Betekintés: Kapin Béla - Vállalkozások

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Vállalkozások Vállalkozások általános jellemzői Szervezeti formában működik, amelyet a Ptk határoz meg : A gazdálkodó szervezet lehet : állami vállalat, szövetkezet, gazdasági társaság, egyesülés, kht, vízgazdálkodási társulat, végrehajtó iroda, egyéni vállalkozó. Gazdasági szervek (gazdasági társaságok) Gazdálkodó szervezetek Egyéb szervezetek: Amelyek nem gazdálkodó szervezetek, de gazdálkodásukra a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni •állam •egyesület (társadalmi szervezet) •köztestület •alapítvány •helyi önkormányzat •költségvetési szerv A vállalkozások jellemzői Az üzleti vállalkozás : olyan emberi tevékenység, amely egyéni, szervezeti és társadalmi szükségletek kielégítése céljából alakul és nyereség elérésére törekszik. Az üzleti vállalkozások általános jellemzői: Önállóság: üzleti döntéseiben saját elhatározásait követheti, azaz

önállóan fogalmazza meg céljait és hozza döntéseit. Kockázatvállalási képesség: saját tőkéjét kockáztatja tevékenysége folytatásakor Felelősségvállalás: működés során keletkezett kötelezettségekért és azok teljesítéséért való felelősség Anyagi: minden vállalkozás köteles vállalni döntéseinek, tevékenységének anyagi következményeit Korlátlan a vállalkozásért a magánvagyonával is felel Korlátolt a vállalkozásért a vállalkozás vagyonával felel Korlátlan és egyetemleges legalább két tulajdonos egymásért is felelnek Jogi: szerződéses fegyelmet, jogszabályok betartását jelenti Önálló jogi személy: a vállalkozás vagyona a tulajdonos vagyonától elkülönül és önálló szervezete van, saját nevében vállal kötelezettséget. Nem önálló jogi személy: nincs éles határvonal a tulajdonos és a vállalkozás között, egyszerű szervezet, nincs önálló vagyon, kevesebb jogosultság Erkölcsi: a

társadalmi normák, üzleti etika betartása Eredményérdekeltség: A vállalkozások célja a nyereség Vállalkozások csoportosítása Tevékenység jellege szerint Működési terület szerint Tulajdonosi forma szerint (nemzetgazdasági ágak szerint)    Mezőgazdaság Ipar Építőipar Kereskedelem Oktatás Egészségügy … Magánvállalkozás   Helyi Regionális Országos nemzetközi Egyéni vállalkozás egy természetes személy üzletszerű működése Társas vállalkozás (Gazdasági társaság) Állami, önkormányzati vállalat Szövetkezetek A vállalkozásokhoz kapcsolódó hatóságok Önkormányzat: Az önkormányzatok fele a vállalkozások iparűzési adófizetési kötelezettséggel tartoznak Okmányiroda : Önkormányzatokhoz tartozó szervezet, irányítását a jegyző látja el. Feladata: közúti közlekedés igazgatási, személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímbejelentés, egyéni

vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozás bejelentésének fogadása, nyilvántartás, ellenőrzés Cégbíróság: Megyei (fővárosi) bíróságokhoz tartozó szervezet, amelynek feladata a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás lefolytatása, cégjegyzékbe történő bejegyzés, törlés. A cégjegyzésszám a vállalkozások azonosító száma, ezért a nevük mellett mindig fel kell tüntetni hivatalos iratokon. A cégbíróság felügyeli a cégnyilvántartás és működés hitelességét, amelyről igazolást ad ki. http://cegkivonat.eu/-on kérhető ingyenes cégkivonat. NAV (Nemzeti adó és vámhivatal) Apeh (Adó és pénzügyi ellenőrzési hivatal):magánszemélyek, társas és egyéni vállalkozások adóval kapcsolatos ügyeiben illetékes. Régionális igazgatóságok és helyi irodák ügyfélszolgálatai adnak tájékoztatást. Feladata az ellenőrzés. Minden vállalkozás rendelkezik adószámmal, a magánszemélyek adóazonosító jellel.

Vám és pénzügyőrség: Vámügyintézés, regisztrációs adó, jövedéki adó ügyintézése tartozik. KSH:a tevékenységeket rendszerezte és besorolta TEÁOR (tevékenységek egységes ágazati rendszerébe) kódrendszerbe, ehhez kapcsolódik a szolgáltatások jegyzéke SZJ és a VTSZ a kereskedelmi áruknál. Minden vállalkozás rendelkezik egy statisztikai számmal Országos Nyugdíjbiztosító:OEP és Nyugdíjbiz. OEP(Országos Egészségpénztár) feladata: egészségügyi ellátás, és betegbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása ( gyes, táppénz, segély, gyógyszertámogatás. NyuFI(Nyugdíjfolyósító Intézet) a befizetett nyugdíjak alapján öregségi nyugdíjat fizet. A vállalkozások minden alkalmazottról adatot szolgáltatnak. Minden magánszemély rendelkezik egy Társadalombiztosítási számmal. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Egyéni vállalkozás: természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozás alapítása •

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. • Az eljárás a bejelentéssel indul. A vállalkozói igazolvány kiadásához kérelem szükséges, a vállalkozói igazolvány kiváltása azonban már nem előfeltétele a tevékenység gyakorlásának. A bejelentést az ügyfélkapun keresztül az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentés tartalmazza: – – – – • a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok, a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása alapján a TEÁOR (tevékenységek egységes ágazati osztályba

rendezése)-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve, a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, A bejelentést követő nyilvántartásba vételről az alábbi tartalommal bíró igazolás kerül megküldésre a bejelentő részére: – – – – – az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja, az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai, az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye (telephelyeit, fióktelepe (fióktelepei), az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek szakmakód szerinti megjelölése, az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma. Egyéni vállalkozás 2. • Nem lehet egyéni vállalkozó: – aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, – akit végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos

jogkövetkezmények alól nem mentesül, – aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. • Egyéni vállalkozói körből kizárt tevékenységek – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység, – a magán-állatorvosi tevékenység, – az ügyvédi tevékenység, – az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, – a közjegyzői tevékenység, – az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. • Egyéni vállalkozó lehet • • Cselekvőképes (18 évet betöltötte, vagy házas) magánszemély Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik (lehet külföldi is) Egyéni vállalkozás 3. • Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlása • Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. •

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. A képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Egyéni vállalkozás 4. Egyéni vállalkozás megszűnése: • ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre rendszeresített elektronikus űrlapon - bejelenti, a bejelentés napján, • ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás

napján, • az egyéni vállalkozó halála napján, • az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, • ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. Megtiltásra kerül az egyéni vállalkozói tevékenység, ha • az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, • ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, • ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét és egyéb tevékenységi körei egyikét sem folytatja jogszerűen. Egyéni cég Egyéni cég alapítása • Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy egyéni céget alapíthat. • Az egyéni

