Mechanical engineering | Maintenance » 123 kcm-es Danuvia motorkerékpárok kezelése és karbantartása

Datasheet

Year, pagecount:1965, 83 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:13

Uploaded:August 19, 2023

Size:27 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

-----------------·----·---------- . .- -- ,--=-„ a Lttó-r11ot o,- k iskö r, yv t é.l ,- z l GÁBOR , WOHLMUTH 125 kcm-es DAHUVIA MOTORKER~KPÁROK KEIEL~SE ~S KlRBA, .TARTÁSA .l Z . U T Ó 1 0 T O ll K I S K Ö ~ Y V T ÁR A 1 G-ÁBOR ANDR 1I.S WOHLttiUTH EMlL l J. 125 cm-ES DANUVIA MOTORKERÉKPÁROK KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA f MfSZAKJ KÖNYVKIADÓ, BUDAPE$T, 1969 ~ · ~ -- - - - -~ ELŐSZÓ Ellen6ri2.te: J U II ,. SZ JÁNOS ETO 629.1186 Danuvia M O 2t-h-63+l0 Felel6• kiad6: Solt Sándor Fele!Ga szc,rke,ztl!: d,. 13 ft Cl C yu lo (dw,]<i u.erl<e>16: :d6 r k n • U 1111 n t * A~onosaáj(i tiáin: 10419 • fvterjedelem: 7.18 (A/á) Ábril< s.r;&rria: 77 · Példány•iám: 15100 * <,3.1600 El(yeteml Nyomda lh,d•Jl" 1 Ji otorkeréfcpá rjának gazdaságos ii.zemelteté8e elsősorban az üzerneltetó szániára f onto.s 1 helytelen kezdés nagyobb üze1nanyagfogyas:tásbar1, gyakori üzemzavarban jut kifejezésre, és

nerncsak motorl·erllcpárja használatában korlátozzn a n1otorkerékpár tulajdono,sát, de a solt bosszúság é.s ineghibásodás mellett n1ég jelentős cinya{Ji ráfor,litást 1~s igényel .Tépgcizdasági szernpontból sem közönibös, hogyan kezelil·, hogynn tartják karban az ib$emeltetólo rnotorkerékpárjaikat, minthogy sok tízezer D ANUVI A ,notorkerékpcf.r fitt utainkon Ezek helytele,1, üze111eltetése vagy karba11t(lrtáSQ népgazdasági szinten jelentős többlet-üze1nanya1 ls pátalkatré-sz igényben jelentkezik. Ezek a sze,nponlok i·P.zelté!: a Jl il-sznki K önyvkiadét, a111ikor i,nunár két kiadásban ,negjelentette a PA, ~·o„VI A nwtorkerfkpárok kezelé-si P-8 javítási könyvét. E könyv sikere adott ö.sztönzf~t arra, hogy ezt a könyi,tt is ,negjele11tesse, s a sok t [zezer D A,VU T I A üze1neltetót ellrí.~sa ,notorkerékpá:rjci za 1:artalCl n üzerrtelteté,séhez, állandó jó karbant((rt1ísához és célszerzi jov1tásához

sziil:s~ue.s szakismeretekkel .-t köuyv szerzői igyekeztek, hogy a 1ülönböző szakképzeft·~<(I Ü DANUVl{ iizen1eltetók 1n1lscal:i adottságait figyele,nbe 1;,e.r1y~k, ezért az egyes ,nílreletek elrégzhsénél 1ni11denkor /eihíi·ják n f iyyeln1et arra 1 ho[Jy a könyi•ben sierepló Mt{J!JObb 5 • javítások C8ak rneg/déló szerszá1nol.: ls ternié-szetszerűleg a szükséges 5:akérteleni birtokában 1:é(lezhett>k el er(l(:l1néfl,yesen. Remél7uk, Jwgy a DANUVI A motorke1·ékpár tullijdonosolJ részére ~ a kis könyv ser;ítséget nyújt motorkerékpárfultn.ak helyes u.zemeltetéséhez és jobb kihasználásához, s ezen kere.sztül a1ni szintén nem közö111bös - egyben múszal·i továbbfejlődést biztosit számukra A liilyes üzemeltetés és szak~ri1 javítás a DÁlVUTI ÁE: élettartamának rneghosszabbodását, olcsóbb üzemeltetését és a2 esetlege.sen elófordu/4 iizemz-ivarok gyors J.;•ikiiszöbölését hozza 1nagával, s,így az

üze1~tetók számára zavarnientes ii,zen1et, népgazdasagunlr szániara peili(l ctnyagi 1negtalcciritást jog jelenteni. DaNU.Ll lIOTORKERÉhPÁil fÍPOSOli .A Danuvia Szerszámgépgyár által eddig gyá1Lolt mot,orkerékpál· típusok jó hírnevet szereztek maguknak hazánk- • ban és a világ minden részén, ahova csak elkerültek. Ez egyszerű, tartóa, olcsó üzemet biztosító szerkezetének, é,-, a fejlett nagyüzemi gy.irtási módnak köszönhető A Danuvia 125 om3-es motorkerékpár a kismotorok egyik jól beváJt tipusa, amelyre je1lemzéí, hogy 1> nála nagyobb molorok menetbiztonságá.t és kényelmét nyújtja Erőforrása egyhengeres, kétütemű motor. ,Jól beváll keresztöblitésse], és keverék kenéssel működik. A sebességváltó fokozatai úgy vannak megválasztva, hogy a mindenkori útviszonyoknak legjobban megfelelő motorteljesítménnyel haladhatunk. A n1tómű erőteljes, Lartós bölosc5vázra épült. A csőváz na1:,ry élettartamot

biztosít (normális útviszonyok mellett). A „Danu-via" sikos úton is jól vezetheti>, és biztosan vehetők vele l, kanyarok. Fogyasztása., az útviszonyoktól függően alacsony A régebbi 125 om3-es (D.Osepel) motorkotékpár hosi:;zú élett.1rtamával tűnt ki A Da-n1xvia n1otorkerékpá.1· osalá,dtipusai a következők: D.(Jgep~l Ennek o típusnak a gyártása 1957-ben befejező­ dött, de alkatrészei a kereskedelemben kaphatók. A Danin:ia 12ó cni3 -es (D1l[V} 1notorl:erékpár nagyobb teljesítménye, Lokozol t-, lengő,·illás kivitele tekintetében különbözik elódjótől. 7 6 . 1. ábra 12ií cn1•-es D-C~opel moto!korapár 3. ábra Danuvia l2ií <an•-es (D)1C} 111oto-cross tipus oldalnézete A nagy teljesitrnényi11.Zfj cm3-es rn-0to-cross verseny n1otor- :?. »brn Dnuu111 12ó cm•,os (1)1JY) ) • kerél.1Járt sok hazai és nemzetközi sport siker Lapaszlalatainak felhas7,nrílásával alakítol ták ki Ez a típus kizárólag

speciális rélokra, kötött darabszámban készül. MŰSZAKI Porlasztó ADATOK Torokátmérő . 18 , ka . F uvo Tűállás . Légszűrő . A 125 cm3-es Danuvia ( DMV) 1nűszaki adatait az alábbiak: ban ismertetjük. (Ezelr az aclatok az 1957 titán gyártott típ1IB adatainak felelnek meg.) Külön fogjuk ismertetni a típuson végrehajtott különböző változtatásokat - kiemelve azokat az alkatrészeket - , amelyek a régi és az új típusnál egyformán csereszabatosak. Nyersanyag . A dugattyú súlya . D ugattyugyuru " ". MOTORCSOPORT Túlméretű módja . Öblítés . Hengerszám és elrendezés . k:eresztöblítés 1 álló henger, 7°-kal előre- mm 5,5-6 LE 10 145 g 2 db szürke öntött vas, 2,5 mm széles 0 54,5 mm 0 55 mm 3 db 6203 kettős görgőscsapágy 0 4X6 mm 34 db mm BÖ 5 alapanyagnak megfelelő zsugorbronz-persely HAJTÓMŰCSOPO RT levegő (menetszél), friss ol,tj- k:everék, kenés 20 : 1

Szimmetrikus dl1gattyúpalást , , . S z1vas Átömlés . Kipufogó . Porlasztó . : : ! ~ • : könnyűfém Dö.AlSi 1,05 mkg Vezérlés ! dugattyúk . Száma . Típusa . Hajt6rúdcsapágy . A hengergörgő mérete . száma . A hengergörgők , , esapszeg csapagyazas . 123,6 cm3 1 : 6,5 Lökettérfogat . Sűrítési arány . Teljesítmény . n = 5200 fordulat/min. maximális nyomaték . n == 4600 ford.ltlat/min H u"tes . légszűrő Forgattyústengely-csapágyak hajlik Löket . 54 mm Fmat . 54 80 3 nedves Dugattyú kétütemű Működés mm • vezérlés 114° 120° 148° egyfúvókás t űsza bályozá ~ ( . rrengelykapcsoló . Lamella . Huzon1go k. szarna . többtárcsás (olajfürdőben) fémlamella (parafadugóval) 8 db Hajtómű Sebességfokozatok száma . 3 (a fogaskerekek állandó kapcsolásban, a körmös kapcso14s lábkapcsoló emeltyűvel) 11 Áttételi viszonyok 1. sebesség

2 . sebesség 3. sebesség Áttétel a motor és hajtóm{i . tt k ozo A fogak száma . Áttételi viszony . Áttétel a hajtómű és a hátsó kerék között . A lánckerekek f ogszáma . Áttételi viszony . Kerél{abro11cs . 3 : 1 == 8 : 24 · 1,5 : 1 = 16 : 24 1 : 1 == 20 : 20 Küllők Gumik . , szolonal . L egnyomas, egyenes fogazású homlokfogaskerék 21 : 60 2,85 : 1 Tengelyek . 23,54 : 1 11,64 : 1 3 . sebesség A lánc méretei . 7,84 : 1 1 T Első Hátsó keréknél . Csillapítás . , , . hossz R ugozasr . ,, 1,2" X 1/4" X 8,5 0 gorgo Fékdob . Fékbetét . Kézifék . m űko. d,es az Fékdob . Fékbetét . Kerekek . cserélhetők , ··1{ . , kik epzesu h i1zalküllős 12 Kormányfejszög . Epítési mód . központi fék hátsó kerékre rudazattal, utánállítással 0 160 mm 40 mm széles, szegecselve központi fék első kerékre 0 160 mm 40 mm

széles, szegecselve ··aes . átmenők teleszkóp rugózás 100 mm szélesen ágyazott lengővilla, 3 állású rugóstaggal olajcsillapítás 65 mm Kormány Váz , Fékek . " o Műk keréknél . , , . h ossz R ugozas1 FUTÓMŰCSOJ.>ORT Lábfék . m űko··a·k 1 a . elöl, hátul Rugózás Összes áttétel 1. sebesség 2 . sebesség pótutassal . hátul: 2 atm görgő lánc 16 : 44 / 2,75 : 1 . mélyágyas kerékabroncs l ,85" X 19 egyenes küllők 2, 75 X 19" elöl: 1,3 atm hátul: 1,7 atm elöl: 1,3 atm kötések . Vezető lábLámasz . Pótutas lábtámasza . 28°17 duplacsöves bölcsőváz hegesztve, a motor tartók rézzel forrasztva fix fix, billenthető Nye1·eg és tartozékok Szállítható személyek száma , thes . Szerszámtartó . Akkumulátor tartó . , . Kilometer ora Kilométeróra meghajtás . 2 sportnyereg a jobb oldali borítólemezben a bal oldali

borítólemezben a fényszóróban az első kerék bal oldali fedőjében 13 Átlagos üze1nanyagtogyasztás 2,7 1/100 km Gyújtás Gyújtógyertya . Menethossz . Elektródahézag. " ,.t,as ElogyuJ Megszakító kalapácshézag . lendkerékmágnes lVI 14/ 175 12 mm 0,6 mm 36 , - 4 mm 0,4 mm VILLAMOS BERENDEZÉSEK Világítás . • • • • • • • • • • • • lendkerékmágnes Típus . Teljesítmény Meghajtás . 4 ••••••••• : AVF GV 4-25 /6 25 W közvetlenül a forgattyústengelyen N . yeregmagasság Onsúly . Megengedett telhelés . Megengedett összsúly Max. sebesség • Kapacitás . Mínuszpólus . , , , F enyszoro . , tas Főv ilag1 . Városi világítás . Stoplámpa . Fékvilágítás . 6 volt 8 A/óra a testen 0 130 mm fénykibocsátó nyílás 6/25 W Bilux 6 volt, 1,5 W 6 volt 3 W 6 volt 5 W 111m 95 kg, üzemanyag

nélkül 160 kg 260 kg 85 km/ó BETÖLTHETŐ ÜZEMANYAG Üzemanyag-tartályba . Ebből tartalék . Rngóstagonként . Biztonsági zár . Sebességváltó . Hátsó rugóstag .- Akkumulátor Feszültség . 750 17 1 üzemanyag 2 1 70 cm3 kormányzár motorolaj Nyáron SAE 50 0,7 1 Télen SA.E 40 0, 7 1 fagyálló, savmentes lökésgátló olaj 2 X 0,06 l Első teleszkópvilla (az 1959. jan. l-ig gyártott motoroknál) motorolaj 2 X 0,3 1 Üzemanyag-minőség . etilbenzin, szuperbenzin (oktánszám 70-75) 20 : 1 Arol 2 T olajjal keverve MOTORBLOKK MÉRETEK ÉS SúLYOK Legnagyobb hossz . 1980 700 Legnagyobb szélesség . Legnagyobb magasság . 1000 Keréktáv . L250 Talaj feletti szabad , magassag . 220 14 mm mm mm mm mm A Danuvia motorblokk önálló egységet képez. Bal oldali nézet: a karteröntvény bal oldalán a henger alatti részen található a motorszám. A motorszámból minden esetben kétséget kizáróan megállapítható a

motorblokk gyártási éve és hónapja. Pl: 1/9 0146 sz~esetén az 1 az 1961-es gyártási évet jelenti, a törtjel alatti első szám 15 4. ábra Motorblokk bal oldali nézot a hónap száma, az ezután A főbb szerelvények a következők: Henger, a liengerfejjel Főtengely, a szerelt dugattyúval (dugattyúgyűrűk, csap- következő három vagy négyjegyű szám a havi gyártási sorozatszámot jelenti. Tehát a fenti számú motorblokk 1961. szeptember első dekádjában készült. A motorszámmal minden esetben egyezik a vázszám, amit a motorszámmal egyező oldalon az első blokkfelerősítő fül mögötti vázrészbe ütnek be Jobb oldali nézet: a fényezett alumínium fedél alatt van a lendkerékmágnes és mögötte, a hátsókerék irányában a kihajtó lánckerék. Esetleges gyújtászavarnál a két csavar eltávolítása után a mágnest könnyen szétszerelhetjük. Ugyanezen az oldalon található a (bakelitből) műanyagból készült

gyújtásáramkivezető, ahonnan a gyújtáskábelen keresztül van kapcsolat a gyújtógyertyával. Normál (bakelit) és zavarszűrős (fém fegyverzetű) gyertyapipát lehet felszerelni. A motorblokk kiterített rajzán látható a motor szerkezeti eh"endezése. 16 •l. ábra :lo1orblokk ,iohh olchl 1i TIP?:c•t • szeg, csapszegrögzítő gyűrű). A főtengely, a mágnes oldalán két azonos méretű csapággyal van alátámasztva. Bal oldali csonkján rögzítő ék fogja fel a kihajtó fogaskereket, a jobb oldali főtengelycsonkon helyezkedik el a mágnes, amelynek forgórészét a kúpon rögzítő ék segítségével helyezik el. ,Jobb és bal oldali momotorházfetorház/él. A lekben nyer elhelyezést a 2 Danuvia I I sz,vo 174° 6a. ábra Vezérlési diagran1 17 fé)Lengely, a sebességváltó és az n1díión1ű a lnegfelelő csapágyakkal és tömítésekkel. Sebességváltó. Három fokozatú A fogaskerekek körmökkel kapcsolódnak egymáshoz

(állandóan együttfutó fogaskerekekkel) Tengelykapcsoló. Húzó igénybevételű rugókkal (8 db), 5 db álló fémtárosával, parafa betéttel és 4 db fém mozgótárcsával van szerelve. A tengelykapcsoló fogaskerék, és a 11agy kosár oldhatatlan szegecsk:ötéssel, anya segítségével rögzítődik a tengelykapcsoló tengelyre. E tengelyben van a tengelykapcsoló kinyomó rúd. Ennek segítségével állítható be a tengelykapcsoló helyes kiemelése. Zár6fedelek. A jobb oldali zárófedél a lendkerékmágnes portól, víztől, külső behatásoktól stb. való védelmére szolgál A bal oldali zárófedél azonkívül, hogy védi a bennlevő szerelvényeket, még olajtérül is szolgál a sebességváltó, indítótengely, ill. a tengelykapcsoló stb számára A bal oldali fedélen levő záróanya a sebességváltó olaj (MM 60 0,7 1) beöntésére, az olajszint ellenőrzésére szolgál, valamint a tengelykapcsolót is ezen a nyíláson keresztül állítjuk.

SZERSZ.Ál!IKÉSZLET ÉS TARTOZÉKOK A motorkerékpárhoz a gyár komplett szerszámkészletet, sebkötöző csomagot és légpumpát mellékel. A szerszámkészletben található szei♦számok számsorrendben a következők: 1. műbőr szerszámtáska 2. sebkötöző csomag 3. 2 db szerelő vas 4. kombinált kulcs 22-28-as klllcsnyílással 5. 1 db csavarhúzó Ob. iibrn A motorhlokk rnjzu ]8 2* 19 7. ábra Szerszámkészlet ü. kipufogólrönyök anyaknlcs 7. 9--10-es villáskulcs 8. hajtóvas a csőkulcsokhoz, és az állítható rugóstag szabályozásához 9. 17-22-es csőkulcsok: 10. 11-14-es csőkulcs 11. kombinált kulcs 19-41-es ku1csnyílással ., - motorkerékpárhoz mellékelt szerszámkészlet, az üzen1elés közbeni kisebb javítások elvégzésére alkalmas „Amennyiben a motorlrerékpár nagyobb javítása válik szükségessé, úgy feltétlenül speciálszerszámok alkalmazása szükséges, ha el akarjuk. kerülni szakszerűtlen szétszereléRnél

szükségszerűen előadódó roncso]ódásokat A gyár által kibocsátott ·szerviz szerszámkészlet minden olyan speciális szerRzá1not tartaJmaz, amikkel , a motor szét20 8. ábra Speciál srzerszánlkészlot szerelése a normál szerszá1nok alkalmazásával párh11za.mosan szakszerűen elvégezhető. Szükségesnek tartj1tk megjegyezni, l1ogy a l1agyarországon kijelölt Danuvia szervizműbelyek kötelezve vannak: a fenti fényképen látható, és az alábbi felsorolás szerinti szervizszerszámok: használatára a garanciális javítások végzésénél. lt szervizszerszámok használata a szakszerűség mellett a gyors és előírás szerinti munka- végzést és a különböző beállításo1c pontosságát biztosítja. Ezeket a szerszámokat a g)7 ár komplett készletként gyártja, de a belkereskedelmi szerv a fontosabb szerszámokat darabonkint is forgalombahozza. Így pl a lendkerékmág11es és lánckerék lehúzó szerszá1nok beszerzését fel tétlen

tanácsoljuk. mert különböző jayításokn,,I e1ső8orban ezekre Yan szükség. 21 i. speciál szerszámkészlet az alábbi szerszámokból áll: 1. hajtórúd-persely kihúzó 2. kipufogó szorítóanya-kulcs H. simmering kihúzó 4. csapágykiütő 5. csőkulcs 6. tengelykapcsoló állítókulcs 7. seegergyűrű-fogó 8. betét (kis lánckerék rögzítéséhez) 9. simmering beütő 10. csapágybeütő 0 14,5 11. csapágybeütő 0 16,5 12. csőkulcs 13. tengelykapcsoló szerelőtárcsa 14. rugóbeakasztó 15. dugattyúcsap be- és kinyomó 16. dugattyú szerelővilla 17. csapágykihúzó 18. körmöskulcs 19. kombinált lehúzó 20. csapágykiütő 0 14,8 21. csapos kulcs 22. készülék, a hátsó rugós tag szereléséhez Természetszerűen 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 DMV-k5 DMV-k6 DMV-k7 DMV-k8 DMV-k9 DMV-kl0 DMV-kll DMV-lrl2 DMV-kl3 DMV-k14 DMV-kl5 DMV-kl6 DMV-kl7 DMV-kl8 DMV-kl9 DMV-k20 DMV-k21 DMV-k22 DMV-k23

DMV-k24 DMV-k25 125 DV-.A91-k2 a felsorolt speciál szerszámok a motor szét- és összeszerelésének segédeszközei. Amennyiben motorunk teljes nagyjavítása válik szükségessé, úgy a szervizszerszámokon kívül különböző műszerek is kellenek a bemérésekhez, az alkatrészek illesztéséhez Egyes alkatrészek 22 legyártásához pedig esetleg külön gépi berendezések szükségesek. Ezért javasoljuk, hogy a motor nagyjavítását lehető­ leg szakműhelyekben végeztessük el. Ha megfelelő szaktudással rendelkezünk, a műhelyben megmunkált és gondosan illesztett alkatrészek szerelését házilag is elvégezhetjük. A MOTOR MŰKÖDÉSE A 125 cm3-es DMV motorkerékpár erőforrása, kereszlöblítésű kétütemű motor. A hengerben lejátszódó munkafolyamat két ütem alatt, ill dugattyí1 egy felfelé és egy lefelé monotc alatt megy végbo. Mindon forgattyústongoly fordulatra egy robbanás és egy hasznos ütem j1.1t A kétütemű motor felépítése

egyszerű, mert a gáz kiés beáramlását a dugattyú vezérli. Így nincs szükség szelepekre Elmarad a motor sok olyan kényes és drága része, amely gondos beállítást követelne, pl. szelepek, t>lajszivattyí1 stb Ez előnyöknek tulajdonítható, hogy a kismotorokhoz főként kétütemű motorokat építenek be (A kétütemű motor azért képes az egész munkafolyamatot két löket alatt elvégezni, mert a hengerben nemcsak a dugattyú egyik oldalán játszódik le a munkafolyamat, hanem egy időben a dugattyú alatt és felett is.) A következőkben a 125 cm3-es Danuvia motor műkö­ dését szemléltetően, fázisonként szétbontva mutatjuk be. .L motornak - amint az a 11 ábrán látható - a meghajtás oldalán egy golyóscsapágyba ágyazott (6203) forgattyústengelye van A mágnes felőli oldalon két golyóscsapágy (6203) vezeti a főtengelyt ~findkét oldalon jól záró sim1nering tömítésekkel (16X 30X 10) van ellátva. A mágnes oldalon a t ömítés

úgy van elhelyezve, hogy az a mágnestől távol tudja tartani az olajat. (Ezért került a tömítés a golyóscsapágyon kívülre.) A meghajtó fogaskerék oldalán szintén kívül van simmering, így meg23 akadályozható az olaj elszívása a tengelykapcsolótól, ill. a sebességváltó házból. A tömítésoknek igen fontos szerepük van k.étütemű motoroknál, ui. a kétütemű motor működés közben először a forgattyúházba szívja a keveréket, és csak innen jut a keverék az átömlő csatornákon át a hengerbe. Ha a lendkerékmágnes felőli tömítés megy tönkre, úgy annak tünete (a teljesítménycsökkenés mellett), hogy a gyújtómágnes elolajosodik a kompresszió üteme alatt kiáramló lreveréktől. Ha az ellenkező - tehát a meghajtó fogaskerék oldalán levő tömítés megy tönkre - , annak tünete (a szintén jelentkező teljesítménycsökkenés mellett), hogy a szívás üteménél a sebességváltóból elszívja az olajat, így a

motor sokkal dúsabb keveréket kap, erősen ftiBtöl. Ha a hibát sürgősen nem szüntetjük meg, a sebességváltó teljes olajmennyiségének elszfvása után a sebességváltó, ill. a tengelykapcsoló meghibásodilr és a motor is nehezen indul, a gyújtógyertya pedig gyorsan elpiszkolódik, ezáltal a gyújtás megbízhatatlanná válik. A MOTOR MűKÖDÉSÉNEI{ FŐBB FÁZISAI 11111111 Első O. ábra A duga~ feHelé halad 24 ütem: a 9. cíbrán bemutatott munkaszakaszban a dugattyú felfelé mozog, ezáltal a forgattyúsház F szívótere megnagyobbodik és benne légritkulás keletkezik.A dugattyú a felső holtponthoz közeledve a forgattyúházat a porlasztóval összekötő B szívócsatornát szabaddá teszi, és a forgattyú- I ház szívóterébe a benzin, olaj és levegő keveréke a porlasztón keresztül beömlik. A dugattyú felfelé mozgása folyamán, a hengerben levő friss keveréke t összenyomja. A 10 ábrán azt a helyzetet mutatjuk, amikor a dugattyú

felfelé haladva elérte az előgyúj­ B tás fokát, és a gyújtógyertya az összenyomott keveréket elektromos szikrával 1neggyújtja. Az így meggyújtott keverék feszítő ereje a holtponton áthaladó és lefelé tartó dugaty10. ábra A dugattyú felfelé halad t-yút na.g y erővel lenyomja A nagy motorford1tlatszám mellett a tökéletes elégésre csak úgy van elegendő idő, ha a keverék meggyújtása nem a felső holtponton, hanem az előtt, az ún. gyújtási fokon következik be (előgyújtás 3,6-4,0 a dugattyú-út felső holtpont előtt). ~.lásodik ütem: a 1 J ábrán a dug~tty{1 lefelé mozog, közben elzárja a B nyí1ást és a forgattyúház szívóterében levő (porlasztóból beszívott) friss keveréket összenyomja. A 12- 13. ábrán a dugattyú lefelé haladása közben a½ alsó holtpont közelében megkezdi a K kipufogónyílás nyitását. Ezt a folya1natot nevezzilk a kétütemií motornál munkavégző folyamatnak . A 13 ábrán a

kipt1fogónyílások továbbra is nyitva 1naradnak, a d11gattyú pedig az átömlő csatornákat is nyitni kezdi. lfinth0gy ezek a csatornák a Schnürle-rendszerű motoroknál a kipufogó csatornára merőleges síkon fekszenek, a forgattyúházból nézve a csatornák csak tengelyirányú metszetben ábrázolhatók. A kétüte1nií motoroknál fontos, hogy 25 11. ábla A dugatt,yú lefelé halad 11 I A /( 7 ó 1 5 4 ~~ J 1 r . ~ i---- 1 ---+ . . L 1 ,,,,. 1 ~f" 1 !," " 2 1 1 1 0 - - M mg 1.4 1 1 . 1,2 1.0 -- 0,8 0,6 0/f a .--- 400 JOO r-. r--. 111,, ,.~ g ( glLtó) " . 600 500 benzinbe kevert olaj keni, ezért fontos az előírt keverési arány pontos betartása, s kellő minőségű olaj használata. r .L-J1 1 • 1 dugattyúgyűrűk) 12. ábra A. dugattyú lefelé halad N(LE) a kipufogónyílások már az átömlőcsator­ nák nyitása előtt is nyitva legyenek. A Danuvia motornál a

l"ony1;lasok k•evezer resztmetszete és helyzete úgy van megválasztva, hogy az kis fordulatszám és gazdaságos fogyasztás 1nellett a lehető legjobb teljesítményt adja. A kétütemű motorok forgórészeit (fő­ tengely, csapágyak, a hengerfalon súrlódó . ~ -- --- f ,-.,, ~ . 3000 W00 5000 6000 7000 n { f/p) 14. ábra Teljesitmény, nyomaték, fogyasztá,s a. fordulatszám ftiggvényében , •• ,- A. MOTORKEREKPAR UZE~IBEHELYEZESE 13. ábra A dugattyú alsó holtpontban van 26 A gyár által szállított motorkerékpárok korrózióvédő anyaggal vannak bevonva, ezért üzembehelyezés előtt a motorkerékpárokat jól le kell tisztítani, és a zsíros, olajos réteget el kell távolítani. Szükség esetén a fényezett és krómozott részeket gyenge dörzsöléssel át kell fényesíteni. Ennek elvégzése után mind az első, mind a hátsó keréken ellenő1izni kell a guminyomást, tekintettel arra, hogy a gyár által szállított

motorkerékpárokat (gumikímélés végett) nem teljes guminyomással töltik fel. · 27 (A gum inyo más első keré knél 1,3 légk ör, háts ó keré knél 1,7 légk ör; két szen iélyn él a háts ó keré knél 2,0 légkör.) Mind a túl · kis, mind a nagy nyom ás az abro ncso k idő előtti elhas ználó dásá hoz veze t. Az abro ncso k feltö ltése után a záró sapk át a szele pház ra gond osan csavarjl1k vissza, hogy a szelephez ideg en anya g, piszo k ne kerü lhess en. Az üzem behe lyezé s előtt az akku mulá tort a hasz nála ti utas ításb an meg jelöl t mód on fel kell tölte ni. A feltö ltést szak emb errel vége ztess ük el. A moto rker ékpá r akku mulá tor nélk ül is működtethető, mive l a gyúj tást és a világ ítást a lend keré kmá gnes bizto sítja . Az akku mulá torra csak az egye nára mú jelzőkürt működtetése miat t van szükség. Az előírt benzinkev-erék betö ltése után nyis suk ki a benz incsa pot, után a a

karb uráto r úszó házá n elhe lyez ett szíva tógo mb két- , háro mszo ri működtetésével a benz in beár amlá sát elősegítjük. A gyúj tóktt lcsot hely ére téve , lenyom juk a legalsó hely zetb e Ezut án a beru gólra r erőteljes leny omá sára a moto r bein dul. Hide gben a moto r bein dítás át meg könn YJth etjük azált al, hogy a porla sztó levegőszűrőjét (rész ben vagy telje sen) mjnd addi g elzár juk, amíg moto runk üzemi hőmérsékletre fel nem melegszik. Hf.1 viszo nt a már felm eleg edet t moto rt zárt szűrővel járat juk, ez a moto r leáll ását vonj a mag a után . Ha mele g a moto r, tartó zkod junk: az úszta tógo mb leny omá sától, jll. a levegőszűrő elzár ásátó l, mer t ez túlsz ívás t ered mén yez. .A túlsz ívott moto rt kif úvat ássa l hozh atjuk üzem képes állap otba . Ha kifúv atáss al a moto rt nem tudj uk üzem képes állap otba hozn i. ez esetb en a forg attyú ház alsó részén elhelyezet.t

csav ar kiny itásá val a forg attyú házh an levő felesleges keye rékm enny isége t kien gedj ük. Elin dulá s előtt a motorkerék1)áron ellenőrízni kell a bi:ttonságos közl eked ésne k megfelelő első és háts ó keré kfék beál lítás t. Ellenőrízni kell tová bbá a hely es teng elyk apcs oló héza got, a jelzőkürt , vala mint a, ·v ilágí tás miiköclését. 28 A MOTORKERÉKPÁR BEJÁRATÁSA Új, ill. gene rálja vítot t moto r bejá ratás ára nagy gond ot kell ford ítani , mer t ez a moto r telje sítm ényé t és élett artam át jelentősen befo lyáso lja, ezér t a kezelési köny vben közö lt t1ta.sításol{at pont osan tarts uk be S~m mily en ~ör~11 mé1:1!~k közö tt se lépj ük túl az előírt sebesseget. A gyartas1 elJaras folya mán a, m otorok belső tel~ et~i a ;11egm~~~á~, ap:.ó egye netlensege1t magl1kon viselik, es ezer t a muk odo feluletek en nom l{épződhet az a finom olajr éteg, amel ynek meg kell akadálJroznia, hogy

hoss zabb időn át az olajb an futó alka trész ek féme sen érint kezz enek . A bejá ratás első idő­ szak ában tehá t a súrló dó felül etek még fémesen érintkezne}{ egym ással , ezér t nagy obb hő kele tkez ik, ami bizo nyos hatá r túllé pése után (a bejá ratás i utas ításo n túli igén ybev étel) ronc solás t, berá gódá st és egyé b meg hibá sodá st okoz hat,. LehetéSvé kell tehá t tenn i az alka trész ek jó össz ejáró dásá t. Ezér t taná csos az alább i, tapa sztal atok alap ján kiala kult, bejá ratás i utas ítást pont osan beta rtani . A kétütemű moto r, így a 125 cm3 -es Dan uvia moto rkeré kpár olajo zásá t benz inhe z l{evert olaj bizto sítja . A benz inbe keve rt moto rolaj a besz ívás után lecsa pódi k a mozgó része k felül etére , és ezzel állan dó olajo zást bizto sít ezek nek a része knek . Felté tlenü l fonto s, hogy betö ltés előtt az olaja t és a benz int előzetesen jól össz ekev

erjük . A benz int és az olaja t nem szab ad külö n beön teni a tank ba, mert előadódhat, hogy a benz inne l el nem keve rt olaj1nennyiség lerak ódik a tank alsó felül etére és a moto rk:eré k~ár üzem képt elen né válh at,. A hely es gyak orlat az, hogy lehetőleg ke;7erékes kútb,?l vesszük !el„ az ~ze~ anya got, vagy eden yben az eloír t menny1segu ol~Jat es benz int össz ekev erjük és úgy öntj ük a tank ba. A1ánlatos az ÁFO RT által forga lomb a hozo tt Aroi 2 T jelű kétütemű moto rolaj at hasz náln i. Az Arol 2 T hasz nála ta eseté n a 29 henzinbekeveréstől eltekintl1etü11k, mivel ez az olaj betöltés után a benzinben elkeveredik. A benzin-olaj keverék az első időszakban nagyobb mennyiségű olajat tartalmazzon, ezért tanácsos, hogy az első 1500 km-ig 1 : 15 arányban keverjük az üzemanyagot, ami annyit jelent, hogy 1 1 olaj 15 1 benzinnel keverendő össze. 1500 km után 1 : 20 keverési arányt, 5000 km után pedig már 1

