Nyelvtanulás | Angol » Angol nyelvtani összefoglaló

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 21 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1063

Feltöltve:2013. január 12.

Méret:359 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

“A/an, the – névelők használata 1. A határozott névelő használata (the) - Az angol határozott névelő jelentésileg közel áll a mutató névmáshoz. (angol és magyar használatában azonban több eltérés is megfigyelhető). - Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről , tárgyról van szó. - Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve ha ismert egy, vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk. a) A határozott névelőt nem tesszük ki az angolban: • Személynevek előtt (még akkor sem, ha a személynevet rang, cím vagy jelző előzi meg). Pl: Sir John Brown, Queen Elizabeth, Young William De kitesszük:  Többes számban levő személynevek előtt. Pl: the Browns, the Stuarts  Számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Pl: the six Georges, Henry the Eighth • Földrajzi tulajdonnevek és

helységmegjelölések előtt, pl.: London, Italy, Margaret Island, Elizabeth Bridge, Oxford Street, Westminster Abbey, Eastern Europe, Central Asia • a Mount, Lake (Loch) szavak előtt (Mount Everest, Lake Balaton) De kitesszük:  a többes számú földrajzi nevek előtt. Pl: the Hebrides, the Alps  jelzős földrajzi nevek előtt. Pl: the Black See, the Suez Canal, the House of Lords  világtájak előtt. Pl: to the north, in the west • Soha nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. Pl.: My pen is in the pencase This hat is mine Whose comb is that? • Nem tesszük ki többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Pl: Books are true friends • Nem tesszük ki megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Pl.: paradise, heaven, parliament, government, congress (Parliament is sitting Heaven knows where we have a rest. Jónéhány esetben nem ilyen egyértelmű a

szabály a határozott névelő használatára vonatkozóan: b) Általában nem tesszük ki: • napok, hónapok, étkezések neve előtt. Pl.: I met him on Thursday July is a summer mnoth Dinner is usually served at 8 pm • nem tesszük ki továbbá az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Pl: Spring begins in March  De kitesszük akkor, ha időhatározóként, általánosságban beszélünk róluk. Pl: It is warm in the summer, but it is cold in the winter •  Ha viszont eléjük tesszük a last, next időhatározószókat, illetve a this, that stb. mutató névmásokat, nem tesszük ki a határozott névelőt Pl: Last summer I went to England. Next week we go to the theatre This Saturday we have guests. Next evening I meet my friend  Kitesszük azonban, ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Pl: We arrived on the Sunday before Christmas. This is the last week of the year Nem tesszük ki anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha

általánosságban beszélünk róluk. Pl: Silver is softer than gold I like classical music I like bread and butter. It is no use crying over spilt milk  De kitesszük, ha konkrétan beszélünk róluk. Pl: Pass me the butter, please! I like the music of Bach. 2. A határozatlan névelő használata (a /an) Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja mint a magyar, csak gyakrabban. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév névelő nélkül szerepel. Pl.: This is a book This is a school It was a nice day. • Foglalkozások előtt mindig kitesszük: My brother is a painter. További példák: My friend was in a hurry. I have an awful headache My sister has a cold • • • Néhány kifejezés: on an average – átlagosan, as a rule – rendszerint, általában, twice a day – naponta kétszer, a pair of shoes – egy pár cipő. Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban

álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk. Pl: Give me a book  Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some. Pl: Give me some coffee, please  Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos. Pl: Give me some pencils Vigyázz! A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését. Pl: I have a few friends – I have few friends He has a little money – He has little money. FŐNÉV – NOUN A főnév neme Ma az angolban az egyes szám harmadik személyű személyes és birtokos névmás kivételével (he, she, it; his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van, amely a jelentésből tűnik ki. - Hímneműek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek (man, bull, cock) Nőneműek a nőnemű élőlényeket jelentők ( woman, cow, hen) Semlegesnemű minden élettelen tárgy és elvont fogalom (box, colour,

honour, goodness) A nemeknek ettől az általános megjelölésétől az angol nyelv azonban gyakran eltér: - - Semlegesneműnek veszi a: • kisgyermekekkel kapcsolatos főneveket (child, baby, infant) • az olyan állatneveket, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget (mouse, pig) Az élő beszédben egyébként, függetlenül a természetes nemtől, a nagyobb állatok nevei hímneműek (horse, dog, lion), a kisebbek nőneműek (mouse, cat). A költészetben, valamint az emelkedettebb stílusú beszédben nagy szerepe van a megszemélyesítésnek. Megszemélyesítve használt elvont fogalmaknak, természeti jelenségeknek, ország-, város- és hajóneveknek semlegesnem helyett hím- vagy nőneme van. - I. Hímneműek általában az erőt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejező főnevek (death, fire, sun, knowledge) Nőneműek a törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejező főnevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és művészetek

nevei (moon, nature, land, peace, liberty, victory, hope) A főnév ragozása Az angol nyelv (a ragos birtokos esetet kivéve) a mondatbeli viszonyokat megkülönböztető ragok nélkül, egyszerűen a szórenddel, vagy elöljárószókkal fejezi ki. 1. Tárgyeset - A tárgyesetet csak a főnév mondatban elfoglalt helyével jelöljük - A tárgy egyenes szórendben, tőmondat esetén mindig az állítmány után áll. (I have a child) - Egyenes szórendű, bővített mnodatban, ha a bővítmény a tárgyra vonatkozik, a tárgy szintén az állítmány után áll. (I hear a girl singing) - Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény elöljárószó nélküli, részes esetbe tett főnév, akkor a tárgyat mögé tesszük. (I give my neighbour’s dog some rat-poison) - Ha a bővítmény elöljárószóval képzett főnév, a tárgy megelőzi azt. (I give some rat-poison to my neighbour’s dog.) - Fordított szórendű (kérdőmondat), do segédige nélküli

tőmondatban a tárgy az alany után áll. (Have you got a car?) - Fordított szórendű, do-val kérdező tőmondat esetén az állítmány után jön. (Did you hit the cat?) - Felszólító mondatban az állítmány, vagy a bővített, önálló részes esetű mondatrész mögé kerül. (Have a good time! Lend me your car, please!) 2. Birtokos eset – kétféle birtokos eset van: ragos és elöljárós A) Az ’s ragos birtokos szerkezet szórendje megegyezik a magyaréval. Általában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény. (This is Dracula’s castle The doctor’s advice is not to drink any alcohol) A nem élőlényt jelentő főnevek közül ragos birtokos esetbe tehetjük még a következőket: - Időt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentő szavakat: minute, hour, day, week, month, mile . (The Thirthy Year’s War was fought in the German-Roman Empire. A yesterday’s newspaper passes for too old today. – Egy tegnapi újság ma már túl réginek számít I wa on

