Filozófia | Felsőoktatás » A filozófiatörténetről

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 14 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:219

Feltöltve:2009. január 24.

Méret:168 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A filozófiatörténetről Melyik a négy alaptípust képviselő keleti írásmód? - ék-írás, képírás, betűírás, fogalomírás Melyek az ókori keleti kultúra első írott emlékei? - Babilon-asszír kultúrában: Hammurabi Törvénykönyve - Indiai kultúra: Védák - Kínai kultúra: Szertartások feljegyzései, Változások könyve Melyek azok a vallási gondolatok és hitelvek, amelyek a mazdaizmusban fogalmazódtak meg először? - természetimádás helyett személyes istenség - jó és rossz szellemek harcai töltik ki az életet - a jó istenség Mazda és a rossz Angara Mazujus - mindkettőnek megvan a saját tábora angyalok, démonok - négy ciklusra osztja a világtörténelmet és a negyedik ciklus végén győz Mazda, aki ezt követően elégeti a világot, hogy kiölje belőle a rosszat majd egy új, gonoszmentes világot teremt - itt fogalmazódik meg először az egyistenhit, az isteni üdvözlés, a jók feltámadása és az öröklét, az ismétlődés

és a megváltó küldetése - a tisztességes élet hármas szabálya: Gondolkodj, beszélj és cselekedj helyesen! - A világ alaptörvénye a körforgás - Lélekvándorlás, meditáció Találkozott-e Krisna- tudatú hívekkel, és milyen benyomást tettek önre? - formai feltételek: Védikus irodalom olvasása, Krisnára való gondolás - Tartalmi feltételek: lélek nemesítése, önmegvalósítás - Kedves, udvarias és szorgalmas emberek nem fogyasztanak húst, halat, tojást; nem élnek alkohollal, kávéval, cigivel, drogokkal; nem űznek szerencsejátékot és kizárólag házassági kötelékben csak gyereknemzés céljából szeretkeznek Miben látja a buddhizmus híres jelszavának lényegét: „Legyetek önmagatok lámpásai”? - az egyén vállaljon felelősséget önmagáért és szerezze meg az önmaga vezérlésének képességét Melyek a taoizmus magatartásbeli alapelvei? Van-e olyan, amelyikkel egyetért? - természetes egyszerűség elve - nem cselekvés elve

- együttérzés, törődés és könyörület elve - üresség elve Milyen nevelési elvet képviselt Konfucius? - Császár- bölcsek- kisemberek (ugyanígy a családban is) tekintély érvényesülése, tiszteletadás - gondoskodás - legyen elegendő élelem, legyen elegendő fegyver, és bízzon benned a nép! Ha valamiről le kell mondani, akkor először a fegyverről majd az élelemről, de a bizalomról, soha mert nem marad meg a birodalmad! Miben különbözött az ókori görögök hiedelemvilága és lelki akarata az ókori népek hiedelemvilágától és lelki akaratától? Miért nevezték az első bölcselőket fizikusoknak? - fizikusoknak nevezték őket, amíg a filozófus elnevezés használatossá vált, mivel ekkoriban több fizikus élt és a filozófiával összekeverték, mert még új tudománynak számított Mit jelentett a korai görögök számára az „arkhé” fogalom? - az ősanyagból való keletkezés képzete Mit nevezünk püthagoreizmusnak? -

azt vizsgálta hogyan épül fel a világ - minden számnak saját jelentése van és misztikus jelentést is kaptak - 1 a pont 2 a vonal 3 a háromszög 4 a gúla - 4 az igazságot a 10 a világ alapját jelentette - A 3 és a 21 a szerencsét a 7 és a13 a szerencsétlenséget - Páros a nőt páratlan a férfit - Számmisztikáját összekapcsolta a lélekvándorlással Miért nevezzük az antik felvilágosodás képviselőjének Démokritoszt, Protagoraszt és Górgiászt? Mi újat hoztak a filozófiai gondolkodásban? - mindhárman fontos filozófiai gondolatokat honosítottak meg - Démokritosz: vizsgálta az atomok és az űr kapcsolatát, Nincsenek véletlenek, absztrakció, elvonatkoztatás így válik a filozófia alapvető jegyévé az elvont gondolkodás - Protagorasz: emberközpontúság - Górgiász: kételkedés Miért jelentett fordulatot Szókratész fellépése a görög filozófia történetében? - Érdeklődését a természetről az emberre a tudásra és az

