Filozófia | Tanulmányok, esszék » Gulyás István - A modern filozófiai kozmológia alapjai

Alapadatok

Év, oldalszám:2017, 197 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:61

Feltöltve:2019. július 20.

Méret:7 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Gulyás István A MODERN FILOZÓFIAI KOZMOLÓGIA ALAPJAI Az idõ, a tér és az univerzum axiomatikus elmélete 2017  *XOiV,VWYiQ   $02(51 ),/2=Ï),$,.2=02/Ï*,$ $/$3-$,   $]LGĘDWpUpVD]XQLYHU]XP D[LRPDWLNXVHOPpOHWH          0LQGHQMRJIHQQWDUWYD(N|QYHWYDJDQQDNUpV]OHWHLWDV]HU]ĘpVDNLDGyHQJHGpOHQpONOEiUPLOHQIRUPi WXPEDQYDJHV]N|]]HOUHSURGXNiOQLN|]|OQLpVHODGQLWLORV .LDGy‹*,13URIHVVLRQDO.IW%XGDSHVW(GLWXPDLOWRJXODV#JLQSURIHVVLRQDOKX KWWSZZZJLQSURIHVVLRQDOKX %XGDSHVWHOVĘNLDGiV     *XOiV,VWYiQ 6]OHWHWWpQ %XGDSHVWHQ $V]HU]ĘEDQ           Ä$WXGRPiQHPEHUpQHN²EiUPHOWXGRPiQWHUOHWHQWpQNHGMpNLV²

N|WHOHVVpJHpVHJEHQHOHPLV]DNPDLpUGHNHKRJSUHFt]HQGHILQLiOMRQ PLQGHQ²QHPN|]LVPHUWMHOHQWpVĦ²IRJDOPDWKRJtJLVPHUMHpV LVPHUWHWKHVVHDIRJDORPiOWDOIHGHWWÄGRORJ´PLEHQOpWpWOpQHJHVWXODM GRQViJDLW&VDNtJDGDWLNPHJKRJIRJDOPDLDYDOyViJRWOHJDOiEE PHJN|]HOtWĘHQMyOtUMiNOHpVpUWHOPHVHOPpOHWPHJDONRWiViUDOHJHQHN KDV]QiOKDWyNHJEHQPHJN|QQ WVpND]HOPpOHWHOOHQĘU]pVpWLV²(] SHUV]HRONRULJHQFVDNPXQNDLJpQHVGRORJ 8JDQDNNRUQHPKHOWiOOyD]KRJD]HOPpOHWLIL]LNXVV]iPiUDW|NpOHWH VHQKHOHWWHVtWLDGHILQtFLyWDÄGRORJ´PpUKHWĘVpJH0HUWDYDOyViJRW OHJDOiEEPHJN|]HOtWĘHQMyOOHtUyHOPpOHWHWSUHFt]pVHOOHQWPRQGiVPHQWHV IRJDORPUHQGV]HU DODSpVGHILQLiOWIRJDOPDN QpONOQHPOHKHWDONRWQL 

$JRQGRONRGyHPEHUMyHVHWEHQDPHJDODSR]RWW~MLVPHUHWHWVQHP DWHNLQWpOWWLV]WHOL+LV]HQD]HPEHULVpJV]iPiUDFVDNtJOHKHWVpJHVD KDODGiV´ *XOiV,VWYiQ            /G1RYREiW]N(LQVWHLQUHODWLYLWiVHOPpOHWHROGDO   *XOiV,VWYiQ  $02(51 ),/2=Ï),$,.2=02/Ï*,$ $/$3-$,   $]LGĘDWpUpVD]XQLYHU]XP D[LRPDWLNXVHOPpOHWH       ,6%1   

0LQGHQMRJIHQQWDUWYD(N|QYHWYDJDQQDNUpV]OHWHLWDV]HU]ĘpVDNLDGyHQJHGpOHQpONOEiUPLOHQIRUPi WXPEDQYDJHV]N|]]HOUHSURGXNiOQLN|]|OQLpVHODGQLWLORV .LDGy‹*,13URIHVVLRQDO.IW%XGDSHVW(GLWXPDLOWRLVWYDQJXODV#JXODVWRQOLQHKX KWWSZZZJLQSURIHVVLRQDOKX %XGDSHVWHOVĘNLDGiV   7DUWDORP (/ė6=Ï  ,$=,ė$7e5e6$=81,9(5=80/e7(/0e/(7,$/$3-$,  $ 0,$/e70,.$/e7(=ė" $/e7e6$/e7(=ė.)2*$/0$ 

$/e7(=ė.7$3$6=7$/+$7Ïe61(07$3$6=7$/+$7Ï78/$-216È*$,  % /e7(/0e/(7,35,1&Ë3,802. $/e7(/0e/(7$/$3-$,  3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN HILQtFLyN /pWH]pVOpWPRPHQWXPOpWPR]]DQDWOpWWDUWDP

 HILQtFLy//pWH]pV  HILQtFLy/0/pWPRPHQWXP HILQtFLy/6=/pWV]DNDV]  HILQtFLy/7/pWWDUWDP  $OpWD[LyPiNpVHNYLYDOHQFLiLN ,, 

$OpWH]ĘNQHNYDQDQDJXNDVHPPLQHNQLQFV $OpWH]ĘpVOpWH]pVHIROWRQRVpVYpJHV 0LQGHQOpWH]ĘPR]RJpVYiOWR]LN $OpWH]ĘPLQGHQOpWiOODSRWDNRQNUpW  $OpWH]ĘOpWWDUWDPDHOSXV]WXOiViLJJDUDSRGLN $OpWH]pVHJLUiQ~ 

$OpWH]ĘQHPNHOHWNH]KHWVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYp  $OpWH]ĘQHNYDQW|PHJHDPLQHNYDQW|PHJHD]OpWH]Ę +DHJOpWH]ĘHOSXV]WXOpVYDJOpWiOODSRWDHOP~OLNHOYHV]tWLOpWHpVYDJOpWiOODSRWDOpQHJpWKDHJOpWH]Ę HOYHV]tWLOpWHpVYDJOpWiOODSRWDOpQHJpWHOSXV]WXOpVYDJOpWiOODSRWDHOP~OLN $OpWH]ĘNQpKiQDWWULE~WXPD  $OpWH]ĘNKDOPD]DLVOpWH]Ę  7pWHO,$OpWH]ĘN|VV]HWDUWR]yFVRSRUWMD KDOPD]D

OpWH]Ę &RUROOiULXP,&$OpWH]ĘNKDOPD]DDOpWH]ĘNPLQGHQWXODMGRQViJiYDOUHQGHONH]LN $OpWH]ĘNPR]RJQDNpVYiOWR]QDNYDQDQDJXNpVW|PHJN  7pWHO,$PL YDJUpV]H DWpUEHQPR]RJYDJUHODWtYHQXJDORPEDQYDQpV UHODWtYHYDJDEV]RO~WH IRODPDWRVDQYiOWR]LND]HJOpWH]Ę  7pWHO,$PLQHNYDQDQDJDDQQDNYDQW|PHJHPHUWOpWH]ĘDPLQHNYDQW|PHJHDQQDNYDQDQDJDPHUWOpWH]Ę  ,,$=,ė

 $ 0,$=,ė"  $=,ėÄ$5&7$/$1´ 78Ï62.9e/((e6($=,ė5ė/  $=¶,ė¶6=Ï$/.$/0$7/$17820È1<267(50,1861$0(571(087$/$(),1,(165((=0È,* 1(+(=Ë7(77($6=ÏÈ/7$/-(/g/77$57$/20)(/7È5È6È7e6+(/<7È//Ï0(*+$7È52=È6È7  $WXGRPiQRVWHUPLQXVUHQGHOWHWpVHNpS]pVpQHNpVKDV]QiODWiQDNN|YHWHOPpQHL 

$]¶LGʶV]yQHPIHOHOPHJDWXGRPiQRVWHUPLQXVUHQGHOWHWpVHNpS]pVHpVKDV]QiODWD N|YHWHOPpQHLQHN²H]D]LGĘGHILQLiODWODQViJiQDNHJLNRND  0,+È7$=,ė"(6(0e1<625"02=*È6"9È/72=È6"  % $=,ė$;,20$7,.86(/0e/(7( $=,ė(/0e/(7e1(.$/$3-$,  3ULQFtSLXPRN 

$ODSIRJDOPDN HILQtFLyN $]LGĘIRJDOPD  HILQtFLy,$]LGĘ  $P~OWDMHOHQpVDM|YĘLGĘIRJDOPD $MHOHQLGĘIRJDOPDYDODPLQWD]Ä8QLYHU]iOLV0RVW´IRJDORPpVWHV]WMH 

HILQtFLy-(-HOHQ  $P~OWLGĘIRJDOPD HILQtFLy080~OW  $M|YĘLGĘIRJDOPD  HILQtFLy-g-|YĘ $]LGĘDWWULE~WXPDL 

$P~OWDMHOHQpVDM|YĘLGĘV]HSDUiOWDOpWH]ĘNUHQp]YH  7pWHO,,$P~OWDMHOHQpVDM|YĘD]LGĘV]HSDUiOW GLV]MXQNW UpV]HLDOpWH]ĘNUHQp]YH  &RUROOiULXP,,&$NWXiOLVMHOHQLGĘ SRQW PLQGLJFVDNHJHWOHQHJYDQ $]LGĘ|U|N 7pWHO,,$]LGĘ|U|N  (NYLYDOHQFLD,,($]LGĘQHNQLQFVVHPNH]GHWHVHPYpJHVHPV]DNDGiVD 

(NYLYDOHQFLD,,($]LGĘD]HJHGLNRQNUpWpVYpJHVOpWH]ĘNYpJWHOHQiUDGDWiKR]WDUWR]yDQYpJWHOHQ  (NYLYDOHQFLD,,($]LGĘQHPNHOHWNH]KHWDVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYp  7pWHO,,$OpWH]ĘPLQGLJD]DNWXiOLVMHOHQLGĘSRQWRWWHVWHVtWLPHJ$OpWH]ĘYDODPLQWDMHOHQLGĘHJPiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQRN $]LGĘP~OLN 7pWHO,,$]LGĘV]DNDGDWODQWHOLNP~OLN  $]LGĘHJLUiQ~

 7pWHO,,$]LGĘ pVPLQGHQV]DNDV]D HJLUiQ~  &RUROOiULXP,,&$]LGĘLUiQDP~OWmMHOHQmM|YĘ HILQtFLy*|UEHYDJJ|UEOW 7pWHO,,*|UEOWLGĘVHPHOYEHQVHPDYDOyViJEDQQHPOpWH]LN 7pWHO,,,GĘKXURNQHPOpWH]LN  &RUROOiULXP,,&Ä(OOLSWLNXVLGĘ´QHPOpWH]LN

 $]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWDWODQ$]LGĘD]HQWUySLDpVDOpWH]pVPHJPDUDGiVW|UYpQpQHNNDSFVRODWD 7pWHO,,$]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWDWODQ &RUROOiULXP,,&$PHJIRUGtWKDWDWODQLGĘK|]D]D]DP~OyOpWH]ĘNSiUKX]DPRVpVYDJiWIHGĘpVYDJHJPiVW N|YHWĘOpWH]pVpKH]KR]]iWDUWR]LND]HQWUySLDQ|YHNHGpVpVFV|NNHQpVSHULyGXVDLQDNJDNRUWDLVPpWOĘGĘ IRODPDWDPHOD]RQEDQQHPD]RQRVDOpWH]ĘNDOpWH]pVYiOWR]iVDP~OiVDiOODQGyLUUHYHU]LELOLWiViYDOLOOHWYHD JHQH]LVW|UYpQpQHNIRODPDWRVpUYpQHVOpVpYHO  $OpWH]ĘNYDODPLQWD]LGĘpVDWpUHJPiVWyOHOYiODV]WKDWDWODQRN

 7pWHO,,0LQGHQOpWH]Ę pVYDJYDODPHOUpV]H DWpUEHQ²YDODPHOPiVLNOpWH]Ę YDJUpV]H WHUpEHQ²pVD PLQGHQNRUDNWXiOLVMHOHQLGĘEHQPR]RJYDJUHODWtYHQXJDORPEDYDQpVYDJIRODPDWRVDQYDJUHODWtYH V]DNDV]RVDQYiOWR]LN  (NYLYDOHQFLD,,($OpWH]Ę N YDODPLQWD]LGĘpVDWpUHJPiVWyOHOYiODV]WKDWDWODQRN  (NYLYDOHQFLD,,(/pWH]ĘQLQFVLGĘpVWpUQpONOGHLGĘpVWpUVLQFVOpWH]ĘQpONO9pJOLGĘQLQFVWpUpVWpUQLQFV LGĘQpONOPHUWNHWWĘMNHWHOYiODV]WKDWDWODQXO|VV]HN|WLDOpWH]ĘPHOQHNH]HNDODSYHWĘVDMiWViJDL 

7pWHO,,$]LGĘQHNQLQFVDQDJD $=,ė0e5e6(/0e/(7,$/$3-$,  $V]DEiORVDQPĦN|GĘyUDIRJDOPDpVWXODMGRQViJDL HILQtFLy6=Ï6]DEiORVDQPĦN|GĘyUD  7pWHO,,$V]DEiORVDQPĦN|GĘyUDPHJWHVWHVtWLDOpWH]pVWD]D]D]LGĘWPLQWLGĘPpUĘHV]N|]PXWDWMD IRODPDWRVDQYDJLGĘHJVpJHQNpQWSRQWRVDQD]DNWXiOLVMHOHQLGĘWLOOHWYHDQQDNP~OiViWYDODPLQW² DPHQQLEHQD]HOP~OWUHODWtYLGĘWDUWDPRNDWLVIHOMHJ]LpVV]iPOiOMD²D]HOP~OWUHODWtYLGĘWD]LGĘHJpEIĘEE YRQiVDLYDOHJWW

 +RJDQP~OLND]LGĘ" $]LGĘIRODPDWRVDQHJHQOHWHVÄVHEHVVpJJHO´YDJULWPXVRVDQP~OLN" +RJDQP~OLND]LGĘKDDP~OyMHOHQHJHWOHQ]pUXVKRVV]~ÄLGĘWDUWDP´"  $]LGĘPpUpVSULQFtSLXPDL $ODSIRJDOPDN 

HILQtFLyN 0pUpV  6]iPtWiV .Yi]LPpUpV  .|YHWNH]PpQDNYi]LPpUpVpVDV]iPtWiVHUHGPpQHSODX]LELOLVDYDOyViJUDQp]YH 7HUPpV]HWHVLGĘPpUWpNHJVpJHN 

(JpY (JQDS (JKyQDS 0HVWHUVpJHVLGĘPpUWpNHJVpJHN (JyUD  (JSHUF  

(JPiVRGSHUF  3ODQFNLGĘ %HIROiVROKDWMDHD]LGĘP~OiViWpVWDUWDPiWD]D]D]HJHVOpWH]ĘNpOHWWDUWDPiWDYiODV]WRWWLGĘPpUWpNHJVpJ PLOHQVpJH" $[LyPiN ,,,,  $NYi]LPpUpVHUHGPpQHSODX]LELOLV 

$OpWH]pVLGĘWDUWDPiQDNPpUĘV]iPDIJJD]LGĘYiODV]WRWWPpUWpNHJVpJpWĘO  $]LGĘIRODPDWRVDQpVHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOP~OLN  $]LGĘWDUWDPPHJKDWiUR]iViQDNPyGV]HUHL $P~OyLGĘWDUWDPiQDNPpUpVHDMHOHQLGĘSRQWWyONH]GYHYDODPHON|YHWNH]ĘMHOHQLGĘSRQWLJ DOLDVVWRSSHU PyGV]HU  7pWHO,,$P~OyLGĘWDUWDPD>W PRVWPRVW@DMHOHQOHJLLGĘSRQWWyO>PRVW@NH]GYHYDODPHON|YHWNH]Ę MHOHQLGĘSRQWLJ>PRVW@HJV]DEiORVDQPĦN|GĘyUiYDOPpUKHWĘ 

$]HOP~OWLGĘWDUWDPiQDNPHJKDWiUR]iVDSODMHOHQLGĘSRQWLJNYi]LPpUpVDODSMiQ 7pWHO,,$P~OWEHOLLGĘWDUWDPQHPPpUKHWĘ &RUROOiULXP,,&$P~OWEHOLLGĘWDUWDPFVDNV]iPtWiVVDOYDJNYi]LPpUpVVHOEHFVOWpUWpNEHQKDWiUR]KDWyPHJ  $IL]LNXVRNiOWDOKDV]QiOW~QÄPDWHPDWLNDLLGĘ´pVWDUWDPiQDNV]iPtWiVD  $OpWH]ĘNPR]JiViQDNpVDPR]JiVXNLGĘWDUWDPiQDNpUWHOPH]pVH$OpWH]ĘNPR]JiVDLGĘWDUWDPiQDN VHEHVVpJpQHNJRUVXOiViQDNPpUpVHV]iPtWiVDYDJNYi]LPpUpVH 

$/e7(=e6(.(*<,(-ĥ6e(e6$=,ė,/$7È&,Ï  $OpWH]pVHNHJLGHMĦVpJHDEV]RO~W  7pWHO,,$OpWH]ĘN²EiUKROLVYDQQDNDWpUEHQ²PLQGD]RQRV MHOHQ LGĘSRQWEDQOpWH]QHN 7pWHO,,$OpWH]ĘN²EiUKRJDQLVPR]RJQDNDWpUEHQ²PR]JiVXNN|]EHQLVPLQGHJD]RQ MHOHQ LGĘSRQWEDQ OpWH]QHN DOpWH]ĘNHJLGHMĦVpJHDEV]RO~W  &RUROOiULXP,,&$OpWH]ĘN²EiUKRJDQLVPR]RJQDNDWpUEHQ²PR]JiVXNN|]EHQLVHJD]RQ MHOHQ LGĘSRQWEDQOpWH]QHNDNiUD]RQRVDNiUWHWV]ĘOHJHVPpUWpNEHQNO|QE|]ĘDQDJViJXNpVYDJD]DQDJXN

pVYDJDW|PHJNpVYDJD]DODNMXNVWE 0HJMHJ]pV(LQVWHLQDOpWH]ĘNHJLGHMĦVpJpUĘO (LQVWHLQD]HJLGHMĦVpJUHODWtY $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD  &RUROOiULXP,,&$OpWH]ĘNHJLGHMĦVpJHIJJHWOHQDWWyOKRJDOpWH]ĘNHWHJLGHMĦQHNYDJQHPHJLGHMĦQHN OiWMXN 

&RUROOiULXP,,&$OpWH]ĘNUHQp]YHYDQÄXQLYHU]iOLVPRVW´D]D]DOpWH]ĘNHJLGĘEHQOpWH]QHNPHOQHNWpQHD PR]JiVXNpViOODSRWYiOWR]iVDLNPHJILJHOpVpYHOpVUHJLV]WUiOiViYDODVHEHVVpJNWĘOpVDWiYROViJXNWyOIJJĘLGĘ HOP~OWiYDOXWyODJPHJiOODStWKDWy WHV]WHOKHWĘ  1LQFVLGĘGLODWiFLypVQLQFVDPR]JyOpWH]ĘNQHNVHEHVVpJIJJĘVDMiW KHOL LGHMHVHP  7pWHO,,1LQFVLGĘGLODWiFLy 0HJMHJ]pV(LQVWHLQDPR]JyyUiNYLVHONHGpVpUĘO (LQVWHLQDPR]JyyUDLGHMHPHJQ~OLND]D]DPR]JiVDPLDWWLGĘGLODWiFLyNHOHWNH]LN  $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD

 &RUROOiULXP,,&1LQFVDNO|QE|]ĘPyGRQPR]JyOpWH]ĘNQHNÄVDMiW´PiVOpWH]ĘNLGHMpWĘONO|QE|]Ę~Q ÄKHOL´LGHMN  &RUROOiULXP,,&$]XQLYHU]XPEDQYpJWHOHQOVRNIpOHpOĘpVpOHWWHOHQ PDNUypVPLNUy OpWH]ĘYDQVHOpWH]ĘN HJPiVKR]NpSHVWNO|QE|]ĘVHEHVVpJJHOPR]RJQDN1HPOHKHWpVpUWHOPHWOHQIHOWpWHOH]QLYpJWHOHQVRNIpOH ÄVDMiW´PiVOpWH]ĘNLGHMpWĘONO|QE|]ĘÄKHOL´LGĘWDPL²KDYROQD²D]LGĘPpUpVpWpUWHOPHWOHQQppV OHKHWHWOHQQpWHQQp 

&RUROOiULXP,,&1LQFVDPR]JyOpWH]ĘNQHNÄVDMiW´~QÄKHOL´LGHMND]pUWVHPPHUWDOpWH]pVD]D]D]LGĘ QHP|QiOOyOpWH]ĘFVDNDQQDNHJWXODMGRQViJDtJQLQFVQ~MWKDWy]VXJRUtWKDWyWHVWHVHP  $=,ė87$=È6  $]LGĘXWD]iVKLSRWp]LVH  $]RNViJLSDUDGR[RQ²PLQWD]LGĘXWD]iVJHQJHFiIRODWD  $]LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQVpJpQHNEL]RQ WiVD 

7pWHO,,$]LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQ &RUROOiULXP,,&$]~JQHYH]HWWÄLGĘMHOOHJĦYLOiJYRQDO´WiYROLP~OWEDQLOOHWYHWiYROLM|YĘEHQOpYĘSRQWMDLQiO YDOy|QPDJiED]iUyGiVDPLNpSSDÄJ|UEOW´YDJÄHOOLSWLNXV´LGĘOpWH²WXGMXN 7,7,& ²OHKHWHWOHQ 0iVNpSSHJLOHQVWUXNW~UDOpWpYHODNpWHOHPHLEHQPHUĘEHQNO|QE|]ĘpVtJHJPiVWyOHOV]HSDUiOWM|YĘLOOHWYH P~OWLGĘ 7,, ROYDGQDHJEHD]D]DM|YĘHJEHQDP~OWOHQQHDP~OWSHGLJHJEHQDM|YĘLV²DPLNpSWHOHQVpJ  &RUROOiULXP,,&1HPYiOWR]WDWKDWyPHJDP~OWtJDW|UWpQHOHPPHQHWHVHP 

&RUROOiULXP,,&1HPV]HUH]KHWĘWHOMHVpVSRQWRVLQIRUPiFLyVHPDP~OWUyOVHPDM|YĘUĘO²FVDNUpV]OHJHVpV SODX]LELOLV &RUROOiULXP,,&$OpWH]ĘNV]iPiUDPLQGLJFVDNDMHOHQYDQ  &RUROOiULXP,,&1HPOpWH]LNRODQREMHNWXP SO~QIpUHJOXN DPHOHQDMHOHQEĘODP~OWEDYDJDM|YĘEH OHKHWiWOpSQL  0LpUWHPOpNV]QNDP~OWUDDM|YĘUHPLpUWQHP" 

7pWHO,,$M|YĘW|UWpQpVHLUHQHPWXGKDWXQNHPOpNH]QL 0Ò/7$-(/(1%(13$5$2;21e6$.9È=,9$*<%8%25e.-(/(1 ,ė  3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN HILQtFLy $[LyPiN ,,,, 

$IpQFVDNIpQIRUUiVEyOLQGXOKDWNL $IpQNPVHFHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOWHUMHGYiNXXPEDQ N|]HOtWĘOHJDOHYHJĘEHQLV JUDYWiFLyPHQWHV WpUEHQ  $KDQJPVHFHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOWHUMHGOHYHJĘEHQ $IpQiVKDQJKXOOiPRNHJWWHVpV]OHOpVLLGHMHHPEHUQpONEVHF  $NYi]LYDJEXERUpNMHOHQpVÄPĦN|GpVH´  7pWHO,,)RWRQDNNRULVFVDNOpWH]ĘUĘOLQGXOKDWKDHJOpWH]ĘEHWN|]YHHOQHOĘGLNYDJPHJYiOWR]RWWLUiQED

KDODGWRYiEE 7pWHO,,$3WpUSRQWWyOUWiYROViJEDQHJ/OpWH]ĘYDQYDJYROWDWLGĘSRQWEDQKDDW¶ UF WLGĘSRQWEDQ WW¶ /UĘOIRWRQpUNH]LNJUDYLWiFLyPHQWHVWpUEHQD3WpUSRQWED  (NYLYDOHQFLD,,(+DD%WpUSRQWEyOIRWRQLQGXOD]/%OpWH]ĘUĘOW¶LGĘSRQWEDQPHOD3WpUSRQWED %z3 pUNH]LN DW W¶W LGĘSRQWEDQDNNRU%EHQD]/%OpWH]ĘYDJPpJPRVWDWLGĘSRQWEDQLVRWWYDQYDJFVDNDW¶ LGĘSRQWEDQYROWRWWPHUWDW¶¶ W¶W¶¶W LGĘSRQWEDQ%EĘOHOPR]GXOWDYDJDNNRUUDPiUHOSXV]WXOW 7pWHO,,+DD%WpUSRQWEDIRWRQpUNH]LNYDODPHO$ $% WpUSRQWEyODNNRUDIRWRQHJP~OWEDQOpWH]Ę

REMHNWXPUyOLQGXOWVPHJpUNH]pVH%EHPLQGLJDP~OWEHOLOpWH]pVWpQpWMHO]L (NYLYDOHQFLD,,($%WpUSRQWEDQOpYĘOiWye/pOĘOpQEiUPHO$L $L % VL!L « WpUSRQWEDQOiWV]y/L OpWH]ĘIHOpLVWHNLQWDMHOHQEHQ/LQHNPLQGLJFVDNDP~OWEHOL²iOOyYDJPR]Jy²NpSpWOiWMD>P~OWDMHOHQEHQ SDUDGR[RQ@  (NYLYDOHQFLD,,(DMHOHQEHQD%WpUSRQWEDQOpYĘOiWye/pOĘOpQNpSHVDWĘOH $L % VL! L « WiYROViJUD EiUPHO$LWpUSRQWEDQOiWV]yODJOpWH]Ę/LWOiWQLKDIHOpWHNLQWQRKDDOiWV]yODJOpWH]Ę/LQHNPLQGLJFVDND P~OWEHOL²iOOyYDJPR]Jy²NpSHMXWHOe/KH]D%WpUSRQWED²D]D]e/DMHOHQEHQ/LQHNFVDNH]WDP~OWEHOL NpSpWOiWMD>P~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQ@

 HILQtFLy9%-$]HPEHU5VXJDU~ 5”VāāPV NP J|PELN|UQH]HWpEHQDOpWH]ĘNNHO NDSFVRODWRVDQEHN|YHWNH]HWWYL]XiOLVHVHPpQHN~QÄ9´ YL]XiOLV NYi]LYDJEXERUpNMHOHQ LGĘ EHQYDOy W|UWpQpVHN 9%-  HILQtFLy$9%-$]HPEHU5VXJDU~ 5”VāāPV P J|PELN|UQH]HWpEHQDOpWH]ĘNNHO NDSFVRODWRVDQEHN|YHWNH]HWWDXGLRYL]XiOLVHVHPpQHN~QÄ$9´ DXGLRYL]XiOLV NYi]LYDJEXERUpNMHOHQEHOL W|UWpQpVHN $9%-  $[LyPD ,,

 $ILOPpVDWYNpSpWD]HPEHUPR]JyQDNOiWMDKDD]HJPiVWyODOLJNO|QE|]ĘNpSHND]HPEHULpV]OHOpVLLGĘQpO VHF U|YLGHEELGHLJ SOV]HNXQGXPLJ OiWKDWyN  7pWHO,,$EXERUpNMHOHQIHOROGMDVRNpOĘOpQ N|]WND]HPEHU V]iPiUDDP~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQW ,,,$7e5 $ 0,$7e5"  $/e7(=ė.,7(5-(e6(Äe7$5&Ò´²(*<5e6=77$3$6=7$/+$7Ï0È65e6=71(0 

$7e55ė/9$//2777820È1<261e=(7(.  92/7$.e330,$7e5"  % $7e5$;,20$7,.86(/0e/(7( $7e5(/0e/(7e1(.$/$3-$, 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN 

HILQtFLyN $GLPHQ]LyYDONDSFVRODWRVIRJDOPDN  $WpUIRJDOPDpVHJpEPHJKDWiUR]iVRN HILQtFLy7  $[LyPiN ,,,,,,  $OpWH]ĘQHNYDQNLWHUMHGpVHWHUH  0LQGHQOpWH]Ę

pVYDJUpV]H HJQDJREEOpWH]Ę YDJUpV]H WHUpEHQYDQ  $PLNURpVDPDNUROpWH]ĘNPR]RJiVD|VV]HWHWWUH]HJQHNpVYDJWHQJHONN|UOIRURJQDNHN|]EHQPiV OpWH]ĘKDWiViUDSDUDERODYDJKLSHUERODSiOiQKDODGQDNDYDJPiVLNOpWH]Ę N N|UON|UV]HUĦSiOiQNHULQJHQHN  $WpUDWWULE~WXPDL 7pWHO,,,$WpUQHNQLQFVDQDJD   7pWHO,,,1LQFVUHVWpU YDJWpUUpV] 

 7pWHO,,,$WpU|U|N (NYLYDOHQFLD,,,($WpUQHPNHOHWNH]KHWDVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYpDPLQWDOpWH]ĘVHPPHUWDWpUD OpWH]ĘVDMiWViJD  (NYLYDOHQFLD,,,($WpUQHNQLQFVVHPLGĘEHOLNH]GHWHVHPLGĘEHOLYpJHVHPV]DNDGiVD 7pWHO,,,7pUFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQ (NYLYDOHQFLD,,,(7pUDP~OWEDQPiUQLQFVDM|YĘEHQPpJQLQFV

 &RUROOiULXP,,,&0LYHOWpUFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQH]pUWDWpUEĘODP~OWEDYDJDM|YĘEHiWOpSQLQHP OHKHWH]pUWVHPOHKHWLGĘXWD]iVDP~OWEDYDJDM|YĘEH 7e5*g5%h/e67e5.2175$&,Ïe63È/<$*g5%( 7pWHO,,,$YVHEHVVpJJHOPR]Jy0W|PHJĦHQHUJLiM~ 0! /OpWH]ĘÄWpUJ|UEOpVWWpUWRU]XOiVW´QHPRNR]  &RUROOiULXP,,,&$PR]JyÄ0´W|PHJĦHQHUJLiM~/OpWH]ĘÄWpUJ|UEOpVWWpUWRU]XOiVW´QHPRNR]KDWH]pUWD PR]JyÄP´W|PHJĦHQHUJLiM~/OpWH]ĘUHQp]YH 0•P! /QHPRNR]KDWDWpUÄJ|UEtWpVHWRU]tWiVD´UpYpQ JUDYLWiFLyVKDWiVWpVH]IRUGtWYDLVLJD]

 &RUROOiULXP,,,&$WpU²DPLpUWQHPJ|UEOKHWWRU]XOKDW²XJDQD]pUWQHPLVQ~OKDWpVQHP]VXJRURGKDW D WpUNLHUMHGpVHGLODWiFLyMDpVYDJNRQWUDNFLyMDQHPOHKHWVpJHV  7pWHO,,,9DOyV IL]LNDL J|UEOWWpUQLQFV  7pWHO,,,7pUKXOOiPQLQFV  HILQtFLy7,$0LQNRZVNL(LQVWHLQIpOHWpULGĘ  7pWHO,,,$0LQNRZVNL(LQVWHLQIpOHWpULGĘQHPHJOpWH]ĘpVQHPLVYDOyViJRVOpWH]ĘLWXODMGRQViJ 

(NYLYDOQFLD,,,($WpULGĘQHPDWpUpVD]LGĘÄV]|YHWH´PHUWDWpUpVD]LGĘDOpWH]Ę N NO|QiOOypVPHUĘEHQ NO|QE|]ĘEiUD]RNWyOHOYiODV]WKDWDWODQWXODMGRQViJD  7pWHO,,,$OpWH]ĘNPR]JiViQDNSiODJ|UEpMHDEV]RO~W 0HJMHJ]pV(LQVWHLQDOpWH]ĘNSiODJ|UEpMpQHNMHOOHJpUĘO (LQVWHLQQp]HWHDOpWH]ĘNSiODJ|EpMHUHODWtY $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD  7pWHO,,,$OpWH]ĘNPR]JiViQDNSiODJ|UEpMH|VV]HWHWWpVQHPHJHQHV

 $7e51$*<6ÈÈ1$.0(*+$7È52=È6$  ,9$=81,9(5=80 $ 0,$=81,9(5=80" $=81,9(5=80/È7+$7Ïe6(*<6=(560,1%(/È7+$7$7/$1  $=81,9(5=805Ï/.,$/$8/79$//È626e67820È1<261e=(7(  % $=81,9(5=80$;,20$7,.86(/0e/(7( 

$=81,9(5=80(/0e/(7e1(.$/$3-$, 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN HILQtFLyN $]XQLYHU]XPYLOiJHJHWHPYLOiJPLQGHQVpJIRJDOPD  HILQtFLy8$]XQLYHU]XP $[LyPiN ,9,9

 $OpWH]ĘNQHNYDQJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiVXN $OpWH]ĘQIRUJDWyQRPDWpNPĦN|GLNKDDWHVWpEHQYDODPHOSRQWMiWyOYDJDW|PHJN|]pSSRQWMiWyONH]GĘGĘ HUĘNDURQPiVOpWH]ĘNHOWHWWHNOVĘHUĘKDW  +DHJOpWH]ĘQNOVĘHUĘKDWiViUDIRUJDWyQRPDWpNpUYpQHVODNNRUPHJYiOWR]LNDIRUJiViOODSRWD SHUGOHWH  +DHJOpWH]ĘSHUGOHWHiOODQGyGHPHJYiOWR]LNDWHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNDDNNRUDV]|JVHEHVVpJHIRUGtWRWW

DUiQEDQYiOWR]LN $OpWH]ĘNJUDYLWiFLyVKDWiVDHJPiVRQ²tJSOD+ROG pVNLVHEEPpUWpNEHQDWiYROLEE1DS JUDYLWiFLyV KDWiVDD)|OG|Q²SHULRGLNXVDQiUDSiOMHOHQVpJHWRNR]PHODWHQJHON|UOLIRUJiVXNQDNPHJIHOHOĘQDJViJ~ NHUOHWLVHEHVVpJJHOPR]RJ $=81,9(5=80$775,%Ò780$,  $]XQLYHU]XPMHOOHJHNHOHWNH]pVHPĦN|GpVHPHJV]ĦQpVHpVWHUMHGHOPH  7pWHO,9$]XQLYHU]XPPDJDLVOpWH]Ę 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPQDNPLQWOpWH]ĘQHNYDQDQDJD (NYLYDOHQFLD,9(9DQD]XQLYHU]XPQDNÄpWHU´QHNLVQHYH]KHWĘDQDJD  &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘDQDJDKHOUĘOKHOUHpVMHOHQSLOODQDWUyOMHOHQSLOODQDWUDYiOWR]LND] DQDJIDMWiNV]HULQWL|VV]HWpWHOpWYDODPLQWKRPRJHQLWiViWVĦUĦVpJpWIpQHVVpJpWVWEWHNLQWYH  7pWHO,9$]XQLYHU]XPUDLVPLQWD]|VV]HVOpWH]ĘKDOPD]iUDpUYpQHVDOpWH]pVPHJPDUDGiVWHUPpV]HWLW|UYpQH HV]HULQWHJHWOHQHOHPHVHPNHOHWNH]KHWDVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYpVHP  &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘSLOODQDWUyOSLOODQDWUDYiOWR]LNDNNpQWKRJD]DNWXiOLVOpWiOODSRWD

DNWXiOLVDQDJHORV]OiVDHOHPHLV]HULQWL|VV]HWpWHOHpVYDJHOHPHLQHNIRUPiMDpVYDJVWUXNW~UiMDpVYDJ WHUMHGHOPHVWE UHQGUHPHJV]ĦQLNOpWH]QLiPGHHJ~WWDO~MOpWiOODSRWEDQPLQWÄXWyGXQLYHU]XP´UHQGUH  ÄPHJV]OHWLN´(NNpQWD]XQLYHU]XPD]HJHVOpWiOODSRWDLWWHNLQWYHYpJHVPLQWPLQGHQPiVOpWH]ĘXJDQDNNRU ~MDEEpV~MDEEOpWiOODSRW~ÄXWyGXQLYHU]XP´NpQWYDOyPHJV]OHWpVHIROWiQ²PLQWÄXWyGXQLYHU]XP´RNiUDGDWD ²HJV]HUVPLQGLGĘEHQYpJWHOHQ |U|N FVDN~JPLQWD]LGĘpVDWpU &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPEDQpUYpQHVOQHNDWHUPpV]HWNO|QIpOHPHJPDUDGiVLW|UYpQHL  7pWHO,9hUHVXQLYHU]XPYDJXQLYHU]XPUpV]QLQFV &RUROOiULXP,9&$]0WHyULDV]HULQWLUHVXQLYHU]XPRNOpWH]pVHpVWN|]pVHOHKHWHWOHQD]0WHyULDWHKiWPHUĘ

ILNFLy 7pWHO,9&VDNHJHWOHQXQLYHU]XPYDQ  &RUROOiULXP,9&1LQFVPXOWLYHU]XP &RUROOiULXP,9&1LQFV~QSiUKX]DPRVXQLYHU]XP  7pWHO,9$]XQLYHU]XPWHUH NLWHUMHGpVH PLQGHQNRUYpJWHOHQQDJViJ~ 7pWHO,9$]XQLYHU]XPQHPNHOHWNH]HWWDQDJEXP D]ĘVUREEDQiV VRUiQHJDWRPQiOLVNLVHEEVNLWHUMHGpVĦ DQDJJDOEtUyOpWH]ĘEĘOpVQHPV]ĦQLNPHJPDMGDQDJUHFFVN|YHWNH]WpEHQ

DYpJWHOHQWiJXOiVDPLDWWLVHPPLYp YiOiVVDO  7pWHO,9$]XQLYHU]XPWHUH YDJWHUpQHNUpV]H HXNOLGHV]L 7pWHO,98QLYHU]XPFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQ  7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQD]Ä0´LOOHWYHÄP´ 0•P! W|PHJJHOEtUyÄ/0´pVÄ/P´OpWH]ĘNN|]|WWL ÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´D]D]HOpWH]ĘNHJPiVIHOpJRUVXOyPR]JiVDN|OFV|Q|VÄYRQ]yHUĘQHNWĦQĘ´ HUĘKDWiVRQDODSXOVQHPHOpWH]ĘNW|PHJHiOWDOWRU]tWRWWJ|UEtWHWWWpUUpV]KDWiViQ  &RUROOiULXP,9&$ÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´PLDWWHJPiVIHOpJRUVXOYDPR]JyOpWH]ĘN²KDPiVHUĘQHP

KDWUiMXN²LGĘYHOWN|]QHNPDMGOpWiOODSRWXNpVOpQHJNPHJYiOWR]LND]D]HOSXV]WXOQDNpVDQDJXNEyO~M OpWH]ĘOpWH]ĘNNHOHWNH]LNNHOHWNH]QHN 7pWHO,9$OpWH]ĘN²WHQJHON|UOLIRUJiVXNSHULRGLNXVViJDV]HULQW²iUDSiOMHOHQVpJHW WRU]XOiVW RNR]QDN HJPiVWHVWpEHQWHVWIHOOHWpQDÄYRQ]yHUĘ´MHOOHJĦÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´N|YHWNH]WpEHQ²H]D]HJLN WDSDV]WDODWLEL]RQ WpNDD]HUĘDODS~JUDYLWiFLyVKDWiVQDN 7pWHO,9$]XQLYHU]XP YDJUpV]H ~MOpWiOODSRWiQDNÄH]HQEHOO´D]XQLYHU]XPRWDONRWyOpWH]ĘN NHOHWNH]pVpQHNPR]JiViQDNpVOpWiOODSRWXNYiOWR]iViQDNPDMGSXV]WXOiViQDNHOP~OiViQDNHOVĘYDJHUHGHQGĘ

RNDDÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´PLQWHUĘ 7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQHJHWOHQOpWH]ĘVLQFVVRKDDEV]RO~WQXJDORPEDQKDQHPPLQGLJPR]RJ &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘPDJDLVIRODPDWRVDQYiOWR]LNPR]RJ SONDYDURJ PHUWDUpV]HL D]XQLYHU]XPRWDONRWyOpWH]ĘNPDJXNLVYiOWR]QDNPR]RJQDN SOIRURJQDNpVNHULQJHQHNpVYDJKXOOiP]DQDN VWE  7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQEiUPHO/OpWH]ĘIRUJy URWiFLyV PR]JiViWDWHVWpEHQ0!IRUJDWyQRPDWpNRW HUHGPpQH]ĘPiVLNOpWH]ĘiOWDONHOWHWWNOVĘ)!HUĘPtJ/IRUJiViOODSRWD SHUGOHWH PHJYiOWR]iViW0! IRUJDWyQRPDWpNpVYDJD]/OpWH]ĘĬ!WHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNiQDNPHJYiOWR]iVDRNR]]D

 &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPEDQJDOD[LVFVLOODJFVLOODJUHQGV]HUEROJyOpWH]ĘNHOHWNH]pVpWDÄV]OĘ´Ji]pV SRUIHOKĘWLOOHWYHDW|UPHOpNHNHW|VV]HK~]yVĦUtWĘJUDYLWiFLyVKDWiVPtJDJi]pVSRUIHOKĘDW|UPHOpNHNpVD] pJLWHVWHNIRUJiViWIRUJiVDYiOWR]iViWPiVLNOpWH]ĘiOWDONHOWHWWNOVĘ)!HUĘKDWiViUDpEUHGĘ0! IRUJDWyQRPDWpNpVYDJDOpWH]ĘĬ!WHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNiQDNPHJYiOWR]iVDRNR]]D  7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQYDQOHJNLVHEEOpWH]Ę  7pWHO,9$]XQLYHU]XPEHOLIHNHWHOXNDNDQDJJDOEtUyOpWH]ĘN  &RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNQDNYDQVNLWHUMHGpVHWHUH 

&RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNYpJHVpOHWWDUWDP~iPGHHOP~OiViYDOQHPYiOKDWVHPPLYp  &RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNQDNPLQWOpWH]ĘQHNYDQW|PHJHpVYDQJUDYLWiFLyVKDWiVDLV  $]pOHWpVNHOHWNH]pVHD]XQLYHU]XPEDQ  $[LyPiN ,9,9  $]XQLYHU]XPEDQEiUPHOLNpOĘOpWH]ĘFVDNpOHWWHOHQOpWH]ĘEĘOM|WWM|KHWOpWUH $]XQLYHU]XPEDQD]pOĘOpWH]ĘNFVDNLYDUWDODQYDJLYDURV~WRQV]DSRURGQDN  $]XQLYHU]XPEDQDYiOWR]DWRVpOĘYLOiJHYRO~FLyUpYpQDODNXO W NL 

$]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘHPEHU HN pOĘQHPHPEHULOpWH]ĘNLYDURVV]DSRURGiViYDOV]OHWWHN  $]XQLYHU]XPEDQD]pOĘHPEHUPLQWOpWH]ĘLQWHOOLJHQFLiMiYDONLHPHONHGHWWNLHPHONHGLND)|OGpOĘOpQHL N|]O  $]XQLYHU]XPLVPHUWOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦOpWIRUPiLD]pOĘOpQHN 7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘpOĘOpWH]ĘOpWH]ĘNQHPNHOHWNH]HWWNHOHWNH]WHNDVHPPLEĘOpVPLQGHQWRYiEEL pOĘOpQFVDND]pOĘNLYDUWDODQYDJLYDURVV]DSRURGiViYDOM|WW M|KHW OpWUH²D]HYRO~FLyUpYpQYiOWR]DWRV pOĘYLOiJJiDODNXOYD²DVHPPLEĘOQHP 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘHPEHUHPEHUHND]ĘWĘNHWPHJHOĘ]ĘpOĘQHPHPEHUOpWH]ĘNEĘOLYDURV V]DSRURGiVVDOM|WW HN OpWUHQHPDVHPPLEĘO0DMGWRYiEEV]DSRURGYDOpWUHM|WWD]HPEHULVpJPHOQHPYROWpV QHPPHQWHVD]HYRO~FLyWyO8JDQDNNRUPLQGHQHJHVHPEHUHOSXV]WXOiViWN|YHWĘHQpOHWWHOHQOpWH]ĘYpYDJ pOHWWHOHQOpWH]ĘNKDOPD]iYiYiOWLOOHWYHYiOLNpVQHPV]OHWKHW~MMiQHPUHLQNDUQiOyGKDW  7pWHO,9$]XQLYHU]XPLVPHUWpOĘOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦIDMDD]LQWHOOLJHQVOpQ²D)|OG|QD]HPEHU  &RUROOiULXP,9&1HPNL]iUKDWyKRJD]XQLYHU]XPEDQD]HPEHUHQNtYOYROWYDJYDQYDJOHV]PiVLN LQWHOOLJHQVpOĘOpQLV

 &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWHJ|QPDJiUDLVPHUDUpV]pWNpSH]ĘLQWHOOLJHQVpOĘOpQSpOGiXOD]HPEHU iOWDO  $=81,9(5=80e6$7(2/Ï*,$   $]XQLYHU]XPpVD],VWHQ $WHROyJXVUpPiOPD %HUWUDQG5XVVHOOILOR]yIXVpVD]HOVĘ YDJYpJVĘRN NpUGpVH

 $]DQWURSLNXVXQLYHU]XPHOYH HILQtFLy$(($]XQLYHU]XPHUĘVDQWURSLNXVHOYHDODWWD]pUWHQGĘKRJ,VWHQRODQQDNWHUHPWHWWHD]XQLYHU]XPRW ~JiOOtWRWWDEHDQQDNÄSDUDPpWHUHLW´KRJD]XQLYHU]XPPHJIHOHOMHQDWXGDWRV SOD]HPEHUL pOHW NLDODNXOiViQDN 7pWHO,9$]XQLYHU]XPHUĘVDQWURSLNXVHOYHILNFLy  HILQtFLy$(*<$]XQLYHU]XPJHQJHDQWURSLNXVHOYHDODWWD]pUWHQGĘKRJQHPIHOWpWOHQO,VWHQ WHUHPWHWWHWHUHPWLRODQQDND]XQLYHU]XPRWiOOtWRWWDiOOtWMDEH~JDQQDNÄSDUDPpWHUHLW´KRJD]XQLYHU]XP PHJIHOHOMHQDWXGDWRV

SOD]HPEHUL pOHWNLDODNXOiViQDNKDQHPH]DÄILQRPKDQJROiV´D]XQLYHU]XPXQNDWLV WDUWDOPD]yPXOWLYHU]XPEHOLÄV]HOHNFLyV´KDWiVN|YHWNH]PpQH´  7pWHO,9$]XQLYHU]XPJHQJHDQWURSLNXVHOYHILNFLy  (6]DEy/iV]Oy0LpUWWpYHVD]DQWURSLNXVHOYDNR]PROyJLiEDQ" 7pWHO,9$]XQLYHU]XPDQWURSLNXVHOYHLILNFLyN $*(1(5$7Ë981,9(5=80(/9(  $]pOHWWHOHQEĘOpOĘWD]pOĘEĘOpOHWWHOHQWIRODPDWRVDQJHQHUiOyXQLYHU]XP²U|YLGHQ²DJHQHUDWtY

XQLYHU]XPHOYH 7pWHO,9$]XQLYHU]XPJHQHUDWtYYDJLVD]pOHWWHOHQEĘOpOĘD]pOĘEĘOpOHWWHOHQOpWH]ĘWOpWH]ĘNHWJHQHUiO IRODPDWRVDQD]DQDJJDOW|PHJJHOEtUyOpWH]ĘNJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiVDIROWiQ =È5Ï*212/$72. 7È5*<087$7Ï  ,52$/20-(*<=e.   (OĘV]y .|]JD]GDViJWDQW PDWHPDWLNiW pV ILOR]yILiW WDQXOWDP D %XGD SHVWL

.|]JD]GDViJWXGRPiQL(JHWHPHQEHQ NDSWDP PHJ GLS ORPiPDW %iU WDQXOPiQDLPDW N|YHWĘHQ iOWDOiEDQ N|]JD]GiV]NpQW GROJR] WDPV]DEDGLGĘPEHQQDJpUGHNOĘGpVVHOIRUGXOWDP²HJHEHNPHO OHWW²DILOR]yILDDIL]LNDDNR]PRJyQLDDNR]PROyJLDpVD] RQWROyJLDNpUGpVHLIHOp (N|]EHQ D] pYHN VRUiQ PHJOHSĘGYH D]W WDSDV]WDOWDP KRJ D] LGĘPLEHQOpWHIĘEEYRQiVDLWLV]Wi]DWODQRND]LGĘIRJDOPDGH ILQLiODWODQPLN|]EHQV]HUHSHPLQGHQWXGRPiQEDQpVD]HPEHUHN PLQGHQQDSL pOHWpEHQ DODSYHWĘ .pVĘEE D YRQDWNR]y LURGDOPDW iWWHNLQWYHD]LVNLWĦQWKRJD]LGĘEL]RQRVWXODMGRQViJDLUyO NH]GHWpUĘO LUiQiQDN PHJIRUGtWKDWyViJiUyO VWE D WHUPp V]HWWXGRPiQRN pV D ILOR]yILD PĦYHOĘL HOOHQWpWHV Qp]HWHNHW YDOODQDN ² OpQHJpEHQ pYV]i]DGRN yWD ² V KRJ H]HN D] HOOHQ WpWHV Qp]HWHN PDNDFVXO WDUWMiN PDJXNDW PD LV 6ĘW 0iUD D] D YLVV]iV KHO]HW DODNXOW NL KRJ PLN|]EHQ D IL]LNXVRN D NR] PROyJXVRN PiU D] XQLYHU]XP

WpULGĘV]HUNH]HWpW LJHNH]QHN PHJ KDWiUR]QL PL W|EE D] LGĘ ÄDODNMiW´ YL]VJiOMiN D PpUpVWXGR PiQ pV D PpUpVWHFKQLND SHGLJ D] LGĘWDUWDPPpUpV SRQWRVViJiW ÄFV~FVUD MiUDWMD´ ² OiVG DWRPyUiN NLIHMOHV]WpVH D 3ODQFNLGĘ EHYH]HWpVH pV KDV]QiODWD VWE ² DN|]EHQ SpOGiXO HJ N|]LV PHUW IL]LNXV PLQG|VV]H FVDN D]W WXGMD tUQL D] LGĘUĘO N|QYp EHQKRJYROWNH]GHWHÄDNiUPLOHJHQLVD]´PiVSHGLJ²IL OR]yILDLPHJN|]HOtWpVEĘO²D]WKRJD]LGĘFVXSiQHJNpS]H OHW QHP YDOyViJRV V QLQFV VHPPL UHDOLWiVD 0DQDSViJ YDQ RODQ IL]LNXV DNL H IRQiN KHO]HW NLDODNXOiVipUW D ILOR]yIX VRNDW NiUKR]WDWMD 3pOGiXO 6WHSKHQ : +DZNLQJ ~J WDUWMD D YLOiJPLQGHQVpJpVD]LGĘIĘEEWXODMGRQViJDLD]pUWWLV]Wi]DWOD QRN PD LV PHUW D IL]LNiYDO pV NR]PROyJLiYDO IRJODONR]y Ä«WXGyVRNDW W~OViJRVDQ HOIRJODOWD D] ~M HOPpOHWHN PHJDONRWi VD´ XJDQDNNRU YLV]RQW ÄD ILOR]yIXVRN NpSWHOHQHN YROWDN Op SpVW

WDUWDQL D WXGRPiQRV HOPpOHWHN IHMOĘGpVpYHO´ ÄOHJ IĘEENpSSHQDIL]LNipYDOQHP´tJQHPMiUXOWDNKR]]iDKHO]HW WLV]Wi]iViKR] Ä0LFVRGD EXNiV D] $ULV]WRWHOpV]WĘO .DQWLJ WHU MHGĘ QDJV]HUĦ ILOR]yILDL WUDGtFLyNKR] NpSHVW´ ² iOODStWMD PHJQHPNLVPDOtFLiYDO+DZNLQJpV.DQWQDN$WLV]WDpV]NULWL  6WHSKHQ : +DZNLQJ $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWH  ROGDO 0DHFHQDV .|QYHN %XGDSHVW ² 7DOHQWXP .IW+XQJDULDQWUDQVODWLRQ0ROQiU,VWYiQ 0F7DJJDUW-0( 7KH8QUHDOLWRI7LPH0LQG  6WHSKHQ : +DZNLQJ $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWH  ROGDO 0DHFHQDV .|QYHN %XGDSHVW ² 7DOHQWXP .IW+XQJDULDQWUDQVODWLRQ0ROQiU,VWYiQ 6WHSKHQ:+DZNLQJ±/HRQDUG0ORGLQRZ$QDJWHUYROGDO%DQWDP%RRNV1HZ<RUN$NNRUG .LDGy%XGDSHVW  6WHSKHQ : +DZNLQJ $]

LGĘ U|YLG W|UWpQHWH  ROGDO 0DHFHQDV .|QYHN %XGDSHVW ² 7DOHQWXP .IW+XQJDULDQWUDQVODWLRQ0ROQiU,VWYiQ  NiMD FtPĦ PĦYpWÄI|O|WWpEEREVN~UXV´PĦQHN WLWXOiOMD H I|O|W WpEEREVN~UXVPĦYpEHQ %iU HOĘV]yEDQ QHPLJHQ V]RNiV YLWi]QL V H N|QYEHQ VHP H] D FpORPPpJLVU|YLGHQNLIHMWHPiOOiVSRQWRPDWLWWH]JEHQ 1HPRV]WRP+DZNLQJQp]HWpW+DHJWXGyVQDNHOPpOHWHNLIHM WpVpKH]²OHJHQD]IL]LNDLNpPLDLELROyJLDLYDJN|]JD]GD ViJLVWE²P~OKDWDWODQXOV]NVpJYDQSOD]LGĘIRJDORPIHO WiUiViUDpVGHILQtFLyMiUDDNNRUD]WWHJHPHJQHYiUMRQPiV UD ² IHOWpYH KRJ NpSHV Ui 1HP ORJLNXV D]]DO PHQWHJHWQLH PXODV]WiViW KRJ H] V]HULQWH D ILOR]yIXVRNQDN OHQQH D IHO DGDWD +D SHGLJ HOPpOHWpKH] QLQFV V]NVpJ SO D] LGĘ IRJDORP GHILQtFLyMiUD DNNRU V]NVpJWHOHQ KLEi]WDWQLD PiVRNDW 1HZWRQ VHP GHILQLiOWD Ä3KLORVRSKLDH 1DWXUDOLV 3ULQFLSLD

0DWKHPDWLFD´ FtPĦ EHQ PHJMHOHQW PĦYpEHQ W|EEHN N|]|WW D] LGĘ GH D WpU D KHO D PR]JiV IRJDOPiW VHP $UUD KLYDWNR]RWW XJDQLV KRJ ² V]HULQWH ² H]HNHW PLQGHQNL LVPHUL Ä, GR QRW GHILQH WLPH VSDFH SODFH DQG PRWLRQ DV EHLQJ ZHOO NQRZQ WR DOO´ 1HZWRQ WHKiW H IRJDOPDNDW DODSIRJDORPNpQW NH]HOWH D[LRPDWLNXV UHQGV]HUpEHQ N|YHWNH]pVNpSS GHILQLiODWODQXO KDJWD ² MyOOHKHW PiV WXGyVRN PXQNiLEDQ VHP YROW PHJWDOiOKDWy H]HN GHILQtFLyMD ÈPGHHPLDWWOHJDOiEEQHPKLEi]WDWWDDILOR]yIXVRNDW ÒJJRQGROWDPHJHWHPLWDQXOPiQDLPPDMGD]D[LRPDWLNXVHO PpOHWL UHQGV]HUHN WHUpQ V]HU]HWW LVPHUHWHLP pV JDNRUODWRP YDODPLQW D PDWHPDWLNDL IL]LNDL D ILOR]yILDL RQWROyJLDL NR]PRJyQLDL pV NR]PROyJLDL NpUGpVHN LUiQWL pUGHNOĘGpVHP pV W|EEpYHVNXWDNRGiVRPHOHJHQGĘPXQtFLyWDGQDNDKKR]KRJPHJ NtVpUHOMHP D] LGĘWHUPpV]HWpWIHOWiUQL IRJDOPiW PHJKDWiUR]QL 1HNLEX]GXOiVRPEDQ V]HUHSHW

MiWV]RWW D] LV KRJ D VyJRURPPDO U .iUPiQ 3pWHUYLOODPRVPpUQ|NIĘLVNRODL GRFHQVVHO IROWDWRWW V]RNiVRV EHV]pOJHWpVHLQN HJLNH NDUiFVRQD DONDOPiYDO KDWiUR]RWW PHJOiWiVRP NHOHWNH]HWW D] LGĘ IRJDOPiW LOOHWĘHQ PHOHW DNNRU QRPEDQ NL LV IHMWHWWHP (]HN XWiQ MDQXiU EDQ EHOHYiJWDP D] HPOtWHWW NtVpUOHWEH (QQHN VRUiQ D] LGĘQHN HJD[LRPDWLNXVHOPpOHWUHQGV]HUHERQWDNR]RWWNLDODSpVGHIL QLiOW IRJDOPDNNDO D WDSDV]WDODWRNRQ DODSXOy D[LyPiNNDO pV H]HN UpYpQ OHYH]HWHWW EL]RQ WRWW WpWHOHNNHO $ PXQND YpJOH JHVtWpVH HOĘWW KDV]QRV pV]UHYpWHOHNHW NDSWDP IHOHVpJHPWĘO .iUPiQ0iUWDPDWHPDWLNDIL]LNDNpPLDV]DNRVWDQiUWyOYDOD PLQW LVPHUĘV|PWĘO /DQJ =VROW PDWHPDWLNXVWyO pV NHGYHV |UHJ PiU DOLJ V]i]pYHV EDUiWRPWyO +DMDJRV $QWDOWyO‚ ² PHOpUW N| V]|QHWHPHWIHMH]WHPpVIHMH]HPNLH]~WRQLV  2EVN~UXV KRPiORV  /iVG 6LU

,VDDF 1HZWRQ 3ULQFLSLD HILQLWLRQV 6FKROLXP )RUGtWRWWD $QGUHZ 0RWWH KWWSJUDYLWHHWULSRGFRPGHILQLWLRQVKWP $[LyPDJ|UVDUNLJD]ViJJDNRUODWLWDSDV]WDODWRNV]pOHVN|UĦiOWDOiQRVtWiViQDODSXOyWpWHODPHOEĘOYDODPHO WXGRPiQRV HOPpOHW |VV]HV iOOtWiVDL OHYH]HWKHWĘN GH DPHOHW PDJD D] HOPpOHW N|]YHWOHQO QHP LJD]RO %DNRV)HUHQF V]HUN ,GHJHQV]DYDNpVNLIHMH]pVHNV]yWiUD ,6=6= $NDGpPLD.LDGy±RVVXWK|QYNLDGy ROGDO  KWWSPHNRV]NKXKWPO KWWSPHNQLLIKXSGI KWWSPHNRV]NKXSGIKWWSPHNRV]NX]XDSGI  $ N|QY , pV ,, UpV] % IHMH]HWH ² D] LGĘYHO NDSFVRODWRV OpWD[LyPiNUD pSOĘ D[LRPDWLNXV HOPpOHWUHQGV]HUUHO ² NpV]OW HO HOĘV]|U ( N|QY V]HUNH]HWH HJpENpQW QDJMiEyO WNU|]L D] HOPpOHWUHQGV]HUNLDODNXOiViQDNIRODPDWiW 9LV]RQW D % UpV]HN HONpV]OWH XWiQ

NHUtWHWWHP VRUW D EHYH]HWĘ MHOOHJĦ $ UpV]HN PHJtUiViUDPHOEHQ²IHOYH]HWĘIXQNFLyMiQDNPHJIHOHOĘHQ²HJ DQDOLWLNXV MHOOHJĦ HOHP]pV XWiQ LQGXNWtY N|YHWNH]WHWpV UpYpQ MXWXQNHOD% UpV]HNEHQGHILQLiOWIRJDOPDN LGĘWpUXQLYHU ]XP WDUWDOPiKR]6]NVpJHVQHNWDOiOWDPXJDQLVKRJD]ROYD Vy V]iPiUD D] $ UpV]HNEHQ OpYĘ U|YLG W|UWpQHWL LVPHUWHWĘ pV HJ NpS]HOW GLV]NXVV]Ly UpYpQ NHOOĘHQ PHJDODSR]]DP D % Up V]HNEHQROYDVKDWyGHILQtFLyNDW  ( N|QY ,, UpV]pEHQ WHKiW D] LGĘ WHUPpV]HWpQHN NLGHUtWpVH PHOOHWW D] LGĘXWD]iV OHKHWĘVpJpQHN YL]VJiODWD FpOMiEyO D] ¶LGʶV]yYDOMHO|OWIRJDORPWDUWDOPiWYHV]HPJyUFVĘDOi(N|] EHQ YLV]RQW HONHUOKHWHWOHQp YiOW D WpU IRJDORP D N|QY ,,, UpV]pEHQ pV D] XQLYHU]XP IRJDORP D N|QY ,9 UpV]pEHQ pU WHOPH]pVHpVQpKiQIRQWRVWXODMGRQViJiQDNNLIHMWpVHLV $]¶LGʶD¶WpU¶D¶KHO¶D¶PR]JiV¶pVD¶YiOWR]iV¶V]D YDNNDO D] DQDJL YLOiJ

REMHNWXPDLQDN ² pOĘ pV pOHWWHOHQ OpWH ]ĘLQHN ² EL]RQRVWDSDV]WDOWVDMiWRVViJDL NRQNUpW WXODMGRQVi JDLDEV]WUDNWIRJDOPiWMHO|OLD]HPEHULFLYLOL]iFLyW|EEH]HU pYH²N|]QDSLpVWXGRPiQRVpUWHOHPEHQHJDUiQW(IRJDOPDNDW DNiUFVDN SO D ¶V]iP¶ V]y iOWDO MHO|OW IRJDOPDW PHO D OpWH ]ĘN PHQQLVpJL YLV]RQDLUyO V]yO D OpWH]ĘN NRQNUpW WXODMGRQ ViJDLQDN DEV]WUDNFLyMD pV iOWDOiQRVtWiVD UpYpQ DODNtWRWWD NL D]HPEHULVpJ $]WD]RQEDQQHPPRQGKDWMXNKRJOHJDOiEEPiUDKDWiUR]RWWiO OiVSRQW pV HJHWpUWpV OHQQH D WXGRPiQRNEDQ D] ¶LGʶ D ¶WpU¶ pVD]¶XQLYHU]XP¶V]DYDNiOWDOMHO|OWIRJDOPDNWDUWDOPiWLOOH WĘHQ(KLiWXVSyWOiViUDtUWDPPHJYpJOLVH]WDN|QYHW  0LQW HPOtWHWWHP H N|QY V]HUNH]HWL IHOpStWpVH QDJUpV]W WN U|]LDN|QYEHQNLIHMWHWWHOPpOHWLUHQGV]HUPHJDONRWiViQDNIR ODPDWiW ² PLQWKRJ H] D] HOPpOHWL UHQGV]HU QDJREEUpV]W H N|QY tUiViYDO SiUKX]DPRVDQ DODNXOW NL ² VRNV]RU QHP NLV iP

NHOOHPHVPHJOHSHWpVWRNR]YDV]iPRPUDLV0HJJĘ]ĘGpVHPKRJD PRQGDQLYDOyHPHNLIHMWpVLPyGMDHOĘVHJtWLD]HJHVWpPiNDQD JiQDN PHJpUWpVpWHPHOOHWWEHWHNLQWpVWQ~MW D] HOPpOHWDONRWiV IRODPDWiEDLV  $[LRPDWLNXVHOPpOHWUHQGV]HUYpJHVVRND[LyPiQDNpVH]HNORJLNDLN|YHWNH]PpQHLQHNHJWWHVH²JDNUDQ GHGXNWtYUHQGV]HUQHNLVQHYH]LN +iUVLQJ/iV]Oy%HYH]HWpVDWXGRPiQHOPpOHWEH%tERU.LDGy0LVNROF ROGDO  $ÄGLV]NXVV]LyODWYLWDPHJYLWDWiVHV]PHFVHUHWDQiFVNR]iVPDWYDODPHOIHODGDWPHJROGiViQDNYL]VJi ODWD´ ,6=6=$NDGpPLD.LDGy±RVVXWK|QYNLDGyV]HUN%DNRV)HUHQFROGDOeQHWHUPLQXVWD IHOYHWHWWNpUGpVNLPHUtWĘYL]VJiODWDpUWHOHPEHQKDV]QiORP  $ N|QY tUiVD VRUiQ HOVĘVRUEDQ D N|QQHEE pUWKHWĘVpJHW WDU WRWWDP V]HP HOĘWW H]pUW JDNUDEEDQ YHWWHP IHO PiU NRUiEEDQ HOĘDGRWWDN IRQDOiW ERFViWNR]WDP KD U|YLGHQ LV LVPpWOpVEH

pOWHP D] HOĘUH YDJ YLVV]DXWDOiV OHKHWĘVpJpYHO (] WHUPpV]H WHVHQ NLVVp UHGXQGiQVVi WHV]L H PĦYHW iP D]W JRQGRORP KD D UHGXQGDQFLD QHP pUWHOPHWOHQ MHOHN VRUiYDO EĘYtWL D] LVPHUHWH NHW KRUGR]y DGDWRNDW KDQHP V]HUHSH D] LVPHUHWHOVDMiWtWiVW V]ROJiOyLVPpWOpVHPOpNH]WHWpVDNNRUVHPWXGRPiQRVVHPGL GDNWLNDL V]HPSRQWEyO QHP EĦQ 7HUPpV]HWHVHQ D UHGXQGDQFLD URQWMD D NLIHMWpV HOHJDQFLiMiW iPGH H SUREOpPiW $OEHUW (LQ VWHLQ EROW]PDQQL KLYDWNR]iViYDO KiUtWRP HO PDJDPWyO PLV]H ULQWÄD]HOHJDQFLDDV]DEyNpVFVL]PDGLiNGROJD´ 9pJH]HWO WXGDWRP NHGYHV ROYDVyPPDO KRJ H N|QY WHOMHVHQ ~MPRGHUQV]HPOpOHWEHQWiUJDOMDDILOR]yILDLNR]PROyJLDFtP EHOLWpPDN|UpW$]LWWNLIHMWHWWHOPpOHWLUHQGV]HUWHKiWRODQ D[LRPDWLNXVGHGXNWtYUHQGV]HUPHOQDJUpV]W PHQWHV D PDWHPD WLNDLIRUPDOL]PXVWyO(]HNPHOOHWWHN|QYEHQtURWWDNPHJpUWp VpQHNPLQG|VV]HD]pUHWWVpJLYL]VJDDQDJiQDNLVPHUHWHpVQp

PLNLWDUWiVDIHOWpWHOH *XOiV,VWYiQ ILOR]yIXVPDWHPDWLNXV N|]JD]GiV]                   ,$=,ė$7e5e6$=81,9(5=80/e7(/0e/(7, $/$3-$, $ 0LDOpWPLNDOpWH]ĘN" $OpWpVDOpWH]ĘNIRJDOPD $ OpW D OpWHOPpOHWQHN J|U|JEĘO V]iUPD]WDWYD D] RQWROyJLi QDN PLQW ILOR]yILiQDN D WHUPLQXVD DODSIRJDOPD (JHV IL OR]yIXVRNpVWHROyJXVRNWiJpUWHOPH]pVpEHQOpWHYDQPLQGHQQHN DPL FVDN YDQ DPL NO|QE|]LN D VHPPLWĘO ² IJJHWOHQO DWWyO KRJ DQDJL DYDJ V]HOOHPL WHUPpV]HWĦ 1HP DQDJJDO EtUy YD ODPLD]D]V]HOOHPLWHUPpV]HWĦD]HPEHUiOWDONLJRQGROWVtJ V]XEMHNWtY ÄGRORJ´ 6RN PiV PHOOHWW SpOGiXO LOHQ D +yIHKpUNH pV D KpW W|USH D [ D] HYRO~FLyHOPpOHWH YDODPLQW D] ,V WHQ JRQGRODWDIRJDOPD LV ÈP D] LOHQ V]XEMHNWtY HUHGHWĦ IR JDOPDN DNNRU LV REMHNWtYH YDQQDN ² GH FVDN D] HPEHUHNNHO HJWW D]RN

WXGDWiEDQ ² KD FVDN D]yWD YDQQDN DPLyWD D] HP EHULVpJ ÄOHPiV]RWW D IiUyO´ pV IRJDOPDNEDQ |VV]HIJJpVHNEHQ JRQGRONRGQLpVEHV]pOQLNH]GHWWÈPPLQGHQHJHVHPEHUKDOiOi YDO D] Ę JRQGRODWDL IRJDOPDL PHJV]ĦQQHN LOHQ IRUGXO HOĘ SpOGiXO KD YDODNL HOPXODV]WMD tUiVED IRJODOQL D WHUYH]HWW YpJUHQGHOHWpW pV PHJKDO YDJ SpOGiXO KDOiOD HOĘWW HJ tUy WHUYH]HWW QRYHOOiMiW HJ WXGyV HOPpOHWH JRQGRODWDLW HOPX ODV]WMD NLDGDWQL (]HQ W~O DEEDQ D SLOODQDWEDQ PHJV]ĦQLN D] HPEHULVpJJHO HJWW DQQDN PLQGHQ OHtUW DYDJ FVDN NLWHUYHOW JRQGRODWD IRJDOPD DPLQW SO D )|OGEH ² SHFKQNUH ² HJ QD JREEDV]WHURLGDFVDSyGLNpVtJD]D]pOĘYLOiJRWN|]WND] HPEHULVpJHW LV NLSXV]WtWMD ² DPLQW KDMGDQ PHJW|UWpQW H] D GL QRV]DXUXV]RNNDO $]HOĘEEYi]ROWWiJpUWHOPH]pVVHOV]HPEHQHEEHQDN|QYEHQD OpW ² FVDN~J PLQW D 0e.6= RVVXWK LDGy %XGDSHVW  ROGDOiQ ² D] DQDJRW D

NOVĘ D WXGDWRQ NtYO OpYĘ DWWyO IJJHWOHQ YDOyViJRW MHO|OL $ OpW KRUGR]yL WHKiW HVH WQNEHQ D] DQDJJDO NLWHUMHGpVVHO EtUy YiOWR]y pV P~OpNRQ OpWH]ĘN  $OpWHOPpOHWNLIHMH]pV|QPDJiEDQLVXWDODUUDKRJDV]yEDQIRUJyILOR]yILDLDODSWXGRPiQpUGHNOĘGpVLN| UpEHPLQGHQEHOHWDUWR]LNDPLHJiOWDOiQYDQ$]WDPLYDQYDJLVDPLNO|QE|]LNDVHPPLWĘOILOR]yILDLV]DN NLIHMH]pVVHO OpWQHN YDJ OpWH]ĘQHN QHYH]]N D OpWH]ĘN |VV]HVVpJpYHO pV DODSMiYDO IRJODONR]y ILOR]yILDL WXGR PiQWSHGLJiOWDOiQRVOpWHOPpOHWQHN 7XUD$OIUpG/pWHOPpOHW.DWROLNXV+LWWXGRPiQL)ĘLVNRODL-HJ]HWHN MDYtWRWWNLDGiV  7HUPLQXV 0ĦV]yV]DNNLIHMH]pV)LO)RJDORPPLQWDN|YHWNH]WHWpVHNEHQV]HUHSOĘtWpOHWHNHOHPH 0e.6= 0DJDUeUWHOPH]Ęp]LV]yWiU RVVXWKLDGy%XGDSHVW 

$OpWH]ĘHN|QYEHQYROWDNpSSV]LQWpQDODSIRJDORPD]RQEDQOpQHJpWN|]YHWOHQOLWWLVPHUWHWHPPDMGDN| YHWNH]ĘNEHQ²N|]YHWHWWHQDOpWD[LyPiNUpYpQ²NLLVHJpV]tWHP %iUHN|QYPHJtUiViYDOIĘFpORPD]LGĘDWpUpVD]XQLYHU]XPIRQWRVDEEVDMiWRVViJDLQDNEHPXWDWiVDD[LRPDWL NXVGHGXNWtY UHQGV]HUEHQ QHP SHGLJ D OpWHOPpOHW D] RQWROyJLD iOOtWiVDLQDN NLPHUtWĘ WDJODOiVD pV YL]VJiODWD 0pJLVPiUPRVWHOĘUHNHOOERFViWDQRPKRJD]DQDJWDODQD]HPEHUHNiOWDONUHiOW²D]D]V]XEMHNWtY²JRQ  $OpWH]ĘNWDSDV]WDOKDWypVQHPWDSDV]WDOKDWyWXODMGRQViJDL $] DQDJL OpWH]ĘN OHJHQHN pOĘN YDJ pOHWWHOHQHN Op WpWOpWH]pVpW WXODMGRQViJDLW ² KD PiVNpSS QHP OHJDOiEE PĦ V]HUUHOpVYDJN|]YHWYH²iOWDOiEDQWDSDV]WDOMDD]HPEHUeU ]pNHLQN UpYpQ VRNIpOH OpWH]Ę OpWH JDNUDQ N|]YHWOHQO LV PHJ LVPHUKHWĘ PHJILJHOKHWĘ ÄNp]]HO IRJKDWyDQ´ LV WDSDV]WDOKDWy PHUW pU]pNHOKHWMN D OpWpW LJD]ROy NO|QIpOH

WXODMGRQViJiW 3pOGiXO NLWDSLQWKDWMXN QpPHOHN DQDJiQDN PLQĘVpJpW PiVRNQDN OiWKDWMXN IRUPiMiWNLWHUMHGpVpWV]tQpW pUH]KHWMN t]pW LO ODWiW KĘPpUVpNOHWpW WDSDV]WDOKDWMXN V~OiW UXJDOPDVViJiW YDJ NHPpQVpJpW pV D N|UQH]HWpEHQ OpYĘ OpWH]ĘNNHO YDOy N|O FV|QKDWiViW VWE $ OpWH]ĘNQHN HV]HULQW D] HPEHU iOWDO iOWD OiEDQ WDSDV]WDOKDWy DQDJL VDMiWRVViJDL pV HJpE REMHNWtY DQDJLYROWXNEyOIDNDGyWXODMGRQViJDLYDQQDN$OpWH]ĘNQpKiQ IĘEE OpWDODSMD WHKiW P~OpNRQViJXN DQDJL pV NLWHUMHGW YRO WXN PtJ D] pOĘ OpWH]ĘNQHN D] pOHWWHOHQHNNHO V]HPEHQ PHJ NHOOOHJHQPpJD]DWXODMGRQViJXNLVKRJ²YDODPLOHQV]LQ WHQ ² pU]pNHOQL NpSHVHN D N|UQH]HWNHW pV KD V]NVpJHV UHD JiOQDNLVDUUDLOOHWYHDQQDNYiOWR]iVDLUDWRYiEEiWiSOiONR]

 GRODWRNDW iOOtWiVRNDW ² PLQW SpOGiXO D YDVRUU~ EiED D WpODSy IRJDOPDNDW YDJ HJ YHUVHW HJ GDOW HJ PHVpWHJUHJpQWYDJHJHOPpOHWHW SO DE F iOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHW « YDJD%LEOLiEDQtURWWD NDW VWE ² QHP WHNLQWHP D] DQDJL OpWH]ĘNHW PHJKDWiUR]y pV WĘON IJJHWOHQ OpWH]ĘNQHN $QDJL OpWH]Ę YL V]RQWW|EEHNN|]W²WHUPpV]HWHVHQ²D]H]HNUĘOV]yOyDQDJJDOEtUyWiUJLDVXOWN|QY&VWEDPHOSHUV]H KD WDUWDOPLODJ WHOMHVHQ UHV OHQQH DNNRU LV DQDJJDO EtUy OpWH]Ę OHQQH D JRQGRODWL ÄWHUPpNHNNHO´ V]HPEHQ ( PHJNO|QE|]WHWpVRNDD]KRJDWXGRPiQRNPDLiOOiVDV]HULQWD]HPOtWHWWJRQGRODWLÄWHUPpNHN´EL]WRVDQQHP

OpWH]KHWWHND)|OGLpOĘYLOiJLOOHWYHD]HPEHULVpJ)|OGLPHJMHOHQpVHHOĘWWPtJD)|OGpVD]DQDJJDOEtUyPLQGHQ PiVOpWH]ĘPiUDNNRULVOpWH]HWW8JDQH]YRQDWNR]LNDUUDD]HVHWUHLVKDOpWHYpJpQDIHOI~YyGy1DSHOQHOLD )|OGHWYDJKDD)|OGHJQDJREEDV]WHURLGiYDOWN|]LN(]WD]HPEHULVpJpVD]HPEHULWXGDWDJRQGRODWRNNDO QHP pOKHWL W~O PLN|]EHQ D 1DSUHQGV]HU D JDOD[LVXQN pV D] XQLYHU]XP PiV DQDJJDO EtUy REMHNWXPDL OpWH]QL IRJQDN 9DJLVD]DQDJLOpWH]ĘNQHPDWXGDWSXV]WDLOO~]LyLHOOHQEHQD]HPOtWHWWHPEHULJRQGRODWRNiOOtWi VRN PHOHN W|EEpNHYpVEp SXV]WD ILNFLyN DPtJ D] HPEHULVpJ YDQ DGGLJ pV iOWDOXN YDQQDN FVDN HQQLEHQ REMHNWtYHN D]DQDJJDOEtUyOpWH]ĘNK|]D]RNIRQWRVVDMiWRVViJDLWWHNLQWYHD]RQEDQVHPPLPiVEDQQHPKD VRQOtWDQDN(]HQIHOODV]HOOHPLÄWHUPpNHN´FVDND]DQDJEyOiOOyHPEHUDJiQDNÄWHUPpNHL´PHOHND]DQDJL OpWH]ĘNHW W|EEpNHYpVEp KtYHQ PXWDWMiN DYDJ PHUĘ ILNFLyN (]HN WHKiW D

PHJV]OHWHWW OpWH]Ę HPEHUDJiEDQ IRJDQQDNPHJ²D]DQDJLHPEHULDJWyOIJJĘDJLV]OHPpQHN6DGRORJQHPiOOKDWIRUGtWYDDNNpSSKRJ YDODPLIpOHV]HOOHPLÄWHUPpNHN´KDWiUR]QiNPHJD]DQDJEyOiOOyOpWH]ĘHPEHUWpVDW|EELDQDJLOpWH]ĘWpVYLOi JiW$QDJLOpWH]ĘOHKHWV]HOOHPQpONO SOD)|OGpVD]DONRWyHOHPLUpV]HFVNpLD]HPEHUDONRWWDPHVWHUVpJHV WiUJDND+ROGD1DSpVD1DSUHQGV]HUEROJyLDFVLOODJRNpVDJDOD[LVRNH]HNHOHPLUpV]HFVNpLNNHOYDODPLQW SOD]DJKDORWWHPEHU iPGHDV]HOOHPDWXGDWQLOYiQYDOyDQQHPOpWH]KHWDQDJDQDJJDOEtUyOpWH]ĘQpONO $ V]HOOHPD WXGDW D] pOĘ pV HJpV]VpJHV HPEHUL DJ HJLN OpQHJHV LPPDQHQV VDMiWRVViJD PHO QpONO pOĘ pV HJpV]VpJHV HPEHU QLQFV $ NO|QEVpJ RQWROyJLDL VWiWXV]XNEDQ YDQ $QDJ QLQFV OpWH]Ę QpONO OpWH]Ę QLQFV DQDJQpONO H]RGDYLVV]DLJD] PtJ HPEHUL WXGDWQLQFVOpWH]Ę SOIHOQĘWWHJpV]VpJHV HPEHUQpONOiPGH OpWH]Ę

OHJHQpOĘGHSODJLEHWHJYDJpOHWWHOHQ HPEHUpVPiVpOHWWHOHQOpWH]ĘYDQWXGDWQpONO LWWDIRUGtWRWW HVHW QHP iOOKDW HOĘ 7HKiW DV]HOOHPL ÄWHUPpNHN´ D WXGDW QHP DQDJL pV QHP |QiOOy GROJRN $QDJD PLQGHQ OpWH]ĘQHN YDQ OHJHQD]pOĘ YDJpOHWWHOHQ H]]HOV]HPEHQJRQGRODWWDOWXGDWWDO V]XEMHNWXPPDO FVDNDOpWH]Ę IHMOHWW pV HJpV]VpJHV pOĘOpQ UHQGHONH]LN 2ODQ KRJ WXGDWV]XEMHNWXP YDQ DQDJL OpWH]Ę QpONO QLQFV $ WXGDWDPDJDVDQIHMOHWW PĦN|GĘDJVHMWMHLQHNpVDVHMWHNHWDONRWy PROHNXOiNDWRPRNHOHNWURQRN VWEVDMiWRV PR]JiVIRUPiMDYiOWR]iVDPHODPDJDVDQIHMOHWWPĦN|GĘpVpOĘHJpV]VpJHVLGHJUHQGV]HUDJQpONOQHPOpWH ]LN(]pUWQHPWHNLQWKHWMNDV]HOOHPLGROJRNDWDV]XEMHNWXPRW|QiOOyOpWH]Ę N QHN²VHN|QYWiUJiQDN /pWDODSYDODNLQHNYDODPLQHNDOpWH]pVpKH]IHOWpWOHQOV]NVpJHVWpQH]ĘIHOWpWHO 0e.6=ROGDO  QLQ|YHNHGQLIHMOĘGQLpVV]DSRURGQLLVNpSHVHNIDMXNIHQQWDU

WiVDpUGHNpEHQ 9DQQDND]RQEDQD]LVPHUWOpWH]ĘNQDJW|EEVpJpQHND]HPEHU iOWDO HJiOWDOiQ QHP YDJ FVDN DOLJ pV]OHOKHWĘ WXODMGRQViJDL LV ,OHQ SpOGiXO D OpWH]ĘN pV OpWiOODSRWXN pOHWWDUWDPXNKR] YLV]RQ WRWW ODVV~ pVYDJ NLFVLQ PpUWpNĦ YiOWR]i VDP~OpNRQViJDIĘOHJpOHWWDUWDPXNFVHNpO W|UHGpNH SO HJ pYHJQDSHJyUDHJSHUFVWE DODWW+DVRQOyDQYDJXQN D OpWH]ĘN NLWHUMHGpVpYHO |VV]HIJJĘ WXODMGRQViJRNNDO LV 8JDQLV D V]ĦNHEEWiJDEE N|UQH]HWQNQHN PLNUy pV PDNUyYLOiJXQNQDN PpJ PD LV FVDN W|UHGpNpW FVDN EL]RQRV Up JLyLW YDJXQN NpSHVHN pV]OHOQL GHWHNWiOQL ² WDSDV]WDOQL 0iV OpWH]ĘNQHNPLQWDPLOHQHNSpOGiXOD]DWRPRNpVD]RNpStWĘHOH PHL SO D SURWRQRN D QHXWURQRN D] HOHNWURQRN D OHSWRQRN D NYDUNRN D QHXWUtQyN VWE PpJ D QDJViJiWPpUHWHLW DODN MiW V]HUNH]HWpW VHP WXGMXN WDSDV]WDOQL iOWDOiEDQ PpJ PĦV]H UHNNHOVHP W|EEQLUHFVDNORJLNDLODJGHPLQGHQNpSSKR]]iYH

WĘOHJHVHQ WXGMXN NLN|YHWNH]WHWQL OpWNHW WXODMGRQViJDLNDW 8JDQtJ YDJXQN SpOGiXO D] XQLYHU]XP PpUHWpYHO V]HUNH]HWp YHODODNMiYDOpOHWWDUWDPiYDODQDJ|VV]HWpWHOpYHOVWELV 9pJOLVDOpWH]ĘNH]HQXWyEELWXODMGRQViJDLNpSH]LNHN|QY EHQ D YL]VJiODW WiUJiW (KKH] D]RQEDQ ² PLQW H] NpVĘEELHNEHQ EH IRJ LJD]ROyGQL ² P~OKDWDWODQXO V]NVpJQN YDQ D OpWHOPpOHW D] RQWROyJLD WiUJXQNKR] NDSFVROyGy SULQFtSLXPDLQDN DODS IRJDOPDN GHILQtFLyN D[LyPiN pV D EHOĘON KHOHV JRQGRONR GiVVDO ORJLNXVDQ PL W|EE HOOHQWPRQGiVPHQWHVHQ OHYH]HWKHWĘ WpWHOHN|VV]HIRJODOiViUD&VDNtJWXGMXNIHOpStWHQLD]LGĘD WpU pV D] XQLYHU]XP PRGHUQ NRKHUHQV D[LRPDWLNXV HOPpOHWpW PHODODSYHWĘHQWiPDV]NRGLNDWpQOHJHVHPEHULpV]OHOpVHNWD SDV]WDODWRN pV EL]RQRV WXGRPiQRVDQ PHJDODSR]RWW NtVpUOH WHNNHO PHJILJHOpVHNNHO HOOHQĘU]|WW V]DNWXGRPiQL PHJiOODSt WiVRNQ~MWRWWDLVPHUHWHNUH % /pWHOPpOHWLSULQFtSLXPRN

$OpWHOPpOHWDODSMDL 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN $ ¶YDODPL¶ D ¶VHPPL¶ D ¶OpWH]ʶ D ¶OpWiOODSRW¶ YDODPLQW D] ¶DQDJ¶ D ¶PR]JiV¶ D ¶ UHODWtY QXJDORP¶ D ¶W|PHJ¶ V]D YDN iOWDO MHO|OW IRJDOPDNDW H IHMH]HWEHQ QHP GHILQLiORP LV PHUWQHN WHNLQWHP H]pUW DODSIRJDORPNpQW NH]HOHP 7HUPpV]HWH  3ULQFtSLXP LWW DODSHOY $VHPPL DOpWH]ĘNpVPLQGHQWXODMGRQViJXNWHOMHVKLiQD  VHQGHILQLiORPH]HNHWPDMGN|]YHWHWWHQDOpWD[LyPiNpVHNYLYD OHQFLiLN PHJDGiViQ NHUHV]WO $] HOĘEELHNHQ W~O HEEHQ D] , UpV] % IHMH]HWEHQ QHP GHILQLiORP D ¶NLWHUMHGpV¶ D ¶WpU¶ V]yYDOMHO|OWIRJDOPDNDWVHP²H]HNHWLVDODSIRJDORPQDNWHNLQ WHP )HOWHV]HP KRJ H IRJDOPDNDW D] ROYDVy D WpPiQN WiUJD OiViKR] V]NVpJHV PpUWpNLJ LVPHUL 0pJLV QpPL LVPHUWHWpVVHO V]ROJiORN PDMG H]HNUĘO LV 7|EEVpJN V]DEDWRV

PHJKDWiUR]iViUD SHGLJ D] ,,²,9 UpV] % SRQWMDLEDQ NHUtWHN VRUW $NL V]NVp JpW OiWMD D] ODSR]]RQ HOĘUH pV WHNLQWVH PHJ D] RWW OHtUWD NDW 0LQGD]RQiOWDODOpWH]ĘNUĘODPLQGHQQDSLWDSDV]WDODWDLQNpVD] LJD]ROW WXGRPiQRV LVPHUHWHN DODSMiQ Yi]ODWRV LVPHUWHWpVNpQW PiUPRVWHOPRQGKDWyNU|YLGHQD]DOiEELDN D(JOpWH]ĘYDJpOĘYDJpOHWWHOHQ E$]pOĘPLQGLJWHUPpV]HWHV F$] pOHWWHOHQ YDJ WHUPpV]HWHV YDJ PHVWHUVpJHV D]D] HP EHUDONRWWDGRORJ G/pWH]Ę ÄPLQW RODQ´ PLQGHQ NRQNUpWXP QpONO FVDN ~J iOWDOiEDQQLQFV&VDNNRQNUpWOpWH]ĘNYDQQDN H0LQGD]RQiOWDO D ¶OpWH]ʶ D NO|QIpOH NRQNUpW OpWH]ĘNEĘO HOYRQDWNR]WDWRWW pV iOWDOiQRVtWRWW REMHNWtY WDUWDOPDW KRUGR]yIRJDORP HILQtFLyN /pWH]pVOpWPRPHQWXPOpWPR]]DQDWOpWWDUWDP /iVVXNHOĘ]HWHVHQQpKiQDODSYHWĘOpWIRJDORPGHILQtFLyMiW HILQtFLy//pWH]pV /pWH]pVDODWWDOpWH]ĘpVOpWiOODSRWDLQDNNHOHWNH]pVpWYiO

WR]iViWYDODPLQWP~OiViWHOP~OiViWHOSXV]WXOiViW²pUWHP / 377,,7,, 0HJMHJ]pV 7HUPpV]HWHVHQ D NHOHWNH]pV pV D P~OiVHOP~OiV LV YiOWR]iV PpJSHGLJ D] HOĘEEL D YiOWR]iV DPD VSHFLiOLV IDMWiMD DPLNRU D OpWH]Ę HJ YDJ W|EE ² WĘOH OpQHJLOHJ NO|QE|]Ę ² OpWH]ĘEĘO OpWUHM|QPtJD]XWyEELD]DPLNRUDOpWH]ĘYDODPHOYiOWR]DWD HOP~OiViYDO OpQHJpW YHV]WL tJ XWROVy OpWiOODSRWiKR] NpSHVW QHPOpWH]ĘYp YiOLN V EHOĘOH HJ YDJ W|EE ² WĘOH OpQHJLOHJ NO|QE|]Ę²OpWH]ĘM|QOpWUH   $] LGĘ PRGHUQ HOPpOHWpEHQ QHP PHOOĘ]KHWĘ KRJ D OpWH]Ę PHOOHWW D WpUUĘO pV D] DQDJUyO LV HMWVQN V]yWD V]NVpJHVPpUWpNLJWHNLQWYHKRJH]HNHJPiVVDOV]RURVDQ|VV]HIJJHQHN $]pOĘNHJpENpQWUHQGHONH]KHWQHNpOHWWHOHQ²HOKDOW²UpV]HNNHOLVSON|U|PV]ĘUSDWDV]DUYKiPVHMWHN FVLJDpVNDJOyKi]DNpUHJVWE 

3777«70XWiQLIHOVRUROiVD]WPXWDWMDPHJKRJDGHILQtFLyYDJD7WpWHOYDJD]$DODSWpWHO D[L yPD PHON|YHWNH]Ę 77«70 WpWHOHNEHQOHWWSUHPLVV]DNpQWIHOKDV]QiOYD   HILQtFLy/0/pWPRPHQWXP $OpWPRPHQWXP OpWSLOODQDWOpWiOODSRW HJHWOHQ]pUXVWDUWDP~ QXOOGLPHQ]LyVUpV]HDOpWH]pVQHN /0 377,,7,,7,, HILQtFLy/6=/pWV]DNDV] /pWV]DNDV] OpWPR]]DQDW DOpWH]pV]pUXVWDUWDP~HOP~OWOpWPR PHQWXPDLEyO iOOy HJGLPHQ]LyV YLUWXiOLV V]DNDV]D /6= 37 7,,7,, HILQtFLy/7/pWWDUWDP /pWWDUWDP pOHWpOHWWDUWDP DOpWH]ĘPLQGHQHOP~OWpVDNWXi OLV OpWSLOODQDWiQDN D] |VV]HVVpJHKDOPD]D /7 37 7,, 7,, $OpWD[LyPiNpVHNYLYDOHQFLiLN ,,  $] pOĘ pV pOHWWHOHQ OpWH]ĘNUH YDODPLQW D] pOHWN UHOpWNUHOpWH]pVNUHQp]YHLJD]DNDN|YHWNH]Ę²DPLQGHQQDSL WDSDV]WDODWDLQNNDO D WXGRPiQRV PHJILJHOpVHNNHO pV NtVpUOH WHNNHO LV PHJHJH]Ę ² WpQiOOtWiVRN LOOHWYH H]HN HNYLYDOHQV

iOOtWiVDL(]HNHWOpWD[LyPiNQDNIRJRPQHYH]QL $OpWH]ĘNQHNYDQDQDJXNDVHPPLQHNQLQFV $ OpWH]ĘNQHN YDQ DQDJXN D VHPPLQHN QLQFV LOOHWYH D] DQDJPLQGLJOpWH]ĘNEHQ|OWWHVWHW $, 377,7,7,,, 7,,,7,97,97,9 (NYLYDOHQFLD $PL OpWH]LNOpWH]Ę DQQDN YDQ DQDJD D VHP PLQHN QLQFV pV DPLQHN DQDJD YDQ D] OpWH]LNOpWH]Ę pV QHP VHPPL (PH DODSW|UYpQ QHYH D OpWH]ĘN DQDJJDO EtUQDN $,( 377,7,,  6HPPL HN|QYEHQDOpWH]ĘNpVPLQGHQWXODMGRQViJXNWHOMHVKLiQD /GPpJ0e.6=$NDGpPLDLDGy .RVVXWKLDGyROG  $] D[LyPiN pV WpWHOHN DOVy LQGH[HV V]iPR]iViQiO D] LQGH[HOHMpQ SO ,,,,,, UyPDL V]iPPDO D]W DIHMH]HWHW MHO|O|P DKRO D] DGRWW iOOtWiV WDOiOKDWy pV H] XWiQ N|YHWNH]LN SRQWWDO HOYiODV]WYD V]LQWpQ D] DOVy LQGH[EHQ D]

iOOtWiVIHMH]HWHQEHOOLVRUV]iPDDUDEV]iPPDO3pOGiXOD]HOVĘIHMH]HWD[LyPiMiWtJMHO|O|P$,$]HNYLYD OHQFLiNpVDFRUROOiULXPRNLGH[HD]RQRVDQNpS]HWWNLHJpV]tWYHD]HNYLYDOHQFLDYDJDFRUROOiULXPMHOpYHOpVKD YDQDVRUV]iPiYDO3pOGiXODPiVRGLNIHMH]HWWpWHOpWpVHNYLYDOHQFLiMiWYDJFRUROOiULXPiWtJMHO|O|P7,,( 7,,& (NYLYDOHQFLD ODWHJHQpUWpNĦVpJ(NYLYDOHQV ODW,HJHQOĘpUWpNĦHJHQpUWpNĦD]RQRVHJIRU PD HJHQOĘ OG $NDGpPLD .LDGy RVVXWK LDGy 0e6= ROGDO ( N|QYEHQ D] (NYLYDOHQFLD YDJ (NYLYDOHQV DGRWW D[LyPiQDN YDJ WpWHOQHN WDUWDOPL D]RQRVViJD YDODPHO D[LyPiYDO YDJ WpWHOOHO FVDN PiV PHJN|]HOtWpVEHQPiVPHJIRJDOPD]iVEDQHOĘDGYD  $ OpWH]Ę pV D] DQDJ IRJDORPLWW ORJLNDL V]LQRQLPiL HJPiVQDN $QDJPLQW RODQ PLQGHQ NRQNUpWXP QpONO FVDN ~J iOWDOiEDQ QLQFV 0pJLV D] DQDJ D NO|QIpOH OpWH]ĘN NRQNUpW DQDJiWyO HOYRQDWNR]WDWRWW pV

iOWDOiQRVtWRWWREMHNWtYWDUWDOPDWKRUGR]yIRJDORP  $OpWH]ĘpVOpWH]pVHIROWRQRVpVYpJHV $OpWH]ĘNOpWH]pVHIROWRQRVpVYpJHVYDODPLQWDOpWH]ĘNLO OHWYHPLQGHQOpWiOODSRWXNHOP~OLNKHOUHiOOtWKDWDWODQXOPHJ LVPpWHOKHWHWOHQO $, 377,, (NYLYDOHQFLDDOpWH]ĘOpWH]pVHIROWRQRVD]HOSXV]WXOWOp WH]ĘpVYDJOpWiOODSRWDQHPiOOKDWyKHOUHQHPWiPDGKDWIHO QHP V]OHWKHW ~MMi $,( $] DODSW|UYpQ QHYH D PHJV]ĦQW OpWH]Ę pVYDJ OpWiOODSRWD KHOUHiOOtWKDWDWODQ 37 7,, 7,,,7,9 0LQGHQOpWH]ĘPR]RJpVYiOWR]LN 0LQGHQ OpWH]Ę YDJ UpV]H D WpUEHQ ² YDODPHO PiVLN OpWH]Ę YDJ UpV]H WHUpEHQ ² PR]RJ YDJ UHODWtYH QXJDORPEDQ YDQ pV PLQGLJ IRODPDWRVDQ YDJ UHODWtYH V]DNDV]RVDQ YiOWR]LN $, $]DODSW|UYpQQHYHDOpWH]ĘNPR]RJQDNpVYiOWR]QDN 377,7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,,,7,9 $OpWH]ĘPLQGHQOpWiOODSRWDNRQNUpW $ OpWH]ĘN

PLQGHQ OpWPRPHQWXPEHOL OpWiOODSRWD NRQNUpW $, 377,, (NYLYDOHQFLD$PLOpWH]LNDQQDN OpWiOODSRWD PLQGHQ OpWPRPHQ WXPiEDQ NRQNUpW DPLQHN PLQGHQ OpWPRPHQWXPiEDQ NRQNUpW D OpW iOODSRWDD]HJOpWH]Ę $,( (]HQDODSW|UYpQQHYHDOpWiO ODSRWRNNRQNUpWDN 37‘ $OpWH]ĘOpWWDUWDPDHOSXV]WXOiViLJJDUDSRGLN 0LQGHQ OpWH]Ę pOHWWDUWDPD D OpWH]Ę HOP~OiViLJ iOODQGyDQ KRVV]DEERGLN ~M OpWPRPHQWXPPDO PHOKH] PLQGLJ ~M OpWiOODSRWD WDUWR]LN HN|]EHQ PHJHOĘ]Ę OpWPRPHQWXPD pV OpWiOODSRWD HOP~O YD HOP~OW OpWV]DNDV]DLW pV OpWiOODSRWDLW JDUDStWMD $, 377,,7,,7,,7,, (NYLYDOHQFLD D OpWH]Ę DNWXiOLV OpWPRPHQWXPD pV OpWiOODSRWD PLQGLJ HOP~OLN P~OWEHOL OpWPR]]DQDWiW pV OpWiOODSRWiW JDUD StWYDVD]HOP~OWOpWPRPHQWXPpVOpWiOODSRWKHOpEHPLQGLJ~M  $OpWH]ĘYDJUpV]pQHNOpWiOODSRWD

SODODNMDIRUPiMDpVYDJIHOOHWHpVYDJNLWHUMHGpVHWHUHpVYDJDQDJ |VV]HWpWHOHIL]LNDLNpPLDLELROyJLDL VDMiWRVViJD pVYDJ V]HUNH]HWHDQDJHORV]OiVD pVYDJ PR]JiViOODSRWD pVYDJ W|PHJH pVYDJ VĦUĦVpJHV~OD pVYDJ KDOPD]iOODSRWD pVYDJ KĘPpUVpNOHWH pVYDJ IpQHVVpJH pVYDJPiJQHVHVJUDYLWiFLyVWHUHVWEPHODOpWHIRODPiQIRODPDWRVDQ OpWPRPHQWXPRQNpQW JRUVDQYDJ ODVVDQGHNRQWLQXXVPyGRQYiOWR]LN  5HODWtY QXJDORP HJ PiVLN OpWH]ĘK|] pVYDJ DQQDN YDODPHO UpV]pKH] NpSHVW IHQQiOOy QXJDORP 3O D PR]JyYLOODPRVEDQO|NeQHNNRUDYLOODPRVKR]NpSHVW D]D]UHODWtYH QXJDORPEDQYDJRND]RQEDQD]~WUyO Qp]YHDYLOODPRVVDOHJWWPR]JRN 5HODWtYHV]DNDV]RVDQYiOWR]LN (NNRUFVDNOiWV]yODJQHPIRODPDWRVDQYDOyMiEDQIRODPDWRVDQGHQDJRQ ODVVDQpVLJHQNLVPpUWpNEHQYiOWR]LN  OpS $,( $] DODSW|UYpQ QHYH D OpWH]Ę HOSXV]WXOiViLJ OpWWDUWDPDIRODPDWRVDQJDUDSV]LN 377,, $OpWH]pVHJLUiQ~ 

0LQGHQOpWH]pVpVOpWPR]]DQDWHJLUiQ~PHODOpWH]ĘNHOHW NH]pVpWĘOV]OHWpVpWĘO LOOHWYH OpWPR]]DQDWD OpWPRPHQWXPD NH]GHWpWĘO ~MDEE OpWPR]]DQDWD OpWPRPHQWXPD YpJO HOP~OiVD (]HQ DODSW|UYpQ QHYH D OpWH LUiQiED WDUW $, ]pVOpWWDUWDPP~OiVDHJLUiQ~ 377,,7,, $OpWH]ĘQHPNHOHWNH]KHWVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYp 0LQGHQOpWH]ĘHJYDJW|EEPiVLN JHQHUiOy OpWH]ĘEĘONHOHW NH]LNV]OHWLN pV PLQGHQ OpWH]ĘEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiVi YDO ² HJ YDJ W|EE PiVLN JHQHUiOW OpWH]Ę NHOHWNH (PH DODSW|UYpQ QHYH D OpWH]pV ]LNV]OHWLN $, PHJPDUDGiVYDJPiVNpSSDJHQH]LVW|UYpQH 377,,7,, 7,97,97,9 (NYLYDOHQFLD 9DODPL OpWH]Ę FVDN YDODPLEĘO OpWH]ĘEĘO NHOHWNH]KHW D VHPPLEĘO QHP WRYiEEi YDODPL OpWH]Ę QHP YiO KDWVHPPLYp $,( 377,,7,, (NYLYDOHQFLD$OpWH]pV|U|NPHUWEiUPHOOpWH]ĘNHOHWNH

]pVpWPHJHOĘ]ĘHQpVHOP~OiViWN|YHWĘHQLVPLQGLJIRODPDWRVDQ YROWYDQOpWH]Ę $,( 377,,7,,,7,9 (NYLYDOHQFLD $ OpWH]ĘN KDOPD]D UpV]KDOPD]D QHP UHV $,( 377,7,, $OpWH]ĘQHNYDQW|PHJHDPLQHNYDQW|PHJHD]OpWH]Ę 0LQGHQ OpWH]ĘQHN YDQ W|PHJH DPLQHN YDQ W|PHJH D] OpWH]Ę $, (PHDODSW|UYpQQHYHDOpWH]ĘW|PHJJHOEtU 377, 7,97,9 +DHJOpWH]ĘHOSXV]WXOpVYDJOpWiOODSRWDHOP~OLNHOYHV]tWLOpWHpVYDJOpWiOODSRWD OpQHJpWKDHJOpWH]ĘHOYHV]tWLOpWHpVYDJOpWiOODSRWDOpQHJpWHOSXV]WXOpVYDJOpWiO ODSRWDHOP~OLN +DHJOpWH]ĘHOSXV]WXOpVYDJOpWiOODSRWDHOP~OLNHOYHV]t WL OpWH pVYDJ OpWiOODSRWD OpQHJpW KD HJ OpWH]Ę HOYHV]tWL  0iVNpSS IRJDOPD]YD D MHOHQ PLQWHJ SLOODQDWUyO SLOODQDWUD NRQWLQXXV PyGRQ ÄKDODG HOĘUH´ PLQW SO HJ

QDSyUDPXWDWyMDpVÄPDJDP|J|WWKDJMD´P~OWNpQWD]HOP~OWOpWH]ĘNPRPHQWXPDLWOpWiOODSRWDLW  $ JHQH]LV V]y LWW OpWUHKR]y QHP]Ę pUWHOHPEHQ KDV]QiOW QHP WpYHV]WHQGĘ |VV]H D *HQH]LV V]y MHOHQWpVpYHO DPHODYDOOiVWHUOHWpQKDV]QiODWRVpVMHOHQWpVHDELEOLiEDQ0y]HVHOVĘN|QYHDPHODYLOiJ LVWHQL WHUHPWp VpWWiUJDOMD /GPpJ,6=6=$NDGpPLDpV.RVVXWKLDGyROGDO  9DODPL H N|QYEHQ NRQNUpWDQN|]HOHEEUĘO PHJ QHP KDWiUR]RWW OpWH]Ę WiUJ GRORJ /G PpJ 0e.6= $NDGpPLD.LDGyRVVXWKLDGyROG  gU|N HN|QYEHQD]DOpWH]ĘYDJYDODPHOOpWH]ĘDPDWXODMGRQViJDPHOQHNDOpWWDUWDPiWWHNLQWYHQLQFV NH]GHWHpVQLQFVYpJHVHP /GPpJ0e.6=$NDGpPLDLDGyRVVXWKLDGyROG  OpWH pVYDJ OpWiOODSRWD OpQHJpW HOSXV]WXO pVYDJ OpWiOOD SRWDHOP~OLN $, (]HQDODSHOYQHYHDOpWH]ĘQHNYDQOpQH JH 377,,7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,,

7,9&7,9  0HJMHJ]pV 1RWDEHQH$]HN|QYEHQSOLWWLVPHJIRJDOPD]RWWOpWD[Ly PiN DODSW|UYpQHNDODSHOYHN PLQG W|EE H]HUpYHV HPEHUL WD SDV]WDOiV PDMG WXGRPiQRV NXWDWiVRN NtVpUOHWHN pV PHJILJH OpVHN DODSMiQ QLOYiQYDOyDQ LJD] iOOtWiVRN ² D]D] HYLGHQFL iN (] YRQDWNR]LN D] HJHV W|UYpQHN HNYLYDOHQV iOOtWiVDLUD LV ,JD]DN H]HN D] iOOtWiVRN KD pOHWWHOHQ OpWH]ĘNUĘO GH DN NRU LV KD pOĘ OpWH]ĘNUĘO pOĘOpQHNUĘO EHV]pOQN ,JD] H] D PLNURYLOiJDPDNURYLOiJD]XQLYHU]XPOpWH]ĘLUHHJDUiQW 0iLJIHOKDOPR]RWWPLQGHQQDSLpVWXGRPiQRVLVPHUHWHLQNYDOD PLQW D PRGHUQ HV]N|]HLQN ELUWRNiEDQ QHP WXGXQN RODQ OpWH]ĘW YDJOpWH]ĘLWXODMGRQViJRWHPOtWHQL  DPHO OpWH]ĘQHN YDQ WHVWH EiUPLOHQ NLFVLQ YDJ QDJ OHJHQ LV GH DQDJD HJV]HUĦ YDJ |VV]HWHWW QLQFV YDJDQDJDXJDQYDQGHWHVWHQLQFV DPHOQHN OpWH]pVH EiUPHQQLUH U|YLG YDJ KRVV]~ QH OHQQH IRODPDWRV GH YpJHV DYDJ

D OpWH]pVH IRODPDWRV pVYpJHVDQQDNDPLPpJVHPOpWH]Ę QHPR]RJQDQHYiOWR]QD²JRUVDQYDJODVVDQ²YDJKD PpJLVDNNRUQHPOHQQHOpWH]Ę IROWRQRV YiOWR]iVD GDFiUD ² EiUPHOLN SLOODQDWEHOL ² OpWiOODSRWD QH OHQQH NRQNUpW YDJ KD PpJLV DNNRU QHP OHQQHOpWH]ĘYDJ DPHOQHN OpWWDUWDPD OpWH OHJHQ U|YLG YDJ KRVV]~ D SXV]WXOiViLJ QH KRVV]DEERGQD YDJ H] ~J iOOQD IHQQ KRJHJQHPOpWH]ĘYHOIRUGXOQDHOĘYDJ KRJOpWH]pVHQHOHQQHHJLUiQ~D]D]OpWHNH]GHWpWĘOD SXV]WXOiViLJWDUWyYDJKDHJLUiQ~DNNRUOpWHDSXV] WXOiViWyOWDUWDQDDNHOHWNH]pVpLJ KRJDOpWH]ĘDVHPPLEĘONHOHWNH]QHpVYDJ²SXV]WXOiVD NRU²VHPPLYpYiOQD KRJHJOpWH]ĘpVYDJOpWiOODSRWDIHQQiOOQRKDHOYHV] WHWWHOpQHJpW ,OHQHVHWHNXJDQLVQHPIRUGXOQDNHOĘ.|YHWNH]pVNpSSHQFVDN D] HOOHQWpWHV HVHWHN HOĘIRUGXOiViUD OHKHWQH SpOGiNDW KR]QL 0LYHO D]RQEDQ D] HOOHQWpWHV HVHWHN V]iPD YpJWHOHQ pV EiUNL WXGKDW SpOGiW

KR]QL H N|UEĘO H]pUW D WLV]WHOW ROYDVyUD Et]RP DSpOGiOy]iVW0HJpULHJNLFVLWHOJRQGRONRGQLPLQGHUUĘO +DYDODNLPpJLVWXGDV]HULQWHPHOĘQHPIRUGXOyHVHWHNYDOD PHOLNpUHD]HOĘQHPIRUGXOiVWFiIROypVWDSDV]WDOKDWySpOGiW NOGHQL QHNHP HPDLOEHQ LVWYDQJXODV#JXODVWRQOLQHKX D] PHJG|QWL H N|QY YDODPHQQL D SpOGiYDO NDSFVRODWED KR]KDWy  iOOtWiViW$]LOHQHVHWUĘONpV]VpJJHOEHV]iPRORNDQLOYiQRV ViJHOĘWW 0LQGD]RQiOWDO D HVHWWHO NDSFVRODWRV $, D[LyPiYDO |VV]H IJJpVEHQPLV]HULQWÄPLQGHQOpWH]ĘHJYDJW|EEPiVLN JHQH UiOy OpWH]ĘEĘO NHOHWNH]LNV]OHWLN pV PLQGHQ OpWH]ĘEĘO ² OHJNpVĘEEHOSXV]WXOiViYDO²HJYDJW|EEPiVLN JHQHUiOW Op WH]Ę NHOHWNH]LNV]OHWLN $, HPH DODSW|UYpQ QHYH D OpWH ]pVPHJPDUDGiVYDJPiVNpSSDJHQH]LVW|UYpQH´PHJHPOtWHPD N|YHWNH]ĘNHW $] HPEHULVpJUH LV PLQGHQ HJHGpUH LV LJD] H] D] D[LyPD ² LV 8JDQLV PLQGHQ HPEHU PLQW pOĘ OpWH]Ę ²

D WXGRPiQ iOOiVD pV D WDSDV]WDODWDLQN V]HULQW ² V]OĘNWĘO V]iUPD]RWW pV V]iU PD]LN PD LV (] WpQOHJHVHQ PHJIHOHO D] D[LyPiQDN $] ÄHOVĘ´ HPEHU LV ² D WXGRPiQ iOOiVD OG GDUZLQL HYRO~FLy JHQHWLND 16NXWDWiVRN UpJpV]HW HUHGPpQHL pV WDSDV]WDODWDLQN V]H ULQW ² HOĘHPEHU V]OĘNWĘO V]iUPD]RWW ,JD] D] LV KRJ D] HP EHULVpJ PLQGHQ HJHGpEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiVDNRU ² HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]Ę NHOHWNH]LNV]OHWLN +DOiOD HOĘWW pOĘ HPEHUL OpWH]ĘNpQW JHUPHNH V]OHWLN YDJ V]OHWKHW KDOiODNRU SHGLJ KROWWHVWH EL]WRVDQ pOHWWHOHQ OpWH]ĘYp YiOLN PDMG D KROWWHVW V]HUYHLQHN HOERPOiVD XWiQ D]RNEyO pOHWWHOHQ OpWH]ĘN D]D]Yt]pVPiVSOV]HUYHVDQDJPROHNXOiNYDODPLQWFVRQWRN NHOHWNH]QHNYpJOH]HNLV KRVV]DEEU|YLGHEELGĘDODWW DWRP MDLNUD ERPROQDN (] LV WpQV]HUĦHQ PHJIHOHO D] D[LyPiQDN $ WHOMHV DWRPRNUD ERPOiV HOĘWW pOHWWHOHQ OpWH]ĘNpQW D] HPEHUL

KROWWHVWHW pVYDJ D V]HUYHLW YDJ D Yt] pV PiV SO V]HUYHV DQDJPROHNXOiNDW pVYDJ D FVRQWRNDW PiV pOĘOpQHN iOODWRN URYDURNIpUJHNpVDNiUQ|YpQHNLV HOIRJDV]WMiND]D]VDMiW WHVWNEHEHpStWKHWLN(]LVWpQV]HUĦHQPHJIHOHOD]D[LyPiQDN $] iOODWRNDW URYDURNDW IpUJHNHW pV Q|YpQHNHW ² PHOHN WHV WNEHpStWHWWpND]HPEHULPDUDGYiQRNDW²PiViOODWRNYDJHP EHUHN IRJDV]WKDWMiN HO V H]]HO D N|UIRUJiV IROWDWyGLN $] HOQHPERPORWWIRVV]tOLiNSHGLJD]pOHWWHOHQDQDJ~)|OGV]HU YHWOHQ DQDJiYi YiOQDN PDMG KRVV]~ LGĘ P~OYD D NRQWLQHQVHN YiQGRUOiVD N|YHWNH]WpEHQD)|OGN|SHQpEH EHIRUGXOy NRQWLQHQV UpVV]HOHJWWD)|OGN|SHQEHROYDGQDNeVH]VHPDYpJiOORPiV *RQGROMXQN D WĦ]KiQyNEyO D )|OGIHOV]tQUH NHUOĘ V]HUYHWOHQ DQDJRNUDPHOHNQ|YpQHNHWIRJQDNWiSOiOQLeVtJWRYiEE eV PLQGH] WpQV]HUĦHQ PHJIHOHO D] $, D[LyPiQDN pV LVPHUHWH LQNQHN $]iOODWYLOiJpVDQ|YpQYLOiJHJHGHLUHPLQWpOĘOpWH]ĘNUH

XJDQH] iOO (] LV WpQV]HUĦHQ PHJIHOHO D] $, D[LyPiQDN pV LVPHUHWHLQNQHN $]HOVĘpVPLQGHQWRYiEELpOĘHJHG²DPDLWXGRPiQRVLVPH UHWHN pV D NtVpUOHWL WDSDV]WDODWDLQN V]HULQW ² QHP pOĘ OpWH ]ĘNEĘO V]HUYHWOHQ DWRPRN pV PROHNXOiN 16W DONRWy V]HUYHV IHKpUMHPROHNXOiNNiYiOiVDUpYpQ NHOHWNH]HWWNHOHWNH]LN MyO OHKHWDNHOHWNH]pVPyGMiWPpJQHPLVPHUMN (]LVWpQV]HUĦHQ PHJIHOHOD]$,D[LyPiQDNpVLVPHUHWHLQNQHN  (QQHNUpV]OHWHVHEENLIHMWpVpWOiVGD,9% UpV]SRQWMiEDQD]$,9D[LyPiKR]WDUWR]yOiEMHJ]HWEHQ  $]DWRPRN²DPDLWXGRPiQRVLVPHUHWHNYDODPLQWDFVLOODJi V]DWL PHJILJHOpVHN pV NtVpUOHWL WDSDV]WDODWDLQN V]HULQW ² V]XEDWRPL HOHPL UpV]HFVNpNEĘO IRODPDWRVDQ NHOHWNH]WHN pV NH OHWNH]QHN PD LV D] XQLYHU]XPEHOL FVLOODJRN ÄpOHWpEHQ´ pV SXV]WXOiVDNRU 3pOGiXO D V]XSHUQyYDNpQW IHOUREEDQy FVLOODJRN EyO SRU SO

V]LOLNiWRN V]pQ VWE pV D SHULyGXVUHQGV]HU |VV]HVDWRPMD SODV]pQD]R[LJpQDKLGURJpQDYDVVWE V]pWV]yUyGLN D ÄYLOiJĦUEHQ´DKROPiVFVLOODJUREEDQiVRNO|NpV KXOOiPDL pV D JUDYLWiFLy PLDWW VĦUĦV|GĘ SRU pV Ji]IHOKĘNEHQ ~MDEE FVLOODJRN pV EROJyUHQGV]HUHN NHOHWNH]QHN 0LQGH] WpQ V]HUĦHQPHJIHOHOD]$,D[LyPiQDNpVLVPHUHWHLQNQHN $]XQLYHU]XPpV|VV]HVJDOD[LVDFVLOODJDEROJyODVWELV D] HOĘEE HPOtWHWW SHULyGXVUHQGV]HUEHOL DWRPRNEyO iOO WHKiW EHOĘON NHOHWNH]HWWNHOHWNH]LN pV D] DWRPRNEyO M|WW OpWUH PLQGHQ PiV pOĘ pV pOHWWHOHQ OpWH]Ę V YiOWYiOLN SXV]WXOiVD XWiQ ² KRVV]DEEU|YLGHEE LGĘ HOWHOWpYHO ² ~MEyO DWRPPi pV DQ QDNHOHPLUpV]HLYp3pOGiXOD)|OGpVD+ROGLVPiVOpWH]ĘNEĘO NHOHWNH]HWW D] ėVI|OG pV D 7KHLD QHYĦ NE 0DUV QDJViJ~ EROJy WN|]pVH UpYpQ (]HN D EROJyN YDOyV]tQĦHQ OHJNpVĘEE D1DSHOSXV]WXOiVDPLDWWIRJQDNHOSXV]WXOQLHDN|UIRJiVDN

NRULVIROWDWyGLN $] HOVĘ D[LyPD V]HULQW D OpWH]ĘNQHN YDQ NRQNUpW DQDJD D VHPPLQHN QLQFV LOOHWYH D] DQDJ PLQGLJ NRQNUpW OpWH]ĘNEHQ |OW WHVWHW $, (]D]DODSWpWHOHYLGHQV U|JW|Q KD D] HOĘEE HPOtWHWW OpWH]ĘNUH JRQGROXQN KLV]HQ D]RN D] HPOtWHWW SHULy GXVUHQGV]HUEHOL DWRPRNEyO pV UpV]HFVNpLNEĘO iOOQDN PHOHNQHN V]LQWpQYDQDQDJXN $] D[LyPiNUD YRQDWNR]y HPH GLV]NXVV]LyW D]RQEDQ QHP IROWD WRPPHUWKDVRQOyPyGRQD]RNLJD]ViJiWLVEiUNLNLVJRQGRO NRGiVVDOEHOiWKDWMDpVPHJIRJDOPD]KDWMD $OpWH]ĘNQpKiQDWWULE~WXPD $ OpWH]ĘN QpKiQ IĘEE WXODMGRQViJiW D N|YHWNH]Ę WpWHOHNEHQ IRJDOPD]RPPHJ $OpWH]ĘNKDOPD]DLVOpWH]Ę 7pWHO,$OpWH]ĘN|VV]HWDUWR]yFVRSRUWMD KDOPD]D OpWH]Ę %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJDWpWHOHOOHQNH]ĘMHD]LJD] $]D]DOpWH]ĘN|VV]HWDUWR]yFVRSRUWMD KDOPD]D QHPOpWH]Ę ÈP KD H KDOPD] QHP OpWH]Ę DNNRU QLQFV DQDJD $, pV DNNRU

 6HPPL HN|QYEHQDOpWH]ĘNpVPLQGHQWXODMGRQViJXNWHOMHVKLiQD /GPpJ0e.6=$NDGpPLDLDGy .RVVXWKLDGyROG  $WWULE~WXP YDODPHOGRORJDPDWXODMGRQViJDDPHOQpONOD]QHPOpWH]KHWQHPJRQGROKDWyHOpVQHPOHKHW D]DPL  ,OHQ OpWH]ĘKDOPD] SO D EiEROQDL PpQHV YDJ 0DJDURUV]iJ ODNRVViJD YDJ D] HPEHULVpJ YDJ D I|OGL pOĘOpQHNYDJSODQDSUHQGV]HUDYDJSODWHM~WD]$QGURPpGDN|GPLQWJDOD[LVGHLOHQOpWH]ĘD]XQLYHU ]XPPDJDLV  QLQFVHQHN ÄEHQQH´ DQDJJDO EtUy KDOPD]HOHPHN D]D] OpWH]ĘN $,( YDJLV H KDOPD] UHV D] $,( D[LyPD iOOtWiViYDO V]HPEHQ 7HKiW D] LQYHU] iOOtWiVVDO HOOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN PHUW DEEyO D] N|YHWNH]LN KRJ D OpWH]ĘN |VV]HVVpJEĘO iOOy KDOPD]QHPWDUWDOPD]OpWH]ĘNHW²UHV(V]HULQWD]HUHGHWLWp WHO D] LJD] 7, 4HG 73 $, $,( $,( 37 7,&

7,,7,97,9 &RUROOiULXP,&$OpWH]ĘNKDOPD]DDOpWH]ĘNPLQGHQWXODMGRQViJiYDOUHQGHONH]LN $ 7, WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy D NRUROOiULXP LJD]ViJD 7,& 377,97,9 $OpWH]ĘNPR]RJQDNpVYiOWR]QDNYDQDQDJXNpVW|PHJN 7pWHO,$PL YDJUpV]H DWpUEHQPR]RJYDJUHODWtYHQXJDORPEDQYDQpV UHODWtYHYDJ DEV]RO~WH IRODPDWRVDQYiOWR]LND]HJOpWH]Ę %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJDWpWHOHOOHQNH]ĘMHD]LJD]$]D]DPL YDJ UpV]H DWpUEHQPR]RJYDJUHODWtYHQXJDORPEDQYDQpV UH ODWtYH YDJ DEV]RO~WH IRODPDWRVDQ YiOWR]LN D] QHP HJ Op WH]Ę H H] D] iOOtWiV HOOHQWPRQG D] $, D[LyPiQDN PLV]HULQW DPLOpWH]ĘD] DWpUEHQ PR]RJpVYiOWR]LN.|YHWNH]pVNpSSHQD WpWHOLJD] 7, 4HG73$,377,,, 7pWHO, $PLQHN YDQ DQDJD DQQDN YDQ W|PHJH PHUW OpWH]Ę DPLQHN YDQ W|PHJH DQQDN YDQDQDJDPHUWOpWH]Ę %L]RQ WiV $PLQHN YDQ DQDJD D] HJ OpWH]Ę $, 

pV DPL OpWH]Ę DQQDN YDQ W|PHJH $, 7RYiEEiDPLQHNYDQW|PHJH D] OpWH]Ę pV DPL OpWH]Ę DQQDN YDQ DQDJD $, 0iVNpSS DPLQHN YDQ DQDJD DQQDN YDQ W|PHJH PHUW D] OpWH]Ę pV IRUGtWYD DPLQHN YDQ W| PHJHDQQDNYDQDQDJDPHUWD]OpWH]Ę.|YHWNH]pVNpSSHQDWp WHOLJD] 7, 73$,$,377,9  &RUROOiULXP>HNRUROOiULXP@ ODW ILOPDW DPHJiOODStWRWWLJD]ViJIRORPiQDHJHOĘEELWpWHOEĘOPLQGHQ EL]RQ WiVQpONON|YHWNH]ĘWpWHOV]NVpJV]HUĦN|YHWNH]PpQIRORPiQIHMOHPpQ $PLUHODWtYHQXJDORPEDYDQD]HJPiVLNOpWH]ĘQQXJV]LNiPGHD]]DOHJWWPR]RJ SOHJNĘKHYHUD I|OG|QiPGHD)|OGGHOHJWWIRURJ  $PLUHODWtYHYiOWR]LND]U|YLGHEEKRVV]DEEOpWWDUWDPDDODWWOiWV]yODJYiOWR]DWODQD]RQEDQDYDOyViJD]KRJ YiOWR]LN FVDN QDJRQ ODVVDQ V]LQWH pV]UHYHKHWHWOHQO 5HODWtYH YiOWR]LN SpOGiXO D KDMXQN D N|UPQN

DPLOHQ ODVVDQQĘYDJD)|OGNRQWLQHQVHLDPLOHQODVVDQYiOWR]QDNPR]RJQDNVWE   ,,$=,ė  $ 0LD]LGĘ" $]LGĘÄDUFWDODQ´ $ OpWH]ĘN ² KD PiVNpSS QHP OHJDOiEE PĦV]HUUHO pVYDJ N|] YHWYH ² WDSDV]WDOKDWy WXODMGRQViJDLYDO HOOHQWpWEHQ D] LGĘQHN QHPWDSDV]WDOMXNVHPDODNMiWVHPWHUMHGHOPpWVHPV]tQpWVHP V]DJiW VHP t]pW VHP V~OiW VWE ÒJ LV IRJDOPD]KDWQiQN KRJ D] LGĘ D] HPEHU V]iPiUD OpQHJpEHQ ÄDUFWDODQ´ (QQHN N| YHWNH]PpQHLWWDSDV]WDOKDWMXNDN|YHWNH]ĘSRQWDODWWIHOVR UROiVUD NHUOĘ D WXGRPiQ H]HUpYHV YLOiJiEyO V]iUPD]y D] LGĘUĘOYDOORWWQp]HWHNiWWHNLQWpVHNDSFViQ 7XGyVRNYpOHNHGpVHD]LGĘUĘO ( UpV] IXQNFLyMD D] LGĘYHO NDSFVRODWRV Qp]HWHN OpQHJpQHN Yi]ODWRV EHPXWDWiVD ² DGRWW WXGRPiQ QpKiQ UHSUH]HQWiQV NpS YLVHOĘMpQHNIHOIRJiViQNHUHV]WO(QQHNVRUiQEiUQpPHOJRQ GRONRGy PHJOiWiViKR] IĦ]|N PHJMHJ]pVW QHP FpORP D] LVPHUWH

WHWW Qp]HWHN NLPHUtWĘ EtUiODWD PLQWKRJ ² HJH]Ę YDJ HOWpUĘ ²iOOiVSRQWRPDVDMiWLGĘHOPpOHWHPEĘOPDUNiQVDQPHJPXWDWNR]LN /iVVXN KiW 0LW tUW D] LGĘUĘO SpOGiXO ,VDDF 1HZWRQ (UQVW 0DFK$OEHUW(LQVWHLQ6WHSKHQ:+DZNLQJpVREy$QGRU" ,1HZWRQ $QJROWXGyV$]~MNRULW|UWpQHOHPHJLN NLHPHONHGĘ IL]LNXVDPDWHPDWLNXVDFVLOODJiV]DILOR]yIXVD $ Ä3ULQFLSLD´ FtPĦEHQPHJMHOHQWPĦYpEHQQHPGHILQLiOWDD] LGĘW DWHUHWVHP $UUDKLYDWNR]RWWKRJHPHIRJDOPDNPLEHQ OpWpW PHJKDWiUR]iV QpONO LV PLQGHQNL LVPHUL $[LRPDWLNXV HO PpOHWUHQGV]HUpEHQ DODSIRJDORPNpQW NH]HOWH KiW H]HNHW 0LQGD]R QiOWDO QpKiQ MHOOHPYRQiVXNDW ² DKRJ D] LOOLN ² LVPHUWHWWH (]W tUWD Ä$] DEV]RO~W YDOy PDWHPDWLNDL LGĘ VDMiW WHUPpV]H WpQpOIRJYDHJHQOHWHVHQIROLNpVIJJHWOHQPLQGHQNOVĘKD WiVWyO´ $]RQEDQ 1HZWRQWyO QHP WXGMXN PHJ KRJ PLOHQ LV D] iOWDOD HPOtWHWW ÄDEV]RO~W´ LGĘ

ÄWHUPpV]HWH´ KRQQDQ WXGKDWy KRJ H] D] LGĘ YDOyEDQ HJHQOHWHVHQ IROLN pV KRJ PLpUW LV IJJHWOHQDIROiVDPLQGHQNOVĘKDWiVWyO$]WVHPWXGDWMDYH OQN 1HZWRQ KRJ H] D] LGĘ PLpUW YDOyGL pV PLW MHOHQW D] KRJ HJV]HUVPLQG PDWHPDWLNDL 8WyEEL NHWWĘ WXODMGRQViJD H  /iVG 6LU ,VDDF 1HZWRQ 3ULQFLSLD HILQLWLRQV 6FKROLXP )RUGtWRWWD $QGUHZ 0RWWH KWWSJUDYLWHHWULSRGFRPGHILQLWLRQVKWP  QHZWRQLLGĘQHNSHGLJPLQWKDHOHYHHOOHQWPRQGyLVOHQQH7RYiE Ei 1HZWRQ D]W LV NLIHMWL KRJ D ÄYDOy LGĘ KHOHWW JDNUDQ KDV]QiOW D] RODQ LGĘPpUWpNHJVpJ D NO|QIpOH PR]Jy GROJRN V]HULQW YpYH PLQW HJ yUD HJ QDS HJ KyQDS pV HJ pY´ 1HZWRQ D]RQEDQ QHP DG HOLJD]tWiVW DUUD Qp]YH VHP KRJ YROWD NpSSPLOHQDODSRQOHKHWÄDYDOyLGĘKHOHWW´LGĘPpUWpNHJVpJ NpQW KDV]QiOQL D] HJ yUD HJ QDS HJ KyQDS pV HJ

pY LGĘ HJVpJHWpVKRJHPpUWpNHJVpJHNPLpUWQHPSpOGiXODÄYDOy´ LGĘU|YLGHEEWDUWDPDLWMHOHQWLN 9DJLV 1HZWRQ V]HULQW D] DEV]RO~W LGĘ PLQGHQWĘO IJJHWOHQ D]D]|QiOOyOpWH]Ę²iPHQQHNVHPDGMDPDJDUi]DWiW (UQVW 0DFK  QHP GHILQLiOWD D] LGĘW 6]HULQWH D] LGĘ IRJDOPD FVDN WRU] NLIHMH]pVH DPD WpQQHN KRJ D GROJRN WHOMHVHQ iOWDOiQRVDQ |VV]HIJJQHN HJPiVVDO pV KDWQDN HJPiV UD $OEHUW(LQVWHLQ UHODWtYLV]WLNXVIL]LNiMiEDQV]LQ WpQPHOOĘ]WHD]LGĘWHUPpV]HWpQHNIHOWiUiViWpVIRJDOPLPHJKD WiUR]iViWDPLQWH]NLWĦQLND]EHQPHJMHOHQWPXQNiMiEyO LOOHWYH D] EHQ NLDGRWW Ä$ VSHFLiOLV pV iOWDOiQRV UHODWL YLWiVHOPpOHWH´FtPĦQDJN|]|QVpJQHNtURWWN|QYpEĘO $VSH FLiOLV UHODWLYLWiVHOPpOHWEHQ SpOGiXO DODSYHWĘHQ D] HVHPpQHN WpUEHOLpVLGĘEHOLÄKHOpW´LGĘpVWpUNRRUGLQiWiNNDOHJPiV KR] NpSHVW HJHQOHWHVHQ pV IRUJiVPHQWHVHQ PR]Jy WpU NRRUGLQiWDUHQGV]HUHNEHQ

LQHUFLDUHQGV]HUHNEHQYRQDWNR]WDWiVL UHQGV]HUHNEHQ LOOHWYH HJHJ H]HNKH] WDUWR]y LGĘWHQJHOHQ KDWiUR]WD PHJ ² D YiNXXPEDQ pV JUDYLWiFLyPHQWHV WpUEHQ YpJHV pV L]RWUyS F IpQVHEHVVpJHW IHOKDV]QiOy /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy VHJtWVpJpYHO (LQVWHLQ H]HQ HOPpOHWpEHQ KD HJ HVHPpQSiU SOHJV]HUUHOHFVDSyYLOOiP HJUHODWtYHQXJYyYRQDWNR]WD WiVL UHQGV]HUEHQ WpQV]HUĦHQ HJLGHMĦ DNNRU HJ PiVLN YRQDW NR]WDWiVLUHQGV]HUEĘOWHNLQWYH²PHODQXJYyKR]NpSHVWHJH QHV YRQDOEDQ IRUJiV QpONO pV HJHQOHWHVHQ PR]RJ ² HJPiVW N|YHWĘ D]HJLGHMĦVpJHLQVWHLQLUHODWLYLWiViQDNHOYH $PR] Jy U~G YLVHONHGpVH NDSFViQ SHGLJ PHJiOODStWMD KRJ D QXJYy YRQDWNR]WDWiVL UHQGV]HUEHQ WpQV]HUĦHQ HJLGHMĦ HVHPpQHNQHN DU~GYpJHNQHN DPiVLN²DQXJYyKR]NpSHVWHJHQHVYRQDOEDQ IRUJiVQpONOpVHJHQOHWHVHQPR]Jy²YRQDWNR]WDWiVLUHQGV]HU EHQNO|QE|]ĘDKHON(EEĘODUUDN|YHWNH]WHWKRJDU~GPp UHWHU|YLGO KRVV]NRQWUDNFLy 

$PR]JypVQXJYyyUDYLVHONHGpVHNDSFViQWpQV]HUĦHQHJKH OĦ²PLQGNpWYRQDWNR]WDWiVLUHQGV]HUEHQRULJyEHOL²HVHPpQHN D] yUiN NpW WpVH NO|QE|]Ę LGHMĦHN D] LGĘN|] WiJXOiVD LGĘGLODWiFLy PLDWW ² D /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy PHJIHOHOĘ HJHQOHWHL V]HULQW &VDN ]iUyMHOEHQ MHJ]HP PHJ KRJ SO D  ( 0DFK LH 0HFKDQLN LQ LKUHU (QWZLFNOXQJ KLVWRULVFKNULWLVFK GDUJHVWHOOW %URFNKDXV /HLS]LJ  ROGDO /iVG=XU(OHNWURGQDPLNEHZHJWHU.|USHUYRQ$(LQVWHLQ$QQDOHQGHU3KVLN,9)ROJH (LQJHJDQJHQ -XQL  $(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´PDJDUNLDGiV*RQGRODWNLDGy%XGDSHVW IRUGtWRWWD 9iPRV )HUHQF D EHYH]HWĘW pV D MHJ]HWHNHW tUWD U 1RYREiW]N .iURO RVVXWKGtMDV D] HUHGHWL N|QYQpPHWNLDGiVDEHQMHOHQWPHJ  PR]Jy YRQDWNR]WDWiVLUHQGV]HUEHQDQXJYyKR] NpSHVW

NO|QE|]Ę KHOĦ YDJ NO|QE|]Ę LGHMĦ HVHPpQHNUĘO (LQVWHLQ HOHYH D]W iOOtWMD KRJ D QXJYyEDQ WpQV]HUĦHQ HJKHOĦHN LOOHWYH HJ LGHMĦHN V D NO|QE|]ĘVpJHN D QXJYy pV PR]Jy UHQGV]HUEHQ Op YĘN MHOOHP]ĘLEHQ D YpJHV F IpQVHEHVVpJ PLDWW GHWHNWiOKDWyN 7HKiW D] HJLGHMĦVpJ UHODWLYLWiViQDN HOYH LV (LQVWHLQ HV]PH IXWWDWiVDV]HULQWD]HOĘEELWXODMGRQViJRNNDOEtUyFIpQVHEHV VpJ PLDWW V]iPtWKDWyDNO|QE|]ĘPR]JiViOODSRW~ YRQDWNR]WDWiVL UHQGV]HUHNUHQp]YH $ PR]Jy pV QXJYy yUiYDO NDSFVRODWED (LQVWHLQ H]W tUMD QpS V]HUĦVtWĘN|QYHROGDOiQÄ9HJQNPRVWYL]VJiODWDOiHJ PiVRGSHUFHVyUiW IRQWRVLWWKRJDÄPiVRGSHUFHV´yUDHOQHYH ]pVD]LGĘHJVpJPiVRGSHUFHVPpUWpNpWGHILQLiOMD²*, PHO iOODQGyDQ D . UHQGV]HU NH]GĘSRQWMiEDQ [  QXJV]LN $] yUD D W pV D W LGĘSRQWRNEDQ NHWHJ HJHW $ /RUHQW] WUDQV]IRUPiFLy HOVĘ pV QHJHGLN HJHQOHWH pUWHOPpEHQ D NpW yUDWpVQHN W pV W 

YF LGĘDGDWRN IHOHOQHN PHJ $ . UHQGV]HUEĘO Qp]YH D] yUD Y VHEHV VpJJHO PR]RJ HEEHQ D UHQGV]HUEHQ D] yUD NpW WpVH N|]|WW WH KiW QHP HJ PiVRGSHUF KDQHP YF PiVRGSHUF WHOLN HO D]D] YDODPLYHO W|EE LGĘ $] yUD ² PR]JiViQDN N|YHWNH]WpEHQ ² ODVVDEEDQMiUPLQWDQXJYiViOODSRWiEDQ´ÈOODStWMDPHJ(LQ VWHLQ 6]HULQWH WHKiW HJ PR]Jy yUD YLVHONHGpVH ~J YiOWR]LN HJ QXJYy yUiKR] NpSHVW KRJ HJKHOĦ HVHPpQHN D] yUD NpW WpVH DNpWYRQDWNR]iVLUHQGV]HUEHQDPR]JiVPLDWWNO|QE| ]ĘLGHMĦHNOHV]QHNDPR]JyUHQGV]HULGĘN|]pQHNWiJXOiViYDOD /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy PHJIHOHOĘ HJHQOHWHLW DONDOPD]YD 1RWD EHQH (LQVWHLQ LWW HJUpV]W D] LGĘHJVpJ NLWiJXOiViUyO LGĘGLODWiFLyUyO EHV]pOÄD]yUDNpWWpVHN|]|WWWHKiWQHP HJ PiVRGSHUF KDQHP YF PiVRGSHUF WHOLN HO D]D] YDODPLYHO W|EE LGĘ´ 0iVUpV]W D]W iOOtWMD Ä$] yUD ² PR]JiVi QDN N|YHWNH]WpEHQ ²

ODVVDEEDQ MiU PLQW D QXJYiV iOODSRWi EDQ´ $ /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy V]HULQWL V]iPtWiVEyO ² D PR]Jy yUiQiO ² D] YF PiVRGSHUFHV HUHGPpQ ORJLNXVDQ N|YHW NH]LNiPGHPLEL]RQ WMDWpQV]HUĦHQKRJD]LGĘHJVpJ D]D] D PR]Jy yUD NpW NHWWHQpVH N|]WL LGĘ WiJXOW NL 8JDQDNNRU PL EL]RQ WMD D]W WpQV]HUĦHQ KRJ Ä$] yUD ² PR]JiViQDN N| YHWNH]WpEHQ ² ODVVDEEDQ MiU PLQW D QXJYiV iOODSRWiEDQ´ ,WW PLQWKD HOOHQWPRQGDQD HJPiVQDN D] (LQVWHLQ iOWDO HPOtWHWW NpW WpQiOOtWiVHJIHOĘOD]LGĘHJVpJ DPR]JyyUDNpWNHWWHQpVH N|]WL LGĘ WiJXOiVD PiVIHOĘO D PR]JiV PLDWWL yUDODVVXOiV 0HUW D] HIIHNWXV pUWHOPH]pVH D]W DGMD KD D] LGĘHJVpJ WiJXOW NL DNNRU QHP D PR]Jy yUD NHOOHWW KRJ ODVVDEEDQ MiUMRQ D ÄNpVpVKH]´ ÈPGH KD D PR]Jy yUD MiUW ODVVDEEDQ PLQW D QXJ YyDNNRUD]LGĘHJVpJQHN D]LGĘQHN QHPYROWV]NVpJHVNLWi

JXOQLDDKKR]KRJD]yUDNHWWHQpVHNpVĘEEN|YHWNH]]HQEH (NpUGpVUHNpVĘEEPpJYLVV]DWpUHN  /iVGHOĘ]ĘOiEMHJ]HWEHQLGPĦYHW  0HJMHJ]pV (LQVWHLQ ² D] LPpQW LGp]HWW VRUDL V]HULQW ² PDJDUi]DWiEDQ iWFV~V]LND]LGĘHJVpJQ~OiVIRJDORPUyOHJPiVLNUDD]yUD ODVVXOiV IRJDOPiUD(]YLV]RQWPLQGHQNpSSHQ MHOHQWĘV LQWHUSUH WiFLyV KLED PpJ HJ LVPHUHWWHUMHV]WĘ PĦEHQ LV $ FV~V]WDWiV D WXGRPiQQDNQHPGHSODYLFFHNQHNOHKHWVpJHVHOHPH Ä.pUGL D] ~M UDEWyO FHOODWiUVD D E|UW|QEHQ ² 7H PLpUW YDJ LWW" ² $JRQFVDSWD D YLOOiP D IHOHVpJHP ² IHOHOpDPD]²HDNNRUPLpUWWHYDJLWW"±NpUGH]LD]iUNDWiUV²+iWPHUWpQIRJWDPDQHOpW´ 1RYREiW]N .iURO  RVVXWKGtMDV IL]LNXV DNDGp PLNXVHJHWHPLWDQiUtUWD$OEHUW(LQVWHLQHN|QYpQHNDV PDJDU IRUGtWiVDROGDOiQDNOiEMHJ]HWpEHQ Ä1DJRQ MHOOHP ]Ę KRJ (LQVWHLQ

PHJ VHP NtVpUHO IRJDOPL GHILQtFLyW DGQL D WpUUĘO pV D] LGĘUĘO $ NHWWĘQHN FVDNLV PpUKHWĘ HOHPHLUĘO EH V]pO HJIHOĘO D NRRUGLQiWiNUyO PLQW WiYROViJRNUyO PiVIHOĘO D] LGĘSRQWRNUyO pV D] LGĘWDUWDPRNUyO $ ILOR]yIXV H]W WDOiQ KLiQQDN PLQĘVtWL GH D IL]LNXV IHOWpWOHQO KHOHVOL 3ODQFN V]HULQW YDODPHO IL]LNDL PHQQLVpJ PpUpVL PyGMiQDN PHJDGiVD WHOMHVHQSyWROMDDIRJDOPLGHILQtFLyW WLDIL]LNXVV]HPSRQW MiEyO ´ *, 0HJMHJ]HP 1RYREiW]N H IHMWHJHWpVpYHO QHP pUWKHWHN HJHW PHUW EiUPHO ÄNXOFVIRJDORP´ GHILQLiODWODQViJD tJSODNR]PROyJLDLNpUGpVHNWHUpQLVPiUOpQHJHVLQIRUPi FLyKLiQKR] V HPLDWW WpYHV N|YHWNH]WHWpVHN OHYRQiViUD YH]HW KHW²HQQHNYHV]pOpWDSRQWEDQNLIHMWHP 6WHSKHQ : +DZNLQJ 2[IRUG V]OHWHWW±EHQ YH]HWĘ DQJRO HOPpOHWLIL]LNXVÄ$]LGĘU|YLGW|UWpQHWH´FtPĦEDQPHJ MHOHQWN|QYpEHQDN|YHWNH]ĘYHOLQWp]LHOD]LGĘIRJDOPiWÄ$] LGĘ DNiUPL OHJHQ LV

D] ´ 7HKiW +DZNLQJ VHP GHILQLiOMD D] LGĘW D WHUHW VHP (QQHN HOOHQpUH NLMHOHQWL ÄD] LGĘ IR JDOPiQDN QLQFV pUWHOPH D YLOiJHJHWHP NHOHWNH]pVH HOĘWW´ pV 6]HQW ÈJRVWRQUD KLYDWNR]YD OHV]|JH]L ÄD] LGĘ D] ,VWHQ iOWDO WHUHPWHWW YLOiJHJHWHP VDMiWViJD V D YLOiJHJHWHP OpWUHM|WWH HOĘWWQHPOpWH]HWW´7HKiWEiU+DZNLQJQHPWXGMDKRJPLLV YDOyMiEDQ D] LGĘ D]W PpJLV KDWiUR]RWWDQ WXGMD UyOD ² ÄDNiUPL OHJHQ LV D] +DZNLQJ ´ ² KRJ ÄD YLOiJHJHWHP OpWUHM|WWH HOĘWW QHP OpWH]HWW´ D]D] YROW NH]GHWH 0HJMHJ]HP (] RODQ IXUFVD ORJLND PLQW DPLNRU YDODNL QHP WXGMD SpOGiXO D]W KRJ PLQĘGROJRWMHO|OD¶ViWQLY¶V]yGHD]WEL]WRVDQWXGMDUyOD² ÄDNiUPL OHJHQ LV D] +DZNLQJ ´ ² KRJ NH]GHWH D] YDQ DPLYHO SHUV]H VRNUD QHP PHJQN +DZNLQJ HJHEHNEHQ (LQVWHLQ iOOiVSRQWMiQ YDQ $] LGĘUĘO QHP YiOWR]RWW Qp]HWH D] EHQ PHJMHOHQW Ä$

WpUpVD]LGĘWHUPpV]HWH´ FtPĦ D EHQ PHJ MHOHQW Ä$ YLOiJHJHWHP GLyKpMEDQ ² $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWpQHN  6WHSKHQ : +DZNLQJ $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWH  ROGDO 0DHFHQDV .|QYHN %XGDSHVW ² 7DOHQWXP .IW+XQJDULDQWUDQVODWLRQ0ROQiU,VWYiQ /iVGD]LGp]HWWPĦROGDOiQ 6WHSKHQ:+DZNLQJ±5RJHU3HQURVH$WpUpVD]LGĘWHUPpV]HWH7DOHQWXP.LDGy%XGDSHVW  IROWDWiVD´ FtPĦ YDODPLQW D EHQ PHJMHOHQW Ä$ QDJ WHUY´FtPĦN|QYHLEHQVHP REy $QGRU PDJDU DONDOPD]RWW PDWHPDWLNXV EHQ 6]HJHG ÈWRNKi]iQ V]OHWHWW Ä$] LGĘ WHUPpV]HWpQHN NR]PROyJLDL YR QDWNR]iVDL´FtPĦpUWHNH]pVpEHQEDQEiUQHPGHILQLiOMDD] LGĘWGHDWpULGĘJHRPHWULiMiQDNPDWHPDWLNDLHOHP]pVHDODSMiQ YDODPLQW 5RJHU 3HQURVH 6WHSKHQ : +DZNLQJ HJ EL]RQ WiViUD LOOHWYH

-HYJHQLM/LIVLF,V]DDN.DODWQLNRY PDWHPDWLNDL YL]V JiODWL HUHGPpQHLUHWHNLQWHWWHOPHJiOODStWMD KRJ Ä$] XQLYHU ]XPKR] WDUWR]y LGĘQHN NH]GHWH pV YpJH YDQ +D D YLOiJPLQGHQ VpJEHQ HJHWOHQ ĘVUREEDQiV W|UWpQW DNNRU ± PLNpQW D]W YH]HWĘ IL]LNXVRN NLPXWDWWiN ± XQLYHU]XPXQN pOHWWDUWDPD YpJHV´ .LMH OHQWL D]W LV KRJ Ä(]HN V]HULQW ~J WĦQLN LJD]D OHKHW 6]HQWÈJRVWRQQDNDPLNRUDUUDDNpUGpVUHKRJPLWFVLQiOW,V WHQ PLHOĘWW PHJWHUHPWHWWH D YLOiJRW" D]W YiODV]ROWD KRJ QHP FVLQiOWVHPPLW´ 8JDQDNNRU REy ² HJHEHN N|]W D K~UHOPpOHW pV D NYDQWXPPH FKDQLND ÄVRNYLOiJpUWHOPH]pVpYHO´HJH]ĘHQ ² HJ PHJV]iPOiOKD Wy V]iPRVViJ~ ĘVUREEDQiVVDONH]GĘGĘXQLYHU]XPRNEyO iOOy YpJ WHOHQ KDOPD]W NpSH]Ę YLOiJPLQGHQVpJUH Qp]YH OHKHWVpJHVQHN WDUWMDKRJÄ$YLOiJPLQGHQVpJKH]WDUWR]yLGĘQHNQLQFVNH]GH WH pV YpJH´ 0HJMHJ]L ÄKD LGĘ PLQGLJ YROW pV PLQGLJ OHV] DNNRU QLQFV LJD]D 6]HQW

ÈJRVWRQQDN KLV]HQ ,VWHQ PiU D] HOĘWW LV GROJR]RWW KRJ PHJWHUHPWHWWH YROQD V]iPXQNUD D]W D YLOi JRWDPHOEHQpOQN´ 0LQGD]RQiOWDOFLNNHYpJpQHJpUWHOPĦYpWHV]LiOOtWiVDLQDNKL SRWHWLNXV MHOOHJpW pV PHJMHO|OL HQQHN RNDLW LV Ä0iU NRUiEEDQ LV MHOH]WHP KRJ QHP V]tYHVHQ IRJODONR]RP NR]PROyJLDL NpUGp VHNNHO PLYHO W~O VRN EHQQH D VSHNXODWtY HOHP D IDQWi]LD pV ILNFLy PLQHN IROWiQ N|QQHQ PHOOp OHKHW IRJQL 9DQQDN DNLN ~J YpOLN D IHOPHUOĘ NpUGpVHN PHJYiODV]ROiViKR] PiU NHOOĘHQ VRNDW WXGXQN V]HULQWHP YLV]RQW QHP HOHJHW DKKR] KRJ iWWĘ OHJHQ D EL]RQ WiV HUHMH V QH PDUDGMDQDN NpWHOHN XWiQD +D W~OVRNDÄKD´W~OVRNDEL]RQWDODQViJ´ 1RWDEHQH$IL]LNXVRNpVPiVWXGyVRNPHQWVpJpUHOHJHQPRQG YDDPHGGLJÄFVDN´DIL]LNDLNpPLDLELROyJLDLN|]JD]GDViJL VWE YiOWR]iVRN PDWHPDWLNDL OHtUiViUD pV PpUpVpUH YiOODONR] QDN DGGLJ YDOyEDQ QLQFV V]NVpJ PiVUD PLQW FVDN D]

LGĘSRQW RN LGĘWDUWDPRN pV PpUpVL PyGV]HUN PHJKDWiUR]iViUD $]RQEDQ KDRODQRQWROyJLDLLOOHWYHNR]PROyJLDLNpUGpVHNUHLVYiODV]W V]HUHWQpQHN DGQL PLQW SpOGiXO YROWH NH]GHWH pV OHV]H YpJH D] LGĘQHN pV D YLOiJHJHWHPQHN YDJ PLOHQ LUiQ~ D] LGĘ  6WHSKHQ:+DZNLQJ$YLOiJHJHWHPGLyKpMEDQ²$]LGĘU|YLGW|UWpQHWpQHNIROWDWiVD$NNRUG.LDGy%X GDSHVW  6WHSKHQ : +DZNLQJ ± /HRQDUG 0ORGLQRZ $ QDJ WHUY %DQWDP %RRNV 1HZ <RUN $NNRUG .LDGy %XGDSHVW KWWSVGRERDQGRUILOHVZRUGSUHVVFRPGREFEDQGRUSGI /iVGREy$QGRUUpJLKRQODSMiQKWWSZZZIULZHEKXGRERDQGRULQGH[BKKWPOD0DWHPDWLNDROGDORQYDJ D]~MKRQODSMiQKWWSGRERDQGRUZRUGSUHVVFRP /GLGp]HWWPĦROGDOiQ /GLGp]HWWPĦROGDOiQ /GLGp]HWWPĦROGDOiQDNXWROVyHOĘWWLEHNH]GpVpEHQ  YDJ PHJIRUGtWKDWyH D]

LGĘ PHQHWH YDJ OpWH]KHWH LGĘXWD ]iV V KD QHP DNNRU PLpUW QHP VWE DNNRU QHP QpONO|]KHWĘ KRJGHILQLiOMiNSRQWRVDQD]LGĘWOHtUMiNNLPHUtWĘHQDPLEHQ OpWpW OpQHJHV YRQiVDLW $]RQEDQ W|EEHQ D WXGyVRN N|]O D] LGĘ WHUPpV]HWpQHN SRQWRV OHtUiVD IRJDOPiQDN GHILQLiOiVD QpO NO LV HOPHUpV]NHGWHNHPHNpUGpVHNPHJYiODV]ROiViQDN WHUOHWp UH DPL tJ OpQHJpEHQ HV]N|]WHOHQ pV H]pUW ² D ÄWULDO DQG HUURU´N|]EHQLYpOHWOHQWDOiODWOHKHWĘVpJpWOHV]iPtWYD²HGGLJ G|QWĘHQVLNHUWHOHQVpJUHtWpOWYiOODONR]iVYROW $ILOR]yIXVRNLVNO|QIpOHNpSSYpOHNHGWHND]LGĘWHUPpV]HWp UĘOLOOHWYHEL]RQRVYRQiVDLUyO/iVVXN $ULV]WRWHOpV] LH  J|U|J WXGyV pV ILOR]yIXV D]W YDOORWWDKRJÄHJpVFVDNLVHJLGĘOpWH]LN´ (SLNXURV] LH  J|U|J ILOR]yIXV D]W KDQJV~OR]WD KRJ ÄD] LGĘ QHP OpWH]LN |QPDJiEDQ |QPDJD iOWDO FVDN pU]p NHOKHWĘWiUJDNRQNHUHV]WO´ 6]HQW ÈJRVWRQ LV]

 pV]DNDIULNDL KLSSyL SVS|N HJKi]WDQtWy pV ILOR]yIXV D Ä6]HQW ÈJRVWRQ YDOORPiVDL´ FtPĦ PĦYHWL]HQHJHGLNN|QYpEHQ PLQWHJROGDODVHOHP]pVEHQNH UHVL D] LGĘ PLEHQOpWpW IĘEE YRQiVDLW PpUpVL OHKHWĘVpJpW $ ;,,, IHMH]HW FtPpEHQ iOOtWMD KRJ D] LGĘQHN YROW NH]GHWH KLV]HQÄ$WHUHPWpVHOĘWWQHPYROWLGĘPHUWH]PDJDDWHUHPW PpQ´ $ ;,9 IHMH]HWEHQ NpUGL pV iOOtWMD Ä0L KiW D] LGĘ" +D VHQNLVHPNpUGH]LWXGRPKDNpUGLNWĘOHPVPHJDNDURPPDJD Ui]QLQHPWXGRP´+RVV]DVHOPpONHGpVDODSMiQD]WD]pUWPHJiO ODStWMDKRJKiURPIpOHLGĘYDQP~OWMHOHQM|YĘD]HPOp NH]HW D ILJHOHP pV D YiUDNR]iV V]HULQW ÈP D P~OWEDQ pV D M|YĘEHQ QLQFV VHPPL FVDN D MHOHQEHQ YDQ GH D] LV ÄJRUVDQ HOLOODQ´ $ ;;,,, IHMH]HW FtPpEHQ IHOWHV]L ~MEyO D NpUGpVW Ä0L D] LGĘ"´ pV D ;;9, IHMH]HWEHQ YiODV]RO Ui Ä$]pUW ~J YpOHNHGHP KRJ D] LGĘ PLQGHQHVHWUH

YDODPL WDUWDP 0LQHN D WDUWDPD" 1HP WXGRP 1DJRQ FVXGiOQiP KD QHP D OpOHNp YROQD´ $ ;;9,,, IHMH]HW FtPpEHQ SHGLJ N|]OL Ä$ OpOHN D] LGĘ PpUĘ MH´KLV]DP~OWEDQpVDM|YĘEHQQLQFVVHPPLDPLPpUKHWĘOHQ QHpVDMHOHQNLWHUMHGpVQpONOLtJD]RWWOpYĘNLVD]RQQDO HOP~OQDN D]D] QHP PpUKHWĘN 7HKiW OHV]|JH]L D OpOHN D] LGĘ PpUĘMH *, PHJMHJ]HP KRJ 6]HQW ÈJRVWRQ LWW WpYHG 8JDQLV D] LGĘ PpUpVHNRU VRKD QHP D] LGĘSLOODQDWRW PpUMN D] ĘNRUiEDQVHPPpUWN KDQHPD]HJLNMHOHQLGĘSRQWWyOYDODPHO N|YHWNH]Ę MHOHQLGĘSRQWLJHOWHOĘLGĘWDUWDPRW (JpENpQWSHGLJ D MHOHQLGĘSRQWRW PLQWKRJ D] ÄNLWHUMHGpV QpONOL´ DPLQW H]W PDJD6]HQWÈJRVWRQHPĦYpEHQPHJiOODStWRWWDQLOYiQYDOyDQQHP LV OHKHW PpUQL ² H ÄWpYHGpVH´ 6]HQW ÈJRVWRQQDN V]NVpJV]HUĦHQ YH]HWL |W HO DPD WHLVWD NRQNO~]LyMiLJ PLV]HULQW Ä$ OpOHN D] LGĘPpUĘMH´

 77/*<.ROGDO $NDGpPLDLDGy%XGDSHVW  /GHOĘEELOiEMHJ]HWHW (UHGHWLNLDGYiQ6]HQWÈJRVWRQYDOORPiVDL>PDJDUUDIRUGtWRWWD9DVV-y]VHI@%XGDSHVW6]HQW,VWYiQ7iUVX ODW>@KWWSPHNQLLIKX  *RWWIULHG:LOKHOP/HLEQL] V]HULQWD]LGĘpVDWpU YDODPL YLV]RQODJRV 1HZWRQ DEV]RO~W WpU pV LGĘIHOIRJiViW QHPIRJDGWDHOGHĘVHPGHILQLiOWDVHPD]LGĘWVHPDWHUHW ,PPDQXHO.DQW 1HPGHILQLiOWDD]LGĘWÄ$WLV]WD pV] NULWLNiMD´ FtPĦ PĦYpEHQ  PHJiOODStWMD KRJ Ä$] LGĘ QHP HPSLULNXV IRJDORP PHOHW YDODPHO WDSDV]WDODWEyO OHYRQKDWXQN´ 0HUW D] LGĘ D SULRUL 8JDQLV Ä&VDN D] LGĘ I|OWHYpVHPHOOHWWJRQGROKDWMXNKRJQpPHOGRORJD]RQHJLGĘ EHQ HJV]HUUH YDJNO|QE|]ĘLGĘEHQ HJPiVXWiQ YDQ´ 7RYiEEi.DQWV]HULQW+DDYLOiJHJHWHPQHNQHPYROQDNH]GH WH

DNNRU EiUPHO HVHPpQW YpJWHOHQ KRVV]~ LGĘWDUWDP HOĘ]QH PHJ Wp]LV HH]V]HULQWHNpSWHOHQVpJÈPGHKDYROQDNH]GH WH DNNRU D NH]GHW EHN|YHWNH]pVpW HOĘ]Qp PHJ YpJWHOHQ KRVV]~ LGĘWDUWDP DQWLWp]LV H DNNRU V]HULQWH QHP LQGRNROW KRJ EiUPHOLN LGĘSRQW D YLOiJHJHWHP NH]GHWHNpQW OHJHQ NLWQWHW YH7HKiWYpJVĘVRURQD]LGĘpVDYLOiJHJHWHPV]HULQWHYpJ WHOHQ 0F7DJJDUWÄ$]LGĘYDOyWODQViJD´FtPĦPĦYpEHQ D]HVH PpQHN ÄP~OWMHOHQM|YĘ´ MHOOHP]ĘMĦ LGĘEHOLVpJpQHN ~Q $ VRUR]DWiW LOOHWYH ÄHOĘEENpVĘEE´ MHOOHP]ĘMĦ LGĘEHOLVpJpQHN % VRUR]DWiW YL]VJiOWD (QQHN DODSMiQ NLPXWDWWD KRJ D] LGĘ IR JDOPD FVDN D] $VRUR]DW VHJtWVpJpYHO OHQQH NLIHMH]KHWĘ pV V]HULQWH$VRUR]DWQpONOQHPOpWH]LNLGĘ 0HJiOODStWRWWDD] LGĘHOYiODV]WKDWDWODQ D YiOWR]iV IRJDOPi WyO 1HP EHV]pOKHWQN LGĘUĘO KD VHPPL QHP YiOWR]LN D YLOiJ EDQ 6]HULQWH YLV]RQW FVDN DNNRU OHKHW YiOWR]iVUyO

EHV]pOQL KD D YLOiJ HVHPpQHLQHN YDQ RODQ WXODMGRQViJD DPHO PHJYiO WR]LN 3XV]WiQ DEEyO D]RQEDQ QLQFV YiOWR]iV KD HJ HVHPpQ PHJV]ĦQLNHVHPpQOHQQLpVDEEyOVHPKDHJHVHPpQWHJPi VLNYiOWIHO$NNRUPLPiVPyGMDOHKHWPpJDYiOWR]iVQDN"3pO GiXOKDHJHVHPpQHPOtWHWWMHOOHP]ĘLYiOWR]QDNPHJ6]HULQ WHD]HVHPpQHNPHJYiOWR]yMHOOHP]ĘLQHNHJHWOHQRV]WiODYDQ D] $VRUR]DW V]HULQWL D]D] D ÄP~OWMHOHQM|YĘ´ MHOOHP]Ę KiUPDVVDOEtUyN ,OOXV]WUiOMD LV H]HNHW 9HJQN HJ WHWV]ĘOHJHV HVHPpQW ± tUMD ² SpOGiXO $QQD .LUiOQĘ KDOiOiW 9L]VJiOMXN PHJ PLOHQ YiOWR]iVRNW|UWpQKHWQHNHQQHND]HVHPpQQHNDMHOOHP]ĘLEHQ(] HJ KDOiO 6WXDUW $QQD KDOiOD LOHQ pV LOHQ RNDL YROWDN LOHQ pV LOHQ KDWiVD YROW (]HN D MHOOHP]ĘN VRKD QHP YiOWR] QDN PHJ 0F7DJJDUW V]HULQW HJHWOHQ WHNLQWHWEHQ W|UWpQLN FVDN YiOWR]iV HOĘV]|U H] D] HVHPpQ D WiYROL M|YĘEHQ YROW PDMG

HJUHN|]HOHEELOHWWPtJQHPMHOHQEHOLYpYiOW9pJOP~OWEHOL Yp OHWW pV PLQG|U|NNp D] LV PDUDG VĘW PLQGHQ SLOODQDWWDO HJUH WiYRODEEL P~OWED NHUO 6]HULQWH H] D] HJHWOHQ MHOOHP ]ĘMH D] HVHPpQQHN DPHO PHJYiOWR]KDW 7HKiW KD YDQ YiOWR  KWWSZZZNLUMDVWRVFLILOHLEQLW]KWP )LOR]yILDLtUyNWiUD.DQW$WLV]WDpV]NULWLNiMD$NDGpPLDLDGy%XGDSHVW)UDQNOLQWiUVXODW%XGDSHVW  $SULRUL DWDSDV]WDODWRWPHJHOĘ]ĘDWWyOIJJHWOHQDSRVWHULRUL DWDSDV]WDODWRQDODSXOyDWWyOIJJĘ 0F7DJJDUW-0( 7KH8QUHDOLWRI7LPH0LQG  ]iV D] FVDNLV D] $VRUR]DWEDQ NHUHVKHWĘ 9LV]RQW KD QLQFV $ VRUR]DWDNNRUYiOWR]iVVLQFVpVLGĘVLQFV (]W N|YHWĘHQ EL]RQ WiVW N|]|O DUUD KRJ $VRUR]DW SHGLJ D YDOyViJEDQ QHP OpWH]LN /pQHJH $ P~OW D MHOHQ pV D M|YĘ LQNRPSDWLELOLV HVHPpQMHOOHP]ĘN 0LQGHQ

HVHPpQUH LJD] YDODPH OLN GH FVDN D] HJLN 8JDQDNNRU PLQGHJLN HVHPpQ UHQGHO NH]LNPLQGKiURPWXODMGRQViJJDOPHUWKDHJ0HVHPpQM|YĘEH OL DNNRU MHOHQEHOL pV P~OWEHOL OHV] +D MHOHQEHOL DNNRU M| YĘEHOL YROW pV P~OWEHOL OHV] 7HKiW PLQGHQ HVHPpQKH] PLQGKiURPMHOOHP]ĘKR]]iWDUWR]LNHH]QHPHJH]WHWKHWĘ|VV]H D]]DOKRJHMHOOHP]ĘNLQNRPSDWLELOLVHN 0LQGH]HNIRORPiQDNpSSD]WiOOtWRWWDKRJD]LGĘFVXSiQHJ NpS]HOHWQHPYDOyViJRVQLQFVVHPPLUHDOLWiVD 0HJMHJ]pV 0F7DJJDUW pUYHLQHN pV EL]RQ WiViQDN KHOWiOOy YDJ QHP KHOWiOOy YROWiYDO H KHOWW QHP NtYiQRN IRJODONR]QL ² H]W PiVRN PHJWHWWpN $] LGĘQHN SXV]WD HVHPpQVRUUDO YDOy D]RQRVtWiVD NpUGpVpUH SHGLJ D N|YHWNH]Ę SRQWEDQ PpJ YLVV]DWp UHN ,WW pV PRVW FVDN D N|YHWNH]ĘNUH KtYRP IHO D ILJHOPHW 1HP PLQGHQ HVHPpQKH] WDUWR]LN ÄP~OWMHOHQM|YĘ´ LGĘEHOLVpJ MHOOHP]ĘKiUPDV ÈOWDOiEDQ HJ HPEHU KDOiOiKR] tJ SpOGiXO

6WXDUW$QQDKDOiOiKR]LVQLOYiQYDOyDQLJHQ 8JDQLVEL]WRVDQ QHPYDJXQN|U|NpOHWĦHN $6SDFH6KXWWOH&KDOOHQJHUMD QXiU L IHOUREEDQiVD HVHPpQQHN D]RQEDQ QHP iOOtWKDWMXN KRJYROWLOHQpUWHOPĦM|YĘMH²DNWtYSiODIXWiViWIHOUREED QiVDKHOHWWYpJH]KHWWHYROQDXJDQLVPLQWW|EEPiVUpJLUH SOĘV]HUNH]HWHJURQFVWHOHSHQYDJP~]HXPEDQiOOGRJiOYDLV $QQDN SHGLJ KRJ D ORWWyQ |W|V WDOiODWRW pUHN HO VH M|YĘMH VH MHOHQH VH P~OWMD QHP OHKHW ² LJHQ QDJ YDOyV]tQĦVpJJHO ² KLV]V]RNiVRPV]HULQWVRKDQHPORWWy]RN (6]DEy/iV]Oy Ä$QLWRWWM|YĘSUREOpPiMD²9pOHWOHQ NDX]DOLWiV pV GHWHUPLQL]PXV D IL]LNiEDQ´ FtPĦ N|QYpEHQ QHP GHILQLiOMD D] LGĘW 0LQGD]RQiOWDO NLMHOHQWL Ä$ KpWN|]QDSL JRQGRONRGiV V]HULQW D OpWH]pV V]RURV |VV]HIJJpVEHQ iOO D] LGĘYHO *RQGROMXN FVDN HO PHQQLUH WHUPpV]HWHVQHN WDOiOMXN D N|YHWNH]Ę NpW JRQGRODWRW 0LQGHQ DPL OpWH]LN D MHOHQEHQ Op WH]LN $

P~OWEHOL GROJRN PiU QHP OpWH]QHN D M|YĘEHOL GROJRN PpJ QHP OpWH]QHN 0LQGHQ DPL OpWH]LN LGĘEHQ OpWH]LN $] LGĘ P~OiViYDO HJV]HU FVDN QHP OpWH]Ę GROJRN OpWH]ĘYp YiOQDN PDMGD]LGĘP~OiViYDOQHPOpWH]ĘYpOHV]QHN $KpWN|]QDSLV]HPOpOHWV]iPiUDWHKiWDP~OWEHOLLOOHWYHM| YĘEHOL HVHPpQHN RQWROyJLDL VWiWXV]D NO|QE|]LN D MHOHQEHOL HVHPpQHN RQWROyJLDL VWiWXV]iWyO $ WXGRPiQRVILOR]yILDL JRQ GRONRGiV V]iPiUD D]RQEDQ IHOPHUO D NpUGpV YDOyEDQ tJ YDQ H´ $]RQEDQ KRJ PL D IL]LNXV pV ILOR]yIXV ( 6]DEy /iV]Oy KDWiUR]RWW iOOiVSRQWMD PLQGHUUĘO D]W H PĦYpEĘO QHP WXGMXN PHJ  3pOGiXO%5XVVHOOpV(6]DEy/iV]Oy/iVGN|YHWNH]ĘOiEMHJ]HWEHQ (6]DEy/iV]Oy$QLWRWWM|YĘSUREOpPiMD±9pOHWOHQNDX]DOLWiVpVGHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ7SRWH[NL DGy%XGDSHVW /GLGp]HWWPĦROGDOiQDNSRQWMiEDQ 

$]¶LGʶV]yDONDOPDWODQWXGRPiQRVWHUPLQXVQDNPHUWQHPXWDO DGHILQLHQVUH(]PiLJQHKH]tWHWWHDV]yiOWDOMHO|OWWDUWDORPIHOWiUi ViWpVKHOWiOOyPHJKDWiUR]iViW $,,$ IHMH]HWSRQWMiEDQROYDVKDWWXNKRJKtUHVIL]LNX VRN pV ILOR]yIXVRN QLOYiQtWRWWiN GLUHNW YDJ LQGLUHNW PyGRQ D] ¶LGʶ V]yYDO MHO|OW IRJDOPDW OpQHJpEHQ GHILQLiOKDWDWODQ QDN YDJ OHJDOiEELVGHILQLiOiVUDDYDJ NLHOpJtWĘ LVPHUWHWpV UH pUGHPWHOHQQHN ² PLN|]EHQ WXGRPiQRV WHUPLQXVNpQW IRODPD WRVDQ KDV]QiOWiN (QQHN HOWDNDUiViUD D]W PRQGRJDWWiN D] LGĘ V]yMHOHQWpVpW²~JPRQG²PLQGHQNLLVPHULH]pUWQHPNHOOGH ILQLiOQL SO1HZWRQ (JHVHNSHGLJMyHVHWEHQPHJYDOORWWiN QHP WXGMiN KRJ PL D] LGĘ SO 6]HQW ÈJRVWRQ 6WHSKHQ +DZNLQJ YDJ * : /HLEQL] URVV]DEE HVHWEHQ NLMHOHQWHWWpN KRJ D] LGĘQHN QHYH]HWW YDODPL QHP LV OpWH]LN LOO~]Ly SO 0F7DJJDUW ²MyOOHKHWPLQGHQyUDYDJÄyUDV]HUĦGRORJ´ SOD SHULRGLNXVDQ IRUJy

)|OG YDJ UH]JĘ DWRP VWE PXWDWMD KRJ iOODQGyDQP~OLNVHQHPOpWH]ĘYDODPLP~OiViQDNN|YHWpVpUHD] HPEHULVpJ HJUHNRPRODEEHUĘIHV]tWpVHNHW WpYH PLQG SRQWRVDEE LGĘPpUĘ D]D] yUDV]HUNH]HWHNHW NpV]tWHWW pV NpV]tW PDQDSViJ LV OGSODWRPyUiN 9DJPHJLQWPiVJRQGRONRGyNV]HULQWD] LGĘFVDNDSULRULIRJDORP SO.DQW 3HGLJ KD QHP GHILQLiOMXN D] LGĘ IRJDOPDW DNNRU QHP WXGKD WXQN RODQ NpUGpVHNUH YiODV]ROQL PLQW SpOGiXO PL D] LGĘ YDQH NH]GHWH pV YpJH P~OLNH pV KRJDQ P~OLN PLWĘO P~OLN" (JLUiQ~HpVKDLJHQDNNRUPLpUWPHJIRUGtWKDWyHD]LUiQD YDJ VHP" 0pUKHWĘH pV KRJDQ pV PL DODSMiQ PpUKHWĘ" ÈWOpSKH WQNH D MHOHQEĘO D P~OWED YDJ D M|YĘEH pV HQQHN NDSFViQ PHJYiOWR]WDWKDWyHDW|UWpQHOHPPHQHWHYDJ V]HUH]KHWĘH N|] YHWOHQO NRQNUpW D MHOHQEHQ IHOKDV]QiOKDWy LQIRUPiFLy SO D M|YĘEĘO"6WE (]HN XWiQ LQGRNROWQDN OiWV]LN D PLQGHQQDSL

pOHWEHQ pV WXGR PiQRV WHUPLQXVNpQW LV pYH]UHGHN yWD KDV]QiOW ¶LGʶ V]yW PHJ YL]VJiOQL DONDOPDVH D WXGRPiQRV WHUPLQXV V]HUHSpQHN EHW|O WpVpUH HJiOWDOiQ WRYiEEi KRJ KDV]QiODWiQDN N|UOPpQHL PHQQLEHQMiWV]KDWWDNV]HUHSHWGHILQLiOiViQDNHOPDUDGiViEDQ 0LHOĘWW UiWpUQpQN HPH SUREOpPiN UpV]OHWHV WiUJDOiViUD FpO V]HUĦ|VV]HIRJODOQL²DPRGHUQORJLNDpVDWXGRPiQHOPpOHWLV PHUHWHLUH LV WiPDV]NRGYD ² D WXGRPiQRV WHUPLQXV PĦV]yYDO V]DNNLIHMH]pVVHO YDJ HJV]HUĦHQ HJ DUUD ÄOHIRJODOW´ N|] QHOYL V]yYDO |QNpQHVHQ MHO|OW IRJDORP UHQGHOWHWpVpUH NpS ]pVpUH pV KDV]QiODWiUD YRQDWNR]y N|YHWHOPpQHNHW .pW RNEyO LVHJUpV]WPHUWH]HQLVPHUHWHNDORJLNDpVDWXGRPiQHOPpOHW PĦYHOĘLQHN N|QYHLEHQW|EEQLUHD]iOWDOiEDQ YHWW IRJDORPDONR WiVUD YRQDWNR]QDN QHP NLIHMH]HWWHQ D WXGRPiQRV WHUPLQXVUD IyNXV]iOQDN0iVUpV]WD]pUWPHUWDWXGRPiQRVWHUPLQXVUDQp] YHDN|YHWHOPpQHNHJHWOHQN|QYEHQ|VV]HIRJODOYDQHPROYDV

KDWyN VHKRO 9LV]RQW H N|YHWHOPpQHN DONDOPD]iViUD |VV]HIRJ  7HUPLQXV ODWLWWYDODPHOIRJDOPDWSRQWRVDQPHJMHO|OĘDWXGRPiQEDQ«DONDOPD]RWWNLIHMH]pVPĦV]y ,6=6=$NDGpPLD.LDGy%XGDSHVWROGDO  ODOW LVPHUHWpUH RNYHWOHQO V]NVpJQN YDQ (]W WiPDV]WMD DOi D] D WpQ LV KRJ HVHWQNEHQ SpOGiXO D] ¶LGʶ V]y WHUPLQXV NpQW VĘW WXGRPiQRVWHUPLQXVNpQWYDOypYH]UHGHV KDV]QiODWiEDQ pV D] iOWDOD ÄNyGROW´ IHGHWW IRJDORP pYH]UHGHN yWD IHQQiOOy GHILQLiODWODQViJiEDQ RODQ PDJiW PDNDFVXO WDUWy HOOHQWPRQGiV IHMH]ĘGLNNLDPHOQHXUDOJLNXVSRQWMDPLQGHQLGĘUĘOV]yOyWX GRPiQRVIHMWHJHWpVQHN OG,,$ IHMH]HWSRQWMiEDQROYDV KDWyNDW (PLDWWWHKiWDWXGRPiQRVWHUPLQXVRN UHQGHOWHWpVpUH NpS]pVpUH pV KDV]QiODWiUD YRQDWNR]y N|YHWHOPpQHN PHJiOODStWi VDHKHOWWIHOWpWOHQOLQGRNROW

$WXGRPiQRVWHUPLQXVUHQGHOWHWpVHNpS]pVpQHNpVKDV]QiODWiQDN N|YHWHOPpQHL (]HNXWiQHOĘUHERFViWRPKRJIHOIRJiVRPV]HULQWDWXGRPiQRV WHUPLQXV D]D] D WXGRPiQRV IRJDOPDW MHO|OĘ V]y HJLN IRQWRV UHQGHOWHWpVH D WXGRPiQ HJ]DNWViJiQDN HOĘVHJtWpVH D WXGR PiQD]HOPpOHWNRKHUHQFLiMiQDNEL]WRVtWiVD (QQHNpUGHNpEHQ (OĘV]|UDWXGRPiQRVWHUPLQXVIHOKDV]QiOiViYDOYDODPHOWX GRPiQ YDJ WXGRPiQiJ PĦYHOĘMH RNWDWyMD ² WXGRPiQD WiUJD OiVL XQLYHU]XPiEDQ DGRWW Qp]ĘSRQWEyO YHWW ² DODSIRJDORP HVH WpQ LVPHUWHWpV NO|QEHQ SHGLJ GHILQtFLy UpYpQ YpJOHJHVHQ pV HJpUWHOPĦHQKR]]iUHQGHO HJ V]yKR] YDJ HJ pUWHOPHV V]yFVRSRUWKR] PLQW MHO|OpV KH]YDJPiVNpQWQpYKH]HOQHYH]pVKH] HJ D] HOĘEEL HOĘEELHN iOWDO WpQOHJHVHQ MHO|OW WiJ pUWHOHPEHQYHWWGROJRWPHOOHKHWHJOpWH]ĘYDJJRQGR ODWEHOL KDOPD] LV DNiU PLQG|VV]H HJHWOHQHJ HOHPH YDQ SO ¶0LOND WHKpQ¶ ¶)|OG¶ DNiU VRN SO ¶SDWiVRN¶

¶EROJyN¶ (PH Ä|N|OV]DEiO´ PiVNpQW IRJDOPD]YD D]W MHOHQWL KRJ HJ WXGRPiQ iJ RQ YDJ HJ HOPpOHWHQ EHOO HJ WXGRPiQRV IRJD ORP LOOHWYH D MHO|OpVH FVDNLV HJHWOHQHJ GROJRW ÄIHGKHW´ W|EEHWQHP 0LQGH]QHPMHOHQWLD]WKRJHJWXGRPiQRVIRJDORPQDNQHOH KHWQH W|EE ² WHUPpV]HWHVHQ PiV pV PiV DVSHNWXVEyO YHWW ² PpJLVDGHNYiWGHILQtFLyMD 3pOGiXO D QpJ]HW GHILQLiOKDWy PLQW HJHQOĘ ROGDO~ WpJOD ODSYDJPLQWGHUpNV]|JĦURPEXV]±DKDWiUiWPHQHWHNUHLVWH NLQWHWWHO 9DJDYLOODQERURWYDWHNLQWKHWĘ WHVWiSROiVL FLNN QHNGHHOHNWURPRVNpV]OpNQHNLV 0LQGD]RQiOWDOD]|N|OV]DEiOHNNRULVpUYpQEHQPDUDGDIR JDORP pV MHO|OpVH PLQGDQQLV]RU XJDQD]W D] HJHWOHQ GROJRW MHOHQWLFVDNPiVPiVQp]ĘSRQWEyOPHJN|]HOtWYHDWpQHNHWLO  RORJDODWWN|]HOHEEUĘOÄV]DEDWRVDQPHJQHPQHYH]HWWWDSDV]WDODWLNpS]HOHWLYDJJRQGRODWLWiUJDWpUWQN´D

0DJDUeUWHOPH]Ę.p]LV]yWiUPHJKDWiUR]iViQDNPHJIHOHOĘHQ  /G 3O 3yOD *|UJ $ JRQGRONRGiV LVNROiMD $ PDWHPDWLND PyGV]HUHL ~M PHJYLOiJtWiVEDQ ROGDO SRQW )RUGtWRWWD /DNDWRV ,PUH %LEOLRWKHFD %XGDSHVW  GH OiVG PpJ HUUĘO 0DGDUiV] 7LERUQp ² 3yORV /iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO2VLULV.LDGy%XGDSHVW 0DGDUiV]7LERUQp²3yORV/iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO2VLULV.LDGy%XGDSHVW  OHWYH PiVPiV PHJYLOiJtWiVEDQ LQWHUSUHWiOYD D]W ² PHO QLO YiQYDOyDQ QHP SXV]WD |QFpO ,WW PiULV PHJHPOtWKHWĘ D] D WpQ KRJ MHOHQWĘV WXGRPiQRV PXQNiNEDQ WDOiONR]KDWXQN D]]DO D MH OHQVpJJHO KRJ SpOGiXO D KDV]QiOW ¶LGʶ WHUPLQXV MHOHQWpVH QHP HJpUWHOPĦ PHUW HJV]HU LGĘSRQWRW PiVV]RU XJDQDEEDQ D PĦEHQLGĘWDUWDPRWMHOHQWDPLD]HPOtWHWWDODSYHWĘKR]]iUHQGH OpVL N|YHWHOPpQQHO V]HPEHQ SRQW D] HOOHQNH]ĘMpW YDOyVtWMD PHJ

D]D] HNNRU QHP HJpUWHOPĦ D MHOHQWpVKR]]iUHQGHOpV D] ¶LGʶV]yKR](UUHHJHNODWiQVSpOGD(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpV iOWDOiQRV UHODWLYLWiVHOPpOHW´ F PĦYH  ROGDOiQDN HOVĘ EH NH]GpVpEHQ ROYDVKDWy ² PpJKR]]i HJ EHNH]GpVHQ EHOO ËPH Ä$] SHGLJ KRJ D IpQQHN D] $0 LOOHWYH %0 ~WGDUDERN EHIXWiViUD HJIRUPD LGĘUH pUWVG QLOYiQ D]RQRV LGĘWDUWDPUD ² *, YDQ V]NVpJH D YDOyViJEDQ QHP D IpQ IL]LNDL WHUPpV]HWpUĘO V]yOy IHOWHYpV YDJ KLSRWp]LV KDQHP RO PHJiOODSRGiV DPHOHW V]D EDG EHOiWiVXQN V]HULQW WHKHWQN DYpJEĘO KRJ D] HJLGHMĦVpJ pUWVGQLOYiQD]D]RQRVLGĘSRQW~EHN|YHWNH]pV²*, GHILQt FLyMiKR]MXVVXQN´ 0iVRGV]RU D] HJ]DNWViJ LJpQH PHJN|YHWHOL D]W LV KRJ D] DGRWW WXGRPiQEDQEHYH]HWHWWWHUPLQXVNpQW IHOKDV]QiOW V]yYDJ pUWHOPHV V]yFVRSRUW HJ~WWDO WDOiOy LV OHJHQ LOOHWYH +iUV LQJ/iV]OyV]DYDLYDOpOYHNHOOĘPHWDIRULNXVHUĘYHOEtUMRQD]

iOWDODMHO|OWGRORJUDQp]YHD]D]FpOV]HUĦHQpVWDOiOyDQXWDO QLDNHOODIRJDORPWDUWDOPiUDDGHILQLHQVUH $] HOĘEELHNQHN PHJIHOHOĘ PyGRQ OpWUHKR]RWW WHUPLQXVW ² UHQ GHOWHWpVpQHNPHJIHOHOĘHQ²D]DGRWWWXGRPiQ YDODPHO HOPpOHWpQHN HJ]DNW pV NRKHUHQV HOOHQWPRQGiVPHQ WHV IHOpStWpVpUH  pUWKHWĘWiUJDOiViUD  HOOHQĘUL]KHWĘVpJpUHpV  WXGRPiQRVSUREOpPiLPHJROGiViQDN HOĘVHJtWpVpUH KDV]QiOMXN +D D WXGRPiQRV WHUPLQXV D UHQGHOWHWpVpW D]D] D] HJ]DNWViJ PHJDODSR]iViW pVDWXGRPiQRQHOPpOHWHQEHOOL NRKHUHQFLD EL] WRVtWiViW QHP W|OWHQp EH PHUW SpOGiXO QHP ÄHJHWOHQ GROJRW´ MHOHQWHQH YDJ PHUW KDOPD] HVHWpQ D GHILQLHQV WDUWDOPD V]Ħ NHEE YDJ WiJDEE KDOPD]W MHOH]QH PLQW D WHUPLQXV D GHILQLHQGXP MHO|OWH KDOPD] DNNRU D] HOPpOHWEHQ NRKHUHQFLD]DYDUDONDOPD]iViYDOSHGLJNiRV] NHOHWNH]QH² PHQW 

$(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´PDJDUNLDGiV*RQGRODWNLDGy%XGDSHVW IRUGtWRWWD 9iPRV )HUHQF D EHYH]HWĘW pV D MHJ]HWHNHW tUWD U 1RYREiW]N .iURO RVVXWKGtMDV D] HUHGHWL N|QYQpPHWNLDGiVDEHQMHOHQWPHJ  1LOYiQYDOyDQ QHP OHWW YROQD WDOiOy KD 1HZWRQ D WHVWHN IL]LNDL HJPiVUD KDWiViW µHUʶ KHOHWW PRQGMXN µWpV¶V]yYDOMHO|OLDPLQWHQKpQV]yOYDQHPOHQQHWDOiOyD]iOODWWDQEDQDµOy¶MHO|OHWĦiOODWRWµQHUtWʶQHNWLWX OiOQL QRKD PLQGNpW HVHWEHQ N|]HO MiUQiQN D GRORJ OpQHJpKH] /iVG PpJ HUUĘO 0DGDUiV] 7LERUQp ² 3yORV /iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO2VLULV.LDGy%XGDSHVW +iUVLQJ/iV]Oy%HYH]HWpVDWXGRPiQHOPpOHWEH[ROGDO%tERU.LDGy0LVNROF 0DGDUiV]7LERUQp²3yORV/iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO 2VLULV.LDGy%XGDSHVW  3HiN,VWYiQ%HYH]HWpVD]DXWRPDWiNHOPpOHWpEH

7DQN|QY.LDGy%XGDSHVW  3O3yOD*|UJ$JRQGRONRGiVLVNROiMD$PDWHPDWLNDPyGV]HUHL~MPHJYLOiJtWiVEDQROGDO )RU GtWRWWD /DNDWRV ,PUH %LEOLRWKHFD %XGDSHVW  YDJ SO 3yOD *|UJ $ SUREOpPDPHJROGiV LVNROiMD 7DQN|QY.LDGy%XGDSHVW  KHWHWOHQOHXJDQ~J]DYDUWRNR]D]pUWHOPH]pVEHQD]LVKD D WHUPLQXV QHP WDOiOy QHP IUDSSiQV pV KD QHP UHQGHONH]LN NHOOĘPHWDIRULNXVHUĘYHO%HOiWKDWyKRJQHPWDOiOypVQHPLV IUDSSiQV SpOGiXO D V]iP KHOHWW D PHQQLVpJMHO YDJ SpO GiXO D V]DEDG HVpV KHOHWW D ]XKDQiV V]y DONDOPD]iVD WHU PLQXVNpQW 9LV]RQW LJpQQNQHN PHJIHOHOĘ WHUPLQXVRN NpPLiEDQ SO D] ¶R[LJpQ¶ D ¶V]pQKLGURJpQHN¶ D ¶V]HUYHWOHQ YHJOHWHN¶ ELR OyJLiEDQ SO D] ¶HJVHMWĦHN¶ D ¶W|EEVHMWĦHN¶ D ¶16¶ Q| YpQWDQEDQ SO D] µLEROD¶ D µMRQDWiQ DOPD¶ D µERJyV J P|OFVĦHN¶IL]LNiEDQSOD]µHUʶDµV]DEDGHVpV¶D¶WpU¶D

¶PR]JiV¶D¶KHO¶PDWHPDWLNiEDQSODµV]iP¶DµWHUPpV]HWHV V]iP¶ D µSR]LWtY YDOyV J|N¶ YDJ D ILOR]yILiEDQ SO D ¶Op WH]pV¶ D ¶WXGDW¶ D] µDQDJ¶ D µWXGRPiQRV YLOiJQp]HW¶ D] µ,VWHQ¶DN|]JD]GDViJWDQEDQSODµWĘNH¶YDJDµV]DEDGSLDFL YHUVHQ¶ 7HUPpV]HWHVHQDQQDN²PLQWHOĘEEPiUMHOH]WHP²HOYEHQQLQFV VHPPL DNDGiOD KRJ SpOGiXO D N|]JD]GDViJWDQ µWĘNH¶ MHOĘOHWĦ IRJDOPiW D µSpQ]W V]OĘ SpQ]¶ YDJ PRQGMXN D µJD]GiONRGiV HJLN IRUUiVD¶ ORJLNDL V]LQRQLPiNDW MHO|OĘ V]DYDNNDO LV ² PLQWKRJH]HNWDUWDOPLODJPHJN|]HOtWĘOHJHNYLYDOHQVHN²DWiU JDOiV YiOWR]DWRV VWtOXViQDN EL]WRVtWiVD YpJHWW ÄPHJQHYH]]N D]RQEDQD]HOVĘPHJQHYH]pVQLOYiQU|YLGHEEW|P|UHEEpVWDOi OyEE LV pV PpJ PHWDIyULNXVDEE LV D] XWyEELDNQiO D WHUPLQXV NpS]pVUH8JDQDNNRUKDFVDNOHKHWNHUOQLNHOODGRWWIRJDORP ORJLNDL V]LQRQLPiLQDN SiUKX]DPRV KDV]QiODWiW pV IRODPDWRV

YiOWRJDWiViW²HOVĘVRUEDQGLGDNWLNDLRNRNEyO²DN|QQHEEpUW KHWĘVpJ NHGYppUW (] XWyEEL N|YHWHOPpQW VDMQRV QHP OHKHW PLQGLJ PDUDGpNWDODQXO PHJYDOyVtWDQL 8JDQLV D PHJJ|NHUHVH GHWW V]LQRQLPiNDWJDNUDQPXV]iMYiOWR]DWODQXO ÄpOHWEHQWDUWD QL´DPRGHUQpVDKDJRPiQRVWDQRNN|]|WWLNDSFVRODWIHQQWDU WiVDDIRJDOPDNEHD]RQRVtWKDWyViJiQDNEL]WRVtWiVDYpJHWW gVV]HIRJODOYD D WXGRPiQRV WHUPLQXV IRJDORP UHQGHOWHWpVp YHO NpS]pVpYHOpVKDV]QiODWiYDONDSFVRODWRV DODSYHWĘ N|YHWHO PpQHNHW D N|YHWNH]Ę N|YHWHOPpQHNQHN PDUDGpNWDODQXO WHOMH VOQLHNHOOKRJDWXGRPiQ²LGHpUWYHD]LGĘWDQWPLQWWXGR PiQW LV ² HJ]DNWViJiW pV NRKHUHQFLiMiW D WHUPLQXVRN KDV]QiODWDYDOyEDQHOĘVHJtWVH (J WXGRPiQRV WHUPLQXV IRJDORP pV D MHO|OpVpUH V]ROJiOy V]y YDJ NLIHMH]pV ² HJ WXGRPiQRQ WXGRPiQiJRQ YDJ HJ HOPpOHWHQ EHOO ² FVDNLV HJHWOHQHJ WiJ pUWHOHPEHQ YHWW GROJRWMHO|OKHW ÄIHGKHW´ W|EEHWQHP PHOGRORJOH KHW

HJ OpWH]Ę YDJ JRQGRODWEHOL KDOPD] LV DNiU PLQG|VV]H HJHWOHQHJ HOHPH YDQ SO ¶0LOND WHKpQ¶ ¶)|OG¶ DNiU VRN SO ¶SDWiVRN¶ ¶EROJyN¶ (]pUW D KRPRQLPiN DONDOPD]iVD WHUPLQXVNpQW NL]iUW (]W DODSIRJDORP HVHWpQ D WHUPLQXV MH OHQWpVpQHNV]DEDWRVLVPHUWHWpVpYHONO|QEHQSHGLJDIRJDORP  $GRORJIRJDORPDODWWN|]HOHEEUĘOÄV]DEDWRVDQPHJQHPQHYH]HWWWDSDV]WDODWLNpS]HOHWLYDJJRQGRODWLWiU JDWpUWQN´D0DJDUeUWHOPH]Ę.p]LV]yWiUPHJKDWiUR]iViQDNPHJIHOHOĘHQ  NRUUHNWGHILQtFLyMiYDOEL]WRVtWDQLNHOO 3OD¶WHKpQ¶V]y PLQW WHUPLQXV HJPDJD QLOYiQYDOyDQ QHP WHOMHVtWKHWL H N| YHWHOPpQW SO ¶D ERUMiW V]RSWDWy QĘLYDU~ V]DUYDVPDUKD¶ pV ¶D] DQDQ~O¶ HJWWHV MHO|OpVpUH Qp]YH ² QRKD PLQGNHWWĘ DQDiOODW H XJDQtJ QHP WHOMHVtWKHWL H N|YHWHOPpQW D] ¶LGʶ V]y WXGRPiQRV WHUPLQXVNpQW KD KDV]QiOyMD HJV]HUUH yKDMWMD KRJ

D] ¶LGʶ LGĘSRQWRW ÄHJLGHMĦVpJ´ pV LGĘWDU WDPRW Ä~WGDUDERN EHIXWiViKR] HJIRUPD LGĘUH YDQ V]NVpJ´  LVMHOHQWVHQ²OGD]HOĘEEIHOKR]RWWHLQVWHLQLLGp]HWHW +DDWHUPLQXVHJKDOPD]WMHO|ODNNRUDODSIRJDORPHVHWpQD] LVPHUWHWpVH QHP DODSIRJDORP HVHWpEHQ D GHILQLHQVH QHP V]Ħ NtWKHWLpVQHPLVEĘYtWKHWLDWHUPLQXViOWDOMHO|OWKDOPD]W 3O D ¶SDWiV¶V]yPLQWWHUPLQXVQHP WHOMHVtWKHWL H N|YH WHOPpQW HJHGO D V]DUYDVPDUKD MHO|OpVpUH Qp]YH WHNLQWYH KRJSODOyD]HEUDDV]DPiUDV]DUYDVPDUKDDE|OpQ DULQRFpURV]DWHYHDYt]LOyDNHFVNHDGLV]QyDELUND D ]VLUiI D] RNDSL D MiYRUV]DUYDV D V]DUYDV D WDStU D] DQWLORSpVDJD]HOODLVSDWiViOODW(]HNPLQGHJLNpUHQp]YH YLV]RQW ² SDWiV YDJ SDWiVRN DODNEDQ ² WHUPpV]HWHVHQ PHJIH OHOĘWHUPLQXV $ WHUPLQXV WDOiOy IUDSSiQV pV PHWDIRULNXV HUĘYHO EtUy NHOOOHJHQD]iOWDODMHO|OWGRORJUDQp]YHPiVNpSSFpOV]H UĦHQ pV

WDOiOyDQ XWDOQLD NHOO D IRJDORP WDUWDOPiUD D]D] D GHILQLHQVUH 3O D IL]LNiEDQ D] ¶HUʶ V]y KHOHWW D] ¶WpV¶ PLQW WHUPLQXV QHP PHJIHOHOĘ D WDOiOy pV D IRJDORP SRQWRVWDUWDOPiUDXWDOiVNpWNULWpULXPDWHNLQWHWpEHQ $WHUPLQXVLVPHUWHWpVHYDJGHILQtFLyMD GHILQLHQVH ORJLNDL pUWHOHPEHQV]DEiORVpVHJ]DNW D]D]YLOiJRVPHJIRJDOPD]iV~ V]DEDWRV SRQWRV pV HJpUWHOPĦ NHOO OHJHQ 3O D ¶QpJ ]HW¶ N|YHWNH]Ę GHILQtFLyMD QHP HJ]DNW ¶QpJ HJHQOĘ ROGDO ODO KDWiUROW GHUpNV]|JĦ DODN]DW¶ PHUW D] ¶ROGDOODO KDWi UROW¶NLIHMH]pVUĘOQHPWXGQLKRJHJHQHVDYDJYDODPLOHQ J|UEH ROGDODNDW MHO|O D] ¶DODN]DW¶ V]yUyO VHP WXGQL KRJ VtNEHOL DYDJ WpUEHOL D]D] H GHILQLHQV QHP HJpUWHOPĦ (O OHQEHQ D ¶QpJ HJHQOĘ pV HJHQHV ROGDO~ GHUpNV]|JĦ HJVtNEHOLDODN]DW¶GHILQLHQVHJ]DNWDQpJ]HWUHQp]YH $ WHUPLQXVQDN SRQWRVDQ LOOHV]NHGQLH NHOO D WXGR PiQ iJ

RQHOPpOHWHQEHOOLWHUPLQXVRNKLHUDUFKLNXVUHQGV]H UpEH D] HOĘ]Ę PDJDUi]]D D N|YHWNH]ĘW D]D] LVPHUWHWpVH YDJ GHILQtFLyMD QHP WDUWDOPD]KDW D] pULQWHWW WXGR PiQ iJ RQHOPpOHWHQEHOOLVPHUHWOHQYDJGHILQLiODWODQIR JDOPDW  $(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´PDJDUNLDGiV*RQGRODWNLDGy%XGDSHVW IRUGtWRWWD 9iPRV )HUHQF D EHYH]HWĘW pV D MHJ]HWHNHW tUWD U 1RYREiW]N .iURO RVVXWKGtMDV D] HUHGHWL N|QYQpPHWNLDGiVDEHQMHOHQWPHJ  1LOYiQYDOyDQ QHP OHWW YROQD WDOiOy KD 1HZWRQ D WHVWHN IL]LNDL HJPiVUD KDWiViW µHUʶ KHOHWW PRQGMXN µWpV¶V]yYDOMHO|OLDPLQWHQKpQV]yOYDQHPOHQQHWDOiOyD]iOODWWDQEDQDµOy¶MHO|OHWĦiOODWRWµQHUtWʶQHNWLWX OiOQL QRKD PLQGNpW HVHWEHQ N|]HO MiUQiQN D GRORJ OpQHJpKH] /iVG PpJ HUUĘO 0DGDUiV] 7LERUQp ² 3yORV

/iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO2VLULV.LDGy%XGDSHVW +iUVLQJ/iV]Oy%HYH]HWpVDWXGRPiQHOPpOHWEH%tERU.LDGy0LVNROF 0DGDUiV]7LERUQp²3yORV/iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHLROGDO 2VLULV.LDGy%XGDSHVW   $WHUPLQXVQHOYLpVORJLNDLV]HPSRQWEyOLVHNYLYDOHQV D]R QRV WDUWDOP~ V]LQRQLPiLW FVDN D OHJV]NVpJHVHEE HVHWEHQ pV FVDND]HOĘ]ĘLVPHUHWHNNHOYDOyNDSFVRODWPHJWHUHPWpVHpUGH NpEHQV]DEDGKDV]QiOQLNO|QEHQQHP eV LVPpW ILJHOPH]WHWHN +D HJ WHUPLQXVUD Qp]YH DNiU FVDN HJHWOHQ H IHOVRUROW NULWpULXP N|]O QHP WHOMHVO DNNRU D] DGRWW WHUPLQXV QLOYiQYDOyDQQHPDONDOPDV WXGRPiQRV WHUPLQXV NpQWYDOyKDV]QiODWUD $] ¶LGʶ V]y QHP IHOHO PHJ D WXGRPiQRV WHUPLQXV UHQGHOWHWpVH NpS]pVH pV KDV]QiODWD N|YHWHOPpQHLQHN ² H] D] LGĘ GHILQLiODWODQViJi QDNHJLNRND $ SRQWEDQ HPOtWHWW N|YHWHOPpQHNUH ILJHOHPPHO PHJiOOD

StWKDWy KRJ D] ¶LGʶ V]yYDO PHJDGRWW WHUPLQXV QHP WHOMHVtWL DWXGRPiQRVWHUPLQXVUDYRQDWNR]ypVN|YHWHOPpQW ƒ $ N|YHWHOPpQW D] ¶LGʶ V]yYDO PHJDGRWW WHUPLQXV D]pUW QHPWHOMHVtWLPHUWQHPXWDOFpOV]HUĦHQpVWDOiOyDQDIRJD ORPWDUWDOPiUD$]¶LGʶV]yYDOHOOHQWpWEHQSOD¶WpU¶V]y EyON|YHWNH]WHWKHWQNHJGRORJYDODPLOHQLUiQ~NLWHUMHGp VpUHpVDGROJRNN|]|WWLWiYROViJUDDYDJSODN|]WNOp YĘ ĦU WHUMHGHOPpUH 3O D ¶OpW¶ V]yEyO N|YHWNH]WHWKHWQN D OpWH]ĘNUHDOpWH]ĘGROJRNUDpVpOĘOpQHNUHYDODPLQWHGRO JRN OpWH]pVpUH D]D] KRJ D GROJRN YDQQDN pV D] pOĘOpQHN pOQHN HJWW OpWH]QHNpVDPLH]]HO MiUPR]RJQDN pVYiO WR]QDNHH]HNKH]DWHUPLQXVRNKR]NpSHVWPLUHXWDOD]¶LGʶ V]y"/iVVXNEH6HPPLUHHHNNRUPiUQHPLVOHKHWPHWDIR ULNXV pV QHP LV OHKHW IUDSSiQV YDJ WDOiOy D GHILQLHQVUH Qp]YH²SODWpUUHODOpWWHODOpWH]ĘNNHOpVDOpWH]pVVHO V]HPEHQ ƒ

$]¶LGʶV]yQHPWHOMHVtWLDN|YHWHOPpQWpV ƒ D] N|YHWHOPpQW VHP PHUW KD DODSIRJDORPNpQW NH]HOW HJHWOHQ HOPpOHWEHQ VHP LVPHUWHWHWW D WDUWDOPD NLHOpJtWĘHQ LOOHWYHHJHWOHQHOPpOHWEHQVHPGHILQLiOW 0LQGH]HNPLDWWD]¶LGʶV]yQHPYROWpVYDOyMiEDQPDVHPDO NDOPDV WXGRPiQRV WHUPLQXVNpQW YDOy KDV]QiODWUD eV D] KRJ YHOHNDSFVRODWEDQDN|YHWHOPpQQHPWHOMHVOWQp]HWHPV]H ULQWHJLNN|]YHWOHQRNDYROWDQQDNKRJPLQGHGGLJQHPVLNH UOWGHILQLiOQLD]¶LGʶV]yYDOMHO|OWIRJDOPDW (JpENpQWPHJNHOOMHJH]]HPKRJDPDJDU¶LGʶV]yWHUPL QXVQDN DONDOPDWODQ YROWD VRUViW RV]WMD D] DQJRO ¶WLPH¶ D Qp PHW ¶=HLW¶ D IUDQFLD ¶WHPSV¶ D] RODV] ¶WHPSR¶ D ODWLQ ¶WHPSXV¶pVDJ|U|J¶ȋȡȩȞȠȢ¶ HMWVG&KUyQRV V]yLV $] ¶LGʶ V]yW FVDN H]pUW NHOO ² NLYpWHONpQW ² PHJWDUWDQL D WXGRPiQRN WHUPLQXVDNpQW PHUW pYH]UHGHV KDV]QiODWiYDO HOWiYR

OtWKDWDWODQXOEHOHJ|NHUHG]HWWQHPFVDNDPLQGHQQDSRNGHDWX GRPiQRNQHOYKDV]QiODWiEDLVpVPRVWPiU²EiURODQDPLOHQ ²WRYiEENHOOKDV]QiOQLWHUPpV]HWHVHQPHJDGYDDGHILQtFLyMiW  0LKiWD]LGĘ"(VHPpQVRU"0R]JiV"9iOWR]iV" $NNRUIROWDVVXND]LGĘIRJDORPIHOWiUiViW0LD]LGĘpVPH OHN D] DODSYHWĘ YRQiVDL" (UUH ² PLQW OiWKDWWXN ² VHP D IL]L NiEDQVHPDILOR]yILiEDQQLQFVPiLJHJpUWHOPĦYiODV] ( N|QYEHQ FpONLWĦ]pVHPQHN PHJIHOHOĘHQ QHP SXV]WiQ PpUQL NtYiQRP D] LGĘ P~OiViW LOOHWYH SpOGiXO D] $ pV % WpUSRQW N| ]|WW KHOpW YiOWR]WDWy WHVW PR]JiViQDN LGĘWDUWDPiW ² PLQW D IL]LNXVRN ² pV QHP LV FVDN D] LGĘ HJNpW OHKHWĘ pV OpQHJHV WXODMGRQViJiW SO9DQHNH]GHWHpVYpJH"0pUKHWĘH"0LpUWHP OpNV]QN D P~OWUD D M|YĘUH PLpUW QHP" 6WE ILUWDWRP KDQHP W|YLUĘO KHJLUH D] LGĘ ÄWHUPpV]HWpW´ pV ² PLQWKRJ D WpPD WX 

GRPiQRVPHJQLODWNR]iVRNQDNLVWiUJD ²PpJD]LGĘXWD]iVOH KHWĘVpJpW LV V]iQGpNRPEDQ iOO DODSRVDQ PHJYL]VJiOQL 8WyEEL HVHWpEHQNRQNUpWDQD]WKRJiWOpSKHWQNHDMHOHQEĘODM|YĘEH YDJDP~OWEDpVPLPyGRQLOOHWYHKRJLQIRUPiFLyNOGKHWĘ HDP~OWEDV]HUH]KHWĘHDM|YĘEĘOpVKRJPHJYiOWR]WDWKDWyH D P~OW YDODPHO W|UWpQpVH V tJ D W|UWpQHOHP HUHGHWL PHQHWH 0LQGH]HN RNiQ QHP WHNLQWKHWHN HO D] LGĘ WHUPpV]HWpQHN DODSRV IHOWiUiViWyOD]LGĘSRQWRVIRJDOPLPHJKDWiUR]iViWyO $]HOĘV]yEDQD]¶LGʶV]yWPLQWD]HPEHULVpJiOWDOpYH]UHGHN yWD KDV]QiOW V]yW QHYH]WHP PHJ H YDMRQ PLQHN D PHJMHO|Op VpUHKDV]QiOWDKDV]QiOMDD]HPEHUHV]yW" $ILOR]yIXVRNpVIL]LNXVRNHJUpV]HD]LGĘWG|QWĘHQD]HJ PiVW N|YHWĘ YDJ HJLGHMĦ HVHPpQHNNHO LOOHWYH HVHPpQHN VR UR]DWiYDO D]RQRVtWMD SO $ (LQVWHLQ 1 +DUWPDQQ 0F7DJJDUW HH]DQp]HW²OHV]iPtWYDD]LGĘPpUpVNpUGpVN|UpW ² YROWDNpSS KHOWHOHQ PHUW D]

LGĘIRJDORP WDUWDOPiQDN D] HVH PpQHNUH YDOy OHV]ĦNtWpVH D IRJDORP WHOMHV WDUWDOPiQDN IHOWi UiVD KHOHWW IpOUHYH]HWĘ +LV]HQ QLOYiQ SO D PiVRGSHUF QHP D SHUF D SHUF QHP D] yUD D] yUD QHP D QDS D QDS QHP D Ky QDS pV D KyQDS QHP D] pY GLV]NUpW ÄLGĘV]HPFVpMH´ $] LGĘVNi OiKR] YDJUpV]OHWpKH] ²PLQWD]LGĘHOJRQGROWPRGHOOMpKH]² HQQHN PHJIHOHOĘHQ QHP D WHUPpV]HWHV V]iPRNDW KDQHP D YDOyV V]iPRNDW NHOO KR]]iUHQGHOQL *RQGROMXQN FVDN DUUD KRJDQ PX WDWMiN SpOGiXO D QDSyUiN DYDJ D FVLOODJRN iOOiVD pV D KROG PHJYLOiJtWRWWViJDD]LGĘW$]LGĘWHKiWDPRODQIRODPIpOHYD ODPL ÄLGĘIRODP´ÄLGĘiU´ pVHJiOWDOiQQHPGLV]NUpWHVHPp QHN VRUD $] LGĘSRQWRN KDOPD]D tJ QLOYiQ NRQWLQXXV KDOPD] V QHP PHJV]iPOiOKDWy V]iPRVViJ~ %iU D] HPEHU pOHWpEHQ YDQQDN IRQWRVHVHPpQHN²SOV]OHWpVKDOiOLVNRODNH]GpVpUHWWVp JL Ki]DVViJN|WpV JHUPHN V]OHWpVH VWE ² iPGH D]

HPEHU HJpV]pOHWHOpWH]pVHPLQWYLV]RQODJKRVV]~IRODPDWPHOD  /iVGSO $OEHUW(LQVWHLQPHJMHJ]pVHLW*|GHOWDQXOPiQiKR]D3$6FKLOSS$OEHUW(LQVWHLQDOV3KLORVRSK XQG 1DWXUIRUVFKHU .RKOKDPPHU 6WXWWJDUW  N|QY ROGDOiQ  6WHSKHQ : +DZNLQJ $ YLOiJ HJHWHPGLyKpMEDQ²$]LGĘU|YLGW|UWpQHWpQHNIROWDWiVD$NNRUG.LDGy%XGDSHVWROGDO 1+DUWPDQQ3KLORVRSKLFGHU1DWXU:*UXWHU%HUOLQ (JHVUpV]HLPDJDUXO6LPRQRYLWV,VWYiQQp V]HUN $WpUpVD]LGĘ7DQN|QYNLDGy%XGDSHVWpVROGDO  IĘ ÄKRUGR]yMD´ D] HPOtWHWW HVHPpQHNQHN WHOMHV WDUWDPiYDO D] ÄLGĘEHQ YDOyVXO PHJ´ PtJ D] HPOtWHWW HVHPpQHN DQQDN FVDN HJHV ² EiU QHP OpQHJWHOHQ ² PR]]DQDWDL +DVRQOy KHO]HW iO ODStWKDWyPHJDW|EELpOĘpVpOHWWHOHQOpWH]ĘHVHWpEHQOHJH QHN D]RN SpOGiXO D] DWRPRN YDJ D PROHNXOiN D

Q|YpQHN YDJ D] iOODWRN YDJ OHJHQHN SpOGiXO D QDSUHQGV]HU pJLWHVWHL YDJ PDJD D] XQLYHU]XP 0LQGHUUH WHKiW D] LGĘIRJDORP WDUWDOPL YL]VJiODWiQiO WHNLQWHWWHO NHOO OHQQQN D]D] D] LGĘIRJDORP PHJKDWiUR]iVDNRU QHP FVXSiQ HVHPpQHN VRUiW pV YLV]RQiW NHOO YL]VJiOQXQN 1RV IROWDVVXN WRYiEE D NXWDNRGiVW 0LQHN D PHJMHO|OpVpUH KDV]QiOMDWHKiWD]HPEHUD]¶LGʶV]yW"(JEL]WRVYDODPLP~ ODQGypVXJDQDNNRUP~OiViWWHNLQWYHPpUKHWĘGRORJMHO|OpVpUH PHUWSpOGiXOD]WLVJDNUDQV]RNWiN²VQHPFVDNN|]QDSLpUWH OHPEHQ ² PRQGDQL Ä0~OLN D] LGĘ´ Ä0pUMN D] LGĘW´ 0HJMHJ ]HP $] ¶LGʶ V]yHWLPROyJLiMDV]HULQW LV KDVRQOy MHOHQWpVW NDSXQNÄLGĘyPDJDULGĘĘVPDJDUGʁJĘ JHWĘPHQĘ P~Oy  GUDYLGD XGL LGĘ HOP~OiV KDODGiV  X V]DODG KDODG ´ .XWDNRGiVXQN WHUOHWHWHKiWOHV]ĦNtWKHWĘ pV OHV]ĦNtWHQGĘ DPD NRQWLQXXV GROJRNUD DPHOHN  REMHNWtYH P~OQDN pV 

PH OHNQHNHP~OiVD²D]D]DPLQGHQNRULÄPRVWWyO´HOP~OWWDUWDPD ² YDOyViJRVDQ LV PpUKHWĘ LOOHWYH D] HPEHU iOWDO pYH]UHGHN yWDNO|QIpOHDONDOPDVHV]N|]|NNHOHIIHNWtYHPpUWLV (YRQiVRNUDLVWHNLQWHWWHOPLD]WHKiWDPLWD]¶LGʶV]yYDO MHO|OW pV DPLQHN HOP~OiViW P~ODQGyViJiW pYH]UHGHN yWD WD SDV]WDOWD LOOHWYH QDJ JRQGGDO NRQVWUXiOW HV]N|]|NNHO yUiN NDO PpUWH D] HPEHU" 7DOiQ SO HJ V]HNpU PR]JiViQDN P~OiViW" +DDPR]JiVHOP~OLNDNNRUDV]HNpUQXJDORPEDNHUOHKiWD )|OGK|] NpSHVW PHJiOOy V]HNpU D )|OGGHO HJWW YiOWR]DWODQXO PR]RJ eV NO|QEHQ LV D OpWH]ĘN PR]JiViUD QHP DQQDN HO P~OiVD D MHOOHP]Ę KDQHP HOVĘVRUEDQ DQQDN IHQQiOOiVD pV RODQ MHOOHP]ĘL PLQW SO D WDUWDPD VHEHVVpJH JRUVXOiVD $ODSYHWĘHQ H]HNHW V]RNWD YL]VJiOQL D] HPEHU DPLNRU D OpWH]ĘN PR]JiViW YL]VJiOMD pV QHP D]RN HOP~OW PR]JiViW D UHODWtY 

QXJDOPXNDW0iVNpSSIRJDOPD]YDDOpWH]ĘPR]JiVDQHPIROWRQ IROYiVW P~OLN pV FVDN LGĘQNpQW IHQQiOO KDQHP pSS IRUGtWYD IROWRQIROYiVWIHQQiOOpVFVDNLGĘQNpQWpVLGĘOHJHVHQV]QH WHODOpWH]ĘUHODWtYQXJDORPEDNHUOpVpYHO 0iVUpV]WD]yUiYDO²PLQWV]HUNH]HWWHO²VHPPDJiWDPR]JiVW PpUMN KDQHP YDODPLOHQ REMHNWXP PR]JiViQDN D] LGĘWDUWDPiW 3pOGiXO HJ REMHNWXP KDODGy PR]JiVD D]RQRV D] REMHNWXP KHO YiOWR]WDWiViYDO YDODPHO W LGĘWDUWDP DODWW $]D] KD D] RE MHNWXP iOWDO W W yUD LGĘWDUWDP DODWW PHJWHWW ~W KRVV]D V NPDNNRUD]REMHNWXPPR]JiViW PR]JiViQDNLQWHQ]LWiViW SOD Y VW MHO|OpVĦ iWODJVHEHVVpJpYHO PiVNpSS D] LGĘHJVpJUH HVĘ PHJWHWW ~W KRVV]iYDO MHOOHPH]KHWMN PHOQHN GLPHQ]LyMD HNNRU  HUHGHWWDQD /GKWWSZLNLV]RWDUKXZLNLPDJDUBHUWHOPH]RBV]RWDU,G&  NPyUD +D YLV]RQW D] LGĘ D PR]JiVVDO

KHOYiOWR]WDWiVVDO PiVNpSS D PHJWHWW ~WWDO OHQQH D]RQRV HNNRU V W DNNRU D Y VV GLPHQ]Ly QpONOL YLV]RQV]iPRW NDSQiQN PHOOHO NpWVpJ NtYOQHPVRNUDPHQQpQNDPR]JiVMHOOHP]pVpWLOOHWĘHQ 0LQGH]HNEĘOIROLNKRJD]¶LGʶV]yYDOQLOYiQYDOyDQQHPD PR]JiVW MHO|OMN 7HKiW YLVV]DMXWRWWXQN NLLQGXOy NpUGpVQNK|] PLD]LGĘ" 0HJMHJ]HQGĘ $ULV]WRWHOpV] J|U|J WXGyV pV ILOR]yIXV pOW LH D 0HWDIL]LND FtPĦPĦYpEHQNLIHMWLÄ6]XEV]WDQFLD V]HULQW NRUiEEL XJDQLV D] DPLW PLQW NO|QiOOyW D OpWEHQ HOVĘEEVpJ LOOHW PHJ´ Ä$ V]XEV]WDQFLiN PHOOHWW D]RQEDQ D V]XEV]WDQFLiN WXODM GRQViJDL QLQFVHQHN NO|Q PLQW SO KRJ YDODPL PR]Jy YDJ KRJ IHKpU´ $ PR]JiV ² $ULV]WRWHOpV] V]HULQW ² QHP OpWH]LN NO|QYiODV]WYD D PR]Jy D]D] D OpWH]Ę ² *, WHVWHNWĘO DKRJ D IHKpUVpJ VHP D IHKpU V]tQĦ WiUJDNWyO $ PR]JiV pV D IHKpU

VpJFVDN~JÄOpWH]QHN´PLQWV]XEV]WDQFLiNWXODMGRQViJDL(E EHQW|NpOHWHVHQLJD]DYROW$ULV]WRWHOpV]QHN²*, 6]HQW ÈJRVWRQ D N|YHWNH]ĘNHW iOODStWMD PHJ D PR]JiVUyO LGp ]HWWPĦYH;;,9IHMH]HWpEHQ Ä+DYDODPHOWHVWDWpUEHQYDJVDMiWWHQJHOHN|UOPR]RJV YDJD]HJpV]WHVWQHNYDJWHQJHOIRUJiVDHVHWpQYDODPHO UpV]pQHN LQGXOiVL pV pUNH]pVL SRQWMiW PHJMHO|OMN PHJ WXGMXN PRQGDQLPHQQLLGĘNHOOHWWDKKR]DPR]JiVKR]DPHOHWDWHVW YDJ UpV]H HJLN KHOWĘO D PiVLNLJ EHIXWRWW 0LYHO WHKiW PiV D PR]JiV PiV D] DPLYHO D PR]JiV WDUWDPiW PpUMN XJDQ FVDN YLOiJRV KRJ D NHWWĘ N|]O PHOLNHW OHKHW LQNiEE LGĘQHN QHYH]QLÄ1HPDWHVWPR]JiVDWHKiWD]LGĘ´6]HQWÈJRVWRQ QDNLJD]DYDQHEEHQ²*, $NNRUKDQHPDPR]JiVWWDOiQDN|UQH]ĘDQDJLYLOiJREMHN WXPDLQDN YDODPHO YiOWR]iViW MHO|OQp D] ¶LGʶ pV H] D] DPL P~OLN"HWDSDV]WDODWDLQNpVWXGRPiQRVLVPHUHWHLQNV]HULQWD]

DQDJLYLOiJPLNURpVPDNURREMHNWXPDLJRUVYDJODVV~IRO WRQRVYDJUHODWtYHV]DNDV]RVGHiOODQGyYiOWR]iVEDQYDQQDN PHO YiOWR]iV ² HOWHNLQWYH D YpJHV OpWH]ĘN pOHWpQHN HOP~OiVi WyO GH YDOyMiEDQ H] LV YiOWR]iV pOĘEĘO pOHWWHOHQEH ² QHP P~OLN HO 6 KDVRQOyDQ D PR]JiVKR] D OpWH]Ę YiOWR]iVD VHP IROWRQIROYiVW P~OLN pV FVDN LGĘQNpQW IHQQiOO KDQHP pSS IRUGtWYD IROWRQIROYiVW IHQQiOO pV FVDN LGĘQNpQW pV LGĘOH JHVHQ V]QHWHO D OpWH]Ę UHODWtY YiOWR]DWODQViJiYDO D]D] D] HPEHU iOWDO DOLJ pV]OHOKHWĘ GLIIHUHQFLiOLV PpUWpNĦ GH IROD PDWRVYiOWR]iViYDO 5iDGiVXOyUDV]HUNH]HWWHOpVLGĘHJVpJJHOV]LQWpQQHPDYiO WR]iVWPpUMNKDQHPDOpWH]ĘNYDODPHOYiOWR]iViQDNLGĘWDUWD PiWYDJDOpWH]ĘNYiOWR]iViQDNVHEHVVpJpWHVHWOHJDOpWH]ĘN YiOWR]iViQDN JRUVXOiViW 7HKiW D] ¶LGʶ V]yYDO QHP MHO|OKHW MNDSXV]WDYiOWR]iVWVHP,VPpWYLVV]DMXWRWWXQNDKKR]DNpU GpVKH]KRJPLD]LGĘ"

 $ULV]WRWHOpV]0HWDIL]LND)HOVĘRNWDWiVL-HJ]HWHOOiWy9iOODODW%XGDSHVWROGDO /GLGp]HWWPĦROGDOpVEHNH]GpV  0LQHN D P~OiViW P~ODQGyViJiW WDSDV]WDOKDWWD KiW pYH]UHGHN yWD D] HPEHU PHOHW D] ¶LGʶ V]yYDO MHO|OW pV PHOQHN P~Oi ViW QDJ DNNXUiWXVDQ W|EEHNN|]W yUiYDO PpUW" +iW SpOGiXO D VDMiW pOHWH HQQHN V]DNDV]DNpQW SO LIM~ViJD YDJ DQQDN SHU FHL yUiL PLQGHQQDSMDL VWE DYDJ D URNRQDL LVPHUĘVHL HOĘGHL XWyGDL pV PiV HPEHUHN pOHWpQHN PLQGHQQDSMDLQDN VWE P~OiViWRONRUDOpWNYpJOHJHVHOP~OiViW7DSDV]WDOKDWWDWR YiEEi D N|UQH]Ę pOĘYLOiJ PLNURRUJDQL]PXVRN Q|YpQHN iOOD WRN HJHGHLQHN V]OHWpVpW OpWiOODSRWXN YiOWR]iVDLW P~OiViW pVOpWNHOP~OiViW7DSDV]WDOKDWWDPpJRODQpOHWWHOHQOpWH]ĘN NHOHWNH]pVpW OpWpQHN YiOWR]iVDLW P~OiViW pV HOP~OiViW LV PLQW SpOGiXO HJ KDWDOPDV

FVLOODJpW PHO HOSXV]WXOKDW SpOGi XOPLQWIHOUREEDQyV]XSHUQyYD7DSDV]WDOKDWWDDFVLOODJKDOi OiYDO SpOGiXO HJV]XSHUQyYDOpWUHM|WWpW OpWiOODSRWDLQDN YiO WR]iViW pV P~OiViW PDMG D PHJV]ĦQpVpW pV DEEyO HJ WiJXOy QHKp]DWRPRNDW LV WDUWDOPD]y N|G pV HJ IHKpU W|USH FVLOODJ V]OHWpVpW²PLQWHJPiVWN|YHWĘP~OyOpWH]ĘNVRUiW9DJWD SDV]WDOKDWWD SpOGiXO D 6KRHPDNHU/HZ VW|N|V OpWH]pVpW OpWiOODSRWDLQDN YiOWR]iViWP~OiViW pV OpWH PHJV]ĦQpVpW DPLQW D] W|EE GDUDEUD V]DNDGYD D -XSLWHUEH FVDSyGRWW 7DSDV]WDOKD WRWW PpJ SpOGiXO YLOOiPFVDSiVW PHOQHN LJHQ U|YLG OpWWDUWDPD PHJIHOHOĘyUiYDOPpUKHWĘpVOpWHV]LQWpQHOP~OLN 9ROWDNpSS WHKiW D OpWH]ĘN D] pOHWWHOHQ GROJRN pV D] pOĘOp QHN OpWH PiVNpSS pOHWH LOOHWYH DQQDN HJHJ PR]]DQDWD OpWPR]]DQDWD D]DPLREMHNWtYHpVIROWRQIROYiVW OpWPRPHQ WXPRQNpQW P~OLN V KRJ P~OKDVVRQ H]pUW IROWRQ NHOHWNH]LN LV ( OpWH]pV DYDJ PiVNpSS D]

LGĘ MHOHQ PRPHQWXPiQDN P~Oi VD V H]]HO D] HOP~OW PR]]DQDWRN WDUWDPiQDN JDUDSRGiVD D] DPLWD]yUiQDNQHYH]HWWPHVWHUVpJHVV]HUNH]HWWHO SOQDSyUi YDO Yt]yUiYDO KRPRNyUiYDO PHFKDQLNXV yUiYDO NYDUFyUiYDO DWRPyUiYDO ² D W|UWpQHOHP pV D PpUpVWHFKQLND KDODGiVD V]H ULQW YDODPLQW D] |QNpQHVHQ PHJYiODV]WRWW pV PHJiOODSRGiV DODSMiQ KDV]QiOW LGĘHJVpJHNNHO PiVNpSS HJVpJQL OpWV]DND V]RNNDO GH IDFWR PpUKHWHWW pV PpUW LV D] HPEHU ² pYH]UHGHN yWD 0LQGHUUĘO UpV]OHWHVHEEHQ LV HMWHN V]yW D ,, UpV] % IH MH]HWpEHQ 0HJMHJ]pV 6]HQWÈJRVWRQLGp]HWWPĦYH;;9,,,IHMH]HWpEHQPiUPDMG QHP HOMXW DQQDN IHOLVPHUpVpLJ KRJ PL LV YDOyMiEDQ D] LGĘ 1p]]N RNIHMWpVpW Ä+D SpOGiQDN RNipUW YDODPHO N|OWHPpQW DNDURN EHWpYH HOPRQGDQL PLHOĘWW EHOHNH]GHQpN YiUDNR]iVRP D] HJpV]UH NLWHUMHG D EHOHNH]GpV XWiQ SHGLJ PLQGD]W DPLW PiU

HOPRQGWDPEHOĘOHPLQWP~OWDWD]HPOpNH]HWYRQMDV]iUQDLDOi ( FVHOHNYpVHP IRODPDW WHKiW NpW LUiQKR] WDUWR]LN D] HPOp NH]pVKH] PHUW HJ UpV]W PiU HOPRQGRWWDP pV D YiUDNR]iVKR] PHUWDW|EELWPpJH]XWiQPRQGRPILJHOPHPHOOHQEHQiOODQGy DQ RWW ĘUN|GLN ĘUDMWD KDODG iW D P~OWED D] DPL M|YĘ YROW 0LQpO HOĘEEUH KDODG D FVHOHNYpV DQQiO LQNiEE U|YLGO D YiUD  /GLGp]HWWPĦYHROGDOiQDNpVSRQWMiEDQ  NR]iV Q|YHNHGLN D] HPOpNH]pV PtJ YpJUH D YiUDNR]iV WHOMHVHQ PHJV]ĦQLN PHUW D] HJpV] FVHOHNYpV EHIHMH]ĘGLN pV iWPHJ D] HPOpNH]HWEH ,WW HJpV] N|OWHPpQUĘO MREEDQ PRQGYD DQQDN HOPRQGiViUyO ² *, YROW V]y GH XJDQH] pUYpQHV D N|OWHPpQ EiUPHOLN Up V]pUHpVV]yWDJMiUDVĘWDNiUKRVV]DEEWDUWDP~FVHOHNYpVUHLV DPHOQHNH]DN|OWHPpQ HOPRQGiV²*, FVDNNLFVLUpV]HOH KHWQH´ eV LWW N|YHWNH]LN 6]HQW

ÈJRVWRQ OpQHJL PHJiOODStWiVD (] ÄpUYpQHV D] HJpV] HPEHUL pOHWUH LV DPHO V]iPWDODQ UpV] V]HULQW YDOy FVHOHNHGHWEĘO WHYĘGLN |VV]H pUYpQHV D YLOiJ HJHWHPHV pOHWpUH LV DPHOEHQ FVDN UpV]HN D] HJHV HPEHUL pOHWHN´ $PLQW D] OiWKDWy HJHWOHQ NLV ORJLNDL OpSpV YiODV]WRWWD HO PLQG|VV]H 6]HQW ÈJRVWRQW DWWyO KRJ D] LGĘ PLEHQOpWpW YpJUH PHJIHMWKHVVHVD]WDOpWH]ĘNP~OypOHWpYHOOpWpYHOPiVNpSS D OpWH]ĘN OpWH]pVpYHO D]RQRVtWVD (] D]RQEDQ QHP N|YHWNH]HWW EH 0LQGD]RQiOWDO Qp]HWHP V]HULQW 6]HQW ÈJRVWRQ YROW D] D WXGyV JRQGRONRGy DNL D OHJDODSRVDEE HJEHQ ORJLNXV pV YLOi JRVDQ pUWKHWĘ HOHP]pVpW DGWD D] LGĘIRJDORP WDUWDOPiQDN ² W|EE WHNLQWHWEHQ PD LV KHOWiOOy PHJiOODStWiVRNNDO SO D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘ LGĘ WHUPpV]HWpUĘO V]HSDUiOWViJiUyO D] LGĘ LUiQiUyO  (6]DEy/iV]OyLVNLVKtMiQHOMXWD]LGĘIRJDOPiKR]HP OtWHWW Ä$ QLWRWW M|YĘ SUREOpPiMD ²

9pOHWOHQ NDX]DOLWiV pV GHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ´FtPĦN|QYpEHQ-yOOHKHWQHPGHIL QLiOMD D] LGĘW PpJLV ² XJDQ ÄEiWRUWDODQ´ GH ² ILJHOHPUH PpOWyNLMHOHQWpVHNHWWHV]D]LGĘUĘO Ä$KpWN|]QDSLJRQGRONRGiVV]HULQWDOpWH]pVV]RURV|VV]HIJ JpVEHQiOOD]LGĘYHO*RQGROMXNFVDNHOPHQQLUHWHUPpV]HWHV QHN WDOiOMXN D N|YHWNH]Ę NpW JRQGRODWRW 0LQGHQ DPL OpWH]LN D MHOHQEHQ OpWH]LN $ P~OWEHOL GROJRN PiU QHP OpWH]QHN D M| YĘEHOLGROJRNPpJQHPOpWH]QHN 0LQGHQ DPL OpWH]LN LGĘEHQ OpWH]LN $] LGĘ P~OiViYDO HJ V]HUFVDNQHPOpWH]ĘGROJRNOpWH]ĘYpYiOQDNPDMGD]LGĘP~ OiViYDOQHPOpWH]ĘYpOHV]QHN´ $]RQEDQ 6]DEy HOVLNOLN DPD WpQHN PHOOHWW KRJ DWWyO PHUW iOOtWiVDLW ÄWHUPpV]HWHVQHN WDOiOMXN´ pV QHWiQ D ÄKpWN|]QDSL JRQGRONRGiVV]HULQW´LVDWWyOPpJD]RNDJJiOQpONOHJEHHV KHWQHN D] LGĘ WXGRPiQRVILOR]yILD IRJDOPD IĘ DWWULE~WXPDLQDN HJ IRQWRV UpV]pYHO 0ĦYH D]RQEDQ D]

LGĘIRJDORP NpUGpVN|UpQHN WRYiEELHOHP]pVpEHpVWLV]Wi]iViEDQHPERFViWNR]LN $:LNLV]yWiUKXD]¶LGʶMHOHQWpVpQHNPHJKDWiUR]iViEDQD V]yFLNNKH]WDUWR]ySRQWHOVĘPRQGDWiEDQPDMGQHPWHOLEHWD OiOMDD]LGĘIRJDORPWDUWDOPiW6]HULQWHÄ$]LGĘ$IRODPD WRV OpWH]pV PpUKHWĘ PHQQLVpJH´ $]pUW FVDN PDMGQHP WHOLWDOi ODW H] PHUW D] LGĘ QHP D OpWH]pV PpUKHWĘ PHQQLVpJH KDQHP PDJD D OpWH]pV PHO WHUPpV]HWpQpO IRJYD IROWRQIROYiVW P~  (6]DEy/iV]Oy$QLWRWWM|YĘSUREOpPiMD±9pOHWOHQNDX]DOLWiVpVGHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ7SRWH[NL DGy%XGDSHVWROGDO /GKWWSZLNLV]RWDUKXZLNLPDJDUBHUWHOPH]RBV]RWDU,G&  OLNVHOpWH]pVP~OiVQDNWHUPpV]HWHVHQYDQPpUKHWĘWDUWDPDpV PHQQLVpJHÈPD:LNLV]yWiUKXDN|YHWNH]ĘPRQGDWEDQPiUNHYH UL D] LGĘ OpWH]pVWDUWDOPiW D PR]JiVVDO PLV]HULQW $] LGĘ

ÄDIL]LNDLYLOiJRQEHOODPR]JiVRNpU]pNHOKHWĘHJPiVXWi QLViJDpVHJPiVPHOOHWWLVpJH´(]iOWDOYLV]RQWHOLVWiYRORGLN D] LGĘIRJDORP KHOHV pUWHOPH]pVpWĘO ² D]W D PR]JiVVDO D]RQR VtWYD gVV]HIRJODOYD $ WXGyVRN QpPHOLNH DODSRV HOHP]pV XWiQ ~M pV KDV]QRV LVPHUHWWHO JD]GDJtWRWWD D] HPEHULVpJHW PtJ PiV RONRU YLOiJKtUQpYQHN|UYHQGĘWXGyVRNEL]RQRV GROJRNEDQ N|Q QHOPĦ NLMHOHQWpVHLNNHO UHQGHVHQ PHOOpIRJWDN (QQHN JDNUDQ HJLNIĘRNDDIRJDOPDNWLV]Wi]DWODQViJiEDQOHOKHWĘIHO 3HGLJ D WXGRPiQ HPEHUpQHN ² EiUPHO WXGRPiQWHUOHWHQ WpQ NHGMpN LV ² N|WHOHVVpJH pV HJEHQ HOHPL V]DNPDL pUGHNH KRJ SUHFt]HQGHILQLiOMRQPLQGHQ²QHPN|]LVPHUWMHOHQWpVĦ²IRJDO PDW KRJ tJ LVPHUMH pV LVPHUWHWKHVVH D IRJDORP iOWDO IHGHWW ÄGRORJ´ PLEHQOpWpW OpQHJHV WXODMGRQViJDLW &VDN tJ DGDWLN PHJ KRJ IRJDOPDL D YDOyViJRW OHJDOiEE PHJN|]HOtWĘHQ MyO tU MiN OH pV pUWHOPHV HOPpOHW PHJDONRWiViUD

OHJHQHN KDV]QiOKD WyN HJEHQ PHJN|QQ WVpN D] HOPpOHW HOOHQĘU]pVpW LV ² (] SHUV]HRONRULJHQFVDNPXQNDLJpQHVGRORJ 8JDQDNNRUQHPKHOWiOOyD]KRJD]HOPpOHWLIL]LNXVV]iPiUD W|NpOHWHVHQ KHOHWWHVtWL D GHILQtFLyW D ÄGRORJ´ PpUKHWĘVpJH 0HUW D YDOyViJRW OHJDOiEE PHJN|]HOtWĘHQ MyO OHtUy HOPpOHWHW SUHFt] pV HOOHQWPRQGiVPHQWHV IRJDORPUHQGV]HU DODS pV GHILQL iOWIRJDOPDN QpONOQHPOHKHWDONRWQL eV IRQWRV PpJ $ JRQGRONRGy HPEHU My HVHWEHQ D PHJDODSR]RWW ~MLVPHUHWHWVQHPDWHNLQWpOWWLV]WHOL+LV]HQD]HPEHULVpJ V]iPiUDFVDNtJOHKHWVpJHVDKDODGiV  % $]LGĘD[LRPDWLNXVHOPpOHWH $]LGĘHOPpOHWpQHNDODSMDL 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN (EEHQ D] ,, UpV] % IHMH]HWEHQ QHP GHILQLiORP D ¶NLWHUMH GpV¶D¶WpU¶YDODPLQWD]¶LGĘGLODWiFLyLGĘQ~OiV¶D¶IpUHJ OXN¶ V]yYDO MHO|OW IRJDOPDNDW ² DODSIRJDORPQDN WHNLQWHP H]H NHW 6 PLQW HGGLJ IHOWHV]HP KRJ HPH IRJDOPDN

WDUWDOPiW D]  /G1RYREiWV]N(LQVWHLQUHODWLYLWiVHOPpOHWHROGDO 3ULQFtSLXP LWW DODSHOY  $] LGĘ PRGHUQ HOPpOHWpEHQ QHP PHOOĘ]KHWĘ KRJ D OpWH]Ę PHOOHWW D WpUUĘO pV D] DQDJUyO LV HMWVQN V]yWD V]NVpJHVPpUWpNLJWHNLQWYHKRJH]HNHJPiVVDOV]RURVDQ|VV]HIJJHQHN  ROYDVy D] LWW V]NVpJHV PpUWpNLJ LVPHUL 0pJLV QpPL LVPHUWH WpVVHO V]ROJiORN PDMG H]HNUĘO 6]DEDWRV GHILQtFLyNUD D ,,, IHMH]HW % SRQWMiEDQ NHUtWHN VRUW $NL V]NVpJpW OiWMD D] ODSR]]RQHOĘUHpVWHNLQWVHPHJD]RWWOHtUWDNDW  HILQtFLyN $]LGĘIRJDOPD $]HGGLJLHNDODSMiQD]LGĘIRJDOPiWDN|YHWNH]ĘNpSSHQKDWiUR ]RPPHJ HILQtFLy,$]LGĘ $] LGĘ PDJD D OpWH]pV , 37 7,, 7,, 7,, 7,, 7,,7,,7,,7,,, 0HJMHJ]pVHN $] LGĘ D OpWH]Ę HJLN OHJDODSYHWĘEE WXODMGRQViJDL N|]O D] KRJ

YDQOpWH]LN GH ~J KRJ IROWRQ YiOWR]LN V PLQGHQ iO ODSRWYiOWR]iVDiOODSRWYiOWR]DWD pV PDJD D OpWH]Ę LV P~OpNRQ (]pUW U|YLGHQ LGĘ D OpWH]pV D OpWH]Ę YiOWR]pNRQVi JDP~OpNRQViJD$] MHOD]WPXWDWMDKRJDNpWROGDOiQOpYĘ NLIHMH]pVHN IHOFVHUpOKHWĘN HJUpV]W ORJLNDL DODSRQ PiVUpV]W D] MHOOHO NLIHMH]HWW UHOiFLy WUDQ]LWLYLWiVD IROWiQ (NNRU ~J LV LJD] D] HOĘEEL LGĘ D OpWH]Ę YiOWR]pNRQVi JDP~OpNRQViJD DOpWH]pVVWE  :DQJ  LGp]WH *|GHOW DNL NLMHOHQWHWWH ÄDPLW D] LGĘ P~OiViQ D KpWN|]QDSL pOHWEHQ pUWQN« D] ² *, D OpWH]pVEHQ EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVW MHOHQW´ H H J|GHOL NLMHOHQWpV ² KD YDOyEDQtJV]yOW²KHOWHOHQ8JDQLVD,GHILQtFLyPV]HULQW D]LGĘPDJDDOpWH]pVD]SHGLJD/GHILQtFLyPV]HULQWPDJDD YiOWR]iV PLYHODP~OiVLVYiOWR]iV PpJKR]]iDOpWH]ĘOpWiO ODSRWDLQDN IRODPDWRV YiOWR]iVD DNNpSS KRJ EiUPHO DGRWW SLOODQDWEHOL OpWiOODSRWD HOP~OLN pV ~M

OpWiOODSRWQDN ÄDGMD iW D KHOpW´ 9iOWR]iVP~OiV QpONO WHKiW QLQFV OpWH]pV pV OpWH ]pVQpONOQLQFVYiOWR]iVP~OiVÈPGHIRQWRVKRJQHPDOpWH ]pV YiOWR]LN DPLQW D]W *|GHO HPOtWL KDQHP D OpWH]Ę ~J KRJ D OpWH]Ę PLQGHQ ~M OpWiOODSRWD pV YpJO PDJD D OpWH]Ę LV HOP~OLN 7RYiEEi D] ¶LGʶ PDJD D IRODPDWRV OpWP~OiV D]RQRV D OpWH]Ę pV OpWiOODSRWD IRODPDWRV YiOWR]iViYDOP~OiViYDO (V]HULQW YDOyMiEDQ QHP LV PRQGKDWQiQN D]W KRJ ÄD] LGĘ P~ OLN´ PHUW D] HJUpV]W |QiOOy OpWH]ĘNpQW WQWHWL IHO D] LGĘW DPLDODSWDODQPHUWD]LGĘDOpWH]ĘHJLNDODSYHWĘWXODMGRQVi JD GH QHP |QiOOy OpWH]Ę 0iVUpV]W ÄD] LGĘ P~OLN´ NLMHOHQWpV  :DQJ+ 7LPHLQSKLORVRSKDQGSKVLFVIURP.DQWDQG(LQVWHLQWR*|GHO6QWKHVHR  N|]|QVpJHVWDXWROyJLDDPLDQQLWWHV]PLQWKDNLMHOHQWHQpQN D P~Oy P~OLN 0pJLV

WHNLQWYH KRJ ÄD] LGĘ P~OLN´ iOOtWiVW W|EE H]HU pYH KDV]QiOMD D] HPEHU iPGH QHP DEEDQ D] pUWHOHP EHQKRJÄD]LGĘPHJV]ĦQLNYDJLGĘQNpQWV]QHWHO´KDQHPDE EDQ D] pUWHOHPEHQ KRJ YDODPHO LGĘHJVpJ pY KyQDS QDS yUDVWE HOP~OLNP~OWWiYiOLNHOWHOLNpVH]DMHOHQWpVWDUWD ORP QHOYQNEHQ LJHQFVDN PHJJ|NHUHVHGHWW H]pUW MREE KtMiQ WRYiEE KDV]QiOMXN H]W D WDXWROyJLiW ² GH WXGQXQN NHOO KRJ ÄD] LGĘ P~OLN´ YDOyGL MHOHQWpVH ÄD] LGĘHJVpJ YDJ D] LGĘSRQW P~OLNP~OWWiYiOLNHOWHOLN´ 7HKiW $] ¶LGʶ V]yPLQWGHILQLHQGXP QHP PiV PLQW D Op WH]ĘN ÄOpWSLOODQDWUyO OpWSLOODQDWUD´ IRODPDWRVDQ YiOWR]y pV HJEHQ P~Oy YROWiQDN U|YLG HOQHYH]pVH 9DJLV D ÄP~Oy´ pV PpUKHWĘLGĘD]RQRVDOpWH]ĘNDPDOpWpYHOOpWPR]]DQDWiYDOLO OHWYH OpWPRPHQWXPiYDO PHOQHN HJLN LPPDQHQV WXODMGRQViJD D] KRJ D OpWH]Ę NHOHWNH]LNPHJV]OHWLN PDMG SLOODQDWUyO SLOODQDWUD OpWiOODSRWD

YiOWR]LNP~OLN V YpJO PDJD D OpWH]Ę LV YLVV]DYRQKDWDWODQXO HOP~OLN D OpWH]Ę PHJVHPPL VOPHJKDOHOSXV]WXO $OpWH]ĘOpWpQHNNH]GHWH D]D]DOpWH]Ę V]OHWpVH pVDOpWpQHNYpJH DOpWH]ĘHOP~OiVDKDOiOD N|]|WW ÄSLOODQDWUyO SLOODQDWUD´ iOODSRWYiOWR]iVRNRQ PHJ WHKiW NH UHV]WO (PH OpWiOODSRWRNQDN LV HJLN D OpWH]Ę WHUPpV]HWpEĘO IDNDGy WXODMGRQViJD D] KRJ EHN|YHWNH]QHN YDJ HONH]GĘGQHN PDMG YLVV]DYRQKDWDWODQXO HOP~OQDN FVDN~J PLQW D] HPEHU DO NRWWD |QNpQHVHQ YiODV]WRWW pV OHJDOiEE JRQGRODWEDQ VRUV]i PR]RWW PHVWHUVpJHV LGĘHJVpJHN D] pYHN D QDSRN D] yUiN D SHUFHN D PiVRGSHUFHN VWE $ OpWH]Ę P~OiVD pV OpWpQHN WDUWD PD D KRPR VDSLHQV PHJMHOHQpVH yWD V]NVpJOHWHLQHN pV WXGiVi QDN PHJIHOHOĘHQ YDODPLOHQ DONDOPDV ÄyUDV]HUĦ´ GRORJ HJ SH ULyGXViYDO LOOHWYH DQQDN W|UW UpV]pYHO D]D] HWDORQNpQW WH NLQWHWWPpUFpYHO PpUWLOOHWYHPpUKHWĘ 3OD)|OGQDJMiEyO

HJHQOHWHV QDS N|UOL NHULQJpVH HJ iWODJRV SHULyGXViYDO ² H PpUFHQHYHpY²YDJDWHQJHON|UOLIRUJiVDSHULyGXViYDO²H PpUFH QHYH QDS ² YDJ SO D] HPEHU DONRWWD yUD HJ iWODJRV SHULyGXViYDO PHO yUD OHKHW QDSyUD Yt]yUD PHFKDQLNXV yUD DYDJ DWRPyUD ² D PpUFH QHYH HNNRU HJ yUD HJ SHUF HJ PiVRGSHUFVWE 1RKDD]LGĘIRQWRVVDMiWViJDLYDODNpVĘEELHNEHQPpJUpV]OHWH VHQ IRJODONR]RP PLQGD]RQiOWDO PiU PRVW OHV]|JH]HP KRJ PL YHOD]LGĘQHPPiVPLQWPDJDDOpWH]pVtJD]LGĘP~OiVDVHP PiVPLQWDOpWH]ĘpVYiOWR]yOpWiOODSRWDLQDNNRQWLQXXVP~OiVD  7DXWROyJLD D]RQRV YDJ KDVRQOy MHOHQWpVĦ V]DYDN LQGRNRODWODQ LVPpWOpVH ,6=6= $NDGpPLD NLDGy ² .RV VXWKN|QYNLDGyROGDO  0LQWD]WPiUNRUiEEDQLVHPOtWHWWND]LGĘV]yHWLPROyJLDLHOHP]pVHV]HULQWLVKDVRQOyMHOHQWpVWNDSXQNÄLGĘ yPDJDULGĘĘVPDJDUGʁJĘ

JHWĘPHQĘP~Oy GUDYLGDXGL LGĘHOP~OiVKDODGiV X V]DODG KDODG ´ HILQLHQGXP PHJKDWiUR]DQGy  ,PPDQHQV EHQQH UHMOĘ EHOVĘOHJ KR]]i WDUWR]y WHUPpV]HWpEĘO KR]]i WDUWR]y ,6=6= $NDGpPLD NLDGy ² .RVVXWKN|QYNLDGyROGDO  $ WRYiEEL LPPDQHQV WXODMGRQViJD D OpWH]ĘQHN D] KRJ YDODPLOHQ DQDJD pV KiURPGLPHQ]LyV NLWHUMHGpVH D]D]WHUHYDQ²PHOHNQpONOOpWH]ĘHJiOWDOiQQHPLVOHKHWVpJHV HH]HNUHPpJNpVĘEENO|QNLWpUQN  ²PHOJDNUDQPĦV]HUQpONOV]DEDGV]HPPHOLVOiWKDWy(]pUW WHKiW D OpWH]Ę OpWH]pVH D]D] D] ÄLGĘ P~OiVD´ VRN OpWH]Ę HVH WpEHQ ² PpUĘHV]N|] YDJ ERQROXOWDEE PpUĘPĦV]HU SO YDODPL OHQ ÄyUD´ KDV]QiODWD QpONO LV ² D] HPEHU iOWDO PLQGLJ WD SDV]WDOKDWy ILJHOHPPHO NtVpUKHWĘ YROW pV OHV] ² V]HPEHQ D N|]YpOHNHGpVVHO *RQGROMXQN FVDN D] HPEHU iOWDO WDSDV]WDOKDWy RODQ U|YLG OpWWDUWDP~ pOĘ OpWH]ĘN pV OpWiOODSRWDLN

P~OiViUD PLQW SO D WLV]DYLUiJ D] HJpU D PDFVND YDJ D NXWD DYDJ HJ PiVLN HPEHU DNL D PL IHOQĘWWNRUXQNEDQ V]OHWHWW D V]H PQN HOĘWW IHOQĘWWp YiOW iPGH ILDWDO NRUiEDQ YDODPL RNEyO D MHOHQOpWQNEHQ PHJKDOWHJRQGROKDWXQNRODQ U|YLG OpWWDUWDP~ pOHWWHOHQ OpWH]ĘNUH LV PLQW SO HJ OHKXOOy Yt]FVHSS YDJ HJ pJEĘO OHFVDSy YLOOiP H LOHQ HJ V]LNOiEyO D] HUy]Ly PLDWW OHW|UĘ pV D I|OGUH ]XKDQYD PLV]OLNUH W|UĘ GDUDE YDJ D YLKDUEDQ D QDJ V]pOWĘO D V]HPQN OiWWiUD W|YHVWĘO NLGĘOĘ ID YDJ PLQW SO D KROG pV Ii]LVDL YDJ HJ IHOYLOODQy pV JRUV PR]JiVD YpJpQ NLKXQy KXOOyFVLOODJ PHWHRULW OpWV]DND V]D VWE $] RODQ KRVV]~ pOHWWDUWDP~ OpWH]ĘN PLQW SpOGiXO HJ FVLOODJ YDJ D +ROG D )|OG D )|OGL NRQWLQHQVHN D KH JHN VWE OpWiOODSRWDL FVDN UHODWtYH YiOWR]DWODQRN 9DOyMi EDQHOpWH]ĘND]HPEHUpOHWpKH]PpUWHQQDJRQNLVPpUWpNEHQpV

LJHQODVVDQYiOWR]QDNVH]pUWYiOWR]iVXND]HPEHUiOWDO²IĘ NpSS PĦV]HU QpONO ² V]LQWH PHJILJHOKHWHWOHQ V H]pUW WĦQQHN UHODWtYHYiOWR]DWODQQDN 0HJLVPpWOHP ² D] HOĘEELHN RNiQ ² KRJ D] ¶LGʶ pV D ¶OpWH ]pV¶V]DYDNHJPiVORJLNDLV]LQRQLPiL 0HJMHJ]pVHN  0iU HPOtWHWWHP KRJ XJDQ ÄEiWRUWDODQXO´ GH ( 6]DEy /iV]OyD]LGĘUĘO HPOtWHWWN|QYpEHQ *|GHOUHKLYDWNR]YDNLMH OHQWHWWH Ä$ KpWN|]QDSL JRQGRONRGiV V]HULQW D OpWH]pV V]RURV |VV]HIJJpVEHQ iOO D] LGĘYHO´ +RJ D NHWWĘ IRJDORP WXGRPi QRV pUWHOHPEHQ LV V]RURV NDSFVRODWEDQ iOO D]W PiU ( 6]DEy QHPPHUWHiOOtWDQL²N|QYHDODSMiQH]pUWKHWĘ  $ , GHILQtFLy V]HULQW D] ¶LGʶ WHUPLQXV HJ U|YLGtWpV HJÄQpY´²PHOD]RQEDQQHPMHO|O|QiOOyOpWH]ĘW$]RQOHKHW QH YLWDWNR]QL KRJ D] ¶LGʶ V]y ² PD PiU ² PLQW HJ ÄMyO QHYHOW´ WHUPLQXV HJiOWDOiQ WDOiOyH IUDSSiQVH D]D] FpO

V]HUĦHQXWDOHDMHO|OHWpUHDGHILQLHQVUHDYDJVHP6]HULQ WHP QHP pV PHJtWpOpVHP V]HULQW UpV]EHQ H] RNR]WD D] ¶LGʶ V]yYDO MHO|OW IRJDORP HGGLJL GHILQLiODWODQViJiW pV PLQGD]W DPLKiWUiQDWXGRPiQRNEDQHEEĘOIDNDGW /GDWHUPLQXVRNUyO V]yOyHN|QY,,$ SRQWMiEDQiOWDODPNLIHMWHWWHNHW  $PtJDNO|QIpOHOpWH]ĘN|QiOOyHQWLWiVRNDGGLJH]HNNH OHWNH]pVH YiOWR]iVD PDMG HOP~OiVD ² D]D] U|YLGHEEKRVV]DEE ÄpOHWH´ OpWWDUWDPD pV DQQDN PLQGHQ PR]]DQDWD PRPHQWXPD ² EiUREMHNWtYWXODMGRQViJiPQLOYiQYDOyDQQHP|QiOOyHQWLWiV KLV]HQ D] pOHW D OpWH]pV FVDN D OpWH]ĘYHO HJWW YDQ WĘOH  (6]DEy/iV]Oy$QLWRWWM|YĘSUREOpPiMD±9pOHWOHQNDX]DOLWiVpVGHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ7SRWH[NL DGy%XGDSHVWROGDO  HOYiODV]WKDWDWODQ QpONOH QLQFV 9DJLV LGĘ |QiOOyDQ OpWH ]ĘNWĘO IJJHWOHQO QLQFV ² DKRJ

OpWH]ĘWĘO IJJHWOHQ ¶DQDJ¶ pV ¶WpU¶ VLQFV H NHWWĘ LV FVDN D OpWH]ĘYHO HJWW YDQ (]HN PLQW IHQWHEE MHOH]WHP QHP PiVRN PLQW D OpWH]ĘQHN HJHJ WHUPpV]HWpEĘO IDNDGy WXODMGRQViJDL GH HUUĘO D PDJD KHOpQ PDMG HMWHN PpJ V]yW 9ROWDNpSS KiW D] LGĘ D OpWH]ĘN DPD RE MHNWtYpVOpQHJLWXODMGRQViJDPHOHWHOYRQDWNR]WDWWXQNDOp WH]ĘNWĘO pV D OpWH]ĘN W|EEL WXODMGRQViJiWyO $] LGĘ D]RQEDQ tJ FVDN OiWV]yODJ |QiOOy HQWLWiV YDOyMiEDQ D]RQEDQ QHP D] (V]HULQWD1HZWRQiOWDO|QiOOyHQWLWiVNpQWMHOOHP]HWWD]D]D OpWH]ĘWĘOOpWH]ĘNWĘO IJJHWOHQ LOHQ pUWHOHPEHQ DEV]RO~W LGĘ QLOYiQYDOyDQQLQFVGHQHPOpWH]QHN|QiOOyHQWLWiVNpQWDOp WH]ĘNWĘO IJJHWOHQ HLQVWHLQL ~Q ÄKHOL LGĘN´ VHP (] XWyEEL NpUGpVN|UUHPpJYLVV]DWpUQN $P~OWDMHOHQpVDM|YĘLGĘIRJDOPD $MHOHQLGĘIRJDOPDYDODPLQWD]Ä8QLYHU]iOLV0RVW´IRJDORPpVWHV]WMH $ MHOHQ LGĘ IRJDOPiW SpOGiXO

D N|YHWNH]ĘNpSSHQ KDWiUR]KDWRP PHJ HILQtFLy-(-HOHQ $ MHOHQ LGĘ D] D] HJHWOHQ DPLQW OpWUHM|WW PiULV HOP~Oy OpWPRPHQWXP /0 PiVNpSS LGĘSRQW YDJ SLOODQDW DPHOEHQ D] pSSHQOpWH]Ę N OpWH /7 LOOHWYHYDODPHOOpWPR]]DQDWD /6= HONH]GĘGLNYDJIROWDWyGLNYDJEHIHMH]ĘGLN -( 377,, 7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,, $]HJLGHMĦVpJPLQWD]Ä8QLYHU]iOLV0RVW´IRJDORPpVWHV]WMH (6]DEy/iV]OyD]LGĘUĘO HPOtWHWWN|QYHROGDOiQ NLMH OHQWLÄ)JJHWOHQODWWyOKRJKRJDQYDJXQNNpSHVHNPpUQL D]LGĘWKRJKRJDQ iOODStWMXNPHJWiYROLHVHPpQHNUĘOKRJPLNRUN|YHWNH]QHNEHKpWN|]QDSLV]HPOpOHWQNHW iWKDWMD HJ D] HJpV] XQLYHU]XPRW iWtYHOĘ ÄPRVW´QDN D] LQWXLWtY IRJDOPD 3pOGDNpQW IHOKR]]DDN|YHWNH]ĘNHW²*, +DQHPYDJRNDNROOpJiPV]REiMiEDQDN NRULVpUWHOPHVQHNJRQGRORPD]WDPRQGDWRWKRJ.ROOpJiPD]tUyDV]WDODHOĘWWOHPDLOW

tUpVpSSHQHEEHQDSLOODQDWEDQOHQRPMDD]#JRPERW!/HKHWKRJVRKDVHPWXGRPPHJ í YDMRQtJYDQH/HKHWKRJKDHJWiYFVĘYHOQp]QpPDNNRULVFVDN PiVRGSHUFFHONp VĘEEOiWQiPPHJKRJH]WWHWWHHQHPNpUGĘMHOH]HPPHJKRJYDQpUWHOPHDUUDJRQGRO QRPPLWFVLQiOpSSHQHEEHQDSLOODQDWEDQ9DJLVKRJYDQpUWHOPHHQQHND]ÄpSSHQHEEHQ D SLOODQDWEDQ´QDN 7XGMXN KRJ D] pJHQ PRVW OiWRWW FVLOODJ HJ H]HU pYYHO H]HOĘWWL FVLOODJ NpSH OHKHW ² *, PpJLV pUWHOPHVQHN JRQGROMXN D]W D NpUGpVW PLOHQ H] D FVLOODJ pSSHQPRVW±KDHJiOWDOiQPpJOpWH]LN±HEEHQDSLOODQDWEDQeV~JJRQGROMXNKRJHUUH D]pUWHOPHVNpUGpVUH DPHQQLEHQH]DFVLOODJYDOyEDQ H]HUIpQpYQL WiYROViJUD YDQ WĘOQN V QHP PRQGMXN QpJ IpQpYQLUH ² *,   ( 6]DEy /iV]Oy $ QLWRWW M|YĘ SUREOpPiMD ± 9pOHWOHQ NDX]DOLWiV pV GHWHUPLQL]PXV D IL]LNiEDQ 7SRWH[

NLDGy%XGDSHVWROGDO  H]HUpYP~OYDOHV]iUPD]RWWMDLQNPDMGSRQWRVYiODV]WIRJQDNNDSQL KDOHV]QHNDNNRU OHV]iUPD]RWWDLQNHJiOWDOiQ²*, $PLQGHQQDSRVJRQGRONRGiVXQNWHKiW UHQGHONH]LNHJ 8QLYHU]iOLV0RVWIRJDORPPDO´²DPL(6]DEy /iV]OyLGĘUĘO YDOORWW Qp]HWHL V]HULQW QHP HJH]WHWKHWĘ |VV]H D] LGĘ WXGRPi QRV IRJiOPiYDO EiU KRJ PHQQLEHQ QHP PĦYpEHQ HUUĘO NRQN UpWDQQHPpUWHNH]HWW 7HUPpV]HWHVHQ *, ( 6]DEy /iV]Oy WHV]WHOKHWQp D] LGĘUĘO YDOORWW~QÄPLQGHQQDSRVJRQGRONRGiVXQN´Ä8QLYHU]iOLV0RVWIRJDOPD´WXGR PiQRVDQ KHOWiOOy YDJ QHP KHOWiOOy YROWiW SO HNNpSS +D HJ WiYFVĘYHO NpPOHOL ( 6]DEy D] HVHPpQW D]D] D] Ä# JRPE´ WiYRODEEOpYĘNROOHJiMDiOWDOLOHQRPiViWpVpV]OHOLDWiYFVĘ Q~MWRWWDNpSHQD]Ä#MHO´V]iPtWyJpSNpSHUQĘMpQYDOyPHJMHOH QpVpWOpWH]pVpWSRQWRVDQyUDNRUpV(6]DEyHNNRUPRQGMXN SOpSSHQHOĘ]ĘQDSyUDNRUP~OWpYHVpVHWiYFVĘYHOYDOy

PHJILJHOpVHSRQWRVDQPDpVPRVWpYHVpVHJQDSRVNRUiEDQ  yUDNRU W|UWpQW pY  yUD LGĘWDUWDP !  PiVRGSHUF LGĘWDUWDP DNNRU QLOYiQYDOyDQ  PiVRGSHUFFHO H]HOĘWW LV OpWH]HWW ( 6]DEy D]D] D] Ä# JRPE´ OHQRPiVD SLOODQDWiEDQ QHPFVDN PiVRGSHUFFHONpVĘEED]Ä#JRPE´OHQRPiViQDNPHJ SLOODQWiVDNRU$]WSHUV]HWXGQLDNHOO(6]DEyQDNKRJDNRO OpJiMDpSSHQDNNRUDWiYROViJEDQYROWWĘOHD]Ä#JRPE´OHQRPi VD SLOODQDWiEDQ KRJ D IpQQHN SRQWRVDQ  PiVRGSHUFUH YROW V]NVpJHDKKR]KRJD]HVHPpQW(6]DEy PiVRGSHUFFHONp VĘEE WiYFV|YpYHOPHJSLOODQWKDVVD.|YHWNH]pVNpSS WpQKRJ D] Ä# JRPE´ OHQRPiVD HVHPpQ YDODPLQW D] Ä#MHO´ PHJMHOHQpVH D V]iPtWyJpS NpSHUQĘMpQ PLQW OpWH]Ę pV ( 6]DEy PLQW OpWH]Ę OpWH]pVH  PiVRGSHUFFHO NRUiEEDQ HJLGHMĦ HVHPpQOpWH]pV YROW H]pUW PHJIHOHOW D] Ä8QLYHU]iOLV 0RVW IRJDORP´ WDUWDOPiQDN

0HJMHJ]HPPLYHODOiWKDWyIpQVHEHVVpJHYiNXXPEDQYDJOH YHJĘEHQ NE ƛ PV JUDYLWiFLyPHQWHV WpUEHQ H]pUW D IpQ  iOWDO PHJWHWW ~W  PiVRGSHUF DODWW ƛ PV ƛ  V P D]D] PpWHU 0iUPRVW KRJ PLpUW NHOOHQH LO NLFVLQ WiYRO ViJUyO ( 6]DEyQDNWiYFVĘYHONpPOHOQLHNROOpJiMD FVHOHNHGHWHLW D]WDOiQ²GHWHNLQWVQNHJHOĘUHHSUREOpPiFVNiWyOPRVWHO +D PRQGMXN HJ PiVRGSHUFFHO NpVĘEE iWPHQQH NROOpJiMiKR] ( 6]DEy HOOHQĘUL]QL D W|UWpQWHNHW OHKHW KRJ NROOpJiMD ² DPHQQLEHQYDOyEDQD]HPOtWHWWHPDLOWtUWD²QHYHWYHpVEV] NpQ PXWDWQi PHJ QHNL D]W pV ( 6]DEy OiWKDWQi D YROW ÄpSSHQ PRVW´ EL]RQ WpNDNpQW OHQRPRWW Ä# JRPE´ Ä#´ MHOpW D] HPDLO FtP]pVpQpO V H] D WpQ QHP FiIROQi D] Ä8QLYHU]iOLV 0RVW´ IRJDOPD iOWDOiQRV pUYpQpW ÈPGH KD QHP OiWQi PHUW NLGHUOQH KRJ NROOpJiMDHJPiVRGSHUFFHOH]HOĘWWQHPLVYROWDKHOpQDNNRU

EL]RQ WRWWOHQQHV]iPiUDKRJD]Ä8QLYHU]iOLV0RVW´IRJDOPDWXGR PiQWDODQ $]W QHP NpWOHP KRJ D WĘOQN H]HU IpQpYUH OHYĘ FVLOODJJDO NDSFVRODWEDQ QHP pUGHPHV IHOWHQQL D NpUGpVW ÄPLOHQ H]DFVLOODJ pSSHQ PRVW±KDHJiOWDOiQPpJOpWH]LN±HEEHQ D SLOODQDWEDQ´ PHUWKRJ  -iQRVV /DMRV $ UHODWLYLWiVHOPpOHW pV D IL]LNDL YDOyViJ *RQGRODW .LDGy  ROGDOiQ NLIHMWL KRJ D IpQWHUMHGpVHDQL]RWURSpVYiOWR]LNLVMHOHQWĘVJUDYLWiFLyVWpUEHQSOD1DSPHOOHWWKDODGYD  W|EEQLUH V]i] pYLJ VHP pOQN pV D] VHP EL]WRV KRJ H]HU pY P~OYD D] HPEHULVpJ PpJ OpWH]QL IRJ QHPKRJ D FVLOODJ OpWpW H]HU pY P~OWiQ EiUNL PHJOiWKDWQi ² tJ WHV]WHOYpQ DQQDN H]HU pYYHO H]HOĘWWL OpWH]pVpW (]pUW VHQNLWĘO VHP YiUKDWXQN pUGHPL YiODV]W H NpUGpVQNUH ² D] tJ FVDN UHV VSHNXOiFLy ÈPGH PiV DKHO]HWKDDFVLOODJ FVRSRUW

PLQWSOD3UR[LPD&HQWDXUL FVDN IpQpYUHYDQ WĘOQN 9HOH NDSFVRODWEDQ D pY HO P~OWiYDO WHV]WHOKHWMN KRJ YDQH PpJ YDJ QLQFV KDFVDN N|]EHQ PHJ QHP KDOXQN PRQGMXN DXWyEDOHVHWEHQ +D pY HO WHOWpYHOD3UR[LPD&HQWDXULOpWH]LNDÄKHOpQ´DNNRUHPHJIL JHOW WpQ QHP FiIROMD D] Ä8QLYHU]iOLV 0RVW´ IRJDOPD WXGRPiQRVDQ LVKHOWiOOyYROWiWÈPKDQLQFVPiUDÄKHOpQ´DFVLOODJD] D PHJILJHOW WpQ YLV]RQW HJPDJiEDQ PpJ PLQGLJ QHP FiIROMD KRJDpYYHOH]HOĘWWLÄ8QLYHU]iOLV0RVW´SLOODQDWiEDQVHPYROW D ÄKHOpQ´ PHUW OHKHW KRJ OpWH]LN D ÄKHOpQ´ FVDN PiU QHP FVLOODJNpQWPHUWIHOUREEDQWPLQWV]XSHUQyYD/iVGD]DOiE ELDNpSHQOiWKDWyV]XSHUQyYDUREEDQiVW  DiEUD $](QRUPRXVV]XSHUQyYDUREEDQiVD  HD]LVOHKHWKRJpYHOWHOWpYHOPiUFVDNDIHOUREEDQW HOSXV]WXOW FVLOODJEyO NLDODNXOW DSUy IHKpU W|USH pV D FVLO ODJ SiU 

V]pWV]yUyGyDQDJPDUDGYiQDLOiWKDWyN /iVG D]DOiEEL  )RUUiVKWWSZZZOLYHVFLHQFHFRPLPDJHVLRULJLQDOODEVXSHUQRYDVKRFNZDYHMSJ (QRUPRXV6XSHUQRYD([SORVLRQ   E NpSHQ OiWV]y FVLOODJPDUDGYiQRNDW PLQWHJ LOOXV]WUi FLyNpQW   EiEUD $&DVVLRSHLD$6]XSHUQRYDUREEDQiVPDUDGYiQDN|]pSHQHJIHKpUW|USH HJQHXWURQFVLOODJ PtJN|UO|WWHDFVLOODJOHGRERWWDQDJDJ|PEV]HUĦHQ WiJXOYDWHUMHG  ÈPD]LVHOĘIRUGXOKDWKRJOpWH]LNXJDQDFVLOODJ SiU GH NLVVp ÄRGpEE PHQW´ (NNRU LV D pYYHO H]HOĘWWL Ä8QLYHU]iOLV 0RVW´ LJD]ROyGLN ² WXGRPiQRVDQ eV QHP FiIROMD D] Ä8QLYHU]iOLV 0RVW´ IRJDOPD WXGRPiQRVYROWiWD]VHPKD ( 6]DEy NROOpJiMD PLNRU ( 6]DEy D V]REiMiEDQ ĘW PHJOiWRJDWMD QHP PXWDWMD IHO D]HPDLOWD]Ä#´MHOOHOVĘWiOOtWMDKRJQHPLVtUWHPDLOW

²PRQGMXNOHWDJDGMDKRJtUWPHUWD]HJPDJiQOHYHOHYROW 7HKiWDIpQYpJHVVHEHVVpJpEĘOIDNDGyÄP~OWDMHOHQEHQ´SD UDGR[RQ KHOHWW D OpWH]ĘN DGRWW WM MHOHQLGĘSRQWEHOL ÄHJLGHMĦ VpJH´ YDOyV QHP LQWXLWtY V H]pUW WXGRPiQRVDQ LV PHJDODSR  )RUUiV KWWSVZZZJRRJOHFRPXUO"VD L UFW M T HVUF V VRXUFH LPJUHV FG FDG UMD XDFW YHG XUO KWWS $))ZZZOLYHVFLHQFHFRP)VXSHUQRYDH[SORVLRQFUHDWHGLQODEKWPO SVLJ $)4M&1*H5K [VL<4<E,98S31;/7J XVW  ]RWW YROWD WHV]WHOKHWĘ 3O EiUPHO OHJIHOMHEE IpQpYQpO QHP WiYRODEE OpYĘ FVLOODJ YDJ PiV pJLWHVW HVHWpEHQ PiU HJ HPEHU|OWĘQ EHOO EiUPHO DGGLJ pOĘ HPEHU V]iQiUD ² FVDN D PHJIHOHOĘ LGĘW NL NHOO YiUQL 3O KD IpQpYQL WiYROViJ EDQ YDQ HJ FVLOODJ DNNRU pY P~OYD NHOO ~MEyO PHJILJHO QQN OiWKDWyH PpJ D FVLOODJ YDJ D

IHOUREEDQW ÄXWyGMD´ DYDJ D FVLOODJ OiWKDWy iPGH NLVVp HOWiYRORGYD HUHGHWL ÄKH OpWĘO´ DWiYRORGiVVHEHVVpJHpVtJPpUWpNHHOpJNLVKLEiYDO PHJEHFVOKHWĘ +D WHKiW tJ YDJ ~J GH OiWKDWy DNNRU D pYYHOH]HOĘWWLÄPRVW´SLOODQDWiEDQOpWH]pVHHJLGHMĦYROWDPL OpWH]pVQNNHO ² H] QLOYiQYDOy H SO tUiVRV IHOMHJ]pVHN HVHWpQ H WHV]W W|EE HPEHU|OWĘ WiYROiEDQ LV HOYpJH]KHWĘ (NNRU D] HPEHULVpJ ²KDPpJOpWH]LN²WXGQLIRJ UyOD KRJ D YDODKD PHJILJHOWpJLWHVWpVDÄPRVW´OiWRWWD]RQRVViJDIROWiQWXGR PiQRVDQLVpUYpQHVD]Ä8QLYHU]iOLV0RVW´IRJDORP(UUHYDQNRQN UpW SpOGD LV DPLNRU pYV]i]DGRNNDO NRUiEEDQ IHOMHJ]HWW pJL MHOHQVpJWXGRPiQRVDODSRVViJJDOEHD]RQRVtWKDWyYROW $P~OWLGĘIRJDOPD HILQtFLy080~OW $ P~OW LGĘ D] D YLUWXiOLV D]D] NpS]HOHWEHOL DYDJ QHP YDOyGL LGĘ DPHOLN YDODPHO HOP~OW OpWH]Ę OpWWDUWDPiQDN /7 YDODPLQWDPpJOpWH]ĘHOP~OWOpWPR]]DQDWD /6= WDUWDPi

QDN pVYDJ HOP~OW OpWPRPHQWXPiQDN /0 |VV]HJH 08 37 7,,7,,7,,7,,7,,7,,7,, 0HJMHJ]pV $ P~OWEDQ WHKiW PiU QLQFVHQHN OpWH]ĘN 8JDQDNNRU D MHOHQ EL]RQRV PHJV]ĦQW OpWH]ĘN YDJ HOP~OW OpWV]DNDV]D LNOpWPRPHQWXPDLN REMHNWtYH iOOy YDJ PR]Jy NpSpW LV PXWDW MD $] HOP~OW OpWH]pVHN OpWPRPHQWXPRN ² EL]RQ WpNRN DODSMiQ ² SpOGiXO D] HOP~OW NH]GHWN V]HULQW VRUED UHQGH]KHWĘN V D OpWH]ĘNYDJDKDMGDQYROWOpWH]ĘNHOP~OWOpWWDUWDPDNLV]iPtW KDWyYDJOHJDOiEEWXGRPiQRVDODSRVViJJDOPHJEHFVOKHWĘ $M|YĘLGĘIRJDOPD HILQtFLy-g-|YĘ $M|YĘ LGĘ D]DYLUWXiOLV D]D]NpS]HOHWEHOLYDJQHPYD OyGL LGĘ DPHO D P~OWWyO pV MHOHQWĘO DEEDQ LV NO|QE|]LN KRJ HOP~OW YDJ MHOHQEHOL OpWH]ĘN HOP~OW YDJ MHOHQEHOL OpWPRPHQWXPDLQDN UHV KDOPD]D -g 37 7,, 7,, 7,, 7,,7,,7,,7,,

 3pOGiXODFVLOODJRVpJEROWPLQWDP~OWOpWH]pVHLQHNMHOHQEHOL²OiWV]yODJiOOyiPGHYDOyMiEDQDV]|JVHEHV VpJpWWHNLQWYHDQDJWiYROViJPLDWWQDJRQODVVDQPR]Jy²NpSH +RJPLpUWFVDNPHJEHFVOKHWĘpVPLpUWQHPPpUKHWĘ"(]WDN|YHWNH]ĘUpV]EHQNLIHMWMN  $ M|YĘEHQ WHKiW PpJ QLQFVHQHN OpWH]ĘN tJ OpWH]pV VHP 8JDQDNNRU QpPHO KRVV]~ YDJ U|YLG pOHWWDUWDP~ GH PiLJ IR ODPDWRVDQ OpWH]ĘN OpWPR]]DQDWiQDN LOOHWYH OpWPRPHQWXPiQDN M|YĘEHOL EHN|YHWNH]pVH D] HOP~OW pV D MHOHQEHOL OpWH]pVNUH YRQDWNR]y LVPHUHWHLQN DODSMiQ YDOyV]tQĦVtWKHWĘ iPGH EHN|YHW NH]WNVRKDQHPEL]WRV²(PHJV]RUtWiVWyOQHPWHNLQWKHWQNHO 0HJMHJ]pVHN  %L]RQRV KRVV]~ pOHWWDUWDP~ pV DOLJ ² GH PLQGHQNpSSHQ ODVVDQ V]LQWH pV]UHYpWOHQO ² YiOWR]y OpWH]ĘN pV tJ OpWH]p VHLN D P~OW pV D MHOHQ WpQHL EL]RQ WpNDL DODSMiQ YDOyV]t

QĦHQOHV]QHNHJPDMGDQLMHOHQEHQLV²1RWDEHQHHFVDNKD YDODPL HOĘUH QHP OiWKDWy DNDGiO N|]EH QHP M|Q ² /pWH]pVN M|YĘEHOL YiUKDWy WDUWDPD D WXGRPiQ pV PĦV]HUHLQN IHMOĘGpVH N|YHWNH]WpEHQiOWDOiEDQW|EEpNHYpVEpMyOPHJEHFVOKHWĘ 6]HQWÈJRVWRQLGp]HWWPĦYH;9IHMH]HWpEHQDP~OWD MHOHQ pV D M|YĘ LGĘUĘO D N|YHWNH]ĘNHW iOODStWMD PHJ ² ORJLNX VDQ Ä$] D MHOHQ WHKiW DPLW HGGLJ YROW IHMWHJHWpVHLQN V]HULQW KRVV]~QDN QHYH]KHWQpQN DOLJ HJQDSRV WHUMHGHOHPUH ]VXJRURGRWW |VV]H6H]WLVIHONHOORV]WDQXQNPHUWD]HJQDSVHPHJpV]HQ MHOHQLGĘ$QDSXJDQLVKXV]RQQpJQDSSDOLpVpMMHOLyUi EyO iOO +D D] HOVĘ yUiW Qp]HP D W|EEL PLQG M|YHQGĘ KD D] XWROVyWDW|EELPLQGDP~OWpKDYDODPHOLNN|]EHQVĘWHOĘWWH M|YĘ P|J|WWH P~OW yUiN YDQQDN H PDJD D] yUD LV U|SNH UpV] OHWHNEHQP~OLNDPLHOU|SSHQWEHOĘOHD]PiUP~OWDPLPpJKiW UD YDQ D] M|YĘ .|YHWNH]ĘOHJ

LJD]iQ MHOHQQHN FVDN D]W D NL FVLNH LGĘW QHYH]KHWMN DPLW QHP OHKHW LPPiU VHPPLIpOH PpJ RODQDSUyUpV]OHWHNUHVHPV]pWNO|QE|]WHWQLH]D]RQEDQDM| YĘEĘO RODQ JRUVDQ iWLOODQLN D P~OWED KRJ QLQFVHQ WDUWDPD +DYROQDP~OWUDpVM|YĘUHRV]ODQpN´ $]LGp]HWEĘO~JWĦ QLN 6]HQW ÈJRVWRQ QDJ YDOyV]tQĦVpJJHO LVPHUWH (XNOLGHV] Ä(OHPHN´FtPĦJHRPHWULDLPDWHPDWLNDLPĦYpW²*,  ( 6]DEy /iV]Oy HPOtWHWW N|QYpEHQ D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘLGĘUĘONLMHOHQWHWWHÄ0LQGHQDPLOpWH]LNDMHOHQEHQOp WH]LN $ P~OWEHOL GROJRN PiU QHP OpWH]QHN D M|YĘEHOL GROJRN PpJQHPOpWH]QHN 0LQGHQ DPL OpWH]LN LGĘEHQ OpWH]LN $] LGĘ P~OiViYDO HJ V]HUFVDNQHPOpWH]ĘGROJRNOpWH]ĘYpYiOQDNPDMGD]LGĘP~ OiViYDO QHP OpWH]ĘYp OHV]QHN´ ÈPGH H NLMHOHQWpVHLW D N|] QDSLpVQHPDWXGRPiQRVIHOIRJiVLOOXV]WUiOiViUDKR]WDIHO  $ P~OWMHOHQM|YĘ HOV]HSDUiOiViQiO pV D V]HSDUiOW UpV]HN

MHOOHJpQpO DQDOyJLD YDQ D PDWHPDWLNDL DQDOt]LVEĘO LVPHUW &DQWRUIpOH |VV]HK~]yGy YDJ HJPiVED VNDWXOi]RWW ]iUW LQ WHUYDOOXPRNHOYpYHO (]]HOQDJPpUWpNĦHJH]pVWPXWDWD]LX  V]OHWHWW NpVĘEEL KLSSyL SVS|N HJKi]DWD pVILOR]yIXV 6]HQW ÈJRVWRQ HV]PHIXWWDWiVD D 9DOORPiVDLEDQ  /GLGp]HWWPĦYHROGDOiQDNpVEHNH]GpVpEHQ  ( 6]DEy /iV]Oy $ QLWRWW M|YĘ SUREOpPiMD ± 9pOHWOHQ NDX]DOLWiV pV GHWHUPLQL]PXV D IL]LNiEDQ 7SRWH[ NLDGy%XGDSHVWROGDO  DPHOHWLWWD]HOĘEELGp]WHP 6ĘWLOHQMHOOHJĦHJHQHVWSO HJ OpWH]Ę WpJODWHVW HJPiVUD PHUĘOHJHV ÄVtN´ IHOOHWHL iOWDO PHJKDWiUR]RWW pO PLQW N|]HOtWĘHQ HJHQHVW WDUWDOPD]y OpWH]Ę pV OpWH]pVH PHJ LV YDOyVtW $ FDQWRUL PDWHPDWLNDL HOY PLQW D[LyPDDN|YHWNH]ĘÄ3ODpVV]iPRNiOWDOPHJKDWiUR]RWW LQWHUYDOOXP ]iUW KD D pV 

LV EHOHWDUWR]LN D] LQWHUYDOOXP ED $] D pV E V]iPRN iOWDO PHJKDWiUR]RWW ]iUW LQWHUYDOOXP MH OH>DE@$]>DE@LQWHUYDOOXPKRVV]D ED $]|VV]HK~]yGy ]iUW LQWHUYDOOXPRN HOYH /HJHQ DGYD D V]iPHJHQHVHQ D] >D E@ >D E@ «>DL EL@ « >DQ EQ@ « DLEL LQWHUYDOOXPRN YpJWHOHQ VRUR]DWD DPHOHN D N|YHWNH]Ę WXODMGRQViJ~DN  0LQGHJLN LQWHUYDOOXP EHQQH YDQ D PHJHOĘ]ĘEHQ  $NiUPLOHQ NLFVLİ!V]iPRWLVDGXQNPHJYDQRODQQKRJ>DQEQ@KRV] V]DNLVHEEİQiOD]D] EQDQ İ(]HVHWEHQYLV]RQWOpWH]LND] HJHQHVQHN HJ D]D] HJHWOHQHJ RODQ SRQWMD 3 DPHOLN D] >DL EL@ LQWHUYDOOXPRN PLQGHJLNpEHQ EHQQH YDQ L  /iVG D N|YHWNH]Ę iEUiW +D QHP UDJDV]NRGXQN D PDWHPD WLNDL SUHFL]LWiVKR] D]W PRQGKDWMXN KRJ D] >DL EL@ L  LQWHUYDOOXPRN HJ SRQWUD ÄK~]yGWDN |VV]H´ª +RJ LOHQSRQWOpWH]LND]WD]HJHQHVVHONDSFVRODWRVV]HPOpOHWQN

PXWDWMD $] D]RQEDQ KRJ FVDN HJHWOHQ SRQW YDQ DPHOLN PLQGHJLN >DL EL@EHQ EHQQH YDQ PiU N|YHWNH]PpQ (]W tJ OiWKDWMXNEH 7HJN IHO KRJ NpW LOHQ SRQW YDQ 3 pV 4 34 3 pV 4 PHJKDWiUR]]D D] HJHQHV HJ , ]iUW LQWHUYDOOXPiW $] |VV]HK~ ]yGy ]iUW LQWHUYDOOXPRN HOYH WXODMGRQViJD DODSMiQ D]RQEDQ YDQRODQ>DQEQ@DPHONLVHEE,QpOtJ>DQEQ@EHQQHPOH KHW EHQQH 3 LV pV 4 LV (OOHQWPRQGiVUD MXWYiQ D] LQWHUYDOOXP VRUR]DWYDOyEDQFVDNHJSRQWRWKDWiUR]PHJ´  « 3 DDD«DQEQ«EEE E iEUD $ IHQWL D PDWHPDWLNDL DQDOt]LVEHQ DONDOPD]RWW |VV]HK~]yGy ]iUWLQWHUYDOOXPRNHOYHNpWWXODMGRQViJiYDOHJH]ĘDILOR]yIL DL NR]PROyJLD P~OWMHOHQM|YĘ WHPSRUDOLWiViQDN PDJDUi]DWD +D SpOGiXO D] >D E@ ]iUW LGĘLQWHUYDOOXP D PDL QDSRW MHOHQWL DPLNRU DE DNNRU D QDS D HOĘWWL UpV]H DPLNRU

DD D P~OW ÄLGĘ´K|] WDUWR]LN PtJ D E XWiQL UpV]H DPLNRU E!E D M|YĘK|] +D PRVWD]>DE@]iUWLGĘLQWHUYDOOXP D] WXODM GRQViJ V]HULQW D PDL QDSRQ EHOO SO D yUiW MHOHQtWL PHJ  6]pS-HQĘ$QDOt]LVROGDOÄgVV]HK~]yGy]iUWLQWHUYDOOXPRNHOYH´iWGROJR]RWWpVEĘYtWHWW NLDGiV  D]D]DQDSyUiMiEyOPLQG|VV]HFVDNDyUiW DNNRUD]D HOĘWWL UpV]H D]D] D D V]LQWpQ D P~OWKR] PtJ D E XWiQL UpV]D EE Q OWÄLGĘ´LQWHUYDOOXPV]LQWpQDM|YĘÄLGĘ´ K|] WDUWR]LN 8JDQtJ WHNLQWKHWĘ D yUiQDN PRQGMXN D SHUFH -HO|OMH H SHUFHW >D E@ PLQW ]iUW LGĘLQWHUYDOOXPRW (NNRU D] D HOĘWWL ÄLGĘ´WDUWDP D P~OWKR] PtJ D E XWiQL ÄLGĘ´WDUWDP D M|YĘK|] WDUWR]LN pV H] iOO PLQGHQ >DL EL@UH L  ,JD] H] D P~OWMHOHQM|YĘ UHOiFLy

PLQGDGGLJ PtJ Ä|VV]HQHPK~]yGQDN´D]ÄLGĘ´LQWHUYDOOXPRND]HJHWOHQ3-(MH OHQLGĘSRQWUD H WHJN IHO KRJ QHP HJHWOHQ KDQHP NpW MH OHQLGĘSRQW ² 3-(3-( 3-(3-( ² YDQ D] |VV]HV LGĘV]DNDV] N| ]HSpQ DNNRU H NpW SRQW HJ >3-(3-(@ ,MH ]iUW LQWHUYDOOXPRW KDWiUR]QDPHJ(NNRUD]|VV]HK~]yGy]iUWLQWHUYDOOXPRNHOYH WXODMGRQViJD DODSMiQ YDQ RODQ >DQ EQ@ ]iUW LGĘLQWHUYDOOXP DKRO EQDQ 3-(3-( İ! ËJ YLV]RQW HOOHQWPRQGiVUD MXWRW WXQN D]D] D 3-(3-( NpWNO|QE|]Ę 3-(3-( MHOHQLGĘSRQW QHP OHKHW HJV]HUUHEHQQH>DQEQ@EHQ.|YHWNH]pVNpSS D 3-( MHOHQ LGĘSRQW YDOyEDQ D] D] HJHWOHQ OpWPRPHQWXP /0 ² PiVNpSS LGĘSRQWYDJSLOODQDW²DPHOEHQD]pSSHQOpWH]ĘNOpWH /7 LOOHWYHYDODPHOOpWPR]]DQDWD /6= HONH]GĘGLNYDJIROWDWy GLNYDJEHIHMH]ĘGLND-(GHILQtFLyV]HULQW $]LGĘDWWULE~WXPDL $]LGĘIĘEEWXODMGRQViJDLWWpWHOHNEHQIRJDOPD]RPPHJVH]H

NHWD]LJD]QDNWHNLQWHWWGHILQtFLyNpVYDJOpWD[LyPiNpVYDJ D PiU LJD]ROW WpWHOHN IHOKDV]QiOiViYDO YH]HWHP OH EL]RQ WRP DN|YHWNH]ĘNV]HULQW $P~OWDMHOHQpVDM|YĘLGĘV]HSDUiOWDOpWH]ĘNUHQp]YH 7pWHO,,$P~OWDMHOHQpVDM|YĘD]LGĘV]HSDUiOW GLV]MXQNW UpV]HLDOpWH]ĘNUHQp]YH %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJDWpWHOHOOHQNH]ĘMHD]LJD]$]D]DP~OWD MHOHQ pV D M|YĘ D] LGĘ QHP V]HSDUiOW QHP GLV]MXQNW UpV]HL D OpWH]ĘNUHQp]YH 5HSUH]HQWiOMDD]ÄH´Yt]V]LQWHVHJHQHVDP~OyLGĘW/HJHQ PRQGMXN D] HJHQHV HOVĘ KDUPDGiQiO D] / OpWH]Ę OpWpW MHO|OĘ SRQWPtJD]HJHQHVHQWĘOHWiYRODEED]/OpWH]ĘOpWpWMHO|OĘ SRQW ÈPGH D -( GHILQtFLy V]HULQW DKRO D OpWH]Ę LGĘEHQ YDQ D] D MHOHQ .|YHWNH]pVNpSS / pV / OpWH]ĘN PLQGNHWWHQ D] ÄH´ ÄLGĘHJHQHV´ HJD]RQ SRQWMiEDQ SpOGiXO / YDJ / KHOpQ D MHOHQLGĘWMHO|OĘWMSRQWEDQOHKHWQHNFVDND-(GHILQtFLyV]H ULQW SHGLJ D]W

iOOtWRWWXN KRJ HJPiVWyO NO|QE|]Ę KHOpQ  $WWULE~WXP YDODPHOGRORJDPDWXODMGRQViJDDPHOQpONOD]QHPOpWH]KHWQHPJRQGROKDWyHOpVQHP OHKHWD]DPL  YDQQDND]ÄH´ÄLGĘHJHQHVQHN´+DWHKiW/pV/OpWH]ĘNPLQG NHWWHQ D] ÄH´ YLUWXiOLV LGĘHJHQHV HJD]RQ SRQWMiEDQ D MHOHQLGĘWMHO|OĘWMSRQWEDQYDQQDNDNNRUDWMSRQWRQNtYOHVĘ HJHQHV V]DNDV]RN HJLNH PRQGMXN D EDOROGDOL D P~OW LGĘ PHUWFVDND]HOSXV]WXOWOpWH]ĘNHWpVYDJHOP~OWOpWiOODSRWDL NDW WDUWDOPD]]D $, PiVLND D M|YĘLGĘW UHSUH]HQWiOMD DKRO PpJQLQFVOpWH]Ę -g 0iUPRVWDP~OW08pVDM|YĘ-gGHILQt FLyMDpUWHOPpEHQYLUWXiOLVLGĘN|YHWNH]pVNpSSDP~OWpVDM| YĘ D MHOHQEHOL OpWH]ĘNUHOpWH]pVHLNUHOpWPRPHQWXPDLNUD Qp]YH UHVKDOPD]H]]HOV]HPEHQDMHOHQQHP9DJLVDP~OWDMHOHQ pV D M|YĘ GLV]MXQNW UpV]HL D] LGĘQHN D OpWH]ĘNUH Qp]YH QRKD

IHOWHWWNKRJQHPD]RN(OOHQWPRQGiVUDMXWRWWXQNËJDIHO WHYpVQNQHPHOOHQEHQDWpWHOEHOLiOOtWiVLJD]$P~OWDMH OHQ pV D M|YĘ D] LGĘ V]HSDUiOW GLV]MXQNW UpV]HL D OpWH]ĘNUH Qp]YH 7,, 4HG 73 08 -( -g $, 37 7,,& 7,, 0HJMHJ]pVHN $P~OWDMHOHQpVDM|YĘLGĘV]HSDUiOWYROWDEHOiWKDWyD]pUW LVPHUW $]HOP~OWOpWH]ĘNUĘOFVDNDYHONNDSFVRODWEDQPHJpOWHN UĘO WDSDV]WDOWDNUyOHPOpNH]HWQNUĘODYDJ D KDMGDQL OpWNHW LJD]ROy EL]RQ WpNRN SON|YHNIRVV]tOLiN IHOMHJ]pVHN Np SHNVWE UpYpQWXGKDWXQNPHUWD]RNÄPRVW´PiUQLOYiQYDOyDQ QLQFVHQHN 7HUPpV]HWHVHQ YDQQDN D MHOHQEHQ ² pSS PRVW OpWH]Ę ²RODQKRVV]~pOHWWDUWDP~OpWH]ĘNLVDPHOHNQHNDMHOHQEHOL WĘO V]HPPHO OiWKDWyDQ YDJ PĦV]HUHVHQ PHJiOODStWKDWyDQ NO|Q E|]ĘP~OWEHOLiOODSRWXNLVYROWHPOpNHLQNpVYDJEL]RQ WpNRN V]HULQW ² D]RQEDQ H]HN MHOHQEHOL OpWH QLOYiQ ÄQHP Q~OLN

YLVV]DDP~OWED´DMHOHQEĘO  $ MHOHQOHJ OpWH]ĘNHW WDSDV]WDOKDWMXN PHUW D]RN ÄPRVW´ pSSHQYDQQDN  $ M|YĘEHQ HVHWOHJ ÄPDMG OpWH]ĘN´ OpWpW SHGLJ D P~OWEHOL WDSDV]WDODWDLQN DODSMiQ FVDN OHJIHOMHEE IHOWpWHOH]KHWMN D]RQEDQ ÄPRVW´ PpJ QLOYiQ QLQFVHQHN $ MHOHQEHQ LV OpWH]Ę SORODQKRVV]~pOHWWDUWDP~OpWH]ĘNUĘODPHOHNQHNDMHOHQEH OLWĘO V]HPPHO OiWKDWyDQ YDJ PĦV]HUHVHQ PHJiOODStWKDWyDQ N O|QE|]ĘP~OWEHOLiOODSRWXNLVYROWD]HPOpNHLQNpVYDJEL]R Q WpNRN V]HULQW RNXQN YDQ NLMHOHQWHQL YDOyV]tQĦ KRJ D] HOM|YHQGĘSLOODQDWRNEDQLVOHV]QHNPDMG²SHUV]HKDN|]EHQHP M|Q YDODPL .|YHWNH]pVNpSS D P~OWMHOHQM|YĘ D MHOHQEHQ Op WH]ĘN YDODPLQW D P~OW pV M|YĘ ÄLGĘ´ ILNWtY YROWD RNiQ D 7,, WpWHO V]HULQW YDOyMiEDQ V]HSDUiOW (LQVWHLQ KLWpYHO HOOHQWpW EHQ  7333«31$73XWiQLIHOVRUROiV 33«31

D]WPXWDWMDPHJKRJD7WpWHOQHNPLQWNRQNO~]LyQDN PLN SOGHILQtFLy$D[LyPD7WpWHO YROWDNDKLYDWNR]RWW 3LL «1 SUHPLVV]iL$73PiVNpSSWHKiWD]W MHO|OLKRJDWpWHOÄDIHOVRUROWSUHPLVV]iNEyON|YHWNH]LN´ 3777«70XWiQLIHOVRUROiVD]WPXWDWMDPHJKRJDGHILQtFLyYDJD]$D[LyPDYDJD7WpWHOPHO N|YHWNH]Ę 77«70 WpWHOHNEHQOHWWSUHPLVV]DNpQWIHOKDV]QiOYD  H DNNRU PLpUW tUMD (LQVWHLQ HJLN OHYHOpEHQ Ä6]iPXQNUD DNLN KLV]QN D IL]LNiEDQ D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘ N|]|WWL V]HSDUiFLyFVXSiQLOO~]LyQDJRQPDNDFVLOO~]Ly´$]LGĘQHN QHYH]HWWiPYDOyMiEDQREMHNWXPRNpVIRODPDWRNYDODPLQWPR] ]DQDWDLN NHOHWNH]pVpQHNYiOWR]iViQDNpV HOP~OiViQDN D]D] Op WH]pVpQHN VRNDViJiEyO iOOy V]DNDGDWODQ pV Kp]DJ QpONOL IR ODPDWRW D]pUWQLQFVKp]DJDOpWH]ĘNN|]|WWPHUWYDODPLPLQ GLJ OpWH]LN iOWDOiEDQ HJ D ÄP~OWEyO D MHOHQLJ´ PXWDWy ÄEDOUyO YpJWHOHQ´

IpOHJHQHVNpQWD]HJHV OpWH]ĘN OpWWDUWDPiW HPH IpOHJHQHV EL]RQRV QDJViJ~ V]DNDV]DLNpQW HJ LOHQ ÄpOHWWDUWDP´ W|EEp PHJ QHP LVPpWOĘGĘ YDODPHO PRPHQWXPiW D IpOHJHQHV HJ SRQWMDNpQWV]RNWXNHONpS]HOQL 6ĘW HONpS]HOMN HQQHN D IpOHJHQHVQHN D ÄM|YĘEH Q~Oy´ ÄMREEUyO YpJWHOHQ´ IROWDWiViW LV QRKD ÄM|YĘEHOL OpWH]ĘN´ PpJ QLQFVHQHN ² tJ D M|YĘ LGĘ ILNWtY LGĘ DNiU FVDN D P~OW LGĘ ² OHJIHOMHEE QpPHO PD LV OpWH]Ę GRORJUyO YDOyV]tQĦVtWKHWMN PiVRNUyO SHGLJ FVDN HONpS]HOKHWMNKRJDM|YĘEHQ LV OHV]QHN$M|YĘUHYRQDWNR ]y NpS]HOW IpOHJHQHVVHO NLHJpV]tWHWW ÄMHOHQLJ WDUWy´ NpS]HOW IpOHJHQHVW D] LGĘ OLQHiULV NRRUGLQiWDWHQJHOpQHN U|YLGHQ LGĘWHQJHOQHN V]RNWiN WHNLQWHQL pV QHYH]QL PHOQHN SRQWMDL KR]YDOyVV]iPRNDWV]RNiVUHQGHOQL(]NpSH]LHJVpJHVPDWHPD WLNDLJHRPHWULDL PRGHOOMpW D] LGĘQHN D NURQROyJLiW LJpQOĘ PHFKDQLNDLDV]WURQyPLDL²iOWDOiEDQ²DIL]LNDLNpPLDLEL

ROyJLDL N|]JD]GDViJL VWE V]iPtWiVRN WHUYH]pVHN PHJN|QQ WpVpUH (]pUW QHP GHILQLiOMD WHKiW SO D IL]LNXV VHP D] LGĘ VHP D V]HSDUiOW P~OWMHOHQM|YĘ LGĘ IRJDOPiW FVDN LGĘSRQWR NDW LGĘWDUWDPRNDW NO|QEHQ QHP OHQQH pUWHOPH]KHWĘ SO D] RODQ SUREOpPD KRJ D % PHJILJHOĘK|] ÄPRVW´ pUNH]HWW D] $ PHJILJHOĘ iOWDO ² QLOYiQ D YDOyViJEDQ D MHOHQWĘO V]HSDUiOW ILNWtY P~OWEDQ ² NOG|WW IpQMHO PHQQL LGĘ DODWW MXWRWW % KH]KDD]$D%WĘO6WiYROViJEDQYDQ(]pUWtUMD²tUKDWMD² WHKiW (LQVWHLQ D] HPOtWHWW OHYHOpEHQ KRJ ÄD IL]LNiEDQ D P~OWDMHOHQpVDM|YĘN|]|WWLV]HSDUiFLyFVXSiQLOO~]LyQD JRQPDNDFVLOO~]Ly´(NLMHOHQWpVHD]RQEDQFVDNSODIL]L NDL HOPpOHWHNUH pV V]iPtWiVRNUD YRQDWNR]y DEV]WUDNFLy ~J KRJHOYRQDWNR]WDWXQND]LGĘYDOyViJRVV]HSDUiOWViJiWyO(]D] DQDJL YDOyViJ WpQHLUH QLOYiQYDOyDQ QHP LJD] ( V]iPtWiVRN

pUWHOPH]pVpUHpVD]LGĘXWD]iVVDONDSFVRODWEDQD]~QÄHOOLSWL NXVLGĘ´UHWHWWHLQVWHLQLNLMHOHQWpVUHD]D]WLOOXV]WUiOyiE UiYDOHJWWNpVĘEENLWpUHN &RUROOiULXP,,&$NWXiOLVMHOHQLGĘ SRQW PLQGLJFVDNHJHWOHQHJYDQ $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD 7,,& 37‘   :DQJ :DQJ &RUROOiULXP>HNRUROOiULXP@ ODW ILOPDW DPHJiOODStWRWWLJD]ViJIRORPiQDHJHOĘEELWpWHOEĘOPLQGHQ EL]RQ WiVQpONON|YHWNH]ĘWpWHOV]NVpJV]HUĦN|YHWNH]PpQIRORPiQIHMOHPpQ $]‘V]LPEyOXPD37XWiQD]WMHOHQWLKRJDWpWHOQLQFVPiVXWWSUHPLVV]DNpQWIHOKDV]QiOYD  0HJMHJ]pV (FRUROOiULXPD7,,WpWHODODSMiQWHKiWN|]YHWOHQOEHOiWKD Wy (QQHN NDSFViQ XWDORN 6]HQW ÈJRVWRQ PiU NRUiEEDQ LGp]HWW JRQGRODWPHQHWpUH DPHO D 7,, WpWHO N|YHWNH]PpQpYHO OpQHJp EHQ PHJHJH]LN 6]HQW ÈJRVWRQ

JRQGRODWPHQHWH KDVRQOy D] DOiE ELDNKR] 7HJNXJDQLVIHOKRJDFRUROOiULXPEHOLiOOtWiVHOOHQNH]Ę MHD]LJD] $]D]MHOHQLGĘ SRQW PLQGLJOHJDOiEENpWNO|QE|]ĘYDQ /HJHQHOĘV]|UNpWMHOHQLGĘSRQW-HO|OMHĘNHWD]ÄH´YLUWXi OLVÄLGĘHJHQHV´NpWNO|QE|]ĘSRQWMDSO3-pV3- DKROWH KiW 3-3- H 3- pV 3- HJ ]iUW ÄLGĘLQWHUYDOOXPRW´ KDWiUR] PHJ (] D >3-3-@ ]iUW ÄLGĘLQWHUYDOOXP´ YLV]RQW D 7,, WpWHO pUWHOPpEHQ IHORV]WKDWy HJ >3-- P~OW ÄLGĘV]DNDV]UD´ HJHW OHQ - ÄMHOHQLGĘSRQWUD´ D -( GHILQtFLy V]HULQW pV HJ -3-@ M|YĘ ÄLGĘV]DNDV]UD´ 3--3- +D - QHP HJHWOHQ MHOHQLGĘSRQW OHQQH KDQHP LGĘV]DNDV] DNNRU D] ² DPLQW 6]HQW ÈJRVWRQ LV PHJiOODStWRWWD ² XJDQtJ OHQQH IHORV]WKDWy P~OW pV M|YĘ LGĘ V]DNUD YDODPLQW HJHWOHQ MHOHQLGĘSRQWUD PLQW HOĘEE (OOHQW PRQGiVUD MXWRWWXQN WHKiW MHOHQLGĘSRQW QHP NHWWĘ KDQHP FVDN HJYDQ /HJHQ PiVRGV]RU

KiURP 3- 3- pV 3- MHOHQLGĘSRQW D] ÄH´ YLUWXiOLV ÄLGĘHJHQHV´ KiURP NO|QE|]Ę SRQWMD DKRO 3-3-3- H 3- pV 3- V]LQWpQ HJ ]iUW ÄLGĘLQWHUYDOOXPRW´ KDWiUR] PHJ (] D >3-3-@ ]iUW ÄLGĘLQWHUYDOOXP´ YLV]RQW PHJLQW D 7,, WpWHO pUWHOPpEHQ IHORV]WKDWy HJ >3-- P~OW ÄLGĘV]DNDV]UD´ HJ - ÄMHOHQLGĘSRQWUD´ 3--3- pV HJ -3-@ M|YĘ ÄLGĘV]DNDV]UD´ ÒMEyO HOOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN MHOHQLGĘSRQW PRVW VHP KiURP KDQHP FVDN HJHWOHQHJ YDQ %H OiWKDWy KRJ XJDQtJ HOOHQWPRQGiVUD MXWXQN DNiUKiQ MHOHQ LGĘSRQWOpWH]pVpWLVYL]LRQiOMXN 0LYHO HOOHQWPRQGiVUDMXWRWWXQN pVEiUDKiQ MHOHQLGĘSRQWOp WH]pVpW LV IHOWpWHOH]]NFVDNHOOHQWPRQGiVUD MXWKDWXQN H]pUW D] LQYHU] iOOtWiV KDPLV PtJ D FRUROOiULXPEHOL iOOtWiV LJD] ² PHOLJD]ViJD7,,WpWHOEĘON|]YHWOHQOLVDGyGLN $]LGĘ|U|N 7pWHO,,$]LGĘ|U|N %L]RQ WiV $]LGĘPDJDDOpWH]pV ,

D]D]DOpWH]ĘNSLOODQDWUyOSLOOD QDWUDIROWRQRVDQYiOWR]yOpWiOODSRWiQDNpVYHOHOpWpQHNOpW PRPHQWXPRQNpQWL /0 NRQWLQXXV IRODPDWRV P~OiVD $, 9D ODPL OpWH]Ę FVDNYDODPLEĘO OpWH]ĘEĘO NHOHWNH]KHWpVYDOD PL OpWH]Ę QHP YiOKDW VHPPLYp $,( 0iVNpSS EiUPHO OpWH]ĘNHOHWNH]pVpWPHJHOĘ]ĘHQpVHOP~OiViWN|YHWĘHQLVPLQGLJ YDQ DPL OpWH]LN $,( (]HQ NtYO D OpWH]ĘN KDOPD]D QHP  OHKHW UHV $,( 0LQGHEEĘO N|YHWNH]LN KRJ PLQGLJ YDQ Op WH]Ę pV DQQDN OpWPRPHQWXPD 7HKiW D OpWH]pV D OpWH]ĘN YiOWR ]iVDP~OiVD|U|N0LYHOD]LGĘHJV]HUĦHQDOpWH]pVQHYH , H]pUW DPLQW D OpWH]ĘN iUDGDWD pV D OpWH]pV ~J D] LGĘ LV |U|N 7,, 4HG 73 /0 /7 , $,( $,( $,( $,377,,(7,,(7,,(7,,7,, (NYLYDOHQFLD,,($]LGĘQHNQLQFVVHPNH]GHWHVHPYpJHVHPV]DNDGiVD 7,,( 377,,

(NYLYDOHQFLD,,($]LGĘD]HJHGLNRQNUpWpVYpJHVOpWH]ĘNYpJWHOHQiUDGDWiKR]WDUWR]yDQ YpJWHOHQ 7,,( 37‘ (NYLYDOHQFLD,,($]LGĘQHPNHOHWNH]KHWDVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYp 7,,( 37‘ 0HJMHJ]pVHN $YpJHVOpWH]ĘNLGHMHOHMiUDPLNRUOpWH]pVNYpJHWpUÈPGH XJDQDNNRUPLQWKRJPLQGLJYDQOpWH]ĘVtJOpWH]pV $,( pVPHUWDOpWH]ĘNKDOPD]DQHPOHKHWUHV $,( H]pUWD]LGĘ , DPLDOpWH]pV|U|N 7,, 3pOGiXO $ $PLNRUHJpOĘOpQV]DSRURGLNPLQWJHQHUiOyOpWH]ĘJHQH UiOHJYDJW|EEPiVLN JHQHUiOW OpWH]ĘWPDMGDPLNRUOpWH ]pVH YpJHW pU HOSXV]WXO D JHQHUiOy OpWH]Ę OpWH]pVH pU Yp JHW KROWWHVW OHV] EHOĘOH iPGH H] LV HJ OpWH]Ę JHQHUiOW OpWH]Ę $KROWWHVWHJHVUpV]HL SODFVRQWRN PDUDGYiQNpQW OHV]QHN IRVV]LOLV OpWH]ĘN JHQHUiOW OpWH]ĘN PtJ D W|EEL Up V]H KDPDUDEE ERPOiVQDN LQGXO 9pJO D]RQEDQ D OHYHJĘQ PDUDGW FVRQWRN LV OHERPODQDN

NDOFLXPYHJOHWHNUH pV NDOFLXPDWRPRNUD $ OHERPORWW KROW OpWH]Ę PROHNXOiL DWRPMDL PLQW JHQHUiOW Op WH]ĘN Q|YpQHN pV iOODWRN WiSOiOpNDNpQW OHV]QHN PiV OpWH]ĘN UpV]HLYp JHQHUiOWOpWH]ĘNNp (]HNDOpWH]ĘNHJV]HUV]LQWpQ HOSXV]WXOQDN pV KROWWHVW JHQHUiOW OpWH]Ę OHV] EHOĘON eVtJWRYiEE9DJSpOGiXO % 9DODPHO JHQHUiOy OpWH]Ę FVLOODJ KD IHOUREEDQ V]pW V]yUMD DWRPMDLW D YLOiJĦUEHQ H]HN D] ~M JHQHUiOW OpWH]ĘN HNNRU ( OpWH]ĘNEĘO LGĘYHO PiV ~M OpWH]ĘN pJLWHVWHN D]D] FVLOODJRN EROJyN VWE D]RN QpPHOLNpQ pOĘOpQHN JHQHUiOW OpWH]ĘN OHV]QHN H H]HN LV HOSXV]WXOQDN LGĘYHO pV ~MIHQW D V]pWV]yUyGyDQDJXNOHV]D]~MOpWH]ĘNKDOPD]D JHQHUiOWOpWH ]ĘN PHOEĘO LGĘYHO ~MUD FVLOODJUHQGV]HU V]OHWLN JHQHUiOW OpWH]ĘN eVtJWRYiEE ÈPSpOGiXODJDOD[LVXQNYDJD1DSUHQGV]HUSXV]WXOiViYDOHJ % WtSXV~ OpWH]pVL ÄVRU´ NHOO YpJEHPHQMHQ GH D] pOHW LV

 ,WWOpWH]pVLVRUDODWWDOpWH]pVPLQWIRODPDWEL]RQRVMHOHQWĘVHEESLOODQDWDLQDNVRUiWpUWHP7HKiWDOpWH]pVL VRUQHPD]RQRVD]HVHPpQHLWÄPDJiEDIRJODOy´OpWH]pVVHOPLQWNRQWLQXXPPDO  PHJMHOHQKHWDKROLV~MEyO$ WtSXV~OpWH]pVÄVRU´PHJYpJEH  eV tJ WRYiEE 9pJO D YLOiJHJHWHP iOODSRWDL YDODPLQW D JDOD[LVRN pV FVLOODJUHQGV]HUHN SO D 1DSUHQGV]HU HGGLJL OpWH]pVHL LV HIIHNWtYH $ pVYDJ % WtSXV~DN (KKH] M|Q PpJ KRJ D VHPPLEĘO QHP NHOHWNH]KHW YDODPL D]D] OpWH]Ę $,( 7HKiWOpWH]ĘNNpQWHNNpQWYpJHVPtJD]|U|NOpWH]ĘiUOpWH]p VpUH Qp]YH PpJLV YpJWHOHQ pV P~Oy iPGH |U|NNp YDOy D OpWH ]pV D]LGĘ 7pWHO,,$OpWH]ĘPLQGLJD]DNWXiOLVMHOHQLGĘSRQWRWWHVWHVtWLPHJ$OpWH]ĘYDODPLQWDMHOHQ LGĘHJPiVWyOHOYiODV]WKDWDWODQRN %L]RQ WiV HILQtFLy V]HULQW D MHOHQ LGĘ -( D] D] HJHWOHQ DPLQW PHJV]OHWHWW

PiULV HOP~Oy OpWPRPHQWXP /0 PiVNpSS LGĘSRQW YDJ SLOODQDW DPHOEHQ D] pSSHQ OpWH]ĘN OpWH /7 LOOHWYH YDODPHOOpWPR]]DQDWD /6= HONH]GĘGLNYDJIROWDWyGLNYDJ EHIHMH]ĘGLN -( $ P~OW LGĘ YLV]RQW D] D YLUWXiOLV D]D] NpS]HOHWEHOL DYDJ QHP YDOyGL LGĘ DPHO HOP~OW OpWH ]ĘNOpWiOODSRWXN $, WDUWDPiQDN /7 YDODPLQWDPpJOpWH]ĘN HOP~OW OpWPR]]DQDWD /6= WDUWDPiQDN pVYDJ HOP~OW OpWPRPHQ WXPDLQDN /0 |VV]HJH 08 $M|YĘ LGĘ SHGLJD]DYLUWXiOLV NpS]HOHWEHOLYDJQHPYDOyGL LGĘDPHODP~OWWyOpVMHOHQ WĘODEEDQNO|QE|]LNKRJHOP~OWYDJMHOHQEHOLOpWH]ĘNHO P~OW YDJ MHOHQEHOL OpWPRPHQWXPDLQDN UHV KDOPD]D -g (]HN EĘO D] N|YHWNH]LN KRJ D OpWH]Ę pV D OpWH]pVHOpWiOODSRWD PLQGLJD]DNWXiOLVMHOHQLGĘSRQWRWWHVWHVtWLPHJpVKRJH]pUW D OpWH]ĘOpWiOODSRWD YDODPLQW D MHOHQ LGĘ HJPiVWyO HOYi ODV]WKDWDWODQRN 7,, 4HG 73 /0 /7 /6= 08 -( -g

$,377,,7,,7,,7,,7,,7,,7,9 $]LGĘP~OLN 7pWHO,,$]LGĘV]DNDGDWODQWHOLNP~OLN %L]RQ WiV 0LQGHQ OpWH]Ę HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]ĘEĘO V]OH WLNNHOHWNH]LN pV PLQGHQ OpWH]ĘEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiVi YDO $, ² HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]Ę V]OHWLNNHOHWNH]LN $, (]HQNtYO0LQGHQOpWH]ĘOpWiOODSRWDNRQNUpW $, GH IRODPDWRVDQ YiOWR]LN $, ( PHJYiOWR]RWW OpWiOODSRWD D Op WH]Ę N|YHWNH]Ę YiOWR]iViLJ YDJ D OpWH]Ę HOP~OiViLJ WDUW $, PHUW D YiOWR]iVW PHJHOĘ]Ę OpWiOODSRWDOpWPRPHQWXPD HO P~OLN $, 7RYiEEi 0LQGHQ OpWH]Ę pOHWWDUWDPD HOP~OiViLJ OpWPRPHQWXPRQNpQW iOODQGyDQ KRVV]DEERGLN ~M OpWPR]]DQDWWDO ~J KRJ HN|]EHQ HOĘ]Ę OpWPR]]DQDWDOpWPRPHQWXPD HOP~OYD pOHWWDUWDPD P~OW UpV]pW Q|YHOL $, H D] LGĘ D OpWH]ĘN  pOĘNpVpOHWWHOHQHN OpWH]pVHD]D]P~OyOpWPR]]DQDWDLOOHW YH OpWPRPHQWXPD , $] LGĘ

SHGLJ |U|N 7,, YDJLV QLQFV V]DNDGiVDVHP 7,,( 0LQGHEEĘON|]YHWOHQOIROLNKRJPLQGHQHOP~OWLGĘEHOLPR] ]DQDWUDPRPHQWXPUDÄKp]DJQpONO´~MLGĘEHOLPR]]DQDWPRPHQ WXP N|YHWNH]LN ,O PyGRQ WHOLNP~OLN V]DNDGDWODQXO D] LGĘ 7,, 4HG73$,$,$,$,$,,7,,7,,( 377,,7,, $]LGĘHJLUiQ~ 7pWHO,,$]LGĘ pVPLQGHQV]DNDV]D HJLUiQ~ %L]RQ WiV 0LQGHQOpWH]ĘpOHWWDUWDPDDOpWH]ĘHOP~OiViLJ $, iOODQ GyDQKRVV]DEERGLN~MOpWPRPHQWXPPDOHN|]EHQDPHJHOĘ]ĘHOP~O YD pOHWWDUWDPD P~OWEHOL UpV]pW Q|YHOL $, 7RYiEEi PLQGHQ OpWH]ĘHJYDJW|EEPiVLNOpWH]ĘEĘOV]OHWLNpVPLQGHQOpWH ]ĘEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiViYDO $, ² HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]Ę NHOHWNH]LN $, 9DODPLQW PLQGHQ OpWH]Ę OpWPR]]DQDWD HJLUiQ~ PHO D OpWH]Ę V]OHWpVpWĘO LOOHWYH OpWPR]]DQDWD OpWPRPHQWXPDOpWiOODSRWD NH]GHWpWĘO ~MDEE OpWPR]]DQDWD OpWPR

PHQWXPDOpWiOODSRWD PDMG HQQHN HOP~OiVD $, LUiQiED WDUW $, .|YHWNH]pVNpSS$OpWH]ĘOpWPRPHQWXPDLIROYiVWHJPiVW N|YHWLN²PLQGLJ~MD]HOĘ]ĘWPHOHOP~OWHD]LGĘDOpWH ]ĘN pOĘN pV pOHWWHOHQHN OpWH]pVH YiOWR]yP~Oy OpWPRPHQWXPDL IRODPDWD , H]pUW KiW D] LGĘ D OpWH]ĘN ÄD]RQRV LUiQ~´ ÄV]OHWpVNWĘO´ D ÄKDOiOXNLJ´ WDUWy OpWH]pVH IROYiVW HJ PiVW N|YHWĘ YiOWR]yP~Oy OpWPRPHQWXPDOpWiOODSRWD $, ² DPLNRULV PLQGLJ ~M N|YHWL D] HOĘ]ĘW 7HKiW D] LGĘ pV PLQGHQ V]DNDV]D HJLUiQ~ 7,, 4HG 73 , $, $, $, $,377,,&7,,7,, &RUROOiULXP,,&$]LGĘLUiQDP~OWmMHOHQmM|YĘ $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD 7,,& 377,, $ N|YHWNH]Ę 7,, WpWHO EL]RQ WiViKR] HOĘV]|U GHILQLiORP D ÄJ|UEHJ|UEOW´IRJDOPDW   HILQtFLy*|UEHYDJJ|UEOW 

*|UEHYDJJ|UEOWD]D²OHJDOiEEHJOHJIHOMHEENpWGLPHQ ]LyV ² YLUWXiOLV ÄGRORJ´ YDJ YDODPHO OpWH]Ę KiURPGLPHQ]LyV WHVWHDPHOHJYLUWXiOLVHJHQHVWĘOYDJVtNWyOLOOHWYHHJ OpWH]Ę WHVWpQHN HJHQHV pOpWĘO YDJ VtN ROGDOiWyO DYDJ SD OiVWMiQDN HJHQHV DONRWyMiWyO W|UpV QpONO tYHVHQ HOKDMOLN * 377,,7,,,7,,,7,97,9 0HJMHJ]pV (] D * GHILQtFLy ² QRKD HOVĘVRUEDQ D V]HPOpOH WHVVpJUHW|UHNHGWHP²QLQFVHOOHQWpWEHQVHPDPDWHPDWLNDLVHP DIL]LNDLÄJ|UEHJ|UEOWJ|UEOHW´IRJDORPpUWHOPpYHO 7pWHO,,*|UEOWLGĘVHPHOYEHQVHPDYDOyViJEDQQHPOpWH]LN %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJOpWH]LNHOYEHQpVDYDOyViJEDQJ|UEOWLGĘ YDJD]LGĘQHNJ|UEOWUpV]H $] LGĘ ² , GHILQtFLyMD V]HULQW ² PDJD D OpWH]pV / DPLNRULV EiUPHO OpWH]Ę pV OpWWDUWDPD /7 LOOHWYH OpWPR]]D QDWD /6= OpWPRPHQWXPDOpWiOODSRWD /0 YiOWR]LN pV P~OLN ÈPGHDKRODOpWH]Ę pVDOpWH]pVH

LGĘEHQYDQD]DMHOHQLGĘ PHUW D OpWH]pV pV D MHOHQ LGĘ D 7,, WpWHO V]HULQW HJPiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQ$ YLUWXiOLV P~OWEDQ 08 pVD YLUWXiOLV M|YĘEHQ -g SHGLJ QLQFV OpWH]Ę 8JDQDNNRU PLQGHQ OpWH]Ę pOHWWDUWDPD HOP~OiViLJ iOODQGyDQ KRVV]DEERGLN ~M OpWPRPHQ WXPPDO D]D] ~M D -( GHILQtFLy V]HULQWL MHOHQLGĘSRQWWDO DPL]pUXVNLWHUMHGpVĦ QXOOGLPHQ]LyV HN|]EHQDPHJHOĘ]ĘOpW PRPHQWXPDOpWiOODSRWD DPL QLOYiQ V]LQWpQ ]pUXV NLWHUMHGpVĦ QXOOGLPHQ]LyV YROW HOP~OYD $, ² IHOMHJ]pVHLQNEHQ YDJ HPOpNH]HWQNEHQ ² pOHWWDUWDPD P~OW UpV]pW JDUDStWMD $, 0iUPRVW LQGXOy IHOWpWHOH]pVQN V]HULQW D] LGĘ YDJ YDODPHO UpV]H J|UEOW YDJLV D YDOyV YDJ HOPpOHWL KiURPGLPHQ]LyV WpUEHQOpYĘYDJHOYEHQIHOYHKHWĘpULQWĘOHJHVHJHQHVYDJVtN MHOOHJĦGRORJWyOW|UpVQpONOHOWpUD]D]tYHVHQHOKDMOLN * 8JDQDNNRU D] LGĘWDUWDP D YLUWXiOLV P~OW 08 pV D OpWH]ĘN

OpWH]pVLÄKHOH´²D]D]D-(MHOHQLGĘ²YDODPLQWDYLUWXiOLV M|YĘ -( LGĘ HJWWHV WDUWDPD $]RQEDQ D P~OW LGĘ pV D M|YĘ LGĘ FVDN YLUWXiOLV YDJLV QHP YDOyV pV FVDN D QXOOGLPHQ]LyV MHOHQ LGĘSRQW D YDOyViJRV ² P~Oy ² OpWPRPHQWXPOpWiOODSRW  $ÄJ|UEOHW´GHILQtFLyMDD77/ROGDOiQDN|YHWNH]Ę*|UEOHWDJ|UEH YRQDO HJSRQWMDN|UQH]HWpEHQ YDOyPHQHWpWMHOOHP]ĘDGDW.LV]iPtWKDWyPLQWDJ|UEHpULQWĘMHLUiQYiOWR]iViQDND]tYKRVV]V]HULQWLGHULYiOWMD YDJLV * OLP V o M V DKRO¨VNpWV]RPV]pGRV 3 3 SRQWN|]WLJ|UEHtY KRVV]D¨ijSHGLJD PHJIHOHOĘpULQWĘNKDMOiVV]|JHYDJPLQWDJ|UEpKH]D]DGRWWSRQWEDQVLPXOyJ|UEOHWLN|UVXJDUiQDNUHFLSURND $N|UJ|UEOHWHPLQGHQSRQWEDQiOODQGyHJHQOĘDN|UVXJDUiQDNUHFLSURNpUWpNpYHO$]HJHQHVpVDVtNJ|UE OHWHYLV]RQWPLQGHQSRQWEDQ  PiVNpSS D YDOyV P~Oy LGĘ 9LV]RQW

KD D YDOyViJRV LGĘ FVDN D MHOHQLGĘSRQW pV D] LQGXOy IHOWpWHOH]pV V]HULQW D MHOHQLGĘ J|UEOW DNNRU QHP OHKHW HJHWOHQ ]pUXV NLWHUMHGpVĦ QXOOGL PHQ]LyVMHOHQLGĘSRQWEyOiOOyKDQHPOHJDOiEEHJ]pUXVQiOQD JREE WDUWDP~ KRVV]DEEU|YLGHEE ÄMHOHQ OpWV]DNDV]EyO´ D]D] ÄMHOHQ LGĘWDUWDPEyO´ NHOO iOOMRQ (] YLV]RQW HOOHQWPRQG D MH OHQ LGĘ -( GHILQtFLyMiQDN DPHO V]HULQW D MHOHQ LGĘ QXOOGL PHQ]LyV]pUXVNLWHUMHGpVĦLGĘSRQW OpWPRPHQWXP VQHP]pUXV QiOQDJREELGĘWDUWDP OpWV]DNDV] .LLQGXOy IHOWpWHOH]pVQN HOOHQWPRQGiVUD LOOHWYH NpSWHOHQ VpJUH YH]HWHWW N|YHWNH]pVNpSS D WpWHOEHOL HUHGHWL iOOtWiV D] LJD] J|UEOW LGĘ VHP HOYLOHJ VHP D YDOyViJEDQ QHP OpWH]LN 7,, 4HG 73 , / /6= /0 08 -( -g * $, $,7,,377,, 0HJMHJ]pV $ YDOyV MHOHQ LGĘ FVDN~J PLQW SO YDODPHO J|UEH YDJ HJHQHV YDJ IHOOHW DYDJ D ÄWpU´ EiUPHO SRQWMD V]LQWpQ

QXOOGLPHQ]LyVD]D]]pUXVNLWHUMHGpVĦ(JLOHQSRQWHOYLOHJ VHPWXGKDWJ|UEOQLD]D]QHPOHKHWJ|UEOWV]HPEHQD]YDJ GLPHQ]LyVJ|UEOWDODN]DWRNNDO SON|UHOOLSV]LVJ|PEIH OOHW VWE YDJ D WpUEHOL OpWH]ĘN GLPHQ]LyV J|UEH WHVWp YHO SO J|UEH U~G YDJ J|UEH OpF VWE 0HOOHVOHJ D] LGĘ J|UEHVpJH ² D] LGĘ , GHILQtFLyMiW IHOKDV]QiOYD ² DQQLW WHV] PLQWKD D]W PRQGDQiQN D OpWH]Ę OpWH]pVH J|UEH" ÈPGH H] SRQW RODQ WDUWKDWDWODQ pUWHOPHWOHQVpJ PLQWKD DUUyO EHV]pO QpQN KRJ SO D VHEHVVpJ D V~O D W|PHJ D KĘPpUVpNOHW YDJSODUy]VDLOODWYDJD[ DYDJD3LWDJRUDV]WpWHO J|UEHJ|UEOW$]WXJDQLVPRQGKDWMXNKRJDVHEHVVpJJRUVX Oy YDJ ODVVXOy YDJ HJHQOHWHV KRJ D V~O D W|PHJ QDJ YDJ NLFVL KRJ D KĘPpUVpNOHW DODFVRQ YDJ PDJDV iPGH D]W QHPKRJJ|UEOW$]WLVPRQGKDWMXNKRJDUy]VDLOODWNHOOH PHV YDJ WHUMHG iPGH D]W V]LQWpQ QHP KRJ J|UEOW eV

D]W LVPRQGKDWMXNKRJD[ DYDJD3LWDJRUDV]WpWHOHDYDOy ViJJDO PHJHJH]ĘHQ LJD] ² EiU LGHDOL]iOW ² iOOtWiV GH D]W QLOYiQYDOyDQ QHP KRJ J|UEOW PHUW D ÄJ|UEOW´ WXODMGRQViJ iOOtWiVD H]HQ GROJRNUD pUWHOPHWOHQ 9DQQDN WHKiW GROJRN DPH OHNQHN HJV]HUĦHQ QHP OHKHW D WXODMGRQViJXN D] KRJ J|UEOW ²pVLOHQGRORJW|EEHNN|]|WWDOpWH]pVD]D]PDJDD]LGĘLV %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJOpWH]LNHOYEHQpVDYDOyViJEDQJ|UEOWLGĘ $] LGĘ ² , GHILQtFLyMD V]HULQW ² PDJD D OpWH]pV / DPLNRULV EiUPHO OpWH]Ę pV OpWH /7 LOOHWYH OpWPR]]DQDWD /6= OpWPRPHQWXPRQNpQW /0 YiOWR]LN $, pV P~OLN $, $]D] D] LGĘ QHP |QiOOy OpWH]Ę FVXSiQ D OpWH]ĘN LQKHUHQV HO YiODV]WKDWDWODQ WXODMGRQViJD ² YDJ PiVNpSS D OpWH]Ę HJLN REMHNWtY WXODMGRQViJD iPGH QHP |QiOOy OpWH]Ę N|YHWNH]pVNpSS QLQFV DQDJD VHP $,, 9LV]RQW KD D] LGĘ QHP |QiOOy OpWH]Ę DNNRU D J|UEOWVpJH

VHP OHKHW YDOyViJRV 7RYiEEi D OpWH]pV  D] LGĘ D OpWH]Ę DPD WXODMGRQViJD PLV]HULQW D] YiOWR]p NRQP~OpNRQ GH H] D WXODMGRQViJ D YiOWR]pNRQ ViJP~OpNRQViJ QHP OHKHW J|UEOW ² D YiOWR]pNRQ ViJP~OpNRQViJ J|UEOW YROWD XJDQLV RNWDODQ iOOtWiV (]HQ W~ODP~OW 08 pVDM|YĘ -g YLUWXiOLVDMHOHQ -( YDOyV FVDN iPGH D] QXOOGLPHQ]LyV ² DPL HOYLOHJ VHP J|UEOKHW (O OHQWPRQGiVUDMXWRWWXQNWHKiWLQGXOyIHOWpWHOH]pVQNQHPGHD WpWHO iOOtWiVD LJD] 7,, 4HG 73 , / /6= /7 /0 08-(-g$,,$,$, 0HJMHJ]pV -iQRVV /DMRVIL]LNXVDNDGpPLNXVV]HULQW Ä(LQVWHLQ EHYH ]HWLDQpJGLPHQ]LyVWpULGĘNRQWLQXXPIRJDOPiWpVD]WPRQGMD KRJH]DNRQWLQXXPJ|UEHpVKRJDJ|UEOpVEĘOD]LGĘLVNL YHV]L D UpV]pW WHKiW PDJD D] LGĘ LV J|UEH´ -iQRVV /DMRV iOOiVSRQWMD ÄQHPDWpUQHPD]LGĘ GH PpJ FVDN QHP LV D]

iOOtWyODJRVÄWpULGĘ´J|UEOÄKDQHPD]pWHUPHODJUDYL WiFLyKDWiVDDODWWWRU]XOpVIHV]O(QQHNDMHOHQVpJQHNUpV] OHWHLpVN|YHWNH]PpQHLpSSHQDKHOHVHQpUWHOPH]HWW(LQVWHLQ IpOHHJHQOHWHNEĘOROYDVKDWyNOHYLOiJRVDQ´²-iQRVVV]HULQW 7pWHO,,,GĘKXURNQHPOpWH]LN %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJOpWH]LNLGĘKXURN H DNNRU NHOO KRJ D] LGĘ J|UEOM|Q iPGH D] D 7,, WpWHO pUWHOPpEHQ NL]iUW 7RYiEEi KD OpWH]LN LGĘKXURN DNNRU NHOO KRJOHJHQD]LGĘQHNOHJDOiEENpWHOOHQWpWHVLUiQ~V]DNDV]D DPL HOOHQWPRQG 7,,QHN pV 7,,&QHN (]HNEĘO N|YHWNH]LN KRJ LGĘKXURNQHPOpWH]LN 7,, 4HG737,,7,,&7,,37 7,,& &RUROOiULXP,,&Ä(OOLSWLNXVLGĘ´QHPOpWH]LN $ 7,, WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy D FRUROOiULXP LJD]ViJD 37 ‘ $]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWDWODQ$]LGĘD]HQWUySLDpVDOpWH]pVPHJPDUDGiVW|U YpQpQHNNDSFVRODWD  $] LGĘ

HJLUiQ~ViJiWPHJIRUGtWKDWDWODQViJiW VRNDQ D WHUPR GLQDPLND PiVRGLN DODSW|UYpQpQHN LOOHWYH D] HQWUySLiQDN D] LGĘEHOL W|UWpQpVHNUH YRQDWNR]y pUYpQHVOpVpYHO D] HOOHQNH]Ę MpWSHGLJNpSWHOHQVpJHNUHYH]HWĘYROWiYDOPDJDUi]]iN  -iQRVV/DMRVÄ$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJ´FtPĦEHQD*RQGRODW.LDGyiOWDOPHJMHOHQWHWHWW N|QYHROGDOiQIHMWLNLH]W  $NpSWHOHQVpJHNWHUpQJDNRUWDHPOHJHWLNSpOGiXODN|YHWNH]Ę NHW (JNiYpVFVpV]pWNiYpVWyOOHYHUWHND]DV]WDOUyO$FVpV]H V]LOiQNRNUD W|UW V]pW pV D NiYp HPLDWW NLIROW EHOĘOH ÈPGH D FVpV]H V]LOiQNMDL ~MEyO |VV]HiOOQDN FVpV]pYp PDMG IHOV]LS SDQWMiN D NLIROW NiYpW (]XWiQ D V]LOiQNMDLEyO ~MMiV]OHWHWW FVpV]H YLVV]DXJULN D] DV]WDOUD ² DKRQQDQ NRUiEEDQ OHHVHWW PHJĘUL]YH PLQGHQ FVHSS HOĘ]ĘOHJ NLIROW GH IHOV]LSSDQWRWW NiYpW 

(JSRKiUPHOHJYt]EHQHOĘ]ĘOHJHOROYDGWMpJNRFND²PLQ GHQ KĦWpV pV PiV EHDYDWNR]iV QpONO ² D Yt]EHQ ~MEyO HJ V]D EiORVMpJNRFNiYiIDJNL 0LYHO H]HN D MHOHQVpJHN ² SO D FVpV]H V]pWW|UpVH pV D MpJ NRFNDHOROYDGiVD²~QQHPÄLGĘV]LPPHWULNXV´W|UWpQpVHNH]pUW D] HOĘEE Yi]ROWIRUGtWRWWLUiQ~YpJEHPHQHWHON ILOPIHOYpWHO N IRUGtWRWW OHMiWV]iViW NLYpYH QLOYiQYDOyDQ NpSWHOHQVpJ LOOHWYH OHKHWHWOHQ V]HPEHQ SO D EROJyN NHULQJpVpYHO DPH OHN DNiU IRUGtWYD LV OHMiWV]yGKDWQiQDN WHUPpV]HWHVHQ D 1DS IRUGtWRWW WHQJHON|UOL IRUJiViYDO VWE HJWW DQpONO KRJHN|UOPpQJDOLEiWRNR]QDDUHQGV]HUEHQ ( 0DFK V]HULQW D] LGĘ PHJIRUGtWKDWDWODQViJiQDN D JRQGRODWD D]pUW DODNXOKDWRWW NL EHQQQN PHUW D WHUPpV]HWEHQ YpJEHPHQĘ YiOWR]iVRNQDN FVDN HJ UpV]pUH WXGXQN EHIROiVW JDNRUROQL pV D]RNDWYLVV]DIHOpLVOHMiWV]DQL±iOWDOiEDQH]QHPiOOPyGXQN EDQ

7pQKRJD]HQWUySLDW|UYpQV]HUĦVpJHD]HPOtWHWWNpWSpO GiEDQLVpViOWDOiEDQDÄOpWH]pVHNOHIROiVDLUiQiEDQ´LV~J WĦQLN WHWWHQ pUKHWĘ iPGH PpJVHP D] HQWUySLD D] RND DQQDN KRJ D] LGĘ LUiQD PHJIRUGtWKDWDWODQ KDQHP D OpWH]pVP~OiV LUUHYHU]LELOLWiVD $, YDODPLQW D OpWH]pVPHJPDUDGiV $, pVDPHJV]ĦQWOpWH]ĘKHOUHiOOtWKDWDWODQViJiQDNW|UYpQH $, HJWWHVHQ $] HOVĘ V]HULQW PLQGHQ OpWH]pV pV OpWPR]]DQDW HJLUiQ~ PHO D OpWH]Ę V]OHWpVpWĘO LOOHWYH OpWPR]]DQDWD OpWPRPHQWXPD NH]GHWpWĘO ~MDEE OpWPR]]DQDWD OpWPRPHQWXPD Yp JO HOP~OiVD LUiQiED WDUW $ PiVRGLN V]HULQW PLQGHQ OpWH]Ę HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]ĘEĘO V]OHWLN pV PLQGHQ OpWH]ĘEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiViYDO ² HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]Ę NHOHW NH]LNÈPIRUGtWYDQHPOHKHWVpJHVPHUWDKDUPDGLNV]HULQWD] HOSXV]WXOWOpWH]ĘpVOpWHYDODPLQWOpWiOODSRWDpVHOP~OWOpW

PR]]DQDWDOpWPRPHQWXPDQHPiOOKDWKHOUHDOpWH]ĘpVOpWiOOD SRWD OpQHJpQHN HOYHV]WpVH $, PLDWW D OpWH]Ę QHP WiPDGKDW IHO LOOHWYH HOSXV]WXOW OpWH]ĘOpWiOODSRWD OpWH OpWPR]]DQD WD OpWPRPHQWXPD QHP V]OHWKHW ~MMi YDJLV D OpWH]ĘN OpW PR]]DQDWDLN pV OpWPRPHQWXPDLN HOP~OiVD YpJOHJHV PLN|]EHQ D OpWH]ĘN pV OpWH]pVN VRUD YpJWHOHQ pV IROWRQRV ( KiURP W|U YpQpVKDWiVDQHPD]RQRVDSXV]WDHQWUySLDQ|YHNHGpVVHO 0iVIHOĘO D] HQWUySLDQ|YHNHGpV PXQNDEHIHNWHWpV HQHUJLD iUiQ HQWUySLDFV|NNHQpVVp IRUGtWKDWy iPGH D NRQNUpW OpWH]Ę OpWH]p  /GLGp]HWWPĦROGDOiQ  VH HOP~OiVD D]D] D] LGĘP~OiV VHPPLIpOH PXQNDEHIHNWHWpV Up YpQQHPIRUGtWKDWyPHJD]PLQG|U|NNpD]RQRVLUiQ~PDUDG 0LQGH]HNXWiQQp]]ND]LGĘLUiQPHJIRUGtWKDWDWODQViJiQDNEL ]RQ WiViW YiOWR]DWODQXODOpWD[LyPiNpV N|YHWNH]PpQHLN DODS MiQ

7pWHO,,$]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWDWODQ 7HJNIHOKRJD]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWy HPLYHOD]LGĘPDJDDOpWH]pVPHOQHNNDSFViQDOpWH]ĘDN WXiOLV OpWiOODSRWD YiOWR]LNP~OLN , D]pUW HNNRU D OpWH]pV P~OiV LUiQD LV PHJIRUGtWKDWy YDJLV D] HOP~OW OpWH]Ę ~MMi V]OHWLN UHLQNDUQiOyGLN YDJ IHOWiPDG ÈPGH H]HQ IHOWpWHOH ]pV HOOHQWPRQG D] $,pVD]$, D[LyPiQDN PHO V]HULQW PLQ GHQ OpWH]pV pV EiUPHO PR]]DQDWD HJLUiQ~ PHO D OpWH]ĘN V]OHWpVpWĘO LOOHWYH OpWH]pVN NH]GHWpWĘO HOP~OiVXN LUiQiED WDUWKLV]HQHOP~OYDYpJOHJHVHQHOYHV]WLNOpQHJĦNHW7HKiWD] iOOtWiV IRUGtWRWWMiYDO HOOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pV NpSS D] LGĘ LUiQD YDOyEDQ PHJIRUGtWKDWDWODQ 7,, 4HG 73,$,$,377,,&7,,7,9 0HJMHJ]pVHN +DD]LGĘLUiQDPHJIRUGtWKDWyOHQQHDNNRUSODPHJWHUPpNH Q WHWWSHWHVHMWEĘOD]LJyWiEyOV]OHWQHDSHWHVHMWHWPHJWHU

PpNHQ WĘPiUHOSXV]WXOW²tJOpQHJpWYHV]tWHWW²VSHUPDpV DPiUHJV]HUHOSXV]WXOW²OpQHJpWYHV]tWHWW²SHWHVHMWYDJ SO D QHKp] DWRPRNEyO V]OHWQH D] ĘNHW V]pWV]yUy UREEDQiVEDQ HOSXV]WXOW ² OpQHJpW YHV]tWHWW ² V]XSHUQyYD YDJ SO V]L OiQNMDLEyO iOODQD |VV]H D V]LOiQNRNUD V]pWW|UW ² tJ OpQHJpW YHV]WHWW²SRKiU(]HNQLOYiQVRKDQHPWDSDV]WDOWIRODPDWRN iOOtWVXNNpSWHOHQVpJ &RUROOiULXP,,& $ PHJIRUGtWKDWDWODQ LGĘK|] D]D] D P~Oy OpWH]ĘN SiUKX]DPRV pVYDJ iWIHGĘ pVYDJ HJPiVW N|YHWĘ OpWH]pVpKH] KR]]i WDUWR]LN D] HQWUySLDQ|YHNHGpV pV FV|NNHQpV SHULyGXVDLQDNJDNRUWDLVPpWOĘGĘIRODPDWDPHO D]RQEDQ QHP D]RQRV D OpWH ]ĘN D OpWH]pV YiOWR]iVDP~OiVD iOODQGy LUUHYHU]LELOLWiViYDO LOOHWYH D JHQH]LV W|UYpQpQHN IRODPDWRVpUYpQHVOpVpYHO $ 7,, WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy D FRUROOiULXP LJD]ViJD 37 ‘ $OpWH]ĘNYDODPLQWD]LGĘpVDWpUHJPiVWyOHOYiODV]WKDWDWODQRN

7pWHO,, 0LQGHQ OpWH]Ę pVYDJ YDODPHO UpV]H D WpUEHQ ² YDODPHO PiVLN OpWH]Ę YDJ UpV]H  WHUpEHQ ² pV D PLQGHQNRU DNWXiOLV MHOHQLGĘEHQ PR]RJ YDJ UHODWtYH QXJDORPED YDQpVYDJIRODPDWRVDQYDJUHODWtYHV]DNDV]RVDQYiOWR]LN 0LQGHQ OpWH]Ę pVYDJ YDODPHO UpV]H D WpUEHQ ² YDODPHO PiVLN OpWH]Ę YDJ UpV]H WHUpEHQ ² PR]RJ YDJ UHODWtYH PiV OpWH]ĘK|] NpSHVW QXJDORPEDQ YDQ pVYDJ IRODPDWRVDQ YDJ  UHODWtYH V]DNDV]RVDQ YiOWR]LN $, (] IRUGtWYD LV LJD] $PL pVYDJYDODPHOUpV]H HJPiVLNOpWH]Ę YDJUpV]H WH UpEHQPR]RJYDJUHODWtYHQXJDORPEDQYDQpVYDJDEV]RO~WH YDJ UHODWtYH YiOWR]LN D] HJ OpWH]Ę pV OpWH]LN 7, 9L V]RQWDOpWH]pVpVDQQDNYiOWR]yP~OyPR]]DQDWDPRPHQWXPDPDJD D]LGĘ , ÈPGHDKRODOpWH]Ę pVDOpWH]pVH LGĘEHQYDQD] D MHOHQ -( PHUW D OpWH]Ę pV D MHOHQ HOYiODV]WKDWDWODQRN 7,, ²DP~OWEDQpVDM|YĘEHQOpWH]ĘXJDQLVQHPOHKHW 08 -g

(UJRDOpWH]ĘpVYDJUpV]HYDOyEDQDWpUEHQ PiVOpWH ]ĘOpWH]ĘNWHUpEHQ pVDPLQGHQNRUDNWXiOLVMHOHQLGĘEHQPR]RJ YiOWR]LN 7,, 4HG73,08-(-g$,7,7,, 377,,(7,,(7,,7,,,7,,,7,,, (NYLYDOHQFLD,,($OpWH]Ę N YDODPLQWD]LGĘpVDWpUHJPiVWyOHOYiODV]WKDWDWODQRN $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyD]HNYLYDOHQFLD37‘ (NYLYDOHQFLD,,(/pWH]ĘQLQFVLGĘpVWpUQpONOGHLGĘpVWpUVLQFVOpWH]ĘQpONO9pJOLGĘ QLQFVWpUpVWpUQLQFVLGĘQpONOPHUWNHWWĘMNHWHOYiODV]WKDWDWODQXO|VV]HN|WLDOpWH]ĘPHO QHNH]HNDODSYHWĘVDMiWViJDL $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyD]HNYLYDOHQFLD377,,, 7pWHO,,$]LGĘQHNQLQFVDQDJD ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $]LGĘQHNYDQDQDJD ÈPGH DNNRU D] LGĘ |QiOOy OpWH]Ę PHUW D] $,( D[LyPD V]H ULQWDPLQHNDQDJDYDQD]OpWH]Ę HD]LGĘDOpWH]pVD]D]DOpWH]ĘpVOpWiOODSRWDLQDNSLOOD QDWUyO SLOODQDWUD

W|UWpQĘ YiOWR]iVDP~OiVD / pV , YDJLV EiUPHO OpWH]Ę HJLN LPPDQHQV WXODMGRQViJD iPGH QHP |QiOOy OpWH]Ę(OOHQWPRQGiVUDMXWRWWXQNYDJLVDWpWHOHUHGHWLiOOt WiVDD]LJD] 7,, 4HG73,/$,(37‘ $]LGĘPpUpVHOPpOHWLDODSMDL $V]DEiORVDQPĦN|GĘyUDIRJDOPDpVWXODMGRQViJDL $] LGĘ P~OiViQDN MHO]pVpKH] YDODPLQW D P~Oy LGĘ WDUWDPiQDN PpUpVpKH] QpONO|]KHWHWOHQ HJ V]DEiORVDQ PĦN|GĘ yUD /iVVXN HQQHNGHILQtFLyMiW  3OEiUPHO1DSUHQGV]HUEHOLpJLWHVWD1DSUHQGV]HUWHUpEHQYDODPLQWD]]DOHJWWD7HM~WWHUpEHQVWEDYDJ SO HJpOĘOpQEHOL DWRPPROHNXOD D] pOĘOpQ WHVWpEHQWHUpEHQ ODVVDQ YDJ JRUVDQ PR]RJUH]HJ YDJUHODWtYH ²FVDNPiVOpWH]ĘK|]NpSHVW²QXJDORPEDQYDQpVYDJODVVDQYDJJRUVDQIRODPDWRVDQYDJ>UHODWtYH@ V]DNDV]RVDQYiOWR]LN  HILQtFLy6=Ï6]DEiORVDQPĦN|GĘyUD 

6]DEiORVDQPĦN|GĘyUiQDNQHYH]HPD]RODQOpWH]ĘLGĘPpUpVUH DONDOPDV ÄyUDV]HUĦ´ GROJRW YDJ yUiW ² DQDJiWyO V]HUNH]HWp WĘO OpWUHM|WWpWĘO pV PĦN|GpVL PyGMiWyO IJJHWOHQO ² DPHO IRODPDWRVDQ pVYDJ D] LGĘPpUWpNHJVpJHN PHJIHOHOĘ NRPELQi FLyMiYDO GLV]NUpWLGĘHJVpJHQNpQWSRQWRVDQ MHOH]L D] DNWXiOLV MHOHQLGĘSRQWRWYDODPLQWD]WDKRJWHOLNP~OLND]LGĘ 6=Ï 7pWHO,,$V]DEiORVDQPĦN|GĘyUDPHJWHVWHVtWLDOpWH]pVWD]D]D]LGĘWPLQWLGĘPpUĘHV] N|]PXWDWMDIRODPDWRVDQYDJLGĘHJVpJHQNpQWSRQWRVDQD]DNWXiOLVMHOHQLGĘWLOOHWYHDQ QDNP~OiViWYDODPLQW²DPHQQLEHQD]HOP~OWUHODWtYLGĘWDUWDPRNDWLVIHOMHJ]LpVV]iP OiOMD²D]HOP~OWUHODWtYLGĘWD]LGĘHJpEIĘEEYRQiVDLYDOHJWW -HO|OM|Q Ï6= HJD 6=Ï GHILQtFLyQDN PHJIHOHOĘ OpWH]Ę pV V]D EiORVDQ PĦN|GĘ yUiW 0LYHO D] Ï6= yUD V]DEiORVDQ PĦN|GĘ H]pUW IRODPDWRVDQ YDJ D] LGĘPpUWpNHJVpJHN PHJIHOHOĘ NRPEL QiFLyMiYDO GLV]NUpW

LGĘHJVpJHQNpQW SRQWRVDQ MHO]L pV PHJWHV WHVtWL D] DNWXiOLV MHOHQLGĘSRQWRW 7,, YDODPLQW D]W DKRJ V]DNDGDWODQXOWHOLNP~OLND]LGĘ 7,, 7RYiEEiPHUWV]HUNH ]HWH pVYDJ NpSH GLV]NUpW HJVpJHNNHO pVYDJ OpWH ~M PRPHQ WXPiED OpSYH IROWRQRVDQ YiOWR]LN tJ D] Ï6= yUD PLQGHQ YiOWR ]iVVDO ~M OpWPRPHQWXPiEDOpWiOODSRWiEDOpS D] HOĘ]Ę OpWPRPHQ WXPDOpWiOODSRWD SHGLJ HOP~OLN $,( $, $] Ï6= yUD pOHWWDUWDPD D] Ï6= yUD YpJOHJHV HOP~OiViLJ $, iOODQGyDQ KRVV]DEERGLN D] ~M OpWPRPHQWXPPDO ~J KRJ HN|]EHQ D] HOĘ]Ę OpWPRPHQWXPDOpWiOODSRWD HOP~OYD $, pOHWWDUWDPiQDN P~OW UpV]pW Q|YHOL $, $] Ï6= yUD PHJMHOHQtWL PpJ D V]HSDUiOW LGĘW 7, EHQQH D UHODWtY N|]HOP~OWDW pV D UHODWtY M|YĘLGĘ YiUKDWyN|]HOLWDUWDPiWLVD 08-(pV-ėGHILQtFLyQDNPHJIH OHOĘHQ0HJMHOHQtWLWRYiEEiD]LGĘHJLUiQ~ 7,, pVPHJIRU GtWKDWDWODQ 7,, YROWiWpVD]WKRJDOpWH]ĘN pVYDJYD

ODPHO UpV]N ² OpWH]pVN IRODPiQ ² D WpUEHQ pV D] DNWXiOLV MHOHQLGĘSRQWRN N|]W PR]RJQDN YiOWR]QDN D 7,, WpWHO V]HULQW 7,, 4HG 73 6=Ï 08 -( -g $, $, $,( $, 7,7,,7,,7,,7,,7,,377,, 0HJMHJ]pV $]LGĘPpUpVpWpVD]LGĘPpUpVKH]DONDOPDVGROJRWD]HPEHUWD OiOWD IHO PiU D] ĘVNRUEDQ $] LGĘPpUpVKH] DONDOPDV ÄyUDV]HUĦ´ GRORJ NpWIpOH OHKHW WHUPpV]HWHV YDJ PHVWHUVpJHV D]D] HP EHU DONRWWD 8WyEELDN OHWWHN D NO|QIpOH PĦN|GpVĦ yUiN 7HU PpV]HWHVÄyUDV]HUĦ´GRORJSODQDSIHONHOWpQHNDQDSGHOHOp VpQHN pV D QDSQXJWiQDN WDSDV]WDOW SHULRGLNXV LVPpWOĘGpVH PHO D] HJ ÄQDS´ LGĘPpUWpNHJVpJ YDJ D WpOL pV QiUL QDS IRUGXOy WDSDV]WDOW SHULRGLNXV LVPpWOĘGpVH PHO D] HJ ÄpY´ LGĘPpUWpNHJVpJDYDJDKROGIi]LVRNWDSDV]WDOW SHULRGLNXV LV PpWOĘGpVHDPHOD]HJÄKyQDS´LGĘPpUWpNHJVpJIRJDOPiQDNNL  DODNXOiViKR] pV

D QDSWiU PHJDONRWiViKR] YH]HWWH HO D] HPEHUW $] HJ yUD D] HJ SHUF D] HJ PiVRGSHUF VWE LGĘPpUWpNHJ VpJHN PiU W|EEQLUH D] HPEHU DONRWWD N|]pSNRUL PHVWHUVpJHV yUiN HONpV]OWpYHO pV PpJ NpVĘEE M|WWHN OpWUH D WHUPpV]HWHV LGĘSHULyGXVRN|QNpQHVUpV]HNUHERQWiViYDO +RJDQP~OLND]LGĘ" (NpUGpVOHJDOiEENpWV]HPSRQWEyOYL]VJiODQGy (JHQOHWHV YDJ YiOWR]y VHEHVVpJJHO DYDJ HJHQOHWHV YDJ YiOWR]yULWPXVEDQP~OLND]LGĘ" +D PLQGHQ MHOHQLGĘSRQW GHILQtFLy V]HULQW Ä]pUXVKRVV]~ViJ~ LGĘWDUWDP´ DNNRU D P~OWWi YiOW MHOHQLGĘSRQWRNNDO PLNpQW KRVV]DEERGKDWDP~OWWDUWDPD" $]LGĘIRODPDWRVDQHJHQOHWHVÄVHEHVVpJJHO´YDJULWPXVRVDQP~OLN"  1HZWRQV]HULQWD]LGĘÄHJHQOHWHVHQIROLN´ (]~JpUWHQ GĘ KRJ KD SO D )|OG 1DSN|UOL N|]HOtWĘOHJ D]RQRV NHULQJp VpEĘO V]iUPD]WDWRWW D] LGĘ V]LGHULNXV LGĘ DNNRU YDODPHO V]DEiORVDQ PĦN|GĘ yUD 6=Ï iOWDO PXWDWRWW

WL WLWL L  LGĘSRQWYDJLGĘHJVpJNO|QEVpJHN PLQG ² KpWN|] QDSL pUWHOHPEHQ HOKDQDJROKDWy HOWpUpVVHO ² D]RQRV KRVV]~DN DYDJPiVNpSSIRJDOPD]YDD]LGĘHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOP~OLN (]HVHWEHQWHNLQWKHWQNHJDWHQJHOHN|UOPRQGMXNyUDNpQW HJHQOHWHV VHEHVVpJJHOIRUJyWHVWHWPHOQHN HJHQOHWHVPR]Ji VD D] Z V]|JVHEHVVpJJHO MHOOHPH]KHWĘ (NNRU D] 6=Ï yUD iOWDO PXWDWRWW7LGĘPpUWpNYDODPHOWLGĘWDUWDPHOWHOWpYHO W ³ ZGW 7 (]HQ yUD iOWDO PXWDWRWW LGĘ P~OiVD QLOYiQ IROWRQRV pV HJHQOHWHV KD D 7 LGĘPpUWpN PiVRGLN GHULYiOWMD YDJLV D Op ¶¶ G 7 $]RQEDQ WH]pVpVtJD]LGĘJRUVXOiVD]pUXVD]D]7 GW ¶¶ KD7 zDNNRUD]yUDiOWDOPXWDWRWWLGĘQHPIROLNHJHQOHWH VHQ(]WDNpUGpVWNHOOWHKiWWLV]Wi]QL 0LYHOD]LGĘPDJDDOpWH]ĘNOpWH]pVHD]D]P~OyOpWPR]]DQDWD LOOHWYHOpWPRPHQWXPD , H]pUWHNpUGpVWDOpWH]ĘNOpWH]pVp QHN OpWPR]]DQDWiQDN LOOHWYH OpWPRPHQWXPiQDN P~OiVD VHEHVVp

JpUH NHOO YRQDWNR]WDWQL (OVĘ OpSpVEHQ YL]VJiODQGy WHKiW KR JDQ PLOHQ VHEHVVpJJHO P~OLN D OpWH]ĘN pOHWH OpWPR]]DQDWD ÈPHOĘV]|UWLV]Wi]QLNHOOD]WPLpUWHQGʶDOpWP~OiVD¶pV¶D OpWP~OiVVHEHVVpJH¶IRJDOPDNRQ $¶OpWP~OiVD¶DODWWD]pUWHQGĘKRJ$OpWH]ĘOpWWDUWD PiQDN HOP~OW UpV]H IRODPDWRVDQ JDUDSV]LN D] DNWXiOLV  /iVG 6LU ,VDDF 1HZWRQ 3ULQFLSLD HILQLWLRQV 6FKROLXP )RUGtWRWWD $QGUHZ 0RWWH KWWSJUDYLWHHWULSRGFRPGHILQLWLRQVKWP  MHOHQLGĘ HOP~OiViYDO PLQW HOP~OW OpWPRPHQWXPPDO PtJ D] pOH WpEĘO HOYLOHJ PpJ KiWUDOpYĘ OpWWDUWDPD QLOYiQ SRQW HQQLYHO IRJ $, V]HULQW $¶OpWP~OiVVHEHVVpJH¶DODWWD]pUWHQGĘ9iOWR]QDNH QĘ QHN YDJ FV|NNHQQHN pV KRJDQ DYDJ iOODQGy KRVV]~ViJ~DN D P~OWDW JDUDStWy HOP~Oy OpWPR]]DQDWRN" $ OpWP~OiV VHEHVVpJpW HOYEHQ

OpWH]ĘWtSXVRQNpQWNHOOPHJYL]VJiOQL (]HN OHJHQHN SO DN|YHWNH]ĘN D 0DNURpOHWWHOHQOpWH]ĘN DD $]pJLWHVWHN DED &VLOODJRN DEE %ROJyN DEF $V]WHURLGiNVW|N|V|N DEG *DOD[LVRN E 0DNURpOĘOpWH]ĘN ED (JVHMWĦHN EE $V]HUYHNNHOEtUyN EED 1|YpQHN EEE ÈOODWRN EEF (PEHU F eOĘNpVpOHWWHOHQHNPLNURHOHPHL FD 0ROHNXOiN FE $WRPRNUDGLRDNWtYL]RWySRN /HHJV]HUĦVtWLDYL]VJiODWRWD]DWpQKRJPLQGHJLNOpWH ]ĘWtSXV FE MHOOHJĦ PHUW D EHQQN WDOiOKDWy DWRPRNEyO LOO UDGLRDNWtY L]RWySRNEyO iOO ² PHOHNHW UDGLRPHWULNXV LGĘEHFV OpVKH] LV IHO OHKHW KDV]QiOQL ² N|YHWNH]pVNpSS D FpOQDN PHJ IHOHOĘHQ H]HN UH]JpVpQHN pVYDJ IHOH]pVL LGHMpQHN YL]VJiODWD HOHJHQGĘ $UDGLRPHWULNXVPpUpVHNKH]KDV]QiOWIRQWRVDEEL]RWySRNpVIHOKDV]QiOKDWyViJLWHUOHWN .LLQGXOiVL L]RWyS )HOH]pVLLGĘ pYHNEHQ .HOHWNH]HWW L]RWyS $ONDOPD]KDWyViJ D]L]RWySRWWDU WDOPD]yDQDJ V]pQ QLWURJpQ

FVRQWRNIDIDV]pQ XUiQ PLOOLy yORP FLUNRQ8iVYiQRN PDJPiVpVPHWDPRUINĘ]HWHN NiOLXP PLOOLiUG $UJRQ FVLOOiPI|OGSiWDPILEyOJODXNRQLW PDJPiVpVOHGpNHVNĘ]HWHN XUiQ PLOOLiUG yORP FLUNRQ8iVYiQRN PDJPiVpVPHWDPRUINĘ]HWHN UXELGLXP PLOOLiUG VWURQFLXP I|OGSiWRNFVLOOiPRN PDJPiVpVPHWDPRUINĘ]HWHN  WiEOi]DW $]DWRPLOOHWYHL]RWySIDMWiNIHOH]pVLLGHMHOpWWDUWDPXNiW ODJD OGWiEOi]DW IDMWiQNpQWNO|QE|]Ę  $]DWRPLOOHWYHL]RWySIDMWiNUH]JpVH DPR]JiVHJIDMWiMD V]LQWpQIDMWDVSHFLILNXV $]RQEDQD]DWRPRNL]RWySRNUH]JpVLIUHNYHQFLiMiWyOLOOHWYHD IHOH]pVLLGHMpWĘOIJJHWOHQpVD]RQRVNHOOOHJHQDOpWNWDU WDPiQDN PpUpVpKH] DONDOPD]DQGy HWDORQEyO V]iUPD]y OpWWDUWDP PpUWpNHJVpJ LGĘPpUFH NO|QEHQ QHP OHQQH H OpWH]ĘIDMWiN OpWP~OiVDOpWWDUWDPDN|]WLNO|QEVpJPHJiOODStWKDWy²QRKDD] HPEHUWIĘOHJH]pUGHNOL

+DVRQOyH]SpOGiXODV]i]PpWHUHVVtNIXWyNIXWiVWDUWDPpVVH EHVVpJPpUpVpKH] $ IXWyNUyO W LGĘSRQWEDQ W  NpV]OW IpQNpS MyO PXWDWMD KRJ D W LGĘSRQWEDQ PLQGHQ IXWy UDMWD YDQ D NpSHQ MyOOHKHW D SiOD NO|QE|]Ę KHOHLQ pSS PHUW PiV pVPiVVHEHVVpJJHOIXWQDN$PtJIXWQDNEL]WRVDQPiVPiVLQWHQ ]LWiVVDOÄpJHWLNOpWNJHUWiMiW´iPGHIXWiVXNWDUWDPiWIX WiV DODWWL OpWWDUWDPXNDW XJDQD]]DO D] yUiYDO pV PpUWpNHJ VpJJHO PpUMN ² PLQGHJLNNQHN ² NO|QEHQ SRQW D IXWiVXN N O|QE|]Ę WDUWDPiW pV iWODJ VHEHVVpJpW QHP WXGQiQN PHJiOODStWDQL +DVRQOyDQ MiUXQN HO DPLNRU PHJ V]HUHWQpQN PpUQL NpW YpJ SRV]WyHJV]REDpVHJYDVU~GKRVV]iW(NNRUQHPYDJXQNDU UD NtYiQFVLDN KRJ SO D] HJLN SRV]Wy VĦUĦEE D PiVLN SHGLJ ULWNiEEV]|YpVĦ KRJDULWNiEEV]|YpVĦEHQPRQGMXNNHYHVHEED] DQDJ DUUD VHP KRJ D V]RED QHP SRV]Wy pV KRJ D YDVU~G DQDJD PpJ D SRV]WyNpQiO LV VĦUĦEE $]

DQDJXNWyO VĦUĦVpJN WĘO pV QHKp]VpJNWĘO VWE HOYRQDWNR]WDWYD SO HJ HWDORQQDN PHJIHOHOĘPpUĘU~GGDOFVDNDKRVV]XNDWPpUMN eV D]RQRV PpUFpYHO PpUWpNHJVpJJHO PpUMN D NO|QE|]Ę DQDJIDMWiNV~OiWKRVV]iWWpUIRJDWiWKĘPpUVpNOHWpWVWE  7HKiWDOpWH]ĘNOpWWDUWDPD D]D]OpWH]pVNLGĘWDUWDPD Pp UpVpW HJ HWDORQQDN PHJIHOHOĘ D]RQRV OpWLGĘ PpUFpYHO PpU MN PHUW tJ WXGMXN PHJiOODStWDQL D NO|QE|]Ę OpWH]ĘN HOWpUĘ OpWWDUWDPiWpOHWH LGĘWDUWDPiW LOOHWYH YDODPHO OpWPR]]DQD WDLGĘV]DNDV]DKRVV]iW 0HJiOODStWKDWyWRYiEEiKRJDOpWH]pV D]D]D]LGĘ P~OiViW NRQWLQXXVQDN pV HJHQOHWHV VHEHVVpJĦQHN NHOO WHNLQWVN V QHP ULWPLNXVQDN 1HP NHYHUHQGĘ XJDQLV |VV]H D] yUiN QpPHOLNpQHN ULWPLNXV LGĘNLMHO]pVH D] LGĘ IROWRQRV pV HJHQOHWHV P~OiVi YDO $]W LV PHJiOODStWKDWMXN KRJ D OpWH]pV ÄVHEHVVpJH´ D]RQRV PpUWpNHJVpJJHO PpUHQGĘ IJJHWOHQO DWWyO KRJ D] HJHV OpWH]ĘIDMWiN

OpWH]pVpW JRUVXOyQDN YDJ ODVVXOyQDN DYDJ DNiUFVDN SHULRGLNXVDQ YiOWR]yQDN OHKHWQH HJpENpQW WH NLQWHQL7HUPpV]HWHVHQD]DWRPRNpVD]HOHPLUpV]HFVNpLNpOHW WDUWDPD LV NO|QE|]Ę GH H] VHP EHIROiVROMD D OpWH]pVN WDU WDPiQDNPpUpVLPyGMiW 7HKiWYiOWR]yOpWH]pVLVHEHVVpJLVPHUHWpUHD]LGĘP~OiViQDN PpUpVpKH]  $] LGĘ QHP P~OLNULWPXVRVDQ HOOHQEHQ D] yUiN HJ UpV]HIRODPDWRV PR]JiVVDO MHO]L D] LGĘ P~OiViW SO D QDSyUDYDJN|]HOtWĘHQDKRPRNyUD PiVLNUpV]NYLV]RQWHJHQOHWHVULWPXV~PR]JiVVDO SODPHFKDQLNXVyUiN QDJUpV]HYDJSOD]yUDSHUFYDJyUDSHUFPiVRGSHUFNLMHO]ĘMĦGLJLWiOLVyUiN HD]HJHVyUiNULWPXVRV LGĘNLMHO]pVEĘOQHPN|YHWNH]LNKRJD]LGĘULWPXVRVDQP~OQD  D ORJLNDLODJQLQFVV]NVpJ E WRYiEEi D WXGRPiQ LGHpUWYH D] yNRUL D N|]pSNRUL pV D] ~MNRULLGĘIHOIRJiVWLV D]LGĘHJHQOHWHVVHEHVVpJpUHIROWR QRV P~OiViUD

DODSR]WDDODSR]]D D] ÄLGĘNRRUGLQiWDWHQJHOW´ PLQW D NRQWLQXXV LGĘP~OiV JHRPHWULDL PRGHOOMpW ² QHP YpOHWOH QO $] LGĘPpUFpW KDVRQOyDQPiVPpUFpNKH] |QNpQHVHQ YiODV]WRW WDYiODV]WMD D] HPEHU DPLQW HUUH PpJ NLWpUQN EiU D W|UWp QHOHP IRODPiQ D] ÄHOV]LJHWHOW´ QHP]HWHN PpUFpLW D NHUHVNH GHOPLPĦV]DNL ]ĦU]DYDU FV|NNHQWpVH LOOHWYH HONHUOpVH pUGHNp EHQ HJVpJHVtWHQL NHOOHWW pV D OHKHWĘ OHJSRQWRVDEE HWDORQQDN WHNLQWKHWĘ OpWH]ĘIDMWiEyO LOOHWW NLYiODV]WDQL (]W SpOGiXO HOHLQWH D )|OGQDJPpUWpNEHQHJHQOHWHVQHN WHNLQWKHWĘ SHULRGL NXV PR]JiVDL pY KyQDS QDS DODWWL OpWV]DNDV]RN DGWiN .p VĘEE H]HN D] LGĘPpUFpN SRQWRVDEE OpWSHULyGXV~ OpWH]ĘN OpWV]D NDV]iUDOHWWHNOHFVHUpOYH OGDN|YHWNH]ĘSRQWRW  $]DWRPyUDDFp]LXPDWRPUH]JpVLWXODMGRQViJiUDpSO yWD D QHP]HWN|]L PpUWpNJL LQWp]HW 6, D PiVRGSHUFHW YDJLV PLQGHQ HJHV PiVRGSHUFHW PHJNO|QE|]WHWpV

QpONO D &V DWRP UH]JpVV]iPDNpQW HWDORQNpQW KDWiUR]]D PHJ(NNRULV²|QNpQHVHQiPGHORJLNXVDQ²D]LGĘHJHQOHWHV VHEHVVpJpUH DODSR]]D D] HPEHULVpJ D ÄNRQWLQXXV LGĘ NRRUGLQiWDWHQJHOW´ 0LQGHEEĘOD]IROLNKRJDOpWH]pV²~JiOWDOiEDQ²IROWR QRVDQ pV HJHQOHWHVHQ P~Oy H]pUW D] LGĘP~OiV VHEHVVpJH LV QLOYiQYDOyDQ HJHQOHWHVQHN WHNLQWKHWĘWHNLQWHQGĘ .|YHWNH]pV NpSS 1HZWRQQDN DEEDQ LJD]D YROW KRJ D] LGĘ P~OiViW IRODPD WRVQDN pV HJHQOHWHVQHN YHWWH ² DEEDQ YLV]RQW QHP KRJ D Op WH]ĘNOpWpWĘOIJJHWOHQO +RJDQP~OLND]LGĘKDDP~OyMHOHQHJHWOHQ]pUXVKRVV]~ÄLGĘWDUWDP´" +D D MHOHQLGĘ PLQGLJ D -( GHILQtFLyQDN PHJIHOHOĘHQ HJHWOHQ ²EiU~MDEEpV~MDEE²LGĘSRQW SOPRVWPRVWPRVWQ² DPHO IHOVRUROiV FVDN LGĘSRQWRN NLHPHOpVH D] LGĘYiOWR]iV NRQWLQXXP MHOOHJpEĘO D]D] PLQGLJ HJ Ä]pUXVKRVV]~ViJ~ LGĘ WDUWDP´ DNNRU IHOWHKHWĘ D]

D NpUGpV PpJLV KRJDQ P~OLN D] LGĘ" +LV]HQ HNNRU D] HOP~OW MHOHQLGĘN D P~OW LGĘ WDUWDPiW PLQGHQ ~MDEE MHOHQLGĘSRQWHOP~OWiYDOFVDN HJ Ä]pUXVKRVV]~Vi J~ LGĘWDUWDPPDO´ Q|YHOKHWLN PLQHN N|YHWNH]WpEHQ D P~OWLGĘN WDUWDPD HJ FVHSSHW VHP KRVV]DEERGKDW pV HN|]EHQ IROWRQ FVDN ÄiOOKDWD]LGĘ´VtJSODV]DEiORVDQPĦN|GĘyUD Ï6= PXWD WyMD VHP KDODGKDW HOĘUH ² KD PpJLV DNNRU D] QLOYiQ FVDN LO O~]Ly 0iUSHGLJDV]DEiORVDQPĦN|GĘyUDPXWDWyMDN|UtYPHQWpQHOĘUH KDODG pV PXWDWMD D] DNWXiOLV SRQWRV LGĘW ² D 6=Ï GHILQtFLy V]HULQW 3O D QDSyUD SiOFiMiQDN iUQpND LV DKHOHWW KRJ  iOOQD IRODPDWRVDQ KDODG HOĘUH IROWRQRV NRQWLQXXV pV HJHQOHWHV PR]JiVVDO YpJLJV|S|UYH D QDSyUD V]iPODSMiW PHO KDODGiVW NpW NO|QE|]Ę LGĘSRQWEDQ D QDSyUiUD Qp]YH PHJ WXGMXN iOODStWDQL$NNRUKiWIHOROGKDWyH]DSDUDGR[RQ"

(]DSDUDGR[RQDQDOyJ=pQyQUHSOĘQ OYHVV]ĘMHHVHWpEHQIHO PHUOĘ SDUDGR[RQQDOtJHOiWV]yODJRVHOOHQWPRQGiV PDJDUi]D WDIHOROGiVDLVDQDOyJ =pQyQUHSOĘQ OYHVV]ĘMpQHNSDUDGR[RQMDDN|YHWNH]Ę .pS]HOMN HO DPLQW UHSO HJ NLOĘWW Q OYHVV]Ę (] EiUPHO LGĘSRQWEDQ D OHYHJĘEHOL U|SSiOiMiQDN HJ DGRWW SRQWMiQ WDU Wy]NRGLN ÈPGH KD HQQHN D WpUEHOL SRQWQDN ² PLQW PLQGHQ ÄEH FVOHWHV´ SRQWQDN ² QLQFV NLWHUMHGpVH D KR]]i WDUWR]y LGĘ SRQWQDNSHGLJLGĘEHOLNLWHUMHGpVHDNNRUDQ OYHVV]ĘQHNQLO YiQ ÄQLQFV VH KHOH VH LGHMH´ HOPR]GXOQL WHKiW QXJDORPEDQ NHOOKRJOHJHQ(]pUWDQ OYHVV]ĘQHPPR]RJKDWHJiOWDOiQ WHKiW D PR]JiVD VĘW D VHEHVVpJH LV FVDN LOO~]Ly ² iOOtWMD =pQyQ =pQyQ WHKiW D]W iOOtWMD D PR]JiV YDOyMiEDQ QHP OpWH]LN D] FVDNLOO~]Ly $=pQyQSDUDGR[RQIHOROGiVD &VDN D]pUW PHUW HJ JRQGRODWEDQ NLPHUHYtWHWW SLOODQDWEDQ D Q OYHVV]ĘW iOOQL YpOMN QHP

iOOtWKDWMXN KRJ D] D YDOyViJ EDQQHPPR]RJ(]WKiURPIpOHNpSSHQLVEHOiWKDWMXN (J HJV]HUĦ NtVpUOHWWHO D Q OYHVV]Ę PR]JiViOODSRWD WLV] Wi]KDWy 3pOGiXO WHJQN D NLOĘWW Q OYHVV]Ę ~WMiED HJ WiUJDW GHOHKHWĘOHJQHHJpOĘOpQW $PHVV]HEEUĘOUiNL OĘWW Q OYHVV]ĘU|YLGLGĘP~OYDEHOHIRJ WN|]QL WHKiW PR ]RJDPR]JiVDQHPSXV]WDLOO~]Ly H HOYLOHJ LV WLV]Wi]KDWy D NpUGpV $PLQW D PR]JiVW ~J D QXJDOPDW VHP OHKHW SXV]WiQ HJHWOHQ LGĘSRQWEDQ pUWHOPH]QL DKRJH]W=pQyQ²DSDUDGR[RQWNLWDOiOYD²RNXOiVXQNUDV]iQ GpNRVDQ WHV]L KDQHP FVDN HJ ]pUXVQiO QDJREE KRVV]~ViJ~ LGĘLQWHUYDOOXP NH]GHWpQ pV YpJpQ NpW HJPiVW N|YHWĘ LGĘ SRQWEDQ 7HKiW DKKR] KRJ PHJiOODStWKDVVXN D Q OYHVV]Ę PR]RJH YDJ QXJDORPEDQ YDQ PR]JiViOODSRWiW HJ LGĘLQWHU YDOOXP HOHMpQpO pV YpJpQpO YDJ W|EE NO|QE|]Ę LGĘSRQWEDQ NHOOYL]VJiOQL3pOGiXONO|QE|]ĘLGĘSRQWRNEDQQp]YHDQ O YHVV]Ę ² PLQGHQ

NpWVpJHW NL]iUyDQ ² NO|QE|]Ę KHOHNHQ IRJ ~JPRQG ÄD OHYHJĘEHQ iOOQL´ 7HKiW D NLOĘWW Q OYHVV]Ę YD OyMiEDQ PR]RJ pV QHP SHGLJ ÄiOO D OHYHJĘEHQ HJHWOHQ KH OHQ´$PR]JiVDWHKiWYDOyViJRVpVQHPSXV]WDLOO~]Ly (J]DNWV]iPtWiVVDOLVPHJiOODStWKDWyD]LJD]ViJ$Q OYHVV]Ę OHYHJĘEHQ PHJWHWW ~WMiQDN QDJViJD D VHEHVVpJH pV D PR]JiVD DODWWHOWHOWLGĘV]RU]DWD+DPR]RJDQ OYHVV]ĘDNNRUDPHJ WHWW~WQLOYiQQDJREEPLQWQXOOD7RYiEEiKDPR]RJDQ O YHVV]Ę pV D] HOWHOW LGĘ KRVV]D D QXOOiKR] WDUW D Q OYHVV]Ę VHEHVVpJHHJYpJHViPQDJREEPLQWQXOODKDWiUpUWpNĦVHEHV VpJKH]NRQYHUJiO(]D]pUWpNǻWĺHVHWEHQDQ OYHVV]ĘSLOOD QDWQL VHEHVVpJH OHV] YDODPHO W LGĘSRQWEDQ DPHO SLOODQDW QL VHEHVVpJ ² PLXWiQ QDJREE PLQW QXOOD ² DUUyO WDQ~VNRGLN  KRJ D NLOĘWW Q OYHVV]Ę PR]RJ pV H PR]JiVD QHP SXV]WD LOO~ ]Ly (]W LJD]ROMD D Q OYHVV]ĘPR]JiV ~WLGĘ IJJYpQpQHN HOVĘ

GHULYiOWMD LV D Q OYHVV]Ę PR]JiVD DODWWL EiUPHO LGĘSRQWEDQ YpYH 3O D] HJV]HUĦVpJ NHGYppUW OHJHQ D Q OYHVV]Ę PR]JiVD PRVW HJHQHV YRQDO~ pV HJHQOHWHV (NNRU D Q OYHVV]ĘPR]JiV ~WLGĘIJJYpQHV YÂWDKROWD]LGĘLVPHUHWOHQIJJHWOHQYiO WR]yMD pV Y! D NLOĘWW Q OYHVV]Ę PR]JiViW PXWDWy VHEHVVpJ PpUWpNH(NNRUD]HOVĘGHULYiOWV YÂW ÂWYÂW Y Y!9D JLV D Q OYHVV]Ę SLOODQDWQL VHEHVVpJH PLQGHQ W LGĘSLOODQDW EDQQDJREEPLQWQXOODWHKiWDQ OYHVV]ĘYDOyEDQIRODPDWR VDQ PLQGHQ SLOODQDWEDQ PR]RJ +D HJ PR]JiVIJJYpQ LGĘ V]H ULQWL PiVRGLN GHULYiOWMD D W ÄKHOHQ´ QXOOD DNNRU D OpWH]Ę HJHQOHWHV VHEHVVpJJHO PR]RJ KD QDJREE PLQW QXOOD DNNRU JRUVXOKDNLVHEEQXOOiQiODNNRUODVVXO $]LGĘP~OiViQDNHJHQOHWHVYROWDLVW|EEPyGRQLJD]ROKDWy (JV]HUĦ NtVpUOHWWHO 3pOGiXO YHJQN HJ V]DEiORVDQ PĦ N|GĘ yUiW 6=Ï (] HJUpV]W PHJWHVWHVtWL D P~Oy LGĘW 7,, V]HULQW

 PiVUpV]W PXWDWMD LV DKRJ P~OLN 6=Ï 7HKiW D ]pUXVKRVV]~ GH NO|QE|]Ę MHOHQLGĘSRQWRNEDQ Qp]YH D] yUD PXWDWyMD PiV pV PiV KHOHQ iOO HJ SLOODQDWLJ GH PLQGLJD]HOP~OWLGĘYHODUiQRVDQKRVV]~tYHWPHJWpYH (J PiVLN HJV]HUĦ NtVpUOHWWHO 6]LQWpQ V]HPOpOHWHVHQ PX WDWMD D] HJHQOHWHV LGĘP~OiVW SO D PiU NRUiEEDQ HPOtWHWW QDSyUD DPLQW D QDS PR]JiViQDN N|YHWNH]WpEHQ D QDSyUD PX WDWySiOFiMiQDNiUQpNDHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOpVNRQWLQXXV PyGRQV|SULYpJLJDQDSyUDV]iPODSMiWPLQWDPXWDWySiOFi MiQDNPHJIHOHOĘHQIHOYHWWIpON|UtYHW(]WDOiWKDWyNO|Q E|]Ę KRVV]~ N|UtYHNKH] WDUWR]y PpUW NO|QE|]Ę LGĘNNHO D N|UtYLGĘHJHQOĘKiQDGRVRNNpQWPHJiOODStWKDWMXN 6]iPtWiVVDO9HJQNSpOGiXOHJV]DEiORVDQPĦN|GĘPiVRG SHUFPXWDWyV yUiW 6=Ï $] yUDPXWDWy V]|JVHEHVVpJH LGĘ V]HULQWL HOVĘ GHULYiOWMD  IRNNDO pV PiVRGSHUFHV N|ULGĘYHO V]iPROYD Z ƛ IRNVHF EiUPHO W LGĘSRQW EDQ

6]|JJRUVXOiVD D]D] D] LGĘ V]HULQWL PiVRGLN GHUL YiOWMD SHGLJQXOOD(]HJ~WWDODV]ROiULV D] HIHPHU pV DV]LGHULNXVLGĘNEĘOOHYH]HWHWWV]DEiORVDQPĦN|GĘyUDiO WDO PHJWHVWHVtWHWW pV PXWDWRWW OpWH]pVLGĘP~OiV HJHQOH WHVVHEHVVpJpQHNHJLNEL]RQ WyLOOXV]WUiFLyMDLV gVV]HIRJODOYD $] LGĘP~OiV MHO]pVH D PiVRGSHUFHNHW V]iPPDO YDJ PiVRGSHUFPXWDWyYDO MHO]Ę yUiNRQ PLQGLJ NLFVLQ W LGĘ HJVpJHNNHOW|UWpQLN$]D]D]HOP~OWLGĘNWDUWDPDPLQGLJHJ U|YLG iP ]pUXVQiO QDJREE W LGĘWDUWDPPDO KRVV]DEERGLN PHO W LGĘWDUWDP H]pUW D ÄPRVWDQiEDQ´ pSS HOP~OW ÄMHOHQLGĘSRQWRN´ YpJWHOHQ KDOPD]iEyOpVD]HJHOHPĦMHOHQLGĘSRQWKDOPD] XQLyMi EyOiOO(]]HOV]HPEHQSODQDSyUDÄPXWDWyMD´ DSiOFDiUQp ND QHP V]DNDV]RVDQ KDQHP IRODPDWRVDQ PXWDWMD D OpWH ]pVWD]D] D] LGĘ P~OiViW pV DPtJ PĦN|GLN HJ SLOODQDWUD VHP iOO PHJ KDQHPOpQHJpEHQHJHQOHWHV V]|J VHEHVVpJJHO PR]RJYD  ÄV|SUL´ YpJLJ D

V]iPODS PLQGHQ SRQWMiW ² DQQDN PHJIHOHOĘHQ DKRJD]LGĘDYDOyViJEDQLVP~OLN $]LGĘPpUpVSULQFtSLXPDL $ODSIRJDOPDN (UpV]EHQIHOKDV]QiOiVUDNHUOĘIRQWRVDEEDODSIRJDOPDN¶LUi Q WRWW IRODPDW¶ ¶WXODMGRQViJ¶ ¶QDJViJ¶ ¶LQWHQ]LWiV¶ ¶KDWiV pV IJJYpQNDSFVRODW¶ ¶HJVpJ¶ ¶W|EEV]|U|V¶ ¶W|UW UpV]¶ ¶V]iP¶ ¶ORJLNDL PĦYHOHW¶ ¶SODX]LELOLV¶ ¶NYi]L¶ ¶DGDW¶ ¶V]LQNURQL]iOW yUiN¶ (]HNHW LVPHUWQHN WpWHOH]HP IHO H]pUWQHPGHILQLiORP HILQtFLyN 0LHOĘWWD]LGĘPpUWpNHJVpJHLLOOHWYHD]LGĘWDUWDPiQDNPHJ KDWiUR]iVL PyGMD WpPiYDO IRJODONR]QiQN HOĘV]|U HOHQJHGKHWHW OHQOV]NVpJHV²~JiOWDOiEDQ²DPpUpVDV]iPtWiVIRJDOPiW PHJKDWiUR]QLVĘWEHYH]HWQLHJ~MIRJDOPDWLVPHOHWU|YLGHQ D¶NYi]LPpUpV¶|VV]HWHWWV]yYDOMHO|OKHWQN 0pUpV 0LiOWDOiEDQYpYHDPpUpV"+DWiUR]]XNPHJHOĘEEH]W HILQtFLy0 $ PpUpV RODQ LUiQ WRWW IRODPDW PHOEHQ HJ REMHNWtYH

OpWH]ĘGRORJYDODPHOWXODMGRQViJiQDN QDJViJiW D IRODPDW HV]N|]pQHN D PpUFpQHN D PpUHQGĘ WXODMGRQViJQDJ ViJJDO D]RQRV YDJ PiV MHOOHJĦ GH D]]DO LVPHUW HIIHNWtY KD WiV pV IJJYpQNDSFVRODWEDQ iOOy YDODPHO WXODMGRQViJQDJ ViJiW YiODV]WYD HJVpJO DQQDN W|EEV]|U|VHNpQW pVYDJ W|UW UpV]HNpQWV]iPPDONLIHMH]QLW|UHNV]QN 0  0HJMHJ]pVHN $ PpUpVW QHYH]KHWMN NODVV]LNXV PpUpVQHN LV ² HPH HOQHYH]pV pUWHOPpW D NYi]LPpUpV IRJDOPiQDN EHYH]HWpVpYHO OiWMXN PDMG KDV]QRVQDN  ,UiQ WRWWIRODPDWD]DPHOHWD]HPEHULUiQ W ,WWPRVWDGRORJWHKiW²D]µREMHNWtYHOpWH]ʶNLN|WpVIROWiQ²YDODPHODWXGDWXQNWyOIJJHWOHQOOpWH]ĘQHN WHNLQWHWWDQDJRWWiUJDWMHOHQVpJHWIRODPDWRWMHO|O $]HV]N|] DPpUFH QLOYiQYDOyDQYDJPHVWHUVpJHVYDJDWHUPpV]HWEHQWDOiOWpVIHOKDV]QiOWOpWH]ĘGRORJ OHKHW  $] µLVPHUW HIIHNWtY KDWiV pV

IJJYpQNDSFVRODWEDQ iOOy¶ PHJMHO|OpV DQQLW WHV] KRJ D PpUFH PpUKHWĘ WXODMGRQViJiQDN D QDJViJD LVPHUW IJJYpQ V]HULQW WpQOHJHVHQ HIIHNWtYH PHJKDWiUR]]D D GRORJ PpUHQGĘ WXODMGRQViJiQDNQDJViJiW  $ µW|UHNV]QN¶ LJH D]W pU]pNHOWHWL KRJ LJHNH]HWQN FVDN EL]RQRV NLVHEEQDJREE PpUYĦ KLEiYDO VLNH UOKHWSRQWRVDQYLV]RQWVRKD(]WQHYH]LDPpUpVWXGRPiQDPpUpVKLEiMiQDNPLQWDPpUpVREMHNWtYMHOOHP]Ę MpQHN  $PpUpV²PLQWD]D0GHILQtFLyEyONLGHUO²OHKHWN|]YHWOHQ YDJN|]YHWHWWDV]HULQWKRJDGRORJPpUHQGĘWXODMGRQViJDpV DPpUĘHV]N|] DPpUFH WXODMGRQViJDD]RQRVDYDJQHPpVKRJ PHOLNN WXODMGRQViJiQDN QDJViJD NpSH]L D PpUpV N|]YHWOHQ WiUJiW²DPpUHQGĘGRORJpDYDJDPpUFpp (V]HULQW $ N|]YHWOHQ PpUpV RODQ PpUpV DPLNRU D GRORJ Pp UHQGĘWXODMGRQViJDpVDPpUĘHV]N|]PpUpVKH]ILJHOHPEHYHWWWX ODMGRQViJD D]RQRV MHOOHJĦ pV D GRORJ PpUKHWĘ WXODMGRQViJiQDN

QDJViJDDPpUpVN|]YHWOHQWiUJD $]HOĘEELKH]NpSHVWDN|]YHWHWWPpUpVRODQPpUpVDPLNRUQHP D PpUHQGĘ GRORJ KDQHP D PpUĘHV]N|] YDODPHO WXODMGRQViJiQDN QDJViJD D PpUpV N|]YHWOHQ WiUJD pV H] D WXODMGRQViJ QHP D]RQRVMHOOHJĦDGRORJPpUHQGĘWXODMGRQViJiYDOiPGHQDJViJD LN HJPiVVDO LVPHUW IJJYpQ V]HULQW WpQOHJHV KDWiVNDSFVR ODWEDQiOOQDN 0pUpVNRU WHKiWGROJRNMHOHQVpJHNV]iPXQNUD pUGHNHV JDNUDQ N|]YHWOHQO LV pU]pNHOKHWĘGHPLQGHQNpSS NYDQWLILNiOKDWy MHO OHP]ĘLW PpUĘHV]N|]W KDV]QiOYD ² N|]YHWOHQ YDJ N|]YHWHWW Py GRQ ² V]iPV]HUĦVtWMN WHUPpV]HWHVHQD] HOPDUDGKDWDWODQPpUpVL KLEiYDO .|]YHWOHQ PpUpVQpO iOWDOiEDQ HJV]HUĦ PpUFpW KDV]QiOXQN ,OHQ PpUFH SpOGiXO D PpUĘU~G D PpUĘV~O D] ĦUPpUWpN YDOD PLQW D V]|JPpUĘ D] LUiQWĦ D] yUD DPLNRU LV UHQGUH D KRVV]W >SO HJ pSOHW HJ UXKDDQDJ YDJ HJ GRORJ KHO YiOWR]WDWy PR]JiViQDN ~WKRVV]iW@ KRVV]PpUWpNHJVpJJHO D

V~OW V~OPpUWpNHJVpJJHO D] ĦUWDUWDOPDW ĦUPpUWpNHJVpJJHO D V]|J WDUWRPiQW V]|JPpUWpNHJVpJJHO HJ OpWH]Ę OpWWDUWDPiW OpWH ]pVpQHN LGĘWDUWDPiW OpWWDUWDPPpUWpNHJVpJJHO D GHILQtFLy V]HULQWL LGĘWDUWDPPpUWpNHJVpJJHO PpUMN ² PHJV]iPOiOYD KRJ D PpUFH QDJViJD pVYDJ W|UW UpV]H KiQV]RU IpU EHOH D GRORJPpUHQGĘWXODMGRQViJiQDNQDJViJiED .|]YHWHWW PpUpV HVHWpQ iOWDOiEDQ NRPSOH[HEE PpUĘHV]N|]]HO GROJR]XQN ,OHQ SpOGiXO D UXJyV HUĘPpUĘ D] iUDPHUĘVVpJ D IHV]OWVpJDQRPiVDIpQYDJVXJiU]iVPpUĘGHDKĘPpUĘ LV 3pOGiXO D] HJV]HUĦ KDJRPiQRV KLJDQRV YDJ DONRKRORV KĘPpUĘYHO LV N|]YHWHWWHQ PpUMN YDODPHO WHVW KĘPpUVpNOHWpW 0pJSHGLJ~JKRJDWHVWpVDKĘPpUĘ DPpUĘHV]N|] KĘPpUVpN OHWNO|QEVpJpW ² D WHVW pV D KĘPpUĘ N|]|WWL KĘiWDGiV D] HI IHNWtY KDWiVNDSFVRODW V]HULQWL ² D KĘPpUĘEHQ OpYĘ KLJDQ YDJDONRKROKĘWiJXOiViUDYH]HWMNYLVV]D(NNRUXJDQLVDKĘ

PpUVpNOHWPpUpVWN|]YHWHWWHQDKRVV] D]D]HJ]iUWYHJFVĘEHQ OpYĘ KLJDQ YDJ DONRKRORV]ORS KĘWiJXOiVD KRVV]iQDN PpUpVp YHO YDOyVtWMXN PHJ ~J KRJ HJVpJKRVV]RNDW HJVpJKĘPHQQL VpJHNQHNIHOHOWHWQNPHJ(]XWyEELD0GHILQtFLyEDQPiUHPOt WHWW LVPHUW IJJYpQNDSFVRODW 6]LQWpQ LVPHUW N|]YHWHWW PpUpV SO HJ IRODPDWRV pV HJHQOHWHV PXWDWyPR]JiV~ DQDOyJ PiVRG  /pWWDUWDPLGĘWDUWDPPpUWpNHJVpJDODWWD]WD]|QNpQHVHQYiODV]WRWWWHUPpV]HWHVYDJPHVWHUVpJHVLGĘHJ VpJHWpUWHPPHOQHNWDUWDPDD]RQRVD)|OGHPEHULFLYLOL]iFLyDODWWLOpWWDUWDPiEyOHJN|]HOHJHQOHWHVSHULRGL FLWiV~PR]JiVWYpJ]ĘOpWH]ĘPR]JiVSHULyGXVDiOWDOHOV]HSDUiOWNLPHWV]HWWOpWV]DNDV]RNiWODJRVWDUWDPiYDOLOOHWYH PiVOpWH]ĘND]RQRVOpWWDUWDPiYDO(]DPHJIRJDOPD]iVD]LGĘPpUWpNHJVpJHNNpVĘEELGHILQtFLyMiQiOPpJWRYiE ELNRQNUHWL]iOiVUDNHUO  SHUFPXWDWyV yUiYDO ² YDOy LGĘPpUpV LV (NNRU [

PiVRGSHUFHW D N|UDODN~V]iPODSRVyUDPXWDWyMiQDNDV]iPWyO[IRNRVV]|J JHO YDOy HOIRUGXOiViYDO MHO|OMN pV HQQHN QDJViJiW ~J PpU MN KRJ PHJiOODStWMXN KRJ KiQV]RU YDQ PHJ SO D  IRNRV V]|JQDJViJ PLQW HJVpJ D] [ IRNRV V]|JQDJ ViJEDQ DKRO D IRNRV V]|JHJVpJHW IHOHWHWMN PHJ HJ PiVRG SHUFQHN YDJ HJ SHUFQHN 7HKiW V]|JQDJViJJDO PpUMN SO D PiVRGSHUFHN SHUFHN yUiN V]iPiW H N|]YHWHWWHQ PpUWpN D] LGĘW SO PiU D] ĘVNRUEDQ D KROGIi]LVRNNDO YDJ D FVLOODJRN D]RQRVFLNOXV~SR]tFLyMiYDODYDJD]yNRUL6WRQHKHQJHQpO OpYĘ PRQXPHQWiOLVNĘN|UJĦUĦYHOpVD]HJLSWRPLSLUDPLVRNVtUNDP UiMiKR] YH]HWĘ IRORVy WiMROiViYDO PHO HOVĘVRUEDQ D QDSIRU GXOyW QDSpM HJHQOĘVpJHW MHOH]WH PDMG D QDSyUiNNDO Yt] yUiNNDO JHUWD pV PpFVHVyUiNNDO YDJ SO D N|]pSNRUL KR PRNyUiNNDOLV $]HPOtWHWWHNQHNPHJIHOHOĘHQWHKiWPLQGHQPpUpVNpWMHOOHJ]H WHV PR]]DQDWRW WDUWDOPD]

YLV]RQ WiVW pV V]iPOiOiVW $] HOVĘ DMHOHQOpYĘPpUHQGĘpVDMHOHQOpYĘPpUĘHV]N|]PHJIHOHOĘWXODM GRQViJiQDN HJPiVKR] YDOy YLV]RQ WiViW WpQOHJHV |VV]HKDVRQ OtWiViW MHOHQWL SO PHOLN D QDJREE" $ PiVRGLN DQQDN PHJV]iPOiOiViW YDJPHJV]iPOiOWDWiViW MHOHQWL KRJ DMHOHQ OpYĘ GRORJ PpUHQGĘ WXODMGRQViJQDJViJiEDQ KiQV]RU YDQ PHJ D MHOHQOpYĘ PpUĘHV]N|] HJVpJO YiODV]WRWW PHJIHOHOĘ WXODMGRQ ViJQDJViJDpVYDJDQQDNW|UWUpV]H(]XWyEELV]iPOiOiVHUHG PpQH DGMD D PpUW pUWpNHW YDJLV D PpUĘV]iPRW DPL tJ ² D] HOIRJDGKDWy QDJViJ~ PpUpVKLED PHOOHWW LV ² PLQGLJ HJ REMHN WtYHOpWH]ĘPHQQLVpJLYLV]RQWNLIHMH]ĘDGDW $PLDPpUWpNHJVpJHWLOOHWLDUUyOIRQWRVPpJWXGQLKRJD] YDJWHUPpV]HWHVYDJPHVWHUVpJHVGHPLQGHQHVHWEHQ|QNpQH VHQ PHJYiODV]WRWW PHJiOODSRGiVRQ DODSXOy D]D] GHILQtFLyV]H UĦ$WHUPpV]HWHVPpUWpNHJVpJOYiODV]WRWWPpUFpWDWHUPpV]H WL N|UQH]HWEHQ WDOiOKDWy GROJRNEyO YiODV]WRWWD

D] HPEHU ,OHQ PpUFpN SpOGiXO D] HJ KYHON D] HJ DUDV] D] HJ OiE D] HJ N|Q|N D] HJ |O D] HJ QDS D] HJ KyQDS D] HJpYVWE0HVWHUVpJHVPpUWpNHJVpJSpOGiXOD]HJPLOOLPp WHUD]HJFHQWLPpWHUD]HJPpWHUD]HJNLORPpWHUD]HJ JUDPP D] HJ GHNDJUDPP D] HJ NLORJUDPP D] HJ WRQQD D] HJPiVRGSHUFD]HJSHUFpVD]HJyUDVWE 6]iPtWiV $V]iPtWiViOWDOiEDQYHWWIRJDOPiWPRQGMXNDN|YHWNH]ĘNpSSHQ GHILQLiOKDWMXN²DPpUpVKH]NpSHVW HILQtFLy6= $ V]iPtWiV RODQ LUiQ WRWW IRODPDW DPHOEHQ YDODPHO WiJDQ pUWHOPH]HWW GRORJ V]iPV]HUĦVtWKHWĘ WXODM  $] yUDPXWDWy HOIRUGXOiViQDN V]|JH KiQ HJpV] V]|JHJVpJJHO pV HVHWOHJ D V]|JHJVpJ KiQ W|UWUpV]pYHO HJHQOĘ ,WWPRVWDGRORJWHKiW²D]µREMHNWtYHOpWH]ʶNLN|WpVKLiQiEDQ²IL]LNDLODJpV]OHOKHWĘPĦV]HUHVHQGHWHN WiOKDWy DQDJRW WiUJDW MHOHQVpJHW pV JRQGRODWLNpS]HOHWL

WiUJDW HJDUiQW MHO|OKHW iPGH D OpWH]ĘN YDODPHO WXODMGRQViJDQDJViJiQDNV]iPtWiVVDOYDOyPHJKDWiUR]iVDPLQGLJFVDNHOPpOHWLOHJPHJDODSR]RWWGHKLSRWHWLNXV PHOHWPpUpVVHOOHKHWHVHWOHJLJD]ROQL  GRQViJiQDN QDJViJiW D GRORJUD YDJ D GRORJ pV PiV GROJRN V]iPV]HUĦVtWKHWĘ WXODMGRQViJiUD pVYDJ H]HN YLV]RQiUD YDOD PLQW D V]iPV]HUĦVtWpV OHKHWĘ PyGV]HUpUH YRQDWNR]y LVPHUHWHN ELUWRNiEDQ ORJLNDL PĦYHOHWHNNHO pVYDJ ORJLNDL VHJpGHV] N|] PDQDSViJ NDONXOiWRU V]iPtWyJpS VWE IHOKDV]QiOiViYDO V]iPPDONLIHMH]QLW|UHNV]QN 6=  0HJMHJ]pVHN 7pQXJDQKRJDPpUpVNRU PLQWHPOtWHWWNHOĘEE V]iPOi OXQN LV ² WL OHV]iPOiOMXNOHV]iPOiOWDWMXN SO KRJ D PpUFH KiQV]RUYDQPHJDPpUHQGĘWXODMGRQViJQDJViJiEDQ²iPGHPLQ GLJ FVDN D PpUHQGĘ WXODMGRQViJ pV D PpUĘHV]N|] PHJIHOHOĘ WX ODMGRQViJiQDN |VV]HKDVRQOtWiVD D]D] D V]ĦN pV IL]LNDL pUWH OHPEHQ YHWW Ä|VV]HPpUpVW´ N|YHWĘHQ pV DQQDN

NDSFViQ $]RQEDQ QDJ NO|QEVpJ KRJ PpUpVNRU QHP V]iPtWXQN KDQHP V]iPOiOXQN ²DPLNpWNO|QE|]ĘGRORJ²SHUGHILQLWLRQHP $V]iPtWiVYpJ]pVHNRUYpJH]WHWpVHNRUYLV]RQW²V]HPEHQDPp UpVVHO ² D V]iPV]HUĦVtWpVKH] VRKD QHP NHOO PpUĘHV]N|] pV Pp UpV KD YDQ PpUpVVHO NDSRWW DYDJ NLJRQGROW DGDW .|YHWNH]pV NpSS D PpUHQGĘ GRORJ pV D PpUFH |VV]HKDVRQOtWiVD VHP V]NVp JHV3pOGiXODNpWV]iPV]RU]DWiQDNNLV]iPtWiViKR]KDV]QiOW DEDNXV] ORJDUOpF V]iPROyJpS YDJ 3& QHP PpUĘHV]N|] KDQHP D V]iPtWiVW ² D ORJLNXV HPEHUL JRQGRONRGiVW KHOHWWHVtWĘ YDOy MiEDQ D]W PHJWHVWHVtWĘ ² N|QQ WĘ VHJpGHV]N|] 6ĘW V]iPtWiV HOYpJ]pVpKH] D V]iPV]HUĦVtWHQGĘ WXODMGRQViJQDJViJ~ GRORJUD YDJ D WXODMGRQViJQDJViJiQDN pU]pNHOpVpUH QLQFV LV V]NVpJ KDQHPFVDND]HUHGPpQPHJKDWiUR]iViKR]YDQV]NVpJHOĘ]HWHVHQ ² YDODPLNRU ² PpUW YDJ FVDN NLJRQGROW PHJEHFVOW DGDWRNUD LVPHUHWHNUH

%RWRUGRORJOHQQHD]WDIHODGDWRWDGQLYDODNLQHNKRJPpUMH PHJQpJ]HWJ|NpWYDJKRJV]iPtWVDNL SOiQHKDYDQPpU OHJH HJ ]ViN EXUJRQD V~OiW (YLGHQV KRJ QpJ]HWJ|NpW NLV]iPtWMXND]ViNNUXPSOLV~OiWSHGLJDPpUOHJJHOHJV]HUĦ HQPHJPpUMN 1p]HWHPV]HULQWPtJDYLOiJYLOiJDPpUpVIRJDOPiWKDWiUR ]RWWDQpVHJpUWHOPĦHQPHJNHOONO|QE|]WHWQQNDV]iPtWiVWyO (QQHN HJDUiQW YDQQDN SUDNWLNXV pV WXGRPiQRV YDODPLQW HOYL PyGV]HUWDQL pV WUDGLFLRQiOLV RNDL SO D] HPEHU W|EE H]HU pYH PpUDPLNRUDUUDYDQV]NVpJHpVV]iPtWDPLNRUD]DFpOUDYH ]HWĘ²pVHPHUĘEHQNO|QE|]ĘNpWPĦYHOHWHWQHPiUWVDMiWÄEH FVOHWHVQHYN|Q´QHYH]QL .Yi]LPpUpV  $V]iPtWiVRNLVORJLNDLPĦYHOHWHN²SOHORJLNDÄH[SUHVVtYYHUELV´PHJMHOHQLNDPDWHPDWLNDLORJLNDQHYp EHQpVIRUPDOL]PXViEDQHLOHQSOD]DODSPĦYHOHWHNDJHRPHWULDLpVDOJHEUDLWpWHOHNDNpSOHWHNNHOIRUPDOL

]iOWYDOyV]tQĦVpJV]iPtWiVLKDOPD]HOPpOHWLDQDOt]LVEHOLPDWHPDWLNDLHOMiUiVRNVWE $µW|UHNV]QN¶IRUGXODWLWWLVDW|EEQLUHIHQQiOOyV]iPtWiVLKLEiUDSRQWDWODQViJUDYDJDGRWWHVHWEHQDW|U YpQV]HUĦHQIHQQiOOyN|]HOtWĘMHOOHJUHXWDOJRQGROMXQNSpOGiXODYpJWHOHQWL]HGHVW|UWHWHUHGPpQH]ĘRV]WiVUD  $] PiV NpUGpV KRJ D pV ROGDO~ GHUpNV]|JĦ KiURPV]|J iWIRJyMiQDN D 3WKDJRUDVWpWHO DONDOPD]iViQ DODSXOyNLV]iPtWiVDKHOHWWiWWpUKHWQNSOHJLOHQKiURPV]|JSDStURQYDOyPHJV]HUNHV]WpVpUHpVHNNRU PiU D]iWIRJyKRVV]iWPHJLVPpUKHWMN$]RQEDQH]PiUQLOYiQQHPXJDQD]DIHODGDW  (]HNXWiQQp]]NKRJPLiOWDOiEDQYpYHDNYi]LPpUpV" HILQtFLy40 $ NYi]LPpUpV IRJDOPD DODWW ² D 0 GHILQtFLyEDQ PiU HPOtWHWW NODVV]LNXV PpUpVVHO HOOHQWpWEHQ ² RODQ LUiQ WRWW IRODPDWRW pUWHN DPHOEHQ D PpUpV ORJLNDL PĦYHOHWHNNHO pVYDJ V]iPtWiVVDO HJpV]O NLNRPELQiOyGLN DNNpQW KRJ D PpUW DGDWRN

IHOKDV]QiOiViYDO PHJIHOHOĘ ORJLNDL PĦYHOHWHNHW pVYDJ V]iPtWiV RND W HOYpJH]YH NDSXQN SODX]LELOLV V]iPV]HUĦ DGDWR ND W YDODPHOREMHNWtYHOpWH]ĘGRORJ MHOHQVpJ REMHNWtYH OpWH]Ę WXODMGRQViJiQDN ² DP~J PpUpVVHO OHJDOiEELV HOYEHQ LJD]ROKDWy²QDJViJiUyOLQWHQ]LWiViUyO 40 .Yi]LPpUpVW DONDOPD]WDN SpOGiXO D] yNRUEDQ LV $] yNRUL JHRPpWHU KD PHJ DNDUWD LVPHUQL HJ SLUDPLV REMHNWtYH HJpE NpQWOpWH]ĘPDJDVViJiWDNNRU²OpYpQKRJDSLUDPLVEHOVHMp EH D NpS]HOHWEHOL PDJDVViJYRQDOKR] QHP OHKHW EHKDWROQL pV *36UHQGV]HUUHOVHPUHQGHONH]HWW²FVDNSODSLUDPLVDODSpV ROGDOpOpW PpUKHWWH PHJ PtJ D SLUDPLV PDJDVViJiW D PpUW DGD WRN YDODPLQW QpPL ORJLNDL DQDOt]LV N|YHWNH]WHWpV V]LQWp]LV pVHQQHNQRPiQD3WKDJRUDVWpWHOIHOKDV]QiOiViYDOFVDNSOD X]LELOLV DGDWNpQW NLV]iPtWKDWWD ÒJ LV PRQGKDWQiQN PHJEH FVOKHWWH $ 3WKDJRUDVWpWHO DONDOPD]iVD SHGLJ ² PLQW WXGMXN

²V]iPtWiVpVQHPD]RQRVDPpUpVVHO 1RWD EHQH $ V]iPtWiVVDO pVYDJ ORJLNDL PĦYHOHWHNNHO NLHJp V]OWNRPELQiOWPpUpVD]D]DNYi]LPpUpVQHPPpUpVpVHUHG PpQHQHPEL]WRVFVDNSODX]LELOLVD]D]FVDNYDOyV]tQĦHQLJD] GHOHJDOiEEHOYEHQPpUpVVHOLJD]ROKDWy DGDW²GHILQtFLyV]H ULQW $]yNRULJHRPpWHUWHKiWDPpUpVDORJLNDpVDV]iPtWiVPHJ IHOHOĘ NRPELQiOiViYDO YROWDNpSSHQ NYi]LPpUpVW KDMWRWW YpJUH PHOQHNHUHGPpQpWPDSOD*36UHQGV]HUEHQN|QQHGpQLJD]RO QL OHKHW 8JDQtJ ÄFVDN´ NYi]LPpUpV V QHP NODVV]LNXV PpUpV HUHGPpQH YROW SpOGiXO D ;; V]i]DG HOHMpQ D 0HUN~U EROJy SHULKpOLXPiQDN D] HLQVWHLQL iOWDOiQRV UHODWLYLWiVHOPpOHWHQ DODSXOy SRQWRVDEE PHJKDWiUR]iVD YDJ SpOGiXO D VSHFLiOLV UH ODWLYLWiVHOPpOHWEHOL D /RUHQ]WUDQV]IRUPiFLy UpYpQ QHUW UHODWtYLV]WLNXV HIIHNWXVRN SO ÄU~GU|YLGOpV´ KRVV]NRQWUDNFLy ÄLGĘHJVpJQ~OiV´ LGĘGLODWiFLy DGDWD YD ODPLQW D PĦPH]RQ PR]JiViQDN SiOD pV

LGĘDGDWD WRYiEEi D UHODWLYLV]WLNXVLPSXO]XVpVD]( PF DGDWDLV -HJH]]N WHKiW PHJ 0LYHO D] HPOtWHWW PyGRQ QHUW DGDWRN PLQG NYi]LPpUpV HUHGPpQHL H]pUW H]HN PLQGHJLNpW HJWĘO HJLJ NHOOĘ V]iP~ PpUpVVHO ² D]D] WDSDV]WDODWLODJ ² LJD]ROQL NHOO (] DQQLW WHV] KRJ DPtJ D NYi]LPpUpVVHO QHUW DGDWR NDW ² HJWĘO HJLJ ² HOHJHQGĘ V]iP~ D]D] QHP NpWKiURP NODVV]LNXV N|]YHWOHQ YDJ N|]YHWHWW PpUpVVHO QHP LJD]ROWiN DGGLJ D]RN FVDN SODX]LELOLV YDOyV]tQĦHQ LJD] DGDWRNQDN WH NLQWKHWĘN²EDQLJD]QDND]RQEDQQHP²D40GHILQtFLypU WHOPpEHQ .|YHWNH]PpQDNYi]LPpUpVpVDV]iPtWiVHUHGPpQHSODX]LELOLVDYDOyViJUDQp]YH  $ PpUpV 0 DV]iPtWiV 6= pVDNYi]LPpUpV 40 GHILQt FLyLQDND]DOiEELN|YHWNH]PpQHLYDQQDN $ NYi]LPpUpV |VV]HWHWW PĦYHOHWVRUiEDQ PLQpO QDJREE UpV]W NpSYLVHOQHN D ORJLNDL pVYDJ D V]iPtWiVL PĦYHOHWHN DQQiO SODX]LELOLVHEE D NYi]LPpUpV

HUHGPpQH eV IRUGtWYD PLQpO NLVHEE UpV]W NpSYLVHOQHN D NYi]LPpUpV PĦYHOHWVRUiEDQ D OR JLNDLpVYDJDV]iPtWiVLPĦYHOHWHNDQQiONHYpVEpSODX]LEL OLVDNYi]LPpUpVHUHGPpQH $] SRQWEyOIROLNKRJDNYi]LPpUpVVHO DYDJ D SXV]WiQ V]iPtWiVL PĦYHOHW HN DODSMiQ NDSRWW DGDW RN ² V]HPEHQ D OpWH]ĘN YDJ UpV]HLN WXODMGRQViJDL QDJViJi QDNLQWHQ]LWiViQDN PpUpVpYHO ² D YDOyViJUD Qp]YH FVDN NL VHEEQDJREE PpUWpNEHQ SODX]LELOLV DGDWRN OHKHWQHN ² PHOH NHWPpJNHOOĘV]iP~NODVV]LNXVPpUpVVHOLJD]ROQLNHOO 7HUPpV]HWHVLGĘPpUWpNHJVpJHN $)|OGPLQWOpWH]ĘPiUD]HPEHUiOWDOHGGLJLVPHUWQHNYpOW OpWWDUWDPD DODWW LV ² WDSDV]WDODWDLQN pV WXGRPiQRV LVPHUHWH LQNV]HULQWNO|QE|]ĘRNRNEyOpVPyGRNRQ²OpQHJpEHQIRODPD WRVDQ YiOWR]RWW OG SpOGiXO D JHROyJLDL D] HUy]LyV D ELR OyJLDL YDJ D YLOiJĦUEĘO pUNH]Ę KDWiVRN RNR]WD YiOWR]iVRNDW VWE (GGLJL pOHWWDUWDPD HPLDWW ~JV]yOYiQ WHWV]pV

V]HULQW IHOERQWKDWy PLQWHJ ÄNO|QE|]Ę )|OGHNHW DGy´ GLV]MXQNW EiU UHODWtY OpWV]DNDV]RNUD ² WHNLQWYH KRJ D OpWH]ĘN YiOWR]iVD DP~J iOODQGy $, (]pUW D] HPEHULVpJ PiU D FLYLOL]iFLy NH]GHWpQLVORJLNXVDQD]LGĘPpUpVpWV]ROJiOyÄDWHUPpV]HW EHQ WDOiOW´ PpUWpNHJVpJQHN YHWWH SpOGiXO D )|OGQHN D 1DS N| UOLSHULRGLNXVNHULQJpVHLQHNYDJD)|OGQHNDVDMiWWHQJHOH N|UOL IRUJiVDLQDN HJ iWODJRV SHULyGXVD iOWDO PHJKDWiUR]RWW OpWV]DNDV]D WDUWDPiWPHOHNMyOPHJILJHOKHWĘN pV PHJV]iPOiO KDWyN YROWDN 8JDQLOHQ WHUPpV]HWHV YDODPLQW MyO PHJILJHO KHWĘpVPHJV]iPOiOKDWyYROWPLQGLJD+ROG)|OGN|UOLNHULQJp VHLiWODJDNpQWPHJKDWiUR]RWW)|OGOpWV]DNDV]WDUWDPDLV 7HKiWD]LGĘ²YDOyMiEDQDOpWH]ĘNOpWH]pVHP~OypOHWH²WDU WDPiQDN PHJKDWiUR]iVD YROWDNpSSHQ NRQYHQFLyNRQ W|EEQLUH pY H]UHGHV NRQYHQFLyNRQ DODSXOy OpWWDUWDPPpUWpNHJVpJHN VHJtWVp JpYHOW|UWpQLN $] HPOtWHWW WHUPpV]HWHV pV D] HPEHU iOWDO

D PLQG SRQWRVDEE LGĘPpUpV LJpQpYHO ÄNLWDOiOW´ PHVWHUVpJHV LGĘPpUWpNHJVpJHNUĘO HVLN U|YLGHQ V]y D N|YHWNH]ĘNEHQ iPGH PLQGLJ D OpWWDUWDP DV SHNWXViEyO PHJN|]HOtWYH H]HNHW ² KLV] D] LGĘWDUWDP P|J|WW YD OyMiEDQ D OpWH]ĘN OpWH]pVH OpWiOODSRWDLN YiOWR]iVDP~OiVD iOO   (JpY HILQtFLye9(JpYDODWWD]WD]|QNpQHVHQYiODV]WRWWWHUPp V]HWHV LGĘHJVpJHW pUWHP PHOQHN WDUWDPD D]RQRV D )|OG HP EHULFLYLOL]iFLyDODWWLOpWWDUWDPiEyOD)|OGHJHJ1DSN|U OL NHULQJĘ PR]JiVD UpYpQ HOV]HSDUiOW ÄNLPHWV]HWW´ HJHV )|OGOpWV]DNDV]RNiWODJRVWDUWDPiYDOLOOHWYH PiV OpWH]ĘN D]R QRVKRVV]~OpWV]DNDV]iYDO e9  (] D] HJ pYHW PHJKDWiUR]y NHULQJpVL SHULyGXV NH]GĘGM|Q PRQGMXN D )|OG 1DS N|UOL SiOiMD QDSpMHJHQOĘVpJL SRQWMiQ ² PRVW²pVP~OMRQHOD)|OGXJDQH]HQSRQWKR]YDOyYLVV]DpUNH ]pVpYHO ² PRVW 7HKiW H] D] HJV]HUL 1DS N|UOL NHULQJpVH D )|OGQHN D] HPEHUL

WDSDV]WDOiV V]HULQW UpJyWD pV ÄPRVW´ LV KR]]iYHWĘOHJ D]RQRV SHULRGLNXV PR]JiVNpQW PHJ YpJEH ËJ D FVHNpO HOWpUpVHNWĘO D] HPEHULVpJ pUWKHWĘHQ HOYRQDWNR]WDWKD WRWW (] D] ÄiWODJRV´ NHULQJpVL SHULyGXV YROWDNpSSHQ PLQWHJ ÄNLPHWV]´ YDJ PiVNpSS ÄHOV]HSDUiO´ D )|OG pV PiV OpWH]ĘN pOHWWDUWDPiEyO HJ V]LQWpQ iWODJRVQDN WHNLQWKHWĘ OpWV]DNDV]W (]WDOpWV]DNDV]WLOOHWYHPiVOpWH]ĘND]RQRVÄKRVV]~´OpWWDU WDPiW YiODV]WRWWD WHKiW D] HPEHULVpJ ² |QNpQHVHQ ² iPGH OR JLNXVDQ D] LGĘ OHJQDJREE WHUPpV]HWHV PpUWpNHJVpJpQHN pV QH YH]WHHOHJpYQHN (JQDS HILQtFLy1$3(JQDSDODWWD]WD]|QNpQHVHQYiODV]WRWWWHU PpV]HWHV LGĘHJVpJHW pUWHP PHOQHN WDUWDPD D]RQRV D )|OG HP EHUL FLYLOL]iFLy DODWWL OpWWDUWDPiEyO D VDMiW WHQJHON|UOL IRUJy PR]JiVDL UpYpQ HOV]HSDUiOW ÄNLPHWV]HWW´ HJHV )|OG OpWV]DNDV]RN iWODJRV WDUWDPiYDO LOOHWYH PiV OpWH]ĘN D]RQRV KRVV]~ViJ~OpWV]DNDV]iYDO 1$3

 6]LQWpQ DODS ² EiU D OHJU|YLGHEE ² WHUPpV]HWHV LGĘHJVpJQHN YHWWHWHKiWD]HPEHULVpJD)|OGHJiWODJRVWHQJHON|UOLWHO MHV IRUGXODWiYDO HOV]HSDUiOW )|OGOpWV]DNDV] WDUWDPiW (] Op QHJpEHQD]RQRVD)|OGQHND1DSN|UOLHJV]HULN|UOIRUGXOiVD iOWDO V]HSDUiOW OpWV]DNDV]iQDN D]D] D] HJ pYQHN NE |G UpV]pYHO (]HNHW D] HJ WHQJHON|UOL IRUGXODWRNNDO V]HSDUiOW OpWV]DNDV]DLW D )|OGQHN QHYH]WpN HO WHKiW WDOiOyDQ HJ QDSQDN ² PLQWKRJ H]DODWW D )|OG SyOXVDL NLYpWHOpYHO D 1DS PLQGLJ FVDN HJV]HU M|Q IHO D OiWyKDWiU I|Op pV HJV]HU OH LV QXJ V]LN D OiWyKDWiU P|J|WW ( QDSIHONHOWpN LOOHWYH D QDSIHONHO WpNN|]|WWLLGĘV]DNRNDQDSRNN|QQHQPHJILJHOKHWĘNpVPpU KHWĘN ² QDSIHONHOWH ² pV ² QDSIHONHOWH ² V]iPOiOKDWyN UH JLV]WUiOKDWyN V tJ EiUPHO OpWH]Ę OpWH]pVpQHN D]D] D] LGĘ  7HUPpV]HWHV PpUWpNHJVpJ PHUW QHP

D] HPEHU V]DEWD PHJ FVDN NLYiODV]WRWWD D WHUPpV]HWEHQ HOĘIRUGXOy PHJILJHOKHWĘ SHULRGLNXV PR]JiVRN N|]O SRQW HQQHN D QDJViJiW ,OHQ WHUPpV]HWHV PpUWpNHJVpJ PpJ SO D KRVV]PpUpVQpODOiEDN|Q|NDKYHON  P~OiViQDN PHJILJHOpVpUH pV PpUpVpUH D PLQGHQQDSL FpORNQDN PHJIHOHOĘHQNLHOpJtWĘHQKDV]QiOKDWyN (JKyQDS HILQtFLy+Ï (J KyQDS DODWW D]W D] |QNpQHVHQ YiODV]WRWW WHUPpV]HWHV LGĘHJVpJHW pUWHP PHOQHN WDUWDPD D]RQRV D )|OG HPEHULFLYLOL]iFLyDODWWLOpWWDUWDPiEyOD+ROG)|OGN|UOLNH ULQJĘ PR]JiVDL UpYpQ HOV]HSDUiOW ÄNLPHWV]HWW´ HJHV )|OG OpWV]DNDV]RN iWODJRV WDUWDPiYDO LOOHWYH PiV OpWH]ĘN D]RQRV KRVV]~OpWV]DNDV]iYDO +Ï  $ +ROG iWODJRVDQ N|]HO QDS DODWW NHUOL PHJ D )|OGHW (PLDWWHJpYEHQKyQDSYDQVH]HND*HUJHOQDSWiUV]HULQW D] pYKH] LJD]tWYD ² D IHEUXiU NLYpWHOpYHO QDS ² LOOHWYHQDSRVQDNOHWWHN|QNpQHVHQPHJYiODV]WYD 

0HJMHJ]pVHN  $ )|OGQHN D WHQJHOH N|UOL IRUGXODWDL N|]O EiUPHOLN NHWWĘW LV WHNLQWMN H]HN D )|OG NLVVp ELOOHJĘ WHQJHOGĘOpVV]|JH YDODPLQW D )|OG 1DS N|UOL PR]JiVD PLDWW HOIRJODOWHIIHNWtYWpUEHOLSRQWMDLWpVD+ROGKR]NpSHVWLHOKH OH]NHGpVpW WHNLQWYH NLVHEEQDJREE PpUWpNEHQ PLQG NO|QE|]QHN HJPiVWyO ÈP D] HPEHULVpJ H NO|QEVpJHNWĘO ² DPtJ QHP YROW QDJREE SRQWRVViJUD LJpQH ² PLQGLJ pUWKHWĘHQ HOYRQDWNR]WD WRWW  7RYiEEi +D HJ pYQHN YDODPHO EROJy ² PLQW SpOGiXO D )|OG²N|]SRQWLFVLOODJDN|UOLHJWHOMHVIRUGXODWiQDNWDUWD PiWWHNLQWMNDNNRUPHJiOODStWKDWyKRJDQQDNKRVV]DSpOGiXO IRUGXODWRQNpQW LV YDODPLQW EROJyQNpQW pV SO D EROJy pOHW NRUD IJJYpQpEHQ LV YiOWR]y $] pY KRVV]D V]LJRU~DQ pV NR] PLNXVLGĘWiYRWILJHOHPEHYpYHWHKiWQHPiOODQGyQDJViJ  0iVUpV]W HJ DGRWW LGĘHJVpJ YROWDNpSS HJ PXQNDIRJDORP &VDN~J PLQW SpOGiXO D N|YHWNH]Ę $ IpQpY

KHOHWW PRQGKDW QiQN D]W LV IpQpY D] D WiYROViJ DPHOHW PDQDSViJ D IpQ D YLOiJĦUEHQ D )|OGQHN D 1DS N|UOL iWODJRV SiOiMiQ W|UWpQĘ HJV]HUL iWODJRV N|UOIRUGXOiVD iOWDO HOV]HSDUiOW pOHWWDUWDPD DODWW PHJWHV] (] D] pYUH YRQDWNR]y GHILQtFLyQN V]HULQW LV LJD] &VDNKRJ -yYDO KRVV]DEE PHJMHO|OpV H] V tJ N|UOPp QHVHEE D IRJDORP KDV]QiODWD LV PLQW KD FVXSiQ DQQLW PRQ GXQNIpQpYD]DWiYROViJDPHOHWDIpQDYLOiJĦUEHQHJpY DODWWPHJWHV] 0HVWHUVpJHVLGĘPpUWpNHJVpJHN $WHUPpV]HWHVLGĘHJVpJHNPLQWD]HJpYD]HJKyQDSpVD] HJ QDS D FLYLOL]iFLy IHMOĘGpVpYHO HJUH NHYpVEp IHOHOWHN PHJ D] LGĘPpUpVVHO NDSFVRODWRVSRQWRVViJLLJpQHNQHN (]pUWNUHiOW D] HPEHULVpJ WRYiEEL ² NLVHEE ² PHVWHUVpJHV LGĘHJVpJHNHW LV  PLQW DPLOHQ D]HJyUDD]HJSHUFpV D] HJ PiVRGSHUF YD ODPLQW~MDEEDQD3ODQFNLGĘ (JyUD HILQtFLyÏ (J yUD DODWW D]W D] |QNpQHVHQ

PHJYiODV]WRWW PHVWHUVpJHVLGĘHJVpJHWpUWHPPHODODWWSpOGiXODPHFKDQLNXV yUD QDJPXWDWyMD SRQWRVDQ HJ HJpV] IRUGXODWRW WHV] V PHO IRUGXODWD UpYpQ HOV]HSDUiO ÄNLPHWV]´ DNNRUD OpWV]DNDV]W HJ QDSQL )|OGOpWWDUWDPEyO PHO H]pUW D]RQRV HJ QDSQL )|OG OpWWDUWDPHJHGUpV]pYHOLOOHWYHPiVOpWH]ĘND]RQRVKRV] V]~OpWV]DNDV]iYDO Ï (JSHUF HILQtFLy3 (J SHUF DODWW D]W D] |QNpQHVHQ PHJYiODV]WRWW PHVWHUVpJHVLGĘHJVpJHWpUWHPPHODODWWSpOGiXODPHFKDQLNXV yUDQDJPXWDWyMDSRQWRVDQHJIRUGXODWDGUpV]pWWHV]LPHJ V PHO IRUGXODWUpV] UpYpQ HOV]HSDUiO ÄNLPHWV]´ DNNRUD OpW V]DNDV]W HJ yUiQL )|OGOpWWDUWDPEyO PHO H]pUW D]RQRV D] HJ yUiQL )|OGOpWWDUWDP HJ DG UpV]pYHO LOOHWYH PiV Op WH]ĘND]RQRVKRVV]~ViJ~OpWV]DNDV]iYDO 3 (JPiVRGSHUF HILQtFLy03(JPiVRGSHUFDODWWD]WD]|QNpQHVHQPHJYiODV] WRWW PHVWHUVpJHV LGĘHJVpJHW pUWHP PHO DODWW SpOGiXO D PH

FKDQLNXVyUDPiVRGSHUFPXWDWyMDSRQWRVDQHJIRUGXODWDGUp V]pW WHV]L PHJ V PHO IRUGXODWUpV] UpYpQ HOV]HSDUiO ÄNL PHWV]´ DNNRUD OpWV]DNDV]WHJSHUFQL)|OGOpWWDUWDPEyO PHO H]pUWD]RQRVD]HJSHUFQL)|OGOpWWDUWDPHJDGUpV]pYHO LOOHWYHPiVOpWH]ĘND]RQRVKRVV]~OpWV]DNDV]iYDO 03  $] LGĘ PD LV KDV]QiODWRV RODQ PpUWpNHJVpJHL PLQW D] HJ yUDPHOEĘOWHKiWHJQDSUD[ MXWDKyQDSpVD [ QDSD]D] QDSSDONLHJpV]tWYH D]HJpYPLQG HJLSWRPL |U|NVpJ ² HV V]iPUHQGV]HUEHQ YpYH $] HJ SHUF ² PHOEĘO WHKiW YDQHJyUiEDQ²pVD]HJ PiVRGSHUF ² PHO EĘO WHV] NL HJ SHUFHW HJpV]HQ D 6XPpU FLYLOL]iFLyUD YH  ėN D] LGĘ PpUpVpW ]HWKHWĘ YLVV]D LH NE N|UO LV D DV V]iPUHQGV]HU DONDOPD]iViYDO WHNLQWHWWpN PHJIHOH OĘQHN 1LOYiQYDOyKRJHJOpWH]Ę REMHNWXPYDJIRODPDW OpWpQHN WDUWDPiW NLIHMH]KHWMN FVDN D OpWWDUWDPiW NLWHYĘ PiVRGSHUFHN YDJ

SHUFHN YDJ yUiN YDJ QDSRN YDJ KyQDSRN YDJ pYHN ² PLQW ÄHJVpJOpWWDUWDPRN´ YDODPHOLNpQHN ² V]iPiYDO LOOHWYH W|UW UpV]pYHO LV DYDJ H]HQ HJVpJHN V]iPiQDN pVYDJ D W|UW UpV]pUWpNpQHNPHJIHOHOĘNRPELQiFLyMiYDO  6DLQ0iUWRQÄ1LQFVNLUiOL~W´ROGDOKWWSPHNRV]NKXSGILQGH[KWPO  3ODQFNLGĘ $]LGĘWDUWDPPpUpVpQpODPpUKHWĘOHJNLVHEEWDUWDPQDNQLOYiQ YDOyDQYDQQDNWHFKQLNDLKDWiUDL(]DKDWiUDPpUpVHOPpOHWMH OHQOHJL iOOiVSRQWMD V]HULQW D 3ODQFNLGĘ (] D] LGĘPHQQLVpJ D]RQEDQ QHP D] LGĘ UpV]HFVNpMH %HYH]HWpVH PLQG|VV]H DUUD PX WDWKRJMHOHQOHJD]HQQpONLVHEEOpWWDUWDPRNPpUpVVHOPHJiO ODStWKDWDWODQRN EiUHWpUHQYiUKDWyPpJIHMOĘGpV 3ODQFNLGĘD]D]LGĘWDUWDPDPHQQLHJIpQVHEHVVpJJHOKDOD Gy IRWRQQDN V]NVpJHV DKKR] KRJ KDODGiVD DODWWL OpWH]pVH N|]EHQ HJ 3ODQFNKRVV] KRVV]~ViJ~ XWDW

PHJWHJHQ eUWpNH aîíPiVRGSHUF (JPiVRGSHUFNEî3ODQFNLGĘWDUWDP~ 0LQWD]WNRUiEEDQPiUHPOtWHWWHPD]DWRPyUDDFp]LXPDWRP UH]JpVL WXODMGRQViJiUD pSO V yWD D QHP]HWN|]L PpUWpN JL LQWp]HW 6, D PiVRGSHUFHW D &V DWRP PiVRGSHUFHQNpQWL UH]JpVV]iPDNpQW D PiVRGSHUF HWDORQMDNpQW KDWi UR]WDPHJ 1RWDEHQH0LQGDWHUPpV]HWHVPLQGDPHVWHUVpJHVLGĘHJVpJHN ²WDUWDOPXNDWWHNLQWYH²DQHNLNPHJIHOHOĘSHULRGLNXVPR]JiVRN UpYpQ D OpWH]ĘN OpWWDUWDPiEyOÄNLPHWV]HWW´ ´HOV]HSDUiOW´ NL VHEEQDJREEOpWPR]]DQDWRNOpWV]DNDV]RN $1HZWRQiOWDOSXV]WiQÄPR]JiVRNQDN´WLWXOiOWLGĘPpUWpNHJVp JHN ² D] HJ yUD HJ QDS HJ KyQDS pV HJ pY ² PLQGHJLNH YDOyMiEDQ D] tJ PHJQHYH]HWW HJHJ FLNOLNXV PR]JiV iOWDO HO V]HSDUiOW HOP~OW I|OGL OpWH]pVV]DNDV]RN .|YHWNH]pVNpSS D] LGĘPpUpVpQpOHPpUWpNHJVpJHNUpYpQV]HPEHQ1HZWRQiOOtWiVi YDO QHP D N|UWpW KDVRQOtWMXN

D] DOPiKR] QHP D ÄQHP YDOyGL´ LGĘPpUWpNHJVpJHNNHO PpUMN D ÄYDOyGL LGĘ´W KDQHP D] |QNp QHVHQ PHJYiODV]WRWWFLNOLNXVPR]JiVRNiOWDO V]HSDUiOW iWODJRV HOP~OW OpWH]pVV]DNDV]RNNDO PLQW OpWH]pVWDUWDPHJVpJHNNHO PpUMNDQiOXNQDJREEDMHOHQLGĘSRQWWyOHJN|YHWNH]ĘMHOHQ LGĘSRQWLJ HOP~Oy OpWH]pVWDUWDPRN KRVV]iW FVDN~J DPLQW SpO GiXO D EDOHVHWL KHOV]tQHOĘN PpULN HJ LVPHUW KRVV]~ NHUOHW WHO EtUy NHUpN IpN~WRQ YDOy YpJLJWROiVD UpYpQ D NHUpN IRUGX ODWDLQDN V]iPOiOiViYDO ² WXODMGRQNpSSHQ D IpN~WUD ÄNLWHUtWHWW NHUOHWKRVV]RN´V]iPOiOiViYDO²DIpN~WKRVV]iW 0HJMHJ]pV $OpWH]ĘNpOHWWDUWDPDLJHQNO|QE|]Ę %L]RQRVOpWH]ĘNpOHWWDUWDPDV]LQWHFVDNHJSLOODQDW 3OD YDNX HJ YLOODQiVD YDJ HJ YLOOiPFVDSiV ÄOpWWDUWDPD´ DYDJ SO HJ 0RQ ÄpOHWWDUWDPD´ 0iV OpWH]ĘN pOHWWDUWDPD KRVV]DEE SODWLV]DYLUiJHJHJpUHJNXWDHJHOHIiQWD]HPEHU HJ WHQJHUL WHNQĘV VWE pOHWWDUWDPD 

0HJLQW PiVRNp ² SO D EROJyN D FVLOODJRN D JDOD[LVRN D] XQLYHU]XP OpWWDUWDPD ² SHGLJRODQKRVV]~KRJPiUPiUQHPLVPpUKHWĘD]HOĘ]ĘOpWH ]ĘNK|]  $OpWH]ĘNHQDJRQLVNO|QE|]ĘLGĘLOOHWYHpOHWWDUWDPKRVV]D PLQWD]PDMGOiWKDWyDN|YHWNH]ĘNEHQMHOHQWĘVHQNO|QE|]ĘPy GRNRQKDWiUR]KDWyPHJ²HOVĘVRUEDQDWWyOIJJĘHQKRJWDUWDP KRVV]XNPHQQLEHQpULQWLDP~OWDWHVHWOHJYiUKDWyDQDM|YĘW %HIROiVROKDWMDH D]LGĘ P~OiViW pVWDUWDPiWD]D]D] HJHV OpWH]ĘN pOHWWDUWDPiW D YiODV]WRWWLGĘPpUWpNHJVpJPLOHQVpJH" 0yGRVtWMDHD]LGĘOpQHJpWWHUPpV]HWpWYDODPLQWSpOGiXOD] LGĘ P~OiViW pV D] LGĘPpUpV SRQWRVViJiW D PpUHQGĘ LGĘWDUWDPRN KRVV]iW D] KRJ PHO EROJy YDJ PHO ÄUH]JĘ UHQGV]HU´ PHO SHULyGXVLGHMpW YiODV]WMXN LGĘPpUWpNHJVpJQHN D] LGĘWDUWDP Pp UpVpKH]"5|YLGHQQHP+RVV]DEEDQ" (JUpV]W H]HN D] iOWDOiEDQ NO|QE|]Ę SHULyGXVLGĘN ² PLQW

IHQWHEEPiUOiWKDWWXN²HJPiVEDiWV]iPtWKDWyNHJLNDPiVLN NDO NLIHMH]KHWĘ 3pOGiXO KD D 0DUVRQ pOQpQN DNNRU LV NLIH MH]KHWQpQNSO)|OGLpYYHOD0DUVLpYHWPHUW0DUVLpY# )|OGLpYeVNLIHMH]KHWQpQN)|OGLQDSRNNDOLV0DUVLpY# [)|OGLQDS#)|OGLQDSeVPLXWiQ0DUVLQDS# )|OGL QDS H]pUW D 0DUVL pV )|OGL QDSRN KRVV]iW SHGLJ D PLQ GHQQDSL KDV]QiODWUDQDJMiEyOD]RQRVQDNWHNLQWKHWQpQNH WHU PpV]HWHVHQ D 0DUVL pYYHO LV SUREOpPDPHQWHVHQ NLIHMH]KHWQpQN D )|OGL pYHW EiU VRN pUWHOPH PDQDSViJ HQQHN QHP OHQQH (NNRU D])|OGLpY#0DUVLpY#0DUVLpY 0iVUpV]W 0LNpQW D] PpWHU KRVV]~ IROWRQRV DQDJ~ SRV]Wy PpWHUEHQ NLIHMH]HWW KRVV]D QHP FVDN PpUWpNV]iPD YiOWR]LN PHJ DWWyOKDKYHONEHQYDJDUDV]EDQPpUYHLVNLIHMH]]NDKRV] V]iW DNNpQW SpOGiXO D] pYQL OpWWDUWDP V H OpW P~OiViQDN VHEHVVpJHVHPYiOWR]LNPHJDWWyOKDQDSKHOHWWPRQGMXNyUD

LGĘHJVpJEHQPpUMND]LGĘWDUWDPKRVV]iWKLV]HQDQDS# pYpVDyUD#pYeVWHUPpV]HWHVHQPLQWD]WPiUNRUiE EDQ PHJiOODStWRWWXN D] LGĘ P~OiViQDN VHEHVVpJpW VHP EHIROi VROMDKRJPLOHQPpUWpNHJVpJJHOPpUMND]LGĘW +DUPDGV]RU $]W PRQGMXN KRJ D] LGĘ DPL D OpWH]pV ² *, HJHQOHWHVHQ HJHQOHWHV ÄVHEHVVpJJHO´ IROLN EiUPHO PyGV]H UĦ OpWWDUWDPPpUpV HVHWpEHQ 9DJLV HJ SHULRGLNXV OpWV]DNDV]~ OpWH]Ę iWODJRV OpWSHULyGXViW YiODV]WYD SO HJ iWODJRV )|OGL pYHWQDSRWYDJHQQHNPHVWHUVpJHVW|UWUpV]HLWVWE HJVp JO DNiUPLOHQ KRVV]~ LV D] HJHV OpWH]ĘN OpWH PLQGHQNpSS D YiODV]WRWW OpWHJVpJJHO OpWLGĘ PpUFpYHO PpUMN D] HOP~OW OpW WDUWDPiW ² PLQGHQ NRQNUpW OpWH]Ę HVHWpEHQ 8JDQLV D] HP EHULVpJHW HGGLJL OpWH]pVH VRUiQ ORJLNXVDQ iOWDOiEDQ pV DODS YHWĘHQ QHP D] pUGHNHOWH KRJ D] HJHV OpWH]ĘIDMWiN OpWH PL OHQ SLOODQDWQL VHEHVVpJJHO P~OLNU|YLGO KDQHP W|EEQLUH

D] KRJ HJ |QNpQHVHQ YiODV]WRWW iWODJRV LGĘPpUWpNHJVpJKH] NpSHVW PLOHQ ÄiWODJVHEHVVpJJHO´ P~OLNU|YLGO LOOHWYH PLOHQ KRVV]~ D OpWH]ĘIDMWiN pV HJHGHLN OpWWDUWDPD (] D]pUW LV YDQ tJ PHUW D] HJHV OpWH]ĘIDMWiN OpWH]pVpQHN ÄVHEHVVpJpW´ QHP WXGMXN EHIROiVROQL 6]iPXQNUD H]pUW D] NHOO OHJHQ WHKiW D OpQHJKRJHJOLQHiULVVNiODPHQWpQPpUMQNPHJEiUPHOP~ Oy OpWH]pVWLGĘW KDVRQOyDQ D OHJW|EE IL]LNDL DODSPHQQLVpJ  PpUpVpKH] PLQW SpOGiXO D KRVV] D V~O D KĘ D V]|J VWE PpUpVH 0LYHO EL]RQRV ² IĘOHJ PHVWHUVpJHV ² OpWH]ĘN PR]JiVi QDN JRUVXOiViWpVSLOODQDWQLVHEHVVpJpW WXGMXN EHIROiVROQL PiV OpWH]ĘN SOpJLWHVWHN JRUVXOiViQDN LOOHWYH SLOODQDWQL VHEHVVpJpQHN LVPHUHWH SHGLJ IRQWRV D WXGRPiQ pV D WHFKQLND V]HPSRQWMiEyO H]pUWH]HNPR]JiVDJRUVXOiViQDN pV SLOODQDWQL VHEHVVpJpQHNPpUpVHpUWHOPHVpVEHYHWWGRORJ $[LyPiN ,,,, $]HOĘEELHNYDODPLQWDPpUpV 0

DV]iPtWiV 6= pVDNYi ]LPpUpV .0 GHILQtFLyMDDODSMiQNLPRQGKDWyNDN|YHWNH]ĘD[L yPiN $NYi]LPpUpVHUHGPpQHSODX]LELOLV $ NYi]LPpUpVPĦYHOHWVRUiEDQPLQpOQDJREE UpV]W NpSYLVHOQHN DPpUpVPHOOHWWDORJLNDLpVYDJDV]iPtWiVLPĦYHOHWHNDQQiO SODX]LELOLVHEEDNDSRWWHUHGPpQ $,, 377,, (NYLYDOHQFLD &VDN NYi]LPpUpVVHO LOOHWYH ORJLNDL pVYDJ V]iPtWiVL PĦYHOHWHNHW NODVV]LNXV PpUpVVHO NRPELQiOYD D YDOy ViJUD Qp]YH FVXSiQ SODX]LELOLV DGDWRN QHUKHWĘN $,,( 37 ‘ $OpWH]pVLGĘWDUWDPiQDNPpUĘV]iPDIJJD]LGĘYiODV]WRWWPpUWpNHJVpJpWĘO $] LGĘ WDUWDPPpUĘV]iPDIJJD]LGĘPpUpVYiODV]WRWWHJVpJp WĘO $,, 377,, $]LGĘIRODPDWRVDQpVHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOP~OLN $] LGĘ IRODPDWRVDQ pV HJHQOHWHV VHEHVVpJJHO P~OLN $,, 377,, $]LGĘWDUWDPPHJKDWiUR]iViQDNPyGV]HUHL $P~OyLGĘWDUWDPiQDNPpUpVHDMHOHQLGĘSRQWWyONH]GYHYDODPHON|YHWNH]ĘMHOHQ

LGĘSRQWLJ DOLDVVWRSSHUPyGV]HU 7pWHO,,$P~OyLGĘWDUWDPD>W PRVWPRVW@DMHOHQOHJLLGĘSRQWWyO>PRVW@NH]GYHYDOD PHON|YHWNH]ĘMHOHQLGĘSRQWLJ>PRVW@HJV]DEiORVDQPĦN|GĘyUiYDOPpUKHWĘ -HO|OMHW PRVWPRVWDPpUHQGĘLGĘWDUWDPQDJViJiWpVPpU MN D MHOHQLGĘSRQWWyO PRVW HOWHOĘ LGĘW V]DEiORVDQ PĦN|GĘ yUiYDO 6=Ï 7XGMXNKRJDV]DEiORVDQPĦN|GĘyUDRODQyUD DPHO D SRQWRV MHOHQLGĘW -( YDJ D PHVWHUVpJHV LGĘPpUWpN HJVpJHN PHJIHOHOĘ NRPELQiFLyMiYDO GLV]NUpW LGĘHJVpJHQNpQW YDJIRODPDWRVDQMHOH]L 7,, pVtJPXWDWMDDKRJHJHQOH WHVHQ $,, pVV]DNDGDWODQXOWHOLNP~OLND]LGĘ 7,, ²H]HQ NtYO LGĘHJVpJHQNpQW YDJ IRODPDWRVDQ PLQGHQ MHOHQSLOODQDWRW  PHJWHVWHVtW 7,, 0RVWiOODStWVXNPHJD]yUDMHO]pVHLDODS MiQ D MHOHQOHJL LGĘSRQWRW D PHJIHOHOĘ PpUWpNHJVpJJHO PHUW HQQHNQDJViJiWyOIJJD]LGĘPpUĘV]iPD $,, -HO|OMHH]WD]

LGĘSRQWRWPRVW(]WN|YHWĘHQYiUMXQNHJLGHLJiPHN|]EHQD] LGĘ YiOWR]DWODQXO V]DNDGDWODQXO WHOLNP~OLN 7,, pV HOĘ]Ę OpWiOODSRWDL QHP pOHGKHWQHN ~MUD PHUW YpJOHJ HOP~OWDN $, $,( 0RVWD]yUDMHO]pVHDODSMiQLVPpWiOODStWVXNPHJD]DN WXiOLVLGĘSRQWRWD]HOĘEELYHOD]RQRVPpUWpNHJVpJJHO(]WMH O|OMH D PRVW $PRVW!PRVWPHUWD]LGĘ PLQW HOĘEE PRQGWXN PRVWXWiQLVV]DNDGDWODQXOWHOLNP~OLN 7,, pVD]yUDYiOWR ]DWODQXO V]DEiORVDQ PĦN|GĘ yUD 6=Ï D]D] PXWDWMD DKRJ D] LGĘ YDOyEDQ V]DNDGDWODQXO WHOLNP~OLN 0LQGHEEĘO YLV]RQW D] N|YHWNH]LNKRJDPRVWWĘOPRVWLGĘSRQWLJHOWHOWLGĘWDUWDPD YDOyEDQ PpUKHWĘ D V]DEiORVDQ PĦN|GĘ yUiYDO pV D] YDOyEDQ SRQWRVDQ D W PRVWPRVW QDJViJ~ LGĘWDUWDP 7,, 4HG 73 -( 6=Ï $, $,( $, $,, $,, 7,, 7,, 7,, 37‘ $ P~Oy YDOyGL REMHNWtY LGĘW ² D IL]LNXVRN PDWHPDWLNDL YDJ

ÄNpS]HWHV´ LGHMpKH] NpSHVW ² SO HJ LGĘHJVpJHNHW PX WDWyV]DEiORVDQPĦN|GĘyUiYDOPLQGLJDMHOHQLGĘSRQWWyOPiV NpSS D] DNWXiOLV ÄPRVW´WyO NH]GĘGĘ DNWXiOLV ÄPRVWL´ MHOHQ LGĘSRQWLJHOP~OyOpWV]DNDV]RN²D]D]LGĘHJVpJHN²V]iPOiOiVi YDO H]HNKH] HJHQNpQW WĘO NH]GYH D WHUPpV]HWHV V]iPRNDW UHQGHOYH KDWiUR]]XN PHJ SpOGiXO D] QLN MHOHQLGĘSRQWLJ D ÄPRVWQ´LJ ,OHQNRU PLQGLJ FVDN D] QGLN LGĘV]D NDV]LGĘPR]]DQDW QQ@ Q LGĘSRQWMD D] DPHOKH] OpWH]Ę pV OpWH]pV WDUWR]LN D -( GHILQtFLy V]HULQW PtJ D] Q LN LGĘSRQW pV D] H]HNKH] WDUWR]y LGĘV]DNDV]LGĘPR]]DQDW PLQGHQLGĘSRQWMDPiUQLOYiQHOP~OWPHOHNEHQPiUtJQLQFV² PHUWQHPLVOHKHW²OpWH]ĘpVDQQDNOpWiOODSRWDD08GHILQtFL yQDNPHJIHOHOĘHQHOpWH]ĘQLQFVDM|YĘEHQVHPD-gGHILQtFLy V]HULQW eU]pNHOWHVVN H SUREOpPiW HJ ILNWtY SpOGiYDO LV (OLQGXOW >ÄPRVW ´NRU@ 3iO D ODNiViEyO JDORJ D

VDUNL IĦV]HUHVKH] +i]XNDW WDWDUR]]iN $ MiUGiQ NLORFFVDQW PpV]WHM WyFViMD WHUO HODPLEH3iO>ÄPRVW ´ILJHOPHWOHQOEHOHOpS$PpV]DOD SRVDQ PHJIHVWHWWH H]pUW 3iO FLSĘWDOSiW GH Ę VLHW WRYiEE $] ~WRQ 3iO >ÄPRVW ´@ HJ SLOODQDWUD PHJiOO pV KiWUDQp] /iWMD OiEDL QRPiW HOP~OW OpWV]DNDV]DL MHOHQEHOL EL]RQ WpNDLW pV HPOpNV]LN LV Ui KRO pV KRQQDQ M|WW pV KRJ OpWH]HWW D N| ]HOP~OWEDQLVEiUÄPRVW´pSSHQLWWiOOpVYDQpVQHPD]LGi LJ WDUWy ~WRQ YDODPHOLN P~OWEDQ NHOHWNH]HWW OiEQRPiQiO  /iVG 6LU ,VDDF 1HZWRQ 3ULQFLSLD HILQLWLRQV 6FKROLXP , )RUGtWRWWD $QGUHZ 0RWWH KWWSJUDYLWHHWULSRGFRPGHILQLWLRQVKWP  6WHSKHQ : +DZNLQJ $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWH ROGDO 0DHFHQDV .|QYHN %XGDSHVW ² 7DOHQWXP .IW+XQJDULDQWUDQVODWLRQ0ROQiU,VWYiQ $ÄPRVW L

´ L « NLUDJDGRWWMHOHQLGĘSRQWRNVQHPLGĘPpUWpNHJVpJHN  0RVW UiNLiOW EDUiWMD -yVND >ÄPRVW ´@ ² %HNDSXQN HJ V|UW 3DOL"²0LUH3iO²0RVWQHPOHKHWPpJHOĘEEEHXJURPDIĦV]H UHVKH] H SHUF P~OYD WDOiONR]XQN D NRFVPiEDQ ² 3iO >ÄPRVW ´@WRYiEELQGXO²HUHGHWLV]iQGpNDV]HULQWDIĦV]HUHV KH]ÈPDMiUGiQKDODGYDHJHPHOHWLDEODNEyOOHKXOOyFVHUHSHV YLUiJ >ÄPRVW ´@ IHMEH WDOiOMD pV D]RQQDO PHJKDO 7HKiW H] ]HO D M|YĘEHQ 3iO PiU QHP IRJ OpWH]QL PHUW KLV] pOHWH >ÄPRVW ´@QpO PHJV]ĦQW ËJ W|EEp EL]WRVDQ QHP MXW HO ~WL FpOMiKR]VHPDVDUNLIĦV]HUHVKH]VHPDNRFVPiEDDEDUiWMiKR] ²PHUWÄYDODPL´N|]EHM|WW7HKiWD]LGĘ²D]D]DÄPRVW´RNpV OpWPR]]DQDWDLN VRUD ² ÄEL]WRVDQ´ FVDN PLQGLJ D] DNWXiOLV ÄPRVW Q ´LJ WHUMHG ² D]RQ W~O PLQGHQ FVDN KLSRWp]LV D]D] OHJMREE HVHWEHQ RODQ SURJQy]LV PLQW D YiUKDWy LGĘMiUiV YD ODPLOHQ

YDOyV]tQĦVpJĦ NLPHQHWWHO DPHOQHN WHOMHVOpVH FVDN ~J pUWHOPH]KHWĘ KRJ PLQGLJ KR]]i JRQGROMXN D]W KRJ SO H] IRJ W|UWpQQL ÄKD YDODPL N|]EH QHP M|Q´ *RQGROMXQN EHOH 9pJO LV D]W VHP WXGKDWMXN EL]WRVDQ ² FVDN OHJIHOMHEE YDOy V]tQĦVtWKHWMN ² KRJ D )|OG KROQDS PpJ OpWH]QL IRJ 9LV]RQW D]WpQKRJDÄPRVW´D]ÄLGĘWHQJHO´PHQWpQÄKDODGQLOiWV]LN HOĘUH´ PHUW HOHGGLJ PLQGHQ VRURQ N|YHWNH]Ę ÄPRVW Q ´ SLOOD QDWEDQ D]W WDSDV]WDOWXN KRJ DEEDQ PLQGLJ YDQQDN OpWH]ĘN HOĘWWHpVXWiQD²PiUWXGMXN²QLQFVHQHN(]WLJD]ROMDDEL]R Q WRWW 7,, WpWHO LV $] HOOHQNH]ĘMpUH SHGLJ QLQFV EL]RQ WpN  $] LGĘ P~OiViW WHKiW tJ PpUWpN PLQW D V]DEy D UĘIIHO D SRV]Wy KRVV]iW PiU D] DQWLN LGĘNEHQ LV SpOGiXO D QDSyUiYDO DYt]yUiYDODYDJD)|OGIRUGXODWRNNDOHOV]HSDUiOWP~Oy)|OG OpWV]DNDV]RN²D]HJQDSD]HJKyQDSD]HJ pY²D]LGĘ

HJVpJHNV]iPiQDNV]iPOiOiViYDODN|]pSNRUEDQSHGLJD]YHJ I~YiV NH]GHWpWĘO D KRPRNyUiYDO LV .pVĘEE MHOHQWHN PHJ D] LGĘPpUpVEHQDPHFKDQLNXVD]HOHNWURQLNXVVWEyUiN (]WD]LGĘPpUpVWIĘNpSSKDÄNpWMHOHQLGĘSRQW´N|]|WWLLGĘ WDUWDP PHJKDWiUR]iViUD LUiQXO ² D VSRUWEDQ LV JDNUDQ HV]N| ]O KDV]QiOW VWRSSHUyUD QHYH DODSMiQ ² VWRSSHU PyGV]HUQHN LV QHYH]KHWMN3pOGiXODPLNRUHOUDMWROQDNDVtNIXWyNDUDMWFpO YRQDOUyO PHJQRPMXN D VWRSSHUyUD LQGtWyJRPEMiW $ IXWyN HJ YDJ W|EE N|UW IXWQDN IXWiVXN DODWWL OpWWDUWDPXN PLQGHQ N| YHWNH]ĘDNWXiOLVSLOODQDWiWNLMHO]LD]yUD$PLNRUSOD]HOVĘ IXWy FpOED pU DNNRU DEEDQ D MHOHQSLOODQDWEDQ PHJQRPMXN D VWRSSHUyUDVWRSJRPEMiWPLUHDVWRSSHUyUDPHJiOOpVV]iPNLMHO ]ĘLUĘO YDJ PXWDWyLUyO PHJOHKHWĘV SRQWRVViJJDO PHJiOODStWKDWy D] HOVĘQHN EHIXWy YHUVHQ]Ę IXWiVD DODWWL OpWWDUWDPiQDN PiV NpSSIXWiVDLGĘWDUWDPiQDNDPpUWDGDWD+DVRQOyDQ²HVWRSSHU

PyGV]HU DODSMiQ ² PpUMN SpOGiXO D] ĦUKDMy YLOiJĦUEH YDJ D] ĦUV]RQGD 0DUV EROJyKR] MXWiVD DODWWL OpWWDUWDPiW DOLDV UH SOpVHPR]JiVDLGĘWDUWDPiW8JDQFVDNtJPpUMNHJIL]LNDL NpPLDL YDJ ELROyJLDLVWEIRODPDWEDQ UpV]WYHYĘ N|OFV|QKD Wy OpWH]ĘN IRODPDWEHOL OpWWDUWDPiW KDJRPiQRV HOQHYH]pVVHO HIRODPDWRNLGĘWDUWDPiW  (]HND]LWWHPOtWHWWLGĘPpUpVHNWHKiWHJWĘOHJLJDNODV] V]LNXVpUWHOHPEHYHWWN|]YHWOHQPpUpVQHNIHOHOQHNPHJHJH]Ę HQD0GHILQtFLyWDUWDOPiYDOPHUWPLQGLJDPHJIHOHOĘSHULR GLNXV PR]JiV UpYpQ YDODPHO QDJREE pOHWWDUWDPEyO HOV]HSDUiOW pOHWWDUWDPHJVpJJHO ² DOLDV LGĘHJVpJJHO ² PpUQN QiOD QD JREEpOHWWDUWDPRW DOLDVLGĘWDUWDPRW  0HJMHJ]pVHN /HJHQ HOĘWWQN YDODPLOHQ yUD DPHO V]DEiORVDQ PĦN|GĘ 3LOODQWVXQNUipVMHJH]]NPHJKRJpSSHQPRVW PRVW PHQQL LGĘW PXWDW PDMG YHJN OH UyOD D WHNLQWHWQNHW (]XWiQ V]i PROMXQN HO HJHVpYHO WĘO ²

PRQGMXN ² LJ 3LOODQWVXQN D] yUiUD ~MEyO pV iOODStWVXN PHJ D] yUD PXWDWWD LGĘW PRVW LV PRVW .pUGpV8JDQD]WD]yUiWOiWMXNPRVWQpOPLQWPRVW± QpO"$YiODV]QHP8JDQLVKDSRQWRVDQXJDQD]WD]yUiWOiW QiQN PRVWQpOPLQWPRVW±QpODNNRUDOiWRWW yUD QHP PXWDWQi D]HOP~OWpVtJDPRVWQpODNWXiOLVMHOHQLGĘWKLV]QHPYDJ QHPMyOPĦN|GQH7HKiWDPRVWQpOOiWRWWyUDPLQWOpWH]ĘGR ORJ YDOyMiEDQ D PRVW±QpO OiWRWW yUiQDN HJ OpQHJHVHQ PyGR VXOW OpWiOODSRW~ YiOWR]DWD PtJD PRVW±QpO OiWRWW OpWiOODSRW~ yUDYiOWR]DW|U|NUHHOP~OWHÄNtVpUOHWEHQ´YLVV]DPiUQHPWp UĘyUDYiOWR]DW²IHOWpYHKRJD]yUDV]DEiORVDQPĦN|GLNWR YiEEUDLV 3HUV]HYLVV]DiOOtWKDWQiQND]yUiWPRVW±QpODPRVW LGĘSRQWUDiPGHDNNRUVHPOHQQHH]DÄNpVĘ´GHMHOHQEHOLyUD YiOWR]DWD]RQRVD]HUHGHWLV]DEiORVDQPĦN|GĘGHPiUP~OWEH OLyUDYiOWR]DWWDO 0HJWpYHV]WĘOHKHWD]DN|UOPpQKRJD]yUDIĘEEV]HUNH]H WL HJVpJHL

pV PĦN|GpVL PyGMD YDOyEDQ V]LQWH D]RQRV iPGH D V]HUNH]HWL HJVpJHN HJPiVKR] YDOy YLV]RQD D V]HUNH]HW NR SRWWViJD IpPV]HUNH]HWpQHN pV DONDWUpV]HLQHN R[LGiOWViJD D] yUD Ä|UHJHGHWWVpJH´ NRSRWWViJD YDODPLQW D V]HUNH]HWHW PHJ KDMWy HQHUJLD PHQQLVpJH pV D NLMHO]HWW LGĘNpS QLOYiQ PiV N|YHWNH]pVNpSS D PRVW±QpO OiWRWW WiUJ D PDJD WHOMHVVpJpEHQ QHPD]RQRVDPRVW±QpOOiWRWWWiUJJDO (]D]yUDHVHWDQDOyJDN|YHWNH]ĘHVHWHNNHO 3pOGiXODNDUDPEROR]RWW|VV]HW|UWDXWyWQLOYiQVHQNLQHP WHNLQWL D]RQRVQDN D NDUDPERO HOĘWWL pS DXWyYDO $YDJ SO VHQNL QHP PRQGDQi KRJ D UyODP PRVW pYHVHQ NpV]OW IpQ NpSHQOiWKDWyĘV]V]DNiOODVIpUILpVDUyODPpYHVNRURPED NpV]OW IpQNpSHQ OiWKDWy V]ĘNH ILDWDOHPEHU XJDQD] D] HPEHU 0L W|EE PpJ pQ VHP PRQGDQiP H]W PHUW VDMQRV SRQWRVDQ WXGRP KRJPLFVRGDNO|QEVpJYDQDNpWOpWiOODSRWRPN|]|WW-+LV]NL iOOtWKDWQi D]W KRJ EiUNL pYHVHQ

² ELROyJLDL IL]LROyJL DL PHQWiOLV VWE pUWHOHPEHQ YpYH ² HVHWOHJ D QHYH DQMD QHYH pV HJpE V]OHWpVL V]HPpOL DGDWDLW NLYpYH XJDQD] D] HPEHUPLQWYROWpYHVHQ6]HULQWHPpSpVV]HOVHQNL>7HUPp  7HUPpV]HWHVHQ D] LGĘ NLMHO]pVH W|UWpQKHW V]iPMHJHNNHO GLJLWiOLVDQ YDJ PXWDWyNNDO YDJ EiUPHO PiV PyGRQ SO QDSyUD PXWDWyMiQDN iUQpNiYDO YDJ KRPRNyUD PDUDGpN KRPRNV]LQWMpYHO YDJ Yt]yUD PDUDGpN Yt]V]LQWMpYHOVWE  V]HWHVHQ²PLQWD]yUDQpKiQV]HUNH]HWLHJVpJpQHND]RQRVViJD ²D]pQpYHVJpQMHLPpVDpYHVJpQMHLPHJUpV]HYDOD PLQWD]pQWXGDWRPLVQLOYiQD]RQRVXJDQDNNRUNLQp]HWHPIL ]LNDLiOODSRWRPpVPLQGHQVHMWHPYDODPLQWD]HPOpNHLPDE|O FVHVVpJHP VWE D NpW iOODSRWRPEDQ OpQHJpW WHNLQWYH PiV pV PiV@ .|YHWNH]PpQHN $V]DEiORVDQPĦN|GĘyUDHJUpV]W PpUĘHV]N|]HD]DNWXiOLVMHOHQLGĘSRQWWyOP~OyLGĘQHN OGH

SRQWHOHMpQtURWWDNDW PiVUpV]W D] LOHQ yUD D IL]LNDL PHJMHOHQpVpYHO D PXWDWRWW HJ PiVWyO NO|QE|]Ę pV P~Oy OpWiOODSRWDLYDO OpWPR]]DQDWDL YDO PHJWHVWHVtWL V tJ SRQWRVDQ PHJKDWiUR]]D D] LGĘ IR JDORPWDUWDOPiWD,pVD6=ÏGHILQtFLyYDOHJH]ĘHQYDOD PLQW D]DNWXiOLVOpWiOODSRWiYDOPHJKDWiUR]]DD]DNWXiOLVQDJ PpUWpNEHQSRQWRVMHOHQLGĘW 9pJO H]WDIDMWDyUiWKDV]QiOMiND IL]LNXVRN D] LGĘSRQW pV D] LGĘWDUWDP GHILQLiOiViUD²PLN|]EHQ D SRQWEDQ HP OtWHWWD]yUDHJPiVWyONO|QE|]ĘpVP~OyOpWiOODSRWDLYDO OpWPR]]DQDWDLYDO PLQW D] LGĘ IRJDORP OpQHJpYHO QHP IRJODONR]QDN (] HOVĘVRUEDQ DNNRU MHOHQW V]iPXNUD QDJ KiWUiQW KD RODQ NpUGpVHNHW LV PHJ yKDMWDQDN WXGRPiQRV DODSRVViJJDO YiODV]ROQL PLQW SO 0L D] LGĘ" YDQH D] LGĘQHN NH]GHWHpVYpJHYDJJ|UEOH D] LGĘ DYDJ PL OHQpVPHJIRUGtWKDWyHD]LGĘLUiQDDYDJOHKHWVpJHVH D]LGĘXWD]iVVWE"

$]HOP~OWLGĘWDUWDPiQDNPHJKDWiUR]iVDSODMHOHQLGĘSRQWLJNYi]LPpUpVDODSMiQ 7pWHO,,$P~OWEHOLLGĘWDUWDPQHPPpUKHWĘ $]D] D P~OW YDODPHO NpW LGĘSRQWMD YDJ HJ P~OWEHOL pV D MHOHQ SLOODQDW N|]|WWL LGĘ WDUWDPiW PpUpVVHO QHP OHKHW PHJKD WiUR]QL KD D ÄP~OWEHOL MHOHQLGĘSRQW RN EDQ´ HOPXODV]WRWWXN D ÄVWRSSHU´PyGV]HUDONDOPD]iViW %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW /HJHQH]pUWDP~OWEHOLLGĘWDUWDPPpUKHWĘHDNNRUDP~OWEDQ YDQ YDODPLOHQ OpWH]Ę yUDV]HUĦ LGĘPpUĘ HV]N|] pV DQQDN YDQ PRVWMHOHQLGĘSRQWMDPHUWDMHOHQLGĘpVDOpWH]ĘQHPYiODV]W KDWy V]pW D] LJD]ROW 7,, WpWHO V]HULQW ÈP D 08 GHILQtFLy V]HULQWD YLUWXiOLV P~OWEDQQLQFVOpWH]ĘPHUWDKRODOpWH]Ę pV D OpWH]pVH D] LGĘEHQ YDQ D] D MHOHQ -( XJDQLV PLQW HOĘEE HPOtWHWWHP D MHOHQLGĘ pV D OpWH]Ę QHP YiODV]WKDWy V]pW 7,, 9LV]RQW LQYHU] iOOtWiVXQN DODSMiQ KD D P~OWEHOL IR ODPDWRV

LGĘP~OiV WDUWDPD $,, PpUKHWĘ DNNRU H YLUWXiOLV P~OWEDQ YDQ OpWH]Ę pV DQQDN MHOHQLGĘSRQWMD YDJLV DNNRU D  P~OW D]RQRV D MHOHQQHO (] D]RQEDQ NpSWHOHQVpJ N|YHWNH]pV NpSSDP~OWEHOLLGĘWDUWDPYDOyEDQQHPPpUKHWĘ 7,, 4HG 73-(08$,,7,,37‘ 0HJMHJ]pV .|QQHQ EHOiWKDWy EXWD GRORJ OHQQH DUUD YiOODONR]QL KRJ SOVWRSSHUyUiYDOPHJPpUMNPRVWDMHOHQEHQPRQGMXNDWHJQD SL )RUPD HV IXWDP LGĘWDUWDPiW H WpYHGpV OHQQH DNiU D]W KLQQLKRJDWHJQDSLIXWDPILOPIHOYpWHOpQHNPDLOHMiWV]iViYDO D SUREOpPD ² D YLUWXiOLV P~OWEHOL LGĘWDUWDP QHP PpUKHWĘ ² PHJNHUOKHWĘ OHQQH 8JDQLV KD D ILOPUH YHWW IXWDP YHWtWpVL LGHMpWPpUMNDMHOHQEHQVWRSSHUyUiYDODNNRUDIHODGDWHNYL YDOHQVD7,,EHQWiUJDOWHVHWWHODPLNRULVDP~Oy YDOyGL LGĘ WDUWDPiQDN PpUpVH W|UWpQLN D MHOHQ LGĘSRQWWyO D MHOHQEHQ YHWtWpVUH NHUOW ILOPHQ OiWKDWy ILOPEHOL VWDUWWyO NH]GYH

YD ODPHON|YHWNH]ĘMHOHQLGĘSRQWLJ LWWDILOPEHOLIXWDPYpJLJ ² iPGH HNNRU QLOYiQYDOyDQ QHP D YLUWXiOLV P~OWEDQ KDQHP D PRVW ILOPEHOL VWDUW WyO D PRVW ILOPEHOL ÄOHLQWpV´ LJ PpU KHWMN FVDN D IXWDPLGĘW ² D]D] PLQGHQ iOODSRWiW D IXWDPQDN HJHJ DNWXiOLV MHOHQSLOODQDWEDQ (] WHKiW HNNRU LV D MHOHQ LGĘSRQWWyO YDODPHOLN N|YHWNH]Ę MHOHQLGĘSRQWLJ YDOy PpUpV ² DOLDV VWRSSHU PyGV]HUUHO V QHP D]RQRV D 7,, WpWHOEHOL HVHW WHO eVDNNRUPRVWQHPEHV]pOWHPSODUUyOD]HOĘIRUGXOKDWyHVHW UĘO KRJ D ILOPEHOL IXWDPLGĘW D] HUHGHWLQpO U|YLGHEEQHN LV PpUKHWMN VWRSSHUyUiQNNDOKDSOHJILOPV]DNDGiV N|YHWNH]Wp EHQ HJNpW ILOPNRFND NLPDUDGW D] |VV]HUDJDV]WRWW ILOPEĘO H D PpUpVEHQ DNNRU LV DGyGKDW SUREOpPD KD WHV]HP D]W D ILOPEHQ OiWKDWyDVWDUWRWpVDFpOEDpUpVWMHO]ĘyUDNpVLNYDJVLHW DPLVWRSSHUyUiQNKR]NpSHVW &RUROOiULXP,,& $ P~OWEHOL LGĘWDUWDP FVDN

V]iPtWiVVDO YDJ NYi]LPpUpVVHO EHFVOW pU WpNEHQKDWiUR]KDWyPHJ $ 7,, WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOyDQ N|YHWNH]LN H FRUROOiULXPEHOLiOOtWiVLJD]ViJD37‘ $ YLUWXiOLV P~OWEHOLLGĘWDUWDPOHKHWVpJHVPHJKDWiUR]iVDL  6]iPtWiVVDO YLUWXiOLV P~OWEHOL LGĘWDUWDP PHJKDWiUR]iVD SODQDSWiUDODSMiQYDJSOLVPHUWGiWXPDGDWRNEyOHJ V]HUĦ NLYRQiVVDO SO KiQ pYH W|UWpQW HJ HVHPpQ YDJ KiQpYHVYDODNLYDJKiQpYLJWDUWRWWD,,YLOiJKiER U~ VWE ² GH UHQGV]HULQW FVDN EHFVOW MHOOHJJHO pV QHP QDSpVYDJyUDpVYDJSHUFpVYDJPiVRGSHUFVWESRQ WRVViJJDO  .Yi]LPpUpVVHO PHJKDWiUR]RWW LGĘWDUWDPRN D NURQROyJLD V]HULQWL NO|QIpOH NRUPHJKDWiUR]iVL PyGV]HUHNNHO SO Up JpV]HWL DEV]RO~W NRUPHJKDWiUR]iVL PyGV]HUUHO YDODPLQW D N|YOHWHN IRVV]tOLiN VWE EHFVOW NRUiQDN PHJKDWiUR]iVD  NpPLDLIL]LNDL DGDWRN XUiQ YDJ V]pQL]RWySRV UDGLRDNWtY ERPOiVDUiQRNNDOYpJ]HWWEHFVOpV DODSMiQ $]

pYHNEHQ PHJKDWiUR]KDWyP~OWEHOLÄDEV]RO~W´ NRURN PHJiOOD StWiViUD WHUPpV]HWWXGRPiQRV NYi]LPpUpVL HOMiUiVRN KDV]QiOD WRVDN (]HN D NO|QE|]Ę DQDJRN YDODPHO IL]LNDL NpPLDL V]HUNH]HWL MHOOHP]ĘMHLGĘIJJĘYiOWR]iViQDN LVPHUHWpQ pV PpUp VpQ DODSXO $] LGĘIJJĘ SDUDPpWHUHN YDJ HJ ~Q ÄQXNOHiULV yUD´YDJSHGLJHJÄFVLOODJiV]DWLyUD´V]HULQWV]DEiOV]HUĦ WHPEHQ YiOWR]QDN D UDGLRDNWtY ERPOiV LOOHWYH D 1DSUHQGV]HU YiOWR]iVDLQDNW|UYpQV]HUĦVpJHLDODSMiQ $ YLUWXiOLV P~OWLGĘUHYRQDWNR]yDEV]RO~WNRUPHJKDWiUR]iVQpKiQNpPLDLIL]LNDL PyGV]HUH &LUNRQiVYiQKDV]QiODWD &V]pQL]RWySpVD&V]pQL]RWySDUiQiQDNPpUpVH 8UiQL]RWySIHOH]pVLLGHMpQHNIHOKDV]QiOiViYDODERPOiVWHUPpNHNPHQ QLVpJpQHNPHJPpUpVH $IL]LNXVRNiOWDOKDV]QiOW~QÄPDWHPDWLNDLLGĘ´pVWDUWDPiQDNV]iPtWiVD $IL]LNiEDQD]V I W ~WaLGĘIJJYpQHNiOWDOV]iPtWRWWLGĘW QHYH]KHWMN ² D IL]LNXVRN NHGYHOW

PHJROGiVDNpQW D] LGĘ V]DN V]HUĦGHILQLiOiVDKHOHWW²PRQGMXNÄPDWHPDWLNDLLGĘQHN´ +D SpOGiXO D] 2 REMHNWXP D] $ pV D % WpUSRQW N|]|WW PR]RJ $% V PpWHU P KRVV]~ViJ~ ~WRQ HJHQOHWHV Y PPS Pp WHUPiVRGSHUF VHEHVVpJJHODNNRUNLV]iPtWKDWy +iQPiVRGSHUFP~OYDpUPDMGD]2REMHNWXP²DM|YĘEHQ²D] $ SRQWEyO D] $% V PpWHUUH OpYĘ % SRQWED KD D] $ SRQWEDQ YDQpSSDW$ MHOHQLGĘSRQWEDQ"(NNRUD]HUHGPpQDÄYiUKD Wy´ FpOEDpUpV D M|YĘEHQ W% $% Y VY PiVRGSHUF P~OYD OHV] GH FVDN YDOyV]tQĦOHJ²KDYDODPLN|]EH QHP M|Q  >8JDQLV FVDN DNNRU EL]WRVDFpOEDpUpVLGĘSRQWMD KD D]2 PR]JiViQDN LGĘWDUWDPiW QHP V]iPtWMiN KDQHP D NODVV]LNXV pUWHOHPEHQ YHWWÄVWRSSHU´PyGV]HUUHOPpULN 7,, @ 0LNRUKiQPiVRGSHUFHLQGXOWD]2REMHNWXP²DP~OWEDQ²D] $SRQWEyOD] $% VPpWHUUHOpYĘ%SRQWEDKDPRVWpSSDW% MHOHQLGĘSRQWEDQYDQD%SRQWEDQ" (NNRU D] HUHGPpQ VWDUW D

P~OWEDQ YDOyV]tQĦOHJ  W$ $% Y VY PS PiVRGSHUFFHOH]HOĘWWYROW>ÈPH]D]DGDW D] LQGXOiV P~OWEHOL LGĘSRQWMD FVDN DNNRU EL]WRV KD D] 2 PR]JiVD LGĘWDUWDPiW QHP V]iPtWMiN KDQHP HOHYH D NODVV]LNXV pUWHOHPEHQYHWWÄVWRSSHU´PyGV]HUUHOPpUWpN 7,, @ +iQ PiVRGSHUF DODWW pU D] 2 REMHNWXP ² YDODPHO M|YĘEHOL LGĘSRQWEDQ ² D $% V PpWHUUH OpYĘ % SRQWED KD D W$ P~OW  (]]HO D] HUĘYHO HPOHJHWKHWQpQN SO D PiJQHVHVVpJHW PDWHPDWLNDL PiJQHVHVVpJQHN YDJ D YDV ROYDGiVL SRQWMiWPDWHPDWLNDLROYDGiVLSRQWQDNYDJDYt]IRUUiVSRQWMiWPDWHPDWLNDLIRUUiVSRQWQDNVWEVWE  EHOL LGĘSRQWEDQ pSS D] $ SRQWEDQ YROW" (NNRU D] HUHGPpQ FpOEDpUpVDM|YĘEHQiPGHFVDNYDOyV]tQĦOHJ²KDYDODPLN|] EH QHP M|Q  W% $% Y VY PS PiVRGSHUF DODWW EHN|YHWNH ]LN +iQPiVRGSHUFDODWWpUD]2REMHNWXP²YDODPHO YLUWXiOLV 

P~OWEHOL LGĘSRQWEDQ ² D] %$ V PpWHUUH OpYĘ % SRQWED KD D W$ MHOHQEHOL LGĘSRQWEDQ pSS D] $ SRQWEDQ YDQ" (NNRU D] HUHGPpQ FpOEDpUpV D YLUWXiOLV P~OWEDQ HOYEHQ  W% %$ Y VY PS PiVRGSHUFDODWWN|YHWNH]LNEH .pVĘEEEL ]RQ WRPKRJH]DYDOyViJEDQFVDN~JPLQWD]ÄLGĘXWD]iV´ OHKHWHWOHQ²pVH]QHPWULYLDOLWiV +iQPiVRGSHUFDODWWpUD]2REMHNWXP²YDODPHO YLUWXiOLV P~OWEHOL LGĘSRQWEDQ ² D] %$ V PpWHUUH OpYĘ % SRQWED KD D W$ M|YĘEHOL LGĘSRQWEDQ pSS D] $ SRQWEDQ OHV]" (NNRU D] HUHGPpQ FpOEDpUpV D YLUWXiOLV P~OWEDQ FVDN HOYEHQ  W% %$ Y VY PS PiVRGSHUF DODWW EHN|YHWNH]LN NpVĘEE V]LQ WpQEL]RQ WRPKRJH]D]ÄLGĘXWD]iV´LVDYDOyViJEDQOHKH WHWOHQ  0HJiOODStWKDWyKRJD]LGĘWDUWDPPLQGHJLNHVHWEHQV]iPtWiV VDO KDWiUR]KDWy FVDN PHJ PHUW DNiU D -g GHILQtFLy V]HULQWL YLUWXiOLV M|YĘWQp]]NDNiUD08GHILQtFLyV]HULQWL YLUWX iOLV

P~OWDWHJLNEHQVLQFVOpWH]Ę²GHILQtFLyV]HULQW(]pUW D]2REMHNWXP PHODM|YĘEĘODP~OWEDXWD]iVDIROWiQPDJDLV FVDN YLUWXiOLV OHKHW PR]JiViQDN YLUWXiOLV P~OWEHOL LOOHWYH YLUWXiOLV M|YĘEHOL LGĘWDUWDPiW PLQGHQ HVHWEHQ FVDN ILNWtY $% V~WpVYVHEHVVpJDGDWRNEyONHOOpVOHKHWNLV]iPtWDQLGH FVDN V]iPtWDQL ² iP H] D] HUHGPpQ FVDN SODX]LELOLV DGDW 0p UpV OHJIHOMHEE FVDN D MHOHQLGĘSRQW pV HJ M|YĘEHOL ÄVWRSSHU´ yUiYDO PpUW MHOHQLGĘSRQW N|]|WW OHKHWVpJHV D YLUWXiOLV P~OWUD pV D YLUWXiOLV M|YĘUH Qp]YH ² GHILQtFLy V]HULQW ² QLOYiQYDOyDQQHP 0HJiOODStWKDWyD]LVKRJDV]iPtWiV²D]DGDWRNpUWHOPH]pVH IJJYpQpEHQ ² D YLUWXiOLV P~OWUD pV D YLUWXiOLV M|YĘUH YRQDWNR]WDWYDLVHOYpJH]KHWĘ²D]RQRVVYHUHGPpQQHO 0HJiOODStWKDWy PpJ KRJ D V]iPV]HUĦ HUHGPpQ IJJHWOHQ D] LGĘLUiQiWyO²KLV]HQDPR]JiVSHUV]HFVDNHOYEHQÄOHMiWV] KDWyLGĘEHQIRUGtWYDLV´² OGpVHVHWHW

KDHOWHNLQ WQN ² GH FVDN KD HOWHNLQWQN ² DWWyO D WpQWĘO KRJ D] 2 REMHNWXPQHPOpWH]KHWD] %$ V~WPHJWpWHOHN|]EHQ²GHILQtFLy V]HULQW ² VHP D YLUWXiOLV M|YĘEHQ VHP D YLUWXiOLV P~OW EDQ $OpWH]ĘNPR]JiViQDNpVDPR]JiVXNLGĘWDUWDPiQDNpUWHOPH]pVH$OpWH]ĘNPR] JiVDLGĘWDUWDPiQDNVHEHVVpJpQHNJRUVXOiViQDNPpUpVHV]iPtWiVDYDJNYi]LPpUpVH  0R]RJMRQ SpOGiXO D] / OpWH]Ę / pOĘ YDJ pOHWWHOHQ D] $ WpUSRQWWyO D W$ PRVW MHOHQLGĘSRQWWyO NH]GYH D % WpUSRQWLJ YDJLV D] $% V P PpWHU KRVV]~ViJ~ WpUV]DNDV]RQ D] ~MDEE W% PRVWQ!W$ MHOHQLGĘSRQWLJ HJHQOHWHV YDJ HJHQOHWHVHQ YiO WR]yVHEHVVpJJHO  +DWiUR]]XN PHJ D] / OpWH]Ę V P KRVV]~ViJ~ HJHQHV $% WpUV]DNDV]RQYDOyPR]JiViQDNW$% W%W$ PRVWQPRVWLGĘWDUWDPiW  9DODPLQW iOODStWVXN PHJ KRJ PHQQL / PR]JiViQDN Y$% VW$%iWODJVHEHVVpJHD] $% V P KRVV]~WpUV]DNDV]RQ 

ÈOODStWVXNPHJWRYiEEiKRJ/QHND];WpUSRQWEDQ $”;”% PHNNRUD D SLOODQDWQL VHEHVVpJH D W; PRVWL L Q MH OHQLGĘSRQWEDQ W$”W;”W%  ÈOODStWVXNPHJPpJ/QHND];WpUSRQWEDQ $”;”% PHNNRUDD JRUVXOiVD DG /PR]JiViQDNW$% W%W$LGĘWDUWDPiWFpOV]HUĦHQHJV]D EiORVDQ PĦN|GĘ yUiYDO SO HJ V]DEiORVDQ PĦN|GĘ VWRSSHUyUi YDO N|]YHWOHQO PpUKHWMN PHJ $PLQW $EyO HOPR]GXO / W$ PRVWQiOPHJQRPMXNDVWRSSHUyUDVWDUWJRPEMiW(NNRUQLO YiQW$ PRVW (]XWiQD];WpUSRQWQiOOHROYDVVXNDVWRSSHUyUi UyODW; PRVWLMHOHQLGĘDGDWRWPDMGDPLQW/D%WpUSRQWKR]pU PHJQRPMXN D VWRSSHUyUD VWRS JRPEMiW pV OHROYDVVXN D W$% W% W$ PRVWQPRVW PRVWQ PRVWQLGĘDGDWRW PS $]/PR]JiViQDNLGĘWDUWDPDD] $% WpUV]DNDV]RQQLOYiQD]RQRV D]/ $% WpUV]DNDV]EHOLPR]JiVDDODWWLOpWH]pVHWDUWDPiYDOKL V]HQ/DPLNRUOpWH]LNFVDNDNNRUPR]RJKDWDWpUEHQ $, pV DPLNRU PR]RJ D WpUEHQ DNNRU OpWH]LN $, 1LQFV

|QPDJiEDQ PR]JiV D PR]Jy OpWH]Ę pV OpWH]pVH QpONO GH QLQFV OpWH]Ę pV OpWH]pVH VHP D] Ę PR]JiVD QpONO $ OpWWDUWDPKRVV]DW D PR] JiVOpWH]pV DODWW HOWHOW LGĘHJVpJHN SO PiVRGSHUFEHQ PS NLIHMH]HWW LGĘ YDJ OpWWDUWDPHJVpJHN W% PRVWQ V]iPiYDO PpU MN(NNRUWHKiWD]/OpWH]Ę $% WpUV]DNDV]EHOLPR]JiViQDNLGĘ WDUWDPD DPL HJEHQ D]RQRV H PR]JiVD DODWWL OpWH]pVH WDUWDPi YDOV]iPV]HUĦHQ W$% W%W$ PRVWQPRVW PRVWQ PRVWQ PS DG  / iWODJVHEHVVpJH FVHNpO SODX]LELOLWiV~ NYi]LPpUpV DGDWDNpQWPHJKDWiUR]KDWyY$% VW$% PPS DG  8JDQDNNRU /QHN D] ; WpUSRQWQiO D W; PRVWL MHOHQLGĘ SRQWKR] WDUWR]y Y; SLOODQDWQL VHEHVVpJH D] $% V P ~WKR] WDUWR]y V W ~WLGĘ IJJYpQ V¶ W HOVĘ GHULYiOWMD pUWpNpQHN NLV]iPtWiViYDO LV PHJKDWiUR]KDWy W; PRVWL PS MHOHQLGĘSRQWEDQ YHWWÄKHOHQ´(]V]LQWpQNYi]LPpUpVDGDWDDKRO 

(SpOGDDWpPDN|UWiUJDOiViKR]HOHJHQGĘ  $] yUDV]LQNURQL]iFLyV SUREOpPiW HONHUOHQGĘ PR]RJMRQ / OpWH]Ę HJ N|USiOiQ PHOQHN NHUOHWH $% V PpWHUpVD]LGĘPpUĘPHJILJHOĘD]LGĘPpUpVpUHKDV]QiOWHJHWOHQVWRSSHUyUiWDUDMWFpOYRQDOQiOiOOYDNH]HOL  YW Y; V¶ W; PPS ÈPGH SO D OpWH]Ę MiUPĦYHN WpQOHJHV DXWyN KDMyN UHSOĘJp SHN ĦUKDMyN VWE SLOODQDWQL VHEHVVpJH PĦV]HUHLN iOWDO PX WDWRWWNODVV]LNXVN|]YHWHWWPpUpVDODSMiQLVPHJKDWiUR]KDWy DG $]/OpWH]ĘD;JRUVXOiVDSHGLJD]RQRVD] $% V P ~W KR] WDUWR]y V W ~WLGĘ IJJYpQ V´ W PiVRGLN GHULYiOWMiQDN pUWpNpYHO D W; PRVWL PS MHOHQLGĘSRQWEDQ YHWW ÄKHOHQ´ (] D] pUWpN²DVHEHVVpJEĘO²D]V~WKRVV]YDODPLQWW$%PR]JiVLGĘ WDUWDP DGDWiEyO V]iPtWiVVDO YDJ NYi]LPpUpVVHO D]D] PpUpV VHO pV V]iPtWiVVDO GH N|]YHWHWW NODVV]LNXV PpUpVVHO LV DGy GLN SO DXWy NLORPpWHUyUiMD UHSOĘJpS KDMy YDJ ĦUKDMy

SLOODQDWQLVHEHVVpJPpUĘ PĦV]HUH MHO]pVHL DODSMiQ PHO QLO YiQDJRUVXOiVWpVDODVVXOiVWLVPXWDWMD D; V´ W V´ W; 7HKiWPLQWD]DG SRQWQiOPHJHPOtWHWWNDOpWH]ĘMiUPĦYHN WpQOHJHV JRUVXOiVDODVVXOiVD D PHJIHOHOĘ PĦV]HUUHO NODVV]L NXVN|]YHWHWWPpUpVVHOV]LQWpQPHJKDWiUR]KDWy gVV]HIRJODOYD $]/OpWH]ĘMHOHQLGĘSRQWWyONH]GĘGĘPR]JiViQDNLGĘWDUWDPD D]RQRVD]/OpWH]pVpQHND]RQPpUWWDUWDPiYDOPLDODWW/D] $% WpUV]DNDV]RQ PR]RJ 7HKiW D PR]JiV LGĘWDUWDPiQDN PpUpVpQpO LV OpWWDUWDPRW PpUQN ÄVWRSSHU PyGV]HUUHO´ PHUW D OpWWDUWDP LGĘWDUWDP D 6= GHILQtFLyQDN PHJIHOHOĘHQ QRKD H]W ² D KDJR PiQV]HULQW²LGĘWDUWDPPpUpVQHNQHYH]]N $]/OpWH]ĘV]LQWpQMHOHQLGĘSRQWWyONH]GĘGĘPR]JiViQDNY iWODJVHEHVVpJH PLDODWW/D] $% WpUV]DNDV]RQPR]RJ D]RQRVD] /iOWDOPHJWHWW $% V P ~WKRVV]pV/PR]JiVDDODWWLOpWWDUWD PDKiQDGRViYDO(]NYi]LPpUpVVHOpVNODVV]LNXVN|]YHWHWWPp

UpVVHOLVPHJKDWiUR]KDWy 9pJOD]/OpWH]ĘMHOHQLGĘSRQWWyONH]GĘGĘ $% V P ~WRQ YDOyOpWH]pVHDODWWLPR]JiViQDN;WpUSRQWKR]WDUWR]yY;SLOOD QDWQL VHEHVVpJH D W; PRVWL MHOHQLGĘSRQWEDQ YHWW ÄKHOHQ´ NYi ]LPpUpVVHOD]D;JRUVXOiVDDW; PRVWLÄKHOHQ´Y;EĘOHJ V]HUĦ V]iPtWiVVDO PiVNpSS NYi]LPpUpVVHO V]iPtWKDWy GH PHJ IHOHOĘ PĦV]HUHNNHO NODVV]LNXV N|]YHWHWW PpUpVVHO LV PHJKDWiUR]KDWy 1RWD EHQH $] DG  DG  SRQWRN DODWW Yi]ROW DGDWQHUpVL PyGRNUDWHNLQWHWWHONHOOOHQQLDPLNRUH]HQDGDWRNUDHOPpOHWHW DODSR]XQN PHUW D NODVV]LNXV PpUpV EL]WRV DGDWRW DG PtJ D NYi]LPpUpVpVDV]iPtWiVFVDNYDOyV]tQĦDGDWRW  1LOYiQDWXGRPiQRVDQPHJDODSR]RWWHOIRJDGKDWyPpUpVLKLEDKDWiURQEHOO   $OpWH]pVHNHJLGHMĦVpJHpVD]LGĘGLODWiFLy $OpWH]pVHNHJLGHMĦVpJHDEV]RO~W

7pWHO,,$OpWH]ĘN²EiUKROLVYDQQDNDWpUEHQ²PLQGD]RQRV MHOHQ LGĘSRQWEDQOpWH] QHN ,GĘ -|YĘ / L 4 / / /Q 3 -HOHQ /M 4 ; 0~OW ;L ; 7,,iEUD ; M ;Q 7pU [ 7HJN IHO KRJ D WpWHO HOOHQNH]ĘMH D] LJD] $ OpWH]ĘN ² EiUKRO LV YDQQDN D WpUEHQ ² QHP PLQG D]RQRV MHOHQLGĘSRQWEDQ OpWH]QHN /HJHQHN///L/MpV/QOpWH]ĘN(NNRU// pV/QD3MHOHQLGĘSRQWEDQOpWH]QHNYLV]RQWYDQ PRVW SONpW RODQ OpWH]Ę H] OHJHQ pSSHQ /L pV /M LM L Q DPHOHN QHP D 3 MHOHQLGĘSRQWEDQ OpWH]QHN D W|EEL OpWH]ĘYHO HJWW²EiUKROLVYDQQDN ;;;L;M;Q DWpUEHQ²KD QHP SO D 4 M|YĘEHOL LOOHWYH D 4 P~OWEHOL LGĘSRQWEDQ DKRO 44 z3 OGIHQW7,,iEUiQ HH]HOOHQWPRQGD-(GHILQtFLy QDN PHUW -( V]HULQW D OpWH]ĘN D MHOHQEHQ YDQQDN pV D 7,, WpWHOQHN PLV]HULQW D OpWH]Ę pV D OpWH]pVH YDODPLQW D MH

 0LYHODWpWHOiOWDOiQRVOpWH]ĘNUĘOV]yOH]pUWHWpWHOiOOtWiVDDOpWH]ĘNUHpVWHVWNPLQGHQSRQWMiUDYRQDWNR]LN DNNRULVKDQDJViJXNpVYDJDODNMXNHJH]ĘYDJWHWV]pVV]HULQWNO|QE|]Ę  OHQ HJPiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQRN7HKiW HPH HOOHQWPRQGiV PL DWW D] HUHGHWL iOOtWiV D] LJD] YDJLV ///L/M/Q PLQG D 3 MHOHQLGĘSRQWEDQ OpWH]QHN ² EiUKRO LV YDQQDN D WpUEHQ 7,, 4HG73-(7,,377,, 7pWHO,,$OpWH]ĘN²EiUKRJDQLVPR]RJQDNDWpUEHQ²PR]JiVXNN|]EHQLVPLQGHJ D]RQ MHOHQ LGĘSRQWEDQOpWH]QHN DOpWH]ĘNHJLGHMĦVpJHDEV]RO~W ,GĘ J -|YĘ g WY -HOHQ WM W L /Y /i /P /Y W ¨;P ;i -HOHQ WLHOP~OWMHOHQ W LHOP~OWMHOHQ WLHOP~OWMHOHQ 0~OW ¨;P ;P 7,,iEUD ; 7pU /HJHQ /i iOOy /P SHGLJ PR]Jy /i [ $% V /P $% V KRVV]~ViJ~

ÄPHUHYWHVWĦ´OpWH]Ę0R]RJMRQD]/POpWH]Ę SO OHJHQ H] HJ YDV~WLNRFVL DWpUEHOL>;P ;P¨;P¨;P @ LQWHU YDOOXPEDQ WHWV]ĘOHJHV VHEHVVpJJHO SO PRVW D] g J|UEpYHO MHOOHP]HWW VHEHVVpJJHO OG IHQW D 7,, iEUiW (NNRU /P D >WWY@LGĘLQWHUYDOOXPQDNPLQGLJYDODPHODGRWWMHOHQLGĘSRQWMi EDQWDUWy]NRGLNDWpUEHOLPR]JiViQDNVHEHVVpJpWĘOIJJĘHQiP GH/ipV/PPLQGHQDNWXiOLVMHOHQLGĘSLOODQDWEDQHJLGHMĦHQOp  /iiOOy D]|VV]HKDVRQOtWKDWyViJpUWSOOHJHQÄYDV~WLW|OWpV´ /PPR]Jy SHGLJSOOHJHQDÄYDV~WLW|OWpVHQ PR]Jy YRQDW´ KDVRQOyDQ (LQVWHLQ Ä$ VSHFLiOLV pV iOWDOiQRV UHODWLYLWiV HOPpOHWH´ FtPĦ EDQ D *RQGRODW iOWDONLDGRWWQpSV]HUĦVtWĘN|QYHROGDOiQDÄ$]HJLGHMĦVpJUHODWLYLWiVD´FtPĦUpV]pEHQtUWDNKR]  /i [ $% V KRVV]~ SO YDV~WL VLQ /P $% V KRVV]~ D] HOĘEEL YDV~WL W|OWpVHQ YDODPLOHQ

VHEHVVpJJHO PR]JyYRQDWPHOD>WWM LQWHUYDOOXPEDQJRUVXOMRQY!VHEHVVpJLJD>WMWY@LQWHUYDOOXPEDQYLV]RQWHJHQOHWHV YVHEHVVpJJHOPR]RJMRQ $]/iOpWH]ĘEHpVD]/POpWH]Ę $% VKRVV]~YRQDWEDDYRQDW$LOOHWYHD%YpJSRQWMiQiOHJLGHMĦOHJFVDSy YLOOiPLWWYROWDNpSSQHPIHOWpWHOHD]ÄDEV]RO~W´HJLGHMĦVpJNLPXWDWiViQDNPHUWQHPDFVHEHVVpJĦYLOOiPIpQW WN|UUHO PHJILJHOĘHLQVWHLQL JRQGRODWNtVpUOHWHWDONDOPD]RP,WWDOpWD[LyPiNUDpVWpWHOHLUHpSOĘD[LRPDWLNXV GHGXNWtYHOPpOHWUHQGV]HUEHQDUUDQLQFVLVV]NVpJ$W|UWpQHWLHJH]pVFVDNDNLLQGXOyWpQiOOiV|VV]HKDVRQOtWKD WyViJiQDNPHJN|QQ WpVpUHYDQ $]ILGĘJ|UEHDWMMHOHQLGĘWPXWDWyYt]V]LQWHVV]DJJDWRWWV]LQWYRQDODDODWWLUpV]HD]pUWJ|UEODIJJĘOHJHVWĘO NLVVp NLIHOp KRJ D] /P PR]JiViQDN H]HQ UpV]pW NLVVp JRUVXOyQDN PXWDVVD EH pU]pNHOWHWYH H]]HO KRJ QHP HOYiUiVKRJFVDNHJHQOHWHVHQPR]RJMRQ  WH]QHN SO D] iEUiQ MHO]HWW NpN V]DJJDWRWW

V]LQWYRQDODNQiO QRKD /i iOO D SpOGiQNEDQ KiURPV]RU U|YLGHEE /P±KH] NpSHVW 7HNLQWVN HOĘV]|U D P~Oy LGĘEĘO NLUDJDGRWW W PDMG D WL Np VĘEE D WL YpJO D WL MHOHQLGĘSRQWQiO ² PHOHN SHUV]H HOP~O QDN 9pJO OHJHQ D] DNWXiOLV MHOHQLGĘSRQW WM PHOHW D ]|OG V]DJJDWRWWV]LQWYRQDOYHWtWD]ÄLGĘWHQJHO´UH7HKiWH>WWY@ LGĘLQWHUYDOOXPEDQ D [ $% V KRVV]~ViJ~ /i OpWH]Ę SO D YDV ~WLVLQ /P±KH]NpSHVWUHODWtYHQXJDORPEDQOHJHQ D]D]SO PRVWpSSHQ;iWpUEHOLKHOHQDJIJJĘOHJHVLGĘHJHQHVpVD]; WpUWHQJHO PHWV]pVpQpO iOOMRQ OG PRVW LV D 7,, iEUiW 8JDQHNNRUV]LQWpQDWMLGĘSRQWEDQDPLNRUD]/P $% VKRVV]~ ViJ~ YRQDW YDODPLOHQ VHEHVVpJJHO KDODG D] /i VtQHQ FVDSMRQ EHOH /i VtQEH pV D] /P YRQDWED D] /P $ pV % YpJHLQpO HJLGĘEHQD]/YpVD]/YOpWH]ĘYLOOiPRNHOHMH7HKiWDVtQ EH FVDSy YLOOiPRW D YRQDW $ SRQWMiQiO IROWRQRV SLURV Q O D YRQDW %

SRQWMiQiO SLURV V]DJJDWRWW Q O MHO|OL H DPL« D WpUEHQ PR]RJ YDJ UHODWtYH QXJDORPEDQ YDQ« D] OpWH]Ę pV Op WH]LN $, ËJ/PpV/iYDODPLQW/YpV/YNpWYLOOiPHOHMH LV OpWH]Ę D >WWY@ LGĘLQWHUYDOOXP PLQGHQ WL”WM SRQWMiEDQ KD pSSHQ RWW WDUWy]NRGLN OG D WL PiU HOP~OW MHOHQLGĘSRQWMDLW NpN V]tQĦ V]DJJDWRWW Yt]V]LQWHV YRQDODNNDO D] ÄLGĘWHQJHO´UH YHWtWĘV]LQWYRQDODNDW 0HUHYtWVNPRVWOH/PPR]JiViWDYLOOiPFVDSiVWMSLOODQDWiEDQ WWM”WY PLQWKD HJ PR]JyILOP YHWtWpVpW HJ NpSNRFNiMiQiO PHJiOOtWDQiQN(NNRUPHJiOODStWKDWMXNKRJPLYHO/PpV/iYD ODPLQW/YHOHMHpV/Y HOHMH LV OpWH]ĘND>WWY@LGĘLQWHUYDO OXPEiUPHOWMMHOHQLGĘSRQWMiEDQH]pUWQLOYiQPLQGDQpJOp WH]Ę HJLGHMĦOHJ OpWH]LN D] LQWHUYDOOXP pSS DNWXiOLV WM MH OHQLGĘSLOODQDWiEDQLVGHPRVWFVDNRWW EiUKROLVYDQQDN HNNRUD]HPOtWHWWOpWH]ĘNDWpUEHQD7,,WpWHOV]HULQW

+DPRVWIHOROGMXNDPR]JiVNLPHUHYtWpVpWpVNLKDV]QiOMXND]W DWpQWKRJWMYDODPLQWWpVWYpUWpNpWQHPU|J]tWHWWND] D] D WLWM EiUPHOLN SLOODQDW OHKHW D >WWY@ LGĘLQWHUYDOOXP EDQ WRYiEEi NLKDV]QiOMXN D]W KRJ /P EiUKRJDQ HJHQOHWHV YDJYiOWR]yVHEHVVpJJHO PR]RJKDW/iKR]NpSHVWD]]DODIHO WpWHOOHOKRJ/YpV/Y YLOOiPSiUPLQGLJHJLGĘEHQFVDS/i±ED D]/P YpJSRQWMDLQiOpVKRJ/PpV/iV]HUHSH IRUGtWRWW LV OH KHWYDODPLQWD]WKRJDNiUKiQOpWH]ĘLVPR]RJKDWDNNRUHE EĘOD]N|YHWNH]LNYDOyEDQLJD]KRJDOpWH]ĘN²EiUKRJDQpV EiUDKiQDQ PR]RJQDN LV D WpUEHQ ² PRVW pSS /i pV /P YDODPLQW  $7,,iEUiQD]/ipVD]/POpWH]ĘJpVIJ|UEpMHYDODPLQWDWMV]DJJDWRWWLGĘV]LQWHJHQHVQHNPHWV]pVSRQWMi QiODNpWYLOOiPFVDSiVWMHO]ĘNpWSLURVQ OKHOHWWD]pUWYDQNpWNpW D]D]HJHJV]DJJDWRWWpVHJHJIROWR QRV Q O PHUWH]]HO NtYiQRPpU]pNHOWHWQLD]W

KRJD]/P OpWH]Ę$pV%YpJSRQWMiQiOD]/PEHpVD]/iEDLV EHOHFVDSHJHJ ² GHFVDN ² HJHJ YLOOiP 7HUPpV]HWHVHQ D WpWHO DNNRU LV LJD] KD D] iEUiQ /i pV D] /P OpWH]ĘMHOHQHPDYDV~WLSiOiWpVQHPDSiOiQPR]JyYRQDWRWMHO|OLKDQHPPiVpVPiVOpWH]ĘW²DNiUYLOOiP FVDSiVRNpVMHOHLNQpONO  /Y pV /Y YLOOiPFVDSiV HOHMH ² PR]JiVXN N|]EHQ LV V tJ D YLOOiPRN EHFVDSyGiVD LGĘSLOODQDWiEDQ LV PLQG HJD]RQ WM MH OHQ LGĘSRQWEDQ OpWH]WHN OG D ]|OG V]DJJDWRWW YRQDODW 7,, 4HG 73 $, 7,, 37 7,,& 7,,& 7,,& 7,, &RUROOiULXP,,& $ OpWH]ĘN ² EiUKRJDQ LV PR]RJQDN D WpUEHQ ² PR]JiVXN N|]EHQ LV HJD]RQ MHOHQ LGĘSRQWEDQ OpWH]QHN DNiU D]RQRV DNiU WHWV]ĘOHJHV PpUWpNEHQ NO|QE|]Ę D QDJViJXNpVYDJD]DQDJXNpVYDJDW|PHJNpVYDJD]DODNMXNVWE $7,,WpWHOEĘOQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37‘  

)HOKtYRPDNHGYHVROYDVyILJHOPpWDUUDKRJDPRVWN|YHWNH ]ĘUpV]EHQD]HJLGHMĦVpJSUREOpPiMiWPiVDVSHNWXVEyON|]HOtW MN PDMG PHJ DPLNRU V]LQWpQ D]W EL]RQ WMXN KRJ D] HJLGH MĦVpJDEV]RO~WD]HLQVWHLQLiOOtWiVVDOV]HPEHQ 0HJMHJ]pV(LQVWHLQDOpWH]ĘNHJLGHMĦVpJpUĘO (LQVWHLQD]HJLGHMĦVpJUHODWtY (LQVWHLQD]HOPpOHWpWQpSV]HUĦVtWĘPiUHPOtWHWWN|QYHÄ$] HJLGHMĦVpJ UHODWLYLWiVD´FtPĦUpV]pEHQ D N|YHWNH]ĘNHW tUMD LGp]HP Ä(GGLJLPHJIRQWROiVDLQNDWPHJKDWiUR]RWWWHVWUHYRQDWNR]WDWWXNDPHOHWYDV~WLW|OWpVQHNª KtYWXQN+DODGMRQDVtQHNHQHJQDJRQKRVV]~YRQDWiOODQGyYVHEHVVpJJHOD]iEUiQPHJ DGRWWLUiQEDQ$YRQDWRQXWD]yNHOĘQ|VHQKDV]QiOMiNPDMGDYRQDWRWPHUHYYRQDWNR]WDWiVL WHVWQHN NRRUGLQiWDUHQGV]HUQHN PLQGHQ HVHPpQW D YRQDWKR] YLV]RQ WDQDN 0LQGHQ HVH PpQ DPHOD SiOD PHQWpQPHJYpJEHD YRQDWHJEL]RQRV SRQWMiEDQ LV OHMiWV]yGLN $]

HJLGHMĦVpJGHILQtFLyMDDYRQDWKR]YLV]RQ WYDLVXJDQ~JDGKDWyPHJPLQWDYDV~WLW|OWpV KH]YLV]RQ WYD(EEHQD]HVHWEHQD]RQEDQDN|YHWNH]ĘNpUGpVYHWĘGLNIHO (JLGHMĦHNHDYRQDWKR]YLV]RQ WRWWDQLVD]RND]HVHPpQHN SOD]$pV%SRQWRNRQOH FVDSyNpWYLOOiP DPHOHNDW|OWpVKH]YLV]RQ WYDHJLGHMĦHN"$]RQQDOEHIRJMXNEL]RQ WDQL KRJDYiODV]QDNWDJDGyQDNNHOOOHQQLH YLOOiPYLOOiP YYY 0 YRQDW  YDV~WLW|OWpV 0 $ % 

iEUD +DD]WPRQGMXNKRJD]$pV%YLOOiPFVDSiVRNDW|OWpVUHYRQDWNR]WDWYDHJLGHMĦHNDNNRU HQQHND]DMHOHQWpVHKRJD]$pV%YLOOiPRNKHOpUĘONLLQGXOWIpQVXJDUDND] $% W|OWpVGD UDE0IHOH]ĘSRQWMiEDQWDOiONR]QDNÈPD]$pV%HVHPpQHNQHND]$pV%KHOHNIHOHOQHN PHJDYRQDWRQLV/HJHQ0 DJ|UGOĘYRQDW $% GDUDEMiQDNN|]HSH(]D]0 SRQWHJEH  /G(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´FtPĦEDQD*RQGRODWiOWDONLDGRWWQpSV]HUĦ VtWĘN|QYHROGDOiQDÄ$]HJLGHMĦVpJUHODWLYLWiVD´FtPĦIHMH]HWEHQtUWDNDW  HVLNXJDQD]0SRQWWDODYLOOiPWpVSLOODQDWiEDQ DW|OWpVUĘOQp]YH D]iEUDV]HULQWD]RQ EDQDYRQDWYVHEHVVpJpYHOPR]RJMREEIHOp+DDYRQDWEDQD]0 SRQWPHOOHWWOĘPHJILJH OĘQHNQHPYROQDPHJDYRQDWYVHEHVVpJH~JWDUWyVDQD]0SRQWEDQPDUDGQDpVHEEHQD]

HVHWEHQ D] $ pV % YLOOiPWpVHNEĘO IHOYLOODQW IpQVXJDUDN ĘW HJLGHMĦOHJ pUQpN YDJLV D NpW IpQVXJiUpSSHQQiODWDOiONR]QpN&VDNKRJDYDOyViJEDQ DW|OWpVUĘOQp]YH ĘD%EĘOM|YĘ IpQVXJiUQDN HOpEHV]DODG D] $EyO pUNH]ĘWĘO YLV]RQW HOWiYRORGLN 7HKiW D PHJILJHOĘ D % SRQWEyOM|YĘIpQVXJDUDWNRUiEEDQIRJMDPHJSLOODQWDQLPLQWD]$EyOM|YĘW$QQDNDPHJIL JHOĘQHNWHKiWDNLDYRQDWRWKDV]QiOMDYRQDWNR]WDWyWHVWQHNDUUDD]HUHGPpQUHNHOOMXWQLD KRJ%SRQWEDQDYLOOiPHOĘEEFVDSRWWOHPLQWD]$EDQ0LQGHEEĘOSHGLJD]WDIRQWRVN|YHW NH]WHWpVWYRQMXNOH 2ODQHVHPpQHNDPHOHNDW|OWpVKH]YLV]RQ WYDHJLGHMĦHNDYRQDWKR]YLV]RQ WYDPiU QHP HJLGHMĦHN pV PHJIRUGtWYD D] HJLGHMĦVpJ UHODWLYLWiVD 0LQGHQ YRQDWNR]WDWy WHVWQHN NRRUGLQiWDUHQGV]HUQHN PHJYDQDVDMiWNO|QLGHMHD]LGĘDGDWQDNFVDNDNNRUYDQpUWHOPH KDDYRQDWNR]WDWyWHVWHWLVPHJDGMXNDPHOUHD]LGĘDGDWRNYRQDWNR]QDN

$IL]LNDDUHODWLYLWiVHOPpOHWHHOĘWWKDOOJDWyODJRVDQPLQGLJIHOWHWWHKRJD]LGĘDGDWRNDE V]RO~WMHOHQWpVĦHNYDJLVIJJHWOHQHNDYRQDWNR]WDWyUHQGV]HUPR]JiViOODSRWiWyO+RJH]D IHOWHYpV D] HJLGHMĦVpJ Np]HQIHNYĘ GHILQtFLyMiYDO |VV]H QHP HJH]WHWKHWĘ pSSHQ PRVW OiW WXN«´ $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD (LQVWHLQ HOĘEELGp]HWWiOOiVSRQWMiWD] ÄHJLGHMĦVpJ UHODWL YLWiVD´NpUGpVpWPRVWDN|YHWNH]ĘKiURP 7,,7,,7,, iEUiYDO pVDKR]]iIĦ]|WWNRPPHQWiURNNDOYHV]HPJyUFVĘDOi (]]HO D KiURP V]HPOpOWHWĘ iEUiYDO MyO pUWHOPH]KHWĘ D] HLQ VWHLQL ÄHJLGHMĦVpJ UHODWLYLWiVD´ WHyULD ( YL]VJiODW N|]EHQ (LQVWHLQWpQiOOtWiVDLWpVpUYHOpVpWYHV]HPDODSXOpVD]HLQ VWHLQL PDWHPDWLNDLJHRPHWULDL IRUPDOL]PXVW IRJRP DONDOPD]QL ² QHP D] H N|QYEHQ PiVXWW KDV]QiOW VDMiW EL]RQ WiVL PyGV]HUH PHW D[LyPiLPDWWpWHOHLPHW9LV]RQWDSUREOpPD V]HPOpOWHWpVp KH]HOĘQ|VHEELGĘa~W WpU IJJYpQV]HULQWLiEUi]ROiVWKDV]Qi

ORPDKRO<D]LGĘpV;D]~W DWpU WHQJHOHV]HPEHQDPLQ GHQQDSL KDV]QiODWEDQ LVPHUW ~WaLGĘ IJJYpQ NRRUGLQiWDUHQGV]HUpYHOpVDPR]JiVRNV]RNiVRViEUiMiYDO 1p]]NHOĘV]|UD7,,iEUiW  < ,GĘ WY PN 0 0 PY WL -|YĘ -HOHQ ij W $ ij ij YRQDW -HOHQ % 9È 9% 0~OW YRQDW $ ;0N % 0 È 0 0 ; 7pU ;0Y 7,,iEUD -HO|OpVHNOHJHQHNDN|YHWNH]ĘN <MHO|OLD]LGĘ;D]~W DWpU ÄNRRUGLQiWDWHQJHOpW´ PRVW LWW;D]HJHQHVYRQDO~YDV~WLSiOD $Yt]V]LQWHVV]DJJDWRWW YRQDODN D W LGĘSRQWRN ÄV]LQWYRQDODL´ WL HJ W SRQWKR] WDU WR]y ÄV]LQWYRQDO´ PLQGHQ SRQWMD D] DGRWW W LGĘSRQWRW NpSYLVH OL $ IJJĘOHJHV V]DJJDWRWW YRQDODN D] ; ÄWpUWHQJHO´ ; ÄKH OHLW´PXWDWMiN D]D]PLQGHQDGRWW;SRQWMXNLWWDYDV~WLSi OD HJ DGRWW ; SRQWMiW NpSYLVHOL $ IJJĘOHJHVWĘO pV Yt]V]LQWHVWĘO HOWpUĘ ÄIHUGH´ V]tQHV pV Q OEDQ YpJ]ĘGĘ YR QDODN

PLQGLJ YDODPLOHQVHEHVVpJJHOPR]Jy OpWH]ĘN PR]JiVSiOi MiW MHO|OLN SLURV Q O D YLOOiP PR]JiVD D WpUEHQ pV D] ÄLGĘ´EHQDNpNQ OEDQYpJ]ĘGĘV]DJJDWRWWpVQHPV]DJJDWRWW YRQDODN D YDV~WL SiOiQ D YRQDW PR]JiViW LOOXV]WUiOMiN $] $ pV % SRQW N|]|WWL V]DNDV] PLQGHQWW D YRQDW KRVV]iW PXWDWMD $KRO D IHOIHOp WDUWy NpN YRQDO MREEUD KDMROYD NLVVp tYHOW D] iEUiQ D P~OW UpV]EHQ D]RQ D V]DNDV]RQ D YRQDW JRUVXO UyO Y!VHEHVVpJLJDV]DJJDWRWWHJHQHVV]DNDV]RQSHGLJiOODQGyY VHEHVVpJJHO PR]RJ D NpN V]DJJDWRWW HJHQHVHN ij KDMOiVV]|JH D]WMHO]LKRJDYRQDWQDNPLQGHQSRQWMD²N|]WNDNH]GĘ ;0N DYpJ ;0Y pVDN|]pSSRQWMD 00N LV²D]RQRVYVHEHVVpJJHOPR ]RJ $] $ pV % SRQW D] $% V]DNDV] NpW YpJSRQWMD MHO]L D YRQDW NH]GĘ D]D] HOVĘ pV YpJSRQWMiW D]D] XWROVy SRQWMiW PR]JiV N|]EHQ pV D VtQHQ PpJ iOOy YRQDW KRVV]iW LV PHOQHN ;0N D

NH]GĘ;0YDYpJpV00DN|]pSSRQWMiWMHOHQWL.|YHWNH]pVNpS SHQ(LQVWHLQHOĘDGiVDYDODPLQWDMHO|OpVHNpVD]iEUDV]HULQW IHQQiOOKRJ>;0N;0Y@]iUWLQWHUYDOOXPpVD] $% V]DNDV]HJHQ  OĘ KRVV]~ YDJLV PLQGNHWWĘ D YRQDW KRVV]iW DGMD $] PN pV D] PY MHO|OpVĦ ÄJ|UEH´ D YRQDW HOHMpQHN LOOHWYH YpJpQHN WpU LGĘEHOLPR]JiViWPtJD]00MHO|OpVĦÄJ|UEH´DYRQDWN|]pSSRQW MiQDNWpULGĘEHOLPR]JiViWPXWDWMD$9$pV9%SLURVQLODNMH O|OLN D]W D NpW YLOOiPRW PHOHN D] iEUD V]HULQW D W Ä-HOHQ´ LGĘEHQ FVDSQDN EHOH PLQG D YRQDWED PLQG D YDV~WL VtQEH D YR QDW$LOOHWYH%YpJpQpO(JLGĘEHQ $% >;0N;0Y@ PHUW(LQVWHLQ V]HULQWÄD]$pV%SRQWRNRQOHFVDSyNpWYLOOiPDW|OWpVKH]YLV]RQ WYDHJLGH MĦ«D]$pV%HVHPpQHNQHND]$pV%KHOHNIHOHOQHNPHJDYRQDWRQLV´²QRKDD] PiU D W Ä-HOHQ´EHQYVHEHVVpJJHOPR]RJ MREEUD (]HQ NtYO0È MHO|OLDQXJYyYDV~WLW|OWpV $%

V]DNDV]iQDNIHOpQpOWDUWy]NR Gy0ÈPtJ00MHO|OLDPR]JyYRQDW $% V]DNDV]iQDNIHOpQpOWDU Wy]NRGy 00 PHJILJHOĘW PHOHNQHN KHOH D] HOĘEEL HLQVWHLQL LGp]HWV]HULQWDYLOOiPFVDSiVSLOODQDWiEDQHJEHHVLN OG7,, iEUiW (LQVWHLQ IHOWHV]L D NpUGpVW Ä(JLGHMĦHNH D YRQDWKR] YLV]RQ WRWWDQ LV D]RND]HVHPpQHN SOD]$pV%SRQWRNRQOHFVDSyNpWYLOOiP DPHOHNDW|OWpVKH]YLV]RQ W YDHJLGHMĦHN"$]RQQDOEHIRJMXNEL]RQ WDQLKRJDYiODV]QDNWDJDGyQDNNHOOOHQQLH´² tUMD 1RVHUUHDNpUGpVUHD](LQVWHLQiOWDOHOĘDGRWWWpQiOOtWiVR NDWWNU|]Ę7,,iEUDV]HULQWNHOOYiODV]ROQRP $] iEUD pV (LQVWHLQ V]HULQW D] I SLURV Q O PXWDWMD D] $ SRQWEyO%IHOpD]ISLURVQ OSHGLJD%EĘO$IHOpFiOODQGy VHEHVVpJJHOWHUMHGĘDYLOOiPFVDSiVEyOLQGXOyIpQ~WMiW0LYHO D YRQDW D YLOOiPFVDSiVWyO NH]GYH Y VHEHVVpJJHO MREEUD PR]RJ YHOHPR]RJV]LQWpQYVHEHVVpJJHODYRQDWPLQGHQSRQWMDtJD] $% V]DNDV] IHOpQpO D YRQDWRQ

WDUWy]NRGy 00 PHJILJHOĘ LV ÈP D]00PHJILJHOĘHPR]JiVDNRUD]ISLURVQ OKHJHiOWDOMHO ]HWWMREEUyOEDOUDWHUMHGĘIpQMHOQHNHOpEHIXWPtJD]ISL URV Q O KHJH iOWDO MHO]HWW EDOUyO MREEUD WHUMHGĘ IpQMHOWĘO HOWiYRORGLN (LQVWHLQ H]W tJ tUMD +D D YRQDWEDQ D] 00 SRQW PHOOHWWOĘPHJILJHOĘQHNQHPYROQDPHJDYRQDWYVHEHVVpJH~JWDUWyVDQD]0È SRQWEDQPDUDGQDÄpVHEEHQD]HVHWEHQD]$pV%YLOOiPWpVHNEĘOIHOYLOODQWIpQVXJD UDNĘWHJLGHMĦOHJpUQpNYDJLVDNpWIpQVXJiUpSSHQQiODWDOiONR]QpN&VDNKRJDYDOy ViJEDQ D W|OWpVUĘO Qp]YH ĘD%EĘOM|YĘIpQVXJiUQDNHOpEHV]DODG D] $EyO pUNH]ĘWĘO YL V]RQWHOWiYRORGLN7HKiWDPHJILJHOĘD%SRQWEyOM|YĘIpQVXJDUDWNRUiEEDQIRJMDPHJSLO ODQWDQLPLQWD]$EyOM|YĘW´²(LQVWHLQH]XWyEELiOOtWiViQDNKHOWiOOy YROWiWPXWDWMDD7,,iEUDLVKLV]HQD]00PHJILJHOĘWDUWy]NR GiVLKHOpWMHO]ĘNpNQ OKHJHpVD%EĘOpUNH]ĘIpQIMH

OpQHNSLURVQ OKHJH|VV]HpU$IpQWMHO]ĘQ OKHJpVD]00 PHJIL JHOĘW MHO]Ę NpN Q O KHJH D] iEUiQ D]pUW pUKHWQHN |VV]H PHUW D IpQMHO D] 00 PHJILJHOĘ V]HPpQHN UHWLQiMiQ PHJMHOHQW YDJLV D] 00 PHJILJHOĘ D] I IpQMHOHW D WM MHOHQLGĘSRQWEDQ PHJOiWWD (] XWyEEL WpQ EL]RQ WMD D] 00 PHJILJHOĘ pV]OHOpVH pVD]IIpQMHOHJLGHMĦVpJpW(KKH]NpSHVWYLV]RQWD]00PHJIL  0LQGDNpWPHJILJHOĘHJHJGHUpNV]|JEHQÄKDMOy´DNH]pEHQWDUWRWWWN|UEĘOILJHOLDOHFVDSyYLOOiPRNDW pViOODStWMDPHJKRJHJLGĘEHQOiWV]DQDNOHFVDSQLDYDJVHPDYLOOiPRNEyOIHOpMHpUNH]HWWIpQPHJSLOODQWiVD DODSMiQ (LQVWHLQLGp]HWWPĦYpEHQtJÄGHILQLiOWD´D]HJLGHMĦVpJHWpVDQQDNÄPpUpVpW´  JHOĘ V]HPpQHN UHWLQiMiUDQHPHVHWWD]I IpQVXJiU HOHMHDWM MHOHQLGĘSRQWEDQ < ,GĘ -|YĘ WY W L -HOHQ 0 0 WM E ¨W W I E I WLHOP~OWMHOHQ

WLHOP~OWMHOHQ E D YRQDW D $ % YRQDW ;0N 0È 00 D -HOHQ 0~OW ; 7pU 7,,iEUD (NpWWpQEĘO(LQVWHLQDUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXW Ä$QQDNDPHJILJHOĘQHNWHKiWDNLDYRQDWRWKDV]QiOMDYRQDWNR]WDWyWHVWQHNDUUDD]HUHG PpQUHNHOOMXWQLDKRJ%SRQWEDQ DYRQDW%SRQWMiEDQLV²*, DYLOOiPHOĘEEFVDSRWWOH PLQWD]$EDQ DYRQDW$SRQWMiEDQLV²*, 0LQGHEEĘOSHGLJD]WDIRQWRVN|YHWNH]WHWpVW YRQMXNOH 2ODQHVHPpQHNDPHOHNDW|OWpVKH]YLV]RQ WYDHJLGHMĦHNDYRQDWKR]YLV]RQ WYDPiU QHP HJLGHMĦHN pV PHJIRUGtWYD D] HJLGHMĦVpJ UHODWLYLWiVD 0LQGHQ YRQDWNR]WDWy WHVWQHN NRRUGLQiWDUHQGV]HUQHN PHJYDQDVDMiWNO|QLGHMH´ (]DN|YHWNH]WHWpVH(LQVWHLQQHND]RQEDQWpYHV 7pYHVD]DOiEELDNPLDWW  00PHJILJHOĘUHWLQiMDpVD]IIpQMHOÄHOHMH´YDOyEDQpV WpQV]HUĦHQ HJLGHMĦ ² (LQVWHLQ V]HULQW LV ² KLV] D] 00 PHJILJHOĘPHJSLOODQWMDD]IIpQMHOHOHMpWH]pUWHNNRU W00 WILGĘSRQW  9LV]RQW

LJD] D WI WI LGĘSRQWHJHQOĘVpJ LV D]D] D] I IpQMHO pV I IpQMHO HOHMH LV HJLGHMĦ PHUW I pV I IpQMHOVHEHVVpJHD]RQRVDQFH]pUWD]IpVD]IIpQMHO D>WWM@LGĘLQWHUYDOOXPEDQD]ŇWMWŇ ¨WLGĘDODWWHJHQOĘ XWDNDWIXWEH(PLDWWD]IpVIIpQ~WKRVV]DLVHJHQ OĘ7RYiEEiD]IpVIIpQ~WLGĘWHQJHOHQOpYĘEYHWOH WpQHNKRVV]DLVHJHQOĘ ŇWMWŇ ¨W$]RQIHOOD]IpVI IpQ~W $% V]DNDV]RQOpYĘDYt]V]LQWHVYHWOHWHLQHNKRVV]D LVHJHQOĘPHUWVHEHVVpJNHJHQOĘVpJHIROWiQIpV $% KDMOiVV]|JH YDODPLQW I pV $% KDMOiVV]|JH HJHQOĘ ËJ WHKiWD]IIpQMHOV]DNDV]iQDNYDODPLQWD] $% V]DNDV]RQ    OpYĘ D MHOĦ YHWOHWpQHN WRYiEEi D] LGĘWHQJHOHQ OpYĘ E MHOĦYHWOHWpQHN¨WKRVV]~V]DNDV]DRODQGHUpNV]|JĦKi URPV]|JHW DONRW DPHO HJEHYiJy D] I IpQMHO V]DNDV]D YDODPLQWDQQDND] $% V]DNDV]RQOpYĘDpVD]LGĘWHQJHOHQ OpYĘ E YHWOHWpQHN KRVV]iYDO DONRWRWW

GHUpNV]|JĦ KiURP V]|JJHO .|YHWNH]pVNpSSHQ WI WI D]D] I IpQMHO pV I IpQMHOHOHMHLVHJLGHMĦ²H]WPXWDWMD 7,, iEUDLVDKRO D]IIpQMHOpVIIpQMHOHOHMHLVDWMMHOHQLGĘV]LQW YRQDOiUDLOOHV]NHGLN HKDW00 WIpVWI WIDNNRUD]HJHQOĘVpJLUHOiFLyWUDQ ]LWLYLWiVD IROWiQ W00 WI LV IHQQiOO $]D] DNiU OiWMD D] 00PHJILJHOĘD]IIpQMHOHOHMpWDNiUQHPOiWMDIHQQ iOO D] I IpQMHO pV D] I IpQMHO HOHMpQHN HJLGHMĦVpJH FVDNDPHJILJHOĘH]WHJUpV]WQHPpV]OHOLPiVUpV]WQHP YHV]LILJHOHPEHDJHRPHWULDpVDPDWHPDWLNDHOHPLV]DEi ODLW VHP H KD D] I IpQMHO pV D] I IpQMHO HOHMH HJLGHMĦDNNRUIIpQMHOpVD]IIpQMHOLQGXOiVLSRQW MD pV tJ D] $ pV % SRQWRW pUW NpW YLOOiPFVDSiV LV HJ LGHMĦ(]WD]HJLGHMĦVpJHWPXWDWMDD7,,iEUDLV 6ĘW D] HJLGHMĦVpJ DNNRU LV IHQQiOO KD D YRQDW WRYiEE PHJ /G 7,, iEUiQ PHO PXWDWMD KRJ D YRQDW PLQGHQ

SRQWMDtJD]00PHJILJHOĘKHOHLVpVD]I IIpQ MHOHNHOHMHLVD]~MDEEDNWXiOLVWM-HOHQLGĘV]LQWYRQDOUD LOOHV]NHGQHN QRKD 00 PHJILJHOĘ PiU D IpQMHOHN HJLNpW VHPOiWMD  ,GĘ -|YĘ WY -HOHQ 0 0 PN W L WLP W YRQDW I $ PY WLPHOP~OWMHOHQ WLHOP~OWMHOHQ WLHOP~OWMHOHQ I % 0È 0 0 -HOHQ 0~OW ; 7pU ;0N 7,,iEUD (N|YHWNH]PpQHNQHPD]iEUiNEyOKDQHPD](LQVWHLQHPOtWHWWH WpQHNEĘO > $ED pV %EH HJLGĘEHQ W|UWpQLN D YLOOiPFVDSiV  D YLOOiPEyO LQGXOy I pV I IpQVXJiU D]RQRV F VHEHVVpJJHO  WHUMHG HJPiVVDO V]HPEHQ IJJHWOHQO D YRQDW pV D N|]HSpQ WDUWy]NRGy PHJILJHOĘ Y VHEHVVpJpWĘO@ pV D]RN JHRPHWULDL IL]LNDLN|YHWNH]PpQHLEĘODGyGQDN0HJMHJ]HPD]$pV%SRQWED HJLGĘEHQFVDSyNpWYLOOiPHJLGĘEHQLQGXOypVD]RQRVFVHEHV VpJJHO KDODGy I pV I IpQVXJDUiQDN HJLGHMĦ WDOiONR]iVD D] $%

V]DNDV]IHOH]ĘSRQWMiQiEUDQpONOLVQLOYiQYDOyDNiUIL JHOL H WDOiONR]iVW YDODPHO PHJILJHOĘ DNiU QHP PHUW H NpW IpQVXJiUHJPiVVDOV]HPEHQD]RQRVVHEHVVpJJHOKDODGYDDWD OiONR]iVXNLJFVDND] $% V]DNDV]IHOpWWHKHWLPHJKDHJLGĘEHQ LQGXOWDN .|YHWNH]pVNpSSHQQHPD]HJLGHMĦVpJUHODWtYKDQHPD]HJLGH MĦVpJ pV]OHOKHWĘVpJH ² PiU SHUV]H KD HJ ÄV]REiEDQ´ YpJ]QN D] HJLGHMĦVpJ WHUPpV]HWpQHN PHJiOODStWiViUD IHOOHWHVHQ JRQ GRODWNtVpUOHWHW 0LQGHEEĘO pV D] D[LRPDWLNXV LGĘHOPpOHWHP 7,, WpWHOpEĘO WH KiW PiU QLOYiQYDOy KRJ D] HJLGHMĦVpJ DEV]RO~W pV tJ D] HLQVWHLQLUHODWtYHJLGHMĦVpJpVN|YHWNH]PpQHLHOHVQHN²DNiU D](LQVWHLQÄSiOiMiQIRFL]XQN´DNiUQHP &RUROOiULXP,,& $ OpWH]ĘN HJLGHMĦVpJH IJJHWOHQ DWWyO KRJ D OpWH]ĘNHW HJLGHMĦQHN YDJQHPHJLGHMĦQHNOiWMXN $7,,WpWHOEĘOQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37‘ &RUROOiULXP,,& $ OpWH]ĘNUHQp]YH

YDQ ÄXQLYHU]iOLVPRVW´ D]D] D OpWH]ĘN HJLGĘEHQ Op WH]QHNPHOQHNWpQHDPR]JiVXNpViOODSRWYiOWR]iVDLNPHJILJHOpVpYHOpVUHJLV]WUiOiViYDO DVHEHVVpJNWĘOpVDWiYROViJXNWyOIJJĘLGĘHOP~OWiYDOXWyODJPHJiOODStWKDWy WHV]WHOKHWĘ  $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 ‘ 1LQFVLGĘGLODWiFLypVQLQFVDPR]JyOpWH]ĘNQHNVHEHVVpJIJJĘVDMiW KHOL LGHMHVHP 7pWHO,,1LQFVLGĘGLODWiFLy %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW9DQLGĘGLODWiFLy LGĘQ~OiV -HO|OM|Q . pV ¶ NpW HVFDUWHVIpOH WpUEHOL NRRUGLQiWDUHQG V]HUW PHOHNQHN PHJIHOHOĘ WHQJHOHL SiUKX]DPRVDN pV D] [ LO OHWYH [¶ WHQJHON HJEHHVLN . UHODWtYH QXJYy ¶ SHGLJ HJHQHV YRQDOEDQ IRUJiVPHQWHVHQ pV .KR] NpSHVW HJHQOHWHV Y VHEHVVpJJHO YFFDIpQVHEHVVpJ PR]RJD][WHQJHOPHQ WpQ PRQGMXN D f LUiQEDQ 0LQGNHWWĘ LQHUFLDUHQGV]HU pV W W¶ DPLNRU[ [¶ 7HNLQWVN D . RULJyMiEDQ OpYĘ

D]]DO HJWW QXJYy ÏQ pV D .¶ RULJyMiEDQ OpYĘ pV D]]DO HJWW Y VHEHVVpJJHO HJHQHV PHQWpQHJHQOHWHVHQPR]JyÏPyUiW ÏUiQDNWHNLQWKHWQNEiUPL  ,GĘGLODWiFLy LGĘHJVpJQ~OiVLGĘQ~OiV  OHQSHULRGLNXVPR]JiV~PĦN|GpVĦYDJEL]RQRVLGĘDODWWHO ERPOy OpWH]ĘW /HJHQHN H]HN D] yUiN WHKiW V]DEiORVDQ PĦN| GĘN 6=Ï pVH]pUWQLOYiQHJPiVKR]V]LQNURQL]iOWDN7HJN IHOPpJKRJPLQGNHWWĘVSHFLiOLVDWHNLQWHWEHQKRJOpWH]pVN FVDN PLQW PĦN|GĘ yUD pUWHOPH]HWW D]D] OpWN D W W¶ PiVRG SHUFQpONH]GĘGLNpV²KDPLQGNHWWHQQXJYyiOODSRWEDQYROQiQDN ²D] LGĘHJVpJHOWHOWpYHOD]D]W W¶ PiVRGSHUFQpO YpJOHJ HO P~OQiQDNpVHOP~OiVXNHOĘWWLLGĘHJVpJYpJpQPpJNHWWHQQpQHN LVHJHW 0iUPRVW DPtJ D QXJYy ÏQ yUD XWROVy NHWWHQpVH .EDQ W V]HNXQGXP LGĘHJVpJ W YpJpQ EHN|YHWNH]LN DGGLJ D PR]Jy ÏP yUD.¶EHOLLGĘHJVpJH W¶

YpJpWMHO]ĘNHWWHQpVpQHNDQXJYy . NRRUGLQiWDUHQGV]HUUH YRQDWNR]WDWRWW WY LGĘSRQWMiUyO D /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy V]HULQW YpJ]HWW V]iPtWiVEyO pUWHVOKH !V]HNXQGXPLGĘSRQWQiOYROW WQNPLV]HULQWD]DWY Y  F OG DOiEE D 7,, iEUiQ D] 3 ;ÏPWY SRQWRW pV ÏQ±W PHO D QXJYy ÏP±HW PHODPR]JyyUDÄPR]JiViQDN´ SiODJ|UEpMpW MH O|OL ,GĘ W¶ WY W W¶ W W¶ 3 ÏQ WY  YF  -HOHQ ÏP W W¶ 7pU ;;¶ ;ÏP ;ÏQ ;¶ÏP 7,,iEUD  7HKiWDPR]JyÏPyUDNpWNHWWHQpVHN|]WLLGĘHJVpJQDJREE QDN WĦQLN .KR] YLV]RQ WYD ² (LQVWHLQ pV D /RUHQW] WUDQV]IRUPiFLy V]HULQW ² PHUW D V]iPtWRWW W LGĘHJVpJ V]H NXQGXPUyO W¶ WY!W V]HNXQGXPUD QĘWW YDJLV PHUW D] ÏP yUD  $V]DEiORVDQPĦN|GĘyUiN²SHUGHILQLWLRQHP 6=Ï ²ÄKLYDWDOEyO´V]LQNURQL]iOWDNKLV]HQPLQGHQV]D

EiORVDQPĦN|GĘyUDHJLNOpQHJLWXODMGRQViJDKRJSRQWRVDQPXWDWMDD]DNWXiOLVMHOHQLGĘWD]D]DV]DEiOR VDQPĦN|GĘyUiNHOHYHV]LQNURQEDQYDQQDN  PR]JiVD PLDWW KHOL LGĘGLODWiFLy ÄLGĘQ~OiV´ N|YHWNH]HWW EH D Y VHEHVVpJJHO PR]Jy .¶EHOL NRRUGLQiWDUHQGV]HUEHQ D QXJYy .KR]NpSHVW ÈPGHD7,,WpWHOpUWHOPpEHQDOpWH]ĘN²EiUKRJDQLVPR]RJ QDNDWpUEHQ²PR]JiVXNN|]EHQLVPLQGHJD]RQMHOHQLGĘSRQWEDQ OpWH]QHN (]]HO V]HPEHQ ² D] (LQVWHLQDONDOPD]WD /RUHQW] WUDQV]IRUPiFLyV]HULQWV]iPtWYD²DNpWyUDOpWH]pVpQHNXWROVy pV PLQGHQ HOĘ]Ę SLOODQDWD QHP HJD]RQ MHOHQLGĘSRQWEDQ YROW PHUW ÄPHJQ~OW D PR]Jy yUD KHOL LGĘHJVpJH pV DQQDN PLQGHQ PRPHQWXPD´ (] D]RQEDQ HOOHQWPRQG D] HOĘEE PiU HPOtWHWW pV LJD]ROW7,,WpWHOQHN8JDQLVDPR]JyÏPyUDD>@LGĘLQ WHUYDOOXPEHOLPR]JiVDN|]EHQIRODPDWRVDQOpWH]HWWD]$,D[L yPiQDNpVD6=ÏGHILQtFLyQDNPHJIHOHOĘHQ(UJRÏPOpWH]HWWD] $,

D[LyPiQDN pV D 6=Ï GHILQtFLyQDN PHJIHOHOĘHQ D QXJYy pV tJ V]LQWpQ OpWH]Ę ÏQ yUiYDO HJD]RQ MHOHQLGĘSRQWRNEDQ OG D] iEUiQ D MHOHQLGĘ ]|OG V]LQWYRQDOD DODWWL VĦUĦQ V]DJJDWRWW IHNHWHV]LQWYRQDODNDW tJDW W¶ V]HNXQGXPQiOLV²ÏPDNiU NHWWHQW HNNRU DNiU QHP $ WUDQV]IRUPiFLyV V]iPtWiV V]HULQW YROWDPR]JyÏPyUDLGĘHJVpJHWY!W PSKRVV]~DPLPHOOHVOHJ FVDN HJ V]iPtWiV ² D]D] HOHJHQGĘ V]iP~ NODVV]LNXV PpUpVVHO QHPLJD]ROW²SODX]LELOLVDGDW $,, $W W¶ V]HNXQGXPQiO² NLLQGXOy IHOWpWHOQN V]HULQW ² D] ÏQ yUD ÄNLP~OW´ PtJ D] ÏP PR]JyyUDDW¶ V]HNXQGXPQiOÄMiUiViQDN´ODVVXOiVDPLDWWPpJ QHP9DJLVD]ÏPPR]JyyUDLGĘHJVpJHQHPQ~OWPHJ QHPYROW LGĘGLODWiFLy FVDND]yUDÄMiUiVD´ODVVXOWOH 7HKiW D] LQGLUHNW iOOtWiV HOOHQWPRQGiVUD YH]HWHWW H]pUW D WpWHO LJD] 7,, 4HG 73 6=Ï $, $,, 7,, 37 7,,&7,,&7,,& 

0HJMHJ]pV(LQVWHLQDPR]JyyUiNYLVHONHGpVpUĘO (LQVWHLQDPR]JyyUDLGHMHPHJQ~OLND]D]DPR]JiVDPLDWWLGĘGLODWiFLyNHOHWNH]LN (LQVWHLQH]WtUMDDPiULGp]HWWQpSV]HUĦVtWĘPĦYpEHQÄ9H JQNPRVWYL]VJiODWDOiHJPiVRGSHUFHVªyUiWPHOiOODQGyDQ D.¶UHQGV]HUNH]GĘSRQWMiEDQ [¶ QXJV]LN$]yUDW¶ pVD W¶ LGĘSRQWRNEDQ NHWHJ HJHW $ /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy HOVĘ pVQHJHGLNHJHQOHWHpUWHOPpEHQHNpWyUDWpVQHN  (]D> YF @IDNWRUV]HULQWLODVVXOiVHJH]LNDN|]HOIpQVHEHVVpJJHOV]iJXOGyȝPH]RQRNÄWRYiEEpOpVp QHN´WDSDV]WDOiViYDOPHOQHNN|YHWNH]WpEHQD]RNDV]WUDWRV]IpUiEyO NPQpOLVPDJDVDEEUyO DWHQJHUV]LQWUH LVOHMXWKDWQDNKRORWWRODQLQVWDELOHOHPLUpV]HFVNpNPHOHNQHNNHOHWNH]pVNXWiQiWODJRVDQNEPLOOLRPRG PiVRGSHUFDODWWHONHOOHQHERPODQLXNtJPpWHUQpOKRVV]DEEXWDWQHPWHKHWQpQHNPHJ OG-iQRVV /DMRV

Ä$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJ´FtPĦEHQD*RQGRODW.LDGyiOWDOPHJMHOHQWHWHWWN|QYH ROGDOiQ  /G(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´*RQGRODW.LDGyiOWDONLDGRWWQpSV]HUĦVtWĘ N|QYHROGDOiQ  DW pVDW  Y F LGĘDGDWRNIHOHOQHNPHJ$.UHQGV]HUEĘOQp]YHD]yUDYVHEHV VpJJHO PR]RJ HEEHQ D UHQGV]HUEHQ D] yUD NpW WpVH N|]|WW WH  PiVRGSHUF WHOLN HO KiW QHP HJ PiVRGSHUF KDQHP W Y  F D]D]YDODPLYHOW|EELGĘ´²tUMD(LQVWHLQ $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD $EEyODWpQEĘOKRJDPR]JyyUDPHOiOODQGyDQD.¶UHQG V]HUNH]GĘSRQWMiEDQYDQ²(LQVWHLQV]HULQW²PiVRGSHUFHVªyUD pV DEEyO D WpQEĘOKRJHPHyUD²(LQVWHLQ V]HULQW ²W¶ pV DW¶ LGĘSRQWRNEDQNHWHJHJHWD]N|YHWNH]LNKRJD]LOHQ yUDULWPLNXVDQMiUYDJLVPiVRGSHUFHVLGĘHJVpJHQNpQWMHO]L PXWDWyMiYDO pV NHWHJpVpYHO SRQWRVDQ D] LGĘ P~OiViW ²

N|]EHQ QHP 7RYiEEi DEEyO D] (LQVWHLQ iOWDO PHJiOODStWRWW WpQEĘO KRJD.UHQGV]HUEHQD/RUHQW]WUDQV]IRUPiFLyHOVĘpVQHJHGLN HJHQOHWHpUWHOPpEHQHNpWyUDWpVQHN  DW pVDW Y  F LGĘDGDWRNIHOHOQHNPHJHJ~WWDOD]LVN|YHWNH]LNKRJDPR] !LGĘWDU JyyUDPiVRGSHUFHVLGĘHJVpJHQ~OWPHJW Y  F WDP~LGĘHJVpJUH D]D]LGĘGLODWiFLyN|YHWNH]HWWEH VDNpV OHNHGĘyUDWpVQHNPHJIHOHOĘHQDPR]JyyUDDPHJQ~OWLGĘHJVpJ PLDWWODVVDEEDQLVMiUDKKR]NpSHVWKDQHPPR]RJQD ÈPGH D] LGĘ D] LGĘHJVpJ SO D PiVRGSHUF QHP Q~OKDW PHJ GH QHP LV U|YLGOKHW PHUW QLQFV DQDJD 7,, PHUW QHP |QiOOyOpWH]Ę , pVPHUWHJpENpQWLVIROWRQRVDQpVHJHQ OHWHVHQP~OLN $,,  0HJMHJ]pV +D OpWH]QH LGĘGLODWiFLy DNNRU D OpWH]Ę QXJYy ÏQ yUiYDO V]LQNURQL]iOWOpWH]ĘPR]JypVV]DEiORVDQPĦN|GĘÏPyUDÄMHOHQH iWFV~V]QD D M|YĘMpEH´ >OG 7,, iEUiQ D 3 ;ÏPWY SRQWRW@ (]

D]RQEDQNpSWHOHQVpJDP~OWMHOHQpVM|YĘLGĘV]HSDUiOWYROWD PLDWW 7,, 7HKiWQLQFVLGĘGLODWiFLy  9LV]RQW D /RUHQW]HOYQHN PHJIHOHOĘHQ D IHOJRUVtWRWWyUD ODVVXOiVD ² DPL QHP D]RQRV D] HLQVWHLQL PR]Jy YRQDWNR]WDWiVLUHQGV]HUEHOLLGĘGLODWiFLyYDO LGĘHJVpJQ~OiVVDO ²PHJW|UWpQLNDIHOJRUVtWRWWWHVWNRQWUDNFLy  0HJMHJ]pV (,,IHMH]HW% UpV]HHOĘEELSRQWMDÄ0HJMHJ]pV´URYDWi EDQFiIROWDP(LQVWHLQQHND]WDPHJOiWiViWKRJD]HJLGHMĦVpJ UHODWtY .LPXWDWWDP D] HJLGHMĦVpJ DEV]RO~W YROWiW (LQVWHLQ D] HJLGHMĦVpJ UHODWtY MHOOHJpW D QXJYy VtQHQ PR]Jy YRQDWRW pUW NpW HJLGHMĦOHJ OHFVDSy YLOOiP HVHWpEHQ WDSDV]WDOKDWy N| UOPpQHNUH DODSR]WD (EEĘO YRQWD OH D N|YHWNH]ĘNHW Ä0LQGHEEĘO SHGLJD]WDIRQWRVN|YHWNH]WHWpVWYRQMXNOH2ODQHVHPpQHNDPHOHNDW|OWpVKH]YLV]RQ WYD

HJLGHMĦHNDYRQDWKR]YLV]RQ WYDPiUQHPHJLGHMĦHNpVPHJIRUGtWYD D]HJLGHMĦVpJUHOD WLYLWiVD 0LQGHQYRQDWNR]WDWyWHVWQHN NRRUGLQiWDUHQGV]HUQHN PHJYDQDVDMiWNO|QLGH MH«´$]RQEDQPLQWNLPXWDWWDPD]HJLGHMĦVpJDEV]RO~WN|YHWNH ]pVNpSSHQ QHP OHKHW PLQGHQ YRQDWNR]WDWy WHVWQHN NRRUGLQiWD UHQGV]HUQHN VDMiW NO|Q LGHMH H DNNRU pUYpQWHOHQ D PR]Jy YRQDWNR]WDWiVL WHVWHN NRRUGLQiWDUHQGV]HUHN VDMiW NO|Q LGHMH pVD]LGĘGLODWiFLyLVYDODPLQWDQQDNPLQGHQIRORPiQD 0HJMHJ]pV -iQRVV/DMRVIL]LNXVDNDGpPLNXVtUMDH]JEHQDN|YHWNH ]ĘNHWÄ$]yUDOHODVVXOiVWVRNDQRODQV]tQEHQWQWHWLNIHOPLQWKDPDJDD]LGĘODVVXOQD OH²SpOGiXODUDNpWiEDQ+DDPDJDUi]DWPpOpUHQp]QNDUUDDPHJJĘ]ĘGpVUHNHOOMXW QXQNKRJHJLOHQNLMHOHQWpVW|NpOHWHVHQpUWHOPHWOHQ0LWMHOHQWVHQD]KRJDUDNpWDLGHMH OHODVVXOW" (QQHN D NLMHOHQWpVQHN FVDN DNNRU OHQQH pUWHOPH KD IHOWpWHOH]QpQN KRJ D UDNpWD XWDVDL QHPFVDN D

OpOHJ]pVKH] V]NVpJHV R[LJpQW YLV]LN PDJXNNDO pV WiUROMiN D NDELQMXNEDQ KDQHP D] LGĘW LV pV H] D] LGĘ D UDNpWD IHOJRUVXOiVDNRU OHODVVXO PDJiYDO UDJDGYD yUiNDW HPEHUHNHWpVEHUHQGH]pVHNHW(]WDV]HPOpOWHWpVLPyGRWpSSHQD]pUWDONDOPD]WXNKRJNLPX WDVVXNPLOHQNpSWHOHQN|YHWNH]WHWpVUHYH]HWKDD]LGĘOHODVVXOiViUyOEHV]pOQN$]LGĘQHN QLQFV ULWPXVD WHKiWQHPLVODVVXOKDWOHYDJJRUVXOKDW IHO D IL]LNDL IRODPDWRN ULWPXVD D] DPL HJPiVKR] NpSHVW PHJYiOWR]KDW (] D] DPLW D UDNpWiNNDO NDSFVRODWEDQ LVPHUWHWHWW JRQGRODWNtVpUOHWHN pV D ERPOy UpV]HFVNpNNHO YpJUHKDMWRWW YDOyViJRV NtVpUOHWHN HJDUiQW PXWDWQDN´ &RUROOiULXP,,&1LQFVDNO|QE|]ĘPyGRQPR]JyOpWH]ĘNQHNÄVDMiW´PiVOpWH]ĘNLGHMp WĘONO|QE|]Ę~QÄKHOL´LGHMN $7,,WpWHOEĘOQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37‘ &RUROOiULXP,,& $] XQLYHU]XPEDQ YpJWHOHQO VRNIpOH pOĘ pV pOHWWHOHQ PDNUy pV

PLNUy OpWH]Ę YDQ V H OpWH]ĘN HJPiVKR] NpSHVW NO|QE|]Ę VHEHVVpJJHO PR]RJQDN 1HP OHKHW pV pUWHOPHWOHQ IHOWpWHOH]QL YpJWHOHQ VRNIpOH ÄVDMiW´ PiV OpWH]ĘN LGHMpWĘO NO|QE|]Ę ÄKHOL´ LGĘWDPL²KDYROQD²D]LGĘPpUpVpWpUWHOPHWOHQQppVOHKHWHWOHQQpWHQQp $7,,WpWHOEĘOQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37‘ MiYDOSDUDOOHODPLQWH]W-iQRVV/DMRVÄ$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJ´FtPĦEHQD*RQGRODW.L DGyiOWDOPHJMHOHQWHWHWWN|QYHROGDODLQpUWKHWĘHQiEUiNNDOLVLOOXV]WUiOYDV]LQWpQNLIHMWL -iQRVV/DMRVÄ$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJ´FtPĦEHQD*RQGRODW.LDGyiOWDOPHJMHOHQWHWHWW N|QYHROGDOiQ (JyUiQDNOHKHWGHQHPD]LGĘQHN 

$ȝPH]RQpVPiVHOHPLUpV]HFVNHNtVpUOHWHNIHOYi]ROiViWOiVGLGp]HWWPĦROGDOiQ  &RUROOiULXP,,&1LQFVDPR]JyOpWH]ĘNQHNÄVDMiW´~QÄKHOL´LGHMND]pUWVHPPHUW DOpWH]pVD]D]D]LGĘQHP|QiOOyOpWH]ĘFVDNDQQDNHJWXODMGRQViJDtJQLQFVQ~MWKDWy ]VXJRUtWKDWyWHVWHVHP $7,,WpWHOEĘOQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37‘ $]LGĘXWD]iV $]LGĘXWD]iVKLSRWp]LVH 7|EE QHYHV IL]LNXV EL]RQRV IHOWpWHOHN PHOOHWW QHP WDUWRW WDWDUWMD OHKHWHWOHQQHN D] LGĘXWD]iVW 1HP FVRGD KRJ D WpPD H]HN XWiQ PHJUDJDGWD D VFLIL tUyN IDQWi]LiMiW LV 1HYHV WXGy VRNiOOtWMiNKRJEL]RQRVN|UOPpQHNN|]|WWYDODPHOOpWH]Ę ÄiWOpSKHW´ D MHOHQEĘO D M|YĘEH YDJ D P~OWED V HJHV IHOIR JiVRNV]HULQWPpJEHLVDYDWNR]KDWDNiUDP~OWW|UWpQpVHLEHV tJ PHJYiOWR]WDWKDWy D W|UWpQHOHP HUHGHWL PHQHWH 9DJ D M| YĘEH ÄiWOpSĘ´ OpWH]Ę LQIRUPiFLyNDW V]HUH]KHW V H]W D MHOHQEH

YLVV]DWpUYH KDV]QRVtWKDWMD .HYpVEp YpUPHV HONpS]HOpVHN V]H ULQW D P~OWED YDJ D M|YĘEH ÄEHKDWROy OpWH]Ę´ FVDN PLQW HJ ILOPHW ÄQp]KHWL D P~OW YDJ D M|YĘ HVHPpQHLW´ V FVDN LQIRU PiFLyNDW V]HUH]KHW D]RNUyO GH EH QHP DYDWNR]KDW D IRODPDWRN PHQHWpEH 3pOGiXO .XUW *|GHO RV]WUiN PDWHPDWLNXV pV ILOR]yIXV V]H ULQW D JUDYLWiFLyV HJHQOHWHNQHN YDQQDN RODQ NR]PROyJLDL PHJROGiVDLN DPHOHNEĘO EL]RQRV IRUJy XQLYHU]XPRN OpWH]pVpUH OHKHWN|YHWNH]WHWQL(]HNEHQD]XQLYHU]XPRNEDQHOYLOHJQHPOH KHWNL]iUQLDQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJHJHOpJQDJNLWHUMHGp VĦ ]iUW J|UEpW OHtUy ĦUKDMyEDQ PLQGHQNL HOXWD]KDW D VDMiW P~OWMiEDYDJDM|YĘMpEHpVRQQDQYLVV]DWpUKHWDVDMiWMHOHQp EH $OEHUW(LQVWHLQDN|YHWNH]ĘiEUDNtVpUHWpEHQIHMWLNLH] ]HONDSFVRODWRVQp]HWpW $ 3 % iEUD  

.*|GHOWDQXOPiQiEyOLGp]L3$6FKLOSSD]$OEHUW(LQVWHLQDOV3KLORVRSKXQG1DWXUIRUVFKHU.RKOKDPPHU 6WXWWJDUW N|QYROGDOiQ  Ä+D3HJYLOiJSRQW DWpULGĘNRQWLQXXPHJHOHPLHVHPpQH*, DNNRUHJªIpQN~S WDUWR]LN KR]]i GV  ² >OiVG 3QpO D N~SRNPHWV]HWpQHN FV~FViW@ +~]]XQN 3Q NHUHV]WO HJªLGĘMHOOHJĦYLOiJYRQDODW V]DJJDWRWWYRQDO pVYHJNV]HPJUHDUDMWDOHYĘN|]HOL%pV $YLOiJSRQWRNDWDPHOHNHW3HOYiODV]WHJPiVWyO9DQHpUWHOPHQ OODOHOOiWQLDYLOiJYRQDODW pVD]WiOOtWDQLKRJ%HOĘWWHYDQ3QHN$SHGLJXWiQD"9DMRQDV]LPPHWULNXV|VV]HIJJpVPD UDGH D UHODWLYLWiVHOPpOHWEHQ D YLOiJSRQWRN LGĘEHOL YLV]RQD YDJ SHGLJ IL]LNDL V]HPSRQWEyO XJDQRODQMRJRVOHQQHHD]HOOHQNH]ĘLUiQEDK~]QLDQLODWpVD]WiOOtWDQL$YDQD3HOĘWWpV %YDQD3XWiQ"´²WHV]LIHODNpUGpVW(LQVWHLQ $]tJPHJIRJDOPD]RWWNpUGpVUHD]DYiODV]DKRJHQQHNDNL MHOHQWpVQHN Ä% PHJHOĘ]L $W´

FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ YDQ REMHNWtY IL]LNDL WDUWDOPD DPLNRU % pV $ HJPiVKR] HOpJ N|]HOL YLOiJ SRQWRNPHUWDNNRU3EĘOHOHNWURPiJQHVHVMHOHWFVDN$EDNOG KHWQN%EHD]RQEDQQHP(JLOHQMHONOGpVHXJDQLVWHUPR GLQDPLNDLODJ HQWUySLDQ|YHNHGpVVHO MiUy PHJIRUGtWKDWDWODQ IR ODPDW +D D]RQEDQ % pV $ WHWV]ĘOHJHV PpUWpNEHQ HOWiYRORGQDN HJPiVWyO pV KD |QPDJXNED ]iUyGy YLOiJYRQDODNDW WpWHOH]QN IHO DNNRU D P~OW pV D M|YĘ PHJNO|QE|]WHWpVH pUWHOPHWOHQQp YiOLN pV IHOOpSQHN D] HJLUiQ~ RNViJL |VV]HIJJpVHNUH YRQDW NR]y*|GHOIpOHSDUDGR[RQRN ,JD]HPLQGH]"(NpUGpVHNHWIRJMXNPRVWPHJYL]VJiOQL $]RNViJLSDUDGR[RQ²PLQWD]LGĘXWD]iVJHQJHFiIRODWD $OEHUW (LQVWHLQ D ÄEHDYDWNR]iVRV´ LGĘXWD]iVW OHKHWHWOHQQHN WDUWRWWDDNDX]iOLV RNViJL YLV]RQRNV]DEiOV]HUĦVpJH D]RN PHJHOĘ]L D] RNR]DWRW pV D] RNViJL SDUDGR[RQ IHOOpSpVH PL DWW

.|]NHGYHOWSpOGDD]RNViJLSDUDGR[RQRNN|]ODÄQDJSDSDSD UDGR[RQ´ (V]HULQW D] XQRND PLQW OpWH]Ę YLVV]DPHQW D P~OWED DGGLJ DPLNRU QDJDSMD PpJ FVHFVHPĘ YROW KRJ NLVGHG NRUiEDQ HOWHJHOiEDOyODMHOHQEHQIROWRQĘWYHJ]iOyQDJDSMiW0HJ IROWMD D NLVGHGHW DNL tJ D QDJDSMD PiU QHP OHKHW V QHP PROHV]WiOKDWMD XQRNiMiW H H] HVHWEHQ YLV]RQW D] XQRND QHP V]OHWKHWHWW PHJ N|YHWNH]pVNpSS QHP PHKHWHWW YLVV]D D P~OWED pV QHP |OKHWWH PHJ D VDMiW QDJDSMiW DQQDN FVHFVHPĘNRUiEDQ 3HGLJiOOtWyODJYLVV]DPHQW $]RNViJLSDUDGR[RQQDOPLQWPLQGHQSDUDGR[RQQDONDSFVRODWEDQ IHOYHWKHWĘpVIHOLVYHWLNKRJHJUpV]WPDMGDWXGRPiQpV DWHFKQLND IHMOĘGpVHN|YHWNH]WpEHQPHJROGyGKDW ÄKLV] LOHQUH PiU YROW SUHFHGHQV´ %iU V]HULQWHP H] QHP W|UWpQKHWHWW PHJ FVDND]KRJDWXGRPiQpVDWHFKQLNDIHMOĘGpVHN|YHWNH]WpEHQ DSDUDGR[RQUyONLGHUOKRJQHPD] 0iVUpV]WIHOYHWLNPpJD]W LV KRJ D YLVV]DFVDWROiVW

WDUWDOPD]y IRODPDWRNEDQ D] RNR]DW RONRUPHJHOĘ]KHWLpVNLYiOWKDWMDRNNpQWD]RNRWD]WtJRNR ]DWWi WpYH (PLDWW D] RNRNR]DW VRUUHQG iOODQGy YROWD EL]RQ WDODQQi YiOLN (]pUW H SDUDGR[RQRN PHJOpWH QHP HUĘV pUY QHP  9DOyMiEDQ H]HN QHP SDUDGR[RQRN D]D] OiWV]yODJRV HOOHQWPRQGiVRN KDQHP DQWLQyPLiN D]D] YDOyViJRV HOOHQWPRQGiVRN  HUĘV EL]RQ WpN D] LGĘXWD]iV OHKHWHWOHQVpJH PHOOHWW 7HKiW V]NVpJ YDQ D V]DEiORV EL]RQ WiVUD D]D] D] LGĘXWD]iV OHKH WĘVpJpQHNSUHFt]FiIRODWiUD(]N|YHWNH]LNPRVW $]LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQVpJpQHNEL]RQ WiVD 7pWHO,,$]LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQ .tVpUHOMNPHJEL]RQ WDQLDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW$]LGĘXWD]iV OHKHWVpJHV 7HJNIHOKiWDOpWH]Ę²D]XWD]iVFpOMiEyO²PiUiWLVOp SHWWDP~OWEDYDJDM|YĘEHÈPGHD-(GHILQtFLyV]HULQWLJD] KRJ DKRO D OpWH]Ę pV D OpWH]pVH YDQ D] D MHOHQ PHUW

D OpWH]Ę pV OpWH]pVH YDODPLQW D MHOHQ HJPiVWyO HOYiODV]WKD WDWODQ 7,, $ IHOWpWHO V]HULQW D]RQEDQ D OpWH]Ę iWOpSHWW D P~OWED YDJ D M|YĘEH .|YHWNH]pVNpSS D OpWH]Ę YDJ QHP OpSHWW iW PpJVHP D P~OWED YDJ D M|YĘEH QRKD D]W iOOtWMXN KRJ iW OpSHWW YDJ D P~OW LOOHWYH D M|YĘ D]RQRV D MHOHQQHO H D] HOVĘHVHW|QHOOHQWPRQGiV iWOpSHWW~JKRJQHPOpSHWWiW D PiVRGLN HVHW SHGLJ NpSWHOHQVpJ KLV]HQ D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘ D] LGĘ V]HSDUiOW GLV]MXQNW UpV]HL D OpWH]ĘNUH pV OpWH ]pVHLNUH Qp]YH 7,, V tJ D 08 pV -g GHILQtFLy V]HULQWL D -(±WĘO PHUĘEHQ NO|QE|]Ę 08 pV -g ÄLGĘUpV]HNEHQ´ OpWH]Ę QHP OHKHW 0iVNpSS D PHUĘEHQ NO|QE|]Ę -( 08 pV -g GLV]MXQNW LGĘUpV]HN QLOYiQYDOyDQ ÄQHP ROYDGKDWQDN HJPiVED´ pVQHPYiOKDWQDND]RQRVVi 7HKiW D WpWHO HOOHQNH]ĘMpQHN IHOWHYpVpYHO HOOHQWPRQGiVUD pV NpSWHOHQVpJUH MXWRWWXQN H]pUW D WpWHOEHOL

HUHGHWL iOOtWiV D] LJD] $] LGĘXWD]iV OHKHWHWOHQ 7,, 4HG 73 08 -( -|7,,7,,377,,&7,,&7,,&7,,&7,,& &RUROOiULXP,,& $]~JQHYH]HWWÄLGĘMHOOHJĦ YLOiJYRQDO´ WiYROL P~OWEDQ LOOHWYHWiYROL M| YĘEHQ OpYĘ SRQWMDLQiO YDOy |QPDJiED ]iUyGiVD PLNpSS D ÄJ|UEOW´ YDJ ÄHOOLSWLNXV´ LGĘ OpWH²WXGMXN 7,7,& ²OHKHWHWOHQ0iVNpSSHJLOHQVWUXNW~UDOpWpYHODNpWHOHPHL EHQ PHUĘEHQ NO|QE|]Ę pV tJ HJPiVWyO HOV]HSDUiOW M|YĘ LOOHWYH P~OW LGĘ 7,, ROYDGQD HJEHD]D]DM|YĘHJEHQDP~OWOHQQHDP~OWSHGLJHJEHQDM|YĘLV²DPLNpSWHOHQVpJ $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 ‘ &RUROOiULXP,,&1HPYiOWR]WDWKDWyPHJDP~OWtJDW|UWpQHOHPPHQHWHVHP $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 ‘

&RUROOiULXP,,&1HPV]HUH]KHWĘWHOMHVpVSRQWRVLQIRUPiFLyVHPDP~OWUyOVHPDM|YĘUĘO ²FVDNUpV]OHJHVpVSODX]LELOLV $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 ‘  &RUROOiULXP,,&$OpWH]ĘNV]iPiUDPLQGLJFVDNDMHOHQYDQ $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 7,,, $ 7,,& iOOtWiV WHKiW QHP MHOHQWL D]W KRJ D P~OWUyO ² D KDMGDQL MHOHQ HN UĘO ² OHJDOiEE N|]YHWHWW pV KR]]iYHWĘOHJHVHQ NRUUHNW LQIRUPiFLyQN VHP OHKHW /HKHW 0pJKR]]i RODQ D MH OHQEHQ IHOOHOW EL]RQ WpNRN DODSMiQ PLQW SO D N|YHN YDJ D IRVV]tOLiN YDJ D] pJEROWQDN D] pJLWHVWHN P~OWEHOL iOODSRWiW PXWDWyNpSHDYDJD]tURWWpVDV]yEHOLHPOpNH]HWVWEeVD M|YĘ DODNXOiViW LV EL]RQRV YRQiVDL WHNLQWHWpEHQ VHMWKHWMN YDOyV]tQĦVtWKHWMN D P~OW pV D MHOHQ WpQHLEĘO DGyGy LVPHUH WHLQN DODSMiQ N|YHWNH]WHWYH H[WUDSROiFLyW LV DONDOPD]YD 

iP GH H] D M|YĘNpS VRKDVHP WHNLQWKHWĘ EL]WRVDQ PHJYDOyVXOyQDN ² DPLQW SO D] LGĘMiUiV HOĘUHMHO]pVH pV EiUPHO PiV MyVODWp VHP - &RUROOiULXP,,& 1HP OpWH]LN RODQ REMHNWXP SO ~Q IpUHJOXN DPHOHQ D MHOHQEĘO D P~OWEDYDJDM|YĘEHOHKHWiWOpSQL $7,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDFRUROOiULXPLJD]ViJD37 ‘ 0LpUWHPOpNV]QNDP~OWUDDM|YĘUHPLpUWQHP" $ODSIRJDOPDND WXGDW pEHUiOODSRW WXGDWLOHQRPDW  HILQtFLyHPOpN HPOpNQHN QHYH]]N D] pEHU iOODSRWEDQ OpYĘ pOĘ OpWH]ĘN IĘOHJ D] HPEHU WXGDWiEDQ D P~OWEDQ IĘOHJ D N|]HO P~OWEDQ YROW OpWH]ĘN pV YiOWR]iVDLN IHOLGp]KHWĘ OHQRPDWiW NpSpWKDQJMiWVWE 377,, 0HJMHJ]pV $]iORP NpS D]HPOpNHNpVYDJHJHVHOHPHLNQHNYpOHWOHQV]HUĦ NRPELQiOyGiVDDWXGDWEDQDNNRUDPLNRUDOpWH]ĘpSSHQDOV]LN N|YHWNH]pVNpSSQHPD]RQRVD]HPOpNNHO 7pWHO,,$M|YĘW|UWpQpVHLUHQHPWXGKDWXQNHPOpNH]QL 

.tVpUHOMN PHJ EL]RQ WDQL D WpWHO HOOHQNH]ĘMpW $ M|YĘ W|U WpQpVHLUHWXGXQNHPOpNH]QL $]HPOpND]pEHUiOODSRWEDQOpYĘpOĘOpWH]ĘN IĘOHJD]HPEHU WXGDWiEDQ D P~OWEDQ IĘOHJ D N|]HOP~OWEDQ YROW OpWH]ĘN pV YiOWR]iVDLN IHOLGp]KHWĘ OHQRPDWD HPOpN 9LV]RQW D M|YĘ D] HOP~OW OpWH]ĘN HOP~OW OpWPRPHQWXPDLQDN UHV KDOPD]D -g H KD D M|YĘEHQ QLQFVHQHN OpWH]ĘN HOP~OW OpWH]ĘN VHP DNNRU QLQFVHQHN YHON NDSFVRODWRV OpWPRPHQWXPRN YHON NDSFVRODWRV YDOyV W|UWpQpVHN pV tJ HPOpNHLQN VHP OHKHWQHN H]HNUĘO V D  M|YĘUĘO (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN H]pUW D WpWHO iOOtWiVD D] LJD] 7,, 4HG73HPOpN-g37‘ 0~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQpVDNYi]LYDJEXERUpNMHOHQ LGĘ  0~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQ  7XGMXN KRJ D IpQ ² JUDYLWiFLy PHQWHV N|UQH]HWEHQ ² YiNXXPEDQ pV N|]HOtWĘOHJ D OHYHJĘEHQ LV F# NPV ā  NPV ā PV D]D] 

KiURPV]i]PLOOLy PV iOODQGy VHEHVVpJJHO WHUMHG OiVG NpVĘEE D] $, D[LyPiW (PLDWW D IpQQHNEiUPLOHQNLFVLQ GHQHPQXOOD WiYROViJPHJWpWHOpKH] LJHQ NLFVLQ iPGH QXOOiQiO QDJREE LGĘWDUWDPUD YDQ V]NVpJH 3pOGiXO KD D EDUiWXQN 3pWHU D] XWFD W~OROGDOiUyO PpWHU WiYROEyO LQW QHNQN DNNRU D UyOD V]HPQNEH pUNH]Ę IpQVXJiU QDNDWiYROViJJDODUiQRVDQNHYHVHEELGĘUH²HJKDUPDGWt]PLO OLRPRGV]HNXQGXPUD²YDQV]NVpJHHWiYROViJPHJWpWHOpKH] OG D N|YHWNH]Ę V]DNDV]D ,J SRQWMiW .|YHWNH]pVNpSS EDUi WXQNLQWHJHWpVH²PHOHWPRVWOiWXQN²QLOYiQYDOyDQNRUiEEDQ D P~OWEDQ W|UWpQW 6ĘW +D PHOOpQN pU PiVLN LVPHUĘVQN 3iO pV PpWHUUĘOUiQNN|V]|QNDODSRWHPHOYHDNNRUDUyODV]HPQNEH pUNH]Ę IpQVXJiUQDN LV LGĘUH EiU DUiQRVDQ NHYHVHEE LGĘUH ² HJKDUPDG V]i]PLOOLRPRG V]HNXQGXPUD ² YDQ V]NVpJH OG V]DNDV],KSRQW (PLDWWD]ĘNDODSOHQJHWpVHLV²PHOHWOi WXQN pSS ²

QLOYiQ NRUiEEDQ D P~OWEDQ W|UWpQW H DNNRU KR JDQYiOWKDWXQNV]yWDPpWHUUHOpYĘ3pWHUUHOpVD]PpWHU UH OpYĘ 3iOODO pV KRJDQ PRVRORJKDWXQN HJPiVUD D MHOHQQN EHQ PHUW KLV]HQ ĘN PLQGNHWWHQ D P~OWEDQ YROWDN pV QHP EL]WRV KRJ PpJHJiOWDOiQYDQQDN"$MHOHQ LGĘ ² -( GHILQt FLyMD V]HULQW ² D] D] HJHWOHQ DPLQW OpWUHM|WW PiULV HOP~Oy OpWPRPHQWXP /0 PiVNpSS LGĘSRQW YDJ SLOODQDW DPHOEHQ D] pSSHQOpWH]Ę N OpWH /7 LOOHWYHYDODPHOOpWPR]]DQDWD /6= HONH]GĘGLNYDJIROWDWyGLNDYDJEHIHMH]ĘGLN $P~OW LGĘ ²D08GHILQtFLyV]HULQW²D]DYLUWXiOLV D] D] NpS]HOHWEHOL YDJ QHP YDOyGL LGĘ DPHOLN YDODPHO HO P~OW OpWH]Ę OpWWDUWDPiQDN /7 YDODPLQW D PpJ OpWH]Ę HOP~OW OpWPR]]DQDWD /6= WDUWDPiQDN pVYDJ HOP~OW OpWPRPHQWXPiQDN /0 |VV]HJH 08 HDNNRUQHPPRVRORJKDWXQNHJPiVUDDPpWHUUHOpYĘ3pWHU UHOpVD]PpWHUUHOpYĘ3iOODODMHOHQEHQPHUWĘN²PLQWKRJ

WiYROYDQQDNWĘOQN²DP~OWEDQPRVRORJWDNVOHKHWKRJYi ODV]PRVROXQNDW PiU pV]UH VHP YHV]LN KLV]HQ D UyOXQN LQGXOy IpQVXJiUQDN XJDQDQQL LGĘUH YDQ V]NVpJH KRJ HOpUMH ĘNHW PLQWDPHQQLLGĘDODWWKR]]iQNpUNH]HWWUyOXNDIpQ0LPpJLV YLVV]DPRVROJXQN(]SDUDGR[RQQDNWĦQLN +DDMHOHQLGĘ²-(GHILQtFLyV]HULQW²PLQG|VV]HHJNL WHUMHGpV QpONOL SLOODQDW DNNRU KRJDQ OHKHWVpJHV D] KRJ ~JpOMNPHJPLQWKDDMHOHQLGĘIRODPDWRVDQ HJSHUFHQHJ  yUiQ VWE iW WDUWDQD" 6ĘW 0LpUW pUH]]N D]W KRJ IRODPD WRVDQ D MHOHQEHQ pOQN" +D N|UOQp]QN PLpUW WĦQLN ~J KRJ PLQGHQW PLQGLJ D MHOHQEHQ OiWXQN" )JJHWOHQO DWWyO KRJ LV PHUHWHLQN V]HULQW D WĘOQN V! WiYROViJEDQ WDOiOKDWy OpWH]ĘN UĘO SO WiYROL EROJyNUyO FVLOODJRNUyO GH I|OGL PpUHWHN HVHWpQ LV SO HJ WiYRODEE KDODGy DXWyUyO YDJ HJ IiQ OĘ PDMGRQQDQHOUHSOĘPDGiUUyO

DV]HPQNUHWLQiMiUDpUNH]ĘIpQ D IRWRQ W VF ! LGĘYHO H]HOĘWW D]D] D P~OWEDQ LQGXOW HO V tJ D WiYROL OpWH]Ę P~OWEHOL iOOy YDJ PR]Jy NpSpW PXWDWMD D]W OiWMXN ² KDDWiYROLOpWH]ĘiOOYDJ KD PR]RJ (] V]LQWpQ SDUDGR[RQQDNWĦQLN $N|YHWNH]ĘEHQHSDUDGR[RQRNDWNtVpUHOMNPHJIHOROGDQL 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN ,VPHUWQHN WpWHOH]HP IHO V tJ QHP GHILQLiORP D N|YHWNH]Ę V]DYDNNDOMHO|OWIRJDOPDNDW IpQ IpQMHO YL]XiOLVLQIRUPiFLy IRWRQ  KDQJ KDQJMHO KDQJKXOOiP DXGLWtYLQIRUPiFLy  VHEHVVpJ KRUL]RQW HILQtFLy $NYi]LYDJEXERUpNMHOHQ LGĘ IRJDOPiWSOD]DOiEELDNV]H ULQWKDWiUR]KDWRPPHJ HILQtFLy%- .Yi]LYDJEXERUpNMHOHQ LGĘ QHNQHYH]HPD]WD¨WEMLGĘWDUWD PRW DPHO DODWW YL]XiOLV pVYDJ DXGLR pVYDJ PiV YHJL pVYDJ HUĘ MHOOHJĦ VWE KDWiVLQIRUPiFLy pUL D] / pOĘOpQW D] DGRWW SLOODQDWEHOL ./ WDUWy]NRGiVL KHOpQHN DPD 5! VXJDU~ I

*5 J|PEL N|UQH]HWH YDODPHO 3 SRQWMiEyO 5•3!./  ~J KRJD]/pOĘOpQKH]3EĘOD]/IDMWiMiUDMHOOHP]ʨ75pV]OHOp VL LGĘQpO NLVHEEHJHQOĘ LGĘWDUWDPRQ EHOO D]D] ¨WEM”¨75 MXWHOH]DKDWiVLQIRUPiFLy %-  0HJMHJ]pV (]DKDWiVLQIRUPiFLyDWpUDPDSRQWMDLQDNYDODPHOLNpEĘOpU NH]KHW D] RWWDQL OpWH]ĘUĘO $,, DPHO D]RQ 5 VXJDU~ *5 J|PESRQWMiQDNIHOHOPHJPHOQHNN|]pSSRQWMiEDQD]LQIRUPiFL yWpV]OHOĘpOĘOpQpSSWDUWy]NRGLN$]HPEHULpV]OHOpVLLGĘQHN PHJIHOHOĘ%- *5J|PE5VXJDUD²YL]XiOLVLQIRUPiFLyHVHWpEHQ²  5” Vāā PV Vā PV P NP $,, pV$,,V]HULQW²PiVHVHWHNEHQ5HQQpOMyYDONLVHEE   $[LyPiN ,,,, $IpQFVDNIpQIRUUiVEyOLQGXOKDWNL )pQVXJiU IRWRQRN VRUD IpQIRUUiVEyO LQGXOKDW FVDN NL $,, 377,, $IpQNPVHFHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOWHUMHGYiNXXPEDQ N|]HOtWĘOHJDOHYHJĘEHQ LV

JUDYWiFLyPHQWHVWpUEHQ $IpQYiNXXPEDQ N|]HOtWĘOHJDOHYHJĘEHQLV ²JUDYLWiOyW| PHJWĘO WiYRO ² F# NPV iOODQGy VHEHVVpJJHO WHUMHG $,, 377,,7,, $KDQJPVHFHJHQOHWHVVHEHVVpJJHOWHUMHGOHYHJĘEHQ $ KDQJ OHYHJĘEHQ YK# PV iOODQGy VHEHVVpJJHO WHUMHG $,, 377,, $IpQiVKDQJKXOOiPRNHJWWHVpV]OHOpVLLGHMHHPEHUQpONEVHF $ IpQ pV KDQJKXOOiP HJWWHVpQHN iWODJRV pV]OHOpVL LGHMH HPEHUHVHWpEHQWp#V $,, 377,, $NYi]LYDJEXERUpNMHOHQpVÄPĦN|GpVH´ 7pWHO,, )RWRQ DNNRU LV FVDN OpWH]ĘUĘO LQGXOKDW KD HJ OpWH]ĘEH WN|]YH HOQHOĘGLN YDJ PHJYiOWR]RWWLUiQEDKDODGWRYiEE %L]RQ WiV $WpWHOHOOHQNH]ĘMpWiOOtWVXN )RWRQ KD HJ OpWH]ĘEH WN|]YH HOQHOĘGLN YDJ PHJYiOWR]RWW LUiQEDQ KDODG WRYiEE DNNRU QHP FVDN OpWH]ĘUĘO LQGXOKDW (] D]RQEDQQHPOHKHWLJD]PHUWD]$,( D[LyPDV]HULQWOpWH]ĘFVDN

OpWH]ĘEĘONHOHWNH]KHWDPR]JyIRWRQSHGLJOpWH]Ę $, DPHO HJUpV]W FVDN OpWH]Ę IpQIRUUiVUyO LQGXOKDW $,, PiVUpV]W KD D IRWRQ HOQHOĘGLN YDJ D SiOiMD PHJW|ULN YDODPHO OpWH]Ę WiUJRQ YDJ DUUyO YLVV]DYHUĘGLN DYDJ DPLDWW HOJ|UEO DN NRU LV OpWH]ĘUĘO LQGXOW V QHP D VHPPLEĘO (OOHQWPRQGiVUD MX  (] D] pV]OHOpVL LGĘ QHP D]RQRV D JpSMiUPĦ IpNH]pVpQpO ILJHOHPEHYHWW pV]OHOpVL LGĘYHO DQQiO OpQHJHVHQ NHYHVHEE $EEDEHOHV]iPtWMiND]DNDGiOpV]OHOpVpQNtYODIpNH]pVPHJNH]GpVpUHYRQDWNR]yG|QWpVPHJKR]D WDOiQDN LGĘWDUWDPiW LV ² LWW FVDN PDJiW D] pV]OHOpVW YHVV]N ILJHOHPEH D UHDNFLyUD YRQDWNR]y G|QWpV LGHMpW QHP(]D]pV]OHOpVLLGĘSODIpQQHNDOpWH]ĘUHWLQiMiUDpUNH]pVpWĘOD]DJiEDMXWiViLJpVDWXGDWRVXOiViLJHOWHOW LGĘWIRJODOMDPDJiEDQ  WRWWXQN H]pUW D WpWHO LJD] 7,, 4HG 73 $, $,(

$,,377,, 7pWHO,, $ 3 WpUSRQWWyO U WiYROViJEDQ HJ / OpWH]Ę YDQ YDJ YROW D W LGĘSRQWEDQ KD D W¶ UF WLGĘSRQWEDQ WW¶ /UĘOIRWRQpUNH]LNJUDYLWiFLyPHQWHVWpUEHQD3WpUSRQWED %L]RQ WiV )RWRQFVDNOpWH]ĘUĘOLQGXOKDW 7,, $W¶ UF WLJD]PL YHO F D IpQ VHEHVVpJH JUDYLWiFLyPHQWHV WpUEHQ D] $,, D[LyPD V]HULQWpVWLQGXOyIHOWpWHOHDWpWHOQHN0LQGHEEĘOSHGLJN| YHWNH]LNDWpWHOLJD]ViJD 7,, 4HG73$,,7,,37 7,,( (NYLYDOHQFLD,,(+DD%WpUSRQWEyOIRWRQLQGXOD]/%OpWH]ĘUĘOW¶LGĘSRQWEDQPHOD3 WpUSRQWED %z3 pUNH]LNDW W¶W LGĘSRQWEDQDNNRU%EHQD]/%OpWH]ĘYDJPpJPRVWDW LGĘSRQWEDQLVRWWYDQYDJFVDNDW¶LGĘSRQWEDQYROWRWWPHUWDW¶¶ W¶W¶¶W LGĘSRQWEDQ% EĘOHOPR]GXOWDYDJDNNRUUDPiUHOSXV]WXOW $7,,WpWHOOHOQLOYiQYDOyD]HNYLYDOHQFLD 7,,( 4HG 377,,7,, 

7pWHO,,+DD%WpUSRQWEDIRWRQpUNH]LNYDODPHO$ $% WpUSRQWEyODNNRUDIRWRQHJ P~OWEDQOpWH]ĘREMHNWXPUyOLQGXOWVPHJpUNH]pVH%EHPLQGLJDP~OWEHOLOpWH]pVWpQpWMHO]L %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW$%WpUSRQWEDIRWRQpUNH]LND] $ WpUSRQWEyO $z% QRKD D] $ WpUSRQWEDQ QHP YROW OpWH]Ę H DNNRU D IRWRQ D VHPPLEĘO NHOHWNH]HWW pV pUNH]HWW %EH (] YL V]RQWHOOHQWPRQGD]7,pVD7,,(HNYLYDOHQVWpWHOQHN(UJRD WpWHO LJD] 7,, 4HG 73 7, 7,,( 37 7,,( 7,,( (NYLYDOHQFLD,,($%WpUSRQWEDQOpYĘOiWye/pOĘOpQEiUPHO$L $L % VL!L « WpUSRQWEDQ OiWV]y /L OpWH]Ę IHOp LV WHNLQW D MHOHQEHQ /LQHN PLQGLJ FVDN D P~OWEHOL ² iOOy YDJPR]Jy²NpSpWOiWMD>P~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQ@ $ 7,, WpWHOOHO QLOYiQYDOy D] HNYLYDOHQFLD 7,,( 37 ‘ (NYLYDOHQFLD,,(DMHOHQEHQD%WpUSRQWEDQOpYĘOiWye/pOĘOpQNpSHVDWĘOH $L % VL! L

« WiYROViJUDEiUPHO$LWpUSRQWEDQOiWV]yODJOpWH]Ę/LWOiWQLKDIHOpWHNLQWQRKDD OiWV]yODJOpWH]Ę/LQHNPLQGLJFVDNDP~OWEHOL²iOOyYDJPR]Jy²NpSHMXWHOe/KH]D% WpUSRQWED²D]D]e/DMHOHQEHQ/LQHNFVDNH]WDP~OWEHOLNpSpWOiWMD>P~OWDMHOHQEHQSD UDGR[RQ@  $ 7,, WpWHOOHO QLOYiQYDOy D] HNYLYDOHQFLD 7,,( 37 ‘  9L]VJiOMXNPHJKRJDIpQPHQQLLGĘDODWWWHV]PHJNO|Q E|]ĘXWDNDW ,$IpQ DIRWRQ PR]JiVDYiNXXPEDQpV N|]HOtWĘHQ OHYHJĘ EHQ²JUDYLWiOyW|PHJWĘONHOOĘHQWiYRO D $IpQ NLVVpNHUHNtWYH NPWV VHF DODWW WHV] PHJ $,, V]HULQW (] NLFVLYHO NHYHVHEE PLQW D +ROG)|OGWiYROViJ E  NPW PLQG|VV]H HJ H]UHG D]D] PLOOL V DODWWWHV]PHJV]LQWpQ$,,V]HULQW F  NPW PiU FVDN HJ Wt]H]UHG V DODWW WHV] PHJ $,,V]HULQW G NPWFVDN HJV]i]H]UHG VDODWWWHV]PHJXJDQ FVDN$,,V]HULQW H 

PW PiU FVDN HJ PLOOLRPRG D]D] PLNUR V DODWWWHV]PHJ$,,V]HULQW I  PW FVDN HJ Wt]PLOOLRPRG V DODWW WHV] PHJ $,,V]HULQW J  PW ā D]D] HJKDUPDG Wt]PLOOLRPRG V DODWWWHV]PHJ$,,V]HULQW K PWāHJKDUPDGV]i]PLOOLRPRGVDODWWWHV]PHJ $,,V]HULQW L  PW ā HJKDUPDG PLOOLiUGRG D]D] QDQR V DODWWWHV]PHJ$,,V]HULQW ,,$PR]JyILOPDWYPR]JyNpSpQHNHPEHULpU]pNHOpVH  .H]GHWEHQDPR]JyILOPHQHJVDODWWDPR]JiVIi]LVDLWiE Ui]ROyiOOyNpSHWYHWtWHWWHN²H]NLVVpV]DJJDWRWWPR] JiVWPXWDWRWW  .pVĘEE Q|YHOWpN D]HJVDODWWL PR]JiVIi]LVRN V]iPiW UH(]MHOHQWĘVHQFV|NNHQWHWWHDPR]JiVV]DJJDWRWWViJiW  0D PiU D PR]LN pV WYN HJ V DODWW NE PR]JiVIi]LVW PXWDWQDNtJPLQGHQYLOOy]iVWyOpVV]DJJDWRWWViJWyOPHQ 

$ODSKHO]HWEHQDWiYPpUĘYHOW|UWpQĘWiYROViJPpUpVQpODIpQOHYHJĘEHQKDODG$OHYHJĘDEV]RO~WW|UpVPXWD WyMDQPKXOOiPKRVV]RQ3DQRPiVRQƒ&RQ NHUHNtWYH $]HOĘ]ĘNpSOHWDODSMiQDIpQ VHEHVVpJHOHYHJĘEHQ FOHYHJĘ F Q PV | PV  0pUpVHNOp]HUHVWiYPpUĘYHOgYHJHV-y]VHItMSiOi]DWDROGDORNWyEHU $ WRYiEELDNEDQPLYHO QHPPpUQL DNDUXQN KDQHP HOYHNHW PHJiOODStWDQL H]pUW HJVpJHVHQ NPVpUWpNNHOV]iPRORNDNiUYiNXXPEDQDNiUOHYHJĘEHQGHJUDYLWiOyW|PHJWĘOWiYROWHUMHGDIpQ$]HOYHLP V]HPSRQWMiEyOH]]HOQHPN|YHWHNHOpUGHPLKLEiW²*,  WHVOHWWDPXWDWRWWPR]JyNpSPHUWD]HPEHULDJQHPWXG MD D PiVRGSHUFLJ D]D] PiVRGSHUFHQNpQW V]HU HJ PiVXWiQPXWDWRWWiOOyNpSHNHQU|J]tWHWWNO|QE|]ĘPR]JiV Ii]LVRNDWHONO|QtWHQLHJPiVWyO ,,,$OiWyKDWiU DKRUL]RQW WiYROViJDD)|OGÄVtN´QDNWĦQĘ IHOOHWpQ

SOWHQJHUYDJQDJREEWyVtNWHUHS PV]HP PDJDVViJ~HPEHUWILJHOHPEHYpYH -HO|OMHGDKRUL]RQWQDJViJiW WiYROViJiW NPEHQpVKD]HP EHUV]HPPDJDVViJiWPpWHUEHQ+DDV]HPOpOĘHPEHUV]HPPDJDVViJD K PpWHU G # ā K K NP ā # NP  e iEUD NE NP VXJDU~ N|U D OiWyKDWiU D KRUL]RQW NLWHUMHGWVpJH >OGiEUD7UXHKRUL]RQ± K ò NP V]DNDV]D@$PLDV]HP OpOĘ V]HPPDJDVViJiW pV D NE NPUH OpYĘ KRUL]RQWRW |VV]H N|WĘ D )|OGJ|PE|W pULQWĘ e HJHQHVHQ PpUYH D NPUH OpYĘ KRUL]RQWRQ W~O YDQ DEEyO PLQG|VV]H DNNRUD UpV] OiWKDWy DPHQQL EHOĘOH D] e HJHQHV I|Op PDJDVRGLN OG iEUD 7UXH KRUL]RQ 3pOGiXO KD D WHQJHUHQ HJ YLWRUOiV KDMy N|]H OHGLN pV PpJ FVDNNENPUHYDQDWHQJHUSDUWRQ D Yt] V]LQW MpQ iOOy

V]HPOpOĘWĘO DNNRU FVDN D YLWRUOiLW YDJ DQQDN LV FVDNHJUpV]pWOiWQiiPGHDKDMyWHVWpWQHP$KDMyWHVWFVDN DNNRU WĦQLN IHO DPLNRU D KDMy HOpUWH D V]HPOpOĘWĘO V]iPtWRWW NLORPpWHUW ² PLQGH] D )|OG J|PEDODNMD D )|OGIHOV]tQ J|U EOHWH PLDWW YDQ eSSHQ H]pUW KD D KRUL]RQW N|]HOpEHQ D KR UL]RQW HOĘWW YDJ XWiQ PDJDVDEE GRPE YDJ KHJ HPHONHGLN DNNRU D V]HPOpOĘ D GRPE YDJ KHJ P|J|WWL D )|OGIHOV]tQHQ OpYĘ D GRPE YDJ KHJ PDJDVViJiQiO QHP QDJREE WiUJDNEyO EL]WRVDQQHPOiWVHPPLWVHP HILQtFLy9%-$]HPEHU5VXJDU~ 5”V PV NP J|PELN|UQH]H WpEHQDOpWH]ĘNNHONDSFVRODWRVDQEHN|YHWNH]HWWYL]XiOLVHVHPpQHN~QÄ9´ YL]XiOLV NYi]L YDJEXERUpNMHOHQ LGĘ EHQYDOyW|UWpQpVHN 9%-   HILQtFLy$9%-$]HPEHU5VXJDU~ 5”VÂÂPV P J|PELN|UQH]HWp EHQ D OpWH]ĘNNHO NDSFVRODWRVDQ EHN|YHWNH]HWWDXGLRYL]XiOLV HVHPpQHN ~Q Ä$9´ DXGLRYL ]XiOLV

NYi]LYDJEXERUpNMHOHQEHOLW|UWpQpVHN $9%-  $] DXGLRYL]XiOLV EXERUpNMHOHQ $9%- GHILQtFLyMD DODSMiQ PiU pUWKHWĘ KRJ PLpUW HOHJHGQN V]yED JRQGWDODQXO D WĘOQN PpWHUWiYROViJEDQOpYĘ3pWHUUHOpVD]PpWHUWiYROViJEDQOpYĘ 3iOODO $[LyPD ,, $ILOPpVDWYNpSpWD]HPEHUPR]JyQDNOiWMDKDD]HJPiVWyODOLJNO|QE|]ĘNpSHND] HPEHULpV]OHOpVLLGĘQpO VHF U|YLGHEELGHLJ SOV]HNXQGXPLJ OiWKDWyN $ ILOP pV D WY HJHWOHQ NpSNRFNiMiQDN PHJMHOHQtWpVL LGHMH WP# V V $] HJPiV XWiQ IRODPDWRVDQ HJHQNpQW NpW V]i]DG PiVRGSHUFLJ D] HPEHUL pV]OHOpVL LGĘQpO ² V]HNXQ GXPQiO ² U|YLGHEE LGHLJ PXWDWRWW HJPiVWyO FVDN QDJRQ NLV PpUWpNEHQ NO|QE|]ĘiOOyNpSHNVRUDYLOOy]iVWyO pV V]DJJDWRWW ViJWyO PHQWHV IRODPDWRVQDN WĦQĘ ÄPR]JyNpSHW´ DG $,, 37 7,, 7pWHO,,$EXERUpNMHOHQIHOROGMDVRNpOĘOpQ N|]WND]HPEHU V]iPiUDDP~OWDMHOHQEHQ SDUDGR[RQW 

%L]RQ WiV $IpQiOWDOVD]D]DPR]LYDJWYHJHJiOOyNpSpQHN YHWtWpVL LGHMH D V HPEHUL pV]OHOpVL LGĘQpO >$,,@ U|YL GHEE LGĘ $,, DODWW PHJWHWW ~WF FāW  NPVā V  NP PDMGQHP D )|OGJ|PE VXJDUD pV W|EE PLQW H]HUV]HUHVH D KRUL]RQW WiYROViJiQDN 9LV]RQW D IpQ D V LGĘK|] Np SHVW PpWHUW PiU FVXSiQFVDN D]D] HJPLOOLRPRG PiV NpSS PLNUR V DODWW WHV] PHJ $,, D[LyPD V]HULQW $ V HJPLOOLRPRG V PiVNpSS PLNUR V LGĘWDUWDP D V LGĘQHN  PLQG|VV]HDH]UHGUpV]H VV ā ā  ā ā  0iUPRVW KD D EXERUpNMHOHQ %-( *5 J|PEMpQHNIpOJ|PEMpQHN 5 VXJDUD PpWHU DNNRU EHOiWKDWy KRJ H EXERUpNMHOHQ KDWiUiUyO YDJ YDODPHO EHOVĘ SRQWMiEyO OHJHQ H] D 3 SRQW D . N|]pSSRQWMiED pUNH]Ę IRWRQ pVYDJ KDQJMHO ǻW ~WLGĘWDUWDPD HOKDQDJROKDWy pUWpNNHO NO|QE|]LN

FVDNDQXOOiWyO PLQpON|]HOHEEYDQD3SRQWD.N|]pSSRQWKR] DQQiOLQNiEE (EEĘON|YHWNH]LNKRJSOD.N|]pSSRQWEDQiO Oy HJpV]VpJHV HOPpMĦ HPEHU V]iPiUD D] 5 PpWHU VXJDU~ *5 J|PEIpOJ|PE EiUPHO 3 SRQWMiEDQ 3. OpYĘ IRWRQ pVYDJ KDQJIRUUiV $,, iOWDONLERFViWRWWKXOOiPRND]pV]OHOĘV]iPi UD MHOHQ LGHMĦQHN WĦQQHN MyOOHKHW D N|]WN OpYĘ QDJREE PLQW QXOOD WiYROViJ PLDWW D IRWRQ pVYDJ D KDQJIRUUiV YDJ OpWH]LN D 3 SRQWEDQ D MHO HN . N|]pSSRQWED pUNH]pVHNRU LV YDJ PiU QHP 7,,( $ MHOHQLGHMĦVpJ LOO~]LyMD DQQDN N|V]|QKH  WĘ KRJ D] iOODWRN MyUpV]pQHN pV D] HPEHUQHN D] DJD D] HYR O~FLy IRODPiQ D] HJ PLOOLV]HNXQGXPQiO NRUiEEL W|UWpQpV LGH MpW D VDMiW MHOHQLGHMpWĘO QHP NHOOHWW PHJNO|QE|]WHVVH H]pUW PD VHP WXGMD PHJNO|QE|]WHWQL ² KLV] D U|YLGWiY~ PHPyULiMiYDO ~J HPOpNV]LN Ui PLQWKD D] D MHOHQEHQ W|UWpQW YROQD (] D WpQ IpQ pV KDQJMHO

HVHWpEHQ LV $,, ² D]D] DXGLRYL]XiOLV NYi]L YDJ EXERUpNMHOHQEHQ $9%- ² YDOyEDQ IHOROGMD D] HPEHU V]iPiUDDP~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQW 7,, 4HG73$9%- $,,$,,$,,$,,7,,(37‘   ,,,$7e5  $ 0LDWpU"  $ OpWH]ĘN NLWHUMHGpVH ÄNpWDUF~´ ² HJUpV]W WDSDV]WDOKDWy PiV UpV]WQHP (EEHQDUpV]EHQD]DQDJLYLOiJ WpU V]yYDOLOOHWHWWIRJDOPi YDOpVHWpUDWWULE~WXPDLYDOIRJODONR]RP$]DEV]WUDNW PDWHPD WLNDL WHUHN QHP NpSH]LN YL]VJiODWDLP WiUJiW ² EiU DKRO V]NVpJHVHPOtWpVWWHV]HNQpPHOLNUĘO  77/ROGDO$NDGpPLDNLDGy%XGDSHVW $EV]WUDNWPDWHPDWLNDLWHUHNSODKiURPGLPHQ]LyVHXNOLGHV]L JHRPHWULDV]HULQWL WpUPLQWDYDOyVWpUHOVĘ DEV]WUDNFLyMD HQQHN iOWDOiQRVtWiVD D %yODL/REDFVHYVWNLMIpOH KLSUEyOLNXV WpU PHOEHQ D %RODL pV D /RED FVHYV]NLM DONRWWD KLSUEyOLNXV

JHRPHWULD pUYpQHV (EEHQ pUYpQHVHN D] HXNOLGHV]L D[LyPiN NLYpWHOW NpSH] D SiUKX]DPRVViJLD[LyPD«$V]i]DGN|]HSpUHHVLNDKiURPQiOW|EEGLPHQ]LyVHXNOLGHV]LWpUIRJDOPiQDN PHJDONRWiVD + *UDVVPDQQ $&DOH $ PDWHPDWLNDL WpUIRJDORP IHMOĘGpVpEHQ D N|YHWNH]Ę G|QWĘ OpSpV % 5LHPDQQQHYpKH]IĦ]ĘGLNDNLEĘOV]iUPD]ypUWHNH]pVpEHQPHJDGWDDW|EEGLPHQ]LyVJ|UEOWWpUiOWDOiQRV IRJDOPiW (] D WpUIRJDORP NpVĘEE IRQWRV DONDOPD]iVW QHUW D] iOWDOiQRV UHODWLYLWiV HOPpOHWpEHQ $ JHRPHWULD IHMOĘGpVpYHOPLQG~MDEEpV~MDEEWHUHNNHUOQHNYL]VJiODWDOitJD]HPOtWHWWHNHQNtYOD]DIILQDSURMHNWtYD PHWULNXVDWRSROyJLNXVWHUHNVWE$PRGHUQPDWHPDWLNiEDQiOWDOiEDQWpUQHN WRSROyJLNXVWpUQHN QHYH]LNEL]R QRVREMHNWXPRN JHRPHWULDLDODN]DWRNIJJYpQHNVWE RODQKDOPD]iWDPHOEHQDN|UQH]HW Q OWKDOPD] IRJDOPD pUWHOPH]YH YDQ $ JHRPHWULD UpJHEEHQ FVDN D] DQDJL YLOiJ N|]YHWOHQO pV]OHOKHWĘ WpUEHOL IRUPiLW

pV  $PLQWD]LGĘQpOLVHPOtWHWWHPDOpWH]ĘN D]pOĘNpVpOHWWH OHQHN OpWH]pVpW ² KD PiVNpSS QHP OHJDOiEE PĦV]HUUHO ² iOWDOiEDQ WDSDV]WDOMD D] HPEHU eU]pNV]HUYHLQN UpYpQ W|EEIpOH OpWH]Ę OpWH JDNUDQ N|]YHWOHQO LV pV]OHOKHWĘ ÄNp]]HO IRJKD WyDQ´ WDSDV]WDOKDWy $ OpWN|Q NtYO WDSDV]WDOKDWMXN VRN Op WH]ĘOpWpWLJD]ROyNO|QIpOHHJpEWXODMGRQViJiWLV3pOGiXO NLWDSLQWKDWMXN DQDJiQDN PLQĘVpJpW WHVWKĘPpUVpNOHWpW pUH] KHWMN LOODWiW OiWKDWMXN KD NHOO PLNURV]NySSDO WiYFVĘYHO YDJ HVHWOHJ PiV PĦV]HUUHO V]tQpW V]HUNH]HWpW QDJViJiW pU]pNHOKHWMN V~OiW VWE H WDSDV]WDOKDWMXN ² EL]RQRV HVH WHNEHQ FVDN PĦV]HUUHO ² D OpWH]ĘN NLWHUMHGpVpW V]pOHVVpJpW KRVV]~ViJiWPDJDVViJiW LV $ OpWH]ĘN NLWHUMHGpVH D]RQEDQ NpWDUF~ (JUpV]W MHOHQWL D NRQNUpW ² pOĘ YDJ pOHWWHOHQ ² OpWH]ĘN DQDJJDO EtUy WHVWpQHN V]pOHVVpJpW KRVV]~ViJiW PDJDVViJiWYDVWDJViJiW 0iVUpV]W

MHOHQWLD]HJHVNRQNUpWOpWH]ĘNÄWHVWH´N|]|WWLDQDJOiWKDWy NLWHUMHGpVpW JRQGROMXQN SO HJ Y|OJHW NLW|OWĘ N|GUH VWE HMHOHQWLSpOGiXO²DWiYFVĘDVSHNWURV]NySpVDPLN URV]NyS IHOWDOiOiVD HOĘWW ² D NRQNUpW OpWH]ĘN N|]|WWL DQDJ JDO NLW|OWHWOHQQHN OiWV]y ÄKHOHNHW´ SO D 1DSUHQGV]HUEHQ D 1DS pV D EROJyL LOOHWYH PiV pJLWHVWHN N|]|WWL DYDJ SpOGiXO HJ V]RED IDOiYDO PHQQH]HWpYHO pV SDGOyMiYDO N|UO]iUW ² UHVGRER]QDNWHWV]Ę²KHOHWPHOHNHWHNNRUÄĦU´QHNLOOHW YH ÄWpUIRJDW´QDN LV V]RNWXQN QHYH]QL ² V]LQRQLPDNpQW ĥUQHN OHJLQNiEED]pUWQHYH]]ND]pJLWHVWHNDJDOD[LVRNN|]|WWLKH OHWYDJHJHGpQEHOVHMpW HNNRUĦUWDUWDOPiUyOEHV]pOQN PHUW D] V]iPXQNUD PD LV UHVQHN WĦQLN ² QRKD QHP D] FVDN D] RWWOpYĘDQDJYDJDSUypOĘOpQPHJIHOHOĘPĦV]HUQpONOiOWD OiEDQ QHP OiWKDWy 6ĘW YDQ RODQ NLFVLQ OpWH]Ę $PHO PpJ PLNURV]NySSDOVHPOiWKDWy (OYRQDWNR]WDWYD KiW D

NRQNUpW OpWH]ĘN iOWDO ÄNLIHV]tWHWW´ DQDJJDO ÄNLW|OW|WW YDJ NLW|OWHWOHQQHN´ OiWV]y KHO HVHWpEHQ PDJXNWyODOpWH]ĘNWĘOD]DP~JDOpWH]ĘNWXODMGRQViJiWNpSH]Ę KiURP SiURQNpQW HJPiVUD PHUĘOHJHV LUiQ~ NLWHUMHGpVNUĘO PLQW D OpWH]ĘNREMHNWtYWXODMGRQViJiUyO V]pOHVVpJNUĘO KRV] V]~ViJXNUyO PDJDVViJXNUyOYDVWDJViJXNUyO YDJ D WiYROViJXN UyO EHV]pOKHWQN iPGH VRKDVHP PLQW D OpWH]ĘNWĘO IJJHWOHQ |QiOOyHQWLWiVUyO 7HKiW DPtJ D ¶WHVW¶ DQQDN ¶DODN¶MD D ¶V]pOHVVpJ¶H ¶KRVV]~ViJ¶D ¶PDJDVViJ¶D D ¶W|PHJ¶H D ¶V~O¶D D ¶V]tQ¶H D ¶V]DJ¶D D ¶KĘPpUVpNOHW¶H VWE V]DYDN iOWDO MH O|OW IRJDOPDN D] HPEHU iOWDO W|EEQLUH OHJDOiEE PĦV]HUHVHQ  YLV]RQDLW YL]VJiOWD HXNOLGHV]L JHRPHWULD D]

DEV]WUDNW WHUHN VHJtWVpJpYHO YLV]RQW D PRGHUQ PDWHPDWLND NpSHV OHtUQLD YDOyViJVRN PiVRODQ IRUPiMiWpVYLV]RQiWLVDPHOHNFVDNKDVRQOyDNDWpUEHOLIRUPiNKR]pV YLV]R QRNKR]$EV]WUDNWWpUUHSpOGDDIROWRQRVIJJYpQHNWHUHDKRODWpUSRQWMDLIJJYpQHN$]iOWDOiQRVPDWH PDWLNDLWpUIRJDORPPHJDONRWiViEDQQDJV]HUHSHYROW5LHV])ULJHVQHNDV]HOHMpQ$]WKRJPHOLNPD WHPDWLNDL WpU WNU|]L YLVV]D OHJSRQWRVDEEDQ D YDOyViJRV WpU WXODMGRQViJDLW FVDN D WXGRPiQRV WDSDV]WDODW G|QWKHWL HO %RODL NRUiQDN PDWHPDWLNXVDL PpJ D]RQRVtWRWWiN D KiURPGLPHQ]LyV HXNOLGHV]L WHUHW D YDOyViJRV WpUUHO $ UHODWLYLWiV HOPpOHWH V]HULQW D KiURPGLPHQ]LyV HXNOLGHV]L WpU JHRPHWULiMD FVDN N|]HOtWĘOHJ DONDOPDV D YDOyViJRVWpUOHtUiViUDHUUHSRQWRVDEEDQD5LHPDQQJHRPHWULDDONDOPD]KDWy 77/ROGDO$NDGpPLD NLDGy%XGDSHVW  (QWLWiV YDODPHOGRORJWXODMGRQViJDLQDND]|VV]HVVpJHPHOHNWĘODGRORJD]DPLLOOHWYHRODQDPLOHQ

 WDSDV]WDOKDWy pV REMHNWtY WXODMGRQViJDLW MHOHQWLN D] DQDJL YLOiJ PLNUR pV PDNUR OpWH]ĘLQHN DGGLJ D ¶WpU¶ QHYĦ IRJDORP ² MyOOHKHWVHMWKHWĘHQYDQN|]HDOpWH]ĘNK|]²QHPHJpV]HQLOHQ *RQGROMXN FVDN PHJ 3pOGiXO D] LGĘ YL]VJiODWiQiO PiU HPOtWHWW IHOKĘEĘO D I|OGEH FVDSy YLOOiP WHUMHGpVH D I|OG IHOp pV D] DODNMD OiWKDWy 7RYiEEi V]tQH pV D] iOWDOD NHOWHWW KDQJ YD ODPLQW KD EHOHFVDS YDODPLEH DNNRU D KĘPpUVpNOHWH LV WDSDV] WDOKDWy SO PHJJ~MWMD D IiW pSOHWHW DPLEH EHOHFVDSRWW V H MHOHQVpJ pV PLQGH]HQ WXODMGRQViJD DNNRU LV OHQQH KD D] HPEHULVpJQHPLVOpWH]QH²D]D]REMHNWtYGRORJ(]]HOV]HPEHQ D ¶WpU¶QHN SpOGiXO VH V]tQH VH V]DJD VH KDQJMD VH W|PHJH VHV~ODVHKĘPpUVpNOHWHQHPpU]pNHOKHWĘ+iWDNNRUYROWDNpSS PLOHQGROJRWLVMHO|OD¶WpU¶V]yPHOHWD]HPEHULVpJĘVLGĘN yWD KDV]QiO" 0LIpOH GRORJ D ¶WpU¶ PHOHW D] HPEHU H]HU pYHN yWD

NO|QIpOH PpUĘHV]N|]|NNHO SO OiE N|Q|N UĘI LOOHWYH PpWHUU~GWROyPpUĘVWE QDJJRQGRVViJJDOPpU"(]WDNpUGpVW YL]VJiOMXNPRVWPHJ 0LHOĘWWD]RQEDQVDMiWHOPpOHWHPHWD¶WpU¶PLEHQOpWpUĘOUpV] OHWHVHQ LVPHUWHWQpP Qp]]QN QpKiQ WpUUH YRQDWNR]y iOOiVSRQ WRW LVPHUW ILOR]yIXVRN IL]LNXVRN PDWHPDWLNXVRN IHOIRJiViQ NHUHV]WO $WpUUĘOYDOORWWWXGRPiQRVQp]HWHN (UpV]IXQNFLyMDQpKiQYpOHPpQIRUPiOyWXGyVWpUUHONDSFVR ODWRVQp]HWHLOpQHJpQHNEHPXWDWiVD(QQHNVRUiQEiUQpPHOLN PHJOiWiVKR] IĦ]|N PHJMHJ]pVW QHP FpORP D] LVPHUWHWHWW Qp]H WHNNLPHUtWĘEtUiODWD(JH]ĘYDJHOWpUĘiOOiVSRQWRPD]HOPp OHWHPEĘOPHJPXWDWNR]LN /iVVXN0LWJRQGROWDWpUUĘOSpOGiXOD]yNRUL=pQyQ$ULV]WR WHOpV]YDJ3WROHPDLRV]PDMGDN|]pSNRUEDQ1.RSHUQLNXV]* %U~Qy *DOLOHL .HSOHU * : /HLEQL] ,VDDF 1HZWRQ pV , .DQW 9pJO KRJDQ YpOHNHGHWW XJDQHUUĘO D ;,;;; V]i]DG KD

WiUiQ0LQNRZVNL(UQVW0DFKpV$OEHUW(LQVWHLQ" $]yNRUEDQDILOR]yIXVRNNO|QIpOHNpSSYpOHNHGWHNDWpUWHU PpV]HWpUĘO =pQyQ (OHD NELH± J|U|JILOR]yIXV ~J WDUWRWWD KRJ DQDJWyO IJJHWOHQ WpU Ä QLQFV PHUW KD YROQD DNNRU DQQDNLVPpWWpUEHQNHOOHQHOHQQLHpVtJWRYiEEDPLOHKHWHW OHQ´ $ULV]WRWHOpV] LH J|U|J WXGyV ILOR]yIXV PpJ D WHVWHN N|]|WWL ĦUW VHP WDUWRWWD OpWH]KHWĘQHN 6]HULQWH HJ WHVWÄKHOH´DN|UQH]ĘWHVWKDWiUD 3WROHPDLRV] LV] DOH[DQGULDLPDWHPDWLNXVFVLOODJiV] JHRJUiIXVDV]WUROyJXV9DOORWWDKRJDWpUpVD]DQDJHOYi  77/ROGDO /iVGHFOĘ]ĘOiEMHJ]HWHW  ODV]WKDWDWODQ 6]HULQWH D YLOiJHJHWHP N|]pSSRQWMiEDQ QXJV]LN D )|OG N|UO|WWH D NO|QE|]Ę V]IpUiN OHJNtYO D] iOOyFVLO ODJRN V]IpUiMD H]]HO HJWW YpJH YDQ PDJiQDN D WpUQHN LV

DPHOLOPyGRQPLQWHJÄDWPRV]IpUD´YHV]LN|UOD)|OGHW 6]HQW ÈJRVWRQ LV]  D Ä6]HQW ÈJRVWRQ YDOORPiVDL´ FtPĦ PĦYH KHWHGLN N|QYH , IHMH]HWpEHQ D WpUUHO NDSFVRODW EDQDQQLWtUKRJÄD]YROWDPHJJĘ]ĘGpVHPKRJDPLWDWpUNLWHUMHGpVWĘOPHJ IRV]WYD JRQGRORN D] HJV]HUĦHQ VHPPL PpJ FVDN RODQ ĦU VHP PLQWKD SpOGiXO YDODPHO WHVWHWHOYLV]QNKHOpEĘOVKHOHPLQGHQI|OGYt]OpJLYDJpJLWHVWKtMiQWHOMHVHQUHVHQPD UDGQD GH PpJLV FVDN UHV KHO PRQGKDWQiP NHUHWHN N|]p V]RUtWRWW VHPPL YROQD $] pQ DQDJLDVIHOIRJiVRPWHKiWPpJVDMiWPLYROWRPLUiQWLVWiMpNR]DWODQXOHJV]HUĦHQVHPPLQHN tWpOWHPLQGD]WDPLQHNQHPYROWKHOV]HULQWYDOyNLWHUMHGpVHYDJĦUEHQV]pW|POpVHDPLQHP YROWV~ORVW|PHJYDJV]pWNtYiQNR]yOpJQHPĦWHVWDPLH]HNEĘOVHPPLWQHPWDUWDOPD]RWWV QHPWXGRWWWDUWDOPD]QL´ $ N|]pSNRUEDQ D WpU PpJ 1 .RSHUQLNXV] OHQJHO FVLOODJiV] V]iPiUDLVYpJHVJ|PEYROW

$YpJWHOHQWpUEHQQHDYpJWHOHQDQDJJRQGRODWiYDO*%U~Qy QiOMHOHQLNPHJNLIHMH]HWWHQDN|]pSNRUEDQ -.HSOHU QpPHWPDWHPDWLNXVFVLOODJiV]pVRSWL NXV XQV]ROiViUD ,VDDF 1HZWRQ Ä3ULQFLSLD´ FtPĦ EHQ PHJ MHOHQWPĦYpEHQIRJODONR]RWWD]LGĘYHOpVDWpUUHO$]RQEDQQHP GHILQLiOWD VHP D] LGĘW VHP D WHUHW $UUD KLYDWNR]RWW KRJ HPH IRJDOPDN MHOHQWpVpW PHJKDWiUR]iV QpONO LV PLQGHQNL LVPH UL $[LRPDWLNXV HOPpOHWUHQGV]HUpEHQ DODSIRJDORPNpQW NH]HOWH H]HNHWÈPEiUQpKiQMHOOHPYRQiVXNDWLVPHUWHWWH(]WtUWDSpO GiXO D WpUUĘO Ä$] DEV]RO~W WpU VDMiW WHUPpV]HWpQpO IRJYD IJJHWOHQ PLQGHQ NOVĘ KDWiVWyO YiOWR]DWODQ pV PR]GtWKDWDW ODQ´1HZWRQD]WSHUV]HQHPUpV]OHWH]WHKRJPLOHQLVD]iO WDODHPOtWHWWÄDEV]RO~W´WpUWHUPpV]HWHVKRJPLEHQNO|QE| ]LN DWWyO KD QHP OHQQH DEV]RO~W $]W VHP WXGDWWD KRJ PLpUW IJJHWOHQ PLQGHQ NOVĘ KDWiVWyO V KRJ PLpUW YiOWR]DWODQ pV

PR]GtWKDWDWODQ 9pJO V]HULQWH D WpU DPLQW D] LGĘ LV |QiOOy OpWH]Ę *:/HLEQL] V]HULQWD]LGĘpVDWpUYDODPLYL V]RQODJRV 1HZWRQDEV]RO~WWpUpVLGĘIHOIRJiViWQHPIRJDG WDHOGHĘVHPGHILQLiOWDVHPD]LGĘWVHPDWHUHW , .DQW  QpPHW ILOR]yIXV IĘOHJ 1HZWRQ KDWiViUD D WHUHWDSULRULNDWHJyULDNpQWNH]HOWH (UQVW 0DFK PRUYDRUV]iJLRV]WUiN IL]LNXV ILOR ]yIXV NULWLNiMD 1HZWRQ WpU pV LGĘIHOIRJiViUyO EHIROiVROWD  /iVGHOĘ]ĘOiEMHJ]HWHW (UHGHWLNLDGYiQ6]HQWÈJRVWRQYDOORPiVDL>PDJDUUDIRUGtWRWWD9DVV-y]VHI@%XGDSHVW6]HQW,VWYiQ7iU VXODW>@KWWSPHNQLLIKX /iVGHOĘ]ĘOiEMHJ]HWHW  /iVG 6LU ,VDDF 1HZWRQ 3ULQFLSLD HILQLWLRQV 6FKROLXP )RUGtWRWWD $QGUHZ 0RWWH KWWSJUDYLWHHWULSRGFRPGHILQLWLRQVKWP 

/GKWWSZZZNLUMDVWRVFLILOHLEQLW]KWP /iVG,6=6=$NDGpPLD.LDGy±RVVXWK|QYNLDGyROGDODSULRULODWILODWDSDV]WDODWRWDWpQHNHW PHJHOĘ]ĘDWDSDV]WDODWRWPHOOĘ]ĘDWWyOIJJHWOHQ PHJiOODStWiVtWpOHW  (LQVWHLQW DNL D]RQEDQ NpVĘEE DUUD D PHJiOODStWiVUD MXWRWW KRJ LWW 0DFK pV 1HZWRQ ILOR]yILiMiQDN V]HPEHQiOOiViUyO YDQ V]ypVKRJ0DFKIL]LNiUDYRQDWNR]yNULWLNiMDQHPYROWHOpJJp PHJDODSR]RWW $OEHUW(LQVWHLQ QpPHWV]iUPD]iV~HOPpOHWLIL]LNXV UHODWLYLV]WLNXVIL]LNiMiEDQV]LQWpQPHOOĘ]WHDWpU pVD]LGĘ WHUPpV]HWpQHN IHOWiUiViWpVIRJDOPLPHJKDWiUR]iViW (] NLWĦQLN D]EHQPHJMHOHQWPXQNiMiEyO LOOHWYHD]EHQPHJMH OHQW Ä$ VSHFLiOLV pV iOWDOiQRV UHODWLYLWiV HOPpOHWH´ FtPĦ QDJN|]|QVpJQHN tURWW N|QYpEĘO $ VSHFLiOLV UHODWLYLWiVHO PpOHWEHQ SpOGiXO DODSYHWĘHQ D] HVHPpQHN WpUEHOL pV LGĘEHOL ÄKHOpW´ WpU pV LGĘNRRUGLQiWiNNDO HJPiVKR] NpSHVW

HJHQOH WHVHQ pV IRUJiVPHQWHVHQ PR]Jy WpUNRRUGLQiWDUHQGV]HUHNEHQ LO OHWYH HJHJ H]HNKH] WDUWR]y ÄLGĘWHQJHOHQ´ KDWiUR]WD PHJ ( NRRUGLQiWiN D . QXJYy pV PR]Jy NpW NRRUGLQiWDUHQGV]HU N| ]|WW D /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy VHJtWVpJpYHO iWV]iPtWKDWyN (LQ VWHLQ HOPpOHWpEHQ H]]HO NDSFVRODWEDQ D]W iOOtWMD D PR]Jy U~G YLVHONHGpVHRODQKRJHJLGHMĦHVHPpQHN DU~GHOHMHpVYp JH NO|QE|]Ę KHOHQ YDQQDN D]D] D U~G D PR]JiVD PLDWW U|YL GO KRVV]NRQWUDNFLyW V]HQYHG D PiVLN NRRUGLQiWDUHQGV]HUEĘO Qp]YH 0D[3ODQFN QpPHWIL]LNXVV]HULQWYDODPHOIL]L NDL PHQQLVpJ PpUpVL PyGMiQDN PHJDGiVD WHOMHVHQ SyWROMD D IR JDOPL GHILQtFLyW WL D IL]LNXV V]HPSRQWMiEyO ´ 0HJMHJ]HP (]]HO PLQW MRJRVViJiW D ,, IHMH]HW $ UpV]H SRQWMiEDQ LJD]RORP QHP pUWKHWHN HJHW PHUW D GHILQLiODWODQViJ SO D NR]PROyJLDL NpUGpVHN WHUpQ LV PiU OpQHJHV LQIRUPiFLyKLiQ

KR]VHPLDWWWpYHVN|YHWNH]WHWpVHNOHYRQiViKR]YH]HW  9ROWDNpSSPLDWpU" /iVVXN 0L D WpU pV PHOHN D] DODSYHWĘ YRQiVDL" (UUH ² PLQW OiWKDWWXN²VHPDILOR]yILiEDQVHPDIL]LNiEDQQLQFVPiLJHJ pUWHOPĦYiODV] 1RVDNNRUIROWDVVXNWRYiEEDNXWDWiVW0LQHNDPHJMHO|OpVp UHKDV]QiOMDD]HPEHUD¶WpU¶V]yW"$]EL]WRVKRJYDODPLNL WHUMHGpVVHO EtUy GRORJQDN H PpUKHWĘ NLWHUMHGpVH V]pOHVVpJH KRVV]~ViJD PDJDVViJDYDVWDJViJD LOOHWYH HJ YDJ NpW N O|QE|]Ę GRORJ NpW NO|QE|]Ę SRQWMiQDN WiYROViJD PiVNpSS IR JDOPD]YD D NpW SRQW N|]|WWL ¶KHOEHOL¶ HO>WpU@pV MHO|OpVpUH 3pOGiXO JDNUDQ V]RNWiN ² V QHP FVDN N|]QDSL pUWHOHPEHQ YpYH ²D]WLVPRQGDQLÄ1DJH]DWpU´Ä0pUMNDWpUEHOLWiYROVi JRW´Ä.LPHJQNDMiWV]yWpUUH´VWE

  ( 0DFK LH 0HFKDQLN LQ LKUHU (QWZLFNOXQJ KLVWRULVFKNULWLVFK GDUJHVWHOOW %URFNKDXV /HLS]LJ  ROGDO /iVG=XU(OHNWURGQDPLNEHZHJWHU.|USHUYRQ$(LQVWHLQ$QQDOHQGHU3KVLN,9)ROJH (LQJHJDQ JHQ-XQL  $(LQVWHLQÄ$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´PDJDUNLDGiV*RQGRODWNLDGy%XGDSHVW IRUGtWRWWD 9iPRV )HUHQF D EHYH]HWĘW pV D MHJ]HWHNHW tUWD U 1RYREiW]N .iURO RVVXWKGtMDV D] HUHGHWL N|QYQpPHWNLDGiVDEHQMHOHQWPHJ  0HJMHJ]HP $ ¶WpU¶ V]y HWLPROyJLiMD ² HUHGHWWDQD ² V]HULQW LV KDVRQOy MHOHQWpVW NDSXQN ÄWpU¶WHUOHW¶ ėVL XJRU NRUL V]y Y| RV]WMiN ¶WLU¶ DGRWW V]pOHVVpJ D KDOiV]KiOyQiO!¶ ¶WLUDȘ¶ PDJDV PpO K~]yKiOyQiO!¶

¶WlULPW¶ HOWHUO $] XJRU DODSDODN¶WlUɡ¶WpUKHOOHKHWHWW´ 9L]VJiOyGiVXQNWHKiWOHV]ĦNtWKHWĘpVOHV]ĦNtWHQGĘ DPD OpWH]Ę GROJRNUDDPHOHN REMHNWtYHNLWHUMHGWHNpV PHOHNQHND NLWHUMHGpVH²D]D]YDODPHOGLPHQ]LyMDV]HULQWLNpWSRQWMiQDN WiYROViJD ² YDOyViJRVDQ LV PpUKHWĘ V]iPV]HUĦVtWKHWĘ LOOHWYH D] HPEHU iOWDO pYH]UHGHN yWD D KRVV]~ViJ PpUpVpUH DONDOPDV NO|QIpOHPpUFpNNHOPiVDONDOPDVHV]N|]]HOHIIHNWtYHPpUWLV (YRQiVRNUDLVWHNLQWHWWHOPLD]WHKiWDPLWD¶WpU¶V]yYDO MHO|OW pV QDJViJiW pYH]UHGHN yWD WDSDV]WDOWD NpVĘEE QDJ JRQGGDOPpUWHD]HPEHU"5|YLGHQ$OpWH]ĘNWHVWHKiURPGLPHQ]L yV NLWHUMHGpVpQHN V]pOHVVpJpQHN KRVV]~ViJiQDN PDJDVViJi QDNYDVWDJViJiQDN PpUWpVYDJV]iPtWRWW PpUWpNH LOOHWYH HJ OpWH]Ę WHVWpQ OpYĘ $ pV % SRQW $% YDJ SO D] / OpWH]ĘQ OpYĘ$pVD]/OpWH]ĘQOpYĘ%SRQWPpUWpVYDJV]iPtWRWWWi YROViJD // 

$SiURQNpQWPHUĘOHJHVLUiQ~NLWHUMHGpVHNEĘOiOOyNLWHUMHGpV KiUPDVW PHOOHO V]NVpJNpSS PLNUR pV PDNURYLOiJXQN |VV]HV OpWH]ĘMHN|]WNDPROHNXOiND]DWRPRNpVH]HNHOHPLUpV]HFV NpLYDODPLQWD)|OGQNpVDQQDNpOĘLOOHWYHpOHWWHOHQYLOi JDGHD1DSUHQGV]HUpVDJDOD[LVXQNW|EELREMHNWXPDpVPDJDD 7HM~WUHQGV]HU YDODPLQW D] XQLYHU]XP LV UHQGHONH]LN QHYH]WH HO D] HPEHULVpJ ÄWpUQHN´ 0LQGH]W ~J KRJ D W|UWpQHOHP IR ODPiQ²W|EEH]HUpYDODWW²D]HPEHUDWDSDV]WDODWDLpVLV PHUHWHL IHMOĘGpVpYHO IRNR]DWRVDQ EĘYtWHWWH SRQWRVtWRWWD D ÄWpU´ IRJDOPiQDN WDUWDOPiW 7HKiW D ÄWpU´ D OpWH]ĘN NLWHUMH GpVH D] HPEHU iOWDO OHJDOiEE VHJpGHV]N|]|NNHO PpUĘHV]N|] ]HO PĦV]HUUHO PLQGHQNpSSHQ WDSDV]WDOKDWy pV REMHNWtY WXODM GRQViJD 1RV PLQGH]HN XWiQ HOĘV]|U LV D ¶WpU¶ V]yYDO MHO|OW IRJDORP GHILQtFLyMiWSyWROMXN % $WpUD[LRPDWLNXVHOPpOHWH $WpUHOPpOHWpQHNDODSMDL 3ULQFtSLXPRN

$ODSIRJDOPDN $¶OpWH]ʶD¶NLWHUMHGpV¶D]¶DQDJ¶D¶PR]JiV¶D¶QX JDORP¶ D ¶SiODJ|UEH ¶ D ¶IpQ VHEHVVpJH ± MHO|OL F¶ D] ¶LGʱMHO|OLW¶D¶NRRUGLQiWDUHQGV]HU¶D¶ KDMOiV V]|J¶  /GKWWSZZZWDQNRQYWDUKXKXWDUWDORPWLQWD7$023 BBB(WLPRORJLDLBV]RWDU(WLPRORJLDLBV]RWDUBBKWPO  D ¶WpU GLPHQ]LyL¶ D ¶GLPHQ]LyV¶ D] ¶HXNOLGHV]L WpU¶ D ¶QHPHXNOLGHV]L WpU¶ D] ¶HXNOLGHV]L WpU NRRUGLQiWiL¶ D ¶0LQNRZVNLIpOHWpU¶D¶0LQNRZVNLIpOHWpUNRRUGLQiWiL¶V]D YDN iOWDO MHO|OW IRJDOPDNDW LWW QHP GHILQLiOWDP H]HNHW LV PHUW²DODSIRJDOPDNQDN²WHNLQWHP HILQLiORPH]HNHWN|]YH WHWWHQDOpWD[LyPiNpVHNYLYDOHQFLiLNPHJDGiViQNHUHV]WO  HILQtFLyN $GLPHQ]LyYDONDSFVRODWRVIRJDOPDN /iVVXNHOĘV]|UQpKiQGLPHQ]LyYDONDSFVRODWRVIRJDORPGHILQt FLyMiW HILQtFLy LPHQ]LyQDN

QHYH]HP D OpWH]ĘN LOO UpV]HLN YDJ KDOPD]DLN pV D EHOĘON DEV]WUDNFLy UpYpQ NLJRQGROW JHRPHWULD DODN]DWRN PpUHWHLW D]D] KRVV]iW pVYDJ V]pOHVVpJpW pVYDJ PDJDVViJiWPLQWDPHJIHOHOĘLUiQ~YLUWXiOLVYDJYDOyVHJH QHV HN PpUHWpW MHOOHP]ĘV]iPDGDWR ND W  HILQtFLy‘ 1XOODGLPHQ]LyVQDN QHYH]HP D OpWH]Ę EiUPHO SRQW MiQDNpVDEHOĘOHDEV]WUDNFLyUpYpQNLJRQGROWJHRPHWULDLSRQW QDN D PpUHWHLW KRVV]iW V]pOHVVpJpW pV PDJDVViJiW MHOOHP]Ę V]iPDGDWRW PHO D SRQW HVHWpEHQ PLQGKiURP WHNLQWHWEHQ QXOOD D]D]DSRQWNLWHUMHGpVQpONOL ‘ HILQtFLy(JGLPHQ]LyVQDNQHYH]HPDOpWH]ĘEiUPHON|UYRQD OiQDN LOOHWYH D NpW YDJ W|EE GH QHP D]RQRV KDMOiVV]|JĦ PHWV]pVpYHO NHOHWNH]Ę PHWV]HWL pOYRQDOiQDN iOOMRQ HJHQHVV]DNDV] RN EyOYDJOHJHQYDODPLOHQJ|UEH pVDEHOĘ OH DEV]WUDNFLy UpYpQ NLJRQGROW KDVRQOy JHRPHWULDL YRQDOQDN D PpUHWpW D]D]DKRVV]iW MHOOHP]ĘV]iPDGDWRW  

0HJMHJ]pV$PLHJGLPHQ]LyVDQQDNQLQFVV]pOHVVpJHpVQLQFV YDVWDJViJDFVDNKRVV]DYDQ 7HNLQWVQN HJ HJGLPHQ]LyV YDOyV YDJ YLUWXiOLV YRQDODW HJHQHVW YDJ J|UEpW $ YDOyV YRQDOUD LOOHV]NHGĘ SRQWMD HJ OpWH]ĘQHN EiUPHO LUiQEDQ HOĘUH YDJ KiWUD PR]JDWKDWy 8JDQLOHQ LUiQEDQ PR]JDWKDWy HJ YLUWXiOLV YRQDOUD LOOHV] NHGĘ SRQW LV .|YHWNH]pVNpSS D] HJGLPHQ]LyV YpJWHOHQ YDOyV YDJ YLUWXiOLV YRQDORQ HJHQHVHQ YDJ J|UEpQ QLQFV NLWQWH WHWWLUiQpVKHO SON|]pSSRQW  HILQtFLy .pWGLPHQ]LyVQDN QHYH]HP D OpWH]Ę EiUPHO IHOV]t QpQHN LOOHWYH HJ YDJ W|EE GH QHP D]RQRV KDMOiVV]|JĦ PHW V]pVpYHO NHOHWNH]Ę IHOOHWpQHN pV D EHOĘON DEV]WUDNFLy UpYpQ  NLJRQGROW JHRPHWULDL DODN]DW IHOOHW PpUHWHLW YDJLV D KRVV]iWpVV]pOHVVpJpW MHOOHP]ĘV]iPDGDWRW  0HJMHJ]pV $PL NpWGLPHQ]LyV DQQDN QLQFV YDVWDJViJD FVDN V]pOHVVpJHpVKRVV]DYDQ

1p]]QNHJNpWGLPHQ]LyVYDOyVYDJYLUWXiOLV VtNYDJJ|U EOW IHOOHWHW$YDOyVIHOOHWUHLOOHV]NHGĘSRQWMDHJOpWH ]ĘQHNDIHOOHWHQEiUPHOLUiQEDQ HOĘUHYDJKiWUDMREE UDYDJEDOUDLOOHWYHDIHOOHWUHVLPXOyHJHQHVYDJJ|UEH YRQDO PHQWpQ PR]JDWKDWy8JDQtJEiUPHO LUiQEDQ PR]JDWKD Wy HJ YLUWXiOLV IHOOHWUH LOOHV]NHGĘ SRQW LV .|YHWNH]pVNpSS DNpWGLPHQ]LyVYDOyVYDJYLUWXiOLV VtNYDJJ|UEOW IHOOH WHQQLQFVNLWQWHWHWWLUiQpVKHO SON|]pSSRQW  HILQtFLy +iURPGLPHQ]LyVQDN QHYH]HN PLQGHQ OpWH]ĘW YDJ DQQDNUpV]pWLOOHWYHEiUPHOOpWH]ĘKDOPD]WpVDEHOĘOHDEV]W UDNFLy UpYpQ NLJRQGROW JHRPHWULDL DODN]DW PpUHWHLW D]D] D KRVV]iW V]pOHVVpJpW pV PDJDVViJiWYDVWDJViJiW PLQW KiURP SiURQNpQW HJPiVUD PHUĘOHJHV YLUWXiOLV YDJ YDOyV HJHQHV Pp UHWpW MHOOHP]ĘV]iPDGDWRW  0HJMHJ]pV 6]HPOpOMN PHJ HJ OpWH]Ę ODSRV YDJ J|UEOW KiURPGLPHQ]LyVWHVWpWYDJHJYLUWXiOLV ODSRVYDJJ|UEOW 

KiURPGLPHQ]LyV JHRPHWULDL DODN]DW WHVWpW 9DODPHO OpWH]Ę WHVWHHJOpWH]ĘIHOOHWpQYDJ pON|U YRQDOiQDOpWH]ĘEHO VHMpEHQ YDODPHO SRQWMD EiUPHO LUiQEDQ HOĘUH KiW UDMREEUD EDOUD NLIHOp EHIHOp IHO pV OH HJHQHV YDJ J|UEHYRQDOPHQWpQPR]JDWKDWy8JDQtJEiUPHOLUiQEDQPR] JDWKDWy HJ OpWH]Ę WHUpEHQ OpYĘ PiVLN OpWH]Ę 8JDQFVDN EiU PHO LUiQEDQ PR]JDWKDWy HJ YLUWXiOLV KiURPGLPHQ]LyV JHRPHW ULDL DODN]DW YLUWXiOLV YRQDOiUD YDJ IHOOHWpUH LOOHV]NHGĘ SRQWMD LOOHWYHDYLUWXiOLVKiURPGLPHQ]LyV JHRPHWULDL DODN]DW EDQDQQDNEHOVĘSRQWMDLV.|YHWNH]pVNpSSDKiURPGLPHQ]LyVYD OyV YDJ YLUWXiOLV ODSRV YDJ J|UEOW WHVWEHQDODN]DWEDQ VLQFVNLWQWHWHWWLUiQKHOD]RQEDQ SON|]pSSRQW OHKHW 7RYiEELPHJMHJ]pV 3HUV]H D OpWH]ĘN KiURP NHWWĘ HJ YDJ QXOODGLPHQ]LyVQDN WĦQĘ HJV]HUĦ YDJ |VV]HWHWW UpV]H FVDN N|]HOtW YDODPHO YLU WXiOLV JHRPHWULDLDODN]DWRW(]pUWSpOGiXONYi]L

NHWWĘGLPHQ]L yV EiUPHO YpNRQ SDStUODS YDJ KiUWD IHOOHWH D]RQEDQ KD QDJ WyYDO Qp]]N QHP IHOHO PHJ D VtN IRJDOPiQDN 1DJ WyYDO Qp]YH XJDQLV OiWKDWyODJ YDQ YDVWDJViJD V HPLDWW D NpWGLPHQ ]LyVQDN WĦQĘ IHOOHW YDOyMiEDQ LJHQ YpNRQ KiURPGLPHQ]LyV WHVW .Yi]LHJGLPHQ]LyVYDODPHOOpWH]ĘpOH SODNRFNDDSLUD PLV YDJ HJ NpV pOH pV NYi]L QXOOGLPHQ]LyV YDODPHO OpWH]ĘQ OpYĘ FV~FV ÄYpJVĘ SRQWMD´ SO D SLUDPLV YDJ SO D N~S FV~ FVD D NRFND FV~FVSRQWMDL YDJ SO HJ NpV YDJ HJ WĦ V]~ UiVUD DONDOPDV FV~FVSRQWMD PHUW YDOyMiEDQ PLQG LJHQ NLFVLQ KiURPGLPHQ]LyVÄWHVWUpV]H´D]DGRWWOpWH]ĘQHN  $WpUIRJDOPDpVHJpEPHJKDWiUR]iVRN $]HGGLJLHNDODSMiQDWpUIRJDOPiWSpOGiXODN|YHWNH]ĘNpSSHQ KDWiUR]KDWRPPHJ HILQtFLy7 7pU HOQHYH]pVVHO LOOHWMN EiUPHO OpWH]Ę YDJ DQ QDNHJUpV]HDYDJ|VV]HWDUWR]yOpWH]ĘNHJFVRSRUWMDD]D] YDODPHO OpWH]ĘKDOPD]pVUpV]KDOPD]D

V]HULQWL NLWHUMHGpVp QHN V]pOHVVpJpQHN KRVV]~ViJiQDN PDJDVViJiQDNYDVWDJViJiQDN KRVV]PpUWpNEHQNLIHMH]HWWNRQNUpWQDJViJiW 7  0HJMHJ]pV $ JHRPHWULiEDQ iEUi]ROW SRQWQDN HJHQHVQHN VtNQDN YDJ WHVWQHNQLQFVYDOyVFVDNDEV]WUDNFLyUpYpQNHOHWNH]HWWYLUWX iOLV NLWHUMHGpVH PtJ D OpWH]ĘN WHVWpQHN ² EiUPLO NLFVLQHN OHJHQHN LV D]RN ² YDQ YDOyV WHUNKiURPGLPHQ]LyV NLWHUMHGp VN3pOGiXOYDQYDOyVWHUHKiURPGLPHQ]LyVNLWHUMHGpVHDEDN WpULXPRNQDN D YtUXVRNQDN GH PpJ D OpWH]ĘNHW IHOpStWĘ DQDJ HOHPLUpV]HFVNpLQHN D]DWRPRNQDNDSURWRQRNQDNDQHXWURQRN QDN D] HOHNWURQRNQDN VWE LV ² SHGLJ V]DEDG V]HPPHO QHP LV OiWKDWyNVĘWD]XWyEELDNMDYDPpJPLNURV]NySSDOVHP $ WpU IRJDORPNDSFViQIRQWRVPHJKDWiUR]QL PpJ DVXEOHU YDJ WROyPpUĘ HIIHNWXV IRJDOPiW PHOUH D NpVĘEELHNEHQ PpJ KLYDW NR]QLIRJXQN HILQtFLy68% 6XEOHU YDJ WROyPpUĘ HIIHNWXVQDN QHYH]HP D]W D WpQW KRJ EiUPHO OpWH]Ę

NpW ² 3 pV 3 33 ² IHOOHWL YDJPHWV]HWLSRQWMiQDNWiYROViJiWMHOOHP]ĘV]iPDGDWRWHJYD OyGL YDJ HONpS]HOW WROyPpUĘYHO DOLDV VXEOHUUHO PHJ OHKHW KDWiUR]QL$PpUpV~JW|UWpQLNKRJDWROyPpUĘDOpWH]Ę3pV 3 SRQWMiW 33 YLUWXiOLVDQ YDJ D YDOyViJEDQ |VV]HN|WĘ HJHQHVGDUDE KRVV]iQDN PpUĘV]iPiW DGMD PHJ DNNpQW KRJ D 33 SRQWRW pULQWĘPpUĘSRIiNN|]WLD]RNUD PHUĘOHJHV pV D NpW SRQWRW |VV]HN|WĘYDOyVYDJYLUWXiOLVHJHQHVGDUDEEDO SiUKX]D PRVGHNDOLEUiOWPpUĘV]DNDV]KRVV]iWPXWDWMD 68%  0HJMHJ]pVHN $VXEOHUHIIHNWXVPĦN|GpVH 6XEOHUUHOW|EEQLUHD]DQDJiEDQW|P|UJ|PE|NKHQJHUHNKD ViERN N~SRN J~OiN V]DEiOWDODQ WHVWHN VWE KR]]i QHP IpU KHWĘ iWPpUĘMpW iWOyMiW LOOHWYH PDJDVViJiWYDVWDJViJiW VWE V]RNWiN PHJPpUQL (] WHKiW D NODVV]LNXV PpUpVIDMWiN 0 HJLNH 

7HUPpV]HWHVHQDPpUpVHUHGPpQHPLQGLJOHJIHOMHEEDWXGRPiQRVDQLQGRNROWPpUpVLKLEiQEHOOLHOWpUpVVHO DGyGLN  (JSLUDPLVEHOOUĘOKR]]iQHPIpUKHWĘPPDJDVViJiQDNPHJ KDWiUR]iVD NYi]LPpUpVVHO W|UWpQKHW HNNRU WHNLQWVN D SLUD PLVWHJV]DEiORVQpJ]HWDODS~HJHQHVJ~OiQDN  $SLUDPLVPPDJDVViJiWWHKiWPHJKDWiUR]KDWMXNNYi]LPpUpVVHO D SO D SLUDPLV pOHLQHN PpUW V]iPDGDWDLW IHOKDV]QiOYD D SLWDJRUDV]WpWHONpWV]HULDONDOPD]iViYDO E YDJKDYDQHOpJKRVV]~VtNWHUHSDSLUDPLVPHOOHWWDN NRU GpOL QDSVWpVEHQ D SLUDPLVFV~FVSRQW iUQpNiQiO D SLUDPLV DODSQpJ]HWpQHN IHOpW |VV]HN|WĘ H HJHQHVKH] NpSHVW PpUW Į FV~FVSRQWOiWyV]|J WDQJHQVH VHJtWVpJpYHO >DKRO H DE pV D D SLUDPLV DODSpOpQHN IHOH E D V]|JPpUpV KHOpLJ WDUWy H HJH QHVEĘO D] D V]DNDV] XWiQ PDUDGy UpV]@ OG D iEUD  $ PDJDVViJV]iPtWiVD P WJD u D E P Į H E D 

DiEUD F YDJ NLV]iPtWKDWMXN D SLUDPLV P PDJDVViJiW V]LQWpQ GpOL QDSVWpVEHQ D SLUDPLV iUQpNiQDN pV D SLUDPLV DODSQpJ]HWpQHN D IHOpW pV iUQpND FV~FViW |VV]HN|WĘ H HJHQHVHQ D SLUDPLV FV~FVSRQWiUQpNDHOĘWWGHPpJDSLUDPLViUQpNiEDQPHUĘOHJH VHQ OHV]~UW G KRVV]~ViJ~ ERW FV~FViKR] WDUWR]y I iUQpN pV D SLUDPLV FV~FViQDN D] P PDJDVViJiKR] WDUWR]y DE iUQpNiW OpJYRQDOEDQ |VV]HN|WĘ HJHQHV iOWDO PHJKDWiUR]RWW NpW KDVRQOy GHUpNV]|JĦ KiURPV]|J PŏDE pV GŏI VHJtWVpJpYHO >DKRO H DE pVDDSLUDPLVDODSpOpQHNIHOHEDV]|JPpUpVKHOpLJWDUWyH HJHQHVEĘOD]DXWiQPDUDGyV]DNDV]@ OGEiEUD (NNRU P G I u D E  P G D EiEUD I Į H E  $]RQEDQ D] D E pV F PĦYHOHWVRURN HJLNH VHP NL]iUyODJ NODVV]LNXVPpUpVHNVRUD 0 KDQHPNODVV]LNXVPpUpVORJLNDpV 

V]iPtWiV 6= NRPELQiFLyMD D]D] D] HUHGPpQH NYi]LPpUpVp 40 H]pUWV]iPpUWpNHFVDNYDOyV]tQĦ SODX]LELOLV OHKHW7H KiWDNDSRWWV]iPDGDWSRQWRVViJDW|EEV]|ULNODVV]LNXVPpUpVVHO LJD]RODQGy $1DS)|OGWiYROViJiQDNYDODPLQW  D 1DSUHQGV]HU D 7HM~W YDJ PiV JDOD[LVRN pV EROJyLN DYDJD]XQLYHU]XPYDODPHOWpUUpV]HPpUHWHLQHNPHJKDWiUR]iVD FVDNLV NYi]LPpUpVVHO NDSKDWy PHJ FVDN YDOyV]tQĦ SODX]LEL OLV DGDWNpQW PHOQHN SRQWRVViJD ² D WXGRPiQ pV WHFKQLND IHMOĘGpVpQHN PHJIHOHOĘHQ V]DSRURGy ² NODVV]LNXV PpUpVVHNNHO W|EEV]|U|VHQLJD]RODQGy $WpUHJpEIRQWRVWXODMGRQViJDLYDODNpVĘEELHNEHQUpV]OHWH VHQIRJODONR]RP $[LyPiN ,,,,,, $OpWH]ĘQHNYDQNLWHUMHGpVHWHUH $PLQHN YDQ V NLWHUMHGpVH NRQNUpW D! V]pOHVVpJH E! KRVV]~ViJDP!PDJDVViJDYDVWDJViJD D]D]WHUHD]HJOpWH ]ĘDPLQHNQLQFVD]DVHPPLDPLOpWH]ĘDQQDNYDQVNLWHU MHGpVHWHUHDVHPPLQHNQLQFV $,,,

377,97,97,9 (NYLYDOHQFLD $ OpWH]Ę pV D WHUH HJPiVWyO HOYiODV]WKDWDW ODQHJLNVLQFVDPiVLNQpONO $,,,( 377,,, (NYLYDOHQFLD/pWH]ĘNWĘOIJJHWOHQWpU QLQFV PHUWD WpU D NLWHUMHGpV QHP |QiOOy OpWH]Ę KDQHP D OpWH]ĘN HJLN DODSYHWĘ WXODMGRQViJD FVDN~J PLQW D OpWH]ĘN DQDJD DYDJ D P~Op NRQViJD D]LGĘ $,,,( 377,,,7,,, 0LQGHQOpWH]Ę pVYDJUpV]H HJQDJREEOpWH]Ę YDJUpV]H WHUpEHQYDQ 0LQGHQOpWH]Ę pVYDJUpV]H HJQDJREEOpWH]Ę YDJUpV]H WHUpEHQYDQ $,,, 377,,, 0HJMHJ]pV $ WpU D NO|QIpOH NRQNUpW OpWH]ĘN WHUHLWĘO HOYRQDWNR]WDWRWW pV iOWDOiQRVtWRWW REMHNWtY WDUWDOPDW KRUGR]y IRJDORP ² D Op WH]Ę V NLWHUMHGpVH LOOHWYH SRQWMDL YDJ OpWH]ĘN SRQWMDL N|]|WWL WiYROViJ pVYDJ D OpWH]Ę WpUIRJDWDĦUWDUWDOPD pUWH OHPEHQ $PLNURpVDPDNUROpWH]ĘNPR]RJiVD|VV]HWHWWUH]HJQHNpVYDJWHQJHONN|UOIRURJ QDN

HN|]EHQPiVOpWH]ĘKDWiViUDSDUDERODYDJKLSHUERODSiOiQ KDODGQDN DYDJPiVLN OpWH]Ę N N|UON|UV]HUĦSiOiQNHULQJHQHN  $PLNUROpWH]ĘNpVDPDNUROpWH]ĘNPR]JiVD|VV]HWHWWD]D] HJUpV]WUH]HJQHNpVYDJIRURJQDNDVDMiW WHVWHQEHOOLYDJ DWHVWHQNtYOL IRUJiVWHQJHONN|UO URWiFLyVPR]JiV PiV UpV]W HN|]EHQ SDUDEROD YDJ KLSHUERODSiOiQ LV KDODGQDN DYDJ N|UV]HUĦ SiOiQ LV NHULQJHQHN WUDQV]OiFLyV PR]JiVW YpJH]QHN PiVLN OpWH]Ę N PLQW N|]pSSRQW N|UO $,,, 37 7,,,7,,, 0HJMHJ]pV 5H]JĘpVKDODGy D]D]KXOOiP PR]JiVWYpJH]SODIpQ (OQ~MWRWWSDUDERODYDJKLSHUERODSiOiQLVKDODGQDNSO D KRVV]~SHULyGXV~ VW|N|V|N ² HOWHNLQWYH D URWiFLyV pVYDJ UH]JĘPR]JiVXNWyO .HULQJ WUDQV]OiFLyVPR]JiVW LVYpJH]SOD+ROGD)|OG D )|OG D 1DS D 1DS D 7HM~WUHQGV]HU PtJ D 7HM~WUHQGV]HUW pV D] $QGURPpGDN|G|W LV WDUWDOPD]y ÄORNiOLV´ JDOD[LVFVRSRUW D FVRSRUW

PLQW N|]pSSRQW N|UO ² HOWHNLQWYH D NHULQJĘ OpWH]Ę URWiFLyVpVYDJUH]JĘPR]JiViWyO $WpUDWWULE~WXPDL 7pWHO,,,$WpUQHNQLQFVDQDJD ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $ WpUQHN YDQDQDJDHDNNRUDWpU|QiOOy OpWH]Ę $, ÈP D 7 GHILQtFLy V]HULQW D WpU QHP |QiOOy OpWH]Ę KDQHP PLQW D OpWH]Ę N V NLWHUMHGpVH ÄFVDN´ D OpWH]Ę N HJLN HOYi ODV]WKDWDWODQ WXODMGRQViJD (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN WHKiW D WpWHOLJD] 7,,, 4HG737$,37‘ 7pWHO,,,1LQFVUHVWpU YDJWpUUpV]  ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW 9DQ UHV WpU YDJ WpUUpV] $NNRU YLV]RQW ÄD] UHV WpUEHQ YDJ YDODPHO UHV UpV]pEHQ´ QLQFV OpWH]Ę FVDN D VHPPL YDQ H D VHPPLQHN QLQFV DQDJD $,( ÈP D WpU YDJ UpV]H HJ YDJW|EE |VV]HWDUWR]y DQDJJDOEtUyOpWH]ĘVNLWHUMHGpVH 

0LNUROpWH]ĘNSOD]DWRPRND]HOHPLUpV]HFVNpNpVDVXJiU]yHOHPHN 0DNUROpWH]ĘNSODEROJyNDKROGDN SOD)|OGpVD+ROG D]VW|N|V|NDV]WHURLGiNNHQWDXURNYDODPLQWD FVLOODJRN SOD1DSD]$OID&HQWDXULKiUPDVVWE pVDJDOD[LVRN SOD7HM~WUHQGV]HUD]$QGURPpGDN|GVWE  3ODKRVV]~SHULyGXV~VW|N|V|NYDJSODIpQ .|UV]HUĦ N|UYDJH[FHQWULNXVN|U PiVNpSSHOOLSV]LV  $7,,,pVD7,,,WpWHOEHOLiOOtWiVRNHOOHQWPRQGyQDN DQWLQyPLiQDN WĦQQHNQRKDFVDNOiWV]yODJRVHOOHQWPRQ GiVW D]D] SDUDGR[RQW WDNDUQDN 8JDQLV PLQGNpW iOOtWiV HJV]HUUH LJD] PHUW HJUpV]W LJD] D] KRJ D WpU ² PLQWDOpWH]ĘNNLWHUMHGpVH²QHPDQDJLWXODMGRQViJDDOpWH]ĘNQHNKDQHPDOpWH]ĘNNLWHUMHGpVpWKRVV]PpUWpN EHQNLIHMH]ĘV]iPPHOQHNWHKiWQLQFVDQDJD0iVUpV]WD]LVLJD]KRJDWpU²PLQWDOpWH]ĘNNLWHUMHGpVH² QHPOHKHWāUHV´PHUWKLV]SRQWDOpWH]Ę N

NLWHUMHGpVH0iVNpSSIRJDOPD]YDDWpUQHNPDJiQDNPLQWDOpWH]ĘN NLHUMHGpVpQHNQHPOHKHWDQDJDPHUWDWpUQHP|QiOOyOpWH]Ę9LV]RQWQHPOHKHWāUHV´VHPPLQWHJUHVGR ER]PHUWDWpUDOp]H]Ę N NLWHUMHGpVH9DJLVOpWH]ĘQLQFVNLWHUMHGpVHWHUHQpONOpVNLWHUMHGpVWpUQLQFVDNLWHU MHGWOpWH]ĘQpONO  D]$,D[LyPDpVD7GHILQtFLyV]HULQW(OOHQWPRQGiVUDMXWRW WXQN WHKiW LQYHU] iOOtWiVXQN KDPLV D WpWHO LJD] QLQFV UHV WpU YDJWpUUpV] 7,,, 4HG737$,$,(37‘ 7pWHO,,,$WpU|U|N $ OpWH]pV |U|N $,( D] LGĘ SHGLJ PDJD D OpWH]pV 7 N|YHWNH]pVNpSSHQD]LGĘLV|U|N 7, ÈPOpWH]Ę pVOpWH]pVH QLQFV LGĘ pV WpUQpONOGHLGĘpVWpUVLQFV OpWH]Ę pV OpWH ]pVH QpONO 9pJO LGĘ QLQFV WpU pV WpU QLQFV LGĘ QpONO PHUWNHWWĘMNHWHOYiODV]WKDWDWODQXO|VV]HN|WLDOpWH]Ę pVOp WH]pVH PHOQHN H]HN DODSYHWĘ VDMiWViJDL 7,,( 0LQGHEEĘO

D]IROLNKRJDWpU LV |U|N 7,,, 4HG737$,( 7,7,,(377,,,(7,,,( (NYLYDOHQFLD,,,($WpUQHPNHOHWNH]KHWDVHPPLEĘOpVQHPYiOKDWVHPPLYpDPLQWDOpWH ]ĘVHPPHUWDWpUDOpWH]ĘVDMiWViJD $7,,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDQLJD]D]HNYLYDOHQFLD37 ‘ (NYLYDOHQFLD,,,($WpUQHNQLQFVVHPLGĘEHOLNH]GHWHVHPLGĘEHOLYpJHVHPV]DNDGiVD $7,,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyDQLJD]D]HNYLYDOHQFLD37 ‘ 7pWHO,,,7pUFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQ /pWH]ĘNFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQQDNPHUWV]iPXNUDPLQ GLJFVDNDMHOHQYDQ 7,,& HDNNRUDOpWH]ĘNNLWHUMHGpVH ² DPL D WpU 7 ² LV FVDN D PLQGHQNRUL MHOHQEHQ YDQ 7,,, 4HG7377,,&377,,,(7,,,& (NYLYDOHQFLD,,,(7pUDP~OWEDQPiUQLQFVDM|YĘEHQPpJQLQFV $7,,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyKRJD]HNYLYDOHQFLDLJD] 37‘

&RUROOiULXP,,,&0LYHOWpUFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQH]pUWDWpUEĘODP~OWEDYDJD M|YĘEHiWOpSQLQHPOHKHWH]pUWVHPOHKHWLGĘXWD]iVDP~OWEDYDJDM|YĘEH $7,,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyKRJDFRUROOiULXPLJD] 37‘ 7pUJ|UEOpVWpUNRQWUDNFLypVSiODJ|UEH 7pWHO,,, $ Y VHEHVVpJJHO PR]Jy 0 W|PHJĦHQHUJLiM~ 0! / OpWH]Ę ÄWpUJ|UE OpVWWpUWRU]XOiVW´QHPRNR] 7HJNIHODWpWHOHOOHQNH]ĘMpW  $YVHEHVVpJJHOPR]Jy0W|PHJĦHQHUJLiM~ 0! /OpWH]ĘÄWpU J|UEOpVWWpUWRU]XOiVW´RNR] (]HQLQYHU]iOOtWiVV]HULQWDKRODYVHEHVVpJJHOPR]Jy0W| PHJĦHQHUJLiM~ 0! /OpWH]ĘDGRWWSLOODQDWEDQDWpUEHQ D]D] ²$,,,V]HULQW²HJPiVLNOpWH]ĘWHUpEHQ pSSHQYDQRWWYDQ D]/PLDWWLÄWpUJ|UEOpVWpUWRU]XOiV´ * HKD/HJOpWH ]ĘDNNRUPLQGHQNpSSHQPR]RJDWpUEHQ 7,, HJPiVLNOpWH]Ę WHUpEHQ $, +D YLV]RQW / PR]RJ D WpUEHQ DNNRU DKRO DGRWW

LGĘSRQWEDQ/pSSHQYDQRWWNHOOOHJHQDPR]Jy/PLDWWLÄWpU J|UEOpVWpUWRU]XOiV´PiVXWWQHPKLV]DKROQLQFVDPR]Jy/D WpUEHQ RWW QHP OHKHW / PR]JiVD PLDWW ÄWpUJ|UE OpVWpUWRU]XOiV´ 7HKiW D ÄWpUJ|UEOpVWpUWRU]XOiV´ LV PR]RJ D] / OpWH]ĘYHO HJWW Y VHEHVVpJJHO +D YLV]RQW D ÄWpUJ|UE OpVWpUWRU]XOiV´ PR]RJ pV PLQGLJ FVDN RWW YDQ DKRO D] / Op WH]Ę pSS WDUWy]NRGLN DNNRU H] D]W MHOHQWL KRJ D WpU HPH LGĘEHQ IRODPDWRVDQ ÄJ|UEOYHWRU]XOYD´ YiOWR]y UpV]H LV Y VHEHVVpJJHOPR]RJ 7,, HH]HVHWEHQDWpUHJ|QiOOyOpWH]Ę D] $, D[LyPD V]HULQW PHUW DPL YDJ UpV]H PR]RJYiOWR]LN D]HJOpWH]ĘÈPGHH]HOOHQWPRQGD]$,,,(D[LyPiQDNPLV]H ULQWDOpWH]ĘNWĘOIJJHWOHQWpUQLQFVDWpUQHP|QiOOyOp WH]Ę $ WpU XJDQLV ÄFVDN´ D OpWH]Ę N QHN ² PLQW D OpWH ]Ę N V NLWHUMHGpVH ² HJLN REMHNWtY pV LPPDQHQV WXODMGRQ ViJD 0LYHO

IHOWHYpVQNNHOHOOHQWPRQGiVUDMXWRWWXQN H]pUW D WpWHO LJD] 7,,, 4HG 73 * $, $,,,( $,,, 7,, 37 7,,,&7,,,&7,9 &RUROOiULXP,,,& $ PR]Jy Ä0´ W|PHJĦHQHUJLiM~ / OpWH]Ę ÄWpUJ|UEOpVWWpUWRU]XOiVW´ QHP RNR]KDW H]pUW D PR]Jy ÄP´ W|PHJĦHQHUJLiM~ / OpWH]ĘUH Qp]YH 0•P! / QHP RNR]KDWDWpUÄJ|UEtWpVHWRU]tWiVD´UpYpQJUDYLWiFLyVKDWiVWpVH]IRUGtWYDLVLJD] $7,,,WpWHOEĘOPiUQLOYiQYDOyKRJHFRUROOiULXPLJD] 37‘ &RUROOiULXP,,,&$WpU²DPLpUWQHPJ|UEOKHWWRU]XOKDW²XJDQD]pUWQHPLVQ~OKDW pVQHP]VXJRURGKDW DWpUNLHUMHGpVHGLODWiFLyMDpVYDJNRQWUDNFLyMDQHPOHKHWVpJHV  $ 7,,, WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 377,,, 0HJMHJ]pVHN  (LQVWHLQ tUMD QpSV]HUĦVtWĘ N|QYpEHQ Ä$ . UHQGV]HUEHQ D] [ WHQJHOEHKHOH]HNHJPpWHUUXGDWRONpSSHQKRJNH]GHWHD][ SRQWEDQYpJHSHGLJD]

[ SRQWEDQOHJHQ0HNNRUDDU~GKRVV]DD.UHQGV]HUEHQ"+RJDNpUGpVUHIHOHOKHVVQN FVDND]WNHOOPHJQp]QQNKROOHV]DU~GNH]GĘpVYpJSRQWMDD.UHQGV]HUHJEL]RQRVWLGH  0iVW±SODQDJJ|UEOpVWRNR]KDWGHQHPWpUJ|UEOpVW /iVGOiEMHJ]HWV]HULQWLPĦROGDOiQ  MpEHQ D . UHQGV]HUKH] YLV]RQ WYD" $ NpW PHJDGRWW SRQWUD YRQDWNR]yDQ D /RUHQW] WUDQV]IRUPiFLyHOVĘHJHQOHWpEĘODW LGĘEHQ´  [ U~GNH]GHW ‡>YF@PpWHU [ U~GYpJ ‡>YF@PpWHU DNpWSRQWWiYROViJD >YF@PpWHU Ä.KR]NpSHVWDPpWHUU~GD]RQEDQYVHEHVVpJJHOPR]RJ7HKiWHJKRVV]LUiQEDQYVHEHV VpJJHOPR]JyPHUHYU~GDQQiOU|YLGHEEPLQpOJRUVDEEDQPR]RJ´ (LQVWHLQWHKiWLWWHJPHUHYPpWHUU~GGDOYpJ]LDJRQGRODWNt VpUOHWHW PHOQHN HUHGPpQpW D

/RUHQW]WUDQV]IRUPiFLy HOVĘ HJHQOHWpEĘOV]iPtWMDD. UHQGV]HUWLGĘSRQWMiEDQ (NNRUYLV]RQWQLOYiQPLQGD.PLQGD UHQGV]HU[LOO[ WHQJHOH PpWHUHV KRVV]HJVpJHNNHO OHWW EHRV]WYD (EEĘO D] N| YHWNH]LN KRJ KD D . UHQGV]HUW ² PRVW FVDN D V]HPOpOHWHVVpJ NHGYppUW ² PHUHY QpJ]HWHV KDViEV]HUĦ WiNROPiQQDN SO HJ LOHQ DODN~ YRQDWQDN YDJ UDNpWiQDN WHNLQWMN DPL Y VHEHV VpJJHO PR]RJ D] [ WHQJHO PHQWpQ ² . OHURPEROiVD QpONO ² pV [ WHQJHOH Q PpWHU KRVV]~ DNNRU PDJD D] Q PpWHU KRVV]~ Y VHEHVVpJJHOPR]JyPHUHYÄWHVWQHN´WHNLQWKHWĘ[ WHQJHOKRVV]D .EyO WHNLQWYH Q‡>YF@ KRVV]~ViJ~UD U|YLGOQL IRJ DPL PiVNpSSIHOtUYD ‡>YF@ Q DKRO D] [ WHQJHO Q GDUDE >YF@ PpWHUHV V]D NDV]EyO WHYĘGLN |VV]H (]pUW D] Q PpWHU KRVV]~ [ WHQJHO pV PLQGHJLN PpWHUpQHN W|UW UpV]HL LV D >YF@ IDNWRU V]H ULQW

U|YLGO $ /RUHQW]WUDQV]IRUPiFLyYDO V]iPtWRWW HUHGPpQ EĘO HNNRU ~J WĦQLN KRJ .EyO Qp]YH D UHQGV]HU [ WHQJH OHKRVV]iQDNDIHOKDV]QiOWPpUWpNHJVpJHpVQV]HUHVpQHNYD ODPLQW W|UW UpV]HLQHN PpUĘV]iPD LV >YF@ V]HULQW U|YLGOQLIRJD]D]DÄPpUWpNHJVpJHN´LVU|YLGOQHNSRQWDQ QLWPLQWDPpUHQGĘU~GN|YHWNH]pVNpSSHQ.EyOQp]YHVHPOH KHW U|YLGHEE D .¶EHOL PpUĘU~G D ¶EHOL PpUWpNHJVpJQpO FVDN KD ILJHOPHQ NtYO KDJMXN D . YRQDWNR]WDWiVL ÄWHVW´ D]D] D . NRRUGLQiWDUHQGV]HU >YF@ DUiQ~ U|YLGOpVpW $]RQEDQ D .¶ NRRUGLQiWDUHQGV]HU KD QHP HJ OpWH]Ę ÄWHVW´ PLQW D PpWHUU~G D]D] QHP YDOyV KDQHP FVDN HJ YLUWXiOLV YL V]RQ WiVL UHQGV]HU DNNRU D . UHQGV]HU [ WHQJHOpQHN YDOyV >YF@ DUiQ~ U|YLGOpVH QHP iOO IHQQ tJ D]W ILJHOPHQ NtYO NHOO KDJQL (EEĘO YLV]RQW D] N|YHWNH]LN KRJ FVDN D

PR]JyU~GU|YLGOKHWD]RQEDQD]DWpUÄDPLEHQ´DU~GYDQD] QHP (LQVWHLQ HEEHQ D] HVHWEHQ LV FVDN~J PLQW D] LGĘGLODWiFLy NpUGpVpEHQ NLIHMWHWW WHyULiMiEDQ ÄFV~V]NiO´ D IRJDOPDNN|]|WWPHUWQHPWHV]KDWiUR]RWWNO|QEVpJHWDWpU D NRRUGLQiWDUHQGV]HU OHKHWHWOHQ pV D U~G OHKHWVpJHV KRVV]NRQWUDNFLyMDN|]|WW $] SRQWEDQHPOtWHWWDWpUUpV]pWNpSH]Ę. UHQGV]HUpV [ WHQJHOpQHN KRVV]iUD D 7,,, WpWHOEĘO pV D 7,,,& FRUROOiULXPEyO N|YHWNH]ĘHQ LV LJD] $ WpU YDJ UpV]H ² DPL  pUWQHPJ|UEOKHWWRU]XOKDW²XJDQD]pUWQHPLVQ~OKDWpVQHP LV]VXJRURGKDW  1RYREiW]N.iURO IL]LNXV DNDGpPLNXV OHV]| JH]L $OEHUW (LQVWHLQ HPOtWHWW N|QYpQHN DV PDJDU IRUGt WiVD ROGDOiQDN OiEMHJ]HWpEHQ Ä $ U~G PHJU|YLGOpVpYHO NDSFVRODWEDQIHOPHUOD]D]pUGHNHVNpUGpVW|UWpQWHDU~GGDO YDODPLOHQEHOVĘREMHNWtYYiOWR]iV")HOHOHWDU~GGDOQHPW|U WpQW VHPPL $

EL]RQ WiV QDJRQ HJV]HUĦ )HNGMpN D U~G QX JDORPEDQ D W|OWpVHQ +RVV]D RWW OHPpUYH OHJHQ PpWHU 0RVW YRQDW KDODG HO PHOOHWWH Y VHEHVVpJJHO $ YRQDWUyO PpUYH KRV] V]D>YF@+DHJSiUKX]DPRVYiJiQRQXJDQDNNRUHJPi VLNYRQDWKDODGHOPHOOHWWHQDJREE9VHEHVVpJJHORQQDQPpU YH D KRVV]D >9F@QHN DGyGLN YDJLV NLVHEEQHN PHUW 9!Y! +D WHKiW D U~G PHJU|YLGOpVH REMHNWtY YDOyViJ YROQD HJV]HUUH NpW NO|QE|]ĘKRVV]~ViJJDONHOOHQH UHQGHONH]QLH DPL NpSWHOHQVpJ$KHOHVpUWHOPH]pVDN|YHWNH]ĘDU~GGDOWpQOH JHVHQ QHP W|UWpQLN VHPPL GH KRVV]iQDN PpUĘV]iPD NO|QE|]ĘQHN DGyGLN DV]HULQW KRJ D YRQDWRQ OpYĘ PpUĘV]DODJ RN ² *, PiV pVPiVVHEHVVpJJHOPR]RJ QDN²*, KR]]iNpSHVW DQXJYyPp WHUU~GKR]NpSHVW²*, ´ -iQRVV/DMRVIL]LNXVV]HULQWÄ+DDUDNpWDLJHQQDJVHEHVVpJUH WHV]V]HUWDNNRUD/RUHQW]NRQWUDNFLyIROWiQQLOYiQYDOyKRJKRVV]PpUHWHMHOHQWĘVHQFV|N

NHQ(]D]|VV]HK~]yGiVNO|Q|V]DYDUWQHPRNR]KLV]HQQHPFVDNDNDELQOHV]NLVHEEKDQHP D]RNLVDNLNEHQQHWDUWy]NRGQDNpVtJDNDELQQHPIRJMD|VV]HQRPQLĘNHW9LV]RQWpUWHOPHW OHQYROQDD]WiOOtWDQLKRJDWpUK~]yGLN|VV]HpVYHOHHJWWDWpUEHPHUOWUDNpWDUpV]HL(Q QHND IpOUHYH]HWĘ iOOtWiVQDN D FiIRODWD SRQWRVDQ HJH]LN D] LGĘ OHODVVXOiViUD YRQDWNR]y KD VRQOyNLMHOHQWpVLVPHUWHWHWWFiIRODWiYDO$WpUQHNQLQFVV]HUNH]HWHWHKiWQHPK~]yGKDW|VV]HpV QHPWiJXOKDWNLYLV]RQWDWiUJDNDPHOHNDWpUEHQPR]RJQDNYiOWR]WDWKDWMiNIRUPiMXNDWpV PpUHWHLNHWpVHYiOWR]iVRNDWDNO|QE|]ĘWiUJDNPpUHWHLQHN|VV]HKDVRQOtWiViYDOPHJiOODStW KDWMXNpVPpUĘV]iPRNNDONLIHMH]KHWMN´ 7pWHO,,,9DOyV IL]LNDL J|UEOWWpUQLQFV 7HJNIHODWpWHOHOOHQNH]ĘMpW 9DOyV IL]LNDL J|UEOWWpUYDQ H D WpU 7 GHILQtFLyMD V]HULQW D WpU YDODPHO OpWH]ĘQHN YDJ D OpWH]Ę HJ UpV]pQHN DYDJ |VV]HWDUWR]y OpWH]ĘN FVR SRUWMiQDNHJ

OpWH]ĘKDOPD]QDN KiURP HXNOLGHV]L GLPHQ]Ly V]H ULQW YHWW NLWHUMHGpVH D]D] V]pOHVVpJpQHN pV KRVV]~ViJiQDN YDODPLQW PDJDVViJiQDN YDJ YDVWDJViJiQDN PpUW pVYDJ V]iPt  $ Y VHEHVVpJUH IHOJRUVXOW PR]Jy U~G D JRUVXOiVD PLDWW YDOyEDQ U|YLGOKHW D >YF@ WpQH]Ę V]HULQW D]RQEDQDWpU YDJUpV]H QHP0HUWDWpUQHN YDJUpV]pQHN QHPYiOWR]KDWDKRVV]DD7,,,&FRUROOiULXPEyOLV N|YHWNH]ĘHQ²KLV]HQQHPHODV]WLNXVDQDJ~|QiOOyOpWH]ĘKDQHPDOpWH]ĘNQHNSXV]WiQHJWXODMGRQViJDD]D] DNLWHUMHGpVHKRVV]PpUWpNEHQNLIHMH]YH²DWpUGHILQtFLyMiW(]]HONDSFVRODWEDQLGp]WNPiU$ULV]WRWHOpV]WDNL V]HULQWDÄV]XEV]WDQFLDHOĘEE´YDQPLQWDWXODMGRQViJDD]D]SODIHKpUUy]VD DV]XEV]WDQFLD IHKpUVpJH DWXODM GRQViJD .|YHWNH]pVNpSSDIHKpUUy]VDIHKpUVpJHQHPYiODV]WKDWyOHDIHKpUUy]ViUyOPHUWQHP|QiOOyOpWH]Ę pV tJ D Uy]VD IHKpUVpJpW QHP OHKHW

J|UEtWHQLWRU]tWDQLQ~MWDQL]VXJRUtWDQL ² FVDN~J PLQW SO D WHUHW YDJ DQQDNYDODPHOUpV]pW  /G-iQRVV/DMRVÄ$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJ´FtPĦEHQD*RQGRODW.LDGyiOWDOPHJMHOHQ WHWHWWN|QYHROGDOiQ  WRWW QDJViJD KRVV]PpUWpNNHO NLIHMH]YH iPGH QHP J|UEtWKHWĘ DQDJJDOEtUyOpWH]Ę+DD7GHILQtFLyV]HULQWDWpUHJOpWH ]Ę NLWHUMHGpVpQHN KRVV]PpUWpNNHO NLIHMH]HWW V]iPV]HUĦVtWHWW QDJViJD DNNRU HUUĘO D]W iOOtWKDWMXN KRJ HJ PiVLN OpWH]Ę WHUpKH]NpSHVWNLVHEEYDJQDJREEiPGHD]WQHPKRJJ|UEOW * ² PHUW D] HJ OpWH]Ę DQDJWDODQ WXODMGRQViJiUD Qp]YH pU WHOPHWOHQ iOOtWiV .LLQGXOy IHOWpWHOH]pVQN NpSWHOHQVpJUH YH ]HWHWW N|YHWNH]pVNpSS D WpWHOEHOL HUHGHWL iOOtWiV D] LJD] QLQFV YDOyV IL]LNDL J|UEOW WpU 7,,, 4HG 73 * 7 377,,,7,9 0HJMHJ]pVHN $*GHILQtFLyV]HULQWDYLUWXiOLVÄJ|UEOW´GRORJUDD]D MHOOHP]Ę KRJ OHJDOiEE

HJGLPHQ]LyV PtJ D YDOyV ÄJ|UEOW´ GRORJUD D]D] D OpWH]ĘUH D] MHOOHP]Ę KRJ KiURPGLPHQ]LyV (]HN D YLUWXiOLV YDJ YDOyV J|UEOW GROJRN D KiURPGLPHQ]LyV HXNOLGHV]L WpUEHQ OpYĘ YDJ HOYEHQ IHOYHKHWĘ pULQWĘOHJHV HJHQHVWĘO YDJ VtNWyO HOWpUQHN HOKDMODQDN (NNpSS D] HJGL PHQ]LyV YLUWXiOLV HJHQHV ² JRQGRODWEDQ YDJ D UDM]ODSRQ iE Ui]ROYD ² J|UEOKHW SO N|UtYNpQW SDUDERODNpQW VWE IRO WDWKDWy $ NpWGLPHQ]LyV YLUWXiOLV VtNIHOOHW LV J|UEOKHW KD JRQGRODWEDQ YDJ D UDM]ODSRQ YDJ UDM]WiEOiQ LOOXV]WUiOYD SO KHQJHUYDJJ|PEIHOOHWNpQWIROWDWyGLNHHUĘKDWiViUDJ|U EOKHW HJ OpWH]Ę KiURPGLPHQ]LyV NLWHUMHGpVĦ WHVWH LV PLQW SO HJ GUyWV]iO HJ U~G YDJ HJ OHPH] DYDJ HJ OpF WHV WH ÈPGH D OpWH]ĘN KiURP HXNOLGHV]L GLPHQ]Ly V]HULQW YHWW NL WHUMHGpVH D]D] D WHUH QHP J|UEOKHW PHUW D WpU QHP |QiOOy OpWH]Ę FVDN D OpWH]Ę N HJLN EiU REMHNWtY pV

DODSYHWĘ WX ODMGRQViJD $,,,( PHOOHO D]W IHMH]]N NL V]iPPDO pV PpU WpNHJVpJJHO KRJ D OpWH]Ę PLOHQ V]pOHV PLOHQ KRVV]~ YD ODPLQWPLOHQYDVWDJYDJPDJDVPiVOpWH]ĘK|] DNiUHJOpWH]Ę PpUFpKH] NpSHVW ( V]iPpUWpNHN SHGLJ QXOOGLPHQ]LyVDN PLQW SO EiUPHO V]iPPDO MHO]HWW SRQW D YLUWXiOLV V]iPHJHQHVHQ D YLUWXiOLV VtNRQ YDJ D YLUWXiOLV LOOHWYH YDOyV WpUEHQ YDOD PHOOpWH]ĘWHUpEHQ N|YHWNH]pVNpSSHQQHPWXGKDWQDNJ|UEOQL 9DQQDNGROJRNDPHOHNQHNQHPOHKHWD]DWXODMGRQViJXNKRJ J|UEOQHNJ|UEOWHN ,OHQ GRORJ W|EEHN N|]|WW D SLURV Uy]VD SLURV V]tQH HJ PDUKDFVRUGD OpWV]iPD YDJ HJ JDOD[LV FVLO ODJDLQDN V]iPD YDODPLQW D OpWH]Ę P~OiVD D OpWH]pV D]D] D PiU HPOtWHWW LGĘ pV LOHQ GRORJ D OpWH]Ę NLHUMHGpVH D WpU LV $NLN OHKHWVpJHVQHNWDUWMiNÄDWpUJ|UEOpVpWWRU]XOiViW´ D]RN D WHUHW RODQ |QiOOy DQDJL OpWH]ĘQHN iOOtWMiN EH PHO ÄJ|UEtWKHWĘWRU]tWKDWy´ ²

QRKD D WpU D OpWH]Ę N QHN PLQG|VV]H D]DWXODMGRQViJDKRJVNLHUMHGpVHYDQKRVV]PpUWpNEHQNL IHMH]YH 7  $ ÄWpU J|UEOWRU]XO´ IHOIRJiV DODSMiQ SO D]W LV PRQGKDWQiQN D WpU OpWH]Ę PHUW D W|PHJWĘO pV DQQDN PR]Ji ViWyO IJJĘHQ YiOWR]LN J|UEOWRU]XO D] $, D[LyPD V]HULQW 9LV]RQWKDDWpUOpWH]ĘDNNRUYDQNLWHUMHGpVHD]D]WHUHD7 GHILQtFLyQDN PHJIHOHOĘHQ 5|YLGHQ WHKiW ÄD WpUQHN YDQ WHUH´  YDJ PiVNpSS ÄD NLWHUMHGpVQHN YDQ NLWHUMHGpVH´ H H] XWyEEL iOOtWiVRNEyO LV PiU QLOYiQYDOy KRJ D ÄWpU J|UEOWRU]XO´ IHOIRJiVDYDOyViJWyOYDOyHOUXJDV]NRGiVNpSWHOHQVpJ²HJpE NpQWSHGLJpUWHOPHWOHQWDXWROyJLD $]SRQWEDQHOĘDGRWWDNNDOHJH]LN$ULV]WRWHOpV]PiUHPOt WHWWYpOHPpQHDJ|U|JWXGyVpVILOR]yIXV pOWLH D 0HWDIL]LND FtPĦPĦYpEHQNLIHMWLÄ6]XEV]WDQFLD V]HULQW NRUiEEL XJDQLV D] DPLW PLQW NO|QiOOyW D OpWEHQ HOVĘEEVpJ LOOHW PHJ´ Ä$

V]XEV]WDQFLiN PHOOHWW D]RQEDQ D V]XEV]WDQFLiN WX ODMGRQViJDL QLQFVHQHN NO|Q PLQW SO KRJ YDODPL PR]Jy YDJ KRJ IHKpU´ $ PR]JiV ² $ULV]WRWHOpV] V]HULQW ² QHP OpWH]LN NO|QYiODV]WYD D PR]Jy D]D] D OpWH]Ę ² *, WHVWHNWĘO DKRJ D IHKpUVpJ VHP D IHKpU V]tQĦ WiUJDNWyO $ PR]JiV pV D IHKpU VpJFVDN~JÄOpWH]QHN´PLQWV]XEV]WDQFLiNWXODMGRQViJDL(E EHQW|NpOHWHVHQLJD]DYROW$ULV]WRWHOpV]QHN²*,  0HJMHJ]pVHN *RQGROMXQN WDOiORPUD HJ V]iPRW PHOHW MHO|OMH ; pV DPHO PRQGMXN PpWHUEHQ NLIHMH]L YDODPHO GRORJ NLWHUMHGp VpWPpUHWpW/HJHQH]DV]iPPRVWSpOGiXOD]; D HV V]iPUHQGV]HUEHQ +RJDQ OHKHWQH H]W D V]iP iOWDO NLIHMH ]HWWYLUWXiOLVWiYROViJRWKRVV]WNLWHUMHGpVWIL]LNDLpUWHOHP EHQJ|UEtWHQL"0LQGHQNpWVpJHWNL]iUyDQVHKRJ+RJDQOHKHW QHH]WDV]iPRWIL]LNDLpUWHOHPEHQQ~MWDQLYDJ]VXJRUtWDQL" (YLGHQV KRJ VHKRJ eV H] QLOYiQ LJD] D] ; MHO|OWH V]iP

EiUPLOHQV]iPUHQGV]HUEHOLEiUPLOHQpUWpNpUHLV $ QDJ W|PHJĦ pJLWHVW N|UO ² W|PHJpWĘO LV IJJĘHQ ² NH ULQJKHW KROG YDJ EROJy YDJ QDSUHQGV]HUV]HUĦ NRQVWHOOi FLy VWE (PH NHULQJpVQHN QHP OHKHW RND D QDJ W|PHJ iOWDO PHJJ|UEtWHWWWpU²PHUWKRJDWpU PiVNpSSDUHQGV]HUNLWHU MHGpVH QHPOHKHWJ|UEOWD7,,,V]HULQWPHUWQHPHJIL ]LNDLODJ J|UEtWKHWĘ OpWH]Ę KDQHP D OpWH]ĘNQHN SXV]WiQ HJ QDJViJXNDW V]iPV]HUĦVtWĘ REMHNWtY WXODMGRQViJD 3HUV]H ² MREE KtMiQ ² YLUWXiOLV PDWHPDWLNDLJHRPHWULDL NRQVWUXNFLy OpWUHKR]KDWy SO D NHULQJpV LOHQ PDJDUi]DWiUD D]RQEDQ D 7,,, V]HULQWD] QHPYDOyVRNH]pUWD IL]LNXVRN D NR]PROy JXVRN D ÄJUDYLWiFLyV´ KDWiV PĦN|GpVpQHN pUYpQHVOpVpQHN D YDOyViJJDO EL]RQ WKDWyDQ HJH]Ę PDJDUi]DWiYDO PpJ DGyVDN $GyVDND]pUWPHUWDWpUJ|UEOpVWPHOiOOtWyODJÄJUDYLWiFL yV´KDWiVWRNR]QDDWXGRPiQRVWDSDV]WDODWDPDLQDSLJHJ

iOWDOiQQHPLJD]ROWD8JDQLV|QPDJiEDQHJFVLOODJIpQpQHN PHJILJHOWHOKDMOiVDD1DSPHOOHWWQHPLJD]ROMDD]WKRJPL DIpQHOKDMOiVRND0iVNpSSDQDJW|PHJPHOOHWWLIpQHOKDM OiVWDSDV]WDOiVDFVDND]WLJD]ROMDKRJYDQQDJW|PHJPHO OHWWL IpQHOKDMOiV iPGH D]W QHP KRJ PL DQQDN D WpQV]HUĦ RND $] D N|UOPpQ KRJ (LQVWHLQ IpQHOKDMOiVL MyVODWD D WDSDV]WDODWV]HULQWIHQQiOO>PHOOHVOHJHIpQHOKDMOiVW1HZWRQ  7DXWROyJLDJ|U²ODWQHOYWLURGV]yV]DSRUtWiVV]yIHFVpUOpVD]RQRVYDJKDVRQOyMHOHQWpVĦV]DYDNLQGRNR ODWODQLVPpWOpVH,6=6=$NDGpPLD.LDGy²RVVXWKLDGyROGDO $ULV]WRWHOpV]0HWDIL]LND)HOVĘRNWDWiVL-HJ]HWHOOiWy9iOODODW%XGDSHVWROGDO  HOPpOHWpEĘON|YHWNH]ĘHQPiUpYYHONRUiEEDQ/DSODFH  IUDQFLDPDWHPDWLNXVFVLOODJiV]pVIL]LNXVLVPHJMyVRO WD FVDNWHFKQLNDLODJDNNRUPpJQHPYROWLJD]ROKDWy @QHP

EL]RQ WMDD]HLQVWHLQLMyVODWPDJDUi]DWiQDNKHOpQYDOyYRO WiWFVDND]WKRJYDQQDJW|PHJPHOOHWWLIpQHOKDMOiV1HP D]WNHOOWHKiWLJD]ROQLWDSDV]WDODWLODJKRJIHQQiOODIpQ HOKDMOiVKDQHPD]WKRJPLDQQDNDYDOyGLRNDDWpUJ|UE OpV DYDJ YDODPL HJpV]HQ PiV +D QHP H] W|UWpQLN KD QHP D QDJW|PHJPHOOHWWLIpQHOKDMOiVYDOyVRNiWLJD]ROMiNWDSDV] WDODWL~WRQDNNRUDIL]LNXVRNpVFVLOODJiV]RNDIRUPiOLVOR JLNDDODSYHWĘOHLEQL]LW|UYpQpWD]HOpJVpJHVDODSW|UYpQpW VpUWLN PHJ (JpENpQW(LQVWHLQHJLNOHJQDJREE EĦYpV]PXWDW YiQDpSSHQD]YROWKRJ ÄQpPL´PDWHPDWLNXVLVHJtWVpJJHO D WHQ]RUDOJHEUiW IHOKDV]QiOYD D PDWHPDWLNiEDQ pV D ORJLNiEDQ QHPNHOOĘHQMiUWDVÄIL]LNXVV]DNHPEHUHN´pVDODLNXVRNV]iPi UD LJD] KRVV]~ W|SUHQJpVH XWiQ PHJDONRWWD ÄJUDYLWiFLyV´ HJHQOHWUHQGV]HUpW DPHOEHQ D] āUHV´ WpUHQ NHUHV]WO ÄWi YROKDWy´ QHZWRQL HUĘW HJ PiVLN NpSWHOHQVpJUH D]

DQDJW|PHJHQHUJLDPLDWWLÄWpUJ|UEOHWUHWpUWRU]XOiVUD´FVH UpOWHOH$QHZWRQLJUDYLWiFLyVHUĘQHJOLJiOiViUDpVOHFVHUp OpVpUH D]pUW YROW V]NVpJH PHUW D 0LFKHOVRQ0RUOHIpOH LQWHUIHURPpWHUHVNtVpUOHWQHJDWtYOHWW W|EEV]|UpVW|EEIpOH NpSSHQPHJLVPpWHOYH (QHJDWtYNtVpUOHWLHUHGPpQPLDWW(LQ VWHLQ D] pWHU OpWH]pVpW QHP OiWWD LJD]ROWQDN tJ D] āUHV´ WpUHQ NHUHV]WO D JUDYLWiFLyVHUĘ WiYROKDWiViW VHP ² LJD] LOHQ WiYROKDWiV OpWpW 1HZWRQ LV WDJDGWD OG D N|YHWNH]Ę SRQWEDQ (LQVWHLQFVDNtJWXGWDNLNV]|E|OQLD]āUHV´Wp UHQiWWiYROKDWyQHZWRQLJUDYLWiFLyVHUĘWKHOpEHDWpUJ|U EOpVpWWRU]XOiViWKHOH]YH ÄHJLNNXWDPiVLNHE´ DPHOHW IHOWHYpVHV]HULQWDJUDYLWiOyDQDJW|PHJHQHUJLDRNR]QD (JpENpQW 1HZWRQ EDQ PDJD LV NpWHONHGHWW D] iOWDOD PHJIRJDOPD]RWWDP~JDEROJyNSiODV]iPtWiVDLEDQHUHGPpQH VHQ DONDOPD]RWW JUDYLWiFLyV HUĘ KDWiVPHFKDQL]PXViEDQ

%HQWOHKH]tURWWOHYHOpEHQNLIHMWHWWHÄ(ONpS]HOKHWHWOHQOpOHNWH OHQ PHUĘ DQDJ DQpONO KRJ YDODPL PiV QHP PDWHULiOLV OpWH]Ę N|]UHPĦN|GQpN HEEHQ N|OFV|Q|VpULQWNH]pVQpONOKDVVRQPiVDQDJUDPiUSHGLJtJNHOOHQHOHQQLHKDDJUDYL WiFLyPLQW(SLNXURV]JRQGRODWDOpQHJLpVLQKHUHQVWXODMGRQViJDYROQDD]DQDJQDN (]D]HJLNRNDDQQDNKRJDUUDNpUHPQHWXODMGRQtWVDQHNHPD]DQDJJDOYHOHV]OHWHWW JUDYLWiFLyJRQGRODWiW+RJDJUDYLWiFLyD]DQDJYHOHV]OHWHWWLQKHUHQVpVOpQHJLWX ODMGRQViJDPHOQHNUpYpQHJWHVWHJPiVLNUDYiNXXPRQNHUHV]WOWiYROKDWiVWJDNR UROKDWQDEiUPLPiVQDNDN|]EHM|WWHQpONODPLD]HUĘKDWiVWD]HJLNWĘODPiVLNKR]N|] YHWtWHQpPLQGH]V]iPRPUDROQDJNpSWHOHQVpJQHNWĦQLNKRJ~JKLV]HPQLQFVHPEHU DNLHOIRJDGMDKDPHJIHOHOĘHQMiUWDVDILOR]yILDLJRQGRONRGiVEDQ$JUDYLWiFLyWHJiOODQ GyDQpVW|UYpQV]HUĦHQKDWyWpQH]ĘNHOOKRJRNR]]DPiUPRVWKRJH]DWpQH]ĘDQD

JLHYDJVHPD]WROYDVyLPPHJIRQWROiViUDEt]WDP´  -iQRVV/DMRV$UHODWLYLWiVHOPpOHWpVDIL]LNDLYDOyViJ*RQGRODW.LDGyROGDO  ,VDDF 1HZWRQ YiORJDWRWW tUiVDL ROGDO 7LSRWH[ .LDGy +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ )HKpU 0iUWD +HLQULFK/iV]Oy+XQJDULDQHGLWLRQ5DSROL/iV]Oy6]HJHGL3pWHU (SLNXURV] LH J|U|JPDWHULDOLVWDpVDWHLVWDILOR]yIXVD]DWRPL]PXVKLUGHWĘMH ,6=.ROGDOODW YDODPLYHOYHOHMiUyYDODPLKH]V]RURVDQKR]]iWDUWR]yYDODPLEHQEHQQHUHMOĘ  eUGHNHV D]RQEDQKRJWiYROKDWiVLNpWHOHL HOOHQpU 1HZWRQ 5REHUW%ROHKR]EHQtURWWOHYHOpEHQHOĘDGMDHJVHM WpVpWD]pWHUJUDYLWiFLyVHUĘWNLIHMWĘOHKHWVpJHVWXODMGRQVi JiYDO NDSFVRODWEDQ ² OiVG D 7,9 WpWHOKH] IĦ]|WW PHJMHJ ]pVW (LQVWHLQ QDJ YDOyV]tQĦVpJJHO LVPHUWH 1HZWRQ NpWHOHLW D

YiNXXPRQNHUHV]WOPHJYDOyVXOyWiYROKDWiVWLOOHWĘHQKLV]PD JD LV HPOHJHWWH H ÄPLV]WLNXV´ WiYROKDWiV OHKHWHWOHQVpJpW (]pUWVPHUWD0LFKHOVRQ0RUOHNtVpUOHWD)|OGpWHUKH]YL V]RQ WRWWKDODGyPR]JiViQDNNLPXWDWiViUDQHJDWtYOHWW²YD JLVD]pWHUOpWH]pVHV]iPiUDQHPWĦQWpUWHOPHVIHOWpWHOH]pV QHN²PiVOHKHWĘVpJHWQHPOiWYDOpQHJpEHQPHJNHUOWHDSURE OpPiW+DDÄNDODSiFVYHWĘPRGHOO´DPLNRUDVSRUWROyDN|WpO YpJpQ OpYĘ V~ORV JROyW N|UEH U|SWHWL QHP DONDOPD]KDWy PHUWKRJ QLQFV JUDYLWiFLyV HUĘW N|]YHWtWĘ ÄN|WpO´ SO D 1DS pVDN|U|WWHNHULQJĘ)|OGN|]|WWH]pUW~JG|QW|WWJ|UEOM|Q D WpU D 1DS W|PHJH PLDWW V H WpUJ|UEOHWHW N|YHVVH D )|OG tJNHULQJYHD1DSN|UO(NNRUXJDQLVQHPNHOOVHPPLYHOVHP ÄK~]QLIRJYDWDUWDQL´D1DSQDNDYiNXXPEDQPR]Jy)|OGHWDPL tJ IROYiVW NHULQJKHW N|UO|WWH 9DJLV (LQVWHLQ D ÄNDOD SiFVYHWĘ PRGHOO´ KHOHWW EHYHWHWWH D ÄUXOHWWWiQpU´ YDJ ÄODYyU´ PRGHOOW +D

H]HNEHQ NHOOĘ VHEHVVpJJHO N|UEHJXUtWQDN HJJROyWDNNRUD]DÄPHUHYWHVWSHUHPHiOWDO´YH]HWYHNH ULQJN|UEHDPtJDV~UOyGiVOHQHPIpNH]L²V~UOyGiVSHUV]HD 1DS pV )|OG N|]|WWL ÄYiNXXPEDQ´ KD D] HJiOWDOiQ YiNXXP QLQFVtJDNHULQJpVV]LQWHYpJQpONOIROLN(LQVWHLQDNL D J|UEOW QHP HXNOLGHV]L PDWHPDWLNDL WHUHN HOPpOHWHLW LV PHUWHEL]WRVYROWDEEDQKRJDJUDYLWiFLyVKDWiVPDJDUi]D WiUD PLQGHQNL iOWDO HOIRJDGKDWy OHV] D W|PHJHQHUJLD iOWDO J|UEtWHWWWRU]tWRWW WpU pV D N|UQH]HWpEHQ OpYĘ WHVWUH YDOy KDWiVD$]WSHUV]HpV]UHNHOOHWWYROQDYHQQLHKRJDPHOOHWW KRJ D WpU D YDOyViJEDQ QHP WXG J|UEOQL FVDN PDWHPDWLNDL PRGHOOHNEHQ D ÄNDODSiFVYHWĘPRGHOO´OHFVHUpOpVH D ÄUXOHWW WiQpU´YDJÄODYyU´PRGHOOUHQHPROGMDPHJDJUDYLWiFLyWi YROEDKDWiVDSUREOpPiMiW8JDQLVDÄNDODSiFVYHWĘPRGHOO´EHQ WiYROKDWyYRQ]y)JUDYLWiFLyVHUĘW PiVNpSS)FHQWULSHWiOLV HUĘW ~J FVHUpOWH OH D ÄUXOHWWWiQpU´ YDJ

ÄODYyU´ PRGHOO V]HULQWKDWy)ÄWROy´iPGHYDOyMiEDQ)FHQWULSHWiOLVHUĘUH KRJDNpWHVHWN|]|WWFVDND]DNO|QEVpJKRJDÄNDODSiFV YHWĘPRGHOO´EHQDJUDYLWiFLyVHUĘÄWiYROKDWiViW´DÄN|WpO´ V]HUĦ pWHU N|]YHWtWĘ KDWiVD YDOyVtWMD PHJ PtJ D ÄUXOHWW WiQpU´ YDJ ÄODYyU´ PRGHOOEHQ XJDQD]W D ÄPHUHY WiQpU´ DYDJ D ÄPHUHY ODYyU´ PyGMiUD J|UEOWWRU]XOW WpU +LV]HQ ² IHOWpYH GH PHJ QHP HQJHGYH ² KD D W|PHJHQHUJLD PLDWW PHJ J|UEODWpUpVDPRODQÄPHUHYWiQpUNpQW´YDJÄODYyUNpQW´ NpQV]HUtWLSOD+ROGDWNHULQJHQLD)|OGN|UODNNRUVHPPL NO|QEVpJQLQFVDPR]JiVRNiWpVHUHGPpQpWWHNLQWYHDNpWIp OH PRGHOO N|]|WW 9LV]RQW PLYHO D WpU QHP J|UEOKHW H]pUW  ,VDDF 1HZWRQ YiORJDWRWW tUiVDL ROGDO 7LSRWH[ .LDGy +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ )HKpU 0iUWD

+HLQULFK/iV]Oy+XQJDULDQHGLWLRQ5DSROL/iV]Oy6]HJHGL3pWHU  JiEDQYHWWªSiODJ|UEHRODQJ|UEHDPHOHQDWHVWPR]RJKDQHPFVDNLVPHJKDWiUR]RWWWHVW KH]YLV]RQ WRWWSiODJ|UEpUĘOOHKHWEHV]pOQL´²iOOtWMD(LQVWHLQ $]HLQVWHLQLIHOIRJiVNULWLNiMD (LQVWHLQV]HULQWWHKiWQLQFVHJHWOHQ|QPDJiEDQYHWWª D]D] DEV]RO~W D NRRUGLQiWDUHQGV]HUWĘO IJJHWOHQ SiODJ|UEH RODQ J|UEH DPHOHQ D WHVW D YDOyViJEDQ PR]RJ KDQHP FVDNLV PHJKD WiUR]RWW WHVWKH] NRRUGLQiWDUHQGV]HUKH] YLV]RQ WRWW DWWyO IJJĘ D]D]UHODWtY SiODJ|UEpUĘOOHKHWEHV]pOQL 1p]]NKHOHVH(LQVWHLQPHJOiWiVDIJJHWOHQOD]HN|QYEHQ HOĘEEOHYH]HWHWW7,,,WpWHOEHOLHVHWWĘOpVPHJiOODStWiViWyO (LQVWHLQiOOtWiVDV]HULQWDYRQDWPHOQHNDEODNiEyODN|YHW NLHMWMN HJHQOHWHV²PRQGMXNMREELUiQED ²Y! VHEHVVpJJHO KDODG 0LYHO D N|YHW D YRQDW DEODNiEyO HMWMN NL pV D PR]Ji ViW IHOOUĘO ² D] HOHMWpVH KHOpUĘO

² ILJHOMN H]pUW D NĘ J JRUVXOiVVDO V]DEDGRQ HVQL OiWV]LN Ä HOWHNLQWYH D OpJHOOHQiO OiV KDWiViWyO ´ 0iUPRVW $ KD D YRQDWEyO Qp]]N D] HVĘ NĘ ÄSiODJ|UEpMpW´ DNNRU D]W IJJĘOHJHV HJHQHVQHN OiWMXN iP % KD D NĘ KXOOiViW D SiODWHVW PHOOĘO YDQ V]HUHQFVpQN YDJ SHFKQN Qp]QL DNNRU D NĘ SDUDEROD DODN~ SiODJ|UEH PHQWpQ OiWV]LNOHKXOODQL 0LpUWYDQH]"7XODMGRQNpSSHQH]DNĘNpWVHEHVVpJNRPSRQHQVVHO UHQGHONH]HWW HJ Yt]V]LQWHV MREE LUiQ~ HJHQOHWHV Y VHEHV VpJNRPSRQHQVVHO PHOHW D Y VHEHVVpJJHO PR]Jy YRQDWWyO pV D YRQDWRQ D] DEODNQiO iOOy D YRQDWWDO HJWW V]LQWpQ Y VHEHV VpJJHO PR]Jy pV D N|YHW D] DEODNRQ NLHMWĘ V]HPpOWĘO NDS pV HJ IJJĘOHJHV LUiQ~ VHEHVVpJNRPSRQHQVVHO PHOQHN SLOODQDW QLQDJViJDJÂWpVDPHOD)|OGJUDYLWiFLyVKDWiViQDNDN|YHW NH]PpQH OGDOiEED7,,,iEUiW Y [ Y JW Y 7,,,iEUD   $PLNRU D Y

VHEHVVpJJHO PR]Jy YRQDW DEODNiEyO ILJHOMN H ÄFVtQW´ D NĘ OHHMWpVpW pV D KXOOy NĘ SiODJ|UEpMpW DNNRU D]W FVDNLV IJJĘOHJHVQHN OiWKDWMXN 0pJSHGLJ D]pUW PHUW PL LV D YRQDW LV FVDN~J PLQW D NĘ PLQG Yt]V]LQWHVHQ MREE LUiQEDQ Y VHEHVVpJJHO PR]JXQN D]D] D NĘ Yt]V]LQWHVHQ MREE LUiQ~ YÂW QDJViJ~ HOPR]GXOiViW D PL pV D YRQDW V]LQWpQ Yt] V]LQWHV MREE LUiQ~ YÂW HOPR]GXOiVD OiWV]yODJ ÄHOWQWH WLNLNDSFVROMD´ ² KLV]HQ D Y VHEHVVpJJHO Yt]V]LQWHVHQ MREEUD LV WDUWy pV KXOOy NĘ HOĘO Y VHEHVVpJJHO Yt]V]LQWHVHQ MREEUD PL pV D YRQDW LV HOPR]GXOXQN YDJLV YY PLQWKD D YRQDW iOODQDDNĘSHGLJFVDNIJJĘOHJHVHQKXOODQD (KKH]KDVRQOy DQ KD PLQWHJ ÄNLNDSFVROQiQN´ D] HOHQJHGHWW NĘ IJJĘOHJHV J JRUVXOiV~ JW SLOODQDWQLVHEHVVpJĦV]DEDGHVpVpW PLQW VHEHV VpJNRPSRQHQVW DNNRU D NĘ Yt]V]LQWHVHQ PR]RJQD WRYiEE D YRQDW

PR]JiVDLUiQiEDHJHQOHWHVYVHEHVVpJJHO 9LV]RQWKDDJDORJ~WRQiOOYDILJHOMNDNĘHMWpVpWDNNRU D NĘ PR]JiViQDN PLQGNpW Y pV JÂW VHEHVVpJ|VV]HWHYĘMpW pV D QHNLN PHJIHOHOĘYt]V]LQWHVpVIJJĘOHJHV HOPR]GXOiVRN HUHGĘMpW DPLSDUDERODSiODJ|UEpWDG LVOiWMXNPHUWHNNRUDPL PRVW PLQW JDORJRVRN YJ VHEHVVpJQN pV YJÂW ÄHOPR]GXOiVXQN´ QHPÄWDNDUMDHO´DYRQDWpVDNĘYÂWHOPR]GXOiViWVHP .|YHWNH]pVNpSSHQHJpVV]HUĦHQYpJUHKDMWRWWNtVpUOHWWHOEL]R Q WKDWy KRJ PLQG D] $ PLQG D % HVHWEHQ SDUDERODSiOiQ HVLNDNĘD]D]DSiODJ|UEpMHQHPUHODWtYKDQHPDEV]RO~W(] D]H[SHULPHQWXPFUXFLVSODN|YHWNH]ĘOHKHW 6]~UMXQNOHDYDV~WLSiODPHOOHWWNEFHQWLPpWHUHQNpQW GDUDE PpWHU KRVV]~ D V]tQVSHNWUXPQDN PHJIHOHOĘHQ NO|QE|]Ę V]tQĦ pVYDJ VRUV]iPR]RWW UXGDW $ OHV]~UNRGiV KHOHWW PHJ WHV]LD]LVKDHJNEPpWHUHVOpFHWDVtQQHOSiUKX]DPRVDQ OHU|J]tWQN pV HQQHN FHQWLPpWHU

WiYROViJUD OpYĘ IXUDWDLED V]RUtWMXNEHOHD]HOĘEELGDUDEUXGDW %DOUyOMREEUDKDODG YDD]HOVĘU~GV]tQHOHJHQSODV|WpWNpNDIHOVĘUpV]pQMyO OiWKDWyVRUV]iPDPDMGUXGDQNpQWDV]tQVSHNWUXPQDNPHJIHOH OĘHQ OHJHQ PLQGHQ U~GQDN NO|QE|]Ę V]tQH pV WĘO Q|YHNYĘ VRUV]iPD ( U~GVRU RODQ WiYRO OHJHQ D YDV~WL VtQWĘO KRJ D YRQDWDUXGDNOHG|QWpVHQpONOHOVXKDQKDVVRQPHOOHWWH$YRQDW NRFVLMD OHJHQ DPRODQ D UXGDN IHOp QLWRWW PDUKDYDJRQ pV D PHQHWLUiQiQDN PHJIHOHOĘHQ D] HOHMpQ D KiWVy IDOiQiO KHOH] ]QNHOVWDELOiOOYiQRQHJPiVRGSHUFHQNpQWNpSHWNpV]tWĘ YLGHy ILOPIHOYHYĘ YDJ IpQNpSH]ĘJpSHW (J HPEHU iOOMRQ D YDJRQ QLWRWW V]pOpKH] pV WDUWVD D] HMWHQGĘ N|YHW (J PiVLN HPEHU SHGLJ D N|YHW HMWĘ HPEHU MHO]pVH DODSMiQ NH]HOMH D NpS IHOYHYĘ JpSHW +D H] D NtVpUOHWL |VV]HiOOtWiV NpV] DNNRU LQ GXOMRQ HO D YRQDW pV PpJ D] HOVĘ U~G HOpUpVH HOĘWW JRUVXOMRQ IHO NE

 NPyUD VHEHVVpJUH PHOHW HJHQOHWHVHQ WDUWVRQ $PLQW D YDJRQ HOpUWH D] HOVĘ V|WpWNpN UXGDW D N|YHW WDUWy HPEHU HMWVH HO D]W pV H]]HO HJLGĘEHQ MHOH]]H D PiVLNQDN  9DODPHOHOPpOHWKLSRWp]LVLJD]ViJiWYDJKHOWHOHQVpJpWEL]RQ WyG|QWĘIRQWRVViJ~NtVpUOHW ,6=6=.RV VXWK.LDGyROGDO  KRJ D] LQGtWVD HO D NpSIHOYHYĘW $ YDJRQ HNNRU PLQGHJLN ² NO|QE|]Ę V]tQĦ pVYDJ VRUV]iP~ ² U~G HOĘWW HOKDODG D Y NPyUD VHEHVVpJJHO pV V]LQWpQ Y NPyUD VHEHVVpJJHO KDODG HODUXGDNPHOOHWWDNĘWDUWYDD]HOHMWpVpLJDYRQDWWyOpVD] XWDVWyO NDSRWW Y NPyUD Yt]V]LQWHV LUiQ~ VHEHVVpJpW ÈPGH D] HOHMWHWW NĘ HJ~WWDO D JUDYLWiFLy KDWiViUD IJJĘOHJHVHQ JÂW VHEHVVpJJHO V]DEDGRQ IRJ HVQL LV D I|OG IHOp +D D NĘ OHHVHWW D I|OGUH PHJQp]KHWMN D NĘ PR]JiViUyO D YRQDWRQ NpV]|OW NpSH NHW $

NpSHNUĘO D]W NHOO OiVVXN KRJ D NĘ D V]tQHV pVYDJ VRUV]iPR]RWW U~GKiWWpU HOĘWW PHQHWLUiQEDQ D I|OG IHOp KDMOy SDUDERODSiOiWtUOHPR]JiVDN|]EHQ²MyOOHKHWDYRQDWRQÄiOO YD´ KHOHVHEEHQDYRQDWRQHJKHOEHQiOOYDGHD]]DOHJWW Y Yt]V]LQWHV VHEHVVpJJHO HOĘUH PR]RJYD D] HOHMWpVWĘO D NĘ KXOOiViWI|OOUĘOILJHOYHpVHOWHNLQWYHDN|UQH]HWÄPR]JiVi WyO´ HJHQHV YRQDO~ IJJĘOHJHV HVpVQHN OiWWXN ( SDUDGR[RQ RNDD]KRJDIRWyNRQDNĘPR]JiVPLQGNpWVHEHVVpJNRPSRQHQVp QHNKDWiViWD]D]DJÂWVHEHVVpJĦIJJĘOHJHVHVpVHpVDYYt] V]LQWHV HOĘUHKDODGiVD iOWDO DGRWW SDUDEROLNXV SiODJ|UEpMpW OiWKDWMXN PHUW D YRQDWRQ PRVW PLQGNpW YRQDWNR]WDWiVL WHVWKH] D PR]Jy YDJRQKR] pV D PHOOHWWH HOOHQWpWHV LUiQEDQ HOVXKDQQL OiWV]y DP~J iOOy U~GVRUKR] NpSHVW IRWy]WXQN $ JDORJ~WRQ iOOYDLVD]HOĘEELNpWVHEHVVpJNRPSRQHQVKDWiVDNpQWMHOHQWNH]Ę SDUDERODSiOiQOiWWXNDNĘPR]JiVWHJV]HUUHPLQGNpW²D]iOOy

YDV~WL SiODWHVW pV D PR]Jy YRQDW ² YRQDWNR]WDWiVL NRRUGLQi WD UHQGV]HUpEHQ7HKiWtJPLQGD]$ PLQGD% HVHWEHQHJ V]HUUH ILJHOKHWWN PHJ D KXOOy NĘ Yt]V]LQWHV pV IJJĘOHJHV VHEHVVpJNRPSRQHQVpQHN KDWiVDNpQW D VHEHVVpJ HUHGĘMpYHO DGyGy YDOyVSDUDERODtYĦSiODJ|UEpMpW4HG 7pWHO,,,$OpWH]ĘNPR]JiViQDNSiODJ|UEpMH|VV]HWHWWpVQHPHJHQHV %L]RQ WiV 0LQGHQ OpWH]Ę pVYDJ YDODPHO UpV]H D WpUEHQ ² YDODPHO PiVLN OpWH]ĘOpWH]ĘN WHUpEHQ YDJ WHUN HJ UpV]pEHQ ² pV D PLQGHQNRUL DNWXiOLV MHOHQLGĘEHQPR]RJYDJ UHODWtYH QXJDORP EDQYDQ 7,, $PLNUROpWH]ĘNpVDPDNUROpWH]ĘNPR]Ji VD|VV]HWHWWD]D]HJUpV]WUH]HJQHNpVYDJIRURJQDNDVDMiW WHVWHQ EHOOL YDJ D WHVWHQ NtYOL IRUJiVWHQJHON N|UO URWiFLyV PR]JiV PiVUpV]W HN|]EHQ SDUDEROD YDJ KLSHUEROD SiOiQ LV KDODGQDN DYDJ N|UV]HUĦ SiOiQ LV NHULQJHQHN WUDQV]OiFLyVPR]JiV PLQWSOD+ROGD)|OGD)|OGD1DSD

1DS D 7HM~WUHQGV]HU PtJ D 7HM~WUHQGV]HUW pV D] $QGURPpGD N|G|WLVWDUWDOPD]yÄORNiOLV´JDOD[LVFVRSRUWDFVRSRUWN|]pS  3DUDGR[RQ OiWV]yODJRVHOOHQWPRQGiVDYDOyGLHOOHQWPRQGiV DQWLQyPLD 0LNUROpWH]ĘNSOD]DWRPRND]HOHPLUpV]HFVNpNpVDVXJiU]yHOHPHN 0DNUROpWH]ĘNSODEROJyNDKROGDN SOD)|OGpVD+ROG D]VW|N|V|NDV]WHURLGiNNHQWDXURNYDODPLQW D FVLOODJRN SO D 1DS D] $OID &HQWDXUL KiUPDV VWE pV D JDOD[LVRN SO D 7HM~WUHQGV]HU D] $QGURPpGDN|G VWE  3ODKRVV]~SHULyGXV~VW|N|V|NYDJSODIpQ  SRQWMD N|UO 8WyEEL V]LQWpQ PR]RJ KDODG pV IRURJ D] XQLYHU ]XPEDQ pV tJ WRYiEE $ OpWH]ĘN PiV OpWH]ĘNNHO YDOy N|O FV|QKDWiVXN PLDWWL |VV]HWHWW PR]JiVD D WHOMHV SiOiMXNRQ VRKD QHP OHKHW JHRPHWULDL pUWHOHPEHQ YpYH HJHQHV $,,, OHJIHO MHEE EL]RQRV SiODJ|UEHV]DNDV]DLQ NYi]LHJHQHV 7,,,

 4HG73$,,,7,,37‘ 0HJMHJ]pV .|YHWNH]]HQ QpKiQ SpOGD D OpWH]ĘN |VV]HWHWW SiODJ|UEpMĦ QHPHJHQHVPR]JiViUD  $ )|OG IRURJ D WHQJHOH N|UO H DNNRU D WHVWp QHNIHOV]tQpQHNPLQGHQSRQWMDtJD];SRQWMDLV>OGD7,,,D iEUiW@²IRUJiVWHQJHOHSRQWMDLWNLYpYH²DIRUJiVWHQJHOUHPHUĘ OHJHV VtNEDQ N|USiOiQ PR]RJ D )|OG WHVWpEHQIHOV]tQpQ 7HKiW D )|OG WHVWpEHQIHOV]tQpQ OpYĘ UH]JĘPR]Jy DWRPRN LRQRN PR OHNXOiN pV HOHPL UpV]HFVNpN YDODPLQW PiV OpWH]ĘN D WHQJHOH N|UOIRUJypVD1DSN|UONHULQJĘ)|OGGHOHJWWKDODGYDVSL UiOLV PR]JiVW LV YpJH]QHN >OG D 7,,,E  pV D 7,,,F iEUiNDW@ ² HOWHNLQWYHD1DSKDODGyPR]JiViWyO e   $N|UPHQ WpQIRUJy; SRQW  $)|OG  7,,,D iEUD  $+ROGNHULQJD)|OGN|UOD)|OGSHGLJNHULQJD1DSN| UO HQKpQ HOOLSV]LV

SiOiQ .|YHWNH]pVNpSSHQ D +ROG D 1DS N|UO QLOYiQYDOyDQ VSLUiOLV SiOiQ PR]RJ HJWW D )|OGGHO ² PRVW HOWHNLQWYH D 1DS VDMiW KDODGy WUDQV]OiFLyV PR]JiViWyO ² NO|QEHQ D )|OG pV +ROG NHWWĘVH QHP KDODGKDWQD HJWW D +ROGOHPDUDGQDD)|OGWĘO OG7,,,E iEUD )|OGSiOD HOOLSV]LV 1DS +ROG )|OG  +ROGSiOD VSLUiOLV 7,,,E iEUD   $1DSN|UON|UV]HUĦ²HQKpQHOOLSV]LV²SiOiQNHULQJD )|OG ÈPGH D 1DS LV NHULQJ D 7HM~WUHQGV]HU N|]pSSRQWMD N|UO (]pUWD)|OG D1DSQDND7HM~WRQKDODGyPR]JiVDPLDWW YDOyMi EDQ QHP N|UV]HUĦ KDQHP |VV]HWHWW VSLUiOYRQDO~ SiOiQ NHULQJ D 1DS N|UO tJ N|YHWYH D KDODGy 1DSRW >/G DOiEE D 7,,,F iE UiW@ +DQHPVSLUiOLVSiOiQN|YHWQpD1DSRWD)|OGDNNRUOHPD UDGQDD1DSWyO8JDQtJPR]RJQDND1DSN|UODKDODGy1DSSDO HJWW VSLUiOYRQDO~ SiOiQ D 1DSUHQGV]HU W|EEL EROJyL LV D EROJyN KROGMDL SHGLJ

GXSOD VSLUiORQ N|YHWLN D 1DSRW >OG D 7,,,E pVD7,,,F iEUiNDW@ )|OGSiOD VSLUiOLVD 1DSKDODGiVD D7HM~WRQ 1DS )|OG  7,,,F iEUD  0LYHOD7HM~WUHQGV]HUDORNiOLVJDOD[LVFVRSRUWEDQWUDQV] OiFLyV PR]JiVW LV YpJH] H]pUW D 1DS LV VSLUiOYRQDO~ SiOiQ N|YHWLD7HM~WUHQGV]HUW²HOWHNLQWYHDORNiOLVJDOD[LVFVRSRUW NHULQJĘ pV KDODGy PR]JiViWyO (PLDWW D 1DS EROJyL GXSOD D EROJyN KROGMDL SHGLJ WULSOD VSLUiORQ PR]RJQDN ² KD FVDN D 1DSN|YHWpVWYHVV]NILJHOHPEH  $] SRQWRNEyON|YHWNH]LNKRJDFVLOODJRNpVDJDOD [LVRN D EROJyN pV KROGMDLN PR]JiViQDN YDOyGL SiOiMD W|EE V]|U|VHQ LV |VV]HWHWW FVDYDUW VSLUiOJ|UEH D] DV]WHURLGiN D]VW|N|V|NSiOiMDSDUDERODYDJKLSHUERODpVVSLUiOLVLVD N|G|NYDODPLQWD]HJpEOpWH]ĘNSiOiMDVHPHJV]HUĦN|UYDJ HJHQHVYRQDO  $IpQ D]HOHNWURPiJQHVHVKXOOiP WUDQV]YHU]iOLVKXOOiP NpQW PR]RJ pV NHWWĘV WHUPpV]HWĦ SO

JUDYLWiFLyPHQWHV WpUEHQ KXOOiPNpQW WHUMHGPtJDQDJLN|OFV|QKDWiVRNEDQ PLQW UpV]HFV NHNYDQWXPIRWRQYLVHONHGLN  )LJXUH iEUD  9DJLV+DKXOOiPDNNRUHJUpV]WDKDODGiVLLUiQUDPHUĘOH JHVHQ UH]HJ PiVUpV]W KDODG OG )LJXUH  iEUDª 3URSDJDWLRQ GLUHFWLRQ WHUMHGpVL LUiQ (]pUW KR]]iQN SO D 1DSEyO pUNH]Ę IpQVXJDUDN SiODJ|UEpMHRODQÄGXSOD´V]LQXV]J|UEH PHOQHN D KXOOiPKRVV]D D OiWKDWy IpQ HVHWpEHQ PLQWHJ NpN V]tQĦ IpQ pV Y|U|VV]tQĦIpQ QDQRPpWHUN|]pIUHNYHQFLiMD SHGLJ ELOOLy +] pV ELOOLy +] N|]p HVLN $ FVLOODJRN N|]|WWL WpUEHQ WHQGHQFLiMiW WHNLQWYH SiODJ|UEpMH OiWV]yODJ HJHQHV IpQVXJiU QRKD YDOyMiEDQ LJHQ NLFVLQ DPSOLW~GyM~ V]LQXV]J|UEHDODN~KXOOiP8JDQDNNRUDIpQSiOiMDPiVOpWH ]ĘN SOD1DSpVPiVFVLOODJRNVWE PHOOHWWKDODGYDPpJSD UDERODV]HUĦHQ HO LV KDMOLN D] HUHGHWL WHUMHGpVL LUiQiWyO (]pUW SpOGiXO PiU HJ IpQpYQL

WiYROViJUD OpYĘ FVLOODJ IpQH LV PtJ KR]]iQN D )|OGUH HOpUNH]LN NYi]L V]LQXV]J|UEH PyGMiUD ÄNHUOJHWL´ D )|OG pV D IpQIRUUiV N|]|WWL FVLOODJR NDWDPLQWDN|]HONEHQHOKDODG $WpUQDJViJiQDNPHJKDWiUR]iVD 9DODPHO OpWH]Ę WHUpQHN QDJViJD PpUĘV]iPD NODVV]LNXV Pp UpVVHO SRQWRVDQ PtJ NYi]L PpUpVVHO YDJ NO|QIpOH HOYL PHJIRQWROiVRNRQDODSXOyEHFVOpVHNNHO²SODX]LELOLV MHOOHJJHO ² KDWiUR]KDWy FVDN PHJ ² PHOQHN D YDOyViJJDO YDOy N|]HOtWĘ HJH]pVH NRUUHNW WXGRPiQRVDQ PHJDODSR]RWW PpUpVHNNHO LJD]R ODQGy  PpWHUD]D]PLOOLiUGRGPpWHUN|]pHVLN HD]HOPDUDGKDWDWODQPpUpVLKLEiYDO    ,9$=81,9(5=80  ,9NpS $]XQLYHU]XPHJUpV]pQHNĦUWiYFV|YHVOiWNpSH  $ 0LD]XQLYHU]XP"  $]XQLYHU]XPOiWKDWypVHJV]HUVPLQGEHOiWKDWDWODQ $]XQLYHU]XP

PiVNpSSDYLOiJHJHWHPYDJDYLOiJPLQGHQVpJ DYDJ HJV]HUĦHQ FVDN D YLOiJ D] |VV]HV pOĘ pV pOHWWHOHQ Op WH]ĘW PDJiEDQ IRJODOy KDOPD] ² PDJD LV OpWH]Ę D OpWH]ĘN |V] V]HV OpQHJHV WXODMGRQViJiYDO $ODSYHWĘ VDMiWRVViJDL N|]O NHWWĘPLQWIRQWRVVDMiWRVViJPiULVNLHPHOKHWĘ $] HOVĘ D] KRJ D] XQLYHU]XP D] HPEHU iOWDO FVDN UpV]EHQ OiWKDWy(]DQQLWWHV]KRJYDQQDNEHQQH²MREEiUDD]pMV]D NDL pJEROWRQ ² RODQ OpWH]ĘN DPHOHN D] HPEHU iOWDO OiWKDWy  )RUUiVKWWSVKXZLNLSHGLDRUJZLNL9LO&$JHJHWHP  IpQW ERFViWDQDN NL SO FVLOODJRN JDOD[LVRN pV RODQ OpWH ]ĘN DPHOHN FVDN YLVV]DYHULN LOOHWYH QpPHOHN HOQHOLN D] HOĘEELHN iOWDO NLERFViWRWW OiWKDWy IpQW 8WyEELDN D EROJyN DKROGDNDJĦUĦUHQGV]HUHNQpPHOHNDJĦUĦNIHOHWW²DPiJ QHVHVWpUQHNPHJIHOHOĘHQIRUJy²~QNOOĘNNHOWRYiEEiD]V

W|N|V|ND]DV]WHURLGiNDJi]pVSRUIHOKĘN JOREXOiN VWE $JOREXOiNUDSpOGDD]DOiEEL,,,$NpSHQOiWKDWy  ,9$NpS *i]pVSRUIHOKĘN JOREXOiN  6]DEDGV]HPPHOD]HPEHUFVDNDÄN|]HOL´FVLOODJRNDWpVDQDS UHQGV]HUEHOL REMHNWXPRN HJ UpV]pW OiWKDWMD ² D] XQLYHU]XP W|EELREMHNWXPiQDNHJNLVHEEUpV]pWFVDND)|OGUHYDJD]ĦU EHWHOHStWHWWpVNO|QE|]ĘIpQV]ĦUĘNNHOHOOiWRWWRSWLNDLWiY FV|YHNNHOLOOHWYHUiGLyWHOHV]NySRNNDOILJHOKHWLPHJ (]HQNtYODKRJQDSUHQGV]HUQNHWÄNLW|OWL´DQDSV]pODQD JD PHO V]DEDG V]HPPHO LOOHWYH RSWLNDL WiYFVĘYHO QHP OiWKD WyFVDNDONDOPDVGHWHNWRURNNDO²LOOHWYHN|]YHWHWWHQpVUpV] OHJHVHQ D )|OG pV]DNL PiJQHVHV SyOXViQ MHOHQWNH]Ę ÄpV]DNL IpQ´DODSMiQKDWiVDV]DEDGV]HPPHOLV²pU]pNHOKHWĘXJDQtJ ÄW|OWL NL´ D] XQLYHU]XPRW D FVLOODJRN ÄV]HOH´ ² EiUKRO LV OH JHQHND]RNDFVLOODJRN $]XQLYHU]XPXJDQDNNRUEHOiWKDWDWODQNpWpUWHOHPEHQLV (JIHOĘO D]

pJL REMHNWXPRN N|]|WW DNDGQDN ² RONRU PĦV]HUHV PHJILJHOpVHOOHQpUHLV²OiWKDWDWODQRN,OHQHNSpOGiXODIH NHWH OXNDN YDODPLQW D V|WpW DQDJ pV D KLSRWHWLNXV V|WpW HQHUJLD0iVIHOĘOD]XQLYHU]XPEHOiWKDWDWODQDEEDQD]pUWHOHP EHQ LV KRJ D] iOWDOXQN PĦV]HUHVHQ I|OGL pV ĦUWiYFV|YHNNHO LOOHWYHUiGLyWHOHV]NySRNNDO OiWKDWyUpV]H²DMHOHQOHJLWHFK QLNDLIHMOHWWVpJQNPHOOHWW²FVDNPLQWHJPLOOLiUGIpQ  )RUUiVKWWSZZZNRQNROKXHYNRQYEDUQDUGEDUQDUGKWPO  pYQLWiYROViJLJWHUMHG /iVGD,,,$NpSHW (]NO| Q|VHQDNNRUWHNLQWHQGĘD]XQLYHU]XPNLFVLQWpUUpV]pQHNKDD] XQLYHU]XPDNLWHUMHGpVpWWHNLQWYHYpJWHOHQQDJViJ~  ,9$NpS $]8)MD]HGGLJOHJWiYRODEELWpQOHJHVHQPHJILJHOWREMHNWXP $]XQLYHU]XPUyONLDODNXOWYDOOiVRVpVWXGRPiQRVQp]HWHN 

$]XQLYHU]XPUyODFLYLOL]iOWHPEHULVpJDW|UWpQHOPHIROD PiQ ² WXGiVD IHMOĘGpVpQHNLVPHUHWHLJDUDSRGiViQDN PHJIHOHOĘ HQ ² NO|QE|]Ę Qp]HWHNNHO EtUW 3pOGiXO D] DOiEEL ,,,$ NpS D]XQLYHU]XPRWHJyNRUL]VLGyYDOOiVRVHONpS]HOpVV]HULQWiE Ui]ROMD ,9$NpS $]XQLYHU]XPHJyNRUL]VLGyHONpS]HOpVV]HULQW  $] XQLYHU]XPEDQ D] 8)MD] HGGLJ OHJWiYRODEEL WpQOHJHVHQ PHJILJHOW REMHNWXP D )RUQD[ FVLOODJNpSEHQ D +XEEOH 8OWUD HHS )LHOGEHQ PHOHW D+XEEOH ĦUWiYFVĘWDOiOW PHJ D KtUW MDQXiU iQ WHWWpN N|]]p 7iYROViJD D)|OGWĘO PLOOLiUG IpQpY NLDODNXOiVD D] ėVUREEDQiVWyO V]iPtWYD PLOOLy pYUH WHKHWĘ1DJViJDD7HM~WUHQGV]HUN|UOEHOODGUpV]HOHKHW )RUUiVKWWSVKXZLNLSHGLDRUJZLNL8)M   $ WXGyVRN D] iOWDOXN YpOW YLOiJUHQGV]HUW ~Q YLOiJPRGHOOHN

EHQtUWiNOHPHOHNQDJYRQDODNEDQD]DOiEELDN $]yNRULJ|U|J|NDONRWWDNHOĘV]|UDYLOiJUyOHOPpOHWLPRGHO OHNHW²WHUPpV]HWHVHQDNNRULLVPHUHWHLNQHNPHJIHOHOĘHQ $ NQLGRV]L J|U|J PDWHPDWLNXV pV FVLOODJiV] (XGR[RV] LH D]D] LGĘV]iPtWiVXQN HOĘWW  KRPRFHQWULNXV V]IpUDUHQG V]HUHOPpOHWHYROWD]HOVĘMHOHQWĘVHEEHOPpOHWDYLOiJUyO(O PpOHWpEHQ D )|OGHW KHOH]WH D ÄV]IpUiN´ N|]pSSRQWMiED (]]HO PHJWHUHPWHWWH D FVDNQHP pYLJ IHQQiOOy I|OGN|]pSSRQW~ JHRFHQWULNXV YLOiJUHQGV]HUKLSRWp]LVpW $ULV]WRWHOpV] LH J|U|JWXGyVILOR]yIXV YLOiJ PRGHOOMH PiU WXGRPiQW|UWpQHWL YRQDWNR]iVEDQ QDJREE MHOHQWĘ VpJĦYROW(EEHQDYLOiJPLQGHQVpJYpJHVN|]pSSRQWMiEDQD)|OG WDOiOKDWy $ULV]WRWHOpV] V]HULQW D YLOiJPLQGHQVpJEHQ KiURPIpOH WpUEHOL PR]JiV YDQ  HJHQHVYRQDO~ PR]JiV  N|UPR]JiV pV  H NpW PR]JiV NRPELQiFLyMD 0LYHO D YLOiJPLQGHQVpJ $ULV]WR

WHOpV]V]HULQWYpJHVH]pUWEHQQHHJHQHVYRQDO~PR]JiVQHPOH KHW YpJ QpONOL ( UHQGV]HUEHQ FVDN D N|UPR]JiV QLQFV NRUOi WR]YD N|YHWNH]pVNpSS D] iOOyFVLOODJRNQDN pV D SODQpWiNQDN N|USiOiQNHOOPR]RJQLXN $ULV]WKDUNRV] LH 6]DPRV]$OH[DQGULDėYROWD] HOVĘ WXGyV DNL$WKpQEDQ pYYHO.RSHUQLNXV]HOĘWW D]W WDQtWRWWD KRJ D)|OGD1DSN|UO NHULQJ pV VDMiW WHQJHOH N|UOLVIRURJ±PDJDD1DSSHGLJQHPLVWHQVpJKDQHPFVDNHJ L]]y NĘJROy 7HKiW Ę PiU D 1DSRW KHOH]WH D YLOiJPLQGHQVpJ N|]pSSRQWMiED (] YROW D] HOVĘ KHOLRFHQWULNXV YLOiJPRGHOO 5HQGV]HUH IHOWpWHOH]WH D FVLOODJRN yULiVL WiYROViJiW LV ² PLQGH]D]RQEDQPLQWHJH]HU|WV]i]pYUHIHOHGpVEHPHUOW .ODXGLRV] 3WROHPDLRV] LV]  DOH[DQGULDLPDWHPDWLNXV FVLOODJiV]JHRJUiIXVDV]WUROyJXVėDONRWWDPHJDV]i]D GLJPHJKDWiUR]ySWROHPDLRV]LJHRFHQWULNXVYLOiJUHQGV]HUW

$]yNRUXWiQHJpV]HQDV]i]DGLJQHPYiOWR]RWWDJRQGRONR GyNJHRFHQWULNXVYLOiJNpSH (OĘV]|U1LNRODXV].RSHUQLNXV] OHQJHOFVLOODJiV] WDQDL KR]WDN YiOWR]iVW D V]i]DGUD 1HYpKH] IĦ]ĘGLN ² $ULV]WKDUNRV] LGHiLEyO NLLQGXOYD ² DKHOLRFHQWULNXV YLOiJ NpSNLGROJR]iVD PHO V]HULQW D)|OGpV D W|EEL EROJy D1DS N|UO NHULQJ D+ROGSHGLJ D )|OG N|UO 1RKD D EROJySiOiN PHJKDWiUR]iViW DPDWHPDWLNiUDSRQWRVDQ D] HXNOLGHV]L JHRPHW ULiUD DODSR]WD PRGHOOMpQHN IĘ KLEiMD D] YROW KRJ D EROJy  /G77/ROGDO$NDGpPLDNLDGy%XGDSHVW  SiOiNUyO PDNDFVXO iOOtWRWWD KRJ D]RN N|U DODN~DN DPL SRQ WDWODQEROJySR]tFLyNDWDGRWWDPHJILJHOpVHNKH]NpSHVW .RSHUQLNXV] HOPpOHWpQHN NpW IRQWRV N|YHWNH]PpQH LV YROW (JUpV]W V]NVpJHVVp YiOW D ÄYLOiJPLQGHQVpJ YpOW PpUHWHLQHN MHOHQWĘV PHJQ|YHOpVH´ KLV]HQ D] D

WpQ KRJ D FVLOODJRN D )|OG NHULQJpVH N|YHWNH]WpEHQQHPYiOWR]WDWMiN KHO]HWNHW D]W PXWDWMD KRJ D FVLOODJRN PHVV]H D 1DSUHQGV]HU KDWiUiQ W~O IHNV]HQHN 0iVUpV]W KD D] pJJ|PE QDSL PR]JiViW D )|OG IRUJi ViQDNWXODMGRQtWMXNW|EEpQHPV]NVpJHVIHOWpWHOH]QLKRJD] |VV]HVFVLOODJHJHQOĘWiYROViJUDYDQWĘOQN .RSHUQLNXV] HOPpOHWpQHN SXEOLNiOiViYDO IRUUDGDOPDVtWRWWD D] YLOiJPLQGHQVpJUĘO DONRWRWW NpSHW pV PHJDODSR] WD*DOLOHL.HSOHU PDMG1HZWRQIHOIHGH]pVHLW H]]HO PHJLQGt WRWWDDN|]pSNRUYpJpWLVMHO]ĘWXGRPiQRVIRUUDGDOPDW -RKDQQHV.HSOHU ± QpPHWPDWHPDWLNXVFVLOODJiV] pV RSWLNXV IHOIHGH]WH DEROJyPR]JiVW|UYpQHLW .LPXWDWWD KRJ D EROJyN SiOiMD QHP N|U KDQHP HOOLSV]LV DODN~ , WY WRYiEEiKRJDEROJyNYH]pUVXJDUD DEROJyWD1DSSDO |VV]HN|WĘ V]DNDV] D]RQRV LGĘ DODWW D]RQRV WHUOHWHW V~URO ,,WY YDODPLQWKRJDEROJyN1DSWyOYDOyiWODJRVWiYRO ViJDLQDN D SiOD IpO

QDJWHQJHOHLQHN N|EHL ~J DUiQODQDN HJPiVKR] PLQW D NHULQJpVL LGHMNQpJ]HWHL ,,, WY ( V]LQWpQ KHOLRFHQWULNXVYLOiJNpSHQDODSXOy W|UYpQHNHW D IHOIH GH]ĘUĘO.HSOHUW|UYpQHNQHNQHYH]LN ,1HZWRQ DQJROIL]LNXVPDWHPDWLNXVFVLOODJiV] ILOR]yIXVpVDONLPLVWD $] ~MNRUL W|UWpQHOHP HJLN NLHPHONHGĘ WXGyVD1HZWRQD]DEV]RO~WLGĘPHOOHWWDÄPR]GXODWODQ´pWHU UHOÄNLW|OW|WW´DEV]RO~WWpUIRJDOPiWYH]HWWHEH0LQGHPHOOHWW VHP D] LGĘW VHP D WHUHW QHP GHILQLiOWD D]RNDW DODSIRJDORP NpQWNH]HOWH , .DQW  QpPHW ILOR]yIXV QHP GHILQLiOWD D] LGĘW GH D WHUHW VHP $ QHZWRQL DEV]RO~W WHUHW D QHZWRQL IL]LND VL NHUHLWWDSDV]WDOYDDSULRULNDWHJyULDUDQJMiUDHPHOWH ):+HUVFKHO ± QpPHWDQJROFVLOODJiV]D]8UiQXV] EROJyIHOIHGH]ĘMHpVPLQGHQLGĘNHJLN OHJQDJREE PHJILJHOĘ FVLOODJiV]D )pQHVHEE FVLOODJRN WDQXOPiQR]iV N|]EHQ UiM|WW

DUUDKRJD1DSVHPPR]GXODWODQ0HJiOODStWRWWDWHKiWKRJD 1DSUHQGV]HUPR]RJD]ĦUEHQ0HJiOODStWRWWDD]WLVKRJD7HM ~WUHQGV]HU PHOEHQ D 1DSUHQGV]HU D JDOD[LV N|]pSSRQWMD N|UO PR]RJNRURQJDODN~ $(LQVWHLQ ± QpPHWHOPpOHWLIL]LNXVD]iOWDOiQRV UHODWLYLWiVHOPpOHW NLIHMOHV]WĘMH (QQHN WRYiEEi D % 5LHPDQQ W|EEGLPHQ]LyV J|UEOW V]IpULNXV WpUHOPpOHWH DODSMiQ NLGROJR  /G77/ROGDO$NDGpPLDNLDGy%XGDSHVW  ]RWW UHODWtYLV]WLNXV YLOiJPRGHOOMpEHQ YpJHV WpUIRJDW~ GH KDWiUWDODQ pV VWDWLNXV YLOiJHJHWHPHW WpWHOH]HWW IHO PHOEHQ 0P DQHZWRQLJUDYLWiFLyVHUĘYHO ) *  U DKRO ) D JUDYLWiFLyV HUĘ * “ ƛƛPƛNJƛV D JUDYLWiFLyV iOODQGy 0 D QDJREE P D NLVHEE W|PHJ U D NpW W|PHJN|]pSSRQW WiYROViJD D] iOWDOiQRV W|PHJYRQ]iVVDO V]HPEHQ D JUDYLWiFLyV KDWiVW D WHUHW

ÄWRU]tWyJ|UEtWĘ´ W|PHJ QHNHQHUJLiQDN WXODMGRQtWRWWD (LQVWHLQiOWDOiQRV UHODWLYLWiV HOPpOHWpEHQ WHKiWDWpUV]HUNH]HWpQHNDODNXOiViW D](LQVWHLQ HJHQOHWHNPHJROGiVDQ~MWMD S* 7PQ YDJD5LFFLWHQ]RUUDONLIHMH]YH $PL *PQ /J PQ F 5PQ  5 J PQ /J PQ S* F 7PQ  *PQ D](LQVWHLQWHQ]RU / DNR]PROyJLDLiOODQGy J PQ DPHWUL NXV WHQ]RU * D JUDYLWiFLyV iOODQGy F DIpQVHEHVVpJ 7PQ D] HQHUJLDLPSXO]XV WHQ]RU PtJ 5PQ SHGLJ D 5LFFLWHQ]RU pV 5 D $KRO J|UEOHWVNDOiU $] HLQVWHLQL WpUJ|UEOHWHN RNR]WD ÄJUDYLWiFLyV KDWiV´ D] DQDJpVHQHUJLDDGRWWWpUUpV]EHOLHORV]OiViWyOIJJpVHWWĘO NO|QE|]LN D QHZWRQL JUDYLWiFLyWyO PHO FVDN D] DQDJ HORV] OiVWyO IJJ $] iOWDOiQRV UHODWLYLWiVHOPpOHWEHQ D JUDYLWiFLy QHP HUĘ PLQW D QHZWRQL HOPpOHWEHQ KDQHP DWpULGĘJ|UEOHWpQHN N|YHWNH]PpQH $] HLQVWHLQL ÄV]IpULNXV´ YLOiJPLQGHQVpJ D ÄNpWGLPHQ]LyV J|PEYLOiJ´

KiURPGLPHQ]LyV DQDORJRQMD D 5LHPDQQ  QpPHW PDWHPDWLNXV ÄV]IpUL NXV´ LOOHWYH ÄHOOLSWLNXV´ JHRPHWULiM~ WHUH ~Q ÄNYi]L V]IpULNXV´ YLOiJWHUĦ YiOWR]DWDNpQW YiOW LVPHUWWp 0LQGHPHO OHWW HPOtWHWW N|QYpEHQ EHQ (LQVWHLQ PDJD PHJMHJ]L KRJ Ä D IL]LNXVRN pV FVOODJiV]RN V]iPiUD D] D UHQGNtYO pUGHNHVNpUGpVYHWĘGLNIHOKRJYDMRQD]DYLOiJDPHOEHQPL pOQNYpJWHOHQYDJSHGLJDV]IpULNXVYLOiJPyGMiQYpJHVH"´ (LQVWHLQ YiODV]D Ä7DSDV]WDOiVDLQN D OHJWiYRODEEUyO VHP HOH JHQGĘNDNpUGpVHOG|QWpVpUH´ (GZLQ +XEEOH DPHULNDL FVLOODJiV] ± QDJ WNU|V WiYFV|YHNNHO YpJ]HWWPHJILJHOpVHNDODSMiQ IHOIHGH]WHKRJ D JDOD[LVRN QHP D7HM~WUHQGV]HUUpV]HL YDODPLQW IHOIHGH]WH DNR]PLNXV Y|U|VHOWROyGiVW $] HOVĘN N|]|WW pUYHOW DPHOOHWW KRJ D WiYROL JDOD[LVRN Y|U|VHOWROyGiViW D YLOiJHJHWHP WiJX OiVDRNR]]D$PRGHUQLGĘNHJLNYH]HWĘFVLOODJiV]DYROWpVĘ

 (LQVWHLQ$Ä$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´PDJDUNLDGiVROGDO*RQGRODWNLDGy %XGDSHVWD]HUHGHWLNLDGiVEHQ /iVGHOĘ]ĘOiEMHJ]HWEHQHPOtWHWWN|QYROGDOiQ  UDNWD OH D IL]LNDLNR]PROyJLDDODSMDLW 5yOD QHYH]WpN HO D+XEEOHĦUWiYFV|YHW *HRUJHV /HPDÕWUH ± EHOJD NDWROLNXVSDS IL]LNXV NR]PROyJXV pV HJHWHPL WDQiU D] ĘVUREEDQiVVDO NH]GĘGĘ H[SDQ GiOy YLOiJPLQGHQVpJ OGD ,9NpSLLOOXV]WUiFLyW HOPpOHWpW ĘVUREEDQiV VWDQGDUG PRGHOOMH GROJR]WD NL UH DPHOHW D +XEEOHIpOH XQLYHU]XPWiJXOiV pV D NR]PLNXV KiWWpUVXJiU]iV IHOIHGH]pVHLJD]ROQLOiWV]RWW ,9 $]ĘVUREEDQiVQiONHOHWNH]HWWXQLYHU]XPWpUpVLGĘ $]XQLYHU]XPD]yWDLVWiJXO DPHJILJHOpVHNV]HULQW  :GH6LWWHU ± KROODQGDV]WURIL]LNXVPDWHPDWLNXV FVLOODJiV] NR]PROyJXV (LQVWHLQ 6LWWHUUHO

HJWWPĦN|GYH GRO JR]WD NL EHQ D] XQLYHU]XPNpSHW (LQVWHLQ²GH 6LWWHU XQLYHU]XP DPHOHWDV]i]DGQROFYDQDVpYWL]HGpLJiOWDOi QRVDQ HOIRJDGWDN 6LWWHUW NR]PROyJLDL PXQNiVViJD WHWWH V]pOHV N|UEHQ LVPHUWWp 9pJO D KLSHUEROLNXV YLOiJPRGHOOW Ę DONRWWD PHJ(]DYLOiJPRGHOOFVDNKLSRWp]LV $ )ULHGPDQQ  RURV] NR]PROyJXV D] RV]FLOOiOy YL OiJHJHWHPHOPpOHWpWGROJR]WDNL(]RODQXQLYHU]XPDPHOEHQ DQQDN OpWH]pVH HJ FLNOLNXV YpJ QpONO LVPpWOĘGĘ IRODPDWEDQ YiOWR]LNĘVUREEDQiV 1DJ%XPP PDMGWiJXOiVDPD[LPXPLJ H]XWiQ |VV]HK~]yGiV ]pUXVPpUHWĦUH 1DJ 5HFFV PHJLQW 1DJ %XPP PDMG PHJLQW WiJXOiV D PD[LPXPLJ H]XWiQ ~MUD |VV]HK~]y GiV]pUXVPpUHWĦUH1DJ5HFFVPDMGPHJLQW1DJ%XPPpVtJ WRYiEE D YpJWHOHQVpJLJ OG D] DOiEEL ,9 NpSHW HQQHN LO OXV]WUiOiVDNpQW (]DYLOiJPRGHOOLVFVDNKLSRWp]LV   ,9 $]RV]FLOOiOyXQLYHU]XPYi]ODWRViEUiMD DpVE 

6+RZNLQJ ± YH]HWĘDQJROHOPpOHWLIL]LNXVPDPiUD]W IHOWpWHOH]L ,VWHQ QHP NHOOHWW D] ĘVUREEDQiVKR] $ JUDYLWiFLy W|UYpQHL RNR]WiN KRJ D] XQLYHU]XP OpWUHKR]WD |QPDJiW ² D VHPPLEĘO(]LVFVDNKLSRWp]LV $0XOWLYHU]XPHOPpOHW $PXOWLYHU]XPHJVSHFLiOLVpV|VV]HWHWWÄHOPpOHW´DPHOD]W IHOWpWHOH]L KRJDPLXQLYHU]XPXQNPHOOHWW V]iPRV PiV XQLYHU ]XPLVOpWH]LNVH]HNHJWWWDUWDOPD]]iNDOpWH]ĘNHW$]HO PpOHWHW$QGUHM/LQGHRURV]IL]LNXVIHMWHWWHNLD]DVpYHN HOHMpQ D]RQEDQ D WXGRPiQRV YLOiJ HOĘV]|U QHP IRJDGWD MyO 1DSMDLQNUD YLV]RQWPiUV]pOHVHEEHOIRJDGRWWViJRW QHUW(]HNHW D NO|QIpOH XQLYHU]XPRNDW DPXOWLYHU]XPRQ EHOO SiUKX]DPRV XQLYHU]XPRNQDNLVQHYH]]N /GDOiEEL ,9NpSHWLOOXV]WUiFL yNpQW )HOWpWHOH]pVHN V]HULQW H]HN N|]O SO NHWWĘ WN|]pVH HUHGPpQH]KHWWHD1DJ%XPPRW ,9 $PXOWLYHU]XPLOOXV]WUiFLyMD (]LVFVDNKLSRWp]LV $]0ÄHOPpOHW´

 +DZNLQJ6:²0ORGLQRZ/HRQDUG$QDJWHUY²ÒMYiODV]RND]pOHWQDJNpUGpVHLUH$NNRUG.LDGy%XGDSHVW+XQJDULDQ WUDQVODWLRQU%RWK(OĘG  KWWSSHFVYNKXDQDJEXPPHORWW  $] XQLYHU]XP NHOHWNH]pVpQHN HJ ~M ÄHOPpOHWH´ V]HULQW D] ĘVUREEDQiVW 1DJ %XPPRW HJ ĘVFVREEDQiV 1DJ 5HFFV HOĘ]WH PHJ $ 3DXO 6WHLQKDUGW D 3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW FVLOODJiV]D pV NROOpJiL HOPpOHWH QHPLJD]ROWIHOWpWHOH]pVH V]HULQWOHKHWVp JHV KRJ D] iOWDOXQN LVPHUW YLOiJHJHWHP PHOOHWW OpWH]LN HJ OiWKDWDWODQ SiUKX]DPRV XQLYHU]XP LV $ PpJ NLGROJR]iV DODWW OpYĘ HOPpOHW DUUD NHUHVL D YiODV]W KRJ PL W|UWpQKHWHWW D NEPLOOLiUGpYYHOH]HOĘWWEHN|YHWNH]HWWDYLOiJHJHWHPQ NHWOpWUHKR]yĘVUREEDQiVWPHJHOĘ]ĘHQ $] HOPpOHW N|]pSSRQWMiEDQ D] ~Q ÄK~UHOPpOHW´ iOO DPHO

V]HULQWD]XQLYHU]XPpVD]LGĘDONRWyHOHPHLDSUyYLEUiOyK~ URN (] D] HOPpOHW EiU VRN WXGyVQDN IHONHOWHWWH D] pUGHNOĘGp VpW D] HOP~OW pYHNEHQ GH QDJUpV]W EL]RQ WDWODQ PDUDGW $ 6WHLQKDUGWFVRSRUW HOPpOHWH PHOHW HNSURWLNXVPRGHOOQHN QH YH]WHNHOOpQHJpEHQDK~UHOPpOHWHJNLWHUMHV]WHWWpUWHOPH ]pVpQ D] ~Q 0WHyULiQ DODSXO (] D] HOPpOHW QHP YHWL HO D] ĘVUREEDQiVHOPpOHWpWPHUWDWXGRPiQRVN|]YpOHPpQHJMyUp V]HLVEL]WRVDODSNpQWNH]HOLD]W(KHOHWWD]0WHyULDD]ĘV UREEDQiVW PHJHOĘ]Ę HVHPpQHNUH NRQFHQWUiO )HOWpWHOH]L KRJ D]XQLYHU]XPQDNGLPHQ]LyMDOpWH]LNH]HNN|]O|VV]HIRQy GRWW DPHOHNHW H]pUW QHP LV NHOO ILJHOHPEH YHQQL $ 6WHLQKDUGWIpOHHOPpOHWEHQD]XQLYHU]XPHJ V]LQWpQW|EEGLPHQ ]LyVĦUEHQKHOH]NHGLNHO$YLOiJHJHWHPPĦN|GpVHGLPHQ]Ly EDQIROLN)HOWpWHOH]LND]HOPpOHWDONRWyLKRJD]XQLYHU]XP D] ĘVUREEDQiV HOĘWW NpW W|NpOHWHVHQ VtN QpJGLPHQ]LyV IHO OHWEĘO iOOW

$1DJ%XPPHOĘWWD]HJLN LOHQ ÄODS´ YROW D PL YLOiJHJHWHPQN ĘVH D PiVLN SHGLJ HJ OiWKDWDWODQ SiUKX]DPRV XQLYHU]XP$3ULQFHWRQ8QLYHUVLWNXWDWyLD]WiOOtWMiNKRJD OiWKDWDWODQ SiUKX]DPRV XQLYHU]XPEDQ WDSDV]WDOKDWy IOXNWXiFLyN RNR]WiN DQQDN WRU]XOiViW DPHO tJ HOĘLGp]WH KRJ D] D PL YLOiJHJHWHPQNIHOpN|]HOHGHWW$ÄN|]HOHGĘ´ XQLYHU]XP|VV]H WN|]|WW D PL XQLYHU]XPXQNNDO pV D] WN|]pV HQHUJLiMD D] XQL YHU]XPXQN DQDJiYi pV HQHUJLiMiYi YiOW D] ĘVUREEDQiVEDQ /G D]DOiEEL,9NpSLLOOXV]WUiFLyW  ,9 $]0WHyULDNpWSiUKX]DPRVXQLYHU]XPDDPLpQNpVHJPiVLN  $WDSDV]WDODWiOWDOQHPLJD]ROWWHyULiNDWDWXGRPiQHOPpOHWEHQKLSRWp]LVHNQHN IHOWpWHOH]pVHNQHNHOJRQGROi VRNQDN QHPHOPpOHWQHNQHYH]LN  $,9iEUDV]HULQWNH]GHWEHQNpWWHOMHVHQVLPDpVUHVXQL YHU]XPOpWH]HWW IHQWDÄNpWyUD´SR]tFLyEDQOiWKDWyNpWÄVtN

ODS´ HJPiVVDO SiUKX]DPRVDQ $]WiQ YDODPLOHQ RNEyO H]HQ XQLYHU]XPRN HONH]GWHN|VV]HK~]yGQL$]|VV]HK~]yGiV RODQ PpU WpNĦYpYiOWHJSRQWRQKRJD]DGGLJODSRVXQLYHU]XPRN²JUD YLWiFLyV KDWiV N|YHWNH]WpEHQ ² HUĘWHOMHVHQ IHOJĦUĘGWHN KXO OiPRVVi NLWUHPNHGĘYpYiOWDN0LNRUD]WiQ H]HQ NLWUHPNHGpVHN YDODPHOLNH |VV]HpUW HJ SRQWRQ D]D] D NpW XQLYHU]iOLV VtN WDOiONR]RWW HJPiVVDOOpWUHM|WWD]ĘVUREEDQiV OHQW ÄKDWyUD´ SR]tFLyEDQ OiWKDWy NpW |VV]HpUĘ ÄJĦUW ODS´ PHO KDWDOPDV YROW (WWĘO NH]GYH PHJLQGXOW D IRODPDWRV WiJXOiV pV D PiU LVPHUW IRODPDW FVLOODJRN EROJyN V]OHWpVH PDMG D V|WpW HQHUJLD JRUV WHUMHGpVH (]HQ XWROVy V]DNDV]ED XQLYHU]XPXQN FVDNVRNPLOOLiUGpYP~OYDMXWHO(NNRUKDOQDNPDMGHODFVLO ODJRNpVLGĘYHOV|WpWDQDJJiERPODQDN7HUPpV]HWHVHQH]FVDN HJ YpOHNHGpV H D IHOWpWHOH]pV V]HULQW PLQGHQ DQDJ pV W|U PHOpN HNNRU YLVV]DERPOLN V|WpW DQDJJi YDJ V|WpW

HQHUJLiYi pV YLVV]DWpU YLOiJXQN D] HUHGHWL iOODSRWED D]D] D] XQLYHU]XP ~MUDNLVLPXOpVUHVVpYiOLN(WWĘONH]GYHSHGLJDFLNOXV~M UDHONH]GĘGLN$]0WHyULDWHKiWV]LQWpQD]WYHWLIHOPLQWD] RV]FLOOiOy YLOiJHJHWHP WHyULiMD D 1DJ %XPP QHP D] HOVĘ pV QHPLVD]XWROVy (]DWHyULDVHPEL]RQ WRWWFVDNKLSRWp]LV  0HJiOODStWKDWyKRJD]XQLYHU]XPUyOPiLJNLDODNXOWNpSPL QpO MREEDQ WiYRORGXQN D 1DSUHQGV]HUQNWĘO ² D] ĦUWiYFV|YHV UiGLyWHOHV]NySRV VWE PRGHUQ HV]N|]|V PHJILJHOpVHN HOOHQpUH ² HOpJJp YHJHV pV VRN HVHWEHQ DODSYHWĘHQ D] UHV VSHNXOiFLy V]LQWMpQPR]RJ 0HJiOODStWKDWyD]LVKRJPLQGHJLNYLOiJPRGHOOHONDSFVRODW EDQ OHJHQ D] HJ YpJHV XQLYHU]XP YDJ D PXOWLYHU]XP YDJ D]0WHyULDV]HULQWLYLOiJPRGHOOVWE IHOWHKHWĘNXJDQD]RND NpUGpVHN PHOHN IRQWRVDN iPGH DPHOHNUH HJLN VHP DG Yi ODV]W3pOGiXO $ YLOiJPLQGHQVpJ YpJWHOHQH YDJ YpJHV ² WpUEHQ pV LGĘ EHQ" 

+DYLOiJPLQGHQVpJYpJHVDNNRUKRJDQPLEĘOpVPLNRUNH OHWNH]HWWH]DYLOiJ" +DDYLOiJPLQGHQVpJYpJHVDWpUEHQDNNRUPLEHQYDQEHQ QH" $ 1DJ %XPPDO YDOy IRJODONR]iVXN PHOOHWW H YLOiJPRGHOOHN HO NHUOLND]NpUGpVHNUHDGDQGyYiODV]RNDW3HGLJH]DGRORJ OpQHJpWpULQWL $NNRUOiVVXNPRVWPLKR]KDWyNLD]XQLYHU]XPUyO YLOiJPLQGHQ VpJUĘO D OpWH]ĘNNHO NDSFVRODWRV DODS pV GHILQLiOW IRJDOPDN WRYiEEi D OpWD[LyPiN pV D EHOĘON OHYH]HWHWW WpWHOHN IHOKDV] QiOiViYDO   % $]XQLYHU]XPD[LRPDWLNXVHOPpOHWH $]XQLYHU]XPHOPpOHWpQHNDODSMDL 3ULQFtSLXPRN $ODSIRJDOPDN (UpV]EHQD¶OpWH]ʶD¶KDOPD]¶D¶KDOPD]HOHPH¶D¶OpW¶ D] ¶pOĘ OpWH]ĘpOĘOpQ¶ D] ¶DQDJ¶ D ¶W|PHJ¶ D ¶JRUVXOy ODVVXOy HJHQOHWHV PR]JiV¶ D ¶UH]JiV KXOOiP]iV IRUJiV¶ D ¶UHODWtY QXJDORP¶ D ¶W|PHJN|]pSSRQW¶ D ¶JUDYLWiFLyV KD WiVHUĘKDWiV¶ D] ¶) HUʶ D]

¶HUĘNDU¶ D] ¶0 IRUJDWyQRPD WpN¶ D ¶IRUJiViOODSRW¶ D ¶SHUGOHW¶ D ¶+ROG¶ D ¶)|OG¶ D] ¶HJHQOtWʶ D] ¶iUDSiOMHOpQVpJ¶ D ¶GDJiO¶ D] ¶DSiO¶ D ¶V~O¶ D] ¶) )¶ YDODPLQW D] ¶LYDUWDODQLYDURV V]DSRURGiV¶ D] ¶HYRO~FLy¶ V]DYDN iOWDO MHO|OW IRJDOPDNDW QHP GHILQLiORP LVPHUWQHNWHNLQWHPpVDODSIRJDORPNpQWKDV]QiORP HILQtFLyN $]XQLYHU]XPYLOiJHJHWHPYLOiJPLQGHQVpJIRJDOPD $]HGGLJLHNDODSMiQD]XQLYHU]XPIRJDOPiWSpOGiXODN|YHWNH ]ĘNpSSHQKDWiUR]RPPHJ HILQtFLy8$]XQLYHU]XP $]XQLYHU]XPD]|VV]HV pOĘpVpOHWWHOHQ OpWH]ĘKDOPD]D 8  0HJMHJ]pV $]XQLYHU]XP²D]pOĘpVpOHWWHOHQOpWH]ĘNIROWRQRVDQYiOWR ]yKDOPD]DpVHJEHQDPLQGHQNRULMHOHQLGĘSLOODQDWEDQYiOWR ]ypVYiOWR]DWRVDQDJPHJQLOYiQXOiVD 7|EE PiV IRQWRV WXODMGRQViJDLYDO D NpVĘEELHNEHQ UpV]OHWHVHQ IRJODONR]RP   $[LyPiN ,9,9 

$OpWH]ĘNQHNYDQJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiVXN $OpWH]ĘNQHNYDQJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiVXNDPLNRULVDOp WH]ĘN W|PHJNNHO IRUGtWRWW DUiQ~ JRUVXOiVVDO HJPiV IHOp PR]RJQDN DPLNQHNYDQJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiVXN D]RN W|PHJN NHO IRUGtWRWW DUiQ~ JRUVXOiVVDO HJPiV IHOp PR]Jy OpWH]ĘN $,9 377,97,9 $OpWH]ĘQIRUJDWyQRPDWpNPĦN|GLNKDDWHVWpEHQYDODPHOSRQWMiWyOYDJDW|PHJ N|]pSSRQWMiWyONH]GĘGĘHUĘNDURQPiVOpWH]ĘNHOWHWWHNOVĘHUĘKDW $OpWH]ĘQIRUJDWyQRPDWpNPĦN|GLNKDDWHVWpEHQYDODPHO SRQWMiWyO YDJ D W|PHJN|]pSSRQWMiWyO NH]GĘGĘ HUĘNDURQ PiV Op WH]ĘNHOWHWWHNOVĘHUĘKDW $,9 377,9 +DHJOpWH]ĘQ NOVĘHUĘKDWiViUDIRUJDWyQRPDWpNpUYpQHVODNNRUPHJYiOWR]LND IRUJiViOODSRWD SHUGOHWH  +DHJOpWH]ĘQNOVĘHUĘKDWiViUDIRUJDWyQRPDWpNpUYpQHVO DNNRU PHJYiOWR]LN IRUJiViOODSRWD >SHUGOHWH@ $,9 37 7,9 

+DHJOpWH]ĘSHUGOHWHiOODQGyGHPHJYiOWR]LNDWHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNDDNNRUD V]|JVHEHVVpJHIRUGtWRWWDUiQEDQYiOWR]LN +DHJOpWH]ĘSHUGOHWHiOODQGyGHPHJYiOWR]LNDWHKHWHWOHQ VpJL QRPDWpND DNNRU D V]|JVHEHVVpJH IRUGtWRWW DUiQEDQ YiO WR]LN $,9 377,9 $OpWH]ĘNJUDYLWiFLyVKDWiVDHJPiVRQ²tJSOD+ROG pVNLVHEEPpUWpNEHQDWiYR OLEE1DS JUDYLWiFLyVKDWiVDD)|OG|Q²SHULRGLNXVDQiUDSiOMHOHQVpJHWRNR]PHODWHQ JHON|UOLIRUJiVXNQDNPHJIHOHOĘQDJViJ~NHUOHWLVHEHVVpJJHOPR]RJ $ OpWH]ĘN JUDYLWiFLyV KDWiVD HJPiVRQ ² tJ SpOGiXO D +ROG pVNLVHEEPpUWpNEHQDWiYROLEE1DS JUDYLWiFLyVKDWiVDD)|O G|Q ² SHULRGLNXVDQ iUDSiO MHOHQVpJHW RNR] PHO D WHQJHO  )* ) DKRO)!DJUDYLWiFLyVHUĘ  D )P DKROPDW|PHJ)!D]HUĘpVDDJRUVXOiV  0 )U DKRO)!D]HUĘU!D]HUĘNDU0!DIRUJDWyQRPDWpN  1 Ĭ‫

ױ‬DKRO1!DSHUGOHWĬ!DWHKHWHWOHQVpJLQRPDWpN‫!ױ‬DV]|JVHEHVVpJ  $]iUDSiOMHOHQVpJHL D N|]HOL pJLWHVWHN HJPiVUD JDNRUROW W|PHJYRQ]iVD iOWDO HJPiVRQ OpWUHKR]RWW DODN YiOWR]iVRN)|OGLpUWHOHPEHQD]iUDSiOYDJUpJLHVQHYpQWHQJHUMiUiVDWHQJHUV]LQWMpQHNSHULRGLNXVHPHONHGpVH iUDGDWYDJGDJiO pV VOOHGpVH DSiO PHOHW D+ROGpV D1DSYRQ]iViQDN EHIROiVD RNR]$] iU DSiOMHOHQVpJHDIRODGpNRQNtYOD]pJLWHVWHNV]LOiUGWHVWpUHNpUJpUHpVNpSOpNHQN|SHQpUHLVKDWGHDOHJ V]HPEHWĦQĘEEDIRODGpNRNSOD)|OGLyFHiQRNQDSLPpWHUHVYt]V]LQWYiOWR]iVD  N|UOL IRUJiVXNQDNPHJIHOHOĘQDJViJ~NHUOHWL VHEHVVpJJHO PR ]RJ $,9 377,9 $]XQLYHU]XPDWWULE~WXPDL $]XQLYHU]XPMHOOHJHNHOHWNH]pVHPĦN|GpVHPHJV]ĦQpVHpVWHUMHGHOPH 7pWHO,9$]XQLYHU]XPPDJDLVOpWH]Ę %L]RQ WiV $]XQLYHU]XPD]|VV]HVOpWH]ĘKDOPD]D 8 $OpWH]ĘNKDOPD]D SHGLJ PDJD LV OpWH]Ę D 7,

WpWHO V]HULQW .|YHWNH]pVNpSSHQ D] XQLYHU]XPPDJDLVOpWH]Ę 7,9 4HG7387,377,9 7,97,9 0HJMHJ]pV $] pOHWWHOHQ DWRPRN pV D EHOĘON iOOy PROHNXOiN YDODPLQW D PROHNXOiNEyOIHOpSOĘpOĘVHMWHNPLQGOpWH]ĘN8JDQDNNRUEiU PHO pOĘOpQ OHJHQ D] HJ Q|YpQ HJ iOODW YDJ HJ HPEHU pVEiUPHOV]HUYHLVLOHQOpWH]ĘDWRPRNEyOPROHNXOiNEyOYD ODPLQW VHMWHNEĘO iOO ² iPGH H] D] pOĘOpQ Q|YpQ iOODW YDJ HPEHU LV QLOYiQYDOyDQ |QiOOy HQWLWiV D] HOĘEEL HOHPHNEĘO iOOy |VV]HWHWW OpWH]Ę H XJDQH] iOO D] |VV]HWHWW pOHWWHOHQ OpWH]ĘNUHLV²PLQWSpOGiXOD)|OGD1DSYDJD7HM~WUHQGV]HU ² KLV]HQ pOHWWHOHQ DWRPRNEyO pVYDJ PROHNXOiNEyO iOOQDN H]HN LV7HKiWPLQGHQOpWH]ĘHJYDJW|EEHOHPEĘO OpWH]ĘEĘO iOOy KDOPD] GH QLOYiQYDOyDQ RODQ KDOPD] DPHO |QPDJiW KDOPD] HOHPNpQWQHPWDUWDOPD]]D(]LJD]D]XQLYHU]XPUDPLQWOpWH]Ę UHLV 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPQDNPLQWOpWH]ĘQHNYDQDQDJD %L]RQ WiV $]XQLYHU]XPPLQWD]|VV]HVOpWH]ĘKDOPD]D 8 PDJDLVOp WH]Ę D 7,9 WpWHO V]HULQW 0LQWKRJ D OpWH]ĘNQHN YDQ DQDJD $, H]pUW D] XQLYHU]XPQDN PLQW OpWH]ĘQHN LV YDQ DQDJD 7,9 4HG738$,7,9377,9&7,9& (NYLYDOHQFLD,9(9DQD]XQLYHU]XPQDNÄpWHU´QHNLVQHYH]KHWĘDQDJD $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy D] HNYLYDOHQFLD LJD]ViJD 37‘ 0HJMHJ]pVHN  $]XQLYHU]XPPLQWD]|VV]HVOpWH]ĘKDOPD]DOpWH]ĘPDJDLV 7,9 0LQWOpWH]ĘDOpWH]ĘNPLQGHQWXODMGRQVi JiYDOUHQGHONH]LN 7,& ² GHFVDND]]DO.|YHWNH]pVNpSSHQD] XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘNKDOPD]DQHP WDUWDO PD]]D|QPDJiWFVDN~JPLQWHJHWOHQUpV]KDOPD]DVHP9DJLVD]XQLYHU]XP~QQHPWDUWDOPD]NRGyKDOPD]

7HKiWQHPWpYHV]WHQGĘ|VV]HDQDLYKDOPD]HOPpOHWEHQHOOHQWPRQGiVWRNR]yÄ|VV]HVKDOPD]RNKDOPD]D´IRJDO PiYDO  (WHNLQWHWEHQIRQWRVD]WOiWQLKRJD]XQLYHU]XPDQDJiW D NpPLDL HOHPHN SHULyGXVRV UHQGV]HUH V]HULQWL PiU LVPHUW pV PpJ QHP LVPHUW DWRPRN D EHOĘON IHOpSOĘ V]HUYHV pV V]HUYHW OHQ PROHNXOiN D] HOĘEELHNEĘO iOOy HONO|QOW GLV]NUpW WHV WHNSOD]pOĘOpQHNWHVWHpVD]pJLWHVWHNPHOHNQHNHJMH OHQWĘV UpV]H OiWKDWy HOHNWURPiJQHVH KXOOiPRNDW ERFViW NL V H]pUW OiWKDWy pVYDJ GHWHNWiOKDWy YDODPLQW RODQ pJLWHVWHN DPHOHN W|EEQLUH OiWKDWy IpQW QHP ERFViWDQDN NL HVHWOHJ FVDNWNU|]LND]W SODV]WHURLGiNEROJyNSRUpVDQDJIHO KĘN ÄFVLOODJV]HOHN´ IHNHWH OXNDN VWE YDODPLQW D] DWRPRN HOHPL UpV]HFVNpLEĘOiOOyDQDJiUDPRNDQDJWHUHN pVDQDJPH]ĘN DONRWMiN $] DQDJQDN HPH LVPHUW pV D PpJ QHP LVPHUW IDMWiL WHOMHVHQ Kp]DJPHQWHVHQ ÄNLW|OWLN´ D] XQLYHU]XPRW 7HKiW

D] XQLYHU]XPHNNpQWPDJDLVD]LGĘEHQYiOWR]yDQDJJDOEtUyOpWH ]Ę KDVRQOtW KR]]i SO D EROJyN WHVWpQHN YDJ SO D] HPEHUL WHVWQHN IROYiVW YiOWR]y ÄXQLYHU]XPD´ 1HYH]]N PRVW H]W D] XQLYHU]XPRW ÄNLW|OWĘ´ KHWHURJpQ pV D] pJLWHVWHNQpO D OHJVĦ UĦEEQHN YDJ PiV WHyULiN V]HULQW HOOHQNH]ĘHQ RWW D OHJULW NiEEQDN WĦQĘ DQDJRW D] HJV]HUĦVpJ NHGYppUW D PiU LVPHUW pV PHJV]RNRWW HOQHYH]pVVHO ÄpWHU´QHN (PH pWHUUHO NDSFVRODW EDQ LVPHUW IL]LNXVRN 1HZWRQ (LQVWHLQ pV -iQRVV IHOYHWpVHLW N|]O|PDOiEE(]HNKH]QHPIĦ]|NNRPPHQWiUW 1HZWRQD5REHUW%ROHKR]EHQtURWWOHYHOpEHQHOĘ DGMDHJVHMWpVpWÄ0pJHJWRYiEELVHMWpVHPHWLVHOPRQGRPPHOFVDNPRVW|WO|WW IHOEHQQHPKRJH]WDOHYHOHWPRVWtURP6H]DJUDYLWiFLyRNiYDONDSFVRODWRV)HOWpWHOH]HP KRJD]pWHUHJPiVWyOUHQGNtYONLFVLQIRNR]DWRNEDQNO|QE|]ĘILQRPViJ~UpV]HFVNpNEĘO

iOOWRYiEEiD]WKRJDWHVWHNSyUXVDLEDQLQNiEEDILQRPDEEUpV]HFVNpNDV]DEDGWpUEHQSH GLJLQNiEEDGXUYiEEDNWDOiOKDWyNPHJpVKRJN|YHWNH]pVNpSSHQD)|OGKDWDOPDVWHVWpEHQ LV MyYDO W|EE D ILQRP UpV]HFVNH PLQW DGXUYiEEQHP ~J PLQW D OHYHJĘEHQ DKRO D] DUiQ IRUGtWRWW$OHYHJĘEHQOHYĘGXUYiEEpWHUPLQGD]RQiOWDOEHKDWROD)|OGIHOV]tQLUpJLyLEDFVDN ~JPLQW DILQRPDEEpWHUDOpJN|UDOVyEEUpJLyLEDROPyGRQKRJD] DWPRV]IpUDWHWHMpWĘO OHIHOpD)|OGIHOV]tQpLJpVD)|OGIHOV]tQpWĘODQQDNN|]pSSRQWMiLJD]pWHUPLQGHJUHILQRPDE EipVILQRPDEEiYiOLN.pS]HOMQNHOPiUPRVWHJDOHYHJĘEHQIHOIJJHV]WHWWYDJDI|OG|Q IHNYĘWHVWHWDIHOWHYpVV]HULQWDWHVWIHOVĘUpV]HLQHNSyUXVDLEDQOpYĘpWHUGXUYiEEPLQWD]DOVy UpV]HLEHQ OHYĘ D GXUYiEE pWHU SHGLJ QHP RO DONDOPDV DUUD KRJ D SyUXVRNEDQ PDUDGMRQ PLQW D] DODWWD OpYĘ ILQRPDEE V tJ DUUD W|UHNV]LN KRJNLMXVVRQ RQQDQ pV KHOHW DGMRQ D

ILQRPDEEpWHUQHNPLQGH]D]XWiQQHPPHKHWYpJEHDQpONOKRJDWHVWQHNH]GHQHOHIHOp PR]RJQLKHOHWDGYDPDJDI|O|WWDWiYR]ypWHUQHN´$N|QYHKHOpQtUWV]HU NHV]WĘLMHJ]HWHNEĘOPpJNLHPHOHP1HZWRQÄ0LQWtUMDQp]HWHLWIHOWHYpVHN IRUPiMiEDQ DGMD HOĘ PLYHO D] pWHU OpWH]pVpUH YRQDWNR]yDQ G|QWĘ NtVpUOHWL EL]RQ WpNRW QHP VLNHUOW WDOiOQLD«´ $]RQEDQ Ä$ OHYpOEHQ NLIHMWHWW pWHUKLSRWp]LV VHJtWVpJpYHO YRQ]iV pV WDV]tWiVIHOWpWHOH]pVHQpONOPHJOHKHWHWWPDJDUi]QLDNYDOLWiVRNDW«´9pJOPHJMHJ ]LNÄ$OHYHJĘNpPLDL|VV]HWpWHOH1HZWRQNRUiEDQPpJQHPYROWLVPHUHWHV$V]i]DG EDQPpJPLQGHQIpOHOpJQHPĦDQDJRWOHYHJĘQHNQHYH]WHN DJĘ]|NpVJi]RNN|]|WWVHPWHW WHNpOHVNO|QEVpJHW ´  (JHVHOJRQGROiVRNV]HULQWPHJOHKHWKRJD]XQLYHU]XPpWHUªHOQHYH]pVĦ²PpJLVPHUHWOHQ²DQDJDD] pJLWHVWHNEHQpVPiVOpWH]ĘNEHQQHPVĦUĦEEKDQHPpSSRWWDOHJULWNiEE

*D]GDJ/iV]Oy$E|OFVHOHWYpJH ROGDOKWWSZZZPHNRV]NKXLQGH[SKWPO  ,VDDF 1HZWRQ YiORJDWRWW tUiVDL ROGDO 7LSRWH[ .LDGy +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ )HKpU 0iUWD +HLQULFK/iV]Oy+XQJDULDQHGLWLRQ5DSROL/iV]Oy6]HJHGL3pWHU  -iQRVVLGp]L(LQVWHLQDK~V]DVpYHNEHQPHJMHOHQWHJLN FLNNpEHQ²DPDQDSViJNHYpVILJHOHPUHPpOWDWRWW²N|YHWNH]Ę PRQGDWRNDW tUWD ÄH KD PDMG H]HN D OHKHWĘVpJHN LJD]L HOPpOHWHNNp pUOHOĘGWHN D] HOPpOHWL IL]LNiEDQ DNNRU VHP IRJMXN WXGQL D] pWHUW D]D] D IL]LNDL WXODMGRQViJRNNDO EtUy NRQWLQXXPRWQpONO|]QLD]iOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWXJDQLVPHOQHNHOYLV]HPSRQWMDLKR] DIL]LNXVRNQLOYiQPLQGLJUDJDV]NRGQLIRJQDNNL]iUHJN|]YHWOHQWiYROKDWiVWPLQGHQN| ]HOKDWiVHOPpOHW D]RQEDQ HOHYH IHOWpWHOH] IRODPDWRV PH]ĘNHW WHKiW IHOWpWHOH]L HJ ªpWHU OpWH]pVpW´ 

-iQRVVtUMDEHQÄHJDQDJLN|]HJNHPpQVpJHpVDEHQQH WHUMHGĘKXOOiPRNVHEHVVpJHN|]|WW|VV]HIJJpVYDQPLQpONHPpQHEEHJWHVWDQQiOJRU VDEEDQWHUMHGQHNEHQQHDKXOOiPRN0LQWKRJD]pWHUKXOOiPDLNPPSVHEHVVpJJHO WHUMHGQHNDIHQWL|VV]HIJJpVEĘON|YHWNH]ĘHQD]pWHUNHPpQVpJpQHNVRNNDOWDMREEDQIHOONHOO P~OQLD D] DFpOpW PLQW DPHQQLUH D] DFpO NHPpQVpJH IHOOP~OMD D OHYHJĘpW ,OHQ N|UOPp QHNN|]|WWKRJDQOHKHWVpJHV²YHWLNIHODNpUGpVW²KRJD1DSUHQGV]HUQDJVHEHVVpJJHO KDODGyEROJyLV~UOyGiVPHQWHVHQV]HOLNiWD]pWHUW"$PDLIL]LNDLV]HPOpOHWDODSMiQD]RQ EDQH]LVN|QQHQpUWKHWĘ0DPiUD]DWRPRNDWpVD]HOHPLUpV]HFVNpNHWQHPW|PHJSRQWRNª QDNNpS]HOMNPLQWDP~OWV]i]DGEDQ%HEL]RQRVRGRWWKRJD]HOHPLUpV]HFVNpNQHNKXOOiP WXODMGRQViJDLYDQQDNpVYDOyV]tQĦKRJH]HNDUpV]HFVNpNQHPPiVRNPLQWD]pWHUNO|QOH JHVKXOOiP]iVDL,OPyGRQD]HJHVUpV]HFVNpNPR]JiViWD]pWHUEL]RQRVKXOOiPDLNpQWNpS

]HOKHWMNHOVXJDQtJD]pWHUPiVIDMWDKXOOiPDLD]HOHNWURPiJQHVHVMHOHQVpJHN0iUSHGLJ KDD]pWHUHJDUiQWD]HOHPLUpV]HFVNpNpVD]HOHNWURPiJQHVHVKXOOiPRNKRUGR]yMDDNNRUD] DNpUGpVKRJDUpV]HFVNpNKRJDQWXGMiND]pWHUWiWV]HOQLIHOVHPPHUO %L]RQRVHOWpUpVHNNHOEiUGHOpQHJpEHQKDVRQOyHONpS]HOpVHQDODSXO+HLVHQEHUJW|UHN YpVH LV HJ iOWDOiQRV D] |VV]HV HOHPL UpV]HFVNpN PR]JiViW PHJPDJDUi]y HJWWHV HOPpOHW IHOiOOtWiViUD´ &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘDQDJDKHOUĘOKHOUHpVMHOHQSLOODQDWUyOMH OHQSLOODQDWUDYiOWR]LND]DQDJIDMWiNV]HULQWL|VV]HWpWHOpWYDODPLQWKRPRJHQLWiViWVĦUĦVp JpWIpQHVVpJpWVWEWHNLQWYH 7,9&  $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ 7pWHO,9 $] XQLYHU]XPUD LV PLQW D] |VV]HV OpWH]Ę KDOPD]iUD pUYpQHV D OpWH]pV PHJPDUDGiV WHUPpV]HWL W|UYpQH HV]HULQW HJHWOHQ HOHPH VHP NHOHWNH]KHW D VHPPLEĘO pV

QHPYiOKDWVHPPLYpVHP %L]RQ WiV 7HJNIHODWpWHOEHOLiOOtWiVHOOHQNH]ĘMpW $] XQLYHU]XPUD QHP pUYpQHV D OpWH]pVPHJPDUDGiV WHUPpV]HWL W|UYpQH H H] D] LQYHU] iOOtWiV HOOHQWPRQG D 7, WpWHOQHN PLV]HULQWD]XQLYHU]XP 8 LVOpWH]ĘVtJUHQGHONH]LNDOp WH]ĘN PLQGHQ WXODMGRQViJiYDO 7,& H]pUW YRQDWNR]LN Ui WHKiW DOpWH]pVPHJPDUDGiVW|UYpQH $, D]D]D]XQLYHU]XPPLQGHQ OpWH]ĘMHHJYDJW|EEPiVLNOpWH]ĘEĘOV]OHWLNpVPLQGHQOp  -iQRVV/DMRV5HODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJFtPĦN|QYH *RQGRODW ROGDOiQ U$OEHUW(LQVWHLQĥEHUGHQ$WKHU9HUKDQGOXQJHQGHU6FKZHLW]HULVFKHQ3KVLNDOLVFKHQ*HVHOOVFKDIW %DQG7HLO,, ODS -iQRVV/DMRV5HODWLYLWiVHOPpOHWpVIL]LNDLYDOyViJFtPĦN|QYH *RQGRODW ROGDOiQ  WH]ĘMpEĘO ² OHJNpVĘEE HOSXV]WXOiViYDO ² HJ YDJ W|EE PiVLN OpWH]Ę

NHOHWNH]LN 0LQGH] YRQDWNR]LN D] XQLYHU]XPUD LV PLQW PLQGHQ OpWH]ĘUH PHUW KD DNWXiOLV OpWiOODSRWD HOYHV]tWL YDOD PHOOpQHJpW $, DGyWXODMGRQViJiWDNNRUD]DOpWiOOD SRWD HOSXV]WXO ~J KRJ D] HOP~OW OpWiOODSRWD KHOpEH D]RQ QDO ~M OpQHJĦ OpWiOODSRWD OpS (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN WH KiWDWpWHOEHOLiOOtWiVLJD] 7,9 4HG738$,$, 7,7,&377,9&7,9&7,97,9 &RUROOiULXP,9& $] XQLYHU]XP PLQW OpWH]Ę SLOODQDWUyO SLOODQDWUD YiOWR]LN DNNpQW KRJ D] DNWXiOLV OpWiOODSRWD DNWXiOLV DQDJHORV]OiVD HOHPHL V]HULQWL |VV]HWpWHOH pVYDJ HOHPHLQHN IRUPiMD pVYDJ VWUXNW~UiMD pVYDJ WHUMHGHOPH VWE UHQGUH PHJV]ĦQLN OpWH]QL iPGH HJ~WWDO ~M OpWiOODSRWEDQ PLQW ÄXWyGXQLYHU]XP´ UHQGUH ÄPHJV]OHWLN´ (NNpQW D] XQLYHU]XPD]HJHVOpWiOODSRWDLWWHNLQWYHYpJHVPLQWPLQGHQPiVOpWH]ĘXJDQDNNRU~MDEE

pV~MDEEOpWiOODSRW~ÄXWyGXQLYHU]XP´NpQWYDOyPHJV]OHWpVHIROWiQ²PLQWÄXWyGXQLYHU ]XP´RN iUDGDWD ² HJV]HUVPLQG LGĘEHQ YpJWHOHQ |U|N FVDN~J PLQW D] LGĘ pV D WpU 7,9&  $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 377,97,97,97,9 0HJMHJ]pV 1DJ KDVRQOyViJ YDQ SpOGiXO D] DWRPRN pV HOHPL UpV]HFVNpLN PHJ D] XQLYHU]XP N|]|WW 0LQGHQ DWRP pV HOHPL UpV]HFVNH YpJHV OpWWDUWDP~ tJ YpJHV pOHWWDUWDP XWiQ PHJV]ĦQLN OpWH]QL GH PLQGLJNHOHWNH]LNLVD]XQLYHU]XPEDQD]D]PLQGLJYDQD]XQL YHU]XPEDQDWRPpVHOHPLUpV]HFVNHD]$,D[LyPDV]HULQW²OHJ IHOMHEEDORNiOLVpVPHQQLVpJLHORV]OiVDPiVpVPiV &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPEDQpUYpQHVOQHNDWHUPpV]HWNO|QIpOHPHJPDUDGiVL W|UYpQHL &,9&  $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 73377,97,9 7pWHO,9hUHVXQLYHU]XPYDJXQLYHU]XPUpV]QLQFV 

 /pQHJ ILO$YDOyViJWiUJDLQDNpVIRODPDWDLQDNDODSYHWĘPHJKDWiUR]yWDUWDOPDDPHOQpONOD]RNQHP OpWH]KHWQHN /G0e.6=$NDGpPLDLDGy%XGDSHVWROGDO  3O +D HJ HPEHU PHJKDO HOYHV]WL KDOiOD HOĘWWL OpWiOODSRWiQDN DPD OpQHJpW KRJ pOĘ HPEHU pV D]RQQDO pOHWWHOHQOpWiOODSRW~HPEHULKROWWHVWNpQW H]D]~MOpQHJH PLQWpOHWWHOHQOpWH]ĘÄPHJV]OHWLN´9DJSOD)|OG EHPLQWJD]GDJpOĘYLOiJJDOUHQGHONH]ĘpJLWHVWEHD<XFDWiQIpOV]LJHWHQEHFVDSyGRWWKDMGDQHJDV]WHURLGD(PL DWWD)|OG|QNLKDOWD]pOĘYLOiJQDJUpV]HDGLQRV]DXUXV]RNNDOHJWWËJD)|OGHOYHV]WHWWHDEHFVDSyGiVHOĘWWL OpWiOODSRWiQDNHJOpQHJHVYRQiViWYDJLVD]pOĘGLQRV]DXUXV]RNNDOVDMiWRViOODWRNNDOpVQ|YpQYLOiJJDOVWE ODNRWW)|OGKHOHWWD]RQQDOpOHWWHOHQOpWiOODSRW~GLQRV]DXUXV]RNNDOVWEUHQGHONH]ĘNRSiU)|OGOHWWD]D]HOĘ]Ę

OpWiOODSRWDHOSXV]WXOWHQQHNKHOpEH~MOpWiOODSRWDÄPHJV]OHWHWW´DKROPHJQ OWDWHUH~MDEEpOĘYLOiJNLDODNXOi ViQDNSOD]HPOĘV|NIHMOĘGpVpYHO H]OHWWD)|OG~MOpQHJH 9DJSOD]XQLYHU]XPDNWXiOLVOpWiOODSRWDHOYHV]WL OpQHJpQHN HJ MHOHQWĘV UpV]pW DPLNRU PDMG D 7HM~WJDOD[LV pV D] $QGURPpGDJDOD[LV |VV]HWN|]LN H]]HO H OpWiOODSRWDHOP~OLN PHUWD]XQLYHU]XPW|EEpNpWQDJJDOD[LVVDO D7HM~WpVD]$QGURPpGDJDOD[LVVDO QHPIRJ UHQGHONH]QLYLV]RQWD]XQLYHU]XPQDND]RQQDO~MOpQHJĦOpWiOODSRWDÄV]OHWLN´DNpWQDJJDOD[LVPpJQDJREEi HJHVOpVpYHO  %L]RQ WiV 7HJNIHODWpWHOEHOLiOOtWiVHOOHQNH]ĘMpW hUHVXQLYHU]XPYDJXQLYHU]XPUpV]YDQ H D] XQLYHU]XP D] |VV]HV OpWH]Ę KDOPD]D 8 V PLQW LOHQ PDJD LV OpWH]Ę 7,9 V]HULQW ÈP PHUW D] XQLYHU]XP LV OpWH]Ę H]pUWD]XQLYHU]XPQDNpVD]XQLYHU]XPYDODPHOUpV]pQHNYiOWR ]y |VV]HWpWHOĦ pV VĦUĦVpJĦ VWE GH PLQGHQNRU NRQNUpW DQDJD LVYDQ7,9

V]HULQW(V]HULQWD]XQLYHU]XPYDJUpV]HQHPUHV $]LQYHU]IHOWpWHOH]pVVHOHOOHQWPRQGiVUDMXWRWWXQNHUJRDWp WHOLJD] 7,9 4HG7387,9 7,9377,9&7,9 7,9 &RUROOiULXP,9&$]0WHyULDV]HULQWLUHVXQLYHU]XPRNOpWH]pVHpVWN|]pVHOHKHWHWOHQ D]0WHyULDWHKiWPHUĘILNFLy $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘  7pWHO,9&VDNHJHWOHQXQLYHU]XPYDQ %L]RQ WiV 7HJNIHODWpWHOEHOLiOOtWiVHOOHQNH]ĘMpW 7|EEXQLYHU]XPOpWH]LN-HO|OMHH]HNHW888L8Q pV H]HN PLQG OpWH]ĘN PDJXN LV 7,9 H D] XQLYHU]XP D] |V] V]HVOpWH]ĘKDOPD]DD8GHILQtFLyV]HULQWÈPGHDNNRUD8GH ILQtFLy LJD] EiUPHOLN 8L XQLYHU]XPUD L Q pV UHV XQLYHU]XP SHGLJ QLQFV 7,9 (]pUW D] 888888L888Q 8+ HJHVtWHWW XQLYHU]XPKDOPD] LV D] |VV]HV OpWH]ĘN KDOPD]D N| YHWNH]pVNpSS

8+LVOpWH]ĘKDOPD]D]D]QHPPiVPLQWPDJDDOp WH]Ę HJHWOHQ XQLYHU]XP (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pV NpSS FVDN HJHWOHQ XQLYHU]XP YDQ 7,9 4HG 73 8 7,9 7,9377,9&7,9&7,97,9 &RUROOiULXP,9&1LQFVPXOWLYHU]XP $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 377,9 &RUROOiULXP,9&1LQFV~QSiUKX]DPRVXQLYHU]XP $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ 7pWHO,9$]XQLYHU]XPWHUH NLWHUMHGpVH PLQGHQNRUYpJWHOHQQDJViJ~ %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW  $]XQLYHU]XPWHUH NLWHUMHGpVH PLQGHQNRUYpJHVQDJViJ~ÈP D]XQLYHU]XP²D8GHILQtFLyV]HULQW²D]|VV]HVOpWH]ĘKDOPD ]D N|YHWNH]pVNpSSHQ D YpJHV QDJViJ~ XQLYHU]XPRQ NtYO QLQFV PiVOpWH]ĘQLQFVPiVLNXQLYHU]XPVHPPHUWXQLYHU]XPFVDNHJ YDQ 7,9 V tJ D YpJHV QDJViJ~ XQLYHU]XPRQ NtYO QLQFV DQDJ VHP

$,( D[LyPD 9LV]RQW DNNRU D YpJHV QDJViJ~ XQL YHU]XP D VHPPLEHQ YDQ ÄD VHPPLEHQ OHEHJ´ ÈPGH D VHPPLQHN QLQFVWHUH NLWHUMHGpVH D]$,,,D[LyPiQDNPHJIHOHOĘHQHH] NpSWHOHQVpJ PHUW D] LQYHU] WpWHOEĘO D] N|YHWNH]LN KRJ D] |VV]HVVNLWHUMHGpVĦOpWH]ĘpVDQDJDD]D]DVNLWHUMH GpVĦXQLYHU]XPPLQWOpWH]Ę 7,9 PLQGHQNRUDNLWHUMHGpVQpO NOLpVDQDJWDODQVHPPLEHQYDQ 0LYHOD]LQYHU]WpWHONpSWHOHQVpJUHYH]HWHWWH]pUWD]HUHGH WL WpWHOEHOL iOOtWiV D] LJD] 7,9 4HG 73 8 $,( $,,,7,97,937,9 7pWHO,9$]XQLYHU]XPQHPNHOHWNH]HWWDQDJEXP D]ĘVUREEDQiV VRUiQHJDWRPQiO LVNLVHEE V NLWHUMHGpVĦDQDJJDOEtUyOpWH]ĘEĘOpVQHP V]ĦQLNPHJPDMG D QDJ UHFFV N|YHWNH]WpEHQ DYpJWHOHQWiJXOiVDPLDWWLVHPPLYpYiOiVVDO  %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $]XQLYHU]XPDQDJEXP D]ĘVUREEDQiV VRUiQHJDWRPQiOLV NLVHEE GV NLWHUMHGpVĦ DQDJJDO EtUy

OpWH]ĘEĘO NHOHWNH]HWW pVPHJV]ĦQLNPDMGDQDJUHFFVN|YHWNH]WpEHQ DYpJWHOHQWiJX OiVDPLDWWLVHPPLYpYiOiVVDO ÈP KD D] XQLYHU]XP 8 D QDJ EXP VRUiQ HJ DWRPQiO LV NL VHEE V NLWHUMHGpVĦ DQDJJDO EtUy OpWH]ĘEĘO NHOHWNH]HWW DNNRU D WHUH NLWHUMHGpVH QHP OHKHWHWW YpJWHOHQ QDJ VHP D] ĘVUREEDQiV LGĘSRQWMiEDQ VHP D] HOĘWW SHGLJ D] LJD]ROW 7,9 WpWHOV]HULQWD]PpJKR]]i|U|NNp 7,9& 7RYiEEiLQYHU]iO OtWiVXQNV]HULQWD]XQLYHU]XPPHJV]ĦQLNPDMGDQDJUHFFVHO D YpJWHOHQWiJXOiVDPLDWWLVHPPLYpYiOiVVDO HH]VHPOHKHWD] LJD]ROW 7,9 WpWHO V]HULQW PHUW D] XQLYHU]XP QHP YiOKDW VHP PLYp ,QYHU] iOOtWiVXQNNDO WHKiW PLQGNpW WHNLQWHWEHQ HOOHQW PRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pVNpSSHQ D WpWHO LJD] 7,9 4HG7387,97,9&7,937‘  7pWHO,9$]XQLYHU]XPWHUH YDJWHUpQHNUpV]H HXNOLGHV]L %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $]XQLYHU]XPWHUH

YDJWHUpQHNUpV]H QHPXNOLGHV]LHDN NRU D] XQLYHU]XPQDN 8 PLQW OpWH]ĘQHN 7,9 D WHUH YDJ WHUpQHN UpV]H J|UEOWWRU]XOW * ÈP D WpU EiUPHO OpWH]Ę WHUH YDJUpV]HDYDOyViJEDQQHPOHKHWJ|UEOWWRU]XOWD7,,, WpWHO V]HULQW (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pVNpSSHQ D WpWHOLJD] 7,9 4HG738*7,,,7,937‘  7pWHO,98QLYHU]XPFVDNDPLQGHQNRULMHOHQEHQYDQ %L]RQ WiV $]XQLYHU]XPPDJDLVOpWH]Ę 7,9 $OpWH]ĘNV]iPiUDPLQGLJ FVDN D MHOHQ YDQ 7,, N|YHWNH]pVNpSSHQ D] XQLYHU]XP FVDN D PLQGHQNRUL MHOHQEHQ YDQ 7HKiW D WpWHO LJD] 7,9 4HG 737,,7,937‘ 7pWHO,9 $] XQLYHU]XPEDQ D] Ä0´ LOOHWYH ÄP´ 0•P! W|PHJJHO EtUy Ä/0´ pV Ä/P´ OpWH]ĘN N|]|WWL ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´ D]D] H OpWH]ĘN HJPiV IHOp JRUVXOy PR]JiVD N|OFV|Q|V ÄYRQ]yHUĘQHNWĦQĘ´HUĘKDWiVRQ DODSXO V QHP H OpWH]ĘN W|PHJH iOWDO

WRU]tWRWWJ|UEtWHWWWpUUpV]KDWiViQ %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $] XQLYHU]XPEDQ D ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´ D]D] D] 0•P! W|PHJJHO EtUy Ä/0´pVÄ/P´OpWH]ĘNHJPiV IHOp JRUVXOy PR]Ji VD D] 0 LOOHWYH P W|PHJJHO EtUy Ä/0´ pV Ä/P´ OpWH]ĘN iOWDO WRU]tWRWWJ|UEtWHWW WpUUpV]HN KDWiVD V QHP H OpWH]ĘN N|]|WWL N|OFV|Q|V ÄYRQ]yHUĘQHN WĦQĘ´ HUĘKDWiV N|YHWNH]PpQH 0LYHO Ä/0´ pV Ä/P´ W|PHJJHO EtUy $, OpWH]ĘN DPHOHN ÄJUDYLWiFLyV KDWiVQDN´ NLWHWWHN $,9 H]pUWD]$,9 D[LyPD V]HULQW HJPiV IHOp JRUVXOYD PR]RJQDNÈPGHD7,,, WpWHO V]HULQW D] Ä0´ W|PHJĦ /0 OpWH]Ę ÄWpUJ|UEOpVWWpUWRU]XOiVW´ * QHP RNR] KDW H]pUW /P OpWH]ĘUH Qp]YH /0 QHP RNR]KDW D WpU ÄJ|UEtWp VHWRU]tWiVD´ UpYpQ ÄJUDYLWiFLyV KDWiVW´ VHP pV H] IRUGtWYD LV LJD] (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pVNpSSHQ D WpWHO LJD] 7,9 4HG 73 * $,

$,9 7,,, 37 7,9& 7,97,9 &RUROOiULXP,9&$ÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´PLDWWHJPiVIHOpJRUVXOYDPR]JyOp WH]ĘN²KDPiVHUĘQHPKDWUiMXN²LGĘYHOWN|]QHNPDMGOpWiOODSRWXNpVOpQHJNPHJ YiOWR]LN D]D] HOSXV]WXOQDN pV DQDJXNEyO ~M OpWH]ĘOpWH]ĘN NHOHWNH]LNNHOHWNH]QHN 7,9& $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 377,97,9  +RJHUĘN|YHWNH]PpQHDJUDYLWiFLyVKDWiVD]EL]RQRVÈPGHDWXGRPiQMHOHQiOOiVDV]HULQWD]QHPEL] WRVKRJPLOHQKDWiVPHFKDQL]PXV~H]D]HUĘpVPLOHQRNEyOHUHG6]iUPD]KDWSOD]LQWHUJDODNWLNXVÄpWHU´ V]HUĦDQDJN|]YHWtWpVpYHOKDWyiOWDOiQRVW|PHJYRQ]iVEyOYDJSODW|PHJN|UOLDQDJ|UYpQVRGUyKDWiViEyO VWE(]pUWQHYH]HPHPHN|OFV|QKDWiVWÄYRQ]yHUĘQHNWĦQĘ´HUĘKDWiVQDNPHOHWNRQNUHWL]iOQLDIL]LNXVRNIHODGD WD 

0iVWSODQDJJ|UEOpVWWRU]XOiVWRNR]KDWGHWpUJ|UEOpVWQHPKLV]PLQWD]WEL]RQ WRWWXNDWpUQHPJ|U EOKHWPHUWQHP|QiOOyOpWH]Ę  ,9iEUD +ROG)|OG  7pWHO,9$OpWH]ĘN²WHQJHON|UOLIRUJiVXNSHULRGLNXVViJDV]HULQW²iUDSiOMHOHQVp JHW WRU]XOiVW RNR]QDN HJPiV WHVWpEHQWHVWIHOOHWpQ D ÄYRQ]yHUĘ´ MHOOHJĦ ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´N|YHWNH]WpEHQ²H]D]HJLNWDSDV]WDODWLEL]RQ WpNDD]HUĘDODS~JUDYLWiFLyV KDWiVQDN %L]RQ WiV $OpWH]ĘN²WHQJHON|UOLIRUJiVXNSHULRGLNXVViJDV]HULQW²D N|OFV|Q|V ÄYRQ]yHUĘ´ DODS~ ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´ 7,9 N|YHWNH]WpEHQ²SpOGiXOD+ROG pVNLVHEEPpUWpNEHQDWiYROLEE 1DS D )|OG WHVWpEHQWHVWIHOOHWpQ GH ÄOiWYiQRVDQ´ D )|OGL yFHiQRN Yt]V]LQWMpQ ² iUDSiOMHOHQVpJHW LGp]QHN HOĘ OG D ,9LOOXV]WUiOyiEUiW 9DJLVSOD)|OG|QPLQGLJD+ROG pV NLVHEE PpUWpNEHQ D WiYROLEE 1DS IHOp Qp]Ę UpV]pQ pV D] HO

OHQWpWHVIHOOHWpQEiURWWNLVHEEPpUWpNEHQ Yt]N~SHPHONHGLN ² H] D GDJiO (] D Yt]N~S ² D )|OG WHQJHON|UOL IRUJiViQDN PHJIHOHOĘHQ yUiQNpW NE § NPyUD NHUOHWL VHEHVVpJJHO $,9 PR]RJ D )|OG N|UO ( Yt]N~S PLQGLJ FVDN D )|OG pV D +ROG LOOHWYHD)|OGpVD1DS W|PHJN|]pSSRQWMiWDGRWWLGĘSLO ODQDWEDQ |VV]HN|WĘ YLUWXiOLV HJHQHVQpO HPHONHGLN PD[LPiOLV PDJDVViJ~UDPiVXWW²DYt]N~SHOĘWWpVXWiQžDO²QHP RWW YDQD]DSiO ²KLV]HQD)|OGJUDYLWiFLyVHUĘKDWiVDDNLGXGR URGRWW Yt]W|PHJHW YLVV]DK~]]D 7,9 DKRJ D )|OG HOIRUGXO D +ROGKR] D1DSKR] NpSHVW$NLGXGRURGRWWYt]W|PHJ)9V~OiWD +ROG D 1DS )* JUDYLWiFLyV YRQ]HUHMH HOOHQV~OR]]D 7,9 >)9 )*@(]D)|OG|QyUiQNpQWpVQDSLSHULyGXVRNEDQPHJILJHO KHWĘMHOHQVpJHJLNWDSDV]WDODWLEL]RQ WpNDD]HUĘDODS~JUD YLWiFLyV N|OFV|QKDWiV OpWpQHN PHUW WpUJ|UEtWpVHQ * DODSXOy QLQFV 7,9 ² LJD] D WXGRPiQ MHOHQOHJ D

W|PHJYRQ]iV ÄWiYRO KDWiV~´ PHFKDQL]PXViW ÄLVPHUL´ FVDN PiV KDWiVPHFKDQL]PXVW D WXGRPiQPpJFVDNNO|QIpOHKLSRWp]LVHNV]LQWMpQLVPHU 7,9 4HG73*$,97,9377,9& 7pWHO,9$]XQLYHU]XP YDJUpV]H ~MOpWiOODSRWiQDNÄH]HQEHOO´D]XQLYHU]XPRWDO NRWy OpWH]ĘN NHOHWNH]pVpQHN PR]JiViQDN pV OpWiOODSRWXN YiOWR]iViQDN PDMG SXV]WXOiVi QDNHOP~OiViQDNHOVĘYDJHUHGHQGĘRNDDÄJUDYLWiFLyVN|OFV|QKDWiV´PLQWHUĘ %L]RQ WiV 7HJNIHODWpWHOEHOLiOOtWiVHOOHQNH]ĘMpW $]XQLYHU]XP YDJUpV]H ~MOpWiOODSRWiQDNÄH]HQEHOO´D] XQLYHU]XPRW DONRWy OpWH]ĘN NHOHWNH]pVpQHN PR]JiViQDN YDOD PLQW OpWiOODSRWXN YiOWR]iViQDN PDMG SXV]WXOiViQDNHOP~OiViQDN HOVĘ YDJ HUHGHQGĘ RND QHP D ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´ PLQW  HUĘ H DNNRU D] Ä0´ W|PHJĦ /0 pV D] ÄP´ W|PHJĦ /P OpWH]Ę 0•P! QHPPR]RJKDWHJPiVIHOpDW|PHJNiOWDOPHJKDWiUR]RWW

JRUVXOyPR]JiVXNDWRNR]yHUĘIDMWDKDWiViUDD7,9WpWHOiOOt WiVD HOOHQpUH +D QHP PR]RJKDWQDN LOHQ PyGRQ DNNRU QHP LV WN|]KHWQHNDOpWiOODSRWXNpVOpQHJĦNtJQHPYiOWR]KDWPHJ V H]pUW QHP LV SXV]WXOKDWQDNP~OKDWQDN HO D 7,9& FRUROOiULXPEHOL iOOtWiVVDO V]HPEHQ 7RYiEEi D OpQHJNHW WH NLQWYH ~M OpWH]ĘOpWH]ĘN VHP NHOHWNH]KHW QHN EHOĘON SXV]WX OiVXNHOP~OiVXNXWiQD]LJD]ROW$,D[LyPDiOOtWiVDHOOHQpUH (OOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN N|YHWNH]pVNpSSHQ D WpWHO LJD] 7,9 4HG73$,7,97,9&37‘ 0HJMHJ]pV $] XQLYHU]XPEDQ iOWDOiQRV D ÄJUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV´ 7,9 KLV]HQ D] XQLYHU]XP D OpWH]ĘN |VV]HVVpJH PHOHNQHN YDQ DQDJD 7,9 pV YDQ ÄJUDYLWiFLyV KDWiVD´ $ ÄJUDYLWiFLyV KDWiV´ N|YHWNH]PpQH KRJ D] XQLYHU]XP LQWHUJDODNWLNXV G|Q WĘHQKLGURJpQEĘOKpOLXPEyOpVSRUEyOiOOy DQDJIHOKĘL|VV]H K~]yGQDN HJPiVIHOpJRUVXOYDPR]RJQDNVĦUĦV|GQHN pV

H]HN EHQ D] |VV]HK~]yGyVĦUĦV|GĘ DQDJFVRPyNEDQ D] yULiVL PpUWpN EHQ Q|YHNYĘ QRPiV V~UOyGiV pV WN|]pV 7,9& N|YHWNH]WpEHQ PHJQĘWW KĘPpUVpNOHWHQ EHLQGXO D KLGURJpQDWRPRN PDJI~]LyMD H]HNEĘO tJ KpOLXP NHOHWNH]LN V D I~]Ly VRUiQ IHOV]DEDGXOy HQHUJLD KDWiViUD ÄNLJ~OQDN´ D FVLOODJRN $ ÄJUDYLWiFLyV KD WiV´ SHUV]H QHP V]ĦQLN PHJ H]pUW D FVLOODJRNEHOL PDJI~]Ly LV IROWDWyGLN²pVDI~]LyUDKDMODPRVDWRPRNKHOLPHQQLVpJpWĘO IJJĘHQ ² pYPLOOLyN YDJ pYPLOOLiUGRN DODWW DPLNRUUD D KLG URJpQ HOIRJ NH]GHWpW YHV]L HOĘEE D KpOLXPDWRPRN PDMG D QD JREEV~O~DWRPRNPDJI~]LyMiQDODSXOyPpJQDJREEV~O~DWRPRN NHOHWNH]pVH $ FVLOODJ pOHWH YpJpQ V]XSHUQyYiYi DODNXO V QDJ UREEDQiV N|]HSHWWH V]pWV]yUMD D FVLOODJN|]L ÄWpUEH´ D] DWRPRN SHULyGXVUHQGV]HUpQHN V]LQWH PLQGHQ DWRPMiW (]HNEĘO pV D] XQLYHU]XPEDQPiVXWWOpYĘKLGURJpQIHOKĘN ÄJUDYLWiFLyVKDWiV´ PLDWWL

|VV]HK~]yGiViEyO pV WN|]pVHNEĘO ~M FVLOODJRN pV JDOD [LVRN EHQQN FVLOODJUHQGV]HUHN D]D] HJ YDJ W|EE FVLOODJ N|UO NHULQJĘ EROJyN KROGDN NHOHWNH]QHN 7,9& $ EROJyN KROGDN QpPHOLNpQ ² DKRO D IHOWpWHOHN PHJIHOHOĘHN ² D SHULy GXVRVUHQGV]HUEHOL DWRPRNEyO pV YpJVĘ VRURQ D ÄJUDYLWiFLyV HUĘKDWiV´ UpYpQ PR]Jy IRODGpNRNEDQ NLDODNXOKDW pV IHMOĘGKHW D] pOHW +RVV]DEE LGĘ HOWHOWpYHO D]RQEDQ H FVLOODJUHQGV]HUHN pV EROJyLN LV HOSXV]WXOQDN $ FVLOODJRN DQDJXNDW UREEDQiV V]HUĦHQ V]pWO|YHOOLN (] D ÄJUDYLWiFLyV KDWiV´ 7,9 PLDWWL NHOHWNH]pVLSXV]WXOiVL IRODPDW VRKD QHP iOO PHJ KRVV]DEE U|YLGHEE FLNOXVRNEDQ LVPpWOĘGLN 7,9 D] XQLYHU]XPQDN PLQGLJ PiVpVPiVÄKHOpQ´PHUWDOpWH]ĘXQLYHU]XPDQDJD 7,9 PR ]RJ SONHYHUHJ|UYpQOLN $, 0HJMHJ]pV hUHV XQLYHU]XP XQLYHU]XPUpV] QLQFV PLQW DKRJ N|]LVPHUWHQ

QHPUHVSOHJRODQI|OGLV]REDVHPPHOQHNEHOVHMHOiWKD WyDQ PHQWHV PLQGHQ pOĘOpQWĘO E~WRUWyO pV EHUHQGH]pVL WiUJ WyO %iU D] LOHQ V]RED EHOWHUH OiWV]yODJ UHV YDOyMiEDQ  D]RQEDQ OpJWHUH WHOH YDQ V]HPPHO QHP OiWKDWy DWRPRNNDO PROH NXOiNNDODWRPRNHOHPLUpV]HFVNpLYHOVWE6ĘWiOWDOiEDQYDQ QDN EHQQH V]DEDG V]HPPHO QHP OiWKDWy pOĘ EDNWpULXPRN SRUDW NiNVWELV 7pWHO,9 $] XQLYHU]XPEDQ HJHWOHQ OpWH]Ę VLQFV VRKD DEV]RO~W QXJDORPEDQ KDQHP PLQGLJPR]RJ %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $] XQLYHU]XPEDQ YDQ OpWH]Ę DEV]RO~W QXJDORPEDQ D]D] DPHODPHOLNQHPPR]RJ (] D]RQEDQ HOOHQWpWHV DPD LJD]QDN HOIRJDGRWW $, D[LyPiYDO PLV]HULQW EiUPHO OpWH]Ę pVYDJ YDODPHO UpV]H D WpUEHQ ² D]D] YDODPHO PiVLN OpWH]Ę YDJ UpV]H WHUpEHQ ² PR]RJ pVYDJ UHODWtYH PiV OpWH]ĘK|] pVYDJ PiV OpWH]Ę YDODPHO UpV]pKH] NpSHVW QXJDORPEDQ YDQ $ UHODWtY

QXJDORP D]RQ EDQFVDNHJPiVLNOpWH]ĘK|]pVYDJHJPiVLNOpWH]ĘYDODPHO UpV]pKH] NpSHVW IHQQiOOy PR]GXODWODQViJ iP D W|EEL OpWH]ĘK|] pVYDJYDODPHOUpV]NK|]NpSHVWPR]JiV 0iVUpV]W D] XQLYHU]XP 8 |U|N PHUW YDODKiQV]RU HJ DGRWW SLOODQDWEHOL OpWiOODSRWD ÄHOSXV]WXO´ D]RQ SLOODQDWEDQ PLQGLJ Ä~M´ OpWiOODSRWD NHOHWNH]LN ÄXWyGXQLYHU]XP´NpQW 7,9& 7HKiWD]|U|NXQLYHU]XPEDQPLQGHQOpWH]ĘPLQGLJPR ]RJVRKDQLQFVDEV]RO~WQXJDORPEDQ $] LQYHU] iOOtWiVWHKiWHOOHQWPRQGiVUD YH]HWHWW N|YHWNH]pV NpSSHQ D WpWHO iOOtWiVD LJD] 7,9 4HG 73 8 $, 7,9&377,9& &RUROOiULXP,9& $]XQLYHU]XPPLQWOpWH]ĘPDJDLVIRODPDWRVDQ YiOWR]LNPR]RJ SO NDYDURJ PHUW D UpV]HL D] XQLYHU]XPRW DONRWy OpWH]ĘN PDJXN LV YiOWR]QDNPR]RJQDN SO IRURJQDNpVNHULQJHQHNpVYDJKXOOiP]DQDNVWE  $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQEiUPHO/OpWH]ĘIRUJy URWiFLyV PR]JiViWDWHVWpEHQ0! IRUJDWyQRPDWpNRWHUHGPpQH]ĘPiVLNOpWH]ĘiOWDONHOWHWWNOVĘ)!HUĘPtJ/IRUJiViOOD SRWD SHUGOHWH PHJYiOWR]iViW0!IRUJDWyQRPDWpNpVYDJD]/OpWH]ĘĬ!WHKHWHWOHQ VpJLQRPDWpNiQDNPHJYiOWR]iVDRNR]]D %L]RQ WiV 7HJNIHOKRJDWpWHOEHOLiOOtWiVHOOHQNH]ĘMHD]LJD] $]XQLYHU]XPEDQ 8 EiUPHO/OpWH]ĘIRUJy URWiFLyV PR]Ji ViW QHP D WHVWpEHQ 0! IRUJDWyQRPDWpNRW HUHGPpQH]Ę PiVLN OpWH]Ę iOWDO NHOWHWW NOVĘ )! HUĘ PtJ IRUJiViOODSRWD SHUGOHWH PHJYiOWR]iViW QHP D] 0! IRUJDWyQRPDWpN pVYDJ D] / WHKHWHWOHQVpJL QRPDWpNiQDN Ĭ! PHJYiOWR]iVD RNR]]D ÈPGH H] HOOHQWPRQGD] $,9pV$,9D[LyPiNQDN PHUW D] D[LyPiN V]HULQW EiUPHO OpWH]Ę IRUJiViW IRUJiViOODSRWD SHUGOHWH  PHJYiOWR]iViW FVDNLV D WHVWpEHQ pEUHGĘ 0! IRUJDWyQRPDWpN HUHGPpQH]KHWL HJ PiVLN OpWH]ĘWĘO HUHGĘ )! NOVĘ HUĘ

KDWiVD UpYpQ pVYDJ WHKHWHWOHQVpJL QRPDWpNiQDN Ĭ! PHJYiOWR]iVD $,9 ²PiVQHP7HKiWD]LQYHU]iOOtWiVQHPYLV]RQWDWpWHO LJD] 7,9 4HG738$,9$,9$,9377,9& &RUROOiULXP,9& $] XQLYHU]XPEDQ JDOD[LVFVLOODJFVLOODJUHQGV]HUEROJy OpWH]Ę NHOHW NH]pVpW D ÄV]OĘ´ Ji]pVSRUIHOKĘWLOOHWYHDW|UPHOpNHNHW |VV]HK~]yVĦUtWĘ JUDYLWiFLyV KD WiVPtJDJi]pVSRUIHOKĘDW|UPHOpNHNpVD]pJLWHVWHNIRUJiViWIRUJiVDYiOWR]iViWPiVLN OpWH]Ę iOWDO NHOWHWW NOVĘ )! HUĘ KDWiViUD pEUHGĘ 0! IRUJDWyQRPDWpN pVYDJ D OpWH]Ę Ĭ!WHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNiQDNPHJYiOWR]iVDRNR]]D $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ 0HJMHJ]pV $Ji]pVSRUIHOKĘWLOOHWYHDW|UPHOpNOpWH]ĘNHWÄ|VV]HK~]y´ JUDYLWiFLy KDWiViQ W~O D] 0! IRUJDWyQRPDWpNRW NHOWĘ IRUJiViOODSRWYiOWR]iVW RNR]y ÄNOVĘ´ )! HUĘ pUKHWL H OpWH]Ę NHW SpOGiXO

V]XSHUQyYDNpQW IHOUREEDQy FVLOODJ RN O|NpVKXOOi PiEyO pVYDJ YDODPHO IHNHWHOXNUiGLyJDOD[LVNYD]iUEOD]iU MHWpQHN VXJiUQRPiViEyO YDJ KD D OpWH]Ę SO HJ EROJy YDJ HJ FVLOODJ DNNRU HJ PiVLN pJLWHVWWHO YDOy WN|]pVEĘO pVYDJ PiV pJLWHVW JUDYLWiFLyV iUDSiOKDWiVD SHUWXUEiFLy PLDWWVWE 9DJSpOGiXOHJV]XSHUQyYDUREEDQiVXWiQPDUDGyQDJVĦUĦVpJĦ GHD]HUHGHWLFVLOODJQiOMyYDONLVHEEiWPpUĘMĦÄIHKpUW|USH´ OpQHJHVHQQDJREE࣋!V]|JVHEHVVpJJHOIRURJPHUWNLVHEEOHWW D Ĭ! WHKHWHWOHQVpJLQRPDWpNDD]HUHGHWLFVLOODJKR]NpSHVW 7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQYDQOHJNLVHEEOpWH]Ę %L]RQ WiV &V|NNHQWVND]XQLYHU]XP 8 /OpWH]ĘMpQHNVNLWHUMHGpVpW D]D!V]pOHVVpJpWpVYDJE!KRVV]~ViJiWpVYDJF!PDJDV ViJiWYDVWDJViJiW YDODPHOLN YDJ YDODPHOLN NpW DYDJ PLQGKiURP GLPHQ]LyMD PHQWpQ Q OpSpVEHQ Qĺ’ $ FV|NNHQWpV OpSpVHQNpQW D] D E LOOHWYH F NLWHUMHGpV ¨O KRVV]~ UpV]pYHO

W|UWpQMHQ ¨OD òƛDP ¨OE òƛEP ¨OF òƛFP DKRO P D] DGRWW GLPHQ]Ly V]HULQWL NLWHUMHGpV PDUDGpNiW MHOHQWL PLQGHQ IHOH]pV XWiQ (NNRU D] QHGLN OpSpVEHQ HJHWOHQ SRQWWi ]VXJRURGLN D] / OpWH]Ę HJ YDJ NpW YDJ PLQGKiURP GLPHQ]Ly V]HULQWL NL WHUMHGpVH H DNNRU D] QHGLN OpSpVEHQ PHJV]ĦQLN PDJD D] / OpWH]ĘPHUWD$,,,D[LyPDV]HULQWPLQGHQOpWH]ĘQHNYDQKiURP GLPHQ]LyV NLWHUMHGpVH iPGH D] / OpWH]ĘQHN D] QHGLN OpSpVEHQ PiU QLQFV 9LV]RQW DPLQHN QLQFV V NLHUMHGpVH D] QHP HJ OpWH]Ę KDQHP D] D VHPPL $ VHPPLQHN SHGLJ QLQFV NLWHUMHGp VHWHUH V]LQWpQ D $,,, D[LyPD V]HULQW 9LV]RQW DNNRU D] Q  (POpNH]]QND]LGĘQpOPiUHPOtWHWWDPDWHPDWLNiEDQLVDONDOPD]RWW|VV]HK~]yGy]iUWLQWHUYDOOXPRNHOYpUH  HGLNOpSpVEHQ/D]XQLYHU]XPOHJNLVHEEOpWH]ĘMH 7,9 4HG 738$,,,37‘ 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPEHOLIHNHWHOXNDNDQDJJDOEtUyOpWH]ĘN %L]RQ WiV $] XQLYHU]XP DPD UpV]H DKRO IHNHWH OXN YDQ QHP OHKHW D] XQLYHU]XP āUHV´ UpV]H PLYHO QLQFV VHP UHV XQLYHU]XP VHP UHV XQLYHU]XPUpV] 7,9 +D YLV]RQW D IHNHWH OXN iOWDO HO IRJODOWXQLYHU]XPUpV]QHPUHVDNNRURWWOpWH]ĘYDQ 7,9 H] PDJDDIHNHWHOXN$IHNHWHOXNQDNPLQWOpWH]ĘQHNSHGLJYDQ DQDJD $, 7HKiW D] XQLYHU]XPEHOL IHNHWH OXNDN YDOyEDQ DQDJJDO EtUy OpWH]ĘN 7,9 4HG 73 $, 7,9 37 &,9&&,9&&,9& &RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNQDNYDQVNLWHUMHGpVHWHUH $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ &RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNYpJHVpOHWWDUWDP~iPGHHOP~OiViYDOQHPYiOKDWVHP PLYp $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ 

&RUROOiULXP,9&$IHNHWHOXNQDNPLQWOpWH]ĘQHNYDQW|PHJHpVYDQJUDYLWiFLyVKDWi VDLV $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ $]pOHWpVNHOHWNH]pVHD]XQLYHU]XPEDQ $[LyPiN ,9,9  $]XQLYHU]XPEDQEiUPHOLNpOĘOpWH]ĘFVDNpOHWWHOHQOpWH]ĘEĘOM|WWM|KHWOpWUH $]XQLYHU]XPEDQEiUPHOLNpOĘOpWH]ĘFVDNpOHWWHOHQOpWH]Ę EĘO M|WWM|KHW OpWUH QHP D VHPPLEĘO XJDQDNNRU EiUPHO pOĘ  $]HOVĘpOĘOpWH]ĘQLOYiQFVDNpOHWWHOHQOpWH]ĘNEĘOM|KHWHWWM|KHWOpWUH²DVHPPLEĘOQHP $]YLV]RQW PiU NHYpVEp QLOYiQYDOy KRJ D PiVRGLND KDUPDGLN« pV PLQGHQ WRYiEEL pOĘ OpWH]Ę LV FVDN pOHWWHOHQ OpWH]ĘNEĘO M|KHWHWWM|KHW OpWUH $]pUW YDQ H] tJ PHUW PLQGHQ pOĘ OpWH]Ę PLQGHQ VHMWMpW pV D] HJpV] NLIHMOĘGĘ IHOQ|YHNYĘ WHVWpWLVpOHWWHOHQOpWH]ĘNEĘO

V]HUYHVpVV]HUYHWOHQPROHNXOiNEyOpVD]D]RNDWDONRWyDWRPRNEyO pStWLIHODWiS OiONR]iVDIRODPiQ²LGHpUWYHD]LYDURVV]DSRURGiVKR]V]NVpJHVLYDUVHMWHNHWLV«+DHJOpWH]ĘpOYHHV]LPHJ D SUpGDpOĘOpQW D] LV HOSXV]WXO D WiSFVDWRUQiMiEDQ V FVDN PLQW pOHWWHOHQ DQDJ OHERPROYD PROHNXOiNNi pV DWRPRNNi pSO EH D] ĘW PHJHYĘ OpWH]Ę V]HUYH]HWpEH $] LYDURV V]DSRURGiVKR] YDOyEDQ NHOO pOĘ LYDUVHMWHNQHN HJHVOQLD]RQEDQH]HNLV ² PLQWHOĘEE PHJiOODStWRWWXN ²FVDNpOHWWHOHQOpWH]ĘNEĘO DWRPRNEyO PROHNXOiN EyO NHOHWNH]QHN$]LYDUWDODQV]DSRURGiVKR]LYDUVHMWHNUHSHGLJQLQFVLVV]NVpJDWHVWKDVDGiVVDOVDUMDG]iVVDO VWEV]DSRURGLNPDMG~MEyOIHMOHV]WLQ|YHV]WLWHVWpW  OpWH]Ę HOSXV]WXOiViYDOpOHWWHOHQOpWH]ĘYp YDJ pOHWWHOHQ OpWH ]ĘNKDOPD]iYiYiOLN $,9 377,97,9 $]XQLYHU]XPEDQD]pOĘOpWH]ĘNFVDNLYDUWDODQYDJLYDURV~WRQV]DSRURGQDN $] XQLYHU]XPEDQ D] pOĘ OpWH]ĘN FVDN

LYDUWDODQ YDJ LYDURV ~WRQV]DSRURGQDN $,9 377,9 $]XQLYHU]XPEDQDYiOWR]DWRVpOĘYLOiJHYRO~FLyUpYpQDODNXO W NL $]XQLYHU]XPYiOWR]DWRVpOĘYLOiJDHYRO~FLyUpYpQDODNXO W NL $,9 377,97,9 $]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘHPEHU HN pOĘQHPHPEHULOpWH]ĘNLYDURVV]DSRURGiViYDOV] OHWWHN $]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘHPEHU HN pOĘQHPHPEHULOpWH]ĘNLYD URV V]DSRURGiViYDO V]OHWHWWV]OHWWHN QHP D VHPPLEĘO $,9 377,9  $] XQLYHU]XPEDQ D] pOĘ HPEHU PLQW OpWH]Ę LQWHOOLJHQFLiMiYDO NLHPHONH GHWWNLHPHONHGLND)|OGpOĘOpQHLN|]O $] pOĘ HPEHU PLQW OpWH]Ę NLHPHONHGLN D )|OG pOĘOpQHL N| ]O PHUW LQWHOOLJHQV D]D] UHQGHONH]LN |QWXGDWWDO IROWRQ EĘYOĘ |Q pV N|UQH]HWLVPHUHWWHO NUHDWLYLWiVVDO D]RQNtYO WXG D] XQLYHU]XP OpWpUĘO pV W|EE IRQWRV WXODMGRQViJiUyO WR YiEEi DUUyO KRJĘPDJDLVD]XQLYHU]XP UpV]H pV KRJ | LV DWRPRNEyO LOOHWYH HOHPL

UpV]HFVNpNEĘO pSO IHO FVDN~J PLQW D]XQLYHU]XPpVDQQDNW|EELOpWH]ĘMH $,9 377,9 $]XQLYHU]XPLVPHUWOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦOpWIRUPiLD]pOĘOpQHN $]XQLYHU]XPLVPHUWOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦOpWIRUPiLD] pOĘOpQHNPHOHNDN|UQH]HWNOpWH]ĘLWpVKDWiVDLWpU]pNHOLN pV DUUD pOHWN LOOHWYH XWyGDLN OpWH]pVpQHN IHQQWDUWiVD pUGH NpEHQUHDJiOQDN $,9 377,9 7pWHO,9$]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘpOĘOpWH]ĘOpWH]ĘNQHPNHOHWNH]HWWNHOHWNH]WHNDVHP PLEĘOpVPLQGHQWRYiEELpOĘOpQFVDND]pOĘNLYDUWDODQYDJLYDURVV]DSRURGiViYDOM|WW M| KHW OpWUH²D]HYRO~FLyUpYpQYiOWR]DWRVpOĘYLOiJJiDODNXOYD²DVHPPLEĘOQHP %L]RQ WiV 7HJNIHODWpWHOEHOLiOOtWiVRNHOOHQNH]ĘMpW $]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘpOĘOpWH]ĘOpWH]ĘNDVHPPLEĘONHOHW NH]HWWNHOHWNH]WHN pV PLQGHQ WRYiEEL pOĘOpQ QHPFVDN D] pOĘN LYDURVYDJLYDUWDODQV]DSRURGiViYDOKDQHPDVHPPLEĘOLVOpW UH M|KHWM|KHWHWW pV D

YiOWR]DWRV pOĘYLOiJ VHP D] HYRO~FLy UpYpQDODNXO W H D] LQYHU] iOOtWiV HOOHQWPRQG D] LJD]QDN WHNLQWHWW $,9 D[LyPiQDN PLV]HULQW EiUPHO pOĘ OpWH]Ę FVDN pOHWWHOHQ OpWH  ]ĘEĘOM|KHWHWWM|KHWOpWUHDVHPPLEĘOQHPWRYiEEiHOOHQWPRQG D]LJD]$,9D[LyPiQDNPHOV]HULQWD]HOVĘWPHJKDODGyWRYiE EL pOĘ OpWH]ĘN FVDN LYDUWDODQ YDJ LYDURV ~WRQ V]DSRURGYD M| KHWQHNM|WWHN OpWUH D VHPPLEĘO QHP YDODPLQW HOOHQWPRQG D] LJD] $,9 D[LyPiQDN DPHOEHQ D]W iOOtWMXN D] XQLYHU]XPEDQ 8 DYiOWR]DWRVpOĘYLOiJHYRO~FLyUpYpQDODNXO W NL 0LYHO HOOHQWPRQGiVUD MXWRWWXQN H]pUW D WpWHO LJD] 7,9 4HG738$,9$,9$,937‘ 0HJMHJ]pVHN $)|OGLpOĘYLOiJHYRO~FLyMiWD]HJHWHPHVW|UWpQHOHPEHQPX WDWMDD]DOiEEL,9%iEUD  ,9%iEUD $]pOĘpVpOHWWHOHQYLOiJHJNLVUpV]pQHNHJHWHPHVW|UWpQHOPHNEPLOOLiUGpYDODWW %HFVOWpUWpNHN  

 6]HU]Ę&RXWHVRI5D.XU]ZHLODQGXU]ZHLO7HFKQRORJLHV,QF )RUUiVKWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOH337&DQRQLFDO0LOHVWRQHVMSJ  7pWHO,9 $]XQLYHU]XPEDQD]HOVĘHPEHUHPEHUHND]ĘWĘNHWPHJHOĘ]ĘpOĘ QHPHPEHU OpWH]ĘNEĘOLYDURVV]DSRURGiVVDOM|WW HN OpWUHQHPDVHPPLEĘO0DMGWRYiEEV]DSRURGYDOpW UHM|WWD]HPEHULVpJPHOQHPYROWpVQHPPHQWHVD]HYRO~FLyWyO8JDQDNNRUPLQGHQHJHV HPEHUHOSXV]WXOiViWN|YHWĘHQpOHWWHOHQOpWH]ĘYpYDJpOHWWHOHQOpWH]ĘNKDOPD]iYiYiOWLOOHWYH YiOLNpVQHPV]OHWKHW~MMiQHPUHLQNDUQiOyGKDW %L]RQ WiV $] XQLYHU]XPEDQ 8 D] HOVĘ HPEHUHPEHUHN LYDURVDQ V]DSR URGYDD]ĘWPHJHOĘ]ĘpOĘQHPHPEHUOpWH]ĘNEĘOM|WW HN OpWUH QHPDVHPPLEĘO $,9 0DMGD]HOVĘHPEHUHNV]DSRURGiViYDOOpW UHM|WW D] HPEHULVpJ PHO QHP YROW pV WRYiEEUD VHP PHQWHV D] HYRO~FLyWyO $,9 8JDQDNNRUPLQGHQHJHVHPEHUHOSXV]WXOiViW

N|YHWĘHQ pOHWWHOHQ OpWH]ĘYp YDJ pOHWWHOHQ OpWH]ĘN KDOPD]iYi YiOWpVYiOLN $, pVQHPV]OHWKHW~MMiQHPLVUHLQNDUQi OyGKDWpVIHOVHPWiPDGKDWKDORWWDLEyOD7,,V]HULQW 7,9 4HG738$,$,9$,97,,37‘ 7pWHO,9$]XQLYHU]XPLVPHUWpOĘOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦIDMDD]LQWHOOLJHQVOpQ ²D)|OG|QD]HPEHU %L]RQ WiV $]XQLYHU]XP 8 LVPHUWOpWH]ĘLQHNOHJPDJDVDEEUHQGĦOpWIRU PiMiW D N|UQH]HWN KDWiVDLW pU]pNHOĘ pV DUUD UHDJiOy pOĘOp QHN DGMiN D] $,9 D[LyPD V]HULQW ÈP D )|OG pOĘOpQHL N|]O LVNLHPHONHGLND]pOĘHPEHUPHUWLQWHOOLJHQVOpQD]D]UHQ GHONH]LN |QWXGDWWDO IROWRQ EĘYOĘ |Q pV N|UQH]HWLVPHUHW WHONUHDWLYLWiVVDOYDODPLQWWXGD]XQLYHU]XPOpWpUĘOpVW|EE IRQWRV WXODMGRQViJiUyO WRYiEEi DUUyO KRJ Ę PDJD LV D] XQL YHU]XP UpV]H pV KRJ D OpWH]pVH YpJHV KRJ DWRPRN LOOHWYH HOHPL UpV]HFVNpN DONRWMiN ĘW LV FVDN~J PLQW D] XQLYHU]XPRW

pVDQQDNW|EELOpWH]ĘMpW $,9D[LyPD (]]HOV]HPEHQPiVLV PHUWpOĘpVpOHWWHOHQOpWH]ĘNQHPUHQGHONH]QHNLOHQWXODMGRQ ViJRNNDO ² V]LQWpQ D] $,9 pV D] $,9 D[LyPiEyO N|YHWNH]ĘHQ 7,9 4HG738$,9$,9377,9&7,9& &RUROOiULXP,9& 1HP NL]iUKDWy KRJD] XQLYHU]XPEDQ D] HPEHUHQ NtYO YROW YDJ YDQYDJOHV]PiVLNLQWHOOLJHQVpOĘOpQLV $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘ &RUROOiULXP,9&$]XQLYHU]XPPLQWHJ|QPDJiUDLVPHUDUpV]pWNpSH]ĘLQWHOOLJHQV pOĘOpQSpOGiXOD]HPEHUiOWDO $ 7,9 WpWHOEĘO PiU QLOYiQYDOy KRJ H FRUROOiULXP LJD] 37‘   $]XQLYHU]XPpVDWHROyJLD $]XQLYHU]XPpVD],VWHQ $YDOOiVRVHPEHUHNDSDSRNpVDWHROyJXVRNV]HULQW,VWHQWH UHPWHWWHDYLOiJRW D]XQLYHU]XPRW pVVDMiWNpSPiViUDD]HOVĘ HPEHUW YDODPLQW QĘQHPĦ SiUMiW ² YROWDNpSSHQ D

VHPPLEĘO $] HPEHUSiUQDNPHJKDJWDKRJV]DSRURGMRQpVVRNDVRGMRQ $] tUiVEyO D]W ROYDVKDWMXN KRJ D] HPEHU ,VWHQ NHGYpUH YDQ $ YLOiJ HJHWHP SHGLJ D] HPEHU NHGYpUH ² WHKiW D] HPEH UpUW YDQ 0LYHO D YLOiJHJHWHP D] HPEHUpUW YDQ tJ D] HPEHU QHPHJV]HUĦHQDYLOiJHJHWHPUpV]H (N|QYEĘOpVVRNLWWLGp]HWWWXGyViOOiVSRQWMiEyOYLV]RQWD] GHUONLKRJH]QHPtJYDQ 0HUWWXGMXNDPtJQHPYROWpVDPLNRUWyOQHPOHV]PiUHPEHUL VpJ ² D YLOiJHJHWHP DNNRU LV PLQGLJ YROWOHV] 7HKiW YDOyEDQ QHP D YLOiJHJHWHP YROWYDQ D] HPEHULVpJpUW ² EiU D] LV LJD] KRJ D] HPEHU VLQFV D YLOiJHJHWHPpUW $] HPEHULVpJ YDJ D] pOĘOpQHN |VV]HVVpJH D] |U|N YLOiJHJHWHPQHN ÄLGĘEHQ pV WpU EHQ´HJNLFVLQGHVDMiWRVUpV]pWNpSH]L 0HJMHJ]pV $ILOR]yILDW|UWpQHWEHQ%HUWUDQG5XVVHOO PLQWDQ JROPDWHPDWLNXV ORJLNDWXGyVILOR]yIXVV]RFLROyJXV.LQJVWRQ ,,, JUyIMD1REHOGtMDVN|]pOHWL V]HPpOLVpJ YROW ,VWHQ

HOVĘ YDJYpJVĘ RNNpQWYDOyIHOIRJiViQDNHJLNOHJMHOHQWĘVHEEHO OHQ]ĘMH /iVVXQN H]JEHQ HJ V]HOOHPHV DQHNGRWiW %HUWUDQG 5XVVHOWĘO 6]LOiJL$QGUiVIRUGtWiViEDQ  $WHROyJXVUpPiOPD %HUWUDQG5XVVHOO  ÄU7KDGGHXVDNLYiOyWHROyJXVD]WiOPRGWDKRJPHJKDOWpVHOLQGXOWDPHQQRUV]iJIHOp YH]HWĘ~WRQ7DQXOPiQDLQRPiQMyOWXGWDKRJQHPOHV]QHKp]PHJWDOiOQLDD]XWDW%HNR SRJWDWRWWDPHQQRUV]iJNDSXMiQGHOiPKĦY|VHEEIRJDGWDWiVEDQUpV]HVOWPLQWDKRJHO NpS]HOWH %HERFViWiVW NpUHNPRQGWDPHUWMyHPEHUYROWDPpV,VWHQ GLFVĘVpJpQHNV]HQWHOWHPD] pOHWHPHW (PEHU"NpUGH]WHDNDSXĘU$]PLFVRGD"eVHJRODQIXUDOpQPLQWWHKRJDQWHKHW EiUPLWLV,VWHQGLFVĘVpJpQHNQ|YHOpVpUH"U7KDGGHXVPHJOHSĘG|WW&VDNQHPDNDURGD]W PRQGDQL KRJ PpJ VRKDVHPKDOORWWiO D] HPEHUUĘO" 7XGQRG NHOO KRJ D] HPEHU D 7HUHPWĘ

OHJPDJDVDEEUHQGĦWHUHPWPpQH²1RVPRQGWDDNDSXĘUVDMQiORPKRJPHJNHOOVpUWH QHPD]pU]pVHLGHWGHQHNHP~MDPLWPRQGDV].pWOHPKRJLWWI|QQEiUNLKDOORWWYROQDPiU HUUĘOD]L]pUĘODPLWHPEHUQHNQHYH]HOHPLYHOHOpJOHKDQJROWQDNOiWV]ROPHJDGRPQHNHG D]WDOHKHWĘVpJHWKRJEHV]pOMDN|QYWiURVXQNNDO  $]ypVD]~MWHVWDPHQWXPEyO  $ N|QYWiURV J|PE DODN~ H]HUV]HPĦ OpQ YROW HJHWOHQ V]iMMDO 1pKiQ V]HPpW U 7KDGGHXVUDIRUGtWRWWD (]PLFVRGD"NpUGH]WHDNDSXĘUW (]LWWD]WPRQGMDIHOHOWHDNDSXĘUKRJĘHJHPEHUQHYĦIDMHJLNHJHGHVH]DIDM HJ )|OG QHYĦ KHOHQ pO $] D IXUFVD HONpS]HOpVH YDQ KRJ D 7HUHPWĘ NO|Q|V ILJHOPHW V]HQWHOHQQHNDKHOQHNpVHQQHNDIDMQDN*RQGROWDPIHOYLOiJRVtWKDWQiG 9DJ~JPRQGWDDN|QYWiURVNHGYHVHQU7KDGGHXVQDNKiWWDOiQPRQGGPHJKRO

YDQSRQWRVDEEDQH]DKHODPLW)|OGQHNQHYH]HO +iWD1DSUHQGV]HUHJLNEROJyMDPRQGWDDWHROyJXV eVPLD]D1DSUHQGV]HU"NpUGH]WHDN|QYWiURV +iWPRQGWDDWHROyJXV]DYDUWDQD]pQWHUOHWHPDWHROyJLDYROWpVDPLWNpUGH]HOD]D YLOiJLLVPHUHWDQDJKR]WDUWR]LNHDFVLOODJiV]EDUiWDLPWyOD]pUWWXGRNDQQLWKRJD1DS UHQGV]HUD7HM~WKR]WDUWR]LN eVPLD]D7HM~W"NpUGH]WHDN|QYWiURV +iW D 7HM~W D] HJ JDOD[LV DPLEĘO W|EE V]i] PLOOLy YDQ D] XQLYHU]XPEDQ OHJDOiEELV QHNHPH]WPRQGWiN $KDP PRQGWD D N|QYWiURV KiW D]W PpJVH YiUKDWRG WĘOHP KRJ HPOpNH]]HP HUUH D] HJUHKDLOHQVRNYDQHD]WKLV]HPKDOORWWDPPiUDJDOD[LVV]yW+DPLQGHQLJD]HJLN DON|QYWiURVXQN D JDOD[LVRNUD V]DNRVRGRWW ,GHKtYDWMXN pV PDMG PHJOiWMXN WXGH VHJtWHQL $ JDODNWLNXV DON|QYWiURV QHPVRNiUD PHJMHOHQW RGHNDpGHU DODNMD YROW V OiWV]RWW UDMWD

KRJYDODPLNRUIpQHVYROWDIHOOHWHPiUDD]RQEDQDN|QYHVSROFRNSRUDQpPLOHJHOKRPi ORVtWRWWD $ N|QYWiURV HOPDJDUi]WD QHNL KRJ U 7KDGGHXV PHJHPOtWHWWH D JDOD[LVRNDW DPLNRU VDMiW V]iUPD]iViUyO SUyEiOW NpSHW DGQL pV DUUD JRQGROWDN KRJ D N|QYWiU JDOD[LVV]HNFLyMiEDQWDOiQIHOOHOKHWĘYDODPLEĘYHEELQIRUPiFLy eUWHPPRQGWDD]DON|QYWiURVJRQGRORPPHJROGKDWyDGRORJGHPLYHOV]i]PLOOLyJD OD[LVYDQpVPLQGHJLNUĘOHJHJpV]N|WHWV]yOLGĘEHWHOLNPtJPHJWDOiORPDPHJIHOHOĘN|WH WHW0HOLND]DPHOLNUĘOH]DIXUFVDPROHNXODEHV]pOW" $]DPHOLNHW7HM~WQDNKtYQDNIHOHOWHU7KDGGHXVUHPHJĘKDQJRQ 5HQGEHQYDQPRQGWDD]DON|QYWiURVPHJQp]HPPLWWHKHWHN +iURPKpWWHONpVĘEE~MUDPHJMHOHQWpVHOPRQGWDKRJDN|QYWiULJHQDODSRVFpGXOiVNDWD OyJXVDVHJtWVpJpYHOD]RQRVtWRWWDDV]yEDQIRUJyJDOD[LVWD4;HVJDOD[LVUyOYDQV]y

$JDODNWLNXVV]HNFLyPLQGD]|WH]HUDONDOPD]RWWMDUpV]WYHWWDNHUHVpVEHQPRQGWD(VHWOHJ LGHKtYKDWQiQN D]W D] DONDOPD]RWWDW DNL VSHFLiOLVDQ D V]yEDQ IRUJy JDOD[LVVDO IRJODONR]LN %HKtYDWWiND]DONDOPD]RWWDWDNLRNWDpGHUDODN~YROWPLQGHQODSMiQYROWHJV]HPHD]HJLN ODSRQSHGLJV]iMDLVYROW0HJOHSHWWQHNOiWV]RWWQpPLOHJHONiSUi]WDWWDD]LWWOiWKDWyFVLOORJiV WiYRODN|QYHVSROFRNiUQpNRVUHQJHWHJpWĘOgVV]HV]HGWHPDJiWPDMGIpOpQNHQPHJNpUGH]WH 0LWyKDMWRWRNWXGQLDJDOD[LVRPUyO" U7KDGGHXVV]yODOWPHJ $1DSUHQGV]HUUĘOV]HUHWQpNWiMpNR]WDWiVWNDSQLD]RNUyOD]pJLWHVWHNUĘODPHOHNDJDOD[L VRGHJLNFVLOODJDN|UONHULQJHQHN$FVLOODJRW1DSQDNKtYMiN +ĦKDPRQGWDD7HM~WN|QYWiURVD(OpJQHKp]YROWUiDNDGQLDPHJIHOHOĘJDOD[LVUDGH HJ DGRWW FVLOODJUD UiEXNNDQQL D JDOD[LVRQ EHOO H] PpJ VRNNDO QHKH]HEE $QQLW WXGRN

KRJDJDOD[LVEDQN|UOEHOOKiURPV]i]PLOOLiUGFVLOODJYDQGHD]pQWXGiVRPQHPWHUMHGNL DUUD KRJ NO|QNO|Q LVPHUMHP PLQGHJLNHW H ~J UpPOLN KRJ D] LJD]JDWyViJ HJV]HU EHNpUHWWHPLQGDKiURPV]i]PLOOLiUGFVLOODJMHJ]pNpWpVDOLVWiQDNPpJPHJNHOOOHQQLHYDOD KRO D] DODJVRUEDQ +D JRQGRORG KRJPHJpUL D] J HOLQWp]HP KRJ D 0iVLN +HOUĘO YH JQN LJpQEH PXQNDHUĘW pV YDODNL PHJNHUHVVH D]W D] HJ FVLOODJRW 0HJHJH]WHNDEEDQKRJPLYHOIHOPHUOWH]DNpUGpVpVU7KDGGHXVV]HPOiWRPiVWHOpJJp OHKDQJROW D OHJKHOHVHEEHQ WHV]LN KD PHJNHUHVLN D OLVWiW pV UDMWD D 1DSRW eYHNNHONpVĘEEHJNLPHUOWpVHOIiVXOWWHWUDpGHUMHOHQWPHJDJDODNWLNXVDON|QYWiURVHOĘWW  9pJUH UiWDOiOWDP DUUD D FVLOODJUD DPHO IHOĘO pUGHNOĘGWHWHN GH HO VHP WXGRP NpS]HOQL PLpUW pUGHNHOKHW H] EiUNLW LV (] D FVLOODJ V]LQWH XJDQRODQ PLQW PDMGQHP D] |VV]HV W|EEL

DEEDQDJDOD[LVEDQÈWODJRVPpUHWĦpVKĘPpUVpNOHWĦpVVRNNLVHEEpJLWHVWYHV]LN|UOPHOH NHWEROJyNQDN KtYQDN$ODSRVDQPHJYL]VJiOWDPĘNHWpVIHOIHGH]WHP KRJ QpPHOLN ERO JyQYDODPLIpOHpOĘVN|GĘNpOQHNH]D]L]pDPHOLNpUGHNOĘG|WWIHOĘOHEL]RQiUDN|]ONYDOy U7KDGGHXVHUUHV]HQYHGpOHVVpUWĘG|WWVpJJHOWHOLSDQDV]iUDGDWEDQW|UWNL 0LpUWyPLpUWWLWNROWDHOHOĘOQNV]HJpQI|OGODNyNHOĘOD7HUHPWĘKRJQHPPLPLDWWXQN WHUHPWHWWHPHJD0HQQRUV]iJRW"+RVV]~pOHWHPVRUiQEX]JyQV]ROJiOWDPĘWD]WKLWWHPKRJ pV]UHIRJMDYHQQLV]ROJiODWDLPDWpV|U|NiOGiVVDOIRJMXWDOPD]QLpUWNeVPRVWNLGHUOKRJ PpJFVDNQHPLVWXGRWWDOpWH]pVHPUĘO$]WPRQGMiWRNKRJpQFVDNHJYpJWHOHQONLFVLQNLV iOODWNDYDJRNHJDSUyFVNDpJLWHVWHQDPHOHJKiURPV]i]PLOOLiUGFVLOODJEyOiOOyFVLOODJ KDOPD]HJLNMHOHQWpNWHOHQWDJMDN|UONHULQJVDFVLOODJKDOPD]PDJDLVFVDNHJDVRNPLOOLy KDVRQOy

FVLOODJKDOPD]N|]O"(]WNpSWHOHQYDJRNHOYLVHOQL pV NpSWHOHQ YDJRN WRYiEEUD LV LPiGQLD7HUHPWĘPHW 5HPHNPRQGWDDNDSXĘUDNNRUPHKHWV]D0iVLN+HOUH $WHROyJXVHNNRUIHOpEUHGW5HWWHQHWHVKDWDOPDYDQD6iWiQQDNiOPDLQNIHOHWWPRUPRJWD PDJDHOp´ )RUGtWRWWD6]LOiJL$QGUiV  %HUWUDQG5XVVHOOILOR]yIXVpVD]HOVĘ YDJYpJVĘRN NpUGpVH Ä$ ILOR]yILDW|UWpQHWEHQ5XVVHOOYROW ,VWHQ HOVĘ RNNpQW YDOy IHOIRJiViQDN HJLN OHJMHOHQWĘ VHEEHOOHQ]ĘMH,VWHQHOVĘRNNpQW pV|QPDJDRNDNpQW YDOyIHOIRJiVDPLQGDPDLQDSLJRODQ HV]PHDPHOOHODYDOOiVVDOIRJODONR]yJRQGRONRGyNQDNV]iPRWNHOOYHWQLN%HUWUDQG5XVVHOO EHQWDUWRWWHOĘDGiViEDQ²W|P|UHQXJDQGH²IRJODONR]LN,VWHQIHQWHPOtWHWWIRJDOPi YDO$ILOR]yIXVV]HULQWD]LVHONpS]HOKHWĘKRJDYLOiJOpWUHM|WWpQHNVHPPLOHQRNDQHPYROW 5XVVHOO D]W iOOtWMD KRJORJLNDLODJQHPHOOHQWPRQGiVRVD]VHP KD D]W iOOtWMXN KRJ D YLOiJ

|U|NWĘOIRJYDOpWH]LN)HOPHUOD]RQEDQD]DNpUGpVLVKRJKD,VWHQDYLOiJOpWH]pVpQHNRND NLWHUHPWHWWH,VWHQW´ $]DQWURSLNXVXQLYHU]XPHOYH $],VWHQiOWDOWHUHPWHWWYLOiJKHOHWWPHOOHWWPDQDSViJGt YLND]~QDQWURSLNXVXQLYHU]XPHOYH (UUĘOD:LNLSpGLiQSOD]DOiEELDNROYDVKDWyN Ä$]DV]WURIL]LNiEDQpVDNR]PROyJLiEDQD]DQWURSLNXVHOY DJ|U|JDQWKURSRVXWiQMHOHQ WpVHHPEHUL HJILOR]yILDLJRQGRODWDPHOV]HULQWDIL]LNDLXQLYHU]XPPHJILJHOKHWĘVpJp QHNNRPSDWLELOLVQHNNHOOOHQQLHHJĘWPHJILJHOĘWXGDWRVpOHWOpWUHM|WWpYHO$]DQWURSLNXVHOY QpKiQWiPRJDWyMDD]]DOpUYHOKRJH]D]HOYPHJPDJDUi]]DPLpUWSRQWDQQLLGĘVD]8QL YHU]XPpVPLpUWUHQGHONH]LNSRQWRODQIL]LNDLSDUDPpWHUHNNHODPHOHNpSSOHKHWĘYpWHV]LN EHQQHDWXGDWRVpOHWOpWUHM|WWpW(EEĘON|YHWNH]ĘHQ~JJRQGROMiNKRJQLQFVW~OQDJMHOHQ WĘVpJH DQQDN KRJ D] XQLYHU]XP DODSYHWĘ iOODQGyL SRQW RODQ V]ĦN LQWHUYDOOXPRNED HVQHN

DPHOHNpSSNHGYH]QHND]pOHWOpWUHM|WWpQHN  %5XVVHOO:K,DPQRWD&KULVWLDQR 5HOLJLRQDQG5HOHDWHG6XEMHFWV5RXWOHGJH/RQGRQ  /iVGKWWSVKXZLNLSHGLDRUJZLNL$QWURSLNXVBHOY  $]HUĘVDQWURSLNXVHOY %DUURZpV7LSOHUV]HULQW D]WPRQGMDNLKRJHQQpOW|EEUĘOQLQFV LVV]yXJDQLVD]DQWURSLNXVHOYV]NVpJHVN|YHWNH]PpQHDWXGDWRVpOHWOpWUHM|WWHD]XQLYHU ]XPEDQ $] HUĘV DQWURSLNXV HOY HJHVHN V]HULQW IHOWpWHOH]L HJ IHOVĘEE KDWDORP YDJ WHUHP WĘ,VWHQPHJOpWpWDNLEHiOOtWRWWDD]XQLYHU]XPNH]GHWLSDUDPpWHUHLW´ (OĘEELHNDODSMiQD]XQLYHU]XPHUĘVDQWURSLNXVHOYpWD]DOiE ELDNV]HULQWKDWiUR]RPPHJ HILQtFLy$(($]XQLYHU]XPHUĘVDQWURSLNXVHOYHDODWWD]pUWHQGĘKRJ,VWHQRODQQDN WHUHPWHWWHD]XQLYHU]XPRW~JiOOtWRWWDEHDQQDNÄSDUDPpWHUHLW´KRJD]XQLYHU]XPPHJ IHOHOMHQDWXGDWRV SOD]HPEHUL pOHWNLDODNXOiViQDN377,9 

7pWHO,9$]XQLYHU]XPHUĘVDQWURSLNXVHOYHILNFLy %L]RQ WiV $] XQLYHU]XP 8 QHP NHOHWNH]KHW D VHPPLEĘO D]D] QHP WH UHPWKHWĘ ,VWHQ iOWDO D EL]RQ WRWW 7,9 WpWHO V]HULQW pV XJDQH]HQ WpWHO V]HULQW QHP LV YiOKDW VHPPLYp D]D] D] XQL YHU]XP |U|N 7,9& (]pUWD]XQLYHU]XP HUĘV DQWURSLNXV HOYH D]D] D] XQLYHU]XP LVWHQL WHUHPWpVH YDJ ÄSDUDPpWHUHLQHN´ NH]GHWL,VWHQiOWDOLEHiOOtWiVD $(( ²PLQWKRJD]XQLYHU ]XP PLQGHQ OpWH]ĘL WXODMGRQViJJDO UHQGHONH]HWWUHQGHONH]LN 7,& PpJKR]]i |U|NWĘO 7,9& IRJYD ² YDOyEDQ ILNFLy 7,9 4HG73$((87,&7,97,9&377,9 $JHQJHDQWURSLNXVHOYHWUpV]HVtWLNHOĘQEHQ%UDQGRQ&DUWHU DXV]WUiOIL]LNXVQp ]HWpKH] KDVRQOyDQ D] HUĘV DQWURSLNXV HOY EtUiOyL PHO V]HULQW D] XQLYHU]XP OiWV]yODJRV IL QRPKDQJROWViJD HJ V]HOHNFLyV WRU]tWiV HUHGPpQH FVDN D]RQ XQLYHU]XPEDQ M|KHWQHN OpWUH RODQ

WXGDWRV PHJILJHOĘN DPHOHN NpSHVHN D] XQLYHU]XP DPD SDUDPpWHUHLQHN ILQRPKDQ JROWViJiW PHJILJHOQL PHOHN HOHYH NHGYH]ĘHN D] pOHW OpWUHM|WWH V]HPSRQWMiEyO (J RODQ XQLYHU]XPEDQ DPHOQHN IL]LNDL SDUDPpWHUHL QHP NHGYH]ĘHN VRKD QHP IRJQDN OpWUHM|QQL WXGDWRVPHJILJHOĘN$JHQJHDQWURSLNXVHOYIHOWpWHOH]LW|EEXQLYHU]XPOpWpW PXOWLYHU]XP $ JHQJH DQWURSLNXV HOY V]HULQW D] XQLYHU]XP NH]GHWL SDUDPpWHUHL LV OHKHWQHN XQLYHU]X PRN N|]|WWL WHUPpV]HWHV V]HOHNFLy HUHGPpQHL pV tJ D] pOHW OpWUHM|WWpQHN HJiOWDOiQ QHP V]NVpJHVIHOWpWHOHHJIHOVĘEEKDWDORPOpWH]pVHEiUD]WQHPLVFiIROMD HILQtFLy$(*<$]XQLYHU]XPJHQJHDQWURSLNXVHOYHDODWWD]pUWHQGĘKRJQHPIHOWpWOH QO,VWHQWHUHPWHWWHWHUHPWLRODQQDND]XQLYHU]XPRWiOOtWRWWDiOOtWMDEH~JDQQDNÄSDUD PpWHUHLW´ KRJ D] XQLYHU]XP PHJIHOHOMHQ D WXGDWRV SO D] HPEHUL pOHW NLDODNXOiViQDN

KDQHPH]DÄILQRPKDQJROiV´D]XQLYHU]XPXQNDWLVWDUWDOPD]yPXOWLYHU]XPEHOLÄV]HOHNFL yV´KDWiVN|YHWNH]PpQH´377,9 7pWHO,9$]XQLYHU]XPJHQJHDQWURSLNXVHOYHILNFLy %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW  7XODMGRQViJDLWMHOOHP]ĘPXWDWyV]iPRNpUWpNH  $]XQLYHU]XP 8 JHQJHDQWURSLNXVHOYHQHPILNFLyHDNNRU D JHQJH DQWURSLNXV HOY V]HULQW W|EE XQLYHU]XP YDQ pV H]HN ÄSDUDPpWHUHLQHN WHUPpV]HWHV V]HOHNFLyMiYDO´ WHUHPWĘ G|WWWHUHPWĘGLNPHJDWXGDWRV SOHPEHUL pOHWIHOWpWHOH $( *< ÈPDW|EEXQLYHU]XPOpWpQHNiOOtWiVDHOOHQWPRQGD]LJD]ROW 7,9 WpWHOQHN YDODPLQW D 7,9& WpWHOHNQHN PLV]HULQW PXOWLYHU]XP QLQFV 7RYiEEi D] XQLYHU]XPRW QHP WHUHPWKHWWH ,V WHQ PHUW D] |U|NWĘO IRJYD OpWH]LN 7,9& (UJR D] LQYHU] iOOtWiV KDPLV D WpWHO HOOHQEHQ LJD] 7,9 4HG 73 8

7,9&7,97,9&377,9 (6]DEy/iV]Oy0LpUWWpYHVD]DQWURSLNXVHOYDNR]PROyJLiEDQ" (6]DEy/iV]OyDÄ0LpUWWpYHVD]DQWURSLNXVHOYDNR]PROyJLiEDQ"´FtPĦpU WHNH]pVpEHQV]LQWpQD]WDQp]HWHWYDOOMDKRJD]DQWURSLNXV HOY WpYHV eUYHOpVH PHJpUGHPOL KRJ FLNNpW V]yUyO V]yUD LGH LGp]]HP Ä$GHVLJQDUJXPHQWXP $]DQWURSLNXVHOYQHPHOĘ]PpQHNQpONOYDOyDWHLVWDILOR]yILDW|UWpQHWpEHQ$]DQJROWHR OyJXVILOR]yIXV :LOOLDP 3DOH ± 1DWXUDO 7KHRORJ  F PXQNiMiEDQ IRJDO PD]WDPHJ²WDOiQQHPHOĘV]|U²D]WD]HOYHWKRJDWHUPpV]HWERQROXOWIRODPDWDLWiWKDWy D] iOODWRNEyO Q|YpQHNEĘO pV D] pJKDMODWL MHOHQVpJHNEĘO iOOy ERQROXOW UHQGV]HUEHQ PHJIL JHOKHWĘÄHONpSHV]WĘ´KDUPyQLiEyOHJLQWHOOLJHQVWHUYH]ĘOpWH]pVpUHYDJLV,VWHQOpWH]pVpUH NHOON|YHWNH]WHWQQN 3DOHDUJXPHQWXPDOpQHJpWDN|YHWNH]ĘSpOGiYDOYLOiJtWMDPHJ .pS]HOMN HO KRJ HJ IHQpUHQ

iWNHOWHPEHQ OiEDP HJ NĘQHN WN|]LN V YDODNL PHJ NpUGH]LKRJLVNHUOWRGDH]DNĘ $ONDOPDVLQWD]WYiODV]RORPKRJDOHJMREEWXGRPiVRPV]HULQWPLQGLJLVRWWYROWV~JWĦ QLN QHP LV OHQQH W~OViJRVDQ N|QQĦ NLPXWDWQL KRJ YiODV]RP NpSWHOHQVpJ H WHJN IHO KRJHJyUiWWDOiORNDI|OG|QVPRVWYDODNL~MIHQWPHJNpUGH]LPLNpQWHVHWWKRJD]yUDRWW YROW (NNRU DOLJKD JRQGROQpN DUUD KRJ D] HOĘEEL YiODV]W DGMDP ± KRJ PiU DPHQQLW pQ HUUĘO WXGRN D] yUD EL]RQiUD PLQGLJ LV RWW YROW H PLpUW QHP YiODV]ROKDWRP XJDQD]W D] yUiYDO NDSFVRODWRV NpUGpVUH PLQW D NĘYHO NDSFVRODWRVUD" $ N|YHWNH]Ę pV QHP PiV RNEyO  ( 6]DEy /iV]Oy 0LpUW WpYHV D] DQWURSLNXV HOY D NR]PROyJLiEDQ" 07$±(/7( (OPpOHWL )L]LND .XWDWyFVR SRUW(/7(7XGRPiQW|UWpQHWpV7XGRPiQILOR]yILD7DQV]pN 

eUGHNHVKRJD3DOHiOWDOHPOtWHWWERQROXOWpJKDMODWLMHOHQVpJHNÄHONpSHV]WĘKDUPyQLiMD´KHOHWW)|OGQN|Q JDNUDQ D] LGĘMiUiV YiUDWODQXO LJHQFVDN NDRWLNXV 7RYiEEi QHP D YLOiJ ÄHONpSHV]WĘ KDUPyQLiMiW´ PXWDWMiN D] HPEHUHNiOODWRNpVQ|YpQHNVRNDViJiWSXV]WtWyYiUDWODQXOOHFVDSypVNLV]iPtWKDWDWODQSiOiQPR]JyWRUQiGyN KXUULNiQRNDYiUDWODQpV|]|QYt]V]HUĦiUDGiVRNDWiMIXQRND]HOĘUHQHPOiWKDWyPLQGHQWHOSXV]WtWyWĦ]KiQyNL W|UpVHNYDJDI|OGUHQJpVHN QRPiQ NHOHWNH]ĘSXV]WtWyFXQDPLNDNLV]iPtWKDWDWODQKHOHNHQNLSDWWDQypVYi URVRNDW URPEDG|QWĘ iOODWRN Q|YpQHN pV HPEHUHN W|PHJHLW HOSXV]WtWy I|OGUHQJpVHN D QHP YiUW pV UHWWHQHWHV NiURNDWpVKDOiOWRNR]yDV]iORNWĦ]WHQJHUHNYDJDIHMNHWIHOWĘW|PHJHVEHWHJVpJHNMiUYiQRN3HGLJLOHQ DYLOiJ KDUPyQLiMiWHJiOWDOiQQHP PXWDWy²LQNiEEFiIROy²HVHWHNQDJUpV]pUĘO3DOHLVWXGKDWRWWD PDJD NRUiEDQ 6]LQWpQ QHP D YLOiJ ÄHONpSHV]WĘ KDUPyQLiMiW´ PXWDWMiN D

)|OGHW pVYDJ DQQDN pOĘYLOiJiW IHQHJHWĘ pVYDJ SXV]WtWy PHJOHSHWpVV]HUĦHQ IHOEXNNDQy DV]WHURLGiN D YiUDWODQ 1DSNLW|UpVHN PLDWW NLUREEDQy D I|OGL LQIUDVWUXNW~UiWSXV]WtWyQDSV]pOYLKDURNVWE²KRJFVDNQpKiQD3DOHHPOtWHWWHYLOiJÄKDUPyQLiW´FiIROypV WDSDV]WDOWSpOGiWHPOtWVHN²*,  $IHQpUHJ VtN iOWDOiEDQPpV]EHQV]HJpQ VDYDV WDODM~ RODQ KHO DPHO WHUPĘW|USHFVHUMpNNHOULWNiVDQ EHQĘWW  DPLNRUPHJYL]VJiOMXND]yUiWD]WWDOiOMXN VH]WQHPIHGH]QpQNIHODNĘEHQ KRJV]iPRVDO NDWUpV]pWHJEL]RQRVFpOV]ROJiODWiEDQNpV]tWHWWpNpVUDNWiN|VV]HÒJYpOMNDN|YHWNH] WHWpV PHO V]HULQW D] yUiW HJ yUiVPHVWHU NpV]tWHWWH HONHUOKHWHWOHQO DGyGLN KRJ OpWH]QLH NHOOHWWYDODPLNRUHJYDJPiVKHOHQHJ HVHWOHJW|EE PHVWHUHPEHUQHN 0LQGD]DPLWD]yUiYDONDSFVRODWEDQPHJiOODStWRWWXQNV]yV]HULQWHOPRQGDWKDWyDV]HPUH

D]iOODWRNUDpVDQ|YpQHNUHYDOyMiEDQDWHUPpV]HWHJpV]UHQGMpUHYRQDWNR]yDQª +RJ D] DUJXPHQWXP HSLV]WHPROyJLDL V]HUNH]HWpW WLV]WiEEDQ OiVVXN IRJDOPD]]XN PHJ ~JDKRJDQH]WDNRUWiUVWHLVWDILOR]yILiEDQ²OHJDOiEELVEL]RQRVLUiQ]DWDLEDQ²V]RNiV DEDHVLiQXVNRQILUPiFLyHOPpOHWUHDODSR]YD .RQILUPiFLy²*, $ EDHVLiQXV NRQILUPiFLyHOPpOHWDWXGRPiQRVKLSRWp]LVHN HPSLULNXV HYLGHQFLiNNDO W|U WpQĘ PHJHUĘVtWpVpQHN D YDOyV]tQĦVpJL HOPpOHWH 6]RNiVRV NLIHMWpVH V]HULQW D YDOyV]tQĦVpJV]iPtWiVHJLNDODSYHWĘ|VV]HIJJpVpEĘOLQGXONLDNRQGLFLRQiOLVYDOyV]tQĦVpJHW GHILQLiOy%DHVV]DEiOEyO S $ % S $ġ% S %  1LOYiQIRUGtWYDLVLJD]KRJ S % $ S $ġ%   ( NHWWĘEĘO YDODPLQW DEEyOKRJS $ S $ % S % S $ ¤% S ¤% D]RQQDO N|YHWNH]LN KRJ S $ % S $ S % $ S % S $ S % $ S $ % S %

S $ ¤% S ¤%   /HJHQ+HJWXGRPiQRVKLSRWp]LV-HO|OMHSW + DQQDNDWLGĘSRQWEDQYHWW²YDJLVD KLSRWp]LVW NRQILUPiOy HYLGHQFLD pV]OHOpVH HOĘWW UHQGHONH]pVUH iOOy LVPHUHWHN DODSMiQ YHWW ² YDOyV]tQĦVpJpW KRJ D KLSRWp]LV LJD] +DVRQOyDQ MHO|OMH SW ( D KLSRWp]LVW NRQILUPiOy HPSLULNXVDQpV]OHOW(HYLGHQFLDYDOyV]tQĦVpJpWDWLGĘSRQWEDQ7RYiEEiOHJHQSW ( + D] ( HYLGHQFLD NRQGLFLRQiOLV YDOyV]tQĦVpJH D + KLSRWp]LVUH Qp]YH pV SW + ( D + KLSRWp]LV NRQGLFLRQiOLVYDOyV]tQĦVpJHD](HYLGHQFLiUDQp]YHDWSLOODQDWEDQ$EDHVLiQXVNRQILUPi FLyHOPpOHWDODSWp]LVHKRJD](HYLGHQFLiUyOYDOypUWHVOpVKDWiViUDD+KLSRWp]LVYDOyV]tQĦ VpJHD%DHVV]DEiOEyOOHYH]HWHWW IRUPXOiUDHPOpNH]WHWĘIRUPXODDODSMiQYiOWR]LNPHJ S $  : 3DOH

1DWXUDO 7KHRORJ &KDSWHU 1HZ <RUN $PHULFDQ 7UDFW 6RFLHW  >$] LGp]HW D] XWROVy EHNH]GpVNLYpWHOpYHO9DVViQL0LNOyVIRUGtWiVD56ZLQEXUQH9DQ,VWHQ" %XGDSHVW.RVVXWKLDGy S @ (LSV]WHPROyJLD ILOLVPHUHWHOPpOHW ,6=6=  /iVG SO 5 6ZLQEXUQH $UJXPHQW IURP WKH ILQHWXQLQJ RI WKH XQLYHUVH LQ 3KVLFDO FRVPRORJ DQG SKLORVRSK-/HVOLH HG 1HZ<RUN&ROOLHU0DFPLOODQ WRYiEEi0H]HL%DOi]V6ZLQEXUQHpVDWHL]PXV ILOR]yILiMDLQ56ZLQEXUQH9DQ,VWHQ" %XGDSHVW.RVVXWKLDGy  .RQILUPiFLy LWWPHJHUĘVtWpV  +RJ PLOHQ pUWHOHPEHQ OHKHW HJ KLSRWp]LV LJD] YROWiQDN YDOyV]tQĦVpJpUĘO EHV]pOQL D] V~ORV SUREOpPD ÈOWDOiEDQD]LOHQYDOyV]tQĦVpJHNHWV]XEMHNWtYYDOyV]tQĦVpJNpQWV]RNiVLQWHUSUHWiOQL  0HJMHJ]HQGĘ KRJ D EDHVLiQXV NRQILUPiFLyHOPpOHWQHN H] D Wp]LVH ² PHJJĘ]ĘGpVHP V]HULQW ( 6]DEy /

²QHPKHOWiOOypVLWWFVXSiQD]DUJXPHQWXPNHGYppUWMDYDVORPHOIRJDGQL%ĘYHEEHQ(6]DEy/$QL WRWWM|YĘSUREOpPiMD±YpOHWOHQNDX]DOLWiVpVGHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ %XGDSHVW7SRWH[.LDGy SRQW  SW + SW + ( SW + SW ( + SW ( + SW + SW ( ¤+ SW ¤+   $GHVLJQDUJXPHQWXPHVHWpEHQ+D]DKLSRWp]LVKRJ,VWHQOpWH]LN(HYLGHQFLDSHGLJD] pOĘOpQHN YLOiJiEDQ WDSDV]WDOW NRPSOH[ KDUPyQLD 3DOH IHOWpWHOH]pVH V]HULQW SW ( + § PtJSW ( ¤+ §PLiOWDOWHKiWSW + §²IJJHWOHQODWWyOKRJPHQQLUHNLFVLHOĘ]HWHV YDOyV]tQĦVpJHW WXODMGRQtWRWWXQN D KLSRWp]LVQHN ² D]D] D WHUPpV]HWEHQ WDSDV]WDOW WHUYV]HUĦ KDUPyQLDLJHQQDJPpUWpNEHQNRQILUPiOMD,VWHQOpWH]pVpQHNKLSRWp]LVpW$]DUJXPHQWXPHUĘV VpJpWDSW ( + pVSW ( ¤+ HOĘ]HWHVYDOyV]tQĦVpJHNpUWpNHKDWiUR]]DPHJVD]DUJXPHQ

WXPNULWLNXVDLLVW|EEQLUHH]HNIHOWpWHOH]HWWpUWpNHLWNpUGĘMHOH]LNPHJ0HUWQLOYiQYDOyKRJ D NDULNDWXULVWD -HDQ (IIHO OHJDOiEE DQQLUD DEV]XUGQDN WDOiOKDWWD D ÄS ( + § ´ IHOWpWHOH ]pVWPLQWDDUZLQXWiQLELROyJXVDÄS ( ¤+ §´W $]DQWURSLNXVHOY (]HQ D SRQWRQ OpS V]tQUH D NR]PROyJLD DQWURSLNXV HOYH D]]DO D] DPEtFLyYDO KRJ HJ RODQÄGHVLJQDUJXPHQWXPRW´IRJDOPD]]RQPHJDPHODIL]LNDiOWDOV]ROJiOWDWRWWKLWHOHVYD OyV]tQĦVpJL DGDWRNUD WiPDV]NRGLN $] HOY OpQHJHD N|YHWNH]Ę $ UHQGHONH]pVQNUH iOOy OHJ MREEIL]LNDLHOPpOHWHNYDODKRJOHtUMiND]XQLYHU]XPIHMOĘGpVpWÝ(OHtUiVRND]HOPpOHWW|U YpQHLWPHJIRJDOPD]yYDODPLOHQHJHQOHWUHQGV]HUHNQHNDPHJROGiVD$OHKHWVpJHVPHJROGi VRN VHUHJH YDODKiQ PRQGMXN Q SDUDPpWHUUHO MHOOHPH]KHWĘ (]HN D SDUDPpWHUHN OHKHWQHN WHUPpV]HWLiOODQGyNNH]GHWL HVHWOHJSHUHP IHOWpWHOHNGHOHKHWQHNRODQRNLVPHOHNKH]QHP

WXGXQNQLOYiQYDOyLQWXLWtYMHOHQWpVWWiUVtWDQL7HJNIHO²KLV]HQ~JWĦQLNKRJH]tJYDQ ²KRJDSDUDPpWHUHNQGLPHQ]LyVVRNDViJiEDQ²MHO|OMNH]W0PHO²OpWH]LNHJPWDU WRPiQDPHORODQKRJKDDSDUDPpWHUHNpUWpNHHEEHDWDUWRPiQEDHVLNDNNRUD]XQL YHU]XPIHMOĘGpVW|UWpQHWHRODQKRJDEEDQOpWH]LNHPEHUPtJKDDSDUDPpWHUHNpUWpNHH]HQD WDUWRPiQRQ NtYOUH HVLN DNNRU QHP « $] DQWURSLNXV HOY NLLQGXOy PHJiOODStWiVD D] KRJ DQQDNDYDOyV]tQĦVpJHKRJD]XQLYHU]XPEDQOpWH]LNHPEHU  D E SW ( PPpUWpNH QDJRQNLFVL 0PpUWpNH  (]]HOV]HPEHQIHOWHVV]NKRJ  SW ( + §  

DKRO+D],VWHQOpWH]pVpUHYRQDWNR]yKLSRWp]LV$] |VV]HIJJpVDONDOPD]iViYDOWHKiWDUUD D NRQNO~]LyUD MXWXQN KRJ SXV]WD OpWH]pVQN D] XQLYHU]XPEDQ QDJPpUWpNEHQ NRQILUPiOMD ,VWHQOpWH]pVpQHNKLSRWp]LVpW $]DSULRULYDOyV]tQĦVpJHNpUWHOPHWOHQVpJH  $]DQWURSLNXVHOYNLLQGXOyWp]LVpWDONRWy IRUPXODD]RQEDQWHOMHVHQDODSWDODQ6HPD] D VHP D E HJHQOĘVpJMHO QHP IHMH] NL WXGRPiQRVDQ PHJDODSR]RWW WpQW SRQWRVDEEDQ  $]DUJXPHQWXPNHGYppUWWHJNIHOKRJH]tJYDQpVQHIRJODONR]]XQND]]DOKRJDIL]LNDMHOHQOHJLHOPp OHWHLPLOHQPpOVpJLJDONDOPDVDNHUUHDOHtUiVUD (6]/  0HJLQWFVDND]DUJXPHQWXPNHGYppUWHOWHNLQWQNDQQDNERQFROJDWiViWyOPLOHQpUWHOHPEHQYDQLWWV]yÄYDOy V]tQĦVpJUĘO´ (6]/  $] DUJXPHQWXP NHGYppUW IRJDGMXN HO H]W D IHOWHYpVW LV ² QRKD  DOiWiPDV]WiViUD D IL]LNiQDN VHPPLOHQ WXGRPiQRVHOPpOHWHQLQFVHQ 

PLQGNpWHJHQOĘVpJpUWHOPHWOHQ$] D HJHQOĘVpJXJDQLVD]WiOOtWMDKRJHJHVHPpQ QH YH]HWHVHQ KRJ D] XQLYHU]XP IHMOĘGpVH ~J DODNXOW KRJ YDQ EHQQH HPEHU YDOyV]tQĦVpJH HJHQOĘ D] P PpUWpNH 0 PpUWpNH KiQDGRVVDO D]D] HJ D] XQLYHU]XP IHMOĘGpVpWiOODSRWiW MHOOHP]ĘIL]LNDLMHOOHP]ĘNEĘONRPSRQiOWPHQQLVpJJHO0iUSHGLJ²PLQGHQHOOHQNH]ĘHONpS]H OpVVHOV]HPEHQ²D]WKRJPHQQLHJIL]LNDLHVHPpQYDOyV]tQĦVpJHQHPWXGKDWMXNDSULRUL 0LQGHQRODQWXGiVXQNDPHODUUDYRQDWNR]LNKRJHJHVHPpQYDOyV]tQĦVpJHPLOHQ|V] V]HIJJpVEHQiOOPiVIL]LNDLPHQQLVpJHNNHOHPSLULNXVHUHGHWĦ(]PpJRODQHJV]HUĦHVH WHNEHQLVtJYDQDPLNRUDNO|QE|]ĘÄV]LPPHWULDHOYHNUHDODSR]RWWDSULRULYDOyV]tQĦVpJHN´ HPSLULNXVDQKHOHVQHNEL]RQXOQDN3pOGiXODPLNRUD]WiOOtWMXNKRJDÄV]LPPHWULNXV´GR EyNRFNiYDOW|UWpQĘGREiVHVHWpQDKDWRVGREiVYDOyV]tQĦVpJHD]DSRVWHULRULNLMHOHQWpV (PSLULNXVDQ V]HU]HWW WXGiVXQN DODSMiQ DGXQN XJDQLV

pUWHOPHW DQQDN D NLIHMH]pVQHN KRJ PLNRU WHNLQWKHWĘ ÄV]LPPHWULNXVQDN´ HJ GREyNRFND D YDOyV]tQĦVpJHORV]OiV V]HPSRQWMiEyO .L]iUyODJ HPSLULNXV DODSRQ WXGMXN KRJ SO D NRFND W|PHJHORV]OiVD HEEĘO D V]HPSRQWEyO UHOHYiQV PtJ SpOGiXO D] KRJ D NRFND PHOLN ROGDOD PLOHQ V]tQĦ D] QHP 1HP NHYpVEp SUREOHPDWLNXVD E HJHQOĘVpJ1LQFVDSULRULPpUWpNpVQLQFVDSULRULWRSROyJLDD]0SDUD PpWHUWpUHQ1LQFVDSULRULpUWHOPHD]WPRQGDQXQNKRJDSDUDPpWHUWpU3pV4SRQWMDHJ PiVKR]ÄN|]HO´YDJHJPiVWyOÄWiYRO´YDQ$SDUDPpWHUVRNDViJYDODPLOHQNRRUGLQiWi]i VDUpYpQJHQHUiOW5Q WRSROyJLiQDNVHPPLIpOHIL]LNDLUHOHYDQFLiMDQLQFVËJSpOGiXOVHPPLW QHPMHOHQWD]DNLIHMH]pVKRJÄKDDJUDYLWiFLyViOODQGypUWpNHDWpQOHJHVpUWpNKHOHWWDQ QDN í V]HUHVHOHQQH´PHUWVHPPLOHQHPSLULNXVDQPHJDODSR]RWWiOOtWiVWQHPWXGXQN PRQGDQLDUUyOKRJHNpWpUWpNN|]|WWDNO|QEVpJNLFVLYDJQDJ$SDUDPpWHUHNWHUpEHQ

EiUPLIpOHIL]LNDLODJUHOHYiQVPpUWpNPHWULNDYDJWRSROyJLDFVDNHPSLULNXVDQWHKiWD]LWWpV PRVW IHQRPHQROyJLD DODSMiQ DGKDWy PHJ 9DJLV D] HJHWOHQ D IL]LND PLQW HPSLULNXVDQ PHJDODSR]RWWWXGRPiQV]iPiUDpUWHOPHVNLMHOHQWpVKRJD3pV4SRQWRNN|]HOYDQQDNHJ PiVKR]KDD3pV4SDUDPpWHUNRQILJXUiFLyNKR]WDUWR]yXQLYHU]XPRNLWWpVPRVWPHJILJHOW WXODMGRQViJDLNLFVLWNO|QE|]QHNpVWiYROYDQQDNKDD]LWWpVPRVWIHQRPHQROyJLDV]LQWMpQD PHJIHOHOĘNpWXQLYHU]XPN|]|WWLNO|QEVpJQDJ+DWHKiWD] D pV E HJHQOĘVpJHJDUiQW pUWHOPHWOHQ DQQiO LQNiEE pUWHOPHWOHQ D] DQWURSLNXV HOY DODSMiXO V]ROJiOy VRNDN iOWDO WXGR PiQRVQDNJRQGROWiOOtWiVKRJWXGQLLOOLNÄD]HPEHULpOHWUHDONDOPDVXQLYHU]XPYDOyV]tQĦVp JHNLFVL´ 7pWHO,9$]XQLYHU]XPDQWURSLNXVHOYHLILNFLyN %L]RQ WiV ÈOOtWVXNDWpWHOHOOHQNH]ĘMpW $]XQLYHU]XP 8 DQWURSLNXVHOYHLQHPILNFLyNHH]D]iO OtWiVHOOHQWPRQGiVEDQYDQD7,9pVD7,9WpWHOHNNHO.|YHW

NH]pVNpSSHQ D WpWHO LJD] 7,9 4HG 73 7,9 7,9 37 ‘ $JHQHUDWtYXQLYHU]XPHOYH $] pOHWWHOHQEĘO pOĘW D] pOĘEĘO pOHWWHOHQW IRODPDWRVDQ JHQHUiOy XQLYHU]XP ²U|YLGHQ²DJHQHUDWtYXQLYHU]XPHOYH   7pWHO,9 $] XQLYHU]XP JHQHUDWtY YDJLV D] pOHWWHOHQEĘO pOĘ D] pOĘEĘO pOHWWHOHQ OpWH ]ĘWOpWH]ĘNHW JHQHUiO IRODPDWRVDQ D] DQDJJDOW|PHJJHO EtUy OpWH]ĘN JUDYLWiFLyV N|OFV|Q KDWiVDIROWiQ %L]RQ WiV $] XQLYHU]XP D] |VV]HV pOĘ pV pOHWWHOHQ OpWH]Ę KDOPD]D 8 $] XQLYHU]XPOpWH]ĘLQHNYDQDQDJXN $, W|PHJN $, pV JUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiVXN $,9 H]pUW D OpWH]ĘN IROYiVW NHOHWNH]QHN YiOWR]QDN pV SXV]WXOQDN 7,9& 8JDQDNNRU D] XQLYHU]XPEDQ EiUPHO tJ D] HOVĘ pOĘ OpWH]Ę LV pOHWWHOHQ Op WH]Ę N EĘO NHOHWNH]LN QHP D VHPPLEĘO pV PLQGHQ pOĘ OpWH]Ę WHVWH LV pOHWWHOHQ OpWH]ĘNEĘO pSO IHO YDODPLQW EiUPHO pOĘ

OpWH]Ę HOSXV]WXOiViYDOpOHWWHOHQOpWH]ĘYp YDJ pOHWWHOHQ OpWH ]ĘN KDOPD]iYi YiOLN $,9 $ OpWH]pV SHGLJ |U|N PHUW EiU PHO OpWH]Ę NHOHWNH]pVpW PHJHOĘ]ĘHQ pV HOP~OiViW N|YHWĘHQ LV PLQGLJ IRODPDWRVDQ YROWYDQ OpWH]Ę ² D JHQH]LV W|UYpQH $,( V]HULQW 7,9 4HG738$,$,($,$,9 $,97,9&37‘ 0HJMHJ]pVHN $],VWHQiOWDOWHUHPWHWWpVYDJXQLYHU]XPRNWN|]pVpEĘOOpW UHM|WW DQWURSLNXV XQLYHU]XPPDO V]HPEHQ D] H N|QYEHQ HGGLJ YpJLJYLWW JRQGRODWRNEyO pV WpWHOHNEĘO D] N|YHWNH]LN KRJ D] pOĘOpQHN N|]WN D] LQWHOOLJHQV HPEHU LV FVDN~J PLQW D]pOHWWHOHQOpWH]ĘND]XQLYHU]XPpOHWWHOHQOpWH]ĘLEĘO DWRP MDLEyOpVPROHNXOiLEyO pSOQHNIHOD]DQDJLOpWH]ĘNJUDYLWi FLyVKDWiVDPLQWD]DQDJJDOW|PHJJHOEtUyOpWH]ĘNK|]WDUWR]y HUHGHQGĘYDJHOVĘRNPLDWW 2ODQ WpQWDSDV]WDOiVpVEHOĘOHOHYRQKDWy ORJLNXV N|YHWNH] WHWpV QHP PXWDWKDWy NL KRJ D]

XQLYHU]XP D]pUW YDQ pV D]pUW RODQ DPLOHQ KRJ ÄEHQQH´ HJ WXGDWRV pOĘOpQ SpOGiXO D] HPEHU OHKHVVHQ +LV]HQ D 1DSUHQGV]HUUHO pV D 7HM~WUHQGV]HU UHO VWE HJWW D] HPEHULVpJ LV PLQW OpWH]ĘN KDOPD]D FVDN YpJHVOpWWDUWDP~²pVHQQHND]LGĘEHQpVWpUEHQYpJWHOHQXQL YHU]XPQDN FVDN HJ FVHNpONH OpWH]ĘUpV]KDOPD]D PHO KD D GLQRV]DXUXV]RN QHP SXV]WXOQDN NL D )|OG|Q DNNRU QHP HOKDQD JROKDWyQDJViJ~YDOyV]tQĦVpJJHONLVHPDODNXOWYROQD 7HKiWD]HJHWOHQHPStULiQLVDODSXOypVpUWHOPHVHOYD]pOHW WHOHQEĘOpOĘWD]pOĘEĘOpOHWWHOHQWIRODPDWRVDQJHQHUiOyXQLYHU]XPHOYH²DPHOEHQD] XQLYHU]XPQDNpVHOHPHLQHN²D]HJHGLpVFVRSRUWRVpOĘYDJpOHWWHOHQOpWH]ĘNQHN²OpWH ]ĘN iOWDO YpJWHOHQO JHQHUiOW pV OpWH]ĘNHW YpJWHOHQO JHQHUiOy WXODMGRQViJD IHMH]ĘGLN NL ² HJH]ĘHQ D] $, D[LyPDÄJHQH]LVW|UYpQH´QHYĦDODSHOYpYHO 1HYH]]N H]W U|YLGHQ tJ D JHQHUDWtYXQLYHU]XPHOYH

(]DJHQHUDWtYXQLYHU]XPWHKiWRODQUHQGV]HUKRJEHQQHD]DQDJLOpWH]ĘDJUDYLWiFLy RNR]WD ÄN|UIRUJiV´ PLDWW IRODPDWRVDQ pV V]NVpJV]HUĦHQ NHOHWNH]LN YiOWR]LN pV P~OLN HO ~MUDpV~MUD²D]XQLYHU]XPQDNKROHEEHQKRODEEDQDÄV]HJOHWpEHQ´KRODP~OWMiEDQKROD  gU|N HN|QYEHQD]DOpWH]ĘYDJYDODPHOOpWH]ĘDPDWXODMGRQViJDPHOQHNDOpWWDUWDPiWWHNLQWYHQLQFV NH]GHWHpVQLQFVYpJHVHP /GPpJ0e.6=$NDGpPLDLDGyRVVXWKLDGyROG  JHQHUiOy LWWHOĘiOOtWyNHOHWNH]WHWĘOpWUHKR]ypUWHOHPEHQ OGPpJ,6=6=ROGDO  JHQHUDWtY LWWOpWUHKR]yQHP]ĘpUWHOHPEHQ OGPpJ,6=6=ROGDO  MHOHQpEHQ pVIHOWHKHWĘHQDM|YĘMpEHQLVKROÄHJHGO´SOWHJN IHO PRVW D)|OGQN|Q KROSiUKX]DPRVDQW|EEJDODNWLNiEDQYDJFVLOODJUHQGV]HUEHQ =iUyJRQGRODWRN (UHGHWLOHJ H N|QY PHJtUiVD HOĘWW PLQG|VV]H D] YROW D Fp ORP

KRJ D] LGĘ GHILQtFLyMiW PHJDGMDP ² D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘLGĘ PHJKDWiUR]iViYDO HJWW ÈP PiU H GHILQtFLyN IHOYi ]ROiVDNRUNLGHUOWKRJDOpWH]pVVHOYDOyV]RURVNDSFVRODWXN EyO D]RQQDO N|YHWNH]LN D OpWH]Ę N IRJDOPiQDN NpUGpVN|UH PLW|EE D OpWH]Ę N LQGLUHNW D]D] OpWD[LyPiNRQ NHUHV]WOL PHJKDWiUR]iVD $ OpWD[LyPiNEyO YLV]RQW U|JW|Q D] OiWV]RWW KRJHJVHUHJQLWpWHOYH]HWKHWĘOHYHONpVDEHOĘONIDNDGy WpWHOHNVHJtWVpJpYHO(]HNNEQpJKpWDODWWHONpV]OWHN(N NRU PpJ D]W QHP JRQGROWDP KRJ D OpWH]ĘN D] LGĘ YDODPLQW D WpU|VV]HIJJpVHL²QRKDH]HNIHQQiOOiViYDOWLV]WiEDQYROWDP² PiU NpQV]HUtWĘ V]NVpJJHO YHWLN IHO H]HN pV D] XQLYHU]XP IR JDOPiQDN GHILQLiOiViW VĘW LQYROYiOMiN PpJ HJ VHUHJ PiV GH YHONNDSFVRODWRVNpUGpVPHJYiODV]ROiViWLV 0LUH PLQGH]]HO HONpV]OWHP DNNRUUD YiOW YLOiJRVVi HOĘWWHP KRJ P~OKDWDWODQXO V]NVpJHV ² D] ROYDVyN NHOOĘ

WiMpNR]WDWiVD YpJHWW²PLQGD]LGĘPLQGDWpUPLQGD]XQLYHU]XPIRJDOPiQDN LQGXNWtYPHJDODSR]iVDHKKH]DWXGRPiQRVYLOiJNDSFVROyGyQp ]HWHLQHNYi]ROiVD²MyOOHKHWHQp]HWUHQGV]HUHOpJJpHNOHNWLNXV NpSHW YHWtWHWW HOpP 7HKiW D % UpV]HN HONpV]OWH XWiQ NHUt WHWWHPFVDNVRUWDUUDKRJD]$ UpV]HNEHQDWpPiNEDQPHJQL ODWNR]y UHOHYiQV JRQGRONRGyN Qp]HWpW U|YLGHQ IHOLGp]]HP pV D] ROYDVy GROJiW N|QQ WHQGĘ PHJDODSR]]DP D PiU NpV] GHILQtFLy NDW >9DJLV D % UpV]HNEHQ PHJIRJDOPD]RWW D[LRPDWLNXV HOPp OHWUHQGV]HU HONpV]OWH HOĘWW ² D NHUHVNHGHOPL iUXiWYpWHOEHQ V]RNiVRV ÄYDNiWYpWHO´ PLQWiMiUD ² QHP Qp]WHP PHJ PiVRN iOOiV SRQWMiWD]RNNDOFVDNXWyODJKDVRQOtWRWWDP|VV]HDVDMiWHOPp OHWL PHJiOODStWiVDLPDW 0RQGKDWRP H]HN PHJHUĘVtWHWWHN DEEDQ KRJMy~WRQMiURN@ 5|YLGHQ WHKiW tJ QĘWW D N|QY PLQW HJ KyJROy eV D NpW KpWEĘO ² iPEiU W|EEV]|U LV KRVV]DQ EHWHJ YROWDP pV HJpENpQW VHP WXGWDP

QDSL NpWKiURP yUiQiO W|EEHW GROJR]QL ² tJ OHWW NDUiFVRQiWyODPDLQDSLJ LJ DN|QYHONp V]OWpLJ W|EE PLQW |W pY 0LQGD]RQiOWDO ~J JRQGRORP KRJ PHJpUWH PpJ DNNRU LV KD WXGRP KRJ D WHFKQLND pV D V]DNWX GRPiQRVLVPHUHWHNURKDPRVDQIHMOĘGQHNVD]~MHUHGPpQHNEL ]RQRV GROJRNDW pV EL]RQRV PpUWpNEHQ PiV PHJYLOiJtWiVED KH OH]KHWQHN (QQHN LJHNH]WHP LV WHUHW KDJQL SpOGiXO D ÄJUD YLWiFLyVKDWiV´WpQOHJHVPĦN|GpVpWLOOHWĘHQ 9pJO $ N|QYHPEHQ IHOYi]ROW D[LRPDWLNXVGHGXNWtY HOPpOHW UHQGV]HU EL]RQRV HOHPHL NHUHWW|UYpQNpQW IXQNFLRQiOQDN PtJ PiV HOHPHL ² SpOGiXO D] LGĘ D WpU pV D] XQLYHU]XP |U|N pV HJPiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQ YDJ KRJ PLQGHQQHN D] HOVĘ D]  HUHGHQGĘ RND D] DQDJJDOW|PHJJHO EtUy OpWH]ĘN JUDYLWiFLyV KDWiVD YDJ KRJ D] XQLYHU]XP JHQHUDWtY VWE ² IHOIRJiVRP V]HULQW DEV]RO~WRN FVDN~J PLQW D OpWH]ĘN HJLGHMĦVpJH pV

PR]JiVXNSiODJ|UEpMH $]LWWEHPXWDWRWWHOPpOHWUHQGV]HUHPD]ROYDVyiOWDOMyOOiW KDWyDQ D PDJD WHOMHV HJpV]pEHQ PDWHULDOLVWD IHOIRJiV~ ² PiV NpSS QHP LV OHKHWQH KD D OpWH]Ę YLOiJUyO V]HUHWQpQN KLWHOHV NpSHWDONRWQL(]pUWYpOHPpQHPV]HULQWHN|QYHPEĘONLGHUO QHKp]²~JV]yOYiQOHKHWHWOHQ²D]LVPHUWWXGRPiQRVWpQHNpV pV]pUYHNDODSMiQD]LGĘDWpUpVD]XQLYHU]XP|U|NYROWiWFi IROQL D] pOHWWHOHQ OpWH]ĘN pV D] pOĘOpQHN N|]WN D] HPEHU LVWHQLWHUHPWpVpWWpQNpQWpUWHOPH]QL %XGDSHVW *XOiV,VWYiQ                7iUJPXWDWy $OEHUW(LQVWHLQ DQWURSLNXVXQLYHU]XPHOYH $]LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQ

 GHILQtFLy  LPHQ]Ly  pOHWpVNHOHWNH]pVHD]XQLYHU]XPEDQ pOHWWHOHQHN pOĘN

JHQHUDWtYXQLYHU]XP JHQHUDWtYXQLYHU]XPHOYH  J|UEOWWpUQLQFV  LGĘ   LGĘ|U|N

 LGĘV]HSDUiOW  LGĘPpUpVHOPpOHWLDODSMDL LGĘXWD]iV LGĘXWD]iVOHKHWHWOHQ -HOHQ  -|YĘ

 NODVV]LNXVPpUpV  N|]YHWHWWPpUpV N|]YHWOHQPpUpV .XUW*|GHO .Yi]LYDJEXERUpNMHOHQ 

NYi]LPpUpV OpW OpWD[LyPiN OpWHOPpOHW /pWH]pV  OpWH]pVHNHJLGHMĦVpJH  OpWPRPHQWXP

 OpWV]DNDV] /pWWDUWDP  PpUpV 0LQNRZVNL(LQVWHLQIpOHWpULGĘ 0~OW 

0~OWDMHOHQEHQSDUDGR[RQ 1LQFVLGĘGLODWiFLy  RNViJLSDUDGR[RQ  VXEOHUHIIHNWXV V]iPtWiV  WpU 

 WpU|U|N  7pUKXOOiPQLQFV WXGRPiQRVIRJDORP WXGRPiQRVWHUPLQXV  8QLYHU]iOLV0RVW XQLYHU]XP

 YLOiJSRQW   YLOiJYRQDO  ,URGDORPMHJ]pN $ULV]WRWHOpV] 0HWDIL]LND )HOVĘRNWDWiVL -HJ]HWHOOiWy 9iOOD ODW%XGDSHVW %DNRV )HUHQF V]HUN ,GHJHQ V]DYDN pV NLIHMH]pVHN V]yWiUD ,6=6= $NDGpPLD.LDGy (LQVWHLQ$Ä$VSHFLiOLVpViOWDOiQRVUHODWLYLWiVHOPpOHWH´ PDJDU NLDGiV *RQGRODW NLDGy %XGDSHVW IRUGtWRWWD 9iPRV )HUHQF D EHYH]HWĘW pV D MHJ]HWHNHW tUWD U 1RYREiW]N.iUROD]HUHGHWLN|QYQpPHWNLDGiVDEHQMH

OHQWPHJ (LQVWHLQ $ $QQDOHQ GHU 3KVLN ,9 )ROJH =XU (OHNWUR GQDPLNEHZHJWHU.|USHU (LQJHJDQJHQ-XQL  ( 6]DEy /iV]Oy $ QLWRWW M|YĘ SUREOpPiMD ² 9pOHWOHQ NDX]D OLWiVpVGHWHUPLQL]PXVDIL]LNiEDQ LJLWiOLVNLDGiV 7<327(; .LDGy%XGDSHVW ( 6]DEy /iV]Oy 0LpUW WpYHV D] DQWURSLNXV HOY D NR]PROyJLi EDQ" 07$±(/7( (OPpOHWL )L]LND .XWDWyFVRSRUW (/7( 7XGRPiQ W|UWpQHWpV7XGRPiQILOR]yILD7DQV]pN *D]GDJ/iV]Oy$E|OFVHOHWYpJHROGDO KWWSZZZPHNRV]NKXLQGH[SKWPO +iUVLQJ /iV]Oy %HYH]HWpV D WXGRPiQHOPpOHWEH %tERU .LDGy 0LVNROF +DUWPDQQ 1 3KLORVRSKLF GHU 1DWXU : *UXWHU %HUOLQ (JHV UpV]HL PDJDUXO 6LPRQRYLWV ,VWYiQQp V]HUN $ WpU pV D] LGĘ 7DQN|QYNLDGy %XGDSHVW  pV ROGDO  +DZNLQJ 6 : $] LGĘ U|YLG W|UWpQHWH 0DHFHQDV .|QYHN %X GDSHVW ² 7DOHQWXP

.IW +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ 0ROQiU ,VWYiQ +DZNLQJ 6 : ² 3HQURVH 5RJHU $ WpU pV D] LGĘ WHUPpV]HWH 7DOHQWXP .LDGy %XGDSHVW +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ U %RWK(OĘG  +DZNLQJ6:$YLOiJHJHWHPGLyKpMEDQ²$]LGĘU|YLGW|UWp QHWpQHN IROWDWiVD $NNRUG .LDGy %XGDSHVW +XQJDULDQ WUDQVODWLRQU%RWK(OĘG +DZNLQJ6:²0ORGLQRZ/HRQDUG$QDJWHUY²ÒMYiODV]RN D] pOHW QDJ NpUGpVHLUH $NNRUG .LDGy %XGDSHVW +XQJDULDQWUDQVODWLRQU%RWK(OĘG -iQRVV /DMRV 5HODWLYLWiVHOPpOHW pV IL]LNDL YDOyViJ %XGD SHVW*RQGRODW -iQRVV/ 5HODWLYLWiVHOPpOHWDIL]LNDLYDOyViJDODS MiQ$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW -iQRVV /DMRV (OHN 7LERU $ UHODWLYLWiVHOPpOHW ILOR]yILDL SUREOpPiL%XGDSHVW$NDGpPLD .DQW,$WLV]WDpV]NULWLNiMD)LOR]yILDLtUyNWiUD$NDGp

PLD.LDGy%XGDSHVW)UDQNOLQWiUVXODW%XGDSHVW 0DFK(LH0HFKDQLNLQLKUHU(QWZLFNOXQJKLVWRULVFK NULWLVFKGDUJHVWHOOW%URFNKDXV/HLS]LJROGDO 0DGDUiV]7LERUQp²3yORV/iV]Oy²5X]VD,PUH$ORJLNDHOHPHL 2VLULV.LDGy%XGDSHVW 0F7DJJDUW-0( 7KH8QUHDOLWRI7LPH0LQG 0F7DJJDUW - 0 (  7KH 8QUHDOLW RI 7LPH LQ 7KH 3KLORVRSK RI 7LPH 2[IRUG 5HDGLQJV LQ 3KLORVRSK 5 /H 3RLGHYLQ00DF%HDWK HGV 2[IRUG8QLYHUVLW3UHVV2[IRUG (UHGHWLOHJ 7KH 1DWXUH RI ([LVWHQFH IHMH]HW &DPEULGJH 8QLYHUVLW3UHVV&DPEULGJH  0DJDU eUWHOPH]Ę.p]LV]yWiU 0e6= $NDGpPLD LDGy %XGDSHVW  1HZWRQ , ,VDDF QHZWRQ YiORJDWRWW tUiVDL pV D 3ULQFLSLD 3KLORVRSKLDH 1DWLUDOLV 7DQN|QYNLDGy %XGDSHVW PiVR GLNMDYtWRWWNLDGiV  1RYREiW]N .iURO$UHODWLYLWiVHOPpOHWH 7SRWH[ %XGDSHVW PiVRGLNMDYtWRWWNLDGiV  5XVVHOO

%HUWUDQG  0LV]WLFL]PXV pV ORJLND pV HJpE WD QXOPiQRN0DJDU+HOLNRQ%XGDSHVW 5XVVHOO %HUWUDQG 6]LOiJL $QGUiV IRUGtWiViEDQ  $ WHR OyJXVUpPiOPD KWWSZZZV]DEDGJRQGRONRGRKXDWHL]PXVKRQODSQLJKWPDUKWPO  6DLQ0iUWRQÄ1LQFVNLUiOL~W´ KWWSPHNRV]NKXSGILQGH[KWPO 6LU,VDDF1HZWRQ3ULQFLSLDHILQLWLRQV6FKROLXP)RU GtWRWWD$QGUHZ0RWWH 6FKLOSS3$$OEHUW(LQVWHLQDOV3KLORVRSKXQG 1DWXUIRUVFKHU.RKOKDPPHU 6WXWWJDUW  6]HQWÈJRVWRQYDOORPiVDL>PDJDUUDIRUGtWRWWD9DVV-y]VHI@%X GDSHVW6]HQW,VWYiQ7iUVXODW KWWSPHNQLLIKX 6]pS-HQĘ$QDOt]LV.|]JD]GDViJLpV-RJL|QYNLDGy%XGDSHVW ROGDO 7HUPpV]HWWXGRPiQL OH[LNRQ 77/ $NDGpPLD .LDGy %XGDSHVW  7XUD $OIUpG /pWHOPpOHW .DWROLNXV +LWWXGRPiQL )ĘLVNRODL -HJ]HWHNMDYtWRWWNLDGiV :DQJ+DR7LPHLQSKLORVRSKDQGSKVLFVIURP.DQWDQG(LQ

VWHLQWR*|GHO6QWKHVH        Könyvem az embereket, köztük a tudósokat (a fizikusokat pl. Newton, Einstein, S. Hawking;, a kozmológusokat pl Lemaître, de Sitter, Friedmann, Steinhardt-csoport és a filozófusokat pl. Arisztotelész, Epikurosz, Szent Ágoston, Kant, William Paley, Bertrand Russell, McTaggart, E. Szabó László, stb) sok év óta foglalkoztató olyan kérdések megválaszolására vállalkozik, mint: Mi az idő, a tér és az univerzum? Megfordítható-e az idő iránya? Mérhető-e az idő? Lehetséges-e az időutazás? Relatív-e az egyidejűség vagy abszolút, azaz van-e „univerzális most”? Van-e idődilatáció? Görbülhet-e a tér? Üres a tér? Relatív-e a mozgó testek pályagörbéje vagy abszolút? Az univerzum végtelen vagy véges és van-e anyaga? Stb. Hogy álláspontom kontrasztosan megmutatkozzék, az elméletrendszerem ismertetése előtt felvázolom röviden a tudományos világ említett

jelesebb képviselőinek az időre, a térre és az univerzumra vonatkozó nézeteit. E könyvemben megadom az idő, a tér és az univerzum fogalmának és más velük kapcsolatos fogalmak definícióját is. Létrehozom (levezetem) lételméleti alapelvek (létaxiómák) segítségével az idő, a tér és az univerzum fontosabb tulajdonságait leíró tételeket, egy a filozófiai kozmológia modern axiomatikus-deduktív elméletrendszerében, mindezt életszerű, közérthető magyarázatokkal, megjegyzésekkel ellátva. E könyv, noha tartalma szerint monográfia, olyan megfogalmazású és nyelvezetű szándékom szerint , hogy minden érettségivel rendelkező ember számára könnyen érthető legyen. Ennek megfelelően döntően mentes a matematikai formalizmustól. Gulyás István