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


cég jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. • Az egyéni cégnek - az törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet. • Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag - jogszabályok keretei között - szabadon állapíthatja meg. Az egyéni cég bejegyzése • Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon

belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak, amelynek elektronikus úton köteles eleget tenni. • Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre, a bejegyzés napját megelőzően nem kezdheti meg működését. • Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. Egyéni cég 2. Az egyéni cég felelőssége • Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. • A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat. Erről, valamint korlátolt felelősség választása esetén annak mértékéről az egyéni cég alapító okiratában köteles nyilatkozni. Az egyéni cég megszűnése, ha • az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult, • elhatározza

jogutód nélküli megszűnését, vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályai. Gazdasági társaságok A gazdasági társaságok alapításáról és megszűnéséről a 2006. évi IV. törvény „Cégnyilvántartás, bírósági cégeljárás, végelszámolás” tv szól, amelyet módosít a 2007. LXI. Tv. Fogalma: Olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére, saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettséget vállalnak. Társasági formák : Közkereseti társaság (Kkt.) Betéti társaság (Bt.) Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Részvénytársaság (Rt.) Egyéb formák: Egyesülés Szövetkezet Európai Rt Gazdasági társaságokról általában Cégnév:

vezérszó(magyar ill. idegen nyelen)+tevékenységi kör(magyar)+vállalkozási forma és toldat. rövidnév: vezérszó+vállalkozási forma cégnév toldat: b.a.= bejegyzés alatt, f.a.= felszámolás alatt, v.a. = végelszámolás alatt A legfőbb szerv a tulajdonosok szervezete, amely a legfőbb kérdésekben dönt: alakulás, átalakulás, megszűnés, tevékenységváltás, vezető választása, beszámoló jóváhagyása, osztalékfizetés, törzstőke emelés. Kkt tagok gyűlése Bt Kft Rt tagok gyűlése taggyűlés közgyűlés Alapító tag: Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat - tiltás a korlátlan felelősségre vonatkozik -, gazdasági társaság tagja az lehet, aki az alapító tőkéhez vagyoni hozzájárulást adott. A társasági szerződés tartalma A társaságok alapító okirata a társasági szerződés (alapító

okirat, alapszabály, létesítő okirat) Tartalmazza: – – – – – – – – - 1.) a társaság nevét és székhelyét 2.) a társaság tagjait (név, lakóhely), (kivéve az alapszabályban részvényeseket ) 3.) a társaság tevékenységi körét 4.) társaság induló vagyonát - jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának idejét és módját 5.) a cégjegyzés módját , a társaság képviseletét (egyedül-együttesen) 6.) a vezető tisztségviselők nevét, lakhelyét 7.) döntéshozatal módját , a szavazatok mértékét 8.) a gazd. társ. időtartamát 10.) az alapítók aláírását, kivéve az Rt. Benyújtása: a cég jogi képviselője által, elektronikus úton a cégbíróságra. Képviselet Cégképviselet: Gazdasági társaság képviseletét a vezető tisztségviselők látják el. Vezető tisztségviselőket a társaság legfőbb szerve választja, vagy hívja vissza, amely lehet egy személy, vagy több. Több személy

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


esetén rögzíteni kell az együttes, vagy önálló képviseletet. Kkt üzletvezető, csak tag lehet Bt üzletvezető, csak beltag lehet Kft ügyvezető, lehet külső Rt vezérigazgató (igazgatóság 3-11 főtagja élén áll a vezérigazgató) Cég jogi képviseletét :lehet ügyvéd, jogtanácsos, vagy közjegyző, közreműködésük kötelező a cégalapításnál. Cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. Cégszerű aláírást: az aláírásra jogosultak, - általában a vezető tisztségviselő aláíró/k - aláírása és a cég bélyegzője együtt jelenti, amelyet aláírási címpéldányon közjegyző előtt kell hitelesíteni. Aláírási címpéldány: közjegyző által hitelesített aláírás A gazdasági társaságok alapításának folyamata Döntés az alapításról – tevékenységi kör meghatározása (Ötlet, kereslet-piaci viszonyok felmérése, jogszabályi feltételek

teljesülése pl.:szakképzettség) – társasági forma meghatározása ( egyedül, vagy több személy vállalkozik, mekkora a vállalkozásra szánt vagyon, mekkora felelősséget kíván vállalni, mekkora személyes közreműködésre hajlandó) – vagyoni hozzájárulás (meghatározza a társasági forma és a tevékenységi kör - pl. szellemi tev. alacsonyabb befektetést igényel – Alapítás folyamata 2. • Az alapítás ügyviteli folyamata – Alapítók tagi gyűlése, ahol a tagok : • Megkötik a társasági szerződést, amelyet közjegyző/ügyvéd/ jogtanácsosa által készített okiratba kell foglalni és aláírni. • Meghatározzák az induló vagyont, befizetésének módját ( ki, mennyit, mikor), amely lehet készpénz, vagy apport . Az apport nem pénzbeli hozzájárulás ( vagyontárgy, szellemi alkotás, bérleti jog,..) – Hatósági engedélyek beszerzése, képesítéshez kötött tevékenységek esetén a végzettség, vagy a végzettséggel

rendelkező személy. – Bankszámla nyitás, legalább egy pénzforgalmi számla szükséges, ahova az induló vagyon befizetésre kerül. – A társasági szerződés benyújtása a cégbírósághoz elektronikus úton történik • A bejegyzési kérelem benyújtási határideje a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. • Benyújtáshoz csatolni kell az – aláírási címpéldányt (közjegyző által hitelesített ) – Hatósági engedélyeket, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok – Illetékfizetés (eljárás, közzététel díja)igazolása – A sikeres alapítási folyamat a cégbírósági bejegyzéssel és ennek közzétételével (Cégközlönyben) zárul. – A cégbejegyzési kérelem beérkezésekor a cég az azonosításra alkalmas cégjegyzékszámot, adószámot, statisztikai számot kap, működését megkezdheti. Gazdasági társaságok szervezetei Ügyvezetés :(lásd cégképviselet) A cég napi

operatív irányítását végzi Vagy a tulajdonos/ok, vagy a tulajdonosok által választott személy. Cégjegyzési, cégképviseleti joga van Felügyelő bizottság: A vezetés munkáját ellenőrzi, a tulajdonosokat képviseli. Kötelező létrehozni: az Nyrt-nél, vagy zrt-nél, ha a részvényesek 5%-a kéri, Kft-nél ha a törzstőke az 50 mill-t meghaladja, vagy a foglalkoztatottak száma 200 fő fölött van. Könyvvizsgáló: Az éves beszámoló és a könyvvezetés ellenőrzése. Kötelező alkalmazni, Rt-nél, vagy ha az alaptőke 50 mill ft feletti. A közkereseti társaság jellege, fogalma • A közkereseti társaság társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes együttműködését alapozza meg a társasági szerződés. Az ilyen társaságok általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a tagok között az egyetértés, a kölcsönös bizalom.

