Gazdasági Ismeretek | Számvitel » A Képesbolt Kft. és a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. könyvvizsgálatának összehasonlítása

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 92 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:127

Feltöltve:2008. november 13.

Méret:311 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

BUDAPESTI GAZDASÁGI F ISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI F ISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel,sségTársaság és a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felel,sség- Társaság könyvvizsgálatának összehasonlítása Küls szakmai konzulens: Operatív konzulens: Bognár Jánosné Hosszú Jánosné dr. TÓTH TÜNDE SZÁMVITEL SZAK VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezet, 3 2. A könyvvizsgálói megbízás elfogadása 4 2.1 Összeférhetetlenség vizsgálata 4 2.2 Megbízási szerz dés 6 2.3 Elfogadó nyilatkozat 7 3. A könyvvizsgálói munkafolyamat szakaszainak bemutatása 3.1 A könyvvizsgálat el készítése 8 8 3.2 A vállalkozások számviteli, ellen rzési és számítástechnikai rendszerének vizsgálata 22 3.3 A számviteli elszámolások évközi folyamatos vizsgálata 26 3.4 Az év végi zárlathoz kapcsolódó vizsgálati feladatok 29 3.5 Az éves

beszámoló vizsgálata, ellen rzése 49 3.6 A mérleg hitelesítése, a könyvvizsgálói jelentés elkészítése 59 Mellékletek 63 2 1. Bevezet, Dolgozatom témájául két ténylegesen mDköd vállalkozás könyvvizsgálatának összehasonlítását választottam. A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sségD Társaság kereskedelmi tevékenységet végez, a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felel sségD Társaság pedig els sorban termel tevékenységet folytat. Dolgozatomban a könyvvizsgálói munkafolyamat szakaszain keresztül mutatom be a két vállalkozás könyvvizsgálata közti párhuzamokat és eltéréseket. A könyvvizsgálat dokumentálását a 2002-ben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: Kamara) által bevezetett Min ségellen rzési Rendszer el írásai szerint, a Kamara által kiadott ”Kisés középvállalkozások könyvvizsgálata” címD útmutató alapján készítettem el. A

könyvvizsgálati munka és a dokumentálás terjedelmét befolyásolja a szakdolgozatra, illetve a bemutatható mellékletekre meghatározott oldalszám. A dolgozatban törekszem a könyvvizsgálói munkafolyamat szakaszain belül minden terület bemutatására, de az általam választott vállalkozások könyvvizsgálata a gyakorlatban jóval terjedelmesebb. 3 2. A könyvvizsgálói megbízás elfogadása 2.1 Összeférhetetlenség vizsgálata A könyvvizsgálói megbízás elfogadása el tt vizsgálni kell, hogy nem áll-e fenn valamilyen törvényes vagy etikai kizáró ok a könyvvizsgálói feladat elvállalásával, ellátásával, illetve a könyvvizsgáló személyével kapcsolatban. Emellett a könyvvizsgálónak fel kell mérni, hogy rendelkezik-e a feladat elvégzéséhez szükséges speciális ismeretekkel. Az összeférhetetlenség vizsgálata során a legfontosabb szempont, hogy a könyvvizsgáló meg rizze szakmai függetlenségét, ezért nem végezhet olyan

tevékenységet, amely veszélyezteti a független könyvvizsgálói vélemény kialakítását. A független véleményalkotást veszélyeztet f bb tényez k: • a megbízó a kamarai tag közeli hozzátartozója vagy élettársa • a könyvvizsgálói megbízáson kívül a könyvvizsgálónak a megbízóval üzleti, érdekeltségi kapcsolata van • a kamarai tag vagy a könyvvizsgáló társaság más tagja a megbízó könyveinek vezetésében maga is tevékenyen részt vesz Összeférhetetlenség vizsgálata a Képesbolt Kft.-nél és a BudafokVIN Kft-nél Képesbolt Kft. BudafokVIN Kft. Igen / Nem Igen / Nem NEM NEM Vizsgálandó szempontok 1 Kevesebb, mint három év telt el azóta, hogy a könyvvizsgáló vagy annak közeli hozzátartozója (társaság esetén annak tagjai, vezet tisztségvisel i vagy vezet alkalmazottjai) megszDnt az ügyfél: alapítójának vagy tagjának vezet tisztségvisel jének vagy felügyel bizottsági tagjának lenni, illetve a

könyvvizsgáló megszDnt az ügyfél munkavállalójának lenni? (Gt. 43 § (1) és (2)) 2 A megbízó a könyvvizsgáló közeli hozzátartozója vagy élettársa? (KKt. 29§ (4) a) NEM NEM 3 Nyújt-e a könyvvizsgálaton kívül bármilyen más szolgáltatást a könyvvizsgáló (vagy valamely közeli hozzátartozója) az ügyfélnek? (Gt. 43§ (3)) NEM NEM 4 4 Nyújt-e a könyvvizsgáló cég olyan szolgáltatást az ügyfélnek, amely érinti a könyvvizsgálói feladatait? (Gt. 43§ (3)) 5 Van-e a könyvvizsgálónak bármilyen üzleti vagy érdekeltségi kapcsolata az ügyféllel? (KKt. 29§ (4) b) Pl.: Van-e az ügyfélnek a könyvvizsgáló felé jelent s tartozása? Van-e a könyvvizsgálónak, bármely alkalmazottjának vagy közeli hozzátartozójának bármilyen hitele, garanciája vagy egyéb jelent s kötelezettsége az ügyfél felé? Van-e a könyvvizsgálónak, bármely alkalmazottjának vagy közeli hozzátartozóiknak befektetése az ügyfélben?

Van-e az ügyfél vezet tisztségvisel inek vagy azok közeli hozzátartozóinak befektetése a könyvvizsgáló cégben? 6 Részt vesz-e a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló társaság más könyvvizsgáló tagja az ügyfél könyvvezetésében? (KKt. 29§ (4) c) 7 Van-e a könyvvizsgálónak tudomása bármely olyan tényr l, amely a független véleményalkotást veszélyeztetné? (KKt. 29§ (2)) Pl.: Kapott-e a könyvvizsgáló, bármely alkalmazottja vagy közeli hozzátartozója bármilyen jelent s értékD ajándékot vagy juttatást az ügyfélt l? Van-e bármilyen meglév vagy várható peres ügye a könyvvizsgálónak az ügyféllel? 8 9 NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM Meghaladná-e az ügyfélt l kapott bevétel az összes bevétel 50%-át? (Etikai szabályzat) NEM NEM Van-e bármilyen, az adott ügyfélnél végzend könyvvizsgálathoz szükséges szaktudás vagy képesség hiányában a könyvvizsgáló? (Etikai szabályzat) NEM NEM 10

Véleménye szerint nagy a kockázata annak, hogy a vezetés nem ismeri el az éves beszámoló összeállítására vonatkozó felel sségét? NEM NEM 11 A megel z két évben a könyvvizsgálói vélemény min sítésére hatókör korlátozás miatt volt szükség? NEM NEM 12 Tapasztalt-e a vezetéssel történt megbeszélései alapján a vezetés részér l véleményvásárlási szándékot? NEM NEM 13 Van-e a megbízás elfogadásának bármilyen más akadálya? vagy meghosszabbításának NEM NEM A fenti szempontok meghosszabbítható. megbízás IGEN IGEN alapján a elfogadható / 5 2.2 Megbízási szerz dés Ha a megbízó elfogadta a könyvvizsgáló ajánlatát és a megbízás elfogadásával kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség, a felek megkötik a könyvvizsgálói szerz dést. A szerz désben rögzíteni kell a könyvvizsgálattal kapcsolatos általános feltételeket és minden olyan feltételt, amit a felek a feladattal,

megbízással kapcsolatban lényegesnek tartanak. A szerz désben rögzítend általános, formai elemek: • szerz d felek neve, címe • könyvvizsgálat célja • szerz dés tárgya • a könyvvizsgálói munka dokumentálása • szerz d felek kötelezettségei, jogai (megbízó és megbízott részér l) • megbízási díj összege és a fizetés ütemezése • szerz dés felel sei a két fél részér l • szerz dés hatályba lépése, érvényessége Megbízási szerz dés: 1.1 sz melléklet Teljességi nyilatkozat: 1.2 sz melléklet 6 2.3 Elfogadó nyilatkozat ELFOGADÓ NYILATKOZAT Könyvvizsgáló részér,l Alulírott, mint a VIVÁT Könyvvizsgáló és Könyvel Iroda Kft ügyvezet je (1075 Budapest, Wesselényi u. 4) a Képesbolt Kft (1061 Budapest, Deák F tér 6) / a BudafokVIN Kft. (1222 Budapest, Sörház u 17) ügyvezet igazgatójának könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében a 2002 üzleti évre elfogadom A

könyvvizsgálói feladatokat Bognár Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja és aki személyében az 1997. évi CXLIV törvény 43 §. szerinti kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn Budapest, 2002. június 1 Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló 7 3. A könyvvizsgálói munkafolyamat szakaszainak bemutatása A könyvvizsgálói munka hatékony és eredményes elvégzéséhez elengedhetetlen a munkafolyamat részletes megtervezése, azaz a könyvvizsgálói terv elkészítése. A könyvvizsgálói tervet minden vizsgálandó társaságra külön–külön, a sajátosságokat figyelembe véve kell elkészíteni. Ezáltal a könyvvizsgáló saját munkáját is megkönnyíti, hisz a terv tükrözi azon speciális területeket, melyekre az adott vállalkozásnál nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Azonban a tervet fontos a könyvvizsgálat során folyamatosan felül vizsgálni és szükség

esetén azt módosítani. A könyvvizsgálói munka tervezésekor figyelembe kell venni a könyvvizsgálói megbízás jellegét (eseti megbízás vagy folyamatos könyvvizsgálat), a vállalkozás méretét és tevékenységét. A munka id beli ütemezését befolyásolja a mérleg ill beszámoló készítés id pontja, a különböz jelentések határideje, a társaság taggyDlésének id pontja. 3.1 A könyvvizsgálat el készítése A könyvvizsgálat el készítése során több fontos területre kell kitérnie a könyvvizsgálónak ahhoz, hogy megfelel képet alkothasson a vállalkozás egészér l és megfelel en meg tudja tervezni munkáját. A könyvvizsgálói munka tervezési folyamatát 4 f részre lehet felosztani: A./ Az üzleti tevékenység megismerése A könyvvizsgálói munka tervezésének els és legfontosabb lépése az üzleti tevékenység megismerése, mivel a tervezés folyamata a vállalkozásról megszerzett információkra épül. Részletesen vizsgálni

kell a társasági szerz dést, a társaság szerkezeti felépítését (kapcsolt vállalkozások), a vállalkozás üzletmenetét befolyásoló f bb tényez ket, a társaságra vonatkozó különleges számviteli, adózási és egyéb jogszabályokat. 8 B./ Lényegesség meghatározása A Nemzetközi Számviteli Standardok szerint a lényeges az az információ, ha elhagyása vagy téves szerepeltetése befolyásolja a felhasználónak a beszámoló alapján hozott gazdasági döntéseit. A lényegesség mértékének kiszámítása során a könyvvizsgáló az egyedileg vizsgálandó legkisebb tételek nagyságát határozza meg. Számításánál olyan adatokat használunk fel (mérlegf összeg, árbevétel), amelyek megfelel en jellemzik a vállalkozást és nem torzítják a kapott eredményt. C./ Kockázatbecslés A könyvvizsgálói munka során felmerül kockázat annak a kockázatát jelenti, hogy a könyvvizsgáló nem a megfelel záradékot adja ki. A kockázat 3 f

összetev b l áll: eredend kockázat, ellen rzési kockázat és feltárási kockázat. Az eredend kockázat a számlaegyenlegek vagy a gazdasági események csoportjainak a lényeges hibás állításra való fogékonysága, a kapcsolódó bels ellen rzés létezését l függetlenül. Az eredend kockázat becslése során többek között vizsgálni kell a vezetés tisztességét, tapasztalatait és ismereteit. Az eredend kockázat becslése során a vezetés tisztességét, tapasztalatait, meglév ismereteit kell felmérni. Az ellen rzési kockázat annak a kockázata, hogy a számviteli és a bels ellen rzési rendszer által egy hibás állítás megfelel id ben nem kerül megel zésre vagy feltárásra és helyesbítésre. Mivel a könyvvizsgálat feladata, hogy a vállalkozás rendszerében olyan esetleges gyengeségeket, hiányosságokat tárjon fel, melyek kiküszöbölésével a rendszer hatékonyabbá válik, ezért az az ellen rzési kockázat csökkentésének

irányába hat. A feltárási kockázat annak kockázata, hogy a könyvvizsgáló alapvet vizsgálati eljárásai nem képesek feltárni a számlaegyenlegben vagy ügyletcsoportban lév hibás állítást, amely lényeges lehet egyedileg vagy pedig más egyenlegekben vagy csoportokban el forduló hibás állításokkal együttesen nézve. A feltárási kockázat a könyvvizsgáló vizsgálati eljárásainak kiterjesztésével nem korlátlanul, de csökkenthet . 9 D./ Könyvvizsgálói munkaprogram készítése Az üzleti tevékenység megismerése, a lényegesség meghatározása és a kockázatbecslés elvégzése után a könyvvizsgálat el készítésének lezárásaként kell elkészíteni a könyvvizsgálói munkaprogramot. A tervezési folyamat során megszerzett információk alapján kialakul, hogy mely területeket kell a könyvvizsgálat során kiemelten kezelni és ellen rzésükre nagyobb hangsúlyt helyezni. A könyvvizsgálói munkaprogram a könyvvizsgáló