: 25 keverési arányt is használhatunk. teljesítménypróbának, így az új motorral 1000 km-ig megfelelő óvatossággal közlekedjünk. Amennyiben a bejáratási utasítás betartása mellett a dugattyú megszorulását tapasztaljuk (beragadás), feltétlenül keressük fel a szervizt, vagy megfelelő szakműhelyt, mert a szorulást olyan beállítási hiányosság is előidézheti, mint pl. a nem megfelelő előgyújtás, benzinszegény keverék, a porlasztó részleges eldugulása stb. A beszorulás tünete az, hogy a motor teljesítménye egyre jobban csökken, további erőltetés után azonban csilingelő hang lép fel. Amennyiben a motort még ezek után is erőltetnénk, akkor következhetne be a dt1gattyú hirtelen megszorulása, ami a hátsó kerék blokkírozását is jelentheti. Ezt a tünetet nem szabad megvárni, hanem amikor a motor kezd gyengülni, meg kell a motorral állni, meg kell várni, amíg kissé kihűl, és csak azután indulni tovább. (A bejáratás

alatt - országúti járatásnál - tanácsos időközönként a gázt ismételten levenni, majd újra ráadni.) A bejáratást feltétlenül egy személlyel, lehetőleg sík terepen, emelkedéstől mentes úton végezzük. Az alábbiakban közlünk egy irányadó bejáratási táblázatot ÜZEMANYAG KEVERÉSI TÁBLÁZAT Benzin, Ola j dI 1 5 3,4 7 1 1,34 10 15 20 Keverési arány 1 : 15 Futási táv km 0- 1500 ~ 5 10 15 20 2,5 5 7,5 1 5 2 10 4 15 6 20 8 1 : 20 1500-5000 IRÁNYADÓ TÁBLÁZAT A BEJÁRATÁSHOZ 1 : 25 Lefut ott távolság 5000- ~ 1 . 0-1500 km Lehetőleg mindig márkás olajat használjunk! Az olaj SAE 30-40 minőségnek kell, hogy megfeleljen és 70-80 oktánszámú üzemanyag mellett érhetjük el a kopogásmentes legjobb teljesítményt. A tüzelőanyag-keverék meghatározása után célszerű még a bejáratás további technikai részleteivel foglalkozni. A gyárilag kipróbált motorokat csak rövid ideig vetik alá 30 I. sebesség

II. seb esség III. seb esség Ü zema.n yag k ev elési , arany . Fúvókatű b eállitása . Főfúvóka mérete . 1500-3000 km Bejáratott motornál 0- 15km/ó 0- 15 km/ó 0-20km/ó 10- 30lrm/ó 10-35km/ó 10-40km/ó 25- 40km/6 25-50km/ 6 25- 60km/6 1 l : 15 alsó 0,8 1 : 15 alsó 1 0,8 1 : 20 (1: 25) felülről a második 0,75 31 . ,, ~t bejáratás~ iclő alatt üg,yeljünk arra, l1ogy lassulásoknál 1<loben kapcsolJunk vissza alacsonyabb sebességi fokozatokra, nehogy a motort túlságosan igénybe vegyük. Ez a visszakaposol~s mindig annyira kellő időben történjék, hogy a motor rangatásmentesen működjék. Természetesen, ezt úgy kel1, biztosítani, h.ogy kis sebesség osetén se gyorsuljon fel a gep a megadott sebességszint fölé. Ez ui a kisebb sebesség ked;ezőtlen hűtőhatása folytán túlzott felmelegedést tehat dugattyúszorulást - okozhat. A bejáratási idő alatt tanácsos kisebb hőértékű (14-145)

gyertyát használni. Az első 5000 lrm után - amennyiben nincs szervizműhely, a~el~ a kötel?ző vizsgálatokat elvégzi - vizsgáljuk vagy v1zsgaltassuk at motorunkat. Ennek során a motor letisztítása közben ellenőrizzük, nem lazultak:-e mecr a motorblokk0 felerősítő csavarok, nem túl ferde a szelep, nem növekedtek-e meg a fékkar vagy kuplungkar holtjátékai. A bejáródott láncot feszítsük meg előírás szerint. 500 km megtétele után a motorházból az elhasználódott olajat leengedjük, s a belső tészek kimosása után 0, 7 1 friss (jó mh1őségű lfivf ö0 jelű) motorolajjal feltöltjük. b lanul ne pörgessük túl a motort, hanem kellő időben nagyobb sebességi fokozatra kapcsolunk és a helyesen beállított tengelykapcsoló szabályszerű kezelésével a sebességváltásokat úgy hajtjuk végre, hogy a kapcsolódó fogaskerekek igénybevétele a lehető legminimálisabb legyen. Helyesen bejáratott, gondosan ápolt motorkerékpárral zavarmentes

a közlekedés. A továbbiakban, a Danuvia motorkerékpár minden egyes részével külön foglalkozunk, és megadjuk mindazokat az utasításokat, amelyek az esetleges beállításoknál, javításoknál szükségessé válhatnak. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy· nagyobb javítást - amennyiben szükégessé válna - csak a kijelölt szervizállomásokkal, vagy képzett szakemberekkel végeztessünk el, mert az esetleges hozzá nem értő szerelés több kárt okozhat, mint amennyit használ. A szervizkönyv gondos áttanulmányozása és az abban foglaltak szabályszerű betartása azo11ban lehetőséget ad arra, hogy kisebb javításokat, beállításokat magunk is elvégezzünk. Az elhasznált olajat a sebességváltó-ház alsó részén elhelyezett furaton keresztűl eresztjük le. A friss olajat a motorház bal oldali fedelén levő nagy zárócsavar furatán keresztül töltjük be. A betöltött olajnak a menetes furat alsó szintjéig kell érnie. Ellenőrizzük a

helyes gyújtási fokot, a porlasztót kitisztítjuk és beállítjuk. Az akkumulátor savszintjét ellenőrizziik és szükség szerint desztillált vízzel utántöltjük. A guminyomást is ellenőrizzük Az összes csavarokat utánhúzzuk. A bejáratás után a. gyújtógyertyát kicseréljük 14-175 hőértékű gyertyára. Gondosan ellenőrizzük a motorkerékpár összes, rés~eit (~ rug,ózást is beleértve). Ezután a teljes sebesseg kihasznalhato, de természetesen saját érdekünkben -ü gyeljünk arra, hogy egyes sebességi fokozatoknál indokolat32 3 Danuvia 33 A DANUVI.A MOTORKERÉKPÁR SZERKEZETI ELRENDEZÉSE A szerkezeti elrendezést a 15. és a 16 ábrák mutatják Bal oldalon található: 1. tengelykapcsoló-kar 8. 2. biluxkapcsoló és dudagomb 9 3. kormányzár helye 10. 4. központi kapcsoló és indítókulcs 11. 5. benzincsap 12. 6. lábváltókar 7. rugóstag indítókar akkumulátor-doboz hátsó tengelyanya hátsó fékállító csavar mellső

teleszkóp 13. porlasztó 14. rugóstag állítás 15. ábra Szerkezeti elrendezés 16. ábra Szerke1;eti elrendezés Jobb oldalon található: 15. fékkar 16. forg gázszabályozó 17. kormányállító, ill tartócsavarok 18. benzin beöntő nyílás 19. mellső fékállító csavar 20. féktaposókar 21. rugóstag állítás 22. hátsólámpa 23. stoplámpa automata 24. láncfeszítő csavar 25. szerszámtartó doboz 26. láncbura összetartó csavar 27. légszűrő állítókar 28. motorállvány A Danuvia motorkerékpár szerelvényeinek kezelése a következő: 34 35 TENGELYKAPCSOLÓ-KAR A tengelykapcsoló-kar, a Lengelyl{.apcsoló kiemelő szer-kezetet bowdenhuzalon keresztül működteti Beállítása nagyon fontos, mert a helytelenül beállított tengelykapcsolókar esetén a sebességváltó idő előtt elhasználódik, vagy a tengelykapcsoló berendezés tönkremegy. Helyes a beállítás, 11a a kar és a bak között 2 mm a l1oltjáték. (A beállítás

mechanikai formáját a későbbiekben ismertetni fogjuk.) A tengelykapcsoló kiemelőkart mindig lágyan kezeljük, kapcsoláskor mindig teljesen emeljük ki és főleg indulásnál megfelelő lassúsággal eressztik vissza. Tekintettel arra, hogy hosszabb üzemelés után megváltozilr a k:iomelőszerkezet, a bowdenhu~al és a kar viszonya, időről-időre a beállítást ellenőrizni kell. KÉZI FÉKl{AR ÉS ELSŐFÉK BEÁLLÍTÁS A lrormányszarv jobb oldalán van a kézifék emeltyűkar és a forgó gázszabályozó. A kézifék helyes beállítása azért fontos, mert gyakran (hirtelen fékezéseknél) ez a sebesség csökkenésének egyik hathatós segédeszköze. Helyes beállítási módja a l{övetkező: A kiemelőkar bowdenhuzal összekötésével vezé1~Ji a fékpofa-párt. A kiemelőkar holtjátéka kb 2-4 mm kell, hogy legyen. Amennyiben ennél az értéknél többet, vagy k:evesebbet tapasztalunlr, úgy meglazítjuk az első keréknél található állítócsavar

ellenanyáját és a csavart megfelelő irányban mindaddig forgatjuk, amíg a kiemelőkarnál kellő értéket kapunk. Utána rögzítjük az állítócsavar ellenanyáját Gondosan ügyeljünk arra, hogy blokkírozó fékhatrís cnak a kar útjának 3 / 4 -részo után következzék be. FORGÓ G„lzSZ.ABÁLYOZÓ .i porlasztó körtolattyújának függőleges irányú mozgását a forgó gázszab~tlyozó megfelelő irányú forgatásával szabá- lyozzulr, ill. gyorsításnál vagy lassításnál ezzel adagoljuk: a gázt. A jól beállított gázszabályozó teljesen holtjáték-mentesen működik, alaphelyzetben a körtolattyú is nyugalmi helyzetében kell, hogy legyen. Ainennyiben a gázszabályozónál túl nagy holtjátékot tapaisztalunk, vagy pedig alaphelyzetben a körtolattyú emelés alatt van (a motor magas alaptúrába,n dolgozik), úgy a porlasztó tetején talál11ató állítócsavarral szabályozzuk be. ~~ gázsz1bályozó fejének alsó részén egy állító

hernyócsavart lalállmk. Ezzel állít j1ili be a gázszabályozó könnyed forgását. A helyes beállítás az, l1a a csavart addig csavarjuk befelé, amíg a szabályozó 1ninden hel~yzetben elengedésné1 rögzítve van, anélkül, l1ogy a forgatás nehezebbé válna. A gázszabályozót 2-4000 km-enként tanácsos szétszedni, és a forgórészeket megfelelő zsíranyaggal megkenve visszaszerelni. A szétszereléshez a lrét csavart l~icsavarjuk, Ó8 a csavarással egyidejűleg az alsó részt kezünkkel megtartjuk. A csavarok kiemelése 11tán a gázszabályozó fel~ő résl-e leemelhető. Az alsó rész különválik és a bowdentől való megszabadítás után az egész forgattyúrész lehúzható a kormányról. Összeszerelésnél ügyeljünk:, hogy a bov;rdenhuzal törés nélkül kerüljön vissza a helyére, és az állítócsavar is helyes beállításban rögzítődjék. 1 BILUXKAPCSOLÓ ÉS DUDAGO}IB A lrormányszarv bal oldalán van a fényváltó (biluxl{apcsoló),

és a jelzők.iirt nyomógombja úgy, bogy me11etközben bal hti"velykujjal minclkettő könnyen kezell1ető A fényvá1tó kezelése esti országúti közlekedésnél nagyon fontos, mert ha jár1nű jön szembe, a refle1{tor fényét mindig tompítani kell . Li kapcsoló lrarbantartására megfelelő gondot kell fordítani, kü.lönös tekintettel a,r ra, hogy hatósá,gi 37 A NYEREG LESZERELÉSE A vázhoz a nyereg három helyen van odaerősítve. (A leszereléshez 1 d 11-es villáskulcs és 1 db 17-es villáskulcs szükséges.) Először kiszereljük a nyereg két első M 10-es kulcsnyílású csavarját, majd kettő db 17 mm-es kulcsnyílású hátsó felerősítő csavarját. A csavarok eltávolítása után a nyereg első részét felemeljük és hátratolással a vázról levesszük. műszaki felülvizsgálatoknál ezek 1nűködésót ellenőrzik, és esetleges balesetnél a motorkerékpár-vezető részére (esti k.özlekedés), súlyosan terhelő körülmény, ha a

kapcsoló nem működik. KORMÁNYÁLLÍTÓ, ILL. TARTÓCSAVAROK A felső teleszkópfejben a kormány szerelvényein l<íviil, még két kart találunk. Végük bilincsforma lriképzésű Ezek rögzítik a kormányt. Ha a k:ormányt állítani kívánjuk, úgy a bilincs két anyáját meglazítjuk és a kívánt helyzetbe állítjuk, majd az anyák:at jó erősen n1eghúzzuk. A BENZINTARTÁLY LESZERELÉSE A benzintartály leszerelése előtt leengedjük a be11zint, lehúzzuk a porlasztóról a levezetőcsövet, majd a váz alatti összekötőcsövet. 10 mm-es villáskulccsal leszereljük a benzintartály első felerősítő csavarját, 14 mm-es kulcsnyílású villáskulccsal leszereljük hátsó felerősítő csavarját. A benzintartályt felfelé való emeléssel vesszük le a vázról. A MOTOR KISZERELÉSE A VÁZBÓL A motor kiszerelését az alábbi műveletek előzik meg: 1„ a nyereg leszerelése, 2. a benzintartály leszerelése, 3. az oldalborító lemezek:

leszerelése, 4. a láncvédő leszerelése, 5. a kipufogócső leszerelése, 6. a jobb motorházfél leszereléBe, 7. a meghajtólánc leszerelése, 8. az elektromos vezetékek leszerelése, 9. a tengelykapcsoló-huzal leszerelése, 10. a gázszabálJrozó kiszerelése, 11.~a motortartó csavarok kiszerelése, a motor kiemelése A motorblokk kiszerelése előtt a motort meg kell tisztítani a szennyeződésekt,ől, olajlerakódásoktól és főként a homoktól, portól. Ez részben azért szükséges, hogy megőrizzük szerszámaink és a kiszerelési munkahely tisztaságát, részben pedig így a motor forgó és mozgó részei nem fognak beszennyeződni. 38 l AZ OLD.ALBORÍTÓ LEMEZEK LESZERELÉSE Az oldalborító lemezeket négy-négy darab 10 mm-es kulcsnyílású M 6-os csavar rögzíti. Ezeket leszereljük, majcl az akkumulátort a bal oldali szerszámdobozból kikötjül{ és az akkumulátort kiemeljük, vigyázva arra, hogy abból a sav ki ne ömöljön. Az oldalborító

lemezeket leemeljük, ·v igyázva, hogy az elektromos vezetékeket fel ne sértsük. A LÁNCVÉDŐ LESZERELÉSE f A láncvédő leszerelésénél az M 6-os csavart alulról (csavarhúzó segítségével) kicsavarjuk, majd a lengővillán levő 2 db liI 6-os csavart 10 mm-es villáskulccsal oldjuk, végül az alsó és a felső láncvédőrészt összekötő M 6-os csavart a 10 mm-es villáskulccsal eltávolítjuk. Ezután a láncvédő felső részét megemelve és hátrafelé húzva távolítjl1k el. Az első részt lefelé, hátrahúzással emeljük le 39 17. ábra Oldalboritó lemez leemelése 19. ábra, A kipufogócső gyűrűs anyájá• nak leszerelése esetben a hátsó, jobb oldali lábtartó alatt levő M 8-as csavar anyáját 14 mm-es nyílású villáskulccsal lecsavarjt1k és (a szorítóbilinccsel együtt) a teljes hangtompítóval együtt leemeljük. A JOBB llOTORHÁZFÉL LESZERELÉSE Csavarhúzó segítségével a 2 db lí6-os csavart kicsavarjuk, a jobb

oldali motorházfél fedelét leemeljük. 18. ábra Felső láncvédő fél A lIEGHAJTÓLÁNC LESZERELÉSE leemelése .A KIPUFOGÓCSŐ LESZERELÉSE A kip1úogócső gyűrűs anyáját 125 DV K 22-es körmöskulccsal lecsavarjuk, a hangtompítónyak lI 6-os szorító anyáscsavarját meglazíLjuk, s a kipufogócsö,ret a hangtompító dobból kiemeljük. Célszerűbb azonban a kipufogócsövet a hangtompítódobbal együtt leszerelni Ebben az 40 A sebesség·váltót O álJásba k:apcsoljl1k, és a hátsó krrekct, addig forgatjuk, a1níg a l)atentszem láthatóvá ·válik. A patentszem rugóját laposfogóval eltá·volítjl1k, majd a patentszemet a lánc két végéből kivesszük és a láncot leemeljük. A kiszerelt lá11cba. a patentsze1net vjsszaszcreljük, nel1ogy elvesszen, és a biztosító szemet visszahelyezzük:. 41 AZ ELEKTROMOS VEZETÉKEK LESZERELÉSE 20. ábra A motortartó csavar kiszerelése A jobb oldali motorházon levő három darab lendkerékmágnes

kivezetőről a kábeleket úgy szereljük le, hogy a kábelek végén levő gumi védősapkát megemeljük, majd a vezetéke1ren hátrahúzzuk. Ezután 9 mm-es kulccsal az anyálrat meglazítjuk, és a kábeleket l{ihúzzuk. A TENGELYKAPCSOLÓ HUZAL LESZERELÉSE A tengelykapcsoló kinyomókart 14 mm-es villáskttlccsal elforclitjtlk és a motorházban levő felöntésből az állítócsavart 9 mm-es villáskulccsal kiszereljük. A huzalnak megfelelő görbületet adva, a tengelykapcsoló l{iemelőkar felhasított szeméből a huzalvéget kiemeljük. A GÁZSZABÁLYOZÓ KISZERELÉSE A porlasztóházon levő gázszabályzó fedelet leszereljülr és a gázszabályozó szelepet felfelé kihúzzuk. A tenyerünkbe fogott gázszabályozó fedelére támaszkodó rugót ujjunk: hegyével összenyomjuk, s az így felszabadult huzalvéget pedig a gázszabályozó szelepen levő „gomblyukból" kiakasztjuk. Célszerű az esetleges sérülések elkerülése végett a gázszabályozó

szelepet, a rugót és a gázszabályozó fedelet. a helyére visszaszerelni. tisztításnál nem tisztítottunk meg, mert nem férl1etLünk hozzájuk. A visszaszerelésnél fordított sorrendben járunk: el. Visszaszerelésnél ügyeljünk, hogy a (tengelylrapcsoló, gáz) bowden-vezetékeket megfelelő ívben helyezzük el (a könnyebb mozgatás érdekében). A kipufogócső visszaszerelésénél előbb győződjtink meg arról, hogy a kipufogó tömítés nem sérült-e, vagy annyira összenyomódott, hogy tömítés céljára már nem felel meg. Ebben az esetben tanácsos a tömítést kicserélni. Összeszerelésnél ne használjunk hermeticet A kipufogóanyát első beindítás 11tán még egyszer gondosan utánahúzzuk. A llOTORTARTÓ CSAVAROK KISZERELÉSE ES A MOTOR KIEMELÉSE A motortartó csavarok MIO-es anyáját 17 mm-es kulccsal lecsavarjuk. Az átmenő csavarokat az egyik irányba kitoljuk Ügyeljünk arra, hogy a távtartó csöveket a kiemelés sorrendjében

visszahelyezzük a motortartó csavarokra, hogy az összeszerelésnél előző helyükre kerüljenek vissza. Ezután következik a motorblokk kiemelése a vázból. A motorblokkot megemelve, kissé balra buktatva vesszük ki a vázból. Kellően 1negtisztítjuk a szennyeződéstől mind a blokkot, mind pedig a váz azon részeit, amelyeket az előző 42 .A MOTOR ÉS A SEBESSÉGVÁLTÓ SZÉTSZERELÉSE ) A jobb oldali motorházfedél 2 db rögzítőcsavarját csavarhúzó segítségével kicsavarjuk és a motorházfedelet leemeljük. Ezután 14 mm-es csőkulccsal lecsavarjuk a hengerfejet leszorító 4 db l18-as csavaranyát és a hengerfejet leemeljük Ezt követően a hengert felfelé lehúzhatjuk, majd a 43 21. ábra Kis lánekerék leszerelése dugattyú és a motorház közé fa-alátéteket teszünk, hogy a dugattyú alsó élét szerelés közben ne sértsük meg. A henger leemelését folyamatosa11 végezzük, vigyázva arra, hogy a dugattyúgyűrűk be ne akadjanak a

henger vezérlő nyílásajba. A lánckereket biztosító alátét kiegyenesítése után a rögzítőbetét segítségével 17 mm-es csőkulccsal az MlOX l-es balmenet{í. anyát lecsavarjuk A 125 DV-k-25 jelű (k:ereskedelemben kapható) lánckeréklehúzót a lánckerék peremére ráhúzzuk és a lehúzó középcsavarját 14 mm-es villáskulccsal addig forgatjuk, amíg a kis lánckerék a tengelyl{úpról lecsúszik. Amikor a kúp oldása bekövetkezett, a lánckereket a lehúzónál fogva kézzel lehúzhatjulr. A lánckerék lehúzása l1tán a lendkerékmágnes-koszorút biztosító alátétet kiegyenesítjük, majd a 17 mm-es cső­ kltlccsal az MlO X l-es bal menetes csavaranyát lecsa·varjuk, a lendlrerékagyban levő l130x l-es menetre pedig becsavarjuk a 125 DV-k-25 mágneslehúzót. Igen fontos, hogy a lehúzó menetes részét i.itközésig csa,~arjuk be, különben az agy, vagy a lehúzó menetei könnyen 1G3zakadnak. Mivel a lendkerékmágnes felfogó agy része 1 : 10

kúposságú, illesz- 44 tése erősen önzár6. A lehúzó középcsavarját a 14-es villáskulccsal addig forgatjuk, amíg az észrevehetően könnyebben forgatható. A villáskulcs forgatásával egy időben a lehúzó testen levő kulcsnyílás segítségével a lehúzót az ellenkező irányú elmozdul~stól vissza kell tartani. Ekkor a kúp oldása bekövetkezik és a mágneskoszorút a lehúzónál fogva kézzel levehetjük. A mágnes forgórészét ne helyezzük kis csavarok vagy fémforgács közelébe, mert azok~t magához vonzza, s ezektől nehezen lehet megtisztítani. Igy elkerülhetjük, hogy idegen tárgy kerüljön a lendkerékmágnesbe 9 mm-es villáskulccsal az áramkivezető M4-es anyáját is lecsavarjuk, s a kivezetőket lenyomva kiszereljük. Vigyázzunk, hogy a szigetelő alátétek el ne vesszenek! Amennyiben a lendkerékmágnest csak azért vesszük le, hogy a motort szétszereljük, célszerű az alaplemez és a forgattyúház valamelyik egymással