erkölcsre irányította - „Ismerd meg önmagad!” - Az emberek, ha ismerik a jót, akkor cselekszik is azt. a jót a lelkiismeret hangja tudatja az emberrel Mi a platonizmus kiinduló tétele, legfontosabb része? - a három alapvető szubsztanciáról (létezésről) –az Egyről, az észről és a lélekről- szóló tanítás - mindennek a kiindulója az Egy az őselv Mit fejez ki Raffaello Athéni iskola című festménye? Nézze meg a képet! - A kép közepén a filozófiatörténet állandó kettősségét jelképezve két alak: Platón és Arisztotelész. A baloldalon álló idősebb Platón kezével az ideák magasabb világára mutat, míg a fiatal Arisztotelész gesztusa a földön járó, tapasztalati tényekre alapozó gondolkodó mozdulata. Milyen elemekből tevődik össze Arisztotelész okság elmélete? - A létező magyarázó elvéül négy okot sorol fel: 1. a lét lényege a formai ok (formáló, alkotó, szellemi) 2. anyagi ok –amiből létrejön 3. a

mozgató ok vagy ható ok 4. cél ok – rendeltetés, mi végett - példa a ház: 1. építési terv 2 építőanyag 3 mester és cél 4 rendeltetés Mit jelent Arisztotelész mondása: „az erény közép, de az erény a legfelső csúcs.”? - középhatár két rossz között (túlzás és hiányosság) - abból a szempontból, hogy mi a legjobb és a helyes, az erény a legfelsőbb csúcs Mi a legfőbb jellemzője a hellén kultúrának? - átmenetet képez az ókor és a keresztény középkor között - magába foglalja a görögök értelmi fogékonyságát és a keleti népek érzelemgazdagságát Mi az alapja a sztoikus bölcs nyugalomnak? - a bölcs ember alkalmazkodik a világegyetem örök törvényeihez - a bölcs ember ura önmagának és a helyzetének, nyugodt, megtalálta lelke békéjét, és a halállal is nyugodtan néz szembe Miért tartotta Epikurosz a filozófiát a lélek orvosának? - kigyógyít a külvilág dolgaival való hívságos foglalkozásból.

(A kettős életvitel, a képmutatás veszélye.) Mivel indokolták a szkeptikusok az ítéletalkotástól és a véleménynyilvánítástól való tartózkodást? - megzavarja a lélek nyugalmát belső feszültséget okoz Miért írta Plótinosz azt, hogy „a lelki nagyság a földi dolgok megvetése”? - az emberi lélek egyesülése az anyagi testtel lealacsonyítja a lelket, az anyagi testtől való megszabadulás, a megváltás, a lélek megtisztulása, visszatérése a Világlélekhez, az Egyistenhez Mit jelent az, hogy a görög- latin kultúra az európai kultúra kiindulópontja, forrása? - továbbélt a középkor századaiban majd a reneszánsz és az újkor idején nagymértékben segítette elő az egyetemes emberi kultúra felvirágzását. Miről olvashatunk a biblia Újszövetség könyveiben? - Jézus életéről, tanításairól, haláláról és feltámadásáról szólnak (evangéliumok), valamint az első keresztény gyülekezetek életéről és munkájáról