által elvégzend feladatokat foglalja össze. 3.11 A Képesbolt Kft könyvvizsgálatának el készítése A./ Az üzleti tevékenység megismerése Cégjogi helyzet A Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994 november 30-án jött létre a Képz mDvészeti Kiadó Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogutódjaként A Társasági szerz dést 2002. október 22-én módosították, mely szerint továbbra is az eddigi ügyvezet - Nagy Pál – marad a Kft. ügyvezet je 2007 október 22-ig A Képesbolt Kft. jegyzett t kéje 4460000 Ft, mely áll 1210000 Ft pénzbeli betétb l, valamint 3.250000 Ft nem pénzbeli betétb l Tagok üzletrészei: Tag neve Üzletrész (Ft) Kiss Péter Szavazat Betétarány (%) 600.000 60 86,55 Nagy Pál 3.860000 386 13,45 Összesen 4.460000 446 100,00 Társaság ügyvezet je: Nagy Pál Könyvvizsgáló: VIVÁT Könyvvizsgáló és Könyvel Iroda Kft. Kijelölt könyvvizsgáló: Bognár Jánosné 10 A társaság

tevékenysége A Képesbolt Kft f tevékenysége: Könyv-, újság- és papíráru kiskereskedelem Vállalkozás folytatása, adózási viszonyok A társaságnál a vállalkozás folytatásának elve érvényesül, a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. A társaság által fizetett adók: • Társasági adó: a Kft havonta fizet adóel leget • Általános forgalmi adó: a Kft. havi áfa bevalló • Helyi adók: a Kft. helyi iparDzési adót fizet B./ Lényegesség mértékének meghatározása MEGNEVEZÉS Mérlegf összeg Árbevétel Összeg (e Ft) Arányszám (%) alsó határ Lényegesség mértéke (e Ft) fels határ alsó határ fels határ 47.658 1,0 2,0 476,6 953,2 170.516 0,5 1,0 852,6 1.705,2 664,6 1.329,2 Átlag A lényegesség megállapított mértéke (e Ft) 900 Hibahatár (a lényegesség 75%-a) (e Ft) 675 Egyedileg jelent s tétel (a hibahatár 1/3-a) (e Ft) 225 11 C./ Kockázatbecslés AZ ELLEN RZÉSI KOCKÁZAT FELMÉRÉSE Igen

A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének? X Elegend számú alkalmazott van? X A tulajdonos-vezet és az alkalmazottak megfelel szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek? X A vállalkozásnál alacsony az alkalmazottak fluktuációja? X A vezetés a számviteli-pénzügyi területért felel s alkalmazottal is megvitatva alakítja ki a f bb szerz déseket, ügylettípusokat? X Rendszeresen (legalább az éves beszámoló elkészítésekor) egyeztetik-e a számviteli adatokat a fizikailag létez eszközökkel, nyilvántartásokkal, harmadik felekkel (szállítok, vev k, bank stb.) X A vállalkozás által mDködtetett számviteli rendszer kell en részletes és a f könyvvel is egyez analitikus nyilvántartásokat tartalmaz? X Alkalmaz-e küls könyvel t a vállalkozás? (Ha igen, a további kérdéseket a könyvel által alkalmazott szoftverre töltse ki!) X Megfelel nek tDnik-e a vállalkozás és a könyvel közötti

információáramlás? X A vállalkozás alkalmaz-e számviteli szoftvert a könyvvezetésre? X Nem Ha igen: A szoftvert megbízható szállítótól szerezte be a vállalkozás? X Van-e részletes leírás a programról? (Ha igen, ezt a könyvvizsgálónak célszerD áttekintenie) Lehetséges-e, hogy az alkalmazók módosítsák a programot? X Dokumentáltak-e a programváltoztatások (ki, mikor, milyen változtatást hajtott végre)? Dokumentáltak-e a rendszerbe való belépések id rendben? X Van-e jelszóval védve a rendszer? X Biztosítja-e a szoftver, hogy ne lehessen az adatokat módosítani anélkül, hogy annak nyoma maradna? Kell rendszerességgel készítenek mentéseket? A mentések kell biztonságban vannak elhelyezve? Vannak-e a rendszerben ellen rzések (pl. csak a vev analitikán keresztül lehet a f könyvre könyvelni)? X AZ EREDEND KOCKÁZAT FELMÉRÉSE X X X X Igen Nem Áll-e a vezetésnek érdekében, hogy a beszámolóban hibás

állításokat szerepeltessen? X Van-e lehet sége ezt megtenni? X A vállalkozás ügyleteinek számviteli elszámolása nem igényel különös megítélést? X A számviteli rendszerben nincsen nagy számú helyesbítés, a korábbi évek könyvvizsgálata során nem tártak fel jelent s hibákat? X 12 D./ Könyvvizsgálói munkaprogram készítése Könyvvizsgálati munkaprogram - Képesbolt Kft. 1. El készítési szakasz Társasági dokumentumok, el z évi jelentések és egyéb dokumentációk áttekintése • alapszabály, társasági szerz dés • taggyDlési határozatok • szervezeti és mDködési szabályzat • az ágazatra vonatkozó speciális szabályozók • egyéb az üzletmenettel összefügg dokumentációk 2. Rendszervizsgálat a./ Számvitel • számviteli politika • számlatükör, számlarend • leltározási szabályzat • analitikus kimutatások rendszere • pénzkezelési szabályzatok, utalványozás rendje • egyéb ügyviteli

szabályzatok (munkáltatói kölcsönök, személygépkocsi használat) b./ Ellen rzés • vezet ellen rzések rendszere • folyamatba épített ellen rzés • bels ellen rzés • adóellen rzés • ágazati és egyéb ellen rzések c./ Számítástechnikai rendszer • hardvertípusok, kapacitások • alkalmazott szoftverek • biztonsági el írások. 13 3. Évközi folyamatos vizsgálat (szükséges és elégséges mintavétel alapján) • könyvelés folyamatosságának és helyességének vizsgálata • analitikák vizsgálata • pénztár vizsgálata • költségelszámolások szabályszerDségének vizsgálata • f könyvi könyvelés és analitikák egyez ségének vizsgálata • számlázások vizsgálata • beruházások elszámolásának vizsgálata • bizonylatokkal való alátámasztás és a bizonylati rend vizsgálata • saját alkalmazottak részére nyújtott kölcsönök vizsgálata • vev és szállító analitikák vizsgálata •

bérkifizetések szabályszerDségének vizsgálata • adók, illetékek, kötelezettségek teljesítésének vizsgálata 4. Év végi zárlathoz kapcsolódó vizsgálatok • leltárak ellen rzése • f könyvek, analitikák egyez ségének vizsgálata • beruházások, fejlesztések elszámolásának vizsgálata • befektetett eszközök értékelésének vizsgálata • értékcsökkenési leírások számításának, elszámolásának vizsgálata • értékveszteségek vizsgálata, értékelések, vizsgálata • adósok, vev k, kintlév ségeinek vizsgálata • részesedési viszonyban álló vev k vizsgálata • céltartalék képzésének vizsgálata • rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek vizsgálata • bevételek és ráfordítások szabályszerD elszámolásának vizsgálata • saját t ke elemeinek vizsgálata • társasági adó alap megállapításának vizsgálata • egyéb adók (iparDzési adó, szakképzési hozzájárulás) megállapításainak

vizsgálata 14 5. A vállalkozás által összeállított éves beszámoló felülvizsgálata • mérleg vizsgálata • eredménykimutatás vizsgálata • kiegészít melléklet vizsgálata • üzleti jelentés vizsgálata 6. Könyvvizsgálói jelentés összeállítása, a mérleg hitelesítése Budapest, 2002. június 10 Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló 15 3.12 A BudafokVIN Kft könyvvizsgálatának el készítése A./ Az üzleti tevékenység megismerése Cégjogi helyzet A BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. 1997 október 7-é n jött létre A társasági szerz dést utoljára 2001. augusztus 31-én módosították, melyben az ügyvezet újabb 5 éves megbízást kapott. A Kft. jegyzett t kéje 3000000 Ft, ebb l készpénz 2480000 Ft Tagok üzletrészei: Tag neve VITA PRESS Kft. Üzletrész (Ft) Szavazat Betétarány (%) 2.800000 280 94,00 Magyar Ádám 100.000 10 3,00 Németh Éva 100.000 10 3,00 3.000000 300 100,00 Összesen

A társaság ügyvezet je: Magyar Ádám Könyvvizsgáló: VIVÁT Könyvvizsgáló és Könyvel Iroda Kft. Kijelölt könyvvizsgáló: Bognár Jánosné A társaság tevékenysége A BudafokVIN Kft. f tevékenysége: Üdít ital és egyéb élelmiszer gyártása Vállalkozás folytatása, adózási viszonyok A társaságnál a vállalkozás folytatásának elve érvényesül, a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. A BudafokVIN Kft. által fizetett adók: • Társasági adó: a Kft. havonta fizet adóel leget • Általános forgalmi adó: a Kft. havi áfa bevalló • Helyi adók: a Kft. a helyi iparDzési adón kívül kommunális adót és jövedéki adót fizet 16 B./ Lényegesség mértékének meghatározása Megnevezés Összeg (e Ft) Lényegesség mértéke (e Ft) Arányszám (%) alsó határ fels határ alsó határ fels határ Mérlegf összeg 219.399 1,0 2,0 2194,0 4.388,0 Árbevétel 459.650 0,5 1,0 2298,3 4.596,5 2246,1 4.492,2 Átlag

A lényegesség megállapított mértéke (e Ft) 2.400 Hibahatár ( a lényegesség 75%-a) (e Ft) 1.800 Egyedileg jelent s tétel (a hibahatár 1/3-a) (e Ft) 600 C./ Kockázatbecslés AZ ELLEN RZÉSI KOCKÁZAT FELMÉRÉSE Igen A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének? X Elegend számú alkalmazott van? X A tulajdonos-vezet és az alkalmazottak megfelel szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek? X A vállalkozásnál alacsony az alkalmazottak fluktuációja? X A vezetés a számviteli-pénzügyi területért felel s alkalmazottal is megvitatva alakítja ki a f bb szerz déseket, ügylettípusokat? X Rendszeresen (legalább az éves beszámoló elkészítésekor) egyeztetik-e a számviteli adatokat a fizikailag létez eszközökkel, nyilvántartásokkal, harmadik felekkel (szállítok, vev k, bank stb.) X A vállalkozás által mDködtetett számviteli rendszer kell en részletes és a f könyvvel is egyez analitikus

nyilvántartásokat tartalmaz? X Alkalmaz-e küls könyvel t a vállalkozás? (Ha igen, a további kérdéseket a könyvel által alkalmazott szoftverre töltse ki!) X Megfelel nek tDnik-e a vállalkozás és a könyvel közötti információáramlás? X A vállalkozás alkalmaz-e számviteli szoftvert a könyvvezetésre? X Nem Ha igen: A szoftvert megbízható szállítótól szerezte be a vállalkozás? X Van-e részletes leírás a programról? (Ha igen, ezt a könyvvizsgálónak célszerD áttekintenie) Lehetséges-e, hogy az alkalmazók módosítsák a programot? X X 17 Dokumentáltak-e a programváltoztatások (ki, mikor, milyen változtatást hajtott végre)? Dokumentáltak-e a rendszerbe való belépések id rendben? X Van-e jelszóval védve a rendszer? X Biztosítja-e a szoftver, hogy ne lehessen az adatokat módosítani anélkül, hogy annak nyoma maradna? Kell rendszerességgel készítenek mentéseket? A mentések kell biztonságban vannak elhelyezve?

Vannak-e a rendszerben ellen rzések (pl. csak a vev analitikán keresztül lehet a f könyvre könyvelni)? X AZ EREDEND KOCKÁZAT FELMÉRÉSE X X X Igen Nem Áll-e a vezetésnek érdekében, hogy a beszámolóban hibás állításokat szerepeltessen? X Van-e lehet sége ezt megtenni? X A vállalkozás ügyleteinek számviteli elszámolása nem igényel különös megítélést? X A számviteli rendszerben nincsen nagy számú helyesbítés, a korábbi évek könyvvizsgálata során nem tártak fel jelent s hibákat? X D./ Könyvvizsgálói munkaprogram készítése Könyvvizsgálati munkaprogram - BudafokVIN Kft. 1. El készítési szakasz Társasági dokumentumok, el z évi jelentések és egyéb dokumentációk áttekintése • alapszabály, társasági szerz dés • taggyDlési határozatok • szervezeti és mDködési szabályzat • az ágazatra vonatkozó speciális szabályozók • egyéb az üzletmenettel összefügg dokumentációk 2. Rendszervizsgálat

a./ Számvitel • számviteli politika • számlatükör, számlarend • leltározási szabályzat • analitikus kimutatások rendszere 18 • pénzkezelési szabályzatok, utalványozás rendje • egyéb ügyviteli szabályzatok (munkáltatói kölcsönök, személygépkocsi használat) b./ Ellen rzés • vezet ellen rzések rendszere • folyamatba épített ellen rzés • bels ellen rzés • adóellen rzés • ágazati és egyéb ellen rzések c./ Számítástechnikai rendszer • hardvertípusok, kapacitások • alkalmazott szoftverek • biztonsági el írások 3. Évközi folyamatos vizsgálat (szükséges és elégséges mintavétel alapján) • könyvelés folyamatosságának és helyességének vizsgálata • analitikák vizsgálata • telephelyek, önelszámoló egységek nyilvántartásainak vizsgálata • pénztár vizsgálata • költségelszámolások szabályszerDségének vizsgálata • f könyvi könyvelés és analitikák egyez ségének

vizsgálata • számlázások vizsgálata • beruházások elszámolásának vizsgálata • bizonylatokkal való alátámasztás és a bizonylati rend vizsgálata • hitelszerz dések, egyéb pénzügyi szerz dések vizsgálata • saját alkalmazottak részére nyújtott kölcsönök vizsgálata • vev és szállító analitikák vizsgálata • bérkifizetések szabályszerDségének vizsgálata • adók, illetékek, kötelezettségek teljesítésének vizsgálata 4. Év végi zárlathoz kapcsolódó vizsgálatok • leltárak ellen rzése • f könyvek, analitikák egyez ségének vizsgálata • beruházások, fejlesztések elszámolásának vizsgálata 19 • befektetett eszközök értékelésének vizsgálata • értékcsökkenési leírások számításának, elszámolásának vizsgálata • értékveszteségek vizsgálata, értékelések, vizsgálata • adósok, vev k, kintlév ségeinek vizsgálata • részesedési viszonyban álló vev k vizsgálata •

