatban hatékonyan el állított, az

adott el írásoknak megfelel termék v. szolgáltatás el állításának költsége Nem-megfelel ség költsége: a nem kielégít terméke v. szolgáltatások el állításával, szállításával fogadásával kapcsolódó, id , anyag, kapacitás veszteségek költségei Min ségi követelmények: az egység jellemz ire vonatkozó igények kifejezése vagy átalakítása menynyiségileg meghatározott követelmények összességére, hogy lehet vé váljon megvalósításuk és vizsgálatuk. Min ség-ellen rzés: valamely egység egy vagy több jellemz jének mérése, szemrevételezése, vizsgálata és az eredmények összehasonlítása az el írt követelményekkel annak érdekében, hogy megállapítsák annak megfelel sségét. Min ségirányítás: az általános irányítási feladatköröknek minden olyan tevékenysége, amely meghatározza a min ségpolitikát, a min ségre vonatkozó célkit zéseket és feladatköröket, valamint megvalósítja azokat olyan

eszközökkel, mint a min ségügyi tervezés, a min ségszabályozás, a min ségbiztosítás és a min ségfejlesztés, a min ségügyi rendszeren belül. Min ségügyi tervezés: olyan tevékenységek, amelyek meghatározzák a célkit zéseket és a min ségi követelményeket, valamint a min ségügyi rendszer elemeinek alkalmazására vonatkozó követelményeket. Min ségszabályozás: azok az operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a min ségi követelmények teljesítését szolgálják. A min ségszabályozás az eredményt létrehozó folyamat javítását, tökéletesítését eredményezi Min ségbiztosítás: a min ségügyi rendszeren belül alkalmazott és szükség esetén igazolt minden tervezett és rendszeres tevékenység, amely megfelel bizalmat hivatott kelteni arra, hogy az egység teljesíti a min ségi követelményeket. Min ségügyi rendszer: a min ség megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, eljárások, folyamatok és er

források. Dokumentálás: a dokumentálás lehet vé teszi a kommunikációt a tevékenységek céljáról és összhangjáról Sorolja fel: A min - ségfelügyelet fejl désének fázisai: önellen rzés 1900-as évekig önállósult min ség-ellen rzés 1920-40-es évek min ségszabályozás 1960-as évek statisztikai min ségszabályozás 1980 körül min ségbiztosítás 1990-es évekt l teljeskör min ségirányítás (TQM) utóbbi évek Min ségügyi tevékenységek, azok hatásköre és célja: - min ség-ellen rzés > termék > hibák kisz rése - min ségszabályozás > gyártási folyamat > hibák elkerülése - min ségbiztosítás > a termék min ségét befolyásoló folyamatok szabályozása, dokumentálása - teljeskör min ségirányítás > vállalati folyamatok szabályozott, dokumentált irányítása > piaci részesedés fenntartás és növelés, valamint hosszútávú növekedés Élelmiszer min ség komponensei: -

élelmezés-egészségügyi biztonság - emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer min sége: - táplálkozás-biológiai érték - élvezeti érték - alkalmasság - használati érték - ökológiai érték - pszichológiai érték Élelmezés-egészségügyi biztonság: - mikrobiológiai szennyezettség - rovar- és parazitaszennyezettség - antinutritív anyagok - vegyi szennyezettség - radiológiai kontamináció Táplálkozásbiológiai érték: alkotórészek (fehérje, zsír, szénhidrát) - vitaminok - esszenciális zsír- és aminosavak - ballasztanyagok - aromaanyagok - mikorelemek - hasznos mikroorganizmusok Élelmiszerlánc (a földt l az asztalig): - alapanyag-el állítás (mzg.) - élelmiszergyártás (élip.) - élelmiszerkereskedelem (ker.) - élelmiszerfogyasztók (fogyasztó) ISO 9000:2000-es szabványcsalád: - ISO 9000 > min ségirányítási rendszerek alapjai és terminológiája - ISO 9001 > követelmények - ISO 9004 > útmutatást ad - ISO 19011

> útmutató a környezetközpontú rendszerekhez Min ségirányítás alapelvei: - vev központúság - munkatársak bevonása - folyamatszemlélet megközelítés - rendszerszemlélet az irányításban - folyamatos fejlesztés - tényeken alapuló döntéshozatal - kölcsönösen el nyös kapcsolatok a (be)szállítókkal Fels vezet ség szerepe: - a szervezet min ségpolitikájának és min ségcéljainak megfogalmazása és fenntartása - a min ségpolitika és a min ségcélok népszer sítése az egész szervezetben, a tudatosság, az érdekeltség és a részvétel növelése céljából - gondoskodás a vev i követelményekre való összpontosításról az egész szervezetben - gondoskodás arról, hogy megfelel folyamatokat alkalmazzanak, amelyek lehet vé teszik a vev k és más érdekelt felek követelményeinek teljesítését és a min ségcélok megvalósulását - gondoskodás arról, hogy eredményes és hatékony min ségirányítási rendszert hozzanak

létre, vezessenek be ás tartsanak fenn e min ségcélok elérésére - gondoskodás a szükséges er források rendelkezésre állásáról - a min ségirányítási rendszer átvizsgálása id szakonként - döntés a min ségpolitikával és a min ségcélokkal kapcsolatos tevékenységekr l és a rendszer fejlesztéséhez szükséges intézkedésekr l Dokumentálás értéke: - megfelelés a vev követelményeinek és a min ség fejlesztésének - megfelel képzésr l való gondoskodást - megismételhet ség és nyomonkövethet ség - gondoskodás az objektív bizonyítékokról - min ségirányítási rendszer eredményességének és a folyamatos alkalmasságának kiértékelése Dokumentumok típusai: - min ségirányítási kézi könyv - min ségterv - el írások - útmutatók - dokumentált eljárások, munkautasítások, rajzok - feljegyzések Kiértékelési eljárások: - meghatározták-e és megfelel en leírták-e a folyamatot - kiosztották-e a felel sségi

köröket - bevezették-e és fenntartják-e az eljárásokat - alkalmas-e a folyamat a szükséges eredmények eléréséhez Folyamatos fejlesztés tevékenységei: - mindenkori helyzet elemzése és kiértékelése a fejlesztés területeinek meghatározására - a fejlesztés céljainak kit zése - lehetséges megoldások megkeresése a célok eléréséhez - kiválasztott megoldás beveztése - bevezetés eredményeinek mérése, igazolása, elemzése és kiértékelése annak megállapítására, hogy elérték-e a célokat - változtatások hivatalos elrendelése Min ség-ellen rzés hatékony megvalósításához szükséges: - min ségi el írások egyértelm megfogalmazása - reprezentatív mintavétel - alkalmas vizsgálati módszerek és eszközök biztosítása - az adatok megfelel dokumentálása, feldolgozása és értékelése - alkalmas személyi állomány és szervezet Min ségbiztosítás 3 alappillére: - a vezetés elkötelezettsége, aktív, személyes

részvétele a rendszer kialakításban és m ködtetésében - a szervezeti felépítés, amely biztosítja a vállalati hierarchiában a min ségbiztosítás szervezetének függetlenségét és megfelel hatáskörét - a min ségre ható tevékenységek folyamattá szervezése és irányítása, amely szabályozza a különböz szakterületek szerepét, felel sségét és az információáramlást