érintkező részét összejelölni. Ezzel megkönnyíthetjük az előgyújtás újbóli beállítását összeszerelés után. Az alaplemezt (állórészt) a 3 db M5-ös csavaranya és alátétjei kiszerelése után le lehet emelni 22. ábra Lendkerék1nágnes leszereléso f 45 Következő lépésk ént a bal oldali olajteknő rész alján levő olajleeresztő csavar t kicsav arjuk, és a sebess égvált óban levő olajat tiszta edény be leeres ztjük. A motor blokko t készül ékre helyez zük úgy, hogy a balold ali motor házfed él legyen felül. Amen nyiben külön készül ékünk nincs, úgy fából könny en készít hetünk magun knak olyan segédeszközt, Etmelyre hosszú csavar segítségével (az első és a hátsó motorblokk-felerősítő furato kon kereszti.U) a blokko t rögzíteni tudjulr Ezt követően 10-es villásk ulccsa l lecsav arjuk a berugó kar rögzítőanyáját. Az éket réz- vagy fakala pács segítségével l{iütve, a berug ókart levehe

tjük. Ugyan csak 10 m1n-es villásk ulccsa l csavar juk le a sebess égvált ó lábitó n.16-os anyájá t, majd a csavar t lrivéve a sebess égvált ó lábitó t lehúzz uk. A fedele t leszor ító 8 db M6-os anyát 10 mm-es csőkulcs segítsé gével lecsav arjuk. Ezutá n a fedele t leemel hetjük A fedél leemelésénél vigyáz zunk a fedél és a forgat tyúház között levő tömítőpapír épségére, valam jnt arra, hogy a berugó és a sebess égvált ó tengel ynél levő simme ringek tömítőéléit a szétszerelésnél ne rongál juk meg. A tengel ykapcs oló rugóit kampó s rugóki akaszt óval (125 DV kl8-as jelű szerszámn1al) úgy akaszt juk ki, hogy a nyomó tárcsa furatá n át, a rugób eakasz tóval benyú lunk és a rugó horny ában a horgo t beaka sztva, felfelé húzzu k, majd a rugót a furatb ól kiakas ztjuk. Ügyel jünk arra, hogy a rugók at túlság osan ne húzzu k szét! További műveletként ltlemeljük a nyomótárcsát, majd a

súrlód ó lemez eket. A tengelylrapcsoló kosárb an levő orros biztos ító alátét et vissza hajlítv a 17 mm-es csőkulccsal az M12X l-es lapos anyát lecsav arjuk. A tengel ykapc soló fogask ereket elford ulás ellen kitám asztju k, majd a fő­ tengel yen levő fogask erék biztos ító alátét jét vissza hajtva , a 17 mm-es csőkulccsal az MlOX l-es anyát is lecsav arjuk. (A tengel ykapcs oló fogask ereket elford ulás ellen szinté n kitáma sztjuk .) Ezutá n a tengel ykapc soló-h ázat a szerel t aggya l együt t leeme ljük, majd a bronzp ersely t és a vállgyűrűt szinté n levess zük. A kis fogask ereket a láncke rék leemelésével azonos módon húzzuk le. Következő munka menet ként a motor házak at összefogó 3 db M6-os anyát 10 mm-es csőkulccsal lecsav arjuk és a motor házak at szétem eljük. (A motor házfel ek széthú zását gyeng e kalapá csütés sel is elősegíthetjük.) A motor házak szétszerelése után a főtengelyt, valam int a

hajtó- és a kapcso lóteng elyt a fogask erekek kel együt,t kieme ljük. A SEBESSÉGVÁLTÚ ELHASZNÁLÓDÁSA 23. tíbra Tengely kapcsoló rugó kiakasztása 46 A tengel ykapc soló-te ngely kicserélendő: ha a kapcso lásra szolgáló bordák: sarkai R == 1 mm-n él nagyo bb legöm bölyöd ést mutat nak; l1a a bordá k élei letöred eztek; ha a golyós csapág yak a tengel yen elforo gtak és a tengel yre vállat kopta ttak; ha a másod ik sebess égfoko zatban levő kereke k rögzítése nem megfelelő, s menet közbe n a motor kerékp ár sebességváltój a kidob ja a másod ik fokoza tot. 47 A lánclcerék-tengelyt kicseréljük: ha a kapcsolásra szolgáló bordák élei R == 1 mm-nél nagyobb legömbölyödést mutatnak, vagy a bordák sarkai letöredeztek; ha a golyóscsapágyak a tengelyen elforogtak és a tengelyre vállat koptatta}~; ha a lánckerék eh1yírótlása kö-r-etk:eztében a kúpos 24. áb1·a Főtengely behelyezése tengelyvég megsérül; ha

a tengelyvég MlOX l-es bal menete megsérült vagy megnyúlt. A fogaskerekek k:icserélendők: ha kapcsoló körmei sérültek vagy gömbölyűre koptak; ha a fogak kopása túl nagy vagy a körmökön berágódások mutatkoznak. A MOTOR ÖSSZESZERELÉSE A motor összeszerelésénél a szétszereléBhez képest, fordított sorrendben járunk el. Ügyeljünk arra, hogy akárcsak a -kiszerelést, ezt is körültekintően, tiszta helyen végezzük. A motorházfelek összerakásalror a behelyezett tömítések sértetlenek, ill. új állapotban levőek legyenek Szükség esetén a tömíté3ek feh~agasztásánál l1ermeticel l1aszná]hatunk. A fentieket a legcélszerűbben az ábrán bemutatott módon végezhetjük el. Az összeépítésnél ügyelni kell, hogy a dugattyúgyűrűk meg ne sérüljenelr. (A rögzítő csapok a g)r{írűl{et elfordulás e1len biztosítják.) A l1engert új híbtö1nítéssel látjuk el, és a dugattyúra helyezzük. A hengert gyengén lefelé mozgatya a

dugattyúra l1úzzuk oly 1nódon, l1ogy a gyűrűket egyenkint a helyükre csúsztatya fol:yan1atosa11 húzzuk fel a hengerre. Nem szabad erőltetn.i, mert a gyűriill könnyen elakadhatnak a ·vezérlő nyílásokban! 48 • A dugattyú alá helyezett készüléket eltávolítjuk, és a hengert gyengén lefelé mozgatva a helyére toljuk. Elrözben tartsuk a hengert egy kézzel, i.igyelve arraz hogy a henger tömítése ne sérüljön meg és jól feküdjön. Igy elkerülhetők az esetleges tömítetlenségből adódó töltési veszteségek. A hengerfej fémesen tömít, ezért ügyeljünk arra, hogy a tömítő él körkörösen jól felfeküdjön a henger peremére. A hengerfej csavarjait meleg állapotban i.izemj hőmérsékleten utána húzzuk. Ezután a tengelykapcsoló állítónyílásán keresztiil 0, 7 1 liliil 60 jelű sebes25. ábra Forgnttyusbázfelek összetevése 4 Danuvia 4D Az elektromos kábeleket a gyújtásnál ismertetett forn1á- 26. ábra Henger

szerel(i~{, ) ban helyére kötjük, utána a kipufogócsövet l1elyére erősítjük, és bekötjük a benzincsövet. Utolsó műveletként a gyújtókábelt csatlakoztatjuk a gyújtás-áramkivezetőhöz és a gyertyapipát a gyújtógyertya csatlakozásához illesztjük. A művelet elvégzése előtt ellenőrizzük, hogy a gyertyapipa és a kábel között megvan-e a fémes érintkezés és a gyertyapipa blokkja nem üt-e át. Erről úgy győződünk meg, hogy az érintkező rész kicsavarása után kiemeljük a gyertyapipából a blokkot és amennyiben az repedés- és kormosodásmentes, úgy visszaszereljük eredeti helyére. A MOTOR SZERKEZETE ségváltó olajat töltünk a motorblokkba. A szétszerelésnél kiengedett motorolajat csak abban az esetben használjuk újra fel, ha az tiszta, különböző fémforgácstól, szennyeződések­ től mentes és előzőleg csak rövid ideig (maximum 4-5000 km) üzemeltettük a motorblokkot ezzel az olajjal. A motorblokkot az

ismertetett módon visszaszereljük a vázba. A visszaszerelés után következik a motorblokk komplettírozása. A porlasztót visszaszereljük a helyére, gondosan ügyelve arra, hogy a keverőház pontosan függő­ leges helyzetbe kerüljön, mert a helytelenül felszerelt porlasztó az úszóház nívóját és ezen keresztül az üzemelést befolyásolja. A felszerelésnél ügyelünk még arra, hogy a henger csatlakozó . csonkjára ütlrözésig illeszkedjen a porl~sztó, a h~mis levegő ellrerülése végett A körtolattyút v1sszas zere]3ülr, és a keverőház műanyag fedelét vjsszacsavarJuk, ügyelve, nehogy túlhúzással a fedelet eltörjük. .A bekötés után meggyőződünk an·ól, hogy a forgó gázszabályozó nyugalmi helyzetében a körtolattvú, ill a fúvókat fi is nyngH11ni, zftró helyzetbe kerüljön ., HENGERFEJ · A 125 cm3-es Danuvia motorkerékpár hengerfeje NYAlSi 13 szabványjelű könnyű.fém öntvényből, korszerű kivitelben készül. A

gyújtógyertya ferdén (a hengerfej középtengelyéhez viszonyítva 30°-os dőlésben) nyert elhelyezést a hengerfejben. Ez lehetővé teszi a gyertya könnyű be- és kiszerelését anélkül, hogy a benzintartályt le kellene emelni. A hengerfej belső felületét megvizsgálva, tájékozódást nyerhetünk a motor működésére vonatkozóan. Amennyiben erős, fekete koromlerakódást látunk (5000 km után 0,5 mm-nél vastagabb réteg), arra lehet következtetni, hogy túl sok olajat (1 : 15-nél többet) kevertek a tüzelő­ anyagba, vagy nem megfelelő minőségű olajat használtak. Az Arol 2 T jelű olaj használata a koromlerakódást csökkenti. A koromlerakódás másik oka lehet, hogy a porlasztó túl dús keveréket szolgáltat. (A tűállás túl magas!) Ha a porlasztó, úgyszintén az üzemanyag keverék helyesen van beállítva, a koromlerakódás barnás színű. Fekete korom minden eRetben dús vall. A korom keverékre . 50 51 :. rétege t, ha a.nnak

vastag sága l1elye11kint eléri a 0,5 mm-t, tompa szersz ámma l eltávo líthatj uk. Ezt a lműveletet azonban óvatos an végezz ilk, 11ehogy a henge rfejen karcolásol{, sérülé sek l{eletk ezzene k. ., ,-~ , 1 ~. - ~•:··•·.· HENG ER. A henge r öv 26-11ak megfelelő anyag ból készül . A he11ger kopás ának mérés ére hengermérő órát haszná lunk, ennek segítsé gével megál lapíth ató a henge r elhasz nálódá sának mérté ke . l- leg11agyobb kopás a kipufo gó csator nák közelé ben mérhető. A mérőórát csavar os mikro méter, és egy 54 H6-os idomszergyűrű segítsé gével a henge r normá l méreté re kell beállít ani. A mérés hez úgy vezess ük be a henge rbe a mérő­ órát, hogy a mérőóra le1neze jól feküdj ön a henge r belső futófe lületén . Gondo san kell ügyeln ünk arra, hogy a tapint óvégek et a henge rfalon lefelé tolva, azok ne jussan ak a kipufo gó vagy az átömlő csator na nyílás aiba. A henge rt

több helyen mérjü k, vagyis fenn és alul, mégpe dig egymá sra merőleges irányo kba. Közbe n figyel jük meg, hogy menny ire tér el az óra mutat ója a beállí tott méret hez képest . Ha az eredet i mérettől való eltérés a kiplúo gó csator nák közelé ben a 0,35 mm-t eléri, a henge r felfúrá sra szorul . Ilyenk or az alapm éretné l 0,5 1nm-re l nagyo bbra fúrjuk (vagyi s 0 == 54,5 mm) és az 1 sz. túlméretű dugat tyúva l szerel jük. (A mérés módját az 28 ábrán m11tatjuk be) ---!. henge rbe beütö tt szám (0,1-1 ) névleges 0 54,00 min-tő] r 27 :ib1·a. Henger 52 ~8. ábra Ilenzer alul mérve 20. úbra Ilenger felül n1érve 1 való gyártá si eltérés t jelenti - - n1m-ben l{ifeje½VC . ., 100 Ezt a méret et k.ell eredet i méret nek tekint eni Ha a helyte len bejára tás követk eztébe n a dugat tyú beszor ult, a következőképpen járunk el. A1nen nyiben a henge rpalás ton 0,05 mm-t meg nem haladó sérülé s kelet]{ezett-, a

henge r fúrás nélkül haszná lható. Ez esetbe n a fehér folt alakjá ban mutat kozó és a henge rpalás tra tapad t all1mí niumo t fino1n csiszo lóvász onnal eltá,. olítj11k, utána a henge rt benzin nel alapos an kimos suk:, majd végül beolaj oz- zuk. Ila a l1enger lropás a a n1ege11gedett mérték nél k.isebb, a kipufo gó csatorn ál{ l{oro1nleral{óclásának eltávo lítása, alapos mosás és o1ajo½ás után a henge r ,risszaszerelhető. A kétütemű motor sajáto ssága, l1ogy az eléget t ola,j az érintk:ezési felületel~en égési leral{ódást l1a{}"y maga után , 5 ,)) amely idővel elszűkíti a kipufogó csatorna nyílásait a kjpufogócső első kanyarulatát, ezzel nagymértékben Íecsökk~nti ,a m ?tor teljesítményét, s az ezt követő nagyobb gazadas noveli a motor üzemanyagfogyasztását. Az elkokszosodás eltávolítását az üzemeltetéstől függően, 1015 OOO km-enként ajánlatos elvégezni A kormozást a hengerkipufogócsonk

belső felületének kikaparásával kezdjiik ügyelve arra, hogy ott, ahol a hengerfuraton az élek talál~ koznak, egyenetlenségeket (sorját) ne okozzunk, mert ez a dugattyú falát megsértheti. , , To~p~tot t é~ű kaparóval a dugattyú és a hengerfej egesteret 1s t1szt1tsuk meg, de ügyeljünk, hogy azok felületét ne l~arcoljuk össze. Az erősebb karcok és felületi egyenetlensegek nagyobb koromlerakódást váltanak ki és ez detonációs öngyulladást okoz. A tisztítás elvégzése után gondosan mossuk le az alkatrészeket, majd a henger csatornáit beépít~s után levegővel fúvassuk ki, ill. szárítsuk meg Csak kiszerelt hengert kormozzunk. Tilos a kormozást szakszerűtlenül, a dugattyúval egybeszerelt hengeren a kipufogónyílás felől végezni. Ez a dugattyú palástjának a megs~rülé~ét okozhatja, ill. a kemény korompikkelyek a hengerterbe Jl1tha.tnak, ami költséges javítást von11at maga után. DUGATTYú Már ~izonyos lrilométerszámot futott

1notorhengerbe csak: addig szabad új, alapméretű d11gattyút beszerelni, amíg a henger kopása 0 -ban vé-ve, 0,05 mm-nél kjsebb. Nagyobb kopás esetén tökéletes bejáródás már nem lehetséges. Helytelen a 0,05 mm-nél kisebb kopású hengerbe, magasabb osztályú (-1 hengerbe + 1, vagy + 2 jelű) d11gattyút szerelni, inert a h eno·er kevésbé io-énvbe vett , . f , o b .J resze1 JO ,o~man 11em kopnak, és az újabb bejáratás során a beszorulas1 ves~ély sol{kal nagyobb; 1uint eredetileg volt, 54 Új dugattyút kell beszerelni, hcL a hengert. felfúrjuk: va,gy új hengert szerelünk. Nagy javításoknál ajánlatos a hengert. a dugattyúval és dugat,tyúcsapszeggel egyiitt kicserélni Gondolnunk kell ui arra, hogy a kéttitemű motornál a dugattyú 11emcsak a motor nyomatékát szolgáltatja, hanem egyben a vezérlést is végzi, ezért sol{kal k:isebb 1nértékű dugat.tyú1{opások engedhetők meg , A dugattyú még nincs bejáratva, ha felületénel{ 1 /

3-részén a 1negm1mkált, fényes felület még felismerhető. A jól bejárt dnga.tt,y ú palástja fényes és sötétbarna foltoktól mentes, t ompá11 szürl{e fény{L = 53,95 A 2 = 53,95 A1 Dugattyú méretek: Dl1gattyú, 0 54 mm A d11gattyúpalást magassága . 62 mm A csapszegfurat magassága . 28 mm Át dt1gattyú és csapszeg méreteit a 30. ábra mutatja Szétszereléskor, ha a duga,ttyút újra akarj11k: használni, a k:övetkezőket, kell megvizsgálni: a) hogyan ül a dugatyLyúban ,1 csapszeg, b) milyen mérvű a dugattyúgyűrűk ~~opása a duaattyúa· ű(milven ,, o o.J riík hézagmérete), e) 1nilyenek a cluga ttyú méretei különböző h e1yelren, A1 = 53,90 A5 = - -- ---- 53,87 Dugattyú s zem méretei Osztályozás I Színjel I. 13,0045- 0,003 piros II. 13.0015-0,003 sarga III. 12,9985-0,003 kék , Csa pszegméret osztályozv:i - I. II. III. - Színjel piros Méret 13,0015-0,003 sarga , 12,9985-0.003 kék

12,9955-0,003 Azonos szinjelii, és csoportú értékekkel szerelendő a csapszeg, ~~ a d11gatt,y ú. 55 6 tao1 J -~ 53,82 , . 30. ábra• A du- gatty(1 és csapszeg 31. ábra A dugattyú 1nérése az alsó alatt gyűrű t·· •".- As ~ ~ ~ ~ = ~ ~ 1 - -- - A* ~ - - - + -- - -1-- - - As -.--- A2 ~ - "-P"--+- ~ -- +-- ~, r- ~ 1 ~ ~ •:•,• ,· ~, ~ ! j ~► I - .I rJ1~--13,00 - 15-o, - oos-- rZ) mil yen a dug atty ú külső álla pot a (ber ágó dás ból szár maz ó any agfelgyűrődések). A dug at.ty úcsa psze gne k: csúszó illes ztés e van Ha a csa.p szeg kön nye n meg y a f11ratba, alrk or túlm éret es csap szeg gel kell kics erél ni Fen tiek re való tek inte ttel háro mfé le mér et{í dug atLy úcsa psze g kés zül, ame lyek a jobb meg lrü1önböztethetőség érd eké ben szín jclö lésb en elté rnek . Fen náll a lehetősége annak:, hog y sárg a jelzésű csap szeg et egy nag yob b

méretű, piros jelzésű csap szeg gel cser éljü nk ki. Ha visz ont a pirossal jelz ett dug atty úcs aps zeg et nem tud juk l{ellő szor os illes ztés sel szer elni , enn él már mag asa bb méretű ninc s, és a1rkor a dug atty út a csap szeg gel egy ütt ki kell cser élni . 56 32. ábru A dug:attyú 1nérése n szokn yarés zt-n A dug att: fú haj tórú dra szerelése utá n megvjzsgáljuk, hog y a dug atty ú szer elés köz ben ne1n húz ódo tt-e el. Ehh ez ellenőrizzük a mér etet köz yet1 enü l a csap szeg fele tt (hosszés }{ereszt.irányban), úgy szin tén a, dug atty ú szoknyarészeinél is A dt1g atty ú beé pítéséné l Ugyeljünk arra , hog y a 57 dugattyúgyűrűket b·iztosító csapok a kipufogónyílás, ill. a menet irányában legyenek. Ha a dugattyún enyhe berágódási nyomok vannak, a1nennyiben ezek nem terjed11elr ki az egész palást felületére, olajjal átitatott korundkővel tünt,essük el a berá.gódásokat Ehhez a

munkához nem szabad csiszolóvásznat l1asználnj, mert az megtámadja a környező részeket, és a szükségesnél több anyagot távolit el. Ha a berágódási helyek az egész palástra kiterjednének, vagy anyag kenődne a dugattyúgyűrűre, a dugattyút kicseréljük. A henger felhúzása előtt a dugattyút derékszögbe állítjuk:. Ha ui a, dugattyú oldalasan fut, a palást egyik fele olajkoro1umal vonódik be. A dugattyú egyik oldala a nagyobb súrlódások miatt hamarabb elkopik és a hengerből 1{:ellemetlen, zörgő hangok hallhatók. A DUGATTYú KÉSZÍTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSI ELŐÍRÁSA Anyagelőírás: DÖAlSi ötvözetű, hőkezelt kokillaöntvény ~ISZ-2656-51 szerint. Hőkezelés l1tán a hántolt palást felületén mért keménység HB5 == 110-130 k~g/mm2, 20 O°-nál és P == 10 D 2 • Megmnnkálásj méretek: flásd 30. ábra) A dugattyú rossz hézagolása következtében keletkező dugattyúcsörgés elkerülése és a könnyű bejárathatóság

céljából a dugattyút a 30. ábra szerint kúpos-ovál alakúra készítik. A jobb motorteljesít,m ény elérése érdekében kívánatos, hogy 0,1 mm-nél ne legyen nagyobb a¼ eltérés. A gyűTű­ hornyok éleit 0,3 x 45°-ra élezzük le. A dugattyú alsó és felső élét 0,2 X 45°-ra élezztik le. A dugattyúban levő ( 1, - 1 jelzés) itt is a névleges 1 0 54,00 mm-l-ől v aló gyártási eltérést jelenti l00 m1n-ben + kifejezve. 58 DUGATTYÚGYŰRŰK A dugattyúgyűrűk a bejáratát~ első 1500-2000 kilométerében erősen kopognak, amikor azonban a henger felülete már fényes, tükrös, a gyűrűk kopása csökken . l dugattyúgyűrűk magassági és hézagtűréseit ellenőrizni l{ell, a gyűrűk­ nek t1i. három fontos szerepet kell betölteniök: 1. tömíteniök kell, hogy az égő gázok lefelé ne áramo} l1assanak, 2. le kell húzniok a felesleges olajat a henger faláról, egyben peclig biztosítaniok kell az egyenleies olajhártya képződést, 3.

helyre kell állítaniok az összeköttetést a dugattyú és a hengerfal között., ezáltal biztosítaniok kell a hő­ elvezetést a dugattyúról a hengerre. A gyűr{ikopás megvizsg8.1ása céljából, a gyűrűket (gyűrű­ leszedő-fogó, vagy három lemezdarabka segítségével) levesszük a dugattyúról. (Ügyelni kell aITa, hogy azokat ne cseréljük össze és mindhárom gyűrű eredeti helyére kerüljön vissza.) Illesszük a gyűrűket egyen• kint a hengerbe és vigyázzunk arra, hogy a hengertalppal párhuzamosan helyezkedjenek el Ha a gyű­ rűk két vége között,i hézag 2,2 mm-nél nagyobb, újakat szerelünk be helyettük. Új gyűr{ilmél a 33. ábra A dugattyúgyűrű 1negvizsgálása 59 hézag 0,15-0,25 mm legyen, a hengertetőtől lefelé mért 6-8 mm helyén ellenőrizve, mivel ezen a helyen l~opik: legkevesebbet a hengerfal. Az erős olajkormozódás miatt nem minden esetben kell a megszorult dugattyúgyűrűket kicserélni. Az ilyen

dugattyúgyűrű ui még egyáltalán nem vesztette el feszültségét, csak kiterjedésben van akadályozva, s tisztítás után minden további nélkül használhatóvá válik. A dugattyúgyűrű horonyban lerakódott olajkormot legkönnyebben élesre reszelt használt dugattyúgyíí.rűvel távolíthatjuk el Ha új gyűrűket szerelünk, előzőleg győződjünk meg arról, hogy a dugattyúk hornyaiban akadálytalanul el tudnak-e helyezkedni. E célból a horonyban körülgördítjük a gyűriít a dugattyún. A gyűrűnek sehol sem szabad a horonyból a dugattyú külső átmérője felé emelkednie. A gyűrű elfordulásának meggátlásához használt sárgaréz csapnak az érintkezésig összenyomott dugattyúgyűrű vájatában játékkal kell elférnie. Ha a dugattyúgyűrű hézagmérete túl kicsi, ilyen dugattyúgyűrű beépítése nem javítja meg a motor futási tulajdonságait, sőt a dugattyúgyűrií beragadásához vezet. A gyűrű beépítésénél ügyeljünk

arra, hogy a gyűrűket elfordttlás ellen biztosító csapok a horonyban jól üljenek. Laza csapokat nem tanácsos rögzíteni, inkább a dugattyút cserélj ük ki! Ha a motorban már használt dugattyúkat bizonyos idő után kiemeljük, a dugattyúk a 34. ábra szerinti változásokat mutatják:: 1. Túlerőltetett motor dt1ga.ttyúja ragadási tünetekkel, gyűrű töréssel. 2. A bejáratási 11tasítás betar tásával helyesen üzemelt dugattyú. 3. Keverési arány be nem tartásából származó d-u gattyúsérülés (felkenődés) 60 34. ábra Kfilönbözo dugattyúk kiszerelés után A fenti három példából kitűnik, hogy az előírás szerinti keverék használata és a bejáratási sebesség betartása minden üzemelő egyéni érdeke és azok elhanyagolása sok költséget és bosszúságot jelent a motorkerékpár tulajdonosának. DUGATTYú CSAPSZEG A dugattyú csapszeg 0 13 mm. (A régebbi motoroknál a csapszeg mérete 0 12 mm.) Mindkét csapszeg típus a

kereskedelemben kapható. A csapszegek háromféle méretben készülnek. Mindig azonos színjelű és csoportú dugattyút és dugattyúcsapszeget szerelünk össze. A dugattyúcsapszeg kiszereléséhez hegyes orrú laposfogó, és a 125 DV kl9 dugattyúcsapszeg kinyomó szerszám szükséges. A laposfogóval megfogjuk a csapszeg oldalirányú 61 35. ábra Dugatty ú- csapszeg tszerelő RZP.rsz{nu hnsznttlntn rögzíté sére szolgá ló bizt osítógyűrű t és ezt mindk ét oldalo n kieme ljük a fura.tbó1 Ezutá n ráhely ezzük a tlugat tyúpalást ra a csapsz eg kinyo1nó szersz ámot és az orsó csavar ása közbe n a csapsz eget kitolju k a furatb ól. A hajtór úd-per sely cseréjé hez a 125 DV-k5 különl eges szersz ámot haszná ljuk. Ennek műl{ödtetésével a tartalé k- 36. úhra Dugatty ú rögzitőgyűr beheJyczéso 62 persel y kinyon 1ja éL kikop ott persel yt a hajtór údból. 1fiutá n nJ½ eltávolít,ancló persel yt a l1ajtór údból

kinJron1tuk, az egy l1üvel ybe esik, az új persel y pedig a l1ajtór údba ül. A besajtolá snál ügyelj ünk, hogy a kenőfuratok az új persel yen egybee ssenek a hajtór údszem en levő furato kkal. A hajtór údpersel yt szüksé g eset én a megfelelő 1néret re fel kell dörzsö lni úgy, hogy a dugatt yúcsap s~eg játéka a persel yben 0,02- 2 mm legyen. A dugatt yúcsap szeg bronzp ersely ét ki tudjuk szereln i házila g készít ett segédeszközzel, amely ~t a mellék elt méretekből minde11 nehézs ég nélkül elkész íthetün k. , All 1 db 0 14 X 16-os 20 1n1n hosszú , l db 0 17 X 20 1nm-os 25 mm hosszú csődarabból, valam int 1 db li112 X 80-as csavar ból és a11yából. A dugat tyú :yissza szerelé sekor meleg ítsük fel a dugat tyút 60-80 0°-ra. Ugyel jünk arra, hogy a dugatt yúcsap szeget 1nindk ét olclaJról oldali rányú eltolód ás ellen egy-eg y rugós bi~dosítóval rögzít sük. H„i ,JTÓl{1R, GÖRGŐSCSAPÁGY A henge r, henger fej és

a dugat,tiyú leszere lése után a forgatt yúsLe ngely alsó holtpo nti helyze tében megvi zsgálj uk a hajtór úd alsó görgőscsapágyazásának állapo tát, ez kielégítő, ha a. játék a 0,15 mm-t nem haladj a meg Ezt úgy ellenőrizzük, hogy a hajtór udat a dugatt yúcsap szeg irányá ban jobbra , balra billen tjük. 1 két szélső helyze t között i elmoz dulás nag~ysága a henge rtalp szintjétől mérve 0,8 mmnél nagyo bb nem lehet. Az elhasz nálódá s beköv etkezé sére jellemző a l1aj tórúd- csapág y felőli részé11ek elszíneződése. Amen nyiben ez a hajtór údnál ta,pa.·½talható, a, főtengelyt, ki kell cserélni. FORGATTYúSTENGELY ELLENŐRZÉSE ÉS UTÁNMÉRÉSE FORGATTYúSTENGELY SZERELÉSE A forgattyústengelyt 5 részből sajtolják össze. A lendítő­ tárcsákba a tengelycsonkokat és a hajtórúd csapágyazására szolgáló forgattyús csapokat 0,1-0,12 mm túlfedéssel, összesajtolással szerelik be. A hajtórúd Cr Mo

acélból kovácsolt. A forgattyú felé eső szem cementált és edzett, finoman köszöriilt. A dugattyú csapszeg finoman megmunkált (leppelt), olajban kifőzött zsugorbronz-perselybe ágyazott. A forgattyúcsap anyaga szintén Cr Mo acél, cementálva, edzve, köszörülve és tükrösítve. Maximális kúpossága és ovalitása 3 mikron. A 4X 6 mm átmérőjű görgősort 0,002 mm eltérési csoportosítással szerelik. A kenést a csapágygörgők a hajtórúdon kimunkált kenő­ réseken keresztül kapják. A lendítőtárcsákat úgy méretezték, hogy a gyűrűkkel felszerelt dugattyú lengő mozgása révén adódó kiegyensúlyozatlanság 50%-ban kiegyensúlyozást nyer. Ez a kiegyensúlyozás a motor egyenletes, rezgés nélküli járá8át biztosítja. A forgattyústengely (a sebességváltóval együtt) -a motorház szétszerelése után építhető ki. - Ellenőrzés és t1tánmérés előtt a forgattyústenaelyt meg- szabadítjuk minden piszok- és

olajmaradványtól. Különösen a csapágyhelyeket kell jól mosóbenzinnel kimosni, utána pedig sűrített levegővel lefújni. Ezután a forgattyústengelyt ~ csúcsok között esztergapadba fogjuk, de erre a célra még Jobban megfelel egy derékszögellenőrző készülék. Ekkor a forgattyústengelyre mérőórát helyezünk, amellyel a f orgattyúcsapágy sugárirányú játékát ellenőrizzük. Ez a játék ne legyen nagyobb 0,1 mm-nél. A tengelyirányú játékot hézagmérővel mérjük. Ez nem lehet nagyobb 0,25 mm-nél Ellenőrzésre kerül még a forgattyústengely ütése. Erre a célra a forgattyústengelycsapágy (6203) két csúcsára mérő­ órát helyezünk és a tengelyt megforgatjuk. Az óra mutatójának kilengése mutatja az esetleges ütést Ellenőrizzük továbbá, hogy a hajtórúd nem csavarodott-e ol. Erre a célra a hajtórúd-csapágyba egy tüskét dugunk, és összehasonlítjuk hogy a vizsgálandó tüske és a forgattyústengely--végek pár~

huzamosan futnak-e. Ha a hajtórudat utána kell igazítani, erre a célra ne használjuk magát a vizsgálótüskét. MOTORHÁZ A FORGATTYúSTENGELY ELHASZNÁLÓDÁSA A forgattyústengelyt ki kell szerelni és cserélni, ha: a görgőzés kopása a jelzett értéknél nagyobb; a tengelycsonkon a golyóscsapágy elforog, vagy a tengelycsonkok menetei sérültek. A forgattyústengely görgős-sorát fel lehet újítani, ha a, főtengelyt szétszereljük és új görgősorral látjuk el. Ezt a munkát osak szakavatott javítóműhelyben lehet elvégeztetni. A hajtórúd-perselyt ki kell cserélni, ha: abban a dugattyúcsapszeg 0,1 mm-nél nagyobb játékkal illeszkedik. A motorház Al Si öntvényből készül. A forgattyústengely és a sebességváltó tengely ágyazására szolgáló golyóscsapágyak R7 illesztéssel vannak szerelve a csapágyfuratokba. Csapágy-furatok nagy pontosságú célgépen készülnek A célgépen való megmunkálás biztosítja a furatok pontosságát, a

tengelytávok méretének pontos betartását, így nem fordulhat az elő, hogy a tengelyekre szerelt fogaskerekek akadjanak, vagy egyenletlen legyen az elfordulás. . A motorházfelek pontos összeszerelésére ké t illesztőszeget, saJtolunk be a motorház öntvényébe. Összeszerelésnél vigyázni kell arra, hogy a szerelést az illesztőszegek beállításával kezdjük. 64 5 Danuvia j 65 37. ábra Simm.ertng behelyezése 38. ábra Csapágy behelyezése ·A csapágyak kiszerelése A motorházban levő golyóscsapágyakat 125 DMVk 21 jelű csapágykihúzóva1 szerelhetjük ki. A csapágyak el-távolítása után lrülönböző méretű illesztő lemezeket találunk Ügyeljünk arra, hogy az illesztőlemezek ugyanoda kerüljenek vissza, ahonnan kivettük azokat. A osapágyfészkek mellett levő (1, 2 stb.) különböző számjelzések azt jelentik, hogy a golyóscsapágyak alá hány tized mm vastag illesztőlemezt kell behelyezni. A PORLASZTÓ MŰKÖDÉSE A Danuvia

porlasztók a következőképpen működnek: A csapágyak beszerelése A motorházakban a golyóscsapágyakat melegen szereljük be. Mindkét motorházfelet elektromos kemencében kb 100-110 0°-ra egyenletesen felmelegítjük. Az előkészített csapágyakat a 125 DV kl4, kl5 csapágy-beütőkkel ütközésig beütjük. 66 a) Teljes gáz. A 018 mm levegőtorokba beáramló levegő a főfúvóka által szabályozott mennyiségű benzinnel keveredik. Ha teljesen nyitott a fojtószelep, a szabályozó tűnek nincs külön szerepe, mert a körülötte örvénylő levegő a porlasztást teljes egészében biztosítja. A pótlevegő-furat biztosítja azt, hogy bármiképpen változik is a motor fordulatszáma, a főfúvókán át mindig a 5• 67 beszí vott levegőmennyiséggel arány os tüzelőanyag-mennyi­ ség jut a k:everőházba. Olya n méretű főfúvókát kell alkal mazn i, amell yel a jól bejár atott üzem meleg moto r a legnagy obb teljes ítmén yt adja le, vagyi s

a legna gyob b sebességre képes A gyár gyak orlati tapas ztala tok alapj án 80-as fúvók ával szere li a porla sztók at; ez bizto sítja ui. a legjo bb teljes ítmén yt. Term észet esen, ha egyes moto rokná l kiseb b fúvók át alkal mazn ak és a fúvókatű állásá t még válto ztatju k, nagy obb teljes ítmén ynöv elést is el lehet érni. b) 1;4 3/ 4szabályozótolattyúállás. A legtö bbet haszn ált tolat tyú állásb an a kever ékkép zést és a helye s kever ési arány t a fojtó haran g kivág ása és a tűfúvókának, valam int a szabá lyozó tűnek a fojtóh arang hoz viszo nyíto tt helyz ete szabj a meg. A tűt gyári lag felülről a 2-ik beszú rásba n rögzí tik. Bejár atás után a porla sztó utáná llítás nál előfordul, hogy a tű helyz etén (egy bevág ással felfelé vagy lefelé) válto ztatn i kell. 39. ábra Porlasztó oldalnézeti képe 68 40. ábra Porladztó oldalnézeti képe e) tlresjárat. A moto r üresj áratá t a

porla sztó- szabá lyoz6 bowd en állító csava r (szükség szerin ti) ki- vagy becsa varás ával állítj uk be. A kíván t helyz et után ellen anyáv al rögzí tjük A jó beáll ítás előfeltétele, hogy a moto r meleg legye n, amik or ezt a műveletet elvég ezzük . A PORLASZTÓ SZÉTSZERELÉSE ÉS JAVÍ TÁSA A szétsz erelés és javítá s egyes munk amen etei a köve t- kezők: a) Az úszóh áz fedel ét leves szük, az úszót az úszótűvel együ tt kivesszül{, b) a keverőház lábán ál levő tűcsavart eltáv olítju k, e) a főfúvókát és a tűfúvókát kives szük. . Az összes alkatrészeket ezutá n tiszta benzi nnel ki- moss uk. A fúvók át szüks ég szeri nt kifúj juk (tűt, dróto t, vagy más kemé ny tárgy at ne haszn áljun l{ a furat tisztí tásához, mert ezek a furat ot kitág íthatj ák). Ha a fúvók a sérül t, cseré ljük ki. A fúvókatűt is megv izsgá ljuk, az elgör bült tűt kiegy enget jük. Ha erősebben kopo tt,