céltartalék képzésének vizsgálata • rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek vizsgálata • bevételek és ráfordítások szabályszerD elszámolásának vizsgálata • saját t ke elemeinek vizsgálata • társasági adó alap megállapításának vizsgálata • egyéb adók (iparDzési adó, szakképzési hozzájárulás) megállapításainak vizsgálata 5. A vállalkozás által összeállított éves beszámoló felülvizsgálata • mérleg vizsgálata • eredménykimutatás vizsgálata • kiegészít melléklet vizsgálata • üzleti jelentés vizsgálata 6. Könyvvizsgálói jelentés összeállítása, a mérleg hitelesítése Budapest, 2002. június 10 Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló 20 3.13 Eltérések a vállalkozások könyvvizsgálatának el készítése során A két vállalkozás könyvvizsgálatának el készítésében jelent s eltérések nem találhatók. Mindkét esetben vizsgálandó a vállalkozás tevékenysége és az

ahhoz kapcsolódó esetleges speciális jogszabályok. A könyvvizsgálói munka megkezdése el tt mindkét vállalkozásnál szükséges a lényegesség mértékének, az ellen rizend bizonylatok körének meghatározása ahhoz, hogy a megfelel könyvvizsgálati munkaprogramot elkészíthessük és kiválaszthassuk a megfelel könyvvizsgálati eljárást. Fontos lépés a könyvvizsgálat kockázatának vizsgálata, meghatározása is, hogy a könyvvizsgáló fel tudja mérni, hogy munkája során mely területek ( bizonylatok ellen rzésére kell a hangsúlyt helyeznie. 21 3.2 A vállalkozások számviteli, ellen rzési és számítástechnikai rendszerének vizsgálata Számviteli rendszer Egy vállalkozás számviteli rendszerének megismeréséhez a legnagyobb segítséget a számviteli politika adja, melynek áttanulmányozásával átfogó képet kapunk a vállalkozásnál alkalmazott számviteli elszámolásokról. Emellett vizsgálandó a vállalkozás számlarendje

és a számlatükör, amikb l a vállalkozás tevékenységér l kaphatunk képet. Az, hogy a vállalkozás az eredménykimutatás mely formáját alkalmazza az ellen rizend számlaosztályok körét is befolyásolja. Amennyiben a társaság az összköltség eljárással készül eredménykimutatást készít az 5. és 8 számlaosztály számláinak vezetése is elegend . Ha azonban a forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatást, akkor a 6. és 7 számlaosztály számláinak vezetése kötelez a vállakozásra nézve Vizsgálni kell, hogy a társaság rendelkezik-e leltározási-, pénzkezelési-, önköltség-számítási szabályzattal vagy ezeken kívül mDködése során alkalmaz-e valamilyen egyéb szabályzatot. Fontos szempont az is, hogy a vállalkozás alkalmaz-e vezet i számvitelt és ha alkalmaz, akkor annak melyik fajtáját. Ellen rzési- és számítástechnikai rendszer Az ellen rzési rendszer vizsgálata során fontos annak ellen rzése, hogy

a társaságnál milyen bels ellen rzési rendszer van, az mDködik-e ill. mennyire független A számítástechnikai rendszerére jellemz adatok, információk gyDjtése attól függ, hogy a társaság manuális vagy számítógépes adatfeldolgozást alkalmaz-e. Manuális feldolgozás esetében azt kell vizsgálni, hogy a feldolgozási rendszer zárt-e, tehát kizárja-e az adatok manipulálási lehet ségét. Számítógépes adatfeldolgozás esetén vizsgálni kell, hogy milyen hardvereket mDködtet a társaság, milyen szoftvereket használnak ill., hogy a számítógépek mDködése önállóan vagy hálózatba kapcsoltan valósul-e meg. 22 3.21 A Képesbolt Kft számviteli, ellen rzési és számítástechnikai rendszerének vizsgálata Számviteli rendszer • Üzleti év: az üzleti év id tartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31. • Könyvvezetés módja: a számviteli törvény el írásainak megfelel en a társaság a könyveit a

kett s könyvvitel szabályai szerint vezeti • A beszámoló formája: a vállalkozás EgyszerDsített éves beszámolót készít • Mérleg és eredménykimutatás: a társaság az EgyszerDsített éves beszámoló mérlegének ”A” változatát készíti el; az eredményt az EgyszerDsített éves beszámoló összköltség eljárással készül eredménykimutatással állapítják meg • Mérlegkészítés id pontja: a mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés id pontja az üzleti évet követ év február 15. • Egyéb szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik Értékelési-, Leltározási-, Selejtezésiés Pénzkezelési szabályzattal Ellen rzési- és számítástechnikai rendszer A társaság önálló bels ellen rzési rendszerrel nem rendelkezik, az ellen rzés az ügyvezet személyére hárul. A társaság számviteli rendszere zárt rendszert képez, a könyvelési feladatokat egy küls könyvel társasság látja el. A tárgyi

eszközök nyilvántartása egyéni nyilvántartó kartonokon történik, melyekr l az elszámolt értékcsökkenés f könyvi rögzítéséhez összesít feladás készül. A könyvel gyakorlott, megfelel szakértelmD. A bizonylat feldolgozás megbízhatósága jónak ítélhet , melyr l mintavétellel meggy z dtünk. 23 3.22 A BudafokVIN Kft számviteli, ellen rzési és számítástechnikai rendszerének vizsgálata Számviteli rendszer • Üzleti év: az üzleti év id tartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31. • Könyvvezetés módja: a számviteli törvény el írásainak megfelel en a társaság könyveit a kett s könyvvitel szabályai szerint vezeti, a költségeket els dlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7 Tevékenységek költségei számlaosztály, másodlagosan pedig az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyvelik • A beszámoló formája: a vállalkozás Éves beszámolót készít

• Mérleg és eredménykimutatás: a mérleget a számviteli törvény ”A” változata szerint készítik az eredményt az összköltség eljárással készül eredménykimutatás ”A” változatával állapítják meg • Mérlegkészítés id pontja: a mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés id pontja az üzleti évet követ év március 1. • Egyéb szabályzatok: a társaság rendelkezik Értékelési-, Leltározási-, Selejtezési-, Pénzkezelési- és Önköltségszámítási szabályzattal Ellen rzési- és számítástechnikai rendszer A társaságnak önálló bels ellen rzési rendszere nincs, az ellen rzés dönt en az ügyvezet és a termelésért felel s vezet k személyére hárul. A társaság számviteli rendszere zárt egységet képez, a f könyvet saját könyvel vezeti. A könyvel program zárt rendszerD, megbízhatósága megfelel a számviteli követelményrendszernek. A társaság könyvel je megbízható, jól képzett, a

számviteli el írásokat betartja. Az analitikus nyilvántartási rendszerek alkalmasak az áfa fizetési kötelezettség és az egyéb analitikák (vev , szállító) kimutatására. A tárgyi eszközök nyilvántartása egyéni nyilvántartó kartonokon történik, melyekr l f könyvi feladás készül. 24 3.23 Eltérések a vállalkozások számviteli, ellen rzési és számítástechnikai rendszerének vizsgálata során A vállalkozások számviteli rendszerének vizsgálata során az eltéréseket az okozza, hogy a termel vállalkozás költségeit els dlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7 Tevékenységek költségei, számlaosztályban számolja el. A könyvvizsgáló feladata, hogy megismerje a vállalkozás 6. és 7 számlaosztályban alkalmazott számláit, azok tartalmát, a költséghelyeket ahhoz, hogy évközben a folyamatos vizsgálat során a költségek felosztásának és elszámolásának helyességét ellen rizni tudja. Az ellen

rzési rendszer vizsgálata során nem mutatkozik jelent s eltérés, mivel a vállalkozások méretéb l ered en egyikben sem mDködik önálló bels ellen rzési rendszer, az ellen rzés mindkét esetben az Ügyvezet személyére hárul. A számítástechnikai rendszer vizsgálata során is eltérések mutatkoznak a két vállalkozás között, de ezeket nem az eltér tevékenység okozza. A kereskedelmi vállalkozás küls könyvel t alkalmaz, ezért a könyvvizsgálónak a küls könyvel társaság számviteli rendszerét kell vizsgálni, a könyvelési program megbízhatóságát és azt, hogy a könyveléssel megbízott személy megfelel szaktudással rendelkezik-e a feladat ellátásához. A termel vállalkozás f könyveit saját könyvel vezeti. Vizsgálandó, hogy a bels könyvelési rendszer zárt- és a könyvel program megfelel-e a feladat ellátásához szükséges feltételeknek. 25 3.3 A számviteli elszámolások évközi, folyamatos vizsgálata A

könyvvizsgálói munka ezen szakaszában a megbízó számviteli elszámolásának folyamatos, rendszeres vizsgálatát jelenti. Ez a tevékenység a könyvvizsgálói munkafolyamatnak csak akkor része, ha a társaságnak állandó könyvvizsgálója van és nem eseti megbízásról van szó. A könyvvizsgáló a mintavétel alapján a következ vizsgálatokat végzi el: • könyvelés helyességének ellen rzése • pénztár vizsgálata • f könyv és analitikák egyez sége • költség elszámolások szabályszerDségének ellen rzése • számlázások helyessége, szabályszerDsége • gazdasági események bizonylatolásának ellen rzése • vev - és szállító állomány analitikájának ellen rzése • adók, illetékek és más kötelezettségek (bér, tb.) teljesítésének ellen rzése • stb. 3.31 A Képesbolt Kft számviteli elszámolásainak évközi, folyamatos ellen rzése Az évközi, folyamatos vizsgálat során elvégzett ellen

rzések: 1. Tárgyi eszközök • beszerzések dokumentumainak ellen rzése • bekerülési érték helyes megállapításának ellen rzése • beruházások aktiválásának ellen rzése • selejtezés dokumentálásának és könyvviteli elszámolásának ellen rzése 2. Pénztár • házi pénztárban lév készpénzkészlet szúrópróbaszerD ellen rzése 3. Szállítók • beérkez számlák helyes könyvelésének ellen rzése 4. Adóbevallások (áfa) helyességének ellen rzése 5. Bérelszámolás helyességének ellen rzése 26 6. Évközi folyamatos könyvelés helyességének és teljeskörDségének ellen rzése A vizsgálat során az alábbi észrevételeket tettük, melyeket a könyvvizsgálat befejezéséig korrigáltak, pótoltak: • a pénztárbizonylatokon hiányzik az Utalványozó aláírása • bérkifizetésnél helyenként hiányzik az átvev aláírása • szállítói számlát elábé helyett tévesen anyagköltségként

számoltak el 3.32 A BudafokVIN Kft számviteli elszámolásainak évközi, folyamatos ellen rzése Az évközi, folyamatos vizsgálat során elvégzett ellen rzések: 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök • beszerzések dokumentumainak ellen rzése • bekerülési érték megállapításának ellen rzése • tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos f könyvi elszámolások ellen rzése 2. Pénztár • a házi pénztárban lév pénzkészlet szúrópróbaszerD ellen rzése 3. Szállítók • beérkez számlák helyes könyvelésének ellen rzése 4. Adóbevallások (áfa) helyességének ellen rzése 5. Bérelszámolás helyességének ellen rzése 6. Évközi folyamatos könyvelés helyességének és teljeskörDségének ellen rzése A vizsgálat során az alábbi észrevételeket tettük, melyeket a könyvvizsgálat befejezéséig korrigáltak, pótoltak: • a pénztárbizonylatokon hiányzik az Utalványozó aláírása • felhívtuk az

Ügyvezet figyelmét a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztárban tartható készpénzmennyiség nagyságára • 50 eFt egyedi beszerzési érték alatti eszközöket tévesen beruházásként számoltak el 27 3.33 Eltérések a számviteli elszámolások évközi, folyamatos vizsgálata során Az évközi, folyamatos vizsgálat során a két vállalkozás eltér tevékenysége miatt különböz területeket kell részletesen vizsgálni. Mivel a Képesbolt Kft. csak kereskedelmi tevékenységet (bolti értékesítést) végez a vizsgálat súlypontját is az értékesítésre és a beszerzésre kell helyezni. Részletesen vizsgálandó a bolti értékesítés szabályszerDsége, a beszerzett áruk f könyvi könyvelésének helyessége. Fontos ellen rizni, hogy a napi bevételt szabályosan (bevételi pénztárbizonylattal) bevételezik-e a házi pénztárba, valamint, hogy az ott tárolt készpénz mennysége megfelel- a vállalkozás

pénzkezelési szabályzatában leírtaknak. A BudafokVIN Kft. els sorban termel tevékenységet folytat, ezért a termeléshez szükséges anyagok beszerzésének bizonylatait és könyvviteli elszámolásukat kell részletesen ellen rizni. Fontos vizsgálni azt is, hogy a Kft a termeléssel kapcsolatosan felmerült költségeket a 6. Költséghelyek, általános költségek, és a 7 Tevékenységek költségei számlaosztály számláin megfelel en számolta-e el, azokat megfelel en osztottáke fel a költséghelyekre. Vizsgálandó továbbá, hogy a költségeket helyesen számolták-e el az 5. számlaosztály számláin, a könyvelés a megfelel f könyv számlára történt-e 28 3.4 Az év végi zárlathoz kapcsolódó vizsgálati feladatok A zárlathoz kapcsolódó vizsgálat során a könyvvizsgálónak ellen riznie kell, hogy a mérleg és az eredménykimutatás adatait megfelel en számították-e ki, azok valósak-e ill. teljeskörDek-e és az ket alátámasztó

dokumentumok megbízhatóak-e. A beszámoló ellen rzésénél vizsgálandó, hogy a szöveges részek megfelel ek-e arra, hogy a számszaki eredményeket, adatokat megmagyarázzák és pontos következtetéseket lehet-e levonni bel lük a vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetére vonatkozóan. Vizsgálathoz szükséges dokumentumok: • f könyvi kivonat • számla kartonok • mérleg, eredménykimutatás • kiegészít melléklet Könyvvizsgáló ellen rzési feladatai: • leltár felvétel, leltárak ellen rzése • f könyv – analitika egyez ségének ellen rzése • mérlegtételek leltárral alá vannak-e támasztva • beruházások, fejlesztések elszámolása szabályszerD volt-e • befektetett eszközök értékelése megfelel-e az értékelési szabályzatnak • szabályszerD volt-e az értékcsökkenés elszámolása • vev kkel szembeni kötelezettségek és szállítókkal szembeni tartozások vizsgálata • stb. 29