• A közkereseti társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. • A közkereseti társaság nem rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, de saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, így tulajdonszerzési, szerződéskötési és perképességgel, azaz jogalanyisággal rendelkezik. • Tagok: legalább 2 tag • Vezető tisztségviselő az üzletvezetésre jogosult tag, lehet egy, vagy több tag is. • Legfőbb szerve a tagok gyűlése. Betéti társaság • A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. A betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. • Tagok: legalább 2 tag, egy beltag és egy kültag szükséges az alapításhoz. • Vezető tisztségviselő az üzletvezetésre jogosult tag. • Legfőbb szerve a tagok gyűlése. • Nincs kötelezően előírt alapítói vagyon. KFT. Jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság, a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására terjed ki. Előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. A törzstőke összege minimum 500ezer Ft, de nem lehet kevesebb

tagonként, mint 100 ezer ft. Egy tag is alapíthat. Vezető tisztségviselő aki üzletvezetésre jogosult, az ügyvezető, amelyet választhatnak a tagok közül, de külső is lehet. Törzstőke: A törzsbetétek összessége. Törzsbetét: A tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Nem lehet kevesebb, mint 100eft és 10 ezerrel oszthatónak kell lenni. Üzletrész: a társaság vagyonából a tulajdonost megillető rész, a tagok törzstőkéjéhez igazodik általában. ( egy tag 20 % törzsbetét fizet be, később is a cég 20%-a az ő üzletrésze.) Legfőbb szerve a taggyűlés. Szavazás a taggyűlésen a törzsbetét arányában történik. A taggyűlés évente ülésezik, az ügyvezető hívja össze, de a tagok is kérhetik az összehívását. Határozat képes, ha a törzstőke legalább fele képviselve van (meghatalmazással is lehet). Rt A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre

meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul, és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékéig terjed. A részvénytársaság kötelezettségéért a részvényes nem felel. Egy tag is alapíthat Alapító okirat az alapszabály (egy személyes esetén alapító okirat). A részvény, tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, a részvény szabadon átruházható. Névérték a részvényen feltüntetett, kibocsátáskori érték, elképzelhető, hogy a kibocsátási érték magasabb a névértéknél. A kibocsátott összes részvény névértéke az alaptőke. Árfolyam a részvény mindenkori piaci értéke. Legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesekből áll. A részvénytársaság ügyvezetését az Rt igazgatósága látja el, és tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek, amely 3-11 fő lehet. Elnökét maga választja tagjai közül. Rt. Zrt •

Zártkörűen alapított részvénytársaságnál az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az rt valamennyi részvényét átveszi, így az nem kerül nyílvános forgalomba. • Alaptőkéje a jegyzett tőke, amely minimum 5 mill. Ft. Nyrt A nyilvánosan működő részvénytársaságnál az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint – nyilvános eljárás útján részvényjegyzéssel alapítható. Alapokmánya az alapszabály. Alaptőkéje a jegyzett tőke, amely minimum 20 mill. Ft. Gazdasági társaságok megszűnése Megszűnés • A társasági szerződésben meghatározott idő lejár • A társaság legfőbb szerve dönt a megszűnésről/átalakulásról • Cégbíróság megszünteti • Tagjainak száma egy főre csökken Kkt, vagy Bt esetén A megszűnés lehet: jogutóddal( a tevékenység nem szűnik meg), vagy jogutód nélkül Jogutóddal:- átalakulás társasági formaváltás egyesülés szétválás Rt • Alapítás:

Nyrt részvényjegyzéssel Zrt alakuló közgyűléssel Működés: évente egyszer közgyűlés, határozatképes, ha 51% jelen van a részvényeseknek. Igazgatóság: ügyvezető szervezet 3-14 tag, Igazgatótanács: 5-11 fő, Felügyelőbizottság: Gazdasági társaságok megszűnése 2 Jogutód nélküli megszűnés: - Végelszámolás a tulajdonosok úgy döntenek megszüntetik a céget, végelszámolót jelölnek ki. A cég vezetését a végelszámoló látja el. A cégbíróságot és az alkalmazottakat tájékoztatni kell. - Csődeljárás kísérlet a megszűnés elkerülésére Ha fizetésképtelen a cég, csődöt jelent be maga ellen a megyei cégbíróságon és elkezd egyeztetni a hitelezőkkel. Ha sikerül megegyezni csődegyezséget kötnek. A cégbíróság vagyonfelügyelőt jelöl ki, akinek feladata a fizetőképesség helyreállítása. Egyezségkötés hiányában indítani kell a felszámolást. - Felszámolás Kérheti a cég, a hitelező, vagy a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


végelszámoló. Cél, hogy a hitelezők hozzájussanak a követeléseikhez. A cégbíróság felszámolót jelöl ki. A felszámolásnak 2 év elteltével be kell fejeződni. Cégközlönyben a bíróság megjelenteti a felszámolás befejezésének jogerős végzését . A vállalkozás működéséhez szükséges tárgyi feltételek Székhely Az a földrajzi, fizikai hely, ahol a cég központja található. Jellemzői: - A cég levelezési címe - Bejegyzett irodája - A székhelyet cégtáblával kell jelölni - Csak egy székhely lehet - A központi ügyintézés(döntéshozatal) helye, ill. ellenkez esetben a társasági szerződésben azt rögzíteni kell. Contra-Dialóg Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár utca 48. Telephely A tevékenység gyakorlásának helye. Jellemzői: - Telephely több is lehet - A székhelytől eltérő helyen lehet, de lehet egy helyen is pl.: könyvelőiroda - A telephely kiválasztása meg kell feleljen a tevékenység végzésének A

telephely kiválasztásának szempontjai Gyakorlati szempontok a telephelyválasztás során: Munkaerı-piaci lehetıségek (van-e szakképzett munkaerı, milyen a bérszínvonal) Földrajzi szempont ( település mérete, domborzat, természetes víz közelsége, földrajzi elhelyezkedés:) -országot, régiót, települést -Településen belüli elhelyezkedés lehetısége ( belváros, peremkerület) -Közlekedési lehetıség Piaci tényezık (beszerzésiértékesítési lehetıségek) Infrastruktúra (a cég mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása pl.: utak, energia, internet,..) Gazdasági-jogi keretek Az adott településen érvényes jogi szabályozás, engedélyezés, helyi adók Telephely kiválasztása a kereskedelemben Nagykereskedelem • Célja: a fogyasztás és termelés időbeli és térbeli eltérésének áthidalása a készletezésen keresztül. . Nagykereskedelmi telephely választási szempontok: jó megközelíthetőség – jó

közlekedési úthálózat (közút, vasút) rakodási lehetőségek Jellemző a település peremén, nagy alapterületű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező terület kiválasztása. Nagykereskedelmi formák: Demigrosz Olyan nagykereskedés, ahol kiszolgálnak végső fogyasztókat is. Cash &Carry Eltérő kondíciókkal vásárolhat a kiskereskedő és a végső fogyasztó. Telephely kiválasztása a kereskedelemben Kiskereskedelem: a fogyasztók kiszolgálása a szükségleteik kielégítéséhez szükséges árucikkekkel. Telephely-választási szempontok: megközelíthetőség, a vevőkhöz való közelség. • központi fekvés, pl. bevásárlóközpontban • hasonló, vagy eltérő profilú üzlet a közelben • Bolti kiskereskedelem : Típusok: szakboltok: széles választék, szakértelemmel, pl.:műszaki, cipő, papír vegyesboltok: mindennapi cikkek kis választékban, kisebb településeken kombinált boltok: többnyire élelmiszer és vegyi áru