a two-week’s holiday in Greece.) - Földrajzi nevek előtt, mint pl.: city, country, world (We don’t like living in the town’s business district.) Gyűjtőnevek előtt: The family’s house is standing on a hill. I have found a car’s number plate Szabályos többes számú szóhoz ’s nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (’) jelzi. Kiejtésben tehát a többes számú birtokost az egyes számútól nem tudjuk megkülönböztetni: These are my sister’s / sisters’ friends. Azok a főnevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a ’s végződést. (the children’s toy, the men’s property) Ha a birtokos mellett értelmező jelző áll, vagy több főnévből álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag: my mother-in-law’s house, Sir Walter Scott’s novel, my friend Paul’s brother Egymás mellett két birtokos eset is állhat, ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük

ki: the son of my father’s brother B) Az elöljárós birtokos esetet az of elöljárószóval alkotjuk. A szórend ilyenkor: birtok + of+ birtokos, tehát a magyar birtokviszony fordítottja. (the cap of the pen – a toll kupakja, the bone of the dog) Ennek a szerkezetnek a használata sokkal elterjedtebb, mint a ragosé. Elsősorban akkor használjuk, ha a birtokos nem élőlény, de ez nem kizárólagos. Of – szerkezetet használunk mennyiség és minőség kifejezésére is. (a glass of water, a piece of chocolate, a lot of people, both of us, several of them, a story of some interest – egy elég érdekes történet) Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó előtt valamilyen névmás áll. A ragos szerkezetet ilyenkor nem használhatjuk, hiszen az maga is birtokos névmás. ( all books of the teacher, this umbrella of my wife) 3. Részeset – a részes esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: szórendi helyzettel vagy elöljáróval - Mivel az elöljáró

nélküli részeset alakjára nézve a tárgyesettel megegyezik, ezért a mnodatban megkülönböztetésül az ige után, a tárgy előtt áll. (I gave the boy a penny) - Az elöljárós részes esetet to vagy for elöljárószókkal alkotjuk. Az elöljárós részes eset a mondatban többnyire a tárgy után áll. (I gave a penny to the boy I bought sweets for my children For Mother’s Day my children gave some flowers to me.) II. A főnév többes száma A főnév többes számának a ragja általában -s. - - Ha a főnév egyes számban sziszegő hangban végződik (s, ss, sh, ch, x, se, ce, ze, ge), a többes szám ragját -e kötőhangzóval veszi fel. (buses, glasses, watches, boxes, faces, houses, prizes) Ha a főnév -o-ban végződik, amely előtt mássalhangzó áll, ugyancsak –e-vel veszi fel az –s ragot. (cargoes, buffaloes) • Ha azonban az o előtt magánhangzó áll, a főnév többes számban csak -s ragot kap. (kangaroos, cuckoos) Ha a főnév y-ban végződik,

mely előtt mássalhangzó áll, a többes számban az y-ból i lesz, és ehhez járul e kötőhangzóval az –s rag. ( ladies) - - - - - • Ha a szóvégi y előtt magánhagzó áll, akkor az –s rag közvetlenül az y-hoz járul. (bys, toys) • Személynevek többes számában is az y közvetlenül kapja az –s ragot. (Marys, Henrys) Az -f, -lf és –fe végű főneveknél az f többes számban v-re változik és e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot. (wives, knives, lives, wolves) • Kivételek: roofs, cliffs, turfs (gyepek), handkerchiefs, reliefs (domborművek) • Néha az f-re végződő szó kétféle többes számának kétféle jelentése van: staff – staves (botok) / staffs (személyzetek) Néhány főnév még rendhagyóbban képezi a többes számát:  A tőmagánhangzó megváltozásával: men, women, feet, teeth, mice  -en raggal: children, oxen Néhány főnév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik: sheep, deer (szarvas), swine

(disznó), Swiss (svájci), Chinese Egyes főneveknek két többes számuk is van, más-más jelentéssel: brother – brothers(testvérek), brethren (felebarátok), cloth – cloths (szövet), clothes (ruha) Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban: good (jó) – goods (javak), advice (tanács) – advices (értesülés), iron (vas) – irons (bilincs), glass (üveg) – glasses (üvegek, szemüveg), quarter (negyed) – quarters (negyedek, szállás) Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba: fruit trees, fathers-in-law, footmen (szolgák) A főnevek egy részét csak egy alakban (egyes vagy többes sz.) használjuk:  Csak egyes számban: snow, silk, tea, gold, hair, furniture – megszámlálhatatlan főnevek  Néhány, alakját tekintve egyes számú gyűjtőnév mellett az állítmány többes számban áll: police, people, cattle (marhák), poultry (baromfi), the blind (vakok). (These cattle are mine ) • Ha a people

nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples!!! • Általában többes számban használjuk a következő, páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: pincers (csipesz), tongs (fogó), trousers, glasses, eyes, feet Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következő főnevek: news (hírek), measles (kanyaró), mumps, physics, mathematics, riches (gazdagság) III. A főnévhelyettesítő ’one’ Ha két melléknév után ugyanaz a főnév áll jelzett szóként, a főnevet csak az első jelző után tesszük ki, a második után a főnevet one (többes számban ones) szócskával helyettesítjük: Which pencil do you want? I want the black one. MELLÉKNÉV – ADJECTIVE A melléknév egy főnévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli (a red rose, a big house, a nice girl). - Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mnidig változatlan, tehát sosem ragozzuk (the red book – the

red books, This room is big. – Those rooms are big ) A mellékneveket bizonyos körülmények között főnévként is használhatjuk, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos főneveket pedig melléknévként használjunk. Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll a melléknév előtt: the good (a jó, jók), the poor (a szegény, szegények), the blind (a vakok) • Főnévi értelművé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male – hímnemű (hím), patient – türelmes (beteg) • Főnévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét: the English, the French (a francia) • Főnévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek: a Liberal (egy liberális) o Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is: gold watch, silver spoon o Melléknév jelentésük lehet az időt jelölő főneveknek: the evening train, the morning papers o Egyes földrajzi neveknek: the London underground A melléknevek fokozása A melléknevek által