3.41 A Képesbolt Kft év végi zárlatához kapcsolódó vizsgálati feladatok MÉRLEG VIZSGÁLATA IMMATERIÁLIS JAVAK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások: Immateriális javak leltára, a leltárfelvétel és a kiértékelés dokumentumai ELL / Rendben Immateriális javak állományváltozásának részletezése (2.1 sz melléklet) ELL / Rendben B. Növekedés ellen,rzése Az immateriális javak állománya nem n tt tárgyévben. ELL / Rendben C. Csökkenések ellen,rzése Az immateriális javak állománya nem csökkent tárgyévben. ELL / Rendben TÁRGYI ESZKÖZÖK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Tárgyi eszközök leltára, a leltárfelvétel és a kiértékelés dokumentumai ELL / Rendben Tárgyi eszközök állományváltozásának részletezése (2.2 sz melléklet) ELL / Rendben Tárgyi eszközök növekedésének részletezése ELL / Rendben Tárgyi eszközök csökkenésének részletezése ELL / Rendben Tárgyi eszközök és az értékesített

tárgyi eszközök ráfordításainak és bevételeinek f könyvi kartonjai ELL / Rendben B. Egyeztetések Nyitó nettó érték adatok egyeztetése az el z évi záró értékkel ELL / Rendben Záró nettó érték adatok egyeztetése a tárgyévi záró mérleggel, valamint az analitikával ELL / Rendben 30 Értékcsökkenési leírás egyeztetése a tárgyévi értékcsökkenési leírási költséggel ELL / Rendben C. Növekedés ellen,rzése Jelent s értékD eszközök fizikai létezésének és azok mDködésének ellen rzése ELL / Rendben Újonnan beszerzett ingatlanok szerz dései és tulajdoni lapja ELL / Rendben A bruttó érték tartalmazza az eszközökhöz egyedileg hozzárendelhet egyéb beszerzési költségeket ELL / Rendben Az aktiválás id pontja megfelel a számviteli törvény el írásainak. Az arra illetékes számlán vagy üzembe helyezési okmányon igazolták az üzembe helyezés dátumát. ELL / Rendben Az értékcsökkenési leírási

kulcs tükrözi az eszköz hasznos élettartamát. ELL / Rendben Az eszközt a megfelel f könyvi számlára könyvelték. ELL / Rendben A növekménnyel összefügg selejtezések, eladások szerepelnek a nyilvántartásokban. ELL / Rendben D. Csökkenések ellen,rzése Tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozó selejtezési jegyz könyv ellen rzése. ELL / Rendben Értékesített eszközök eladását alátámasztó dokumentumok vizsgálata. ELL / Rendben A csökkenésb l származó bevételt a megfelel f könyvi számlára könyvelték és az eredménykimutatásban egyéb ráfordításként elszámolták. ELL / Rendben E. Értékcsökkenési leírás ellen,rzése A társaság el z évhez viszonyítva nem változtatott leírási kulcsot. ELL / Rendben A társaságnál a számviteli és adózási leírási kulcsok nem térnek el egymástól. ELL / Rendben 31 F. Karbantartási költségek ellen,rzése A karbantartási költségek között nincsen olyan jelent s

tétel, amelyet beruházásként kellett volna elszámolni. ELL / Rendben G. A könyvekben érték nélkül nyilvántartott eszközök ellen,rzése A nullára leírt eszközök szerepelnek a leltárban, az analitikus nyilvántartásban bruttó értékben és halmozott értékcsökkenésként. ELL / Rendben BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A társaság nem rendelkezik Befektetett pénzügyi eszközzel. ELL / Rendben KÉSZLETEK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Kiértékelt leltárfelvétel ELL / Rendben Többletek és hiányok elszámolása ELL / Rendben Készletek f könyvi kartonjai ELL / Rendben Értékelési- és Leltározási szabályzat ELL / Rendben B. A mérleg, a f,könyv és a leltárak egyeztetése A társaság által alkalmazott készletértékelési és elszámolási mód megegyezik a számviteli politikában, az Értékelési szabályzatban meghatározottakkal. ELL / Rendben A mérlegben és a f könyvben szerepl készlet egyezik a leltárívekkel,

az analitikákkal. ELL / Rendben A leltár kiértékelésén szerepl mennyiségek azonosak a leltár ellen rzésekor feljegyzett, leltárjegyeken lev mennyiségekkel. ELL / Rendben A leltáríveken a szorzások nagyságrendileg jók, nincs bennük tizedes hiba, a leltárívek összesítése pontos. ELL / Rendben 32 C. Áruk értékelése A számításokban szerepl árak és mennyiségek egyeznek az azokat alátámasztó beszerzési számlákkal ELL / Rendben A vásárolt készletek értékelése egyezik a számviteli törvénnyel, a számviteli politikával és az értékelési szabályzattal. ELL / Rendben KÖVETELÉSEK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások B. II mérlegsor f könyvi számonkénti részletezése (23 sz melléklet) ELL / Rendben B. Bolti értékesítés vizsgálata Az áru kiszállítását és bolti átvételét megfelel en bizonylatolják, nyomon követhet , hogy a bolt mikor és mennyi árut vett át. ELL / Rendben A napi készpénzbevételt a

bolt bevételezi a pénztárba, a bevételt rendszeresen befizetik a bankba. ELL / Rendben A bevétel egyezi a pénztárgép szalaggal ELL / Rendben A készpénzes számlákat szabályosan használják fel. ELL / Rendben PÉNZESZKÖZÖK (2.4 sz melléklet) A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Az év utolsó és a következ év els bankkivonata ELL / Rendben Pénztárkönyv záró lapjai ELL / Rendben A december 31-i készpénz állomány ellen rzésér l az ügyvezet és a pénztáros által aláírt jegyz könyv ELL / Rendben F könyvi kartonok ELL / Rendben Pénzkezelési szabályzat ELL / Rendben Banki egyeztet ELL / Rendben 33 B. Bankszámla ellen,rzése Az utolsó bankszámlakivonat záró egyenlege egyezik az els bankszámlakivonat nyitó egyenlegével. ELL / Rendben A banki visszaigazolás egyezik a bankszámlakivonattal. ELL / Rendben A bankszámlakivonat egyezik a f könyvvel. ELL / Rendben C. Pénztár ellen,rzése A pénztárkönyv december

31-i záró egyenlege egyezik a jegyz könyvvel és a f könyvvel. ELL / Rendben A pénzkezelési szabályzat megfelel a követelményeknek. ELL / Rendben A pénzkezelés megfelel a pénztárkezelési szabályzatnak, különösen az alábbiakban: • a készpénzt zárható kasszában tartják, amihez csak a pénztáros fér hozzá • a kiadott el legeket nyilvántartják és rendszeresen elszámoltatják • a pénztárbizonylatokat szigorú számadású bizonylatként kezelik • a pénztárkönyvben nincsenek utólagos javítások • a kifizetéseket az arra jogosult személy engedélyezi SAJÁT TYKE A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Társasági szerz dés ELL / Rendben Cégbírósági végzés ELL / Rendben B. Jegyzett t,ke A jegyzett t ke összege megfelel a Társasági szerz désnek és a cégbírósági végzésnek. ELL / Rendben Az apport értéke megegyezik a Társasági szerz désben foglaltakkal. ELL / Rendben 34 C. T,ketartalék A

társaság nem rendelkezik t ketartalékkal. ELL / Rendben D. Eredménytartalék A társaság nem rendelkezik eredménytartalékkal. ELL / Rendben E. Értékelési tartalék A társaság nem számol el értékhelyesbítést. ELL / Rendben F. Mérleg szerinti eredmény Az osztalékfizetés megfelel a taggyDlési határozatnak. ELL / Rendben Az osztalék kifizetése nem ütközik korlátokba. ELL / Rendben G. Saját t,ke A társaságnál nem áll fenn kötelez átalakulás esete. ELL / Rendben KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Nyitott szállítók listája ELL / Rendben Egyenlegközl k ELL / Rendben B. Vizsgálat szempontjai A nyitott folyószámlák egyeznek a f könyvi kivonattal. ELL / Rendben Tartozik egyenlegD szállítói folyószámla nincs. ELL / Rendben A fordulónapot közvetlenül megel z en beérkezett és raktárra vett tételek számláját a f könyvi könyvelésben lekönyvelték. ELL / Rendben Azokkal a

szállítókkal, melyekt l az év során 200.000 Ft feletti értékben történt szolgáltatás beszerzés, szerz dést kötöttek, mely megfelel a törvényi el írásoknak. ELL / Rendben 35 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (2.5 sz melléklet) A. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A f könyvben szerepl bérfizetési kötelezettség egyezik a decemberi bérlistával, valamint a januári bérkifizetéssel. ELL / Rendben A vizsgálati programban foglalt feladatokat elvégeztük és dokumentáltuk. A fejezetekben foglaltak megfelelnek a számviteli törvénynek és a számviteli elveknek. Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló Tóth Tünde könyvvizsgáló asszisztens 36 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA KÖLTSÉGEK Anyagjelleg- költségek Az anyagköltségek részaránya a termelési értéken belül, illetve az elábé aránya az árbevételen belül nem tér el lényegesen az el z évhez viszonyítva. Az anyagjellegD szolgáltatások költségszámláin a

költségelszámolások valódiak. ELL / Rendben ELL / Rendben Értékcsökkenési leírás A költségként elszámolt értékcsökkenés megegyezik a tárgyi eszköz kimutatásban szerepl összeggel. ELL / Rendben EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTEL Egyéb bevételek ( 2.6 sz melléklet) A társaság a tárgyév folyamán nem értékesített immateriális javakat, tárgyi eszközöket. ELL / Rendben A lekönyvelt bevételek jogosak, bizonylattal alátámasztottak és a mérlegkészítés id pontjáig befolytak. ELL / Rendben Pénzügyi m-veletek bevételek A pénzügyi mDveletek bevételeit a banktól kapott kamat adja. ELL / Rendben Rendkívüli bevételek A társaságnak tárgyévben nem voltak rendkívüli bevételei. ELL / Rendben 37 EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS Egyéb ráfordítások (2.7 sz melléklet) A társaság a tárgyév folyamán nem értékesített immateriális javakat, tárgyi eszközöket. ELL / Rendben Adók,

illetékek: az egyéb adók (iparDzési adó) adóalapja és az adómérték helyesen lett megállapítva, megfelel a hatályos rendeleteknek. ELL / Rendben Bírság, kötbér, késedelmi kamat: a lekönyvelt ráfordítások jogosak, bizonylattal alátámasztottak, a mérlegkészítés id pontjáig elismerték és kifizették azokat. ELL / Rendben Pénzügyi m-veletek ráfordításai A társaságnál tárgyévben nem volt pénzügyi mDveletek ráfordításaként elszámolandó esemény. ELL / Rendben Rendkívüli ráfordítások A társaságnál tárgyévben nem volt rendkívüli ráfordításként elszámolandó esemény. ELL / Rendben A vizsgálati programban foglalt feladatokat elvégeztük és dokumentáltuk. A fejezetekben foglaltak megfelelnek a számviteli törvénynek és az általános számviteli elveknek. Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló Tóth Tünde könyvvizsgáló asszisztens 38 3.42 A BudafokVIN Kft év végi zárlatához kapcsolódó

vizsgálati feladatok MÉRLEG VIZSGÁLATA IMMATERIÁLIS JAVAK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások: Immateriális javak leltára, a leltárfelvétel és a kiértékelés dokumentumai ELL / Rendben Immateriális javak állományváltozásának részletezése (3.1 sz melléklet) ELL / Rendben Immateriális javak tárgyévi növekedésének részletezése ELL / Rendben Immateriális javak tárgyévi csökkenésének részletezése. ELL / Rendben Immateriális javak és az értékesített immateriális javak bevételeinek és ráfordításainak f könyvi kartonjai. ELL / Rendben Tárgyévben aktivált immateriális javak létezését alátámasztó dokumentumok (apportlista, számla, licenc leírása, saját el állítású szoftver költségeinek dokumentálása, stb.) ELL / Rendben B. Növekedés ellen,rzése A bruttó érték egyezik a dokumentumban foglalt értékkel, vagy a számviteli törvény el írásaival. ELL / Rendben Az aktiválás a számviteli politikában

rögzítetteknek megfelel en történt, a használatbavétel feltételei megvannak. ELL / Rendben Az immateriális jogok besorolása helyes. ELL / Rendben C. Csökkenések ellen,rzése Az immateriális javak állománya nem csökkent tárgyévben. ELL / Rendben 39 TÁRGYI ESZKÖZÖK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Tárgyi eszközök leltára, a leltárfelvétel és a kiértékelés dokumentumai. ELL / Rendben Tárgyi eszközök állományváltozásának részletezése (3.2 sz melléklet) ELL / Rendben Tárgyi eszközök növekedésének részletezése. ELL / Rendben Tárgyi eszközök csökkenésének részletezése. ELL / Rendben Tárgyi eszközök és az értékesített tárgyi eszközök ráfordításainak és bevételeinek f könyvi kartonjai. ELL / Rendben B. Egyeztetések Nyitó nettó érték adatok egyeztetése az el z évi záró értékkel. ELL / Rendben Záró nettó érték adatok egyeztetése a tárgyévi záró mérleggel, valamint az

analitikával. ELL / Rendben Értékcsökkenési leírás egyeztetése a tárgyévi értékcsökkenési leírási költséggel. C. Növekedés ellen,rzése Jelent s értékD eszközök fizikai létezésének és azok mDködésének ellen rzése. Újonnan beszerzett ingatlanok szerz dései és tulajdoni lapja. ELL / Rendben ELL / Rendben ELL / Rendben A bruttó érték tartalmazza az eszközökhöz egyedileg hozzárendelhet egyéb beszerzési költségeket. ELL / Rendben Az aktiválás id pontja megfelel a számviteli törvény el írásainak. Az arra illetékes számlán vagy üzembe helyezési okmányon igazolták az üzembe helyezés dátumát. ELL / Rendben Az értékcsökkenési leírási kulcs tükrözi az eszköz hasznos élettartamát. ELL / Rendben Az eszközt a megfelel f könyvi számlára könyvelték. ELL / Rendben A növekménnyel összefügg selejtezések, eladások szerepelnek a nyilvántartásokban. ELL / Rendben 40 D. Csökkenések ellen,rzése

Tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozó selejtezési jegyz könyv ellen rzése. Értékesített eszközök eladását alátámasztó dokumentumok vizsgálata. ELL / Rendben ELL / Rendben A csökkenésb l származó bevételt a megfelel f könyvi számlára könyvelték és az eredménykimutatásban egyéb ráfordításként elszámolták. ELL / Rendben E. Értékcsökkenési leírás ellen,rzése A társaság el z évhez viszonyítva nem változtatott leírási kulcsot. ELL / Rendben A társaságnál a számviteli és adózási leírási kulcsok nem térnek el egymástól. ELL / Rendben F. Karbantartási költségek ellen,rzése A karbantartási költségek között nincsen olyan jelent s tétel, amelyet beruházásként kellett volna elszámolni. ELL / Rendben G. A könyvekben érték nélkül nyilvántartott eszközök ellen,rzése A nullára leírt eszközök szerepelnek a leltárban, az analitikus nyilvántartásban bruttó értékben és halmozott

értékcsökkenésként. ELL / Rendben BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A társaság nem rendelkezik Befektetett pénzügyi eszközzel. ELL / Rendben KÉSZLETEK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Kiértékelt leltárfelvétel ELL / Rendben Készletek f könyvi kartonjai ELL / Rendben Értékelési-, Önköltségszámítási és Leltározási szabályzat ELL / Rendben 41 B. A mérleg, a f,könyv és a leltárak egyeztetése A társaság által alkalmazott készletértékelési és elszámolási mód megegyezik a számviteli politikában, az Értékelési szabályzatban és az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottakkal. ELL / Rendben A mérlegben és a f könyvben szerepl készlet egyezik a leltárívekkel, az analitikákkal. ELL / Rendben A leltár kiértékelésén szerepl mennyiségek azonosak a leltár ellen rzésekor feljegyzett, leltárjegyeken lev mennyiségekkel. ELL / Rendben A leltáríveken a szorzások nagyságrendileg jók, nincs

bennük tizedes hiba, a leltárívek összesítése pontos. ELL / Rendben C. Alapanyagok és áruk értékelése A számításokban szerepl árak és mennyiségek egyeznek az azokat alátámasztó beszerzési számlákkal ELL / Rendben A vásárolt készletek értékelése egyezik a számviteli törvénnyel, a számviteli politikával és az értékelési szabályzattal. ELL / Rendben D. Befejezetlen termelés és készáruk értékelése A társaság Önköltségszámítási szabályzat készítésére kötelezett, mely kötelezettségének eleget tett. ELL / Rendben E. Értékvesztés elszámolásának vizsgálata A mérlegben nem számoltak el készletekkel kapcsolatos értékvesztést. ELL / Rendben KÖVETELÉSEK A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások B. II mérlegsor f könyvi számonkénti részletezése (33 sz melléklet) ELL / Rendben Nyitott vev k listája ELL / Rendben 42 B. Árbevétel A számlázás teljeskörD és zárt rendszerD. ELL / Rendben Az

analitikában a számlák sorszám szerint, kihagyás nélkül szerepelnek. ELL / Rendben A havi árbevétel egyezik az analitikával. ELL / Rendben A szerz dés szerint járó engedményeket, jóváírásokat lekönyvelték. ELL / Rendben C. Kinnlev,ség A nyitott tételek listája egyezik a f könyvi kivonattal. ELL / Rendben A nyitott tételek egyenlegközl vel igazoltak. ELL / Rendben PÉNZESZKÖZÖK (3.4 sz melléklet) A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Az év utolsó és a következ év els bankkivonata ELL / Rendben Pénztárkönyv záró lapjai ELL / Rendben A december 31-i készpénz állomány ellen rzésér l az ügyvezet és a pénztáros által aláírt jegyz könyv ELL / Rendben F könyvi kartonok ELL / Rendben Pénzkezelési szabályzat ELL / Rendben Banki egyeztet ELL / Rendben B. Bankszámla ellen,rzése Az utolsó bankszámlakivonat záró egyenlege egyezik az els bankszámlakivonat nyitó egyenlegével. ELL / Rendben A banki

visszaigazolás egyezik a bankszámlakivonattal. ELL / Rendben A bankszámlakivonat egyezik a f könyvvel. ELL / Rendben 43 C. Pénztár ellen,rzése A pénztárkönyv december 31-i záró egyenlege egyezik a jegyz könyvvel és a f könyvvel. ELL / Rendben A pénzkezelési szabályzat megfelel a követelményeknek. ELL / Rendben A pénzkezelés megfelel a pénztárkezelési szabályzatnak, különösen az alábbiakban: • a készpénzt zárható kasszában tartják, amihez csak a pénztáros fér hozzá • a kiadott el legeket nyilvántartják és rendszeresen elszámoltatják • a pénztárbizonylatokat szigorú számadású bizonylatként kezelik • a pénztárkönyvben nincsenek utólagos javítások • a kifizetéseket az arra jogosult személy engedélyezi SAJÁT TYKE A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Társasági szerz dés ELL / Rendben Cégbírósági végzés ELL / Rendben B. Jegyzett t,ke A jegyzett t ke összege megfelel a Társasági

szerz désnek és a cégbírósági végzésnek. ELL / Rendben Az apport értéke megegyezik a Társasági szerz désben foglaltakkal. ELL / Rendben C. T,ketartalék A társaság nem rendelkezik t ketartalékkal. ELL / Rendben D. Eredménytartalék A könyvelés az eredmény felosztásáról rendelkez taggyDlési határozatnak megfelel en történt. ELL / Rendben 44 A tárgyévi eredménytartalék változások helyesek. ELL / Rendben G. Saját t,ke A társaságnál nem áll fenn kötelez átalakulás esete. ELL / Rendben KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL A. Vizsgált dokumentumok, kimutatások Nyitott szállítók listája ELL / Rendben B. Vizsgálat szempontjai A nyitott folyószámlák egyeznek a f könyvi kivonattal. ELL / Rendben Azokkal a szállítókkal, melyekt l az év során 200.000 Ft feletti értékben történt szolgáltatás beszerzés, szerz dést kötöttek, mely megfelel a törvényi el írásoknak. ELL / Rendben EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (3.5

sz melléklet) A. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A f könyvben szerepl bérfizetési kötelezettség egyezik a decemberi bérlistával, valamint a januári bérkifizetéssel. ELL / Rendben A vizsgálati programban foglalt feladatokat elvégeztük és dokumentáltuk. A fejezetekben foglaltak megfelelnek a számviteli törvénynek és a számviteli elveknek. Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló Tóth Tünde könyvvizsgáló asszisztens 45 EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA KÖLTSÉGEK Saját termelés- készletek állományváltozása A saját termelésD készletek állományváltozásának számítása szabályosan történt. ELL / Rendben Anyagjelleg- költségek Az anyagköltségek részaránya a termelési értéken belül, illetve az elábé aránya az árbevételen belül nem tér el lényegesen az el z évhez viszonyítva. Az anyagjellegD szolgáltatások költségszámláin a költségelszámolások valódiak. ELL / Rendben ELL / Rendben

Értékcsökkenési leírás A költségként elszámolt értékcsökkenés megegyezik a tárgyi eszköz kimutatásban szerepl összeggel. ELL / Rendben EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Egyéb bevételek (3.6 sz melléklet) Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítési bevételei megfelel en lettek lekönyvelve. ELL / Rendben Pénzügyi m-veletek bevételei A pénzügyi mDveletek bevételeit a banktól kapott kamat adja. ELL / Rendben 46 Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételként elszámolt tételek bizonylattal alátámasztottak, azok könyvelése helyes. ELL / Rendben EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Egyéb ráfordítások (3.7 sz melléklet) A tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai megfelel en lettek lekönyvelve. ELL / Rendben A termékhez közvetve kapcsolódó, utólag adott engedmények megfelelnek a szerz déses feltételeknek. ELL / Rendben A lekönyvelt

ráfordítások jogosak, bizonylattal alátámasztottak. ELL / Rendben Pénzügyi ráfordítások A fizetend kamatok könyvelt tételei bizonylattal alátámasztottak, a számításuk helyes. ELL / Rendben Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások között szerepl tételek bizonylattal alátámasztottak, könyvelésük helyes. ELL / Rendben A vizsgálati programban foglalt feladatokat elvégeztük és dokumentáltuk. A fejezetekben foglaltak megfelelnek a számviteli törvénynek és a számviteli elveknek. Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló Tóth Tünde könyvvizsgáló asszisztens 47 3.43 Eltérések az év végi zárlathoz kapcsolódó vizsgálat során Az év végi zárlat vizsgálata során a különbségeket a társaságok különböz szabályzataiban maghatározott sajátosságok adják. A legszembetDn bb eltérést itt els sorban a leltározás és a készletek értékelésének során figyelhetjük meg. A kereskedelmi vállalkozás

év végi készleteinek értékét, a készletváltozást az eladott áruk beszerzési értékéb l kiindulva határozza meg, mivel a készletek változásáról évközi nyilvántartást nem vezet. Az év végi készlet beszerzési áras értékének meghatározásakor az elábét viszonyítja a fogyasztói áras árbevételhez. Az így meghatározott év végi záró készlet értéket az év eleji nyitó értékhez viszonyítva kapja meg a vállalkozás a készlet változás értékét. A könyvvizsgáló feladata ellen rizni, hogy ténylegesen történt-e leltárfelvétel és az teljeskörD volt-e. A termel vállalkozás az Önköltségszámítási szabályzatában meghatározott módon értékeli készletei. A készletek értékét külön-külön meghatározzák minden gyártott termékre A termeléshez szükséges anyagok beszerzési árát korrigálják a termelés során a termék el állításával kapcsolatban felmerült költségekkel. Az így kapott értéket osztják fel

a termékekre és állapítják meg a készletek év végi értékét. A könyvvizsgáló feladata, hogy ezen kalkulációk, helyességét számításokkal ellen rizze és vizsgálja, hogy az elszámolások a vállalkozás szabályzataiban foglaltaknak megfelelnek-e. 48 3.5 Az éves beszámoló vizsgálata, ellen rzése A közzétételre kerül egyszerDsített éves beszámolóban szerepl állítások az alábbi jellemz k szerint vizsgálandók: • létezés: valamely eszköz vagy forrás létezik az adott id pontban • jogok és kötelezettségek: egy eszköz vagy egy forrás a gazdálkodó szervé az adott id pontban • el fordulás: a gazdasági esemény el fordulása az adott id szakban a gazdálkodó szervezetet illet en • teljesség: minden eszközt, forrást és tranzakciót vagy eseményt rögzítettek és nincsenek közzé nem tett tételek • értékelés: az eszközt vagy forrást megfelel könyv szerinti értéken rögzítik, tartják nyilván •

mérés: a tranzakció vagy az esemény értékelése abból a szempontból, hogy helyes összeggel rögzítik-e ill. bevételként vagy ráfordításként a megfelel id szakra számolják-e el • bemutatás és közzététel: egy tétel közzététele és megjelölése megfelel az alkalmazott beszámoló, vizsgálati rendszer követelményeinek 3.51 A Képesbolt Kft EgyszerDsített éves beszámolójának vizsgálata, ellen rzése MÉRLEG ELLENYRZÉSE A./ Befektetett eszközök A Befektetett eszközök értéke 27.227 e Ft-tal növekedett az el z évhez képest A Befektetett eszközök növekedésének okai: • a társaság 2002 júniusában az Önkormányzattól bérelt boltot megvásárolta és kicserélte a bolti berendezés egy részét (képeslap árusító gondola) • év végén a Kft. új számítógépeket vásárolt a névjegykészítés és egyéb szolgáltatás tevékenysége érdekében 49 Az eszközök értékcsökkenése a számviteli politikában

meghatározott módon, az adótörvény által elfogadott kulcsokkal történt. B./ Forgóeszközök I. Készletek A társaság árukészlete nettó beszerzési áron szerepel az EgyszerDsített beszámoló Készletek sorában. A beszámolási id szak folyamán a vásárolt árukészleteket a 814 Eladott áruk beszerzési értéke számlára könyvelték és az éves leltárkiértékeléskor korrigálták az értékesítésre jutó különbözet elszámolásával. II. Követelések A követelések között szerepl vev k esedékességük szerint kiegyenlítésre kerülnek. Az adó túlfizetések rendezése az éves Társasági adó ill. IparDzési adó bevallást követ en lehetséges. IV. Pénzeszközök A társaság folyószámláját az OTP Banknál vezeti, a f könyvi számlán szerepl összeg megegyezik a banki kivonattal. A kereskedelmi forgalom az APEH által hitelesített pénztárgépeken történik. A 2002.1231-i pénztárjelentés záró egyenlege megegyezik a f könyvi