Szupermarketek: hasonló a vegyesbolthoz, de alapterülete nagyobb Telephely kiválasztása a kereskedelemben Áruházak Jellemző: nagy alapterület, a termékcsoportok árusítása önálló osztályokon történik . Telephely: város peremén, autóval – teherautóval történő megközelíthetőség fontos Hipermarketek Jellemzői: mindennapi cikkek hatalmas alapterületen pl.Interspar, Auchan, Cora Telephely: város peremén, autóval történő megközelíthetőség Bevásárlóközpontok Jellemző: több üzletet foglalnak magukban, és nem csak kereskedelmi, hanem vendéglátó üzletek is Telephely: városközpontokban Diszkontáruházak Jellemző: a mindennapi cikkek kínálatával foglalkoznak, egyszerű értékesítési körülmények között működnek pl. Penny Telephely: jellemzően a város peremén találhatóak Bemutatótermek: Jellemző: olyan értékesítési hely, ahol vagy nagyobb érték, vagy nagyobb kiterjedésű árut értékesít. Pl. bútor,

háztartási gépek Telephely: a mintabolt a központban, raktár a város peremén Bolt nélküli kereskedelem Formája: Automata kereskedelem: buszjegy, kávé, üdítő forgalmas helyen, éjjel-nappali forgalmazás igény Vásározók, mozgó árusok =piacok, vásárok, rendezvények, szolgáltatás rendezvény helyszínén Csomagküldő kereskedelem:= mintabolt, internetes elérés, raktár helyiség szükséges Ügynöki/üzletkötővel történő kereskedelem:= nem kell értékesítési hely, csak bázisraktár azon termékek, amelyek nincsenek bolti forgalomban, az ügynök házhoz viszi, bemutatja, pl.:bróker, porszívó, edény, Telephely engedély Kérelmet a telephely szerint illetékes önkormányzathoz Telephely engedély szükséges: ipari, szolgáltató, és raktározási tevékenység folytatásához, ahol a működés során keletkezett anyagok ill. berendezések egészség-, tűz-és robbanásveszély, levegő-, víz és talajszennyeződés vagy zajártalom

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


léphet fel. A telephely engedély kérelemhez csatolni kell: • tulajdoni lap (3 hónapnál nem régebbi), • használatra vonatkozó dokumentum, bérleti szerződés • tevékenység végzésének engedélye (ÁNTSZ, építésügy, vízügy, tűzvédelmi, környezetvédelmi……. Működési engedély kell benyújtani. A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre indul. Működési engedély Kizárólag üzletben és működési engedély birtokában forgalmazható termékek köre: * dohánytermékek; * a veszélyes anyagok és készítmények; * az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek; * állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; * fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, • növényvédő szerek és hatóanyagaik; * nem veszélyes hulladék; * "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok. Minden más

kereskedelmi, vendéglátó termék forgalmazása bejelentéssel indulhat!!! A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés. Az önkormányzati ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi › a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak (ÁNTSZ, építésügy,,…) › a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, › az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek, › az illetékes rendőrkapitányságnak, › jövedéki

termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság), az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt. Üzlet nélkül közterületen történő árusításhoz szükséges: • az illetékes önkormányzat engedélye kereskedelmi tevékenység folytatásához, • a termékre vonatkozó szabályok szerinti engedélyek (pl petárda), • Közterület-foglalási engedély • a kereskedő nevének, székhelyének feltüntetése az árusító helyen. Közterületen árusítható: napilap, folyóirat, virág, léggömb,zöldség-gyümölcs, gesztenye, kukorica,fagylalt, vattacukor, üdítő Ünnepnapokon: nemesfém ékszerek, dísztárgyak Mozgóbolt (önjáró, vagy járművel vontatott) és mozgó árusítás ( olyan mozgó eszközről árusít, ami nem jármű pl. kosár, tricikli..) Ha

több önkormányzat illetékességi területén működik, akkor a székhely szerinti Csomagküldőnek, érdemi ügyintézésre, ügyfélszolgálatra alkalmas helyiséggel kell rendelkezzen, amely legalább 4 nm. Jövedéki termékek értékesítéséhez az adott üzletkörre kiterjedő kereskedelmi engedéllyel kell rendelkezzen, jövedéki terméket beszerezni csak nagykertől lehet!!! Vásárlók könyve • A vásárló panaszával fordulhat a jegyzőhöz, fogyasztóvédelmi hatósághoz, kamarák békéltető testületéhez. • Az önkormányzat által hitelesített ( nemzeti szalaggal átkötött lepecsételt) Vásárlók Könyve áll a vásárlók rendelkezésére, panaszaik rögzítésére. • A vásárlók könyvét könnyen hozzáférhető, látható helyen kell az üzletben tárolni/kifüggeszteni. M il y e n é p ü l e t ? Az üzlet külső képe Az üzlethez szükséges épület Új építésű Elıny A tevékenységnek megfelelıen, saját ízlésünk szerint

alakítjuk Hátrány Hosszadalmas költséges Készen vásárolt Egyszerőbb és gyorsabb az elıkészület, alkalmazkodni kell a meglévı adottságokhoz. Bérlemény Nem kell beruházni az épületbe Nem növeli a vállalat vagyonát, nem alakíthatjuk kedvünkre Az üzlet épülete kialakítható: önálló épületben, vagy valamely épület részeként, így pl. egy üzletházban. Egyedi arculat alakítható ki, költségesebb, fıleg nagy alapterülető szuper-hipermarketek esetében elınyös. Mekkora épület? Üzlet mérete Bejárat, portál Hogy nézzen ki? Az üzlet külső képét a homlokzat, a cégfelirattal, be-kijárat, valamint a kirakat jelenti. Cégfelirat Lehet szöveg, ábra, szín, lényeg legyen olvasható, feltűnő. Pl: Legelterjedtebb megoldások: egyszerű, vagy spot lámpával megvilágított háromdimenziós betük neonnal megvilágított világító tábla Bejárat és kijárat Bejárat-kijárat Lehet ugyanaz az ajtó, de érdemes nagyobb

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


forgalomnál különválasztani A bejárat elsődleges szerepe a vásárlók fogadása, mérete a várható vevőtömeghez igazodik. A bejárat nyílhat közvetlen az üzletbe az utcáról, vagy egy előtérre, mint az üzletházak esetében. Utcai bejárat esetén gondoskodni kell a hő ki-és beáramlásának megakadályozásáról, automata ajtókkal, hőfüggönnyel, dupla ajtóval, vagy függönnyel. Bevásárlóközpontokban sokszor elegendő egy biztonsági rács az üzlet lezárásához. Az áru eljuttatása az üzletbe történhet a raktáron keresztül, külön áruátvevő helyiségen, ill. zsilipelt átvevőhelyen, de történhet az egyetlen főbejáraton is. Kirakat A kirakat az üzlet szeme. A kirakat a vásárlásösztönzés marketingkommunikációs eszköze. Előnyei: akkor is hat, ha az üzlet zárva van elősegíti az impulzusvásárlást olcsó reklámeszköz és gyorsan változtatható mérhető a hatása a kirakatban elhelyezett áruk forgalmán Funkciója