kifejezett tulajdonságoknak az összehasonlításban három foka van:alap-, közép- és felsőfok. Az angol mellékneveket toldalékkal vagy körülírással fokozzuk, néhányat pedig rendhagyóan A) Alapfokú összehasonlítás történhet: - Állító mondatban: as.as (olyan, mint) : The kitchen is as big as the bedroom - Tagadó mondatban: not so . as, vagy not as as (nem olyan, mint): My brother is not as tall as my father. B) Középfokú összehasonlítás történhet: - -er toldalékkal + than hasonlítószóval: My flat is bigger than yours. - A melléknév elé tett more szócskával + than: This man was more fortunate than clever. C) Felsőfokú összehasonlítás történhet: - -est toldalékkal: She is the nicest girl in town. - A melléknév elé tett most szócskával: Humboldt was the most outstanding man of his age. Toldalékkal fokozzuk: - Az összes egytagú melléknevet (kiejtés számít!): big, long, nice Azokat a kéttagú szavakat, amelyek –e, -er, -le,

-y, -ow és some végződésűek: clever, noble, easy, narrow, handsome Azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak: complete, polite Egyik csoportba se sorolható mellékneveket: quiet, solid, stupid, pleasant, common Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hosszabb szvakat inkább körülírással fokozzuk, mnit toldalékkal: careful, comic, active, famous, wonderful, magnificient (nagyszerű), beautiful I. Rendhagyó fokozás A rendes fokozástól eltérően alkotják közép- és felsőfokukat a következő melléknevek: good, bad, many, evil, little Néhány melléknévnek kettős közép- és felsőfoka van, eltérő jelentéssel. Ezekben a szabályosan képzett alak az alapfok értelmét fokozza, a rendhagyó fokozású alak jelentése különbözik az alapfokétól: - Old – older (elder) – oldest (eldest). • Az elder, eldest alakot csak személyre, egy család tagjaira használjuk: Tom is my elder brother. • Az older, oldest alakot személyre és

tárgyra is használhatjuk: Our house is older than yours. - - - Near – nearer – nearest; next (következő): A next alak valami sorrendben következőt jelent, a nearest pedig, eredeti jelentésének megfelelően időbeli vagy térbeli közelséget: The nearest way is not always the quickest. Far (távoli) – farther (távolabbi) – farthest (legtávolabbi) / further (távolabbi, további) – furthest; A farther és further szavakat a mnidennapi beszédben egyaránt használják helyi és időbeli jelentésükben, de a further-nek van egy másik jelentése is: további, újabb: I shall give you further details later. Late (késői) – later (későbbi) – latest / latter (utóbbi), last (legutóbbi, legutolsó); former(előbbi) – foremost (legelső, first (első) • A latter a kettő közül a másodikat, az utóbbit jelenti, ellentéte a former (előbbi). • A foremost jelentése: legelöl lévő, legkiválóbb; first – első (sorszámnév) II. Hiányos

fokozás - Egyes közép- és felsőfokok alapszava határozószó. Ezek középfokait nem is tekintjük fokozásnak, bár ugyanúgy képezzük, mint az egyszótagú melléknevekét, -er-rel. Felsőfokukat pedig most képzővel alkotják: in (-ban, -ben) – inner (belső) – innermost (legbelső); out ki) – outer (külső) – outermost (legkülső); up (fel) – upper (felső) – uppermost (legfelső) - Néhány melléknév csak középfokú alakban fordul elő. Ezek az or-ban végződő, latin eredetű szavak, és utánuk hasonlításban nem a than, hanem a to hasonlító szócska áll: superior to (nagyobb, különb, mint); exterior to (kijjebb, mint); inferior to (rosszabb, mint); prior to (előbb, mint): he is far superior to his friend. (Sokkal különb, mint a barátja) III. A túlzófok A túlzófokot (legesleg.) az angol többféleképpen fejezheti ki: - A felsőfok elé tett very nyomósító határozószóval: This is the very best book I have ever read. A felsőfok

elé tett by far kifejezéssel: Margaret Island is by far the most beautiful island. (A Margitsziget messze a legszebb sziget.) A felsőfok után tett of all kifejezéssel: He is the tallest of all. A felsőfok elé tett the határozott névelőnek az erős ejtésű alakjával: He is the richest man in town. A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szöval és than kötőszóval, a felsőfokban least szóval fejezzük ki: good – less good – least good. This is the least interesting of all the books Ha több, különböző módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül előbbre. Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk úgy, hogy két azonos középfokot and kötőszóval kapcsolunk össze: The aeroplane rose higher and higher. A magyar “mennél .bb, annál bb” fokozási alakot az angol a két középfok elé tett határozott névelővel szerkeszti: The more you have the more you want. The more you

want, the less you get A SZÁMNÉV – NUMERALS I. - Tőszámnevek Szövegben tízig általában kiírjuk a számokat betűvel. - Az egyesek a tízesek után állnak, s közöttük huszonegytől kötőjel van: thirty-one day A tízeseket a százashoz and kötőszóval kapscoljuk: 298 532 = two hundred and ninety-eight thousand, five hundred and thirty-two. • Beszédben a hoszzú számból gyakran kimarad a thousand és hundred szó: two nine eight five three two. • Évszámok kiejtése is rövidített formában történik, ráadásul párosában: 1961 = nineteen sixtyone - A hundred, thousand, million előtt mindig a vagy one áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám: a hundred, one thousand - A 0 (nulla) neve mint mennyiségé: nought, cipher vagy nil, hőmérőn és időszámításban: zero. Számban kiolvasva: ou. Pl.: nulla egész hat tized = nought point six (Az angol a tizedes törtekben pontot használ: 06; a számjegyekben az ezreseket, milliókat pedig

nem ponttal, hanem vesszővel választja el.) It’s zero centigrade. Three-nil (3:0) He is a mere cipher (Ő egy nagy nulla) - Tőszámnevek után az angol a főnevet többes számba teszi: My mum had three husbands. • A főnév nem áll többes számban akkor, ha a tőszámnév és főnév jelzői szerepet tölt be. Ilyenkor az a (egy) segít felismerni, hogy egyes számot kell használnunk: I have a five-year-old son II. Sorszámnevek A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a –th (-eth) képzővel, amely mnidig csak az utolsó számjegyhez járul: forty-fourth - A kiejtés vagy a helyesírás megváltozik a következőknél: fifth, ninth, twelfth szavakban ,valamint a tízesekben, ahol az –y helyett –ie lesz a szó végén: twentieth Ha a sorszámneveket számjegyekkel írjuk, a sorszámnév két utolsó betűjét írjuk: 1st, 4th Az először, másodszor, harmadszor számhatározókatis a sorszámnevekből alkotjuk –ly kőpzővel, de csak az első tíz