Kik voltak az őskeresztények és hogyan éltek? - Jézus tanítványai, akik igazságra és lelki nyugalomra vágytak: „vagyoni közösségben” éltek, együtt étkeztek és imádkoztak Mit jelent a szentháromság tana? - egyetlen Isten van három személyben: az Atya-Fiú-Szentlélek és a Fiú személyében teljesen egybeolvad az isteni és emberi természet Milyen szerepet vállalt Pál apostol a kereszténység továbbfejlesztésében? - a pogány hellenisztikus- római világ felé fordult, az ő megtérítésükhöz fogott, mondván hogy nem csak zsidó ember lehet keresztény, hanem bárki, aki elfogadja Jézus tanításait. - Reformjai: vagyon és hatalomellenesség feladása, az ideológiai és etikai integritás szükségességének meghirdetése és az intézményesített struktúra, szokásrend kiépítése Szent Ágoston (Augustinus) vallomásai szerint hol, hogyan találhatja meg Istent a keresztény ember? - az emberi lélek az a hely, ahol az ember rátalálhat

Istenre, - önmagunk megismerése Isten megtalálásához vezet Mivel érvel Aquinói Szent Tamás a teológia és filozófia közös dolga mellett? - az egyik a hit fényénél a másik az értelem világosságánál keresi az igazságot - az egyik a Teremtőből indul ki és jut, el a teremtményekhez a másik a teremtményekből indul ki és jut el a Teremtőhöz Milyen választ ad Aquinói Szent Tamás a vizsgált kérdésre: „Vajon van-e Isten”? Melyek a tomizmus „istenbizonyítékai”, „isten-érvei”? - 1. mozgásból következő érv: minden mozog, mindennek van mozgatója, ebből következik, hogy kell, legyen egy első mozgató, a mozdulatlan mozgató - 2. az oksági láncból kiindulva: mindennek van oka, az oknak is van oka, logikus: kell, legyen egy első ok, amely a dolgok végoka - 3. a lehetőségből és a szükségszerűségből kiindulva: a dolgok lehetősége, hogy vannak és nincsenek, keletkeznek és elpusztulnak, ami azért lehetséges, mert valami

szükségszerűen van, és létrehozza, majd elpusztítja őket - 4. a tökéletesség fokozataiból kiinduló út: a jó és jobb, az igaz és igazabb, a nemes és nemesebb fokozatoknak az ad értelmet, hogy mennyire közelítik meg a legtökéletesebbet - 5. a dolgok kormányzásából kiindulva: minden dolog valami célra irányul, s ha eléri célját, nem a véletlen, hanem a szándék győzedelmeskedett Kik alakították ki és mi jellemezte a reneszánsz emberképet? - a keresztény emberkép filozófiai megalapozását kívánta megoldani az Új Akadémia, melyet a Mediciek udvarában alapítottak - kiemelte a keresztény ember humanizmusát, tehetségét és alkotóerejét - feltámasztották az antik kultúrát és filozófiát, valamint a filozófiának új gazdag tartalmat adtak Mi újat adott a reneszánsz a tudományos kutatás módszertanában? - előtérbe került a tudományos megfigyelés, a műszeres vizsgálat, a kísérletezés és a matematika - földrajzi

felfedezések (Amerika, India) - manufaktúra ipari megjelenése - az árucsere és pénzforgalom növekvő szerepe Miért váltott ki megdöbbenést és felháborodást Kopernikusz heliocentrikus világképének nyilvánosságra hozása? - mert ez a kép volt összhangban az ember érzékelésével - világképe ellentmondott a Szentírásnak Hogyan értelmezzük Galilei híres mondását: „a természet könyve a matematika nyelvén íródott”? Mi ellen tiltakozott (protestált) Luther és minek nevében? - a bűnbocsátó cédulákkal való üzletelés ellen, mivel bűnbocsánat egyedül istentől származhat - a látható egyház szerepét redukálni akarta: az egyházi hierarchiát leépíteni, a szerzetesi intézményt megszüntetni és felszámolni a szentek kultuszát Milyen változásokat hozott a kereszténység történetében az augsburgi vallásbéke (1555)? - a katolikus uralkodók országaiban a katolikus vallás- a protestáns fejedelmek országaiban protestáns