figyelemfelkeltés, információforrás emlékezeti hatás erősítése akciók segítése idénycikkek reklámozása Kirakat Közvetett hatása a kirakatnak üzleti imázs része városkép kialakító szerep országimázs alakító Megkülönböztetünk elrendezés szerint betekintő vagy ablakos kirakaton keresztül látható az üzlet, a kirakat az üzlet része. zárt kirakat elválasztott az üzlettől, a kirakatnak önálló szerepe van. leragasztott kirakat, amikor az üzlet kirakata reklámfotókkal van leragasztva, egységes , nem kell kirakatrendezés. témája szerint általános, amikor mutatja a teljes kínálatot tematikus, aktualitásokhoz igazodik alkalmi, az ünnepeket tükrözi Kirakat Kirakati segédeszközök: kirakati dobogó, állvány – kisméretű termékeknél, mint könyv , illatszer, cipő kirakati bábu ruházati üzletekben lehet egészalakos bábu, de egy-egy testrész is , torzó(fej-kéz/láb nélkül), kalaptartó, ékszertartó feliratok,

reklámszövegek, árcédulák (A kirakatban az áruk mellett kötelező az árak elhelyezése.) multimédiás eszközök pl.: a reklámhordozók grafika, fotó dísziti a kirakatot attrapok árut szimbolizáló/helyettesítő karton világítás spot, szórt fény biztonsági, fényvédő üveg A kirakati dekoráció alapvető eleme a tekintetfogó(blickfang), amely lehet: szín, szlogen, kép, .. Kirakatrendezés: kereskedelmi idények, alkalmak kezdetén, gyakorisága függ az üzlet profiljától A bolt belső képe Az üzlet belső tere lehet egy helyiség, de lehet több, pl. amennyi funkciót el kell látni. Feladatok helyiségek áruátvétel átvevő raktár áru tárolás előkészítés előkészítő adminisztráció iroda dolgozók személyes WC, mosdó, tusoló, öltöző, teakonyha, szociális funkciói büfé, étterem értékesítés eladótér előtér fogadó parkolás parkoló Hangulatkeltés elemei Az eladótér kialakításánál elsődleges szempont a

vevő jó hangulata vásárlás közben, szívesen lépjen be, jól tudjon tájékozódni, kényelmesen válogasson. A hangulati elemek: szín, illat, háttérzene, világítás, dekoráció ( lehet élő pl.: akvárium, növény) , feliratok, ülőalkalmatosság. ezek együtt adják az üzlet stílusát, az arculatot. Az eladótér formája, színe: téglalap, vagy négyzet; kicsi, vagy nagy stb , de befolyásoljuk a színekkel, fényekkel, eszközökkel pl.:tükrökkel: világos szín tágítja a teret Színek: hideg szín tisztaságot sugall az élénk színek a frissességet fokozzák ( zöld a zöldségnél, piros a húsnál élénk színek fokozzák a vidámságot Világítás: neon régen általános volt spot a célzott megvilágítás Közlekedési útvonalak A vevő bolton belüli útja szerint megkülönböztetünk zárt pályás- és szabadpályás eladóteret. Zárt pályás elkülönül a vevő bejárat és kijárat külön pénztárzóna Szabadpályás nincs külön

be- és kijárat Berendezési tárgyak az eladótérben • Állványok – Fali állvány: egyoldalas árubemutatásra alkalmas (hátfalas, hátfal nélküli, döntött polccal, akasztókkal, fiókkal) – Középállvány, gondola, az eladótér közepén, kétoldalas árubemutatásra alkalmas.( sokszögű, kerekített végű.) Szigetszerű elrendezés ben a pénztárak környékén. – Display, alacsony szögletes, kerek árubemutatásra, reklámcélokra alkalmas állvány. (fix, gördíthető, forgatható, felfüggesztett, asztali) • Márka állvány pl: orbit Berendezési tárgyak az eladótérben Pultok: Speciális térelválasztó asztal. Szerepe: árubemutatás, áru kezelés, tárolás Formája szerint lehet: zárt, nyitott, mély, üvegfalas, angolpult. a pult teteje szerint: sík, konnektorral felszerelt, bemélyedéssel Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak • Bevásárlókocsik, kosarak, vevőkerengető, pénztárasztal, sztenderek, tükrök,

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


próbafülke Az üzlet helyiségek berendezése • • • • Raktár Áruátvevő Iroda Szociális helyiségek Kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések • Pénztárgép • Hűtőberendezés • Mérlegek • Szeletelő, aprító, csomagoló gépek • Árumozgató eszközök • Vagyonvédelmi berendezések Pénztárgépek: Mechanikus elektronikus Pénztárgépek A kereskedelmi egységekben az ellenérték elszámolásához használják. Használata kötelező, a vállalkozás forgalmát ez alapján ellenőrzi az adóhatóság. Használatának előnye: gyorsan számol-sokszor a visszajárót is, így csökkenti a tévedést könnyíti a forgalom elszámolását (napi, heti, havi szinten) segít a forgalom elemzésében Pénztárgép részei kijelzı nyomtatóegység: blokk és ellenırzı szalag billentyőzet pénzes fiók Billentyőzet Mire szolgál az áfa győjtı? Pl. elegendı-e azt ismerni, hogy mekkora volt a forgalom, vagy kell

tudnunk ennek megoszlását áfa szerint? Pénztárterminál Olyan pénztárgépet, mely nem csak a vásárolt tételek összeadására alkalmas, hanem cikkenként rögzíti az értékesítés adatait, és ezeket továbbítja egy adatfeldolgozó egység számára pénztárterminálnak nevezzük. Elemei: adómemória, POS rendszer, kártyaolvasó vonalkód olvasó mérleg számítógép Elınyei: készletnyilvántartás egyszerősítése rendelésfeladást Hogyan mőködik a kártyaleolvasó?? Mérleg Abban az esetben van szükség, ha terméket kimérve értékesítjük. Pl felvágott, kenyér?, zöldség, hús Fajtái: raktári mérleg (mázsa), Régi ellensúllyal tolómérıs Modern, elektronikus hídmérleg Asztali (pulti) mérlegek gyógyszertári Áru mérésére csak hitelesített mérlegeket szabad használni. Hogy működik a mechanikus? Egyik serpenyőjébe tesszük az árut a másikba súlyokat. karos rugós elektronikus automata Hogy mőködik az

elektronikus? Beállítjuk az egységárakat és automatikusan kiszorozza a súllyal és mutatja a fizetendı összeget. Szeletelő-,aprító és csomagológépek Hűtők Hűtők a kereskedelmi egységekben a romlandó áruk tárolására alkalmasak. Hűtést igényelnek: a húsok, csemegeáru, tejtermék, zöldség gyümölcs, mirelit áru. A hűtés véd: a baktériumok elszaporodásától, romlástól a nedvességtartalom csökkenésétől, a száradástól A hűtők működési módja: kompresszoros, a hűtést a zöld freon nevű gáz biztosítja és hőelvonás elvén működik. Hőt von el és ezt a környezetbe továbbítja. abszorpciós Házi dolgozat Hűtők Fajtái: mélyhűtő láda,fagyasztó szekrény -18C hűtőszekrény, hűtő vitrin, egy ajtós, kétajtós, hűtőpult zárt és nyitott +5C hűtőkamra Hűtők használata: • folyamatosan ellenőrizni kell a hőfokot • a hűtött tér falának tisztának és épnek kell lenni, rácsoknak könnyen