sorszámnévből: firstly, secondly, thirdly • Tíz felett minden sorszámnévből in + sorszámnév + placeb a képzési mód: in the hundredth place (századszor) III. Szorzó számnevek A szorzó számneveket vagy számhatározókat a once, twice kivételével a tőszámnévből alkotjuk a times szó hozzátételével: three times Single vagy simple (egyes, egyszeres), double vagy twofold (kettős, kétszeres), triple vagy threefold (háromszoros) IV. Osztó számnevek Az osztó számneveket tőszámnévből képezzük by vagy in elöljárószóval: one by one, singly (egyenként), by/in twos (kettesével); in couples, in pairs (párosával) - A törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám: one third (egyharmad), two thirds (kétharmad), de! one half (egyketted), two halves (kétketted); one quarter, three quarters V. - Számtani alapműveletek Összeadás: How many are five and

seven? Five and seven are twelve. Kivonás: What does four from ten leave? Four from ten leaves six. Szorzás: How many are two times seven? Two times seven are fourteen. De: Once one is one Osztás: How many times does seven go into fifty-six? Vagy: How many times is seven contained in fifty-six? Seven goes into fifty-six eight times. VI. Az idő kifejezése What’s the time? What time is it? - A teljes óra jelölése: tőszámnév + o’clock: it is two o’clock Egész órától félig az elmúlt perceket past szóval kapcsoljuk az előző órához: half past three; fifteen past three / a quarter past three / three fifteen Fél utáni óráig a hátralevő perceket a to szócskával kapcsoljuk az utána következő órához: thirteen minutest to seven o’clock, it is five to six NÉVMÁSOK (PRONOUNS) A névmás más szó helyett áll, vagy arra mutat. 1. A személyes névmás: egyes szám első személyét mnidig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I - Angolban a

személyes névmás második személyének egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (you, yours) Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk utána. (you all, you boys) - Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van:  az ún. személytelen igék mellett áll: It is raining It is snowing It is five o’clock It is 30 kilometres from Zselíz to Léva.  Ha a mondat alanya főnévi igenév, Gerund, vagy mellékmondat: It is not easy to forget. It is no use going there.  Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük, hangsúlyozzuk: Who is it? It is George. It was George who saw you in the street It was you, who(m) George saw in the street. It was in the street that George saw you • It

után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be • A kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze • Ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük: Who has broken this window? It was not me. 2. Birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzői alakjában mindig főnévvel együtt használjuk: This is my book. - A főnévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója: This book is mine. He went his way, and I went mine Yesterday a friend of mine came to see me. - A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzői birtokos névmással állhat This is my own house. This car is my own I have got a flat of my own I am on my own today 3. Visszaható és nyomósító névmás - A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörű, mnit a magyarban: I wash myself helyett elegendő

az I wash. - A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést: When you come, please, bring your friend with you. De: He cut himself. He is sitting by himself so much She bought herself a new dress You don’t need to excuse yourself. - A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van: She bought the dress herself. (ő maga vette meg a ruhát.) I did it myself You said it yourself 4. Kölcsönos névmás – két névmás tartozik hozzá: each other, one another Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyrevonatkozik, a one another többre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élő nyelv nem veszi olyan szigorúan: They love each other. They help each other. / They help one another (segítenek egymásnak) 5. Mutató névmások: this, that; these, those - További mutató névmások: such (ilyen,

olyan), the same (ugyanaz) A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként: his park is much more beautiful than that in our neighbourhood. This is very interesting That’s why I didn’t come That’s all right I saw the same shoes in another shop. 6. Kérdő névmások - - általános kiválasztó főnévi melléknévi személy Who? – ki? What? – milyen? Which? – melyik? tárgy What? – mi? A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással. A who csak szemályre kérdez és csak főnévként használható: Who is this girl? Who are these girls? A whom alak ritkábban használatos: Whom did you see there? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there? A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk: What do you say? What a nice day! A

magyar milyen szót angolra többféleképpen is fordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (milyen fajta), vagy pedig a what sort of (milyen féle) kifejezésekkel: What kind of animal is this? What sort of people are they? (Milyen emberek ezek?) Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-ot használjuk: How old is your father? How ar is the railway station? Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what . like? Kifejezést használjuk: What is the weather like today? What is he like?  Helyette kérdezhetünk a how-val is: How is the weather in England? - - A which kiválasztó jelentésű. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? Which is your hat? A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk. Ha az elöljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz: About whom did he speak? To whom

did you give the money?  Ha iszont az elöljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel: Who were you at the theatre with? Who did you talk to? A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez: Whose book is this? Whose ideas are these? 7. A vonatkozó névmás Alanyeset who - aki which - amely what - ami that - ami that - amit Tárgyeset whom - akit which - amelyet what - amit Birtokos eset whose - akié of which – amelynek a of what – aminek a - Részes eset to whom - akinek to which - amelynek to what - aminek - A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Tehát helytelenül : He put the hat on his head which he got from his wife. (A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétől kapott) Helyesen: He put on his head the hat which he got from his wife. A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások

esetében a who(m) személyekre, a which pedig dolgokra vonatkozik. Pl: - Those whom we saw yesterday, are the new neighbours (tárgyeset) - This is the man whose son I love. (birtokos eset) - This is the house that father built. (tárgyeset) Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül: Where is the book that you talked about? Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy – a magyarral ellentétben – nem teszünk vesszőt a főmondat és a mellékmondat közé. • A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who vagy a which helyett: From my friend that is in London I got a letter. (ezt mnodhatom that-tel, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban.) de! From my mother that is in London helytelen, a that itt ugyanis azt jelentené hogy több anyám is van, ezért a who-t kell használni. 8. A határozatlan