]{icserélésre javasolju k A körto lattyú t tisztá ra moso tt keverőházba szere ljük vissza, és ellenőrizzük anna k kopo ttság át. Ha nagy obb a lógás, úgy a körto latty út okve tlenü l lri kell cserélni, tekin tettel arra, hogy a megk opott körto latty ú üzem közb en a kever ék lengésének: hatás ára mozg ásba jön, és kelle metle n csörgő hang ot vált ki. Ezen kívül (a nagyobb fogyasztás ellenére) moto rtmk teljes ítmén ye csökk en, és a jelentkező hami s levegő miat t a moto r beind ítása is nehéz kessé válik . ~>.z úszót gond osan megv izsgá lva, 1neggyőződünk: arról, hogy a forra sztot t része knél nincs en-e benzi n beszi várgá s. A gyak orlati ellenőrzés form ája egyszerű. :iiegrázzuk az úszót , és amen nyibe n benn e folya dék mozog, úgy az úszót óvato san kissé felme legítj ük. A felme leged ett benzi n- 69 keverék ui. igyekszik az úszóból eltávozni és megmutatja a szivárgás helyét. A

benzin eltávolítása után a jelzett helyeket forrasztózsír használata mellett kisebb elektromos pákával meg lehet forrasztani. Utolsóként felülvizsgálandó rész az úszótű és annak ülése. A pontos zárás ellenőrzendő és ~mennyiben szükséges, a tűt a helyére becsiszoljuk. A rosszul záró úszótű sok bosszúságot okoz, állandó túlfolyása menet közben teljesítmény csökkenést, nagyobb fogyasztást eredményez; álló helyzetben, ha a benzincsapot elfelejtjük elzárni, úgy blokk-szennyeződést, esetleg (hosszabb időn keresztüli parkolásnál) a teljes üzemanyagmennyiség elfolyását eredményezheti. A LÉGSZŰRŐ A porlasztó szerves tartozéka a légszűrő. A légszűrő tisztítja meg a beszívott levegőt a külső szennyeződéstől, portól. ·H a a légszűrőt gondosan ~ezeljük, egyben motor11nk élettartamát is megnöveljük. Altalában 1000 km-enként, de új gépnél az első 500 km után a légszűrőt a porlasztóról a

szorítóbilincs meglazítása után leszereljük, (többszöri benzinváltással) tiszta benzinben gondosan kimossuk, mindaddig, amíg a szűrő a benzint tovább már nem szennyezi. Ezután kb. 1 cll benzin hozzáadagolásával sűrű olajos keveréket készítünk. Ebben a benzinszűrőt rövid ideig áztatjuk, utána lefolyatva a keveréket, a szűrőt eredeti helyére visszaszereljük. A benzin elpárolgása után a szűrő fémszálait olajréteg vonja be. Ez a további üzemelés alatt a beszívott levegő porrészecskéit leköti és megakadályozza, hogy azok a motortérbe jussanak. 70 A FUTÓMŰ KEREKEK ÉS ABRONCSOK A kerékabroncsok krómozottak. Méretük 1,85" X 19" A küllők mérete elöl-hátul 0 3x 142 mm-es (egyenes kivitelben). A gumiabroncsok mérete elöl-hátul 2, 75 X 19" A kerék~agy hűtőbordákkal ellátott öntött alumínium. 2 db 6303-as mélyhornyú golyóscsapágyra vannak: ágyazva, közöttük távtartóval. A belső expanziós

fékrészre öntéskor acélgyűrűt helyeznek be. Az első és hátsó kerék teljesen megegyezik és így csereszabatos. A fékpofák anyaga alumínium öntvény, a súrlódó betéteket szegecseléssel erősítik a fékpofákra. Mind az első, mind a hátsó fékfedéke egy fékpofa-pár van szerelve. A mozgatásukra használt fékkulcs ívelt négyszög alakú, ami kopás esetén biztosítja a megfordíthatóságot. Az ellenkező rész rovátkolt fogazással készül, így a fékkart a szükség szerint itt is lehet állítani. A fék.fedelek nem azonos kivitelűek A mellső bal fékfedélben helyezték el a kilométermeghajtó spirált, míg a hátsó fékfedélnél azonos oldalon van a fékkitámasztó szem beerősítési helye. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a mellső féknél a jobb oldalon is külön fékfedél van. Ezen a fékfedélen van a bowden állító csavar beerősítő helye, valamint a fékkitámasztó csap. A mellső kerék kiszerelése A mellső kerék

kiszereléséhez a motorkerékpárt állványra állítjuk, a bal oldali motorházfedél kilométermeghajtó spirálvezetékének: rögzítő csavarját lricsavarjuk és a spirálvezetéket kihúzzuk. A csavart ideiglenes jelleggel helyére visszacsavarjuk. A művelet elvégzése után 22 mm-es lemezkulccsal a mellső tengely Ml4X 1,5-ös anyáját lecsavarjuk 71 41. ábra Kilométer meghajtó spirál kiszerelése 42. ábra Az elsökerék .kiemelése A fékpofa kiszerelése A fékkarból a fékhuzalt kiakasztjuk, majd 10 mm-es kulcscsal a fékkitámasztó hüvelyt kicsavarjuk. A f ékfedélről a f ékpofáka t csavarhúzóval leemeljük. Elhasználódás Ezután a mellső tengely hengeres tengelyvég furatába illesztjük a szerRzimkészletben levő hajtóvasat, és annak segítségével a toJ1gelyt jobb felé kihúzhatjuk. A tengely kiszerelése után a kerék a fékfedelekkel egyiltt a villaszárak irányába lefelé elmozdltl és a fedelek elhagyják a villaszárak

kitámasztó oldalait. A kereket a talajon előre gördítve, a fékfedelet az agyból kiemeljük. A fékhuzal méretezése olyan, hogy e művelet közben nem feszül meg. 72 A kerékabroncsot kicseréljük, ha az deformálódott és a küllő feszítésével már nem központosítható. A kerékagyat is kicseréljük, ha a beöntött acélgyűrű felületén mély berágódások vannak, vagy ha a csapágyak fészlruk.ben kézzel elforgathatók. Ha a kerékagyban levő acélfék-betétet fel akarjuk esztergálni, célszerű a küllőkkel befűzött és központosított kerekeket a csapágyba illeszkedő tüskékre felhúzva kiesztergálni, mert ezáltal a felület tökéletesen hengeres marad és a fékhatás egyenletes lesz. A tengelyt abban az esetben cseréljük ki, ha az ~il4X 1,5-ös menet megsérült,, vagy a golyóscsapágyak vállat koptattak rá. A fékbetéteket ki kell cserélni, ha a felületük az alumínium szegecsfejekig lekopott. Ha új fékbetétet szegecselünlr fel

a fékpofára, a régi, elhasználódott fékbetétet leszereljük. Szerelésnél a féklutlcsot forgassuk el, hogy a fékpofák talpai a fékkulcsnál mérve 2-2 1nm-t mozdt1ljanak el. A fékkulcsot 73 ebb en a hel yze tbe n rög zíts ük, és a fék fed ele t tüs kér e húz va köz pon tos ítsu k, ma jd esz ter gap ado n kb. 300 0/m in per cen kin ti for dul att al a fék dob belső átmérőjével azonos mé ret re esz ter gál juk . A fék fed él lecserélendő, ha a fék kul csn ak 0,3 mm -né l nag yob b a ját éka , vag y ha a fed él def orm áló dot t. Beépítés A beé pít és a kiszere1éshez kép est for dít ott sor ren dbe n tör tén ik. Be épí tés kor a gol yós csa pág yak at jól töm jük me g gol yós csa pág y-z sírr al. Am enn yib en a ker éka bro ncs ot közpon tos íta ni kell, úgy ann ak rad iáli s üté se 1,5 mm , old alirá nyú üté se ped ig 1 mm -né l nag yob b ne leg yen . Elhasználódás Az első ker ékk el azo nos alk atr

ész ek cse réj éné l az ott elm ond ott ak az irá nya dók . A ker ~k~ gyb an }evő ~mi gy~rű­ ket ki kel l cserélni, ha azo k eln yir odt ak, es em iat t ~, lan ck.erék-agy menesztőcsapjai a ker ékö ntv én~ hez :er od nek . A gumigyűrűket tom pa ti.iskével nyo mh atJ uk ki Beépítés A hát sók eré k és a fék beé pít ésé t a kié pít ésh ez vis zon yít va, for dít ott sor ren dbe n haj tju k vég re. En nek sor án a ker eke t ütk özé sig nyo mj uk rá a lán cke rék re, kül ?nb en a fékkit ám asz tó vil lát nem tud juk a hel yér e ten ni. HÁTSÓ KE RÉ K ÉS FÉ K A hát só ker ék és fék, a fék fed él kiv éte lév el me geg yez ik az első ker ékk el. A hát só fed él is alu mí niu m önt vén y A féknyo ma ték ot preciziós öntésű tám asz tóv illa adj a át a lengő vil lán ak. A hát só fék kar és a fék tap osó köz ött 5 mm -es átmérőjű fék von órú d lét esí ti a kap cso lato t. A fék von órú d alk alm

azá sa elle nér e a hát só ker ék rug ózá sa a fék hat ást nem bef oly áso lja. A FÉKEK BEÁLLíTÁSA Bá r a Da nuv ia 125 cm3 -es mo tor ker ékp ár fék jei ige n hat áso sak a fék ek beá llít ásá ra mégis nag y gon dot k~ll for dít ani . A biz ton ság os köz lek edé s előfeltétele ui a Jól működő fék . Kiépítés A ker ék kié pít ése előtt a fék.rúdon levő áll ító any át elt ávo lítj uk, ma jd a fék von óru dat kie me ljü k a fék .karból Az utá n a ten gel yfe j fur atá n ker esz tül dug ott haj tóv ass al a ten gel yt kic sav arj uk a hát sót eng ely any ábó l, ma jd a ten gel yt kih úzz uk. Kiv ess zük a tám asz tó·v illá t, ma jd a lre rek et old alir ány ba leh úzz uk a me gha jtó lán clre rék csa pjair ól és kis sé elf org atv a, a lengővillából kie me ljü k~ . A ker ék kiv éte lén él az állv ány on álló mo tor t kis sé ma gun k felé kel l dön ten i. A ker ék és a fék szerelése azo

nos az elsőkerék: szerelésé-vel, 74 43. ábra A láncfeszes- ség beállítása 75 44. ábra Az első kerékfék beállítása Az els8 féket a jobb oldali mellső fedélen lev8 állítócsavar segítségével állítjuk be úgy, hogy a kerék még könnyen forogjon, de fékezésnél ne fordulhasson elő kerékcsúszás. A fékemeltyűt holtjátékkal kell beállítani. A holtjáték nem lehet több az emelési út 1 / 4 --részénél. A hátsó féket a fékvonórúdon levő állítóanyával állítjuk be úgy, hogy a fékpedál 15-20 mm-es holtjáték után kezdjen fékezni, s erősebb rátaposásnál a terhelt gépnél a hátsó kerék megcsúsztatl1ató legyen. A. GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSA ÉS 1, ) SZERELÉSE A motorkerékpár gumiabroncsainak mérete: 2,75X 19. Felfújásnál ügyeljünk arra, hogy az első kerekek nyomása 1,3 légkör, míg a hátsó kerékabroncs 1,7 (2 személynél 2,0) légkör nyomáson legyen. Tl1dnunk kell, hogy mind al túl kis, ming a

túl nagy nyomású abroncsok idő előtt elhasználódnak. Ovjuk gumiabroncsainkat a túlzott melegtől, olajtól, benzintől, mert ezek ártana.k a guminak Az abroncsokat a kerekek kiszerelése után szerelővas segítségével szereljük. A leeresztett abroncsot a földre ., , . :ló. ábra A hátsó kerékfék beállítása 76 46. ábra A gumiabroncs szerelése 77 fektetjük, lábunkkal az abroncs felett átnyúlva a velünk ellentétes oldalon a köpenyt az abroncs mély ágyába tapossuk, majd az egyik szerelővassal a szelepnél a dr6t- betét alá nyúlva a köpenyt kiemeljük. A kiemelést 6-8 cm-es lépcsőben kezdjük meg, mindkét szerelővasat használva. Óvakodjunk a perem túlzott feszítésétől, mert a drótbetét elszakadhat, s így az abroncs könnyen tönkremehet. A zár6sapka és a szelepanya lecsavarása után a tömlőt kiemeljük A tömlő visszaszerelése A gyengén felfújt tömlőt behelyezzük a köpenybe, majd a tömlőszelepet átdugjuk az

abroncs szelepfu.ratán és egy-két csavarással rácsavarjuk a szelepanyát. A köpenynek az abroncs mély ágyában a szelepnél már elhelyezkedett alsó peremét szerelővasakkal több apró fogással átemeljük az abroncs pereméig. A felső peremet a szeleppel szemköztj helyről betaposva emeljük át. A szerelővas ui a tömlőt kicsípheti és a peremet megrongálhatja, ezért használatát itt mellőzzük. Végw kalapácsütésekkel a szelepnél fejezzük be a munkát. Az abroncs felfúvása közben a köpeny jó elhelyezkedése céljából többször ütögessük a földhöz az abroncsot. ELSŐ TELESZKÓP ÉS A KORMÁNY SZERELÉSE A Danuvia 125 cm3-es motorkerékpár a kényelmes utazás biztosítása érdekében teleszkóprendszerű első rugózással van ellátva. A teleszkópikus villa legnagyobb lengési hossza 100 mm. A villaszár alsó vezetését két bakelitpersely biztosítja Az út egyenetlenségének terhelését a teleszkópszárban elhelyezett, két végén

kikötött rugó veszi fel A villákat 2 db nagy szilárdságú kovácsolt alumínium villaf.ej rögzíti a kormánytengelyhez A villaszár-csövek anyaga különleges varrat nélküli acélcső. A villaszár-végek preciziós öntésű acélöntvények. 78 sárvédő, a fényszóró, felső rögzítőcsavar kicsava- A teleszkópszárakat a kerék, a • villaszár-burkolatok levétele, a rása, valamint az alsó alumínium villafejben elhelyezett szorítócsavar meglazítása után szerelhetjűl{ ki. A szereléshez szükségünk van: 22 mm-es 14 mm-es kulcsnyilással rendelkező villáskulcsokra, valamint fa- vagy lágyfém kalapácsra. A felső zárócsavart ne csavarjuk ki addig, amíg a csavarok meglazítása után apró ütésekkel ki nem ütöttük a villaszárat a felső villafejből. Ennek megtörténte ut,án a teleszkópszárakat kihúzhatjuk, a villaszár kihúzása közben pedig a teleszkópburkolatokat leemeljük. A TELESZKÓP SZÉTSZERELÉSE 1 ., A szereléshez 2 db

speciális körmöskulcs szükséges. Az alsó villaszárból a körmöskulcs segítségével kicsavarjuk a hengeres anyát. A zárócsavart is speciális körmöskulccsal csavarjuk: ki; majd a rugótámasztó ru.dat a rugókkal együtt kiemeljük. Az alumínium rugótartók lecsavarása után a rugó leemelhető. Fenti teljes 8zétszerelésre csak rugócserénél van szükség. A rugókat kb. 10 OOO km után a szétszerelés után zsírozzuk. A zsírzás biztosítja az alsó villaszárban elhelyezett 2 db vezető bakelit persely zsírozását. A bakelit vezető perselyeket speciális kihúzó szerszámmal lehet csak kiszerelni. Ezt a munl{át, ha a perselyek már túlságosan megkoptak, szakműhelyben ajánlatos elvégeztetni A TELESZKÓPVILLA ELHASZNÁLÓDÁSA A teleszkópvillában a bakelitperselyeket ki kell cserélni, ha furatuk 0,2 mm-nél nagyobb ovális kopást mutat. Ez megállapítható, ha a kiszerelt villaszáron az alsó részt mozgatjuk és itt kotyogást észle]ünk. A

perselyek kicserélendők, ha azok berágódtak és ezért a teleszkóp nem 79 működik folyamatosan, s nagyobb felütődéseknél leragad. Ha ui. a teleszkóp rosszul működik, s nem biztosít tökéletes rugózást - tehát teljes rugózási útjának megfelelően nem rugózik ki, vagy a rugó eltörik - , rugót kell cserélni. Ha a teleszkóp erősebb igénybevételeknél (felütés), erős hangot ad, és kellemetlen ütéseket érzünk, a gumiütközők mentek tönkre és azokat ki kell cserélni. Beépités A golyóscsészék beütéséhez ólomkalapác~ot használunk,; A golyóscsészéket ütközésig üssük a fészkükbe~ elle~ezo esetben ui. a beállított kormányjáték rövid üzemi haszna~at után megnő és többszöri utánállítást kíván. A golyoscsapágyat ú~y kell beállítani, hogy az első villa akadá~ytalanul forgatható legyen, ugyanakkor azonban kotyogast ne észleljünk. A TELESZKÓPVIlLA BEÉPíTESE A beépítés a kiszereléssel fordított

sorrendben történik. Ügyelni kell arra, hogy: a gumiütközők helyükre kerüljenek, a rugók jól legyenek felcsavarva az alumínium rugótartókra, s szerelés előtt a rugókat megfelelően zsírozzuk. Beszerelés után a rögzítőcsavarokat erősen húzzuk meg. Utoljára rögzítsük az alsó villafejben levő szorítócsavart. A KORMÁNY-CSAPÁGYAZÁS KIÉPíTÉSE Az első kereket (a keréknél már tárgyalt módon) kiszereljük, az első sárvédőt leemeljük, a lámpafejből a vezetékeket kikötjük és a lámpafejet, valamint a teleszkópvillát kiszereljük. Csavarhúzó segítségével kicsavarjuk a felső villafej hátsó részén levő M8-as hengeresfejű csavart, 28-as kulcsnyílású villáskulcs segítségével lecsavarjuk a kormánycsövön levő 2 db laposanyát. Ezután az alsó villafejet a kormánycsővel együtt kivehetjük, majd a felső villafej is leszerelhető. Kormánytokból a golyóscsészét kiütőcsap segítségével üthetjük ki.

Elhasználódás A golyóscsészéket és a golyóstányért kicseréljük, ha a golyók berágódtak. A megsérült vagy rozsdafoltos golyókat kicseréljük. (A golyócseréhez 2 X 25 db 5/32" méretű acélgolyó szükséges) A golyókat minden esetben friss csapágyzsírba ágyazva szereljük. • LENGŐVILLA ÉS HÁTSÓKERÉK MEGHAJTÁS A hátsó kereket 1/2"xl/4" méretű lánc hajtja . A lánc kt félből álló láncvédő burában fut, amely vedelmet n;újt a sár és nagyobb rögök behatolása e~e~; ezáltal ,~ lánc élettartamát többszörösére meghosszabb1tJa. A lengovillához szerelt csőtengely lehetővé teszi, hogy a lánckerék menesztő csapokkal keménygumi ütésgátló gyűrűkön keresztül adja át a nyomatékot a hátsó ker~knek, s a kere~rel{~t láncbontás nélkül lehessen kiszerelni. A motorkerekpar első-hátsó kerekei egymással felcserélhetők (patent kerekek), A HÁTSÚ LÁNCKERÉK-AGY J{TÉPÍTÉSE A hátsó lánckerék-agy

cső tengelyét egy biztosító gyűrűrög­ zíti a lengővillához. A biztosító gyűrűt biztosító fogó~al}eves;ük gy a lánckerék a csőtengellyel együtt balra k:1huzhato sz 1 ik 1 , . A lánckerék fogaskoszorúját szegecsek rögz1t az a um;filum öntvényhez. A lánckerék 1 db 6205-ös golyóscsapagy~~ ágyazott. Ezt úgy építjük ki, hogy az F 52 X 2-es b1zto~1to űrűt kiemeljük és az alatta levő porvédőt eltávolítJllk, gy t··uskeve1 k"myom J·uk . majd a golyoscsapagyat Elhasználódás A 6205-ös golyóscsapágyat, kicseréljük, ha ratliáli s játéka 0,05 mm-nél nagyobb. A lánckereket ki kell cser~~ ha a lánckerél{-fogak hegyesre koptak:, vagy az oldalfelüle- 80 6 Danuvia 81 tűkön 0,2-0,3 mm-nél nagyobb mélységű kopás található. A 114 láncszemből álló meghajtó láncot kicseréljük, ha a HÁTSÓ RUGÓSTAG A beépítés a kiépítéssel fordított sorrendben történjk. A golyóscsapágyat beszerelés eléStt

töltsük meg csapágyzsírral. A lengővilla mindkét oldalon belsejében hidraulikus lengéscsillapítóval ellátott 1-1 rugóstagra támaszkodik. A rugóstagok biztosítják a motorkerékpár jó úttartását és a kényelmes, rázásmentes utazást. A rugóstagok a vázhoz, és a lengővillához rugalmas gumiágyazással csatlakoznak. Az eltérő terheléseknek megfelelően, háromféleképpen állithat6. A hidraulikus lengéscsillapítóban a légbuborék képződés elkerülése érdekében egy irányú olajcirkulációt alkalmaztak. Működés közben az olaj a belső hengerben felfelé, a külső hengerben lefelé áramlik, ezáltal a csillapítást végző felső munkahenger mindig olajjal van tele. Az olaj tömítését karmantyús tömítőgyűrűk biztosítják. A LENGŐVILLA KIÉPÍTÉSE A RUGÓSTAG MŰKÖDÉSE A lengővilla-tengely végén levő 2 db anyát 22 mm-es kulcsnyílású villáskulcs segítségével lecsavarjuk, s a lengő­ villa-tengelyt kihúzzuk. A

rugóstag összenyomódásakor a dugattyú felső részén levő lágy rugóval terhelt szelep kinyílik~és a belső hengerbe zárt olaj a dugattyú nyílásain át a dugattyú fölé áramlik. Ilyenkor a belső hengerben térfogatcsökkenés következik be, ezért a felső, erősebb rugóval terhelt szelep is kinyílik és a felesleges olaj a külső térbe áram.Jik Itt az olajszint emelkedik, ami a felette levő légpárna kisfokú nyomásnövekedésével jár. Kirugózásakor a dugattyún alkalmazott szelep zár, és a dugattyú fölé került olajmennyiséget az erősebb rugóval terhelt felső szelep felemelkedve, a külső térbe nyomja át. Az olajnak két szűk csatornán kell a felső vezetőpersely külső palástja mentén áthaladnia. Ez a szűk keresztmetszet, valarrunt a szeleprugó által kiváltott fojtás a dugattyú felfelé haladását hatásosan fékezi. Így az összenyomott rugókban felhalmozott energia nagy részét felemészti Amikor a dugattyú felfelé

halad, a belső henger alján levő szelep is kinyílik, és ezen át a külső hengerből kopásból adódó megnyúlás összértéke meghaladja a 20 mm-t ~a~ egyenlőtlen , megnyúlá~ következtében oldalirányú utese nagy. Ha lancot cserelilnk, tanácsos egyben lánckereket is cserélni - persze caak abban az esetben, ha a lánckerék megfelelően kopott. Az esetben, ha a lánckerék túlságosan elhasználódott és új lánccal szereljük, az új lánc gyorsabban elhasználódik, mintha egyben lánckereket is cserélünk. Beépítés Elhasználódás A lengővilla-tengely kicserélendő, ha a tengelyvég menete megsérül vagy megnyúlik. A lengővillában levő perselyeket kicseréljük, ha a lengővillában nem ülnek szilárdan, vagy a tengely játéka 0,3 mm-nél nagyobb. Beépités A beépítés sorrendje a kiszerelés fordítottja. Ügyeljünk arra, hogy mielőtt a lengővillába a tengelyt benyomnánk, töltsük meg csapágyzsírral. A lengővilla és a váz fülei

közé a súrlódó tárcsákat szereljük vissza. A súrlódó tárcsákat ajánlatos beszerelés előtt csapágyzsírral bekenni. 82 83 olaj tölti meg a dugattyú alatl,i teret. Ez a folyamat minden benyomódás- és kirugózáskor ismétlődik. Ha a gumiabroncs előírt légnyomását nem tartjuk be és nagyobb légnyomást alkalmazunk, a rugóstagoknak sokkal többet kell dolgozniok. Ez a rugóstagok idő előtti elhasználódását hozza magával, ezen.kívül a motorkerékpár útfekvését, kényelmét, vezetési biztonságát is rontja. SZÉTSZERELÉS A rugóstag alsó végét satuba fogjuk. Készülék segítségével a felső porvédő hüvelyt lenyomjuk Ezáltal a két rögzítőgyűríit kiszabadítjuk. A rögzítőgyűrűk eltávolítása után levehető a felső és alsó porvédő a rugóval együtt. A lengéscsillapító szétszereléséhez szükségünk van két különböz6 méretű csapos kulcsra. A felső alumínium fejből csapos kulcs segítségével

kicsavarjuk a rögzítő anyát, majd l00$avarju.k a dngattyúrúdról Ezután (szintén csapos kulcs segítségével) kicsavarjuk az olajhenger záróanyáját. A tömítéseket, tönútőgyűrűket kivesszük. Ezt1tán a dugattyú, a dugattyúrúddal együtt a hengerből kihúzha.tó A dugattyúrúdon a dugattyú felett levő szelepet, szeleprug6t úgy cserélhetjük ki, hogy a dugattyúszáron levő 10-es anyát lecsavarjuk és a rajta levő alkatrészeket leemeljük . KIÉPÍTÉS 14 mm-es osőkulccsal lecsavarjuk az M8-as anyákat. Levesszük az alátéteket. Ezután a rugóstagokat a két részből álló gumiágy külső felével együtt a vázhoz és a lengő­ villához hegesztett csapokról leemeljülc. • ELHASZNÁLÓDÁS A gumigyűrűk kioserélendők, ha a tömítő felü~etük sérült vagy deformálódott, működés közben az olaJ kifolyik a hidraulikus hengerből. A szelepek kicserélendők, ha tömítő felületük lépcsősre kopot,t vagy deformálódott. A