tisztíthatónak és nem rozsdásodónak • nem rakódhat le jég, mert rontja a hatásfokot • az árukat hézagosan kell tárolni, hogy átjárhassa a levegő Árumozgató gépek eszközök Árumozgatás történhet: 1. Kézzel Kézi rakodás javasolt tömeghatára folyamatos tevékenység esetén 10kg, szakaszos munkavégzés esetében 20kg 2. Kézi segédeszközzel Kétkerekű targonca: ládák, rekeszek mozgatása akár 500 kg-ig Négykerekű kézikocsik: legelterjedtebb változata a rakodófelület 70*100 cm és kerekei 10-15 cm. Kézi targoncák: ott alkalmazzák, ahol kicsi a hely az áru mozgatásra. Hidraulikus raklapemelők, a raklap alá tolva azt a hidraulika segítségével megemelve mozgatható a rakomány. 3. Gépi targoncák: nagy alapterületű, nagy magasságú kereskedelmi egységekben nagy tömegű darabárú mozgatására alkalmazzák. Csak vizsgával lehet működtetni, pakolási területet gyalogosoktól el kell zárni. Megkülönböztetünk

gyalogvezérelt, vezetőüléses targoncát: 4. Csúszdák, szállítószalagok, teherliftek alkalmasak az áruk függıleges mozgatására. 5. Felrakógépek, felrakó targonca 10-14 métert tud emelni. 6. Daruk a terjedelmes nagytömegő áruknál Alkalmazzák, vannak futódaruk és felrakódaruk. Vagyonvédelem Betörés, lopás elleni védelem eszközei Mechanikus: biztonsági zár rács kirakat éjszakai megvilágítása Elektronikus: riasztóberendezés videó,és megfigyelőrendszer elektronikus áruvédelem (kapu és a csipogó) Belső ellenőrzési rendszer a személyzet saját holmiját az arra kijelölt helyen tárolhatja, ha olyan árut visznek az üzletbe, amilyet árusítanak, a belépéskor jelezni kell. Saját vásárlás egy megjelölt pénztárnál és blokkal igazolni kilépéskor a fizetést. Áruvédelem Bolti lopás esetén a teendők Tűzkár Legjelentősebb elemi kár. Minden kereskedelmi egység besorolásra kerül egy tűzveszélyességi

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


kategóriába az szerint, hogy mit tárol. A B C D E Fokozottan tűz- és robbanásveszély Tűz- és robbanásveszély Tűzveszélyes Mérsékelten tűzveszélyes Nem tűzveszélyes Megelőzés érdekében: – – – – – – – Az osztályba sorolástól függő fajtájú és számú tűzoltó készüléket kell a helyiségben tartani, A készülékek működőképességét időközönként ellenőriztetni kell, Könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni a készüléket, Az árukat a plafontól 60-cm-ig szabad pakolni, Menekülési útvonalat kell kijelölni, nagyobb raktárba kétirányút, 2000m2 –ként tűzszakasz szükséges lángbiztos zárási lehetőséggel, Minden dolgozónak munkavállalás kezdetén és időközönként oktatni kell. A vállalkozások személyi feltételeinek biztosítása Létszámgazdálkodás és munkakörök Feladatok: • Létszámtervezés, létszámigény meghatározás, létszámelemzés • Toborzás, kiválasztás •

Munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztráció – Munkaszerződés megkötése, munkaköri leírás elkészítése, munkaszerződés módosítás-, megszüntetés, bejelentések ellátása • Bérgazdálkodás • Hatékonyságvizsgálat, növelés A létszámgazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítása, foglalkoztatással kapcsolatos teendők ellátása. Létszámtervezés Célja a megfelelő számú és összetételű munkaerő biztosítása kellő időben. Hány emberre van szükség? Függ a létszám: az értékesítési formától (bolti, bolton kívüli) az értékesítési módtól ( hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni) kereskedelmi ágazattól (gépjármű és üzemanyag kereskedelem, kisker, nagyker) szakképzettségtől a munka szervezettségétől, nyitvatartási időtől Létszám összetétel 1 A végzett munka jellege szerint: fizikai (eladó, raktáros) szellemi (marketinges, bérszámfejtő,..) vezető

állású munkaerő. Szakképzettség szerint: szakképzett szakképzetlen Iskolai végzettség szerint: 8 általános iskolánál kevesebb 8 általánost végzett szakiskolát végzett gimnáziumot végzett főiskola egyetem Létszámösszetétel 2 Foglalkoztatási forma szerint: • tulajdonos, • segítő családtag • alkalmazott • nem tipikus foglalkoztatási forma bedolgozó alkalmi munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatás munkaerő kölcsönzés ösztöndíjas foglalkoztatás, gyakornok Létszámösszetétel 3 • Munkaidő hossza szerint – Teljes munkaidőben – Részmunkaidőben foglalkoztatottak Nem és kor szerinti összetétel Statisztikai állományi létszám szerint Állományi létszámba tartozó (Munkaszerződéssel, megbízással foglalkoztatottak) Állományon kívüli létszám (Alkalmi munkát végzők) Munkakör, munkaköri leírás Munkakör: azon feladatok összességét jelenti, amelyeket egy munkavállalónak el kell végeznie.

Munkaköri leírás:olyan dokumentum, amely a munkakörre vonatkozó lényeges elemeket határozza meg:    Munkakör elnevezése Szervezeti hierarchiában elfoglalt helye Közvetlen felettes Feladatok leírása Felelősség, hatáskör Kapcsolatok más munkakörökkel Követelményprofil (végzettség, tapasztalat, kompetenciák) MUNKAKÖRI LEÍRÁS Munkáltató: Munkáltató neve: Minta KFT Székhelye: 1151 Budapest, Névtelen u. 32. Munkáltatói jogokat képviseli: Fınök Miklós Munkavállaló: Neve: Lakcím: Szül. hely: Dolgozó Domokos 2602 Serényfalva, Munkás kırút 3. Budapest Munkakör: Megnevezése: FEOR szám: Munkavégzés helye: A munkakör célja: Törzsszáma: 005 Idı: 1978.11.11. Hatáskör: ELADÓ 5112 1151 Budapest, Névtelen u. 32. Kereskedelmi intézményekben, áruházakban és boltokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. – Leveszi a polcról vagy kihozza a raktárból a vásárló által kért árut. – Tájékoztatja a