névmás - Többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak. - A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlna névmások egyszerűek. Ezekből képezzük az összetetteket a –body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody . 9. One - Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejező mondásokban használjuk mint általános alanyt. Pl: One cannot know (Az ember nem tudhatja) - Gyakran megszámlálható főnevet heylettesítünk a one-nal: I have a red pencil and a black one. 10. No, none, nobody, no one, nothing - tagadó névmások - A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk főnevet és egész mondatrészt. Pl: There is no water in the glass. I have no ticket No smoking - None: Have you got any trees in the garden? No, we have none. (Vigyázz! Ha tagadó névmást

használsz, az állítmányt nem tagadhatod: No one of them has come back yet. We saw nobody there) 11. Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything A some, any és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek. A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése: - Egyes számú megszámlálható főnév előtt: valamilyen, valamiféle: He gave me some book. - Egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható főnév előtt: egy kevés, néhány, valamennyi: Give me some time. He gave me some books - Tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdő mondatban használhatjuk, ha igenlő választ várunk: Can I have some coffee? Would you have some more cake? Have you some money for me? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.) - Ha a válasz nem biztos, hogy igenlő lesz, akkor használjuk az any-t: Is there any milk in the fridge? Az any leggyakrabban: - Kérdő

és tagadó mondatokban szerepel: I didn’t see any of them. Have you got any money? - Az any kijelentő és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb. : Take any book you like (Vidd bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod) Come at any time (Gyere bármikor.) A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban: Someone asked me about you. A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak: kijelentő mnodatban általában something, kérdőben something vagy anything , tagadóban anything vagy nothing szerepel: There is somebody in the wardrobe. Can I do anything for you? There is nothing here 12. Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of A much (megszámlálhatatlan), many ( megszámlálható)jelentése: sok. A much ellentéte: little (kevés), a many ellentéte: few (kevés, néhány). Pl: Cats drink much milk I have very little time Did he make many

mistakes? He has few friends. A much, little stb. főnévként is előfordulhatnak: I have much to do I eat very little for breakfast - A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdő mnodatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosítószó áll a sok előtt, akkor kijelentő mnodatban is a much illetve many áll: You make too many mistakes. Ha kijelentő mondatban akarjuk kifejezni azt, hogy sok, használjuk inkább a a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of kifejezeseket: We have plenty of time. There is a lot of truth in what he says • A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó, míg a few szabályosan fokozható. This bag costs more than the hat you bought A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a főnév mindig többes számban áll: He has several pictures. 13. All, every, each, whole Az all, every, each jelentése: mind, minden, összes, egész. Különbség:

all egyes személyek vagy dolgok összeségét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összeséget jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak előtérben - All egyik jelentése: minden, az egész: I was working all day. I know all abou you All the way home I was thinking about. - All másik jelentése: összes, valamiből az összes: All books you lent me were interesting. - Whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli: I have read the whole book - Every, each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használjuk őket, s utánuk a főnév egyes számban áll: I have read every book from this shelf. Everyone knows him and he knows everybody. Money is everything to him 14. Both, either, neither - Both jelentése: mindkettő, either-é: bármelyik a kettő közül, neither-é: egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév előtt használjuk

őket. - Both után a főnév mnidig többes számban áll: He found both his gloves. - Ha az either közvetlenül a főnév előtt áll, akkora főnév egyes számba kerül. Ha azonban az either és a főnév között az of theáll, akkor a főnevet többes számba tesszük: Take either side of the river. You can choose either of them. - Neither-re ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mnit az either-re: Neither boy was hurt. Neither book is satisfactory. 15. Other, another - Other jelentése: másik, többi. A főnév utána állhat egyes és többes számban is: Where is the other chair? Where are the other chairs? Three girls stayed there, the others went away. - Another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll: May I offer you another cup of tea? He speaks one thing and means another. 16. Else Az else a who, what kérdő, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything

határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más: Who else is coming? She thought of nobody else but him. Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset ‘s ragját: It is somebody else’s umbrella. Vagy: The umbrella is somebody’s else. AZ IGE Az ige cselekést, történést vagy létezést fejez ki. Az angolban vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek csak főigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerű és összetett igealakot vagy igeidőt. - Az egyszerű igealakhoz mindössze kettő tartozik:a kijelentő mód, cselekvő igeragozás jelen ideje (Present Tense) pl. I work, és a kijelentő mód, cselekvő igeragozás múlt ideje (Past Tense)pl I worked - A többi igeidő segédigéből és főigéből álló összetett igeidő. Pl He has gone - A tulajdonképpeni segédigék: to be, to have - A módbeli segédigék az összetett igealakban a főigék jelentését módosítják. Ezek a következők: can (tud, -hat,

-het), may (szabad, -hat, -het), must (kell), shall (fog, lesz), will, ought to (kell), need (szükséges), dare (mer), used to (szokott), to do (tenni, csinálni) – ha kérdezünk vagy tagadunk vele - Az egyszerű és összetett igealakoknak összesen csak háromféle végződése, ragja lehet: -(e)s, -ing, (e)d. A segédigék nagy részének semmilyen végződése nincs Az angol igéknek három fő szótári alakjuk van, ezekből az összes többi alak megalkotható. A 3 fő szótári alak a következő: 1. Present Infinitive (jelen idejű főnévi igenév), 2 Past Tense, 3 Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév). Tehát egy szabályos ige szótári alakja pl: close – closed – closed = zár – zárt – zárva Az igeragozás A) Egyszerű igeidők: to be, to have ragozása Egyes szám Többes szám Egyes szám Többes szám Present Tense I am We are I have We have (Jelen idő) You are You are You have You have He/she/it is They are He/she/it has

They have Past Tense I was We were I had We had (Múlt idő) You were You were You had You had He/she/it was They were He/she/it had They had B) Összetett igeidők Egyes szám Többes szám Egyes szám Többes szám Future Tense I will (shall) be we will (shall) be I will (shall) have we will (shall) have (Jövő idő) You will be you will be You will have you will have He/she/it will be they will be He/she/it will have they will have we have been I have had we have had you have been you have been you have had you have had He/she/it has been they have been He/she/it has had they have had I had been we had been I had had we had had you had been you had been you had had you had had He/she/it had been they had been He/she/it had had they had had I will (shall) have been we will (shall) have I will (shall) have we will (shall) have been had had you will have been You will have had you will have had Present Perfect I have