kivonatban szerepl összeggel. C./ Aktív id beli elhatárolások Az aktív id beli elhatárolások összege 608 eFt, mely 2003 évre kifizetett költség. D./ Saját t ke A 2002 évi eredmény elszámolása után a tulajdonosi döntést követ en az adózott eredmény felosztásra került, ezért a Saját t ke összege megegyezik a Jegyzett t ke összegével. 50 F./ Kötelezettségek A társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettségei vannak: • szolgáltatásból származó szállítói kötelezettségek (határid n belüli, az év fordulónapján nyitott tételként a számítógépes folyószámla kivonat szerint) • egyéb jövedelem és adójellegD kötelezettségek (pénzügyi teljesítés 2002. 12 31 után a határid nek megfelel en, valamint a tulajdonosok kölcsönbefizetései a társaság likviditása érdekében) G./ Passzív id beli elhatárolások A passzív id beli elhatárolások összege 53 eFt, mely az Illetékhivatal költségeinek elhatárolása.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ELLENYRZÉSE A./ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Sorsz. I. Megnevezés 2002 (eFt) Változás (%) 155.139 170.516 109,9 332 291 87,7 Bevételek összesen 155.471 170.807 109,9 IV. AnyagjellegD ráfordítások 127.021 148.127 116,6 V. Személyi jellegD ráfordítások 12.073 13.973 115,7 VI. Értékcsökkenési leírás 838 1.288 153,7 VII. Egyéb ráfordítások 728 868 119,2 140.660 164.256 116,8 14.811 6.551 44,2 III. Értékesítés nettó árbevétele 2001 (eFt) Egyéb bevétel Ráfordítások összesen A Üzemi (üzleti) tev. eredménye Az értékesítés nettó árbevétele 9,9%-kal növekedett az el z évhez képest, míg az egyéb bevétel (a postai bélyegek forgalmazási jutaléka) 12,3%-kal csökkent. Az értékesítésb l származó bevételek értéke összességében 9,9%-kal n tt. 51 Az anyagjellegD ráfordítások összege 16,6%-kal n tt, amit a közvetlen anyagköltségek és az elábé

növekedése okoz. Az értékcsökkenés 53,7%-kal növekedett, amit a tárgyév folyamán történt nagyobb beszerzések okoznak. Az árbevétel 9,9%-os növekedése mellett a ráfordítások 16,8%-kal n ttek, ami az üzleti tevékenység eredményének 55,8%-os csökkenéséhez vezetett. B./ Pénzügyi mDveletek eredménye A pénzügyi mDveletek eredménye 9 eFT, mely teljes mértékben a folyószámla kamata. E./ Adózás el tti eredmény A társaság adózás el tti eredménye 6.560 eFt, mely az el z év 14826 eFt összegéhez viszonyítottan 55,8%-kal csökkent, mely a költségek és a beruházások miatti értékcsökkenés növekedésének következménye. F./ Adózott eredmény A társaság adózott eredménye 5.713 eFt, mely összeget a tulajdonosok üzletrészük arányában felosztanak. A kifizetésre 2003 évben kerül sor KIEGÉSZÍTY MELLÉKLET ELLENYRZÉSE A társaság Kiegészít melléklete tartalmazza a számviteli törvényben el írtakat az alábbiak szerint:

• ismertetik a számviteli politika meghatározó elemeit, a változás eredményre gyakorolt hatását • ismertetik az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módszerét • bemutatják az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását a mérlegtételek szerinti bontásban (bruttó érték, értékcsökkenés és nettó érték nyitó értéke, növekedés, csökkenés, átsorolások és záró érték) • tartalmazza a terv szerinti értékcsökkenési leírást mérlegtételek szerinti bontásban és lineárisan, degresszíven és teljesítményarányosan számított összegek szerinti bontásban • szerepeltetnek minden olyan vállalkozónak ill. a vállalkozó képviseletére jogosult személynek a nevét és lakhelyét, aki az éves beszámolót köteles aláírni 52 • megadják a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai

állományi létszámát állománycsoportonként, a létszámadatokhoz hozzárendelve megadták a munkavállalók bérköltségét és személyi jellegD egyéb kifizetéseit • bemutatják a társasági adóalap korrekciós tételeit • tartalmazza a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámrendszert és annak értékelését; a mutatószámok kitérnek az eszközök összetételének, a saját t ke és a kötelezettség alakulásának, a vállalkozás fizet képességének és likviditásának, valamint jövedelmez ségének elemzésére • tartalmazza a cash-flow kimutatást • tartalmaz minden olyan témát, melynek közlésére szükség van ahhoz, hogy megbízható, valós képet kapjunk a vállalkozásról 3.52 A BudafokVIN Kft éves beszámolójának vizsgálata, ellen rzése MÉRLEG ELLENYRZÉSE A./ Befektetett eszközök A befektetett eszközök nettó értéke az el z évhez viszonyítva 18.104 eFt-tal növekedett, aminek

oka, hogy a társaság 2002-ben jelent s beruházásokat hajtott végre: • az ingatlanokon 4.700 eFt értékD felújításokat végeztek • a mDszaki gépek körében a társaság folyadékhDt berendezést és szaturáló berendezést vásárolt • az egyéb berendezések, felszerelések körében a növekedés gépkocsik vásárlásából, ill. számítástechnikai fejlesztésekb l és irodai berendezések vásárlásából tev dik össze B./ Forgóeszközök I. Készletek A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. A saját el állítású készletek értéke év végén kerül megállapításra az Önköltségszámítási szabályzatban leírtak szerint az alábbi módon: Bortermelés 53 A társaság folyó borokat vásárol, melyeket betárolási bizonylattal készletre vesz beszerzési áron. A folyóborok értéke már tartalmazza a pinceköltséget, a beszállítási fuvarköltséget és a borkezeléshez felhasznált anyagokat.

A folyó borok év végi értékelése FIFO módszer szerint, a tényleges utolsó beszerzési árral, a pinceköltséggel, a beszállítási fuvarköltséggel korrigálva. A pinceköltség és a fuvarköltség megosztása a felhasználás és a készlet arányában történik. Palackos borok A palackos borok kalkulációjánál kiinduló a folyóborok utókalkulált értéke. Az egyes borfajtákra külön kalkuláció készül. Az egyes költségtételek (felhasznált címke, dugó, folyóbor) a termelési technológia alapján, a konkrét beszerzési árak ismeretében kerülnek megadásra. II. Követelések A követelések összeg 90.091 eFt A vev követelések bruttó értéke 88980 eFt, melyre 559 eFt értékvesztést számolt el a társaság, így a vev követelések értéke 88.421 eFt Az egyéb követelések összege 1.670 eFt, melyben kaució, adófolyószámla túlfizetés, valamint szállító túlfizetés szerepel. IV. Pénzeszközök A társaság folyószámláját a

Kereskedelmi és Hitel Banknál vezeti, a f könyvi kivonaton szerepl összeg megegyezik a banki kivonattal. C./ Aktív id beli elhatárolások A számviteli törvény el írásainak megfelel en a Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása soron került kimutatásra 25 eFt 2002-ben leszámlázott, de 2003 évre vonatkozó költség. Halasztott ráfordításként került elszámolásra a hitelre vásárolt gépjármDvek kés bbi éveket terhel kamata 1.774 eFt értékben D./ Saját t ke A saját t ke összege az el z évnek több, mint kétszeresére emelkedett a társaság eredményes gazdálkodása következtében. 54 F./ Kötelezettségek A kötelezettségek növekedése 5.822 eFt volt, ami mögött a következ okok húzódtak meg: • a társaság hosszú lejáratú hitelre vásárolt gépjármDvet, melynek 2004-t l esedékes törleszt részlete szerepel 5.611 eFt értékben a hosszú lejáratú kötelezettségek között • a rövid lejáratú

kötelezettségek összegéb l 100.266 eFt a szállítókkal szembeni kötelezettség összege • kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összege 27.995 eFt, ebb l 22995 eFt a vev -szállító kompenzálás utáni egyenlege, 5.000 eFt pedig a többségi tulajdonostól kapott kölcsön összege G./ Passzív id beli elhatárolások A passzív id beli elhatárolások között a 2002 évet érint költség növel tételek 8.387 eFt összegben kerültek kimutatásra. Elszámolásra kerültek a december havi telefonköltségek, víz- és csatorna díjak, energiahasználat, gázdíj, könyvvizsgálati díj, bonusz elszámolások. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELLENYRZÉSE A./ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Sorsz. I. Megnevezés 2002 (eFt) Változás (%) 425.835 459.650 107,9 -1.996 1.783 189,3 14.766 8.122 55,0 Bevételek összesen 440.601 467.772 106,2 IV. AnyagjellegD ráfordítások 348.380 371.602 106,7 V. Személyi jellegD ráfordítások

40.016 32.647 81,6 VI. Értékcsökkenési leírás 3.801 5.258 138,3 VII. Egyéb ráfordítások 32.274 41.912 129,9 424.471 451.419 106,3 14.134 18.136 128,3 II. III. Értékesítés nettó árbevétele 2001 (eFt) Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Ráfordítások összesen A Üzemi (üzleti) tev. eredménye 55 Az értékesítés nettó árbevétele 7,9%-kal növekedett, az egyéb bevétel 45%-kal csökkent az el z évhez viszonyítva. Az értékesítésb l származó bevételek összességében 6,2%-kal növekedtek. Az anyagjellegD ráfordítások összege 6,7%-kal emelkedett, amit az igénybevett szolgáltatások értékének növekedése okoz. Az értékcsökkenési leírás 38,3%-kal növekedett, ami a tárgyévben üzembe helyezett nagy értékD beruházások következménye. A nettó árbevétel növekedése meghaladta a termeléssel összefügg költségek növekedését, ami az üzemi tevékenység eredményének 28,3%-os

növekedéséhez vezetett. B./ Pénzügyi mDveletek eredménye A pénzügyi mDveletek eredménye tárgyévben -4.156 eFt, melynek oka, hogy a felvett hitelek után fizetett kamatok összege jelent sen meghaladja a kapott kamatok összegét. D./ Rendkívüli eredmény A rendkívüli ráfordítások összege a véglegesen átadott pénzeszközöket tartalmazza, melyek jelent s része hálózatfejlesztési hozzájárulás. F./ Adózott eredmény A társaság adózott eredménye 11.093 eFt, melyb l a taggyDlési határozat értelmében nem fizetnek osztalékot. A mérleg szerinti eredmény teljes összegében az eredménytartalékba kerül átvezetésre. KIEGÉSZÍTY MELLÉKLET ELLENYRZÉSE A társaság Kiegészít melléklete tartalmazza a számviteli törvényben el írtakat az alábbiak szerint: • ismertetik a számviteli politika meghatározó elemeit, a változás eredményre gyakorolt hatását • ismertetik az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módszerét • tartalmazza társaságra közvetlen befolyást (94%) gyakorló gazdasági társaság nevét, jegyzett t kéjének összegét, a szavazatok arányát 56 • bemutatják az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását a mérlegtételek szerinti bontásban (bruttó érték, értékcsökkenés és nettó érték nyitó értéke, növekedés, csökkenés, átsorolások és záró érték) • tartalmazza a terv szerinti értékcsökkenési leírást mérlegtételek szerinti bontásban és lineárisan, degresszíven és teljesítményarányosan számított összegek szerinti bontásban • részletezték azokat a hosszú lejáratú kötelezettségeket, amelyekb l a következ évben esedékes törlesztések összegét levonták és a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök sorában szerepeltetnek • szerepeltetnek minden olyan vállalkozónak ill. a vállalkozó

képviseletére jogosult személynek a nevét és lakhelyét, aki az éves beszámolót köteles aláírni • megadják a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát állománycsoportonként, a létszámadatokhoz hozzárendelve megadták a munkavállalók bérköltségét és személyi jellegD egyéb kifizetéseit • bemutatják a társasági adóalap korrekciós tételeit • tartalmazza a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámrendszert és annak értékelését; a mutatószámok kitérnek az eszközök összetételének, a saját t ke és a kötelezettség alakulásának, a vállalkozás fizet képességének és likviditásának, valamint jövedelmez ségének elemzésére • tartalmazza a cash-flow kimutatást • tartalmaz minden olyan témát, melynek közlésére szükség van ahhoz, hogy megbízható, valós képet kapjunk a vállalkozásról 57 3.53 Eltérések az éves

beszámoló vizsgálata során Az éves beszámoló vizsgálatánál nem merültek fel jelent s különbségek. A könyvvizsgáló feladata mindkét esetben a beszámoló részeinek -mérleg, eredménykimutatás, kiegészít melléklet- számszaki és szöveges részeinek ellen rzése. Mindkét társaságnál megfelel en állították össze a mérleget és az eredménykimutatást, azok a valós adatokra épülnek, a vállalkozás tényleges helyzetér l adnak képet. A kiegészít mellékletben minden olyan számítást és adatot szerepeltetnek, amelyet a törvény el ír és amelyek közlésére szükség van ahhoz, hogy a vállalkozásról valós képet kapjunk. 58 3.6 A mérleg hitelesítése, a könyvvizsgálói jelentés 3.61 A Képesbolt Kft mérlegének hitelesítése, a könyvvizsgálói jelentés Független Könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1061 Budapest, Deák F tér 6) 2002. december 31-i mérlegének,

melyben az eszközök és források egyez végösszege 47.658 eFt, a mérleg szerinti eredmény 0 eFt, valamint a 2002 évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészít eredménykimutatás, a kiegészít mellékletének (továbbiakban, a mérleg, az melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2002. évi közzétételre kerül éves beszámolója tartalmaz Az éves beszámolónak, amely a pénzügyi kimutatásokból és az üzleti jelentésekb l áll, az elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata a pénzügyi kimutatások véleményezése (záradékolása) könyvvizsgálata alapján, valamint annak a megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb

jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kell bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggy z désünk, hogy munkánk megfelel alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. Véleményünk szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. 59 Az éves beszámoló a Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2002 december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l

megbízható és valós képet ad. Budapest, 2003. február 15 Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló 60 3.62 A BudafokVIN Kft mérlegének hitelesítése, a könyvvizsgálói jelentés Független Könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. (1222 Budaest, Sörház 17) 2002. december 31-i mérlegének, melyben az eszközök és források egyez végösszege 219.399 eFt, a mérleg szerinti eredmény 11093 eFt, valamint a 2002 évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészít eredménykimutatás, a kiegészít mellékletének (továbbiakban, a mérleg, az melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2002. évi közzétételre kerül éves beszámolója tartalmaz Az éves beszámolónak, amely a pénzügyi kimutatásokból és az üzleti jelentésekb l áll, az elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata a pénzügyi kimutatások véleményezése