vásárlót, hogy merre találja a kívánt terméket. – Felvilágosítást ad a vevınek a termék tulajdonságairól, minıségérıl, áráról, stb. – Becsomagolja az árut. – Reklamáció esetén megvizsgálja a kifogásolt hibát, ellenırzi a számlát, gondoskodik a termék kicserélésérıl. – Feltölti áruval a polcokat, feltünteti az árakat. – Elıkészíti és végrehajtja a leltározást. – Segít az áruátvételben, raktározásban. Hatásköre a vevık kiszolgálására, tájékoztatására terjed ki. Felelısség: Felelıs az általa adott információért, kiadott áruért. Feladatai: Munkavégzéshez szükséges: (végzettség, ismeret, egyéb): Kapcsolatok: Közvetlen felettese: Követlen beosztottja(i): İt helyettesítheti: İ helyettesítheti a(z): - Szakmunkásképzı, szakiskolai képzés által megszerzett bolti eladói képzettség. Vezetı János Nincs Eladói munkatársak. Eladói munkatársakat Budapest, 2010. június 09.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Munkáltatói jogkör gyakorlója A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Budapest, 2010. június 09. Munkavállaló Munkakörök a kereskedelemben • Boltvezető • Eladó • Pénztáros • Raktáros, • Árufeltöltő • Áruátvevő • Adminisztrátor Boltvezető munkaköre • Áruforgalmi feladatok – Beszerzés, raktározás, értékesítés feltételeinek zavartalan biztosítása • Munkaszervezési feladatok – Működéshez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása • Dönt, irányít – Döntéseket hoz, arról a beosztottakat informálja • Ellenőrzési, értékelési feladatok – Az elvégzett munkát, a dolgozók teljesítményét Eladó munkaköre • • • • • Rendelésben részt vesz Árut vesz át Áru helyes tárolásásról gondoskodik Árut előkészít Udvariasan elad, kezeli a vevőt Pénztáros munkaköre •

• • • • Az áru ellenértékének rögzítése a pénztárgépben Pénztárgép kezelése Pénz átvétele, visszajáró kifizetése Áru átadása a vevőnek Kassza zárás Munkaerő felvételi folyamat Toborzás HOGYAN GYŰJTSÜNK JELENTKEZŐKET?? A megfelelő számú és összetételű személyzet megszerzésére irányuló tevékenység, amely lehet egy új pozíció, vagy egy megüresedett régi. A toborzás a betöltendő munkakör pontos kialakításával indul.(feladat, hatáskör, elvárás) Belső forrásból :vállalaton belülről, ezt segíti a rotálás, a belső képzés Külső forrásból : álláshirdetés, állásbörze, adatbank, fejvadász cég Munkaerő kölcsönzés : a cég nem saját alkalmazottját foglalkoztatja, hanem másik cégtől kölcsönzi a munkaerőt Munkaügyi Központok • Feladata: – – – – Álláskeresők nyilvántartása Munkaközvetítés Tanácsadás Munkanélküli ellátás megállapítása Kiválasztás KIT

VÁLASSZUNK KI A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE?? Szűrési folyamat, amely a pályázatok alapján rangsorolja az adott munkakörre jelentkezőket. 1. Beérkező pályázatok áttekintése, cél a nem megfelelő pályázatok(önéletrajz, motivációs levél) kiszűrése. 2. Teszt, a jelentkezők alkalmassági mérése 1. Pszichológiai teszt, a stressz tűrésre, monotonitás, agresszió mérésére 2. Intelligencia teszt IQ, logikai képességeket vizsgál 3. Személyiségteszt, a viselkedést vizsgálja 4. Motivációs teszt, a lelkesedést méri 5. Szakmai teszt, a tudást méri Kiválasztás 3. Interjú, személyes elbeszélgetés struktúrált: előre meghatározott kérdések alapján folyik a beszélgetés, hogy összehasonlíthatóak legyenek a jelöltek struktúrálatlan: kötetlen beszélgetés több szintű: - HR terület felméri a képességet, tapasztalatot, - a leendő munkahelyi vezető a szakmai tudást, beválást 4. Döntés, a legjobb kiválasztása,

szerződéskötés Felvételi beszélgetés, konkrét ajánlattétel, béralku A nyertessel szerződéskötés, a többi jelentkezőnek udvarias elutasítás Munkaviszony létesítése Munka Törvénykönyve szabályozza: - munkaviszony létesítését, módosítását, megszüntetését. - munkaidőt, pihenőidőt - munka díjazás feltételeit, módját - kártérítést, munkaügyi vitákat Kollektív szerződés: egy adott munkahely saját, helyi szabályzata amely a munkaadó és munkavállaló között jön létre. Munkaviszony létesítése 16. életévet betöltött személy létesíthet A munkaviszony alapja a Munkaszerződés megkötése. A munkaszerződés: a munkavállaló és munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés körülményeire, feltételeire, a felek jogairól, kötelezettségeiről. Tartalmazza: a munkaviszony kezdetét, munkaidő hosszát, munkakör megnevezése munkaviszony időtartamát munkarendet, próbaidőt fizetés módját, napját,

szabadságot Formája: határozott-, határozatlan idejű Egyszerűsített foglalkoztatás(alkalmi munka) esetén, csak a munkavállaló kérésére kell írásba foglalni a munkaszerződést. Kaució: pénzügyi biztosíték, ha a dolgozó pénzt kezel egy havi fizetés Munkaviszony megszüntetése Megszűnik: nyugdíj, munkáltató jogutód nélkül megszűnik, határozott idő lejár, ill. próbaidő alatt indoklás nélkül bármelyik fél megszüntetheti, azonnali hatállyal.. Közös megegyezéssel A munkaadó és munkavállaló megegyezik a munkaviszony megszüntetésének idejében körülményeiben, amelyet írásban rögzítenek. Felmondással Határozatlan idejű munkaviszonyt bármelyik fél írásban felmondhatja, de a munkáltatónak indokolnia kell és a felmondási időt le kell tölteni, amely min.30 nap. Nem szüntethető meg felmondással: betegség alatt, terhesség esetén, gyes, gyed ideje alatt Munkaviszony megszüntetése Azonnalifelmondás: Akkor

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


kerülhet sor, ha a munkavállaló a kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. Végkielégítés Akkor jár a munkavállalónak, ha a munkáltató rendes felmondással szünteti meg a munkaviszonyt. Hossza a munkában töltött időtől függ. MUNKASZERZİDÉS Határozatlan idıre Amely létrejött egyrészt …………………………………………………….., (cím:………………………………………..,asz:……………………….…….. továbbiakban: Munkáltató) mint munkáltató, másrészt: Név: Születési neve: Születés helye és ideje: Anyja neve: Állandó lakhelye: Adóazonosító száma: TAJ száma: Magánnyugdijpénztár: 1. A felek megállapodnak abban, hogy ………………………-tól, határozatlan idıre szóló munkaviszonyt létesítenek. 2. A felek ………… nap próbaidıt kötnek ki. A próbaidı alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal

megszüntetheti. 3. A munkavállaló munkaköre: …………………… 4. A munkavállaló munkavégzésének helye: ……………………. 5. Közvetlen munkahelyi felettese, a munkáltatói jogok gyakorlója: …………………….. 6. A munkavállaló személyi alapbére: …………………………… Ft/hó.. 7. A napi munkaidı: …. óra. 8. A munkavállaló a kiadott munkarend szerint munkavégzésre osztható be, a munkáltató a pihenıidıt részben, vagy egészben havi összevontan adhatja ki. 9. A munkavállaló esetenként rendkívüli munkavégzésre osztható be, amelyért a munkáltató elsısorban szabadidıt biztosít. Nem kötelező Bruttó ………………….. Ft/hó, azaz 10. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló kártérítési felelıssége gondatlan károkozás esetén havi átlagkeresete 150%-ig terjed. Szándékos károkozás esetén a kár teljes összegő megtérítésével tartozik. 11. A munkavállaló a