been Past Perfect Future Perfect You will have been He/she/it will have been they will have been He/she/it will have they will have had had Az igeidők használata: 1. Simple Present Tense (Egyszerű jelen idő) Ezt az igeidőt a jelenben végbemenő, általában rövid ideig tartó cselekvés vagy történés leírására használjuk. Az infinitívből alkotjuk to nélkül. Ha az alany egyes szám harmadik személyben van, a főigéhez –s (-es) rag kapcsolódik. - Gyakran használt határozószók: usually, often, always, never, sometimes, rarely, generally, every day/week/month., once a week stb Egyszerű jelen időt használunk: - A jelenben végbemenő egyszeri cselekvés esetén: Here he comes. - Állandó jellegű, szokásos, ismétlődő cselekvéseknél: He gets up at six every morning. He loves his mother. - Általános érvényű igazságoknál: Winter is cold. The sun rises in the east and sets in the west - Állandó jellemzésekben: Richard plays the piano very

well. He loves sports - Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk, mert nem képzelhetők el hosszan tartó cselekvésként. Ide tartoznak az érzelmeket kifejező igék, vagy azok a cselekvések, amelyek tőlünk függetlenül mennek végbe: like, love, hate, want, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist, seem, see, hear, smell, taste. Némelyikükből lehet ugyan foylamatos alakot képezni, de az esetleg kissé el fog térni az alapjelentéstől ( I don’t think you are right. – Nem hisezm, hogy igazad van De: I’m thinking of giving up my job – Azt fontolgatom, hogy otthagyom a munkám.) - Kérdő és tagadó mondatokban do / does segédigét használunk. 2. Present Continuous Tense (Folyamatos jelen idő) A folyamatos igealakot akkor használjuk, amikor a cselekvés lefolyására vagyunk kiváncsiak és nem a kezdetére vagy végére. Képzése: to be + ige +ing Folyamatos jelen időt használunk: - Ha a

cselekvés éppen akkor történik, amikor beszélünk róla: What are you doing? I am listening to you. - Ha a dolog nem pont most történik, de mostanában, ezidőtájt: He is working hard this term. She is writing another novel. I’m looking for a well-paid job - Amikor egy szokásostól eltérő cselekvést foglalunk mondatba: She usually drinks tea but this morning she is drinking coffee. - Amikor rosszallóan beszélünk valamiről, ami gyakran megtörténik: You are always losing your things. She is always changing her boyfriends. - Jövő idejű cselekvésről van szó, amely előre eltervezett és lebeszélt, leegyezett: I’m going to the dentist on Monday morning. 3. Present Perfect Tense (Jelen-múlt) Ez az igeidő gyakran próblémát okoz, mivel a magyarban ilyen igeidő nem létezik. Képzése: have /has + főige 3. alakja A Present Perfect-et akkor használjuk, - - - Amikor a cselekvés a múltban kezdődött, és még most is tart, illetve eredménye a

jelenben látszik: I have bought a book. I have learnt English for seven months Amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kiváncsiak: Have you had lunch yet? Have you ever been to London? Valami a múltban nem történt meg, de fennáll a lehetősége, hogy még megtörténik: I have never seen Paris. De! : nem mnodhatod azt, hogy: I have never met Napoleon Helyesen: I never met Napoleon. (mert már nem is láthatod többé, mivel meghalt) Olyan múlt idejű kijelentéseknél, amelyekben az already (már), yet (még /már), lately (mostanában), recently (minap, mostanában) kifejezések szerepelnek, általában Present Perfect-et használunk: I have not finished my homework yet. I have already explained it Ha éppen most, épp a mai napon, éppen ezen a héten stb. fejeződött be egy bizonyos cselekvés, dolog, akkor is Present Perfect-et alkalmazunk: I have just finished it. I haven’t seen her this morning A leggyakrabban előforduló határozószók ebben az igeidőben: this

week / month., these days, for a long time, since, ever 4. Present Perfect Continuous Tense Nincs nagy különbség az előző és e között az igeidő között. Képzése: have/has been + ige + ing - Olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, s az eltelt időben a cselekvés folyamatosan zajlott. Ez az igeidő tehát jobban kiemeli a cselekvés folyamatosságát: I have been waiting for you for half an hour. - Már fél órája várok rád (egyfolytában!) It has been raining since three o’clock. – Három óra óta esik (szakadatlanul!) - A múltban kezdődő, és a jelenben is tartó, vagy éppen most befejeződött állapotot a magyar egyszerűen jelen időnek fordítja: How long have you been staying in Hungary? – Mióta vagytok már Magyarországon? - Összetett igéknél, mnit pl: to be married, to be engaged ennek az igeidőnek a használata nem helyénvaló, helyette Present Perfect-et használunk: I have been married for 8 years.

5. Past Simple Tense (egyszerű múlt idő) Képzése: rendhagyó igék 2. Alakja, illetve nem rendhagyó igék esetén ige+ed Segédige: did Ezt az igeidőt akkor használjuk, amikor egy múltban megtörtént dolgot mesélünk el, amelynek a jelennel már semmi kapcsolata nincs, tehát befejeződött a múltban. - Lehet egyszer megtörtént cselekvés, pl.: He arrived by the express yesterday afternoon Last night I went to the cinema. - Ha van a mnodatban múltra vonatkozó évszám, vagy időhatározó, pl.: yesterday, the day before yesterday, once, last night, last day stb. I was in Italy last summer - Ezt az igeidőt használjuk akkor is, ha egy történetet, viccet vagy mesét mondunk el, pl: „Even as a kid I always went for the wrong women. When we went to see Snow White everyone fel in love with Snow White. I immediately fell for the wicked queen” (Woody Allen) - Múlt idejű, szokásos, ismétlődő cselekvések kifejezésére a used to + infinitive –t használjuk, pl:

At that time we used to play bridge. - Kérdő és tagadó mondatokat múlt időben did-del képezünk: I didn’t go anywhere last night. When did the film begin? 6. Past Continuous Tense (folyamatos múlt idő) Ezzel az igeidővel fejezzük ki azt, hogy a múlt egy adott pillanatában milyen hosszabban tartó cselekmény ment végbe. Képzése: was / were + ige + ing, pl: When you called yesterday, I was writing a letter for my mum. While I was reading, the phone rang. It was raining all day yesterday - Kérdés pl: What were you doing at six o’clock yesterday? Weren’t you watching the match at six o’clock yesterday? - Két párhuzamosan futó, egyformán hosszan tartó cselekvést is leírhatunk ezzel az igeidővel, pl: While I was driving, my wife was just talking. - Egy állandó érzésünket is kifejezhetjük segítségével, pl: I thought you were never coming. 7. Past Perfect Tense (régmúlt) Olyan cselekvést jelöl, amely a múlt egy adott pillanata előtt, vagyis

még régebben történt. Képzése: had + főige 3. alakja (ha rendhagyó), vagy főige + ed (ha nem rendhagyó) - Általában két múlt idejű cselekvés esetében használjuk. A kettő közül azt jelöli, amelyik már befejeződött, akkor, amikor a másik elkezdődött, pl: I had left the room, when they began to discuss the question. I saw the paly last week I hadn’t seen it before Everything had been prepared by six o’clock. - Ha két egymás után megtörtént eseményt írunk le, használhatunk egyszerű múlt időt is, különösen akkor, amikor when-nel indítunk, vagy a mnodatban az after illetve a before szó szerepel. Ezek a határozószók magukban is kifejezik az előidejűséget, pl: When the play ended we went home. After he got back home, he made a cup of tea. We ran indoors before it began to rain - Ezt az igeidőt használjuk a magyar feltételes múltnak megfelelő esetekben is, azaz 3. feltétel esetén, pl: If I had had money ., If I had known, I wish I had

done it sooner 8. Past Perfect Continuous Tense Képzése: a to have segédige múlt ideje: had + been + ige + ing Olyan cselekvés kifejezésére szolgál, amely valamikor a múltban kezdődött, és egy későbbi cselekvés megindulásáig, vagy azon túl is tartott. (A régmúlttól a múltig) - Azt a bizonyos időpontot, ameddig a cselekvés tartott, simple past-tal, vagy egy időhatározóval fejezzük ki. Pl: I had been writing for at least two hours, when he arrived By that time she had been teaching us for three years. 9. Future Tense (jövő idő) A jövő időt a will segédigével, valamint a főige to nélküli alakjával alkotjuk: will + ige szótári alakja Használata: hirtelen döntés, ötlet (nem terveztük, nem szerveztük le): egyáltalán nem biztos, hogy megtörténik a cselekvés. - A beszéd pillanatában való hirtelen döntés, vagy ötlet általában valamilyen reakció szokott lenni valamire (amit látsz, olvasol, hallasz, stb.) Pl: nézed a

teniszközvetítést a TV-ben, és annyira megtetszik a dolog, hogy úgy döntesz (akkor és ott), hogy márpedig: I will play tennis next Friday. - Ezt az igeidőt használjuk még a következő esetekben is: a) ha ajánlatot teszel: That bag looks heavy. I’ll help you b) Igéreteknél: I won’ t tell anyone what happened. c) Általában a „probably, I expect, I’m sure / I’m not sure, I think / I don’t think, I wonder” kifejezésekkel: Ill probably be there at midnight. I expect she will come earlier tonight I wonder what will happen here. - Időhatározók: tomorrow, next month, in two weeks, by tomorrow . 10. Future Continuous Tense (folyamatos jövő idő) Képzése: will + be+ ige + ing Használata: - A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.) - A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri

cselekvés. (I will be reading when he comes home) - Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni. (At 10 o’clock tomorrow, she will be in her office She will be working) 11. Future Perfect Tense (befejezett jövő idő) Képzése: will + have + ige 3. Alakja Ez az igeidő egy olyan cselekvést jelöl, amely a jövő egy adott pillanata előtt fog megtörtőnni, illetve a jövő egy adott pillanatában már befejezett lesz. Pl: By this time tomorrow the will have finished this work (Holnap ilyenkorra befejezik a munkát.) By the end of the month, he will have been here for 10 years 12. Future Perfect Continuous Tense Képzése: will + have been + ige + ing Legritkábban használt igeidő. Használata: - A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been

working here for 10 years.) A TO BE, TO HAVE, TO DO HASZNÁLATA A to be használata - A to be leggyakrabban segédigeként szerepel. Vele alkotjuk a folyamatos igealakot, a szenvedő szerkezetet, némely ige Perfect Tense-ét. Egyéb használata: A to be használható önállóan, főigeként. Ekkor a jelentése: van, létezik Pl: I think, therefore I am - Infinitive-vel a to be kötelezettséget, szükségességet, szándékot fejez ki. Pl: The meeting was to take place yesterday. (Úgy volt, hogy a gyűlés tegnap lesz) - Szenvedő infinitive-vel a to be lehetőséget, szándékot fejez ki. Pl: There is no time to lose Is English easy to learn? - További, gyakran előforduló szókapcsolatok: Pl.: his wife-to-be (leendő felesége), his plans came into being (megvalósultak a tervei), let it be (hagyd el), to be wrong / late / right . A to have használata - A to have-vel mint segédigével képezzük a Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect stb. Alakjait Pl.: I have never

seen such a beautiful place before - A to have használható főigeként, akkor jelentése: van neki, kap, vesz. Pl: I have a pencil Felszólító módban jelentése: végy! Pl.: Have a bath! (Fürödj meg!) - Have + teljes infinitive (to-val) = kell, muszáj Pl.: I have to go - Az ige 3. alakjával (Past Participle) együtt műveltető ige szerkesztésére használjuk Pl: I have my hair cut. (Levágatom a hajam) , He has his car repaired (Megjavíttatja az autóját) További szókapcsolatok Pl.: to have a bath, to have a holiday, to have som e food / water (enni, inni), to have breakfast, to have fun with something, to have a lesson, to have a good time, to have mercy on somebody (megkegyelmezni valakinek), to have pity on somebody (megszánni valakit) . A to do használata - Mint főige, jelentése: tenni, csináni. Pl: I did my duty Do your work! - Segédigeként használjuk kérdő és tagadó mondatokban, valamint egy állítás megerősítésére, nyomatékosítására.