vallások lettek államvallások Mit jelent az újkor beköszöntésének jelszava: „Plus ultra”? - tovább - vagyis tovább akartak fejleszteni Miért tartották elsőrendű feladatnak az újkor első gondolkodói a tudomány megújítását? - mert a sok változás miatt elavult lett a régi tudomány ezért sürgető volt a megújítása, hogy felérjen az Európai nagykorúsághoz Mit jelentett Bacon metodológiai empirizmusa? - a tapasztalatból való kiindulás, elemzés, axiómák megalkotása, majd újabb felfedezések megtétele Miért tartotta szükségesnek Bacon, az idolumok (ködképek) ledöntését? - mert ezek a megismerés útjában álló akadályok Mit értünk Bacon aforizmáján: a tudás hatalom? - a természet (tudás) ismerete révén uralkodhat az ember a természet felett Hogyan értelmezte Hobbes a „természetjog” elméletét? - ami hasznos volt az embereknek, az jogos volt, amihez erejük volt, azt megszereszték - az emberek szakadatlanul harcban

álltak egymással (mindenki harca mindenki ellen) Melyek voltak fő elemei Hobbes „társadalmi szerződés” elméletének? - „társadalmi szerződés” eredményeként jött létre az állam - Az állam rendelkezett természeti jogokkal - Döntött abban, hogy mi jó és rossz - Megvédi polgárait a külső támadásokkal szemben és az egymás közti jogsértések ellen - A vallás fontos eszköze a nép féken tartásához Milyen módszertani elveket állít Descartes a tudományos kutatás elé? - 1. Semmit nem fogadni el igaznak, amíg evidens módon meg nem ismerjük, csak olyan ítéletet szabad alkotni, ami világosan és határozottan belátható, nincs ok kétségbe vonni - 2. A vizsgálandó annyi részre kell osztani, ahányra csak lehet és megoldás szempontjából szükséges - 3. A vizsgálódást a legegyszerűbb és a legkönnyebb megismerhető tárgyakkal kell kezdeni, s csak fokozatosan haladni az összetettebb ismeretekhez - 4. Mindenben a teljességre

és általános áttekintésre kell törekedni, ellenőrizni, hogy nem maradt el semmi Mi az igazság bizonyossága az evidencia elmélet szerint? - ha a gondolkodás evidenciához érkezik a kételkedés véget ér, elérte célját - az igazság evidenciája olyasmi, mint a matematikai axióma Miért tekintette axiómának Descartes a „Gondolkodom, tehát vagyok” állítását? - ha kételkedem, akkor gondolkodom - ha a kételkedés, a gondolkodás létezik, ami nyilvánvaló tény, akkor létezni kell egy gondolkodónak is Melyek a „velünk született eszmék” Descartes filozófiájában? - 1. Isten eszméje: Isten nem érzékelhető, nem tapasztalható, létezéséről csak azért tudhatunk, mert a születés pillanatától bennünk él az isteneszme - 2. Az erkölcsi eszmék: örökérvényűek, általánosak és szükségszerűek, ami csak azért lehetséges, mert a jó, a rossz eszméje benne él az emberben akkor is, ha a mindennapi életben nem egyformán követi

azokat - 3. A logikai és matematikai alapelvek: amelyeknek az axiomatikus jellege, evidenciája és örökérvényűsége azt6 sugallja, hogy szintén velünk születtek Mit jelentett a dedukció és az indukció, mint logikai következtetési formák? Miben tért el Descartes véleménye Bacon véleményétől? - dedukción azt az okfejtést, logikai következtetést értette, amelyik teljesen megbízható kiinduló tételekre támaszkodik és ugyancsak megbízható logikai következtetések láncolatából áll - a deduktív az okoktól az okozatok felé, az induktív az okozatoktól az okok felé halad Descartes a dedukciót tekintette elsődlegesnek, míg Bacon az indukciót Mi a lényege Descartes filozófiai dualizmusának? - az ész nemcsak a természetet és az emberi testet képes megismerni, hanem önmagát is, az elmét és a lelket is Mit jelent Spinoza panteizmusa? - istene nem személyes isten, inkább a természetben érvényesülő szükségszerűség, a természet