dugattyúrúd kicserélendő, ha az oly mértékűre k~pott a. működési hosszon, hogy elkerülhel etlenné lesu az olajfolyást. A dugattyú kicserélendő, ha ú,2 mm-nél nagyobb játékkal illeszkedik a belső hengerben és megfelelő csilla1)ítást nem biztosít. ÖSSZESZERELÉS Az összeszerelést. - a szélszoreléshez viszonyitv,~ forditott sotTendben végezzük Űgyeljünk arra, hogy szerelésnél az alkatrészeket tisztára mosott állapotban szereljük össze, a szeleprugók, ill. szeleptányér aJá piszok ne kerülhessen. Az előírt olajmennyiséget kereskedelemben 47. úbra A rug6stag leszerelés 84 • 85 (t.ün kapható lökésgátló olajból betöltjük. Szerelés közben a tömít6gyíirűk ne sérüljenek meg. A progresszív menetemelkedéssel elkészített rugót minden összeszerelésnél bezs.írozzuk Te.oge)Jkap eeol6 be,nft8 A SZERELVÉNYEK BEÁLÚTÁSA FORGÓ GÁZSZABÁLYOZÓ A kormányszarv jobb oldalán találjuk. Három részből áll,: a

műanyaggal bevont fogantyúból és a két félből összecsavart házból. A gázszabályozó egy M5-ös hernyócsavar által szabályozható súrlódó fékkel is el van látva, amellyel a porlasztó tolat,tyú visszahúzó hatását ellens1:11yozhatjuk. ~ súrlódó fék akko1· van jól beállítva> ha a VISszahúzó rugo nem képes a gázszabályozót visszafogni de az mégis könnyen mozgatható. Beállítás A bowden beállító csavart addig csavarjuk kifelé a hu.zaltámasztóból, amíg a tengelykapcsoló emeltyűnél a bowden 2-3 mm-t mozdulhat anélkül, hogy a tengelykapcsoló nyomóté.rosáját emelné Ennyi holtjáték szükséges ahhoz, hogy a tengelykapcsoló kiemelő pálcák, és a golyók tehermentesüljenek. TENGELYKAPCSOLÓ EMETIIffl A kormányszarv baloldalán a kormánycsőre csavarokkal rögzített gyűrűbe van ágyazva. A tengelykapcsoló bowden alsó beakasztása a bal motorházfélen van. Itt kapott helyet az állítóesavar is FÉKEIIELTYff 1 A

kormányszarv jobb oldalán a tengelykapcsolóval azonos módon helyezték el a fékemeltyűt. HÁTSÓ FÉKTAPOSÓ ÉS VONÓRúD A hátsó féktaposó tengelyét a váz meg.felelő csomópontján a lemezek furataiba ágyazták A fékrúd-vonókar, Kerb-fogazássa.l illeszkedik a tengelyre 4:8. il>ra Tengelykapcaol6 emeltyli 87 Beállítás .HAJ~GTOMPÍTÓ BERE"lDEZÉS A fékrúd-vonókart Kerb-fogazása álLal olyan helyzetben szerelhetjük fel, amely a vezet/S lábtartásának a legjobban megfelel. A Danuvia 125 om3-es motorkerékpár viszaverő eh·endezésű hangtompítóval van ellátva. A Lcrel61emezek különleges elhelyezése folytán, továbbá a hangtompítóban levő lamellákon elhelyezett furatok révén a kipufogógázok többszörösen visszaverődnek. Így nagyrészben elvesztik sebességü1cet, szétoszlanak a banglo1npító berendezésen belül A kipufogógázok által okozott zaj, ily módon lecsökken kb. 85-86 phon-ra. Körtübelül 5000 km út

után a kiplúogó berenclezést ki kell tisztítani. Erre a célra a hangtompítót szét kell szerelni. A szétszedett bnngtompitóban levő alkatrészekre er<isen ráégeLt maradványokat letisztítjuk, ha szükséges leégetjük. Ennél a műveletnél ügyeljünk arra, hogy a klómozott csatlakozó darabokat ki ne izzítsuk. • Bo,vden-huzalok Bowden-huzalok cseréjéhez a kapcsoló bowden-végeket a kézi emeltyűkön, ill. forgókaron kiiktatjuk Ha a bowdenhuzalok burkolata a vázhoz van erősítve, ezt az erősítést oldani kell, 1tána az egész hi.lzalrendszerf; levehetjük Ősszeépítésnél ügyeljünk, hogy csak otlaillő bowdenhuzalokat (eredeti tartalék) használjunk. A 125 cm3-es Dannvia motor:kerék.párnál az alábbi bowden-huzalok haazná1atosak: huzal Tengelykapcsoló 0 2 X 1170 mm Kézifék 0 2 X 1095 mm Gá11.szabályzó 0 1,5 X 1030 mm b1.1rkola-t 0 2,7 X 1000 mm 0 2,7 X 1000 mm 0 2,2 x 940 mm A hangtompító szétszedése anyát 20 1nm-es

hatszögfejű osőkulccsal eltávolítjuk. b) a kipufogó végdatabokat lehúzzuk a kipufogótól, e) a hangtompító köpenyt a vázra erősítés helyénél megoldjuk és a köpenyt hátrafelé lehw.ruk, d) az erősítő kengyelt kioldjuk, és a hanglompiló betétet a kip1úog6csőről lehúzzuk. a) A kipufogó végén Új bowden-huzal beszerelésekor ügyeljünk a következőkre: 1. vizsgáljuk meg a kéziemeltyűt,, hogy éles sarok vagy sorja nincs-e rajta, esetleg nem szükséges-e azokat lekerekíLeni - leélezni, 2. a bowden-huzalok beakas1t-ási helyeit kissé beolajozzuk, 3. beépílés előtt magát a bowden-huzalt is olajozzuk, 4. a huzalt akasszuk be, 5. a bowden beszerelése után a burkolatot űgy helyezzük el, hogy a huzalnak elegendő játéka legyen a hüvelyben., me1t túl kis játék mellett a bowden-huzal tűi nehezen mozog, és csak nagy erővel lehet.~működ­ tetni. Ez viszont a h11Zalvég kiszakadását vonhatja maga után. 88 levő A hangLompító

beléLek tisztításánál, szétszedésénél ügyeljünk arra, hogy a furatokat ki ne bővítsük, nehogy ezáltal a hangtompító szerkezetét oly mértékben megváltoztassuk, hogy az l-eljesítmény veszteséget okozzon. A hangtompító összeszerelése, értelemszerűen a fentiek fordítottja. l MOTORÁLLV,ü,Y r. motorállványt a motor:kerékpár súlypontjához közel hE}lJezték el, ezért az első kerék kisze1•elése után a hátsó, a, Mtsó kerék kiszerelése után pedig az első kerék támasz- 89 ISO, 6bra. Rangtompit6 azétazedé&e A benzinoaap állásai: hátrafelé zárva, lefelé nyitva, előre tartalék. l A benzinnimpot a tartályon szabályos jobb- és balmenetű anya rögzíti. A szorltórugó 2 db lf4-es csavarának kicsa.varáaa után az alatta elhelyezett membrán leemelhető és tisztítható. A vízZOO,k balrafordításával a támasztócsavar becsavarodik, és a tartókengyel meglazul A kengyel kiakasztása után a vízzsák kiemelhető,

és a benne levő szűrőbetét kitisztítható. A szűr6 tisztítását 500-1000 kmenként rendszeresen el kell végezni NYEREG A kétüléses egybenyerget (eportnyercg) latioell kárpitozás teszi kényelmessé. A vázhoz két kengyel erősíti Az első kengyelt a. tank feler5sitő csavarja, mfg a hátsó kengyelt a sárvédő felerősít<> csavarja rögzíti. BOR.ÍTÓLJJ!IEZEK kodik a talajra. Az állványt egy kettős működésű rugó tartja felcsukott vagy használati helyzet.ében Az állványt a váz csomólemezeihez mindkét oldalon 1-1 csap tartja, amelyet alátét és sasszeg biztosít. Az állvány alum inium öntvényből készült. 1 ÜZEMANYAGTARTÁLY ÉS BENZINCSAP Az üzemanyag-tartály 171 űrtartalmú, ebből 21 tartalék. HáromáJ.lású vízzsákos benzincsappal látták el A ta-rtályt gnmiá.gyazás erősíti a vázhoz, 90 l Az oldal borítólemezek védik a vezetőt a hátsó kerék által felcsapott sárt61, s egyben a motor külslí

tisztántartáaá.t is megkönnyítik. A bal oldali borítólemezben helyezték el az akkumulátort, a jobb oldali boritólemezben pedig a szerszámkészletet. A borítólemezek találkozásánál gumiszegély van Hasonló gumiszegélyt; találunk a borítólemezek és az üzemanyag-tartály találkozásánál is. Az oldal boritólemezeket könnyen hozzáférhető helyen elhelyezett csnvarok kicsavarásával tudjuk a vázról leszerelni. A visszaszerelésnél ügyeljünk ru.Ta, hogy a csavarokat szakszerűen kezdjük becsavarni, nehogy becsavarás közben a menetet meg• sértsük. KORMÁNYZÁR Parkírozá-shoz (a fokozott biztonság érdekében) a kormányon zárt rendszeresítettek. 91 51. ábra Kornlllnyzttr A kormányzárhoz mellékelt 2 db kulcsra vigyázzunk, mert esetleges elvesztése esetén új kormányzárat kell beazere?.ni, mivel a kormányzár biztonsági, Elzett-rendszerű zár AKKUllULÁTOR .A motorktlrékpárt lölleUen, műanyagházas új akkumulátorral

szállítja, a gyár A¾ akkumulátor helye a bal oldali bu.rkolatban levő dobozban van A záróosavar eltá-volítá1:1a után a doboz felső része lenyitható, és a szorító pánt, ill. gumi kiakasztása 11tán az akkumulátor kiemelhető tfzembehelyezés előtt az akkumulátort fel kell tölteni. A szakszerű feltöltés kihat az akk-umulátor élettartamára, ezért ezt a rnupká,t azakurűheUyel végeztessük el. 92 Az akkumulátor első íeltöltéséL formázásnak nevezzük, és ez adja meg az ak:Jrumulátor tartósságának alapját. A Danuvia motorkerékpárok lendkerékmágnes-gyújtással mű­ ködnek, így akkumulátot nélkül is üzembehelyezhetők. (Természetszerűleg ebben az esetben álló helyzetben 1:1, városi világítás nem működik, a jelzőkürt pedig egyáltalán nem használható.) A sze1·elt akkumulátor 8 Amper-órá-s. Feltöltés előtt a cellákat 24Bé0 sűrűségű vegytiszta kénsavval töltjük fel. 10-12 óra állás után 0,7 A

áramsűrűséggel töltilnk 24 órán )ceresztül (megszakítás nélkül). A töltést addig kell folytatni amíg a cellákban egyenletes gázfejlődés nem indul meg, és a feszültséa cellánként 2,6-2,8 Voltra nem emelkedik. A savsűrűsé~ek 32° Bé-t kell elérnie. (A sav pezsgése jól megfigyelhető az átlátszó műanyagház oldalfalán keresztül.) Amennyiben a töltési idő alatt a sav hőmérséklete a 40°-ot eléri, úgy a töltőáram-mennyiséget szükség szerint csökkenteni kell. Ebbon az esetben toriné~zetesen a töltési idő is meghosszabbodik. A telep fenti kezelése után ellen6t.iznikell a sav nívóját A helyes mennyiség, ha a lemezek felső szélétől 8 mm-ral magasabban áll a folyadék a cellákban. Ra a töltés befejezése után a savsűrűség túlhaladja a 32Bé0 -ot, úgy a sav egy részének eltávolfliása után a szükséges hígítás végett megfelelő mennyiségű desztillált vizet öntünk a cellába. A hígítás után még rövid

ideig a töltést folytatni kell, hogy A. sav és a desztillált víz tökéletesen olkeveredjék A hosszabb élettartam elérése céljából ajánlatos, hogy az első töltés tttán 10-12 órán keresztül (1 Amper erősséggel) süssük ki az akkumulátort n1indaddig, amíg a ce]]ák feszültsége 1-8 Voltra száll le. Ezután a már előírt módon újra feltöltjük az akkumulátort. A töltési művelet elvégzése után a cellák beöntő nyílásait a csavaros dugókkal elzárjuk, az akkumulátort gondosan áttöröljük, és a pólusokat 93 bekötés eléSttsavvédő zsírral bevonjuk. Bekötésnél ügyeljflnk arra, hogy az akkumulátor - negatív pólusát a motorkerékpár vázához kössük, míg a pozitív pólus a központi kapcsoló, ill. a villanykürt vezetékével legyen összekapcsolva 6S, ,blft. Beépl~tt lámpafej + v11,ÁGÍTÁS, ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK LÁMPAFEI A lámpafejet 2 db M8-as csavar erősíti fel a villaszárburkolatra. A tart6osavarok

meglazítása után a lámpafej fűggéSleges síkban állítható. A fényszóró tükör 130 mm-es 0-jű forgás paraboloid. A fényvisszavetéS felület vákuum porlasztással felvitt tiszLa alumínium. A tüln·öző léteg igen vékony, ezért csak száraz vattacsomóval szabad a rászállott finom portól megtisztítani. A fényszóró izzója 6 V 25 W-os bilux. A lámpafoglalat, amelyet egy rugó rögzít a tükörben, a bilux izzón kívül egy 1,5 W-os gömbizzót is tart. Ez szolgáltatja a városi világítást. A lámpa.fejben találjuk a központi gyújtást és a világiláa- ,52. ábta, A~ akku.ruullitor kiszerelése 94 64. ábra, LámpaleJ aútsurelése 95 kapcsol6t. A kapcsolókulcs kihúzása a motor gyújtásá,t üzemen 1.ivül helyezi A kapcsolókulcs jobbra fordításakor a városi világítás és a hátsó lámpa, balra forgatá.sak:or a bilux izzó, és a l1ál ~ó lámpa kapcsolódik be. r.c ,IJ,rn UAt~1lá1i1pti rets:r.ereMse BlLUX KAPCSOLÓ A

bilu."X izzó két szála, a bal kormányra szerelt biluxkaposolóval felvá]t,ya iizen1eltoihelő A bilux váltókapcso1ón találjuk az eleklromos kür~ testéríntkezőjének nyom6kulesát is. A lámpa.fejbe építolt6k be a sebességmérőt é-ci kilométcrszámlálót, mely meghajtását a bal mellső fedélbe szerelt ferclefogú fogaskerék-pártól (hajlékony tengely közvetílésé- vel) kapja. A lámpa.fejben egy szelén egyenirányiló oellál is találunk, amely a mágnes löltőtekercsének áramával kb. 0,5 A áramerősséggel tölti az akJ<.mnulálort HÁTSÓ LÁMPA Két izzója van. A felső a 6 V 5 W-os fékjelző lámpa Ez a láb-fék működtetésekor zárja. a fékkapcsoló áramkörét, és a hátsó lámpa felső, sá,rgaszínű míianyagbúráján át feltűnő, nappal is jól látható fényjelzést ad. A 6 V 3 W-os hátsó izzó akkor működik, amikor a központi ka.pcso]ó segítségével az első világítást bekapcsolják. Ekkor a lámpatest

átlátszó ablakán át fehér fénnyel világítja meg a rendszámtáblát, és hátrafelé piros fényt mutat ELEKTROMOS KlJRT ;;;;. Ít brft Jldt8úlán11111 ,~s:t1·rtliise 96 Az oldalborító lemezek mögött a vázra szerelték fel. Áramát közvetlenül az akkumulátortól kapja. 7 Danuvia 97 • 57. ábro Az clel,itro1uos kürt lC$Zt!rOMse A lendkerékmágnes jobbra forgó. i:1inden fordulata csak egy-egy megszakítást eredményez. A gyújtás iddpontja az alaplap elállításával f:!tabályozható. Ha a gyújtás mértéke (foka) nem megfelelő, az alaprögzítő csavarokat fellazítjuk, é.~ a kívánL irányban az alaplapot elfordítjuk Alnennyibe11 több előgyújtást kívánunk adru, az alaplapot balra, ellenkező esetben jobbra k.ell fordítani Helytelenül beállított megszak.ít6 hézag esetén a nagyobb hézag emeli, a kisebb hézag pedig csökkenti az előgyújtás mértékét. Ha a jobb oldali motorházfélt leszoreljűk, előLlünk áll a motor

forgattyústengelyéro kúpos illeszkedéssel rászerelL londkcrékmágneses gyújtó és világ1l6 bere11dezés. FÉKLÁMPA-KAPCSOLÓ A váz bal oldali osomólemezére szerelik. A féktúd vonókar és egy húzórugó működteti. Áramát szintén közvetlenül az akkumulátortól kapja A GYÚ.JTÓBERENDEZÉS MfJKÖDÉSE ÉS DEÁLLÍTÁSA A Danuvja motorkerékpárok 25 W teljesítményű, és közvetlenül a forgattyúslengelyről való meghajtású ÁVF GV 4 25/6-os lendkerékmábrnessel vannak ellátva. LENDKERÉIUIÁ.Gl"ES A lendkerékmágnes lényegében váltóáramú generátor. A forgás következtében a beépített tekercsekben váltóáram gerjed, ezért a töltéltekercs által szolgáltatott áram csak szelén-egyenjrányító közbeiktatásával használható fel az akkumulátor töltéséhez. A lendkerékmágnes állórészből, és forgórészből áll. 98 ,;<;, ú br11. A g> (1Jw:s• nwgszokító iíllílt11n 99 Részei: a forgattyústengelyre

szerelt permanens mágneskoszorű, és az áll6rész. A mágneskoszorú 6 db alumíniumnikkel ötvözetből készült mágnes szegmensét a lágyvas p6lt1s-sa1·uk süllyesztetlfejű csavarok segítségével rögzítik a könnyűfém ház belsejében. A mágnesagy egyben megszakító büLyök is, ezé1·t a főtengelyhez viszonyított helyzetét a lájolócsap határozza meg. Az állót észben négy tekercset La)álnnk. Ebből ei,,ry a nagyfeszültségű gyújtószikrát szolgáltatja, kettő (párhuzamosan kapcsolva) a 6 V 25 V világítást táplálja, a negyedik pedig a lámpafejben elhelyezett szelénegyenirányító cellán keresztül az akkumulátor töltőái·amát t-ermeli. Az állórész alaplemezén van a gyújtásmegszakító és a kondenzálot. A mágneskoszorú leszerelésekor a fé5tengelyen levő li112-es ba.Jn1enetű anyát a biztosító alátét kiegyenesítése után 19 mm-es osőkulccsal lecsavarjuk. A lendkerék-agyba becsavarjuk a lendkerék lehúzót, ezt 22

mm-es villáskuloosaJ megfogva, a lehúzó csavarját addig csavarjuk, amíg a lendkereket a főtengely kúpjá.ról le nem emeljük Amikor a kúp oldása bekövetkezik, a mágneskoszotút a lehúzónál fogva kézzel lehúzhatjuk. Az állórész leemelésekor a jobb oldali motorházfélen három kivezető van. A kivezetőn 9 mm-es villáskulccsal n.z anyákat lehajtjuk, majd a kivezetőket bebújtatjuk Az á,llórész há,rom darab 115-ös anyáját 9 mm-es osőkulccsal oldjuk, majd az állórészt egy pontozóval a motorházzal összejelöljük az utólagos ellígyújtás beállításának megkönnyítése céljából, végtü az állórészt leemeljük. A LENDKERÉK.11ÁGNES FELSZEREL:ÉSE, ELŐGYÚJTÁS BEÁLLÍTÁSA A motor 3,6 4,0 mm előgyújt.ással ad jó teljesítményt Az elforgatható alaplemez rögzítő csavarjait a felszerelt lendkerék-koszorú eltakarja, ezért az előgyújtás beállítása három munkamenetben a kö,·etkezó módon törlénik: 1. alapleme-t

beá11ítása, 2. a forgórész ideiglenes felülése, 3. a gyújtáshelyzet ellenőrzése Először 60, ábrB, • er11n1 100 • r l,endkerékn1ágnos llllcírész felszereljük az alaplemezt . Az }15-ös anyákat lazán lehúzzuk, a lendkerék-koszorút a főtengely kúpjára illesztjük (ügyelve arra, hogy a Lájolócsap az agy hornyába illeszkedjék). Az agyat gumikalapáccsal vagy szerszámnyéllel enyhén megütjük, hogy a kúpfelület elhelyezkedjék .Az előgyújtás mértékét a hengerfej levétele nélkül is egyszerűen ellen5rizhetjük, ha a hengerfej gyertyájának furatán bedugjuk a. hajtóvasat, és a motoi: jobbra forgatásával a felsé$ holtpontot megkeressük . A felső holtpont megkeresése ,itá.n a lendkf)reket balla forgaLjuk a 3,f>-4,0 mm-es elé5101 gyújtásnak megfelelően. A megszakító beállításához 6 V 25 W-os próbaizzót használjunk. Ezt 6 V-os akkumulátor pozitív sarkára, és a mágnes két kivezet6jére kötjük. Amikor a

negatív sarkot a váz testéhez kötjük, a lámpa kigyullad, és fényesen világít, ha a megszakító zárva van. A lendkerék-koszorú elforgatásakor azonban a megszakító bütyök a két érintkező (és egyben a gyújtás primer tekercsének) zárlatát megszakítja, ettől kezdve a próbalámpa halványabban világít, mert áramköre a gyújtótekerosen át záródik. Ismét fényesen világít, amikor a megszakító kalapácR záródik. Jól állítottuk be a gyújtást, ha a lendkerékmágneskoszorút (az óra járásával megegyező irányban) jobbra forgatva a lámpa éppen akkor halványodik el, amikor a gyújtás a kívánt értéken van. A MEGSZAlÚTÓ BFJÁIJ,iTÁSA A motor gyújtása szempontjából igen fontos a megszakító helyes beállítása. Ezt a mtiveletet közvetlenül a gyújtásbeállitás előtt kell elvégezni, ha pedig a megszakítás állítása a gyújtásá.llítástól függetlenül válik: szükségessé, úgy a megszakítóhézag helyes

beállítása után ajánlatos az ellSgyújtás fokát ellenőrizni. A beállítás módja a következő: A megszakító üll6 nagyobbfejű csavarját, 1/.i-fordulattal meglazítjuk, majd műszerész csavarhúzóval a kisebbfejü excenter csapot addig forgatjuk, anúg az tillő a, kívánt távolságba kerül. Ezután az üllő rögzítő osavarjá,t meghúzzuk, és a beállítás helyességét ellenőrizzük Természetesen ezt a műveletet a megszakítás rögzíteLt pillanatában végezzük. A megszakítónyílás helyes hézaga 0,3-0,5 mm között kell, hogy legyen. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rögzítő­ csavart beállítás előtt túlságosan ne lazítsuk meg, mert ez munkánkat megnehezíti, tekintettel arra, hogy meghúzásnál a beállítási hézag megváltozhat. 102 A ifEGSZAIÚTÓ .KALAP!CS ÉS t)LLő KICSERÉLÉSE A megszakító kalapács és üllő wolfram lapkája hosszabb üzemelés után az elektromos ív hatására leég. Időközönlcint cseréje

feltétlenül szükséges. A cseréhez a lendkerékmágnes-lroszorút (forgórészt) le kell szerelni. Leszerelés titán a megszakító kalapács forgástengelyén levő biztosító rugót, vaJamint alátétjét hegyes fogóval leemeljük. A megszakító rugójának felhasított végét rögzítő anyás csavar meglazítása után a csatlakozó kábelek alá.tétjei közül (vékony csavarhúzó vagy rajztű segítségével) a. csatlakozó kábelek alátétjei közül a megszakító kalapácsot kiemelhetjük, és ezzel a rugó a megsz.a,kjtó kalapács folgásbengelyéről is lejön Ezután csavarjuk ki az üllőt rögzítő osavarL, így az üllő is a rugólapra szerelt kenőfilocel együtt elszabadul az alaplaptól. Ha a wolfram érintkezőknél osalr beégéseket tapasttalunk, úgy azok lecsiszolása után űjra használhatóvá válnak. A csiszolásnál ügyelni kell arra, hogy a vissza.szerelésnél a lapfelületek teljes ér.intkezése meglegyen Ha az érintkezés nem

központos, újabb beégés következhet be. Beégés alatt nem a szürke, matt feliiletet érLjük, hanem ha mély égési felület vagy domborulat jelenLkezik a ,volfram lapkák íelületén. A MEGSZAKÍTÚ JCAI,A.PÁCS ÉS -OUő BESZERELÉSE A beszeJ:elés sorrendje a kiszerelés fordítottja. Ezzel kapcsolatban a következőkl:e kell ügyelu.i: ]3eszerelés előtt a megszakító kalapács forgástengelyére tegyünk egy kevés hőá,116 zsírt. (A továbbiakban a kalapáos bakelit perselye kenést nem igényel.) Az üllő visszaszerelésénél ügyelni kell, hogy az excentrikus állitóosap a helyére kerüljön. A megazakitó kalapács rugójának visszaszerelésekor a legnagyobb gondossággal járjunk el; ellenőrizzük, hogy a Lartóbak mindkét oldalán és a fu.ralban a, szigetelő alátétek épek-e 103 Csak ezután ak.assz11k vissza a megszakító rugót a helyére A beszerell megszakító, valamint a~ üllő ór.intkez6 felületeit az o1ajnyomoktól tiszta

vászondarabbal tiszl:ílsuk meg. KONDENZÁTOR CSERE A kondenzátor cseréhez is le kell húzni a forgórészt. ]~hez először a, kondenzátorhoz vezet(> huzal forra.sztását pá.kával leolvasztjuk és a mágnes alaplemezéből a rossz kondenzátort kihúzzuk. (Amennyiben túl szorosan feküdne helyén, úgy az alaplemezből egy tüske segítségével hátulról kiütjük.) Az új kondenzátort behelyezzük Ha nem áJlna a helyén kellő szilárdsággal, úgy az alaplemez öntvény megfelelő itányú tömörítése után rögzítjük. Végül a vezetéket végig a helyére visszaforrasztjuk. GYúJTóTEKERCS CSERE , 1 1 A gyújtótekercset 2 db hengerfejü csavar rögzíti az alap. lemezhez. A megszakitóhoz ,,ezető szigetelt huzal bontása után csavarjuk ki a rögzítő csavarokat, utána már a gyújtótekercs az alaplemezről leemelhető. Visszaszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a megszakitóhoz vezető huzal eredeti helyére kerüljün, és sehol se legyen a.

megszakíló kalapács, vagy a, lendkerék-agy mozgási terület6n. ÁRNYÉKOLT GYEJR.lYAJ>IPA GYúJTóGYERTYA A kétütemű motorkerékpár jó üzemelésének egyik legfontosabb feltétele a helyesen megválasztott hőértékű gyújtógyertya. A Danuvia molorkerékpárokhoz Bosch 175 T/1 h6értékű gyújtógyertyát használu1lk. (Azért adjuk meg a Bosoh-értéket, mert az összes gyújtógyert,-ya gyárak a Bosch-értékhez viszonyítva. ajánlják saját, más típusjelzéssel ellátott gyertyáikat) A gyár által meghatározott hőértékű gyújtógyertya használala összefügg a motor 104 leljesílményével. Nem megfelelő hőértéliű gyellya esetleg öngyulladásokat, gyújtási zavarokat, súlyosabb esetben dugattyúsérülést is ol{ozhat. A helyesen megválasztott hőértékű gyertya, használata esetén, amennyiben a gyújtási fok jól van beállítva, és a porlasztókeverék beállítása is kifogástalan, az elektróda porceJán része CEokoládébaina.