Pl: Why don’t you get up in time? Do you like football? I don’t care He did go (tényleg elment.) - Gyakran használjuk a mnodatban a főige ismétlésének elkerülésére. Pl: Nobody knows him better than I do. Did you bring all your books? – Yes, we did - További szókapcsolatok pl.: What is to be done? (mi a teendő?), to do exercises (tornázni), to do wrong (rosszat tenni) . AZ IGE NÉVSZÓI ALAKJAI I. Infinitive Az Infinitive az igéből képzett főnév, magyarul (-ni végű) főnévi igenév. Mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik. Lehet alany, tárgy, jelző és határozó a) Az Infinitive to nélküli használata: - A módbeli segédigék után (kivéve ought to, used to). Pl: He can swim She will read - Műveltetést, megengedést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat). Pl: Let’s go He makes them write their homework. (Megiratja velük a házijukat) - Érzékelést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat: He was seen to run

away.) Pl: W saw him come. I heard him speak French Infinitive az alany szerepében: Pl.: To speak and to speak well are two things (Beszélni és helyesen beszélni, két külön dolog) To err is human. (Tévedni emberi dolog) Infinitive a tárgy szerepében: Pl.: I teach people to swim They didn’t know what to answer - Ha egy ige a következő mondatban újra előfordulna Infinitive-ben, az igét nem ismételjük meg újra, csak a to-t tesszük ki. Pl: Write the letter to him if you want to (Ha meg akarod írni neki azt a levelet, írd meg.) Tárgyeset főnévi igenévvel (Accusative with infinitive) Az angol nyelv előszeretettel használja. Pl: My father permits me to go (Apám megengedi, hogy elmenjek.) Az alany (my father) és az állítmány (permits) után következik a tárgyeset (me), majd a főnévi igenév (to go). - A to say, to tell, to answer, to hope után nem tárgyeset áll főnévi igenévvel, hanem tárgyi mellékmondat. Pl: I was told (that) my friend had had a

car accident Az Infinitive mint jelző: Jellegzetes jelzői szókapcsolatok Infinitive-vel: pl.: a house to live in, the age to follow (a következő korszak), difficulties to be overcome (legyőzendő nehezségek) . We all believe in better days to come. (Mindannyian bízunk benne, hogy jobb napok következnek) Az Infinitive mint határozó: Pl.: To tell you the truth, I don’t like him (Az igazat megvallva, nem szeretem őt) - Az Infinitive to-ját gyakran so as, vagy in order erősíti: I want to get up early so as to have time to have a breakfast. (Korán akarok kelni, hogy legyen időm megreggelizni), Come early in order to get good seats. (Gyere korán, hogy jó helyet kapjunk) - Célhatározói mondatok to + Infinitive-vel: 1. I have come here to learn English (Azért jöttem ide, hogy angolul tanuljak) 2. I have come here so that I can learn English (Azért jöttem ide, hogy angolul tudjak tanulni) Ebben az esetben a fő- és mellékmondat alanya azonos. Én jöttem el,

és én akarok angolul tanulni Abban az esetben viszont, ha az alanyok különböznek, nem használhatjuk a to + Infinitive szerkezetet, csak a so that-et. Pl.: I give you my address so that you can write to me Egyéb tudnivalók: - A to és az Infinitive közé általában nem kerülhet semmilyen más szó. Vannak azonban kivételek Az amerikai angol gyakran tesz határozószót közéjük. Pl: Amerikai angol: It is my duty to plainly tell you the truth. Brit angol: It is my duty to tell you the truth plainly (Kötelességem őszintén elmondani neked az igazságot.) - A tagadószó mindig a to + Infinitive előtt áll. Pl: I asked him not to forget his promise Make it a rule never to lose your temper. (Fogadd meg, hogy sohasem veszíted el a hidegvéredet) - Leggyakoribb igék, melyekkel főnévi igeneves szerkezet alkotható: to agree, to allow, to ask, to begin, to believe, to continue, to decide, to expect, to find out, to forget, to hate, to like, to love, to manage, to order, to

suppose, to prefer, to promise, to refuse, to remember, to start, to stop, to tell, to try, to understand, to want, to wish stb. Pl: I want to leave soon - Igék, melyek szenvedő (passzív) alakjai után használhatunk Infinitive-et: to allow, to believe, to consider,to know, to say, to see, to suppose, to think, to permit stb. Pl: Tom was allowed to take his father’s car. II. Gerund (-ing form) A Gerund-ot –ás, -és végű főnévvel, főnévi igenévvel, esetleg mellékmondattal fordíthatjuk magyarra. A mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik. Az Infinitive és a Gerund sok esetben felcserélhetők egymással. Míg azonban az Infinitive egy bizonyos esetre utal, addig a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést. Pl: I would like to go to the cinema with you on Sunday (Vasárnap szeretnék moziba menni veled.), I din’t like going to the cinema alone (Egyedül nem szeretek moziba járni) - Fontos! A to forget, to remember, to stop igék után az

Infinitive-nek és a Gerund-nak eltérő jelentése van. Pl: Don’t forget to close the door (Ne felejtsd el becsukni az ajtót), I’ll never forget seeing her (Sose felejtem el, hogy láttam őt.) A példákban az Infinitive időben előre, a Gerund pedig időben visszafelé mutat. Gerund mint alany: Pl.: Speaking without thinking is shooting without aiming (beszélni gondolkodás nélkül olyan, mnit lövöldözni célzás nélkül.), Seeing is believing (Hiszem, ha látom) Gerund mint tárgy: A következő, érzelmeket kifejező igék után gyakran áll Gerund: to love, to like, to enjoy, to intend, to mind, to bear, to prefer, to dislike, to hate, to fear, to regret, to imagine, to remember stb. Pl.: Childre like reading fairy tales He prefers staying at home and watching TV Would you mind coming tomorrow? A cselekvés megkezdésével, folytatásával és befelyezésével kapcsolatos igék is állhatnak Gerund-dal: to begin, to start, to continue, to finish, to stop stb. Pl:

Don’t keep laughing They finally finished writing. - A bocsánatkéréssel kapcsolatos igék mellett is használhatunk Gerund-ot. Pl: Please, excuse my being late. (Bocsánat a késésért) Gerund mint jelző: Pl.: Don’t miss the opportunity of doing good (Ne szalaszd el a lehetőséget, hogy jót tehetsz), We were not sure of my sister’s coming back so soon. Gerund mint határozószó: Az elöljárószós Gerund többféle határozóként is szerepelhet a mondatban. Pl: He succeeded in solving the problem. I prefer swimming to dancing After finishing their homework the boys began to play Stb -néhány névszó (worth, busy, no good, no use, no point stb.) után elöljárószó nélküli Gerund áll Pl: It is no use crying over spilt milk. (Késő bánat, eb gondolat), This book is worth reading (Ezt a könyvet érdemes elolvasni.), He is busy cooking lunch (Ebédfőzéssel van elfoglalva) Igék, amelyek után csak csak Gerund állhat: to admit, to appreciate, to avoid, to

consider, to delay, to postpone, to suggest, to prevent, to keep,to recall, to tolerate, to resist stb. -