meghatározott rendje, teremtő ereje Miért gondolta Leibniz azt, hogy világunk „a lehetséges világok legjobbika”? - mert úgy gondolta, hogy Isten olyan tökéletesen alkotta meg a testet és a lelket, hogy állandó összhang van köztük - a világban Isten céljai érvényesülnek Hogyan válaszolt Kant a „Mi a felvilágosodás” kérdésre? - az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból Melyek a fő elemei Locke empirizmusának? - azt vizsgálja mi a tapasztalat, honnan ered és milyen jellegű? - A tapasztalat külső eredetű és objektív jellegű - Szélsőséges materialisztikus felfogást képviselte Miben különbözött Berkeley empirizmusa Locke empirizmusától? - Locke empirizmusa, ha igaz lenne, akkor adott esetben mindenkinek ugyanazt és ugyanúgy kellene érzékelnie - Berkeley empirizmusa kimondja, hogy amit észlelünk, az nem maga a tárgy, a dolog, hanem a tárgy, a dolog szubjektív képe - Locke szélsőséges materialisztikus

felfogását váltotta fel Berkeley szélsőséges idealista felfogása Miért nem fogadta el Hume az ok-okozati összefüggést természettörvénynek? - Mert abból, hogy az egyik jelenség megelőzi a másikat, nem vonható le az a következtetés, hogy az előbbi az ok, az azt követő pedig az okozat Milyen viták kísérték az utilitarizmus, a hasznossági elv kimondását? - összeegyeztethető-e a haszonszerzésre való törekvés a jó (keresztény) erkölccsel? - Bernard Mandeville: ha mindenki a saját érdekeit követi, a közösség virágzik, de ha mindenki erényre törekszik, a közösség tönkremegy - Adam Smith: összeegyeztetésre kell törekedni, az együttérzés le fogja győzni az egoizmust és így kialakul a harmónia Nevezze meg a francia felvilágosodás filozófiájának legfontosabb jellemzőit! - Racionalizmus: ésszerű társadalmat, politikai rendszert és jogrendet akartak - a tolerancia mechanizmus - radikalizmus: a forradalom tudatos és nyílt

vállalást jelentette Mit jelent a teista (pl. A Sz Tamás), az ideista (pl Voltaire), a panteista (pl Spinoza) és az ateista (pl. d’ Holbach) világnézet- világkép? - Teista: a világot megalkotó annak gondját viselő személyes isten létét valló világnézet híve - Ideista: az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó világnézet híve - Panteista: az istent a természettel azonosító, a természet felett álló isten létezését el nem ismerő irányzat híve - Ateista: istentagadás; a természetfeletti erők, szellemek, isten vagy istenek, a túlvilági élet létezését tagadó, a vallás, mint szükségtelen ellen harcoló világnézet híve Mit jelent a hatalom hármas felosztása Mintesquieu politikai filozófiájában? - a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalom megosztása Miért és hogyan bírálja Voltaire Leibniz filozófiáját a Candide című regényben? - Azt bírálja,

hogy a világunk a lehetséges világok legjobbika - A valóság talaján állva támogatja a tisztességes polgári életformát Milyennek mutatja d’ Holbach „a természet rendjét” fő művében? - a természet az a nagy mindenség, amin kívül semmi nem létezhet - az anyag mindaz, ami valamely módon érzékszerveinkre hat - az a rend a természetben, amely a szükségszerű jelenségek egymásutánja - a természetnek nincsenek eszméi, nem lehetnek céljai, sem elhatározásai, így nem Isteni természetű Hogyan ítélte meg Helvetius a nevelés lehetőségeit? - az emberek születésük pillanatában tökéletesen egyenlők - a különbségek kizárólag a nevelésből és a környezeti hatásokból származnak - az erkölcsi nevelés feladata beláttatni a polgárokkal a közérdek és a magánérdek harmóniájának szükségességét Mit értettek enciklopédikus műveltség alatt a 18. és 19 századi Európában? - több tudományban is jártas tudósokat