A pólusokon rendkívüli égési nyomok nem jelentkeznek. Ila kis hőértékű gyertyát használ11nk, a porcelánon erős égési képződménye­ ket találunk, és az elektródák idő előtt leégnek. (E gyertyatípus használata nagy károkat okozhat, mert kis hőértékével összefüggő öngyulladás következményeként szúróláng keletkezhet, ami esetleg dugattyú átégést is okoma.L A túl nagy hőértékű gyertya alkalmazása főleg hideg időben, gyújtási zavarokat oltoz, és már röviclhasználat után is bekövetkezhet, o1ajzárlat. A helyesen megviüasztott gyertyánál beszerelés e]őt t gondosan ellenőrizzűk a gyertya. két pólusa közötti légrést Helyes a beálliliá.s, ha a 0,6 mm-es hézagmér5 könnyedén mozgatható a két pólus között. 1 llinden motorkerókpárnál megtaláJ.juk Ai gyertyapiplÍlA rádió, és televízió elLerjedésével ezeket, a bakelit gyertya pipákat a zavarszúrős árnyékolt, gyertyapipák váltották fel. Ez a

gyerL-yapipa kettős célt szolgál. A nemz-0Lközi előírá­ soknak megfelelően a. televízió és rádióvételt, nem zavarja (kötelező használata hazánkban is bevezetésre fog kerülni.) De az árnyékolt gyertyapipa e16nye még a zavarszürésen kívül, a gyertya fegyverzetére szorosan rátapadó fémpalást a gyertyát védi nedvesség és egyéb ktüső behatásoktól. Ennek előnye főleg esős időben vagy esetleges mosásnál tapasztalható. A gyertyapipák áUagos élettartama 6-10 OOO km A szétszedhető kivitelnél a jelzett km szám lefntása után belső szilitet kell cserélni, míg a másiknál természetszerűleg a. teljes gyerlyapipát kell kicserélni 105 6y{fJIÚs Park1rozóteny fenysróró bekapcsolvo l}ekapao/w óekupcsolvo 1 j • Sar;a rr-1 la öí?tl · 1 -. . "--------., -- 11 fekele I i / úll/-CT1?/1z · 1 ~. , Barna : . : ; 1 Sl1/ - ER 80/tx Orsloguli leny . ,/ .·--·--··-·-·-·1 .- ·-,

GVf-8810/tx · ., J SllJ-Cí1f/1z ( :,-- /· -~d 1 l i . srf f v· -: Sorgí!., Jl4-EL .J2/fz - Sl4-GU57/1x r---·--·-.-·-i ! .J~1, 1 ./4 Eft -· . Tompi/17// len!( r • l(ek • !. : 1 60. ábra ÁrnJfillolt gyertyapipa 81rlosilik Piros J~LEKTROMOS KAPCSOLÁSI , , ÁZLAT 1 . /iJ A Danuvia motorkerékpár elektomos bekötése a ka,pcsolási vázlat szerinti (61. ábra) A motor esetleges szétszerelésénél, amennyiben a vezetékeket meg kell bontani, űgy az űja.bb bekötésnél alig nélkülözhetjük: a kapcsolási vázlaL 1tasít;ásait. A vezetéke]c (amennyiben azok gyáriak) több színűek, és a színekkel könnyen ellenőrizhetjük a bekötés ltelyességét, ill. az újabb beköíésL gyorsan "égrehajlhatjuk Mint a rajzból kitUnik, a lendkerékmágnes a)aplapjából l1árom leágazás csatlakozik a központi kapcsolóba, ezek: 2. jelű gyújtás, 51. jelű világítás, az 59. jelíí töltés 106 . (& ,l::::/ To//17

e"ercs • 1 (-, ) • fgyen11r11mu duda Voz l}-· / I1 1 , • /lt/11g1/as , fgyer11rony1l0 , -. ,/ / , Gy/ljl/JS ., l ./ Lendkerikmdgnes . li- ~-----=-, .+ , . • Stoplampa .4k11mvkílor tll. úbra lllloktlomos be.lciltésl vázlat , Vdz Stopkupc:oló 11 i t v i z s g á I j u n 1-:, é s m i 1y e n i d ő k ö z ö k b e n ? A központi kapcsolón (fcnlieken k.íviil) s:iám szerint az aJábbi csatlakozó pólusok találhatók: 58. jolű hátsólámpa, K. jelű kürt, 57. jelű refleklor, 31. jelű , lest, 1 56. jelű bilux kapcsoló, 56. a és b jelű f6nyvállás (bilux országúti), :~o. 51 jelű akkumulálor, és töltés a) üzemanyagot, b} eleklro1nos berendezést (fény, jelzőkürt), e) tengelykapcsoló-emeltyű. játékát (2-3 mm) dJ tömlőnyomást, e) a két fék működését. a lömlők állapotát (hőfok, levegőnyomás, beal(adt szegek). 3. Visszatérés után: a) a, gumikat

felülvizsgáljuk (nyomás, szegek), b) a légszfu:őt megtisztítjuk (mindenekelőtt 500 km-es út után, valn.,mint poros időben), e) az időjárásnak megfelelően, a, kerekeket megtisztítjuk. ., zománc és krómozott részek meghálálják a rendszeres ápolást Erős piszkol6dást legjobb gyenge vízsugárral lemosni. Közben ügyeljünk, hogy a forró hengert, vagy a villamos berendezést hideg víz ne érje. Ezután a kereket megszárítjuk, és a zománcozást megfelelő védőanyaggal kezeljük: A krómozott részeket vazelinnal bekenjük, rlJ a gép leállitása után az üzemanyag-csapot lezárjuk, hogy a következő menetnél ne legyenek inclitáai nehézségek. DANUVIA 126 cm3 -ES lIOTORKERÉKPÁROK ÁPOLÁSA 108 előtt: 2. lIeuetközbeni 1nogállásnál: A "Váz.la ti rajz ponLosan megmutatja a beköté>i helyeket Amennyiben tehát a motorkerékpár elekh·omos vezotókei nem eredetiek, úgy ha új vezetéket helyezünk be, tanácsos löbbszínű

vezetéket használni a könnyebb beköl6-c,, és későbbi könnyebb szerelhetőség érdekében. A helyes kezelésen kívül molorkerékpárunk tartós hasmálhatóságát gondos ápolással is elősegítl1etjük. Hosszú élellartam, olcsóbb üzemelé.>, és megbízhatóság a szakszerű ápolás előnye. Bár a gondos ápolás fáradságot, türelmet igényel, anna,k aki szereti járművét az ápolás egyben szórakoi.ást és anyagi szernpontból is hasznos időráfordítást jelent. A gyártó válla,lat féléves garanciát ad a kibocsáLoLt motorkerékpárokra. Amennyiben ez idő alatt meghibásodások fordulnak elő, azok az ország területén levő bármely szerző­ déses műhelyben díjmentesen kijavíttathalók. Ha nagyobb javítások válnak szükségessé, ajánlatos azokat a garancia letelte után i$ szakmúhelyekbcp elvégeztetni. 1. llinden 01enet 4. Az első 500 km után: a) motorkerékpárral próbajáratást végzünk, és a fékeket megvizsgáljuk, b)

a kormány játékát (a kormányzárb oldva) a kormányfejnél megvizsgáljuk, 109 e) a, tengelykapcsoló játékát megvizsgáljuk (2-3 mm G. 2000 km u tán: a kézicmolt,).-űn), <l) az összes csavarokat a 1notoron, és a vázon megvizsgáljuk (ifotorfelfüggesztés, az összet=; emelt.yűk, uiells5- és hátsó lengővilla, feltéttengely, sárhány6felerősítés, mellső- és l1átsó fékemelő.), e) a láncfeszességet mcgyjzsgáljul(, a Jáncokai, olajozzuk, /J a1. akknmulátorsav állapolál ellenőrizzük, esetleg desztilláll vízzel uliínlöltjük., g) a lömlőnyomást ellenőrizzük (Az előírásos töml<3nyomás elöl 1,3 atm túlnyon1ás, hátul l,7 atm. l úlnyomás hát u1 2,0 atro túlnyomás, ( uLassal). h) a lengőtengely oldaljátékát megvizsgáljuk, és utánaálIítjuk. A lengőrészeknek játékmentesnek kell lenniök, i) motorl.:erékpárral próbajáralást végzünk és meggyőződést szerzLink, IllOg an-e a kellő közlekedési

biztonság. 5. 1000 km után: a) a moLorkerékpárral próbajáralást végzünk, a féke.ket megvizsgáljuk, esetleg utánállitjuk, b) üzen1anyag-csapot megtisztíLjuk, e) a gyerLyát megvizsgáljuk (izolálorgyertyáknál az elektrócla-lávolság 0,6 n1m), dJ a motorkerékpát· kenési helyeit r.sfrozzuk, e) a tömlőnyomást ellenőrizzük: (elöl 1,3 atm tú1nyomás, hátul 1,7 at1n túlnyomás szólóüzemnél, hátul 2,0 atm túlnyomás, utassal), fJ próbajáratáat, végzünk: és meggyőződünk arról megn:in-e a kellő közlekedési bi2tonság, 110 , r• a) pr6bautat teszünl{, a fékeket megvizsgáljulr, eseUeg uLánaáUítjuk, bJ a tengelykapcsolót megvi7.sgáljuk, esetleg utánaállítjuk, e) a porlasztót és az üzemanyag-csa.pol megliszüljuk .A porlasztóban a fúvókát és enne}{ szoros tiléséL megvizsgáljuk, d) levesszük a hengerfejet, az olajkormoL a hengerfejből és a dugattyúfenékről, va1amint az átbocsá.jlóny11ásokb61 kitisztítjuk, e)

a levegőszűrőt benzinben kimossuk, utána olajjal megszórjuk, s lecsöpögni hagyjuk, f) a megszakító érintkezőt érintkező-reszelővel megtisztíLjuk . A:1, érintkezési távolság 0,4 rom A kenőfilcet (a megszakító bütykön) 1-2 csepp olajjal látjul,: el. (Műanyagbülyök esetében ZS~ l 00-as 2sirral kenjük.) g) a Jáncot megolajozzuk, h) a kenési helyeket zsírozzuk, i) mellső-hátsókerek.et és lánckorék~agyat kiszereljük, a golyóscsapágyakat osapágyzsírral feltöltjük, j) az olajállást a hajtóműben ellenőrjzzük (esetleg, ut~töltünk egészen a lengclykapcsoló-fedélben levő olaJellenőrző nyílásig), kJ az akkumulátor sav-állását megviz.c,gáljuk, esetleg desztillált vizet töltünk utána, l) a, tömléSnyomást ellenéSTizzük; m) az összes csavarokat a vázon és a motoron me~vizsgá.ljuk, szilárdan üJnek-e (Ezek a hengerfeJ, motorfelfüggesztés, az összes kiszolgáló eineltyíik, mellső rugózás és hát.só leng6rész, a

sárhányó megerősítés, mellső és hátsó fékemeltyű csavarjai), 111 • n) pr6bajaratást végzünk és mogvh.sgáljuk kö1lekedési biztonság s1.empontjából, o) a hengerfejanyákat utánahúzzt1k. 7. 5000 km után: a) próbajáratást végzünk, a fékeket megvizsgálj11k, b) e) (l} e) /J g) h) i} i) k) 112 esetleg utánállítjuk, a Lengelykaposolót megvizsgáljuk, esetleg titánállítjuk (2-3 mm-t a kézieme)tyűn), a kipufogódoboL leszereljük és megtisztítjuk, a, hengerfejeL leszereljük, az olajkormot a hengerfejből és a dugaltyúalapr6], valamint az átömlő­ nyílásokból eltávolítjuk, a porlasztót és az üzemanyag-csap vizzsákját megtisztítjuk. A légszűrőt benzinnel kimossuk, olajjal megszórjuk, és lecsepegni hagyjuk. a hajtóműbe11 (sebességváltó) az olajaL lemérjük. · (~IM60 0,7 1), a motorkerékpárt a kenési helyeken zsírozzuk, a megszakilókonta.ktust ellenőrizzük (Távolság 0,4 mm.) A kenőfilcre (a megszakító

bütyöknél) 1-2 csepp olajat cseppentünk. (lt-fűanyagbütyök esetén 25100-os zsírral kenjük) láncmeneteL megvizsgáljuk, eselleg ulánállítjuk, a kerekeket újra nyomraállitjuk, az akkumulátor savának állapotát 1negvizsgiUjuk, esetleg desztillálL vízzel utántoltünk, megvizsgáljuk, hogy a, motoron és a vázon levő összes csavarok szorosan ülnek-e. (Ezek a motorfelfüggesztés, összes kiszolgáló emeltyűk, meJJső és hátsó lengőrészek, felt.éttengelyek, sárhányó n1egerősílés, mellső és hátsó fékemeltyű csavarjai), a lömlőnyomást: (elöl 1,3 atm túlnyomás, hátul 1,7 atm túlnyomás szólóüzemnél, hátul 2,0 atm túlnyomás, utassal), m) a motorkerékpárral próba.járatásL végzünk és a közlekedési biztonság szempontjáb61 megvizsgáljuk, n) a hengerfejanyáL még egyszer meghúzzuk. l) ellenőrizzük 8. 7500 km után: a) az olajállást a. hajtóműben ellen6rizziik (a tengelykapcsoló-fedélben levő ellenőrzőnyílásig

feltöltjük), b) a motorkerékpátt a kenési helyeken 7,gfrozzuk, e) a láncot olajozzuk, d) ellenőrizzük a tömlőnyomást: (elöl 1,3 a.Lm túlnyomás hátul 1,7 atm túlnyomás szólóüzemnél hátul 2,0 atm túlnyomás utassal), t) a levegőszűrőt benzinben kimossuk, majd olajozzuk és hagyjuk lecsöpögni, /J a gyertyáL ellen6rizzük (Elektróda távolság 0,6 mm), g) próba.utat teszünk és ellenőrizzük, megvan-e a kellő közlekedési biztonság. 9. 10 OOO k1u után: a) a. motorkerékpárral próbautat teszünk és a fékeket megvizsgáljuk, ill. utáoállítjuk b) a hajtóműben olajat cserélünk. (Új töltésnél 0,71 motorolajat), e) a. láncmenelet ellenőrizzük, a láncot utánállitjuk és olajozzuk, a láncvédő tömlőt olajjal megtöltjük, dJ a. kipufogódobot leszereljük és megtisztítjuk, 8 Danuvta 113 e) a hc.-ngorfejel és a hengert levesszük, az olajkormot a hengerfejből és a dugattyúfenék.rőJ, valamint az átömlőnyílásokból

eltávolítjuk, f) a gyertyát meglisztitjuk. (Elektróda távolság 0,6 mm.) Erősebb kopás esetén a gyeityát űjjal cseréljük ki, g) a porlasztót és az üzemanyag-csap vízzsákját kitisztítjuk, h) a porlasztóban utánahúzzuk a fúvókát, a tűrúvókát pedig „szoros ülésre" vizsgáljuk, i) a levegőszőrőt benzinben kimossuk, ola,jba áztatjuk. és hagyjuk lecsepegni, 1) a m.o torkerékpárt a kenési helyeken zsírozzuk, a gázfogantyút a kormányról levesszük és a tolókát újra zsú·ozzuk, kJ a megszakító érintkezőt ellenőrizzük, távolság 0,4 mm. A megszakító bütyöknél lev8 kenőfilo1·e 1-2 csepp olajat cseppentünk. (}fíianyagbülyö]c eselén Zs-100-as zsírral kenjük.) l) az akkumulátorsav állapotát megvizsgáljuk, esetleg desztillált vizet öntünk 11tána, rn) a motoron és a vázon levő összes csavarokat megvizsgáljulc, feszesen üJnek-e, ~i) mells8 és hátsó kereket, valamint a lánckerék-agyat szereljük ki. Az

összes golyóscsa,págyakat lássuk cl golyóscsapágy-zsírral, o) a kormány játékát a kormányfejen vizsgáljuk meg, a kormányzárat oldjuk, p) vizsgáljulc meg a tömlőnyomást, r) motorkerékpárral végezzünk. próbajáratást és vizsgáiljuk meg a közlekedési biztonság szempontjából, s) a hengerfejanyát még egyszer húzzuk meg. 114 HASZNOS T.ANÁCSOK Akik szeretnek molorjukkal hosszú tűrákat tenni (sokan vannak ilyenek) azoknál örökösen problémát jelenia túrához szűl{séges holmik szálJílása. A hátizsák nem oldja mog a problémát, m ert az utas hátán levő súly tehetetlensége a kormányzást bizonytalanná teszi. A magyar közlekedési szabályok szerint nem szabad a benzintartályon csomagot szállitani. lIa, már külföldön mindenhol a motorkerékpárok kereskedelmi forgalomban vásárolható poggyásztartóval vannak ellátva Nálunk is tervezik ezek iparszeríi gyártását, de jelenleg a csomagtartókat még csak barkácsolva, magulc

az üzemeléSk készítik. Ennek a meglcönnyítésére javasoljuk az alábbi ábra szerinti csomagtartó alkalmazását, ill. elkészítését Az oldal- és felülnézeti rajzból jól látható, hogy a esomag- Íi- +- ~ 11 - ------- 1 ~~ ) l 0 4 ( --) 1! q „ 0 ==::±:::=-==== j 11 ---- ==:::::;;::::c;:;::::,e.--=-----":,a:---0/ . -----. 62. ábr11 Cao1nagtnrtó 11llll•, oldoJ és felilluézeto s• 115 . , X , ~ · ·• ·-·~" :,,, . . . . --·~ ! ,, l ~ . ,.,:~ ,ó, : . 6:l. ál.1r11, lll>!fg) áll:tl II rtf, rllgzit~~e L. ,--!- . / védlS anyaga 0,7-1 mm-os alumínium, va.gy vas (esetleg míia.nyag) lemez Ezt úgy kell kialakítani, hogy a motor tula.jdonosának a lábtartóhoz viszonyított térdmagasságig érjen a f elséS széle. Az alsórész megfelel6en kiképzett két felerősítő szárnyá.hoz erősítjük és a lábtartó gumi külső és belső részéhez csatlakoztatjuk. A felsőrészt külön

bilincs segítaégével a bölcsővázhoz erősítjük. A lábtartó kiképzésénél ügyelni kell arra, hogy a lemez idomd8,rab ne akadályozza a henger hűtését. A LÁNC ÁPOLÁSA Az tartó szabályozható. Nagyobb poggyász szállítása esetén a hátsórész hüvelyéből kihúzható és oldalcsavarral a kívánt állásban rögzíthető. Városi közlekedésnél, vagy kisebb csomag szállitásánál a csomagtartót teljesen visszatolva, nyugalmi helyzetébe lehet visszaállítani. A 63. ábrából látható az álló és a mozgórész vezetése és a, rögzítő csavar elhelyezése. ELSŐ, HÁTSÓ SÁRVJiDÖIOLDAT Nagyobb távolság megtétele esetén célszerű első és báts~ sárvédő loldaLot alkalmazni. A sárvéd6to1dat megvédi mind a vezetőt, nlind pedig a hátsó utast az út szennyeződésé­ től. Erre a célra a Pannonia motorkerékpárgyár gyárt egy sárvédőtoldalot, amely a Danuvia motorkerékpárra is felszerelhető. A sárvédéS toldatot mind az

elséS, mind a hátsó sárvédé$höz három anyáscsavar segítségével szerelhetjük fel, 2 db lemezszorító közbeiktatásával. A sárvédő kb 100 mm széles, és 180 mm magas. A téli motorozás kedvelői részére I feltétlenül nagy védelmet nyújt a megfelelően kialakított lábvédő. A láb- 116 erőátviteli szervek legjobban igénybevett része a lánc, ezért ennek karbantartására nagy gondot fordítsunk. Minden 1000 km után petróleumba mártott ecsettel mossuk le, majd 70-80°-ra melegített grafitos faggyúban (60 dkg faggyú, 15 dkg grafitpehely) 10 percig mozgatva főzzük. A faggyúból kiemelve felakasztjuk és a felesleget, lefolya.tjuk, A lánc helyes beállítására nagyon ügyeljünk, mert a túJ feszes lánc rongálja. a lánckereket, sok energiát emészt fel és így a motor teljesítőképessége csökken. A laza lánc viszont verődik és rángatása. folytán töréseket idéihet elő A lánc akkor -van helyesen beállítva, ha egyik ágát

15-20 mm mélyre ujjunkkal be tudjuk nyomni. CSAPSZEGPERSELY KIHúzó A 64. ábra szerint használhatunk sajáL szerszámot A gyertyák elpiszkolódá,,sának majdnem kizárólag a kis üzemi hőmérséklet az oka. Az ún öntiszlít6 gyerl-yahőmélséklet kb. 550 0 °, tehát használjunk megfelelő hőértékű gyerLyát. 1),1, 11 brn, Osapsz:egpolllely klhiu<t 117 DANUVIA 125 cm3 -ES CROSS MOTORKERÉKPÁR furat . 54 mm lökettérfogat . 123,6 cm3 sűrítési arány . 1 : 10,5, 1 : 12,5 teljesítmény . 11-12 LE fordulatszám . 7-8000 ford/min hűtés . levegő (menetszél) friss olajkeverék, 20 : 1 porlasztó . Bing 0 24 mm-es torok- A 12ó om3-es Danuvia sport motorkerékpárt legmodernebb konstrukciós irányelvek szerint alakították kj, ügyelve a versenyzlS kényelmére, a n1otor jó vezethetőségére, fordulékonyságára, jó rugózására és a. molor nagy teljesítményére A rugóstagok elől teleszkópos,

hátul lengővillás kivitelezésűek, rugózási útjuk 130, ill. 100 rn1n Ez a rugózás a já,rműveknek még a legnehezebb körülmények között is jó útfekvést bizlosib. A teleszkóp és a hátsó lengővillii, rugóstagjai a legmodernebb hidraulík.us olajosillapítókkal va,nnak ellátva, ami megYédí a motorkerékpárL a nagy dinamilcus igénybevételtől. A narorteljesítményű, kélütemű egyhengeres motor keresztöblítéssel dolgozik. Az alumíniumhengert speciáljs centrifugá,l ö11tvényhüvellyel látták el 1:.tmérője 200 mm és hűtőbordákat találunk rajta A hengerfej könnyűfém llind a henger, mind a hengerfej nagy hűtőfelületei jól biztosítják a 11agy hőroé1·sékleL elvonást. Az osztott motorházban van a sebességváltómű. A háromfokozii,tú váltómű a bal oldalon levő lábkapcsolóval működ­ tethető. A fogaskerekek tarlós kapcsolódással csatlakoznak egymáshoz. 1z egyes fokozatok a kapcsolódó kerekek eltolódásával,

körmökkel működnek A L25 cm3-es Danuvia sport motorkerékpár típlS halmonikttf! vonalve--.&etésű, modern, nagytcljesítőképességű motorkerékpár, itmely nai;,y ne1n1etközi versenyeken is sokszor bebizonyílolta már értékes l ulajdonságaiL. lf ŰSZAKI ilűködé.-,i módja . 118 • • Hajtóműcsoport: tengelykaposoló . lamella . , t"Ugo • • • • • • • • • • • • • 1 • • 54 mm . többtárcsás, olajfürdőben parafabetétes fém.lamella 8 db Hajtómű: sebességfokozatok száma . 3 fokozat, fogaskerekek állandó kapcsolásban, körmös kapcsolat kurcsz l öblít éi; l álló henger, 7°-kal ll 2 db SKF 6004 3 db SKF 6102 kélütc1nű előrehajl ik • ll AD,.TOK Öblítés . hengenaz. és elrendezés löket nyílású a dugattyú súlya . 120 g , d ugattyugyuru . 2 db kemény krómozott, tengelycsapágyak . 2 db SKF 6203 Áttételi

"Viszonyok: I . sebesség 2,2: 1 II. sebesség 1,5: l m . sebesség . 1,105 : 1 á,.t;tétel a motor és a hajtómű egyenesfogazású homlokl "tt 1COZO • • • • ••.•• fogaskorék fogak száma . 60/21 áttételi viszonya . 2,85 : 1 áttétel a hajtómű és a hajtókerék között . 60/14 á,tt~teli viszony . 4,29 : 1 119 előgyújtás . megsza.kitóhézag Osszes áttétel a. hátsó keréktongelyre: I . sebesség II. sebesség ID. sebesség lánoméret . 26,8 : 1 18,35 : 1 13,5: 1 1/2" X 1/4" X 8,5 görgő 0 Méretek és súlyok: legnagyobb hosszúság . legnagyobb szélesség . legnagyobb magasság . keréktáv . talajfeletti magasság . nyeregmagasság . önsúly . betöltő üzemanyag . Futóműcsoport: fékek elöl, hátul . gumiabroncs elöl . 0 160 X 40 mm 2,75" X 19" hátttl . 3" X 19"

Légnyomás a kerékben: elöl . hátul . teleszkóp rugózás hidraulikus lengéscsillapitóval rugózási út . 130 min hátsókerék.né} szélesen ágyazott lengővilla, rugós tagokkal, hidraulikus lengéscsillapító"9al rugózási út . 100 mm váz ép1lési mód . duplacsöves bölcsőváz nyereg . sportnyerog gyújtás . A1!V speciális lendkerékn1ágnea-gyújtás, külső 2 db Bosoh-transzformálorral, dupla gyújtás alkalmazásával Használt gyújtógyertyák: 145-ös hőértékű, Bosch melegítő gyertya . terhelés alatt . 310-es hőérték{j, Bosch elektróda hézag . 0,6 mm 120 0,35 mm 1970 mm 260 mm 1000 mm 1250 mm 220 mm 750 mm 92 kg 12 1 Külön megjegyzés: Az üzemanyag 95-98 oktánszámú benzin és kizárólag Castroll X-XL olaj 20 : 1 keverési arányban. A motor ha.jt6míiházba 0,7 110160 olajat kell betölteni 0,6-0,9 att 0,7-1,2 att Rugózás első 2,6 mm

keréknél . 1 1 A CROSS-VERSENYMOTOROKI{Al, SZEMBEN TÁMASZTOTT KöVETELl1ÉNYEK 125 cm3-es Danuvia versenyrootorkerékpárok közül főként a moto-cross versenymotort gyártj-ák kis sorozatokban. 1- motor kialakítása ui a verseny jellegének megfelelő A versenyt rövid pályán, 1,5-5 km-es körben bonyolítják le, távja kb. 40 km A versenypálya valamelyik részén vizesárok lehet, amelynek mélys6ge nem haladhatja meg a 15 cm-t. A versenypályának olyannak kell lenni, hogy a leggyorsabb motor se haladhasson 60 km-nél nagyobb sebességgel. A pályát, félre nem érthető módon zászlókkal (zászlókapukkal) k.ell jelölni Ha a talaj lehetőséget biztosít, a pályát külső szélén 6 vagy S m távban fel kell szántani. Ez bukás ooetén védelmet nyújt a versenyzőnek, a gépnek, valamint a nézőnek is. A kijelölt szakasz. füves, homokos terepen lehetőleg no foglaljon magában túlságosl).n nagy emelkedőket és mélysége- 121 . ket, inkább kisebb

egyenellenségek (ugratók) és mesterséges al.qtdályok ta1·kítsák fit. 1íhr11 lro~s mc)tórl1lokk l•lht•I) i>y;c<< (jObh ohlnlróll lIÜSZARI KÖVETELMÉNYEK A moto-cross versenyen résztvevő motorkerékpároknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniök: - két, egymástól függetlenül 1nűködő fék; - mindkét kerék olyan sárvédővel legyen ellú.t,va 11mely a gumikerék i;nindkét oldalán 10 mm-rel szélesebb az abroncsnál és a mellső kereket legalább 100°-ban, ti h.1,tsó kereket legalább 120°-ban fedje; a moto-cross motorkerékpárok kereke kotyogásmenles legyen. 1¼ kerekek jól legyenek csapágyazva Nem szabad, hogy a lengővillának oldalirányú mozgása legyen; - az első „steierung" jó csapágyazású legyen; - szüks,éges a jó első teleszkóp, amelyet hidraulikt1S lengéscsillapítóval kell ellátni. • Szükséges a hátsó rugósta.gok jó rugózása és a tökéletes bidra1.tliklls lengéscsillapítás A

különlegc-s bütykös terep- gumiknak j6 állapotban kell lenniök. . A fenliek figyelcmbevételé,el szükséges, hogy fl. Danuv1a cross motorkerékpárok a 1naxin1ális igénybe,ételelmek megfeleljenek, ós re11delkezz0ntk n1indazok.kal a jó tulajdonságokkal, amelyek e spolLágnak a követeln1ényoil kiclégttik és jó eredményeket bizlosílanak. Dannvia 125 cm:l.cs oross tnotorkcrékpár 1. megerősílcll kellős bölcsővá?. o;;. ábra F::terkeze11 r(,izel elheJ)·ert;é$e {bal oldalról) 122 2. 1engövill}L 3. sportnyoreg 4. benzintartály 5. első steierung 1 {•,;zej: H. t•lső lelloszkóp 7. hátsó lelc,szkóp 8. sportkor111ány n. első ke1-ék 10. hátsó kerék 11, startszám-táblák 123 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. benzincsap tanksapka légszűrő kipufogócső első sárvédéS hátsó sárvéd(S első 19. hátsó kerékagy 23. Boach- hengerfej jobb moto1·házfél bal motorházfél főtengely dugattyú duga.ltyúcsapszeg

golyóscsapágyak hoz. K iszámítására az alábbi képleL szolgál : transzformátorok a fékrendsze1Tel 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A motor Leljesitmény növelésének egyik legkönnyebben megvalósítható és leghatásosabb módja. a kompresszió növelése. Kompresszióviszonynak nevezzük a motor teljes hengertérfogat~ínak viszonyát a kompressziótér térfogatá- 21. lánckerékagy 22. féktaposókar kerékagy Motorblokk: 1. henger A !IOTOR KOMPRESSZIÓVISZONYA a fékrendszecrel 20. meghajtólánc 9. E -- sebességváltómű +V Ve = vh + ] V e e a.hol : E a kompresszióviszony, Vh lökettérfogat Vc a kompress:r.i6térfogat 10. gyújtómá,gnes 11. tengelykapcsoló 12. meghajtó lánckerék 13. jobb oldali motorházfél 14. bal oldali molorbázfél 15. porlasztó V1i r: A lölceltérfogaL: iJ,2 ,t Vh= F- 8= 5 ,42 ·1 54 Vh4 . 1 llllltorhlokk nl~b:i n1ló be•• 1•lti,~u (l>tlról) l.24 8 = 123,5 3 cm. Ahol : d a henger átmérője, cm-ben, n

= 3,14 (Ludolf-féle szám), s dugattyú 1ökethossz11. cm-ben A mérések alapján (a kompressziótérbc a betöltölL olajmennyiség a dugattyú boltponli állásánál): le= 14,5 cm2 ezzel a kompresszióviszony: E= 123,5 14,5 67. ábra tr (I~~ 4 + 1 = 9,5. A számítás megkönnyítése céljából a 125 cm3-es oross Danuvia motorkerékpárhoz egy táblázatot közlünk, amely 123,5 cm3-ea alapméretű moto1Ta Yonatkozik. 125 L!lkettérloga1, Vh cm• 123,5 123,5 123,6 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,ó 123,5 123,5 123,5 123-,ó 123,ó 123,5 123,ó 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 / l(ompressziGs tt!rlogát, Vo cm• 25 24,5 24 23,5 23 22,5 22 21,5 21 1 1 20,5 20 19,5 19 18,5 18 li,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 11,5 11 10,5 10 E: 1 5,94 : 1 6,04 : 1 6,l ó : l 6,26 : l 6,36 : 1 6,48 : 1 6,62 : 1 6,75 : l 6,88 : l 7,08 : l 7,18 : l 7,36 : 1 7,5 : l 7,68 : l 7,87 : 1 8,05 : 1 8,27 : 1 8,5 : 1