(záradékolása) könyvvizsgálata alapján, valamint annak a megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kell bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggy z désünk, hogy munkánk megfelel alapot nyújt a

könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. 61 Véleményünk szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. 2002 december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet ad. Budapest, 2003. március 1 Bognár Jánosné okleveles könyvvizsgáló 62 MELLÉKLETEK 63 Mellékletek jegyzéke 1.1 sz melléklet: Könyvvizsgálói szerz dés 1.2 sz melléklet: Teljességi nyilatkozat 2. sz melléklet: Képesbolt Kft könyvvizsgálatának munkatáblái 2.1 sz melléklet: Immateriális javak állományváltozása 2.2 sz melléklet: Tárgyi eszközök állományváltozása 2.3 sz melléklet: Követelések 2.4 sz melléklet: Pénzeszközök 2.5 sz melléklet: Egyéb kötelezettségek 2.6 sz melléklet: Egyéb bevételek 2.7 sz melléklet: Egyéb ráfordítások 3.

sz melléklet: BudafokVIN Kft könyvvizsgálatának munkatáblái 3.1 sz melléklet: Immateriális javak állományváltozása 3.2 sz melléklet: Tárgyi eszközök állományváltozása 3.3 sz melléklet: Egyéb követelések 3.4 sz melléklet: Pénzeszközök 3.5 sz melléklet: Egyéb kötelezettségek 3.6 sz melléklet: Egyéb bevételek 3.7 sz melléklet: Egyéb ráfordítások 4.1 sz melléklet: Mérleg - Képesbolt Kft 4.2 sz melléklet: Eredménykimutatás - Képesbolt Kft 5.1 sz melléklet: Mérleg - BudafokVIN Kft 5.2 sz melléklet: Eredménykimutatás - BudafokVIN Kft 64 1.1 sz melléklet VIVÁT Könyvvizsgáló és Könyvel Iroda Kft. 1075 Budapest, Wesselényi u. 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI SZERZ DÉS amely létrejött a Képesbolt Kft 1061 Budapest, Deák Ferenc tér 6. / BudafokVIN Kft 1222 Budapest, Sörház u. 17 (továbbiakban Megbízó) és a VIVÁT Könyvvizsgáló és Könyvel Iroda Kft 1075 Budapest,

Wesselényi u. 4 (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételek szerint. 1. A könyvvizsgálat célja: A könyvvizsgálat célja, hogy a vállalkozás tulajdonosai részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat és összhangban van a törvényes számviteli el írásokkal, továbbá véleményt alkosson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetér l, a mDködés eredményér l. 2. A szerz dés tárgya és tartalma: A megbízott a jelen szerz dés alapján választott könyvvizsgálóként könyvvizsgálói feladatokat végez a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV tv, a Számvitelr l szóló 2000. évi C tv és a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységr l szóló 1997. évi LV Tv alapján 3. A könyvvizsgálat tartalmazza: • a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészít melléklet megbízhatóságának vizsgálatát, a mérleg

hitelesítését • a társasági szerz dés betartásának ellen rzését • az éves beszámoló véleményezését • a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzését, értékelését • a könyvvizsgáló a magyar számviteli törvény szerint készített beszámolót auditálja, jelentését magyar nyelven készíti. 65 4. A vizsgálat eredményének dokumentálása: A Megbízott a könyvvizsgálói jelentést és a záradékot két példányban adja át a Megbízónak. A könyvvizsgáló a vizsgálat során felfedett eltérésekr l folyamatosan írásban tájékoztatja a vezetést, hogy a javítás érdekében a szükséges intézkedéseket megtehessék 5. A felek kötelezettségei és jogai együttmDködés módja Megbízó részér l a) Megbízó biztosítja, hogy a Megbízott folyamatosan és id ben megkapja azokat az adatokat, információkat és dokumentumokat, amelyek munkájához szükségesek. A vezetés által készített

éves beszámolót legkés bb az évi rendes közgyDlés kitDzött id pontja el tt 30 nappal adja át a könyvvizsgáló részére. b) Megbízó id ben informálja a könyvvizsgálót minden fontosabb döntés el készítésr l és döntésr l, hogy véleményét kifejthesse. c) Megbízó nem korlátozhatja a könyvvizsgáló hivatásbeli függetlenségét, továbbá nem fogalmazhat meg olyan kikötéseket, amelyekkel a könyvvizsgálót korlátozhatja. d) Megbízó az éves beszámoló átadása el tt „teljességi nyilatkozatot” tesz arról, hogy minden szükséges információt, adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátott. e) A Megbízó a könyvvizsgálói feladatok ellátására megfelel körülményt biztosít a vizsgálat helyszínén. f) A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban foglaltak a teljes beszámolótól függetlenül

nem használhatók fel. Ha a Megbízó a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni, ahhoz a könyvvizsgáló el zetes írásbeli beleegyezése szükséges. A Megbízó továbbá tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés változtatásához, lerövidítéséhez a könyvvizsgáló engedélye szükséges. g) A Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgálót az igazgatóság üléseire minden alkalommal meghívják, és minden ülésr l készített jegyz könyvet, határozatot, egyéb írásos dokumentációt átadnak a könyvvizsgáló részére. A Megbízó írásban és valamennyi érintettel egy id ben meghívja a könyvvizsgálót a közgyDlésre. 66 h) A Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgáló a vállalkozás alkalmazottaitól a részletes tájékoztatást id ben megkapja. i) A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörDségéért, bels ellen rzési rendszerének megbízhatóságáért,

valamint a magyar számviteli és egyéb vonatkozó el írások szerinti éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészít melléklet és üzleti jelentés) elkészítéséért. Megbízott részér,l a) Megbízott köteles nyilatkozni arról, hogy a szerz dés megkötésének törvényes akadálya nincs, továbbá köteles „Elfogadó nyilatkozat”-ot adni a megbízás elfogadásáról b) A Megbízott minden olyan tény esetében – amelyet a Megbízó részére végzett tevékenysége során ismert meg – titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség alól a Megbízottat a Megbízó kizárólag írásban mentheti fel. Ez alól kivételt képez: - ha jogszabály kötelez vé teszi az információ kiadását; - ha jogvitába került az ügyféllel, és szakmai érdekének védelmében erre szükség van. a) A Megbízott köteles a Megbízót a vizsgálat körében folyamatosan tájékoztatni mindazon megállapításairól, amely a jelentés

elkészítéséig, illetve a mérleg hitelesítéséig kiküszöbölhet , módosítható. b) A Megbízott tevékenysége eredményér l szóló írásos jelentéseket, szakvéleményeket és egyéb írásos állásfoglalásokat harmadik személy részére csak a Megbízó írásos engedélyével adhat ki. Ez alól kivételt képez a pénzintézeti törvény által el irt kötelezettség, valamint a Megbízott és Megbízó közötti jelen megbízásból ered perben a bírósági eljárás során benyújtott peranyag, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai bizottságával lefolytatott vizsgálat esete. c) Megbízott köteles munkaprogramot készíteni a könyvvizsgálat szervezet és folyamatos végzése érdekében. d) A Megbízott köteles a könyvvizsgálathoz átadott dokumentációkat, könyvvizsgálói jelentéseket, hitelesített éves mérleget, valamint a megbízás ügyében folytatott levelezéseket öt évig meg rizni. e) Megbízott a Megbízó

kérésére vissza kell szolgáltasson minden olyan dokumentációt, amelyet a Megbízótól vett át a megbízás teljesítése érdekében. Ez 67 nem vonatkozik a Megbízó és Megbízott között létrejött, iktatásra került levelezési anyagra. f) A Megbízott a szerz dés teljesítése érdekében alkalmazhat alvállalkozót, illetve egyéb szakért t. g) Amennyiben a Megbízottnak a könyvvizsgáló jelentés, illetve az éves beszámoló hitelesítését követ en olyan információk, tények jutnak tudomására, amelyek ellentétesek a jelentésekkel, illetve hitelesítési záradékkal, úgy abban az esetben a Megbízó költségére utóvizsgálatot kezdeményezhet, és annak függvényében új záradékot készíthet el, illetve a régit visszavonhatja. h) A Könyvvizsgáló és a Megbízó által biztosított információk alapján, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel. i)

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a könyvvizsgálati feladat teljesítése során kötelesek együttmDködni és a szükséges felvilágosításokat egy-másnak megadni. 6. Megbízási díj és díjfizetés ütemezése • Megbízottat a szerz désben meghatározott 2002 évi feladatok teljesítéséért, auditálásáért . Forint, azaz . Forint+ 25 % ÁFA illeti meg • Díjfizetés ütemezése: a teljesítés arányában. • A tevékenység besorolása: SZJ 7412 könyvvizsgálat (auditálás) • A fizetés módja: átutalás • A vizsgált id szakhoz kapcsolódó utolsó számla elszámolására a Megbízó elfogadó nyilatkozata alapján kerül sor. • Megbízó a megbízási díjat a számla kibocsátását követ en 8 banki napon belül köteles a Megbízott OTP banknál vezetett számlájára átutalni. 7. A szerz dés felel sei és résztvev i a Megbízó és a Megbízott részér l: Megbízó részér l: Képesbolt Kft. / BudafokVIN Kft Ügyvezet

igazgatója Megbízott részér l: Bognár Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló 68 8. A szerz dés hatálybalépése és érvényességi ideje: A szerz dés érvényességi ideje a szerz dés aláírásától a Megbízó által aláírt teljesítési igazolás id pontjáig tart, kivéve olyan eseteket, amikor a könyvvizsgáló utóvizsgálatot kezdeményez. A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló törvény, a számvitelr l szóló törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe. 9. Jogviták Jelen szerz dés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetében a felek a vitát tartoznak els dlegesen békés úton, egymás között rendezni. Amennyiben ez a rendezési kísérlet igazoltan nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a bíróság döntésének. A bíróság az eljárást saját eljárási

szabályzata, a Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint a szerz désben meghatározott jogszabályok figyelembevételével folytatja le, amely a jelen szerz dés választott és irányadó joga. Budapest, 2002. június 1 Megbízó Megbízott 69 1.2sz melléklet Teljességi nyilatkozat A Képesbolt Kft. 1061 Budapest, Deák Ferenc tér 6 / BudafokVIN Kft 1222 Budapest, Sörház u. 17 2002 évi mérlegének eredménykimutatásának, adóbevallásának és az ezekhez kapcsolódó dokumentumoknak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a többször módosított 2000. évi C sz, a számvitelr l szóló törvénynek való megfelelésr l a könyvvizsgálatot végz k véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggy z désünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az alábbiakban foglaltakat: 1. Felel sek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak az 2000 évi C sz Számviteli

törvénynek megfelel en nyilvántartott adatókból történ összeállításáért és könyveléséért, az éves pénzügyi beszámolónak a fenti törvénnyel és tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható és a Képesbolt Kft. / BudafokVIN Kft eszközeir l, valamint pénzügyi helyzetér l hD és valós képet mutat a 2002. december 31-i állapotnak megfelel en 2. Minden pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, melynek a jelentésre hatása lehet. 3. Nem történt szándékos mulasztás a Kft vezetése, illetve azon alkalmazottak részér l, akik meghatározó szerepet töltenek be. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részér l sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat. 4. Nincs olyan tervünk, vagy szándékunk, melyet ne hoztunk

volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 5. Nem fordult el törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb bárminemD lényeges tartozásról vagy követelésr l, mely a 2002 évi mérlegben és leltárban foglaltakon kívül jelent sen befolyásolná a Kft. pénzügyi helyzetét. 70 6. Nincsenek, illet leg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkr l, amelyek jogi képvisel ink véleménye szerint érvényesíthet k lennének. 7. A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan, a kell részletességgel tükrözi a Kft. ügyleteit 8. Szerz déseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. Budapest, 2003.

február 1 . ügyvezet igazgató 71 2.1 sz melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA - Képesbolt Kft. MEGNEVEZÉS NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK VAGYONI ÉRTÉKS JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK E Ft-ban SZELLEMI KISÉRLETI ALAPÍTÁS TERMÉKEK FEJLESZTÉS ÁTSZERVEZÉS 30 22 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 52 Vásárlás - Apportálás - El állítás - Egyéb növekedés - Növekedés összesen - - - - - - 0-ra írás - Selejtezés - Eladás - Apportba átadás - Egyéb csökkenés - Csökkenés összesen - - - - - - ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 30 - 22 - - 52 Nyitó é.cs 15 7 22 Növekedés 6 6 12 Csökkenés - Záró é. cs 21 - 11 - - 34 NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK 15 - 15 - - 30 ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 9 - 9 - - 18 72 2.2 sz melléklet A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA – Képesbolt Kft. MSSZAKI BERENDEZÉS MEGNEVEZÉS NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás El állítás Egyéb növekedés

Bef.len beruházás (el leg) állományának növekedése Növekedés összesen 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruházás (el leg) állományának csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É. INGATLAN 50 eFt alatt 50 eFt felett 1 011 1 853 967 26 413 eFt-ban EGYÉB BERENDEZÉS 50 eFt alatt Összesen 1 011 1 853 - 50 eFt felett 1 873 237 26 413 - 1 853 185 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS Összesen 1 873 237 - 3 851 28 503 - - - 185 - - 28 503 185 - - - - 1 853 237 - 237 - - - 185 185 - - - - 27 380 - 2 679 2 679 237 1 873 2 110 - 930 930 185 32 169 1 678 1 275 185 Nyitó é.cs 225 523 523 Növekedés Csökkenés 330 182 185 182 185 237 526 763 - Záró é. cs 555 - 520 520 237 1 456 1 693 - 742 26 825 - 488 2 159 488 2 159 - 943 417 943 417 - NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 768 2 173 29 401 73 2.3 sz melléklet