jellemezték így Mit valósított meg a francia forradalom a felvilágosodás elképzeléseiből? Mit jelent a szentimentalizmus? - irányzat melyet nagyfokú érzelgősség, érzelmesség jellemez Mivel érvelt Rousseau, amikor azt állította, hogy a civilizáció nem javította meg az ember erkölcsiségét, sőt megrontotta azt? - a civilizáció kiragadta az embert ősi természet adta állapotából, nem vált közkinccsé, visszaéltek vele, ezért az ember ellen fordult Milyen „bűnös vágyak” alakultak ki az emberben Rousseau szerint a magántulajdon megjelenése után? - az irigység és az önzés Mit értett Rousseau a népszuverenitás elve, a népakarat érvényesítése alatt? - az uralkodó nem uralkodó, hanem végrehajtó, a népakarat végrehajtója, hatalmát nem Isten akaratából, hanem a nép akaratából gyakorolhatja Mit értett Rousseau a „természetes nevelés”, a „szabad nevelés” fogalmai alatt? - védelmezte a gyermek jogainak,

egyéniségének érdekeit, alkotóképessége, önálló gondolkodása fejlesztésének pedagógiai gondolatát - cél a tiszta romlatlan lélek megőrzése és átmentése a felnőtt társadalomba Miben hozott újat Vico historizmusa a korábbi történelem-magyarázatokkal szemben? - a tettek, a dolgok lényegét eredetükre vezeti vissza, amely a történetiséget tartja az emberi lét döntő vonásának és az emberi gondolkodás elvi követelményének Melyek Herder historizmusának alapelvei? - a történelem menete szakadatlan és előrehaladó, de vannak zsákutcák és visszaélések Mit értett Herder a történelem folytonosságán (kultúrfokok, optimum-elv)? - haladás a humanitásban, amely kultúrfokon keresztül emelkedik felfelé és halad előre - optimum elve: minden generáció megtette azt, amit képességei és lehetőségei szerint megtehetett Mi a különbség a szubjektív- és az objektív idealizmus között? Mit jelentenek az a priori és az a

pesteriori fogalmak? - a priori: eleve adottak - a pesteriori: tapasztalatból származók Hogyan különböztette meg Kant az analitikus és szintetikus ítéleteket egymástól? - analitikus ítéletek azok, melyekben az állítmánynak az alannyal való kapcsolata az azonosság alapján van, amelyekben e kapcsolat nem az azonosság alapján van, szintetikus ítélet Miért követel Kant a priori szintetikus ítéleteket a tudománytól? - egyrészt logikai szükségszerűséggel igazak, másrészt megfelelnek az általános tapasztalatnak Miért nevezi Kant a saját módszerét és filozófiáját transzcendtálisnak? - olyan dolgokat akar megismerni, ami hozzáférhetetlen, felfoghatatlan, ezért megismerhetetlen Miért nem tudhat a metafizika (filozófia) megfelelni a kanti tudományosság követelményeinek? Miben különbözik Fichte kategorikus imperatívusza (feltétlen erkölcsi parancs) Kant kategorikus imperatívuszától? Mit jelent Hegelnek az a gondolata, hogy a

világtörténelem az abszolút szellem (világszellem) önmozgása, önmaga teremtésének és önmagára ismerésének a folyamata? - a világtörténelem az abszolút szellem önmozgása két síkon megy végbe, az egyik az ontológiai (lételméleti), a másik a gnoszeológiai (ismeretelméleti) síkja - az abszolút szellem egyrészt megvalósítja önmagát, másrészt felismeri önmagát - ezt az utat három ütemben teszi meg: a tézis (állítás), az antitézis (tagadás) és a szintézis (a kétszeres tagadás: állítás!) stádiumán keresztül Mit jelent Hegel filozófiájában a világtörténelem három stádiuma: a tézis, az antitézis és a szintézis világa? - a tézis: állítás - az antitézis: tagadás - a szintézis: a kétszeres tagadás: állítás! összegzés Hogyan értelmezzük Hegel kijelentéseit a szabadságról: 1. a világtörténelem a szabadság tudatában való haladás, 2. a szabadság a történelmi szükségszerűség felismerése? Miben