8,72 : l 8,97 : 1 9,24 : 1 9,5 : 1 9,83 : 1 10,15 : 1 10,5 : 1 10,87 : 1 11,3 : 1 11,75: l 12,2 : 1 12, 75 : 1 13,72 : 1 A ko.mpi·esszióviszonyt a fentieknek megfelelően mérés val~mint a táblázat alapján állapítjuk meg. Ame~yibe~ a lokettérfogat nagyobb, mint 123,5 cm3, az elmondottak szerint (a képlet segítségével) számítjuk ki. 126 A KOMPRESSZIÓVISZONY M.EGVÁLTOZTATi SA J<ompresszlóvlszony A kompresszióviszonyt szükség esetén a következő módon lehet megváltoztatni.: a) a dugattyű fenék.felület emelésével, b) a hengermagasság csökkentésével , o) a hengerfej kialakításának megváltoztatásával. Amennyiben a kompresszióviszonyt meg akarjuk változtatni - csökkenteni vagy növelni - , az alábbi számítást kell el "égezni: V 1 Ve1 = .Ei : 1 cm3 (amelyben E 1 a tényleges kompresszióviszony). Vc1 a, tényleges kompresszió-térfogat. Az előző példában szereplő E = 9,5 értéket E1 = 10 kompresszióviszonyra akarjuk

változtatni. Így a tényleges kompresszió térfogat: ]23,5 = 1~,72 cm3 • 9 Ahhoz, hogy E= 9,5-ről E1 = 10-re változtassuk a kompresszióviszonyl, a kompressziótérfogatot az alábbi értékkel kell megvá-Jtozlalni: V,- Vc1 = 14,5-13,6= 0,9 cm3 . ; hen.getfejet kicszLergálással süllyesztjük, vagy ha már van a henger és a hengerfej lömítés közölt alálétkarika, annak vastagságát csökkentjük. (Az alátét anyaga alumínium, hogy a csavarok meghúzása után jó tömítést biztosítson.) az . B, ebből A csökkenés mérete 0,9 = n · 4 42 = 0,393 mm. B =-0,9 -.lt · 5,4 127 A„ B" étlék az a méreL, mellyel a hengerfejet. süllyeszirni kell, nogy a kívánL E 1 = 10 lcompresszióViszonyL elérjülc Vigyázzunk a kompresszióviszony felső határára, mert ennelc értéke ígények-et támaszt az üzemanyaggal, az olaj minőségével, a hűtési viszonyokkal, a hengerfej kompresszióterének kiképzésével, a gyertya elhelyezésével, a gyertya

hőértékével és még ezeken kívül számos más tényez6vel szemben. A robbanási nyomás hirtelen növekedése veszélyezteti a molor egész forgattyú mechanizmusát. Ez különösen nagy teljesítményű oross motoroknál jelentkezik. Ezzel is magyarázható a nagyteljesitményű cross molor forgattyús tengelyének gyors tönkremenése (esetleges kikékülése) Minél nagyobb a motor kompresszióviszonya, az égéshőnek annál nagyobb része alakul át hasznos munkává, következésképpen annál nagyobb lesz a motor indikált hatásfoka. " A kompresszi6tér térfogatának csökkentése növeli az égési Iolyamatot, ui. csökken a visszamaradt eléget~ gázok mennyisége. ~Iinél kevesebb a visszamaradL égéstermék, annál nagyobb a keverék égési sebessége és annál nagyobb a motor fordulats7.áma Viszont minél kevesebb a visszamaradt égéstermék a szivólöket végén, annál alacsonyabb lesz a betöltött keverék hőfoka, következésképpen jobb lesz a

hengertöltésfoka. i fentiekből1áthat6, hogy a kompresszióviszony növelésével emelkedik az effektív középnyomás és a motor fordulatszá,ma, e két tényező S7.orzatának növekedésével arányosan nő a teljesítminy KOMPRESSZIÓVISZONY HATÁSA A ~IOTOR -OZEMÉitE A kompresszióviszony megváltoztatása lényegesen kihat a motor üze1nére. i ,,E" kompresszióvis1ony növelésével javul a motor hőhatása és ezzel magyarázható: a motor középhőfokának, a kipufogógázok hőmérsékletének csökkenése, ami növeli a kipufogó üzembiztonságát. A fajlagos üzemanyagfogyasztás csökken. 128 A felsorolt hasznos jelenségek addig mulalkoznak, amíg a motor a,2, u,clott üzemanyaggal kopogásmenlesen jár. A kopogás fellépésével a viszo11yok alapvetően megváltoznak A motor rendes működése megsz1ínik, a henger és a hengerfej túlmelegszik, u. motor teljesítményének gazdaságossága hirtelen csökken. Ebben az esetben e15állhaL a dugattyú

beszorulása, valaminL a hajtókar alsó csapjának oly mértékű melegedése, arooly a főtengely végső tönkremenésél eredmén,vezheti, s6t előállhat a dugattyúfenék keresztülégése is. A k.opogás feUépésének jelenségei : 1. éles, fémes kopogó hang a hengerben, 2. a motor túlmelegedése, :l, kormozódás a kipnfogásnál ; az üzemanyag tökéletlen elégése miatt. .~ fentiek figyelembevételével , rilágos, hogy nem lehet a kompresszi6viszonyt hatÁ>rtalanul nö, elni, hanem az említell három tényező megszabja a felső határ értékét. A nagymértékű előzetes sű1·ítés és ezáltal előiclé1,elL hőmérséldel-emelkedés, valamint az érintkezés a sűrítőtér áthevült részével, a keverék gyors felhevülésébez vezet. Ennek folytán öngyulladás, vagy kopogás következhet be. Az öngyulladás rendesen a felső holtpont előtt következik be, és a kopogá.ltól (csilingeléstől) eltérően tompa ütéseket okoz, m1:1,jd a motor!,

hirtelen lefékezi. A jelenség azt a benyomáRI kelti, mintha a dugattyú beszorult l"Olna, holott nem ez a helyzet,. Ez a jelenség igen veszélyes, különösen csúszós úton, vagy a versenyeken ugratásoknál, ahol veszélyezleti a, jármú üzembiztonságát. Ilyen esetekben a lcngelykapcso1ót ki kell oldani és 100-150 m lefutása után újra. bekapcsolni A kissé lehűl! motor ezután újra rendesen működik. A:z. öngyulladá~ megjelenésekor rnár nem lehel teljes gázzal menni. Annak ellenőrzésére, fennáll-e tényleges öngyulladás, a molor gyújtását kikapcsoljuk, ezután a motor 0 t) Danuvla 129 még néhány robbanást ad, kopogás esetén viszont a motor működése a gyújtás kikapcsolásával többnyire azonnaJ megs7,1Jnik. A nagy kompressz.ióviszonnyal dolgozó motorok egyik hasznos sajátossága a keverék égési sebességének növekedése. A k:everék égési idejének rövidülése a kompresszióviszony növelésével a1Ta vezethet, hogy a

legn.ag:yobb robbanásí nyomá,a a dugattyú fels6 holtponti helyzetében áll elő; ez viszont nem engedhet6 meg, mert ilyen viszonyok. között a forgattyústengely csapja és a dugattyúcsa}) éles ülési kap. E káros jelenség kiküszöbölésére az előgyújtás mértékét csökkent.eni kell A 125 cm3-es cross Danuviáknál, mint az a 68. ábrából is kitűnik, minél nagyobb a. kompresszióviszony, annál kisebb előgyújtást alkalmazunk. Kb 10-11-es kompresszióviszonyhoz 2 4, 2-6 mm-es előg}~újtás szükséges Ez egyben az üzemanyag függvénye is. A kompre.sszióviszony nagymértékű emelésének hátrányai közé tartozik: a robbanónyomás hirtelen emelkedése, ami lényegesen kihat a forgattyústcngely és erőátviteli rész ElóggllJIÚs (lokok6on) 50 1 30 20 /0 - "" . 7 1 2 130 6 8 • 10 12 Kompres~r1ov1qon11 16 • 1 - • lfelegíté.<ire célszeríi 145-ös bőérlékű gyertyát alkalmazni, versenyre viszont, ahol nagyobb

hőtehetetlenségek lép nek fel, 225-ös hőértékű, vagy esetleg 275-310-e.c; hő­ értékű Bosch-gyertyát ha.ciznáJjunk Az üzemanyag helyes kiválasiLáiSa szintén a nag y kompresszióviszony eredményes kiha.,znáJnsának fő el6tel tétele Különleges üzemanyag, és gyertyák nélkül lehetetlen az erői te tett motorüzemet eredményesen hasznosíta:o i A motor t.tílerőltetóse révén elért nagy teljesít1nény szükségessé teszi a keletkező hő vala1ni mödou való elvezetését-. A gyakorlatban ezt nagymérel ű henger, és hc-ngru:lej segftségé,·el lehet biztosít.ani A Dauuvia cross 1notor hengere, és bengelfoje jó hő­ vezető alumíniumból készül, és 200 mn1 0 -jű hűl6bordákkal van ellál va, ami biztosítja a kedvez($ hőelvonást. Különösen ügyelni kell, hogy a nagy komp1·esszióvfr;zonyú mol orban no keletkez1.ók ráaiilé,c, A riísülé3 kis hővezetőképeRségü r-,. 0 élettartamára. Ez az ok1 aunak, hogy a

versenymolorokat nagyméretű forgattyűstengely csapágyazással, vagy különleges csap ágyazással látják el. Szükséges a fotengely fotgattyúcsapjának csapágyazáaát Dürkopp kosaras görgős csapággyal ellátni. Ennél ui kisebbek a görgőlt közöl ti súrlódások, s ez maga után vonja a kisebb melegedést. A nagy kompt·esszióviszonyú lizemnél nagyobb viszkozitásű olajat, 95-98 oklánszámú benzint és k.irárólag Castroll X-XL olajat használunk. Nagyjelentőségű a gyertya.típus k:ivála:;ztása nagy komprossziómzonyú üzemnél 68. ábra Az elügyúJtlís m~rtéku a komprcJ1s1il6~ Vi8ZOD}" tiig-gvéll) ében rétegei; alkot, 6s ezáltal a henger boJsó felületének hőmérsék­ lete emelkedik, ez viszont egyrészt kiírosan befolyásolja a töltési fokot, másrészt kopogást, vagy pedig időelőlli öngyulladást okozhat. A nagy kompresszióviszonyú motor sűrítő terének lérfogatáL rendszerint lényegesen CHökk<n(ik . 13 1 . Az

óhata!la11ttl bekövetkező rá.sül6=; ezL a tér fogatcsökkcnés( még fokozza, 6,.-; Íg) hirlelen megnöYell1eti a kompresszióviszonyt Verstny előtt ezért, a sűrítőteret meg kell tisztítani a rá,"Süléstől. Enné] a 1n<ghatározá811ál tekintettel kell lenni arra a körülményre is, hogy a legnagyobb sebességet esetleg kél kompresszióviszonyruíl is el lehet érni, pl. JJ:-9 és E-10 értéknél. J-,~lőnyben kell részesíteni a kisebb értéket, példánkban E-9-el, mivel esetünkben ez a legmeE,rfclelőbb, merl a nagyobb érték már nem nö,eli a sebességet. A hengerfejek, dugattyúk és hengerbordák készíléséhez újabban has¼tlált alumíniumötvözetek lehető,~(> teszik általában egy-két egységgel nagyobb kompresszióviszony alkalmazását, mint öntöttvas henger és hengerfej eselében. A modern motorkerékpárok iordulalszámának növelése J. LEG ~1EGYELELŐBB K011PllESSZIÓ1ISZONY J{IYÁI,A.SZTÁS Akkor, a-mikor a versenyző a

logmogfelelőbb kompresszióviszonyt igyek„zik kiválasztani, figyele1nhe kell Yenni a következő tényezők hatását: 1. nagy oktánszámú üzemanyag, Hzintén nagy lehetőséget ny·újL a nagy kompressziÓvÜ!zony kihaaználásá-ra. EzérL ez a Danuvia cross roo(oroknál 11 ,5 és 12,5 érlék(k közöt,t váli ozhal (nagy oktánszámú benzin esetén). Xagy kompresszióviszonyú motorok adott üzemanyaggal való vizsgálalánál figyelemmel kell kísérni a gyellya 1nűkö­ dését. Előfordul, hogy a,z adolt üzemanyag a motor rendes ii7.ernét kopogits és öng ,uliadá;; nélkül képes biztosítani, azonban a gyertyák ezt az üzemet nem bírják e). A gyertyaoJoktróclák és elektródacsúcsok túlmelegednek, a szigetelő­ 2. J-:ülönleges gyertyák hasY11álala, 3. milyenel{ a, motor szerkezeti sajátosságai, 4. milyen a molor hengerátmérője, 5. 1nik a verseny foltélo1ei, és távja (t~z üze1nanyag k.ivála<Jztás~nak kérdését a későbbiekben

részletesen tárgyaljuk.) A komprosszióv-iszonyl fokozatoi.an kell uövclni E-9-lől kezdvo, minclig nz előző érték kHtisérletezése uliin. Különösen a kezdő von;enyzők legyenek tudatában annak, hogy a túl hirlelcn, nagy lépcsőjű átmenet egyik kompresszióviszony Ló} a lényegcs(n nagyobbra, negatív eredményekh.ez vezethet, különösen ha az üzemanyag-választél-: korlátozolt. Csak 1uiulán meggyőződtünk a motor me.gbi1,hat6 üzeméről az adott kompresszióviszony melJeLl, akkor lebeL áttélni a kö,·etkcző kompresszióviszony kikísérletezésére. Ba nem áJJ rendelkezésre molorfék-pacl, a legmegfelelőbb kompresszióYiszonyt az országúti próbáknál elért legnagyobb sebe.<;ség alapján lehet megállapítani. Dyen próbáknál a sebességet a táv mindkét iránvú. bejáratásának középidejéből állapítják . , 1neg az adott üzemanyagra Yonatkozóan. A kompresszioviszony legmegfelelőbb órlék1ncghatározását a legnagyobb clélt

llebosség adja. . 13.2 1 J test elpullzl ul és ennek folytán it motor üze1uében zayarok. állnak elő. Ilyen e::ietbe11 a molor kompresszióvisvonyát csökkenteni kell, hogy megfelelő gyertyák alkal1naz&sá,·al elérhessük az ü1.embizlonságot , MOTOR T.EL JESÍlMÉNlÉ:NEK NÖ, ELÉSE L. J, ORGATlYC}IIÁZ-TÖLTÉS EllELÉSÉ EL A hengo1· sz.lv6lökel alatti keverékkel való feltöltése a motor teljesítményére kihu.tó rendkíYüJ fontos folyamat Ha ui. az egyéb körülmények azonosak, a molor Leljesilményét a henger különböző fellöltöttségi foka határoz1,a meg. Kétütemű molornál a mololkarlerbe való beszi,1ái;sal és azt követőleg az átömlő csatornán át a hengerbe irányu16 á.tnyomással megy végbe a feltöltés Elméletileg a beszívott keverék térfogatáne,k egyenlőnek kellene lennie a henger lökettérfogatával, arlOnban a, szívószervek rendszerében fellépő ellAnál1ás és más körülmények következtében a

ténylegesen beszívott keverék térfogata kisebb, mint az elméleti. Az adoit légköri viszonyok melleLt az adott és az elméletileg lehetséges térfogatnak egymáshoz viszonyított arányát a töltés hatásfokának nevezzük. Ezt a köveLkező képlettel fejezzük ki: ahol: rJ11 a tölLés hatásfoka. (volumetrikus hatásfok) G1 a hengerbe tény16caesen beszívott keverék súlya, kg-ban, G-0 a henger löketlérfogatával egyenUS térfogatú, a fennálló atmoszferikus viazonyokna,k :rnegfele16 keverék súlya kg-ban, y a, keverék fajsúlya kg/m3, Vh a henger lökettérfogata, Kétütemű motoroknál a hatásfok értéke: 0,48-0,52 =7/11• Ha tehát a henger lökettérfogata. V h• úgy a tényleges beszívott keverék térfogata ennél kisebb, éspedig: V1 = V h. 1111 = Vh (0,48 - 0,52). Minél nagyobb a töltési (volumetrikus) hatásfok, annál nagyobb literteljesítményt ad a motor. A töltési hatásfokot befolyásoló főbb körülmények: l. A sziváii

rendszer ellenállása (aerodinamikus el1enál1áa), 2. a levegő hőfoka és nyomása, 3. a keverék összetétele, 134 4. a használt üzemanyag oktánszáma, 5. a motor vezérlési fázisai, 6. a kipufogó rendszer szerkezete Áramlási ellenállás Az áramlási ellenálláshoz tartoznak: 1. A keverék súrlódása a szfvórendszerben, a szívócsatorna falain, befúvó nyllásokon stb 2. az örvénylések, (amelyek a szívórendszerben lev-0 éles irányváltozások, s a keverék útjában álló akadályokon keletkeznek), 3. a dinamikus űLélek, amelyek hirtelen átmenetek, éles sarkok helyein keletkeznek. Az áramlási ellenáJ]ás nő, ha a szívó és átömlő csatorna bt%iő felületei rosszul vannak megmunkálva, s olyan alakú kiugrások adódnak, amelyeknek alakja nem köveli a keverék áram.vonalait Ugyancsak nő az ellenállás, éles irányváltozá.sokoáJ, bővüléleknél és szűküléseknél, úgyszintén, ha a keverék szívási sebessége növekszik,

viszont az áteresztő keresztmetszetek csöklcennek. A fentiek figyelembevételével a felömlő csatornákat az áramlás irányvonalának megfelelően kell kialakítani, az átm.encteknél nagy átmeneti sugarat biztosítani, úgyszintén az áramlási felületet nagy felületi simasággal megmunkálni. Ez utóbbi különösen a könnyű megmunkálású alumíniumhenger esetén biztoflílhaló. A LEVEGŰ RŐ!lÉRSÉKLEIE ÉS NYOMÁSA A töltés annál nagyobb leaz, minél alacsonyabb a levegő hc5foka a szívásnál, mert a hőfok kihat a levE>g/5 fajsúlyára. Ezért a versenyeket, vagy osúcsteljesitményi kísérleteket kívánatos minél kedvezőbb hőmérsékleti viszonyok .mellett lefutni (vagyis korán reggel, ill. esie) 135 t .A levegő fajsúlyát a következő képl ellei számítják: Ye = 0,4Jl45 T Eo kg/m3, absi· u.hol: ye a levegő faj.sűlya kgím3-ben, B0 a baromctrikus nyo1n,í.s higanyo-Jzlop mm-bc>n, Tabsi a levegő abs7,0JúL hőmérséldeto,

amelycL a következő képletből lchot kisr/4mítani: J$Z = 273 t, ahol t - a kölnycző levegő hő1nérséklele Celsius fokokban (Co). •. 1-:óplol azt, is n1ulaLja, hogy minél nagyobb a baro1netrikus nyomás, annál nagyobb Ye érléke }Ia tehát a barométer nyomás 25 1nn1-cs higanyo.c:;;r,lop magasság~aJ c.c;ökkon, a motor Leljesílménye :! százalékkal kisebb lesz Ez adja magyarázatát amiak, hogy a versenyeken néha kisebb teljesíLményt, vagy sebességei érnek eJ a gépek, mint az edzéseknél. Ez teszi kivánatosHá a ,·erficny idején a7. atmm;:,,ferikus viszonyol{at rögz-ítő napló vezetését 1 + n1otor Yezérlósének l>efoly[ts: a [ijJtósrl A vozérló11i fázisok kivA.lasztási1 i"! kihal, 11 motor iizc·,uéru és főképpen a hengerbe beszívott töltés súlyára,. , keverék rugalmas köneg, an1olyben a szívási sebel>-ség ingadozásai depresszió lengé.leket ébrcszLcnek A keverék depresszió lengé.)Ciuck periódtISszáma függ

a 1notor szerkezetétől, a szí-vócso11.k hosszától, akipufogócső alakjától és méreteitől Ha a keverék önlengési sr.áma a motor forclulalszámával egyenlő, rezonancia lép fel. Ezáltal a ke orék beömlé8C fokoi.ódik és a töltési halásfok emelkedik Ez magyarázza a versenymotor megélénkülését nagy fordulatszámokon. Ezért a legcólszerííbb t1 vezérlúsl kísérleti úton, fékpadon meghatározni. Kc-vcrék össze(é1eJének IJetolyása a töltésre . levegő, és iizemanyag százalékos arányiíL a keverékben a keverés összelélclének vagy minőségének nevezik Ezt, a le,·egőfelesleg lénye7.ője jellemzi A tényleges levegő­ rnennfi:;ég a~·á~~át,, az cl~éshez elmélelil~g sziikség~s levcgo monny1sogehoz, a lcvego felesleg lénycző3ének nevezik é.c, a következő képlett-el fejezik ki: L1 a=-l o ahol L1 L0 136 - a léuyleges ll·vegőmennyiség kg-ban, a beszívo! l keverékben levő i.izemanyag elégéséhc:t cl n1élel i leg

szük&éges leYogőn1em1yiség kg-ban. líinél kisebb az a ért,ékc, annál dúsabb a keverék, és fordítva, minél nagyobb ez, annál szegényebb a keverék. A gyakorlat azt muLatja, hogy a túlerőll.ctc-11 n1ol orok üzeme akkor a legmegbízhatóbb, ha a levegőfelei,lcg tényező­ jének értéke a= 0,85, vagyis ha dú.•mbb a keverők Az üzemanyag-felesleg növeli a keYerék l<özepes hő­ felvevő-képességét és ennel<: folytán csökken az elégési hőmérséklet, valamint a dngaLLyú és l1engc1·fej bőfol<:a. De a felesleges üzemanyag elpárolgásn is csökkenti H hcng1•rl)c beszfl"ott lcevcrék hőfokát, ami viszonl nö,·cli a I öHési arányt. EzérL a sportmotort mindig clú11 kcvcrékkl•l kCll üzemben tartani. Ezt kO!myen lehel biztosítani, n 1>orlns:1tó fúvóka furatainak bővítésével. Kipufogó rendszer A kipufogás alall a gá-wk a. hengerből n hangsebesség körüli értékkel távoznak. Ha a motoron

kipufogócsövet nem használnánk, a nyomás á-lla,nclóan egyezne a töltő­ levegő nyomásáva.1 lía kipufogócsövel használunk, az a hirtelen nyornásemelkedés, amely a rés .nyitásának pillanatában l{elotkczik, nyo1náshullán1okat kelt, amelyek a cső- 137 . 60. ábra 126 em•-ea lross Da.nu, Is vevér• lésl dl~ramJa C,.,,t[l ~IVO ló;S • ~om{ót36° ~.t / ktpu ogo 174• A MOTOR HELYES ÁT.rÉTEIÉNEK MEGVÁLASZTÁSA A motor üzeme tekintetében döntő szerepet játszik a. helyes áttétel megválasztása. Ez annál is fontosabb a cross motoroknál, mert e sportágnál nagy felgyorsuló képességre van szükség. Képzeljük csak el a terep adottsá,gaib61 ad6d6 különböző emelked<Sket,, mesterséges és Lermé.3zetes akadályokat, amelyek gyakorta kívánnak sebességváltást és a motornak minél3n fokozatban, a legkisebb fordulattól a legnagyobb fordulatig aJkalmazkodnia. kell a. terep adottságaihoz A közölt kinematikai vázlatb61 az

áLtételi viszonyok meghatározhatók. A kimenő kis lánckerék tengelyére vonatkoztatvlt, a következőképpen lehet felírni az áttételi viszonyt: . A f(Stengely és a tengelykapcsoló fogaskerék áLtételi v1s1.onya: . 1= ben oda-viasza l1aJ.adnak a hang sebességével Ezek a nyo1náshullámok kedvezően, vagy kedvez6tlenü1 befolyásolhatj.ík az effektív középnyomást a hengerben A l{edvező, ill. kedvezőtlen hatás a hullámok id<Sbeosztásától függ, ezt viszont a kipufogó geometriai méretei befolyásolják. MinLhogy általában kétütemű motoroknál az elégett keverékkel fri.5s gáz is kerül a kipufogódobba, a diffuzor és a kon.fuzor alakokból összetett kipufog6dob viszont lehe tővé teszi, }1ogy a felömlő zárása után a. kipufogódobból nyomáshullám érkezzék a hengerbe és a csövön végigvonulva, a gázok egy részét visszanyomja a hengerbe. A lengések kedvező beállitáaával nagy teljesítményt lehet elérni. 138 Z2 z l 60 =

21= 2,5. Az első fokozat áttételi viszonya: . 11 = z, .22 22 Za = 10 = . A második fokozat áttételi viszonya: l. 2- - zZs5 = 246 1 = 1,5. A harmadik fokozat áttételi viszonya: 21 . Z8 13= z = 19 = 1,105. 7 A kis lánckerék tengelyre s1.ámíthat6 foko7atok értéke: I. Íoi i · i 1 2,5 · 2,2 6,27, II. ioz i · i2 2,5 · 1,5 4,305, III. Ío3 i · i3 2,5 · 1,105 3,14 139 A nagy lánckerék éa a kis lánckerék közötti áttételi viszony. A háts6 lánckorckeL Z10 = GO fogszámúra szükc;égcs kószitcni. A kis lánckcréknél Z 9 = 14-1, alkaJmn,zz1mk . - Z10 z-- l - 60 - 4 14 - , ----- 6VtQromupnu • , I ,~98 . 9 A h{itsó kerékre az összes áttételi viszonvok: • I . fokozatban iA ilu • i = (i,27 • 4,28 26,0, II. fol<ozatban iB = j 111 · i = 4,:~o5 4,28 = 18,5, III. fokozaLban ic = i03 • i = 3, 1-! · 4,28 = J :3,45 = = i :r f . / -"- ~ -,, - .,} - - ·- - ~ A lánckertlkek elkészílósét az alábbi

táblázat segíti: Fogsz.lm 12 13 14 ló 16 17 18 44 45 46 47 48 4~ 50 51 52 53 54 55 56 -~ o, 58 59 60 140 I Osztókör FcjkOr L3bkór 49,07 53,07 57.07 61,08 65,10 69,12 73,14 55,27 59,27 63,27 57,28 71,30 75,32 79,34 40,57 44,57 48,G7 52,58 56,60 60,62 04,84 178,00 18.2,10 186,10 1110.10 194,20 198,20 202,20 ~06,30 210.40 214,40 .218,40 222.50 226,50 230,60 234,60 238,60 242,70 184.,20 188.30 192,30 196,30 200.40 :!04,iO 208,40 212.50 216.60 220,60 224,60 228,70 232.70 236,80 240,80 244,80 248,90 169,5() 173,60 177,60 181,60 18-5,70 180,70 193,70 197,80 201,90 205,90 209,90 214,00 218,00 222,10 226,10 230,10 234.20 - • ,. -. z9 r!O - - 70. lili:ra, A motor kllleruatlko 1 váilata a:.t áttét-elek Jllf,llbalá• .roz4$ához 141 Pogsf.ám 61 62 63 64 65 66 Osztókör 246,70 250,70 254,80 254,80 262,90 266,90 1 PcjkOr 252,90 256,90 261,00 265,00 269,10 273,10 Lábkllr 71. 4br11 Dauu-vl& eross motorker~kpt r hengere és htivelye