KÖVETELÉSEK – Képesbolt Kft. Mérlegsor száma F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 311 Vev k 283 461 Társasági adó 4641 Munkavállalói járulék 4 4642 Munkaadói járulék 8 469 IparDzési adó 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 37 4741 "NN" Magánnyugdíjpénztár elszámolás 20 2 084 185 - ÖSSZESEN - 2 621 2.4 sz melléklet PÉNZESZKÖZÖK – Képesbolt Kft. Mérlegsor száma ÖSSZESEN F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve 381 Pénztár 3841 Elszámolási betétszámla El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 388 3 472 - - 3 860 74 2.5 sz melléklet EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK – Képesbolt Kft. Mérlegsor száma ÖSSZESEN F,könyvi számla száma Számla neve eFt-ban El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 451 Rövid lejáratú tagi kölcsön 30 240 454 Szállítók 1 264 462 Személyi jövedelemadó

elszámolás 1 207 4643 Szakképzési hozzájárulás 4645 Egészségügyi hozzájárulás 1 107 468 Áfa elszámolás 3 546 476 Alapítókkal szembeni kötelezettség (osztalék) 5 713 68 - - 43 145 75 2.6 sz mellélklet EGYÉB BEVÉTELEK – Képesbolt Kft. Mérlegsor száma F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve 9631 Posta jutaléka 969 Különféle egyéb bevételek El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 288 3 - ÖSSZESEN - 291 2.7 sz melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Képesbolt Kft. Mérlegsor száma ÖSSZESEN F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 8632 Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat 269 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 597 869 Különféle egyéb ráfordítások 2 - - 868 76 3.1 sz melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA – BudafokVIN Kft. E Ft-ban VAGYONI ÜZLETI IMMATERIÁLI SZELLEMI KISÉRLETI ALAPÍTÁS

ÉRTÉKS VAGY S JAVAK MEGNEVEZÉS TERMÉKEK FEJLESZTÉS ÁTSZERVEZÉS JOGOK CÉGÉRTÉK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Vásárlás Apportálás El állítás Egyéb növekedés Növekedés összesen 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen 498 - 374 321 - 321 - - 872 321 321 - - - - - - ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 498 - 695 - - 1 193 Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é. cs 279 100 379 - 170 - - 320 229 549 NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 219 119 - 333 525 - - 552 644 41 129 77 3.2 sz melléklet A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA – BudafokVIN Kft. MSSZAKI BERENDEZÉS MEGNEVEZÉS NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás El állítás Egyéb növekedés Bef.len beruházás (el leg) állományának növekedése Növekedés összesen 0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruházás (el leg) állományának csökkenése

Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É. INGATLAN 50 eFt alatt 50 eFt felett 5 629 3 632 5 165 4 701 4 701 - 3 632 eFt-ban EGYÉB BERENDEZÉS 50 eFt alatt Összesen 5 629 3 632 3 632 1 064 50 eFt felett 6 152 15 227 1 064 15 227 - 2 085 - Összesen BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS 6 152 16 291 16 291 16 946 19 923 4 701 - 24 624 2 085 - 2 085 - - - - - - 2 085 2 085 - 9 866 - 9 261 9 261 1 064 19 294 20 358 - 1 278 1 278 2 085 39 485 3 467 5 030 503 Nyitó é.cs 110 2 079 2 079 Növekedés Csökkenés 171 911 911 - 1 064 2 884 503 3 948 503 Záró é. cs 281 - 2 990 2 990 1 064 3 659 4 723 - 5 055 9 585 - 3 550 6 271 3 550 6 271 - 4 874 15 635 4 874 15 635 - NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 994 13 479 31 491 78 3.3 sz melléklet EGYÉB KÖVETELÉSEK – BudafokVIN Kft Mérlegsor száma F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év

végleges 354 Egyéb célokra adott el leg 450 469 Helyi adók 4 4653 VPOP-val kapcsolatos elszámolás 1 461 Társasági adó 324 454 Szállító 891 - ÖSSZESEN - 1 670 3.4 sz melléklet PÉNZESZKÖZÖK – BUDAFOKVIN Kft. Mérlegsor száma ÖSSZESEN F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 381 Pénztár 1 083 3841 Elszámolási betétszámla 3 492 - - 4 575 79 3.5 sz melléklet EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK – BUDAFOKVIN Kft. Mérlegsor száma F,könyvi számla száma Számla neve eFt-ban El,z, év Tárgy év el,zetes 4629 SZJA befizetések 411 4633 Munkaadói járulék befizetés 123 4636 Munkavállalói járulék befizetés 4642 Szakképzési hozzájárulás befizetés 4644 Rehabilitációs hozzájárulás befizetés 4650 Jövedéki adó fizetés 1 046 4682 Áfa elszámolás 6 751 4691 IparDzési adó fizetés 3 922 4700 Hegyközségi hozzájárulás teljesítése

125 4711 Jövedelem elszámolási számla 211 4712 Társadalombiztosítási ellátások 22 4713 Nyugdíjpénztárak 49 4723 Egészségügyi hozzájárulás befizetése 4734 Nyugdíjjárulékok befizetése 4738 Egészségbiztosítási járulékok befizetése 801 311 Vev k 317 57 168 28 396 1 480 Nem számlázott, beérkezett készletek 4 490 Letiltás ÖSSZESEN Tárgy év végleges 14 - - 20 411 80 3.6 sz melléklet EGYÉB BEVÉTELEK – BUDAFOKVIN Kft. Mérlegsor száma F,könyvi számla száma eFt-ban Számla neve Tárgy év el,zetes El,z, év Tárgy év végleges 961 Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 900 9631 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 337 965 Céltartalék visszaírása 1 227 9694 Kereskedelmi áru nyereség jellegD leltár értékelési különbözete 1 018 9699 El z évekkel kapcsolatos bevételek 1 190 Adott hitel törlesztése 2 950 Egyéb ÖSSZESEN 500 - 8 122 81

3.7 sz melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK – BudafokVIN Kft. Mérlegsor száma F,könyvi számla száma El,z, év Tárgy év el,zetes Tárgy év végleges 861 Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 1 582 8632 Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat 1 025 8662 Követelések elszámolt értékvesztése 8672 Helyi adók 2 889 8674 Jövedéki adó 7 196 8675 Hegyközségi hozzájárulás 301 8691 336 8695 Behajthatatlan követelések leírt összege Hiányzó, megsemmisült készletek könyv szerinti értéke Kereskedelmi áru veszteség jellegD leltár különbözete Palackozási veszteség 8699 El z évekkel kapcsolatos ráfordítások 8693 8694 ÖSSZESEN Számla neve eFt-ban 559 3 698 882 1 728 3 030 METRO engedmény 14 069 TESCO engedmény 3 570 Egyéb engedmény 1 047 - - 41 912 82 4.1 sz melléklet Egyszer-sített éves beszámoló Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MÉRLEG

Eszközök (aktívák) e Ft-ban Sor Sz. A tétel megnevezése El,z, év El,z, év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A Befektetett eszközök ( I + II + III ) 02. I IMMATERIÁLIS JAVAK 03. Immateriális javak értékhelyesbítése 2 204 31 29 419 19 04. II TÁRGYI ESZKÖZÖK 05. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2 173 29 400 08. B Forgóeszközök ( I + II + III + IV ) 29 806 17 631 09. 10. 11. 12. 20742 1 696 11 150 2 621 7 368 3 860 108 608 32 118 47 658 06. III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. Befektetett pénzügyi eszk értékhelyesbítése I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C Aktív id,beli elhatárolások 14. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 83 Egyszer-sített éves beszámoló Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MÉRLEG Források (passzívák) e Ft-ban Sor sz. A tétel megnevezése El,z, év a B c 15. D Saját t,ke ( I - II + III + IV + V + VI+VII ) 16. I

JEGYZETT TYKE El,z, év(ek) módosítása i d Tárgyév e 4 460 4 460 4 460 4 460 27 650 43 145 27. III RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT 28. G Passzív id,beli elhatárolások 27 650 43 145 8 53 29. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) 32 118 47 658 16. sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 17. II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TYKE 18. III TYKETARTALÉK 19. IV EREDMÉNYTARTALÉK 20. V LEKÖTÖTT TARTALÉK 21. VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 22. VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 23. E Céltartalékok 24. F Kötelezettségek ( I + II ) 25. I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 26. II HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT 84 4.2 sz melléklet Egyszer-sített éves beszámoló Képesbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) e Ft-ban Sor sz. A tétel megnevezése a b El,z, év El,z, év(ek) módosításai Tárgyév c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III.

Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. AnyagjellegD ráfordítások V. Személyi jellegD ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II+ III- IV- V- VI- VII) VIII. Pénzügyi mDveletek bevételei IX. Pénzügyi mDveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MSVELETEK EREDMÉNYE B. ( VIII. - IX ) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY C. ( A. + B ) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ( X.-XI) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY ( C.+ D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( E- XII) Eredménytartalék igénybe vétel osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 155 139 170 516 332 291 127 021 12 073 838 728 148 127 13 973 1 288 868 14 811 6 551 15 9 15 - 9 14 826 6 560 - - 14 826 6 560 2 660 12 166 847 5 713 12 166 5 713 - - 85

5.1 sz melléklet Éves beszámoló BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) eFt-ban A tétel megnevezése El,z, év a b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK El,z, év(ek) módosításai c 14 031 - Tárgyév d 32 135 552 644 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékD jogok 219 119 4. Szellemi termékek 333 525 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott el leg 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 13 479 31 491 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékD jogok 5 055 9 585 2. MDszaki berendezések, gépek, jármDvek 3 550 6 271 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármDvek 4 874 15 635 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott el legek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós

részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartós adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. 5. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 86 Éves beszámoló BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) eFt-ban A tétel megnevezése El,z, év A b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK El,z, év(ek) módosításai c Tárgyév d 182 386 185 465 99 904 90 799 62299 53 641 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 23230 25 013 5. Áruk 14375 12 145 6. Készletre adott el legek 73 364 90 091 72 209 88 421 1 155 1 670 - - 9 118 4 575 II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból (vev k) 2. Követelések

kapcsolt vállalkozással szemben 3. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2 330 1 083 2. Bankbetétek 6 788 3 492 65 1 799 65 25 C. Aktív id,beli elhatárolások 1. Bevételek aktív id beli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások 3. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 774 196 482 219 399 87 Éves beszámoló BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. MÉRLEG források (passzívák) eFt-ban A tétel megnevezése El,z, év a b El,z, év(ek) módosításai c Tárgyév D D. Saját t,ke 8 155 19 248 I. JEGYZETT TYKE 3 000 3 000 -1631 5 155 6 786 11 093 - -

Ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TYKE III. TYKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jöv beni kötelezettségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. 2. 3. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. 6. Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. - 191 764 - - - 5 611 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban

lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7. 185 942 5 611 88 Éves beszámoló BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. MÉRLEG források (passzívák) eFt-ban A tétel megnevezése El,z, év a b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT 1. El,z, év(ek) módosításai c 185 942 Tárgyév D 186 153 Rövid lejáratú kölcsönök 7 481 -ebb l: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vev kt l kapott el legek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók) Váltótartozások 5. 6. 7. 8. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív id,beli elhatárolások 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása

Halasztott bevételek 3. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 20 000 30 000 119 520 100 266 25 916 27 995 20 506 20 411 2 385 8 387 2 385 8 387 196 482 - 219 399 89 5.2 sz melléklet Éves beszámoló BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) eFt-ban Sor sz. A tétel megnevezése B a 01. 02. I. El,z, év c El,z, év(ek) módosítása i d Tárgyév e Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 425 835 459 650 Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02) 425 835 459 650 03. 04. Saját termelésD készletek állományváltozása Saját el állítású eszközök aktivált értéke - 1 996 1 783 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04) - 1 996 1 783 14 766 8 122 418 1 227 253 097 53 347 1 896 40 040 258 241 59 398 3 501 39 977 10 485 348 380 371 602 III. Egyéb bevételek Ebb l: visszaírt értékvesztés 05. 06. 07. 08. 09.

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott árúk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg- ráfordítások (05 - 09) 10. 11. 12. Bérköltség Személyi jellegD egyéb kifizetések Bérjárulékok 22 170 8 598 9 248 21 104 2 321 9 222 V. Személyi jelleg- ráfordítások (10. - 12) 40 016 32 647 3 801 5 258 32 274 41 912 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebb l: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II+ III- IV- V- VI- VII) 1 227 14 134 18 136 90 Sor sz. A tétel megnevezése El,z, év a b c 13. 14. 15. 16. 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó)

kamatok és kamatjellegD bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mDveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m-veletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. 20. 21. El,z, év(ek) módosításai d Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjellegD ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mDveletek egyéb ráfordításai Tárgyév e 128 4 143 132 5605 814 3881 3301 407 IX. Pénzügyi m-veletek ráfordításai (18+19+20+21) 5605 4288 B. PÉNZÜGYI MSVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -5462 -4156 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) 8672 13980 X. XI. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások D. E. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E- XII) 22. 23. Eredménytartalék igénybevétele

osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +/- F +22.- 23) 465 160 - 305 8672 14285 1886 3192 6786 11093 6.061 6786 11.093 91 Felhasznált irodalom 1997.évi LV tv A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységr l Könyvvizsgálói kézikönyv Dr. Szakács Imre: Könyvvizsgálat A-tól Z-ig Magyar Könyvvizsgálói Kamara: Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata 2001. Magyar Könyvvizsgálói Kamara: Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok I.-II-III 2001 92