különbözött Marx dialektikája Hegel dialektikájától? - Hegel dialektikája a történetfelfogásban, a munka szerepének megítélésében, az emberi cselekvés és a történelem objektív törvénye összefüggés rendszerének megértésében, a haladás és a szabadság kölcsönhatásának felfogásában töltött be meghatározó szerepet - Marx gondolkodásában is ezek szerepeltek, de ő a valóságos történelmet igyekezett megérteni, így jutott arra, hogy az egész világtörténelem nem más, mint az embereknek az emberi munka által való létrehozása - Nem az eszme, hanem a valóság mozgásából indult ki Mi a lényege a Marx materialista történelemfelfogásnak? - Nem az eszme, hanem a valóság mozgásából indult ki Milyen szerepet szánt Marx a proletariátusnak a történelem alakításában? - saját osztályérdekeinek közvetítésével az egész társadalom érdekeit is képviseli - képes és kénytelen a világ, forradalmi megváltoztatására

Marx viszonya a filozófiához. Milyen szerepet szánt az „új” filozófiának? - a német fejlődés lemaradt a többivel szemben így nehezíti a gazdaság és a politika valóságos viszonyának felismerését - ezért új filozófia szükségességét hirdette - a világ átalakítására hivatott mozgalom Mit jelent, hogy Feuerbach materializmusa természettudományi alapokon áll? - a létnek lényege a természet Mit fejez ki az antropológiai materializmus fogalma? - az emberből kiinduló és az emberhez visszacsatoló felfogás Mi a pozitivista filozófia alapelve? Mi a megbízható tudás? Miért kell kerülni a „miért” típusú kérdéseket? - pozitivista filozófia alapelve: az adott tényekből, a „pozitív” tapasztalatokból kell kiindulni és minden olyan feltevést el kell vetni, amely túlmutat a tényeken - a megbízható tudás: csak adatokra, tényekre, érzéki tapasztalatokra támaszkodva lehetséges - „miért” típusú kérdések

kerülése: egy jelenség lényegét, vagy tényleges okát felesleges és értelmetlen kimutatni, mert spekulációhoz, üres filozofálgatáshoz vezet Mit ért Comte az ismeretek három típusán, stádiumán? - teológiai, vagy állapotot jár be - a metafizikai, vagy absztrakt állapotot jár be - tudományos, vagy pozitív állapotot jár be Hogyan állította össze Comte az alaptudományok hierarchikus rendszerét? - a tudományok osztályozásának két lényeges feltétele a logikai és történeti szükségszerűség egybeesése - egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva Miért jelentett újat a társadalom tanulmányozásában a szociológia megjelenése? - társadalmi statika a struktúra, tartós és általános elemeivel foglalkozik, amelyek a fejlődés során nem változnak, ilyenek az ember, társas természetének a társadalmi alapelemeinek, a családnak, a termelési egységeknek, a közösségeknek, nemzedékeknek és népcsoportoknak a tulajdonságai Melyek a

főbb elemei Spencer evolucionista tanításainak? Mi a machizmus? - az empíriokriticizmus képviselete irányzata - az empíriokriticizmus: szubjektív idealista filozófiai áramlat, amely tagadja az anyagi világnak az emberi tudattól független létezését és a dolgokat a tudat jelenségeiként, az érzetek kapcsolataiként fogja fel Mi a pragmatizmus? - az a filozófiai irányzat, amelyben a cselekvés a gondolkodás fölé helyeződik, ahol az igazságról való döntés az elmélet gyakorlati kihatásaiból, az életre vonatkozó hasznából adódik Milyen történelmi helyzetben alakult ki az irracionalista filozófia? - a francia forradalom elbukott és visszatért a régi uralom Mit jelentett Schopenhauer filozófiájában az ész és az akarat szembeállítása? - nem az értelem vezeti az embert elölről, hanem az akarat tolja előre hátulról Mivel indokolta Schopenhauer filozófiájának pesszimista jellegét? - Úgy gondolta, hogy a boldogsághoz tudattalanság

szükségeltetik Milyen lehetséges útjait vizsgálta Schopenhauer a szenvedéstől való szabadulásnak? - értelemmel az akarat fölé akart kerülni - önuralommal kilépni az akarat világából - buddhizmusban fedezte fel megoldást, amelyek elősegítik a vágy és az akarat minimalizálódását Milyen életstádiumokat vizsgált Kierkegaard az ember önmagára találásának útján? - esztétikai, etikai, vallási stádiumokat Mit fejez ki Kierkegaard fő művének a címe: „Vagy-vagy”? - az abszolút választást - a szorongás oka hogy állandóan választania kell Mit jelentett Nietzsche „übermensch” elmélete? - megteremtendő értéket jelent Mit értett Nietzsche „az értékek átértékelésén”? - a régi értékek nem tudták megakadályozni az emberiség hanyatlását, ezért új értékeket kell létrehozni Mi a hermeneutika? - az értelmezés és magyarázat művészete Mi az intuitivizmus? - idealista irányzat, amely szerint a valóság

közvetlen megismerése az érzéki tapasztalattól és a racionális gondolkodástól független intuíció révén történik Russell hogyan osztályozta a filozófusokat: ki milyen indíttatásból filozofált? - az egyik csoport, vallási és erkölcsi indíttatásból - a másik csoport, tudományos indíttatásból Hogyan képzelte el Russell a filozófia reformját, megújítását? - olyan filozófiát akart, amely a logikai formák elemzésére összpontosít, amelynek lényege az analízis - terve volt, hogy a filozófiát is matematikai formulákba öltöztesse Hogyan értette Wittgenstein azt a kijelentést, hogy „Nyelvem határai világom határai is”? - a logika betölti a világot és a világ határai az ő határai is Minek alapján különböztette meg a Bécsi Kör a tudományos (értelmes) problémákat az áltudományos (értelmetlen) problémáktól? - az alapján hogy valami igazolható vagy cáfolható-e Mit jelentenek a következő idegen szavak:

verifikáció, falszifikáció és konfirmáció? (Bécsi Kör) - verifikáció: valamely állítás, vagy következtetés bizonyítása észlelési felülvizsgálata, példával, vagy axiómákkal és definíciókkal való igazolással - falszifikáció: egy hipotézis cáfolata empirikus észleletek alapján, vagy ellenpélda segítségével - konfirmáció: a kijelentés ellenőrizhetősége követelmény Mi a tulajdonképpeni filozófia a Bécsi Kör szerint? - a filozófiát, mint aktivitás kell tekinteni - a filozofálás eredménye nem tételek halmaza, hanem más tételek tisztázása Mit értett Husserl a fenomenológia megalapítója, az egzisztenciális élményen? - egzisztenciális élmény révén éli át az ember saját létezésének tartalmát - ezt az átélt élményt elemzi a fenomenológia módszerével Miben látta Jaspers a filozófia eredetét? - a rácsodálkozásban, a kételkedésben és a magunkra hagyatottságunk érzetében Milyen

„létmegértést” várhat az ember az ún. határszituációkban Jaspers szerint? - az ember létének problémáit a kudarcélményben éli át Mit ajánl Heidegger a „haláltudat”, „az ember, halálra ítélt lény” tudatának elviselésére? - a lét nincs nemlét nélkül, ezért a halált csak akkor lehetne elkerülni ha nem is születnénk Mit ért Sartre a humanizmus egzisztencialista értelmezésén? - elméleti beállítás, amely az embert célnak és felsőbbrendű értéknek tekinti - az ember szubjektivitását teremtő erőnek tekinti, mégpedig környezetét és önmagát teremtő erőnek Hasonlítsa össze Heidegger tételét „az ember, halálra ítélt lény” Sartre tételével „az ember szabadságra ítéltetett”! -