szakhatósági elıírásokat megismerte, egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakhatósági ellenırzés során mulasztást követ el és ebbıl a munkáltatójának bírság, anyagi hátránya keletkezik, úgy a munkáltató jogosult a kárigényét a munkavállalóval szemben érvényesíteni. 1. A munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a munkáltatónak történı bejelentés után létesíthet. 2. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát legjobb tudása szerint elvégzi a kapott utasításokat maradéktalanul teljesíti, a munkáltató tulajdonait megvédi, munkáját és az azzal összefüggı cselekedeteket az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés szabályainak megtartásával végzi. Károkozás, vagy munkafegyelem megszegése esetén felelıséggel tartozik. 3. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során tudomására jutott valamennyi tény,

adat, információ a munkáltató tulajdonát képezi, azt harmadik személynek csak a munkáltató elızetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át. 4. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkaviszonyát nem a Munka Törvénykönyve elıírásai szerint szünteti meg, vagyis a felmondást írásba kell foglalni, a felmondási idıt le kell dolgozni, a munkakört, eszközöket, anyagokat hiánytalanul át kell adni, akkor a munkáltató az Mt. 101.§ (1) bekezdése alapján a munkavállaló felmondási idıre járó átlagkeresete erejéig kártérítést kérhet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a munkáltató az Mt. 101.§ (3) bekezdése alapján a munkavállaló jogellenes munkaviszonymegszüntetésébıl eredı valamennyi kárigényét érvényesítheti. 5. A munkaszerzıdésben nem szereplı kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályozása az irányadó. ……………………………………….. munkáltató munkavállaló Munkavégzés

keretei Munkáltató kötelessége Egészséges és biztonságos munkakörülmény Tájékoztatás és irányítás Munkabér fizetés Munkavállaló kötelessége Munkára képes állapotban megjelenni Munkaidejét munkával tölteni, a legjobb szaktudása szerint az előírásoknak megfelelően. Üzleti titkot megtartani Kártérítési felelősség A dolgozó esetében a károkozás jellege szerint eltérő a kártérítési felelősség. Gondatlan károkozás: négyhavi távolléti díj Szándékos : a teljes kár térítése kötelező Leltárhiány: a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaló felel. Munkaidő, pihenőidő A teljes munkaidő: napi 8 óra, heti 40 óra , lehet ettől eltérni : napi 4- 12 óra, max. heti 60 óra. A kollektív szerződés szabályozza és a munkaszerződésben kell rögzíteni a : A munkarendet (pl. több műszak) de-du, 12-24….. A munkaidőkeretet pl.. 45 óra A napi munkaidő beosztását ( melyik nap hánytól- hányig

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


dolgozik).: H , K …. Munkaközi szünet napi 6 óra felett jár 20 perc. Heti pihenőnap két nap, egyik a vasárnap Munkaszüneti nap: ünnepek (évi 12 nap) 2012. január 1., újév , 2012. március 15. 2012. április 9. - Húsvét hétfő 2012. május 1. 2012. május 28. - Pünkösd hétfő 2012. augusztus 20. 2012. október 23. 2012. november 1. 2012. december 25. 2012. december 26. Szabadság, betegállomány Alap: 20 munkanap, amely ével elteltével emelkedik, 45. életévtől 30 nap. Pótszabadság: 18 év alatt évi 5 munkanap veszélyes munka esetén is adható gyermekneveléshez 2 nap/gyermek mindkét szülőnek A szabadság kivételéről 50%-ban a munkáltató dönt. Betegség ideje alatt, az első 15 nap betegszabadság és 70%-os a fizetés, ezt követően 50%-os táppénz Szülési szabadság: 24 hét GYES: havi 28.500 ft a gyerek 3 éves koráig jár GYED: a havi átlagkereset 70%-a, és a gyerek 2. életévéig tart. Tanulmányi szabadság, fizetés nélküli

szabadság Munka díjazása Munkabér: a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján nyújtott pénzbeli és természetbeli juttatás. Minimálbér: tv. szabályozza a teljes munkaidős fogl-ra vonatkozik 98.000 ft (93.000 78.000) Garantált bérminimum 114.000ft (108.000, 94.000) (szakmunkás minimálbér). 2013-ben (2012-11) Munkabér összetevői: törz alapbér: személyi alapbér (időbér esetén), teljesítménybér sbér Kiegés zítı fizetés pótlék: műszak, rendkívüli munkavégzés, vasárnapi, vezetői,.. prémium, jutalom béren kívüli juttatás (kafetéria: munkaruha, utazás, internet, étkezési-, üdülési jegy, telefon…) Nyilvántartás és bejelentés A munkaadó az alábbi dokumentumokat köteles a dolgozónak adni a munkaviszonnyal kapcsolatban: 1. Induláskor: munkaszerződés+munkaköri leírás 2. Minden év jan. 31-ig az előző évi jövedelemről igazolás az szja-hoz. 3. Munkaviszony megszűnésekor igazolás a munkában töltött

időről és a teljesített járulékokról. A munkaadó bejelentési kötelezettsége a dolgozóval kapcsolatban: 1. A NAV fele a munkaviszony kezdetét 2. A NAV fele a munkaviszony megszüntetését, módosítását Érdekvédelmi szervezetek • Országos Érdekegyeztető Tanács – Kormány- munkavállalók-munkáltatók közti érdekegyeztető testület Pl.: minimálbér, munkaszüneti napok körüli munkarend • Szakszervezetek A munkavállalókat a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben képviseli • Üzemi tanács ha a munkavállalók száma az ötven főt meghaladja Feladata: pl. a Kollektív szerződés kialakításában való részvétel, átszervezés véleményeztetése,.. Létszámösszetétel, fluktuáció Létszám nagysága és összetétele: Átlaglétszám : számtani átlag=Ny+Z/2 vagy több időszak esetén kronológikus átlag, Létszámösszetételt létszámmegoszlás számítással=részadat/teljes létszám pl: fizikai/teljes, Stabilitás:

Dolgozói létszám (aki munkában van), Állományi létszám ( aki munkaszerződéssel rendelkezik) Létszámkihasználás= dolgozói/állományi létszám Fluktuáció (váltás): a be és kilépők közül a kisebb szám termelékenység, leterheltség Váltás intenzitása: váltás/átlagállományi létszám Hatékony létszám és bérgazdálkodás Termelékenység= árbevétel/átlaglétszám=…….Ft/hó/fő árbevétel/ledolgozott óra=…..ft/fő/óra Leterheltség= vevőszám/létszám vevőszán/munkaóra Minőségi mutató=forgalom/vevőszám Bérgazdálkodás: Bérhányad(bérszínvonal) =bérösszeg/árbevétel*100, Átlagbér=bérösszeg/létszám Munkaigényesség számítása Munkaigényesség=munkaráfordítás/forgalom Egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás.