Szociológia | Kábítószerek és hatásaik » Kiss Anita - Fiatalkorúak drogfogyasztási szokásai

Adatlap

Év, oldalszám:2002, 83 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1013
Feltöltve:2005. január 03
Méret:927 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

elder999 2015. január 05
  Őszintén szólva csak a bevezető és az utána lévő részig jutottam el. Az a rész annyira offenzív hangvételű volt és saját véleményem szerint igen rossz úton elinduló, hogy képtelen voltam tovább olvasni a "deviáns" viselkedésről szóló résznél.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Készítette: Kiss Anita IV/6. Fiatalkorúak drogfogyasztási szokásai Konzulens tanár: Vidáné dr. Nagy Emese főiskolai adjunktus Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen 2002 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék . 1 Bevezetés . 3 I. Elmélet 5 1. Deviancia 5 2. Alapfogalmak 7 2.1 Kábítószer fogyasztás - abúzus 7 2.2 Függőség – addikció 8 2.21 Pszichés függőség 9 2.22 Testi függőség 9 3. Drogok csoportosítása 9 3.1 Fogyasztás módja 9 3.2 Legális vagy illegális drogok 10 3.3 Lágy és kemény drogok 10 3.4 Drogok hatásmechanizmusa 11 3.5 Az előállítás eredete szerinti felosztás 11 Kokain . 12 4. Kábítószerek jellemzői, hatásmechanizmusuk 13 4.1 Depresszánsok 14 4.11 Heroin 14 4.12 Morfin 14 4.13 Máktea 14 4.14 Codein 15 4.15 Barbiturátok 15 4.16 Nyugtatók 15 4.2 Hallucinogének 15 4.21 Cannabis 15 4.22 LSD 16 4.23 PCP 16 4.24 Extasy 16 4.25 Gombák 16 4.26 Szerves oldószerek 16 4.27

Liqiud X 17 4.3 Stimulációs anyagok 17 4.31 Kokain 17 4.32 Chat 17 4.33 Amfetamin 17 4.34 Crack 17 4.35 Alkohol 17 4.36 Coffein 18 4.37 Nikotin 18 5. Miért nyúlnak a drogokhoz a fiatalok? 19 5.1 Belépő drogok . 19 5.2 Genetika. 19 5.3 Élménykereső magatartás . 20 5.4 Hiperaktivitás . 20 5.5 Alkalmazkodási rendellenesség . 21 5.6 Családi kockázati faktorok . 21 5.61 Modellszerep 21 5.62 Nevelési stílusok hatása 21 5.63 A család belső diszharmóniája 22 5.64 Társadalmi helyzet 22 5.7 A kíváncsiság. 23 5.8 A társaság . 23 5.9 Kudarc . 23 6. Statisztikai adatok 24 6.1 A kábítószer-fogyasztók számának alakulása . 24 2 6.2 Nemek szerinti megoszlás . 24 6.3 Életkori megoszlás . 25 7. Hogyan lehet felismerni a drogfogyasztót? 26 7.1 Pszichés tünetek. 26 7.2 Testi tünetek . 26 7.3 Magatartásbeli változások . 27 7.4 Gyanút keltő használati tárgyak. 27 7.5 A kábítószerfüggő betegek közös jellemzői . 28 II. Vizsgálat 30

1. A vizsgálat célja, hipotézisei, módszerei 30 1.1 A vizsgálat célja . 30 1.2 A vizsgálat hipotézise . 30 1.3 A vizsgálat módszerei . 30 2. A vizsgálat helyszíne 31 3. Vizsgálati csoport 31 A. Részben struktúrált interjú készítése Debrecen táncos szórakozóhelyein 32 B. Különböző kábítószereket használó fiatalok beszámolója 48 Összegzés . 64 Melléklet. 67 Hivatkozások jegyzéke . 80 Felhasznált irodalom . 82 3 Bevezetés „Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan, s milyen e sűrű, kusza, vad vadon: már rágondolva reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom” (Dante: Isteni színjáték) Az emberiség történetére visszatekintve mindig voltak, akik nehezen találták meg létük és az őket körülvevő dolgok értelmét. Ezek az emberek bármely korban éltek, nehezen viselték el azt, amit mások számára a

legtöbbször a mindennél drágább kincsnek számított: az életet. Az emberi intellektus fejlődése, az ember által létrehozott technikai színvonal lehetőségei gyorsaságában és intenzitásában túlhaladták általános fejlődésének lehetőségeit. Az egyenlőség egyre jobban elmélyült, az ember individuális lehetőségeiben. Kiszolgáltatottá és magányossá válik, ha nem találja meg saját létének és az őt körülvevő világnak az értelmét. A kiszolgáltatottság, a magány érzése ellen a pszichés állapotok megváltoztatásával próbál védekezni. Az ember pszichés állapotaira ható szerek használatát bizonyos kultúrában elfogadott, tekintik is. Abban körülmények normatív azonban, között a magatartásnak hogy mit legtöbb emberi tekintették neveznek és normatív magatartásnak, igen nagyok a kultúrák közötti eltérések. Abból a szempontból viszont, hogy nemkívánatosnak minősítik a rendszeres

használattal összefüggő tüneteket, és olyan magatartásformákat, 4 amelyek az emberi kultúrák és saját maguk ellen hatnak, eléggé egységes felfogás alakult ki. Mihez fordul az ember segítségért, ha meg akarja változtatni az őt jellemző pszichés állapotot? A kábítószerhez. Mit nevezünk kábítószernek? „Azokat az anyagokat, amelyek a szervezetbe kerülve kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, érzékcsalódásokat idéz elő. Olyan természetesen vagy mesterségesen előállított szer, amely az ember idegrendszerének vagy érzékszervének egy, vagy több funkcióját megváltoztatja.”1 Témaválasztásomat az indokolja, hogy a mai fiatalok közül egyre többen nyúlnak a kábítószerekhez. Úgy érzik ez megoldást jelent a mindennapok gondjaira, problémáira. A dolgozatomban megpróbálom bemutatni az előzményeket, mindazokat a veszélyeket és következményeket, amelyek a

kábítószer-fogyasztással járnak, és amelyekkel egy adott közösségnek (család, iskola) nap, mint nap meg kell küzdenie. 5 I. Elmélet 1. Deviancia Mivel az, aki kábítószert fogyaszt, eltér a normáktól, ezért tisztáznunk kell, hogy mi az a deviancia. „Az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges, mert nagy többségük alkalmazkodik normákhoz, viselkedési az adott társadalomban szabályokhoz. elfogadott Ugyanakkor minden társadalomban előfordul, hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. Ilyenek az ebben a fejezetben tárgyalt bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek.” 2 „Freud eszméi a bűnözés pszichológiai magyarázataira is hatással voltak, jóllehet

ő maga jóformán semmit sem írt a kriminológia témakörében. kiindulva Későbbi vetették fel, szerzők hogy az azonban emberek Freud gondolataiból egy kisebbségében „amorális”, pszichopata személyiség alakult ki. Freud szerint erkölcsi érzékünk jórészt azokból az önkorlátozásokból fakad, amelyeket gyerekkorban, a fejlődés ödipális szakaszában sajátítunk el. Egyes gyerekekben a szüleikkel való kapcsolatuk jellegéből következően sohasem felejtődik ki az önkorlátozásnak ez a képessége, s ennélfogva az erkölcsi érzék sem alakul ki bennük.” 3 „Durkheim az emberek közötti viszonyrendszer vizsgálatára helyezte a fő hangsúlyt és a társadalom egyesülésének irányába mutató folyamatokat társadalmi integrációnak nevezte. Annak jelzésére, hogy társadalmiasodás az egyes társadalmakban következő három változót használta: hol tart, a 6  A lakosság volumene, sűrűsége (a népességszám

koncentráltsága);  Anyagi sűrűség (a társadalom tagjai között megjelenő anyagi kapcsolatok – pl.: kereskedelem, úthálózat, csere-gyakorisága);  Erkölcsi sűrűség (az emberek közötti kommunikáció intenzitása). Egy adott társadalom integráltságának jellemzésére Durkheim két meghatározást vezetett be: 1. mechanikus szolidaritás, és 2. organikus szolidaritás A mechanikus szolidaritás azt jelenti, hogy az adott társadalomban a munkamegosztás egyetértés létezik, alacsony így a fokú, a munkamegosztást társadalom integrált. Az illetően organikus szolidaritás esetében az adott társadalomban a gazdasági élet fejlettsége miatt differenciáltabb munkamegosztásra van szükség, ezért a munkamegosztás rendszert alkot és ez a rendszer biztosítja az organikus szolidaritást. Durkheim bevezetett még egy fogalmat, az anómia állapotának fogalmát. Meghatározása szerint az anómia állapota akkor áll elő, amikor egy

társadalom életében valamely gyors változás következik be és a változás hatására a régi értékek meggyengülnek, elvesztik érvényességüket, viszont az új értékek még nem szilárdultak meg, azaz még nem érvényesek. Ezt az értékvesztett állapotot nevezi az anómia állapotának. Az anómia állapotának kialakulása összefügg a társadalom integráltságával, mivel a társadalom nem elég erősen integrált ahhoz, hogy a változás hatására előálló új helyzeten felülkerekedjen. A szerző kifejti viselkedésformákra azon való véleményét hajlandóság is, az hogy anómia a deviáns állapotában fokozottan megfigyelhető. Meghatározó különbség mutatkozik Merton és Durkheim anómia elmélete között abból szempontból, hogy Merton szerint az egyes 7 társadalmi csoportokban eltérő mértékben jelenik meg az anómia. A megjelenés mértéke attól függ, hogy az adott társadalmi csoport számára milyen

mértékben hozzáférhetőek a társadalmi célok eléréséhez szükséges törvényes eszközök.” 4 A társadalomban az emberek normák, szabályok szerint élnek. Ezeket a szabályokat az emberek többsége elfogadja, betartja. Kisebb része elutasítja, ők a deviánsok. Típusai: - öngyilkosság - alkoholizmus - drogfogyasztás - bűnözés - mentális betegségek. 2. Alapfogalmak A kábítószerekkel foglalkozó irodalomban találkozhatunk olyan fogalmakkal, amelyek a köznapi értelemben használatostól kissé eltérnek. Ezenfelül az irodalomban és a hétköznapi beszédben sem ugyanazt értjük bizonyos kifejezések alatt. A következő fogalmakat Dr. Bozzay Krisztina definíciói alapján magyarázom meg. 2.1 Kábítószer fogyasztás - abúzus A kábítószerek használata, mely nem orvosi rendelményre és gyógyítási céllal történik. A kábítószerek között olyanok is vannak, amelyeknek nagyon fontos orvosi alkalmazási területe van (pl.: a

kábító hatású fájdalomcsillapítók), illetve több olyan szer létezik, melyeknek megfelelnek a kábítószer-fogalomban leírtaknak, de olyan régóta 8 szerepelnek a kulturális örökségben, hogy a társadalom normái határozzák meg a fogyasztás normális mértékét (pl.: alkohol) 2.2 Függőség – addikció Leküzdhetetlen megszerzésére, vágy melyek a kábítószer sajátos életforma fogyasztásra, kialakulása annak kísér, s melyben rendkívül nagy a hajlam a visszaesésre. Nem véletlen a meghatározásban a sajátos életforma kialakulása, mint az egyik döntő tényező. A kábítószerfüggő ember életét eluralja a drog megszerzésére irányuló igyekezet, illetve a megszerzett anyag használata. Ez egy olyan végeérhetetlen körforgás, melynek során a beteg elveszíti családtagját, korábbi barátait, munkatársait, ismerőseit, s teljesen izolálódik illetve olyan új társaságot talál, mely hasonló

fiatalokból áll. Ez a társadalmi izolálódás folyamat, mely fokozatosan megy végbe. Nagyon fontos, hogy mint pedagógusok, szülők, rokonok, barátok észrevegyük ennek jeleit, mert lényegesen hatásosabban avatkozhatunk be, ha az elején lépünk közbe. A meghatározás másik fontos tényezője a visszaesésre való hajlam. Nagyon nehéz tudomásul venni ennek a jellegzetességnek a tényét, amikor például gyermekünk beteg. Megbízunk benne, és ő megígéri, hogy soha többet nem nyúl a szerhez, de szinte minden esetben megszegi ígéretét. Igen nehéz ilyenkor fenntartani a bizalmat, a hitet. Ezért feltétlenül tudatában kell lennünk annak, hogy nem „rosszaságról, fegyelmezetlenségről, becstelenségről” van szó, hanem sajnos a függőség egyik jellegzetességéről. 9 2.21 PSZICHÉS FÜGGŐSÉG „Pszichés függőség – a jó közérzet fenntartása céljából a szer iránti vágyódás, mely egészen a leküzdhetetlen sóvárságig terjed.

2.22 TESTI FÜGGŐSÉG Testi függőség – két összetevő ismeretes, amely meghatározza a testi függőséget: a, tolerancia: azt jelenti, hogy a szervezetben ugyan azt a hatást a szer egyre nagyobb adagjai váltják ki. Alapja az anyag lebontásának a gyorsulása vagy a szer támadáspontjának (receptor) érzéketlensége. Megemlítem a kereszttolerancia fogalmát is, ami azért fontos, mert a különböző drogok helyettesíthetik egymást és ez a tolerancia vonatkozásában is érvényes. Kereszttolerancia tehát az, amikor a különböző fajtájú drogokra kialakult hatás érvényesül (pl.: Seduxen, Xanax, Rivotril használatát helyettesítheti a heroin). b, megvonás: a testi függőség kialakulását követően – a szer elfogyásakor – jelentkező különböző, az adott szerre jellemző tünetekből kialakuló kórkép.” 5 3. Drogok csoportosítása A különböző drogok csoportosítása többféle szempont szerint történik. 3.1 Fogyasztás módja

A kábítószereket feloszthatjuk a fogyasztás módja szerint. A következő táblázatot tekintjük át. Balázsfalvi Gusztávné felosztása alapján 10 Szívják Szippantják Injektálják Belélegzik Eszik vagy isszák – – Marihuanás – kokain – mescalin – – marihuána – cigaretta = – ópium-füstjét joint – heroin – kokain – amfetamin – amfetaminok oldószerrel – LSD – ópium keverik és a – amfetamin Hasis cigaretta feloldva tinturként = pipa – –hasisolaj – kokain tea formáfában (alkohollal vagy – hasis gőzt belélegzik – ópium – mescalin – morfin – crack italként cigaretta – heroin – heroin „laudánum” – crack pipa – ópium – amfetaminok – metadom – codein 3.2 Legális vagy illegális drogok Csoportosíthatjuk a drogokat aszerint, hogy használatuk legális-e vagy tiltott. Ez mindig az adott kultúrától, társadalomtól függ A szabadon

megvásárolható drogokat nevezzük legális drogoknak. Magyarországon legális drog a koffein (kávé), a nikotin (cigaretta), illetve a szerve oldószerek (szipu). 3.3 Lágy és kemény drogok Megkülönböztetünk lágy és kemény drogokat. A lágy drogok közé sorolják a cannabis-származékokat, a marihuanát és a hasist. A felosztás alapjául az a tény szolgált, hogy a marihuána és a hasis használata, más illegális drogokkal összehasonlítva kisebb egészségügyi kockázattal jár és kisebb a valószínűsége a függőség kialakulásának. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell komoly veszélyekkel szembenéznünk, ugyanúgy kialakulhat függőség 11 3.4 Drogok hatásmechanizmusa A drogok hatásmechanizmusa, központi idegrendszerre gyakorolt hatása alapján elkülönítünk  Stimulánsokat: azok a szerek, amelyek elsődlegesen stimulálják, gyorsítják, igazgatják a központi idegrendszert  depresszánsokat: elsődlegesen nyugtató

hatásúak  hallucinogének: azok a drogok, amelyek elsődleges hatása a tudati működés, folyamatainak az észlelés, a megváltoztatása, gondolkodás, módosult szokásos tudatállapotok létrehozása. A következő táblázatokat is Balázsfalvi Gusztávné felosztása alapján tekintjük át. Depresszánsok Hallucinogének Stimulánsok – heroin – cannabis, hasis – kokain – ópiátok – LSD – khat – ópiátokat helyettesítő – PCP – amfetamin – MDA, MDM, STP, DMT – crack – codein – pyetl, mescalin – koffein és nikotin – barbiturátok – extasy – legális drogok – nyugtatók – gombák szerek – szerves oldószerek – GHB, liquid X 3.5 Az előállítás eredete szerinti felosztás A kábítószerek felosztásának ötödik lehetősége, hogy az előállítás eredete szerint természetes és csoportosítjuk szintetikus őket. úton. A Eszerint szintetikus előállíthatók anyagokat

laboratóriumokban, mesterséges úton (a drogok esetében illegálisan) állítják elő. 12 Előállítás eredete Természetes Szintetikus Ópium Codein Heroin Barbiturátok Kokain Amfetamin és származékai Khat LSD Marihuána MDA, MDM, STP, DMT Hasis PCP Mescalin Nyugtatók Gombák Extasy Morfin Szerves oldószerek Perszer ezek a drogok és használatuk a fogyasztók körében nem ilyen neveken szerepelnek. Mindegyiknek meg van a saját neve a fogyasztók és a kereskedők nyelvén. A leggyakoribb szlengeket itt említem, a többit csatolom a dolgozat mellékletében. (1 sz melléklet) Heroin - hercsi, hercsó, hernyó, hó, nyalesz, nyalóka Anyag – cucc, doppingszer, téma, valami Betép – kábítószer hatása alá kerül, beáll Díler – nepper, puser Menjünk ki a fűvészkertbe! – Szívjunk füvet! Fű – marihuána Haska – hasis Hepi – Már hepi vagyok: hat a kábítószer Kokó – kokain Monyó – morfium Száll – érzi a

kábítószer hatását Szüret – kender begyűjtése Trinyó – tripp 13 4. Kábítószerek jellemzői, hatásmechanizmusuk A tartós drogfogyasztóknál általában a drogválasztás (hogy milyen drogra szoknak rá) nem tudatos. A droghasználó vágya, hogy mesterséges módon csökkentse azt a szenvedést, amelyet saját pszichés eszközeivel nem tud enyhíteni. Mindenkinek van saját én képe, amelyek gyakran nem a valós képet fedik. PI: "Az életemben mindennek el kell érnie a csúcsot Nem tudom elfogadni a dolgokat olyannak, amilyenek. Úgy néz ki, hogy az élet minden dolga rosszabbul alakul, mint amire képes lennék". Opiátok, barbiturátok: képesek fékezni vagy meggátolni a belső és külső feszültségek átélését, lecsendesítik a düh, a szégyen és a magányosság érzését és az ezek keltette szorongást. Eufórizáló hatásuk miatt minden kerek és egész. Gyakran a drogos úgy érzi, hogy amit tesz annál sokkal többre lenne

képes, ez okozza a belső konfliktust, amit a drog elsimít és helyettesít. Hallucinogén drogok: az ürességérzés, a közöny és a jelentéktelenség-érzés ellen hatnak. Úgy tűnik, hogy a drog azt az illúziót kelti, hogy használója misztikus módon korláttalan, hatalmas erők lehelhetők benne és a világ is korlátlan lehetőségekkel kecsegtet. Amfetaminok, kokain, stimulánsok: sok hasonlóságot mutatnak a hallucinogénekkel, szintén csökkentik a közöny érzését. A stimulánsok az agresszív uralkodás, a kontroll, a legyőzhetetlenség és a nagyszerűség érzését nyújtják. Éppen ezért a depresszió, értéktelenség, gyengeség és kishitűség elhárítását szolgálja. Most ejtenék néhány szót az egyes drogokról. Az extasy, a kokain és a gombák hatását a beszámolók alapján mutatom be a dolgozatom második felében. 14 4.1 Depresszánsok 4.11 HEROIN Ópiát típusú kábítószerek csoportjába tartozik. Az

ópiátok közé sorolunk minden olyan drogot, amely a mák gubójából származó tejszerű folyadékból állítható elő. Az ópiátokat a gyógyászatban leginkább fájdalomcsillapításra, a hasmenés és a vérhas tüneti kezelésére, továbbá a köhögés csillapítására használják. Leggyakrabban por formájában fordul elő. A heroint rendszerint egy kanálban, citromsav társaságában oldják fel (ezt a kanál alá tartott öngyújtóval segítik elő). A felmelegített oldatot vattán keresztül (ez a szűrő) szívják fel egy fecskendőbe. Ezután a vénába fecskendezik az anyagot, ami szinte azonnal rendkívül intenzív, orgazmushoz hasonló „flasht” (felvillanás) eredményez. „Az ekkor jelentkező fiziológiai hatások a következők: légzés és keringés lelassulása, pupilla beszűkülése, a bőr felmelegedése. Túladagolás esetén a használó kómába esik, végső esetben légzésbénulás miatt beáll a halál. A drog pszichés hatása

egyénenként változhat Gyakran tesznek említést eufóriáról, jó közérzetről, melegségérzetről, kellemes álomszerű állapotról. Heroin egyike a legerősebb toleranciát kiépítő drogoknak.”6 (2 sz melléklet) 4.12 MORFIN Az ópium számos hatóanyagának egyike. A gyógyászatban fájdalomcsillapítóként alkalmazzák. Hatása hasonló a heroinéhoz 4.13 MÁKTEA Ópiát származék. Száraz mákgubók kifőzése során készül. Fogyasztásának veszélye abban áll, hogy kialakul az igen súlyos pszichikai és fizikai függőség, mint a heroin esetében. „A máktea 15 rendszeres fogyasztóját lesoványítja. Fogazata hiányos lesz (a fellépő ínysorvadás következtében). beszéde lassúvá válik.” 7 Szellemileg leépül, gondolkodása, (3. sz melléklet) 4.14 CODEIN Egyszerű morfiumszármazék. 4.15 BARBITURÁTOK Nyugtatók egy csoportja. „Gyógyászatban altatóként, görcsoldóként használták. Hatásai lehetnek:

elgyengültség érzése, delírium.” ingerlékenység, álmatlanság, 8 4.16 NYUGTATÓK Gyógyászatban nyugtatóként, feszültségoldóként használják. Csökkenti az éberséget, így befolyásolja azoknak a tevékenységeknek a végzését, melyek figyelem-koncentrációt igényelnek. Alkohollal keverve halált okozhat. 4.2 Hallucinogének 4.21 CANNABIS Mint haszonnövényt a történelem során számtalan célra használták. Szárának rostjából jó minőségű vászon, papír és kötél készíthető. Mint gyógyszert is alkalmazták, mivel több mint 60 gyógyhatású anyagot tartalmaz. Mint drogot rendszerint marihuanás cigaretta formájában szívják el. A drog hatása kb 2-3 óra múlva elmúlik „Fiziológiai kiszáradása. hatásai: felgyorsult Pszichikai tünetei. szívverés, Boldogság, véres egymás szem, száj fokozottab megértése, a képzelet játékai. A cannabis tartós, rendszeres 16 fogyasztásánál kialakulhat a tolerancia a

szer egyes hatásaival szemben és függőség is fellép.” 9 (4. sz melléklet) 4.22 LSD Az LSD-hez ma leginkább bélyeg formájában lehet hozzájutni. A bélyeget a nyelv alá helyezik vagy nyelvvel a szájpadlásra nyomják. Így a drog a nyálkahártyán keresztül közvetlenül a véráramba, majd az agyba jut. (5 sz melléklet) 4.23 PCP Az USA-ban állatok altatásához használták. „Előfordulhat tabletta, por és injekció formájában. Delíriumos állapotot, fizikai és pszichikai függőséget okoz.”10 4.24 EXTASY Tökéletesen ismert vegyület, egy metil amfetamin molekula. Általában tabletta formájában fogyasztják. (6 sz melléklet) 4.25 GOMBÁK A pszichedelikus gombafajták használata egyidős az emberiséggel. Aztékok, maják is használták. Hollandiában legálisan kaphatóak az erre szakosodott boltokban. A friss gomba ehető nyersen A szárított gombákat néha porrá őrlik és így keverik bele valamilyen ételbe. (7 sz. melléklet) 4.26

SZERVES OLDÓSZEREK Számos háztartási vagy vegyi boltban kapható szerek (jégoldó, festékhígító, lakk, ragasztó, benzin, öngyújtógáz). A leggyakoribb fogyasztási mód a zacskóból történő „szipuzás”. Használata komoly szervi károsodáshoz vezet. Gyakori az agy-, máj- és vesekárosodás 17 4.27 LIQIUD X „Ez egy új kábítószer fajta, amit a tudomány GHB rövidítéssel tart nyílván. Először feldob, elringat, majd fogyasztója rosszul lesz, memóriazavara támad. Gyakorlatilag megszűnik az agyi vérellátás és jön a „fekete halál””. 11 4.3 Stimulációs anyagok 4.31 KOKAIN Kokacserjéből származik. „Már csekély mennyiség is előidézhet szívműködési zavart, kómát vagy halált. Erős pszichikai függőséget okoz.” (8 sz melléklet) 4.32 CHAT Fogyasztása a kokóhoz hasonlóan történik a leveleket rágják, vagy teát főznek belőle. 4.33 AMFETAMIN Az amfetamin abúzus legenyhébb formája az, amikor a diákok ennek

segítségével „készülnek” a vizsgára. Ide tartozik az is amikor a sportolók doppingolnak. Az amfetaminok a fáradtság érzését nyomják el. (9 sz melléklet) 4.34 CRACK A kokainból állítják elő vegyi eljárással. Így a hatása is hasonló 4.35 ALKOHOL Az alkohol a leghagyományosabb legális élvezeti cikk. Alkoholt gyümölcs, zöldség, vagy gabona erjesztésével állítanak elő. A sör kb 18 1:20 arányban tartalmaz alkoholt és vizet. Az erősebb italok, mint a whisky vagy a vodka már majdnem fél részben alkohol tartalmúak. Az alkohol hatásai gyorsan kezdődnek és néhány óráig vagy tovább tartanak az ital mennyiségétől függően. Az alkoholtól az emberek általában lazábbak lesznek, úgy érzik, hogy szorongásaik feszültségeik elmúlnak. Az alkoholnak rövid és hosszú távú hatásai van. Rövid távú a jókedv után: fejfájás, hányinger, lelassult reflexek, nő a reakcióidő, járás és látászavar. Hosszú távú

hatás: máj- és agykárosodás, szívelégtelenség, emlékezet kiesés. A szomatikus elváltozások mellet meg kell említeni a depressziót, az öngyilkossági krízist, valamint az alkoholos befolyásoltság következtében történő baleseteket. Az alkohol minden emberre veszélyes. Fokozott odafigyelést igényelnek a fiatalkorúak. Vagyis a fejlődésben lévő szervezetet bármilyen kis mennyiségű alkohol is károsítja. Másik veszélyeztetett csoport a kismamák csoportja, mivel az alkoholfogyasztás veszélyezteti a magzat fejlődését. 4.36 COFFEIN Csökkenti a fáradtságérzést, élénkíti a gondolkodást. Csökkenti a reakcióidőt és beszédesebbé teszi a fogyasztóját. Rendszeres és túlzott mennyiségben való fogyasztása „idegességet”, ingerültséget, alvászavarokat és szorongásos állapotokat válthat ki. 4.37 NIKOTIN Elterjedésének egyik oka az, hogy viselkedés mintái megkönnyítik az interperszonális kommunikációt. Emeli a

pulzusszámot és a vérnyomást. Mindezek következtében a koncentráció képesség javul, könnyebben megy a tanulás és a közérzet is kellemesebbé válik. Gyorsan kialakulhat pszichés és testi függőség is. A fogyasztó 19 ingerlékennyé, fáradékonnyá válik. Alvászavar, álmatlanság alakul ki. Emellett szomatikus ártalmak is jelentkeznek A szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásában az egyik legjelentősebb rizikófaktornak tekinthető. A jelen ismeretek alapján igen veszélyes, mivel kapudrognak minősíthető, mert a fiatal korosztály számára kapudrogként funkcionál, azaz éppen e mellett kezdenek más drogokat is fogyasztani. 5. Miért nyúlnak a drogokhoz a fiatalok? 5.1 Belépő drogok Már gyermekkorban megfigyelhető, hogy a szülők másként viszonyulnak a dohányzáshoz és az alkoholfogyasztáshoz. A dohányzást illetve a cigaretta kipróbálását serdülőkor végéig (15-16 év) tiltják. Viszont másképp

viszonyulnak az alkoholhoz: „Mi baj származhat abból, ha szilveszterkor iszik egy pohár pezsgőt?” Pedig ez az engedékenység később más drogok kipróbálásához vezethet, mivel a cigarettát és az alkoholt úgynevezett „belépő drogoknak” (gateway alkoholfogyasztással és drugs) nevezik. dohányzással A indul, folyamat majd az később megjelennek a keményebb drogok. A szert először csak kóstolgatják a gyerekek (megisznak 1 sört a koncerten vagy elszívnak egy spanglit) és nem látják a veszélyeket. 5.2 Genetika Vizsgálatok bizonyítják, hogy ha a család történetében kimutatható az alkoholizmus vagy más drogszenvedély, a gyerek esetében is növekszik a kábítószer –fogyasztóvá válász 20 valószínűsége. De ez nem jelenti azt, hogy a drogfogyasztó szülők gyermeki szinten drogfogyasztóvá válnak. 5.3 Élménykereső magatartás A skála, melyen az egyén szenzoros élménykeresésének a szintjét

mérik, négy alskálára bomlik. A, Izgalom és kalandkeresés: ez az a faktor, amelyre a testi épség kockáztatása a leginkább jellemző B, Szokatlan élmények keresése: tulajdonképpen itt találjuk a „valódi” nem fizikai kockázatra épülő élménykereső magatartást, ami megnyilvánulhat például a viselkedés bizarrságában, az öltözködés vagy a hajviselet (hajszín) feltűnő jegyeiben. C, Gátlástalanság: ez a faktor tömöríti azokat a viselkedésformákat, melyek a szociális (pl. szexuális) gátlások hiányának következményei. D, Érzékenység az unalomra: a monotómiát, az események, a változatosság hiányát rosszul tűrő emberek tartoznak ide, akik a kiszámítható, mindig, mindenben ismétlődő környezetben feszültebbé, nyughatatlanabbá válnak. Számos vizsgálat igazolta, hogy a drogfogyasztók a skálán – különösen a „szokatlan élmények keresése” elnevezésű alskálán – igen magas pontszámot érnek

el. 5.4 Hiperaktivitás A drogfogyasztásra hajlamosító, veleszületett tulajdonságok közé tartozik a hiperaktivitás is, különösen, ha ehhez agresszív viselkedés is társul. Ez a mentális zavar döntő súllyal a fiúkat érinti Ezekre a személyiségekre jellemző, hogy:  Hamarabb cselekszenek, csak utána gondolkodnak  Gyorsan és gyakran váltanak egyik cselekvésből a másikba 21  Feladataikat, munkájukat képtelenek megszervezni  Sok ellenőrzést igényelnek  Játékokban, csoportokban nehezen tudják kivárni, míg sorra kerülnek. Mint látjuk, nehezen felelnek meg a követelményeknek, nincs feladattudatuk és az állandó kudarc menekülésre készteti őket. 5.5 Alkalmazkodási rendellenesség Ha valamely gyerek nehezebben tud beilleszkedni, kevésbé nyitott, mint a többiek, vagy figyelmen kívül hagyja a tanári instrukciókat, megveri az osztálytársait, rongálja az iskola és társai tárgyait, szembekerül mind az iskolával,

mind a tanulókkal. Az osztálytársak elutasító magatartása szociális izolációt eredményez, kiközösítik őt. Ilyenkor a fiatal már utálja az iskolát és ez lógáshoz, csavargáshoz vezet. A beilleszkedési rendellenességgel küzdő tanuló ekkor már dohányzik, alkoholt fogyaszt, „szipuzik”. Innen már csak egy lépés a keményebb drogok útja. 5.6 Családi kockázati faktorok 5.61 MODELLSZEREP Bizonyított tény, hogy a családtagoknak, mint modelleknek a szerepe igen jelentős. Vizsgálatok bizonyítják, hogy ha a családnak minél több tagja él pszichoaktív szerekkel, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyerek is kábítószer-fogyasztóvá válik. 5.62 NEVELÉSI STÍLUSOK HATÁSA A család nevelési stílusa is komoly szerepet kap abban, hogy a gyerek drogfogyasztóvá válik. 22 A rossz ételembe vett engedékenység. Ezt a fogalmat kettős értelemben érvényes, lehet akik használni. életük Legelőször túlterheltsége is azokra

miatt vagy a szülőkre egyéb okból elmulasztják a gyermekük megfelelő felügyeletét. Nem ismeri és nem irányítja a gyermeke mindennapi életét, nem tudja, hol és kikkel tölti a szabadidejét. A szülők számára ez a feladat komoly teher és úgy próbál menekülni előle, hogy önkénytelenül is „sietteti” gyermeke fejlődését. Önállósággal és felelőséggel ruházza fel, melyre az adott kor alkalmatlan. A rossz értelemben vett engedékenység másik formája az, amikor a szülő túlságosan enyhén ítéli meg a gyerek találkozását bizonyos drogokkal. (lásd 51) Túlzottan szigorú, autoriter nevelési stílus a kábítószer-fogyasztás szempontjából elsősorban gyermekkorban veszélyes. Ilyenkor a serdülő természetes autonómia törekvései ütköznek a merev szülői normákkal. A szülők nem hajlandók tudomásul venni, hogy a gyermekük nem gyerek többé. Ez könnyen lázadáshoz és drogfogyasztáshoz vezethet. 5.63 A

CSALÁD BELSŐ DISZHARMÓNIÁJA A szülők válása illetve a válás előtti diszharmónia a családban haragot, depressziót és bűntudatot ébreszt a gyerekben. A gyermek önmagát vádolja a történtek miatt és a kábítószer felé fordulhat, ha nem lát más kiutat. 5.64 TÁRSADALMI HELYZET A szülők társadalomban elfoglalt helye, a család anyagi helyzete is befolyásolja, hogy a fiatal kábítószer-fogyasztó lesz-e. Előfordul, hogy minél iskolázottabb a szülő és minél magasabb 23 pozíciót tölt be, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermek a kábítószerhez nyúl (rossz értelembe vett engedékenység). Más kutatások azt igazolják, hogy a nyomor, az anyagi kiszolgáltatottság növeli a gyerek fejlődésének egészségügyi és magatartási kockázatát. De mindez önmagában nem elég, hatással van a nevelés is a gyerek személyiségének fejlődésére. 5.7 A kíváncsiság A fiatal azért nyúl a droghoz, mert ki akar

próbálni valami újat, valami mást. 5.8 A társaság Bekerülhet egy olyan társaságba, ahol az az elfogadott, hogy drogoznak. Csak az a „menő”, a „jó fej”, aki nem „parázik” és együtt „szív” a többiekkel, benne van minden buliban. Sokszor a gyerek nem ért egyet ezzel, de ha nem akar kikerülni a társaságból, muszáj annak a normáit követnie. 5.9 Kudarc A kudarc, ami szintén kockázati tényező. Ez eredhet a már említett alkalmazkodási rendellenességből, de eredhet abból, hogy a tanuló a gyenge iskolai teljesítményét vagy magánéleti gondjait stresszként éli meg, és fogékonnyá kábítószerhez forduljon. válik arra, hogy rossz érzései elől a 24 6. Statisztikai adatok Sokan vizsgálták annak az okát, hogy miért fordulnak elő a fiatalok kábítószerhez, és a kutatások számos kockázati faktort tártak fel, melynek megléte befolyásolja a kábítószerrel való tartós kapcsolat kialakulásának esélyét

Számos statisztikai adat igazolja, hogy a hozzáférhetőség fizikai és büntetőjogi korlátozása bizonyítottan csökkenti a kábítószerfogyasztást. Azzal párhuzamosan, hogy a törvénynek a korlátozás irányításában módosulnak, a szakmai tapasztalatok szerint csökkent az elfogyasztott kábítószerek mennyisége. Az adatokat az Egészségügyi Minisztérium által készített felmérésekből vettem. 6.1 A kábítószer-fogyasztók számának alakulása Ez a szám évről-évre nőtt, kivéve az elmúlt 2 évet, amikor is a statisztika szerint nem növekedett. Ennek az oka lehet az adatgyűjtési rendszer változása: „az első alkalommal kezelésben részesült beteg fogalma megváltozott, a kezelőintézmények 2000. tárgyévtől kezdve az életben (saját bevallása szerint) először kezelt betegek számát jelenti. 20000 15000 kezelt beteg 10000 új beteg 5000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 6.2 Nemek szerinti megoszlás Az

egészségügyi intézményekben kezelt kábítószer-fogyasztó férfiak száma minden értelemben magasabb volt, mint a nőké. A 25 nyugtatókat, altatókat, kábítószereket fogyasztók között minden évben a nők aránya volt a nagyobb. 10000 8000 6000 férfi 4000 nő 2000 0 1995 6.3 1996 1997 1998 1999 2000 Életkori megoszlás A legtöbben a 20-24 év közötti férfiak voltak, míg a nőknél a 35 év felettiek, mivel ez az a korosztály, amely altatókat és nyugtatókat használ. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 férfi 55- X 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 13-14 13 év alatt nő 26 7. Hogyan lehet felismerni a drogfogyasztót? A kábítószer-fogyasztást csak akkor fedezhetjük fel, ha tudjuk, hogy mit kell keresnünk. 7.1 Pszichés tünetek  Idegesség, ingerlékenység  Kedvtelenség, levertség, közöny, vagy éppen ellenkezőleg: ok nélküli örömkitörések  Túlérzékenység  A figyelem és

koncentrációs képességzavara  Feledékenység  Indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, a teljesítőképesség ingadozása, alvászavarok  Térbeli és időbeli tájékozódási zavar  Túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd  Indokolatlanul félelemérzés  Hallucinációk, színes álmok  Személyiség és tudatzavar 7.2 Testi tünetek  Beesett arc, elszíneződött bőr  Ismeretlen eredetű tűszúrások  Szűkebb (morfin) vagy tágabb (hallucinogének) pupillák, mint általában  Hamuszürke arc, szájszárazság, orrfolyás  Étvágytalanság, erős fogyás  Túlzott érzékenység külső ingerekre  Fokozott érzékenység érintésre, fényre  Szédülés, fejfájás  Köhögés 27  Véres szemek  Viszketés  Kézremegés  Édességek iránti fokozott vágy 7.3 Magatartásbeli változások  Korábbi érdeklődés csökken  A tanulmányi eredmény hirtelen romlik  A családon belüli

kapcsolat zavara, romlása  A korábbi, megszokott életmód megváltozása  Saját maga és környezete elhanyagolása  Kimaradozás, iskolakerülés  Zárkózottság, új barátok titkolása  Túlzott költekezés, kölcsönzés  Célnélküliség, szabadságvágy  Kiégettség, üresség érzése  Használati, illetve berendezési tárgyak eltűnése  Hazudozás, válaszok előli kibúvás, összefüggéstelen magyarázatok adása 7.4 Gyanút keltő használati tárgyak  Ezüst papír darabkák (ebbe csomagolják a heroint)  Színes tabletták, cukordarabkák  Injekciós felszerelés  Megégetett kiskanál, öngyújtó, vatta, cigaretta filter  Citrompótló, citromos flakonok  Üres vagy kitöltött orvosi vények  Háztartásban nem spirituszégő, pipák. használt eszközök, levélmérleg, 28 A felsorolás nem lehet teljes, hisz a drogfogyasztók leleményessége határtalan. Például golyóstollszárból is

üres lehet üdítőitalos kábítószer dobozból szívására és elhasznált alkalmas pipát készíteni. 7.5 A kábítószerfüggő betegek közös jellemzői 1. Minden drogos megpróbál más lenni, mint aki Ez reménytelen, ezért élete szüntelen erőlködéssé válik. Tettei nem a belső énjéből fakadnak, hanem görcsös megfelelni akarást, vagy éppen ellenkezőleg, állandó tiltakozást fejeznek ki. Nem fogad el senkit, védekezik. Nem ismeri magát, legbelsőbb énjét, csak azt az embert ismeri, akit a környezete szeretne látni benne, aki ellen állandóan tiltakozik. 2. „A drogfogyasztás tipikus korrelációt mutat különböző érzelmi deficitekkel és kellemetlen állapotokkal, így:  a nyugtatók és altatók bevetése dühvel, szégyennel, féltékenységgel és szorongással,  a stimulánsok depresszióval és önértékelési zavarokkal,  a hallucinogének az unalmasság – és kiábrándultság – érzéssel,  az

alkohol a bűntudattal, magányossággal és szorongásérzéssel korrelál. 3. A betegségből, betegszerepből származó előny A már megjelent „betegség” eleinte előnynek látszik, mivel mégse ráfigyelnek, törődnek vele, látogatják. Pedig a betegség előnye az lenne, hogy felhívja a figyelmet, rossz úton jár a megbetegedett ember. A kábítószerfüggő emberek mindig a szenvedélyük ellen harcolnak, nem az életért. A túléléssel foglalkoznak, de nincs kapcsolatuk a jelennel, elveszítették valóságérzéküket.” 12 29 Hogy hogyan hatnak a kábítószerek, erről sok mindent leírtam, de a hatások eltérőek, sok tényező játszik benne szerepet: személyiség, fizikai. pszichikai állapot, a drog fajtája, mennyisége, tisztasága, a droghasználat gyakorisága. Nem biztos, hogy a drogfogyasztón egyből ugyanazok a tünetek jelentkeznek, mint amit esetleg olvastunk, vagy másoktól hallottunk, hiszen minden ember más, ezért sokszor

mások a megjelenő változások. 30 II. Vizsgálat 1. A vizsgálat célja, hipotézisei, módszerei 1.1 A vizsgálat célja A vizsgálat célja a fiatalkorúak drogfogyasztási szokásainak a megfigyelése. Valamint, hogy hol a leggyakoribb a kábítószerfogyasztás, melyek a legkedveltebb drogok, illetve miért fogyasztják őket. 1.2 A vizsgálat hipotézise A vizsgálatommal azt szeretném bebizonyítani, hogy a drogfogyasztásnak mennyire közkedvelt színterei a zenés, táncos szórakozóhelyek, Feltételezem, és hogy hogy a a fiúk hallucinogének a gyakoribb (cannabis, fogyasztók. extasy) és a stimulánsok (kokain, nikotin) tartoznak a legkedveltebb kábítószerek közé. Másrészt arra szeretnék rámutatni, hogy a drogfogyasztás motívuma a fogyasztó által megtapasztalt élmény. 1.3 A vizsgálat módszerei A, Részben strukturált interjú: 20 kérdéses interjú Témakörök: 1. Az egyénre vonatkozó kérdéskör 2. Lágy és

kemény drogok használata 3. A kábítószer-fogyasztás helyszíne 4. A drogok hatása, használatára vonatkozó kérdéskör 5. A kábítószer beszerzése 6. Segítségkérés 31 B, Drogfogyasztás hatása alatt átélt „élmények” esetleírása 4 különböző (extasy, kokain, LSD, gomba) kábítószert használó drogfogyasztó beszámolóját elemeztem. 2. A vizsgálat helyszíne Debrecen szórakozóhelyei alkalmasak voltak interjú készítésére. A városban mivel megyeszékhely és diákváros gazdag a választék a szórakozóhelyek szempontjából. Mivel megpróbálnak minden igényt kielégíteni, és olyan, és annyi szórakozóhelyet üzemeltetni, hogy minden stílus képviseltetve legyen és mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. 3. Vizsgálati csoport A vizsgált személyek kiválasztásában figyelembe vettem a vizsgált személyek korát. A fiatalkorúak csoportjából válogattam Az interjú felvétele és az esetleírás elkészítése az

adott szórakozóhelyen történt. A vizsgálat alanyai között voltak olyanok akiket ismertem és voltak olyanok akiket ajánlottak. A megkérdezettek között a fiúk és lányok aránya nem volt egyforma. De mindegyik alany a társadalom felső rétegéből került ki, 32 A. Részben struktúrált interjú készítése Debrecen táncos szórakozóhelyein (10. sz melléklet) Az egyénre vonatkozó kérdéskör 1. A fiatalok nemek szerinti megosztása Nem Fő % Fiúk 13 65 Lányok 7 35 Összesen 20 100 Annak, hogy kevesebb a lány az az egyik oka, hogy nem mertek olyan bátran nyilatkozni, még így név nélkül sem. A másik pedig – ahogy már korábban is leírtam – a női drogfogyasztók aránya ebben a korban kisebb, mint a férfiak aránya. 2. Életkor szerinti megoszlása Kor (év) Fő % 15 1 5 16 4 20 17 15 75 Összesen 20 100 Az átlagéletkor 16 év. Ennek a magyarázata az lehet, hogy a 17 éves korosztállyal már engedékenyebbek a

szülők. Ők már „korlátlanul mászkálhatnak” az éjszakában, mindenféle szigorítás nélkül (nem kell időre vagy korán hazamenniük. szülői 33 3. Lakóhely szerinti megoszlás Lakóhely Fő % Debrecen 17 85 Vidék 3 15 Összesen 20 100 Ugyebár azt várnánk, hogy mivel Debrecen nagyváros, illetve megyeszékhely sokkal több vidékit találunk. De ma már a legtöbb kis település is rendelkezik „jól felszerelt”, jól menő diszkóval. Sőt a nagyobb városokból járnak át kisebb városokba szórakozni (pl. Sámsonba, Sárándra). Ha pedig valamely társaság mégis más helyre megy és nem a környékre, akkor az Budapest. Mivel számos diszkó várja a szórakozni vágyókat, valamint az ezzel járó „lehetőségek” (kábítószerek könnyebb beszerzése, tisztább anyagok). 7. A kábítószer kipróbálása szerinti eloszlás Ok Fő % Kíváncsiság 17 85 Társaság hatása 3 15 Összesen 20 100 Itt két lehetőség

került szóba. Az egyik az, hogy a kíváncsiság hajtotta a drogok kipróbálása felé, a másik pedig az, hogy a baráti társaság hatására használt kábítószert. Az első lehetőség indoka általában az volt, hogy sok „jót” hallottak már a drogokról, és ki akarták próbálni. A baráti társaság hatására történő kipróbálás hol azért történt, mert már kíváncsi volt az illető a kábítószerre és 34 amikor a többiek drogoztak ő is kipróbálta, hol azért, mert mindenki csinálta és nem akart kilógni a sorból. Ez is igazolni látszik azt a feltevést, amit már a dolgozat elején említettem, hogy a kíváncsiság hajthatja a gyereket a kábítószerek kipróbálása felé. 17. A drogfogyasztóvá válás időpontja szerinti megoszlás Év Fő % 1 3 15 1,5 2 10 2 8 40 3 7 35 Összesen 20 100 Megrettentő, hogy ezek a fiatalok hány éve drogfogyasztók. Ha belegondolunk, hogy a legidősebb interjú alany 17 éves és 3

éve használja a különböző szereket, akkor már 14 éves korában el kellett kezdenie. Ezek között a fiatalok között sokan (ahogy a táblázat is mutatja) 2-3 éve fogyasztanak kábítószert. 18. A drogok használata óta fellépő változások szerinti megoszlás Változott Fő % Igen 12 60 Nem 8 40 Összesen 20 100 Az igen válaszok között találtam a drogfogyasztás óta fellépő pozitív és negatív változásokat. Akik úgy nyilatkoztak, hogy jobb lett az életük, azért gondolják így, mert amikor használnak valamit, 35 sokkal jobban érzik magukat. Szerintem akiknek jobb lett az életük, illetve nem változott semmi, azok nem olyan sűrűn használnak kábítószert. A negatív változásokat néhány példával reprezentálom: „Az életem romokban hever, ha egyszer elkezded a rabja leszel! Nekem ez így most jó, úgy érzem tehetetlen vagyok a problémáimmal szemben. A drog hatása alatt problémamentes az életem” „Rosszabb lett az

életem. Néha magamba fordulok és egyedül érzem magam.” Ennek ellenére sem mondanak már le a kábítószerekről, mert nem tudnak. A válaszok között volt olyan is, hogy: „Sokkal jobb lett a szex!” Kíváncsi vagyok, hogy a partnere is ugyanígy nyilatkozna-e. Sajnos ő nem volt ott, így ez a kérdés megválaszolatlan maradt. Mint a táblázatokból és a válaszokból kiderült a fiúk aránya nagyobb, mint a lányoké. Az életkor is meghatározott volt, 15-17 éves korú fiatalokat kérdeztem meg. A lakóhely szerinti eloszlás nem okozott meglepetést, mivel Debrecen nagyváros, ezért várható volt, hogy a szórakozni járók nagy része debreceni. A megkérdezettek többsége több éve fogyaszt kábítószert. Lágy és kemény drogok használata 4. Dohányzás szerinti megoszlás Dohányzik Fő % Igen 18 90 Nem 0 0 Néha 2 10 Összesen 20 100 36 Ezen azt hiszem nem kell meglepődni, mert ha ma bemegyünk egy iskolába, egy vendéglátó ipari

egységbe vagy diszkóba, sajnos a fiatalok nagy része dohányzik. A válaszok között gyakori volt, hogy társaságban, vagy bulik alkalmával többet gyújtanak rá. A két néha válasz is arra vonatkozott, hogy csak barátokkal és szórakozóhelyen cigiznek. Igen ám, de ez attól függ, hogy hetente hányszor mennek szórakozni. Mint a dohányzás és a szórakozás „velejárója” az alkoholfogyasztás mértéke sem csekély. Mivel az elfogadott tény az, hogy egy buli csak akkor és attól „jó” ha iszunk. Mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás terén a fiúk aránya a nagyobb. Ők azok akik korábban kezdik, mivel hamarabb bekerülhetnek egy olyan társaságba, ahol ez az elfogadott. Alkoholfogyasztás Fő % Igen 13 65 Nem 1 5 Néha 6 30 Összesen 20 100 Nem Fő % Fiú 12 60 Lány 1 5 Összesen 13 65 A legérdekesebb válasz az volt, hogy „Aktív dohányos vagyok, régebben sokat ittam, ma már inkább drogozok.” és

hogy: „Kb. egy éve dohányzom, de csak alkalmanként, mert a szüleim nem tudják és nagyon elleneznék, ugyanis egyik sem dohányzott soha.” 37 5. Marihuána és hasis kipróbálásának aránya Marihuána, hasis – fogyasztás Fő % Igen 20 100 Nem 0 0 Összesen 100 100 Az erre a kérdésre adott válaszok aránya 100%, mindenki kipróbálta már a lágy drogokat. Talán az lehet egyik ok, hogy ha valaki ki akar próbálni valamilyen drogot az általában a füvet választja, mert úgy gondolja, hogy mivel ez lágy drog nem fog rászokni. A másik ok pedig, hogy egy bevett szokás, hogy a szórakozóhelyről kimennek a kocsiba elszívni egy „spanglit”, hogy jobban érezzék magukat. Nem Fő % Fiú 13 65 Lány 7 35 Összesen 20 100 Mint látjuk a fiúk aránya itt is nagyobb, majdnem kétszer annyi, mint a lányoké. A teszt felvételekor is volt olyan alany, akinek a válasza az volt, hogy: „Igen, most is azt szívom.” Vagy

„Persze, mindkettőt fogyasztom. Régebben termesztettem is a kendert és árultam, mert jó kis üzlet volt, de meguntam és eladtam.” 38 6. Keményebb drogok kipróbálásának aránya Kemény drogok kipróbálása Fő % Igen 16 80 Nem 4 20 Összesen 20 100 Nem Fő % Fiú 11 55 Lány 5 25 Összesen 16 80 Ezek a válaszok is azt bizonyítják, hogy akik egyszer kipróbálnak valamilyen könnyű drogot, nagyobb valószínűséggel nyúlnak a kemény drogokhoz. A válaszok között volt olyan, aki csak azért nem próbálta ki, mert túl drága, vagy mert azt hallotta, hogy a fű nem olyan káros a szervezetre, mint a kemény drogok. Ebből is látszik, hogy mennyire tudatlanok és tájékozatlanok a fiatalok, illetve hogy csak az akadályozza meg néhányukat a kemény drogok fogyasztásában, hogy nincs rá pénze. A válaszokból az is kiderül, hogy melyek a legkedveltebb kábítószer fajták: extasy, LSD, kokain. A legtöbben extasy-t

használnak. A későbbi válaszokból megállapítható, hogy miért ezek a drogok a populárisak, miért használják ezeket. A második táblázat alapján megállapítható, hogy a fiúk aránya ezen a téren is nagyobb. Talán nem meglepő, hogy az alkoholfogyasztás és a dohányzás terén a fiúk száma több, mivel több fiú volt azok között, akiket megkérdeztem. Viszont a különböző kábítószereket fogyasztók között már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Függetlenül attól, hogy lágy 39 vagy kemény drogról van szó, a fiúk többsége használja ezeket a szereket. Ők azok, akik „bátrabbak” ezen a téren, könnyebben keverednek rossz társaságba és fordulnak a drogok felé. Míg a lányokat ebben a korban jobban óvják a különböző veszélyektől, addig a fiúkkal már engedékenyebbek. A kábítószer-fogyasztás helyszínei 7. A kábítószer fogyasztás helyszíne szerinti megoszlás Helyszín Fő % Buli 13 65 Barátokkal a

kocsiban 7 35 Összesen 20 100 A buli, itt a diszkókat és a házibulikat jelöli. Ezeket azért vettem egy kategóriába, mert ha házibulin próbálják ki a drogot, ott is ugyanolyan zenét kell szolgáltatni hozzá, mint amilyen zene szól a különböző diszkókban. Mivel a zene is részt vesz a drogok által létrehozott élmény kialakításában. A legkedveltebb drogok között előkelő helyen szerepel az extasy, mint diszkódrog, ezért a diszkó, mint helyszín, nem maradhatott ki. A drog hatása alatt a monoton zenére (acid-house-rave) juttathatja el a való táncolót, táncolás amelyet transzszerű látomásos állapotba jelenségek is kísérhetnek. Sokan kizárólag arra használják, hogy a hétvégi „acidpartyk” alkalmával ilyen „pörgésekben” vezessék le a felgyülemlett energiájukat. A gépzene lényege egy monoton ritmus, amely a normális percenkénti pulzusszám kétszerese vagy akár háromszorosa. A zenét

stroboszkópok, fényeffektek és mesterség füst is kiegészítik. Ezek a partik akár 36 órán keresztül is tartanak (pl: a sárándi diszkóban másnap délig tart egy buli), ahol nem ritkán a 40 fiatalok „halálra táncolják magukat”, és szívinfarktus végez velük. A barátokkal a kocsiba kategória csak a füves cigi kipróbálására vonatkozott (ahogy ez a válaszokból kiderült), mivel a fű nem pörgeti fel az embert és akkor is „pozitív” élményekkel jár, ha nem szórakozóhelyen szívják. 19. Szórakozás sűrűsége szerinti megoszlás Alkalmak Fő % Heti 2 6 30 Heti 3 10 50 3-nál több 4 20 Összesen 20 100 Az erre megmagyaráznak. a kérdésre És sok adott kérdésre válaszok választ sok adnak, mindent amelyek felmerültek a kérdőív értékelése során. Mondhatjuk-e valakiről, hogy nem dohányzik ha hetente kétszer vagy háromszor elmegy szórakozni és csak akkor gyújt rá. Aki jár szórakozni, az

tudja, hogy egy este nagyon könnyen el lehet szívni akár 1-2 doboz cigarettát is. Nevezhető-e kábítószer fogyasztónak az, aki a bulik alkalmával használ csak kábítószert? Szerintem, ha valakinek arról szól egy buli, hogy drogozik és csak attól jó az este, hogy a kábítószerek hatása alatt átél valamit, csak így van jó hangulata, akkor én azt kábítószer függőnek tartom, még akkor is, ha nem azzal kel és nem azzal fekszik. Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a fiatalok nagy része a táncos szórakozóhelyeken fogyaszt kábítószert és, hogy hetente minimum kétszer elmennek szórakozni. Ebből következik, hogy legalább ennyiszer fogyasztanak valamilyen drogot. 41 A drogok hatása, használatára vonatkozó kérdéskör 10. Hatás szerinti megoszlás Hatás Fő % Bejött 13 65 Nem jött be 7 35 Összesen 20 100 Itt külön elemezném az egyes drogok (amit kipróbáltak és elmeséltek) hatását. Fű: jó érzéssel, nyugalommal

töltötte el használóját. Gondtalannak érezték magukat. Volt a használók között olyan, akiknek nem jött be, mert vagy nem érzett semmit, vagy rosszul lett tőle. Extasy: Ez felpörgette őket, mozgáskényszerük volt tőle. Táncolni akartak (és tudtak egész éjszaka. Sokan csak annyit mondtak, hogy annyira jó volt, hogy nem tudják elmondani, új világ tárult fel előttük. „Isten volt!” „Király volt!” Kokain: erről csak annyit nyilatkoztak a megkérdezettek, hogy a hatása jobb volt a vártnál, és jobb kedvük lett tőle. 11. A várt hatás milyensége szerinti megoszlás Hatás Fő % Várt hatást kapta 18 90 Nem a várt hatást kapta 2 10 Összesen 100 20 42 Ha a táblázatra nézünk, akkor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy miért hasztalan a próbálkozás, hogy kevesebb kábítószerfogyasztó legyen. Szinte mindenki pozitív élményekkel rendelkezik Már pedig amíg jó érzéssel társul a drogfogyasztás és amíg van rá

pénze, nem fog lemondani a kábítószer adta élményről. Sok válasz úgy kezdődött, hogy „Nem”, ami örömmel töltött el, de a folytatás már jóval elkeserítőbb volt. Ugyanis a válasz teljesen így hangzik: „Nem, sokkal jobb volt annál, mint amit hallottam róla, vagy vártam.” 12. Újbóli használat szerinti megoszlás Használat Fő % Újból 20 100 Soha többet 0 0 Összesen 20 100 Azt hiszem, az eredmény nem meglepő, legfeljebb a két személy részéről, akik nem azt a hatást kapták, amire számítottak. A válaszok között gyakori volt az, hogy. „Igen, aki egyszer kipróbálta, az nem tudja abbahagyni.” 13. A drogfogyasztás hatása alatt átélt élmény szerinti megoszlás Ugyanaz a hatás Fő % Igen 16 80 Nem 4 20 Összesen 20 100 43 Általában ugyanazt a hatást váltja ki a fogyasztókban a kábítószer. Akik igennel válaszoltak azoknál „érthető” hogy miért nyúlnak újra és újra a droghoz. Akik

nemmel válaszoltak azok azt mondták, hogy ha nem jó, azért nem jó, mert vagy „túlszívják” magukat vagy alkoholt fogyasztanak mellette és így durva a hatása. Arra a kérdésre, hogy akkor miért teszi, az volt a válasz, hogy: „A mámor feledteti a rosszat.” vagy „Ha gondjaim vannak, jó az a pár óra kikapcsolódás.” 16. Mások rászokatásának megpróbálása szerinti eloszlás Megpróbálta Fő % Igen 10 50 Nem 10 50 Összesen 20 100 Akik azt nyilatkozták, hogy már megpróbáltak rávenni másokat elmondták, hogy ez nem volt nehéz dolog. Aki ki akarja próbálni a drogokat, az ki is fogja, nem kell hozzá rábeszélés. A másik része a válaszoknak az volt, hogy amikor azt kérdezték a társaiktól, hogy milyen érzés, akkor azt a választ kapták, hogy azt nem lehet elmondani, ki kell próbálni. Aki nem vett rá másokat valamilyen szer használatára, az csak azért nem tette, mert (ahogy már említettem), aki ki akarja próbálni az

ki is próbálja, vagy pedig már mindenki drogfogyasztó a társaságban és nem kell senkit rászokatni. Ezekből a válaszokból megtudtuk, hogy mit nyújt a használóknak a kábítószer, és hogy miért használják ezeket. Mivel a legtöbb megkérdezett azt a hatást kapta, amire számított és jó élményekkel társult a droghasználat, „érthető” hogy újra fogyasztottak kábítószert. Egyrészt úgy érzik az alatt a pár óra alatt, 44 hogy nincs semmi problémájuk, és elfelejtenek minden rosszat, ami velük történt. Másrészt olyan dolgokra voltak képesek, a drogok hatása alatt, amelyekre azok nélkül nem (pl.: végig táncolni egy éjszakát). Rászokatni pedig, úgy érzik senkit nem kell, mert ha valaki akarja úgyis kipróbálja a kábítószert. A kábítószerek beszerzése 9. Beszerzési mód szerinti megoszlás Mód Fő % Barát, ismerős 18 90 Testvér 1 5 Egyéb 1 5 Összesen 20 100 A 90 %-os arány azt mutatja,

hogy a fiatalok nagy része nem dealer-ektől vásárol, hanem ismerősöktől, barátoktól. Viszont valószínű, hogy a barátok és ismerősök a dealer-ektől szerzik be az anyagot. Az, hogy a testvértől kapta kategóriában csak 1 válasz volt annak lehet a magyarázata, hogy általában a testvérek nem egy helyre járnak szórakozni, illetve nem egy társasággal barátkoznak. Azért van egyéb csoport is, mivel az egyik válasz az volt, hogy: „Minden sarkon és minden embernél lehet kapni bármit, bármiért.” Sajnos ez is azt mutatja, hogy bárhol hozzá lehet jutni a kábítószerhez, anélkül, hogy bármilyen akadályba ütköznénk. 45 14. Beszerzés könnyűsége szerinti megoszlás Könnyű Fő % Igen 19 95 Nem 1 5 Összesen 20 100 Az igen válaszok többségében a forrást is megnevezték. Haveroktól vagy ismerősöktől kapják. Aki nemmel válaszolt, az arra értette a nehézséget, hogy Debrecenben nagyon nehéz tiszta anyagot

szerezni, mert a haszonszerzés miatt hígítják, így ők Pestről hozzák. De ha nincs is ismerős, bármelyik szórakozóhelyen lehet vásárolni, csak a megfelelő emberhez kell odamenni. Ezek a helyek alkalmasak arra, hogy senki ne vegye észre, hogy mi történik éppen. 15. Ár szerinti megoszlás Fű: kb. 2000 Ft/g Kb. 1000 Ft/szál LSD: 1 db bélyeg kb. 3000-3500 Ft Speed: Kb. 5000-5500 Ft/g Extasy: Kb. 3000-3500 Ft/tabletta Kokain: kb. 20000-25000 Ft/g Ezek az árak folyamatosan változnak és minden árusnál más és más az „árlista”. Ha belegondolunk, hogy egy hétvégi buli amúgy sem olcsó mulattság, ha nem fogyaszt kábítószert az ember (kb. 3000 Ft-tól), hát még ha valamit be is vesz egy este elkölthet több 10.000 Ft-ot Mivel fiatalkorúakról van szó nagy valószínűséggel nem ők keresik meg a pénzt, amit elköltenek. Ez azt feltételezi, hogy a szülök magas társadalmi rétegből származnak, illetve vezető szerepet töltenek be

munkahelyükön. Valamint nem törődnek a 46 gyermekükkel igazán, ha ezt az összeget minden alkalommal biztosítják. Ha pedig a szülők mégsem jómódúak, akkor a gyereknek kell megkeresni a pénzt. Ez pedig legális úton lehetetlen Itt lép be a gyermekkori bűnözés problémája. Lopnia, csalnia, hazudnia kell, esetleg kábítószer árusítására vállalkozik, csak azért, hogy pénze legyen. Láthatjuk, hogy a kábítószer beszerzésének egyetlen akadálya van: a pénz. Mivel bárhol hozzá lehet jutni a drogokhoz, csak az jelenthet problémát, ha nincs elég pénze a fogyasztónak, hogy megvásárolja azokat. Segítségkérés 20. Segítségkérés szerinti megoszlás Kitől Fő % Barát / nő 6 30 Szülő 1 5 Drogambulancia 4 20 Testvér 1 5 Senki 8 40 Összesen 20 100 Sokan azért kérnek a barátjuktól/barátnőjüktől segítséget, mert „ő olyan megbízható, vagy ő nem drogozik.” Mit tud segíteni egy barát/nő? Nem mondja

el a szülőknek? Szerintem ez nem megoldás, de sokan ezt nem tudják. Az nagyon elkeserítő, hogy egyvalaki szólna csak a szüleinek. E mögött a bizalom hiánya van A szülő soha nem akar rosszat a gyermekének, biztos, hogy segítene, ha tudna róla. De ha nagyon elfoglalt, vagy nem is tudja, hogy mit kell keresnie, akkor nem is segíthet, mert már csak akkor veszi észre a 47 bajt, ha már késő. A drogambulancia, mint segítség csak négy embernek jutott eszébe. Az indokuk az volt, hogy ha már úgy döntenek, hogy leszoknak a drogokról, akkor szakemberhez fordulnak. Azok, akik nem kérnének segítséget, úgy gondolják, hogy ha le akarnak szokni róla, az a saját döntésük és többet nem nyúlnak hozzá. Itt kezdődik a probléma, hogy azt hiszik, hogy egyedül is megy. Nincsenek tisztába azzal, hogy mivel jár a kábítószerről való leszokás. Nem ismerik az elvonási tüneteket, az ezzel járó problémákat és így könnyen beszélnek. Ha pedig

mégis megpróbálnak leszokni, úgyis visszatérnek a drogokhoz, mert egyedül nem tudják legyőzni a függőséget. A testvértől való segítségkérés egyenrangú a barát/nő által kért segítséggel. Ez csak akkor jelenthet segítséget, ha a testvér „áruló” és a szülőkhöz fordul. A leglekeserítőbbnek azt találom (már csak a szakmám miatt is), hogy a pedagógusokhoz senki sem fordulna segítségért. Ez egyrészt lehet a pedagógusok hibája is, mivel nem minden tanító, illetve tanár alakít ki olyan kapcsolatot a tanulókkal, hogy azok bármikor, bármilyen panasszal vagy problémával hozzájuk forduljanak. Lehet, hogy nem vállalnak több szerepet a gyerekek életében, csak a tananyagot tanítják meg és ezzel elvégezettnek érzik a dolgukat. Másrészt a korukból adódóan ezek a fiatalok bizalmatlanok a felnőttekkel szemben (főleg, ha az a tanár, aki az egyest adja), illetve lázadnak és inkább a baráthoz/nőhöz fordulnak segítségért,

mint egy felnőtthöz, pedig a prevencióban nagy szerepe van a pedagógusoknak. Ami minden válaszban a közös volt, hogy úgy kezdődtek, hogy: „Még nem szoktam rá, de ha rászoknék”. Amíg azt hiszi valaki, hogy nem szokott rá a kábítószerre, vagyis ő irányítja, hogy mikor vesz be valamit, addig nem is lehet meggyőzni arról, hogy függővé vált. 48 B. Különböző kábítószereket használó fiatalok beszámolója A beszámolók alapján megvizsgálom a legkedveltebb drogok hatását és ezáltal megkeresem az okát, hogy miért fordulnak a fiatalok a kábítószerekhez. Extasy „Este 11.30-kor találkoztunk a szokásos baráti körrel Rögtön indultunk is egy lakásba (aki a cuccot adta azé volt a lakás). A rendelés annyiban tér el az eddigiektől, hogy nem 1 g gyors, hanem 0,5 g gyors és egy ex volt rendelve. Tehát odaértünk, elkezdtünk pezsgőzni (csak 1-2 pohárral az íze kedvéért meg a gyors előtt amúgy is jó a pezsgő, meg

valamivel öblíteni is kell). Kis idő múlva megkaptuk a cuccot A gyors már ismerős, meg sem néztem, inkább az ex érdekelt jobban, hiszen ezelőtt még csak nem is láttam élőben. Na tehát kezembe került a kis zacsi. Benne ott figyelt a 3 db kis bogyó (másik 2 gyerek is 1-1-et rakott). Tényleg hasonlít a bogyóra, én nagyobbat vártam, de hát ha ilyen piciben gyártják, akkor már így is jó lesz. Egyszerű gyógyszer alakja miatt nem is nézegettem jobban, hanem csak amikor le akartuk rakni és félbe akartam törni, akkor vettem észre, hogy ott pihen a kis mitsubishi jelecske. Félbetörtem és gyorsan be is kaptam az egyik felét. Az íze borzalmas volt, még a speed-nél is rosszabb. Gyorsan öblítettem egy kis pezsivel, majd vártam a hatást. Beszélgettünk, meg minden, néztük a TV-t és kb. 15-20 perc múlva elöntött a langyosság Bizsergető érzést éreztem a fejemben, ami folyamatosan terjedt át az egész testemen, majd amilyen gyorsan jött, olyan

gyorsan ki is szaladt a lábamon. Beszélgettünk, beszélgettünk és egyszer csak felfigyeltem rá, hogy milyen egyetértés van köztünk. Mindenki ugyanazt a csatornát akarta nézni amit a másik. Rendkívül 49 udvariasak lettünk egymással. (Pl: a haverom felállt és kiment kóláért, bejött, majd mindenkit körbekínált. Mi meg természetesnek vettük, hogy elfogadjuk, hiszen nagyon örültünk, hogy valaki foglalkozik velünk.) Ezek után szinte kerestük az alkalmat, hogy hogyan tudnánk, egymásnak jót tenni. (Lehet, hogy hülyén hangzik, de a másik gyerek összepakolt a szobában, beágyazta az ágyat én meg elkezdtem összepárosítani a dealer csaj zoknijait.) Tehát mindenki nagyon jól érezte magát, és szinte úgy kezeltük egymást, mint a testvérek. Kb. 115-re értünk le a diszkóba Elkezdtünk nyomulni, táncolni, meg minden. Kb 230 fele szólt a haverom, hogy nézzünk ki a szabadba, igyunk egy kis üdítőt. Mivel a szabadtér

legeldugottabb helyén volt az asztal, ezért ideális helynek tűnt a maradék bogyesz bevételére. Időközben a többi ismerős is kikeveredett az asztalunkhoz és letelepedtek hozzánk (akiknél voltunk, persze mind rakott ex-et). Megbeszéltük, hogy mindenki egyszerre veszi be a maradékot. Kb. 10 perc múlva ismét jött a bizsergés, csak most nem egyszer futott rajtam végig, hanem többször is 5-6 perc hosszan. Eléggé érdekesen nézhettem ki, mert valaki megjegyezte, hogy tisztára úgy nézek ki, mint aki vacog és fázik. Ekkor természetesen mindenki be akart menni, nehogy megfázzak. Megnyugtattam őket, hogy csak flash-em van, nincs semmi bajom. Pár perccel később a haverom közölte, hogy szokatlanul világos van. Én megpróbáltam elhitetni vele, hogy csak ő hiszi, hogy világosabb van. De amikor én is szétnéztem jobban tényleg szokatlanul erősen világított az a pár lámpa. Időközben teljesen visszajött a boldogság és talán még jobban

kedvem lett, mint az első fél után. Nagyon jól voltunk Abban a percben az volt a legjobb, hogy ott kint ültünk és dumáltunk, meg kortyolgattuk a hideg üdítőt. Szinte összetartoztunk és később a 50 dealer csaj elárulta, hogy azért szedte össze a bandát, meg jöttek ki, mert nagyon hiányzott neki a társaság. Sokáig beszélgettünk, majd táncoltunk, pörögtünk. Olyan 7 óra körül hazamentünk Kb. 15 percig kell busszal mennem, de az a 15 perc eddigi életem legjobb buszos utazása volt. Szemben állt velem egy ismerős lány, ő is ott volt a bulin, és együtt jöttünk el. Néha amikor összenéztünk, rám mosolygott, majd visszamosolyogtam rá. Nem tudom mit mosolygott rajtam, de akkor azt találtam a legjobbnak, ha visszamosolygok. Ő még akkor nem is tudta, hogy életem eddigi legjobb bulijáról térek haza.” Ahogy a beszámolóból kiderül az extasy hatása 15-20 perc múlva kezdődik. A csúcsot jóval később kb 1,5 óra múlva éri el a

fogyasztó. A fiziológiai hatások a vízháztartás terén jelentkeztek. A szomjúság az extasy használatának következménye. A pszichés hatás igen jól megfigyelhető a leírtak alapján. A legelső az eufória. Az a csodálatos érzés, amelyet minden ember hajszol, és amiért minden ember küzd az élete során. Megjelent a „minden a legnagyobb rendben van” érzés, a kitárulkozás, a nyugalom. Az a meghitt és békés nyugalom, amely az átlag ember életében azokra a napokra jellemző, amikor minden rendben van körülötte. A gátlások feloldódtak Megjelent a boldogság, a szeretet, a bizalom saját maguk és mások iránt. A használó a mindennapi dolgokban új vonásokat fedez fel, vesz észre, gyönyörködik a hétköznapi jelenségekben. Viszont ahogy láttuk az extasy jelentős változásokat okoz az érzékelésben. Felerősítheti az érzékletet, illetve el is torzíthatja azokat. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a diszkókban akkora hatása van a

stroboszkópnak a drogfogyasztókra. Ilyenkor „el van szállva” a fogyasztó, amikor táncol és teljesen a zene és a 51 fényeffektusok (meg persze elsősorban a drog) hatása alatt áll. A fogyasztó hallucinációkról nem tett említést. LSD „Már régóta terveztem az LSD kipróbálását. Aztán egy szerdai napon úgy döntöttem kezdődhet az utazás. Előtte már fűvel viszonylag nagy tapasztalatra tettem szert, úgy gondoltam egy trip-re is fel vagyok készülve. Addigra már sokat olvastam róla, így nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok. 4 óra körül bevásároltam őszibarack levet, ananász konzervet meg habpatront. Kb. 430 körül vettem be egy fél bélyeget (én úgy tudtam, hogy ikrek, de mint utólag kiderült Hoffmann volt).Vártam egy órát Kezdtem kicsit furcsán érezni magam, de még nem volt semmi konkrét hatás. Gondoltam addig is nyomok egy patront Teljesen ugyanaz volt, mintha tiszta lettem volna. Aztán Zsolttal nekiálltunk

átnézni Feri szexképeit. Egy idő után (kb 1 óra) már nem igazán kötöttek le a 12 éves lányok, inkább a tapéta mintáját nézegettem. Kezdtek kicsit mozgolódni a virágok a falom, meg a fal hol maga is behorpad, hol kidudorodott. Ekkor megjött Feri Kérdezte, hogy mi van, én mondtam, hogy bevettem. Erre azt válaszolta, hogy látja, mert stabilan a falat bámulom. Iván PC-jén volt egy program: egy spirál forgott, amit ha valaki sokáig néz utána egészen érdekes látási torzulásokat okoz. Nekem nem okozott Utána jöttem rá, hogy már előtte is, ugyanúgy torzult minden. Ekkor hirtelen felpörögtek az események. Éreztem, hogy a csúcshoz közelítek és még többet akartam. Betekertem két habpatront aztán hadd szóljon. Azt éreztem (és élveztem), hogy megüt, mint állat, csak a fél perces N2O pörgés nem múlt el fél perc múlva. Magnóba azt hiszem Quimby volt, de ilyen földi dolgok nem 52 érdekeltek. Innentől egy darabig nem

tudom időrendben a dolgokat, csak elmondom, ami eszembe jut. A látvány: minden mozog, a kontúrok las-vegas-i neonfényben villognak, és nagyjából mindegy, hogy a szemem ki van-e nyitva. Hangok: nem a magnóból jöttek, az biztos, de hogy honnan, azt nem tudom, ezzel nem volt se erőm, se időm foglalkozni. Tapintás: minden folyt. A pohár folyt, a kezem folyt, amikor megfogtam és a gyümölcslé is folyt, de ezen annyira nem lepődtem meg. Úgy éreztem, hogy egy nagy átmérőjű csövön, nagy nyomással folyatják keresztül az agyamon a savat. Tiszta műanyag érzés, de ez nyilván az erről szóló olvasmányaim miatt volt. Két választásom volt: vagy felülök a savfolyóra vagy megpróbálok ellenállni. Megpróbáltam az ellenállást, nem sikerült. Ettől kicsit berezeltem, aztán nem érdekelt, és akkor már csak élveztem az utazást. Feri mondta, hogy az ajtófélfán levő barna koszfoltokat érdemes jó közelről megnézni. Egész komoly kis rajzfilm

alakult ki. A végén egy szakállas ember arca volt, amint éppen keményen szívta a füvet egy kis hasis pipából. Aztán ránéztem a magnóra A play gomb barátságosan integetett a zene ritmusára. Aztán rágyújtottam és gyümölcslevet ittam. Az ivás tök izgis volt Ugyanolyan csillogó érzés volt, mint a tárgyak kontúrja. Egy kicsit azt hiszem, hogy csilingelt is (egy nagyon tiszta hegyi patakra emlékeztetett). Aztán megkérdeztem Ferit, hogy egy kutyakoponya mit keres a szobája közepén és miért van rajta kék-fehér csíkos hálósapka. Aztán Iván rájött, hogy egy papírzacskó, meg egy nylonzacskó kombinációját láttam így. Ivántól először kicsit félte, mert ő nem tolerálja az illegális drogokat, amikor bejött a szobába, kicsit olyan volt a feje, mint Hitlernek. Aztán megpróbáltam megijeszteni, ezen viszont szétröhögtem az agyam. Nagyjából ekkor próbáltam ki a tükröt is Belenéztem, de semmi érdekes. Na mondom ez sem egy

nagy trip 53 Aztán elkezdett zöldülni az arcom, kinőni rajta a szőr, és két oldalt dagadni az arcom, ahogy nőttek a szemfogaim. Na azt nem vártam meg, hogy tényleg kinőjenek. Ezután kicsit elengedte az LSD az agyam. Megjött egy ismerős csaj megnézni, mi van velem, mert előtte részegen megígértem neki, hogy betrinyózok, aztán kiugrok az ablakon. Vele már viszonylag beszélgettem is, a többiek szerint elég normálisan, csak néha meg kellett kérdeznem, hogy most mondtam-e valamit, vagy csak gondoltam. Egy jó nagy kényelmes fotelben ültem Úgy éreztem, mintha a szobát valaki rázná, és én a fotellal együtt egy labda belsejében pattognék. Ezután már ennyire durva dolgok nem történtek. Cigiztem, ittam egy sört, dumálgattunk, meg olvastam Aztán megpróbáltam elaludni, de 5-ig nem sikerült. Másnap dögfáradt voltam, de péntekre teljesen kialudtam magam. Összességében élveztem. Azóta csak kisebb adaggal próbálkoztam, de ilyen

állat még nem volt, mint az első. Az egy baj csak az volt, hogy nem volt semmi célom, vagy programom. Valami buliba érdemes lett volna elnézni.” Mint láttuk az LSD hatása 1,5-2 óra múlva jelentkezik. A trip (LSD utazás) itt 12 óráig tartott (az áltag 8-12 óra). Ezt követte egy kb. 1 napig tartó reintegráció (a használó újra alkalmazkodik a mindennapi valósághoz). Jelentős minőségi változáson esett át a látás, a hallás, a bejövő ingerek feldolgozása. Teljesen hétköznapi tárgyak, jelenségek (ajtófélfa, tapéta, nylonzacskó) a tudat számára valami mélyen rejtőző lényekké váltak. Az LSD-re jobban illene az „illuzinogén” kifejezés, mivel az LSD utazó nem lát olyan dolgokat a környező világban, amelyek nincsenek ott (hallucinációk), hanem a létező dolgokat észleli másként (illúzió), azaz a percepció jellege változott 54 meg. Az időérzékelést is befolyásolta a szer Felborult az időrend, valamint volt

úgy, hogy felgyorsultak az események. Volt egy „para helyzet”, amikor azon tanakodott, hogy felüljön-e a savfolyóra, vagy ne. Abban a pillanatban, hogy úgy döntött, hogy nem ül fel rá, vagyis ellenáll, elkezdett parázni. Innentől kezdve az utazás már nem öröm, és pozitív élmény, hanem félelemmel teli várakozás, hogy vége legyen (bad trip). De onnantól kezdve, hogy hagyta magát és vállalta azt, ami a savfolyón történő utazással jár, minden visszatért és ugyanolyan jó volt, mint előtte. Mint látjuk a mennybe és a pokolba is elvezethet az LSD. Tehát már eleve úgy kell belemenni egy trip-be, hogy „nem lesz semmi baj”. A trip tartalmát az utazó maga generálja. Itt nem volt a beszámolóban szó a zene hatásáról. Ennek a fogyasztónak nem volt fontos. De ha valaki utazás közben olyan zenét hallgat, amit nem szeret, az bad trip-hez vezethet. Kokain „A haverokkal megbeszéltük, hogy elmegyünk bulizni. Buli előtti nap jött a

telefon, hogy lenne jó minőségű kokain, lenne-e kedvem beszállni. Mondtam oké, úgyis ki akartam próbálni Meg van minden, találkoztunk a haveromékkal este 9-kor, elmentünk hozzájuk. A haver elővette a kokszot Kis fehér rudacska, tömör. Elkezdjük csíkozni Kezdetnek 1-1 csík jut mindenkinek A magnóból Tommy Boy szilveszteri albuma szólt. Felszippantottam azt a kis szánalmas csíkocskát. Ez valami erős, azonnal elkezdtem érezni, ahogy csúszik le hátul a torkomon, erre inni kell. Kis üdítőzés után arra a megállapításra jutottunk, hogy jöhet a következő csík is. Meg is volt A kellemetlen íz mintha még jobban érződött volna, mint először. Kicsit pihentünk. Elkezdtünk olyan dolgokról dumálni, amiről 55 tisztán eszünk ágában sem lett volna. Egyre komolyabban dumáltunk és senki sem értette, hogy miért. A többiek azt hitték, hogy ez még nem a koksz hatása, ezért újabb csíkozásra került sor. Ismét 1-1 csík, majd a

szokásos üdítő. Kb. 10 perccel később ki kellett mennem a WC-re Elindultam a WC felé a folyosón. Ekkor kezdtem csak beérezni igazából a szert A folyosó, mintha furcsán megnyúlt volna előttem, mintha egy helyben járnék. Nem hallucináltam, csak érdekesen éreztem magam Nagy nehezen eljutottam a mellékhelyiségre, ahol legelsőnek is egy tükör fogadott. Én pedig köszöntem magamnak, majd elkezdtem kémlelni az arcom. Végigvizsgáltam minden egyes szempillámat, minden egyes pólusomat a bőrömön. Épp a szemeimmel voltam elfoglalva, amikor hirtelen gyereksírásra lettem figyelmes. Visszaszaladtam a szobába, ahol közöltem, hogy sír egy gyerek a másik szobában. A házigazda benézett (mintha nem tudta volna, hogy a szoba üres) és megnyugtatott, hogy nincs semmi baj. Ekkor elgondolkoztam és rájöttem, hogy a WC-t nem is használtam. Időközben 2-2 újabb csík várt minket az asztalon. A szokásos kóla sem maradhatott el. Pár perccel később

kiálltam az ablakba és rágyújtottam egy cigire. Az ablak tetőtéri volt, tehát az egész környéket beláttam onnan. Mivel unatkoztam egymagam az ablakba, ezért elkezdtem vizsgálni a házakat. Minden egyes háznak megszámoltam az ablakait, megszámoltam, hogy hány helyen néznek TV-t, hogy hány helyen van felkapcsolva a villany, stb. Egyszerre csak arra lettem figyelmes, hogy az egész város elcsendesedett. Hirtelen megégette valami az ujjamat Odanézek, majd megállapítom, hogy a cigi teljesen ráégett az ujjamra. Fájdalmat nem éreztem, csak azt sajnáltam, hogy kárba veszett a cigi. Ez után visszaültem az ágyra és körbenéztem Az egyik gyerek a szekrényt vizsgálgatja, a másik olvas egy II. világháborús könyvet, a 56 harmadik meg húzza az utolsó csíkot az asztalra. Úgy éreztem magam, mintha az agyamat berakták volna egy zacskóba, amire utána csomót kötnek. A zacskóba úgy be lehet látni, de csak homályosan.

Elgondolkoztam az agyam és a nylonzacskó anatómikus kapcsolatán, amikor már nyomták is a kezembe a kis csövecskét, amit az üdítős pohár követett. Az egyik srácnak közben eleredt az orra vére. Mi mindannyian figyeltük, ahogy egymás után vérezi össze a zsepiket, de nem tudtunk mit csinálni. Az egész rossz álomnak tűnt. Miután elállt a vérzés, ránéztem az órámra: fél1 Ideje volt indulni a dance mixre. Bekólázva vágtunk neki a városnak. A srácnak ismét elindult az orra vére. Leértünk a diszkóba Azt vettem észre magamon, hogy a ritmusérzékem teljesen elszállt, nem tudok táncolni. Úgy 1,5 órával később (amit üdítőzéssel és cigizéssel töltöttem el) mintha felébredtem volna. Elindultam a tánctér felé, újra tudtam táncolni Reggel fél 9-kor hívtak a haverok hazafelé. Aznap nem aludtam sokat. Este alig tudtam aludni 3-4 órát Másnap, viszont délben elaludtam és anyukám tanúsítása szerint 14 órát aludtam

egyhuzamban.” A kokaint a leggyakoribb módon fogyasztották, vagyis szippantották. Azt is láttuk, hogy nem egyszerre szippantotta fel mindenki az adagját, hanem bizonyos időközönként, s mint olvasható volt a szer hatásának intenzitása nagyban függ attól, hogy milyen gyorsan emelkedik a szervezetben a drog koncentrációja. Attól függetlenül, hogy minden szippantás rossz érzéssel járt újra és újra csinálták. Megfigyelhető, hogy végig, a szippantások után üdítőt ittak, viszont az éjszaka során nem fogyasztottak alkoholt. A zene itt is meghatározó szerepet kapott. Ugyanis Tommy Boy a house-raveacid zene képviselője 57 Az észlelés megváltozása itt is megfigyelhető, hol torzít, hol pedig élesebbé válik. Itt a látás és a hallás megváltozására láttunk példát. A látásnál a meglévő dolgok erősödtek fel, és a nem lévő dolgokról kapott jelzést a hallás terén a fogyasztó. Elkezdték érdekelni a teljesen

mindennapi dolgok. Lényegtelen dolgok váltak lényegessé, érdekessé. Miután elértek a diszkóba az érzékek tompulása volt a jellemző. S amikor a szer hatása kezdett elmúlni, akkor tért vissza valamennyire a való világba. De ez sem egy tiszta állapot volt, mert itt egy felfokozott, dinamikus személyiséggé vált, aki áttáncolta az éjszakát. Az, hogy másnap nem tudott elaludni, az a kokain mellékhatása, és ebből ered az is, hogy utána végig aludta a napot. Gomba „Ötöd magammal, úgy határoztunk, hogy eljött az ideje egy újabb trip-nek. Mindannyian úgy döntöttünk, túllépjük a szokásos adagunkat és megkockáztatjuk az ismeretlen birodalmának felderítését. Én háromszor annyi gombát ettem, mint máskor A ház ismeretlen volt számomra. Öreg volt, nagyrészt sötét és hideg Magammal hoztam a videó-magnómat, és egy kazettát, amelyet magam készítettem több száz MTV kliprészlet és számítógépes grafikák

összevágásával. A szomszéd szobában egy Art of Noise cd szólt. Én egy nagy kényelmes fotelban foglaltam helyet, velem szemben a kandalló, jobbra, mintegy 90 °-ra a látóteremtől a TV. Valaki az órájára nézett és közölte, hogy 10 perccel múlt 8 óra. Gyorsan kiszámítottam, hogy a dolgok úgy hajnali 1 körül térnek majd vissza normális állapotukba. 10 perccel később, 8 óra 20 perc körül valami kiugrott a TV képernyőből és átszállt a levegőn, egyenesen M. felé Úgy tűnt ő nem is veszi észre. Az utazás elkezdődött Ekkor úgy éreztem, hogy 58 ürítenem kell, ezért felálltam, és elindultam, hogy megkeressem a mellékhelyiséget. Jobbra megtaláltam a konyhát, és onnan már látszott a WC nyitott ajtaja, a szomszédos mosókonyhán keresztül. A helyiségen áthaladva éreztem, hogy elérem az első szintet. A WC-ben már a második szinten voltam. Behunytam a szeme, hogy ellenőrizzem. Először nem láttam semmit, de

néhány másodperc múlva feltűntek a kétdimenziós minták. A mellékhelyiség máris kezdett kitárulni, a dimenzió a szokásos kétszeresére növekedett. Visszatérve a nappaliba leültem újra a fotelba. A kandalló tüze egy mozgó várossá változott, az épületek és az autók jól kivehetően villogtak a lángok között. A hasábfák felületén miniatűr járművek autópályái jelentek meg. A résztvevők közül többen nevetni kezdtek különböző dolgokon, és én csatlakoztam hozzájuk, olyan erősen nevetve, hogy minden más láthatatlanná vált számomra. Gyorsan süllyedtem egyre mélyebb és mélyebb különös dimenziókba. Iszonyatosan remegni kezdtem. Úgy éreztem, hogy a hőmérséklet legalább 5°-ot esett. A testem szinte elgémberedett a hidegtől Az állkapcsom könyörtelenül remegett, és én azt kívántam, bár csak mentesek lennének a pszicho-aktív szerek ezektől az amfetaminszerű hatásoktól. Ekkor már mélyen benne voltam a

negyedik szintben, az idő elveszítette a jelentését. Lyukak nyíltak meg, majd zárultak be a padlón. A szoba hol kitágult, hol összeszűkült és a kandalló tüze kavargó kék örvénnyé változott, amely képeket szippantott magába a TV-ből. Lehunytam a szemem, de a látvány megmaradt, sőt a kép élesebbé vált, ezért inkább kinyitottam a szemem. Ekkor észrevettem, hogy K különös hangulatban van, majdhogynem mérgesnek és felháborodottnak tűnt a nevetés miatt. Mozdulatlanul és sötéten ült a tűz mellett. M-ből hírtelen újra előtört a megállíthatatlan kacagás, ami egyre furcsábban és 59 furcsábban hangzott. K ekkor rákiáltott: „Magadnál vagy? Nem vagy magadnál!” Úgy nézett ki, hogy M. kezd bajba kerülni A szemei kitágultak a félelemtől, fel-felkiáltott, olyasmiket, mint: „Ó ne! Ne!”, és rémülten kiabált. Valami elromlott Ugyanakkor a saját univerzumom is egyre különösebbé vált. A tárgyak fékeveszett

módon változtatták alakjukat. Valami énbennem észrevette, hogy M kezdett elmerülni egy horror trip-ben és ugyanakkor valakinek eszébe jutott, hogy a legkézenfekvőbb megoldás a zene megváltoztatása volna. Felálltam Pontosabban megpróbáltam. A lábaim ugyan felugrottak álló helyzetben, de elszakadtak a testem többi részétől, ami ülve maradt a székben. Meglepetten bámultak a lábaimat Tisztán láttam őket hátulról, ahogy ott álltak előttem. Lassan a testem felső része is felemelkedett és a helyére lebegett a lábam fölé, a megszokott helyzetbe. Ám úgy tűnt, hogy a lábaim nem illeszkednek rendesen, mert ahogy elindultam, úgy éreztem, hogy néhány lépéssel előttem járnak. Megtaláltam a szomszéd szoba ajtaját és átmentem a sötétebb helyiségbe. Láttam T-t, ahogy a cd lejátszó mellett ücsörög, vagy legalábbis azt hiszem, hogy T. volt Amit a szemeim láttak semmihez sem volt fogható. T szemei különállóak voltak a

testétől és láttam rajta keresztül a széket. Maga a szék is darabokra volt törve, egyes részei átdöfték T. testét M. ekkor már sikoltozott, egyre hangosabban és gyakrabban, ami odáig fajult, hogy a végén már folyamatosan teli tüdőből ordított. Egy pillanatig hallgattam a sikolyokat és a tömény rettenetet, ami bennük volt. Tapintani lehetett a félelmet, a rettegést Fizikai tárgyként öltött testet, valamiféle mentális kígyóként, amely elkezdett siklani a lényem közepe felé. Megremegtem és szándékosan próbáltam elterelni a figyelmemet. Egy részem arra gondolt, hogy a szomszédok biztosan kihívják a rendőrséget. Egy másik részemnek 60 eszébe jutott, hogy ki kellene cserélni a cd-t. Végül csak odaértem a térben, ahol a cd lejátszónak kellene lennie, de amikor abba az irányba néztem, amerre a lejátszót sejtettem a szemeim ismét felmondták a szolgálatot. A kavargó színek, formák tömege, amely elém tárult,

bizonyosan nem úgy nézett ki, mint egy cd lejátszó. Erősen koncentrálva sikerült összeállítanom magam előtt egy felismerhető cd lejátszó képét és lehajoltam, hogy kicseréljem a lemezt. Félúton az univerzum megszűnt létezni Ekkor elértem az ötödik szintre. Minden felismerhetetlenné vált. Amikor azt mondom, hogy minden, nemcsak a tárgyakra, a személyekre és önmagamra gondolok – maga az univerzum vált semmivé. A megszokott értelemben semmi sem létezett tovább Az idő semmivé olvadt. Nem érzékeltem az idő folyamát, de utólag visszagondolva úgy érzem, mintha ez az állapot évekig tartott volna. Hirtelen visszatértem, még mindig görnyedve valami különös színforgatag felett, ami a cd lejátszó volt. Semmiről nem tudtam Hogy ez egy trip azzal tisztában voltam, de ennyi volt az egész. De kinek a háza ez? Kikkel vagyok itt? Semmi ötletem nem volt. Felismertem a cd lejátszót és eszembe jutott, hogy a zenén akartam változtatni. A

kezem még mindig ott, kinyújtva a készülék felé Egy új ötlet jutott eszembe: „Mit csináljak, ha elértem? Alig láttam azt az átkozott izét, hogyan fogom akkor működtetni?” T.-hez fordultam segítségért: „Ki kell cserélnem a cd-t!” „Miért?” Úgy tűnt T. szívből élvezi a zenét és még nem tűnk fel neki a trauma a szomszéd szobában. Valahogy elmagyaráztam a helyzetet a különös kinézetű, lebegő kreatúrának. Nagy nehézségek árán közösen kicseréltük a cdt A lejátszó mindkettőnknek teljesen ismeretlennek tűnt. Túlságosan sok fény és szám volt rajta. Az új cd-n klasszikus gitárzene volt, Vivaldi. Pár perc múltán nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog segíteni. M egyre csak sikoltozott torka szakadtából 61 Ekkorra a barátja S. felfedezte őt és megpróbálta megnyugtatatni Számos örökkévalósággal később Andreas Vollenweider „White Winds”-ét sikerült beraknom és úgy tűnt ez némi idő után

elérte a megfelelő hatást. M képessé vált, hogy válaszoljon S kérdéseire, aki megpróbálta visszahozni őt, nyugodtabb vizekre. Később azt mondta, hogy teljesen elvesztette a valóságérzetét, és attól félt, hogy meg fog őrülni. Az én utazásom, ugyanekkor egyre csak erősödött. Egyik részem még mindig aggódott, hogy a szomszédok kihívják a rendőröket, de egy másik részem, egyáltalán nem aggódott emiatt, sőt élvezte a helyzete. Ekkorra a testem már teljesen eltűnt, sem kényelmet, sem kényelmetlenséget nem éreztem és a szemeim is újra működésképtelenné váltak. Megkívántam egy pohár vizet, ezért egy részem elindult a konyha felét, otthagyva a másik részemet egy hősugárzó előtt. Elképesztő volt a házban járkálni A falak a boltívek és a plafon darabkái lecsüngtek a belső térbe, és áthaladtak a testemen, ahogy mozogtam. Egy helyen átsétáltam egy falon, éreztem ahogy kinyílik előttem, majd összezárul a hátam

mögött. A konyhában egy részem kitöltötte a vizet, majd ismét kettészakadtam. Egyik részem a konyhában maradt, a másik visszasétált az első testemhez. Ekkor egyszerre voltam 3 helyen, a hallban, a konyhában a pohárral és a nappaliban T.-vel ücsörögve Ekkor újra az ötös szintre léptem, és ott voltam mintegy három óráig, valós időben számolva (azt hiszem). T. mondott nekem valamit és én összehúztam a szemöldökömet. A szemöldök levált és felemelkedett a fejem fölé A szemem sarkából követtem, de a szemem is elszakadt a fejemtől és ellebegett a szemöldök után. A nyelvemmel körbetapogattam a szájüregemet, és éreztem, hogy a fejem felső része is elválik a többitől az állkapcsom vonalánál. A nyelvem tehetetlenül fityegett a 62 torok és az alsó állkapocs tetején, mint valami partra vetett hal. A koponyám felső része egyre feljebb lebegett, míg végül lepillanthattam, lenézhettem a torkomon. A testem

úgy nézett ki, mint egy lótuszülésben ülő, lefejezett Buddha alsó része a hősugárzó mellett. Az ötös szint vált uralkodóvá, csak időnként lépett vissza a négyes szint, amikor az univerzum egy felvillanással visszatért egy percre és én észrevettem, hogy állom vagy hogy éppen ülök, sőt egyáltalán azt, hogy létezem. Lassan aztán a négyes szint időszakai egyre hosszabbakká váltak. T azt mondta nekem, hogy a dolgok kezdenek normálissá válni. A dolgok lassan valóban normálissá váltak, ahogy visszasüllyedtem a négyes szint megszokott, változékony világába. Majd hirtelen visszaestem a harmadik szintre, de olyan gyorsan, hogy felkiáltottam, hogy: „Mi történt? Valami megváltozott!” Az utazás végső szakaszai hosszúak és lassúak voltak. M visszatalált újra a valósághoz, bár ő és S. teljesen kimerültnek tűntek. Akkor úgy láttam, mintha 90 évet öregedtek volna, az arcuk megnyúlt és S. képére nézve a Pink Floyd

„The wall”-ja jutott eszembe, egy tégla a falban. Mikor aztán eléggé leértünk, hazamenünk. Az autóút, mint mindig most is érdekes volt, és örültem, hogy késő éjjel van és nem kell megbirkóznom a forgalommal.” A gomba hatása az elfogyasztás után 10 perccel jelentkezett. A beszámoló alapján ez volt az első szint, amikor is bizonyos vizuális hatások érték a fogyasztót. Aztán jött a második szint Ezt erős színek látványa és más vizuális jelenségek kísérték végig. A tárgyak mozogni kezdtek, ha a fogyasztó behunyta a szemét, kétdimenziós mozgó mintákat látott. A harmadik szintet nem említette külön, de ekkor történhetett, az, hogy a tárgyak meggörbültek. A különböző 63 dolgokon (pl. tűz), felületeken minták jelentek meg. Gyenge hallucinációkat észlelt. A negyedik szinten erős hallucinációk jelentkeztek, a dolgok teljesen mássá alakultak át (pl.: a kandalló tüze kavargó kék örvénnyé

változott). A valóság érzete teljesen elveszett. A használó testen kívüli élményeket élt át Az ötödik szint, a legfelső szint, a csúcs. Itt a fogyasztó néha elveszített minden vizuális kapcsolatot a valósággal. Az érzékszervek megszűntek normális szintem működni. Megtörtént az ego teljes elvesztése, beleolvadt a világmindenségbe. Maga az univerzum szűnt meg létezni a számára. A trip során a használó fokozatosan jutott el egyre magasabb szintre, míg legmagasabbat el nem érte, majd a trip vége felé visszasüllyedt. A zene is fontos kellék volt A trip alatt befolyásolta a képzeletet. Ezt láttuk M esetében Nemhiába hallucinogének sorolják csoportjába, a pszichedelikus ez most gombákat, bebizonyosodott. a Nem véletlenül választottam ezt az élménybeszámolót. A legreálisabban és a leghatásosabban ez a leírás reprezentálja a drog hatását. 64 Összegzés Ahogy a kérdőívből és a beszámolóból kiderült a

legtöbb kábítószer-fogyasztó a diszkót választja a drogfogyasztás, illetve a drog hatás élvezetének színteréül. Ezek pedig számottevően a fiúk köréből kerülnek ki. Mint ahogy a dolgozatom első részében lévő statisztikai adatok is mutatják, a fiúk száma több a drogfogyasztók körében. Ez az adat itt is bizonyosságot nyert Még ha nem is a diszkóban veszik be a különböző szereket, akkor is oda indulnak, illetve érkeznek a szerek bevétele után. A kábítószerek hatását taglalva más helyeken nem is lenne annyira „élvezetes” a drog, hiszen mi értelme van bevenni egy extasy tablettát, ha utána nem tudunk órákon át táncolni arra a bizonyos stílusú zenére, amit ez a kábítószer megkíván? A másik oka pedig, hogy ide járnak, az hogy legkönnyebben hol máshol szerezhetné be a drogot ha nem a felhasználási helyén. Ha hetente kétszer elmegy (pl: pénteken és szombaton), akkor már kétszer érezte magát jól héten, „Már

megérte felkelni!” – gondolják a drogfogyasztók, sajnos. Arra is választ kaptunk, hogy mely drogokat használják a legtöbben. A fű a már olyan „mindennapi anyag”, azt már szinte mindenki kipróbálta. Hiszen azt hiszik (tévesen persze), hogy ez mivel lágy drog, nem okoz olyan károsodást, mint a kemény drogok és nem is lehet rászokni. A kemény drogok csoportjában a gyorsítók (extasy) és a hallucinogének (kokain) a legkedveltebb kábítószerek. Az extasy maga a diszkódrog, tehát várható volt az eredmény; ha diszkóba mennek diszkó drogot „fogyasztanak”. S mivel a kokain hatása hasonló az extasy-éhoz ezért ez is kedvelt fajta. Ezek azok a drogok, amelyek segítségével át tudják bulizni az éjszakát anélkül, hogy egy percre is elfáradnának és el tudnak felejteni mindent egy időre. 65 Arra a kérdésre pedig, hogy miért szedik ezeket a szereket az egyik választ már megadtam. Ezekkel végig tudják „pörögni” a bulit

fáradtság nélkül. A másik oka az lehet, hogy olyan eufórikus állapotba kerülnek, olyan katarzist élnek át, olyan „nagyszerű élményekben” van részük, amelyeket, illetve amelyekbe normális állapotba nem kerültek, mert aki drogok nélkül is fel tud szabadulni, el tudja felejteni a gátlásait és jól érzi magát egy társságban, az nem nyúl a kábítószerekhez. Ez egyfajta menekülés Ilyenkor megszűnik a világ létezni, nincsenek gondok, nincsenek problémák, se szülők, se tanulás. Csak egy valami van, hogy ott van magának vagy azzal a bizonyos társasággal és minden szép és jó és harmonikus. Ha ezer a szerek kinyitják az észlelés kapuit, akkor nemcsak a szórakozást szolgálják, hanem bizonyos esetekben a világ megismerésének az eszközei is. Ha viszont tompítják az észlelést, akkor a fogyasztónak semmivel nem kell foglalkoznia. Ilyenkor a percek óráknak tűnnek, és addig nincs valóságészlelése. Hiába van olyan, hogy

valakinek negatív élményekkel jár kábítószer-fogyasztás, hiába van másnap, illetve még harmadnap is utóhatásuk, hiába költik erre a pénzüket, hiába vesztik el a barátokat ezek az utazások a gondtalanság, a nyugalom meg ér nekik annyit, hogy újra a kábítószerhez nyúljanak. Talán megváltást jelent az a néhány óráig tartó csalóka álom, amit a drog okoz és amely időlegesen elviselhetővé teszi a mindennapok egyhangúságát. Ezért fontos, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Az lenne a legoptimálisabb, ha nem a rehabilitációra fektetnénk a nagyobb hangsúlyt, hanem a prevencióra. Már óvodás korban el lehet kezdeni a drogokkal és ezek veszélyeivel való megismerkedést. Ezt iskolás korban lehet folytatni, kibővítve azzal, hogy bemutatni, hogy hol lehet találkozni ezekkel a szerekkel, és hogy kihez fordulhatnak segítségért. Ha nem történik meg időben a 66 felvilágosítás, akkor a kábítószer-fogyasztás

következményeként a fiatalkorú elfordul a családjától, a barátaitól. Ellenségnek tekinti azokat, akik segítő szándékkal fordulnak felé. Fizikailag és pszichésen is tönkre teszi magát. Ez az elvonási tünetek és a függőség következtében halálhoz is vezethet. Ha elég korán elkezdik a megelőzést, talán nem lesz ekkora szükség a rehabilitációra, és nem az lesz a mottója a fiataloknak, amikor kezdenek felnőtté válni és kitekintetnek az Élet felé, hogy: „Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel.” (Dante: Isteni színjáték) 67 Melléklet 1. számú melléklet: Drog-szleng A/Á • • • • • • • • • • • • • B • • • • • • • • • • • beáll - a kábítószer hatása alá kerül, alatt áll; beszakít, betép, Totál beálltam, Beáll, mint a disznó befüvezik - marihuánát szív; füvezik begyűrűzik - sürgetővé válik valamilyen probléma; Begyűrűzött a cigi probléma:

elfogyott a cigeretta, valakinek hozni kellene bejön - 1. elkezd hatni/hat a kábítószer; beüt, hat, megjön, megdob, működik (1) 2. A tegnapi anyag bejött: jó minőségű az anyag; működik, bekábózik - kábítószert fogyaszt; kábszerezik bekokszol - kokaint fogyaszt; kokózik, kokszol bélyeg - tripp; LSD beszakít - a kábítószer hatása alá kerül; beáll beszív - hasist v. marihuánát tartalmazó cigarettát szív; elszív, szív betép - kábítószer hatása alá kerül; beáll beüt - elkezd hatni/hat a kábítószer; bejön (1) • • • • cigesz - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; cigi - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; cigó - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint cucc - kábítószer; anyag • • • C acid - 1. LSD tartalmú kábítószer; eszid 2 zenei irányzat acidparti - zenés mulatság (élvezetéhez hozzátartozik az LSD tartalmú kábítószer használata is); eszidparti;

adag - egyszeri használatra elegendő kábítószer-mennyiség; Van nálad egy adagra való? agy - Ad az agynak: drogot használ; kábszerezik; Fokozza a tudatát, Szétszívja az agyát: annyi hasist vagy marihuánát szív, hogy teljesen a hatása alá kerüljön, Hülyére szívja magát, Lemegy nullára ágyú - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint alfa - Lemegy alfába: kábítószert fogyaszt; kábszerezik; alfaszint - a kábítószer hatására kialakult állapot; ambi - drogambulancia; drogambi amfesz - pszichostimuláns vegyület; amfetamin amfetamin - pszichostimuláns vegyület; amfi, amfesz amfi - pszichostimuláns vegyület; amfetamin áempé - AMP; marihuána formaldehidben áztatva majd szárítva anyag - kábítószer; cucc, cuccocska, dopping, drog, energia, kábszer, matéria, szer, téma, valami, cumo, cuccli, cuccos anyagos - kábítószert használó személy; kábszeres, drogos anyagozik - kábítószerezik, kábítószert használ;

kábszerezik arat - kendert gyűjt 68 CS D • • cuccocska - kábítószer; anyag cukor - heroin • • csarasz - hasis; csavar - 1. marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor 2. máktea készítésének utolsó szakaszában rongyon át kicsavarja a megfőtt mákgubókból a levet; kicsavar csavaró - rongy, amivel kicsavarják a mákgubókból a levet csoki - hasis; csúzli - fecskendő • • • • • • darálás - mákfejek ledarálása díler - kábítószer-kereskedő; nepper; puser dopping - 1. valamilyen pszichostimuláns vegyület; energia 2 bármilyen más kábítószer; anyag • drog - kábítószer; anyag • drogambi - drogambulancia; ambi • drogos - kábítószer-élvez?; anyagos, kábszeres • drogozik - kábítószert használ; kábszerezik • drugster - drogos • depi - depridol/methadon DZ/DZS • dzsodzsesz - marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint • dzsodzsi - marihuánát v. hasist tartalmazó

cigaretta; dzsoint • dzsozsó - marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint • dzsoint - marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsodzsesz, dzsozsi, dzsodzsó, ágyú, cigesz, cigi, cigó pipa, rakesz, rakéta, spangesz, spangli, spanyó, szivar, szál; E/É • elesdé - anyarozs alkaloidjából előállított hallucinogén hatású vegyület; • elnyom - kábítószert fogyaszt; kábszerezik • elpilled - Vigyázz, elpilled a téma: elalszik a dzsoint; elfárad a hatástól • elszív - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát fogyaszt; beszív, szív; Elszívunk egy szálat? • elszorít - fecskendő beszúrása előtt elszorítja a kar vénáit • elvonási tünet - 1. krónikus drogfogyasztóknál a szer hirtelen elmaradása által okozott szomatikus és pszichés tünetegyüttes; Mi van nem tudsz várni, elvonási tüneteid vannak? tréfásan arra a személyre használják, aki sürgetteti a közös kábítószer-fogyasztás elkezdését •

eksztázi - amfetaminszármazék; XTC • energia - 1. kábítószer; anyag 2 pszichostimulánsok; dopping • eszid - 1. LSD tartalmú kábítószer; acid 2 zenei irányzat • eszidparti - zenés mulatság, • eszköz - injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő; F 69 • • • • • • • • • • • • • • • • G GY H fecsi - injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő; fecske - injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő; fecskendő - injekciós tű a kábítószer vénás beadásához; fecsi, fecske; csúzli, eszköz, fegyver, kendő, műszer, pisztoly, puska, revolver fegyver - injekciós tű a kábítószer vénás beadásához; fecskendő fehér cukor - heroin fehér hó - kokain feldob - 1. felteszi a mákteát; Feldobsz egy teát?; felnyom feldobódik - vidám hangulatba kerül a kábítószertől; felnyom - 1. kiad a rendőrségnek, elárul 2 intravénásan befecskendez; lő, nyom (2), szúr 3. felteszi a

mákteát; feldob félreég - egyik oldalon jobban leégett a dzsoint fles - 1. a kábítószer hatása hirtelen és intenzíven jelentkezik, ami mámoros állapotot okoz; gomba, szén 2. az intravénás használatot közvetlenül követő örömérzés, mámor ( 1-2 pillanatig tart); fű - marihuána füvi - marihuána füvecske - marihuána füvezik - marihuánás cigarettát szív; befüvezik füvészkert - kenderültetvény; Menjünk ki a füvészkertbe!: szívjunk füvet! • • • • • • • gandzsa - marihuána; gesenk - ingyen kapott kábítószer; géza - Gracidint, amfetaminszármazék; granyó gézázik - Gracidint fogyaszt gomba - fles granyó - Gracidin; géza grász - marihuána; • • • gyárt - marihuánát v. hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor gyep - marihuána gyógymanó - kábítószer hatása alatt álló személy, aki a tőle megszokottól eltérően viselkedik gyom - marihuána gyorsul - szpíd hatása alatt van gyúr - marihuanát v.

hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor • • • • • • • • • hallózik - 1. fülel, figyeli, hogy mások mit beszélnek 2 hallucinál; mozizik (2), utazik (2) harap eveszi a gyógyszert, az LSD -t, hasissütit fogyaszt hasis - a indiai vadkender virágaiból kivont gyantaszerű anyag; haska, haskó, csoki, kő hasissüti - THC tartalmú élelmiszer haska - hasis haskó - hasis 70 • • • • • • • • I J K • hat - elkezd hatni/hat a kábítószer; bejön (1); Hat már a fű? hepi - Már hepi vagyok: hat a kábítószer; hercsi - heroin hercsó - heroin háeren - heroin; HRN hernyó - heroin heró fn - heroin heroin - a morfiumból félszintetikus úton el?állított kábítószer; háeren, hercsi, hercsó, hernyó, heró, cukor, fehér cukor, nő (2), nyalesz, nyalóka hó - heroin; • • izgul - az illető már nagyon szeretne szívni; Izgulsz már? iszik - THC tartalmú italt fogyaszt; Iszol egyet? • joint - kendert vagy hasist

tartalmazó cigaretta; dzsoint; • • • • kábó - kábítószer; anyag kábózik - kábítószerezik, kábítószert használ; kábszerezik kábszer - kábítószer; anyag kábszeres - kábítószert viszonylag rendszeresen használó személy; anyagos, drogos kábszerezik - kábítószerezik, kábítószert használ; anyagozik, elnyom, bekábózik, drogozik, kábózik, nyom, témázik; ad az agynak, fokozza a tudatát, lemegy alfába kender - marihuána kendő - injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő; kiakad - a kábítószertől megmerevedik, magába fordul; megkövül, sztondul kibukik - társas drogozás közben elalszik, vagy kommunikációs készsége csökken, saját gondolataiba merül, a többiek számára használhatatlanná válik; lelassul (1), megül kicsavar - a máktea készítésének utolsó szakaszában rongyon át kicsavarják a megfőtt mákgubókból a levet; csavar (2) kodnoksz - Codein és Noxyron gyógyszerek keveréke kokain -

kokacserje leveleiből előállított alkaloid; koki, kokó, koksz, hó, fehér hó, por koki - kokain kokó - kokain kokózik - kokaint használ; bekokszol, kokszol koksz - kokain kokszol ige; kokaint használ; bekokszol, kokózik kő - hasis; • • • • • • • • L • • • • • • • • lábos - máktea főzésére használatos edény leáll - rövidebb vagy hosszabb időre fogyasztásáról; lejön, tisztul (2) leszokik a kábítószer 71 • • • • • • • • • • • • • M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lebeg - a kábítószer hatása alatt van, jól érzi magát; repül, száll lebukik - elkapják lecsa - tripp; lecsó - tripp lecsózik - trippet vesz be lehúzás - a pecsét átsatírozása a hamisított receptre lejön - leszokik a kábítószerről; leáll, tisztul; Lejön a szerről lelassul - 1. nehezebben koncentrál, agyi és fizikai aktivitása lassul; kibukik, megül 2. a

kábítószer hatása kezd elmúlni; leül lemegy - Lemegy nullára: kábítószer hatása alá kerül; Hülyére szívja magát; Lemegy alfába leül - a kábítószer hatása kezd elmúlni; lelassul (2) lő - az intravénás kábítószert befecskendezi magának; felnyom, nyom, szúr löket - 1. a befecskendezésre kerülő vagy befecskendezett kábítószer; lőszer. Van egy kis lökete: jó minőségű és intenzív hatású az anyag; lőszer - a befecskendezendő vagy befecskendezett intravénás kábítószer; löket LSD - elesdé magoz - a szárított kenderből kiszedi a magokat máktea - száraz mákfejek megfőzésével nyert kábító hatású folyadék, tea marcsa - marihuána maresz - marihuána mari - marihuána marihuána - az indiai kender leveleiből és virágaiból szárítással előállított kábítószer; marcsa, maresz, mari, mariska, fű, füvecske, füvi, gandzsa, grász, gyep, gyom, kender, zöldség mariska - marihuána másodfőzet - másodszor is

lefőzött máktea, matéria - kábítószer; anyag megdob - intenzíven kezd hatni a kábítószer; bejön megjön - kezd hatni a kábítószer, a várt hatást hozza; bejön megkövül - a kábítószer hatásától lelassul, lefárad, társasági életre használhatatlan, passzív; kiakad, sztondul megül - nehezebben koncentrál, agyi és fizikai aktivitása csökken; kibukik, lelassul mellémegy - az intravénás injekciót nem sikerül beadni merci - Noxyron (altató) < a tablettán egy Mercedes embléma látható > monyó - morfium morfi - morfium morfium az ópiumkészítmények legerősebb kábítófájdalomcsillapító hatóanyaga; monyó, morfi, morfó morfó - morfium 72 • • • • morzsol - a leszedi a kender száráról a leveleket és virágzatot motorozik - szpídel mozgás - aktív tevékenység, szórakozás, amely valójában is mozgással jár (tánc, autózás, csajozás stb.); mozi - 1. vmilyen látványosság, érdekesség vagy mások

figyelése; Mozi van! 2. vizuális hallucináció; vetítés mozizik - 1. másokat vagy vmilyen látványosságot figyel és ezen elszórakozik 2. vizuálisan hallucinál; hallózik, utazik (2); mozog - aktív életet él, olyan tevékenységet folytat ami valójában mozgással jár (tánc, autózás, csajozás) Mozgunk egyet a várasban?; pörög; működik - 1. érezhető a drog hatása, a várt hatást hozza; bejön (1), 2. jó minőségű az anyag; bejön (2); műszer - injekció a drog intravénás beadásához; fecskendő • nepper - kábítószer-kereskedő, elosztó; díler • • • • nyalesz - heroin; nyalóka - heroin; nyalcsi - heroin; nyom - 1. kábítószert fogyaszt; kábszerezik 2 a drogot intravénásan beadja; felnyom (2), lő, szúr • • • • N NY O, Ó • ópium - a mák éretlen tokterméséből nyerhető kábítófájdalomcsillapító hatású szer P • papír - 1. a cigaretta sodráshoz szükséges papír; Ez már csak a papír: elszívták a

marihuánát 2. üres, kitöltetlen vény • para - heveny, átmeneti téveszme, ami a drog hatása következtében alakulhat ki; • parázik - a kábítószer hatása alatt téveszmerendszerek jelentkeznek; [<--para] • pipa - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint • pisztoly - injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő • pödör - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor • pörgés - 1. drogok által előidézett, a megszokottnál nagyobb fizikai és szellemi aktivitás 2. kábítószeres állapotban olyan tevékenység, melynek dinamikája összefüggésben van az egyén felfokozott, aktív állapotával; mozgás; • pörög - 1. megszokottnál nagyobb a fizikai és szellemi aktivitása, melyet a drog hatásának tulajdoníthatunk; 2. kábítószeres állapotban olyan tevékenységet végez, melynek dinamikája összefüggésben van az egyén felfokozott, aktív állapotával; mozog; • por - kokain • puska -

injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő R • rakesz fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta ; dzsoint; • rakéta fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta ; dzsoint 73 • • S • • • • • • • SZ • • • • • • • • • • • T • • • • • • • • • • • rászív ige; 1. elszív még egy második/harmadik marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát, hogy fokozza a hatást 2. valamit hosszú ideje intenzíven csinál, Rászívta magát a TV-re: régóta nézi a televíziót repül - érzi a kábítószer hatását, kellemes állapotban van; lebeg, száll revolver - injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő ritt - Coderit gyógyszer sodor - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; csavar, gyárt, gyúr, pödör, teker spangesz - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; spangli - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta;

dzsoint; spanyó - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; stoppol - közös szívás esetén körbemegy a füves cigaretta, ha valaki hosszabb ideig magánál tartja, stoppolja kört szál - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; Elszívunk egy szálat? száll - érzi a kábítószer hatását, kellemes állapotban van; lebeg, repül szer - kábítószer; anyag szén - fles szétszív - nagyon sok kábítószert fogyasztott; Szétszívta az agyát! szív - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát fogyaszt; beszív, elszív; Hülyére szívja magát, Lemegy nullára szivar - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint szpíd - amfetaminszármazék; szpídel - szpídet fogyaszt sztond - olyan állapot, amikor valaki a kábítószertől lefárad, passzív, társasági életre használhatatlan; sztondul - a kábítószer hatására agyi és fizikai aktivitása csökken, társasági életben nem tud aktívan részt venni; kiakad,

megkövül; szúr - a drogot intravénásan beadja; felnyom szüret - kender begyűjtése; szűrő - filter, cigaretta elkészítéséhez szükséges keményebb papír tár - gyógyszertár tea - száraz mákfejek főzésével nyert kábító hatású folyadék; máktea teázik - mákteát iszik téhácé - az indiai vadkender kábító hatású hatóanyaga [ THC < tetrahidrocannabinol ] teker - marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor téma - kábítószer; anyag témázik - kábítószert fogyaszt; kábszerezik; THC - téhácé 74 • • • • • • • • • tisztul - 1. kezd kikerülni a kábítószer hatása alól 2 egy ideig nem drogozik; leáll, lejön trikó - tripp trinyó - tripp tripp - LSD-t és amfetamin származékot tartalmazó kábítószer; trikó, trinyó; bélyeg, lecsa, lecsó; török-kör - közös szívás esetén egy játékszabály, amely azt mondja ki, hogy mindenkinek addig kell a tüdejében tartani a füstöt, amíg

újra ő következik a szívásban tudat - Fokozza a tudatát: kábítószert fog fogyasztani túladagol - többet fogyasztott a drogból; túlasszociál - olyan képzettársításokat alkalmaz az illető személy, melyek nem kábítószeres állapotban nem lennének indokoltak az adott szituációban; túlszív - többet szívott a kelleténél, Túlszívta magát, meg sem bír mozdulni; tű - injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő • U/Ú • ügyelet - ügyeletes gyógyszertár • utazik - 1. a kábítószer hatása alatt van 2 hallucinál; hallózik, mozizik (2) • utazás - kábítószer hatására kialakult állapot; V • vág - a mákgubót haránt irányba bemetszeni, hogy nedve kifolyjon • valami - kábítószer; anyag; Van nálad valami? • vált - 1. receptet kivált 2 egyik anyag után egy másikat használ; Váltsunk hasisra! • vetítés - hallucináció; mozi Z • zöldség - marihuána ZS • zsákutca - a kábítószer fogyasztójának

tett tréfás, ironikus megjegyzés, arra utal, hogy a drogozás nem oldja meg a problémákat, testi és lelki leépüléshez vezethet, más kiutat kell keresni. 75 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 76 4. számú melléklet: 5. számú melléklet: 77 6. számú melléklet: 7. számú melléklet: 78 8. számú melléklet: 9. számú melléklet: 79 10. számú melléklet: Részben strukturált interjú készítése Debrecen táncos szórakozóhelyein 1. Nem 2. Életkor 3. Lakóhely 4. Dohányzol-e vagy fogyasztasz-e alkoholt? 5. Fogyasztottál-e már marihuánát vagy hasist? 6. Kipróbáltál-e erősebb szereket is? 7. Hol fogyasztasz általában kábítószert? 8. Miért próbáltad ki? 9. Hogyan jutottál hozzá? 10. Milyen hatással volt rád? 11. Azt az érzést kaptad-e amire számítottál? 12. Használtál-e újból kábítószert? 13. Ugyanazt a hatást vált ja ki belőled mindig a kábítószer? 14. Könnyű beszerezni? 15.

Mennyibe kerülnek a különböző drogok? 16. Megpróbáltál-e rávenni valakit, hogy próbáljon ki valamilyen kábítószert? 17. Mióta fogyasztasz kábítószert? 18. Változott-e azóta az életed, hogy drogot használsz? 19. Hányszor jársz egy héten szórakozni? 20. Ha segítséget szeretnél kapni a leszokáshoz, kihez fordulnál? 80 Hivatkozások jegyzéke 1. Balázsfalvi Gusztávné: Földi pokol a drog, avagy Charon a lelkek révésze . B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési alapítvány és a BA-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztálya, Miskolc, 1999. 35 p 2. Anthony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó, Budapest, 1997 511-512. p 3. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 144 p 4. Girán János: Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek. Comenius Bt., Pécs, 1997 67-68 p 5. Bereczki Sándor dr, dr Bozzay Krisztina, Csendes Éva, Dicsőné Horváth Piroska, Heiter Sándor, Hollósi

György, Lakner Zoltán, dr. Nagy Júlia, dr. Ranschburg Jenő, Szomor Katalin: Drogcsapda. Paginorum Kiadó Kft, Dabas, 2001 120 p 6. http://wwwfreewebhu/droglapok/heroinhtml 7. Balázsfalvi Gusztávné: Földi pokol a drog, avagy Charon a lelkek révésze . B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési alapítvány és a BA-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztálya, Miskolc, 1999. 43 p 8. Kubiszyn Anna: Kábítószer, szenvedély, szenvedélybetegség Pro Future Biztonsági és Védelmi Kutatások Központja Alapítvány, Budapest, 2000. 26 p 9. http://wwwfreewebhu/droglapok/cannabishtml 10. Balázsfalvi Gusztávné: Földi pokol a drog, avagy Charon a lelkek révésze . B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési alapítvány és a BA-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolc, 1999. 51 p Bűnmegelőzési osztálya, 81 11. Balázsfalvi Gusztávné: Földi pokol a drog, avagy Charon a lelkek révésze . B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési alapítvány és a BA-Z Megyei

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Miskolc, 1999. 59 p 12. http://www.freewebhu/droglapok/kokianhtml osztálya, 82 Felhasznált irodalom 1. Anthony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó, Budapest, 1997 2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 3. Balázsfalvi Gusztávné: Földi pokol a drog, avagy Charon a lelkek révésze . B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési alapítvány és a BA-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztálya, Miskolc, 1999. 4. Bereczki Sándor dr, dr Bozzay Krisztina, Csendes Éva, Dicsőné Horváth Piroska, Heiter Sándor, Hollósi György, Lakner Zoltán, dr. Nagy Júlia, dr. Ranschburg Jenő, Szomor Katalin: Drogcsapda. Paginorum Kiadó Kft, Dabas, 2001 5. Girán János: Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek. Comenius Bt., Pécs, 1997 6. Gyarmati Tamás: Beszéljünk erről Adolesz Könyvkiadó, Miskolc, 1996. 7. Kubiszyn Anna: Kábítószer, szenvedély,

szenvedélybetegség Pro Future Biztonsági és Védelmi Kutatások Központja Alapítvány, Budapest, 2000. 8. Dr Rácz József: A drogkérdésről őszintén. B+W (Medical&Technical) Lap- és Könyvkiadó Kft., Gyoma, 2000 9. Ritter Ildikó szerk.: Jelentés a magyarországi kábítószer helyzetről. Ifjúsági Sportminisztérium, Budapest, 2001 10. Dr. Ross Campbell: Óvjuk őket! Harmat Kiadói Alapítvány, Budapest, 1998. 11. Takács Gáspár dr.: A drog SubRosa Kiadó, Budapest, 1998 12. Veér András, Nádori Gergely, Erőss drogstratégia. Animula Kiadó, Vác, 2000 László: Alternatív