238,.20 242,20 246,30 250,80 .254,40 258,40 A DANUVIA CROSS-MOTOR HENGERE A Danuvia oross motorkerékpár hengere alumíniumból készül, és öntöttvas bélésű hüvellyel van ellátva. A Danuvia oross hengerben belül helyezkedik el a centrifugál öntésből készült öntöttvas hüvely. A hüvely méreteit a 73. ábra szerint alakít,juk ki Ez esetben nagy figyelmet fordí1~1nk a lekerekítési sarkok sugaraira, valamint a nagy felületi simaságra. A hüvelyt az alumínium köpenybe hidegen sajtoljuk be, kb. 0,15-0,22 mm túlfedéssel Nem célszerű az alumíniumhengert felmelegíteni, és a hüvelyt melegen belehelyezni, ui az alumíniumhenger nagymértékben kilágyul, an:ünelt esetleges utólagos nemesítéssel lehetne a keménységét biztosítani. A hüvely besajtolása előtt a henger folömlő csatornáit megfelelő simaságra. kell felpolírozni, ez ui. nagymértékben javítja a motor felá:ramlásának hatásfokát. A hüvelyt; a hengerbe sajtolása ulán

köszörüléssel megmunká,ljuk Ezzel kapcsolatban a henger ovalitásának nem szabad nagyobbnak lenni, 0,003 mm-nél A szívócsonkot a hengerre 13-15°-os szögelha,j lással szereljük fel. Ez azért szükséges, hogy amikor a porlasztót felszereljük, az ne érjen a motor olajteknőjéhez A henger és a. szívótorok közé 2 mm vasliagságű textilbakelit tömiliést helyezünk, hogy a henger üzemhőjét elszigeteljük a porlasztótól A szívónyílás kidolgozásánál 142 ügyeljünk a textilbakelit tömítés, valamint a szivótorok illeszkedésére, nehogy „lépcső" keletkezzék. Ez tÚ legyen báemilyen csekély, áramlási veszteséget okoz, ami megzavarja a kartertér feltöltését. A felömlő keresztmetsz.etét a 74 ábra méretei alapján munkálják meg. Fontos, hogy a hengertalp, és a forgattyúház közötlii tömítés ne lógjon bele a felömlőbe, melt az meazavar·ja az átaIDlást. A rajz SLerint ajánlatos forgattyúházba helyezni 2 db 0 3 mm-es

illeszLőcsapot, ami bizlositja a csatornafalak pontos átmenetét. A forgattyúház felömlő 72. Abta, Danuvla cros~ nJuturkerékpár stivócbonk rotrogása a btnger.lé 13. 6bra A uross•motor luinger .tJted• B ~ te« raS:i:a ~ t ~ mérclo 20x 2G x 12. A hajt6kar fels6 csapszeg-perselyét is l)fu:kopp kosaras tűgörgős csapágyra kell kicserélni. Ezek na,gymértékben 1negnövelik a motor üzembiztonságát, ui. jóval kisebb a görg5k egymás közötti súrlódása, és ezáltal kisebb a fej lődő hőmennyiség. A jobb oldaJj forgattyúsosap megnöveke<léi,e miatt a lendkerék agyát is rueg kell változLabli, amely jelen eselbenmegegyezik a l>annónia lendkerékagyával. A helyes gyújtás érdekében, - minthogy az ékhornyok 1negválloztak, - a főLenge]yen az eddigi l lOQ-os ékhornyok bernarásait 140°-osra lceJl áLa]akít.aoi " / 211 J ~u.i ~JasJ 211 0 ~ -.-L 1 L21.s~ 21.5 csatomáit úgy kell összemunkálni a henger

csatornáival, hogy azok minél pon tosabban illeszkedjenek. A kipufogó és a fel ömlő felső éleit 0,5X45°-ban tör jük le. A CROSS FÖTElGELY KIALA.KÍlÁSA A DUGATTYn KIAL.AI{íTÁS,A ÉS llÉZ,GOLÁSA A oross főtengelye nagymértékben eltér a széria tengelyektől, ui. a nagy fordulat és a nagy teljesítmény különleges csapágyazást, és 1nére!,megválasztásokat igényel. J. jobb olclali forgaltyúcsap méretét 0 17-ről 20-ra növelték, ezáltal a 2 db 6203-as csapágyat ü004-es csapágyra v,tltják fol. A főtengely hajtókar forgatiytí-csapjának csapágyazása Dürkopp egysoros kosara,s tűgörgős csa,págy, A dugattyú kialakításánál nagyon fontos a dugattyú súlya, mert ez jelentős mérLékben bcfolyiísolja a motor lömegtel1etel,lenségét és 1ttgalmasságáL A megnövekedett fordu1atf1,zámra való tekintettel csökkente1rikell a dugattyú súlyát; ezt úgy érhetj ük cl, hogy mar1!;sal a dngaLlyú falvastagságát kb. 1,5 mn1-re

csökkentjük ,.~ dugt1,ttyú hézagolása a dugattyú és a hengerfal közötti rész beállit,ísa. Pudj11k, llogy a dugattyú iiremközben felmelegszik é8 kitá,i5J78 guJ. Ez a táguJási érték nagyobb, 1ninl az önlöllvas hüI velyé. Ez a dugaltyúra hil• d5J81 rányos, mert dugaL!,yú besürJ5J.89 lést okozhat. Ez különösen a 1 1 ,~e1Senymotorolmál következhet bo, mert ezeknél a motor fordulata nagyobb, mint a szé riamoloroké, Lohát sokkal na gyobb a dugattyű sebessége, aminek velejárója a dugattyú erősebb melegedése. A motor erőltetett üzeme alatL a du- ~~~!~~u . • dugattyú h~i ogot,!s:í nak - - - t7 74. ábra A motorblokk klterft&ti rajza 144 10 Danuvia 1 15 gattyú felmelegszik, kitágul, így a hézag Cf!ökken és a súrlódás annyira. megnövekszik, hogy véglil is a feJhevillt dugattyú hozzátapad a henger fon·6 falához. A dugattyú hézagoliísa a motor erőlt-0tett üzemi hő­ mérsékletétől, valamint a dugattyú

anyagától, ill. annak tágulási együtthatójától függ. A dugattyú hézagmérelEI nem egyforma, mert az a dugattyú egész hosszán váltoí.ik A dugattyú wtején kell, hogy legnagyobb legyen a hézag, mivel ott a legnagyobb a hőmérséklet. A gyűrűk alatt már csökken, és végül alul a legkisebb. A 75 ábra a kereskedelemben kaphaló dugattyút, ill. annak versenymotorhoz való méretezését mutatja (54- mm-es h0ngerátmérőt véve figyelembe) A BENGERNYíLÁS ill:RETEINEl{ MEGHATÁROZÁSA SZÁMfTÁSSAL A hengerben a dugattyú elmozdulása matematikai összefüggésben van a vezérlési dia.grammal, és a hengerrés méreteivel. Ha ismerjük a maximális teljesítménynél a motor vezérlési diagramját, a henger résméreteil, az alábbiak S1,erint határozhatjuk meg: A SZÍVÓRÉS 1IAGASSÁ.GA wst A cross inotorokhoz 1,5 mm vastag, kemény, krómozott ~űt alkalmazzunk. Ügyeljünk arra, hogy a. dugattyú hornya.i 0,05 mm-es játékot tegyenek lehetővé, mert

különben esetleges tűlkormozódásnál vagy nagy felm.elegedésnél a gyűrű beszorul a dugatytyú hornyaiba. Különösen fontos a keményluómozott felületű gyű­ rű. Ez ui méretta1·US, és jobban csúszik a henger fa,lán, mint az öntöttvas gy(ír(i. 146 - cos 0:2 )+ 2 O:sz 2L st0 2 ahol: , DUGATlYúGYÜRŰ =r(1 r2 . 1 TV61. l «s, = = = a szívórés magasság a hengexpaJáston, a hajtókar két furatközpontjának távo]sá ga, a szívás vezérlési szöge. A lcipufogó résmagass:í.ga -- r2 ) W k = r ( 1 - cos °k 2 - „,-,1 ahol: Wk = 1 L rxk a kipufogórés magasság a hengerpaláston, =a •.z kipufogó vezérlési szöge. átömlőrés magassága r Wa= r ( 1-cos -aa.) ---sin 2 ,,, 20:1, 2 . 2L sm 2 ; .L 2 Az előgyújtás méretét a kövelkező képlettel számíthatjuk: V t ,-gy= r ( 1 cos C(c·gy) 2 76. ábra A hougur dugattyú fs torgatt)-cibúz Jtlképell Abrá,J a 2L 2 -a.a rv,.gy = oc e·gy = 10• + 2 rL

sm . <i 2 °c•gy 2 , az előgyújtás mértéke, az előgyújtás szöge. 147 ". ••• Az esetben, ha a szívás, kipufogás és az átömlő vezéllési azögeit akarjuk meghatározni, az alábbi képletekkel számolunk: A szívórés vezérlési szöge: L+ r «sz + cos - - = 2 Wsi-L ivs• ( ---::--2r -l l) io : A. MOTOR BEJÁRAT,( SA A kipufogórés vezérlési szöge: « 2 cos~= Az átömlő cos oc; • L-r-Hk(Tfk +!:-1) 2r r -----· . L-r+ ílk vezérlé.•ü szöge: = L-r-wá( ~~á+ ~ - 1) A henger szí.vórés alsó éle a henger talpálól C5, = L + r - ( Wsz + a + m) A kipufogórés felső éle a henger talpától: ck=L+f-(r+m)+ Az átömlőrés felső + + rvs~ éle a henger talpától: + cá = L f - (r m) Wá. A 76. ábrából a jelzések leolvashatók, ezeket, az értékeket bemérés útján lehet megállapítani és a kívánt értéket a képlet segítségével kiszámolni. AZ "ÜZEMANYAG .1! Danuvia 125

cm3-es cross motorkerékpár benzinolajkeverék üzemanyaggal működik .,, benzinbe keverb motorolaj a bcs1Jvá,s alkalmával 148 • lecsapódik a 1tcngcr duga.ltyú és a forg11ttyt1s tengely felületeire s ezzel a súrlódás által kopásnak kitett felületeket motorforclulatonkint ú·iss olajjal keni. A Danuvia cross motorkerékpárhoz 95-98 oktánszámú benzin és loizáróla.g „Castrol X-XL" olaj használható l-es keverési arányban. A motorházban 0,7 l ir:~160-as motorolajat haszn.Ílunk .1z új motor élettartamára, dönlő fontosságú, hogy a bejáratást nagy körültek:intésse) végezzük. A bejáratás az egymáson suclóc.ló alkatrészek jó összedolgozáS<Íhoz és a surlódási veszteségek 01:1ökkent6séhez szülrséges. ~fár a járatásra 20 : l-es keverési arányl ha.sználjunk, ami azt jele~ti, hogy 20 liter 95-98 oktánszámú benzinhez 1 litet Castrol X-XL olajat keverjünk. Az új motor bejáratását lehetőleg sík terepen,

ernelk:edőktől mentes űlon végezzük, ügyelvo arra, hogy az 55-60 kru-es sebességet ne lépjük túl. Bejáratásnál vigyázzunk a1Ta, hogy id6ben kapcsoljunk ,·issza a Jassulásolmál az alacsonyabb sebességi fokozatokra, nehogy a motort túlságosan igénybe vegyük. Ez a visszakapcsolás mindig annyira kellő időben történjék, hogy a molor rángatásmentesen tudjon közlekedni. GUlUABRONCSOK A Danuvia 125 cm3-es cross motorkerékpárra elöl 2,75°xl9" vagy 2,75"x21"-ös, hátul ":3xl9" terepgumit használtmk. Ugyelni kell, hogy a terep és a verse1,ypálJra adoLtságait figyelembe vegyiil{ a kerék légnyornásának meghatá.rozásáuál Az elsőkorék légnyomása O,G-0,9 atm, a hátsó kerék légnyomása 0,7-1,2 atm legyen. Ügyelni kell, hogy a 149 1 • közben ~ l:lELLSŐ .lELESZKÓP A A MOlOR VÉGSEBESSÉGÉNEK !IEGHATÁROZÁSA A motor rendelkezésére álló -teljesítmény jó hasznosítáaa az áttételi viszony helyes

megválasztásától is függ. 1 Minden ,7. dbra r~lsö teleszkóp éij ll1Ugó ru1tóstllg gumik jó állapotb!).n legyenek, nehogy verseny gumihiba miatt kelljen feladni a versenyt. Ha a motor hengere és hengerfeje eléri a szükséges üzemi hőmérsékletet, a motort leállítjuk (ügyelve arra, hogy a motor megtartsa üzemi hőmérsékletét), s gyors mozdulattal gyertya.cserét hajtunk végre A hengerfej első furatában (versenyre) 225-240 hőérték:íi gyertyát alkalmazunk. A hengerfej hátsó furatában 280-340 hő­ értékű gyertyát helyezünk el. mellső teleszkóp hidraulikus csillapítással ellátott. Rugózási útja 130 mm. A teleszkópba 100 cm3 OT 35 lökésgátló olajat kell betölteni Verseny előtt ellenőrizni kell a teleszkóp jó rugózását és lengéscsillapítasát. HÁTSÓ RUGÖST.AG versenyző végs5 célja a legnagyobb átlagsebesség~ elérése. Ennek elérésénél a versenyző nemcsak arra törekszik, hogy a motorból a. legnagyobb

teljesítményt kivegye, hanem arra is, hogy ezt a. teljesítményt a legjobban kihasználja, ezért kell értenie a motorkerékpár helyes áttételének megválasztásához. A motor áttételének számítását már közöltük: a. végsebességet az alábbi képlet alapján határozhatjuk meg: V= A-n Ahol az „n" a motor tényleges fordulatszáma. „A" az adott motorkerékpárra. vonatkozó állandó érték, melyet a A= A Mts6 rugósLa,g hidraulikus lengét;caillapílóval és progress1.ív rugóval ellátott A progress1ív rugó biztosítja a lágy rugózást és felveszi a nagy dinamikus ütődéseket. A rugóstagba 67 om3 OT 35 lökésgátló olaj szükséges. A verseny előtt ellenőrizzük a rugóstag jó rugózását, valamint a csillapítását. GlúJTÓGYERTYÁK A versenymotornál fontos, hogy a melegítéare 145-ös hőértékű gyújtógyertyát használjunk. 150 2, n- R1c· 60 • l. a. 6 képlettel határozunk meg. A képletben: ~ - a. kerék

sugara, figyelembevéve a gumiabroncs bela.pulását, i - az áttételi viszony a. hátsó lánekerékre Amennyiben első, második vagy harmadik fokozatban a.karjuk a végsebességet meghatá:rozni a képletben szereplő „i" érték helyére a már közölt „iA"• ,,i8 " ,,ic" értékeket helyettesítjük be. 151 A )lOTOltKEllÉKP.1:RNÁL El,ŐliORDULÓ lIE11ETKÖZBE1VI IllB1iK, AZOI( 1ÜNETEI ÉS A JA VíTÁS MÓDJA Tünet Hiba Tünet Hiba l(Onnyen Javltbató hlllák A gyújtótekerQs j átégett Javitás l(Onnytn ja,•lthaló hibák A motor nem indul a) Porlasz6 hibák Benziudugulás Légszűrő 1 Ha az it.szóház ilres, úgy els&orba,n. a ben• zincsap ellenőrzendő. Amennyiben itt át• folyás van, úgy az úszó• ház beömlő rész ki.tisztítása szükséges elpiszA szűrőt kimossuk kolódás Oldaldöntéstől vagy túlfolyástóla. motor m.egszívta mag~t e) Megszűnt n gyújtás • 7,árlatos a gyújtó· gyertya

.Meg:szílnt a, meg• szakl.tóbézag, vagy elpiszkolódott a. a gyújtómágnesnél Az áramkivezető repedt 1 f ;12 Kicsavarjuk a gyújtógyertyát, a motorbe• rúgókarL többször erő­ teljesen körulforgatjuk, majd a, gyújtógyertyát (ellenőrzés után) viszszatesszük a. helyére A gyertyát benzinnel megtisztítjuk, kotomlerakódás esetén finom drótkefével tisztára dörzsöljük. Vísszacsavarás előtt ellenőriz­ zük a szikrát A jobb oldali fedél le• vétele után a. megs7akitó hézagot be· állítjuk, és az érint• kezőt finom reszelővel, vagy tiszta ronggyal megtisztitjuk Nem. javítható, osak űj áramkivezeiővel pótolható. Javftás Kondenzáto1· átüt .t-1 gyújtókábel átüt, vagy a zavnrszü1·6 gyertyapipa, szilitje átégett • ,. Melegszik a motor, nincr, megfelelő teljesítmény, a gyújtó· gyertya elekh·óclája. fehérre kiég Benzinszegl>ny keverék A motor előgyúj­ tÚ$a, nem meg• felelő Ilarois

levegőtkap Ka t logó, súrlódó llang Co.apágytörés valamelyik kerékből Gyújtáskulcs kihúzá.a Öngyulladás ul.án a, motor tovább működik • Lendkerékmágnes lehú• zóval a forgór észt le• emeljük, gyújtótekercset cseréliixlk. Kicseréljük Kábel vagy szilit cserélendő. Szilit hiányában a- gycrtyapipát lecimvarjuk és a, megtiszt,itoit kábelvégot köz• vetlenül csatlakoztatjuk a gytíjiógyertyához Nagyobb fúvókát kell lenni a porlasztóba Utánállfiá.s szükséges (3,6-4 mm) Álló helyzetben nincs Az akkumulátor városi világít.ás, a duda, kimerült oeJU mi.lkö<lik A porlasztó csatlakozó részét, és a. főtengely simroAtingjét ellen6rizzük. , kereket kicseréljük. C!la págya t cserélünk , gyújtógyertya. nem megfelelő hőértékű. Dosch 175 höéi-tékűnek megfelelő gyertyára kicseréljük Sa.vhiány, vagy 7/4J;Jatos az akkumuJálor Ha. ezek a Wbák nem forognak fenn, úgy a töltési rész ellenőrzen­ dő

A. gyújtás tartós terhelésnél kimarad, főlei; nagy forclal~tszámnál li. megszakító hézag kicsi Ileállitani. Nemezpúr• n.át olajjal átitatjuk TOnet Hiba Javlt~s Tünet l<Onnyen javltbató hibák A gyújtás néha kimarad. Leemelt gyertya pipával a mot.or átforgatásánál a lendkerék oldalról szikrapattogás hallatszik Fékezésnél siró hang, rossz fékhat,ás A gyújtótekercs átüt fékbetétek elkoptak, szegecsek érintkeznek a dobbal. Sírás nélküli gyenge fékhatás A gyújtótekercset, elő­ irás S7.erint kicseréljűk 1 Új fékbetéteket szere• lUnk fel Elolajosodott, piszkos betétek. Benzinnel lemossuk, drótkefével a felUletet utántisztitjuk A kilométeróra nem A meghajtóspirál Elc5sZÖr megvizsgáljuk működik elsutkadt, htt.jtás- a meghajtó spirált, ha ház fogaskerék ez rendben van, úgy a törés törött foga.3kereket kicseréljük Er&, fütyülc5, pattogó Kipufogó anya Utánhúzé.s, esetleg töhang

a kipufogónyilás- lelazult mitéscsere ból, esetleg füst képződés Kiszerelt gyertyát test- BelslS ~rlat Kondenzátor csere. hez tartva a motor Ellenőrzésképpen a körbeforga-tásnál gyenkettes kivezetőhöz 11 ge szikra van. A motor lendkerékmágnesnél gázadásnál lefullad, a, egy új kondenzátort gyújt.ás kimarad kaposolunk, a hiba megszűnik Gyújtá.ska~solóval a Szakadás a 2 jel{ Kicserélni mot-0r nem állitbató le vezetékben Gyújtáskapcsoló Megigazltani testvezet& kilazult A henger hűtc5• Megfelelc5 szerszámmal, bordái közötti hé- a hengerfal elpiszkolózagok sánal el- dott. rés7eit gondosal-1 töroődtek kitisztítjuk l54 Javítás l(Onnyen JavfthRlÓ hibák • A Hiba 1 1 Kipufogó CSátOt· nák kipufogócslS és dob elkormo1zódtak A osa.tornákat 11 dugattyú elsc5 helyze• tében gondosan kitisztit,juk a kipufogónyiláson keresztül. A kipufogódobot l!zéts1~elve tiszti.tjuk A ki pufog6csö beömlő részét

kézih.ántolóval megtisztitjuk A tengelykapcsoló Előírás szerint után• csúszik állitjuk, a megfelelő holtjátékot beállitjuk. A motor csörög, csilin- Túl nagy az elő­ A gyújtást beállitjuk gel, erőtlen gyújtás Alac.sony oktán- A tartályból az egéaz számú, rOliSz mi- tílzelőanyag-mennyi­ nőségű benzint séget leengedjük, és használunk megfelelő tiizelőe.nyag­ Előirásnak nem. gal feltöltjük 1 megfelelő a keverék A sebességváltó nehe- i A tengelykapcsoló Bow·den állitás meg• zen kapc.3olható nem emel ki felelő hézagra, szükség szerint szétszerelés, tisztitliS A vezetés bizonytalan. A konnányci,észék Előírás szerinti ntánA villafejből menet- kilazultak áll1tás szükséges közben kopogó hangok hallatszanak Menet közben a gép lifegszűnt a lökés- Kevés az olaj. A rugós· hátsó része állandó len- gátlók csillapítása tagok előírás s~rinti gésben Vllll lökésgátló olajjal feltöltendök.

Beinditás után a motor A gá,zbowden el- Vagy komplett, vagy alaptúrában marad, a szakadt csak a belső bowden forgó gázs7.abályzó mozcseréjé,el javl1jok ga.tásá,a nem reasáI 155 TOnet Hib~ Javítás l<tlnnycn javllható hibák Művelet Menetközben a motor Lánckerekek valamegugrik melyike m egkopott, a lánc menet közben átug1·ik Jobb oldali m otorház- A meghajtólánc el• ból vagy lánctól erösen basznál6dott. n1egzug6, zörgő hang 11yúlt Indulásnál és gázleVÓ· Gumibcté-tek a telnél féme:i. koppanó menesztő c-sapnál haDg a hátsó kerékböl elkoptak 6. iI gyújtá-:lmegszaki- Utánállit.ás, vagy lán,;csere 1 I{iszereljük a. hátsókereket, és a három gumibetétet kicseréljük Mihclct . L Az olaJS:>. · m t ellen. őrzése a sebességvál16ban . 2. Olajcsere a sebességváltóban, leengedni, öbliteni, feltölteni (0,7 1 motorolaj) . ~l ~i ~ !/! ~ -§ 1 1 1 X 1 §1g§ ~ ~ • • • ♦ •

♦ • • • t 1 -1-1-,--------- -- . -- - 11. A benzincsap v-iz„ zsákját és szűrőt ki- - :-: !-,: 1 :-: :-: X :-: X X X X --,--- -- - - , 1 1 :-:1 1 - X X - 16. , bo"•denhuulokat :r.sírozni :-: , 14. t légszür6t kimosni, beolajozni . , -X -:-: -X -X -X -:-: -:-: -X X - -:-: -:-: -:-: -X -- -XX X X X X X 1 · - - -1- . 15. A kormánycsapágya7á,s játékát ellenö1·izni, beállitani - • X - - -X -:-: -X -X ,X- -- 12. Benzincsapot kiszerelve tisztiLani ben- 1 zinvezetéket tisztiiatú . - X f- OrlZDl . , , , - - - - - - - - - - -- - - - - =-=I X - - - :-: -X -:-: -X -:-: - 13. Porlasztót tisztitani a. beá . Ili tás i ellen• 1an1 . - =-=/~ X -:-: X 1 - -,- - i megvizsgálása,, esetleg c.seréje tjsztftaoi . :-: :-: :,,: - - ni, a játékot beálli- 150 • 10. A sebességmérő meghajtást elJenörizni, z.sirozni működését ellenőriz­ 5.

Gyújtógyertyát kicserélni • 9. 1 sebosségvál tószerkezet ellenörzése, beállitása . 3. A tengelykaprsol6 4. Gyújtógyertyát megvi7,1;gálni, a gyújtást elJenőrizni . • - km állásnál 1 - ~ 1 tó bütyök kenöpárn4jára olaje.t csepeg- tetni 7 A kipufogó berendezés kikormozása 8. DugattyúE,ryw:úk KARRAN11JlTÁSI ÉS K ENÉSI TÁBLÁZAT Minden Minden 500km 1000km után után - km al1ásnál Fogaskerék és szükség sze1·in-ti lánct"sere § § § § § § § § § § § .,, 0 ,, ,0 :,(1 g M - minden Minden 500km 1000km után után -X - -X -X -X X X - - - x~ -:-: 1 -- l =-=I :-: X X X 1- - X X X X -r - - - X =-=1.:-: :-: X :-: :-: X :-: :-: X X :-: :-: ló7 0 § Minden Minden ~ OOO km 1000km után után MQvelet - 8§ §.,, § ,§ § § § " " 0- ~ l(? 1i! - Minden Mlndcn !SOOkm IOOOl(m után után MOvelet km állas-nál 17. A tengelykapcsoló és fékemeltyúket olajozni . X

18. A forgó gámzebá· lyozót szétszerelve ellenőrizni, z.sirozni - , X - - 19. A teleszkópvilla per • selyeinek kopását ellenőrizni . - - - 20. A teleszkópvillában az olajszintet ellenőrizni, a motorolajat utlw.tölteni . - 24. A bátsólánckerék csapágy ellenőr~ és zeú-zása . . 25. A hátsókerék gomibetéteitellenőri=i 26. A fékeket ellenőriz• ni, utÁnÁlllta.ni 158 --- :-:, :-: X X :-: X - - -- - . X X X X X X - - - - ----:-: ---X X 23. A gnmilégoyomás ellenőrzése 28. A kerékcsapágyak ellenőrzése, 7.BirZW!a X :,,: X X X :,,: X - - - :-: X X --- X X - - X X X X X X - - - - - - X X X X X :,.: X - - --- - :-: -- :,.: X X :,: X X - X ------- :-: X X X - X :,( - :-: ~ -- X X X X --- - X X :-: X X X :-: - § § §§ § 0 " ~ l(l g - " " - - - 29. A féktapOBÓ tenge1y 2.S:irwa 30. A lengövi!Ja ágyazá• sát ellenőrizni, m· . --- 31. Az

akkumulátor ka· pocsfeszültségét és a savszintet ellenőrizni, a csatlakozá. sokat tisztitani, meg7.Birozm . . X 32. Az elektromos be· rendezések mííködésének ellenőrzése. :< - 33. A:,; elektromos veze• tékek elienéSrzése, szükség B?.erinti cse• 1-éje . - . . 34. Az összes apyák11,t és csa.varokat ellen• éSrizni, utánhúzni . - 1- - ---- ro.zni 21. A hátsó rugóstag· ban olajcsere ellenőrzés (0, 70 l lökésgátló ola.j) 22. Meghajtólánc kenése és beállltása 27. A fékbetéteket ellenőtlzni, szükség esetén Cllerélni vagy felsza.bályozni --- - -- - - 8 .,§ km áll~snál X X X X X X :,,: - § § § X XX X X ,- --- - -X - -X - - -X :-: :-: :-: :-: - - - - - - - - -- - - - - X X X X X X X X - - X X - - :-: X X X X - - - - - - X )C X X X X X X --- ---- -X ------:,.e X X - - :,.: -- X X X X X X . 159 • TARTALOlf 1 EJösz.6

5 Danuvia. motorkerékpár típusok :Jűszaki adatok . )Iotor blokk . 7 Szerszámkészlet és tartozékok . A motor működése . A motor működésének főbb fá7.isai A motorkerékpár üzembchclye?.ése .i motorkerékpár bejáratása A Dauuvia. motorkerékpár szerkezeti elrendezés" Tengelykapcsoló-kru: . Kézi fékkar és elsöfek boóllít ás .•• Forgó gázszabályozó . Biluxkapcsoló é.c; cludagomb Kormányállil6, ill. tartócsavarok A motor kiszerelése a vázból . A nyereg lesze1:elése . A benzinlarlálr leszerelése . Az oldaJborlt6 lemezek le>:szc1-elésP . A Júncvédö leszet-elésP . A ldpu fogócsö

le-szer-elése . A jobb mololhá.7,fél Joszerelése • ! meghajtólánc lészo1·eléSt . Az elektromos vezeték(k leszerel&,e . • . tengel,vkapcsoló huzal les1erelé$e •• , 1110 lO lö 1 !) 23 23 24 29 • 4 1 47 A motor összeszerclóse . 48 A motor szerkezete . Henge:rfej . Henger . Dugattyú . -:- A. dugattyú készítése és ellenönrési előírása Dugattyúgyűrűk . Dugattyú csapszeg . Hajtókar, görg5scsapágy . Fo.rgattyúst,engely szerelése A forgattyústengely elhasználódása . Forgattyústengely ellenőr;,,ése és utárunérése . 51 51 52 54. 58 59 61 63 l-íotorh.áz ~ 34

36 36 1 3G 37 38 !!8 39 39 39 :59 40 41 41 42 42 4-:! A gázszQ.bályoz6 ldsz(1(•lés< •• , • A. motorta:rtó csavarok l<iszerelésf és a motor kie1ne1ésC , motor és a sebes-ségváltó szétszerelése . A sebességváltó elhasználódása . : 42 43 G4 64 65 65 60 A csapágyak kiszerelése . A csapágyak beszerelése . 66 porlasztó működése . .i, porlasztó szétsrrerelése és javitásii A légszű:r<S . 67 69 7O fut6mű 71 . Kerekek és abron osok . A mellső kerék kiszerelése . A fékpofa, kiszerelése . Elhas7.Ilá16dás • .&épités Hátsókerék és fék . Kiépítés . Elhasználódás

. &épité.9 A fékek beállittisa, . A gum.iabronosok karbanta,tása és szerelése A tömlő visszaszerelése . 11 OnnuvJa 71 71 73 73 74 74 74 75 75 75 75 78 161 ~l~ toleszl.óp tSs a kormány s11e1-olése • • • A. teleszkóp szétszerelése A teleszkópvilla elhas1.ná16dása A teleszkópvilla. beépítése A kormány-csapágyazás kiépitése . Elhasznál6clás . Beépités . Lengővilla. és hátsókerék meghajtása A hát,só lánckerék-a.gy kiépítése E1hasz:nál6clás . Beépités . A lengővilla. kiépítése Elb.aisználódás 78 70 79 80 80 80 81 81 81 81 82 82 Há,t.Bó rug6stag

A rug6sta.g működése 82 82 83 83 IDépitéS . Szétszelelés . 84 85 Elhasznál6dá.s 85 ()sszeszerelés. 86 Beépí-Ws . A szerelvények beállitása. 86 Forgó gázszabá,lyozó . 86 Tengelykapcsoló emeltyű . 86 Beállttás . 87 Fékemelty{i . 87 Hát.<só féktaposó és vonórúd 87 :Beállítás . 88 &wden-hi1zalok . 88 Hangtompitó berendezés . 89 A ha.ngtompitó sretszedése • 89 Moto réJ.lvány 89 -Ozema.nyag-tartály és benzincsap • 90 N yel8g . 91 :Borl16 lemezek . 91 Kormti.nyzár 91 Akkumulátor 92 • 162 • • • • • • • • • • • • , • • • • ♦ • • • • • • • • •

• • • • • • • • ♦ • • • VUágit/18, elektromos szerc-lvényelc . • L{Lmpafe j . 1-Jilux kapúSo16 . 94 94 90 Hátsó lá!:npa . Elektromos kürt . Féklámpa-kapcsoló . A g:yujt-óberendezés működése és heállitása. .I,endkeMk:mágnes A lendkerékmágnes felszerelése, el(Sgyújf ás beltllitása . A megsw.kitó beállitása A. megs7akitó kalapács és üllő lticserélése A megszakító kalapács és űl]ő beszerelése . Kondenzátor csere . Gyújtótekercs osere . GJ ujt6gyertya . 97 97 98 98 98 101 102 103 103 104 104 104. Árnyékolt gyertya.pipa

105 1 Elektromos kapcsolási vázlat . Danuvia. 125 om3 -es mororkerékpárok ápolása Has:znos tan.ácsok Első hátsó sárvédőtoldat . A lánc á.J>C)lása 0.sapszegpersely kihúzó 100 108 116 115 11 7 117 Danuvia 125 cm3 -es cross motorkerékpár . 118 A cross versenymotorokka.l szemben támasztott követelmények 121 1{üszaki követelmónyek . 122 A motor komp1-osszióvis7.onya • 126 A kompresszióviszony megváltoztatása . 127 Kompresszióviszony hatása a motor üzeméte . 128 A legmegfelelőbb komp1-esszióvíszony kiválasztása . 132 A motor teljesitményének növelése a forgaltyúház-töltés emelésével . 133 A levegő hőmérséklete és nyomása, . 136 Keverék

összetételének befolyása 11 töltésre . 13 6 163 l 1 motor vezé1lésének hefo1yása1 u. tölt Ói:;l·~ l37 Kipufogó rendszer . 137 A motor helyos áttételének megvalasztúsa . 139 Da-nu vúi cross-motor hengere . 142 A cross főtengely kiahikiláSt . 14-4 A dugattyú kialakítása, és héz:agolása .• 145 Dugattyúgyürfi . J4(i A hengernyilás méreteinelc meghAlározásn számítással A szivóméré.s magas<iágn 147 Az üze.manyag , 148 A motor bejáratása. 149 Gumiabron(}SOk . 149 A mellső teleszkóp . 150 Hátsó rugóslag . 150 Gyújtógyertyák . 150 A motor végsebességénék 1neghu.llu-ozá&t 151 A motorkerékpárnál előforduló mcnetközbeni hit.ák, w.ok tünetei és a javltús módja 15~ •.•••• • • 164